VERENIGING van ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN in de HEELKUNDE VAGH. Subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERENIGING van ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN in de HEELKUNDE VAGH. Subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde"

Transcriptie

1 VERENIGING van ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN in de HEELKUNDE VAGH Subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Vademecum 2014

2 INHOUD INLEIDING INTRODUCTIE VAN DE VAGH ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VAGH SAMENSTELLING BESTUUR VAN DE VAGH SECRETARIAAT VAN DE VAGH VERTEGENWOORDIGING VAN DE VAGH IN DIVERSE COMMISSIES OUD-BESTUURSLEDEN VAN DE VAGH INTRODUCTIE NVVH EN HAAR OVERIGE SUBVERENIGINGEN ALGEMENE INFORMATIE OVER DE NVVH SAMENSTELLING BESTUUR VAN DE NVVH HET BUREAU VAN DE NVVH SUBVERENIGINGEN VAN DE NVVH NEDERLANDSE VERENIGING VOOR CHIRURGISCHE ONCOLOGIE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KINDERCHIRURGIE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR TRAUMATOLOGIE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR VAATCHIRURGIE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR GASTRO-INTESTINALE CHIRURGIE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LONGCHIRURGIE MEDISCH SPECIALISTEN REGISTRATIECOMMISSIE (MSRC) AANMELDING VAN ASSISTENT-GENEESKUNDIGE IN OPLEIDING BEOORDELINGSDOCUMENTEN KORTINGSBESLUIT OP DE OPLEIDING SECRETARIAAT MSRC SPECIALISTENREGISTER CURSUSSEN EN EXAMENS BASISEXAMEN HEELKUNDIGE SPECIALISMEN SPECIALISTENCURSUS HEELKUNDE: CASH OVERIGE VERPLICHTINGEN, CURSUSSEN EN CONGRESSEN REGIONALE OPLEIDINGSCOMMISSIE (ROC) LANDELIJKE VERENIGING VAN ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN (LVAG) BEROEPSBELANGENVER. VOOR SPECIALISTEN IN OPLEIDING: DE JONGE ORDE

3 INLEIDING Geachte collega, Allereerst onze hartelijke gelukwensen met uw opleidingsplaats in de Heelkunde. Wij heten u welkom als lid van de NVvH en haar subvereniging de VAGH. Het Bestuur van de VAGH is samengesteld uit vertegenwoordigers van de acht opleidingsregio's van Nederland. De VAGH heeft haar vertegenwoordigers in verschillende besturen en commissies binnen en buiten de NVvH. Beschouw daarom ondergetekenden als uw contactpersonen in zake al uw opleidingsaangelegenheden. Nu u bent geselecteerd als Arts in Opleiding tot Specialist (AIOS) voor het specialisme Heelkunde willen wij u in dit vademecum wijzen op enkele rechten en plichten. Wij wensen u een glansrijke toekomst in de Heelkunde, Het Bestuur van de VAGH Regio I (VUmc) - Tjeerd Aukema Regio II (AMC) - Jikke Omloo Regio III (LUMC) - Dorien Wilschut Regio IV (Erasmus MC) - Tessa van Ginhoven Regio V (UMC Utrecht) - Mark van Heijl Regio VI (UMC Groningen) - Jeroen Poos Regio VII (UMC St Radboud) - Rosemarijn van der Vijver-Coppen Regio VIII (MUMC) - Sanne Engelen 3

4 1. INTRODUCTIE VAN DE VAGH 1.1 ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VAGH De Vereniging van Assistent-Geneeskundigen in de Heelkunde (VAGH) is opgericht op 15 september De VAGH is één van de zeven subverenigingen van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. De VAGH heeft tot doel het in de ruimste zin behartigen van de belangen van de Assistent- Geneeskundigen in de Heelkunde. De VAGH tracht dit doel te bereiken door: 1. Het leggen en onderhouden van contacten met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. 2. Het leggen en onderhouden van contacten met personen en instanties, betrokken bij de opleiding Heelkunde. 3. Het behartigen van de belangen der leden, voor zover deze belangen met de opleiding tot Heelkundige samenhangen. 4. Het samenwerken en/of onderhouden van contacten met gelijk gerichte personen of instanties. 5. Het behartigen van de maatschappelijke en sociale belangen der leden. 6. Alle andere wettelijke middelen. De leden van de VAGH zijn artsen die in opleiding zijn voor het specialisme Heelkunde. Alle AIOS heelkunde dienen voor aanvang van hun opleiding lid te worden van de NVvH en zijn daarbij automatisch als AIOS lid van de VAGH. Het Bestuur van de VAGH is samengesteld uit vertegenwoordigers van de acht opleidingsregio's van Nederland. Zij heeft een voorzitter, secretaris, penningmeester en vijf leden en behartigt de belangen van de AIOS Heelkunde. Het bestuur komt ongeveer acht maal per jaar bijeen. Leden van de VAGH hebben, al dan niet na voordracht van het bestuur, zitting in verschillende overleg- en bestuursorganen van de vereniging. Hierdoor kan de stem van de AIOS worden gehoord en kan invloed worden uitgeoefend op besluitvorming omtrent opleiding, selectie van kandidaten en algemene verenigingszaken. In elke regio worden regionale assistenten vergaderingen georganiseerd, plenair (tijdens een regiodag) of door samenkomst van vertegenwoordigers uit de verschillende ziekenhuizen. Hier kunnen regionale zaken worden besproken en kan op regionaal niveau worden gediscussieerd over VAGH aangelegenheden, zoals opleidingsvernieuwing, opleidingsklimaat, differentiatie en de arbeidstijden wet, de ATW. Daarnaast hebben de bestuursleden zitting in commissies die de opleidingsziekenhuizen periodiek visiteren. Tijdens deze visitatie wordt de opleiding beoordeeld aan de hand van aantallen en verdeling van ingrepen, de kwantiteit en kwaliteit van onderwijs- en patiëntgebonden besprekingen en het opleidingsklimaat. Een visitatie is van groot belang om verbeteringen aan te brengen in de opleiding van het gevisiteerde ziekenhuis. Hierbij is de inbreng van de AIOS onmisbaar. Enkele weken voorafgaand aan een visitatie neemt het assistent-lid van de visitatiecommissie ad hoc contact op met een of enkele van de AIOS om bovenstaande punten te bespreken. Tijdens het visitatiegesprek tussen de visitatie commissie ad hoc en alle AIOS zullen deze punten opnieuw aan de orde komen. Al deze gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. Twee maal per jaar wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden tijdens de Chirurgendagen en de Najaarsdag van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. De geldmiddelen van de VAGH bestaan uit een bijdrage per lid door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. 4

5 Jaarlijks houdt de VAGH enquêtes, te weten: De AIOS enquête De AIOS enquête is een jaarlijks terugkerende enquête die via een webbased enquête wordt gehouden onder alle assistenten die in opleiding zijn voor de Heelkunde. De enquête levert informatie op over wat er leeft onder de AIOS Heelkunde, zoals het opleidingsklimaat, aantal operatieve ingrepen, werkbelasting, onderwijs en toekomstvisie. De gegevens zijn van groot belang om de moedervereniging (NVvH) en anderen te overtuigen wat er moet veranderen aan bijvoorbeeld de opleiding. De uitkomst van de enquête wordt besproken tijdens de Opleidersvergadering van Concilium Chirurgicum. De opleiders hechten veel waarde aan de uitkomst van deze enquête. Tevens wordt de uitkomst van de enquête besproken tijdens de Najaarsdag van de NVvH bij de Algemene Ledenvergadering van de VAGH. Het is dus in het belang van uw eigen opleiding dat u deze enquête retourneert! De door de AIOS ingevulde enquêtes zijn vertrouwelijk en worden enkel door de VAGH en anoniem behandeld. Geen individuele gegevens of antwoorden kunnen ooit terug getraceerd worden tot een individuele AIOS. De Jonge Klare enquête De Jonge Klare enquête wordt jaarlijks gehouden onder alle chirurgen die 5 jaar of korter de opleiding met goed gevolg hebben afgerond. Alle jonge klare chirurgen worden benaderd voor deze enquête. Het doel van de enquête is in kaart te brengen wat de arbeidspositie van de jonge klare chirurg is (tijdelijk werk, fellowship, maatschapsverband, staflid in een ziekenhuis, werkeloos). Dit met als doel problemen van jonge klare chirurgen te signaleren en het bestuur van de NVvH en het capaciteitsorgaan te adviseren bij het aanname beleid van nieuwe AIOS Heelkunde Manpowerenquête De Manpowerenquête wordt om het jaar gehouden onder alle chirurgen. Het doel van de enquête is in kaart te brengen wat de verwachtingen zijn ten aanzien van de instroom van jonge klare chirurgen en de te verwachten uitstroom van de pensioensgerechtigde chirurgen. Dit met als doel problemen van jonge klare chirurgen te signaleren en het bestuur van de NVvH en het capaciteitsorgaan te adviseren bij het aanname beleid van nieuwe AIOS Heelkunde Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VAGH d.d. 3 juni 1999 hebben de leden hun bezorgdheid geuit, omtrent de ontwikkelingen van de honorering, de goodwill en het ontbreken van mogelijkheden tot inspraak over hun eigen toekomst. Als reactie op deze onrust heeft de Algemene Ledenvergadering van 26 november 1999 met algemene stemmen een beroepsbelangen-commissie geïnstalleerd, die zich onder de naam 'de Jonge Orde' intensief op bovenstaande zaken gestort heeft. Op 10 juli 2000 is door deze commissie een onafhankelijke vereniging voor alle specialisten in opleiding opgericht onder dezelfde naam ("de Jonge Orde"). De doelen van 'de Jonge Orde' worden gevormd door 1) informeren van de achterban over de stand van zaken 2) bewerkstelligen van een adequate honorering 3) gesprekspartner worden in overleg inzake honorering en goodwill. Aan de organisatie voor behartiging van onze zakelijke belangen en de professionele ondersteuning hiervan, zijn kosten verbonden. Het bestuur van de VAGH ondersteunt de activiteiten van de Jonge Orde en adviseert al haar leden lid te worden van deze onafhankelijke vereniging. Voor meer informatie zie hoofdstuk 8. De afvaardiging van assistenten in de verschillende Commissies van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Het Bestuur van de VAGH doet de voorstellen inzake wie in welke Commissie wordt afgevaardigd. In de Statuten van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) staat vastgelegd dat voor het Bestuur van de NVvH en de Beroeps-Belangen Vergadering de VAGH hierin iemand afvaardigt als lid. Voor het Concilium Chirurgicum is statutair vastgelegd dat twee leden van de VAGH als toehoorder deelnemen aan de vergadering. Deze toehoorders worden door het Bestuur van de VAGH aangewezen. 5

6 De VAGH is tevens vertegenwoordigd in de volgende Commissies, dit is echter niet statutair vastgelegd: - Schrijfgroep SCHERP - Commissie van Advies CASH - Concilium Chirurgicum - Beroeps-Belangen Vergadering - Congrescommissie (lid) - Commissie Patiëntveiligheid - Commissie Uitkomst van Zorg - Commissie Manpowerplanning - Commissie Toetsing en Beoordeling (lid) - LVAG (Dagelijks Bestuur) - Hoofdredactie Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde Tevens is de VAGH vertegenwoordigd in Besturen van een aantal subverenigingen: - Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie - Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie - Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie - Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie - Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie - Nederlandse Vereniging voor Endoscopische Chirurgie - Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie Zie voor afgevaardigden in de verschillende Commissies en Werkgroepen paragraaf 1.5. Jaarlijks wordt een Chirurgencup georganiseerd. Dit is een sportdag waar de acht regio s hun atletische kwaliteiten ten tonele kunnen brengen. De dag wordt in het voorjaar roulerend door de acht regio s georganiseerd. Jaarlijks terugkerend cultureel hoogtepunt is het chirurgencabaret, georganiseerd tijdens de Chirurgendagen in mei. Dit cabaret wordt gecomponeerd, geregisseerd en uitgevoerd door steeds een andere regio. 1.2 SAMENSTELLING BESTUUR VAN DE VAGH Bestuur november 2013 Tessa van Ginhoven voorzitter Tjeerd Aukema secretaris Sanne Engelen penningmeester Jeroen Poos lid Dorien Wilschut lid Mark van Heijl lid Rosemarijn van der Vijver-Coppen lid Jikke Omloo lid 1.3 SECRETARIAAT VAN DE VAGH Bezoekersadres: Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht (Domus Medica, kamer 6A-26) Correspondentieadres: Postbus 20061, 3502 LB Utrecht Onderdeel van het Bureau van de NVvH (zie pag. 11) Mw. T.E. Jansen-Kok, MSc (contactpersoon) Tel: Fax: Adres website: Bank en Giro Giro: t.n.v. VAGH Ingeschreven KvK te Utrecht:

7 1.4 VERTEGENWOORDIGING VAN DE VAGH IN DIVERSE COMMISSIES Bestuur (NVvH) - T.M. van Ginhoven (lid) Concilium Chirurgicum (NVvH) - S.M.E. Engelen, H.P.A.M. Poos (toehoorders) Schrijfgroep SCHERP - S.M.E. Engelen, D. Wilschut Commissie van Advies CASH - H.P.A.M. Poos, M. van Heijl Beroeps-Belangen Vergadering (NVvH) - R. van der Vijver-Coppen Congrescommissie (NVvH) - J.M.T. Omloo Bestuur LVAG - J.M.T. Omloo Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde - H.M. Kroon Commissie Manpowerplanning - R. van der Vijver-Coppen Commissie patiëntveiligheid - M. van Heijl Nederlandse Vereniging voor Traumatologie - C.M. Lameijer Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie - R. Minnee Nederlandse Vereniging voor GI Chirurgie - H.C. van Santvoort Ned. Vereniging voor Chirurgische Oncologie - I.M.C. van der Ploeg Ned. Vereniging voor Endoscopische Chirurgie - vacature Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie - C. van Rossem Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie - vacature 7

8 2. OUD-BESTUURSLEDEN VAN DE VAGH 1973 R.A.F. Krom (v) B.A. van Driel (s) G.L. Mulder (p) P. Klinkert M.A.P. Kooyman C.M.A. Bruijninckx 1974 R. van Schilfgaarde (v) B.A. van Driel (s) G.L. Mulder (p) P. Klinkert W. Henny C.M.A. Bruijninckx 1975 R. van Schilfgaarde (v) B.A. van Driel (s) A.M. Blomme (p) W. Henny S.J. Schepel F.J. Kramer 1976 M. Padmos (v) P. Kitslaar (s) A.M. Blomme (p) J.A.G. de Groot E.J. Boerma F.J. Kramer 1977 H.G. Gooszen (v) P. Kitslaar (s) W.A.H. Nugteren (p) J.A.G. de Groot E.J. Boerma 1978 H.G. Gooszen (v) T.L. van de Sluis (s) W.A.H. Nugteren (p) P.W. de Graaf E.J. Boerma J.W.M. Gardeniers 1979 W.F. Weidema (v) T.L. van de Sluis (s) J.S.K. Luitse (p) P.W. de Graaf J.W.M. Gardeniers R.U. Boelhouwer 1980 W.F. Weidema (v) J.P. Vente (s) J.S.K. Luitse (p) H.R. van Dop R.H. Schreve S.E.R. Hovius 1981 S.E.R. Hovius (v) J.P. Vente (s) J.S.K. Luitse (p) H.R. van Dop R. Schreve P.H. Poeschmann 1982 F.L. Moll (v) G.J. Aalders (s) J.S.K. Luitse (p) D.B. van Egmond C.B. Reuvers P.H. Poeschmann 1983 F.L. Moll (v) G.J. Aalders (s) P.B. Dunki Jacobs (p) D.B. van Egmond C.B. Reuvers J.J.A.M. van den Dungen 1984 G.J. Aalders (v) H.D.W.M. van de Pavoordt (s) P.B. Dunki Jacobs (p) D.B. van Egmond J.J.B. van Lanschot J.J.A.M. van den Dungen 1985 P.B. Dunki Jacobs (v) H.D.W.M. van de Pavoordt (s) G.I.J.M. Beerthuizen (p) D.B. van Egmond J.J.B. van Lanschot P.M.N.Y Go 1986 P.M.N.Y. Go (v) H.D.W.M. van de Pavoordt (s) G.I.J.M. Beerthuizen (p) R. Leemans J.J.B. van Lanschot J. Ringers 1987 P.M.N.Y. Go (v) B. van Ramshorst (s) G.I.J.M. Beerthuizen (p) R. Leemans I.H.M. Borel Rinkes J. Ringers 1988 J. Ringers (v) B. van Ramshorst (s) W.B. van Lanschot (p) H.C.J. van der Mijle I.H.M. Borel Rinkes H. Veen 1989 J. Ringers (v) R.M.P.H. Crolla (s) W.B. Barendregt (p) H.C.J. van der Mijle I.H.M. Borel Rinkes H. Veen 1990 H. Veen (v) R.M.P.H. Crolla (s) W.B. Barendregt (p) H.C.J. van der Mijle E.J. Spillenaar Bilgen J.C.A. de Mol van Otterloo W.A. Bemelman 8

9 1991 H. Veen (v) R.M.P.H. Crolla (s) W.B. Barendregt (p) E.J. Spillenaar Bilgen J.C.A. de Mol van Otterloo W.A. Bemelman R.K.J. Simmermacher 1992 R.K.J. Simmermacher (v) R.M.P.H. Crolla (s) J.M.F.H. Coenen (p) W.A. Bemelman W.H.J.M. Meijerink J.C.A. de Mol van Otterloo E.J. Spillenaar Bilgen 1993 R.K.J. Simmermacher (v) R.M.P.H. Crolla (s) J.M.F.H. Coenen (p) W.A. Bemelman E.H. Eddes L.W.E. van Heurn E.J. Spillenaar Bilgen 1994 E.H. Eddes (v) S.M.M. van Sterkenburg (s) J.M.F.H. Coenen (p) L.W.E. van Heurn Mw. H.S.A. Oldenburg Mw. F.J. Schoonderbeek R.T.M. Wijffels 1995 E.H. Eddes (v) S.M.M. van Sterkenburg (s) J.M.F.H. Coenen (p) L.W.E. van Heurn Mw. H.S.A. Oldenburg Mw. M. Reichart Mw. F.J. Schoonderbeek R.T.M. Wijffels 1996 L.W.E. van Heurn (v) S.M.M. van Sterkenburg (s) K.A. Kolkman (p) O.R. Guicherit Mw. H.S.A. Oldenburg Mw. M. Reichart Mw. F.J. Schoonderbeek R.T.M. Wijffels 1997 F.H.W.M. van der Heijden (v) L.G. van der Hem (s) J.S. Harbers (p) Mw. A.H. Baan O.R. Guicherit Mw. H.M. Klomp K.A. Kolkman J.H.W. de Wilt 2000 H.J.M. Verhagen (v) S.A. Koopal (s) J.S. Harbers (p) O.H.J. Koning Mw. K.M. van Scherpenzeel H.B.A.C. Stockmann A.W.F. Vos M.H.W.A. Wijnen 2003 A.W.F. Vos (v) S.A. Koopal (s) M.W.J.M. Wouters (p) T.S. Bijlsma B.A. van Dijkman Mw. D. Boerma J.A. Wegdam B.P.L. Wijnhoven 1998 O.R. Guicherit (v) L.G. van der Hem (s) J.S. Harbers (p) Mw. A.H. Baan Mw. H.M. Klomp H.J.M. Verhagen M.H.W.A. Wijnen J.H.W. de Wilt 2001 O.H.J. Koning (v) S.A. Koopal (s) M.F. Ernst (p) P.H.W. Lubbert B. Meesters Mw. K.M. van Scherpenzeel H.B.A.C. Stockmann A.W.F. Vos 2004 J.A. Wegdam (v) B.P.L. Wijnhoven (s) M.W.J.M. Wouters (p) Mw. D. Boerma T.S. Bijlsma B.A. van Dijkman R.J.I. Bosker Mw. T.H. Biesheuvel 1999 O.R. Guicherit (v) R.R. Kruse (s) J.S. Harbers (p) Mw. A.H. Baan Mw. H.M. Klomp H.J.M. Verhagen M.H.W.A. Wijnen J.H.W. de Wilt 2002 A.W.F. Vos (v) S.A. Koopal (s) M.W.J.M. Wouters (p) T.S. Bijlsma B.A. van Dijkman Mw. K.M. van Scherpenzeel J.A. Wegdam B.P.L. Wijnhoven 2005 B.P.L. Wijnhoven (v) Mw. T.H. Biesheuvel (s) F.M.H. van Dielen (p) Mw. D. Boerma W.E. Hueting M.W.A. van Tilburg R.J.I. Bosker Mw. E.D. van den Ende 9

10 2006 R.J.I. Bosker (v) Mw. E.D. Van Den Ende (s) F.M.H. van Dielen (p) F.T.J. Ferenschild W.E. Hueting M.W.A. van Tilburg Mw. R.C. van Nieuwenhuizen Mw. M.G. Veldman 2009 J.P Muller Kobold (V) Mw. E.M. Noorda (s) E.R. de Loos (p) W.O. de Steur R.R.J.P. van Eekeren J-W. W. M. Elshof R.N. van Veen S.M. Lagarde 2012 Mw. B.M. Zonderhuis (v) H.M. Kroon (s) Mw. S.M.E. Engelen (p) E.J.P. Schoenmaeckers Mw. J.M.T. Omloo Mw. T.M. van Ginhoven H.P.A.M. Poos W. van der Meij 2007 Mw. E. van den Ende (v) Mw. M.G. Veldman (s) J.P. Muller Kobold (p) W.E. Hueting Mw. R.C. van Nieuwenhuizen F.J.T. Ferenschild R.R.J.P. van Eekeren E.R. de Loos 2010 W.O.de Steur S. Kruijf (s) E.R. de Loos (p) Mw B.M. Zonderhuis R.N. van Veen S.M. Lagarde E.J.P. Schoenmaeckers M.W.J. Stommel 2013 Mw. T.M. van Ginhoven(v) H.M. Kroon (s) Mw. S.M.E. Engelen (p) M. van Heijl Mw. J.M.T. Omloo T.S. Aukema H.P.A.M. Poos W. van der Meij 2008 J.P. Muller Kobold (v) F.T.J. Ferenschild (s) E.R. de Loos (p) Mw. R. van Nieuwenhuijzen R.R.J.P. van Eekeren J.W.M. Elshof W.O. de Steur Mw. E.M. Noorda 2011 Mw B.M. Zonderhuis (v) S. Kruijf (s) Mw S.M.E. Engelen (p) R.N. van Veen S.M. Lagarde E.J.P. Schoenmaeckers M.W.J. Stommel H.M. Kroon 2014 Mw. T.M. van Ginhoven (v) T.S. Aukema (s) Mw. S.M.E. Engelen (p) M. van Heijl Mw. J.M.T. Omloo H.P.A.M. Poos Mw. D. Wilschut Mw. R. van der Vijver-Coppen (v) = voorzitter (s) = secretaris (p) = penningmeester 10

11 3. INTRODUCTIE NVvH EN HAAR OVERIGE SUBVERENIGINGEN 3.1 ALGEMENE INFORMATIE OVER DE NVvH (Dutch Society of Surgery) De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is opgericht op 9 februari De Vereniging heeft ten doel de bevordering van de heelkunde en de behartiging van de belangen van de als heelkundige gevestigde artsen. De Vereniging tracht dit doel te bereiken door: 1. Het houden van bijeenkomsten en de publicatie van de handelingen van deze bijeenkomsten. 2. Het bevorderen van de opleiding tot heelkundige. 3. Het oprichten van subverenigingen. 4. Het instellen van werkgroepen en commissies waaraan taken worden opgedragen. 5. Het samenwerken met andere organisaties, zowel nationaal als internationaal. 6. Het doen uitgeven van een tijdschrift. 7. Alle andere wettige middelen. De NVvH kent 7 subverenigingen, te weten: 1) de Vereniging van Assistent-Geneeskundigen in de Heelkunde 2) de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie 3) de Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie 4) de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie 5) de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie 6) de Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie 7) de Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie. De leden van de Vereniging worden onderscheiden in ereleden, gewone leden, buitengewone leden, assistent-leden, en rustende leden. Het Dagelijks Bestuur van de Vereniging bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris algemeen, een secretaris kwaliteit, een secretaris patiëntveiligheid, de voorzitter beroepsbelangen en een penningmeester. Zij worden gekozen door de algemene vergadering uit de gewone leden. De Structuur van de NVvH Onder het Bestuur functioneren drie commissies die zich bezighouden met opleiding, kwaliteit, registratie en beroepsbelangen, te weten: - Het Concilium Chirurgicum - De Raad voor Kwaliteit en Patiëntveiligheid - De Beroeps-Belangen Vergadering (BBV) Concilium Chirurgicum Het Concilium adviseert het Bestuur over de structuur van de opleiding en de opleidingseisen, inclusief die van de differentiaties en verzorgt de visitaties van de opleidingsklinieken. De opleidingseisen voor de opleiding worden door het Bestuur, gehoord de Algemene Ledenvergadering, voorgelegd aan het College Geneeskundig Specialismen (CGS) dat de eisen vaststelt. Controle van de opleidingseisen van deze opleiding vindt plaats door de Registratiecommissie Geneeskunidge Specialisten (RGS, voorheen MSRC) aan wie het Concilium rapporteert. Opleidingsplan SCHERP: competentiegericht opleiden Per 1 januari 2009 is het opleidingsplan SCHERP in werking getreden. Sinds die datum worden alle AIOS volgens dit opleidingsplan opgeleid. Voor aanvang van de opleiding dienst elke AIOS het opleidingsplan gelezen te hebben en een persoonlijk opleidingsplan te schrijven. Het opleidingsplan SCHERP leidt de chirurgen competentiegericht op in 6 jaar waarvan 4 jaar algemene chirurgie en 2 jaar een differentiatie binnen een van de subspecialismen. Hiermee vervallen de CHIVO-schappen. In principe wordt de opleiding 4 jaar in een perifeer 11

12 opleidingsziekenhuis gevolgd en 2 jaar in een academisch ziekenhuis. De precieze indeling is afhankelijk van de lokale situatie en voorkeur van AIOS en opleider. Voor elk deel en elke stage van de opleiding schrijft de AIOS een persoonlijk opleidingsplan. In het 4 e jaar schrijft de AIOS een persoonlijk opleidingsplan t.b.v. zijn differentiatie. Onderwijs en verplichte/wenselijke cursussen worden gevolgd zoals in het opleidingsplan vermeld. De CASH cursussen voor elke fase van de opleiding worden door de NVVH en haar subverenigingen georganiseerd. Wijzigingen in het opleidingsschema zijn in principe mogelijk indien het differentiatieplan van de AIOS niet gerealiseerd zal kunnen binnen het initiële opleidingsschema. Voor meer informatie Zie: Opleidingsplan SCHERP (te downloaden via in het ledendeel van de site; werk en opleiding; opleiding; opleidingseisen) en Raad voor Kwaliteit en Patiëntveiligheid Om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de leden van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde te bevorderen en te beoordelen zijn er zeven kwaliteitscommissies, te weten: - Commissie Accreditatie Bij- en Nascholing - Commissie Richtlijnen - Commissie Uitkomst van Zorg - Commissie Normering en Certificering - Commissie Kwaliteitsvisitatie Deze commissies worden samengesteld uit een vertegenwoordiging uit universitaire, opleidingsen niet-opleidingsklinieken. Om het kwaliteitsbeleid tussen deze commissies op elkaar af te stemmen, is Raad voor Kwaliteit en Patiëntveiligheid opgericht. De Algemene Ledenvergadering stelt het beleid vast dat de kwaliteitscommissies bij het verrichten van hun arbeid dienen te volgen. Het vaststellen van kwaliteitsnormen, richtlijnen en bij- en nascholingseisen geschiedt eveneens door de Algemene Ledenvergadering op advies van de respectievelijke commissies. De accreditatie van de bij- en nascholing in de heelkunde geschiedt door de Commissie Accreditatie Bij- en Nascholing. Zij volgt daarbij het door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde reglement 'Bij- en Nascholing voor het Specialisme Heelkunde'. De leden van de kwaliteitscommissies worden op voorstel van het Bestuur door de Algemene Ledenvergadering gekozen. Beroeps-Belangen Vergadering De Beroeps-Belangen Vergadering heeft de opdracht de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde te adviseren ten aanzien van aangelegenheden, die de beroepsbelangen van haar leden in de ruimste zin raken. Wetenschappelijke Bijeenkomsten De NVvH organiseert tweemaal per jaar een wetenschappelijke vergadering, n.l. een tweedaags congres in het voorjaar, de Chirurgendagen, en een eendaags congres in het najaar, de Najaarsdag. De wetenschappelijke subverenigingen organiseren daarnaast tenminste eenmaal per jaar een eigen wetenschappelijke vergadering. De abstracts worden digitaal via de website gepubliceerd. De Vereniging kent naast de wetenschappelijke subverenigingen ook acht wetenschappelijke werkgroepen, te weten: 1) de Werkgroep Tropische Chirurgie 2) de Werkgroep Endoscopische Chirurgie 3) de Werkgroep Chirurgische Intensive Care 4) de Werkgroep Endocriene Chirurgie 5) de Werkgroep Leverchirurgie 6) de Werkgroep Bariatrische Chirurgie (DSMBS) 7) de Werkgroep Coloproctologie 8) de Werkgroep Historisch Genootschap 12

13 Zij organiseren eveneens hun eigen wetenschappelijke bijeenkomsten. Bovendien is de Vereniging vertegenwoordigd in het Collegium Chirurgicum Neerlandicum (CCN) en in diverse landelijke wetenschappelijke commissies. Tijdschriften De NVvH geeft het Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde (NTvH) uit. De hoofdredactie en de redactieraad worden gekozen uit leden van de Vereniging. In de redactieraad zit tenminste één bestuurslid van de NVvH. Dit blad heeft tot doel intercollegiale communicatie binnen de beroepsgroep, maar bevat tevens (locoregionale) wetenschappelijke communicaties. Publicaties Relevante informatie over de NVvH is te vinden op een eigen homepage op 3.2 SAMENSTELLING BESTUUR VAN DE NVvH Bestuur november 2013 Dr. E.G.J.M. Pierik - voorzitter Prof.dr. E. Heineman - vice-voorzitter Drs. D.C. Burger - secretaris algemeen Dr. M.W.J.M. Wouters - secretaris kwaliteit Prof. dr. J.F.M. Lange - secretaris patiëntveiligheid Dr. M.H.A. Bemelmans - penningmeester Drs. M. Hogervorst (BBV) - lid Prof.dr. R.M.H. Wijnen (NVKC) - lid Prof dr. R.S. Breederveld (NVT) - lid Prof.dr. J.H.W. de Wilt (NVCO) - lid Dr. M.I. van Berge Henegouwen (NVGIC) - lid Dr. J. Siebenga (NVvL) - lid Dr. R.H. Geelkerken (NVvV) - lid Mw. Dr. T.M. van Ginhoven (VAGH) - lid Prof. dr. J.F. Hamming (Concilium) - lid Prof dr. G. Kazemier (Communicatie) - lid 3.3 HET BUREAU VAN DE NVvH Mw. mr. M. (Micky) Cohen de Lara, Directeur Taken: Dagelijkse Leiding, Bestuurlijke en Juridische Zaken, Advies en Bemiddeling, PR en Communicatie Bereikbaar: (030) (ma-do) of Mw. M. (Monique) Balfoort - Griffioen, Bestuurs- en Directiesecretaresse Taken o.a.: Ondersteuning Directeur en Bestuur, Ondersteuning Commissie Accreditatie Bij- en Nascholing (GAIA), Ondersteuning Sollicitatie Opleiding Heelkunde, Ondersteuning Congres Commissie. Bereikbaar: (030) (ma, di, do) of Drs. A. (Auke) Nutma, Senior Beleidsadviseur Kwaliteit Taken o.a.: Kwaliteit, Beleidsadvies, Programmamanagement Bereikbaar: (030) (ma-do) of Mw. M. (Margo) van de Hoef, Bureaumedewerker Taken o.a.: Ondersteuning Kwaliteit en Patiëntveiligheid, Ondersteuning BBv, HGH, website Bereikbaar: (030) (ma, wo, vr) of Mw. V. (Vivian) Limpens-Beaujean, Bureaumedewerker Taken o.a.: Ondersteuning NVvV, Opleiding, Visitaties Bereikbaar: (030) (ma, di, do) of Mw. T.E. (Evelien) Jansen-Kok, Msc, Beleidsmedewerker Opleiding Taken o.a.: Ondersteuning Concilium, Coördinatie Opleidings- en Kwaliteitsvisitaties, 13

14 Opleidingszaken, Ondersteuning VAGH Bereikbaar: (030) (ma-do) of Drs. S.C. (Stefan) Roskam, Senior Beleidsadviseur Beroepsbelangen Taken: Beroepsbelangen Bereikbaar: (030) (ma-do) of Mw. A.M. (Anouk) van Huet, Bureaumedewerker Taken o.a.: Ondersteuning NVCO, Ondersteuning NVGIC Bereikbaar: (030) (ma, di, do, vr) of Mw. Y. (Yvonne) de Bruijn, Bureaumedewerker Taken o.a.: Financiële Administratie, Ledenadministratie Bereikbaar: (030) (ma, di, do, vr) of Mw. R. (Rixt) Baas van der Wal, Bureaumedewerker Taken o.a.: Certificering Bereikbaarheid: (030) (ma, di, wo) of Drs. V.R. (Victor) Kammeijer, Eindredacteur Taken: Eindredactie NTvH Bereikbaar: Bank en Giro Giro: t.n.v. Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Ingeschreven KvK te Utrecht: V BTW nummer: B SUBVERENIGINGEN VAN DE NVvH Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie Secretariaat: Postbus 20061, 3502 LB Utrecht Tel , Prof.dr. J.H.W. de Wilt. - voorzitter Voor informatie over het lidmaatschap kunt u terecht op bovenstaand telefoonnummer. Bij dit lidmaatschap ontvangt u de volgende tijdschriften: - European Journal of Surgical Oncology Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie Secretariaat: Mw. Drs. A.F.W. van der Steeg, secretaris Secretariaat Ned. Ver. v. Kinderchirurgie, KCA Locatie Emma Ziekenhuis Postbus , 1100 DD Amsterdam, Prof dr. R.M.H. Wijnen - voorzitter Voor informatie over het lidmaatschap kunt u terecht op bovenstaand mailadres. Bij dit lidmaatschap ontvangt u GEEN tijdschriften Nederlandse Vereniging voor Traumatologie Secretariaat: Conference Management, Mw. V. Visser, Lommerlaan 9, 3956 BC Leersum, tel: , fax: , Prof.dr. R.S. Breederveld - voorzitter Voor informatie inzake het lidmaatschap kunt u terecht op bovenstaand adres. Bij dit lidmaatschap ontvangt u het volgende tijdschrift: - Het Nederlandse Tijdschrift voor Traumatologie 14

15 3.4.4 Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie Secretariaat: Postbus 20061, 3502 LB Utrecht Tel , Dr. R.H. Geelkerken - voorzitter Dr. G.J. de Borst - secretaris Voor informatie over het lidmaatschap kunt u terecht op bovenstaand telefoonnummer. Bij dit lidmaatschap ontvangt u de European Journal of Vascular Surgery Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie Secretariaat: Postbus 20061, 3502 LB Utrecht Tel , Dr. M.I. van Berge Henegouwen - voorzitter Voor informatie over het lidmaatschap kunt u terecht op bovenstaand telefoonnummer Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie Secretariaat: dr. W.H. Steup, Dr. J. Siebenga - voorzitter Voor informatie over het lidmaatschap kunt u terecht op bovenstaand mailadres. Bij dit lidmaatschap ontvangt u GEEN tijdschriften. 15

16 4. REGISTRATIECOMMISSIE GENEESKUNDIGE SPECIALISTEN (RGS) 4.1 AANMELDING VAN ASSISTENT-GENEESKUNDIGE IN OPLEIDING De assistent-geneeskundige moet zich - voordat de opleiding een aanvang neemt - conform artikel A7 van de Algemene Eisen, aanmelden bij de RGS (voorheen MSRC). Daarbij moet hij/zij aangeven voor welk specialisme en bij welke erkende opleider hij/zij zal worden opgeleid. Hij/zij kan een formulier downloaden via om zich als AIOS aan te melden. Zodra de assistent-geneeskundige het formulier correct ingevuld heeft verstuurd, en heeft toegevoegd een kopie van de artsenbul en van inschrijving in het BIG-register, als ook het aanstellingscontract van de betreffende opleidingsinrichting, en daarbij de verschuldigde EUR 650,00 heeft voldaan, schrijft de RGS de assistent-geneeskundige in het opleidingsregister in. a. Een assistent-geneeskundige dient zich dus voor aanvang van de opleiding bij de RGS aan te melden. Een toezegging van de regionale opleidingscommissie van de betreffende wetenschappelijke vereniging is niet voldoende en geldt niet als bewijs van inschrijving bij de RGS. b. Het na aanmelding van de assistent-geneeskundige toegezonden vragenformulier dient binnen twee maanden na aanvang van de opleiding door hem/haar ondertekend aan de RGS te worden teruggezonden (ook indien het opleidingsschema nog niet volledig bekend is). c. Indien aan het bepaalde in ad a en ad b niet binnen twee maanden na aanvang van de opleiding is voldaan, kan de opleiding officieel eerst ingaan op de datum, waarop het ingevulde vragenformulier op het bureau van de RGS is ontvangen. 4.2 BEOORDELINGSDOCUMENTEN In het eerste jaar van de opleiding dienen driemaandelijkse voortgangsgesprekken te worden gevoerd en gedocumenteerd conform het model van de RGS en ondertekend door de opleider en assistent-geneeskundige in opleiding. Hiervoor wordt bij voorkeur een digitaal portfolio gebuikt. Aan het einde van het eerste opleidingsjaar wordt een A/B-formulier opgestuurd naar de RGS waarin wordt verklaard of de opleiding al of niet kan worden voortgezet. Halverwege de opleiding beoordeelt de opleider opnieuw of de AIOS geschikt is en in staat om de opleiding voort te zetten. Indien om een dezer besluiten een geschil ontstaat, zal in eerste instantie worden nagegaan of de procedure ten aanzien van de (driemaandelijkse) voortgangsgesprekken juist is gevolgd. De assistent-geneeskundige in opleiding kan hiertoe in beroep gaan bij de Commissie voor Geschillen van de RGS. Voorts brengt de opleider aan het eind van elk opleidingsjaar, met uitzondering van het laatste jaar, een beoordeling van de assistent-geneeskundige ter kennis aan de RGS door middel van het A/B-formulier. Deze jaarlijkse beoordeling is ook van belang indien alsnog aan het einde van de opleiding twijfel bestaat omtrent de afgifte van het C- formulier. 4.3 KORTINGSBESLUIT OP DE OPLEIDING Verzoek tot korting van de opleiding dient voor aanvang van de opleiding bij de RGS in bezit te zijn! 4.4 SECRETARIAAT RGS Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG) Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS) Bezoekersadres: Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht (Domus Medica) Correspondentieadres: Postbus 20053, 3502 LB Utrecht Tel: Website: Op de bovengenoemde website (www.knmg.nl) kunt u het volgende vinden: - Algemene informatie over de RGS - Aanmeldingsformulieren AGIO via Internet - De algemene opleidingseisen - De opleidingseisen per specialisme 16

17 4.5 SPECIALISTENREGISTER Na het voltooien van de opleiding Heelkunde dient de aankomende chirurg in het Specialistenregister voor het specialisme Heelkunde ingeschreven te worden. Aan deze inschrijving zijn enkele voorwaarden verbonden, zoals hieronder genoemd. - een schriftelijke aanvraag tot inschrijving in het register van erkende specialismen ingediend drie maanden voor beëindiging van de opleiding tot drie maanden erna; - een eindoordeel van de hoofdopleider door middel van het daartoe bestemde C- formulier (origineel exemplaar) waaruit blijkt dat de AIOS o.a. zijn/haar portfolio heeft bijgehouden en aan de andere voorwaarden voor completering van de opleiding is voldaan. 17

18 5 CURSUSSEN EN EXAMENS 5.1 BASISEXAMEN HEELKUNDIGE SPECIALISMEN Het Basisexamen wordt georganiseerd door het Collegium Chirurgicum Neerlandicum (CCN), een Stichting die bestaat uit vertegenwoordigers van de snijdende specialismen. Het Basisexamen Heelkundige Specialismen is in 1977 gestart nadat vertegenwoordigers van alle heelkundige specialismen de wens hadden uitgesproken te komen tot een uniforme theoretische scholing van alle assistent-geneeskundigen in opleiding voor een heelkundig specialisme. Het Basisexamen Heelkundige Specialismen is voor alle assistenten uit alle verschillende heelkundige opleidingen hetzelfde. Het examen moet in de eerste twee jaar van de opleiding met goed gevolg afgelegd worden. Dit is een voorwaarde voor toelating tot de verdere specialistische opleiding. Meer informatie is te vinden op Het basisexamen nieuwe stijl wordt twee keer per jaar afgenomen. De leerstof zal worden aangeboden via BeST (Basic electronic Surgical Training) en is zodra de pincode is verkregen één jaar geldig. De kosten van de leerstof en het examengeld bedragen 250,- Secretariaat CCN: Mw. N. van der Horst SPECIALISTENCURSUS HEELKUNDE: CASH Het CASH curriculum bestaat uit drie delen. De CASH-1 voor AIOS (Heelkunde en in vooropleiding) in de eerste twee jaar van hun opleiding. De CASH-2 voor de AIOS in opleidingsjaar 3 en 4 is gericht op de kennis en vaardigheden van de algemeen chirurg en de CASH-3 die het onderwijs aan de differentianten verzorgt. Het onderwijs is thematisch van opzet. In het onderwijsproces staan de studieactiviteiten van de AIOS centraal: actieve kennisverwerving, oefening, training en oriëntatie. CASH-1 De CASH-1 is geënt op de SCHERP thema s 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 37 die voor elke snijdend specialist van belang zijn. De CASH-1 bestaat uit zes modules en neemt in totaal dagen per twee jaar in beslag. Het curriculum bestaat uit de volgende vijf modules: MODULE 1.1. Basisvaardigheden Deze module wordt direct aan het begin van de opleiding gevolgd en duurt vier dagen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: opleiding, vastleggen en overdragen, visitelopen, veiligheid op de operatiekamer, infectiepreventie, wondgenezing, wondbehandeling, chirurgische infecties, chirurgische basistechnieken, chirurgisch trauma en consequenties voor de patiënt en peri-operatieve zorg. MODULE 1.2. Basisprincipes Oncologie In de cursus basisprincipes oncologie zal aandacht besteed worden aan de principes van de oncogenese, de belangrijkste vormen van diagnostiek, en de principes van de conservatieve en operatieve behandeling van tumoren. De modules 1.3, 1.4 en 1.5 zijn bestaande cursussen die de AIOS moeten volgen: MODULE 1.3. Fundamental Critical Care Support (www.fccs.nl) MODULE 1.4. Advanced Trauma Life Support (www.atls.nl) MODULE 1.5. Cursus fractuurbehandeling. (De cursist volgt hetzij de AO-cursus (www.aonederland.nl) of de OTC cursus (www.otc-nederland.nl/). Deze module is facultatief voor AIOS in vooropleiding voor Urologie en Cardiothoracale chirurgie. CASH-2: jaar 3 en 4 In de opleidingsjaren 3 en 4 wordt aandacht besteed aan het behalen van de algemene competenties op medisch inhoudelijk niveau. De basis wordt gevormd door 8 cursussen in een cyclus van 2 jaar; een viertal cursussen van twee dagen (abdominale chirurgie-1; traumatologie: polytrauma en damage control; oncologie: weke delen, mamma en long; vaatchirurgie) en vier cursussen van twee dagdelen voorafgaande aan voor/ en najaarsvergadering van de NVvH (endocrinologie, veel voorkomende fracturen, abdominale chirurgie-2 en kinderchirurgie). CASH-3 en finalistentrack: jaar 5 en 6 De opleidingsjaren 5 en 6 zijn gericht op verdieping in het differentiatiegebied van de 18

19 opleiding. De cursussen worden vormgegeven door de opleidingscommissies van de subverenigingen van de NVvH maar vallen onder de verantwoordelijkheid van de commissie van advies van de CASH. De algemene onderwerpen zoals samenwerken in de maatschap, financiële aspecten van de gezondheidszorg, het inkomen van de specialist, tuchtrecht etc. zullen aan bod komen tijdens de finalistentrack. 5.3 OVERIGE VERPLICHTINGEN, CURSUSSEN EN CONGRESSEN Met de implementatie van het opleidingsplan SCHERP is het Cursorisch onderwijs (CASH) drastisch veranderd. Verplichte cursussen en wenselijke cursussen voor de opleiding staan vermeld in het opleidingsplan en bij hoofdstuk 5.2. Belangrijk is hierbij te vermelden dat de verplichte cursussen voor de eerste 4 jaar van de opleiding voor alle AIOS gelijk zijn. In de laatste 2 jaar van de opleiding tijdens de differentiatiefase is de invulling van de verplichte cursussen afhankelijk van de gekozen differentiatie (GE, Onco, Vaat, Long, Trauma, Kinder). De cursussen die gevolgd dienen te worden in deze fase van de opleiding worden vastgesteld door de desbetreffende subvereniging. Zie voor het Opleidingsplan SCHERP hoofdstuk 3. Portfolio: Zodra u met de opleiding begint ontvangt u van de opleider een portfolio, bij voorkeur een digitaal portfolio. Het bijhouden van uw voortgang van de opleiding (operaties, KPB s OSATS, competenties, succesvol gevolgde cursussen) in dit portfolio is uw eigen verantwoordelijkheid. Het bijhouden hiervan is van het grootste belang daar u door middel van het portfolio kunt aantonen dat u aan de opleidingseisen hebt voldaan. De regels zijn dusdanig dat u het C-formulier niet krijgt als u geen volledig porfolio hebt! Het is belangrijk te realiseren dat iedereen uit eindelijk zelf verantwoordelijk is voor het wel of niet voldoen aan zijn opleidingseisen en dat de RGS hierin zonder pardon consequent is. De AIOS Heelkunde moet door zijn kliniek waar hij werkzaam is in de gelegenheid gesteld worden om naar de Chirurgendagen in het voorjaar en naar de Najaarsdag van de NVVH te gaan. He bezoeken van deze congressen van de Wetenschappelijke vereniging vormen een verplicht onderdeel van de opleiding Heelkunde Jaarlijks worden door de subverenigingen van de NVvH en/of subspecialismen per regio congresdagen georganiseerd (bijvoorbeeld de Traumadagen, de GE-dagen of de Vaatdagen). Tijdens deze dagen komen met name de laatste ontwikkelingen en actuele vraagstukken aan de orde. Deze dagen zijn in de eerste 4 jaar van de opleiding niet verplicht maar wel voor iedere AIOS toegankelijk. In de differentiatiefase van de opleiding (jaar 5 en 6) is het wenselijk dat de differentiant de door het desbetreffende subvereniging georganiseerde congres bezoekt. 19

20 6. REGIONALE OPLEIDINGSCOMMISSIE (ROC) De ROC is het overlegorgaan van de erkende opleiders in de opleidingsregio. Er zijn in Nederland dus acht regionale opleidingscommissies. In iedere ROC is minimaal één AIOS Heelkunde uit de desbetreffende regio vertegenwoordigd. Echter, de ROC bepaalt zelf of de AIOS vertegenwoordiging voor de vergadering wordt uitgenodigd. Tijdens een regionale AIOS bijeenkomst wordt de afvaardiging in de ROC democratisch bepaald. De ROC komt tenminste twee maal per jaar bijeen en is verantwoordelijk voor de jaarlijkse selectie van nieuwe AIOS Heelkunde. De ROC stelt het opleidingsschema vast, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de AIOS. Dit schema wordt door de AIOS voor aanvang van de opleiding ter goedkeuring aan de RGS voorgelegd. Op verzoek van de AIOS stelt de opleider in overleg met de regionale opleidingscommissie vast welke differentiatie in de laatste twee jaar van de opleiding gevolgd wordt. De invulling van twee differentiatiejaren is verplicht in het opleidingsplan SCHERP. De differentiatierichting met bijpassend opleidingsschema moet ruim voor aanvang van het vijfde opleidingsjaar ter goedkeurig bij de RGS worden ingediend. De ROC bespreekt en beoordeelt jaarlijks de vorderingen van de AIOS aan de hand van de beoordelingsformulieren die door de opleider jaarlijks aan de RGS worden toegezonden. De vertegenwoordigers van de assistent-geneeskundigen in de verschillende ROC's zijn: Regio Assistent-leden ROC I (VUMC) - T.S. Aukema ROC II (AMC) - S.W. Polle ROC III (LUMC) - V. Brehm ROC IV (Erasmus MC) - A. Demirkiran ROC V (UMCU) - M. van Heijl ROC VI (UMCG) - J. van Bastelaar ROC VII (UMCN) - C Meijs ROC VIII (MUMC) - S.A.F. Fransen 20

21 7. LANDELIJKE VERENIGING VAN ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN (LVAG) De Landelijke Vereniging van Assistent-Geneeskundigen is de federatie van de 28 juniorverenigingen van de wetenschappelijke verenigingen. De LVAG werd in 1961 opgericht door een groep assistenten. Zij vonden dat de toenmalige KNMG hun belangen onvoldoende verdedigde. In een vroeg stadium werd samenwerking gezocht met de LAD, de beroepsvereniging van artsen in dienstverband. Het LVAG bestuur bestaat uit een dagelijks- en een hoofdbestuur. Het hoofdbestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de 28 juniorverenigingen. Binnen de LVAG zijn verschillende commissies actief (zie onder). Thans zet de LVAG zich in voor verbetering van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor arts-assistenten (niet) in opleiding (via vertegenwoordiging in de LAD, contacten met de Orde van Medisch Specialisten, Centraal College medische Specialismen (CCMS), en de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS)), voor verbetering van de opleiding in het kader van discussie over herziening van de opleidingsstructuur (via vertegenwoordiging in CCMS, en de RGS), voor naleving en goede inroostering van werktijden(regelingen) (volgens de Arbeidstijdenwet), voor beroepskrachtenplanning (via vertegenwoordiging in het CapaciteitsOrgaan), verruiming van verlof- en deeltijdmogelijkheden tijdens de opleiding (via het CCMS en de LAD), en zet zich ook in voor een adequaat honoreringsniveau na voltooiing van de opleiding. De LVAG organiseert samen met andere verenigingen (waaronder met de Orde van medisch Specialisten) symposia en studiedagen, zoals de AGIO van de Toekomst (januari 2002), de Voorlichtingsdag Vrij Beroep; de medisch specialist als zelfstandig ondernemer (november 2002 en voorts jaarlijks), de managementcursus van de Stichting Managementscholing Medisch Specialisten (SMMS). Op Europees niveau is een LVAG bestuurslid vast lid van de LAD delegatie naar de Europese assistentenvereniging, de Permanent Working Group of European junior doctors (PWG). Dit is een vereniging van 23 landsvertegenwoordigers die zich zeer effectieve inzet voor de belangen van meer dan specialisten in opleiding, o.a. in het kader van Europese wetten en richtlijnen, beroepskrachtenplanning, opleidingsherziening, uitbreiding van de EU, en die ook ondersteunt bij nationale zaken. Ook onderhoudt de PWG contacten met andere Europese artsenverenigingen (UEMS en CPME) Met KNMG, LAD, LHV, NVZ en Orde werd eind 1998 de 'Instructie assistent-geneeskundigen werkzaam in ziekenhuizen' uitgegeven. Hierin zijn, op grond van de Kwaliteitswet Zorginstellingen, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de assistent-geneeskundigen opgenomen. Deze folder is op te vragen via het LVAG secretariaat. Elk kwartaal verschijnt het verenigingstijdschrift 'AIOS'. Daarin vindt u behalve het verenigingsnieuws thema-artikelen over uiteenlopende actuele onderwerpen. Binnen de LVAG zijn verschillende commissies actief, waaronder de commissie Deeltijd, Arbeidstijdenwet, CCMS en opleidingsherziening, RGS, CapaciteitsOrgaan, LAD, Orde van Medisch Specialisten, PWG, en ad hoc commissies voor studiedagen en symposia. De contactpersonen van de commissies kunt u bereiken via het secretariaat, en via de website (www.lvag.nl). Voor meer informatie: Landelijke Vereniging van Assistent-Geneeskundigen Secretariaat LVAG Janssoniuslaan Postbus AJ Utrecht 3502 LB Utrecht T E 21

22 8. Beroepsbelangenver. voor specialisten in opleiding: de Jonge Orde De Jonge Orde is in 2000 vanuit de VAGH opgericht. Aanleiding was de onrust die ontstaan was over de Honoreringsregeling van Academisch Medisch Specialisten. De specialisten in opleiding dreigden bij de stemming over deze regeling, die de normen voor de honorering voor de komende jaren vastlegt, buiten spel te worden gezet als "niet belanghebbend". Langzamerhand is de focus meer gericht op de opleidingstijd zelf. Tegenwoordig wordt het bestuur van De Jonge Orde gevormd door AIOS uit meerdere snijdende en beschouwende vakgebieden. Het doel van de vereniging is het verbeteren van de arbeidsrechtelijke positie van alle AIOS. De Jonge Orde zet zich in voor primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Zij heeft zitting in de CAO onderhandelingen voor de Universitaire Medische Centra (CAO UMC) en de perifere ziekenhuizen (CAO Z). De (inter)nationale ontwikkelingen wat betreft arbeidstijden worden nauwkeurig gevolgd en zo nodig laat De Jonge Orde van zich horen. Naast de financiële positie richt De Jonge Orde zich op het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding. Zij werkt mee aan de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. Het is belangrijk dat het vak van de medisch specialist ook in de toekomst aantrekkelijk blijft. De Jonge Orde is onder meer gesprekspartner van VWS, de Arbeidsinspectie, het Capaciteitsorgaan en de Inspectie voor de Gezondheidszorg waar het gaat om de belangen van AIOS. In 2007 is het AIOS Meldpunt opgericht waar AIOS problemen met werktijden, opleiding, supervisie of salariëring kunnen bespreken en waar zij zonodig juridische dienstverlening kunnen krijgen. Tijdens de CAO UMC onderhandelingen in 2008 boekte De Jonge Orde succes met grootschalige landelijke acties waarmee Onregelmatigheidstoeslag (ORT) voor AIOS afgedwongen werd. De Jonge Orde is een vereniging voor en door AIOS met een individueel lidmaatschap. De contributie bedraagt reeds enkele jaren 120,- (mits betaald per automatische incasso) Voor Aanmelding en meer informatie: Zie ook: Bezoekadres: Postadres: De Jonge Orde De Jonge Orde Mercatorlaan 1200 Postbus BL Utrecht 3502 LB Utrecht Algemeen telefoonnummer (030) Mailadres 22

VERENIGING van ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN in de HEELKUNDE VAGH. Subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

VERENIGING van ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN in de HEELKUNDE VAGH. Subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde VERENIGING van ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN in de HEELKUNDE VAGH Subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Vademecum 2012 INHOUD INLEIDING... 3 1. INTRODUCTIE VAN DE VAGH... 4 1.1 ALGEMENE

Nadere informatie

Wetenswaardigheden. voor de. AIOS Interne Geneeskunde

Wetenswaardigheden. voor de. AIOS Interne Geneeskunde . Wetenswaardigheden voor de AIOS Interne Geneeskunde Junior Nederlandsche Internisten Vereniging (JNIV) Maart 2014 Copyright 2014 Junior Nederlandse Internisten Vereniging Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR VISITATOREN EN OPLEIDERS. Concilium Chirurgicum

INSTRUCTIES VOOR VISITATOREN EN OPLEIDERS. Concilium Chirurgicum INSTRUCTIES VOOR VISITATOREN EN OPLEIDERS Concilium Chirurgicum April 2015 1 INSTRUCTIES VOOR VISITATOREN EN OPLEIDERS Inhoudsopgave Begrippenlijst... 3 A. Algemene bepalingen... 4 A1 Visitaties... 4 A2

Nadere informatie

CASH. Curriculum 2011-2013

CASH. Curriculum 2011-2013 CASH Curriculum 2011-2013 Utrecht, maart 2012 2 Inhoud Voorwoord.... 4 1 Inleiding... 5 2 Verplicht onderwijs... 6 3 CASH cursus.... 7 3.1 CASH-1....9 3.1.1 Modules CASH-1...10 3.1.2 OrganisatieCASH-1...11

Nadere informatie

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde Opleidingsplan 2015 Interne Geneeskunde Een gemoderniseerde medische vervolgopleiding Intellect INTErne: Levenslang Leren En Continue Toekomstgericht Versie Januari 2015 I N H O U D Eindredactie opleidingsplan

Nadere informatie

Verzekeringen en financiën

Verzekeringen en financiën 3 19e jaargang september 2008 Verzekeringen en financiën Financiële expertise vind je bij veel banken. Het AIOS-pakket niet. Als arts in opleiding tot medisch specialist verkeer je financieel gezien in

Nadere informatie

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde. Groene Hart Ziekenhuis Gouda

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde. Groene Hart Ziekenhuis Gouda Lokaal OpleidingsPlan heelkunde Groene Hart Ziekenhuis Gouda Index 1 voorwoord 2 de (wettelijke) kaders voor de opleiding heelkunde 2.1 algemene competenties van een medisch specialist 2.2 specialismegebonden

Nadere informatie

Handboek voor PhD studenten

Handboek voor PhD studenten Handboek voor PhD studenten September 2013 Voor u ligt het promovendihandboek van het onderzoeksinstituut VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). Hierin is veel nuttige informatie voor (toekomstige) promovendi

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch ziekenhuis 1 Voorwoord De vakgroep longziekten van het JBZ draagt binnen

Nadere informatie

Masteropleiding Physician Assistant INFORMATIEBROCHURE VOOR INSTELLINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

Masteropleiding Physician Assistant INFORMATIEBROCHURE VOOR INSTELLINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG Masteropleiding Physician Assistant INFORMATIEBROCHURE VOOR INSTELLINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG december 2010 Inhoud Inleiding 5 Aandachtspunt 1: Besluitvorming over deelname aan de masteropleiding PA:

Nadere informatie

Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten

Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten Eindtermen voor de opleiding tot Maag-Darm-Leverarts Rapport in opdracht van het Concilium Gastroenterologicum Neerlandicum, april 2008 1 2 VOORWOORD De

Nadere informatie

OPLEIDINGS- PLAN SPOEDEISENDE GENEESKUNDE

OPLEIDINGS- PLAN SPOEDEISENDE GENEESKUNDE OPLEIDINGS- PLAN SPOEDEISENDE GENEESKUNDE 013 Inleiding Dit document beschrijft de opleiding tot Spoedeisende Hulp arts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in s- Hertogenbosch. Dit opleidingsplan is een

Nadere informatie

Examenreglement NSPOH Medische Vervolgopleiding Sociale Geneeskunde

Examenreglement NSPOH Medische Vervolgopleiding Sociale Geneeskunde Examenreglement NSPOH Medische Vervolgopleiding Sociale Geneeskunde oktober 2010 Verwerkt zijn de bepalingen van de SGRC (hoofdenoverleg juni 2010) en de opmerkingen na voorbespreking met de voorzitter

Nadere informatie

Opleidingsplan 2009. Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding. Eén team, een taak

Opleidingsplan 2009. Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding. Eén team, een taak Opleidingsplan 2009 Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding Eén team, een taak Inhoud Redactie- en commissieleden 4 Leeswijzer 6 Hoofdstukken 1. Inleiding 8 2. Profiel interne

Nadere informatie

nederlands tijdschrift voor heelkunde

nederlands tijdschrift voor heelkunde jaargang 20 - nummer 4 - mei 2011 nederlands tijdschrift voor heelkunde in dit nummer 123 Hoofdredactioneel 124 Van de bestuurstafel 125 Bestuurlijk nieuws 127 Beroepsbelangen 130 Column 131 Chirurgendagen

Nadere informatie

Neuron. Neurologie Opleidingsplan Nederland

Neuron. Neurologie Opleidingsplan Nederland Neuron Neurologie Opleidingsplan Nederland Inhoud Deel 1 Opleidingsplan neurologie Voorwoord 5 1 Inleiding, profiel en werkterrein van 9 het specialisme neurologie 2 Competentieprofiel van de neuroloog

Nadere informatie

20e jaargang augustus 2009. Aios en werk

20e jaargang augustus 2009. Aios en werk 3 20e jaargang augustus 2009 Aios en werk 1 Cursus: De financiële jungle voor de startende medisch specialist Uw bestaan als arts in opleiding zit er bijna op. Gaat u daarna als jonge klare werken in het

Nadere informatie

Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam

Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam Afdeling Huisartsgeneeskunde Huisartsopleiding Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam Versie: Voorgelegd aan de HVRC Datum: 18 april 2008 Opdrachtgever: Herman

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

THEMA: PATIËNTVEILIGHEID. "Een patiënt is geen vliegtuig"

THEMA: PATIËNTVEILIGHEID. Een patiënt is geen vliegtuig THEMA: PATIËNTVEILIGHEID "Een patiënt is geen vliegtuig" Zie productinformatie elders in dit tijdschrift 13.FRG.1.119 Voorkom de behandeling van een acute DVT ACTUELE RICHTLIJNEN VERLENGDE PROFYLAXE? BEZOEK

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie

Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie Inleiding Dit document betreft het Lokale OpleidingsPlan van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) afdeling anesthesiologie. Het plan bestaat uit drie delen. In deel A

Nadere informatie

Aios financieel onder de loep. Economische crisis: Kan ik nog wel een hypotheek krijgen? Beginnende specialisten hoeven zeker geen droog brood te eten

Aios financieel onder de loep. Economische crisis: Kan ik nog wel een hypotheek krijgen? Beginnende specialisten hoeven zeker geen droog brood te eten 4 Het tijdschrift van de LVAG Jaargang 21 - december 2010 Aios financieel onder de loep Economische crisis: Kan ik nog wel een hypotheek krijgen? Beginnende specialisten hoeven zeker geen droog brood te

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie NIEUWSBRIEF

Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie NIEUWSBRIEF Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie NIEUWSBRIEF VAKANTIE-MUSTERBATIE We moeten weer. Na de laatste poli met 40 controles en 21 oogleden. rijden!! Met onze 1,2 kinderen naar de zee en zon liefst

Nadere informatie

CORONA. Opleidingsplan Radiologie. Gefuseerde opleiding Radiologie en Nucleaire geneeskunde

CORONA. Opleidingsplan Radiologie. Gefuseerde opleiding Radiologie en Nucleaire geneeskunde CORONA Opleidingsplan Radiologie Gefuseerde opleiding Radiologie en Nucleaire geneeskunde Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 4 2 INLEIDING 6 2.1 OPLEIDINGSDUUR 5 JAAR... 6 2.2 POSITIE VAN DE NUCLEAIRE GENEESKUNDE

Nadere informatie

Opleidingsplan opleiding revalidatiegeneeskunde. Revalidatiecentrum Tolbrug / Jeroen Bosch Ziekenhuis

Opleidingsplan opleiding revalidatiegeneeskunde. Revalidatiecentrum Tolbrug / Jeroen Bosch Ziekenhuis Opleidingsplan opleiding revalidatiegeneeskunde Revalidatiecentrum Tolbrug / Jeroen Bosch Ziekenhuis Opleidingsbeleid Tolbrug Lokaal Opleidingsplan revalidatiegeneeskunde Revalidatiecentrum Tolbrug Colofon

Nadere informatie

20e jaargang juni 2009. Grenzeloze zorg

20e jaargang juni 2009. Grenzeloze zorg 2 20e jaargang juni 2009 Grenzeloze zorg 1 Consulteer de USB-dokter van Sibbing & Wateler Heeft u uw opleiding tot specialist bijna afgerond? Consulteer dan de USB-dokter van Sibbing & Wateler. Deze verwijst

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2013-2014. Academische Opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling

STUDIEGIDS 2013-2014. Academische Opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling STUDIEGIDS 2013-2014 Academische Opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling Inhoudsopgave 1 INLEIDING ACADEMISCHE IB-OPLEIDING... 5 1.1 Geschiedenis... 6 1.2 De SPO... 6 1.3 Nadere informatie...

Nadere informatie

Handleiding voor kwaliteitskringen

Handleiding voor kwaliteitskringen Handleiding voor kwaliteitskringen NVLF, mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Kwaliteitskringen... 4 1.1 Wat is een kwaliteitskring... 4 1.2 De organisatie van een kwaliteitskring... 4 1.3 Wat komt

Nadere informatie

MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011

MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011 MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011 2 Inhoud 0. INLEIDING... 5 1. MANAGEMENT EN OVERLEG... 7 1.1. Duaal management... 7 1.2. Operationele unitleiders... 8 1.3. Werkoverlegstructuren...

Nadere informatie

THEMA: CHIRURG EN WETENSCHAP

THEMA: CHIRURG EN WETENSCHAP THEMA: CHIRURG EN WETENSCHAP "Nr. 1 ben je niet alleen" Cover 4-001 NTvH Magazine nr juli 2013.indd 1 25-06-13 12:24 In dit nummer: [04] Van de hoofdredactie [05] Nieuws [07] Ingezonden Chirurgie voor

Nadere informatie