VERENIGING van ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN in de HEELKUNDE VAGH. Subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERENIGING van ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN in de HEELKUNDE VAGH. Subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde"

Transcriptie

1 VERENIGING van ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN in de HEELKUNDE VAGH Subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Vademecum 2012

2 INHOUD INLEIDING INTRODUCTIE VAN DE VAGH ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VAGH SAMENSTELLING BESTUUR VAN DE VAGH SECRETARIAAT VAN DE VAGH VERTEGENWOORDIGING VAN DE VAGH IN DIVERSE COMMISSIES OUD-BESTUURSLEDEN VAN DE VAGH INTRODUCTIE NVVH EN HAAR OVERIGE SUBVERENIGINGEN ALGEMENE INFORMATIE OVER DE NVVH SAMENSTELLING BESTUUR VAN DE NVVH HET BUREAU VAN DE NVVH SUBVERENIGINGEN VAN DE NVVH NEDERLANDSE VERENIGING VOOR CHIRURGISCHE ONCOLOGIE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KINDERCHIRURGIE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR TRAUMATOLOGIE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR VAATCHIRURGIE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR GASTRO-INTESTINALE CHIRURGIE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LONGCHIRURGIE MEDISCH SPECIALISTEN REGISTRATIECOMMISSIE (MSRC) AANMELDING VAN ASSISTENT-GENEESKUNDIGE IN OPLEIDING BEOORDELINGSDOCUMENTEN KORTINGSBESLUIT OP DE OPLEIDING SECRETARIAAT MSRC SPECIALISTENREGISTER CURSUSSEN EN EXAMENS BASISEXAMEN HEELKUNDIGE SPECIALISMEN SPECIALISTENCURSUS HEELKUNDE: CASH OVERIGE VERPLICHTINGEN, CURSUSSEN EN CONGRESSEN REGIONALE OPLEIDINGSCOMMISSIE (ROC) LANDELIJKE VERENIGING VAN ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN (LVAG) BEROEPSBELANGENVER. VOOR SPECIALISTEN IN OPLEIDING: DE JONGE ORDE

3 INLEIDING Geachte collega, Allereerst onze hartelijke gelukwensen met uw opleidingsplaats in de Heelkunde. Wij heten u welkom als lid van de NVvH en haar subvereniging de VAGH. Het Bestuur van de VAGH is samengesteld uit vertegenwoordigers van de acht opleidingsregio's van Nederland. De VAGH heeft haar vertegenwoordigers in verschillende besturen en commissies binnen en buiten de NVvH. Beschouw daarom ondergetekenden als uw contactpersonen in zake al uw opleidingsaangelegenheden. Nu u bent geselecteerd als Arts in Opleiding tot Specialist (AIOS) voor het specialisme Heelkunde willen wij u in dit vademecum wijzen op enkele rechten en plichten. Wij wensen u een glansrijke toekomst in de Heelkunde, Het Bestuur van de VAGH Regio I (VUmc) - Babs Zonderhuis Regio II (AMC) - Jikke Omloo Regio III (LUMC) - Hidde Kroon Regio IV (ErasmusMC) - Tessa van Ginhoven Regio V (UMC Utrecht) - Ernst Schoenmaeckers Regio VI (UMC Groningen) - Jeroen Poos Regio VII (UMC St Radboud) - Wout van der Meij Regio VIII (MUMC) - Sanne Engelen 3

4 1. INTRODUCTIE VAN DE VAGH 1.1 ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VAGH De Vereniging van Assistent-Geneeskundigen in de Heelkunde (VAGH) is opgericht op 15 september De VAGH is één van de zeven subverenigingen van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. De VAGH heeft tot doel het in de ruimste zin behartigen van de belangen van de Assistent-Geneeskundigen in de Heelkunde. De VAGH tracht dit doel te bereiken door: 1. Het leggen en onderhouden van contacten met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. 2. Het leggen en onderhouden van contacten met personen en instanties, betrokken bij de opleiding Heelkunde. 3. Het behartigen van de belangen der leden, voor zover deze belangen met de opleiding tot Heelkundige samenhangen. 4. Het samenwerken en/of onderhouden van contacten met gelijk gerichte personen of instanties. 5. Het behartigen van de maatschappelijke en sociale belangen der leden. 6. Alle andere wettelijke middelen. De leden van de VAGH zijn artsen die in opleiding zijn voor het specialisme Heelkunde. Alle AIOS heelkunde dienen voor aanvang van hun opleiding lid te worden van de NVvH en zijn daarbij automatisch als AIOS lid van de VAGH. Het Bestuur van de VAGH is samengesteld uit vertegenwoordigers van de acht opleidingsregio's van Nederland. Zij heeft een voorzitter, secretaris, penningmeester en vijf leden en behartigt de belangen van de AIOS Heelkunde. Het bestuur komt ongeveer acht maal per jaar bijeen. Leden van de VAGH hebben, al dan niet na voordracht van het bestuur, zitting in verschillende overleg- en bestuursorganen van de vereniging. Hierdoor kan de stem van de AIOS worden gehoord en kan invloed worden uitgeoefend op besluitvorming omtrent opleiding, selectie van kandidaten en algemene verenigingszaken. In elke regio worden regionale assistenten vergaderingen georganiseerd, plenair (tijdens een regiodag) of door samenkomst van vertegenwoordigers uit de verschillende ziekenhuizen. Hier kunnen regionale zaken worden besproken en kan op regionaal niveau worden gediscussieerd over VAGH aangelegenheden, zoals opleidingsvernieuwing, opleidingsklimaat, differentiatie en de arbeidstijden wet, de ATW. Daarnaast hebben de bestuursleden zitting in commissies die de opleidingsziekenhuizen periodiek visiteren. Tijdens deze visitatie wordt de opleiding beoordeeld aan de hand van aantallen en verdeling van ingrepen, de kwantiteit en kwaliteit van onderwijs- en patiëntgebonden besprekingen en het opleidingsklimaat. Een visitatie is van groot belang om verbeteringen aan te brengen in de opleiding van het gevisiteerde ziekenhuis. Hierbij is de inbreng van de AIOS onmisbaar. Enkele weken voorafgaand aan een visitatie neemt het assistent-lid van de visitatiecommissie ad hoc contact op met een of enkele van de AIOS om bovenstaande punten te bespreken. Tijdens het visitatiegesprek tussen de visitatie commissie ad hoc en alle AIOS zullen deze punten opnieuw aan de orde komen. Al deze gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. 4

5 Twee maal per jaar wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden tijdens de Chirurgendagen en de Najaarsdag van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. De geldmiddelen van de VAGH bestaan uit een bijdrage per lid door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Jaarlijks houdt de VAGH enquêtes, te weten: De AIOS enquête De AIOS enquête is een jaarlijks terugkerende enquête die via een webbased enquête wordt gehouden onder alle assistenten die in opleiding zijn voor de Heelkunde. De enquête levert informatie op over wat er leeft onder de AIOS Heelkunde, zoals het opleidingsklimaat, aantal operatieve ingrepen, werkbelasting, onderwijs en toekomstvisie. De gegevens zijn van groot belang om de moedervereniging (NVvH) en anderen te overtuigen wat er moet veranderen aan bijvoorbeeld de opleiding. De uitkomst van de enquête wordt besproken tijdens de Opleidersvergadering van Concilium Chirurgicum. De opleiders hechten veel waarde aan de uitkomst van deze enquête. Tevens wordt de uitkomst van de enquête besproken tijdens de Najaarsdag van de NVvH bij de Algemene Ledenvergadering van de VAGH. Het is dus in het belang van uw eigen opleiding dat u deze enquête retourneert! De door de AIOS ingevulde enquêtes zijn vertrouwelijk en worden enkel door de VAGH en anoniem behandeld. Geen individuele gegevens of antwoorden kunnen ooit terug getraceerd worden tot een individuele AIOS. De Jonge Klare enquête De Jonge Klare enquête wordt jaarlijks gehouden onder alle chirurgen die 5 jaar of korter de opleiding met goed gevolg hebben afgerond benaderd om de enquête in te vullen. Alle jonge klare chirurgen worden benaderd voor deze enquête. Het doel van de enquête is in kaart te brengen wat de arbeidspositie van de jonge klare chirurg is (tijdelijk werk, fellowship, maatschapsverband, staflid in een ziekenhuis, werkeloos). Dit met als doel problemen van jonge klare chirurgen te signaleren en het bestuur van de NVvH en het capaciteitsorgaan te adviseren bij het aanname beleid van nieuwe AIOS Heelkunde Manpowerenquête De Manpowerenquête wordt om het jaar gehouden onder alle chirurgen. Het doel van de enquête is in kaart te brengen wat de verwachtingen zijn ten aanzien van de instroom van jonge klare chirurgen en de te verwachten uitstroom van de pensioensgerechtigde chirurgen. Dit met als doel problemen van jonge klare chirurgen te signaleren en het bestuur van de NVvH en het capaciteitsorgaan te adviseren bij het aanname beleid van nieuwe AIOS Heelkunde Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VAGH d.d. 3 juni 1999 hebben de leden hun bezorgdheid geuit, omtrent de ontwikkelingen van de honorering, de goodwill en het ontbreken van mogelijkheden tot inspraak over hun eigen toekomst. Als reactie op deze onrust heeft de Algemene Ledenvergadering van 26 november 1999 met algemene stemmen een beroepsbelangen-commissie geïnstalleerd, die zich onder de naam 'de Jonge Orde' intensief op bovenstaande zaken gestort heeft. Op 10 juli 2000 is door deze commissie een onafhankelijke vereniging voor alle specialisten in opleiding opgericht onder dezelfde naam ("de Jonge Orde"). De doelen van 'de Jonge Orde' worden gevormd door 1) informeren van de achterban over de stand van zaken 2) bewerkstelligen van een adequate honorering 3) gesprekspartner worden in overleg inzake honorering en goodwill. Aan de organisatie voor behartiging van onze zakelijke belangen en de professionele ondersteuning hiervan, zijn kosten verbonden. Het bestuur van de VAGH 5

6 ondersteunt de activiteiten van de Jonge Orde en adviseert al haar leden lid te worden van deze onafhankelijke vereniging. Voor meer informatie zie hoofdstuk 8. De afvaardiging van assistenten in de verschillende Commissies van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Het Bestuur van de VAGH doet de voorstellen inzake wie in welke Commissie wordt afgevaardigd. In de Statuten van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) staat vastgelegd dat voor het Bestuur van de NVvH en de Beroeps-Belangen Vergadering de VAGH hierin iemand afvaardigt als lid. Voor het Concilium Chirurgicum is statutair vastgelegd dat twee leden van de VAGH als toehoorder deelnemen aan de vergadering. Deze toehoorders worden door het Bestuur van de VAGH aangewezen. De VAGH is tevens vertegenwoordigd in de volgende Commissies, dit is echter niet statutair vastgelegd: - Commissie SCHERP - Commissie van Advies CASH - Concilium Chirurgicum (NVvH) - Beroeps-Belangen Vergadering (NVvH) - Congrescommissie (lid) - Commissie Patiëntveiligheid - Commissie Uitkomst van Zorg - Commissie Manpowerplanning - Commissie Toetsing en Beoordeling (lid) - LVAG (Dagelijks Bestuur) - Hoofdredactie Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde Tevens is de VAGH vertegenwoordigd in Besturen van een aantal subverenigingen: - Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie - Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie - Nederlandse Vereniging voor Traumatologie - Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie - Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie - Nederlandse Vereniging voor Endoscopische Chirurgie Zie voor afgevaardigden in de verschillende Commissies en Werkgroepen paragraaf 1.5. Jaarlijks wordt een Chirurgencup georganiseerd. Dit is een sportdag waar de acht regio s hun atletische kwaliteiten ten tonele kunnen brengen. De dag wordt in het voorjaar roulerend door de acht regio s georganiseerd. Jaarlijks terugkerend cultureel hoogtepunt is het chirurgencabaret, georganiseerd tijdens de Chirurgendagen in mei. Dit cabaret wordt gecomponeerd, geregisseerd en uitgevoerd door steeds een andere regio. 1.2 SAMENSTELLING BESTUUR VAN DE VAGH Bestuur maart 2012 Babs Zonderhuis Hidde Kroon Sanne Engelen Jeroen Poos Tessa van Ginhoven Ernst Schoenmaeckers Wout van der Meij voorzitter secretaris penningmeester lid lid lid lid 6

7 Jikke Omloo lid 1.3 SECRETARIAAT VAN DE VAGH Bezoekersadres: Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht (Domus Medica, kamer 6A-21) Correspondentieadres: Postbus 20061, 3502 LB Utrecht Onderdeel van het Bureau van de NVvH (zie pag. 11) Mw. T.E. Kok, MSc (contactpersoon) Tel: Fax: Adres website: Bank en Giro Giro: t.n.v. VAGH Ingeschreven KvK te Utrecht: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VAGH IN DIVERSE COMMISSIES Bestuur (NVvH) - B.M. Zonderhuis (lid) Concilium Chirurgicum (NVvH) - S.M.E. Engelen, E.J.P. Schoenmaeckers (toehoorders) Commissie SCHERP - E.J.P. Schoenmaeckers Commissie advies CASH - H.P.A.M. Poos Beroeps-Belangen Vergadering (NVvH) - J.M. Omloo Congrescommissie (NVvH) - T.M. van Ginhoven Bestuur LVAG - E.J.P. Schoenmaeckers Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde - H.M. Kroon Commissie Manpowerplanning - W. van der Meij Commissie uitkomst van zorg - vacant Commissie patiëntveiligheid - T.M. van Ginhoven Nederlandse Vereniging voor Traumatologie - A. Ringburg Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie - R. Minne Nederlandse Vereniging voor GI Chirurgie - H v Santvoort Ned. Vereniging voor Chirurgische Oncologie - I.M.C. van der Ploeg Ned. Vereniging voor Endoscopische Chirurgie - vacant Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie - N. Hanneman 7

8 2. OUD-BESTUURSLEDEN VAN DE VAGH 1973 R.A.F. Krom (v) B.A. van Driel (s) G.L. Mulder (p) P. Klinkert M.A.P. Kooyman C.M.A. Bruijninckx 1974 R. van Schilfgaarde (v) B.A. van Driel (s) G.L. Mulder (p) P. Klinkert W. Henny C.M.A. Bruijninckx 1975 R. van Schilfgaarde (v) B.A. van Driel (s) A.M. Blomme (p) W. Henny S.J. Schepel F.J. Kramer 1976 M. Padmos (v) P. Kitslaar (s) A.M. Blomme (p) J.A.G. de Groot E.J. Boerma F.J. Kramer 1977 H.G. Gooszen (v) P. Kitslaar (s) W.A.H. Nugteren (p) J.A.G. de Groot E.J. Boerma 1978 H.G. Gooszen (v) T.L. van de Sluis (s) W.A.H. Nugteren (p) P.W. de Graaf E.J. Boerma J.W.M. Gardeniers 1979 W.F. Weidema (v) T.L. van de Sluis (s) J.S.K. Luitse (p) P.W. de Graaf J.W.M. Gardeniers R.U. Boelhouwer 1980 W.F. Weidema (v) J.P. Vente (s) J.S.K. Luitse (p) H.R. van Dop R.H. Schreve S.E.R. Hovius 1981 S.E.R. Hovius (v) J.P. Vente (s) J.S.K. Luitse (p) H.R. van Dop R. Schreve P.H. Poeschmann 1982 F.L. Moll (v) G.J. Aalders (s) J.S.K. Luitse (p) D.B. van Egmond C.B. Reuvers P.H. Poeschmann 1983 F.L. Moll (v) G.J. Aalders (s) P.B. Dunki Jacobs (p) D.B. van Egmond C.B. Reuvers J.J.A.M. van den Dungen 1984 G.J. Aalders (v) H.D.W.M. van de Pavoordt (s) P.B. Dunki Jacobs (p) D.B. van Egmond J.J.B. van Lanschot J.J.A.M. van den Dungen 1985 P.B. Dunki Jacobs (v) H.D.W.M. van de Pavoordt (s) G.I.J.M. Beerthuizen (p) D.B. van Egmond J.J.B. van Lanschot P.M.N.Y Go 1986 P.M.N.Y. Go (v) H.D.W.M. van de Pavoordt (s) G.I.J.M. Beerthuizen (p) R. Leemans J.J.B. van Lanschot J. Ringers 1987 P.M.N.Y. Go (v) B. van Ramshorst (s) G.I.J.M. Beerthuizen (p) R. Leemans I.H.M. Borel Rinkes J. Ringers 1988 J. Ringers (v) B. van Ramshorst (s) W.B. van Lanschot (p) H.C.J. van der Mijle I.H.M. Borel Rinkes H. Veen 1989 J. Ringers (v) R.M.P.H. Crolla (s) W.B. Barendregt (p) H.C.J. van der Mijle I.H.M. Borel Rinkes H. Veen 1990 H. Veen (v) R.M.P.H. Crolla (s) W.B. Barendregt (p) H.C.J. van der Mijle E.J. Spillenaar Bilgen J.C.A. de Mol van Otterloo W.A. Bemelman 8

9 1991 H. Veen (v) R.M.P.H. Crolla (s) W.B. Barendregt (p) E.J. Spillenaar Bilgen J.C.A. de Mol van Otterloo W.A. Bemelman R.K.J. Simmermacher 1992 R.K.J. Simmermacher (v) R.M.P.H. Crolla (s) J.M.F.H. Coenen (p) W.A. Bemelman W.H.J.M. Meijerink J.C.A. de Mol van Otterloo E.J. Spillenaar Bilgen 1993 R.K.J. Simmermacher (v) R.M.P.H. Crolla (s) J.M.F.H. Coenen (p) W.A. Bemelman E.H. Eddes L.W.E. van Heurn E.J. Spillenaar Bilgen 1994 E.H. Eddes (v) S.M.M. van Sterkenburg (s) J.M.F.H. Coenen (p) L.W.E. van Heurn Mw. H.S.A. Oldenburg Mw. F.J. Schoonderbeek R.T.M. Wijffels 1995 E.H. Eddes (v) S.M.M. van Sterkenburg (s) J.M.F.H. Coenen (p) L.W.E. van Heurn Mw. H.S.A. Oldenburg Mw. M. Reichart Mw. F.J. Schoonderbeek R.T.M. Wijffels 1996 L.W.E. van Heurn (v) S.M.M. van Sterkenburg (s) K.A. Kolkman (p) O.R. Guicherit Mw. H.S.A. Oldenburg Mw. M. Reichart Mw. F.J. Schoonderbeek R.T.M. Wijffels 1997 F.H.W.M. van der Heijden (v) L.G. van der Hem (s) J.S. Harbers (p) Mw. A.H. Baan O.R. Guicherit Mw. H.M. Klomp K.A. Kolkman J.H.W. de Wilt 2000 H.J.M. Verhagen (v) S.A. Koopal (s) J.S. Harbers (p) O.H.J. Koning Mw. K.M. van Scherpenzeel H.B.A.C. Stockmann A.W.F. Vos M.H.W.A. Wijnen 2003 A.W.F. Vos (v) S.A. Koopal (s) M.W.J.M. Wouters (p) T.S. Bijlsma B.A. van Dijkman Mw. D. Boerma J.A. Wegdam B.P.L. Wijnhoven 1998 O.R. Guicherit (v) L.G. van der Hem (s) J.S. Harbers (p) Mw. A.H. Baan Mw. H.M. Klomp H.J.M. Verhagen M.H.W.A. Wijnen J.H.W. de Wilt 2001 O.H.J. Koning (v) S.A. Koopal (s) M.F. Ernst (p) P.H.W. Lubbert B. Meesters Mw. K.M. van Scherpenzeel H.B.A.C. Stockmann A.W.F. Vos 2004 J.A. Wegdam (v) B.P.L. Wijnhoven (s) M.W.J.M. Wouters (p) Mw. D. Boerma T.S. Bijlsma B.A. van Dijkman R.J.I. Bosker Mw. T.H. Biesheuvel 1999 O.R. Guicherit (v) R.R. Kruse (s) J.S. Harbers (p) Mw. A.H. Baan Mw. H.M. Klomp H.J.M. Verhagen M.H.W.A. Wijnen J.H.W. de Wilt 2002 A.W.F. Vos (v) S.A. Koopal (s) M.W.J.M. Wouters (p) T.S. Bijlsma B.A. van Dijkman Mw. K.M. van Scherpenzeel J.A. Wegdam B.P.L. Wijnhoven 2005 B.P.L. Wijnhoven (v) Mw. T.H. Biesheuvel (s) F.M.H. van Dielen (p) Mw. D. Boerma W.E. Hueting M.W.A. van Tilburg R.J.I. Bosker Mw. E.D. van den Ende 9

10 2006 R.J.I. Bosker (v) Mw. E.D. Van Den Ende (s) F.M.H. van Dielen (p) F.T.J. Ferenschild W.E. Hueting M.W.A. van Tilburg Mw. R.C. van Nieuwenhuizen Mw. M.G. Veldman 2009 J.P Muller Kobold (V) Mw. E.M. Noorda (s) E.R. de Loos (p) W.O. de Steur R.R.J.P. van Eekeren J-W. W. M. Elshof R.N. van Veen S.M. Lagarde 2012 Mw. B.M. Zonderhuis (v) H.M. Kroon (s) Mw. S. Engelen (p) E.J.P. Schoenmaeckers Mw. J.M. Omloo Mw. T.M. van Ginhoven H.P.A.M. Poos W. van der Meij 2007 Mw. E. van den Ende (v) Mw. M.G. Veldman (s) J.P. Muller Kobold (p) W.E. Hueting Mw. R.C. van Nieuwenhuizen F.J.T. Ferenschild R.R.J.P. van Eekeren E.R. de Loos 2010 W.O.de Steur S. Kruijf (s) E.R. de Loos (p) Mw B.M. Zonderhuis R.N. van Veen S.M. Lagarde E.J.P. Schoenmaeckers M.W.J. Stommel 2008 J.P. Muller Kobold (v) F.T.J. Ferenschild (s) E.R. de Loos (p) Mw. R. van Nieuwenhuijzen R.R.J.P. van Eekeren J.W.M. Elshof W.O. de Steur Mw. E.M. Noorda 2011 Mw B.M. Zonderhuis (v) S. Kruijf (s) Mw S. Engelen (p) R.N. van Veen S.M. Lagarde E.J.P. Schoenmaeckers M.W.J. Stommel H.M. Kroon (v) = voorzitter (s) = secretaris (p) = penningmeester 10

11 3. INTRODUCTIE NVvH EN HAAR OVERIGE SUBVERENIGINGEN 3.1 ALGEMENE INFORMATIE OVER DE NVvH (Association of Surgeons of The Netherlands) De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is opgericht op 9 februari De Vereniging heeft ten doel de bevordering van de heelkunde en de behartiging van de belangen van de als heelkundige gevestigde artsen. De Vereniging tracht dit doel te bereiken door: 1. Het houden van bijeenkomsten en de publicatie van de handelingen van deze bijeenkomsten. 2. Het bevorderen van de opleiding tot heelkundige. 3. Het oprichten van subverenigingen. 4. Het instellen van werkgroepen en commissies waaraan taken worden opgedragen. 5. Het samenwerken met andere organisaties, zowel nationaal als internationaal. 6. Het doen uitgeven van een tijdschrift. 7. Alle andere wettige middelen. De NVvH kent 7 subverenigingen, te weten: 1) de Vereniging van Assistent-Geneeskundigen in de Heelkunde 2) de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie 3) de Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie 4) de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie 5) de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie 6) de Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie 7) de Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie. De leden van de Vereniging worden onderscheiden in ereleden, gewone leden, buitengewone leden, assistent-leden, en rustende leden. Het Dagelijks Bestuur van de Vereniging bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris algemeen, een secretaris kwaliteit, een secretaris patiëntveiligheid, de voorzitter beroepsbelangen en een penningmeester. Tenminste één van deze leden zal worden gekozen uit een niet-opleidingsziekenhuis. Zij worden gekozen door de algemene vergadering uit de gewone leden. De Structuur van de NVvH Onder het Bestuur functioneren drie commissies die zich bezighouden met opleiding, kwaliteit, registratie en beroepsbelangen, te weten: - Het Concilium Chirurgicum - De Raad voor Kwaliteit en Patiëntveiligheid - De Beroeps-Belangen Vergadering (BBV) Concilium Chirurgicum Het Concilium adviseert het Bestuur over de structuur van de opleiding en de opleidingseisen, inclusief die van de differentiatie en van de vervolgopleidingen en verzorgt de visitaties van de opleidingsklinieken. De opleidingseisen voor het algemene deel van de opleiding worden door het Bestuur, gehoord de Algemene Ledenvergadering, voorgelegd aan het Centraal College Medisch Specialisten (CCMS) dat de eisen vaststelt. Controle van de opleidingseisen van deze opleiding vindt plaats door de Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) aan wie het Concilium rapporteert. 11

12 De opleidingseisen van het differentieel gedeelte en de vervolgopleidingen worden vastgesteld door het Bestuur, gehoord de Algemene Ledenvergadering. Opleidingsplan SCHERP: competentiegericht opleiden Sinds 1 januari 2009 is het opleidingsplan SCHERP in werking getreden. Sinds die datum worden alle AIOS volgens dit opleidingsplan opgeleid. Voor aanvang van de opleiding dienst elke AIOS het opleidingsplan gelezen te hebben en een persoonlijk opleidingsplan te schrijven. Het opleidingsplan SCHERP leidt de chirurgen competentiegericht op in 6 jaar waarvan 4 jaar algemene chirurgie en 2 jaar een differentiatie binnen een van de subspecialismen. Hiermee vervallen de CHIVOschappen. In principe wordt de opleiding 4 jaar in een perifeer opleidingsziekenhuis gevolgd en 2 jaar in een academisch ziekenhuis. De precieze indeling is afhankelijk van de locale situatie en voorkeur van AIOS en opleider. Voor elk deel en elke stage van de opleiding schrijft de AIOS een persoonlijk opleidingsplan. In het 4 e jaar schrijft de AIOS een persoonlijk opleidingsplan t.b.v. zijn differentiatie. Onderwijs en verplichte/wenselijke cursussen worden gevolgd zoals in het opleidingsplan vermeld. De CASH cursussen voor elke fase van de opleiding worden door de NVVH en haar subverenigingen georganiseerd. Wijzigingen in het opleidingsschema zijn in principe mogelijk indien het differentiatieplan van de AIOS niet gerealiseerd zal kunnen binnen het initiële opleidingsschema. Voor meer informatie Zie: Opleidingsplan SCHERP (te downloaden via in het ledendeel van de site; werk en opleiding; opleiding; opleidingseisen) en Raad voor Kwaliteit en Patiëntveiligheid Om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de leden van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde te bevorderen en te beoordelen zijn er zeven kwaliteitscommissies, te weten: - Commissie Accreditatie Bij- en Nascholing - Commissie Richtlijnen - Commissie Uitkomst van Zorg en Stuurgroep Integratie Kwaliteitsbeleid - Commissie Voorlichting - Commissie Chirurg en Recht - Commissie Kwaliteitsvisitatie Deze commissies worden samengesteld uit een vertegenwoordiging uit universitaire, opleidings- en niet-opleidingsklinieken. Om het kwaliteitsbeleid tussen deze commissies op elkaar af te stemmen, is het Forum Kwaliteit opgericht. De Algemene Ledenvergadering stelt het beleid vast dat de kwaliteitscommissies bij het verrichten van hun arbeid dienen te volgen. Vaststellen van kwaliteitsnormen, richtlijnen en bij- en nascholingseisen geschiedt eveneens door de Algemene Ledenvergadering op advies van de respectievelijke commissies. De accreditatie van de bij- en nascholing in de heelkunde geschiedt door de Commissie Accreditatie Bij- en Nascholing. Zij volgt daarbij het door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde reglement 'Bij- en Nascholing voor het Specialisme Heelkunde'. De leden van de kwaliteitscommissies worden op voorstel van het Bestuur door de Algemene Ledenvergadering gekozen. Beroeps-Belangen Vergadering De Beroeps-Belangen Vergadering heeft de opdracht de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde te adviseren ten aanzien van aangelegenheden, die de beroepsbelangen van haar leden in de ruimste zin raken. 12

13 Wetenschappelijke Bijeenkomsten De Vereniging organiseert tweemaal per jaar een wetenschappelijke vergadering, n.l. een tweedaags congres in het voorjaar, de Chirurgendagen, en een eendaags congres in het najaar, de Najaarsdag. De wetenschappelijke subverenigingen organiseren daarnaast tenminste eenmaal per jaar een eigen wetenschappelijke vergadering. De abstracts worden in digitaal via de website gepubliceerd. De Vereniging kent naast de wetenschappelijke subverenigingen ook acht wetenschappelijke werkgroepen, te weten: 1) de Werkgroep Tropische Chirurgie 2) de Werkgroep Endoscopische Chirurgie 3) de Werkgroep Chirurgische Intensive Care 4) de Werkgroep Endocriene Chirurgie 5) de Werkgroep Leverchirurgie 6) de Werkgroep Bariatrische Chirurgie Nederland 7) de Werkgroep Colorectale Chirurgie 8) de Werkgroep Historisch Genootschap Zij organiseren eveneens hun eigen wetenschappelijke bijeenkomsten. Bovendien is de Vereniging vertegenwoordigd in het Collegium Chirurgicum Neerlandicum (CCN) en in diverse landelijke wetenschappelijke commissies. Tijdschriften De Vereniging neemt sinds 1 januari 2000 deel aan het internationaal wetenschappelijk tijdschrift 'The British Journal of Surgery'. De benoeming van de redactieleden wordt geregeld bij Huishoudelijk Reglement. Daarnaast geeft de Vereniging het Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde (NTvH) uit. De hoofdredactie en de redactieraad worden gekozen uit leden van de Vereniging. In de redactieraad zit tenminste één bestuurslid van de NVVH. Dit blad heeft tot doel intercollegiale communicatie binnen de beroepsgroep, maar bevat tevens (locoregionale) wetenschappelijke communicaties. Publicaties Relevante informatie over de Vereniging is te vinden op een eigen homepage op Internet. ( 3.2 SAMENSTELLING BESTUUR VAN DE NVvH Bestuur november 2011 Prof. dr. R.A.E.M. Tollenaar - voorzitter Dr. E.G.J.M. Pierik - vice-voorzitter Dr. G.A.P. Nieuwenhuijzen - secretaris algemeen Drs. M.W.J.M. Wouters - secretaris kwaliteit Prof. dr. J.F.M. Lange - secretaris patiëntveiligheid Dr. M.H.A. Bemelmans - penningmeester Drs. M. Hogervorst (BBV) - lid Prof.dr. R.M.H. Wijnen (NVKC) - lid Prof dr. R.S. Breederveld (NVT) - lid Drs. M.W.J.M. Wouters (NVCO) - lid Prof. dr. R. van Hillegersberg (NVGIC) - lid Dr. J.P. Eerenberg (NVvL) - lid Dr. R.H. Geelkerken (NVvV) - lid Mw. B.M. Zonderhuis (VAGH) - lid Prof. dr. J.F. Hamming (Concilium) - lid Prof dr. G. Kazemier (Communicatie) - lid 13

14 3.3 HET BUREAU VAN DE NVvH Mw. mr. M. (Micky) Cohen de Lara, Directeur Taken: Dagelijkse Leiding, Bestuurlijke en Juridische Zaken, Advies en Bemiddeling, PR en Communicatie Bereikbaar: (030) of Mw. M. (Monique) Balfoort - Griffioen, Bestuurs- en Directiesecretaresse Taken o.a.: Ondersteuning Directeur en Bestuur, Ondersteuning Commissie Accreditatie Bij- en Nascholing (GAIA), Ondersteuning Sollicitatie Opleiding Heelkunde, Ondersteuning Congres Commissie. Bereikbaar: (030) of Drs. A. (Auke) Nutma, Senior Beleidsadviseur Kwaliteit Taken o.a.: Kwaliteit, Beleidsadvies, Programmamanagement Bereikbaar: (030) of Mw. M. (Margo) van de Hoef, Bureaumedewerker Taken o.a.: Ondersteuning Kwaliteit en Patiëntveiligheid, HGH Bereikbaar: (030) of Mw. C.D. (Daniëlla) van Nieuwenborg, Bureaumedewerker Taken o.a.: Ondersteuning NVvV, Communicatie, Opleiding, Visitaties Bereikbaar: (030) of Mw. T.E. (Evelien) Kok, Msc, Beleidsmedewerker Opleiding Taken o.a.: Ondersteuning Concilium, Cöördinatie Opleidings- en Kwaliteitsvisitaties, Opleidingszaken, Ondersteuning VAGH Bereikbaar: (030) of Drs. S.C. (Stefan) Roskam, Senior Beleidsadviseur Beroepsbelangen Taken: Beroepsbelangen Bereikbaar: (030) of Mw. A.M. (Anouk) van Huet, Bureaumedewerker Taken o.a.: Ondersteuning Beroepsbelangen, Ondersteuning NVCO, Ondersteuning NVGIC Bereikbaar: (030) of Mw. Y. (Yvonne) de Bruijn, Bureaumedewerker Taken o.a.: Financiële Administratie, Ledenadministratie Bereikbaar: (030) of Mw. R. (Rixt) Baas van der Wal, Bureaumedewerker Taken o.a.: Certificering Bereikbaarheid: (030) of Drs. V.R. (Victor) Kammeijer, Eindredacteur Taken: Eindredactie NTvH Bereikbaar: Bank en Giro Giro: t.n.v. Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Ingeschreven KvK te Utrecht: V BTW nummer: B01 14

15 3.4 SUBVERENIGINGEN VAN DE NVvH Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie Secretariaat: Postbus 20061, 3502 LB Utrecht Tel , Drs. M.W.J.M. Wouters. - voorzitter Voor informatie over het lidmaatschap kunt u terecht op bovenstaand telefoonnummer. Bij dit lidmaatschap ontvangt u de volgende tijdschriften: - European Journal of Surgical Oncology Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie Secretariaat: Drs. M.W.Oomen, secretaris Sophia Kinderziekenhuis; Postbus 2060; 3000 CB Rotterdam (Kamernummer SK-1262); mailadres: Prof dr. R.M.H. Wijnen - voorzitter Voor informatie over het lidmaatschap kunt u terecht op bovenstaand mailadres. Bij dit lidmaatschap ontvangt u GEEN tijdschriften Nederlandse Vereniging voor Traumatologie Secretariaat: Conference Management, Mw. V. Visser, Lommerlaan 9, 3956 BC Leersum, tel: , fax: , Prof.dr. R.S. Breederveld - voorzitter Voor informatie inzake het lidmaatschap kunt u terecht op bovenstaand adres. Bij dit lidmaatschap ontvangt u het volgende tijdschrift: - Het Nederlandse Tijdschrift voor Traumatologie Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie Secretariaat: Postbus 20061, 3502 LB Utrecht Tel , Dr. R.H. Geelkerken - voorzitter Prof.dr. C.J.A.M. Zeebregts - secretaris Voor informatie over het lidmaatschap kunt u terecht op bovenstaand telefoonnummer. Bij dit lidmaatschap ontvangt u GEEN tijdschriften Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie Secretariaat: Postbus 20061, 3502 LB Utrecht Tel , Prof. dr. R. van Hillegersberg - voorzitter Voor informatie over het lidmaatschap kunt u terecht op bovenstaand telefoonnummer. Bij dit lidmaatschap ontvangt u het volgende tijdschrift: Digestive Surgery Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie Secretariaat: dr. W.H. Steup, dr. J.P. Eerenberg - voorzitter Voor informatie over het lidmaatschap kunt u terecht op bovenstaand mailadres. Bij dit lidmaatschap ontvangt u GEEN tijdschriften. 15

16 4. MEDISCH SPECIALISTEN REGISTRATIECOMMISSIE (MSRC) 4.1 AANMELDING VAN ASSISTENT-GENEESKUNDIGE IN OPLEIDING De assistent-geneeskundige moet zich - voordat de opleiding een aanvang neemt - conform artikel A7 van de Algemene Eisen aanmelden bij de MSRC. Daarbij moet hij/zij aangeven voor welk specialisme en bij welke erkende opleider hij/zij zal worden opgeleid. Hij/zij kan een formulier downloaden via om zich als AIOS aan te melden. Zodra de assistent-geneeskundige het formulier correct ingevuld heeft verstuurd, en heeft toegevoegd een kopie van de artsenbul en van inschrijving in het BIG-register, als ook het aanstellingscontract van de betreffende opleidingsinrichting, en daarbij de verschuldigde EUR 280,00 heeft voldaan, schrijft de MSRC de assistentgeneeskundige in het opleidingsregister in. a. Een assistent-geneeskundige dient zich dus voor aanvang van de opleiding bij de MSRC aan te melden. Een toezegging van de regionale opleidingscommissie van de betreffende wetenschappelijke vereniging is niet voldoende en geldt niet als bewijs van inschrijving bij de MSRC. b. Het na aanmelding van de assistent-geneeskundige toegezonden vragenformulier dient binnen twee maanden na aanvang van de opleiding door hem/haar ondertekend aan de MSRC te worden teruggezonden (ook indien het opleidingsschema nog niet volledig bekend is). c. Indien aan het bepaalde in ad a en ad b niet binnen twee maanden na aanvang van de opleiding is voldaan, kan de opleiding officieel eerst ingaan op de datum, waarop het ingevulde vragenformulier op het bureau van de MSRC is ontvangen. 4.2 BEOORDELINGSDOCUMENTEN In het eerste jaar van de opleiding dienen driemaandelijkse voortgangsgesprekken te worden gevoerd en gedocumenteerd conform het model van de MSRC en ondertekend door de opleider en assistent-geneeskundige in opleiding. Hiervoor wordt bij voorkeur een digitaal portfolio gebuikt. Aan het einde van het eerste opleidingsjaar wordt een A/B-formulier opgestuurd naar de MSRC waarin wordt verklaard of de opleiding al of niet kan worden voortgezet. Halverwege de opleiding beoordeelt de opleider opnieuw of de AIOS geschikt is en in staat om de opleiding voort te zetten. Indien om een dezer besluiten een geschil ontstaat, zal in eerste instantie worden nagegaan of de procedure ten aanzien van de (driemaandelijkse) voortgangsgesprekken juist is gevolgd. De assistent-geneeskundige in opleiding kan hiertoe in beroep gaan bij de Commissie voor Geschillen van de MSRC. Voorts brengt de opleider aan het eind van elk opleidingsjaar, met uitzondering van het laatste jaar, een beoordeling van de assistent-geneeskundige ter kennis aan de MSRC door middel van het A/B-formulier. Deze jaarlijkse beoordeling is ook van belang indien alsnog aan het einde van de opleiding twijfel bestaat omtrent de afgifte van het C-formulier. 4.3 KORTINGSBESLUIT OP DE OPLEIDING Verzoek tot korting van de opleiding dient voor aanvang van de opleiding bij de MSRC in bezit te zijn! 4.4 SECRETARIAAT MSRC Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG) Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) Bezoekersadres: Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht (Domus Medica) 16

17 Correspondentieadres: Postbus 20053, 3502 LB Utrecht Tel: Fax: Website: Op de bovengenoemde website ( kunt u het volgende vinden: - Algemene informatie over de MSRC - Aanmeldingsformulieren AGIO via Internet - De algemene opleidingseisen - De opleidingseisen per specialisme Postbankrekeningnummer van de KNMG: SPECIALISTENREGISTER Na het voltooien van de opleiding Heelkunde dient de aankomende chirurg in het Specialistenregister voor het specialisme Heelkunde ingeschreven te worden. Aan deze inschrijving zijn enkele voorwaarden verbonden, zoals hieronder genoemd. - een schriftelijke aanvraag tot inschrijving in het register van erkende specialismen ingediend drie maanden voor beëindiging van de opleiding tot drie maanden erna; - een eindoordeel van de hoofdopleider door middel van het daartoe bestemde C-formulier (origineel exemplaar) waaruit blijkt dat de AIOS o.a. zijn/haar portfolio heeft bijgehouden en aan de andere voorwaarden voor completering van de opleiding is voldaan. 17

18 5 CURSUSSEN EN EXAMENS 5.1 BASISEXAMEN HEELKUNDIGE SPECIALISMEN Het Basisexamen wordt georganiseerd door het Collegium Chirurgicum Neerlandicum (CCN), een Stichting die bestaat uit vertegenwoordigers van de snijdende specialismen. Het Basisexamen Heelkundige Specialismen is in 1977 gestart nadat vertegenwoordigers van alle heelkundige specialismen de wens hadden uitgesproken te komen tot een uniforme theoretische scholing van alle assistent-geneeskundigen in opleiding voor een heelkundig specialisme. Het Basisexamen Heelkundige Specialismen is voor alle assistenten uit alle verschillende heelkundige opleidingen hetzelfde. Het examen moet in de eerste twee jaar van de opleiding met goed gevolg afgelegd worden. Dit is een voorwaarde voor toelating tot de verdere specialistische opleiding. Het basisexamen nieuwe stijl wordt twee keer per jaar afgenomen. De leerstof zal worden aangeboden via BeST (Basic electronic Surgical Training) en is zodra de pincode is verkregen één jaar geldig. De kosten van de leerstof en het examengeld bedragen 325,- Secretariaat CCN: Mw. N. van der Horst Momenteel wordt er gewerkt aan het implementeren van een Chirurgische voortgangstoets voor de AIOS Heelkunde. Indien deze voortgangstoets geimplementeerd is, zal het basisexamen Heelkundige Specialismen komen te vervallen. 5.2 SPECIALISTENCURSUS HEELKUNDE: CASH Het CASH curriculum bestaat uit drie delen. De CASH-1 voor AIOS (Heelkunde en in vooropleiding) in de eerste twee jaar van hun opleiding. De CASH-2 voor de AIOS in opleidingsjaar 3 en 4 is gericht op de kennis en vaardigheden van de algemeen chirurg en de CASH-3 die het onderwijs aan de differentianten verzorgt. Het onderwijs is thematisch van opzet. In het onderwijsproces staan de studieactiviteiten van de AIOS centraal: actieve kennisverwerving, oefening, training en oriëntatie. CASH-1 De CASH-1 is geënt op de SCHERP thema s 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 37 die voor elke snijdend specialist van belang zijn. De CASH-1 bestaat uit zes modules en neemt in totaal dagen per twee jaar in beslag. Het curriculum bestaat uit de volgende vijf modules: MODULE 1.1. Basisvaardigheden Deze module wordt direct aan het begin van de opleiding gevolgd en duurt vijf dagen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: opleiding, vastleggen en overdragen, visitelopen, veiligheid op de operatiekamer, infectiepreventie, wondgenezing, wondbehandeling, chirurgische infecties, chirurgische basistechnieken, chirurgisch trauma en consequenties voor de patiënt en peri-operatieve zorg. MODULE 1.2. Basisprincipes Oncologie In de cursus basisprincipes oncologie zal aandacht besteed worden aan de principes van de oncogenese, de belangrijkste vormen van diagnostiek, en de principes van de conservatieve en operatieve behandeling van tumoren. De modules 1.3, 1.4 en 1.5 zijn bestaande cursussen die de AIOS moeten volgen: MODULE 1.3. Fundamental Critical Care Support ( MODULE 1.4. Advanced Trauma Life Support ( MODULE 1.5. Cursus fractuurbehandeling. (De cursist volgt hetzij de AO-cursus ( of de OTC cursus ( Deze module is 18

19 facultatief voor AIOS in vooropleiding voor Urologie en Cardiothoracale chirurgie. CASH-2: jaar 3 en 4 In de opleidingsjaren 3 en 4 wordt aandacht besteed aan het behalen van de algemene competenties op medisch inhoudelijk niveau. De basis wordt gevormd door 8 cursussen in een cyclus van 2 jaar; een viertal cursussen van twee dagen (abdominale chirurgie-1; traumatologie: polytrauma en damage control; oncologie: weke delen, mamma en long; vaatchirurgie) en vier cursussen van twee dagdelen voorafgaande aan voor/ en najaarsvergadering van de NVvH (endocrinologie, veel voorkomende fracturen, abdominale chirurgie-2 en kinderchirurgie). CASH-3 en finalistentrack: jaar 5 en 6 De opleidingsjaren 5 en 6 zijn gericht op verdieping in het differentiatiegebied van de opleiding. De cursussen worden vormgegeven door de opleidingscommissies van de subverenigingen van de NVvH maar vallen onder de verantwoordelijkheid van de commissie van advies van de CASH. De algemene onderwerpen zoals samenwerken in de maatschap, financiële aspecten van de gezondheidszorg, het inkomen van de specialist, tuchtrecht etc. zullen aan bod komen tijdens de finalistentrack. 5.3 OVERIGE VERPLICHTINGEN, CURSUSSEN EN CONGRESSEN Met de implementatie van het opleidingsplan SCHERP is het Cursorisch onderwijs (CASH) drastisch veranderd. Verplichte cursussen en wenselijke cursussen voor de opleiding staan vermeld in het opleidingsplan en bij hoofdstuk 5.2. Belangrijk is hierbij te vermelden dat de verplichte cursussen voor de eerste 4 jaar van de opleiding voor alle AIOS gelijk zijn. In de laatste 2 jaar van de opleiding tijdens de differentiatiefase is de invulling van de verplichte cursussen afhankelijk van de gekozen differentiatie (GE, Onco, Vaat, Long, Trauma, Kinder). De cursussen die gevolgd dienen te worden in deze fase van de opleiding worden vastgesteld door de desbetreffende subvereniging. Zie voor het Opleidingsplan SCHERP hoofdstuk 3. Portfolio: Zodra u met de opleiding begint ontvangt u van de opleider een portfolio, bij voorkeur een digitaal portfolio. Het bijhouden van uw voortgang van de opleiding (operaties, KPB s OSATS, competenties, succesvol gevolgde cursussen) in dit portfolio is uw eigen verantwoordelijkheid. Het bijhouden hiervan is van het grootste belang daar u door middel van het portfolio kunt aantonen dat u aan de opleidingseisen hebt voldaan. De regels zijn dusdanig dat u het C-formulier niet krijgt als u geen volledig porfolio hebt! Het is belangrijk te realiseren dat iedereen uit eindelijk zelf verantwoordelijk is voor het wel of niet voldoen aan zijn opleidingseisen en dat de MSRC hierin zonder pardon consequent is. De AIOS Heelkunde moet door zijn kliniek waar hij werkzaam is in de gelegenheid gesteld worden om naar de Chirurgendagen in het voorjaar en naar de Najaarsdag van de NVVH te gaan. He bezoeken van deze congressen van de Wetenschappelijke vereniging vormen een verplicht onderdeel van de opleiding Heelkunde Jaarlijks worden door de subverenigingen van de NVvH en/of subspecialismen per regio congresdagen georganiseerd (bijvoorbeeld de Traumadagen, de GE-dagen of de Vaatdagen). Tijdens deze dagen komen met name de laatste ontwikkelingen en actuele vraagstukken aan de orde. Deze dagen zijn in de eerste 4 jaar van de opleiding niet verplicht maar wel voor iedere AIOS toegankelijk. In de differentiatiefase van de opleiding (jaar 5 en 6) is het wenselijk dat de differentiant de door het desbetreffende subvereniging georganiseerde congres bezoekt. 19

20 6. REGIONALE OPLEIDINGSCOMMISSIE (ROC) De ROC is het overlegorgaan van de erkende opleiders in de opleidingsregio. Er zijn in Nederland dus acht regionale opleidingscommissies. In iedere ROC is minimaal één AIOS Heelkunde uit de desbetreffende regio vertegenwoordigd. Echter, de ROC bepaalt zelf of de AIOS vertegenwoordiging voor de vergadering wordt uitgenodigd. Tijdens een regionale AIOS bijeenkomst wordt de afvaardiging in de ROC democratisch bepaald. De ROC komt tenminste twee maal per jaar bijeen en is verantwoordelijk voor de jaarlijkse selectie van nieuwe AIOS Heelkunde. De ROC stelt het opleidingsschema vast, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de AIOS. Dit schema wordt door de AIOS voor aanvang van de opleiding ter goedkeuring aan de MSRC voorgelegd. Op verzoek van de AIOS stelt de opleider in overleg met de regionale opleidingscommissie vast welke differentiatie in de laatste twee jaar van de opleiding gevolgd wordt. De invulling van twee differentiatiejaren is verplicht in het opleidingsplan SCHERP. De differentiatierichting met bijpassend opleidingsschema moet ruim voor aanvang van het vijfde opleidingsjaar ter goedkeurig bij de MSRC worden ingediend. De ROC bespreekt en beoordeelt jaarlijks de vorderingen van de AIOS aan de hand van de beoordelingsformulieren die door de opleider jaarlijks aan de MSRC worden toegezonden. De vertegenwoordigers van de assistent-geneeskundigen in de verschillende ROC's zijn: Regio Assistent-leden ROC I (VUMC) - B Zonderhuis ROC II (AMC) - S.W. Polle ROC III (LUMC) - V. Brehm ROC IV (ErasmusMC) - A. Demirkiran ROC V (UMCU) - E. Schoenmaeckers ROC VI (UMCG) - J. van Bastelaar ROC VII (UMCN) - C Meijs ROC VIII (AZM) - S.A.F. Fransen 20

VERENIGING van ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN in de HEELKUNDE VAGH. Subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

VERENIGING van ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN in de HEELKUNDE VAGH. Subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde VERENIGING van ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN in de HEELKUNDE VAGH Subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Vademecum 2015 INHOUD INLEIDING... 3 1. INTRODUCTIE VAN DE VAGH... 4 1.1 ALGEMENE

Nadere informatie

VERENIGING van ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN in de HEELKUNDE VAGH. Subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

VERENIGING van ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN in de HEELKUNDE VAGH. Subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde VERENIGING van ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN in de HEELKUNDE VAGH Subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Vademecum 2014 INHOUD INLEIDING... 3 1. INTRODUCTIE VAN DE VAGH... 4 1.1 ALGEMENE

Nadere informatie

VERENIGING van ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN in de HEELKUNDE VAGH. Subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

VERENIGING van ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN in de HEELKUNDE VAGH. Subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde VERENIGING van ASSISTENT-GENEESKUNDIGEN in de HEELKUNDE VAGH Subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Vademecum 2010 INHOUD Inleiding...2 1. Introductie van de VAGH...3 1.1 Algemene informatie

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen College Geneeskundige Specialismen Besluit van 9 november 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Besluit spoedeisende geneeskunde van 9 januari 2013; Besluit ziekenhuisgeneeskunde van 11

Nadere informatie

REGLEMENT ERKENNING OPLEIDERS IN HET AANDACHTSGEBIED Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

REGLEMENT ERKENNING OPLEIDERS IN HET AANDACHTSGEBIED Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie REGLEMENT ERKENNING OPLEIDERS IN HET AANDACHTSGEBIED Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Preambule Het reglement erkenning opleiders in het aandachtsgebied regelt de erkenning door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALISTEN REGISTRATIE COMMISSIE (BELEIDSREGELS OPLEIDING)

MEDISCH SPECIALISTEN REGISTRATIE COMMISSIE (BELEIDSREGELS OPLEIDING) Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst MEDISCH SPECIALISTEN REGISTRATIE COMMISSIE Besluit van 6 oktober 2006 tot vaststelling van beleidsregels met betrekking tot de (wijziging

Nadere informatie

Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst.

Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst. DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST IS DE ORGANISATIE VAN EN VOOR ARTSEN IN NEDERLAN uitspraak Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen

Nadere informatie

Op weg naar een gecombineerd lidmaatschap

Op weg naar een gecombineerd lidmaatschap Op weg naar een gecombineerd lidmaatschap 2 Op weg naar een gecombineerd lidmaatschap Mercatorlaan 1200 Postbus 20057 3502 LB Utrecht info@dejongespecialist.nl www.dejongespecialist.nl @jongespecialist

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VAN REVALIDATIEARTSEN (VRA)

NEDERLANDSE VERENIGING VAN REVALIDATIEARTSEN (VRA) STATUTEN NEDERLANDSE VERENIGING VAN REVALIDATIEARTSEN (VRA) --------------------- Artikel 1. ----------------- De naam en de zetel De vereniging is een landelijke vereniging van artsen, als revalidatiearts

Nadere informatie

College Geneeskundig Specialismen

College Geneeskundig Specialismen College Geneeskundig Specialismen Besluit van. houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme urologie (Besluit urologie) Het College Geneeskundig Specialismen, gelet

Nadere informatie

CASH. Curriculum 2011-2013

CASH. Curriculum 2011-2013 CASH Curriculum 2011-2013 Utrecht, maart 2012 2 Inhoud Voorwoord.... 4 1 Inleiding... 5 2 Verplicht onderwijs... 6 3 CASH cursus.... 7 3.1 CASH-1....9 3.1.1 Modules CASH-1...10 3.1.2 OrganisatieCASH-1...11

Nadere informatie

Modern opleiden: hoe visiteren?

Modern opleiden: hoe visiteren? donderdag 30 september 1999 Vrijdag 9 oktober 2009 Modern opleiden: hoe visiteren? Corry den Rooyen, onderwijskundige Paul Blok, secretaris MSRC Introductie Maatschappelijke veranderingen Project modernisering

Nadere informatie

(BELEIDSREGEL AIOS ALS EERSTE BEHANDELAAR/OPERATEUR)

(BELEIDSREGEL AIOS ALS EERSTE BEHANDELAAR/OPERATEUR) Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst MEDISCH SPECIALISTEN REGISTRATIE COMMISSIE Besluit van 3 maart 2006 houdende de vaststelling van de beleidsregel die de MSRC bij de

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Procedures bij de opleiding Tropische Gezondheidszorg per 1 januari 2011.

Procedures bij de opleiding Tropische Gezondheidszorg per 1 januari 2011. Procedures bij de opleiding Tropische Gezondheidszorg per 1 januari 2011. Artsen die de tropenopleiding willen volgen, kunnen zich hiervoor het gehele jaar schriftelijk opgeven bij the secretariaat van

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie (Besluit cardiologie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET CONCILIUM VAN DE NVOG

REGLEMENT VOOR HET CONCILIUM VAN DE NVOG REGLEMENT VOOR HET CONCILIUM VAN DE NVOG Versie 1.0 Datum Goedkeuring 19-09-2007 Methodiek Consensus based Discipline Verantwoording NVOG Artikel 1 Het Concilium Obstetricum et Gynaecologicum, hierna te

Nadere informatie

Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie

Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie Uitnodiging en programma Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie Datum: donderdag 27 november 2014 Tijdstip: 12.00-18.00 uur Locatie: Domus Medica, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht Universitair

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSVISITATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE

REGLEMENT KWALITEITSVISITATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE REGLEMENT KWALITEITSVISITATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 2. VISITATIE... 2 3. COMMISSIE KWALITEITSVISITATIE... 4 4. VISITATIECOMMISSIE AD HOC... 4 5. FINANCIEN...

Nadere informatie

s-hertogenbosch Beste AIOS,

s-hertogenbosch Beste AIOS, Secretariaat: Luijbenstraat 15 5211 BR s-hertogenbosch tel.: 073-612 61 63 e-mail: secretariaat@nvalt.nl website: www.nvalt.nl Secretaris: Th. Macken Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch Commissie assistenten

Nadere informatie

Artikel 1 a. De Vereniging draagt de naam: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek b. De Vereniging is gedomicilieerd te Hilversum.

Artikel 1 a. De Vereniging draagt de naam: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek b. De Vereniging is gedomicilieerd te Hilversum. Statuten VSO Statuten VSO De statuten van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek 1993, na aanname van wijzigingen 2001, 2006 en 2010 voor vernummering die door deze wijzigingen noodzakelijk worden.

Nadere informatie

De Jonge Orde parttime werken

De Jonge Orde parttime werken PARTTIME werken 2 3 inhoud Relevante wet- en regelgeving 4 Kaderbesluit 6 Geldende cao 8 Ouderschapsverlof 14 Diensten 19 Opleidingsfonds 19 conclusie 19 inleiding In Nederland is parttime werken in uiteenlopende

Nadere informatie

Reglement RegistratieCommissie GAGS

Reglement RegistratieCommissie GAGS Reglement RegistratieCommissie GAGS Datum: 28-02-2012 Kenmerk: REG GAGS 20 001 Revisie: 1.3.1 Pagina 1 van 8 REGLEMENT REGISTRATIECOMMISSIE Inleiding Dit reglement is alleen bedoeld voor RegistratieCommissies

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Een heel kundige opleiding Regio VI

Een heel kundige opleiding Regio VI Een heel kundige opleiding Regio VI Auteurs: Prof.dr. H.J. ten Duis, opleider Dr. C.J.A.M. Zeebregts, plaatsvervangend opleider Drs. P.P.M. Bakker, consulent medische (vervolg)opleidingen C.H. Dokter,

Nadere informatie

REGELING ERKENNING EN REGISTRATIE VAN OPENBAAR APOTHEKERS EN VAN INDUSTRIE-APOTHEKERS

REGELING ERKENNING EN REGISTRATIE VAN OPENBAAR APOTHEKERS EN VAN INDUSTRIE-APOTHEKERS REGELING ERKENNING EN REGISTRATIE VAN OPENBAAR APOTHEKERS EN VAN INDUSTRIE-APOTHEKERS De Algemene Vergadering van de KNMP in vergadering bijeen op 7 oktober 1998 te Rotterdam, Gezien in aanmerking nemende

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie Inhoudsopgave Pagina Inwerkingtreding 2 Begripsbepaling 2 Artikel 1 Lidmaatschap 2 Artikel 2 Geldmiddelen 3 Artikel

Nadere informatie

Dossiernummer Statutenwijziging. Heden, de veertiende januari tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr Leendert Stanley van der MEIJ, notaris

Dossiernummer Statutenwijziging. Heden, de veertiende januari tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr Leendert Stanley van der MEIJ, notaris Dossiernummer 5629. Statutenwijziging. Heden, de veertiende januari tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr Leendert Stanley van der MEIJ, notaris met plaats van vestiging (Grijpskerk), gemeente Zuidhorn:--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

INTERVIEW. Curriculum Vitae. VCMS Amsterdam AMC in gesprek met Prof. dr. O.R.C. Busch

INTERVIEW. Curriculum Vitae. VCMS Amsterdam AMC in gesprek met Prof. dr. O.R.C. Busch INTERVIEW VCMS Amsterdam AMC in gesprek met Prof. dr. O.R.C. Busch Prof. dr. O.R.C. Busch begon in 1998 in het AMC met zijn Fellowship Gastro-Intestinale chirurgie. Sindsdien houdt Prof. Busch zich naast

Nadere informatie

Eindelijk VS en andere belangrijke zaken.

Eindelijk VS en andere belangrijke zaken. Waar staan we nu? Eindelijk VS en andere belangrijke zaken., MANP (bestuurslid ) NP nu 12 jaar in Nederland 26 maart 2010 eerste Verpleegkundig Specialisten geregistreerd in art. 14 BIG-register Alleen

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie (Besluit orthopedie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid, onder

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Instituutsreglement. Huisartsopleiding VUmc. Maart 2012

Instituutsreglement. Huisartsopleiding VUmc. Maart 2012 Instituutsreglement Huisartsopleiding VUmc Maart 2012 Adres: Huisartsopleiding VUmc OZW, de Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam Tel. 020-4448235 INHOUD Voorwoord... 3 Inleiding... 4 HOOFDSTUK A Artikelen

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 7 oktober 2015 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Kaderbesluit CCMS van

Nadere informatie

Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006

Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006 Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006 Artikel 1: Doelstelling De binnen het samenwerkingsverband samenwerkende instellingen verzorgen (een

Nadere informatie

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010 Workshop Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen Donderdag 5 februari 010 Implementatie en visitatie Gaan hand in hand Wederzijdse beïnvloeding Wederzijdse stimulering

Nadere informatie

Regionaal opleidingsplan orthopedie ROGOO augustus 2011 RZA 1

Regionaal opleidingsplan orthopedie ROGOO augustus 2011 RZA 1 Regionaal opleidingsplan opleiding orthopedie Regionale Opleiding Groep Orthopedie Oost UMC St. Radboud Nijmegen, St. Maartenskliniek Nijmegen, Rijnstate Arnhem Aan de hand van het landelijke opleidingplan

Nadere informatie

INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE

INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE De opleidings- en erkenningseisen voor het specialisme ouderengeneeskunde zijn vastgelegd in het Kaderbesluit CHVG (hierna: Kaderbesluit)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis

Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis VOORWOORD Voor u ligt de Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in

Nadere informatie

12052011 versie tbv ALV NVvH Reglement tot Registratie certificering NVGIC

12052011 versie tbv ALV NVvH Reglement tot Registratie certificering NVGIC REGLEMENT TOT REGISTRATIE VAN NVGIC GASTROINTESTINAAL CHIRURG 1. ARTIKEL 1: ACHTERGROND, DOEL EN STREKKING CERTIFICERING: 1.1 Het register NVGIC gastro-intestinaal chirurg wordt gehouden door de Nederlandse

Nadere informatie

Visitatie van de opleiding informatie voor aios

Visitatie van de opleiding informatie voor aios Visitatie van de opleiding informatie voor aios introductie Visitatie van de opleiding: informatie voor aios Kwaliteit staat bij de medische vervolgopleidingen hoog in het vaandel. Om de kwaliteit te bewaken

Nadere informatie

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit IGT Artikel 1 Opleiding bij erkende specialisten, profielartsen en instellingen Bij artikel B.1

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

werkzaam in ziekenhuizen

werkzaam in ziekenhuizen modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in ziekenhuizen VOORWOORD Voor u ligt de Modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam

Nadere informatie

Reglement tot (Her)registratie certificering NVvV versie 4.1 mei 2015

Reglement tot (Her)registratie certificering NVvV versie 4.1 mei 2015 REGLEMENT TOT (HER)REGISTRATIE VAN NVvV VAATCHIRURG EN AANTEKENINGEN VOOR EEN DAARVAN ONDERDEEL UITMAKEND DEELGEBIED 1. ARTIKEL 1: ACHTERGROND, DOEL EN STREKKING CERTIFICERING: 1.1 Het register NVvV Vaatchirurg

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE VERPLEEGHUISARTSOPLEIDING

PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE VERPLEEGHUISARTSOPLEIDING PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE VERPLEEGHUISARTSOPLEIDING Goedgekeurd door de HVRC 1 maart 2007 Voorwoord Conform artikel B3 lid 2 van het Kaderbesluit CHVG (hierna: Kaderbesluit), in werking getreden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

MODELINSTRUCTIE AIOS EN ANIOS WERKZAAM IN EEN ZORGINSTELLING

MODELINSTRUCTIE AIOS EN ANIOS WERKZAAM IN EEN ZORGINSTELLING MODELINSTRUCTIE AIOS EN ANIOS WERKZAAM IN EEN ZORGINSTELLING JANUARI 2017 2 WOORD VOORAF In 2006 is de Modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot medisch specialist werkzaam in ziekenhuizen tot

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst MEDISCH SPECIALISTEN REGISTRATIE COMMISSIE

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst MEDISCH SPECIALISTEN REGISTRATIE COMMISSIE Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst MEDISCH SPECIALISTEN REGISTRATIE COMMISSIE Besluit van 10 december 2004 strekkende tot vaststelling van beleidsregels die de MSRC

Nadere informatie

Normering Chirurgische Behandelingen

Normering Chirurgische Behandelingen Normering Chirurgische Behandelingen Versie 1.0 Januari 2011 I. Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is de beroepsvereniging van chirurgen in Nederland. In de NVvH participeren zeven

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Workshop: Lokaal opleidingsplan

Workshop: Lokaal opleidingsplan Workshop: Lokaal opleidingsplan 9 oktober 2009 Dr. Paetrick M. Netten, internist opleider Prof. Dr. Rijk. O.B. Gans, internist opleider en voorzitter van de werkgroep modernisering CCMS Workshop: Lokaal

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT)

Huishoudelijk reglement van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) Huishoudelijk reglement van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) Artikel 1: Eisen aan het lidmaatschap 1. Conform artikel 5 van de statuten worden eisen gesteld aan het lidmaatschap van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën op antroposofische grondslag Pagina 1 van 5 Huishoudelijk Reglement NVKToag Behorend bij de statuten van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

VERVOLGOPLEIDING MONDZIEKTEN, KAAK- en AANGEZICHTSCHIRURGIE. MKA-chirurg-oncoloog. Definitieve versie, november 2014

VERVOLGOPLEIDING MONDZIEKTEN, KAAK- en AANGEZICHTSCHIRURGIE. MKA-chirurg-oncoloog. Definitieve versie, november 2014 VERVOLGOPLEIDING MONDZIEKTEN, KAAK- en AANGEZICHTSCHIRURGIE MKA-chirurg-oncoloog 1. INLEIDING De Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) heeft in 2013 in samenwerking

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 12 september 2012 houdende de voorwaarden voor het experiment voor de erkenning van

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 12 april 2010 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ST. MARTINUS.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ST. MARTINUS. ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ST. MARTINUS. Artikel 1 1.In de eerste week dat hun kind op school zit ontvangen ouders* een brief met informatie over de oudervereniging. Daarin

Nadere informatie

Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut

Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut Ex. artikel 4 van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen. Algemeen Het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Instituutsreglement Huisartsopleiding UMCG

Instituutsreglement Huisartsopleiding UMCG Instituutsreglement Huisartsopleiding UMCG Pagina 2 van 18 Instituutsreglement Huisartsopleiding UMCG, ingangsdatum Vastgesteld door de RGS d.d. 28 december 2015 Pagina 3 van 18 Voorwoord De opleidings-

Nadere informatie

NOTITIE REGISTRATIE VOOR ANESTHESIOLOOG-PIJNSPECIALISTEN EN INSTELLINGEN VOOR PIJNGENEESKUNDE

NOTITIE REGISTRATIE VOOR ANESTHESIOLOOG-PIJNSPECIALISTEN EN INSTELLINGEN VOOR PIJNGENEESKUNDE NOTITIE REGISTRATIE VOOR ANESTHESIOLOOG-PIJNSPECIALISTEN EN INSTELLINGEN VOOR PIJNGENEESKUNDE ALGEMENE BEPALINGEN Anesthesioloog Instelling Kwaliteitsvisitatie Opleider Patiëntgebonden pijngeneeskundige

Nadere informatie

Protocol toetsing en beoordeling in de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist

Protocol toetsing en beoordeling in de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist Protocol toetsing en beoordeling in de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist Datum: december 2011; vastgesteld door de SRC, kamer Openbare Farmacie in januari 2012. Herziene versie: maart

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

HUISHOUDELIJK REGELEMENT HUISHOUDELIJK REGELEMENT E.H.B.O. vereniging Cuijk Cuijk, 7 juli 2003. Pagina 1 Doel en middelen: ARTIKEL 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het

Nadere informatie

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. HUISHOUDELIJK REGLEMENT (ex artikel 20 van de statuten van de vereniging NVAB) CONTRIBUTIE Artikel 1 1. De jaarlijkse contributie van de leden van de vereniging, waarin inbegrepen de afdracht aan de Koninklijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DIEPENVEENSE SPORTCLUB D.S.C. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DEFINITIEF GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 14 NOVEMBER 2012 December 2012 D I E P E N V E E N S E S P O R T C L U B ( DSC )

Nadere informatie

EEN GEZOND OPLEIDINGSKLIMAAT

EEN GEZOND OPLEIDINGSKLIMAAT INVITATIONAL CONFERENCE EEN GEZOND OPLEIDINGSKLIMAAT HELDERHEID OVER ROLLEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BELANGEN DONDERDAG 6 OKTOBER 2016 15.15 20.30 UUR SPOORWEGMUSEUM, UTRECHT Op donderdag 6 oktober 2016

Nadere informatie

HERREGISTRATIEREGLEMENT VOOR INTENSIVISTEN

HERREGISTRATIEREGLEMENT VOOR INTENSIVISTEN HERREGISTRATIEREGLEMENT VOOR INTENSIVISTEN a. Uitgangspunten en overwegingen - Door de MSRC zijn voor de erkende medisch specialismen herregistratie richtlijnen en criteria vastgesteld (oktober 2003) die

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012

Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012 Huishoudelijk Reglement NVDA 2012 1 Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012 Inhoudsopgave Bladzijde Artikel 1 Leden 1 Artikel 2 Voorwaarden 1-4 2.a. Algemene voorwaarden voor aspirant- leden,

Nadere informatie

Besluit Herregistratie specialisten 15 Meest gestelde vragen door medisch specialisten

Besluit Herregistratie specialisten 15 Meest gestelde vragen door medisch specialisten Besluit Herregistratie specialisten 15 Meest gestelde vragen door medisch specialisten 1. Wat was de aanleiding voor de vernieuwing van de herregistratiebepalingen? Eens per vijf jaar wordt beoordeeld

Nadere informatie

Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen

Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen In dit plan wordt beschreven: 1. Op welke locaties in de opleidingsregio kunnen welke competenties voor het vak van orthopedisch chirurg

Nadere informatie

De bemiddelende rol van Centrale Opleidingscommissies bij conflicten tussen opleiders en aios

De bemiddelende rol van Centrale Opleidingscommissies bij conflicten tussen opleiders en aios De bemiddelende rol van Centrale Opleidingscommissies bij conflicten tussen opleiders en aios Resultaten van een onderzoek naar de manier waarop Centrale Opleidingscommissies hun bemiddelende rol in conflicten

Nadere informatie

Fellowship Technische Geneeskunde

Fellowship Technische Geneeskunde Fellowship Technische Geneeskunde Algemene informatie voor aanvragers V E R S I E 21-07-2016 A U T E U R Opleidingscommissie NVvTG POST NVvTG Postbus 711 3500 AS Utrecht MAIL info@nvvtg.nl WEB www.nvvtg.nl

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS NO. 4-1999 OPHEFFING VAN HET MEDISCHE SPECIALISME KLINISCHE CHEMIE Het Centraal

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING Dossiernummer: 2014.0195.01 Ref: KH 131014.V1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Heden, @, verschijnt voor mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht: @, te dezen handelend als hierna gemeld. De comparante

Nadere informatie

Modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist

Modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist Deze Modelinstructie is een evenwichtig document waarin de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist zorgvuldig staan omschreven. Modelinstructie

Nadere informatie

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlands Instituut voor Biologie (bij afkorting: NIBI), 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Eindtermen Differentiaties (SCHERP) Eindtermen differentiatiejaar v3.0

Eindtermen Differentiaties (SCHERP) Eindtermen differentiatiejaar v3.0 Eindtermen ifferentiaties (SHERP) Eindtermen differentiatiejaar v3.0 1. Inleiding Het eindtermendocument geeft per differentiatierichting een overzicht van de ingrepen die een differentiant moet beheersen

Nadere informatie

Winterswijkse Watersport Vereniging

Winterswijkse Watersport Vereniging Huishoudelijk reglement Artikel 1: Algemeen Dit huishoudelijke reglement bevat een nadere uitwerking van de bepalingen gesteld in de statuten van WWV en mag geen bepalingen bevatten die met deze statuten

Nadere informatie

Wetenswaardigheden. voor de. AIOS Interne Geneeskunde

Wetenswaardigheden. voor de. AIOS Interne Geneeskunde . Wetenswaardigheden voor de AIOS Interne Geneeskunde Junior Nederlandsche Internisten Vereniging (JNIV) Maart 2014 Copyright 2014 Junior Nederlandse Internisten Vereniging Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

MINIMUMOPLEIDINGSEISEN INTENSIVE CARE A. ERKENNING VAN DE OPLEIDER EN DE OPLEIDINGSINRICHTING

MINIMUMOPLEIDINGSEISEN INTENSIVE CARE A. ERKENNING VAN DE OPLEIDER EN DE OPLEIDINGSINRICHTING MINIMUMOPLEIDINGSEISEN INTENSIVE CARE A. ERKENNING VAN DE OPLEIDER EN DE OPLEIDINGSINRICHTING A.1. Duur en plaats van de opleiding De specialistenopleiding tot intensivist bedraagt in totaal 24 maanden,

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

Examenreglement. Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut

Examenreglement. Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut Examenreglement Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut Artikel 1. Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam : het

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie

Wat is kwaliteitsvisitatie?

Wat is kwaliteitsvisitatie? Wat is kwaliteitsvisitatie? Visitatie is een intercollegiale doorlichting van het zorgverleningproces op locatie. De visitatie wordt verricht op basis van vertrouwelijkheid, door leden van de Commissie

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Oudervereniging Oranje Nassau

Huishoudelijk Reglement Oudervereniging Oranje Nassau Huishoudelijk Reglement Oudervereniging Oranje Nassau ALGEMEEN Artikel 1 Op verzoek ontvangen de ouders een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement van de secretaris van de oudervereniging.

Nadere informatie

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers. van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers. van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap door de Kamer van Koophandel als bedoeld in artikel 3, vijfde lid,

Nadere informatie

Visiteren = implementeren

Visiteren = implementeren Visiteren = implementeren Ralph Kupka Opleider psychiatrie Altrecht GGZ, Utrecht MSRC-lid Corry den Rooyen Onderwijskundige Paul Blok secretaris MSRC NVMO congres 12 november 2009 Ralph Kupka Opleider

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Aangepast ledenvergadering februari 2014 1 Algemeen Reglement Het Huishoudelijk Reglement bevat bepalingen die de statuten van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB)

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement (het Huishoudelijk Reglement ) is vastgesteld in de algemene ledenvergadering

Nadere informatie