activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Civiele Veiligheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Civiele Veiligheid"

Transcriptie

1 activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Civiele Veiligheid

2

3 Voorwoord 6 Wie zijn wij? 9 I Organisatie en Management 11 A. Personeel Personeelsbestand van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid Opdrachten Ontwikkeling van een modern beleid inzake human resources management 22 B. Begroting en boekhouding Algemeen Budgettaire realisaties 2005 van de Civiele Veiligheid per activiteitenprogramma Recuperatie van de kosten veroorzaakt door de interventies die betaald moeten worden en door het ziekenwagenvervoer door de operationele eenheden van de Civiele Bescherming Perspectieven 33 C. Gebouwen Inleiding Beheer van de gebouwen van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming 33 D. Management MPM "Moderniseringsproject Projet de Modernisation" Operationeel en strategisch plan Balanced Score Cards (BSC) en Kritieke prestatie-indicatoren (KPI) Interne controle Ontwikkelcirkels Coördinatie van projecten 40 E. ICT Een helpdeskdienst verzekeren voor de gebruikers Een materiele en logistieke ondersteuning bieden Het communicatienetwerk van de Algemene Directie uitbreiden en verbeteren De veiligheid van de informatie en de infrastructuur beheren Ontwikkelingen in de toekomst 42 II Terugkerende opdrachten 43 A. Reglementering en adviezen Reglementering Adviezen Geschillen Adviesverlening in het kader van het specifiek administratief toezicht op de gemeenteraadsbesluiten 51

4 ACTIVITEITENRAPPORT 5. Deelname aan het Raadgevend comité voor de Brandweer Perspectieven 54 B. Preventie 55 B 1. Preventie van branden en ontploffingen Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing Aanpassing van de basisnormen aan de invoering van de Europese Bouwproductenrichtlijn Herziening en aanpassing en aanvulling van de basisnormen aan de evolutie van de techniek Vulgarisatie van de basisnormen Commissie voor afwijking Wetenschappelijk onderzoek Vertegenwoordiging binnen externe organen Opleiding B 2. Preventie van de risico s van zware ongevallen - Seveso Belgisch recht Seveso-installaties in België Het Seveso-Fonds en de stijving ervan Bestedingsprogramma van het Seveso-fonds 64 B 3. Preventie van nucleaire ongevallen Oefeningen Nucleair fonds 68 C. Aankoop van materieel Basisactiviteiten Verwezenlijkingen in Perspectieven D. Telecommunicatie Alarmering Analoge radiocommunicatie ASTRID-project Grensoverschrijdende operationele communicatie Beheer van de 100-centra 92 E. Operationele opleidingen Raadgevende organen Opleidingsprogramma Operationele opleidingen Projecten in ontwikkeling 113

5 5. Betaling van subsidies aan de Provinciale opleidingscentra voor de Openbare brandweerdiensten 114 F. Interventies Opdrachten van de Civiele Bescherming Courante interventies Gespecialiseerde interventies Internationale interventies 129 G. Inspectie Inspectie De inspecteur op het terrein Activiteiten in Technische inspectie ACTIVITEITENRAPPORT 5 H. Internationale activiteiten Werkzaamheden met betrekking tot de relaties met de Europese Unie B-FAST Perspectieven 148 I. Schadeherstelling Algemene rampen Oorlogsschade Schade in Congo 153 J. Informatie 154 J 1. Communicatie Verwezenlijkingen in J 2. Documentatie Inleiding Documentatiecentrum Beheer van de archieven 158 III De hervorming van de civiele veiligheid Context Tussentijds verslag van de Commissie Paulus Federaal Kenniscentrum voor de civiele veiligheid Werkzaamheden met het oog op de opstelling van de wetgevende en reglementaire teksten i.v.m. de hervorming 163

6 ACTIVITEITENRAPPORT Voorwoord De tijd zijn werk niet meer laten doen en een nieuw elan geven aan de talrijke initiatieven die de Algemene Directie genomen heeft om zich te moderniseren en de hulpdiensten te moderniseren, dat waren de krachtlijnen van Onze stelregel was: Het geheim van de verandering bestaat erin zijn energie te richten op het nieuwe en niet te vechten tegen het oude. De gebeurtenissen hebben ons daar trouwens bij geholpen. Het drama van Gellingen van 30 juli 2004 blijft in onze geest voortleven. De druk van de leden van de hulpdiensten is niet verzwakt en alle eisen die gestalte kregen rond deze catastrofe, zijn sterker dan ooit. De politieke wereld is bijzonder waakzaam gebleven voor de eisen van het terrein was het jaar van de veranderingen waarop we al lang wachtten. Veranderingen in de organisatie van de hulpdiensten. De voorbereiding van de hervorming van de hulpdiensten was het grote werkthema van de Algemene Directie. De civiele veiligheid van weleer stemde inderdaad helemaal niet meer overeen met de vereisten van de moderne wereld. De verdeling en de structuur van de brandweerdiensten

7 waren een overblijfsel van oude revolutionaire decreten van 1791 betreffende de organisatie van de lokale overheden. De talrijke vergaderingen, de veelvuldige, soms woelige discussies en de grondige denkoefeningen waaraan de verschillende actoren van de toekomstige hervorming hebben deelgenomen, hebben 2005 gekenmerkt. De Algemene Directie was alomtegenwoordig om informatie en uitleg te verschaffen, voor- INLEIDING 7 stellen te doen, opmerkingen te maken De conclusies van die werkzaamheden werden vermeld in het verslag van de Commissie Paulus, dat de grote hervormingsprincipes definieert. Veranderingen in de buitendiensten. Parallel met de hervorming deden zich in de operationele eenheden van de Civiele Bescherming verschuivingen voor naar meer rationaliteit, meer homogeniteit, meer efficiëntie en meer moderniteit. De lessen die wij uit de moderniseringsprojecten getrokken hebben, hebben immers aangetoond dat het absoluut nodig is om zichzelf voortdurend in vraag te stellen, om ons steeds vragen te stellen bij onze werkwijze en de efficiëntie van onze procedures. De eerste stappen van die modernisering werden geconcretiseerd. Wat in de ogen van sommigen een onwaarschijnlijke To Be was, is vandaag een haalbare doelstelling geworden. Wijziging van het personeel. Een positieve wijziging, want het verlieslatende tijdperk werd gevolgd door het tijdperk van de aanwervingen. Het ging om grote uitdagingen voor de meeste nieuwelingen, want zij zijn in dienst getreden in volle institutionele boom. De voor hen weggelegde taken waren en blijven boeiend. En wij hadden ongetwijfeld nood aan dat nieuwe bloed dat zij meegebracht hebben. Zijn de winnende teams niet de teams die mekaar aanvullen en tegelijk mekaars eigenheid respecteren? Wij hebben de goede combinatie gevonden, een combinatie die alle talenten verenigt en die de vernieuwende ideeën van de ene confronteert met de ervaringen van de andere. Evolutie van de mentaliteit. Voortaan maken de moderne managementtechnieken deel uit van de cultuur van de Algemene Directie. Zo is het project van de ontwikkelcirkels dit jaar in een stroomversnelling terechtgekomen. Zo ook beginnen de diensten van de Algemene Directie de managementprincipes die hen moeten helpen bij het beheer van hun activiteiten, te integreren in hun denk- en werkwijze. Revolutie in de aankoop van materieel. Ongebreidelde creativiteit heeft plaats gemaakt voor striktheid. De hulpdiensten wensen niet het meest geavanceerde materieel, maar wel het meest efficiënte. De bestekken van de nieuwe eeuw werden in 2005 opgemaakt en voortaan zullen de desiderata van de terreinactoren gerespecteerd worden.

8 ACTIVITEITENRAPPORT De structuren van het project Astrid waarvoor een moeilijke start gevreesd werd, werden fundamenteel herzien en zijn nu in volle expansie. De eerste concrete resultaten van die belangrijke vernieuwing worden verwacht in Alle gehoopte veranderingen worden niet aan het gewenste ritme uitgevoerd. En wij moeten toegeven dat de interne en externe communicatie van de Algemene Directie een lusteloze indruk maakt. Er werd zeker vooruitgang geboekt wat het activiteitenverslag van 2006 betreft in vergelijking met dat van En daar ben ik zeer blij mee. De lezers van dit verslag zullen voortaan een duidelijker beeld hebben van de verschillende facetten van de Algemene Directie en het veelzijdige karakter van haar activiteiten. Maar ongeacht of het nu gaat om de website, het informatieblad, meer gestructureerde contacten met de operationele diensten er moet nog een hele weg afgelegd worden. Zijn zwakheden erkennen, dat is reeds een hele vooruitgang. Indien 2005 derhalve niet aan onze verwachtingen voldaan heeft, 2006 zal het jaar zijn van de grotere vorderingen. Een laatste woord aan mijn medewerkers. Zij hebben elk hun plaats in de organisatie en zij moeten allemaal helpen bij de evolutie naar de toekomstige structuren en ideeën. Ik dank hen van harte voor hun inspanningen. Christine Breyne Directeur-generaal

9 Wie zijn wij? Meer dan sirenes De Civiele Veiligheid, dat zijn meer dan mannen en vrouwen die interveniëren bij branden, verkeersongevallen en grootschalige, nationale of internationale catastrofes. INHOUD 9 Sommigen zijn «gemeentelijke» personeelsleden, anderen «federale», allen met hetzelfde doel: de bevolking beschermen en helpen. Zo kunnen de burgers rekenen op zowat brandweerlieden, verdeeld over 251 brandweerdiensten: beroepsleden en vrijwilligers. Voeg daarbij de leden van de civiele bescherming, een federale dienst, waarvan de operationele eenheden op 31 december beroepsleden en 1049 vrijwilligers groepeerden. De activiteiten van de Algemene Directie beperken zich evenwel niet tot de interventies die de actualiteit halen. Naast de manschappen belast met de operaties op het terrein, telt de Algemene Directie iets meer dan 100 medewerkers, uitgedrukt in voltijds equivalenten, waarvan de taken sterk variëren. Geen organisatie zonder recht: de juristen zijn belast met het ontwerp, de uitwerking en de interpretatie van de teksten die de organisatie van de niet-politionele hulpdiensten regelen. De Algemene Directie houdt zich eveneens bezig met preventie: zij ziet erop toe dat de gepaste maatregelen genomen worden teneinde niet alleen chemische of nucleaire ongevallen te vermijden, maar ook branden en ontploffingen. De Algemene Directie besteedt in het bijzonder aandacht aan de onontbeerlijke opleiding van de leden van de niet-politionele hulpdiensten: ofwel geeft zij de opleiding rechtstreeks, wanneer het gaat om de leden van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming of de kandidaten-brandweerofficieren, ofwel regelt zij de principes en de modaliteiten ervan, wanneer het gaat om de brandweerlieden. Gespecialiseerde ingenieurs zijn belast met de opstelling van bestekken, de toewijzing van opdrachten en de opvolging van de voorlopige opleveringen, teneinde aan de hulpdiensten het goed presterende materieel en de persoonlijke beschermingsmiddelen te leveren die nodig zijn voor de dagelijkse uitvoering van de opdrachten: autoladders, autopompen, snelle hulpwagens, warmtebeeldcamera s, gaspakken, brandweerhelmen, Andere ingenieurs inzake

10 ACTIVITEITENRAPPORT telecommunicatie beheren het radionetwerk, installeren elektronische sirenes en nemen deel aan de ontwikkeling van het belangrijke project Astrid. De diensten moeten optimaal functioneren. De Algemene Directie is belast met de controle van de brandweerdiensten. Hoewel het kleine aantal medewerkers dat zich aan die taak kan wijden, de efficiëntie ervan beperkt, moet het belang van dat inspectiewerk niet meer aangetoond worden. Wanneer de weersomstandigheden te wensen overlaten en de burgers daarvan het slachtoffer zijn, zal de Algemene Directie zich met hun problemen bezighouden. Zij beheert immers de dossiers betreffende de rampen, van de erkenning van een gebeurtenis als algemene ramp tot de storting aan de slachtoffers van de schadevergoeding waarop zij recht hebben. Minder hiërarchie en meer efficiëntie De tijd waarin de administratie onderverdeeld was in een veelheid aan directeurs, onderdirecteurs, chefs en onderchefs is voorbij. De Copernicushervorming heeft de nadruk meer gelegd op de bevoegdheden dan op de anciënniteit of de gewoonten. Het is niet meer de graad die exclusief de functie bepaalt. Het in de praktijk omzetten van die principes gaat ongetwijfeld niet zonder het door elkaar schudden van de gewoonten, de werkwijzen en zonder het herverdelen van de rollen. Binnen de Algemene Directie werden die principes evenwel zonder al te veel problemen aangewend. Voortaan kunnen leidinggevende taken toevertrouwd worden aan medewerkers die slechts enkele jaren in dienst zijn: het is duidelijk dat het feit dat men slechts een beperkte dienstanciënniteit bezit, geen hinderpaal vormt voor creativiteit, pro-activiteit, een gezond beheer van de ter beschikking gestelde middelen. Naast een dienst Communicatie rechtstreeks verbonden aan de directeur-generaal, zal de Algemene Directie binnenkort 9 directies tellen: vier horizontale directies, namelijk de directie van het personeel, de juridische directie, de financiële directie en de logistieke directie, die samen de vijf verticale directies ondersteunen, namelijk de directie van de opleiding, de directie van het materieel, de directie van de operaties, de directie rampenschade en de directie brandvoorkoming en gebouwen. Die reorganisatie werd afgerond eind 2005 en zal in 2006 in werking treden.

11 1 Organisatie en Management

12 ACTIVITEITENRAPPORT A. Personeel Versterkte teams en een modern beleid inzake resources management De personeelsdienst van de Algemene Directie verzekert het beheer van het statutaire en contractuele personeel van de centrale diensten, de operationele eenheden van de Civiele Bescherming, het Federaal Opleidingscentrum voor de hulpdiensten en de neutrale Calltakers, ofwel 795 medewerkers in totaal. De dienst heeft een echte scharnierfunctie tussen dit personeel en de dienst P&O van de FOD. Hij werkt namelijk aan het opstellen van het personeelsplan, beheert het personeelsbestand en de personeelsbewegingen door de selectie van het personeel te organiseren, toe te zien op de aanwerving van het personeel en, indien nodig, de interne mobiliteit en de bevorderingen te stimuleren. Hij ziet toe op de toepassing van de specifieke reglementering waaraan het operationele personeel in continudienst (24u/72u dienst) is onderworpen en voert de nodige controles en betalingen uit inzake overuren, verblijfs- en reiskosten. De personeelsdienst verzekert eveneens het beheer van de dossiers van de ongeveer 1000 vrijwillige personeelsleden die het permanente operationele personeel versterken. Het ontwikkelen van een modern beleid inzake personeelsbeheer en meer in het bijzonder het herzien van het statuut van het vrijwillige personeel, zijn de doelstellingen die de laatste jaren door de personeeldienst nagestreefd worden. 1. Personeelsbestand van de Algemene Directie Civiele Veiligheid 1.1 Inleiding Het personeel van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid is verdeeld over de centrale diensten, het Federaal Opleidingscentrum, de operationele eenheden en de Provinciale Centra voor Informatie en Communicatie (CIC). Hoewel de vorige jaren een schrijnend tekort was aan personeel in het algemeen en aan ambtenaren van niveau A in het bijzonder, kon deze situatie in 2005 in positieve zin omgebogen worden.

13 Na de gasramp te Gellingen werd door de politieke wereld veel aandacht besteed aan de werking van de openbare hulpdiensten. Dit vertaalde zich niet alleen in bijkomende investeringskredieten, maar ook in een stijging van de personeelskredieten. Bijzondere inspanningen werden geleverd om supplementaire attachés in het hoofdbestuur te werven (20): - juristen om de hervorming van de Civiele Veiligheid te begeleiden en voor te bereiden; - ingenieurs om de aankoop van interventiematerieel, beschermingskledij en detectieapparatuur te realiseren; - attachés (algemene vorming) om de levensbelangrijke opleiding van de hulpdiensten te optimaliseren ORGANISATIE EN MANAGEMENT Centrale diensten (toestand op 31 december 2005) Niveau Statutairen Contractuelen TOTAAL Voltijds NL FR NL FR A ,4 B ,1 C ,4 D ,9 equivalent TOTAAL ,8 1.3 Federaal Opleidingscentrum voor de hulpdiensten (toestand op 31 december 2005) Niveau Statutairen Contractuelen TOTAAL Voltijds NL FR NL FR A B C D ,9 equivalent TOTAAL ,9 1.4 Operationele eenheden (toestand op 31 december 2005) Momenteel zijn er vier permanente eenheden (Liedekerke Brasschaat Ghlin Crisnée), en twee grote wachten (Jabbeke Libramont). De Grote Wachten hebben minder personeel en materieel dan de permanente eenheden. De oprichting van 2 nieuwe grote wachten is voorzien voor de komende jaren: één in Hasselt en één in Gembloux.

14 Deze operationele eenheden worden bemand door administratief en vakpersoneel dat ACTIVITEITENRAPPORT zijn functie uitoefent in dagdienst van 7u36min, alsook door operationeel personeel dat in continudienst werkt. De operationele personeelsleden voeren een prestatie van 24 uur uit, gevolgd door 72 uur rust. Tijdens die rust kunnen zij evenwel opgeroepen worden in geval van rampen of zware interventies. De werking van de operationele eenheden wordt bepaald door het ministerieel besluit van 22 november 1985 dat momenteel herzien wordt. De operationele eenheden kunnen tevens versterking krijgen van het vrijwillige personeel, dat op administratief vlak volledig beheerd wordt door de personeelsdienst van de Algemene Directie. Liedekerke Brasschaat Jabbeke Ghlin Crisnée Neufchâteau Totaal Statutaire personeelsleden Niveau A Attaché Operationeel personeel Niveau B Technisch deskundige Niveau C Technisch assistent Niveau D Operationeel brigadier Operationeel medewerker Vakpersoneel Niveau D Technisch medewerker Administratief personeel Niveau C Administratief assistent Niveau D Administratief medewerker TOTAAL statutairen Contractuele personeelsleden Niveau C Administratief assistent Niveau D Administratief medewerker Technisch medewerker Operationeel medewerker TOTAAL contractuelen ALGEMEEN TOTAAL Voltijds equivalent 89,1 87,6 76,1 123,3 104,8 62,8 543,7

15 1.5 Vrijwilligers (toestand op 31 december 2005) PE LIEDEKERKE 193 GW NEUFCHATEAU 166 PE GHLIN 155 GW JABBEKE 167 PE CRISNEE 220 PE BRASSCHAAT 148 TOTAAL Call-Takers In het kader van het project ASTRID werd tijdens het Ministerieel Kerncomité op 28 januari 2004 beslist om geleidelijk aan over te gaan tot de organisatie van het gecentraliseerde beheer van de noodoproepen, zowel voor de dringende medische hulpverlening, de brandweerdiensten als de politie. Tevens werd beslist de tenlasteneming van de noodoproepen te verzekeren door de aanwerving van 231 personeelsleden als neutrale operator of Call-Takers, die afhangen van en betaald worden door de FOD Binnenlandse Zaken. Dit personeel wordt tewerkgesteld bij de Informatie- en Communicatiecentra (CIC) van de federale politie (101-centra). Daar kan het vertrouwd worden met de ASTRID-software, die ontworpen is voor de behandeling van noodoproepen. ORGANISATIE EN MANAGEMENT 15 Er werd eveneens overeengekomen dat het aldus aangeworven personeel op termijn zal worden overgedragen naar een federaal agentschap dat daartoe opgericht zal worden en zal afhangen van de Minister van Binnenlandse Zaken en van Volksgezondheid. Eind 2004 werden 32 personeelsleden aangeworven voor de functie van neutrale teleoperator. De lancering van een derde oproep tot kandidaten binnen het personeel van Belgacom heeft geleid tot de aanwerving en de indiensttreding van 28 nieuwe personeelsleden op 15 april Gezien de klaarblijkelijke onmogelijkheid om bij Belgacom de 131 neutrale tele-operatoren te vinden die nodig zijn voor de goede werking van het project, werd besloten om de aanwerving uit te breiden tot andere personen. Naast een nieuwe oproep aan het personeel van het overheidsbedrijf inzake telecommunicatie, werd dus een oproep tot kandidaten gelanceerd bij het personeel van Defensie, bij het personeel van de overheidsdiensten dat in aanmerking kan komen voor de interne mobiliteit, evenals op de arbeidsmarkt.

16 ACTIVITEITENRAPPORT Door de selectie naar aanleiding van die oproepen konden begin november 39 toekomstige neutrale call-takers hun opleiding aanvatten. CIC provincie Personeel Totaal Rekening houdend met het feit dat B C enkele personeelsleden van Antwerpen Waals-Brabant Belgacom gebruik gemaakt hebben Brussel van de mogelijkheid om terug te Henegouwen Luik keren naar hun vroegere werkgever Limburg tijdens de duur van hun stage, Luxemburg Namen bedroeg het personeel aangeworven Oost-Vlaanderen op 31 december 2005 voor de neutrale call-taking 112, 93 personen, Vlaams-Brabant West-Vlaanderen TOTAAL waaronder 58 Nederlandstaligen en 35 Franstaligen. De verdeling per niveau en per provincie was als volgt: 32 personeelsleden van niveau B en 61 personeelsleden van niveau C. 1.7 Algemeen overzicht van het personeelsbestand van de Algemene Directie Niveau Statutairen Contractuelen Totaal NL FR NL FR A B C D Totaal

17 2. Opdrachten 2.1 Algemeen De taken van de Personeelsdienst kunnen in drie categorieën onderverdeeld worden: dagdagelijkse taken die ook door andere Personeelsdiensten uitgevoerd worden: beheer van statutair en contractueel personeel als tussenschakel tussen de personeelsleden en de Stafdienst P&O en algemene organisatie specifieke taken, inherent aan het operationele karakter van de Algemene Directie: vermits de meeste personeelsleden van de Algemene Directie in continudienst zijn tewerkgesteld, moet het administratief personeelsbeheer steeds aangepast worden aan en rekening houden met deze specifieke behoeften. Bijzondere wervingsvereisten en proeven, specifieke loopbaanstructuur, gebaseerd op ad hoc opleidingen, arbeidssysteem en verlofregeling, die steeds de middenweg moeten zoeken tussen de noden van de continudienst en de rechten van het personeelslid het volledige beheer van de 1000 vrijwilligers van de Civiele Bescherming. Dit omvat hun aanwerving, loopbaanstructuur, uitbetalingen, behandeling van arbeidsongevallen, ORGANISATIE EN MANAGEMENT Selectie en rekrutering In 2005 werden 100 aanwervingen gerealiseerd. De personeelsdienst is betrokken geweest bij alle procedures, als jurylid en/of als organisator. Hieronder een overzicht van de aanwervingen: Hoofdbestuur Operationele Florival Call-takers Provincies Eenheden Rampenschade A B C D TOTAAL Aangezien de vorige reserve van Nederlandstalige operationele agenten uitgeput was, werd een nieuw wervingsexamen georganiseerd. Alle ingeschreven kandidaten hebben van de Algemene Directie een syllabus ontvangen die hen voorbereidde op het examen. Deze syllabus werd volledig samengesteld door de Algemene Directie. De volgende onderwerpen werden weergegeven:

18 Organisatie van de Civiele Bescherming ACTIVITEITENRAPPORT Beginselen van de verbranding Elektriciteit Stutwerken Vervuiling ADR Pompen Het examen bestond uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. De Algemene Directie zetelde met SELOR in de jury van het mondelinge gedeelte. 73 kandidaten slaagden. De eerste laureaten van deze reserve zullen hun stage op 1 mei 2006 aanvangen. 2.3 Bevordering van niveau D naar niveau C In 2005 werd een overgangsselectie naar de graad van technisch assistent functie operationeel assistent, georganiseerd. Hiervoor hebben er zich 69 Nederlandstalige en 63 Franstalige kandidaten ingeschreven. Het examen was gericht op vijf thema s: Chemie, Fysica, Materieel en Telecommunicatie, Gevaarlijke stoffen Organisatie van de Civiele Bescherming, Noodplanning, Crisisbeheer, Bevelvoering Om de kandidaten voor te bereiden op het examen werd door de Algemene Directie per module een handboek samengesteld en verstuurd naar alle ingeschreven kandidaten. Daarnaast heeft de Algemene Directie ook een voorbereidende opleiding georganiseerd. Deze opleiding bestond uit 5 modules van elk 10 uur les. Doordat het examen opgesplitst werd in twee delen, een schriftelijk en een mondeling gedeelte werd de opleiding ook in twee delen gegeven. De eerste opleiding bestond uit Chemie, Fysica en Materieel & Telecommunicatie. Aan deze opleiding hebben er 65 Nederlandstalige personen en 57 Franstalige personen deelgenomen. Aan het eerste gedeelte van de overgangsselectie hebben 74 kandidaten (40 Nederlandstalig en 34 Franstalig) deelgenomen, waarvan er 16 slaagden (11 Nederlandstalig en 5 Franstalig).

19 Het tweede gedeelte van de overgangsselectie wordt voorzien in de loop van Administratie van het personeel Als scharnierdienst bezorgt de personeelsdienst talrijke aanvragen van het personeel of van de hiërarchie voor advies, beslissing of informatie aan de dienst P&O van de FOD. Die aanvragen zijn van de meest uiteenlopende aard: disponibiliteit, advies van de gezondheidsdienst, werkstelsel, benoeming en bevordering, cumulatieaanvraag, arbeidsongeval, In het jaar 2005 werden zo 1351 dossiers ingediend. 27 aanvragen tot mutatie werden ingediend en behandeld overeenkomstig de van kracht zijnde onderrichtingen. Aan 17 dossiers werd een gunstig gevolg verleend. ORGANISATIE EN MANAGEMENT 19 De personeelsdienst heeft eveneens de follow-up verzekerd van 21 verkeersongevallen en 16 verkeersovertredingen (doorsturing naar de juridische dienst van het Departement en naar de eenheden, contacten met de Federale Politie en de parketten van de Procureurs des Konings). Er werden eveneens 56 aanvragen tot machtiging voor zending in het buitenland door de Algemene Directie behandeld. De dienst zorgt er ook voor dat alle verlofbladen van het operationele personeel, evenals de recuperatiebladen, omgezet worden in functie van het specifieke arbeidssysteem. Wanneer het verlofstelsel van de personeelsleden tijdens het jaar herzien wordt (deeltijds werk, disponibiliteit, verlof zonder wedde, ) wordt de omzetting eveneens uitgevoerd door de centrale personeelsdienst. De kostenstaten i.v.m. reis- en verblijfskosten worden, vóór betaling, gecontroleerd door de personeelsdienst, evenals de ingediende schuldvorderingen voor de betaling van de verplaatsingen bij opleidingen of medische onderzoeken. Dat ziet er voor 2005 als volgt uit: Diensten Aantal binnengekomen staten Bedrag Brussel ,18 EUR Crisnée ,72 EUR Ghlin ,75 EUR Libramont ,55 EUR Brasschaat ,85 EUR Liedekerke ,49 EUR Jabbeke ,33 EUR Florival ,66 EUR Call-Takers ,15 EUR Totaal ,68 EUR

20 Het voorstel inzake kilometercontingent dat aan sommige personeelsleden van de ACTIVITEITENRAPPORT Algemene Directie toegekend wordt voor het gebruik van hun eigen voertuig tijdens hun verplaatsingen, wordt door diezelfde dienst aan de horizontale diensten van de FOD voor verder gevolg voorgelegd. De overuren van het personeel van de operationele eenheden worden gecontroleerd op basis van de interventieverslagen. Daarna worden zij voor betaling naar de Dienst Boekhouding van het Departement gestuurd. In 2005 werden 439 dossiers ingediend voor in totaal overuren, verdeeld als volgt: Diensten Aantal uren Bedrag BRASSCHAAT 593 u ,82 EUR LIEDEKERKE 812 u ,87 EUR JABBEKE 787 u ,74 EUR CRISNEE u ,30 EUR GHLIN u ,36 EUR LIBRAMONT 1082 u ,36 EUR u ,45 EUR Naast het statutaire en contractuele personeel telt de Civiele Veiligheid vrijwillige personeelsleden die bij belangrijke interventies door de eenheidschefs ter versterking kunnen worden opgeroepen. Het gaat voornamelijk om agenten, en om 98 instructeurs. De vrijwilligers hangen af van de verschillende eenheden en grote wachten, naargelang van hun woonplaats. In 2005 werden 36 nieuwe personeelsleden aangeworven. De personeelsdienst is belast met het administratieve beheer van deze vrijwilligers. Het betreft hier onder meer de aanwerving, de betaling van de interventie-uren, evenals de uren gepresteerd in het kader van opleidingen, vergaderingen of karweien van die vrijwillige personeelsleden. In 2005 heeft de personeelsdienst uren uitbetaald, verdeeld als volgt: - Opleiding: u - Vergaderingen: u - Karweien: u - Interventies: u voor een totaal bedrag van ,77 EUR.

21 De personeelsdienst van de Civiele Veiligheid is eveneens belast met het beheer van de arbeidsongevallen van de vrijwillige personeelsleden van begin tot einde. Hij zorgt met name voor de voorbereiding van de erkenning als arbeidsongeval, berekent de vergoedingen in geval van tijdelijke ongeschiktheid, de saldo s in geval van blijvende ongeschiktheid na consolidatie, De dienst verzekert eveneens de betaling van de rentes in het kader van de arbeidsongevallen, die hebben plaatsgevonden voor de inwerkingtreding van de wet van 3 juli Competentiemeting In 2005 werd er een specifieke gecertificeerde opleiding georganiseerd die gericht was ORGANISATIE EN MANAGEMENT 21 op interventies van de technische deskundigen die in de functiefamilie interventie zitten. Aan deze competentiemeting hebben 14 personen (7 Nederlandstalig en 7 Franstalig) deelgenomen, waarvan er 12 (5 Nederlandstalig en 7 Franstalig) slaagden. Zij zullen bijgevolg de competentietoelage van niveau B ontvangen. 2.6 Medische follow-up De personeelsdienst houdt zich eveneens bezig met de opvolging van de dossiers die een medisch karakter vertonen. Op regelmatige tijdstippen vinden overlegvergaderingen plaats met de hoofdgeneesheer van de interbedrijfsgeneeskundige dienst. - het nodige werd gedaan om de nieuwe personeelsleden te laten inenten tegen tetanus, hepatitis A en B; - in samenspraak met de interbedrijfsgeneeskundige dienst en de medische dienst van Buitenlandse Zaken worden de medische dossiers, in het bijzonder de tropische inentingen, van de leden van Dica-Dir opgevolgd; - met het oog op eventuele interventies in het kader van de vogelgriep, werd beslist de operationele personeelsleden in te enten tegen de griep. De nodige vaccins werden aangekocht en de inentingen gebeurden door de arbeidsgeneesheer.

22 ACTIVITEITENRAPPORT 2.7 Opleiding en ontwikkeling van het personeel van de Civiele Veiligheid OFO-opleidingen Op een totaal van 62 opleidingsaanvragen bij de OFO, werden er 48 goedgekeurd en verdeeld als volgt : OFO Opleidingen 6 % 25 % 69 % Informatica Talen Andere Interne administratieve opleidingen (i.s.m. de dienst P&O) Lessen Nederlands of Frans met het oog op de beheersing van de taal voor een vloeiend gesprek. Gesprekstechnieken (planningsgesprek, functioneringsgesprek & evaluatiegesprek) Opleiding van de preventieingenieurs In het kader van de permanente opleiding, werd er een aangepaste opleiding ontwikkeld voor pas aangeworven ingenieurs. De Directie Preventie en Gebouwen heeft zich zodanig gespecialiseerd dat een ruime opleiding noodzakelijk is. Deze opleiding handelt voornamelijk over brandpreventie. In het kader van de recente ontwikkelingen inzake rook- en warmteafvoer in geval van brand, werd er een opleiding gevolgd in de Engelse Greenwich-universiteit. Dergelijke opleiding bestaat niet in België. 3. Ontwikkeling van een modern beleid inzake human resources management Er werden drie projecten ontwikkeld teneinde het human resources management binnen de Algemene Directie te moderniseren.

23 3.1 Een nieuw evaluatiesysteem ORGANISATIE EN MANAGEMENT 23 De Ontwikkelcirkels fungeren voortaan als evaluatieinstrument voor het personeel en als beheersinstrument. De ontwikkelcirkels werden verder geïmplementeerd in Er werden specifieke opleidingen georganiseerd voor 63 evaluatoren. Daarna werden top-down 81 functieen 51 planningsgesprekken gevoerd in het hoofdbestuur. 3.2 Een nieuwe stage voor de operationele personeelsleden Tot voor kort genoten de nieuwe operationele medewerkers van de eenheden van de Civiele Bescherming weinig theoretische en praktische voorbereiding op de verschillende interventies waaruit hun dagelijks werk bestaat en werden zij onmiddellijk geconfronteerd met de werkelijkheid van het terrein. Om de efficiëntie van de interventies te verhogen en de veiligheid van het personeel van de Civiele Bescherming te waarborgen, werd in 2005 een specifieke stage ontworpen. De nieuwe personeelsleden krijgen een theoretische en praktische opleiding, waarin zij basiskennis van hun beroep en terreinervaring kunnen opdoen. Zo krijgen zij de mogelijkheid om met een zekere bagage het hoofd te bieden aan de soms moeilijke en gevaarlijke situaties tijdens interventies. De oplossing is een stage van drie maanden gedurende welke de stagiairs een programma volgen bestaande uit theoretische cursussen, oefeningen en deelname aan bepaalde interventies. Tijdens de eerste twee maanden van hun stageperiode werken de nieuwe medewerkers in 8 urendienst. Op 1 januari 2005 is deze stage van start gegaan voor 13 Nederlandstalige kandidaten. Tijdens de stage hebben alle 13 personen het brevet Gaspakdrager en ARI behaald. Daarnaast werd het getuigschrift GRIMP gehaald door 12 personen. Iedereen slaagde in zijn stage zodat de stagiairs vanaf 1 april 2005 konden worden ingezet in de drie Nederlandstalige operationele eenheden. 3.3 Een nieuwe voorbereidingsmethode voor de toelatingsproeven Het specifiek en functiegericht tweede gedeelte van het overgangsexamen D naar C luidde een echte innovatie in: de agenten kunnen aan een examen deelnemen dat specifiek gericht is op hun dagdagelijkse taken. Daarenboven werd hen totaal vrijblijvend de mogelijkheid geboden om lessen te volgen om hen op de meest efficiënte manier op hun examen voor te bereiden.

24 ACTIVITEITENRAPPORT B. Begroting en boekhouding Een begroting van euro 1203 bestelbonnen 1002 vastleggingen 6695 facturen 1. Algemeen De activiteiten van de dienst die verantwoordelijk is voor de financiën van de Algemene Directie zijn: - wat de boekhouding betreft: het beheer van de uitgaven en de ontvangsten. - wat de begroting betreft: de opmaak, controle en de follow-up hiervan. 1.1 Beheer van de boekhouding Men moet onderscheiden: a) het boekhoudkundig beheer van de ontvangsten, waaronder onder andere: - de opbrengst van de stortingen afkomstig van de overheidsbedrijven voor het personeel dat ter beschikking gesteld wordt van de centra inzake call takers; - de heffingen bestemd voor het Seveso-fonds; - de heffingen bestemd voor het Nucleair fonds; - de heffingen op de verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid bestemd voor het Fonds voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing; - de opbrengst van de facturering van het vervoer per ziekenwagen en van de te betalen interventies van de Civiele Bescherming; - de gedeeltelijke recuperatie van de financiële tussenkomst bij de aankoop van brandweermaterieel; - de opbrengst van Europese subsidies in het kader van de noodplanning. Voor deze ontvangsten worden maandelijks staten opgemaakt en dient er jaarlijks een eindafrekening te gebeuren binnen de opgelegde termijnen. Deze ontvangsten dienen steeds geaffecteerd te worden aan de respectieve fondsen. b) de boekhoudkundige verwerking van de uitgaven, onder andere: - de uitgaven betreffende het personeel: betaling van overuren, vrijwilligers, chauffeursvergoedingen, enz; - de uitgaven betreffende de werkingskredieten: werkingsuitgaven voor de Algemene Directie, specifieke interventiekosten, werkingskosten voor de brandbestrijding, onderhoudsuitgaven van de alarmverspreidingscentra, enz. - de uitgaven betreffende de investeringskredieten: investeringen voor de Algemene Directie, voor de brandweerdiensten, voor de operationele eenheden,

25 voor de 100-centrales, in het kader van de Seveso-activiteiten, in het kader van de nucleaire veiligheid en voor de kustwacht. - de uitgaven betreffende de subsidies: bijdrage in de kosten van laboratoria belast met onderzoeken in verband met brandvoorkoming, toelagen aan de verschillende brandweerfederaties en het Nationaal Fonds voor hulpverlening aan brandweerlieden, tussenkomsten ten voordele van de Shape, tussenkomsten betreffende de prestaties van de aangestelden van de 100-centra, subsidies aan de provinciale opleidingscentra voor het inrichten van cursussen en tegemoetkomingen naar aanleiding van de herstellingen ten gevolge van de oorlogen en In dit kader dienen er door de dienst vastleggingen (provisioneel, specifiek of via fondsvoorschotten) genomen te worden, bestelbonnen gemaakt, facturen betaald, ORGANISATIE EN MANAGEMENT 25 betalingsborderellen opgemaakt, buitengewone rekeningen nagekeken, enz. Meer specifiek voor 2005 werden er ongeveer 6695 facturen behandeld, 1203 bestelbonnen opgemaakt en 1002 vastleggingen aangevraagd. 1.2 Beheer van de begroting Elk jaar dient hiervoor de begrotingscyclus doorlopen te worden. Voor de dienst komt het in grote lijnen hierop neer: - inzamelen van alle relevante info en de verwerking hiervan (rekening houdend met de begrotingsinstructies) tot budgettaire documenten voor de vergaderingen betreffende de opmaak en de controle van de begroting; - omzetten van deze budgettaire documenten -na alle besprekingen en akkoord van de verschillende instanties- in parlementaire documenten; - maandelijkse opvolging (follow-up) betreffende de besteding van de kredieten van de Algemene Directie en de Calltaking. 2. Budgettaire realisaties 2005 van de Algemene Directie per activiteitenprogramma Overzicht van de uitgaven 2005 (budget 13 - afdeling 54) versus de uitgaven 2004 in VASTLEGGING. 2.1 Begroting betreffende de Civiele Veiligheid De tabellen geven enkel de realisaties in vastlegging weer. De ordonnanceringsuitgaven worden hier bijgevolg niet vermeld.

26 2.1.1 Globaal overzicht per programma ACTIVITEITENRAPPORT Deze tabel geeft een globaal overzicht van de kredieten 2005 verdeeld per programma. Voorwerp van de uitgave VASTLEGGINGEN VASTLEGGINGEN EVOLUTIE versus 2004 (in keur) (in keur) Programma 0: Bestaansmiddelenprogramma ,06 % Programma 1: Algemene inspectie van de operaties en de opleiding 2 0 / Programma 2: Operaties van de Civiele Veiligheid; uitrusting en opleiding voor de Civiele Veiligheid, de brandweerdiensten en de 100 -centra ,89 % Programma 3: Fonds voor aanschaffing van materieel en uitrusting voor de opdrachten van de brandweerdiensten, voor rekening van de gemeenten, de intercommunales een de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Programma 4: Fonds voor de risico s van zware ongevallen (Seveso) % Programma 5: Fonds voor de risico s van nucleaire ongevallen ,57 % Programma 6: Directie van de financiële interventies voor derden ,45 % Programma 7: Rampenschade / Programma 8: Oorlogsschade ,53 % Programma 9: Kustwacht ,03 % TOTAAL ,31 %

27 2.1.2 Overzicht van de kredieten per basisallocatie Deze tabel beschrijft uitvoerig, per programma, de verschillende basisallocaties. VOORWERP VAN DE UITGAVE EVOLUTIE (in keur) (in keur) 2005 versus 2004 Programma 0: Bestaansmiddelenprogramma -BA Vast en stagedoend statutair personeel ,86% -BA Ander dan statutair personeel ,47% -BA Niet-voltijds tewerkgestelde agenten van de CV ,80% -BA Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten ,02% -BA Werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica ,26% -BA Inrichting van lokalen ten gebruike van de CV ,30% -BA Financiering van de interventiekosten ,05% -BA Voorlichting, documentatie en public relations ,32% -BA Aankoop van duurzame roerende goederen ,76% -BA Investeringsuitgaven inzake de informatica ,24% TOTAAL PROGRAMMA ,06% ORGANISATIE EN MANAGEMENT 27 Programma 1: Algemene inspectie van de operaties en de opleiding -BA Dioxineuitgaven ,00% TOTAAL PROGRAMMA ,00% Programma 2: Operaties van de Civiele Veiligheid; uitrusting en opleiding van de Civiele Veiligheid, de brandweerdiensten en de "100" - centra -BA Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten ,43% -BA Aanschaf bijzonder materieel voor de brandweer 0 0 0,00% -BA Investeringen/uitrustingen voor de brandweer ,86% -BA Aanschaf materieel/ uitrusting voor de Civiele Bescherming ,08% -BA Aanschaf materieel voor interventies ,00% -BA Onderhoud van de alarmverspreidingscentra ,40% -BA Exploitatiekosten van informaticanet van de hulpdiensten ,20%

28 ACTIVITEITENRAPPORT -BA Installatie/uitrusting van de 100-centra ,00% -BA Investeringen informaticanet van de hulpdiensten ,07% -BA Fonds voor preventie en onderzoek voor brand/ontploffing ,19% TOTAAL PROGRAMMA ,89% Programma 3: Fonds voor de aanschaffing van materieel en uitrusting voor de opdrachten van de brandweerdiensten, voor rekening van de gemeenten, de intercommunales en de dienst voor brandweer en dringende medische hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest -BA Aanschaf van materieel/uitrusting voor de brandweer / TOTAAL PROGRAMMA / Programma 4: Fonds voor risico's van zware ongevallen (Seveso) -BA Bezoldiging personeel ,10% -BA Bestuurs-, werkings- en studieonkosten ,14% -BA Investeringsuitgaven in het kader van het Seveso-fonds ,80% TOTAAL PROGRAMMA ,09% Programma 5: Fonds voor risico's van nucleaire ongevallen -BA Bezoldiging personeel ,66% -BA Bestuurs-, werkings- en studieonkosten ,02% -BA Investeringsuitgaven in het kader van het Nucleair fonds ,92% TOTAAL PROGRAMMA ,57% Programma 6: Directie van de financiële tussenkomsten ten voordele van derden -BA Financiering demilitarisering site ex-p.r.b van Balen ,73% -BA Bijdrage kosten labo belast met onderzoek brandvoorkoming ,50% -BA Toelage brandfederaties en nationaal fonds ,00% -BA Tussenkomst ten voordele van de Shape ,38% -BA Terugbetaling van de aangestelden van de 100-centra ,40%

29 -BA Subsidies en werkingskosten voor de provinciale opleidingscentra ,59% TOTAAL PROGRAMMA ,45% Programma 7: Rampenschade -BA Vast en stagedoend statutair personeel ,00% -BA Ander dan statutair personeel ,00% -BA Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten ,00% -BA Werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica ,00% -BA Aankoop van duurzame roerende goederen ,00% -BA Investeringsuitgaven inzake de informatica ,00% TOTAAL PROGRAMMA ,00% ORGANISATIE EN MANAGEMENT 29 Programma 8: Oorlogsschade -BA Herstelvergoeding oorlogsschade '14-' ,00% -BA Herstelvergoeding oorlogsschade '40-' ,23% TOTAAL PROGRAMMA ,53% Programma 9: Kustwacht -BA Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten ,17% -BA Aankoop van duurzame roerende goederen ,67% -BA Investeringsuitgaven inzake de informatica ,33% TOTAAL PROGRAMMA ,03% TOTAAL ,31% (*in deze tabellen werden enkel de realisaties in vastlegging weergegeven. De ordonnanceringsuitgaven worden hier bijgevolg niet vermeld.) Een klein woordje uitleg bij de interpretatie van sommige van de voorgaande cijfers: Programma 2 Operaties van de Civiele Veiligheid; uitrusting en opleiding voor de Civiele Veiligheid, de brandweerdiensten en de 100 -centra. Hier stelt men een globale vermindering van 10,89 % vast ten opzichte van de vastleggingen in Indien men echter het detail van dit programma 2 bekijkt, kan men het volgende vaststellen:

30 ACTIVITEITENRAPPORT - de vastleggingen voor de uitrusting van de brandweerdiensten zijn aanzienlijk gestegen (van keur in 2004 tot keur in 2005) ten gevolge van de extra kredieten ten gevolge van de ramp te Gellingen; - de vastleggingen voor de uitrusting van de operationele éénheden zijn aanzienlijk gestegen (van keur in 2004 tot keur in 2005) ten gevolge van de extra kredieten ten gevolge van de ramp te Gellingen; - de vastleggingen voor de uitrusting van de 100-centrales zijn gestegen (van 588 keur in 2004 tot keur in 2005) ten gevolge van de extra kredieten om de nulmigratie operationeel te maken; - de vastleggingen van het fonds brand en ontploffing zijn aanzienlijk gedaald (van keur in 2004 tot 285 keur in 2005) naar aanleiding van de éénmalige, unieke uitgave in 2004 voor de aankoop van radio-eindapparatuur ten gevolge van de dading met Siemens. Programma 3 Fonds voor aanschaffing van materieel en uitrusting voor de opdrachten van de brandweerdiensten, voor rekening van de gemeenten, de intercommunales en de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit fonds dat vroeger reeds bestond, is opnieuw opgericht ten gevolge van de ramp te Gellingen. Programma 6 Directie van de financiële interventies voor derden. Hier stelt men een globale vermindering van 50,45 % vast ten opzichte van de vastleggingen in Bij nazicht van het detail van dit programma heeft men echter een genuanceerdere visie: - de vastleggingen voor het financieren van de demilitarisering van de site van de ex- PRB van Balen zijn aanzienlijk gedaald (van keur in 2004 tot 5 keur in 2005). In 2004 werd namelijk het vonnis uitgesproken in verband met de dading tussen de Belgische Staat en de NV Demico; - de vastleggingen voor de tussenkomsten betreffende de prestaties van de aangestelden van de 100-centra zijn aanzienlijk gedaald (van keur in 2004 tot keur in 2005). In 2004 diende de Belgische Staat als gevolg van het arrest van het Hof van Beroep een aanzienlijke vastlegging te nemen in het kader van de terugbetaling van de aangestelden van Brussel; - de vastleggingen voor subsidies aan de provinciale opleidingscentra voor het inrichten van cursussen zijn aanzienlijk gestegen (van 805 keur in 2004 tot keur in 2005). Programma 7 Rampenschade: dit programma werd samengevoegd met programma 0.

31 2.2 Begroting betreffende Call Takers (budget 13 - afdeling 63 vastleggingen) VOORWERP VAN DE UITGAVE EVOLUTIE (in keur) (in keur) 2005 versus 2004 Programma 0: Geïntegreerde centra voor dringende oproepen -BA : vast en stagedoend statutair personeel ,22% -BA : ander dan statutair personeel 0 20 / -BA : aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten ,00% TOTAAL PROGRAMMA ,17% TOTAAL ,17% ORGANISATIE EN MANAGEMENT 31 Het globale budget van de Algemene Directie werd bijgevolg verhoogd tot euro. 3. Recuperatie van de kosten veroorzaakt door de interventies die betaald moeten worden en door het ziekenwagenvervoer door de operationele eenheden van de Civiele Bescherming 3.1 Inleiding De gerecupereerde bedragen worden op een Fonds gestort. De kredieten van dat Fonds worden voornamelijk gebruikt voor de opleiding van de operationele leden van de civiele bescherming en voor de organisatie van campagnes teneinde de bevolking te sensibiliseren voor de problemen inzake brandveiligheid. Er moet gepreciseerd worden dat niet alle interventies van de Civiele Bescherming betaald moeten worden. De opdrachten die niet voorzien worden door de wet van 31 december 1963 moeten gefactureerd worden, evenals de interventies naar aanleiding van een besmetting of een accidentele vervuiling. Het ziekenwagenvervoer wordt uitgevoerd door drie operationele eenheden: die van Liedekerke, Brasschaat en Crisnée. Hoewel het gaat om een opdracht die krachtens het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot verdeling van de opdrachten inzake civiele bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming, voorbehouden is aan de

32 brandweerdiensten, zal dat ziekenwagenvervoer door die eenheden verzekerd blijven ACTIVITEITENRAPPORT worden zolang die opdracht niet door de brandweerdiensten zal worden uitgevoerd. De dienstverlening aan de bevolking moet primeren boven elke andere overweging. De interventies worden gefactureerd overeenkomstig de wet van 8 juli 1964 en het koninklijk besluit van 7 april 1995 tot vastlegging van het tarief dat op dat vervoer van toepassing is. Er wordt bovendien een tussenkomst in de kosten gevraagd bij de FOD Volksgezondheid voor de ambulancediensten zonder resultaat. 3.2 Interventies Er werden, in 2005, verslagen van 1811 interventies meegedeeld verslagen werden zonder gevolg geklasseerd (wettelijke opdrachten oninvorderbaar wegens gebrek aan informatie bij de Procureur des Konings, ); interventies werden gefactureerd voor een totaal bedrag van EUR. Een bedrag van EUR werd gerecupereerd; 9 dossiers werden voor inning naar de domeinen gestuurd voor een bedrag van EUR; dossiers hebben het voorwerp uitgemaakt van aanvragen tot bijkomende informatie. Daaraan moet het beheer van niet-afgesloten dossiers «vorige jaren» toegevoegd worden, waarvoor een bedrag van EUR gerecupereerd werd in Ziekenwagens interventies inzake ziekenwagenvervoer werden gefactureerd. Een bedrag van EUR werd gerecupereerd. Daaraan moet het beheer van niet-afgesloten dossiers «vorige jaren» worden toegevoegd, waarvoor een bedrag van EUR gerecupereerd werd in Facturen ziekenwagens «Nutteloze ritten» (1ste volledig recuperatiejaar) 41 nutteloze ritten werden gefactureerd aan de FOD Volksgezondheid voor een totaal bedrag van EUR, waarvan 892 EUR gerecupereerd werd.

Civiele Veiligheid. Activiteitenrapport I 2006

Civiele Veiligheid. Activiteitenrapport I 2006 Civiele Veiligheid Activiteitenrapport I 2006 Inhoud Voorwoord 5 Wie zijn wij? 9 I Organisatie en Management 11 A. Personeel 12 1. Personeelsbestand van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid 12

Nadere informatie

Civiele Veiligheid. Activiteitenrapport I 2007

Civiele Veiligheid. Activiteitenrapport I 2007 Civiele Veiligheid Activiteitenrapport I 2007 Dit deel van het activiteitenverslag is een realisatie van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder : KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 OKTOBER 2010 TOT TOEKENNING VAN EEN AANVULLENDE SUBSIDIE AAN DE PROVINCIALE OPLEIDINGSCENTRA VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN VOOR HET JAAR 2010. (inw. 1 januari 2010) (B.S.

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE FUNCTIES DIE DE HULPVERLENINGSZONES MOET OPRICHTEN. (inw. 20 september 2014) (B.S. 10.09.2014) Gelet op de wet

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2003 TOT INSTELLING VAN EEN HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRAND-WEERDIENSTEN EN TWEE SUPRA-PROVINCIALE OPLEIDINGSRADEN VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN.

Nadere informatie

Rampenbestrijding: actoren, regelgeving en bevoegdheden

Rampenbestrijding: actoren, regelgeving en bevoegdheden Rampenbestrijding: actoren, regelgeving en bevoegdheden Steven Lierman Referendaris bij het Hof van Cassatie Deeltijds docent UA Rampenbestrijding is geen eenduidig begrip Nieuwe uitdagingen in een risicomaatschappij

Nadere informatie

Noodnummer 112: De ministerraad valideert de nieuwe organisatie van de 112-centra.

Noodnummer 112: De ministerraad valideert de nieuwe organisatie van de 112-centra. 17.07.2009 Nieuwe organisatie voor de 112 centra Noodnummer 112: De ministerraad valideert de nieuwe organisatie van de 112-centra. Hoe ver staat men? Velen onder u vragen zich af wat er geworden is van

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inleiding 7. I Management 9. II Hervorming van de Civiele Veiligheid 41. III Interventies 47. IV Preventie 69

Voorwoord 5. Inleiding 7. I Management 9. II Hervorming van de Civiele Veiligheid 41. III Interventies 47. IV Preventie 69 Voorwoord 5 Inleiding 7 I Management 9 A. Personeelsbeheer 10 B. Opleiding 16 C. Ontwikkeling van de organisatie 29 D. Communicatie en informatie 32 E. ICT 35 F. Beheer van de gebouwen 37 G. Begroting

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de C Management C.1. Personeel 16 2005 ACTIVITEITENRAPPORT Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de verschillende diensten op datum van 1 april 2005: Niveau A Niveau

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpunt van

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 Inhoud Algemene informatie... 2 Wat zullen de prezones in 2014 worden?... 2 Zal de wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming nog van toepassing zijn

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 OKTOBER 2011 BETREFFENDE DE 112-CENTRA EN

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit houdende de versterking van de doeltreffendheid

Nadere informatie

VR DOC.0850/1BIS

VR DOC.0850/1BIS VR 2017 0809 DOC.0850/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT DEFINIËRING VAN DE FUNCTIE, DE OPDRACHTEN EN HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE

Nadere informatie

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels De Kamers hebben aangenomen

Nadere informatie

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER 1997. Koninklijk besluit houdende overdracht van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium naar het Koninklijk Belgisch

Nadere informatie

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten.

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. 8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet verstaan worden

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

1. GEMEENLIJKE BIJDRAGEN

1. GEMEENLIJKE BIJDRAGEN 1. GEMEENLIJKE BIJDRAGEN Uit de gewone gemeentebegrotingen 2005 blijkt dat de Vlaamse en Waalse gemeenten een nettolast voor brandweer hebben van respectievelijk 220,7 en 143,3 miljoen EUR, d.i. 42 EUR

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Justitie Sectorcomité III

Federale Overheidsdienst Justitie Sectorcomité III Federale Overheidsdienst Justitie Sectorcomité III Protocol nr 249 1 april 2003 Protocol waarin het besluit is opgenomen van de onderhandelingen die plaatsvonden in de periode van 6 november 2002 tot en

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

Welkom bij de FOD Financiën. Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen

Welkom bij de FOD Financiën. Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen Welkom bij de FOD Financiën Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen De FOD Financiën als organisatie - De grootste FOD => Meer dan 23.000 personeelsleden - Ongeveer 120 werklocaties verspreid

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 273.895 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 880 (2015-2016) Nr. 3 9 november 2016 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van

Nadere informatie

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Woensdag 25/02/2015 heeft ACV Politie nieuwe teksten ontvangen inzake een wettelijke overgangsregeling pensioenen voor de leden van de politie alsook een Koninklijk

Nadere informatie

Stafdienst Budget & Beheerscontrole. 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole

Stafdienst Budget & Beheerscontrole. 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole Stafdienst Budget & Beheerscontrole 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole Stafdienst Budget & Beheerscontrole 2 1 VOORSTELLING A. Activiteiten Directie Generaal De kernopdrachten van de stafdienst Budget

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Persbericht. Ministerraad : een beslissende stap voor de brandweerlieden en de hervorming van de civiele veiligheid

Persbericht. Ministerraad : een beslissende stap voor de brandweerlieden en de hervorming van de civiele veiligheid DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN Brussel, 20 juli 2012 Persbericht Ministerraad : een beslissende stap voor de brandweerlieden en de hervorming van de civiele

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 APRIL 2011 HOUDENDE TOEKENNING VAN SUBSIDIES VOOR

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 APRIL 2011 HOUDENDE TOEKENNING VAN SUBSIDIES VOOR KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 APRIL 2011 HOUDENDE TOEKENNING VAN SUBSIDIES VOOR PERSONEELSKOSTEN, INFRASTRUCTUUR, MATERIEEL EN UITRUSTING EN COÖRDINATIE AAN DE GEMEENTEN DIE EEN OVEREENKOMST OPERATIONELE PREZONE

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad Versie van 10-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/010 BERAADSLAGING NR. 08/006 VAN 5 FEBRUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Vanzelfsprekend staan alle betrekkingen open voor zowel vrouwen als mannen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 1 april 2011.

Vanzelfsprekend staan alle betrekkingen open voor zowel vrouwen als mannen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 1 april 2011. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) De Directie van de rekrutering en van de selectie (DSR) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1. Versie van 21-03-2011 DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.1 Volledige wedde 2.1.2 Niet volledig verschuldigde wedde 3. Recht

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Selectievoorwaarden: De zoneraad verklaart de functie van beroepskapitein vacant bij bevordering en professionalisering.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/006 BERAADSLAGING NR. 08/004 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

CODES AANREKENINGEN FOD Binnenlandse Zaken

CODES AANREKENINGEN FOD Binnenlandse Zaken CODES AANREKENINGEN 2017 FOD Binnenlandse Zaken Bijgewerkt 30-01-2017 FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be I JAAR 2017 BEGROTING 13 (6) 6.a Vice-Eerste

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP

JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst van de afkortingen 3. Kerncijfers 3.1. Inkomensvervangende

Nadere informatie

- De kandidaten die niet in aanmerking werden genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen.

- De kandidaten die niet in aanmerking werden genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen. De Dienst Rekrutering en Selectie (DRP-RS) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door overgang naar een hoger kader (van basisnaar middenkader) aan te werven.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen en diensten

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van ZONNEBEKE Langemarkstraat 10 8980 ZONNEBEKE Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZONNEBEKE/ STOF-SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

VERSLAG WERKGROEP KADASTER VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL.

VERSLAG WERKGROEP KADASTER VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL. VERSLAG WERKGROEP KADASTER VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL. Dit document bevat het verslag van de werkgroep, opgericht binnen het Comité B, ter uitvoering van één van de aspecten van punt 1 van het op 22

Nadere informatie

Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel

Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken

Nadere informatie

Instellingen en Bevolking, verdeeld over de verschillende diensten, en onderverdeeld per

Instellingen en Bevolking, verdeeld over de verschillende diensten, en onderverdeeld per C Management C.1. Personeel 16 2004 ACTIVITEITENRAPPORT Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking, verdeeld over de verschillende

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening.

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. 5 JULI 1994. - Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. BS : 16-09-1994 in voege 16/09/1994 (art. 11) Gewijzigd door: KB BS in voege blz 04/07/2004

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. 12 AUGUSTUS 1993. - Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. - Bron : SOCIALE VOORZORG Publicatie : 21-08-1993 Inwerkingtreding

Nadere informatie

FOD FINANCIEN - AABBI

FOD FINANCIEN - AABBI FOD FINANCIEN - AABBI De relatie van de lokale besturen met de fiscus Studiedag GD&A Frank Philipsen Antwerpen, 22.09.2015 1 AABBI - ALGEMEEN 01.04.1979 : oprichting 01.09.2013 : strikt autonome algemene

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE Publicatieblad van de Europese Unie C 114 Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 60e jaargang 11 april 2017 Inhoud IV Informatie INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN

Nadere informatie

KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) -

KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) - KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) - ALBERT II 8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOORSTEL (BRUGEL-20130222-10) betreffende een voorontwerp van besluit betreffende de administratieve en geldelijke toestand van de

Nadere informatie

Begroting Raadgevend comité

Begroting Raadgevend comité Ombudsdienst Begroting 2016 postsector Raadgevend comité Ombudsdienst voor de postsector toelichting bij de begroting 2015 De begroting van de Ombudsdienst voor de postsector maakt afzonderlijk deel uit

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave Versie van 03-09-2014 DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijk en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Definitie 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van bepaalde

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging : internationale relaties Omzendbrief VI nr 2014/216 van 23 mei 2014 80/108 816/2 821/7 Van toepassing vanaf

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 125 van 18 april 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

1 HOEVEEL PLAATSEN WORDEN VACANT VERKLAARD?

1 HOEVEEL PLAATSEN WORDEN VACANT VERKLAARD? De Dienst Rekrutering en Selectie (DPRS) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door overgang naar een hoger kader (van basisnaar middenkader) aan te werven.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/048 BERAADSLAGING NR. 08/017 VAN 4 MAART 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave Versie van 21-03-2011 DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijk en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Definitie 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van bepaalde

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van BOOM J. Van Cleemputplein 1 2850 Boom Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Boom/W65B-STOF-SFGE/2015 Aantal Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Noodplanning, civiele veiligheid en crisisbeheer in België

Noodplanning, civiele veiligheid en crisisbeheer in België Noodplanning, civiele veiligheid en crisisbeheer in België De wet van 31 januari 1963 betreffende de civiele bescherming, vervolledigd door het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood-

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie Budgettaire materies Communicatie en Informatie Algemeen Beheer Logistiek, economaat en technische steun Juridische normen en Geschillen Personeel en Organisatie Politie Menselijke gezondheid / Dierenzorg

Nadere informatie

Voorstelling van de algemene directie en uiteenzetting van de krachtlijnen

Voorstelling van de algemene directie en uiteenzetting van de krachtlijnen B Voorstelling van de algemene directie en uiteenzetting van de krachtlijnen 10 2004 ACTIVITEITENRAPPORT B.1. Algemene Directie De Algemene Directie Instellingen en Bevolking (ADIB) groepeert zeer verschillende

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

INFO. Nieuws. De nieuwe ziekteverlofregeling. Politiehervorming. Federale Politie STATUUT: Nummer april Principe

INFO. Nieuws. De nieuwe ziekteverlofregeling. Politiehervorming. Federale Politie STATUUT: Nummer april Principe Nummer 1338 10 april 2001 N 206 205 Politiehervorming INFO Nieuws STATUUT: De nieuwe ziekteverlofregeling Principe Alle personeelsleden van de politiediensten, met uitzondering van de contractuele personeelsleden,

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 17 JUNI 1997. Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie