Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting Emancipatiebeleid IMr.42 De vroegere stukken zijn gedrukt in de zittingen , , en BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN CULTUUR, RECREATIE EN MAATSCHAPPELIJK WERK Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Rijswijk, 26 september 1980 In vervolg op mijn toezegging tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in februari 1980 bied ik u hierbij aan een totaaloverzicht van de aan de gemeenten verleende rijksbijdragen ten behoeve van plaatselijke emancipatie-activiteiten in 1980, alsmede een toelichting op dit overzicht. Als bijlage' hierbij ontvangt u de tabellen met een opsomming van de gehonoreerde activiteiten, uitgesplitst naar gemeente. De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, J. G. Kraaijeveld-Wouters Nedergelegd op de bibliotheek. 2 vel Tweede Kamer, zitting ,14496, nr. 42 1

2 Provincie: Totaal aan- Totaal aan- Aantal Aantal in- Toege- Max. op Aantal ge- Aantal getal gemeen- tal inwoners aanvragende woners aan- kende basis van meenten meenten ten per per gemeenten: vragende bijdrage 34 et. p. dat minder dat ca. max : : gemeenten: inwoner: gevraagd heeft dan max. bijdrage: bijdrage heeft aangevraagd: Groningen ' Friesland Drenthe Overijssel incl. Flevopolder Gelderland ' Utrecht ' ' Noord-Holland ' ' Zuid-Holland ' Zeeland Noord-Brabant Limburg Totaal Gegevens per Aantal gemeenten nog in behandeling. f f Toelichting op het overzicht van rijksbijdragen ten behoeve van plaatselijke en regionale emancipatie-activiteiten Gang van zaken In november 1979 is de Tijdelijke Rijksbijdrageregeling ter stimulering van emancipatie-activiteiten, die op 1 januari 1980 in werking is getreden met de bijbehorende toelichting naar alle gemeenten gestuurd (30 november 1979 DCE-U-1966III). De maximale rijksbijdrage werd vastgesteld op f 0,34 per inwoner met een drempelbedrag van f 1000 voor kleinere gemeenten. De uiterste termijn van indiening was 1 april Aan een aantal gemeenten is uitstel verleend tot 1 mei In de maanden april t/m augustus zijn ten departemente de aanvragen verwerkt. Op vruchtbare wijze is hierbij gebruik gemaakt van de adviesfunctie van de provinciale bureaus Landelijk Contact van dit ministerie. Via een toetsing aan de in de circulaire vermelde criteria is dezerzijds bepaald welke activiteiten voor een bijdrage in aanmerking komen. Ik heb hierbij uiteraard geen uitspraak gedaan over een eventuele prioriteitsstelling binnen de als emancipatie-activiteit aangemerkte projecten. Een voorschot werd verstrekt hetzij ter hoogte van de maximale bijdrage, hetzij ter hoogte van het aangevraagde bedrag - wanneer dit lager was dan de maximale bijdrage - hetzij een bodembedrag van f 1000 voorde kleine gemeenten (zie het voorbeeld van een toezeggingsbrief; (bijlage 7)). 2. Emancipatie-activiteiten: criteria voor toetsing De criteria voor emancipatie-activiteiten die gebruikt zijn bij de toekenning van de bijdrage 1980 en die ook omschreven staan in de Rijksbijdrageregeling, luiden als volgt: Onder emancipatie-activiteiten versta ik activiteiten, ondernomen door particuliere organisaties of al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende groeperingen, die: - het zelfbewustzijn van vrouwen als individu en als groep ontwikkelen; - kunnen leiden tot doorbreking van rolbeperkingen voor vrouwen en mannen; Tweede Kamer, zitting , 14496, nr. 42 2

3 - gericht zijn op het veranderen van situaties waarin sprake is van een ongerechtvaardigd verschil in behandeling tussen mannen en vrouwen; - gericht zijn op het veranderen van maatschappelijke structuren en verhoudingen die belemmeringen en achterstanden voor vrouwen veroorzaken. Er werden ruim 560 aanvragen ingediend. Toetsing van de ingediende projecten aan bovenstaande criteria leverde een aantal categorieën activiteiten op die zonder meer als emancipatie-activiteit konden worden aangemerkt. Dit waren voor 1980: - VOS-cursussen (vrouwen oriënteren zich op de samenleving) - vrouwentrefcentra, vrouwenhuizen, vrouwencafe's - themabijeenkomsten met «emancipatie»-onderwerpen - activiteiten van VIDO-groepen (vrouwen in de overgang) - informatiemarkten, manifestaties en voorlichtingsbrochures over emancipatie (-activiteiten), vrouwenfestivals - politieke vorming en scholing voor vrouwen - gesprekstechnieken, cursussen «samen denken, samen praten» voor vrouwen - kadertrainingen emancipatiewerk - VLAM-cursussen (vrouwen leren actief meedoen) - VLOO-cursussen (vrouwen leren over ontwikkelingssamenwerking) - vrouwentelefoons - FORT (feministiese oefengroepen radikale therapie) - assertiviteitstrainingen voor vrouwen - activiteiten voor buitenlandse vrouwen. Naast deze categorieën van activiteiten die dus zonder meer als emancipatie-activiteit konden worden aangemerkt, zijn ook andere activiteiten in beschouwing genomen. Deze activiteiten zijn afzonderlijk per geval aan de criteria getoetst; bij de toetsing ging het steeds om de aard van de activiteiten en niet om de organiserende groepering. Activiteiten die meerdere malen in gemeentelijke aanvragen voorkwamen en niet als emancipatie-activiteit zijn erkend zijn o.a.: Themabijeenkomsten over: brandpreventie, EHBO, reclame en postorderbedrijf, generatieconflict, milieuvervuiling, verstandig met energie, medicijngebruik, jeugdcriminaliteit, gezonde voeding, geestelijk gehandicapte kinderen, a-sociale jeugd, hart- en vaatziekten, vervaardigen van geneesmiddelen, drugs en alcohol, veilig verkeer, jeugdvandalisme, kern-energie, groente kweken, toekomst van het gezinsbedrijf, euthanasie, de staat Israël, hospitaalschip «de Hoop», molenaar in Kinderdijk, gezinsbegroting, natuurgeneeswijze. Cursussen: «Hoe blijf ik in gesprek met mijn kinderen», verstandig met energie, gezondheid en goed gewicht, opvoeding, eerste hulp in huis en omgeving, verzorging van bloemen en planten, fijne keuken, stoel bekleden, diverse creatieve cursussen, pech onderweg, boekhouden, kunstgeschiedenis, financiëel beheer, Engels, Frans, yoga, bejaardencursus, cursus gesprek als hulp aan de medemens, «kies waar voor je geld», ziekenverpleging, «van oud weer nieuw», cursussen: Nederlandse taal, algemene ontwikkeling, ouders op herhaling indien niet expliciet op emancipatie gericht, training vrijwilligsters voor spel-o-theek, jazzballet, kantklossen. Excursies naar: thermenmuseum, diverse bedrijven, Keukenhof, provinciale elektriciteitsmaatschappijen, politie, brandweer, spaarbank, stichting mensen in nood, tuinbouwschool. Tweede Kamer, zitting ,14496, nr. 42 3

4 Tevens zijn aanvragen afgewezen indien volstaan werd met het vermelden van de organiserende groepering, of indien er geen activiteiten genoemd werden en hierover via de Bureaus L.C. geen toelichting kon worden verstrekt. Aanvragen ten behoeve van salariskosten van emancipatiewerkers konden evenmin worden gehonoreerd, omdat de tijdelijke rijksbijdrageregeling in 1980 slechts betrekking had op emancipatie-activiteiten. Ten slotte zijn activiteiten waarvoor een andere bekostigingsregeling van toepassing is conform art. 3 van de regeling niet gehonoreerd. Tweede Kamer, zitting ,14496, nr. 42 4

5 Bijlage Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Onderwerp: Rijksbijdrageregeling emancipatie-activiteiten 1980 Geacht college, In antwoord op uw bovenvermelde brief/brieven deel ik u mede dat ik voor 1980 bereid ben een rijksbijdragete verlenen voorde navolgende in uw gemeente plaatsvindende emancipatie-activiteiten: De rijksbijdrage 1980 kan maximaal bedragen f zijnde: het maximale bedrag/gevraagde bedrag voor de activiteiten, welke voor een bijdrage in aanmerking komen. het bedrag verkregen uit de norm van f 0,34 per inwoner vermenigvuldigd met het aantal inwoners van uw gemeente. het maximale drempelbedrag dat voor de kleinere gemeenten in ieder geval beschikbaar is gesteld. Het genoemde bedrag zal zo spoedig mogelijk bij wijze van voorschot aan u worden overgemaakt, onder vermelding van CR.O. no. en kostenplaats Na ontvangst van uw declaratie van de door u verleende subsidies en de hierop betrekking hebbende door u gemaakte kosten zal de rijksbijdrage definitief worden vastgesteld en met het inmiddels verleende voorschot worden verrekend. Deze declaratie dient vóór 1 okt bij mij te worden ingediend in 2-voud en voorzien van een verklaring van een deskundige als bedoeld in artikel 265bis van de gemeentewet. Ik zal het op prijs stellen indien u deze declaratie vergezeld doet gaan van een inhoudelijk verslag over het verloop van de activiteiten. De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, J. G. Kraaijeveld-Wouters namens deze, het Hoofd van de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid, E. J. Mulock Houwer Tweede Kamer, zitting , 14496, nr. 42 5

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S.I. Engelhart I E. Stolp Behandelende afdeling: Ruimte I Financiën NR. Datum: 18-05-2015 TITEL: Startersleningen Uitgeest KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW);

Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Verordening meedoen voor kinderen tot 18 jaar RSDHW 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de RSDHW d.d. 22

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1977-1978 Rijksbegroting voor het jaar 1978 14800 Hoofdstuk XVI Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Nr.38 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs Per Saldo - Dreigend gat tussen PGB en onderwijs zoeken home sitemap contact forum Nieuws Het PGB Per Saldo Steunpunten Hulp inhuren Lid worden Brochures Niet ingelogd nu inloggen Copyright 2004 Per Saldo

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-2008 tot 1-12-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisa

Nadere informatie

Subsidiescan Wijkontwikkeling en culturele projecten Gemeente Oosterhout

Subsidiescan Wijkontwikkeling en culturele projecten Gemeente Oosterhout Subsidiescan Wijkontwikkeling en culturele projecten Gemeente Oosterhout TRIAS B.V. Venlo, september 2012 Inhoudsopgave Subsidieresultaten...3 1 VSBfonds...3 2 Oranje Fonds...6 3 Rabobank Foundation...8

Nadere informatie

16 Drank- en horecawet

16 Drank- en horecawet 16 Drank- en horecawet 16.1 Wat u moet weten 16.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 16.3 Extra informatie 16.1 Wat u moet weten. De huidige Drank- en Horecawet (16.3.1) is vanaf 1 november 2000 van kracht.

Nadere informatie

Rapport met oordeel. Dossiernummer 2013 002. Verzoeker De heer F. H. te Zwolle

Rapport met oordeel. Dossiernummer 2013 002. Verzoeker De heer F. H. te Zwolle Dossiernummer 2013 002 Rapport met oordeel Verzoeker De heer F. H. te Zwolle Datum verzoekschrift De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift op 3 januari 2013. Betreft Gemeente Zwolle, Publiekszaken,

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

1. Het algemene kader voor de financiering van de wijkactieplannen

1. Het algemene kader voor de financiering van de wijkactieplannen DG Wonen, Wijken en Integratie Programmadirectie Wijken College van Burgemeester en Wethouders Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC285 Telefoon 070-3391073 / 06-52595536 www.vrom.nl

Nadere informatie

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Aangetekend verstuurd met bevestiging van ontvangst Openbare versie de heer M.P.G. Berkers ------------- - ---- -- ------- Datum 29 augustus 2013 - Pagina 1 van 25 Telefoon ------------------- E-mail ------------------@afm.nl

Nadere informatie

Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de Basisregistratie personen (BRP)

Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de Basisregistratie personen (BRP) Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de Basisregistratie personen () Geactualiseerd door een werkgroep* uit de NVVB-adviescommissie Identiteiten en Producten Waarom dit schema? Collega

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

ZITTING 1953 1954 3497

ZITTING 1953 1954 3497 ZITTING 1953 1954 3497 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden in hel jaar 1953 V VERSLAG No. 2 Samenstelling van het College. Opleiding van het personeel. S 1. Inleiding In de

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft OPENBARE VERSIE Future Life Insurance Broker S.A. de directie 124, route d'arlon L-1150 Luxembourg Luxemburg Tevens per fax: +352 276 202 11 Datum 16 september 2008 Pagina 1 van 11 Telefoon Betreft +31

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet 6-7-2015 Gemeente Heerenveen BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND PARTICIPATIEWET Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Hoofdstuk 1 Artikel 1 De begrippen Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

SVn Informatiemap 1 INHOUDSOPGAVE

SVn Informatiemap 1 INHOUDSOPGAVE SVn Informatiemap 1 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER...... 3 HOOFDSTUK 1: CONTACTPERSONEN SVN... 7 HOOFDSTUK 2: SVN PLUSFONDS AANGAANDE INZET EIGEN VERMOGEN SVN... 11 2.1 De SVn Pluslening...12 2.2 Aanvraagformulier

Nadere informatie

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Inleiding Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit heeft tot doel de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs door middel van een landelijk

Nadere informatie

Pagina 1/20. Naar sportieve concurrentie

Pagina 1/20. Naar sportieve concurrentie Naar sportieve concurrentie Pagina 1/20 Een analyse van de naleving van de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid door gemeenten bij de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties T 070 722 20

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Investeringprioriteit B. Actief en gezond ouder worden Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid?

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid? Digitale kloof Een probleem in theorie of werkelijkheid? Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Welzijn & Onderwijs en Stichting Mozaïek door Bureau Onderzoek & Statistiek. Auteur:

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 43

Provinciaal blad 2010, 43 Provinciaal blad 2010, 43 ISSN 0920-105X Verordening van provinciale staten van 27 september 2010, nr. 2010BEM13, houdende regels voor subsidieverstrekking (Algemene subsidieverordening provincie Utrecht)

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie