Samen bouwen aan vertrouwen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen bouwen aan vertrouwen"

Transcriptie

1 Samen bouwen aan vertrouwen Vereniging VvAA Jaarverslag 2014

2

3 Inhoud VAN HET BESTUUR 3 Managementsamenvatting 5 Kerncijfers 7 Verslag van het Bestuur JAARREKENING 20 Balans 21 Winst-en-verliesrekening 22 Algemene toelichting op de Jaarrekening 23 Toelichting op de Balans 27 Toelichting op de Winst-en-verliesrekening OVERIGE GEGEVENS 29 Winstbestemming 30 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bijlagen: 32 I Toelichting op het resultaat over 2014 vergeleken met II Vergelijking resultaten met budget 2014 INHOUD JAARVERSLAG

4 Ingezonden foto s VvAA fotowedstrijd 2014 thema Vertrouwen Jiska Meijer uit Groningen 2 JAARVERSLAG 2014 VvAA FOTOWEDSTRIJD 2014

5 Managementsamenvatting Het jaar 2014 was een jubileumjaar. VvAA bestond 90-jaar en Vereniging VvAA en VvAA Groep B.V. hebben hierbij uitgebreid stilgestaan. Er waren in 2014 dan ook meerdere grote ledenevenementen. Dit past ook bij de uitgangspunten van het Bestuur van Vereniging VvAA. Het Bestuur heeft als doel gekozen meer tastbare toegevoegde waarde te tonen voor de leden en wil daarnaast bijdragen aan de bekendheid en beleving van VvAA als organisatie en merk. Daarbij staan de thema s samenwerken en vertrouwen centraal. Op basis van interviews en reguliere contacten met leden is extra aandacht besteed aan de onderwerpen deregulering en compassie in de zorg. In totaal heeft VvAA in 2014 een kleine bezoekers getrokken met diverse ledenactiviteiten. Dit is een veelvoud van de jaren ervoor. Dit was alleen mogelijk door een goede samenwerking met VvAA Groep B.V. Zowel de inhoudelijke organisatie als de financiering is gezamenlijk opgepakt en heeft bijgedragen aan de grote hoeveelheid bezoekers. Meest in het oog springende activiteiten waren het klassieke concert in Het Concertgebouw te Amsterdam, de familiedag in Ouwehands Dierenpark en het Jubileumcongres in de oude Van Nelle-fabriek te Rotterdam. Elke eerste zaterdag van de maand ontvangen de leden het ledenmagazine Arts en Auto en in juli het dubbeldikke zomernummer. Zoals gepland is de studenteneditie van Arts en Auto in 2014 vier keer verschenen. Daarnaast zijn de online-activiteiten uitgebreid en trekt de website steeds meer bezoekers. Ook zijn de voorbereidingen gestart voor een nieuw kanaal van de leden: Arts en Auto Live, in de Heerlijkheid. Dit evenement ter ere van het 80-jarig bestaan van Arts en Auto zal plaatsvinden op 6 juni Doel is zoveel mogelijk leden en lezers live te ontmoeten in een ontspannen en inhoudelijke setting. We gaan dan uit van tot bezoekers. met evenement op Landgoed Mariënwaerdt. Centraal staat de inhoud van de bladformule van Arts en Auto. Het ledenaantal is in 2014 wederom gegroeid met iets meer dan leden. Er is in augustus en september in alle studentensteden actief geworven om medische studenten lid te maken van Vereniging VvAA. Hierbij wordt jaarlijks nauw samengewerkt tussen Vereniging VvAA en VvAA Groep B.V. Dit geldt ook voor de studentenraad. VvAA heeft een groep studenten van verschillende medische richtingen en uit verschillende steden gevraagd plaats te nemen in de studentenraad. De raad adviseert VvAA en draagt bij aan het versterken van de band met onze jonge leden. Het Bestuur heeft tijdens de tien bestuursvergaderingen overleg gehad met de Hoofddirectie van VvAA Groep B.V. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft het Bestuur de rol van aandeelhouder van VvAA Groep B.V. vervuld. Het afgelopen jaar laat voor Vereniging VvAA een (ingecalculeerd) negatief operationeel resultaat zien van ,-. Het negatieve saldo is geheel te wijten aan de extra kosten van de jubileumactiviteiten, ad ,-. Het resultaat valt ,- gunstiger uit dan begroot. De redenen hiervoor zijn divers, waaronder hogere contributie-opbrengst en minder inhuur externe krachten. MANAGEMENTSAMENVATTING JAARVERSLAG

6 Ingezonden foto s VvAA fotowedstrijd 2014 thema Vertrouwen Jan Pruim uit Ten Boer Freddy Gerkens uit Rosmalen 4 JAARVERSLAG 2014 VvAA FOTOWEDSTRIJD 2014

7 Kerncijfers K Omzet Contributies Arts en Auto Beleggingsopbrengsten (excl. resultaat waardering aandelen) Totale omzet * Kosten *** Resultaat voor belastingen (101) (45) (232) * Belastingen (21) (19) (16) (16) (17) Resultaat na belastingen (122) (61) 137 * Operationeel resultaat na belastingen (122) (61) (171) * Eigen Vermogen Omzet / kosten verhouding ** 0,90 1,02 0,94 0,90 0,83 Kosten Arts en Auto *** Exploitatieresultaat Arts en Auto (1.261) (1.205) (1.292) (1.299) (1.549) Aantal medewerkers ultimo jaar (fulltime basis) 11,7 11,9 11,8 11,5 11,1 Aantal leden ultimo jaar * excl. resultaat waardering aandelenportefeuille ** excl. beleggingsopbrengsten *** excl. transactieresultaat pensioenoverdracht KERNCIJFERS JAARVERSLAG

8 Ingezonden foto s VvAA fotowedstrijd 2014 thema Vertrouwen Werner Zwertbroek uit Heerenveen 6 JAARVERSLAG 2014 VvAA FOTOWEDSTRIJD 2014

9 Vereniging VvAA Verslag van het bestuur over 2014 In het teken van 90-jarig jubileum In 2014 vierde VvAA haar 90-jarig bestaan. Wat in 1924 begon met een onderlinge verzekering van de automobielen van huisartsen, medisch specialisten, tandartsen en dierenartsen is uitgegroeid tot een vereniging en dienstverlener met meer dan leden. Alle reden om dit jubileum samen met de leden te vieren tijdens diverse activiteiten door het jaar heen. Tevens een goed moment om aandacht te vragen voor belangrijke thema s die onze leden direct raken en de relatie met de beroepsverenigingen verder te versterken. Samenwerken en vertrouwen De Vereniging wil een positieve maatschappelijke bijdrage leveren aan de positie van de (para)medici. De Vereniging is een platform dat meer dan zorgprofessionals met elkaar verbindt. Dit geeft Vereniging VvAA een goede basis om de onderlinge samenwerking tussen zorgprofessionals te versterken en het maatschappelijk vertrouwen in zorgprofessionals te vergroten. Op deze wijze sluit VvAA aan bij belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en de toenemende integratie van de processen in de zorg. Aan deze doelstelling geeft de Vereniging invulling door het organiseren van ledenactiviteiten, het uitgeven van het ledenmagazine Arts en Auto, het initiëren van onderzoek, het bieden van een interactieve website en ledenvoordeel. Daarnaast draagt Vereniging VvAA bij aan het vertrouwen in de kwaliteit van de producten en diensten van VvAA Groep B.V. Deregulering en menselijke maat De Nederlandse zorgsector is volop in beweging als gevolg van diverse politieke, financiële en technologische ontwikkelingen. In het voorjaar van 2014 heeft de Vereniging met vijftien leden interviews gehouden om te achterhalen welke belangrijke uitdagingen en zorgen onze leden ervaren bij de uitoefening van hun werk. Een belangrijke uitkomst van de interviews is de zorg over de toenemende regeldruk. Veel leden ervaren een toenemende regeldruk en afnemende ruimte voor patiëntgerichte zorg. Deze resultaten van het kwalitatieve ledenonderzoek werden bevestigd en versterkt door de vele reacties van de leden op de bestuurscolumn van Gerlach Cerfontaine over menselijke maat onder de titel Het roer om (Arts en Auto mei 2014). Deregulering en menselijke maat zijn daarom de ingrediënten geworden voor het jubileumcongres op 28 november Tijdens het congres kwamen belangrijke sprekers als prof. dr. Rinnooy Kan en prof. dr. Meurs aan het woord over deregulering. Dr. Youngson uit Nieuw Zeeland hield een lezing over de positieve effecten van patiëntgerichte en compassievolle zorg. In de rondetafelsessie lichtte de voorzitters van medische beroepsorganisaties: de heer Barnasconi (KNMT), mevrouw Barth (vicevoorzitter KNMP), de heer De Grave (OMS), mevrouw Ter Horst (KNGF), mevrouw Kalsbeek (LHV) en de heer Willink (KNMvD) de visie en activiteiten van de beroepsorganisaties toe. Tot slot heeft de heer Rouvoet (ZN) een reactie gegeven namens de zorgverzekeraars. Ook in de komende periode zal VvAA, middels onderzoek en aansprekende ledenactiviteiten, aandacht blijven vragen voor deregulering en menselijke maat. Samenwerken met de beroepsorganisaties Vereniging VvAA verenigt meer dan zorgprofessionals uit diverse (para)medische beroepsgroepen. Dit geeft Vereniging VvAA de unieke kans om op laagdrempelige wijze leden en beroepsorganisaties samen te brengen. In 2014 heeft Vereniging VvAA zijn netwerk met VERSLAG VAN HET BESTUUR JAARVERSLAG

10 Ingezonden foto s VvAA fotowedstrijd 2014 thema Vertrouwen Stefan van Zeijl uit Rotterdam Stefan van Vendeloo uit Zwolle 8 JAARVERSLAG 2014 VvAA FOTOWEDSTRIJD 2014

11 organisaties in de zorg verder versterkt. VvAA Groep B.V. en Vereniging VvAA werken voortdurend samen aan het verder uitdiepen van de relaties met de beroepsorganisaties. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met de KNGF, KNMT en LHV. De samenwerking met beroepsorganisaties is een blijvend speerpunt in het beleid van Vereniging VvAA. De bestuursleden beschikken over een netwerk binnen hun eigen beroepsgroep en spelen een belangrijke rol in de contacten met de beroepsorganisaties. De bestuursleden werken hierin nauw samen met de vertegenwoordigers van VvAA Groep B.V. In 2014 zijn er afspraken gemaakt met De Jonge Specialist over korting op producten van VvAA Groep B.V. en een kennismakingslidmaatschap van Vereniging VvAA. In 2014 is de samenwerking tussen VvAA en de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorg Psychologen (NVGzP) voortgezet en gold er wederom een gecombineerd lidmaatschap voor Vereniging VvAA en de Organisatie voor Nederlandse Tandprothetici (ONT). Beide organisaties hebben de intentie de samenwerking met VvAA ook de komende periode voort te zetten. Ook in 2014 heeft Vereniging VvAA samengewerkt met Compassion for Care. Deze organisatie is ontstaan vanuit studenten geneeskunde en heeft als doel de centrale positie van compassie in de zorg te benadrukken. De Vereniging heeft in 2002 de Commissie Management in de Gezondheidszorg (CMG) opgericht. De heer Dijkers was tot zijn aftreden als bestuurslid van de Vereniging voorzitter van deze commissie. Vanaf juni 2014 heeft de heer Tolmeijer deze functie overgenomen. De heer Dijkers blijft wel onderdeel uitmaken van de CMG. De CMG heeft tot doel managementvraagstukken in de gezondheidszorg onder de aandacht te brengen en oplossingen aan te dragen. De commissie bestaat uit 13 zorgprofessionals vanuit de diverse medische beroepen. Daarnaast heeft de CMG in 2014 in samenwerking met Compassion for Care een succesvolle thema-avond georganiseerd voor (para)medici over medische incidenten. De volgende personen hebben zitting in de CMG: Jan Bleyerveld Fred Dijkers Pascale Fuchs Guusta Huizer-Boehmer Erik Gostelie Frits Hepkema Joost Leferink Hoite Postuma Saskia Meijer Henk Hulshof Hanneke Gouma Alexander Tolmeijer René Héman Versterken van de relatie met de leden VvAA hecht er veel waarde aan de leden te betrekken bij het beleid en de activiteiten van de Vereniging. Dit was de reden om met 15 leden interviews te houden en te achterhalen welke belangrijke uitdagingen en zorgen zij ervaren bij de uitoefening van hun werk. De uitkomsten zijn de basis geweest voor de inhoudelijke ledenactiviteiten van Vereniging VvAA. In 2014 is de studentenraad, die bestaat uit acht studenten uit verschillende steden en van verschillende medische opleidingen, echt van start gegaan. De werving vond eind 2013 plaats. De raad wordt betrokken bij het studentenbeleid van VvAA: het ontwikkelen van producten en diensten voor studenten, de ledenwerving, de communicatie en het organiseren van studentenactiviteiten. De volgende personen hebben zitting in de studentenraad: VERSLAG VAN HET BESTUUR JAARVERSLAG

12 Ingezonden foto s VvAA fotowedstrijd 2014 thema Vertrouwen Karin Rosenveldt uit Rijswijk Marten Poot uit Son Liesbeth Bakker uit Galder 10 JAARVERSLAG 2014 VvAA FOTOWEDSTRIJD 2014

13 Chantal Duijn Koen Smits Marjolein Vrencken Merve Ulubas Milan Baars Simone van den Bosch Vivian Wu Wouter Silvis de juiste procedures tijdens de klachtenbehandeling zijn gevolgd. Desgewenst kan het bestuur een intermediaire rol vervullen in het contact tussen VvAA Groep B.V. en de leden. In 2014 kwamen bij VvAA 281 klachten binnen. Ten opzichte van 2013 (247 ingekomen klachten) is dit een aanzienlijke stijging. Het bestuur van Vereniging VvAA bespreekt met de Hoofddirectie op welke wijze een snelle verbetering kan worden gerealiseerd. In 2014 is de communicatie met de leden verder versterkt. Het studentennummer is viermaal verschenen en er is in samenwerking met VvAA Groep B.V. een begin gemaakt met het interactieve ledenplein (het ledenforum). Inmiddels hebben een kleine 300 leden zich hierbij aangemeld. Door de komst van de nieuwe website is de verdere uitbouw en ontwikkeling van het ledenplein en het ledenforum verschoven naar Vertrouwen en kwaliteit De relatie van leden met VvAA is gebaseerd op vertrouwen: bij VvAA krijg ik een goed en onafhankelijk advies. Zowel als aandeelhouder als in de rol van stakeholder vertegenwoordigt het bestuur haar leden. Het bestuur hecht er groot belang aan dat VvAA Groep B.V. integere, kwalitatief goede producten en diensten aanbiedt met een goede prijskwaliteit verhouding die afgestemd zijn op de doelgroep. Voor VvAA Groep zijn de bestuursleden een bron van informatie voor de ontwikkelingen binnen een beroepsgroep. Met regelmaat delen zij hun kennis met VvAA medewerkers van onder andere Advies & Diensten, Belastingadvies en Accountancy en Corporate Communicatie. Met VvAA kennismanagement en netwerken is een regulier overleg gepland. Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsbewaking is het monitoren van de klachten die bij VvAA binnenkomen. Als leden niet tevreden zijn over de wijze waarop de klacht is afgehandeld door VvAA Groep B.V. kunnen zij dit kenbaar maken aan het bestuur. Het bestuur beoordeelt of Lidmaatschap Het ledenaantal is in 2014 gegroeid tot leden (stand 31/12/2014). Deze stijging is net als voorgaande jaren primair te danken aan de studentenwerving die plaats vindt op de medische faculteiten en hogescholen in augustus/ september, deze actie voegde in die maanden maar liefst meer dan nieuwe studentleden aan ons bestand toe. Over heel 2014 schreven circa nieuwe leden zich in, maar er schreven zich ook circa leden uit (bij 578 leden is het lidmaatschap beëindigd wegens overlijden). Het lidmaatschap van Vereniging VvAA is een voorwaarde voor het afnemen van producten en diensten bij VvAA Groep B.V. Op het gebied van ledenwerving en ledenbehoud trekken Vereniging en Groep B.V. dan ook samen op. Bij werving van nieuwe klanten wordt het lidmaatschap onder de aandacht gebracht en nieuwe leden worden geïnformeerd over de dienstverlening van VvAA Groep B.V. Studenten(werving) Tijdens de introductieweken van 2014 werden 15 medische faculteiten en één hogeschool (Fysiotherapie Rotterdam) bezocht en werden studentleden geworven. Er zijn afspraken gemaakt met faculteitsverenigingen over inschrijving bij VvAA. Geheel 2014 werden er studentleden geworven. Er was (m.n. tijdens de introductieweken) bijzondere aandacht voor het studentenpakket (inboedel, opstal, aansprakelijk) en het levensloopmoment Op kamers. Daarnaast VERSLAG VAN HET BESTUUR JAARVERSLAG

14 Ingezonden foto s VvAA fotowedstrijd 2014 thema Vertrouwen Antoine Verfaille uit Voorhout Marcel ter Bekke uit Wommels Jerry Kreike uit Rossendaal 12 JAARVERSLAG 2014 VvAA FOTOWEDSTRIJD 2014

15 werd de VvAA-studentenraad opgericht en vond er een groot studentenonderzoek plaats, uitgevoerd door onderzoeksbureau Totta (541 studentrespondenten). Arts en Auto Het verenigingsmagazine Arts en Auto verschijnt maandelijks. Marjan Enzlin, de hoofdredacteur, heeft samen met haar redactieteam de bladformule aangescherpt. Arts en Auto richt zich inhoudelijk op de behoeften van vier doelgroepen: de jong professional, de zorgprofessional in loondienst, de zelfstandig professional, de gepensioneerde professional. De formule is daarnaast gebaseerd op vier inhoudelijke pijlers: Leven (beleving), Leven (lifestyle), Werken (ondernemen) en Werken (dienstverband). De redactie streeft ernaar dat de inhoud van het blad de samenstelling van de doelgroep weerspiegelt en aansluit bij de interesses van de leden, zodat VvAA-leden zich herkennen in het blad. Hierbij wordt de redactie geholpen door de redactieadviesraad, die bestaat uit leden van Vereniging VvAA die verschillende beroepsgroepen vertegenwoordigen. In 2014 is de redactieadviesraad tweemaal bijeengekomen. Naast de bladformule is er ook een onlineformule voor Arts en Auto gemaakt. Waar de website in 2012 al live ging, is in mei 2013 ook de Arts en Auto App online gegaan. Het tijdschrift, de website, de digitale nieuwsbrief, de studentenbijlage (bijlage bij tijdschrift) en de App, vormen samen de crossmediale formule van het verenigingsmedium Arts en Auto. Elk onderdeel is een eigen onafhankelijk journalistiek kanaal van Vereniging VvAA. De verschillende kanalen versterken elkaar en bieden de doelgroepen meerdere mogelijkheden om Arts en Auto te volgen en zelf ook deel te nemen aan het invullen van de kanalen. De studentenbijlage is in 2014, zoals voorgenomen, vier maal verschenen. De overdracht van kennis en informatie door deskundigen van VvAA Groep B.V. blijft onderdeel van de formule. VvAA Groep B.V. is zowel in het tijdschrift als op de website aan- wezig opdat de leden kennis kunnen nemen van wat het bedrijf te bieden heeft. Bijdragen over VvAA Groep B.V. (producten en diensten) worden in samenwerking met de afdeling Communicatie gemaakt, waarbij de redactie wel steeds een journalistieke toetsing doet van de onderwerpen en de inhoud van de artikelen. In 2014, heeft de redactie van Arts en Auto, VvAA redactioneel ondersteund bij het onder de aandacht brengen van de activiteiten in het jubileumjaar. Zo verscheen er elke maand een jubileumpagina en werden de grotere activiteiten in spreads en interviews bij de leden aanbevolen. Voor het afsluitende congresevenement op 28 november, maakte de redactie het programmaboekje Ziel in Zorg in een Arts en Auto vormgeving. In 2014 werden ook de voorbereidingen gestart voor het eigen jubileum van het tijdschrift dat in 2015 de leeftijd van 80 jaar bereikt. Dat gegeven zal groots met de lezers/leden gevierd worden tijdens Arts en Auto LIVE op Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd. Bij succes zal het evenement om het jaar herhaald worden (de ambitie van bestuur en redactie) in een niet-jubileumformat. En daarmee is dan het volgende crossmediale kanaal van de titel een feit: Arts en Auto Magazine, Arts en Auto Student, Arts en Auto Online, Arts en Auto App, Arts en Auto ( ) Nieuwsbrief en Arts en Auto LIVE. In 2014 werd de communicatie voor dit evenement en nieuwe kanaal vanaf juni door de redactie zelf rustig aan opgepakt (1 pagina advertentie per nummer). Vanaf januari 2015, na de afsluiting van het VvAA Jubileumjaar, gaan alle communicatiekanalen open. We hopen bezoekers te ontvangen. Financieel verliep 2014, met dank aan de adverteerders op de reismarkt en PSH Media Sales, volgens begroting. Was de groei in de voorgaande jaren (in een neergaande advertentiemarkt) gestaag, in 2014 stabiliseerde deze in de printversie op een vooraf verwacht niveau en groeide deze nog VERSLAG VAN HET BESTUUR JAARVERSLAG

16 iets als het om online gaat. Arts en Auto doet het in een ingestorte markt aan de inkomstenkant goed en beter dan andere tijdschriften voor de doelgroep(en) dankzij het grote bereik, de unieke combinatie van doelgroepen en het bij VvAA passende lifestyle-element in de formule. In 2014 verscheen opnieuw een Arts en Fiets, de bijzondere uitgave van het tijdschrift. Arts en Fiets wordt afgaande op de vele reacties, door de doelgroepen zeer gewaardeerd. Het onderwerp levert op de advertentiemarkt niets op, maar maakt de leden gelukkig en is daarom vast onderdeel geworden van de formule. Ledenactiviteiten In 2014 is samen met de leden uitgebreid stilgestaan bij het 90-jarig bestaan van VvAA. Vereniging VvAA en VvAA Groep B.V. hebben hierbij nauw samengewerkt en organiseerde diverse activiteiten en ontmoetingen waar leden met elkaar én VvAA in contact kwamen. Zowel inhoudelijke activiteiten (zoals thema-avonden) als activiteiten met een ontspannend karakter (kunst, cultuur, culinair, sportief, auto s e.d.). De bestuursleden en de hoofddirectie waren aanwezig bij de door VvAA georganiseerde ledenactiviteiten. Highlights 2014: Er waren zes jubileumactiviteiten die samen bezoekers trokken. Het hoogtepunt van de jubileumvieringen was het jubileumcongres op 28 november. De titel was Tijd voor Ziel in de Zorg deelnemers waren aanwezig bij de lezingen van prof. dr. Rinnooy Kan en dr. Youngson. Centrale thema s waren deregulering en menselijke maat. Ook de voorzitters van medische beroepsorganisaties kwamen aan het woord. Naast inhoudelijke bijeenkomsten waren er in dit jubileumjaar ook diverse ontspannende en culturele ledenactiviteiten. In het voorjaar vond de jaarlijkse rally plaats met 80 equipes. In oktober was er de VvAA familiedag in Ouwehands dierenpark met 583 deelnemers. Cultureel hoogtepunt was het klassieke familie- 14 JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN HET BESTUUR

17 concert in Het Concertgebouw in Amsterdam. Onder de 1600 leden en genodigden waren maar liefst 600 kinderen. Zij luisterden naar werken van onder andere Charles Camille Saint-Saëns die werden opgeluisterd door de kunsten van diverse acrobaten. Naast de jubileumactiviteiten organiseerde Vereniging VvAA nog acht ledenactiviteiten. Deze trokken gezamenlijk 724 geïnteresseerden. In mei is een succesvolle bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met Compassion for Care met als thema: de gevolgen van medische incidenten, zowel voor patiënt als de betrokken medische professionals. Er waren circa 180 bezoekers. De intocht van de vierdaagse van Nijmegen vond plaats op vrijdag 17 juli. Er waren circa 200 bezoekers. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 juni 2014 werd afscheid genomen van bestuursleden Fred Dijkers (huisarts) en Yvonne van Kasteren (medisch specialist). Vanuit Vereniging VvAA is de heer Dijkers vertegenwoordigd in het bestuur van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). De NRR is opgericht in 1993 als overlegorgaan van de Nederlandse Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis en VvAA. De Nederlandse Reanimatie Raad heeft als missie het redden van levens indien dat door goede cardiopulmonale reanimatie mogelijk is. Daarnaast zijn de heer Donker en mevrouw Bonneveld bestuurslid van de Stichting VvAA fonds. De heren Dijkers en Donker zijn bestuurslid van het Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde VvAA. De Vereniging biedt de leden maandelijks kortingen op diverse evenementen via de rubriek Ledenvoordeel in Arts en Auto. Afgelopen jaar maakte 820 leden hier gebruik van. Koploper was de korting op de toegang van het Archeon. Het totaal aantal deelnemers aan de diverse ledenactiviteiten en de ledenvoordeelacties bedroeg De 32 ste editie van de jaarlijkse VvAA fotowedstrijd kende het thema Vertrouwen. Vergaderingen, ALV en vertegenwoordiging In 2014 hebben negen bestuursvergaderingen plaatsgevonden, twee informele bestuursbijeenkomsten en een beleidsweekend. Op de agenda stonden onder andere de relevante ontwikkelingen in de gezondheidszorg en bijzonderheden binnen de verschillende beroepsgroepen. Tijdens de vergaderingen is het bestuur door de hoofddirectie geïnformeerd over relevante ontwikkelingen binnen VvAA Groep B.V. Ook is er ruim aandacht geweest voor verenigingszaken zoals lidmaatschap, ledenactiviteiten, Arts en Auto, communicatie met leden en de financiën. De invulling van de aandeelhoudersrol en governance zijn permanente aandachtspunten. Aandeelhouderschap Vereniging VvAA is enig gewoon aandeelhouder van VvAA Groep B.V. De formele, wettelijke taken van een aandeelhouder zijn voor de VvAA situatie uitgeschreven en vastgelegd in de statuten van VvAA Groep B.V., evenals de verhoudingen tussen de aandeelhouder, de Raad van Commissarissen en de hoofddirectie van VvAA Groep B.V. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 april 2014 is de jaarrekening van VvAA Groep B.V. over 2013 vastgesteld en is decharge verleend voor het gevoerde bestuur en het uitgeoefende toezicht. Stichting Prioriteit VvAA Groep De Stichting Prioriteit VvAA Groep heeft als taak het waarborgen van de continuïteit van VvAA Groep B.V. (en werkmaatschappijen) als zelfstandige onderneming. De Stichting Prioriteit VvAA Groep houdt een prioriteitsaandeel in VvAA Groep B.V., waaraan bijzondere goedkeuringsrechten zijn verbonden. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de voorzitter van de Raad van Commissarissen van VvAA Groep B.V., de voorzitter van het bestuur van Vereniging VvAA en een onafhankelijke voorzitter. VERSLAG VAN HET BESTUUR JAARVERSLAG

18 Stichting Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde VvAA (OSG-VvAA) Voor de Stichting Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde VvAA (OSG-VvAA) is 2014 een druk jaar geweest. Het gevarieerde cursusaanbod heeft gestaag aftrek gevonden. Er werden 278 cursussen (261 in 2013) verzorgd waarop cursisten (3.553 in 2013) zijn begroet. In het bijzonder bleek de nieuwe CRM-cursus, waarin communicatie en samenwerking tijdens complexe situaties centraal staan, populair te zijn. Deze cursus, die zich in een luchtvaartomgeving afspeelt, werd maar liefst 32 maal verzorgd. Daarnaast zijn er drie zaken te noemen die in 2014 extra veel tijd en aandacht hebben gevergd. Ten eerste hield het OSG-VvAA haar tweejaarlijkse congres Spoedeisende Geneeskunde. Ditmaal werd het congres gehouden in Houten, bijna naast de deur van het trainingscentrum. Het congres werd door 350 mensen bezocht en kreeg een hoge waardering van zowel de deelnemers als de exposanten. Ten tweede is het OSG benaderd om een bijdrage te leveren aan de Ebola-epidemie die in Nederland veel onrust veroorzaakte. Vanuit het OSG is voornamelijk meegewerkt aan de landelijke protocollen voor de eerstelijns zorg en de ambulancezorg in het bijzonder. In veel ziekenhuizen zijn adviezen en cursussen in persoonlijke bescherming verzorgd. Als derde kan worden opgemerkt dat de samenwerking met medische organisaties die bij het OSG cursussen laten verzorgen haar vruchten heeft afgeworpen. De toenemende vraag naar grotere cursusruimten heeft doen besluiten om het trainingscentrum uit te breiden met twee extra grote lesruimten, een restauratieve ruimte en een nieuw magazijn. Hiermee kan de komende periode beter gehoor worden gegeven aan de toenemende vraag naar cursusruimte. VvAA en AMREF De samenwerking tussen VvAA en Amref Flying Doctors heeft ook in 2014 in alle opzichten positieve resultaten 16 JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN HET BESTUUR

19 opgeleverd. Er is een leiderschapsworkshop in Oeganda geweest voor Nederlandse en Oegandese managers. Sportieve VvAA-leden en -medewerkers fietsten mee met de Kenya Classic (georganiseerd door Amref) of ze liepen mee met de Dam tot Damloop. Nieuw dit jaar was de Expedition Masai: een wandelevenement door het leefgebied van de Masai in Tanzania. Vermeldenswaard zijn enkele ledenactiviteiten: de heren Innemee en Coers doneerden de opbrengst van hun beider 50 ste verjaardagen en Maybritt Kuypers haalde maar liefst ,- op bij het congres Medicine in Extremes. De Kerstpakkettenmailing bij het speciale katern in Arts en Auto nummer 12 leverde traditiegetrouw veel bijdragen op van de leden. Dit jaar met een nieuw boegbeeld: Phanice die we in mei van 2014 hebben gevolgd in haar werk. In totaal hebben leden en medewerkers van VvAA een bedrag van ,- ingezameld, inclusief de bijdrage van VvAA Groep B.V. Verenigingsorganisatie Bij Vereniging VvAA waren op 31 december 2014 in totaal 14 medewerkers in dienst (11,66 fte). Korte toelichting op het financieel resultaat over 2014 Het resultaat vóór belastingen over 2014 bedraagt en is daarmee lager dan in Deze afname wordt veroorzaakt door lagere baten van (0,2%) en hogere lasten in 2014 ten opzichte van 2013 van Het resultaat valt overigens ,- gunstiger uit dan begroot. De toename van de lasten wordt primair veroorzaakt door de extra kosten voor de viering van het 90-jarig jubileum ( ,-). Daarnaast vallen de personeelskosten ,- hoger uit dan in Voornaamste reden hiervoor zijn hogere (deels eenmalige) pensioenlasten, hogere salariskosten en een lagere doorbelasting aan de groep van een redactiemedewerker. Ook de inhuur van een externe medewerker (vervanging wegens langdurige ziekte) droeg bij aan de hoger lasten ( ,- hoger dan in 2013). De baten vallen iets lager uit dan in Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een lager beleggingsresultaat ( ,-). De contributieopbrengsten namen daarentegen toe met (1,5%) als gevolg van de stijging van het ledenaantal. De Opbrengsten Arts en Auto namen per saldo af met (1,3%) door enerzijds een toename van de inkomsten vanuit het contract met de partners Senefelder en PSH ( ) en anderzijds door een afname van de opbrengst Ledemaatjes ( ). De honoraria van externe medewerkers voor Arts en Auto daalden overigens met Onder andere als gevolg van andere afspraken met de externe medewerkers en door het meer in eigen beheer nemen van artikelen. Vooruitblik 2015 Het bestuur van Vereniging VvAA heeft gekozen voor de thema s vertrouwen en samenwerken. Deze thema s zijn, gelet op de ontwikkeling van de organisatie van de gezondheidszorg, van extra belang voor onze leden, de (para)medische professionals. Ook sluiten deze onderwerpen aan bij de bijzondere positie van Vereniging VvAA. Vereniging VvAA heeft de unieke kans om als platform te dienen en op laagdrempelige wijze leden en beroepsorganisaties samen te brengen rond de thema s samenwerken en vertrouwen. Hierbij ligt de focus op de omstandigheden waaronder de leden het beroep kunnen uitoefenen. De Vereniging zal dat in 2015 concreet uitwerken in de volgende activiteiten: Verbinding tussen de leden: De Vereniging ziet mogelijkheden om de samenwerking tussen (para)medische professionals te bevorderen door een (digitaal) platform te bieden, het ledenforum. Op dit platform kunnen leden elkaar vinden om gezamenlijk te werken aan (innovatieve) oplossingen voor vraagstukken in de zorg. Verbinding tussen de beroepsverenigingen: Parallel aan het verbinden van de leden, wil Vereniging VvAA waar mogelijk een positieve bijdrage leveren aan de verbinding tussen de (para)medische beroepsorganisaties. In het verlengde hiervan ondersteunt Vereniging VvAA, waar gewenst, een VERSLAG VAN HET BESTUUR JAARVERSLAG

20 goede verstandhouding tussen de (para)medische professionals en de beroepsorganisaties. Agenderen van ledenthema s: Vereniging VvAA wil de kans die de bestaande en nieuwe communicatiemiddelen biedt om de interactie met de leden te verhogen, benutten. Doel is te achterhalen welke blokkades en drempels onze leden ervaren bij de uitoefening van hun beroep en de samenwerking met andere zorgprofessionals. In 2015 staan de thema s menselijke maat, deregulering en blokkades voor interdisciplinaire samenwerking centraal. De Vereniging geeft deze onderwerpen aandacht via bijeenkomsten, onderzoek en/of publicaties. Onderzoek op gebied van samenwerken en vertrouwen: Vereniging VvAA wil de onderwerpen vertrouwen en samenwerken in de zorg ook vanuit een wetenschappelijke invalshoek jaarlijks aandacht geven. Op deze manier kan VvAA het onderwerp structureel agenderen en bijdragen aan de ontwikkeling van kennis en inzicht op deze aandachtsgebieden. Hierbij werkt VvAA samen met ibmg en Nivel. Het bestuur van Vereniging VvAA Gerlach Cerfontaine arts (voorzitter) Erik Gostelie dierenarts (secretaris) Alexander Tolmeijer tandarts (penningmeester) Erica Bakkum gynaecoloog JanDiet Berendsen fysiotherapeut Geraline Leusink arts MBA Positionering van de Vereniging: Vereniging VvAA verenigt de (para)medisch professionals. De Vereniging wil aansluiten bij de herkenbaarheid en eigenheid van deze leden. Dit betekent dat in de communicatie en de activiteiten van VvAA herkenbaarheid en het exclusieve karakter voorop staan. Een nieuwe en belangrijke ledenactiviteit in 2015 is het Arts en Auto event, dit zal plaats vinden op 6 juni op Landgoed De Mariënwaardt te Beesd. Het evenement wordt georganiseerd ter ere van het 80-jarig bestaan van het ledenmagazine Arts en Auto. Arjan van Nistelrooij apotheker Willem Veerman huisarts Utrecht, 21 april JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN HET BESTUUR

21 Jaarrekening 2014 Vereniging VvAA NALEVING GOVERNANCE PRINCIPES VvAA JAARVERSLAG

22 Balans per 31 december 2014 na voorstel winstbestemming (x 1) Activa PASSIVA Vaste activa Beleggingen (1) Materiële vaste activa (2) Deelneming (3) Eigen vermogen (7) Kortlopende schulden Schulden (8) Overlopende passiva (9) Vlottende activa Vorderingen (4) Overlopende activa (5) Liquide middelen (6) Totaal Totaal JAARREKENING 2014 VERENIGING VvAA

23 Winst-en-verliesrekening (x 1) Baten Contributies Arts en Auto Beleggingsopbrengsten Totaal baten Lasten Personeelskosten (10) Externe krachten Profilering Vereniging VvAA Overige bedrijfslasten (11) Afschrijvingen Doorberekende kosten groepsdiensten Totaal lasten Resultaat vóór belastingen ( ) Belastingen (12) (20.654) (19.578) Resultaat na belastingen ( ) VERENIGING VvAA JAARREKENING

24 Algemene toelichting op de jaarrekening Algemeen Deze jaarrekening is opgesteld overeenkomstig in deze toelichting uiteengezette grondslagen. Waarderingsgrondslagen Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde, zo nodig onder aftrek van voorzieningen. Beleggingen Onroerend goed Dit is gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met de daarop gedane afschrijvingen. Aandelen Deze zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde of lagere marktwaarde. De positieve en negatieve waarde mutaties per fonds beneden de kostprijs worden in de winst-enverliesrekening verantwoord. Leningen op schuldbekentenis en obligaties Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde zo nodig onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Een (dis)agio bij leningen op schuldbekentenis en bij obligaties is opgenomen onder de overlopende activa of passiva en wordt, gelijkmatig verdeeld over de looptijd, aan het resultaat toegevoegd. Ruilresultaten op beleggingen in vastrentende waarden worden als overlopende post in de balans verantwoord en via afschrijvingen gedurende de resterende looptijd in het resultaat verwerkt. Materiële vaste activa Deze worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineaire afschrijvingen op basis van geschatte levensduur. De levensduur van informatie verwerkende apparatuur en programmatuur is gesteld op maximaal vijf jaar, van kantoorinventaris en overige bedrijfsmiddelen op maximaal tien jaar. Deelneming Deelneming is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs van de aandelen. Vlottende activa Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Pensioentoezeggingen De pensioentoezeggingen zijn bij een andere verzekeringsmaatschappij ondergebracht i.p.v. Nationale Nederlanden. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. De te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord. Resultatenbepaling In de resultatenrekeningen worden de aan het boekjaar toe te rekenen baten en lasten verantwoord. 22 JAARREKENING 2014 VERENIGING VvAA

25 Toelichting op de balans (x 1) Vaste activa (1) Beleggingen Het verloop van de beleggingsportefeuille in 2014 was als volgt: Stand per 1 januari Aankopen/ Verkopen/ Herwaardering Stand per Verstrek- Lossingen en overige 31 december kingen mutaties Onroerend goed Deposito's Aandelen Obligaties ( ) Leningen op schuldbekentenis (14.130) ( ) Het Onroerend goed betreft een woning in Amersfoort. De W.O.Z. waarde conform taxatie door de Gemeente Amersfoort bedraagt conform taxatie per 1 januari 2014 (2013: ). Het deposito loopt in 2015 af. De aanschafwaarde van de Aandelen bedraagt De beurswaarde per 31 december 2014 is hoger (2013: ). Negatieve ongerealiseerde waarde mutaties op aandelen worden verwerkt in de beleggingsopbrengsten. Positieve ongerealiseerde waarde mutaties worden in de beleggingsopbrengsten verwerkt tot de kostprijs. VERENIGING VvAA JAARREKENING

26 (2) Materiële vaste activa Stand per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Stand per 31 december Informatie verwerkende apparatuur en programmatuur (3.608) Kantoorinventaris (4.776) (8.384) Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen In 2014 zijn zowel op de cumulatieve aanschafwaarde als op de cumulatieve afschrijvingen de in 2014 geheel afgeschreven activa in mindering gebracht. (3) Deelneming Deze deelneming betreft een 100% belang in VvAA Groep B.V. De intrinsieke waarde per 31 december 2014 bedroeg 194,0 miljoen (2013: 185,2 miljoen). Ten behoeve van het verstrekken van inzicht in de verenigingsactiviteiten sec worden de activiteiten van VvAA Groep B.V. en haar onderliggende werkmaatschappijen niet in deze jaarrekening geconsolideerd en vindt waardering van het aandelenbelang tegen kostprijs plaats. Voor inzicht in de activiteiten van VvAA Groep B.V. en haar onderliggende werkmaatschappijen wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening 2014 van VvAA Groep B.V. 24 JAARREKENING 2014 VERENIGING VvAA

27 Vlottende activa (4) Vorderingen Debiteuren Rekening-courant OSG Overige vorderingen Af: voorziening oninbaarheid Over de rekening-courant met OSG wordt op jaarbasis 6% rente berekend. Het verloop van de voorziening oninbaarheid is als volgt: Stand per 1 januari Vrijval rekening-courant OSG (15.000) (2.500) Toevoeging debiteuren Stand per 31 december (5) Overlopende activa Vooruitbetaalde en transitorische posten Te ontvangen interest Koersverschillen (6) Liquide middelen Banktegoeden Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van Vereniging VvAA (7) Eigen vermogen Het verloop van deze post is als volgt: Stand per 1 januari Resultaat boekjaar ( ) Stand per 31 december De algemene reserve is opgebouwd met in voorgaande jaren ingehouden winsten. Vooruitlopend op het besluit van de Algemene Ledenvergadering omtrent de winstbestemming is het nadelig saldo over het huidige boekjaar in mindering gebracht op het eigen vermogen. VERENIGING VvAA JAARREKENING

28 (8) Schulden Rekening-courant VvAA Groep B.V Vooruit ontvangen contributies Crediteuren Diversen Over de rekening-courant met VvAA Groep B.V. wordt op basis van Euribor 1 maands rentepercentages rente berekend. Deze schuld is kortlopend van aard (9) Overlopende passiva Belastingen en premies Koersverschillen Vooruit ontvangen en transitorische posten Gebeurtenissen na balansdatum In februari 2015 is de vordering in rekening courant met OSG van met een aanvullende lening van omgezet in een onderhandse lening van in totaal met een looptijd van 24 maanden tegen een rentevoet van 0,5% per kalendermaand. 26 JAARREKENING 2014 VERENIGING VvAA

29 Toelichting op de winst-en-verliesrekening (x 1) (10) Personeelskosten Salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelslasten Gedurende het verslagjaar waren gemiddeld 11,7 werknemers op full-time basis bij Vereniging VvAA werkzaam (2013: 11,6) (11) Overige bedrijfslasten Onderhoud inventaris Kantoormateriaal Drukwerk Contributies, giften, boeken en tijdschriften Huisvestingskosten Assurantiekosten Vergader- en representatiekosten Reis- en verblijfkosten Autokosten Porti en telefoon Adviseurs- en controlekosten Honoraria externe medewerkers Arts en Auto Jubileum Diversen Onderhoud pand Amersfoort Mutatie voorziening oninbaarheid (2.500) (12) Belastingen Met betrekking tot de vennootschapsbelasting is met de Inspecteur, ingaande boekjaar 2012 voor een periode van vijf jaren, een nieuwe afspraak gemaakt over de vaststelling van de winst waarover het geldende tarief moet worden berekend. De winst waarover de belasting wordt berekend bestaat uit het bedrag van de directe kosten ten behoeve van de uitgave van het blad Arts en Auto tezamen met een toerekening aan deze activiteit van een deel van de doorberekende kosten groepsdiensten vanuit VvAA Groep B.V. VERENIGING VvAA JAARREKENING

30 Exploitatieresultaat Arts en Auto Exploitatiekosten Personeelskosten Externe krachten Algemene kosten Afschrijvingen Totaal exploitatiekosten Opbrengsten Advertenties "Eigen beheer" Advertentie-inkomsten Senefelder en PSH Totaal opbrengsten Exploitatieresultaat ( ) ( ) Vastgesteld heffingsbedrag vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting JAARREKENING 2014 VERENIGING VvAA

31 Overige gegevens Winstbestemming Het bestuur zal de Algemene Ledenvergadering voorstellen om het verlies over dit boekjaar ad in mindering te brengen op de algemene reserve als onderdeel van het Eigen vermogen. In de statuten van Vereniging VvAA is omtrent de winstverdeling in hoofdstuk II, art.3, punt b het volgende opgenomen: Van het doel is uitgesloten het maken van winst ter verdeling onder de leden. VERENIGING VvAA JAARREKENING

32 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: Het bestuur van Vereniging VvAA Wij hebben de jaarrekening 2014 van Vereniging VvAA te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de winst-en-verliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de Vereniging is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening in overeenstemming met de door de Vereniging gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in punt 3 van de toelichting van de jaarrekening. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de jaarrekening, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de Vereniging. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de Vereniging gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel is de jaarrekening 2014 van Vereniging VvAA, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de door de Vereniging gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in punt 3 van de toelichting van de jaarrekening. 30 JAARREKENING 2014 VERENIGING VvAA

33 Basis voor financiële verslaggeving en beperking in het gebruik en verspreidingskring Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op punt 3 van de toelichting van de jaarrekening, waarin de basis voor de financiële verslaggeving is uiteengezet alsmede is toegelicht dat de Vereniging VvAA geen geconsolideerde jaarrekening opstelt en haar deelneming waardeert tegen kostprijs. De jaarrekening 2014 is opgesteld voor de leden van de Vereniging VvAA met als doel de leden van Vereniging VvAA in staat te stellen inzicht te verkrijgen in de verenigingsactiviteiten. Hierdoor is de jaarrekening mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor het bestuur en de leden van de Vereniging VvAA en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Den Haag, 21 april 2015 Ernst & Young Accountants LLP w.g. R.J.W. Lelieveld RA VERENIGING VvAA JAARREKENING

34 Bijlage I Toelichting op het resultaat over 2014 vergeleken met 2013 Het resultaat vóór belastingen over 2014 bedraagt en is daarmee lager dan vorig jaar. Deze afname wordt veroorzaakt door lagere baten van en hogere lasten in 2014 ten opzichte van 2013 van De hierin begrepen Personeelskosten zijn (10,8%) hoger door een lagere doorbelasting ( ) van een medewerker aan VvAA Groep B.V. en toename van de reguliere salariskosten ( ) en hogere variabele beloningen ( ). Het totaal van de baten neemt af met ofwel 0,2%. Tevens komen de totale sociale lasten (incl. pensioenpremies) hoger uit door onder andere een eenmalige FAR-uitkering van De Contributieopbrengsten zijn met (1,5%) toegenomen als gevolg van de stijging van het aantal leden. De kosten van Externe krachten nemen toe met De Opbrengsten Arts en Auto nemen per saldo af (84,9%) voornamelijk door inhuur in verband met de langdurige ziekte van een medewerkster. met (1,3%) door enerzijds een toename van de inkomsten vanuit het contract met de partners Senefelder en PSH ( ) en anderzijds door een afname van de opbrengst Ledemaatjes ( ). De uitgaven voor Profilering VvAA zijn (90,0%) hoger dan vorig jaar voornamelijk als gevolg van hogere sponsorships. De Beleggingsopbrengsten zijn afgenomen met circa (12,0%). De opbrengst van obligaties is met gedaald door de in 2013 vrijgevallen voorziening in verband met mogelijke oninbaarheid van een Ierse obligatie ( ) en door een lager gemiddeld belegd bedrag en een lagere gemiddelde rente ( ).Tevens zijn de (on)gerealiseerde koersresultaten afgenomen met Het dividend is ten opzichte van 2013 toegenomen met De post Overige bedrijfslasten is (13,0%) hoger. De belangrijkste oorzaken van deze stijging zijn: de kosten van het 90-jarig-jubileumfeest in 2014 bedragen in 2014 is per saldo toegevoegd aan de voorziening oninbaarheid terwijl in is vrijgevallen de diverse kosten nemen met toe voornamelijk door een toename van de bankkosten ( 5.000) en een hogere extra afdracht BTW ( 7.000) autokosten zijn toegenomen met Het totaal van de lasten is gestegen met (13,8%). de portokosten zijn toegenomen met voornamelijk door een toename van het aantal verzonden exemplaren van Arts en Auto. 32 JAARREKENING 2014 VERENIGING VvAA

35 Bij de volgende kostensoorten deden zich onderschrijdingen voor: honoraria externe medewerkers Arts en Auto dalen met onder andere als gevolg van andere afspraken met de externe medewerkers en door het meer in eigen beheer nemen van artikelen kosten van drukwerk nemen af ( ) voornamelijk door lagere kosten van de ledenruns de doorberekende huisvestingskosten zijn lager kosten onderhoud inventaris dalen met door de na verrekening van onderhoud computerapparatuur en programmatuurkosten over 2012 in 2013 ( ). Bij de overige kostensoorten deden zich kleinere over- en onderschrijdingen voor. VERENIGING VvAA JAARREKENING

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1 VvAA jaarverslag 2013 Kerncijfers 2013 2012 2011 2010 2009 Omzet Premie-inkomen schadeverzekeringen 1) 97,2 91,8 85,3 86,7 83,8 Premie-inkomen levensverzekeringen 1) 20,3 21,7 41,6 45,8 61,2 Opbrengst

Nadere informatie

Aedes vereniging van woningcorporaties

Aedes vereniging van woningcorporaties Aedes vereniging van woningcorporaties jaarverslag 2013 congres 17 april 2014 Aedes vereniging van woningcorporaties Publicaties Postbus 29121, 2509 AC Den Haag 088 233 37 00 E-mail publicaties@aedes.nl

Nadere informatie

slag 2014 ver G jaar SK

slag 2014 ver G jaar SK SKG jaarverslag 2014 Omslag: Langerak, Hervormde Kerk Inhoud Organisatie 2 Profiel van de stichting 3 Meerjarenoverzicht kerngegevens 2011 2014 5 Verslag van het bestuur 6 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Directieverslag en jaarrekening

Directieverslag en jaarrekening Directieverslag en jaarrekening 213 Directieverslag 213 Inhoud Directieverslag 213 3 Jaarrekening 213 13 Balans per 31 december 213 14 Staat van baten en lasten over 213 16 Kasstroomoverzicht 18 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage

Jaarverslag 2013. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Jaarverslag 2013 BNG Vermogensbeheer B.V. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage Tel.: Fax: E-mail: Website: +31 (70) 375 02 45 +31 (70) 375

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland 2 Voorwoord De afweging om in het voorjaar van 2014 in te gaan op de uitnodiging om het bestuur van Oikocredit Nederland te versterken, was snel gemaakt. Ik heb me

Nadere informatie

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1 FINANCIEEL Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013 P a g i n a 1 Inhoudsopgave JAARREKENING 2012 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 KASSTROOMOVERZICHT 5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Nadere informatie

1. Veranderingen in de zorg 3. 2. Personeelsbeleid 5

1. Veranderingen in de zorg 3. 2. Personeelsbeleid 5 JAARVERSLAG 2014 Inhoud 1. Veranderingen in de zorg 3 2. Personeelsbeleid 5 2.1 Personeelsbestand 5 2.2 Personeelsvertegenwoordiging 5 2.3 Ziekteverzuim 6 2.4 Personeelsverloop 6 2.5 Scholing en de Great

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM

Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Opdracht 2 Jaarverslag directie 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 8 Staat van Baten en Lasten 2014 10

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 10 Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen 4 Verslag van de Directie 6 Personalia 10 Kerncijfers 11 Jaarrekening 2010 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV De markt in beweging pagina 10 Sociaal bewogen pagina 20 Inhoud Verslag van de Raad van Commissarissen 5 Klanten vasthouden 16 Energiewacht, aangenaam 7 Werkprocessen

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. REISinformatiegroep B.V.

Jaarverslag 2013. REISinformatiegroep B.V. Jaarverslag 2013 REISinformatiegroep B.V. INHOUDSOPGAVE blz. Preadvies van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders... 1 Directieverslag 2013.2 Jaarrekening 2013 Geconsolideerde

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2013. Broekhuis Holding B.V. broekhuisgroep.nl

JAARRAPPORT 2013. Broekhuis Holding B.V. broekhuisgroep.nl JAARRAPPORT 2013 Broekhuis Holding B.V. broekhuisgroep.nl Meerjarenoverzicht Winst- en verliesrekening (bedragen x 1.000,=) 2013 2012 2011 2010 2009 Netto-omzet 482.270 471.399 402.931 364.940 331.332

Nadere informatie

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 Inhoudsopgave jaarstukken Innovam 2012 pagina Bericht van de directie 3-7 Bericht van de raad van commissarissen 8 Gecombineerde jaarrekening 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV TKP lnvestments BV 2 TKP Investments BV Inhoudsopgave 1 Verslag van directie 3 1.1 Woord vooraf 3 1.2 Over TKP Investments 4 1.3 Mijlpalen 2013 4 1.4 Risicomanagement 8 1.5 Vooruitblik 11 2 Jaarrekening

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. A.P. Heidema

Nadere informatie

Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1

Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1 Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuurs- en directieverslag 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.)

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Jaarverslag 2009 BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Inhoud 1 Profiel en kerncijfers 1 1.1 Profiel 1 1.2 Kerncijfers 1 2 Directieverslag 2 2.1 Marktontwikkelingen en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Dit Jaarverslag is ook beschikbaar via het internet. This Annual Report in the English language is available on request and on the internet.

Dit Jaarverslag is ook beschikbaar via het internet. This Annual Report in the English language is available on request and on the internet. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Koninklijke Wegener NV Laan van Westenenk 6 7336 AZ Apeldoorn Postbus 26, 7300 HB Apeldoorn Telefoon (055) 538 88 88 Fax (055) 538 85 00 E-mail info@wegener.nl www.wegener.nl

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING)... 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014... 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014... 6

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING)... 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014... 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014... 6 Amnesty International Afdeling Nederland Jaarrekening INHOUD BALANS PER 31 DECEMBER (NA RESULTAATBESTEMMING)... 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN... 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER... 6 TOELICHTING OP DE JAARREKENING...

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 5 Verslag van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Directie 8 Vooruitblik 11 Jaarrekening 2009 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. J.J. de Vries

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. AXENT Nabestaandenzorg N.V. Groningen

Jaarverslag 2013. AXENT Nabestaandenzorg N.V. Groningen Jaarverslag 2013 AXENT Nabestaandenzorg N.V. Groningen Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Personalia... 4 Kerncijfers... 5 Verslag van de Directie... 6 Bericht van de Raad van Commissarissen... 16 Geconsolideerde

Nadere informatie

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2013 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, die op 25 april 2001 is opgericht. De organisatiestructuur bestaat uit een Bestuur en een managementteam.

Nadere informatie

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting TECH Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit

Nadere informatie