activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Civiele Veiligheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Civiele Veiligheid"

Transcriptie

1 activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Civiele Veiligheid

2

3 Voorwoord 6 Wie zijn wij? 9 I Organisatie en Management 11 A. Personeel Personeelsbestand van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid Opdrachten Ontwikkeling van een modern beleid inzake human resources management 22 B. Begroting en boekhouding Algemeen Budgettaire realisaties 2005 van de Civiele Veiligheid per activiteitenprogramma Recuperatie van de kosten veroorzaakt door de interventies die betaald moeten worden en door het ziekenwagenvervoer door de operationele eenheden van de Civiele Bescherming Perspectieven 33 C. Gebouwen Inleiding Beheer van de gebouwen van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming 33 D. Management MPM "Moderniseringsproject Projet de Modernisation" Operationeel en strategisch plan Balanced Score Cards (BSC) en Kritieke prestatie-indicatoren (KPI) Interne controle Ontwikkelcirkels Coördinatie van projecten 40 E. ICT Een helpdeskdienst verzekeren voor de gebruikers Een materiele en logistieke ondersteuning bieden Het communicatienetwerk van de Algemene Directie uitbreiden en verbeteren De veiligheid van de informatie en de infrastructuur beheren Ontwikkelingen in de toekomst 42 II Terugkerende opdrachten 43 A. Reglementering en adviezen Reglementering Adviezen Geschillen Adviesverlening in het kader van het specifiek administratief toezicht op de gemeenteraadsbesluiten 51

4 ACTIVITEITENRAPPORT 5. Deelname aan het Raadgevend comité voor de Brandweer Perspectieven 54 B. Preventie 55 B 1. Preventie van branden en ontploffingen Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing Aanpassing van de basisnormen aan de invoering van de Europese Bouwproductenrichtlijn Herziening en aanpassing en aanvulling van de basisnormen aan de evolutie van de techniek Vulgarisatie van de basisnormen Commissie voor afwijking Wetenschappelijk onderzoek Vertegenwoordiging binnen externe organen Opleiding B 2. Preventie van de risico s van zware ongevallen - Seveso Belgisch recht Seveso-installaties in België Het Seveso-Fonds en de stijving ervan Bestedingsprogramma van het Seveso-fonds 64 B 3. Preventie van nucleaire ongevallen Oefeningen Nucleair fonds 68 C. Aankoop van materieel Basisactiviteiten Verwezenlijkingen in Perspectieven D. Telecommunicatie Alarmering Analoge radiocommunicatie ASTRID-project Grensoverschrijdende operationele communicatie Beheer van de 100-centra 92 E. Operationele opleidingen Raadgevende organen Opleidingsprogramma Operationele opleidingen Projecten in ontwikkeling 113

5 5. Betaling van subsidies aan de Provinciale opleidingscentra voor de Openbare brandweerdiensten 114 F. Interventies Opdrachten van de Civiele Bescherming Courante interventies Gespecialiseerde interventies Internationale interventies 129 G. Inspectie Inspectie De inspecteur op het terrein Activiteiten in Technische inspectie ACTIVITEITENRAPPORT 5 H. Internationale activiteiten Werkzaamheden met betrekking tot de relaties met de Europese Unie B-FAST Perspectieven 148 I. Schadeherstelling Algemene rampen Oorlogsschade Schade in Congo 153 J. Informatie 154 J 1. Communicatie Verwezenlijkingen in J 2. Documentatie Inleiding Documentatiecentrum Beheer van de archieven 158 III De hervorming van de civiele veiligheid Context Tussentijds verslag van de Commissie Paulus Federaal Kenniscentrum voor de civiele veiligheid Werkzaamheden met het oog op de opstelling van de wetgevende en reglementaire teksten i.v.m. de hervorming 163

6 ACTIVITEITENRAPPORT Voorwoord De tijd zijn werk niet meer laten doen en een nieuw elan geven aan de talrijke initiatieven die de Algemene Directie genomen heeft om zich te moderniseren en de hulpdiensten te moderniseren, dat waren de krachtlijnen van Onze stelregel was: Het geheim van de verandering bestaat erin zijn energie te richten op het nieuwe en niet te vechten tegen het oude. De gebeurtenissen hebben ons daar trouwens bij geholpen. Het drama van Gellingen van 30 juli 2004 blijft in onze geest voortleven. De druk van de leden van de hulpdiensten is niet verzwakt en alle eisen die gestalte kregen rond deze catastrofe, zijn sterker dan ooit. De politieke wereld is bijzonder waakzaam gebleven voor de eisen van het terrein was het jaar van de veranderingen waarop we al lang wachtten. Veranderingen in de organisatie van de hulpdiensten. De voorbereiding van de hervorming van de hulpdiensten was het grote werkthema van de Algemene Directie. De civiele veiligheid van weleer stemde inderdaad helemaal niet meer overeen met de vereisten van de moderne wereld. De verdeling en de structuur van de brandweerdiensten

7 waren een overblijfsel van oude revolutionaire decreten van 1791 betreffende de organisatie van de lokale overheden. De talrijke vergaderingen, de veelvuldige, soms woelige discussies en de grondige denkoefeningen waaraan de verschillende actoren van de toekomstige hervorming hebben deelgenomen, hebben 2005 gekenmerkt. De Algemene Directie was alomtegenwoordig om informatie en uitleg te verschaffen, voor- INLEIDING 7 stellen te doen, opmerkingen te maken De conclusies van die werkzaamheden werden vermeld in het verslag van de Commissie Paulus, dat de grote hervormingsprincipes definieert. Veranderingen in de buitendiensten. Parallel met de hervorming deden zich in de operationele eenheden van de Civiele Bescherming verschuivingen voor naar meer rationaliteit, meer homogeniteit, meer efficiëntie en meer moderniteit. De lessen die wij uit de moderniseringsprojecten getrokken hebben, hebben immers aangetoond dat het absoluut nodig is om zichzelf voortdurend in vraag te stellen, om ons steeds vragen te stellen bij onze werkwijze en de efficiëntie van onze procedures. De eerste stappen van die modernisering werden geconcretiseerd. Wat in de ogen van sommigen een onwaarschijnlijke To Be was, is vandaag een haalbare doelstelling geworden. Wijziging van het personeel. Een positieve wijziging, want het verlieslatende tijdperk werd gevolgd door het tijdperk van de aanwervingen. Het ging om grote uitdagingen voor de meeste nieuwelingen, want zij zijn in dienst getreden in volle institutionele boom. De voor hen weggelegde taken waren en blijven boeiend. En wij hadden ongetwijfeld nood aan dat nieuwe bloed dat zij meegebracht hebben. Zijn de winnende teams niet de teams die mekaar aanvullen en tegelijk mekaars eigenheid respecteren? Wij hebben de goede combinatie gevonden, een combinatie die alle talenten verenigt en die de vernieuwende ideeën van de ene confronteert met de ervaringen van de andere. Evolutie van de mentaliteit. Voortaan maken de moderne managementtechnieken deel uit van de cultuur van de Algemene Directie. Zo is het project van de ontwikkelcirkels dit jaar in een stroomversnelling terechtgekomen. Zo ook beginnen de diensten van de Algemene Directie de managementprincipes die hen moeten helpen bij het beheer van hun activiteiten, te integreren in hun denk- en werkwijze. Revolutie in de aankoop van materieel. Ongebreidelde creativiteit heeft plaats gemaakt voor striktheid. De hulpdiensten wensen niet het meest geavanceerde materieel, maar wel het meest efficiënte. De bestekken van de nieuwe eeuw werden in 2005 opgemaakt en voortaan zullen de desiderata van de terreinactoren gerespecteerd worden.

8 ACTIVITEITENRAPPORT De structuren van het project Astrid waarvoor een moeilijke start gevreesd werd, werden fundamenteel herzien en zijn nu in volle expansie. De eerste concrete resultaten van die belangrijke vernieuwing worden verwacht in Alle gehoopte veranderingen worden niet aan het gewenste ritme uitgevoerd. En wij moeten toegeven dat de interne en externe communicatie van de Algemene Directie een lusteloze indruk maakt. Er werd zeker vooruitgang geboekt wat het activiteitenverslag van 2006 betreft in vergelijking met dat van En daar ben ik zeer blij mee. De lezers van dit verslag zullen voortaan een duidelijker beeld hebben van de verschillende facetten van de Algemene Directie en het veelzijdige karakter van haar activiteiten. Maar ongeacht of het nu gaat om de website, het informatieblad, meer gestructureerde contacten met de operationele diensten er moet nog een hele weg afgelegd worden. Zijn zwakheden erkennen, dat is reeds een hele vooruitgang. Indien 2005 derhalve niet aan onze verwachtingen voldaan heeft, 2006 zal het jaar zijn van de grotere vorderingen. Een laatste woord aan mijn medewerkers. Zij hebben elk hun plaats in de organisatie en zij moeten allemaal helpen bij de evolutie naar de toekomstige structuren en ideeën. Ik dank hen van harte voor hun inspanningen. Christine Breyne Directeur-generaal

9 Wie zijn wij? Meer dan sirenes De Civiele Veiligheid, dat zijn meer dan mannen en vrouwen die interveniëren bij branden, verkeersongevallen en grootschalige, nationale of internationale catastrofes. INHOUD 9 Sommigen zijn «gemeentelijke» personeelsleden, anderen «federale», allen met hetzelfde doel: de bevolking beschermen en helpen. Zo kunnen de burgers rekenen op zowat brandweerlieden, verdeeld over 251 brandweerdiensten: beroepsleden en vrijwilligers. Voeg daarbij de leden van de civiele bescherming, een federale dienst, waarvan de operationele eenheden op 31 december beroepsleden en 1049 vrijwilligers groepeerden. De activiteiten van de Algemene Directie beperken zich evenwel niet tot de interventies die de actualiteit halen. Naast de manschappen belast met de operaties op het terrein, telt de Algemene Directie iets meer dan 100 medewerkers, uitgedrukt in voltijds equivalenten, waarvan de taken sterk variëren. Geen organisatie zonder recht: de juristen zijn belast met het ontwerp, de uitwerking en de interpretatie van de teksten die de organisatie van de niet-politionele hulpdiensten regelen. De Algemene Directie houdt zich eveneens bezig met preventie: zij ziet erop toe dat de gepaste maatregelen genomen worden teneinde niet alleen chemische of nucleaire ongevallen te vermijden, maar ook branden en ontploffingen. De Algemene Directie besteedt in het bijzonder aandacht aan de onontbeerlijke opleiding van de leden van de niet-politionele hulpdiensten: ofwel geeft zij de opleiding rechtstreeks, wanneer het gaat om de leden van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming of de kandidaten-brandweerofficieren, ofwel regelt zij de principes en de modaliteiten ervan, wanneer het gaat om de brandweerlieden. Gespecialiseerde ingenieurs zijn belast met de opstelling van bestekken, de toewijzing van opdrachten en de opvolging van de voorlopige opleveringen, teneinde aan de hulpdiensten het goed presterende materieel en de persoonlijke beschermingsmiddelen te leveren die nodig zijn voor de dagelijkse uitvoering van de opdrachten: autoladders, autopompen, snelle hulpwagens, warmtebeeldcamera s, gaspakken, brandweerhelmen, Andere ingenieurs inzake

10 ACTIVITEITENRAPPORT telecommunicatie beheren het radionetwerk, installeren elektronische sirenes en nemen deel aan de ontwikkeling van het belangrijke project Astrid. De diensten moeten optimaal functioneren. De Algemene Directie is belast met de controle van de brandweerdiensten. Hoewel het kleine aantal medewerkers dat zich aan die taak kan wijden, de efficiëntie ervan beperkt, moet het belang van dat inspectiewerk niet meer aangetoond worden. Wanneer de weersomstandigheden te wensen overlaten en de burgers daarvan het slachtoffer zijn, zal de Algemene Directie zich met hun problemen bezighouden. Zij beheert immers de dossiers betreffende de rampen, van de erkenning van een gebeurtenis als algemene ramp tot de storting aan de slachtoffers van de schadevergoeding waarop zij recht hebben. Minder hiërarchie en meer efficiëntie De tijd waarin de administratie onderverdeeld was in een veelheid aan directeurs, onderdirecteurs, chefs en onderchefs is voorbij. De Copernicushervorming heeft de nadruk meer gelegd op de bevoegdheden dan op de anciënniteit of de gewoonten. Het is niet meer de graad die exclusief de functie bepaalt. Het in de praktijk omzetten van die principes gaat ongetwijfeld niet zonder het door elkaar schudden van de gewoonten, de werkwijzen en zonder het herverdelen van de rollen. Binnen de Algemene Directie werden die principes evenwel zonder al te veel problemen aangewend. Voortaan kunnen leidinggevende taken toevertrouwd worden aan medewerkers die slechts enkele jaren in dienst zijn: het is duidelijk dat het feit dat men slechts een beperkte dienstanciënniteit bezit, geen hinderpaal vormt voor creativiteit, pro-activiteit, een gezond beheer van de ter beschikking gestelde middelen. Naast een dienst Communicatie rechtstreeks verbonden aan de directeur-generaal, zal de Algemene Directie binnenkort 9 directies tellen: vier horizontale directies, namelijk de directie van het personeel, de juridische directie, de financiële directie en de logistieke directie, die samen de vijf verticale directies ondersteunen, namelijk de directie van de opleiding, de directie van het materieel, de directie van de operaties, de directie rampenschade en de directie brandvoorkoming en gebouwen. Die reorganisatie werd afgerond eind 2005 en zal in 2006 in werking treden.

11 1 Organisatie en Management

12 ACTIVITEITENRAPPORT A. Personeel Versterkte teams en een modern beleid inzake resources management De personeelsdienst van de Algemene Directie verzekert het beheer van het statutaire en contractuele personeel van de centrale diensten, de operationele eenheden van de Civiele Bescherming, het Federaal Opleidingscentrum voor de hulpdiensten en de neutrale Calltakers, ofwel 795 medewerkers in totaal. De dienst heeft een echte scharnierfunctie tussen dit personeel en de dienst P&O van de FOD. Hij werkt namelijk aan het opstellen van het personeelsplan, beheert het personeelsbestand en de personeelsbewegingen door de selectie van het personeel te organiseren, toe te zien op de aanwerving van het personeel en, indien nodig, de interne mobiliteit en de bevorderingen te stimuleren. Hij ziet toe op de toepassing van de specifieke reglementering waaraan het operationele personeel in continudienst (24u/72u dienst) is onderworpen en voert de nodige controles en betalingen uit inzake overuren, verblijfs- en reiskosten. De personeelsdienst verzekert eveneens het beheer van de dossiers van de ongeveer 1000 vrijwillige personeelsleden die het permanente operationele personeel versterken. Het ontwikkelen van een modern beleid inzake personeelsbeheer en meer in het bijzonder het herzien van het statuut van het vrijwillige personeel, zijn de doelstellingen die de laatste jaren door de personeeldienst nagestreefd worden. 1. Personeelsbestand van de Algemene Directie Civiele Veiligheid 1.1 Inleiding Het personeel van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid is verdeeld over de centrale diensten, het Federaal Opleidingscentrum, de operationele eenheden en de Provinciale Centra voor Informatie en Communicatie (CIC). Hoewel de vorige jaren een schrijnend tekort was aan personeel in het algemeen en aan ambtenaren van niveau A in het bijzonder, kon deze situatie in 2005 in positieve zin omgebogen worden.

13 Na de gasramp te Gellingen werd door de politieke wereld veel aandacht besteed aan de werking van de openbare hulpdiensten. Dit vertaalde zich niet alleen in bijkomende investeringskredieten, maar ook in een stijging van de personeelskredieten. Bijzondere inspanningen werden geleverd om supplementaire attachés in het hoofdbestuur te werven (20): - juristen om de hervorming van de Civiele Veiligheid te begeleiden en voor te bereiden; - ingenieurs om de aankoop van interventiematerieel, beschermingskledij en detectieapparatuur te realiseren; - attachés (algemene vorming) om de levensbelangrijke opleiding van de hulpdiensten te optimaliseren ORGANISATIE EN MANAGEMENT Centrale diensten (toestand op 31 december 2005) Niveau Statutairen Contractuelen TOTAAL Voltijds NL FR NL FR A ,4 B ,1 C ,4 D ,9 equivalent TOTAAL ,8 1.3 Federaal Opleidingscentrum voor de hulpdiensten (toestand op 31 december 2005) Niveau Statutairen Contractuelen TOTAAL Voltijds NL FR NL FR A B C D ,9 equivalent TOTAAL ,9 1.4 Operationele eenheden (toestand op 31 december 2005) Momenteel zijn er vier permanente eenheden (Liedekerke Brasschaat Ghlin Crisnée), en twee grote wachten (Jabbeke Libramont). De Grote Wachten hebben minder personeel en materieel dan de permanente eenheden. De oprichting van 2 nieuwe grote wachten is voorzien voor de komende jaren: één in Hasselt en één in Gembloux.

14 Deze operationele eenheden worden bemand door administratief en vakpersoneel dat ACTIVITEITENRAPPORT zijn functie uitoefent in dagdienst van 7u36min, alsook door operationeel personeel dat in continudienst werkt. De operationele personeelsleden voeren een prestatie van 24 uur uit, gevolgd door 72 uur rust. Tijdens die rust kunnen zij evenwel opgeroepen worden in geval van rampen of zware interventies. De werking van de operationele eenheden wordt bepaald door het ministerieel besluit van 22 november 1985 dat momenteel herzien wordt. De operationele eenheden kunnen tevens versterking krijgen van het vrijwillige personeel, dat op administratief vlak volledig beheerd wordt door de personeelsdienst van de Algemene Directie. Liedekerke Brasschaat Jabbeke Ghlin Crisnée Neufchâteau Totaal Statutaire personeelsleden Niveau A Attaché Operationeel personeel Niveau B Technisch deskundige Niveau C Technisch assistent Niveau D Operationeel brigadier Operationeel medewerker Vakpersoneel Niveau D Technisch medewerker Administratief personeel Niveau C Administratief assistent Niveau D Administratief medewerker TOTAAL statutairen Contractuele personeelsleden Niveau C Administratief assistent Niveau D Administratief medewerker Technisch medewerker Operationeel medewerker TOTAAL contractuelen ALGEMEEN TOTAAL Voltijds equivalent 89,1 87,6 76,1 123,3 104,8 62,8 543,7

15 1.5 Vrijwilligers (toestand op 31 december 2005) PE LIEDEKERKE 193 GW NEUFCHATEAU 166 PE GHLIN 155 GW JABBEKE 167 PE CRISNEE 220 PE BRASSCHAAT 148 TOTAAL Call-Takers In het kader van het project ASTRID werd tijdens het Ministerieel Kerncomité op 28 januari 2004 beslist om geleidelijk aan over te gaan tot de organisatie van het gecentraliseerde beheer van de noodoproepen, zowel voor de dringende medische hulpverlening, de brandweerdiensten als de politie. Tevens werd beslist de tenlasteneming van de noodoproepen te verzekeren door de aanwerving van 231 personeelsleden als neutrale operator of Call-Takers, die afhangen van en betaald worden door de FOD Binnenlandse Zaken. Dit personeel wordt tewerkgesteld bij de Informatie- en Communicatiecentra (CIC) van de federale politie (101-centra). Daar kan het vertrouwd worden met de ASTRID-software, die ontworpen is voor de behandeling van noodoproepen. ORGANISATIE EN MANAGEMENT 15 Er werd eveneens overeengekomen dat het aldus aangeworven personeel op termijn zal worden overgedragen naar een federaal agentschap dat daartoe opgericht zal worden en zal afhangen van de Minister van Binnenlandse Zaken en van Volksgezondheid. Eind 2004 werden 32 personeelsleden aangeworven voor de functie van neutrale teleoperator. De lancering van een derde oproep tot kandidaten binnen het personeel van Belgacom heeft geleid tot de aanwerving en de indiensttreding van 28 nieuwe personeelsleden op 15 april Gezien de klaarblijkelijke onmogelijkheid om bij Belgacom de 131 neutrale tele-operatoren te vinden die nodig zijn voor de goede werking van het project, werd besloten om de aanwerving uit te breiden tot andere personen. Naast een nieuwe oproep aan het personeel van het overheidsbedrijf inzake telecommunicatie, werd dus een oproep tot kandidaten gelanceerd bij het personeel van Defensie, bij het personeel van de overheidsdiensten dat in aanmerking kan komen voor de interne mobiliteit, evenals op de arbeidsmarkt.

16 ACTIVITEITENRAPPORT Door de selectie naar aanleiding van die oproepen konden begin november 39 toekomstige neutrale call-takers hun opleiding aanvatten. CIC provincie Personeel Totaal Rekening houdend met het feit dat B C enkele personeelsleden van Antwerpen Waals-Brabant Belgacom gebruik gemaakt hebben Brussel van de mogelijkheid om terug te Henegouwen Luik keren naar hun vroegere werkgever Limburg tijdens de duur van hun stage, Luxemburg Namen bedroeg het personeel aangeworven Oost-Vlaanderen op 31 december 2005 voor de neutrale call-taking 112, 93 personen, Vlaams-Brabant West-Vlaanderen TOTAAL waaronder 58 Nederlandstaligen en 35 Franstaligen. De verdeling per niveau en per provincie was als volgt: 32 personeelsleden van niveau B en 61 personeelsleden van niveau C. 1.7 Algemeen overzicht van het personeelsbestand van de Algemene Directie Niveau Statutairen Contractuelen Totaal NL FR NL FR A B C D Totaal

17 2. Opdrachten 2.1 Algemeen De taken van de Personeelsdienst kunnen in drie categorieën onderverdeeld worden: dagdagelijkse taken die ook door andere Personeelsdiensten uitgevoerd worden: beheer van statutair en contractueel personeel als tussenschakel tussen de personeelsleden en de Stafdienst P&O en algemene organisatie specifieke taken, inherent aan het operationele karakter van de Algemene Directie: vermits de meeste personeelsleden van de Algemene Directie in continudienst zijn tewerkgesteld, moet het administratief personeelsbeheer steeds aangepast worden aan en rekening houden met deze specifieke behoeften. Bijzondere wervingsvereisten en proeven, specifieke loopbaanstructuur, gebaseerd op ad hoc opleidingen, arbeidssysteem en verlofregeling, die steeds de middenweg moeten zoeken tussen de noden van de continudienst en de rechten van het personeelslid het volledige beheer van de 1000 vrijwilligers van de Civiele Bescherming. Dit omvat hun aanwerving, loopbaanstructuur, uitbetalingen, behandeling van arbeidsongevallen, ORGANISATIE EN MANAGEMENT Selectie en rekrutering In 2005 werden 100 aanwervingen gerealiseerd. De personeelsdienst is betrokken geweest bij alle procedures, als jurylid en/of als organisator. Hieronder een overzicht van de aanwervingen: Hoofdbestuur Operationele Florival Call-takers Provincies Eenheden Rampenschade A B C D TOTAAL Aangezien de vorige reserve van Nederlandstalige operationele agenten uitgeput was, werd een nieuw wervingsexamen georganiseerd. Alle ingeschreven kandidaten hebben van de Algemene Directie een syllabus ontvangen die hen voorbereidde op het examen. Deze syllabus werd volledig samengesteld door de Algemene Directie. De volgende onderwerpen werden weergegeven:

18 Organisatie van de Civiele Bescherming ACTIVITEITENRAPPORT Beginselen van de verbranding Elektriciteit Stutwerken Vervuiling ADR Pompen Het examen bestond uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. De Algemene Directie zetelde met SELOR in de jury van het mondelinge gedeelte. 73 kandidaten slaagden. De eerste laureaten van deze reserve zullen hun stage op 1 mei 2006 aanvangen. 2.3 Bevordering van niveau D naar niveau C In 2005 werd een overgangsselectie naar de graad van technisch assistent functie operationeel assistent, georganiseerd. Hiervoor hebben er zich 69 Nederlandstalige en 63 Franstalige kandidaten ingeschreven. Het examen was gericht op vijf thema s: Chemie, Fysica, Materieel en Telecommunicatie, Gevaarlijke stoffen Organisatie van de Civiele Bescherming, Noodplanning, Crisisbeheer, Bevelvoering Om de kandidaten voor te bereiden op het examen werd door de Algemene Directie per module een handboek samengesteld en verstuurd naar alle ingeschreven kandidaten. Daarnaast heeft de Algemene Directie ook een voorbereidende opleiding georganiseerd. Deze opleiding bestond uit 5 modules van elk 10 uur les. Doordat het examen opgesplitst werd in twee delen, een schriftelijk en een mondeling gedeelte werd de opleiding ook in twee delen gegeven. De eerste opleiding bestond uit Chemie, Fysica en Materieel & Telecommunicatie. Aan deze opleiding hebben er 65 Nederlandstalige personen en 57 Franstalige personen deelgenomen. Aan het eerste gedeelte van de overgangsselectie hebben 74 kandidaten (40 Nederlandstalig en 34 Franstalig) deelgenomen, waarvan er 16 slaagden (11 Nederlandstalig en 5 Franstalig).

19 Het tweede gedeelte van de overgangsselectie wordt voorzien in de loop van Administratie van het personeel Als scharnierdienst bezorgt de personeelsdienst talrijke aanvragen van het personeel of van de hiërarchie voor advies, beslissing of informatie aan de dienst P&O van de FOD. Die aanvragen zijn van de meest uiteenlopende aard: disponibiliteit, advies van de gezondheidsdienst, werkstelsel, benoeming en bevordering, cumulatieaanvraag, arbeidsongeval, In het jaar 2005 werden zo 1351 dossiers ingediend. 27 aanvragen tot mutatie werden ingediend en behandeld overeenkomstig de van kracht zijnde onderrichtingen. Aan 17 dossiers werd een gunstig gevolg verleend. ORGANISATIE EN MANAGEMENT 19 De personeelsdienst heeft eveneens de follow-up verzekerd van 21 verkeersongevallen en 16 verkeersovertredingen (doorsturing naar de juridische dienst van het Departement en naar de eenheden, contacten met de Federale Politie en de parketten van de Procureurs des Konings). Er werden eveneens 56 aanvragen tot machtiging voor zending in het buitenland door de Algemene Directie behandeld. De dienst zorgt er ook voor dat alle verlofbladen van het operationele personeel, evenals de recuperatiebladen, omgezet worden in functie van het specifieke arbeidssysteem. Wanneer het verlofstelsel van de personeelsleden tijdens het jaar herzien wordt (deeltijds werk, disponibiliteit, verlof zonder wedde, ) wordt de omzetting eveneens uitgevoerd door de centrale personeelsdienst. De kostenstaten i.v.m. reis- en verblijfskosten worden, vóór betaling, gecontroleerd door de personeelsdienst, evenals de ingediende schuldvorderingen voor de betaling van de verplaatsingen bij opleidingen of medische onderzoeken. Dat ziet er voor 2005 als volgt uit: Diensten Aantal binnengekomen staten Bedrag Brussel ,18 EUR Crisnée ,72 EUR Ghlin ,75 EUR Libramont ,55 EUR Brasschaat ,85 EUR Liedekerke ,49 EUR Jabbeke ,33 EUR Florival ,66 EUR Call-Takers ,15 EUR Totaal ,68 EUR

20 Het voorstel inzake kilometercontingent dat aan sommige personeelsleden van de ACTIVITEITENRAPPORT Algemene Directie toegekend wordt voor het gebruik van hun eigen voertuig tijdens hun verplaatsingen, wordt door diezelfde dienst aan de horizontale diensten van de FOD voor verder gevolg voorgelegd. De overuren van het personeel van de operationele eenheden worden gecontroleerd op basis van de interventieverslagen. Daarna worden zij voor betaling naar de Dienst Boekhouding van het Departement gestuurd. In 2005 werden 439 dossiers ingediend voor in totaal overuren, verdeeld als volgt: Diensten Aantal uren Bedrag BRASSCHAAT 593 u ,82 EUR LIEDEKERKE 812 u ,87 EUR JABBEKE 787 u ,74 EUR CRISNEE u ,30 EUR GHLIN u ,36 EUR LIBRAMONT 1082 u ,36 EUR u ,45 EUR Naast het statutaire en contractuele personeel telt de Civiele Veiligheid vrijwillige personeelsleden die bij belangrijke interventies door de eenheidschefs ter versterking kunnen worden opgeroepen. Het gaat voornamelijk om agenten, en om 98 instructeurs. De vrijwilligers hangen af van de verschillende eenheden en grote wachten, naargelang van hun woonplaats. In 2005 werden 36 nieuwe personeelsleden aangeworven. De personeelsdienst is belast met het administratieve beheer van deze vrijwilligers. Het betreft hier onder meer de aanwerving, de betaling van de interventie-uren, evenals de uren gepresteerd in het kader van opleidingen, vergaderingen of karweien van die vrijwillige personeelsleden. In 2005 heeft de personeelsdienst uren uitbetaald, verdeeld als volgt: - Opleiding: u - Vergaderingen: u - Karweien: u - Interventies: u voor een totaal bedrag van ,77 EUR.

21 De personeelsdienst van de Civiele Veiligheid is eveneens belast met het beheer van de arbeidsongevallen van de vrijwillige personeelsleden van begin tot einde. Hij zorgt met name voor de voorbereiding van de erkenning als arbeidsongeval, berekent de vergoedingen in geval van tijdelijke ongeschiktheid, de saldo s in geval van blijvende ongeschiktheid na consolidatie, De dienst verzekert eveneens de betaling van de rentes in het kader van de arbeidsongevallen, die hebben plaatsgevonden voor de inwerkingtreding van de wet van 3 juli Competentiemeting In 2005 werd er een specifieke gecertificeerde opleiding georganiseerd die gericht was ORGANISATIE EN MANAGEMENT 21 op interventies van de technische deskundigen die in de functiefamilie interventie zitten. Aan deze competentiemeting hebben 14 personen (7 Nederlandstalig en 7 Franstalig) deelgenomen, waarvan er 12 (5 Nederlandstalig en 7 Franstalig) slaagden. Zij zullen bijgevolg de competentietoelage van niveau B ontvangen. 2.6 Medische follow-up De personeelsdienst houdt zich eveneens bezig met de opvolging van de dossiers die een medisch karakter vertonen. Op regelmatige tijdstippen vinden overlegvergaderingen plaats met de hoofdgeneesheer van de interbedrijfsgeneeskundige dienst. - het nodige werd gedaan om de nieuwe personeelsleden te laten inenten tegen tetanus, hepatitis A en B; - in samenspraak met de interbedrijfsgeneeskundige dienst en de medische dienst van Buitenlandse Zaken worden de medische dossiers, in het bijzonder de tropische inentingen, van de leden van Dica-Dir opgevolgd; - met het oog op eventuele interventies in het kader van de vogelgriep, werd beslist de operationele personeelsleden in te enten tegen de griep. De nodige vaccins werden aangekocht en de inentingen gebeurden door de arbeidsgeneesheer.

22 ACTIVITEITENRAPPORT 2.7 Opleiding en ontwikkeling van het personeel van de Civiele Veiligheid OFO-opleidingen Op een totaal van 62 opleidingsaanvragen bij de OFO, werden er 48 goedgekeurd en verdeeld als volgt : OFO Opleidingen 6 % 25 % 69 % Informatica Talen Andere Interne administratieve opleidingen (i.s.m. de dienst P&O) Lessen Nederlands of Frans met het oog op de beheersing van de taal voor een vloeiend gesprek. Gesprekstechnieken (planningsgesprek, functioneringsgesprek & evaluatiegesprek) Opleiding van de preventieingenieurs In het kader van de permanente opleiding, werd er een aangepaste opleiding ontwikkeld voor pas aangeworven ingenieurs. De Directie Preventie en Gebouwen heeft zich zodanig gespecialiseerd dat een ruime opleiding noodzakelijk is. Deze opleiding handelt voornamelijk over brandpreventie. In het kader van de recente ontwikkelingen inzake rook- en warmteafvoer in geval van brand, werd er een opleiding gevolgd in de Engelse Greenwich-universiteit. Dergelijke opleiding bestaat niet in België. 3. Ontwikkeling van een modern beleid inzake human resources management Er werden drie projecten ontwikkeld teneinde het human resources management binnen de Algemene Directie te moderniseren.

23 3.1 Een nieuw evaluatiesysteem ORGANISATIE EN MANAGEMENT 23 De Ontwikkelcirkels fungeren voortaan als evaluatieinstrument voor het personeel en als beheersinstrument. De ontwikkelcirkels werden verder geïmplementeerd in Er werden specifieke opleidingen georganiseerd voor 63 evaluatoren. Daarna werden top-down 81 functieen 51 planningsgesprekken gevoerd in het hoofdbestuur. 3.2 Een nieuwe stage voor de operationele personeelsleden Tot voor kort genoten de nieuwe operationele medewerkers van de eenheden van de Civiele Bescherming weinig theoretische en praktische voorbereiding op de verschillende interventies waaruit hun dagelijks werk bestaat en werden zij onmiddellijk geconfronteerd met de werkelijkheid van het terrein. Om de efficiëntie van de interventies te verhogen en de veiligheid van het personeel van de Civiele Bescherming te waarborgen, werd in 2005 een specifieke stage ontworpen. De nieuwe personeelsleden krijgen een theoretische en praktische opleiding, waarin zij basiskennis van hun beroep en terreinervaring kunnen opdoen. Zo krijgen zij de mogelijkheid om met een zekere bagage het hoofd te bieden aan de soms moeilijke en gevaarlijke situaties tijdens interventies. De oplossing is een stage van drie maanden gedurende welke de stagiairs een programma volgen bestaande uit theoretische cursussen, oefeningen en deelname aan bepaalde interventies. Tijdens de eerste twee maanden van hun stageperiode werken de nieuwe medewerkers in 8 urendienst. Op 1 januari 2005 is deze stage van start gegaan voor 13 Nederlandstalige kandidaten. Tijdens de stage hebben alle 13 personen het brevet Gaspakdrager en ARI behaald. Daarnaast werd het getuigschrift GRIMP gehaald door 12 personen. Iedereen slaagde in zijn stage zodat de stagiairs vanaf 1 april 2005 konden worden ingezet in de drie Nederlandstalige operationele eenheden. 3.3 Een nieuwe voorbereidingsmethode voor de toelatingsproeven Het specifiek en functiegericht tweede gedeelte van het overgangsexamen D naar C luidde een echte innovatie in: de agenten kunnen aan een examen deelnemen dat specifiek gericht is op hun dagdagelijkse taken. Daarenboven werd hen totaal vrijblijvend de mogelijkheid geboden om lessen te volgen om hen op de meest efficiënte manier op hun examen voor te bereiden.

24 ACTIVITEITENRAPPORT B. Begroting en boekhouding Een begroting van euro 1203 bestelbonnen 1002 vastleggingen 6695 facturen 1. Algemeen De activiteiten van de dienst die verantwoordelijk is voor de financiën van de Algemene Directie zijn: - wat de boekhouding betreft: het beheer van de uitgaven en de ontvangsten. - wat de begroting betreft: de opmaak, controle en de follow-up hiervan. 1.1 Beheer van de boekhouding Men moet onderscheiden: a) het boekhoudkundig beheer van de ontvangsten, waaronder onder andere: - de opbrengst van de stortingen afkomstig van de overheidsbedrijven voor het personeel dat ter beschikking gesteld wordt van de centra inzake call takers; - de heffingen bestemd voor het Seveso-fonds; - de heffingen bestemd voor het Nucleair fonds; - de heffingen op de verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid bestemd voor het Fonds voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing; - de opbrengst van de facturering van het vervoer per ziekenwagen en van de te betalen interventies van de Civiele Bescherming; - de gedeeltelijke recuperatie van de financiële tussenkomst bij de aankoop van brandweermaterieel; - de opbrengst van Europese subsidies in het kader van de noodplanning. Voor deze ontvangsten worden maandelijks staten opgemaakt en dient er jaarlijks een eindafrekening te gebeuren binnen de opgelegde termijnen. Deze ontvangsten dienen steeds geaffecteerd te worden aan de respectieve fondsen. b) de boekhoudkundige verwerking van de uitgaven, onder andere: - de uitgaven betreffende het personeel: betaling van overuren, vrijwilligers, chauffeursvergoedingen, enz; - de uitgaven betreffende de werkingskredieten: werkingsuitgaven voor de Algemene Directie, specifieke interventiekosten, werkingskosten voor de brandbestrijding, onderhoudsuitgaven van de alarmverspreidingscentra, enz. - de uitgaven betreffende de investeringskredieten: investeringen voor de Algemene Directie, voor de brandweerdiensten, voor de operationele eenheden,

25 voor de 100-centrales, in het kader van de Seveso-activiteiten, in het kader van de nucleaire veiligheid en voor de kustwacht. - de uitgaven betreffende de subsidies: bijdrage in de kosten van laboratoria belast met onderzoeken in verband met brandvoorkoming, toelagen aan de verschillende brandweerfederaties en het Nationaal Fonds voor hulpverlening aan brandweerlieden, tussenkomsten ten voordele van de Shape, tussenkomsten betreffende de prestaties van de aangestelden van de 100-centra, subsidies aan de provinciale opleidingscentra voor het inrichten van cursussen en tegemoetkomingen naar aanleiding van de herstellingen ten gevolge van de oorlogen en In dit kader dienen er door de dienst vastleggingen (provisioneel, specifiek of via fondsvoorschotten) genomen te worden, bestelbonnen gemaakt, facturen betaald, ORGANISATIE EN MANAGEMENT 25 betalingsborderellen opgemaakt, buitengewone rekeningen nagekeken, enz. Meer specifiek voor 2005 werden er ongeveer 6695 facturen behandeld, 1203 bestelbonnen opgemaakt en 1002 vastleggingen aangevraagd. 1.2 Beheer van de begroting Elk jaar dient hiervoor de begrotingscyclus doorlopen te worden. Voor de dienst komt het in grote lijnen hierop neer: - inzamelen van alle relevante info en de verwerking hiervan (rekening houdend met de begrotingsinstructies) tot budgettaire documenten voor de vergaderingen betreffende de opmaak en de controle van de begroting; - omzetten van deze budgettaire documenten -na alle besprekingen en akkoord van de verschillende instanties- in parlementaire documenten; - maandelijkse opvolging (follow-up) betreffende de besteding van de kredieten van de Algemene Directie en de Calltaking. 2. Budgettaire realisaties 2005 van de Algemene Directie per activiteitenprogramma Overzicht van de uitgaven 2005 (budget 13 - afdeling 54) versus de uitgaven 2004 in VASTLEGGING. 2.1 Begroting betreffende de Civiele Veiligheid De tabellen geven enkel de realisaties in vastlegging weer. De ordonnanceringsuitgaven worden hier bijgevolg niet vermeld.

26 2.1.1 Globaal overzicht per programma ACTIVITEITENRAPPORT Deze tabel geeft een globaal overzicht van de kredieten 2005 verdeeld per programma. Voorwerp van de uitgave VASTLEGGINGEN VASTLEGGINGEN EVOLUTIE versus 2004 (in keur) (in keur) Programma 0: Bestaansmiddelenprogramma ,06 % Programma 1: Algemene inspectie van de operaties en de opleiding 2 0 / Programma 2: Operaties van de Civiele Veiligheid; uitrusting en opleiding voor de Civiele Veiligheid, de brandweerdiensten en de 100 -centra ,89 % Programma 3: Fonds voor aanschaffing van materieel en uitrusting voor de opdrachten van de brandweerdiensten, voor rekening van de gemeenten, de intercommunales een de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Programma 4: Fonds voor de risico s van zware ongevallen (Seveso) % Programma 5: Fonds voor de risico s van nucleaire ongevallen ,57 % Programma 6: Directie van de financiële interventies voor derden ,45 % Programma 7: Rampenschade / Programma 8: Oorlogsschade ,53 % Programma 9: Kustwacht ,03 % TOTAAL ,31 %

27 2.1.2 Overzicht van de kredieten per basisallocatie Deze tabel beschrijft uitvoerig, per programma, de verschillende basisallocaties. VOORWERP VAN DE UITGAVE EVOLUTIE (in keur) (in keur) 2005 versus 2004 Programma 0: Bestaansmiddelenprogramma -BA Vast en stagedoend statutair personeel ,86% -BA Ander dan statutair personeel ,47% -BA Niet-voltijds tewerkgestelde agenten van de CV ,80% -BA Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten ,02% -BA Werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica ,26% -BA Inrichting van lokalen ten gebruike van de CV ,30% -BA Financiering van de interventiekosten ,05% -BA Voorlichting, documentatie en public relations ,32% -BA Aankoop van duurzame roerende goederen ,76% -BA Investeringsuitgaven inzake de informatica ,24% TOTAAL PROGRAMMA ,06% ORGANISATIE EN MANAGEMENT 27 Programma 1: Algemene inspectie van de operaties en de opleiding -BA Dioxineuitgaven ,00% TOTAAL PROGRAMMA ,00% Programma 2: Operaties van de Civiele Veiligheid; uitrusting en opleiding van de Civiele Veiligheid, de brandweerdiensten en de "100" - centra -BA Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten ,43% -BA Aanschaf bijzonder materieel voor de brandweer 0 0 0,00% -BA Investeringen/uitrustingen voor de brandweer ,86% -BA Aanschaf materieel/ uitrusting voor de Civiele Bescherming ,08% -BA Aanschaf materieel voor interventies ,00% -BA Onderhoud van de alarmverspreidingscentra ,40% -BA Exploitatiekosten van informaticanet van de hulpdiensten ,20%

28 ACTIVITEITENRAPPORT -BA Installatie/uitrusting van de 100-centra ,00% -BA Investeringen informaticanet van de hulpdiensten ,07% -BA Fonds voor preventie en onderzoek voor brand/ontploffing ,19% TOTAAL PROGRAMMA ,89% Programma 3: Fonds voor de aanschaffing van materieel en uitrusting voor de opdrachten van de brandweerdiensten, voor rekening van de gemeenten, de intercommunales en de dienst voor brandweer en dringende medische hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest -BA Aanschaf van materieel/uitrusting voor de brandweer / TOTAAL PROGRAMMA / Programma 4: Fonds voor risico's van zware ongevallen (Seveso) -BA Bezoldiging personeel ,10% -BA Bestuurs-, werkings- en studieonkosten ,14% -BA Investeringsuitgaven in het kader van het Seveso-fonds ,80% TOTAAL PROGRAMMA ,09% Programma 5: Fonds voor risico's van nucleaire ongevallen -BA Bezoldiging personeel ,66% -BA Bestuurs-, werkings- en studieonkosten ,02% -BA Investeringsuitgaven in het kader van het Nucleair fonds ,92% TOTAAL PROGRAMMA ,57% Programma 6: Directie van de financiële tussenkomsten ten voordele van derden -BA Financiering demilitarisering site ex-p.r.b van Balen ,73% -BA Bijdrage kosten labo belast met onderzoek brandvoorkoming ,50% -BA Toelage brandfederaties en nationaal fonds ,00% -BA Tussenkomst ten voordele van de Shape ,38% -BA Terugbetaling van de aangestelden van de 100-centra ,40%

29 -BA Subsidies en werkingskosten voor de provinciale opleidingscentra ,59% TOTAAL PROGRAMMA ,45% Programma 7: Rampenschade -BA Vast en stagedoend statutair personeel ,00% -BA Ander dan statutair personeel ,00% -BA Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten ,00% -BA Werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica ,00% -BA Aankoop van duurzame roerende goederen ,00% -BA Investeringsuitgaven inzake de informatica ,00% TOTAAL PROGRAMMA ,00% ORGANISATIE EN MANAGEMENT 29 Programma 8: Oorlogsschade -BA Herstelvergoeding oorlogsschade '14-' ,00% -BA Herstelvergoeding oorlogsschade '40-' ,23% TOTAAL PROGRAMMA ,53% Programma 9: Kustwacht -BA Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten ,17% -BA Aankoop van duurzame roerende goederen ,67% -BA Investeringsuitgaven inzake de informatica ,33% TOTAAL PROGRAMMA ,03% TOTAAL ,31% (*in deze tabellen werden enkel de realisaties in vastlegging weergegeven. De ordonnanceringsuitgaven worden hier bijgevolg niet vermeld.) Een klein woordje uitleg bij de interpretatie van sommige van de voorgaande cijfers: Programma 2 Operaties van de Civiele Veiligheid; uitrusting en opleiding voor de Civiele Veiligheid, de brandweerdiensten en de 100 -centra. Hier stelt men een globale vermindering van 10,89 % vast ten opzichte van de vastleggingen in Indien men echter het detail van dit programma 2 bekijkt, kan men het volgende vaststellen:

30 ACTIVITEITENRAPPORT - de vastleggingen voor de uitrusting van de brandweerdiensten zijn aanzienlijk gestegen (van keur in 2004 tot keur in 2005) ten gevolge van de extra kredieten ten gevolge van de ramp te Gellingen; - de vastleggingen voor de uitrusting van de operationele éénheden zijn aanzienlijk gestegen (van keur in 2004 tot keur in 2005) ten gevolge van de extra kredieten ten gevolge van de ramp te Gellingen; - de vastleggingen voor de uitrusting van de 100-centrales zijn gestegen (van 588 keur in 2004 tot keur in 2005) ten gevolge van de extra kredieten om de nulmigratie operationeel te maken; - de vastleggingen van het fonds brand en ontploffing zijn aanzienlijk gedaald (van keur in 2004 tot 285 keur in 2005) naar aanleiding van de éénmalige, unieke uitgave in 2004 voor de aankoop van radio-eindapparatuur ten gevolge van de dading met Siemens. Programma 3 Fonds voor aanschaffing van materieel en uitrusting voor de opdrachten van de brandweerdiensten, voor rekening van de gemeenten, de intercommunales en de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit fonds dat vroeger reeds bestond, is opnieuw opgericht ten gevolge van de ramp te Gellingen. Programma 6 Directie van de financiële interventies voor derden. Hier stelt men een globale vermindering van 50,45 % vast ten opzichte van de vastleggingen in Bij nazicht van het detail van dit programma heeft men echter een genuanceerdere visie: - de vastleggingen voor het financieren van de demilitarisering van de site van de ex- PRB van Balen zijn aanzienlijk gedaald (van keur in 2004 tot 5 keur in 2005). In 2004 werd namelijk het vonnis uitgesproken in verband met de dading tussen de Belgische Staat en de NV Demico; - de vastleggingen voor de tussenkomsten betreffende de prestaties van de aangestelden van de 100-centra zijn aanzienlijk gedaald (van keur in 2004 tot keur in 2005). In 2004 diende de Belgische Staat als gevolg van het arrest van het Hof van Beroep een aanzienlijke vastlegging te nemen in het kader van de terugbetaling van de aangestelden van Brussel; - de vastleggingen voor subsidies aan de provinciale opleidingscentra voor het inrichten van cursussen zijn aanzienlijk gestegen (van 805 keur in 2004 tot keur in 2005). Programma 7 Rampenschade: dit programma werd samengevoegd met programma 0.

31 2.2 Begroting betreffende Call Takers (budget 13 - afdeling 63 vastleggingen) VOORWERP VAN DE UITGAVE EVOLUTIE (in keur) (in keur) 2005 versus 2004 Programma 0: Geïntegreerde centra voor dringende oproepen -BA : vast en stagedoend statutair personeel ,22% -BA : ander dan statutair personeel 0 20 / -BA : aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten ,00% TOTAAL PROGRAMMA ,17% TOTAAL ,17% ORGANISATIE EN MANAGEMENT 31 Het globale budget van de Algemene Directie werd bijgevolg verhoogd tot euro. 3. Recuperatie van de kosten veroorzaakt door de interventies die betaald moeten worden en door het ziekenwagenvervoer door de operationele eenheden van de Civiele Bescherming 3.1 Inleiding De gerecupereerde bedragen worden op een Fonds gestort. De kredieten van dat Fonds worden voornamelijk gebruikt voor de opleiding van de operationele leden van de civiele bescherming en voor de organisatie van campagnes teneinde de bevolking te sensibiliseren voor de problemen inzake brandveiligheid. Er moet gepreciseerd worden dat niet alle interventies van de Civiele Bescherming betaald moeten worden. De opdrachten die niet voorzien worden door de wet van 31 december 1963 moeten gefactureerd worden, evenals de interventies naar aanleiding van een besmetting of een accidentele vervuiling. Het ziekenwagenvervoer wordt uitgevoerd door drie operationele eenheden: die van Liedekerke, Brasschaat en Crisnée. Hoewel het gaat om een opdracht die krachtens het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot verdeling van de opdrachten inzake civiele bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming, voorbehouden is aan de

32 brandweerdiensten, zal dat ziekenwagenvervoer door die eenheden verzekerd blijven ACTIVITEITENRAPPORT worden zolang die opdracht niet door de brandweerdiensten zal worden uitgevoerd. De dienstverlening aan de bevolking moet primeren boven elke andere overweging. De interventies worden gefactureerd overeenkomstig de wet van 8 juli 1964 en het koninklijk besluit van 7 april 1995 tot vastlegging van het tarief dat op dat vervoer van toepassing is. Er wordt bovendien een tussenkomst in de kosten gevraagd bij de FOD Volksgezondheid voor de ambulancediensten zonder resultaat. 3.2 Interventies Er werden, in 2005, verslagen van 1811 interventies meegedeeld verslagen werden zonder gevolg geklasseerd (wettelijke opdrachten oninvorderbaar wegens gebrek aan informatie bij de Procureur des Konings, ); interventies werden gefactureerd voor een totaal bedrag van EUR. Een bedrag van EUR werd gerecupereerd; 9 dossiers werden voor inning naar de domeinen gestuurd voor een bedrag van EUR; dossiers hebben het voorwerp uitgemaakt van aanvragen tot bijkomende informatie. Daaraan moet het beheer van niet-afgesloten dossiers «vorige jaren» toegevoegd worden, waarvoor een bedrag van EUR gerecupereerd werd in Ziekenwagens interventies inzake ziekenwagenvervoer werden gefactureerd. Een bedrag van EUR werd gerecupereerd. Daaraan moet het beheer van niet-afgesloten dossiers «vorige jaren» worden toegevoegd, waarvoor een bedrag van EUR gerecupereerd werd in Facturen ziekenwagens «Nutteloze ritten» (1ste volledig recuperatiejaar) 41 nutteloze ritten werden gefactureerd aan de FOD Volksgezondheid voor een totaal bedrag van EUR, waarvan 892 EUR gerecupereerd werd.

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten Woord vooraf 5 Inleiding 7 I. Corporate management 9 1 Missie en kerntaken 10 1.1 Globale context 10 1.2 Waarden

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT 2010

ACTIVITEITENRAPPORT 2010 ACTIVITEITENRAPPORT 2010 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking,

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT 2008

ACTIVITEITENRAPPORT 2008 ACTIVITEITENRAPPORT 2008 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking,

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Inhoud 1 Inhoud Woord vooraf van de voorzitter en de ondervoorzitter 2 Voorwoord door de Algemene directie 4 Inleiding 5 1 e Deel - Opdrachten

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 1. Financiering van de hulpverleningszone... 15 1.1. Gemeentelijke dotatie... 15 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Activiteitenverslag 2010

Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Activiteitenverslag 2010 Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen Activiteitenverslag 2010 Inhoudstafel Missie en visie...5 Organogram...6 Centrale diensten Voorstelling centrale diensten...8 Realisaties centrale diensten...14

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

Veiligheid en Preventie. Activiteitenrapport 2007

Veiligheid en Preventie. Activiteitenrapport 2007 Veiligheid en Preventie Activiteitenrapport 2007 Dit activiteitenrapport is een realisatie van het team interne communicatie van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie in samenwerking met de piloten

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007 BELEID INZAKE MARKTTOEZICHT

JAARVERSLAG 2007 BELEID INZAKE MARKTTOEZICHT JAARVERSLAG 2007 BELEID INZAKE MARKTTOEZICHT JAARVERSLAG 2007 Beleid inzake markttoezicht 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be jaarverslag 2012.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2006

ACTIVITEITENVERSLAG 2006 ACTIVITEITENVERSLAG 2006 REGULERINGSBELEID ACTIVITEITENVERSLAG 2006 Reguleringsbeleid 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. De HZIV, een andere mutualiteit

Jaarverslag 2011. De HZIV, een andere mutualiteit Jaarverslag 2011 De HZIV, een andere mutualiteit Een realisatie van de communicatiedienst van de HZIV Verantwoordelijke uitgever: Christine Miclotte Administrateur-generaal Troonstraat 30 A B- 1000 Brussel

Nadere informatie

Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer

Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer Diplomatieke en consulaire posten Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. .be

JAARVERSLAG 2013. .be JAARVERSLAG 2013.be INHOUD Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel. 02 239 12

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009. groei + ontwikkeling

We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009. groei + ontwikkeling We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009 groei + ontwikkeling Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009 Inhoudstafel Voorwoord 07. 21. 27. 37. 41. 05. Voorwoord

Nadere informatie

de Federale ombudsman jaarverslag 07

de Federale ombudsman jaarverslag 07 de Federale ombudsman jaarverslag 07 Verantw. uitg.: Guido Schuermans & Catherine De Bruecker Hertogsstraat 43 1000 Brussel email@federaalombudsman.be www.federaalombudsman.be 2008 Vermenigvuldiging van

Nadere informatie

waar het goed werken is ... Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie

waar het goed werken is ... Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie ... waar het goed werken is 2005 Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie ... waar het goed werken is 2005 Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Blikvangers

Nadere informatie

INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS...

INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS... JAARVERSLAG 2004 INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS... 13 Na drie jaar onder de regeling van de

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Geïntegreerd Managementplan FOD Binnenlandse Zaken 2009-2014 Inhoudstafel 1 Voorwoord 5 2 De opbouw van het geîntegreerd plan 6 3 De missie, de visie, de waarden

Nadere informatie