> welke extra inspanningen de faculteiten moeten maken. > welke eigen bijdrage wordt geleverd; > welk deel van de kosten gedekt kan worden door de

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "> welke extra inspanningen de faculteiten moeten maken. > welke eigen bijdrage wordt geleverd; > welk deel van de kosten gedekt kan worden door de"

Transcriptie

1

2 Onderwijs Hoofdlijnen onderwijsbeleid De belangrijkste beleidslijnen zijn in 2001 vastgelegd in het Ontwikkelingsplan , het Strategisch Plan , het kaderdocument Bachelor Master aan de RUG, en de nota Professionalisering van docenten. Hieronder staan de hoofdlijnen van de doelstellingen en de resultaten. Onderwijsstimuleringsfonds Voor is 2,8 M beschikbaar gesteld in het Onderwijsstimuleringsfonds (OSF). In dit kader zijn verschillende aanvragen ingediend of aangekondigd in de facultaire strategieplannen. Op hoofdthema s waren de aanvragen als volgt te groeperen: > Internationalisering: vooral verbetering van taalvaardigheid in het Engels en joint master-opleidingen met Uppsala. > Versterking of verbreding van het aanbod aan bachelor/masteropleidingen. > Invulling van de major-minorstructuur. > Professionalisering van docenten. De meeste voorstellen vielen binnen de drie criteria van het OSF: innovatie, differentiatie en internationalisering. Tegelijkertijd overtrof het totaalbedrag dat met de verschillende plannen is gemoeid verre het beschikbare budget. Behalve kwaliteit is bij de toewijzingen uit het OSF een belangrijke overweging geweest of het voorstel bijdraagt aan de implementatie van de hoofdlijnen van het Strategisch Plan van de RUG. Het CvB heeft op grond van eerder vastgestelde prioriteiten de volgende verdeling van de gelden vastgesteld: > Voor de aanvragen van de joint masters met Uppsala worden gelden in gelijke mate met de investeringen in Uppsala vrijgegeven. De opleidingen krijgen in totaal 270 k. > Voor het double degree-programma met het IT Bandung van de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen wordt 50 k gereserveerd. > Voor de thema s Engelse taalvaardigheid en Brainbox- Blackboard worden bedragen van 1,35 M en 210 k gereserveerd. W&N en Letteren De implementatie van de sectorplannen betreft onder meer de introductie van de major-minor bij de faculteiten der Wiskunde & Natuurwetenschappen en Letteren. De staatssecretaris van OCW heeft in het voorjaar goedkeuring gehecht aan de Sectorplannen voor deze twee faculteiten. Daarin is de afspraak opgenomen om verbrede bacheloropleidingen in te voeren per september Dit invoeringsplan is tevens voorzien van een begroting. Deze begroting beschrijft: > welke extra inspanningen de faculteiten moeten maken voor deze onderwijshervorming; > welke eigen bijdrage wordt geleverd; > welk deel van de kosten gedekt kan worden door de toekenning uit de landelijke sectorplan-middelen. Ter dekking van het resterende deel van de begroting is een bedrag van maximaal 500 k gereserveerd. De toekenning uit de landelijke sectorplannen voor Letteren bedraagt ca. 400 k en voor W&N ca. 100 k. Daarom is het voorstel de gelden zo te gebruiken, dat de inspanningen van beide faculteiten extern worden ondersteund met in totaal ca. 500 k. Rechtsgeleerdheid en PPSW Het projectplan Academische vorming en Niveaudifferentiatie is geschreven in het kader van de major-minorinvoering door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, in samenwerking met PPSW. Hierin worden de volgende resultaten geschetst: > definitie van academische vorming in eindtermen voor bachelor- en masteropleidingen; beschrijving van academische vorming op cursus- en curriculumniveau van bachelors en masters; > formats voor minoren en voor honoursprogramma s; > overzicht van lacunes in het facultaire aanbod van academische vorming; > ontwerp e portfolio voor studenten en professionaliseringsplan voor docenten. Voor de uitvoering van een bijgesteld projectplan wordt een bedrag van 350 k gereserveerd. Hierin staat ook de deelname van andere faculteiten en verspreiding van de ontwikkelde kennis naar de hele RUG beschreven. Medische Wetenschappen In samenwerking met de FWN heeft de Faculteit der Medische Wetenschappen het project Naar Professionaliteit in het Universitair (Medisch) Onderwijs voorgesteld, in het kader van de eisen zoals vastgelegd door het nieuwe accreditatiesysteem. Het belang van dit project is als volgt te illustreren: > Het project is een uitwerking van een speerpunt in het Strategisch Plan van de RUG. > Het project levert een belangrijke bijdrage aan het voldoen aan de accreditatie-eisen. Het nieuwe accreditatiesysteem legt namelijk een grote nadruk op een adequate vertaling van de eindtermen in programma-inhoud, werk- en toets- jaarverslag 2004 rug << Elly Jonker (lustrumcoördinator) en Hub Hermans (voorzitter lustrumcommissie)

3 vormen en competente docenten die dit kunnen uitwerken, implementeren en uitvoeren. > Het project kan bij verbreding van de deelname met andere faculteiten functioneren als good practice voor de hele universiteit. > De medische faculteit heeft een grote expertise en goede naam op het gebied van docentprofessionalisering. Er is een bedrag van maximaal 300 gereserveerd voor de uitvoering. Instroommanagement Een kleine 5000 nieuwe studenten kiezen jaarlijks voor de RUG. Het merendeel is nog steeds rechtstreeks afkomstig van het VWO. Daarnaast is er een groeiende groep van HBOgediplomeerden. In de afgelopen jaren drong de conclusie zich op dat het nodig is meer greep te krijgen op de toekomstige instroom van de RUG. Het gaat daarbij zowel om de aantallen nieuwe studenten als om hun kwaliteiten en belangstelling. De RUG heeft zich ten doel gesteld de binnengekomen student te stimuleren een goede studie te volgen. De hoofdpunten zijn als volgt: consolidatie en (zo mogelijk) versterking van de contacten met het aanleverende veld; uitbouw van het project Instroommanagement, dat in 2002 is gestart. Aansluiting VWO-WO Afgezien van de reguliere voorlichtingsactiviteiten is de aandacht voortdurend uitgegaan naar de inhoudelijke aansluiting tussen VWO en WO. Verschillende projecten en netwerken, per faculteit aangepast aan de behoeften van de samenwerkende partners, zijn daarvan het bewijs. Ook zijn er bredere vormen van samenwerking ontwikkeld: > Terugrapportage van de studieresultaten van alle eerstejaarsstudenten aan de scholen van herkomst. Deze kunnen via toegang tot ProGRESS WWW zien hoe hun oudleerlingen presteren en welke positie de school inneemt in vergelijking met de andere scholen. > Beschikbaarstelling van Blackboard aan meer dan vijfendertig VO-scholen vooral in Noord-Nederland in het project Brainbox. Hoewel een correlatie met instroom niet direct zichtbaar zal worden, is Brainbox een uitgelezen kans om op een inhoudelijke manier met scholen, docenten en leerlingen te communiceren. Het biedt leerlingen de kans kennis te maken met Nestor en vooral met de opleidingen waarin zij bij uitstek geïnteresseerd zijn of kunnen worden. > Aspirant-studenten kunnen voor hulp bij praktische opdrachten en profielwerkstuk terecht bij het Bètasteunpunt, Alfasteunpunt en het Gammasteunpunt. Deze steunpunten zijn gericht op leerlingen met respectievelijk een van de natuurprofielen (Bèta), het profiel Cultuur & Maatschappij (Alfasteunpunt) en het profiel Economie & Maatschappij (Gamma). Hierdoor hebben alle VO-leerlingen voor ondersteuning op maat een duidelijke ingang bij de RUG gekregen. > Het UOCG heeft een centrale taak gekregen bij de vormgeving van de inhoudelijke contacten met het VO. De aanleiding vormen de ontwikkelingen binnen de Tweede Fase VO en het toegenomen onderwijs in Blackboard. Voorts is het UOCG bijna permanent concreet vertegenwoordigd in het VO van vooral de noordelijke regio. Van deze bestaande contacten zou ook voor bredere RUGcontacten meer en beter gebruikgemaakt kunnen worden. Voorlichting In 2004 hebben de afdelingen IEB/STAG, het UOCG en de faculteiten gewerkt aan de realisatie van verschillende actiepunten: > uitbreiding van het scholenbezoek in het Noorden en elders, vooral Overijssel en Gelderland; > opzet van een netwerk van alumni-ambassadeurs op deze scholen; > instelling van een goed bereikbare digitale service-desk voor aankomende studenten; > uitbreiding van de toegang tot Blackboard voor VOscholen van buiten de directe noordelijke regio; van buiten de noordelijke regio; > uitbreiding van het aanbod van masterclasses en de samenwerking op dit punt tussen WO-opleidingen en VO-scholen; > bepaling van regio-plaats-school in binnen- en buitenland waar de RUG haar marktaandeel kan vergroten; > vaststelling van de instroom die door faculteiten of opleidingen gewenst wordt; > verdere aanpassing van een pakket van mogelijk instroombevorderende maatregelen. Professionalisering van docenten In de Notitie Professionalisering van het wetenschappelijk onderwijs 2004, i.h.b.: Engelstalig onderwijs en kwaliteitzorg heeft het College van Bestuur na overleg met faculteiten vastgelegd wat in de komende jaren de hoofdlijnen op het gebied van professionalisering zijn. Daarbij is de verbetering van het niveau van het Engels als instructietaal een zeer belangrijk onderdeel. Vanaf 2001 hebben faculteiten en UCLO jaarlijks gerapporteerd over de stand van zaken bij de professionalisering van het onderwijs. Destijds is afgesproken dat er na drie jaar, in 2004, een besluit komt over RUG-brede en/of landelijke certificering. De hoofdonderwerpen ten aanzien van professionalisering hetzij scholing waren: > didactiek;

4 > ICT/Nestor; > Engels als instructietaal. Engelstalig onderwijs De actualiteit heeft ertoe geleid dat in het geval van Engelstalig onderwijs de professionalisering in een stroomversnelling is geraakt. Het aanbod van Engelstalige masteropleidingen breidt zich gestaag uit; ook de Engelstalige researchmasters ontwikkelen zich meer en meer. Dat heeft binnen de RUG het besef doen ontstaan dat het Engels van personeelsleden met een onderwijs- of onderwijsondersteunende taak bij deze Engelstalige opleidingen aan kwaliteitseisen moet voldoen. RUG-richtlijn Engels Het College van Bestuur heeft een generieke RUG-richtlijn Engels vastgesteld ten aanzien van de volgende elementen: > Een instellingsbreed minimumniveau voor alle RUGdocenten en andere personeelsleden die betrokken zijn bij Engelstalig onderwijs. Voor personeelsleden met een onderwijstaak wordt het niveau gesteld op B1/C2 uit het Common European Framework of Reference (CEFR). Afhankelijk van lopend onderzoek wordt op termijn deze minimumeis nader gespecificeerd. > De mogelijkheid dat een faculteit en/of opleiding andere, meer eigen eisen stelt. In geen geval mogen die eisen lager zijn dan de RUG-richtlijn. > Uitsluiting van het onderricht in het Engels voor personeelsleden die het minimumniveau Engels niet beheersen. 2.2 Onderwijsaanbod Veranderingen Invoering bachelor-mastersysteem In 2004 is als laatste de opleiding Tandheelkunde overgegaan op het bachelor-mastersysteem. Daarmee zijn nu alle opleidingen aan de RUG opgenomen in deze structuur. Tevens heeft de Stuurgroep Bacheloropleidingen (voorheen de Commissie Bacheloropleidingen) de major-minorstructuur in de bachelor verder uitgewerkt. Studenten combineren in dit model een hoofdvak (major) met verschillende bijvakken (minoren). Dit model leidt tot een grotere keuzevrijheid voor studenten om hun studieprogramma in te vullen, daar er een grotere verscheidenheid aan studiepaden te realiseren is. De Stuurgroep heeft het volgende voorgesteld voor de majorminorstructuur: 150 ECTS van de bachelor wordt door de faculteit ingevuld en 30 ECTS is door de student vrij in te vullen. De faculteit kan hierbij verschillende opties kiezen, zoals een major van 120 ECTS met een specialisatieminor van 30 ECTS. De 30 vrije ECTS geeft de student de kans over de muur van de eigen opleiding heen te kijken en zich academisch te verbreden met een minorpakket bij een andere faculteit of opleiding. Alle faculteiten hebben dit model nu in beraad. Zeker is dat de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en de Faculteit der Letteren dit model gaan hanteren in het kader van de sectorplannen (zie ook paragraaf 2.2). In 2005 besluit het College over een bredere invoering van dit systeem. Topmasters en Researchmasters Omdat de RUG een internationaal vooraanstaande researchuniversiteit wenst te blijven, schenkt zij speciale aandacht aan de opleiding van jonge onderzoekers. De RUG realiseert zich dat haar internationale aanzien en haar wetenschappelijk innovatievermogen direct verbonden zijn met haar vermogen om jonge mensen een uitdagende onderzoeksomgeving aan te bieden. Daarom is over de hele breedte van de universiteit een stelsel van researchmaster-opleidingen opgezet, die direct gekoppeld zijn aan zwaartepunten in het onderzoek, veelal de (top-)onderzoekscholen. De benaming die de RUG voor deze opleidingen hanteert is topmaster. Waar voorheen gesproken werd van researchmasters, is in 2004 gekozen voor het label topmaster, om onderscheid te maken met de gewone masters van FWN en FMW, die eveneens op onderzoek gericht zijn. Omdat de alfa- en gammamasters normaliter slechts eenjarig zijn, moest voor het opzetten van topmasters in dit segment een speciale toets tweejarigheid worden aangevraagd bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie in oprichting. Dit orgaan beoordeelt of een lengte van twee jaar in overeenstemming is met de zwaarte en invulling van het researchmaster-programma. Een positief oordeel geeft de student recht op een extra jaar studiefinanciering. In 2003 is één aanvraag gehonoreerd, namelijk de researchmaster van de faculteit PPSW. In 2004 heeft de RUG alle andere topmasters in de alfa-gamma sector (11 aanvragen) met een grote mate van succes laten toetsen. Alle door de RUG ingediende aanvragen zijn goedgekeurd, waardoor de RUG nu een aanbod van 16 topmasters kent. Sectorplannen De faculteiten Letteren en Wiskunde & Natuurwetenschappen hebben in 2004 gewerkt aan de gekozen aanpak in de sectorplannen. Een uitgebreide beschrijving hiervan is te vinden in paragraaf 2.1. Schakelprogramma s Bij brief van 6 december 2002 ontving de RUG van de Staatssecretaris van OC&W het bericht dat een subsidie van was verleend. Deze was bestemd voor de uitvoering van de projectvoorstellen van het Noordelijk Platform Schakelprogramma s, die over de ontwikkeling van theojaarverslag 2004 rug

5 retische stromen (T-stromen) en schakelprogramma s gaan. Vooral de T-stromen beogen de doorstroming van HBObachelors in specifieke WO-masters onder bepaalde voorwaarden mogelijk te maken zonder reparatieprogramma. De subsidie werd verleend voor de volgende projecten: 1 project Economie en Bedrijfskunde project Rechtsgeleerdheid project PPSW project Intake en Assessment (UCLO) algehele coördinatie AZIS Bij brief van 27 februari 2003 ontvingen de faculteiten van de RUG en het UCLO bericht over de subsidietoekenning. Zij kregen de vraag voorgelegd om een gemodificeerd plan te maken, dat binnen de nieuwe financiële randvoorwaarden en de bijbehorende begroting past. Bij de uitvoering van de projecten pasten de volgende organisatorische maatregelen: 1 Per project werd een projectleider aangewezen. Deze personen vormen een projectgroep die enige malen per jaar bijeenkomt om de voortgang te bespreken en ervaringen uit te wisselen. De groep heeft in 2004 vier maal vergaderd. 2 Er werd een overkoepelende projectgroep uit vertegenwoordigers van de betrokken hogescholen ingesteld. Deze groep heeft in 2004 eenmaal vergaderd over de voortgang van het project. Een subsidievoorwaarde is dat de door de Staatssecretaris toegewezen middelen voor 31 juli 2005 moeten zijn uitgeput. Alsdan wordt bezien of de ingestelde projectgroepen enige tijd blijven bestaan. Theoretische Stromen Kern van de T-stromen is dat er HBO-studenten reeds in het vierde jaar van de bacheloropleiding een programma kunnen volgen dat voorbereidt op een masteropleiding aan de RUG. In aanmerking komen HBO-studenten die dat wensen en de juiste kwalificaties hebben, dat wil zeggen dat de directie van de opleiding hen als goede studenten beschouwt en dat zij geen studievertraging hebben opgelopen. De duur van de programma s is in de regel een half jaar. Nadat de HBOstudent met goed gevolg de HBO-opleiding en de T-stroom heeft doorlopen, kan hij ofwel direct instromen in bepaalde mastertrajecten (bij Economie, Bedrijfskunde of Rechtsgeleerdheid) ofwel een reparatieprogramma van slechts een half jaar volgen. Behalve door vakspecifieke onderdelen wordt de onderwijsinhoud van de T-stromen gevormd door vakken als onderzoekvaardigheden, methoden en technieken, en in voorkomende gevallen wiskunde. Bedrijfskunde/Economie De instroom bij de twee faculteiten Economie en Bedrijfskunde bedroeg in het afgelopen jaar 290. Een deel van deze studenten stroomde indirect in via een bacheloropleiding Bedrijfskunde of Economie en een aangepast programma van 60 EC. Een ander deel stroomde direct in via een aangepast programma van 30 EC, dat in het vierde jaar van de HBOopleiding is ingebouwd. Voor studenten die over onvoldoende kennis van Engels of Wiskunde beschikken, is een summer course ingesteld. Het eerder genoemde programma van 30 EC werd beschouwd als een pilot, waaraan 13 studenten hebben deelgenomen; acht studenten zijn ingestroomd in de MscBA, vier zijn alsnog in het programma van 60 EC ingestroomd en één is gestopt. Op dit ogenblik zijn er geen resultaten van de instromers beschikbaar. Eerdere metingen wijzen erop dat na een jaar ongeveer 10% stopt. Het rendement van de tweejarige doctorandus-programma s lag na drie jaar op circa 70%. Door aanpassingen in het onderwijsprogramma die kwaliteitsverhoging beogen, kan het rendement uit het verleden echter niet als indicatie voor de huidige situatie gelden. Aspecten hiervan zijn onder meer dat het schrijven van een scriptie in de bachelorfase verplicht is en het vak Engels voor Engelstalige trajecten. Aandacht vraagt verder het niveau van het Engels van de instromende HBO-studenten, wat ook geldt voor de voorlichting, die realistisch moet zijn en waarbij zelfselectie belangrijk is. Ten slotte is de bekostiging een aandachtspunt. Rechtsgeleerdheid Met de Hanzehogeschool, afdelingen MER en SJD, vindt reeds langere tijd overleg plaats over een T-stroomprogramma van 30 ECTS, behalve het reeds van oudsher bestaande schakelprogramma van 90 ECTS. Studenten volgen intussen in het kader van het T-stroomprogramma bepaalde propedeuseonderdelen bij de faculteit. Zij kunnen daarna in een vrije masteropleiding of bepaalde reguliere masteropleidingen instromen. Het betreft hier uitdrukkelijk geen toga-beroepen (opleiding met civiel effect). SJD-studenten kunnen instromen in een vrij master-traject. Voor HBO-fiscalisten bestaat intussen de aansluiting op de masteropleiding Fiscaal Recht. Verder worden fiscalisten van de HAN (Hogeschool Arnhem/Nijmegen) toegelaten. Met de Noordelijke HBO-instellingen liggen er afspraken over de mogelijkheid het 30 ECTS-programma in het bachelortraject in te passen voor studenten die daarna een masteropleiding aan de faculteit willen volgen. Het HBO selecteert en betaalt voor de verzorging van bepaalde studieonderdelen. Met de Thorbecke-academie in Leeuwarden zijn afspraken gemaakt over een summer-course voor studenten die willen instromen in het mastertraject Juridische Bestuurswetenschappen. Deze hebben uiteindelijk geen doorgang gevonden, wegens gebrek aan belangstelling. Nu de HG is begonnen met een HBO-opleiding Recht, is bekeken op welke wijze deze studenten uiteindelijk kunnen doorstromen. Het programma bestuurskunde voor de

6 Thorbecke-academie wordt aangepast: er worden toetsen voor vakken ontwikkeld die de studenten in elk geval gehaald moeten hebben. Verder de opzet van een nieuw schakelprogramma voor Vastgoed en Makelaardij (met vakken als bouwrecht, belastingrecht en onroerend goedrecht) van start gegaan. Dit programma kent een schakelprogramma van 30 ECTS en is nauw gekoppeld aan Notarieel Recht; het is binnen die opleiding een soort vrije master. Windesheim en de hogescholen in Arnhem en Nijmegen hebben ook belangstelling getoond voor dit programma. Er is een gezamenlijke folder van RUG en HG voor aspirantstudenten verschenen. Het overleg in de stuurgroep over de doorstroom-schakelprogramma s verloopt voorspoedig. Bezien wordt hoe het HBO-recht programma verkort kan aansluiten op een mastertraject bij Rechtsgeleerdheid. Ten slotte wordt de doorstroom naar wetenschappelijke opleidingen van HBO-propedeusebezitters als problematisch ervaren. Vaak blijven deze studenten ook voor alle zekerheid ingeschreven in hun oorspronkelijke HBO-opleiding. Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is 10 à 15 procent van de totale instroom afkomstig uit het HBO. Er worden ook financiële afspraken gemaakt; de gang van zaken is goed. Onderwijskunde/Pedagogiek Naast de reeds bestaande doorstroomprogramma s voor HBO-studenten zijn er in overleg met de Noordelijke hogescholen schakelprogramma s gekomen, de zogeheten T-stroom, ook wel indaalprogramma of masterclass genoemd. Met dit pakket kunnen HBO-ers gedurende de laatste twee jaar van hun HBO-opleiding al (theoretische) WO-onderdelen volgen, waarna ze na afstuderen direct kunnen doorstromen naar een universitaire master. Zo kunnen zij na het HBO in één jaar tijd een universitaire opleiding voltooien. In het cursusjaar hebben PPSW en de Faculteit Gamma van de HG onderzocht of en hoe dergelijke masterclasses van PPSW binnen de opleidingen van Faculteit Gamma geïmplementeerd zouden kunnen worden. De stand van zaken is als volgt. Het opleidingsaanbod van de faculteit der PPSW bestaat uit: > Master Algemene Pedagogiek (Pedagogiek en Andragogiek) > Master Onderwijskunde > Master Orthopedagogiek > Master Psychologie > Master Sociologie Het verwante opleidingenaanbod binnen het HBO bestaat uit: > Fysiotherapie > Logopedie > Verpleegkunde > MWD > P&A > SPH > AL/SGM/HIS > PABO Het onderwijsprogramma van de PPSW-T-stroom bestaat uit een generiek deel Methoden en technieken van 30 ECTS en een specifiek (inhoudelijk) deel van (in principe) 30 ECTS. Dit generieke deel is voor alle deelnemende gammastudenten gelijk en wordt PPSW-breed verzorgd. Ook is het speciaal ontworpen en uitgevoerd voor T-stroom-studenten in het HBO. Het betreft een samenhangend onderwijsprogramma, dat bestaat uit verschillende onderwijseenheden: > Beschrijvende statistiek (3 ECTS) > Methodologie (2 ECTS) > Bivariate statistiek (6 ECTS) > Practicum dataverwerking (4 ECTS) > Multivariate statistiek (4 ECTS) > Datareductie en testleer (4 ECTS) > Onderzoekspracticum (7 ECTS) De studiebelasting per blok bedraagt gemiddeld 7,5 ECTS. De contacttijd per week komt neer op ongeveer 4 uur per week. Afhankelijk van het aantal kunnen deelnemende studenten voor het generiek deel aanschuiven bij PPSW; een andere mogelijkheid is dat PPSW door de HBO-faculteit wordt ingehuurd om het programma speciaal voor gammastudenten op een vast tijdstip te verzorgen. HBO-studenten die via de T-stroom doorstromen naar PPSW moeten voldoen aan vooropleidingseisen op het gebied van wiskunde. Het specifieke deel heeft betrekking op vakinhouden uit de desbetreffende WO-bacheloropleidingen die regulier in het universitaire onderwijs liggen. Inhoudelijk verschilt het specifieke deel per PPSW-opleiding. Het specifieke deel heeft een omvang van 30 ECTS, verdeeld over verschillende onderwijseenheden. Een uitzondering vormt de masterclass Orthopedagogiek, waarbij het specifieke deel vanwege de eis van een NVO-registratie diagnostiek 60 ECTS omvat. Verder hebben inhoudsdeskundigen van de PABO, MWD en SPH een inhoudelijke vergelijking uitgevoerd tussen het eigen onderwijsprogramma en het specifieke deel van de schakelprogramma s Pedagogiek, Andragogie, Onderwijskunde en Sociologie. Op basis hiervan concludeert men dat er nauwelijks inhoudelijke overlap bestaat tussen de betreffende HBO- en WO-programma s. Aldus komen doorstromende HBO-studenten van deze opleidingen niet in aanmerking voor extra vrijstellingen. Het onderwijsprogramma van de PPSW-masterclass kan, afhankelijk van de (mogelijkheden binnen de) curricula van de verschillende gamma-opleidingen op verschillende manieren geprogrammeerd worden. Een belangrijk punt van aandacht en ook van zorg bij het aanbieden van masterclassprogramma s betreft de logistieke afstemming tussen PPSW jaarverslag 2004 rug

7 en de betreffende opleidingen. Gelet op de stand van zaken bij de ontwikkeling van keuzeonderwijs en de invoering van de major-minor structuur bij Gamma-opleidingen, lijkt de verwezenlijking van het bovenstaande met ingang van cursusjaar realistisch. Intake en assessment Er is opnieuw overleg geweest met contactpersonen in de Noordelijke HBO-instellingen over opzet en gebruik van het assessment-instrument. Het blijkt dat vrijwel alle derde opleidingsjaren een toekomstoriëntatie kennen, waarvan het assessment een zinvol onderdeel kan vormen. Intussen is er een WEB-based ontwikkeling in gang gezet. De bedoeling is dat studenten in het HBO in hun derde opleidingsjaar op basis van zelf-assessment kunnen bepalen of zij geschikt zijn voor een WO opleiding. Hierbij spelen bijvoorbeeld leerstijlen, leervaardigheden en analytisch vermogen een rol. In Amsterdam (VU), waarmee al eerder contacten zijn geweest, heeft men met een dergelijk model gunstige ervaringen opgedaan. De vraag waar het ontwikkeld instrument uiteindelijk wordt ondergebracht ligt nog open. Wellicht wordt dat het STAG. In maart 2005 heeft in het HBO een pilot plaatsgevonden. Evaluatie-onderzoek In 2005 wordt een promovendus bij het UOCG aangesteld om een onderzoek te verrichten naar de schakelprogramma s. In 2004 zijn hiervoor reeds activiteiten geweest. Er is een literatuurstudie uitgevoerd op het terrein van definiëring en meting van academische vaardigheden. Verder zijn contacten met de University of Sydney en de University of Edinburgh over het gebruik van instrumenten; hiervoor is intussen toestemming verkregen. Bovendien heeft een pilot plaatsgevonden bij groepen WO-bachelors en schakelaars Pedagogiek en Onderwijskunde, en Sociologie. De data uit de pilot zijn geanalyseerd. De instrumenten geven dezelfde factor en schalenstructuur als in Engeland en Australië. Het instrument lijkt dus bruikbaar. Verder werden de schakelprogramma s bij de drie betrokken faculteiten in kaart gebracht. Tot slot zijn er interviews met de studieadviseurs gepland, evenals met focusgroepen van schakelstudenten. * Zie ook overzicht in tabel 2.3 (blz ) Macrodoelmatigheid Het ministerie van OCW heeft de universiteiten in Nederland verzocht vernieuwingsplannen op te stellen voor de sectoren Letteren en Natuurwetenschappen: de zogeheten Sectorplannen. Voor het opstellen en uitvoeren heeft het ministerie gelden ter beschikking gesteld ter hoogte van 4,7 mln voor de Letteren en 4 mln voor de Natuurwetenschappen. Voorwaarde voor de besteding van het geld is dat de plannen inspelen op de tanende belangstelling van studenten voor de talen en de monodisciplinaire exacte studies, alsmede het relatief grote aanbod van deze opleidingen in Nederland. Een doelstelling van de vernieuwingsplannen is een doelmatiger aanbod van opleidingen op deze gebieden. In dit kader zijn de faculteiten Wiskunde & Natuurwetenschappen en Letteren bezig met een reorganisatie van het bachelor- en masteraanbod. Behalve bij Farmacie en Technische Bedrijfskunde zijn de bacheloropleidingen samengevoegd in drie nieuwe clusters: Levenswetenschappen, Informatiewetenschappen en Natuurwetenschappen & Technologie. Tegelijkertijd wordt de opzet van de bacheloropleidingen aangepast aan de major-minorstructuur om de aantrekkelijkheid van de opleidingen te vergroten. Daarnaast komt er een plan om het aantal masteropleidingen te reduceren. De Faculteit der Letteren werkt aan soortgelijke onderwerpen, maar deze zijn nog minder ver ontwikkeld. Ook hier zal het aantal opleidingen aanzienlijk worden verminderd. Onderwijsaanbod bij de faculteiten* Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap In 2004 heeft de NVAO goedkeuring verleend aan de aanvraag voor de verlenging van de studieduur tot 2 jaar (120 ECTS) van de (research) topmaster Theology and Religious Studies, onder de naam Religious Symbols and Traditions. Wegens het late tijdstip waarop de goedkeuring bekend werd, heeft de faculteit besloten met de invoering te wachten tot het studiejaar In het kader van de samenwerking met de theologische faculteit van de Universiteit Uppsala wordt in het studiejaar een gezamenlijke cursus (joint course) aangeboden, getiteld Religion in Conflicts, die afgesloten wordt met een gezamenlijke studieweek met de deelnemers in Groningen. Verder is de aanvraag voor een intensief programma in het kader van Erasmus toegekend, namelijk JAFARE (the Janus Faces of Religion: A European perspective on the religionstate relationship). Als gevolg hiervan start de faculteit een intensieve cursus voor jonge onderzoekers en studenten van de topmasteropleidingen van de universiteiten van Montpellier, Uppsala, Marburg, Leuven, Bursa, Lublin en Thessaloniki. Middels dit project krijgt de faculteit een samenwerkingsverband voor studenten en promovendi met diverse instellingen uit het buitenland, dat als een soort paraplu functie dient om andere activiteiten te ontplooien. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vanaf september 2003 biedt de faculteit zeven gecombineerde bachelor- en masteropleidingen aan, alsmede vier zelfstan-

8 dige, specialistische, in het Engels gedoceerde masteropleidingen. Vier van de masteropleidingen kunnen tevens in de vorm van een duale opleiding worden gevolgd. De bacheloropleidingen duren drie jaar; de master in het algemeen één jaar, uitgezonderd de onderzoekmaster die een opleidingsduur van twee jaar kent. Voor de gecombineerde bachelor- en masteropleidingen geeft de faculteit geen bindend studieadvies. Studenten met een juridisch bachelorexamen van andere juridische faculteiten dan de Groningse hebben ook toegang tot deze masterprogramma s. Als er grote deficiënties zijn, moet de student aanvullende vakken aan de RUG volgen. De vier zelfstandige, specialistische masteropleidingen zijn in eerste instantie bedoeld voor buitenlandse studenten, maar staan ook open voor Nederlandse studenten. Voor toelating is een universitair juridisch bachelordiploma vereist. De researchmaster Functionaliteit van het recht biedt een opleiding voor studenten die na hun masterdiploma willen promoveren of als onderzoeker willen werken bij een publieke of private onderzoekinstelling. De opleiding sluit aan bij het CRBS, de door de KNAW erkende onderzoekschool van de faculteit, en wordt aangeboden in samenwerking met de Universiteit van Tilburg. die naast de reguliere een duale vorm kennen, zijn Nederlands recht, Notarieel recht, Fiscaal recht en Juridische bestuurswetenschappen. Faculteit der Medische Wetenschappen De faculteit heeft in 2004 bij de NVAO accreditatie aangevraagd voor de bachelor- en masteropleiding Geneeskunde. Dit is een aanvulling op de QANU-onderwijsvisitatie uit Deze additionele beoordeling was nodig, omdat het opleidingenaanbod van Geneeskunde is ingericht volgens de bachelor-masterstructuur, zoals geïndiceerd door de Bolognaverklaring. In september 2003 ging de driejarige bacheloropleiding Geneeskunde van start. In navolging van de geneeskundeopleiding is in september 2004 de opleiding Tandheelkunde aangepast aan de bachelor-masterstructuur. Dit gebeurde in combinatie met de invoering van het nieuwe curriculum T 21. Ook hier is een integrale visie op het opleiden van de tandarts een belangrijk uitgangspunt. De invoering geschiedt, zoals bij geneeskunde, cohortsgewijs: in september 2004 de driejarige bacheloropleiding en in september 2007 de tweejarige masteropleiding. In 2004 is voorts de procedure gestart de accreditatie van de tandheelkundeopleiding te verkrijgen. In 2004 is het penvoerderschap van de opleiding Bewegingswetenschappen overgegaan van de faculteit PPSW naar Medische Wetenschappen. De opleiding is eveneens ingericht volgens het bachelor-mastersysteem: een driejarige bachelor- en een tweejarige masteropleiding. Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen De faculteit bood in september bachelor- en 20 masteropleidingen, 4 topmasteropleidingen en 1 researchmasteropleiding aan (zie tabel 2.3). In vergelijking met de studenteninstroom in het studiejaar 2003/2004 vallen de volgende zaken op: > een sterke groei van het aantal eerstejaars Technische natuurkunde; > een gestage groei van het aantal eerstejaars Farmacie (inclusief Farmaceutische wetenschappen); > een blijvende, sterke aantrekkingskracht van de nieuwe opleidingen Technische bedrijfskunde en Life Science and Technology op veel eerstejaars. In september 2004 is het topmasterprogramma van GBB, Biomolecular Sciences, van start gegaan. Het bestuur van FWN overweegt al geruime tijd een ingrijpende verandering in de bacheloropleidingen. Naar aanleiding van het Sectorplan Natuurwetenschappen heeft de FWN een plan opgesteld om haar 13 bacheloropleidingen te reduceren tot vijf, te weten Farmacie, Technische bedrijfskunde, Informatiewetenschappen, Levenswetenschappen, en Natuurwetenschappen en Technologie. De laatste drie zijn zogenoemde flexibele bacheloropleidingen, waarbij een student zich breed kan oriënteren en vormen binnen de faculteit en universiteit. Het voornemen is deze Bacheloropleidingen per 1 september 2006 in te voeren, mits er afspraken met het ministerie gemaakt zijn over de instandhouding van de oude opleidingen. De FWN heeft met ingang van 1 september 2004 de TRIPOSstructuur ingevoerd. Dit houdt in dat er drie opleidingsinstituten ingesteld zijn, te weten Informatiewetenschappen, Levenswetenschappen, en Natuurwetenschappen en Technologie. Hierbij is rekening gehouden met de drie nieuw in te voeren flexibele bacheloropleidingen. Aan het hoofd van deze drie opleidingsinstituten staat een bestuur waarin (groepen van) opleidingen vertegenwoordigd zijn. Tevens heeft een student als adviseur zitting in dit bestuur. Kernfysisch Versneller Instituut Het KVI streeft naar een gezamenlijke topmasteropleiding Atomic and Sub-Atomic Physics (ASAP) met het Centrum Theoretische Natuurkunde van de RUG en de Afdeling Natuurkunde van de Universiteit van Uppsala. Het is nog niet duidelijk wanneer deze opleiding van start kan gaan. Faculteit der Letteren Op 26 februari 2004 ontving de faculteit bericht van de NVAO dat de ingediende aanvragen voor nieuwe opleidingen waren goedgekeurd. Het gaat om vijf in beginsel Engelstalige researchmasteropleidingen: Art History and Archeology: Material Culture Studies in Art, Architecture & Archeology; Classical Medieval and Renaissance Studies (CMRS): Text and jaarverslag 2004 rug

9 Context in Premodern and Early Modern Time; Linguistics: Neurolinguistics and Models of Grammar; Literary and Cultural Studies: Literature and Performing Arts in Society; Modern and Contemporary History: Transformation and Acceptance. Deze goedkeuring is gebaseerd op een positief advies van een commissie van de KNAW. Als onderdeel van de beoordelingsprocedure vond begin januari 2004 een gesprek plaats van het CvB, het Faculteitsbestuur, de directeur van het Onderwijsinstituut en de directors of studies van de opleidingen met de adviescommissie. Dit vormde aanleiding voor enkele geringe aanpassingen in de aanvragen. Tevens kwam in het verslagjaar het bericht dat de nieuwe masteropleidingen Nederlandse Cultuur en de Lerarenopleiding Spaans alsnog waren goedgekeurd en voor financiering in aanmerking kwamen. Het aanbod van de faculteit telt sinds Bachelor- en 39. Faculteit der Economische Wetenschappen De faculteit is penvoerder van zes bachelor- en zeven masteropleidingen. Eén van de zes bacheloropleidingen en drie van de zeven masteropleidingen, waaronder de topmaster Economics and Business, biedt zij samen met de faculteit Bedrijfskunde aan. Verder is de faculteit Bedrijfskunde (FBK) penvoerder van de Master of Science in Business Administration, eveneens een gezamenlijke opleiding van Bedrijfskunde en Economie. De instroom van bekostigde eerstejaarsstudenten is in 2004 gedaald. In 2004 bedraagt het totale aantal 396, terwijl het aantal bekostigde eerstejaars in bedroeg. Een groot deel van dit verschil is te verklaren door de wijziging in de regelgeving: sinds kort tellen instromers met een HBO-diploma niet meer mee als bekostigde eerstejaarsstudenten. De FEW heeft in studenten die instromen met een HBO-diploma, die anders dan in 2003 niet meetellen. In voorgaande jaren had de FEW veel meer HBO-instromers (veelal ruim boven de 100); nu ook de FBK een programma aanbiedt voor dezelfde doelgroep, en (anders dan in het verleden) zonder toelatingstoets, kiezen veel studenten voor inschrijving bij de FBK. De opleiding International Economics and Business (Engelstalig) is ondergebracht in het Star Numan Institute. Dit instituut is met universitaire onderwijsvernieuwingsgelden en met bijdragen van de FEW en FBK opgezet. Het wordt sterk geprofileerd ten behoeve van buitenlandse studenten. De grootste masteropleiding van de FEW is de Master of Science in Business Administration, die samen met de faculteit Bedrijfskunde (penvoerder) wordt aangeboden. Deze opleiding is niet alleen gericht op universitaire bachelorstudenten, maar ook op doorstroomstudenten van het HBO. Met de Hanzehogeschool Groningen zijn daartoe zogenaamde schakeltrajecten ontworpen. Faculteit der Psychologische, Pedagogische en Sociologische Wetenschappen In 2004 heeft de faculteit verder gewerkt aan de ontwikkeling van interdisciplinaire masteropleidingen (18-24 maanden) op het terrein van Clinical & Health Psychology, Human Factors Engineering en Individual, Social and Organizational Behavior. In 2005 wordt duidelijk of deze opleidingen apart, dan wel ingebed in de huidige masters worden aangeboden. Gezien de grote toestroom van HBO-abituriënten gaat in het bijzonder aandacht uit naar de voorbereiding van deze aspirant-studenten op de masterprogramma s. Zij krijgen transitietrajecten binnen het HBO en daarop aansluitende schakelprogramma s bij de faculteit. Daarnaast is besloten tot het instellen van een numerus fixus voor psychologie met ingang van Faculteit der Wijsbegeerte In het verslagjaar werden de researchmasteropleiding Philosophy: Knowledge and Knowledge Development en de masteropleiding Filosofie en Educatie (master- en lerarenopleiding) erkend. Beide gingen in september van start, de researchmaster met 7, de educatieve master met 4 studenten. Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen In 2002 begon de opstelling van een bachelor-masterprogramma, waarbij de hele faculteit betrokken was, inclusief studenten. De faculteit biedt zes eenjarige masters, twee tweejarige masters (de lerarenopleiding Educatieve Geografie en de Topmaster Human Geography, Planning and Demography: Regional Studies) en twee bacheloropleidingen (Sociale Geografie & Planologie, Technische Planologie) aan. Het eerste jaar van het bachelorprogramma begon in september Het jaar daarop, in september 2003, is het complete bachelorprogramma ingevoerd. De zes eenjarige en de twee tweejarige masterprogramma s, waaronder de recentelijk geaccrediteerde Topmaster, worden met ingang van 1 september 2004 aangeboden. De masterprogramma s Population Studies, Environmental and Infrastructure Planning en de Topmaster Human Geography, Planning and Demography: Regional Studies zijn Engelstalig. Verder is er een tweejarig Double Master Degree Programma in samenwerking met het Institut Teknologik Bandung, waarvan het eerste jaar in Indonesië wordt doorgebracht en het tweede in Groningen. Tot slot is er nog speciaal voor uitwisselingsstudenten een driemaandelijks Engelstalig programma, dat verzorgd wordt door de facultaire International School of Spatial Policy Studies. Faculteit der Bedrijfskunde De Faculteit Bedrijfskunde biedt vier bacheloropleidingen en acht masteropleidingen aan. Van twee bacheloropleidingen en vier masteropleidingen is de faculteit penvoerder. Sommige opleidingen verzorgt de faculteit in samenwerking met de

10 Faculteit der Economische Wetenschappen, te weten de bachelor- en masteropleiding in Accountancy & Controlling en de masters Business Administration, Economie & Bedrijfswetenschappen, en de topmaster Economics and Business (penvoerder FEW). Daarnaast biedt de faculteit samen met de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen de bachelor- en masteropleiding Technische Bedrijfskunde aan (penvoerder FWN). De internationale onderwijsmarkt is een belangrijk werkveld van de faculteit. De helft van haar masteropleidingen zijn Engelstalig. Het internationale onderwijsaanbod krijgt per september 2005 uitbreiding. Vanaf volgend studiejaar kent de bachelor Bedrijfskunde de Engelstalige studierichting International Business & Management en is de master Business Administration uitgebreid met het Engelstalig mastertraject Change Management. Behalve naar inhoudelijke invulling van deze nieuwe onderwijsprogramma s is in 2004 veel aandacht uitgegaan naar de onderwijsorganisatie en verdergaande samenwerking met de Faculteit der Economische Wetenschappen. De opleiding International Business & Management is ondergebracht in het Star Numan Institute. Dit onderwijsinstituut is opgezet met universitaire onderwijsvernieuwingsgelden en bijdragen van de Faculteit Bedrijfskunde en de Faculteit der Economische Wetenschappen. De faculteit gaat in 2005 nog drie onderwijsinstituten oprichten voor haar andere opleidingen. 2.3 Onderwijsresultaten In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft de VSNU in het verslagjaar geen nieuw KUO-bestand (Kengetallen Universitair Onderwijs) uitgebracht. Reden daarvoor is dat de invoering van het bachelor-masterstelsel ingrijpende aanpassing van de landelijke definities en registratiesystematiek met zich meebrengt. In plaats daarvan is nu gebruik gemaakt van het zogenaamde 1-cijfer HO bestand (versie maart 2005). Dit komt voort uit een in 2001 gestart project van het CBS om samen met alle publicisten van hoger-onderwijsstatistieken (OCW, Cfi, VSNU, HBO-Raad, universiteiten, IB-Groep) te komen tot één cijfer voor respectievelijk het aantal inschrijvingen, ingeschrevenen, diploma's en gediplomeerden. Nieuwe landelijke cijfers van (post-) propedeuserendementen en gemiddelde studieduur ontbreken dit jaar. Voor een uitgebreide bespreking van de trends over de voorgaande 5 jaar daarin wordt verwezen naar het RUG-Jaarverslag Het Groningse aandeel in de instroom van eerstejaars studenten werd in het KUO-bestand berekend met behulp van een iets andere definitie (cohorten WO-opleiding-instellingpropedeuse, vol- en deeltijd) dan in het 1-cijfer HO (eerstejaars instelling). Volgens de KUO-systematiek bedroeg het RUG aandeel jarenlang ruim 11% met minima van 10% in Figuur 2.1a Eerstejaars instroom: marktaandeel RUG, aandeel vrouwen en vergelijking KUO met 1 cijfer HO (RUG en Nederland) aandeel aantal 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jaar van instroom marktaandeel RUG %KuoNL % vrouw RUG %KuoRUG Figuur 2.1b Eerstejaars studenten RUG per HOOP-gebied aandeel % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% KUO: en 1 cijfer HO: Kuo 01 Kuo 02 Kuo 03 1 cijfer 03 1 cijfer 04 jaar van instroom T&C Recht Gezondheid Natuur G&M Economie Techniek Figuur 2.1c RUG aandeel eerstejaars per HOOP gebied KUO: en 1 cijfer HO: Kuo 01 Kuo 02 Kuo 03 1 cijf 03 1 cijf 04 jaar van instroom T&C G&M Recht Economie Gezondheid Techniek Natuur jaarverslag 2004 rug

11 1994 en Met 9,7-10,9% ligt het RUG aandeel volgens het 1-cijfer HO ietsje lager (figuur 2.1a), maar ook dit laat dalingen zien in 1994 (10%) en 2002 (9,7%). Met 10,2% in 2003 en 10,6% in 2004 lijkt ons aandeel inmiddels echter terug op het gebruikelijke niveau. Het aandeel vrouwen onder de eerstejaars RUG-studenten is licht gestegen van 53,0% in 2000 naar 53,8% in Om het effect van de verschillen in systematiek tussen KUO en 1-cijfer HO te verduidelijken, zijn in figuur 2.1a ook de relatieve aantallen van de landelijke en RUG instroom volgens KUO (als percentage van de aantallen volgens 1-cijfer HO) weergegeven. De eerstejaars instroom volgens de KUO-cijfers liggen voor de RUG 4,2-9,1% onder die volgens het 1-cijfer HO, terwijl die voor het landelijk totaal 8,2-10,9% lager uitvallen in KUO. Dat verklaart het wat lagere RUG-aandeel volgens 1-cijfer HO. Het vorig jaar gemelde recordaantal van 4488 eerstejaars volgens KUO komt overeen met 4523 eerstejaars in 2003 volgens 1-cijfer HO (figuur 2.1b). Het record is in het verslagjaar alweer gebroken met een instroom van 4946 eerstejaars, een toename van 9,4%. Deze is vooral te danken aan de toegenomen instroom in de volgende HOOP-gebieden (% stijging t.o.v. instroom 2003): > Gedrag & Maatschappij: +20%; vooral in de bacheloropleidingen Psychologie, Pedagogiek, Onderwijskunde en Sociologie. > Recht: +13%; vooral in de bacheloropleidingen Nederlands Recht en Internationaal & Europees Recht. > Gezondheid: +11%; vrijwel geheel als gevolg van de overheveling van Bewegingswetenschappen van G&M (PPSW) naar GEZO(FMW). > Taal & Cultuur: +10%; vooral in de bacheloropleidingen Internationale Organisaties & Internationale Betrekkingen en Kunsten Cultuur & Media. Net als in 2003 trok het HOOP-gebied Taal & Cultuur in 2004 de meeste studenten naar de RUG (22%), gevolgd door achtereenvolgens Economie (21%), Gedrag & Maatschappij (20%), Recht (14%), Natuur + Techniek (12%) en Gezondheid (11%). De bijbehorende marktaandelen zijn weergegeven in figuur 2.1c. Met 15,7% van de landelijke instroom in 2004 heeft Taal & Cultuur de gebieden Natuur (14,0%) en Economie (13,8%) van de eerste plaats verdrongen. Daarna volgen respectievelijk Recht (11,6%), Gezondheid (10,8%), Gedrag & Maatschappij (9,3%) en Techniek (2,0%). Ten opzichte van 2003 is ons marktaandeel in de meeste gebieden gestegen (met 0,1-1,2%), met uitzondering van Natuur (-1,5%) en Techniek (-0,03%). (Post-)propedeuserendement en studieduur Hier wordt volstaan met een samenvatting van de onderwijsresultaten over de periode Een uitgebreide bespreking staat in het RUG-Jaarverslag Propedeuserendement > het percentage RUG-studenten dat de propedeuse binnen drie jaar gehaald heeft, varieert van % in het HOOP-gebied Taal & Cultuur tot % bij Gezondheid > het propedeuserendement van de RUG ligt in alle HOOPgebieden overwegend op of boven het landelijk gemiddelde Post-propedeuserendement > het percentage RUG-studenten (met propedeusediploma) dat het doctoraalexamen binnen zes jaar (alfa/gammaopleidingen) of zeven jaar (bèta/medische opleidingen) na aanvang van de studie gehaald heeft, varieert van % in het HOOP-gebied Taal & Cultuur tot % bij Gezondheid > het postpropedeuserendement van de RUG ligt in vrijwel alle HOOP-gebieden overwegend boven het landelijk gemiddelde Gemiddelde studieduur > varieert van maanden bij Recht tot maanden in het HOOP-gebied Economie > ligt in alle HOOP-gebieden op of onder het landelijk gemiddelde 2.4 Kwaliteitszorg onderwijs Onderwijsvisitatie en accreditatie In 2004 zijn de eerste ervaringen opgedaan met het nieuwe visitatie-accreditatiestelsel. De opleiding Pedagogiek en alle opleidingen van de faculteiten Godgeleerdheid & Godsdienstwetenschap en Letteren hebben zelfstudies geschreven volgens het nieuwe accreditatieprotocol. Tevens zijn de opleidingen van Godgeleerdheid gevisiteerd aan het eind van het jaar. De voorlopige bevindingen van de visitatiecommissie over de opleidingen Godgeleerdheid waren positief. Vanuit het oude visitatiesysteem zijn in 2004 rapporten gepubliceerd voor de Rechtsgeleerdheid, de Geneeskunde en de Technische Bedrijfskunde. De uitkomst van alle visitatierapporten was positief en zelfs zeer positief voor de opleidingen Rechten en Geneeskunde. Beide opleidingen behoren tot de landelijke top. Rechten scoorde op 6 van de 11 aspecten van visitatie duidelijk hoger dan de gestelde maatstaf en was

12 daarmee aanzienlijk beter dan de andere opleidingen in het land. Ook de opleiding Geneeskunde laat een dergelijk positief beeld zien. Op 25 van de 35 aspecten scoorde men het predikaat goed, terwijl alle andere aspecten voldoende waren. Hiermee behoort men samen met de RU en de UM tot de besten in het land. Bij de Technische Bedrijfskunde van de RUG ging het om een proefvisitatie. Deze opleiding was ten tijde van de visitatiecyclus net gestart, waardoor alleen een eerste oordeel van de commissie over de opleiding mogelijk was. Daaruit bleek dat zowel de bachelor- als de masteropleiding levensvatbaar zijn. Beide opleidingen zullen daarom in de nieuwe visitatie-accreditatiecyclus doorlopen. Additionele beoordeling voor accreditatie In 2003 is een aangepaste versie van het accreditatiesysteem gestart, de zogenaamde additionele beoordeling voor accreditatie. Opleidingen die nog via het oude visitatiesysteem zijn beoordeeld, kunnen op basis van het visitatierapport en een aanvullend oordeel van de QANU over de bachelor- en masteropleidingen heraccreditatie aanvragen bij de NVAO. Hiermee hoopt de NVAO een ophoping van heraccreditatieaanvragen in 2007 te voorkomen (alle huidige opleidingen zijn tot 31 december 2007 geaccrediteerd). Rechten heeft hiervoor in 2004 een additioneel rapport met informatie over de bachelor- en masteropleidingen ingeleverd bij de QANU. Geneeskunde heeft dit in maart 2005 gedaan. Op basis van de additionele beoordeling door de QANU is voor de opleidingen Biologie, Economie en Wijsbegeerte accreditatie aangevraagd bij de NVAO. De uitkomsten hiervan worden in 2005 bekend. Interne Kwaliteitszorg De nieuwe accreditatieprocedure maakt tevens een systeem van interne kwaliteitszorg onmisbaar. Hiervoor is een werkgroep Kwaliteitszorg ingesteld. Voor deze werkgroep hebben alle faculteiten vertegenwoordigers geleverd. De werkgroep dient als een platform voor de uitwisseling van best practices bij kwaliteitszorg en als initiator voor vernieuwings- en verbeteringsprojecten. Zo heeft de werkgroep de volgende projecten geïnitieerd: > Een kwaliteitszorgprotocol. Voor de centrale borging van de kwaliteitszorg en om tegemoet te komen aan de accreditatie-eisen is een kwaliteitszorgprotocol gewenst. Dit document is vrijwel gereed. Het protocol wordt de leidraad voor de implementatie van de door de NVAO gewenste volledige kwaliteitszorgcyclus bij alle faculteiten. > Een database voor Kwaliteitszorg. In deze database kunnen faculteiten alle voor de kwaliteitszorg relevante documenten gestructureerd opslaan en tevens de benodigde acties ten aanzien van de kwaliteitszorgcyclus overzien en aansturen. Beide projecten maken een systematische inbedding van de kwaliteitszorg in de faculteiten mogelijk en maken de borging van de kwaliteit van opleidingen op centraal en decentraal veel eenvoudiger. Ook de externe verantwoording ten aanzien van het onderwijs is bij deze ontwikkelingen gebaat. Oordeel over prestaties De opleidingen Rechten en Geneeskunde verzorgen landelijk bezien zeer goede opleidingen. Tevens heeft de systematische borging van de kwaliteit van de opleidingen een sprong voorwaarts gemaakt, dankzij de projectgroep Kwaliteitszorg en de projecten die daar worden geïnitieerd. Studententevredenheidsonderzoek Ten behoeve van het Bestuurlijk Overleg (BO) najaar 2004 is afgesproken dat de faculteiten verder gaan met de in het BO voorjaar 2004 afgesproken follow-up. Wanneer de definitieve rapportage uit Honderd over de RUG 2005 beschikbaar is (waarschijnlijk september 2005) worden op basis hiervan met de faculteiten nieuwe afspraken gemaakt of worden bestaande afspraken aangepast (eventueel geschrapt). In 2005 vindt voor de vierde keer een studententevredenheidsonderzoek plaats. Rol in kwaliteitszorg In de beoordelingskaders voor visitaties en accreditaties speelt het oordeel van studenten een expliciete rol. Ook hier geldt dat naast het studentenoordeel en aangekondigde maatregelen de nadruk ligt op de werkelijke acties en de resultaten. Bij het onderwerp studiebegeleiding lijkt het oordeel van studenten het zwaarst te wegen. In het QANU-kader staat: Studiebegeleiding en studieadvisering moeten voldoen aan de behoeften van de studenten. Het oordeel van de studenten over deze voorzieningen zal dus een belangrijke rol spelen in de beoordeling. Ook de manier waarop de opleiding invulling geeft aan het studieadvies in het eerste jaar wordt in de beoordeling betrokken. Honderd over de RUG 2005 komt daarom op een gunstig moment. Daarnaast stemt de interne gekozen aanpak van de follow-up van Honderd over de RUG 2002 al grotendeels overeen met de wijze waarop in de toekomst dit geheel extern beoordeeld zal worden. Nakijktermijn In de uitkomsten van Honderd over de RUG 2002 vielen de scores van de verschillende faculteiten ten aanzien van de nakijktermijn van tentamens in het bijzonder op. In dit kader heeft het College van Bestuur laten uitzoeken hoe faculteiten enerzijds hun nakijktermijn hebben opgenomen in hun OER-en en anderzijds hoe faculteiten en opleidingen in de praktijk de nakijktermijn hanteren. Alle faculteiten hebben ingestemd met een nakijktermijn van maximaal vijftien werkdagen. Veel faculteiten zetten in op een termijn van tien jaarverslag 2004 rug

DE MASTER MEESTER? DE INVOERING VAN MASTEROPLEIDINGEN IN HET WO

DE MASTER MEESTER? DE INVOERING VAN MASTEROPLEIDINGEN IN HET WO DE MASTER MEESTER? DE INVOERING VAN MASTEROPLEIDINGEN IN HET WO Utrecht, maart 2004 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 5 2 ACHTERGROND EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 7 2.1 Achtergrond en thema's van de BaMa-monitor

Nadere informatie

Een succes maken van Studiesucces. juni 201 1

Een succes maken van Studiesucces. juni 201 1 Meerjarenafspraak Eerste rapportage juni 201 1 Meerjarenafspraak Eerste rapportage juni 201 1 Colofon Tekst en cijfermateriaal uit deze uitgave mogen worden gepubliceerd, na toestemming van de VSNU en

Nadere informatie

Analyse van universitaire jaarverslagen 2009

Analyse van universitaire jaarverslagen 2009 Analyse van universitaire jaarverslagen 2009 Achtergrondstudie voor Rathenau Instituut Harry de Boer Ben Jongbloed CHEPS Universiteit Twente C10HdB168 December 2010 Inleiding Ten behoeve van de SciSA publicaties

Nadere informatie

Masterjaren tellen. BaMa-onderzoek naar de duur van de Nederlandse wetenschappelijke masteropleidingen

Masterjaren tellen. BaMa-onderzoek naar de duur van de Nederlandse wetenschappelijke masteropleidingen Masterjaren tellen BaMa-onderzoek naar de duur van de Nederlandse wetenschappelijke masteropleidingen Colofon Auteursrecht voorbehouden Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van

Nadere informatie

ONDERWIJS OP KOERS ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT 1

ONDERWIJS OP KOERS ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT 1 ONDERWIJS OP KOERS ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT 1 INHOUD INLEIDING 3 Doelstellingen en resultaten 3 Terugblik 2013 en vooruitblik 2014 4 HOOFDSTUK 1: DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen Jaarverslag 2006. April 2007

Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen Jaarverslag 2006. April 2007 Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen Jaarverslag 2006 April 2007 Inhoudsopgave pagina 1. Onderwijs 1.1 Kengetallen Onderwijs 1 Onderwijsinzet wp 1 Onderwijsresultaten 1 1.2 Onderwijsaanbod 3 1.3 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: LOI hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november 2012 INHOUD

Nadere informatie

De beleidsontwikkeling en implementatie van het bachelor-master systeem in het Nederlandse hoger onderwijs

De beleidsontwikkeling en implementatie van het bachelor-master systeem in het Nederlandse hoger onderwijs De beleidsontwikkeling en implementatie van het bachelor-master systeem in het Nederlandse hoger onderwijs Een vervolgonderzoek Marijk van der Wende Anneke Lub Mei 2001 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 519 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse

Nadere informatie

Honoursprogramma s in het HBO

Honoursprogramma s in het HBO Honoursprogramma s in het HBO Inventarisatie 2007 (deel I) met een nadere verkenning (deel II) Deelproject in het kader van het project Talentontwikkeling in Honoursprogramma s en de meerwaarde die dat

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

In memoriam Prof.dr. Koos Duppen (1953-2011) Lid College van Bestuur Hoogleraar Initieel Onderwijs en Femtoseconde Laserspectroscopie

In memoriam Prof.dr. Koos Duppen (1953-2011) Lid College van Bestuur Hoogleraar Initieel Onderwijs en Femtoseconde Laserspectroscopie Jaarverslag 2011 In memoriam Prof.dr. Koos Duppen (-2011) Lid College van Bestuur Hoogleraar Initieel Onderwijs en Femtoseconde Laserspectroscopie 1.1 Maatschappelijke thema s 1.2 Valorisatie 1. Omgeving

Nadere informatie

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Faculteit der Geesteswetenschappen Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Datum 2 februari 2015 Status Vertrouwelijk, ter bespreking in raden en met OR en FSR Opsteller Dagelijks Bestuur van de faculteit

Nadere informatie

T.a.v. het CvB. Datum 26 juni 2015 Betreft Kaders experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering. Geachte voorzitter,

T.a.v. het CvB. Datum 26 juni 2015 Betreft Kaders experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering. Geachte voorzitter, >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag T.a.v. het CvB.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 26 juni 2015

Nadere informatie

Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013

Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013 Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 Deel 1: hoger onderwijs op de hogescholen 2. De kwaliteitsagenda van de hogescholen p. 6 3.

Nadere informatie

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam UNVERSITAIRE COMMISSIE ONDERWIJS Werkgroep Studiesucces Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam Iedereen heeft een mening over het onderwerp studiesucces en denkt te weten wat de oorzaken zijn van

Nadere informatie

1Onderzoeksmasters in de sociale wetenschappen. Eerste ervaringen

1Onderzoeksmasters in de sociale wetenschappen. Eerste ervaringen 1Onderzoeksmasters in de sociale wetenschappen. Eerste ervaringen Voorwoord 1 2 Onderzoeksmasters in de sociale wetenschappen Eerste ervaringen Advies van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad Koninklijke

Nadere informatie

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opleiding: Variant: Bachelor of Arts and Economics Voltijd Visitatiedatum: 28 september 2006 Netherlands Quality Agency (NQA ) Utrecht, december 2006 2 NQA - visitatie

Nadere informatie

Bijlage 4. Hierbij ontvangt u ter informatie de Prestatieafspraken TiU.

Bijlage 4. Hierbij ontvangt u ter informatie de Prestatieafspraken TiU. Bijlage 4 Hierbij ontvangt u ter informatie de Prestatieafspraken TiU. Tilburg University - Understanding Society Prestatieafspraken 1 INHOUDSOPGAVE 1. Tilburg University: historisch perspectief en huidige

Nadere informatie

QANU/Onderwijsvisitatie Geneeskunde

QANU/Onderwijsvisitatie Geneeskunde Geneeskunde Uitgave: Stichting Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Leidseveer 35 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: +31 (0) 30 236 3800 Fax: +31 (0) 30 236 3805 E-mail: info@qanu.nl Internet:

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Universiteit van Amsterdam

Jaarverslag 2010 Universiteit van Amsterdam jaarverslag Jaarverslag 2010 Universiteit van Amsterdam 4 Inhoudsopgave 7 Voorwoord 5 9 Onderwijs 16 Onderzoek 23 Personeel en organisatie 29 Alumni en donateurs 31 Financieel jaarverslag 2010 40 Bericht

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

Monitor Beleidsmaatregelen 2014

Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Studiekeuze, studiegedrag en leengedrag in relatie tot beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN...

PRESTATIEAFSPRAKEN... Aanvullende verplichte bijlagen bij het Jaarverslag Hogeschool Utrecht 2014 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 PRESTATIEAFSPRAKEN... 3 2.1 STUDIESUCCES... 3 2.1.1 Uitval uit de instelling... 3 2.1.2 Uitval binnen

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 4 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Reactie TU Delft. op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO.

Reactie TU Delft. op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO. Reactie TU Delft op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO Mei 2011 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 5 1 Beknopte samenvatting reacties

Nadere informatie

Advies Commissie Ruim baan voor talent

Advies Commissie Ruim baan voor talent Advies Commissie Ruim baan voor talent Den Haag, november 2004 1 Voorwoord Dit is de verslaglegging van de commissie Ruim baan voor talent naar aanleiding van de voorstellen die universiteiten en hogescholen

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2007

Algemeen Jaarverslag 2007 Algemeen Jaarverslag 2007 www.nhl.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Samenvatting 3. Omgeving, Strategie & Beleid 3.1 Omgeving 3.2 Strategie en beleid: Strategisch Plan 2008-2001 4. Primair Proces 4.1 Opleidingenaanbod

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie