VERENIGING van ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN in de HEELKUNDE VAGH. Subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERENIGING van ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN in de HEELKUNDE VAGH. Subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde"

Transcriptie

1 VERENIGING van ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN in de HEELKUNDE VAGH Subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Vademecum 2012

2 INHOUD INLEIDING INTRODUCTIE VAN DE VAGH ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VAGH SAMENSTELLING BESTUUR VAN DE VAGH SECRETARIAAT VAN DE VAGH VERTEGENWOORDIGING VAN DE VAGH IN DIVERSE COMMISSIES OUD-BESTUURSLEDEN VAN DE VAGH INTRODUCTIE NVVH EN HAAR OVERIGE SUBVERENIGINGEN ALGEMENE INFORMATIE OVER DE NVVH SAMENSTELLING BESTUUR VAN DE NVVH HET BUREAU VAN DE NVVH SUBVERENIGINGEN VAN DE NVVH NEDERLANDSE VERENIGING VOOR CHIRURGISCHE ONCOLOGIE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KINDERCHIRURGIE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR TRAUMATOLOGIE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR VAATCHIRURGIE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR GASTRO-INTESTINALE CHIRURGIE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LONGCHIRURGIE MEDISCH SPECIALISTEN REGISTRATIECOMMISSIE (MSRC) AANMELDING VAN ASSISTENT-GENEESKUNDIGE IN OPLEIDING BEOORDELINGSDOCUMENTEN KORTINGSBESLUIT OP DE OPLEIDING SECRETARIAAT MSRC SPECIALISTENREGISTER CURSUSSEN EN EXAMENS BASISEXAMEN HEELKUNDIGE SPECIALISMEN SPECIALISTENCURSUS HEELKUNDE: CASH OVERIGE VERPLICHTINGEN, CURSUSSEN EN CONGRESSEN REGIONALE OPLEIDINGSCOMMISSIE (ROC) LANDELIJKE VERENIGING VAN ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN (LVAG) BEROEPSBELANGENVER. VOOR SPECIALISTEN IN OPLEIDING: DE JONGE ORDE

3 INLEIDING Geachte collega, Allereerst onze hartelijke gelukwensen met uw opleidingsplaats in de Heelkunde. Wij heten u welkom als lid van de NVvH en haar subvereniging de VAGH. Het Bestuur van de VAGH is samengesteld uit vertegenwoordigers van de acht opleidingsregio's van Nederland. De VAGH heeft haar vertegenwoordigers in verschillende besturen en commissies binnen en buiten de NVvH. Beschouw daarom ondergetekenden als uw contactpersonen in zake al uw opleidingsaangelegenheden. Nu u bent geselecteerd als Arts in Opleiding tot Specialist (AIOS) voor het specialisme Heelkunde willen wij u in dit vademecum wijzen op enkele rechten en plichten. Wij wensen u een glansrijke toekomst in de Heelkunde, Het Bestuur van de VAGH Regio I (VUmc) - Babs Zonderhuis Regio II (AMC) - Jikke Omloo Regio III (LUMC) - Hidde Kroon Regio IV (ErasmusMC) - Tessa van Ginhoven Regio V (UMC Utrecht) - Ernst Schoenmaeckers Regio VI (UMC Groningen) - Jeroen Poos Regio VII (UMC St Radboud) - Wout van der Meij Regio VIII (MUMC) - Sanne Engelen 3

4 1. INTRODUCTIE VAN DE VAGH 1.1 ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VAGH De Vereniging van Assistent-Geneeskundigen in de Heelkunde (VAGH) is opgericht op 15 september De VAGH is één van de zeven subverenigingen van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. De VAGH heeft tot doel het in de ruimste zin behartigen van de belangen van de Assistent-Geneeskundigen in de Heelkunde. De VAGH tracht dit doel te bereiken door: 1. Het leggen en onderhouden van contacten met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. 2. Het leggen en onderhouden van contacten met personen en instanties, betrokken bij de opleiding Heelkunde. 3. Het behartigen van de belangen der leden, voor zover deze belangen met de opleiding tot Heelkundige samenhangen. 4. Het samenwerken en/of onderhouden van contacten met gelijk gerichte personen of instanties. 5. Het behartigen van de maatschappelijke en sociale belangen der leden. 6. Alle andere wettelijke middelen. De leden van de VAGH zijn artsen die in opleiding zijn voor het specialisme Heelkunde. Alle AIOS heelkunde dienen voor aanvang van hun opleiding lid te worden van de NVvH en zijn daarbij automatisch als AIOS lid van de VAGH. Het Bestuur van de VAGH is samengesteld uit vertegenwoordigers van de acht opleidingsregio's van Nederland. Zij heeft een voorzitter, secretaris, penningmeester en vijf leden en behartigt de belangen van de AIOS Heelkunde. Het bestuur komt ongeveer acht maal per jaar bijeen. Leden van de VAGH hebben, al dan niet na voordracht van het bestuur, zitting in verschillende overleg- en bestuursorganen van de vereniging. Hierdoor kan de stem van de AIOS worden gehoord en kan invloed worden uitgeoefend op besluitvorming omtrent opleiding, selectie van kandidaten en algemene verenigingszaken. In elke regio worden regionale assistenten vergaderingen georganiseerd, plenair (tijdens een regiodag) of door samenkomst van vertegenwoordigers uit de verschillende ziekenhuizen. Hier kunnen regionale zaken worden besproken en kan op regionaal niveau worden gediscussieerd over VAGH aangelegenheden, zoals opleidingsvernieuwing, opleidingsklimaat, differentiatie en de arbeidstijden wet, de ATW. Daarnaast hebben de bestuursleden zitting in commissies die de opleidingsziekenhuizen periodiek visiteren. Tijdens deze visitatie wordt de opleiding beoordeeld aan de hand van aantallen en verdeling van ingrepen, de kwantiteit en kwaliteit van onderwijs- en patiëntgebonden besprekingen en het opleidingsklimaat. Een visitatie is van groot belang om verbeteringen aan te brengen in de opleiding van het gevisiteerde ziekenhuis. Hierbij is de inbreng van de AIOS onmisbaar. Enkele weken voorafgaand aan een visitatie neemt het assistent-lid van de visitatiecommissie ad hoc contact op met een of enkele van de AIOS om bovenstaande punten te bespreken. Tijdens het visitatiegesprek tussen de visitatie commissie ad hoc en alle AIOS zullen deze punten opnieuw aan de orde komen. Al deze gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. 4

5 Twee maal per jaar wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden tijdens de Chirurgendagen en de Najaarsdag van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. De geldmiddelen van de VAGH bestaan uit een bijdrage per lid door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Jaarlijks houdt de VAGH enquêtes, te weten: De AIOS enquête De AIOS enquête is een jaarlijks terugkerende enquête die via een webbased enquête wordt gehouden onder alle assistenten die in opleiding zijn voor de Heelkunde. De enquête levert informatie op over wat er leeft onder de AIOS Heelkunde, zoals het opleidingsklimaat, aantal operatieve ingrepen, werkbelasting, onderwijs en toekomstvisie. De gegevens zijn van groot belang om de moedervereniging (NVvH) en anderen te overtuigen wat er moet veranderen aan bijvoorbeeld de opleiding. De uitkomst van de enquête wordt besproken tijdens de Opleidersvergadering van Concilium Chirurgicum. De opleiders hechten veel waarde aan de uitkomst van deze enquête. Tevens wordt de uitkomst van de enquête besproken tijdens de Najaarsdag van de NVvH bij de Algemene Ledenvergadering van de VAGH. Het is dus in het belang van uw eigen opleiding dat u deze enquête retourneert! De door de AIOS ingevulde enquêtes zijn vertrouwelijk en worden enkel door de VAGH en anoniem behandeld. Geen individuele gegevens of antwoorden kunnen ooit terug getraceerd worden tot een individuele AIOS. De Jonge Klare enquête De Jonge Klare enquête wordt jaarlijks gehouden onder alle chirurgen die 5 jaar of korter de opleiding met goed gevolg hebben afgerond benaderd om de enquête in te vullen. Alle jonge klare chirurgen worden benaderd voor deze enquête. Het doel van de enquête is in kaart te brengen wat de arbeidspositie van de jonge klare chirurg is (tijdelijk werk, fellowship, maatschapsverband, staflid in een ziekenhuis, werkeloos). Dit met als doel problemen van jonge klare chirurgen te signaleren en het bestuur van de NVvH en het capaciteitsorgaan te adviseren bij het aanname beleid van nieuwe AIOS Heelkunde Manpowerenquête De Manpowerenquête wordt om het jaar gehouden onder alle chirurgen. Het doel van de enquête is in kaart te brengen wat de verwachtingen zijn ten aanzien van de instroom van jonge klare chirurgen en de te verwachten uitstroom van de pensioensgerechtigde chirurgen. Dit met als doel problemen van jonge klare chirurgen te signaleren en het bestuur van de NVvH en het capaciteitsorgaan te adviseren bij het aanname beleid van nieuwe AIOS Heelkunde Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VAGH d.d. 3 juni 1999 hebben de leden hun bezorgdheid geuit, omtrent de ontwikkelingen van de honorering, de goodwill en het ontbreken van mogelijkheden tot inspraak over hun eigen toekomst. Als reactie op deze onrust heeft de Algemene Ledenvergadering van 26 november 1999 met algemene stemmen een beroepsbelangen-commissie geïnstalleerd, die zich onder de naam 'de Jonge Orde' intensief op bovenstaande zaken gestort heeft. Op 10 juli 2000 is door deze commissie een onafhankelijke vereniging voor alle specialisten in opleiding opgericht onder dezelfde naam ("de Jonge Orde"). De doelen van 'de Jonge Orde' worden gevormd door 1) informeren van de achterban over de stand van zaken 2) bewerkstelligen van een adequate honorering 3) gesprekspartner worden in overleg inzake honorering en goodwill. Aan de organisatie voor behartiging van onze zakelijke belangen en de professionele ondersteuning hiervan, zijn kosten verbonden. Het bestuur van de VAGH 5

6 ondersteunt de activiteiten van de Jonge Orde en adviseert al haar leden lid te worden van deze onafhankelijke vereniging. Voor meer informatie zie hoofdstuk 8. De afvaardiging van assistenten in de verschillende Commissies van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Het Bestuur van de VAGH doet de voorstellen inzake wie in welke Commissie wordt afgevaardigd. In de Statuten van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) staat vastgelegd dat voor het Bestuur van de NVvH en de Beroeps-Belangen Vergadering de VAGH hierin iemand afvaardigt als lid. Voor het Concilium Chirurgicum is statutair vastgelegd dat twee leden van de VAGH als toehoorder deelnemen aan de vergadering. Deze toehoorders worden door het Bestuur van de VAGH aangewezen. De VAGH is tevens vertegenwoordigd in de volgende Commissies, dit is echter niet statutair vastgelegd: - Commissie SCHERP - Commissie van Advies CASH - Concilium Chirurgicum (NVvH) - Beroeps-Belangen Vergadering (NVvH) - Congrescommissie (lid) - Commissie Patiëntveiligheid - Commissie Uitkomst van Zorg - Commissie Manpowerplanning - Commissie Toetsing en Beoordeling (lid) - LVAG (Dagelijks Bestuur) - Hoofdredactie Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde Tevens is de VAGH vertegenwoordigd in Besturen van een aantal subverenigingen: - Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie - Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie - Nederlandse Vereniging voor Traumatologie - Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie - Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie - Nederlandse Vereniging voor Endoscopische Chirurgie Zie voor afgevaardigden in de verschillende Commissies en Werkgroepen paragraaf 1.5. Jaarlijks wordt een Chirurgencup georganiseerd. Dit is een sportdag waar de acht regio s hun atletische kwaliteiten ten tonele kunnen brengen. De dag wordt in het voorjaar roulerend door de acht regio s georganiseerd. Jaarlijks terugkerend cultureel hoogtepunt is het chirurgencabaret, georganiseerd tijdens de Chirurgendagen in mei. Dit cabaret wordt gecomponeerd, geregisseerd en uitgevoerd door steeds een andere regio. 1.2 SAMENSTELLING BESTUUR VAN DE VAGH Bestuur maart 2012 Babs Zonderhuis Hidde Kroon Sanne Engelen Jeroen Poos Tessa van Ginhoven Ernst Schoenmaeckers Wout van der Meij voorzitter secretaris penningmeester lid lid lid lid 6

7 Jikke Omloo lid 1.3 SECRETARIAAT VAN DE VAGH Bezoekersadres: Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht (Domus Medica, kamer 6A-21) Correspondentieadres: Postbus 20061, 3502 LB Utrecht Onderdeel van het Bureau van de NVvH (zie pag. 11) Mw. T.E. Kok, MSc (contactpersoon) Tel: Fax: Adres website: Bank en Giro Giro: t.n.v. VAGH Ingeschreven KvK te Utrecht: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VAGH IN DIVERSE COMMISSIES Bestuur (NVvH) - B.M. Zonderhuis (lid) Concilium Chirurgicum (NVvH) - S.M.E. Engelen, E.J.P. Schoenmaeckers (toehoorders) Commissie SCHERP - E.J.P. Schoenmaeckers Commissie advies CASH - H.P.A.M. Poos Beroeps-Belangen Vergadering (NVvH) - J.M. Omloo Congrescommissie (NVvH) - T.M. van Ginhoven Bestuur LVAG - E.J.P. Schoenmaeckers Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde - H.M. Kroon Commissie Manpowerplanning - W. van der Meij Commissie uitkomst van zorg - vacant Commissie patiëntveiligheid - T.M. van Ginhoven Nederlandse Vereniging voor Traumatologie - A. Ringburg Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie - R. Minne Nederlandse Vereniging voor GI Chirurgie - H v Santvoort Ned. Vereniging voor Chirurgische Oncologie - I.M.C. van der Ploeg Ned. Vereniging voor Endoscopische Chirurgie - vacant Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie - N. Hanneman 7

8 2. OUD-BESTUURSLEDEN VAN DE VAGH 1973 R.A.F. Krom (v) B.A. van Driel (s) G.L. Mulder (p) P. Klinkert M.A.P. Kooyman C.M.A. Bruijninckx 1974 R. van Schilfgaarde (v) B.A. van Driel (s) G.L. Mulder (p) P. Klinkert W. Henny C.M.A. Bruijninckx 1975 R. van Schilfgaarde (v) B.A. van Driel (s) A.M. Blomme (p) W. Henny S.J. Schepel F.J. Kramer 1976 M. Padmos (v) P. Kitslaar (s) A.M. Blomme (p) J.A.G. de Groot E.J. Boerma F.J. Kramer 1977 H.G. Gooszen (v) P. Kitslaar (s) W.A.H. Nugteren (p) J.A.G. de Groot E.J. Boerma 1978 H.G. Gooszen (v) T.L. van de Sluis (s) W.A.H. Nugteren (p) P.W. de Graaf E.J. Boerma J.W.M. Gardeniers 1979 W.F. Weidema (v) T.L. van de Sluis (s) J.S.K. Luitse (p) P.W. de Graaf J.W.M. Gardeniers R.U. Boelhouwer 1980 W.F. Weidema (v) J.P. Vente (s) J.S.K. Luitse (p) H.R. van Dop R.H. Schreve S.E.R. Hovius 1981 S.E.R. Hovius (v) J.P. Vente (s) J.S.K. Luitse (p) H.R. van Dop R. Schreve P.H. Poeschmann 1982 F.L. Moll (v) G.J. Aalders (s) J.S.K. Luitse (p) D.B. van Egmond C.B. Reuvers P.H. Poeschmann 1983 F.L. Moll (v) G.J. Aalders (s) P.B. Dunki Jacobs (p) D.B. van Egmond C.B. Reuvers J.J.A.M. van den Dungen 1984 G.J. Aalders (v) H.D.W.M. van de Pavoordt (s) P.B. Dunki Jacobs (p) D.B. van Egmond J.J.B. van Lanschot J.J.A.M. van den Dungen 1985 P.B. Dunki Jacobs (v) H.D.W.M. van de Pavoordt (s) G.I.J.M. Beerthuizen (p) D.B. van Egmond J.J.B. van Lanschot P.M.N.Y Go 1986 P.M.N.Y. Go (v) H.D.W.M. van de Pavoordt (s) G.I.J.M. Beerthuizen (p) R. Leemans J.J.B. van Lanschot J. Ringers 1987 P.M.N.Y. Go (v) B. van Ramshorst (s) G.I.J.M. Beerthuizen (p) R. Leemans I.H.M. Borel Rinkes J. Ringers 1988 J. Ringers (v) B. van Ramshorst (s) W.B. van Lanschot (p) H.C.J. van der Mijle I.H.M. Borel Rinkes H. Veen 1989 J. Ringers (v) R.M.P.H. Crolla (s) W.B. Barendregt (p) H.C.J. van der Mijle I.H.M. Borel Rinkes H. Veen 1990 H. Veen (v) R.M.P.H. Crolla (s) W.B. Barendregt (p) H.C.J. van der Mijle E.J. Spillenaar Bilgen J.C.A. de Mol van Otterloo W.A. Bemelman 8

9 1991 H. Veen (v) R.M.P.H. Crolla (s) W.B. Barendregt (p) E.J. Spillenaar Bilgen J.C.A. de Mol van Otterloo W.A. Bemelman R.K.J. Simmermacher 1992 R.K.J. Simmermacher (v) R.M.P.H. Crolla (s) J.M.F.H. Coenen (p) W.A. Bemelman W.H.J.M. Meijerink J.C.A. de Mol van Otterloo E.J. Spillenaar Bilgen 1993 R.K.J. Simmermacher (v) R.M.P.H. Crolla (s) J.M.F.H. Coenen (p) W.A. Bemelman E.H. Eddes L.W.E. van Heurn E.J. Spillenaar Bilgen 1994 E.H. Eddes (v) S.M.M. van Sterkenburg (s) J.M.F.H. Coenen (p) L.W.E. van Heurn Mw. H.S.A. Oldenburg Mw. F.J. Schoonderbeek R.T.M. Wijffels 1995 E.H. Eddes (v) S.M.M. van Sterkenburg (s) J.M.F.H. Coenen (p) L.W.E. van Heurn Mw. H.S.A. Oldenburg Mw. M. Reichart Mw. F.J. Schoonderbeek R.T.M. Wijffels 1996 L.W.E. van Heurn (v) S.M.M. van Sterkenburg (s) K.A. Kolkman (p) O.R. Guicherit Mw. H.S.A. Oldenburg Mw. M. Reichart Mw. F.J. Schoonderbeek R.T.M. Wijffels 1997 F.H.W.M. van der Heijden (v) L.G. van der Hem (s) J.S. Harbers (p) Mw. A.H. Baan O.R. Guicherit Mw. H.M. Klomp K.A. Kolkman J.H.W. de Wilt 2000 H.J.M. Verhagen (v) S.A. Koopal (s) J.S. Harbers (p) O.H.J. Koning Mw. K.M. van Scherpenzeel H.B.A.C. Stockmann A.W.F. Vos M.H.W.A. Wijnen 2003 A.W.F. Vos (v) S.A. Koopal (s) M.W.J.M. Wouters (p) T.S. Bijlsma B.A. van Dijkman Mw. D. Boerma J.A. Wegdam B.P.L. Wijnhoven 1998 O.R. Guicherit (v) L.G. van der Hem (s) J.S. Harbers (p) Mw. A.H. Baan Mw. H.M. Klomp H.J.M. Verhagen M.H.W.A. Wijnen J.H.W. de Wilt 2001 O.H.J. Koning (v) S.A. Koopal (s) M.F. Ernst (p) P.H.W. Lubbert B. Meesters Mw. K.M. van Scherpenzeel H.B.A.C. Stockmann A.W.F. Vos 2004 J.A. Wegdam (v) B.P.L. Wijnhoven (s) M.W.J.M. Wouters (p) Mw. D. Boerma T.S. Bijlsma B.A. van Dijkman R.J.I. Bosker Mw. T.H. Biesheuvel 1999 O.R. Guicherit (v) R.R. Kruse (s) J.S. Harbers (p) Mw. A.H. Baan Mw. H.M. Klomp H.J.M. Verhagen M.H.W.A. Wijnen J.H.W. de Wilt 2002 A.W.F. Vos (v) S.A. Koopal (s) M.W.J.M. Wouters (p) T.S. Bijlsma B.A. van Dijkman Mw. K.M. van Scherpenzeel J.A. Wegdam B.P.L. Wijnhoven 2005 B.P.L. Wijnhoven (v) Mw. T.H. Biesheuvel (s) F.M.H. van Dielen (p) Mw. D. Boerma W.E. Hueting M.W.A. van Tilburg R.J.I. Bosker Mw. E.D. van den Ende 9

10 2006 R.J.I. Bosker (v) Mw. E.D. Van Den Ende (s) F.M.H. van Dielen (p) F.T.J. Ferenschild W.E. Hueting M.W.A. van Tilburg Mw. R.C. van Nieuwenhuizen Mw. M.G. Veldman 2009 J.P Muller Kobold (V) Mw. E.M. Noorda (s) E.R. de Loos (p) W.O. de Steur R.R.J.P. van Eekeren J-W. W. M. Elshof R.N. van Veen S.M. Lagarde 2012 Mw. B.M. Zonderhuis (v) H.M. Kroon (s) Mw. S. Engelen (p) E.J.P. Schoenmaeckers Mw. J.M. Omloo Mw. T.M. van Ginhoven H.P.A.M. Poos W. van der Meij 2007 Mw. E. van den Ende (v) Mw. M.G. Veldman (s) J.P. Muller Kobold (p) W.E. Hueting Mw. R.C. van Nieuwenhuizen F.J.T. Ferenschild R.R.J.P. van Eekeren E.R. de Loos 2010 W.O.de Steur S. Kruijf (s) E.R. de Loos (p) Mw B.M. Zonderhuis R.N. van Veen S.M. Lagarde E.J.P. Schoenmaeckers M.W.J. Stommel 2008 J.P. Muller Kobold (v) F.T.J. Ferenschild (s) E.R. de Loos (p) Mw. R. van Nieuwenhuijzen R.R.J.P. van Eekeren J.W.M. Elshof W.O. de Steur Mw. E.M. Noorda 2011 Mw B.M. Zonderhuis (v) S. Kruijf (s) Mw S. Engelen (p) R.N. van Veen S.M. Lagarde E.J.P. Schoenmaeckers M.W.J. Stommel H.M. Kroon (v) = voorzitter (s) = secretaris (p) = penningmeester 10

11 3. INTRODUCTIE NVvH EN HAAR OVERIGE SUBVERENIGINGEN 3.1 ALGEMENE INFORMATIE OVER DE NVvH (Association of Surgeons of The Netherlands) De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is opgericht op 9 februari De Vereniging heeft ten doel de bevordering van de heelkunde en de behartiging van de belangen van de als heelkundige gevestigde artsen. De Vereniging tracht dit doel te bereiken door: 1. Het houden van bijeenkomsten en de publicatie van de handelingen van deze bijeenkomsten. 2. Het bevorderen van de opleiding tot heelkundige. 3. Het oprichten van subverenigingen. 4. Het instellen van werkgroepen en commissies waaraan taken worden opgedragen. 5. Het samenwerken met andere organisaties, zowel nationaal als internationaal. 6. Het doen uitgeven van een tijdschrift. 7. Alle andere wettige middelen. De NVvH kent 7 subverenigingen, te weten: 1) de Vereniging van Assistent-Geneeskundigen in de Heelkunde 2) de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie 3) de Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie 4) de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie 5) de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie 6) de Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie 7) de Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie. De leden van de Vereniging worden onderscheiden in ereleden, gewone leden, buitengewone leden, assistent-leden, en rustende leden. Het Dagelijks Bestuur van de Vereniging bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris algemeen, een secretaris kwaliteit, een secretaris patiëntveiligheid, de voorzitter beroepsbelangen en een penningmeester. Tenminste één van deze leden zal worden gekozen uit een niet-opleidingsziekenhuis. Zij worden gekozen door de algemene vergadering uit de gewone leden. De Structuur van de NVvH Onder het Bestuur functioneren drie commissies die zich bezighouden met opleiding, kwaliteit, registratie en beroepsbelangen, te weten: - Het Concilium Chirurgicum - De Raad voor Kwaliteit en Patiëntveiligheid - De Beroeps-Belangen Vergadering (BBV) Concilium Chirurgicum Het Concilium adviseert het Bestuur over de structuur van de opleiding en de opleidingseisen, inclusief die van de differentiatie en van de vervolgopleidingen en verzorgt de visitaties van de opleidingsklinieken. De opleidingseisen voor het algemene deel van de opleiding worden door het Bestuur, gehoord de Algemene Ledenvergadering, voorgelegd aan het Centraal College Medisch Specialisten (CCMS) dat de eisen vaststelt. Controle van de opleidingseisen van deze opleiding vindt plaats door de Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) aan wie het Concilium rapporteert. 11

12 De opleidingseisen van het differentieel gedeelte en de vervolgopleidingen worden vastgesteld door het Bestuur, gehoord de Algemene Ledenvergadering. Opleidingsplan SCHERP: competentiegericht opleiden Sinds 1 januari 2009 is het opleidingsplan SCHERP in werking getreden. Sinds die datum worden alle AIOS volgens dit opleidingsplan opgeleid. Voor aanvang van de opleiding dienst elke AIOS het opleidingsplan gelezen te hebben en een persoonlijk opleidingsplan te schrijven. Het opleidingsplan SCHERP leidt de chirurgen competentiegericht op in 6 jaar waarvan 4 jaar algemene chirurgie en 2 jaar een differentiatie binnen een van de subspecialismen. Hiermee vervallen de CHIVOschappen. In principe wordt de opleiding 4 jaar in een perifeer opleidingsziekenhuis gevolgd en 2 jaar in een academisch ziekenhuis. De precieze indeling is afhankelijk van de locale situatie en voorkeur van AIOS en opleider. Voor elk deel en elke stage van de opleiding schrijft de AIOS een persoonlijk opleidingsplan. In het 4 e jaar schrijft de AIOS een persoonlijk opleidingsplan t.b.v. zijn differentiatie. Onderwijs en verplichte/wenselijke cursussen worden gevolgd zoals in het opleidingsplan vermeld. De CASH cursussen voor elke fase van de opleiding worden door de NVVH en haar subverenigingen georganiseerd. Wijzigingen in het opleidingsschema zijn in principe mogelijk indien het differentiatieplan van de AIOS niet gerealiseerd zal kunnen binnen het initiële opleidingsschema. Voor meer informatie Zie: Opleidingsplan SCHERP (te downloaden via in het ledendeel van de site; werk en opleiding; opleiding; opleidingseisen) en Raad voor Kwaliteit en Patiëntveiligheid Om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de leden van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde te bevorderen en te beoordelen zijn er zeven kwaliteitscommissies, te weten: - Commissie Accreditatie Bij- en Nascholing - Commissie Richtlijnen - Commissie Uitkomst van Zorg en Stuurgroep Integratie Kwaliteitsbeleid - Commissie Voorlichting - Commissie Chirurg en Recht - Commissie Kwaliteitsvisitatie Deze commissies worden samengesteld uit een vertegenwoordiging uit universitaire, opleidings- en niet-opleidingsklinieken. Om het kwaliteitsbeleid tussen deze commissies op elkaar af te stemmen, is het Forum Kwaliteit opgericht. De Algemene Ledenvergadering stelt het beleid vast dat de kwaliteitscommissies bij het verrichten van hun arbeid dienen te volgen. Vaststellen van kwaliteitsnormen, richtlijnen en bij- en nascholingseisen geschiedt eveneens door de Algemene Ledenvergadering op advies van de respectievelijke commissies. De accreditatie van de bij- en nascholing in de heelkunde geschiedt door de Commissie Accreditatie Bij- en Nascholing. Zij volgt daarbij het door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde reglement 'Bij- en Nascholing voor het Specialisme Heelkunde'. De leden van de kwaliteitscommissies worden op voorstel van het Bestuur door de Algemene Ledenvergadering gekozen. Beroeps-Belangen Vergadering De Beroeps-Belangen Vergadering heeft de opdracht de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde te adviseren ten aanzien van aangelegenheden, die de beroepsbelangen van haar leden in de ruimste zin raken. 12

13 Wetenschappelijke Bijeenkomsten De Vereniging organiseert tweemaal per jaar een wetenschappelijke vergadering, n.l. een tweedaags congres in het voorjaar, de Chirurgendagen, en een eendaags congres in het najaar, de Najaarsdag. De wetenschappelijke subverenigingen organiseren daarnaast tenminste eenmaal per jaar een eigen wetenschappelijke vergadering. De abstracts worden in digitaal via de website gepubliceerd. De Vereniging kent naast de wetenschappelijke subverenigingen ook acht wetenschappelijke werkgroepen, te weten: 1) de Werkgroep Tropische Chirurgie 2) de Werkgroep Endoscopische Chirurgie 3) de Werkgroep Chirurgische Intensive Care 4) de Werkgroep Endocriene Chirurgie 5) de Werkgroep Leverchirurgie 6) de Werkgroep Bariatrische Chirurgie Nederland 7) de Werkgroep Colorectale Chirurgie 8) de Werkgroep Historisch Genootschap Zij organiseren eveneens hun eigen wetenschappelijke bijeenkomsten. Bovendien is de Vereniging vertegenwoordigd in het Collegium Chirurgicum Neerlandicum (CCN) en in diverse landelijke wetenschappelijke commissies. Tijdschriften De Vereniging neemt sinds 1 januari 2000 deel aan het internationaal wetenschappelijk tijdschrift 'The British Journal of Surgery'. De benoeming van de redactieleden wordt geregeld bij Huishoudelijk Reglement. Daarnaast geeft de Vereniging het Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde (NTvH) uit. De hoofdredactie en de redactieraad worden gekozen uit leden van de Vereniging. In de redactieraad zit tenminste één bestuurslid van de NVVH. Dit blad heeft tot doel intercollegiale communicatie binnen de beroepsgroep, maar bevat tevens (locoregionale) wetenschappelijke communicaties. Publicaties Relevante informatie over de Vereniging is te vinden op een eigen homepage op Internet. (www.heelkunde.nl) 3.2 SAMENSTELLING BESTUUR VAN DE NVvH Bestuur november 2011 Prof. dr. R.A.E.M. Tollenaar - voorzitter Dr. E.G.J.M. Pierik - vice-voorzitter Dr. G.A.P. Nieuwenhuijzen - secretaris algemeen Drs. M.W.J.M. Wouters - secretaris kwaliteit Prof. dr. J.F.M. Lange - secretaris patiëntveiligheid Dr. M.H.A. Bemelmans - penningmeester Drs. M. Hogervorst (BBV) - lid Prof.dr. R.M.H. Wijnen (NVKC) - lid Prof dr. R.S. Breederveld (NVT) - lid Drs. M.W.J.M. Wouters (NVCO) - lid Prof. dr. R. van Hillegersberg (NVGIC) - lid Dr. J.P. Eerenberg (NVvL) - lid Dr. R.H. Geelkerken (NVvV) - lid Mw. B.M. Zonderhuis (VAGH) - lid Prof. dr. J.F. Hamming (Concilium) - lid Prof dr. G. Kazemier (Communicatie) - lid 13

14 3.3 HET BUREAU VAN DE NVvH Mw. mr. M. (Micky) Cohen de Lara, Directeur Taken: Dagelijkse Leiding, Bestuurlijke en Juridische Zaken, Advies en Bemiddeling, PR en Communicatie Bereikbaar: (030) of Mw. M. (Monique) Balfoort - Griffioen, Bestuurs- en Directiesecretaresse Taken o.a.: Ondersteuning Directeur en Bestuur, Ondersteuning Commissie Accreditatie Bij- en Nascholing (GAIA), Ondersteuning Sollicitatie Opleiding Heelkunde, Ondersteuning Congres Commissie. Bereikbaar: (030) of Drs. A. (Auke) Nutma, Senior Beleidsadviseur Kwaliteit Taken o.a.: Kwaliteit, Beleidsadvies, Programmamanagement Bereikbaar: (030) of Mw. M. (Margo) van de Hoef, Bureaumedewerker Taken o.a.: Ondersteuning Kwaliteit en Patiëntveiligheid, HGH Bereikbaar: (030) of Mw. C.D. (Daniëlla) van Nieuwenborg, Bureaumedewerker Taken o.a.: Ondersteuning NVvV, Communicatie, Opleiding, Visitaties Bereikbaar: (030) of Mw. T.E. (Evelien) Kok, Msc, Beleidsmedewerker Opleiding Taken o.a.: Ondersteuning Concilium, Cöördinatie Opleidings- en Kwaliteitsvisitaties, Opleidingszaken, Ondersteuning VAGH Bereikbaar: (030) of Drs. S.C. (Stefan) Roskam, Senior Beleidsadviseur Beroepsbelangen Taken: Beroepsbelangen Bereikbaar: (030) of Mw. A.M. (Anouk) van Huet, Bureaumedewerker Taken o.a.: Ondersteuning Beroepsbelangen, Ondersteuning NVCO, Ondersteuning NVGIC Bereikbaar: (030) of Mw. Y. (Yvonne) de Bruijn, Bureaumedewerker Taken o.a.: Financiële Administratie, Ledenadministratie Bereikbaar: (030) of Mw. R. (Rixt) Baas van der Wal, Bureaumedewerker Taken o.a.: Certificering Bereikbaarheid: (030) of Drs. V.R. (Victor) Kammeijer, Eindredacteur Taken: Eindredactie NTvH Bereikbaar: Bank en Giro Giro: t.n.v. Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Ingeschreven KvK te Utrecht: V BTW nummer: B01 14

15 3.4 SUBVERENIGINGEN VAN DE NVvH Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie Secretariaat: Postbus 20061, 3502 LB Utrecht Tel , Drs. M.W.J.M. Wouters. - voorzitter Voor informatie over het lidmaatschap kunt u terecht op bovenstaand telefoonnummer. Bij dit lidmaatschap ontvangt u de volgende tijdschriften: - European Journal of Surgical Oncology Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie Secretariaat: Drs. M.W.Oomen, secretaris Sophia Kinderziekenhuis; Postbus 2060; 3000 CB Rotterdam (Kamernummer SK-1262); mailadres: Prof dr. R.M.H. Wijnen - voorzitter Voor informatie over het lidmaatschap kunt u terecht op bovenstaand mailadres. Bij dit lidmaatschap ontvangt u GEEN tijdschriften Nederlandse Vereniging voor Traumatologie Secretariaat: Conference Management, Mw. V. Visser, Lommerlaan 9, 3956 BC Leersum, tel: , fax: , Prof.dr. R.S. Breederveld - voorzitter Voor informatie inzake het lidmaatschap kunt u terecht op bovenstaand adres. Bij dit lidmaatschap ontvangt u het volgende tijdschrift: - Het Nederlandse Tijdschrift voor Traumatologie Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie Secretariaat: Postbus 20061, 3502 LB Utrecht Tel , Dr. R.H. Geelkerken - voorzitter Prof.dr. C.J.A.M. Zeebregts - secretaris Voor informatie over het lidmaatschap kunt u terecht op bovenstaand telefoonnummer. Bij dit lidmaatschap ontvangt u GEEN tijdschriften Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie Secretariaat: Postbus 20061, 3502 LB Utrecht Tel , Prof. dr. R. van Hillegersberg - voorzitter Voor informatie over het lidmaatschap kunt u terecht op bovenstaand telefoonnummer. Bij dit lidmaatschap ontvangt u het volgende tijdschrift: Digestive Surgery Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie Secretariaat: dr. W.H. Steup, dr. J.P. Eerenberg - voorzitter Voor informatie over het lidmaatschap kunt u terecht op bovenstaand mailadres. Bij dit lidmaatschap ontvangt u GEEN tijdschriften. 15

16 4. MEDISCH SPECIALISTEN REGISTRATIECOMMISSIE (MSRC) 4.1 AANMELDING VAN ASSISTENT-GENEESKUNDIGE IN OPLEIDING De assistent-geneeskundige moet zich - voordat de opleiding een aanvang neemt - conform artikel A7 van de Algemene Eisen aanmelden bij de MSRC. Daarbij moet hij/zij aangeven voor welk specialisme en bij welke erkende opleider hij/zij zal worden opgeleid. Hij/zij kan een formulier downloaden via om zich als AIOS aan te melden. Zodra de assistent-geneeskundige het formulier correct ingevuld heeft verstuurd, en heeft toegevoegd een kopie van de artsenbul en van inschrijving in het BIG-register, als ook het aanstellingscontract van de betreffende opleidingsinrichting, en daarbij de verschuldigde EUR 280,00 heeft voldaan, schrijft de MSRC de assistentgeneeskundige in het opleidingsregister in. a. Een assistent-geneeskundige dient zich dus voor aanvang van de opleiding bij de MSRC aan te melden. Een toezegging van de regionale opleidingscommissie van de betreffende wetenschappelijke vereniging is niet voldoende en geldt niet als bewijs van inschrijving bij de MSRC. b. Het na aanmelding van de assistent-geneeskundige toegezonden vragenformulier dient binnen twee maanden na aanvang van de opleiding door hem/haar ondertekend aan de MSRC te worden teruggezonden (ook indien het opleidingsschema nog niet volledig bekend is). c. Indien aan het bepaalde in ad a en ad b niet binnen twee maanden na aanvang van de opleiding is voldaan, kan de opleiding officieel eerst ingaan op de datum, waarop het ingevulde vragenformulier op het bureau van de MSRC is ontvangen. 4.2 BEOORDELINGSDOCUMENTEN In het eerste jaar van de opleiding dienen driemaandelijkse voortgangsgesprekken te worden gevoerd en gedocumenteerd conform het model van de MSRC en ondertekend door de opleider en assistent-geneeskundige in opleiding. Hiervoor wordt bij voorkeur een digitaal portfolio gebuikt. Aan het einde van het eerste opleidingsjaar wordt een A/B-formulier opgestuurd naar de MSRC waarin wordt verklaard of de opleiding al of niet kan worden voortgezet. Halverwege de opleiding beoordeelt de opleider opnieuw of de AIOS geschikt is en in staat om de opleiding voort te zetten. Indien om een dezer besluiten een geschil ontstaat, zal in eerste instantie worden nagegaan of de procedure ten aanzien van de (driemaandelijkse) voortgangsgesprekken juist is gevolgd. De assistent-geneeskundige in opleiding kan hiertoe in beroep gaan bij de Commissie voor Geschillen van de MSRC. Voorts brengt de opleider aan het eind van elk opleidingsjaar, met uitzondering van het laatste jaar, een beoordeling van de assistent-geneeskundige ter kennis aan de MSRC door middel van het A/B-formulier. Deze jaarlijkse beoordeling is ook van belang indien alsnog aan het einde van de opleiding twijfel bestaat omtrent de afgifte van het C-formulier. 4.3 KORTINGSBESLUIT OP DE OPLEIDING Verzoek tot korting van de opleiding dient voor aanvang van de opleiding bij de MSRC in bezit te zijn! 4.4 SECRETARIAAT MSRC Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG) Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) Bezoekersadres: Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht (Domus Medica) 16

17 Correspondentieadres: Postbus 20053, 3502 LB Utrecht Tel: Fax: Website: Op de bovengenoemde website (www.artsen.net) kunt u het volgende vinden: - Algemene informatie over de MSRC - Aanmeldingsformulieren AGIO via Internet - De algemene opleidingseisen - De opleidingseisen per specialisme Postbankrekeningnummer van de KNMG: SPECIALISTENREGISTER Na het voltooien van de opleiding Heelkunde dient de aankomende chirurg in het Specialistenregister voor het specialisme Heelkunde ingeschreven te worden. Aan deze inschrijving zijn enkele voorwaarden verbonden, zoals hieronder genoemd. - een schriftelijke aanvraag tot inschrijving in het register van erkende specialismen ingediend drie maanden voor beëindiging van de opleiding tot drie maanden erna; - een eindoordeel van de hoofdopleider door middel van het daartoe bestemde C-formulier (origineel exemplaar) waaruit blijkt dat de AIOS o.a. zijn/haar portfolio heeft bijgehouden en aan de andere voorwaarden voor completering van de opleiding is voldaan. 17

18 5 CURSUSSEN EN EXAMENS 5.1 BASISEXAMEN HEELKUNDIGE SPECIALISMEN Het Basisexamen wordt georganiseerd door het Collegium Chirurgicum Neerlandicum (CCN), een Stichting die bestaat uit vertegenwoordigers van de snijdende specialismen. Het Basisexamen Heelkundige Specialismen is in 1977 gestart nadat vertegenwoordigers van alle heelkundige specialismen de wens hadden uitgesproken te komen tot een uniforme theoretische scholing van alle assistent-geneeskundigen in opleiding voor een heelkundig specialisme. Het Basisexamen Heelkundige Specialismen is voor alle assistenten uit alle verschillende heelkundige opleidingen hetzelfde. Het examen moet in de eerste twee jaar van de opleiding met goed gevolg afgelegd worden. Dit is een voorwaarde voor toelating tot de verdere specialistische opleiding. Het basisexamen nieuwe stijl wordt twee keer per jaar afgenomen. De leerstof zal worden aangeboden via BeST (Basic electronic Surgical Training) en is zodra de pincode is verkregen één jaar geldig. De kosten van de leerstof en het examengeld bedragen 325,- Secretariaat CCN: Mw. N. van der Horst Momenteel wordt er gewerkt aan het implementeren van een Chirurgische voortgangstoets voor de AIOS Heelkunde. Indien deze voortgangstoets geimplementeerd is, zal het basisexamen Heelkundige Specialismen komen te vervallen. 5.2 SPECIALISTENCURSUS HEELKUNDE: CASH Het CASH curriculum bestaat uit drie delen. De CASH-1 voor AIOS (Heelkunde en in vooropleiding) in de eerste twee jaar van hun opleiding. De CASH-2 voor de AIOS in opleidingsjaar 3 en 4 is gericht op de kennis en vaardigheden van de algemeen chirurg en de CASH-3 die het onderwijs aan de differentianten verzorgt. Het onderwijs is thematisch van opzet. In het onderwijsproces staan de studieactiviteiten van de AIOS centraal: actieve kennisverwerving, oefening, training en oriëntatie. CASH-1 De CASH-1 is geënt op de SCHERP thema s 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 37 die voor elke snijdend specialist van belang zijn. De CASH-1 bestaat uit zes modules en neemt in totaal dagen per twee jaar in beslag. Het curriculum bestaat uit de volgende vijf modules: MODULE 1.1. Basisvaardigheden Deze module wordt direct aan het begin van de opleiding gevolgd en duurt vijf dagen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: opleiding, vastleggen en overdragen, visitelopen, veiligheid op de operatiekamer, infectiepreventie, wondgenezing, wondbehandeling, chirurgische infecties, chirurgische basistechnieken, chirurgisch trauma en consequenties voor de patiënt en peri-operatieve zorg. MODULE 1.2. Basisprincipes Oncologie In de cursus basisprincipes oncologie zal aandacht besteed worden aan de principes van de oncogenese, de belangrijkste vormen van diagnostiek, en de principes van de conservatieve en operatieve behandeling van tumoren. De modules 1.3, 1.4 en 1.5 zijn bestaande cursussen die de AIOS moeten volgen: MODULE 1.3. Fundamental Critical Care Support (www.fccs.nl) MODULE 1.4. Advanced Trauma Life Support (www.atls.nl) MODULE 1.5. Cursus fractuurbehandeling. (De cursist volgt hetzij de AO-cursus (www.ao-nederland.nl) of de OTC cursus (www.otc-nederland.nl/). Deze module is 18

19 facultatief voor AIOS in vooropleiding voor Urologie en Cardiothoracale chirurgie. CASH-2: jaar 3 en 4 In de opleidingsjaren 3 en 4 wordt aandacht besteed aan het behalen van de algemene competenties op medisch inhoudelijk niveau. De basis wordt gevormd door 8 cursussen in een cyclus van 2 jaar; een viertal cursussen van twee dagen (abdominale chirurgie-1; traumatologie: polytrauma en damage control; oncologie: weke delen, mamma en long; vaatchirurgie) en vier cursussen van twee dagdelen voorafgaande aan voor/ en najaarsvergadering van de NVvH (endocrinologie, veel voorkomende fracturen, abdominale chirurgie-2 en kinderchirurgie). CASH-3 en finalistentrack: jaar 5 en 6 De opleidingsjaren 5 en 6 zijn gericht op verdieping in het differentiatiegebied van de opleiding. De cursussen worden vormgegeven door de opleidingscommissies van de subverenigingen van de NVvH maar vallen onder de verantwoordelijkheid van de commissie van advies van de CASH. De algemene onderwerpen zoals samenwerken in de maatschap, financiële aspecten van de gezondheidszorg, het inkomen van de specialist, tuchtrecht etc. zullen aan bod komen tijdens de finalistentrack. 5.3 OVERIGE VERPLICHTINGEN, CURSUSSEN EN CONGRESSEN Met de implementatie van het opleidingsplan SCHERP is het Cursorisch onderwijs (CASH) drastisch veranderd. Verplichte cursussen en wenselijke cursussen voor de opleiding staan vermeld in het opleidingsplan en bij hoofdstuk 5.2. Belangrijk is hierbij te vermelden dat de verplichte cursussen voor de eerste 4 jaar van de opleiding voor alle AIOS gelijk zijn. In de laatste 2 jaar van de opleiding tijdens de differentiatiefase is de invulling van de verplichte cursussen afhankelijk van de gekozen differentiatie (GE, Onco, Vaat, Long, Trauma, Kinder). De cursussen die gevolgd dienen te worden in deze fase van de opleiding worden vastgesteld door de desbetreffende subvereniging. Zie voor het Opleidingsplan SCHERP hoofdstuk 3. Portfolio: Zodra u met de opleiding begint ontvangt u van de opleider een portfolio, bij voorkeur een digitaal portfolio. Het bijhouden van uw voortgang van de opleiding (operaties, KPB s OSATS, competenties, succesvol gevolgde cursussen) in dit portfolio is uw eigen verantwoordelijkheid. Het bijhouden hiervan is van het grootste belang daar u door middel van het portfolio kunt aantonen dat u aan de opleidingseisen hebt voldaan. De regels zijn dusdanig dat u het C-formulier niet krijgt als u geen volledig porfolio hebt! Het is belangrijk te realiseren dat iedereen uit eindelijk zelf verantwoordelijk is voor het wel of niet voldoen aan zijn opleidingseisen en dat de MSRC hierin zonder pardon consequent is. De AIOS Heelkunde moet door zijn kliniek waar hij werkzaam is in de gelegenheid gesteld worden om naar de Chirurgendagen in het voorjaar en naar de Najaarsdag van de NVVH te gaan. He bezoeken van deze congressen van de Wetenschappelijke vereniging vormen een verplicht onderdeel van de opleiding Heelkunde Jaarlijks worden door de subverenigingen van de NVvH en/of subspecialismen per regio congresdagen georganiseerd (bijvoorbeeld de Traumadagen, de GE-dagen of de Vaatdagen). Tijdens deze dagen komen met name de laatste ontwikkelingen en actuele vraagstukken aan de orde. Deze dagen zijn in de eerste 4 jaar van de opleiding niet verplicht maar wel voor iedere AIOS toegankelijk. In de differentiatiefase van de opleiding (jaar 5 en 6) is het wenselijk dat de differentiant de door het desbetreffende subvereniging georganiseerde congres bezoekt. 19

20 6. REGIONALE OPLEIDINGSCOMMISSIE (ROC) De ROC is het overlegorgaan van de erkende opleiders in de opleidingsregio. Er zijn in Nederland dus acht regionale opleidingscommissies. In iedere ROC is minimaal één AIOS Heelkunde uit de desbetreffende regio vertegenwoordigd. Echter, de ROC bepaalt zelf of de AIOS vertegenwoordiging voor de vergadering wordt uitgenodigd. Tijdens een regionale AIOS bijeenkomst wordt de afvaardiging in de ROC democratisch bepaald. De ROC komt tenminste twee maal per jaar bijeen en is verantwoordelijk voor de jaarlijkse selectie van nieuwe AIOS Heelkunde. De ROC stelt het opleidingsschema vast, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de AIOS. Dit schema wordt door de AIOS voor aanvang van de opleiding ter goedkeuring aan de MSRC voorgelegd. Op verzoek van de AIOS stelt de opleider in overleg met de regionale opleidingscommissie vast welke differentiatie in de laatste twee jaar van de opleiding gevolgd wordt. De invulling van twee differentiatiejaren is verplicht in het opleidingsplan SCHERP. De differentiatierichting met bijpassend opleidingsschema moet ruim voor aanvang van het vijfde opleidingsjaar ter goedkeurig bij de MSRC worden ingediend. De ROC bespreekt en beoordeelt jaarlijks de vorderingen van de AIOS aan de hand van de beoordelingsformulieren die door de opleider jaarlijks aan de MSRC worden toegezonden. De vertegenwoordigers van de assistent-geneeskundigen in de verschillende ROC's zijn: Regio Assistent-leden ROC I (VUMC) - B Zonderhuis ROC II (AMC) - S.W. Polle ROC III (LUMC) - V. Brehm ROC IV (ErasmusMC) - A. Demirkiran ROC V (UMCU) - E. Schoenmaeckers ROC VI (UMCG) - J. van Bastelaar ROC VII (UMCN) - C Meijs ROC VIII (AZM) - S.A.F. Fransen 20

20e jaargang augustus 2009. Aios en werk

20e jaargang augustus 2009. Aios en werk 3 20e jaargang augustus 2009 Aios en werk 1 Cursus: De financiële jungle voor de startende medisch specialist Uw bestaan als arts in opleiding zit er bijna op. Gaat u daarna als jonge klare werken in het

Nadere informatie

THEMA: PATIËNTVEILIGHEID. "Een patiënt is geen vliegtuig"

THEMA: PATIËNTVEILIGHEID. Een patiënt is geen vliegtuig THEMA: PATIËNTVEILIGHEID "Een patiënt is geen vliegtuig" Zie productinformatie elders in dit tijdschrift 13.FRG.1.119 Voorkom de behandeling van een acute DVT ACTUELE RICHTLIJNEN VERLENGDE PROFYLAXE? BEZOEK

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Goede wijn behoeft een krans

Goede wijn behoeft een krans Goede wijn behoeft een krans Professional governance in de 2 e lijns zorg Margje Haverkamp Achtergrondstudie bij het advies Garanties voor kwaliteit van zorg 1 Goede wijn behoeft een krans Professional

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON Cursusaanbod 2012 De modernisering van de medisch specialistische vervolgopleidingen is in volle gang. In 2004 besloot het Centraal College de algemene CanMEDS-competenties als een van de uitgangspunten

Nadere informatie

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden:

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden: Promoveren? 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor vierjarige promovendi verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en voor diegenen die overwegen promovendus te worden. Het

Nadere informatie

Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007

Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 L.J. Schmit Jongbloed,

Nadere informatie

Faciliteitenregeling. Studiekosten. Studieverlof

Faciliteitenregeling. Studiekosten. Studieverlof Faciliteitenregeling Studiekosten & Studieverlof Afdeling HRM Landsteiner Instituut MCH Den Haag, Eerste ontwerp:1 februari 2003 Eerste aanpassing: 1 december 2006 (n.a.v. CAO ziekenhuizen 2006-2007) Tweede

Nadere informatie

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Hannelore Hofhuis Suzanne van der Meulen-Arts, Lammert Hingstman, Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

nieuwsbrief Van de voorzitter Aart van Rheineck Leyssius

nieuwsbrief Van de voorzitter Aart van Rheineck Leyssius nieuwsbrief Inhoud: Jaargang 7, januari 2006 Van de voorzitter 1 Redactienieuws 2 Commissies 3 Secties 5 ATACC 5 Anesthesiologendagen 7 Bureau NVA 8 Negentig jaar 9 NTvA in het Engels 10 DARA 10 C/D-examen

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010 Name

Nadere informatie

Gadovist 1.0. NEW! Labelled for MR-Angiography. The only extracellular 1 molar MR contrast agent. Gadovist 1.0

Gadovist 1.0. NEW! Labelled for MR-Angiography. The only extracellular 1 molar MR contrast agent. Gadovist 1.0 2 MEMO RAD J A A R G A N G 1 0 - N U M M E R 2 - Z O M E R 2 0 0 5 VISITATIE NIET-OPLEIDINGSKLINIEKEN LECTORAATREDES, ORATIES EN AFSCHEIDSREDES INTERVIEW MET PROF.DR. G.J. DEN HEETEN dr. j.b.c.m. puylaert

Nadere informatie

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Tenure track-beleid loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 pag. 2 Inleiding, pre-tenure track

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 193 (R 1658) Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs

Supervisor in het onderwijs Supervisor in het onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Instituut voor Financieel Management

Instituut voor Financieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Financieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Professionele master ICT

Professionele master ICT Professionele master ICT! Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 11 1.1 Algemene inleiding 11 1.2 Organisatie van de faculteit 12 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit en waardenproject 12 1.2.2 Faculteitsbestuur

Nadere informatie