Civiele Veiligheid. Activiteitenrapport I 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Civiele Veiligheid. Activiteitenrapport I 2006"

Transcriptie

1 Civiele Veiligheid Activiteitenrapport I 2006

2 Inhoud Voorwoord 5 Wie zijn wij? 9 I Organisatie en Management 11 A. Personeel Personeelsbestand van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid Opdrachten Ontwikkeling van een modern beleid inzake personeelsbeheer 21 E. Management MPM Moderniseringsproject Projet de Modernisation Strategisch en operationeel plan Balanced Scorecards (BSC) en Kritieke Prestatie-indicatoren (KPI) Ontwikkelcirkels 54 B. Begroting en boekhouding Algemeen Budgettaire realisaties 2006 van de Civiele Veiligheid per activiteitenprogramma Recuperatie van de kosten die voortvloeien uit de betalende interventies en het vervoer per ambulance die uitgevoerd worden door de Civiele bescherming Perspectieven 34 C. Logistiek Installatie van de nieuwe medewerkers Verhuizing Aanvraag van vergaderzalen in de Leuvenseweg 1 en Aanvraag van vergaderzalen van het Federaal Opleidingscentrum voor de openbare hulpdiensten Aankoop van niet-specifieke goederen en diensten Aantal aanvragen voor simultaanvertaling Onderhoud van het materieel en defect materieel Beheer van het wagenpark Agendadienst 40 D. Gebouwen Inleiding Beheer van de gebouwen van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming Inhuldiging van de kazerne Prins Laurent te Libramont 43 inhoud

3 II 55 A. Reglementering en adviezen Reglementering Adviezen Geschillen Adviesverlening in het kader van het specifiek administratief toezicht op de gemeenteraadsbesluiten Deelname aan het Raadgevend comité voor de Brandweer Perspectieven 68 B. Preventie 69 B 1. Preventie van branden en ontploffingen Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing Aanpassing van de basisnormen aan de invoering van de Europese Bouwproductenrichtlijn (Koninklijk Besluit van 7 juli 1994) Herziening, aanpassing en aanvulling van de basisnormen aan de evolutie van de techniek Dienstverlening Commissie voor afwijking Wetenschappelijk onderzoek Vertegenwoordiging binnen externe organen 77 B 2. Risico s van zware ongevallen - Seveso Naar Belgisch recht Seveso-installaties in België Seveso-Fonds en de stijving ervan Bestedingsprogramma van het Seveso-fonds Specifieke projecten van het Seveso-fonds 81 B 3. Preventie van nucleaire ongevallen Het nucleair fonds Specifieke projecten van het Nucleair fonds: aanpassing van de kaderconventies Oefeningen Nucleair noodplan 85 B 4. Noodplanning Noodplanning Bijzondere risico s 88 C. Aankoop van materieel Meer dan enkel aankopen Verwezenlijkingen in Perspectieven Conclusie 116 D. Telecommunicatie Alarmering van de bevolking (de sirenes) De 100-centra 120 E. Operationele opleidingen Adviesorganen Opleidingsprogramma van de provinciale opleidingscentra voor de openbare hulpdiensten Operationele opleidingen Betaling van de subsidies aan de provinciale opleidingscentra 138 F. Interventies Opdrachten van de Civiele Bescherming De terugkerende interventies Gespecialiseerde interventies en internationale interventies 148 G. Inspectie van de brandweerdiensten De opdrachten Operationele inspectie Technische inspectie 157 H. Internationale activiteiten Werkzaamheden met betrekking tot de relaties met de Europese Unie Werkzaamheden met betrekking tot de relaties met de NAVO Werkzaamheden met betrekking tot de relaties met de Verenigde Naties Werkzaamheden met betrekking tot de relaties met de bilaterale relaties B-FAST Toekomstperspectieven 171 inhoud

4 I. Schadeherstelling Algemene rampen Oorlogsschade Schade in Congo 182 J. Communicatie en informatie 183 J 1. Communicatie Realisaties in J 2. Documentatie en archieven Documentatiecentrum Beheer van de archieven 188 III Grote projecten 191 A. De Hervorming van de civiele veiligheid Context Werkstructuren Werkplanning Inhoud van het voorontwerp van wet Federaal Kenniscentrum voor de civiele veiligheid 200 B. Het project ASTRID Context De grote stappen van het ASTRID-project toegepast op de niet-politionele hulpdiensten Het digitaal radionetwerk Het paging-netwerk De CAD-technologie (Computer Aided Dispatching) Toekomstperspectieven 213 inhoud

5 Voorwoord

6 Manager zijn in een overheidsdienst vereist vandaag de dag tegelijkertijd een creativiteit die in bepaalde opzichten onder de noemer buitensporige kunst valt, al is het maar om de steeds talrijker wordende opdrachten te vervullen, en een striktheid in de werkwijze die lijkt op de vereisten van de meest scherpzinnige wetenschap, al was het maar om de uiterst vaak beperkte middelen optimaal aan te wenden. Het verband tussen de kunst en de wetenschap maakt veelvuldige combinaties mogelijk waarvan het aantal alleen beperkt wordt door de verbeelding. In dit geval lijken deze twee concepten mij uiterst aangewezen om de activiteiten van onze Algemene Directie in 2006 te schetsen. «Wat telt bij de inspanning, is vooral de actie en in mindere mate het resultaat.» Maar wat Beethoven, de artiest, zei, moet parallel gezien worden met wat Einstein, de wetenschapper, verklaarde: «Ik weet waarom zoveel mensen graag houthakken, het is een activiteit waarbij je onmiddellijk resultaat ziet.». Inderdaad, de actie is goed, maar de resultaten zijn nog beter. Ik ben dan ook verheugd te constateren dat 2006 op deze twee vlakken een van de vruchtbaarste jaren was: de Algemene Directie heeft heel wat geïnvesteerd ; en de resultaten zijn gevolgd. Waaraan kunnen ze toegeschreven worden? Niet aan een plotse verhoging van de productiviteit van de medewerkers. Die productiviteit was groot en ze is het gebleven. Maar dat de talrijke werven uitgevoerd, verdergezet en afgerond zijn, is te danken aan een aanzienlijke uitbreiding van het personeelskader. In de centrale diensten steeg het aantal personeelsleden van 112 voltijdse equivalenten naar 146 ; en het is een grote meerderheid universitairen die ons heeft vervoegd. Van de verwezenlijkingen van de Algemene Directie, wil ik er graag enkele belichten die, voor mij, fundamenteel zijn. De meest opmerkelijke verwezenlijking, met de grootste gevolgen voor zowel onze eigen werking als voor de toekomst van onze klanten, met name de leden van de hulpdiensten, is uiteraard de hervorming van de civiele veiligheid. Na maanden van aangehouden inspanningen, talrijke vergaderingen, oneindige discussies en harde onderhandelingen, werd eind december 2006 een wetsontwerp goedgekeurd door de Ministerraad. Het zal besproken worden in het Parlement in voorwoord

7 De in 2005 op punt gestelde methodologie om de aanbestedingen nog te objectiveren, werd in 2006 geconcretiseerd. Ze liet de toewijzing toe van 54 vaak zeer complexe aanbestedingen. De klachten van de niet weerhouden inschrijvers hebben slechts in één geval tot een herziening van de beslissing geleid. Een zaak is zeer jammer: de investeringskredieten konden niet volledig gebruikt worden omwille van de budgettaire beperkingen. Een grote vernieuwing dient benadrukt te worden op het vlak van opleiding: op de uitdrukkelijke vraag van de vertegenwoordigers van de brandweer, heeft de Algemene Directie de opleiding georganiseerd voor de kandidaat-officieren, in nauwe samenwerking met de provinciale opleidingscentra. De doelstelling is te komen tot een eenvormige opleiding voor alle brandweerofficieren die, dit dient nog even in herinnering gebracht te worden, de essentiële actoren zijn in de strijd tegen schadegevallen en rampen van allerlei aard aangezien de Directie van de Operatie deze op zich neemt. De inhuldiging van de nieuwe kazerne van Libramont was eveneens een opmerkelijk feit in de geschiedenis van de Civiele Bescherming. Ze heeft een groot aantal belangrijke personen bijeen gebracht, waaronder Z.K.H. Prins Laurent, wiens naam de kazerne draagt, de heer Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken en de heer Reynders, Minister van Financiën en verantwoordelijke voor de Regie der Gebouwen. De inhuldiging was echter vanuit meerdere oogpunten symbolisch. Ze getuigt immers van de wil van de politieke overheden om een federale hulpverleningsstructuur in stand te houden. Ze betekent eveneens de eerste stap van de uitvoering van de moderniseringsprocessen voor de operationele eenheden. Uiteraard zijn er nog vele andere facetten van het leven binnen de Algemene Directie tijdens U kunt ze ontdekken wanneer u dit activiteitenrapport doorneemt. Hopelijk overtuigt het lezen ervan u dat onze administratie tot uw dienst staat. C. Breyne Directeur-generaal voorwoord

8

9 Wie zijn wij?

10 Meer dan sirenes De Civiele Veiligheid, dat zijn meer dan mannen en vrouwen die interveniëren bij branden, verkeersongevallen en grootschalige, nationale of internationale catastrofes. Sommigen zijn «gemeentelijke» personeelsleden, anderen «federale», allen met hetzelfde doel: de bevolking beschermen en helpen. Zo kunnen de burgers rekenen op zowat brandweerlieden, verdeeld over 251 brandweerdiensten: beroepsleden en vrijwilligers. Voeg daarbij de leden van de civiele bescherming, een federale dienst, waarvan de operationele eenheden op 31 december beroepsleden en 1049 vrijwilligers groepeerden. De activiteiten van de Algemene Directie beperken zich evenwel niet tot de interventies die de actualiteit halen. Naast de manschappen belast met de operaties op het terrein, telt de Algemene Directie iets meer dan 100 medewerkers, uitgedrukt in voltijds equivalenten, waarvan de taken sterk variëren. Geen organisatie zonder recht: de juristen zijn belast met het ontwerp, de uitwerking en de interpretatie van de teksten die de organisatie van de niet-politionele hulpdiensten regelen. De Algemene Directie houdt zich eveneens bezig met preventie: zij ziet erop toe dat de gepaste maatregelen genomen worden teneinde niet alleen chemische of nucleaire ongevallen te vermijden, maar ook branden en ontploffingen. De Algemene Directie besteedt in het bijzonder aandacht aan de onontbeerlijke opleiding van de leden van de niet-politionele hulpdiensten: ofwel geeft zij de opleiding rechtstreeks, wanneer het gaat om de leden van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming of de kandidatenbrandweerofficieren, ofwel regelt zij de principes en de modaliteiten ervan, wanneer het gaat om de brandweerlieden. Gespecialiseerde ingenieurs zijn belast met de opstelling van bestekken, de toewijzing van opdrachten en de opvolging van de voorlopige opleveringen, teneinde aan de hulpdiensten het goed presterende materieel en de persoonlijke beschermingsmiddelen te leveren die nodig zijn voor de dagelijkse uitvoering van de opdrachten: autoladders, autopompen, snelle hulpwagens, warmtebeeldcamera s, gaspakken, brandweerhelmen, Andere ingenieurs inzake telecommunicatie beheren het radionetwerk, installeren elektronische sirenes en nemen deel aan de ontwikkeling van het belangrijke project Astrid. De diensten moeten optimaal functioneren. De Algemene Directie is belast met de controle van de brandweerdiensten. Hoewel het kleine aantal medewerkers dat zich aan die taak kan wijden, de efficiëntie ervan beperkt, moet het belang van dat inspectiewerk niet meer aangetoond worden. Wanneer de weersomstandigheden te wensen overlaten en de burgers daarvan het slachtoffer zijn, zal de Algemene Directie zich met hun problemen bezighouden. Zij beheert immers de dossiers betreffende de rampen, van de erkenning van een gebeurtenis als algemene ramp tot de storting aan de slachtoffers van de schadevergoeding waarop zij recht hebben. 10 wie zijn wij?

11 Organisatie en Management I Personeel 12 Begroting en boekhouding 22 Logistiek 35 Gebouwen 41 Management 47

12 A Personeel De personeelsdienst van de Algemene Directie verzekert het beheer van het statutaire en contractuele personeel van de centrale diensten, de zes operationele eenheden van de Civiele Bescherming, het Federaal Opleidingscentrum voor de hulpdiensten en de neutrale call takers, ofwel 883 medewerkers in totaal. De dienst heeft een echte scharnierfunctie tussen dit personeel en de dienst P&O van de FOD. Hij werkt namelijk aan het opstellen van het personeelsplan, beheert het personeelsbestand en de personeelsbewegingen door de selectie van het personeel te organiseren, toe te zien op de aanwerving van het personeel en, indien nodig, de interne mobiliteit en de bevorderingen te stimuleren. Hij ziet toe op de toepassing van de specifieke reglementering waaraan enerzijds het operationele personeel in continudienst (24u/72u dienst) en anderzijds de neutrale call takers van het ASTRID-project zijn onderworpen. Hij voert de nodige controles en betalingen uit inzake overuren, en controleert de verblijfs- en reiskosten. De personeelsdienst verzekert eveneens het beheer van de dossiers van de ongeveer 1000 vrijwillige personeelsleden die het permanente operationele personeel versterken. 1 Personeelsbestand van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid 1.1 Inleiding Het personeel van de Algemene Directie is verdeeld over de centrale diensten, het Federaal Opleidingscentrum, de operationele eenheden en de Provinciale Centra voor Informatie en Communicatie (CIC) van de Federale Politie. In de loop van 2006 is het globale personeelsbestand van de Algemene Directie nog wat gestegen. Deze groei doet zich vooral voor bij de niveaus A, C en D. De volgende punten tonen de situatie van het personeelsbestand van de Algemene Directie op 31 december Organisatie en Management

13 1.2 Centrale diensten (toestand op 31 december 2006) Niveau Statutairen Contractuelen Totaal Voltijds equivalent NL FR NL FR A ,4 B ,1 C ,1 D ,1 Totaal ,7 1.3 Federaal Opleidingscentrum voor de Hulpdiensten (toestand op 31 december 2006) Niveau Statutairen Contractuelen Totaal Voltijds equivalent NL FR NL FR A B C D ,85 Totaal , Operationele eenheden (toestand op 31 december 2006) Momenteel zijn er vier permanente eenheden (Liedekerke, Brasschaat, Ghlin en Crisnée), en twee grote wachten (Jabbeke en Libramont). De grote wachten hebben minder personeel en materieel dan de permanente eenheden. De oprichting van 2 nieuwe operationele eenheden in Gembloux en in Hasselt is voorzien voor de komende jaren. Deze operationele eenheden worden bemand door administratief en vakpersoneel dat zijn functie uitoefent in dagdienst van 7u36min, alsook door operationeel personeel dat in continudienst werkt. De operationele personeelsleden voeren een prestatie van 24 uur uit, gevolgd door 72 uur rust. Tijdens die rust kunnen zij evenwel opgeroepen worden in geval van rampen of zware interventies. 13 Organisatie en Management

14 De werking van de operationele eenheden wordt bepaald door het ministerieel besluit van 22 november 1985 dat momenteel herzien wordt. De operationele eenheden kunnen tevens versterking krijgen van het vrijwillige personeel, dat op administratief vlak volledig beheerd wordt door de personeelsdienst van de Algemene Directie. Liedekerke Brasschaat Jabbeke Ghlin Crisnée Libramont Totaal Statutaire personeelsleden Niveau A Adviseur Operationeel personeel Niveau B Technisch deskundige Niveau C Technisch assistent Niveau D Oper. brigadier Oper. medewerker Techn. medewerker Vakpersoneel Niveau C Techn. assistent Niveau D Techn. medewerker Administratief personeel Niveau C Admin. assistent Niveau D Admin. medewerker Totaal Statutairen Contractuele personeelsleden Niveau C Admin. assistent Niveau D Adm. medewerker Techn. medewerker Oper. medewerker Totaal contractuelen Algemeen totaal Organisatie en Management

15 1.5 Vrijwilligers (toestand op 31 december 2006) Naast het statutaire en contractuele personeel telt de Civiele Veiligheid 998 vrijwillige personeelsleden die bij belangrijke interventies door de eenheidschefs ter versterking kunnen worden opgeroepen. Het gaat voornamelijk om agenten en om instructeurs. De vrijwilligers hangen af van de verschillende eenheden en grote wachten, naargelang van hun woonplaats. PE LIEDEKERKE 171 GW LIBRAMONT 155 PE GHLIN 170 GW JABBEKE 129 PE CRISNEE 205 PE BRASSCHAAT 168 Totaal Neutrale call takers Op 31 december 2005 bedroeg het aangeworven personeel voor de functie van neutrale call taker personeelsleden: 58 Nederlandstaligen en 35 Franstaligen. De verdeling per niveau was 32 personeelsleden van niveau B en 61 personeelsleden van niveau C. Aangezien nog een veertigtal banen als neutrale call taker voorzien diende te worden in de CIC s, bood een nieuwe aanwervingscampagne een groep van 14 Franstalige kandidaten en 3 Nederlandstalige kandidaten van zeer verschillende afkomst de kans om op 1 februari 2006 in dienst te treden. De Franstaligen zijn onmiddellijk begonnen aan hun multidisciplinaire opleiding, terwijl de Nederlandstaligen, onvoldoende talrijk, toegewezen werden aan de CIC s van Antwerpen en Brussel tot ze konden deelnemen aan een latere opleidingssessie. Naar aanleiding van nieuwe aanwervingen die voornamelijk gebeurden onder het personeel van Landsverdediging en onder de personen die zich op de arbeidsmarkt bevonden, werd een nieuwe opleidingssessie opgestart op 1 oktober 2006 voor een groep van 11 nieuwe Nederlandstalige kandidaten, die vervoegd werden door de drie Nederlandstaligen die tijdens de vorige aanwervingsfase aangeworven werden. Rekening houdend met deze indiensttredingen, maar ook met enkele mensen die vertrokken zijn in de loop van het jaar, bedroeg op 31 december 2006 het aangeworven personeel om de functie van neutrale call taker te vervullen 108 agenten, waaronder 65 Nederlandstaligen en 43 Franstaligen. Van deze 108 agenten waren er 31 van niveau B en 77 van niveau C. De laatste maanden van het jaar 2006 stonden in het teken van de selectie van nieuwe kandidaten, wat de start van een nieuwe opleidingssessie zal toelaten voor een tiental nieuwkomers die begonnen zijn op 1 februari Organisatie en Management

16 CIC (provincie) Personeel Totaal B C Antwerpen Waals-Brabant Brussel Henegouwen Luik Limburg Luxemburg Namen Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Totaal Algemeen overzicht van het personeelsbestand van de Algemene Directie Niveau Statutairen Contractuelen Totaal NL FR NL FR A B C D Totaal Opdrachten 2.1 Algemeen De taken van de Personeelsdienst kunnen in drie categorieën onderverdeeld worden: dagdagelijkse taken die ook door andere personeelsdiensten uitgevoerd worden: beheer van statutair en contractueel personeel als tussenschakel tussen de personeelsleden en de Stafdienst P&O en algemene organisatie ; 16 Organisatie en Management

17 specifieke taken, inherent aan het operationele karakter van de Algemene Directie: vermits de meeste personeelsleden van de Algemene Directie in continudienst zijn tewerkgesteld, moet het administratief personeelsbeheer steeds aangepast worden aan en rekening houden met deze specifieke behoeften. De bijzondere wervingsvereisten en -proeven, de specifieke loopbaanstructuur, gebaseerd op ad-hocopleidingen, het arbeidssysteem en de verlofregeling, die steeds de middenweg moeten zoeken tussen de noden van de continudienst en de rechten van het personeelslid ; het volledige beheer van de ongeveer 1000 vrijwilligers van de Civiele Bescherming. Dit omvat hun aanwerving, loopbaanstructuur, uitbetalingen, behandeling van arbeidsongevallen, Selectie en werving Algemeen overzicht De lijsten met het personeelsbestand van de Algemene Directie worden actueel gehouden door de Personeelsdienst, die in staat moet zijn om de verdeling van de te voorziene banen te bepalen via rekrutering en via bevordering. Deze lijsten laten eveneens toe om de personeelsbewegingen op te volgen en om de aanwerving van contractuelen ter vervanging van het ontbrekende personeelsbestand te beheren. In 2006 werden 101 personeelsleden geworven. De personeelsdienst is betrokken geweest bij alle procedures, als jurylid en/of als organisator. Hieronder een overzicht van de aanwervingen Hoofdbestuur Operationele eenheden Florival Call takers TOTAAL A B C D Totaal De Werving van operationele agenten Om het personeelsplan uit te voeren en de nodige vervangingen te realiseren werd er beroep gedaan op de bestaande wervingsreserve van de operationele medewerkers. Deze wervingen werden gerealiseerd in verschillende golven. Een eerste werving werd gestart in maart 2006, de tweede in augustus 2006 en de derde in december De eerste golf 20 Nederlandstalige kandidaten en 15 Franstalige kandidaten namen deel aan de sportproeven. Hiervan slaagden er 17 personen (10 NL & 7 fr). Na de sportproeven ondergingen zij nog medische tests. Uiteindelijk hebben er 7 Nederlandstalige kandidaten en 5 Franstalige kandidaten hun stage aangevat op 1 mei Op het einde van hun stage werden deze 12 personen in vast verband benoemd. 17 Organisatie en Management

18 De tweede golf 32 Nederlandstalige kandidaten en 13 Franstalige kandidaten namen deel aan de sportproeven. Hiervan slaagden er 19 personen (15 NL & 4 FR). Na de sportproeven ondergingen zij nog medische tests. Uiteindelijk hebben er 17 Nederlandstalige kandidaten en 8 Franstalige kandidaten hun stage aangevat op 1 november De derde golf 7 Nederlandstalige kandidaten en 28 Franstalige kandidaten namen deel aan de sportproeven die georganiseerd werden op 14, 20 en 22/12/06. Hiervan slaagden er 8 personen (2 NL & 6 Fr). De effectieve indiensttreding van de geslaagden is voorzien voor april De stage van de operationele medewerkers duurt 3 maanden. De eerste twee maanden van hun stageperiode werken ze in 8uren-dienst. De derde en laatste maand werken ze in 24urendienst. Gedurende deze stage worden verschillende theoretische en praktische opleidingen gegeven in de eenheden. In het totaal gaat het om 130 uur opleiding. Op het einde van de opleidingen Gaspakdrager, Perslucht en GRIMP wordt er telkens een examen georganiseerd. Om benoemd te kunnen worden moet de operationeel medewerker slagen in het examen Gaspakdrager en Perslucht. 2.3 Administratie van het personeel Als scharnierdienst bezorgt de Personeelsdienst talrijke aanvragen van het personeel of van de hiërarchie voor advies, beslissing of informatie aan de dienst P&O van de FOD. Die aanvragen zijn van de meest uiteenlopende aard: disponibiliteit, advies van de gezondheidsdienst, werkstelsel, benoeming en bevordering, cumulatieaanvraag, arbeidsongeval,... In 2006 waren deze taken goed voor 1420 dossiers. De personeelsdienst heeft eveneens de follow-up verzekerd van 14 verkeersongevallen en 16 verkeersovertredingen (doorsturing naar de juridische dienst van het Departement en naar de eenheden, contacten met de Federale Politie en de parketten van de Procureurs des Konings). Bovendien werden 30 aanvragen tot machtiging voor zending in het buitenland behandeld. De dienst zorgt er ook voor dat alle verlofbladen van het operationele personeel, evenals de recuperatiebladen, omgezet worden in functie van het specifieke arbeidssysteem van deze personeelsleden. Wanneer het verlofstelsel van de personeelsleden tijdens het jaar herzien wordt (deeltijds werk, disponibiliteit, verlof zonder wedde,...) wordt de omzetting eveneens uitgevoerd door de personeelsdienst van de Civiele Veiligheid. 18 Organisatie en Management

19 De kostenstaten i.v.m. reis- en verblijfskosten worden, vóór betaling, gecontroleerd door de personeelsdienst, evenals de ingediende schuldvorderingen voor de betaling van de verplaatsingen bij opleidingen of medische onderzoeken. Dat ziet er voor 2006 als volgt uit: Diensten Aantal binnengekomen staten Bedrag Brussel ,09 EUR Crisnée ,70 EUR Ghlin ,22 EUR Libramont ,87 EUR Brasschaat ,77 EUR Liedekerke ,36 EUR Jabbeke ,34 EUR Florival ,31 EUR Call takers ,95 EUR Totaal ,61 EUR Het voorstel inzake kilometercontingent dat aan sommige personeelsleden van de Algemene Directie toegekend wordt voor het gebruik van hun eigen voertuig tijdens hun verplaatsingen, wordt door de Personeelsdienst aan de horizontale diensten van de FOD voorgelegd. De overuren van het personeel van de operationele eenheden worden gecontroleerd op basis van de interventieverslagen. Daarna worden zij voor betaling naar de Dienst Boekhouding van het Departement gestuurd. In 2006 werden overuren, verdeeld als volgt, uitbetaald: Diensten Aantal binnengekomen staten Bedrag Brasschaat ,52 EUR Liedekerke ,19 EUR Jabbeke ,01 EUR Crisnée ,68 EUR Ghlin ,52 EUR Libramont ,00 EUR Totaal ,92 EUR De Personeelsdienst is belast met het administratieve beheer van de 998 vrijwillige personeelsleden. Het betreft hier onder meer de aanwerving, de betaling van de interventieuren, evenals de uren gepresteerd in het kader van opleidingen, vergaderingen of karweien. In 2006 heeft de personeelsdienst uren uitbetaald, verdeeld als volgt: Opleiding: u Vergaderingen: u Karweien: u Interventies: u voor een totaal bedrag van EUR. 19 Organisatie en Management

20 De Personeelsdienst is eveneens belast met het beheer van de arbeidsongevallen van de vrijwillige personeelsleden van begin tot einde. Hij zorgt met name voor de voorbereiding van de erkenning als arbeidsongeval, berekent de vergoedingen in geval van tijdelijke ongeschiktheid, de rentes in geval van blijvende ongeschiktheid na consolidatie,... De dienst verzekert eveneens de betaling van de rentes in het kader van de arbeidsongevallen die hebben plaatsgevonden vóór de inwerkingtreding van de wet van 3 juli Overleg met de syndicaten De dienst organiseert overlegvergaderingen tussen de vakbonden en de Algemene Directie, met name de tussenoverlegcomités (TOC). Hij staat eveneens in voor de opvolging van deze vergaderingen. In de loop van 2006 vonden 4 dergelijke vergaderingen plaats, op 9 maart, 27 april, 22 juni en 11 december. 2.5 Medische follow-up De personeelsdienst houdt zich eveneens bezig met de opvolging van de dossiers die een medisch karakter vertonen. Op regelmatige tijdstippen vinden overlegvergaderingen plaats met de hoofdgeneesheer van de interbedrijfsgeneeskundige dienst. Inenting tegen de griep: met het oog op eventuele interventies die verband houden met de vogelgriep werd beslist om de operationele personeelsleden in te enten tegen de griep. Zo werden 540 vaccins aangekocht waarmee de arbeidsgeneesheer de personeelsleden kon inenten in de loop van november Herhalingsinentingen tegen tyfus en meningitis: om hun zendingen in het buitenland te volbrengen, moeten de vrijwillige operationele personeelsleden steeds in orde zijn met de inenting tegen tyfus, meningitis, polio en geelzucht. Hiervoor werden 143 vaccins aangekocht waardoor de arbeidsgeneesheer in mei 2006 kon overgaan tot de inenting. 2.6 Opleiding en ontwikkeling van het personeel van de Algemene Directie Gecertificeerde opleiding De opstartprocedure van de gecertificeerde opleiding in niveau D werd in gang gezet in augustus Alle personeelsleden van de graad administratief of technisch medewerker werden geïnformeerd over deze lancering. Zo werden 507 personen gecontacteerd, waarvan er 382 beslist hebben om zich in te schrijven voor een gecertificeerde opleiding OFO-opleidingen Op een totaal van 101 opleidingsaanvragen bij OFO, werden er 85 goedgekeurd. 20 Organisatie en Management

21 Deze aanvragen betroffen : Informatica : 25 % Talen : 15 % Andere (reglementering op de overheidsopdrachten, schriftelijke vaardigheden, opstellen van technische documenten,...): 60 % Interne administratieve opleidingen (in samenwerking met de Dienst P&O) Lessen Nederlands of Frans met het oog op de beheersing van de taal voor een vloeiend gesprek. Vergaderbeheer (opleiding bestemd voor de dienstchefs van de centrale diensten) Opleiding inzake voedselhygiëne Om de grootst mogelijke hygiëne te garanderen in de keukens van de eenheden van de Civiele Bescherming, werd een opleiding inzake voedselhygiëne georganiseerd op 6 juni en 7 september 2006 voor de personen die regelmatig in de keukens komen. Deze cursus werd gegeven door de externe dienst preventie en bescherming ARISTA. 3 Ontwikkelen van een modern beleid inzake personeelsbeheer De Algemene Directie heeft sedert meerdere jaren geleverde inspanning verder gezet om een modern beleid inzake personeelsbeheer te ontwikkelen. Deze inspanningen werden in het bijzonder geleverd op drie vlakken : een ontwerp van nieuw statuut voor de vrijwilligers werd op stapel gezet ; heel bijzondere aandacht werd geschonken aan het opstarten en de voortgang van de ontwikkelcirkels ; personeelsleden van de vier niveaus hebben deelgenomen aan de gecertificeerde opleidingen, waarvoor ze ingeschreven waren in Sommigen hebben in de loop van 2006 hun test afgelegd. De Algemene Directie werkt ook mee aan het project Diversiteit dat gepromoot wordt door de FOD P&O en dat als doel heeft de verhouding allochtonen en vrouwen in bepaalde overheidsdiensten te verhogen, onder andere door deze groepen beter te informeren over de tewerkstellingsmogelijkheden. In deze context werd een informatiedag georganiseerd in de permanente eenheden van Brasschaat en van Crisnée. De twee kazernes stonden open voor het publiek en er werden talrijke oefeningen en demonstraties georganiseerd. Het aantal bezoekers lag om en bij de 1000 personen. 21 Organisatie en Management

22 B Begroting en boekhouding Een begroting van euro bestelbonnen vastleggingen facturen 1 Algemeen De activiteiten van de dienst die verantwoordelijk is voor de financiën van de Algemene Directie zijn: wat de boekhouding betreft: het beheer van de uitgaven en de ontvangsten. wat de begroting betreft: de opmaak, controle en de follow-up hiervan. 1.1 Beheer van de boekhouding Men moet onderscheiden: a) het boekhoudkundig beheer van de ontvangsten, waaronder onder andere: de opbrengst van de stortingen afkomstig van de overheidsbedrijven en uit de Staatsbegroting voor het personeel dat ter beschikking gesteld wordt van de centra inzake call takers; de heffingen bestemd voor het Seveso-fonds; de heffingen bestemd voor het Nucleair fonds; de heffingen op de verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid bestemd voor het Fonds voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing; de opbrengst van de facturering van het vervoer per ziekenwagen en van de te betalen interventies van de Civiele Bescherming; de gedeeltelijke recuperatie van de financiële tussenkomst bij de aankoop van brandweermaterieel; de opbrengst van Europese subsidies in het kader van de noodplanning. Voor deze ontvangsten worden maandelijks staten opgemaakt en dient er jaarlijks een eindafrekening te gebeuren binnen de opgelegde termijnen. Deze ontvangsten dienen steeds geaffecteerd te worden aan de respectieve fondsen. 22 Organisatie en Management

23 b) de boekhoudkundige verwerking van de uitgaven, onder andere: de uitgaven betreffende het personeel: betaling van overuren, vrijwilligers, chauffeursvergoedingen, enz; de uitgaven betreffende de werkingskredieten: werkingsuitgaven voor de Algemene Directie, specifieke interventiekosten, werkingskosten voor de brandbestrijding, onderhoudsuitgaven van de alarmverspreidingscentra, enz. de uitgaven betreffende de investeringskredieten: investeringen voor de Algemene Directie, voor de brandweerdiensten, voor de operationele eenheden, voor de 100-centrales, in het kader van de Seveso-activiteiten, in het kader van de nucleaire veiligheid en voor de kustwacht. de uitgaven betreffende de subsidies: bijdrage in de kosten van laboratoria belast met onderzoeken in verband met brandvoorkoming, toelagen aan de verschillende brandweerfederaties en het Nationaal Fonds voor hulpverlening aan brandweerlieden, tussenkomsten ten voordele van de Shape, tussenkomsten betreffende de prestaties van de aangestelden van de 100-centra, subsidies aan de provinciale opleidingscentra voor het inrichten van cursussen en tegemoetkomingen naar aanleiding van de herstellingen ten gevolge van de oorlogen en In dit kader dienen er door de dienst vastleggingen (provisioneel, specifiek of via fondsvoorschotten) genomen te worden, bestelbonnen gemaakt, facturen betaald, betalingsborderellen opgemaakt, buitengewone rekeningen nagekeken, enz. 1.2 Beheer van de begroting Elk jaar dient hiervoor de begrotingscyclus doorlopen te worden. Voor de dienst komt het in grote lijnen hierop neer: inzamelen van alle relevante info en de verwerking hiervan (rekening houdend met de begrotingsinstructies) tot budgettaire documenten voor de vergaderingen betreffende de opmaak en de controle van de begroting; omzetten van deze budgettaire documenten -na alle besprekingen en akkoord van de verschillende instanties- in parlementaire documenten; maandelijkse opvolging (follow-up) betreffende de besteding van de kredieten van de Algemene Directie en de Calltaking. 23 Organisatie en Management

24 2 Budgettaire realisaties 2006 van de Algemene Directie per activiteitenprogramma Overzicht van de kredieten en de realisaties 2006 (budget 13 - afdeling 54), zowel in vastlegging als in ordonnancering. 2.1 Begroting betreffende de Civiele Veiligheid Globaal overzicht per programma Deze tabel geeft een globaal overzicht van de kredieten en de realisaties 2006, verdeeld per (activiteiten) programma. Alle kredieten en realisaties worden steeds vermeld in keur (1.000 euro). VOORWERP VAN UITGAVE Budget 2006 aangepast Budget 2006 gerealiseerd % van het totaal Krediet vastleggingen Krediet ordonnanceringen Realisatie vastleggingen Realisatie ordonnanceringen realisatie vastleggingen realisatie ordonnanceringen Programma 0: Bestaansmiddelenprogramma Programma 2: Operaties van de Civiele Veiligheid; uitrusting en opleiding van de Civiele Veiligheid, de brandweerdiensten en de centra Programma 3: Fonds voor de aanschaffing van materieel en uitrusting voor de opdrachten van de brandweerdiensten Programma 4: Fonds voor risico s van zware ongevallen (Seveso) Programma 5: Fonds voor risico s van nucleaire ongevallen Programma 6: Directie van de financiële tussenkomsten ten voordele van derden Programma 8: Oorlogsschade Programma 9: Kustwacht ,35% 45,58% ,50% 25,69% ,53% 0,94% ,69% 7,02% ,28% 5,42% ,12% 14,96% ,51% 0,37% ,03% 0,02% Totaal ,00% 100,00% 24 Organisatie en Management

25 Aandeel in het totaal Percentage 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% % van het totaal realisatie vastleggingen % van het totaal realisatie ordonnanceringen 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Programma 0 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 8 Programma 9 Voorwerp van de uitgave Overzicht van de kredieten per basisallocatie Deze tabel geeft een globaal overzicht van de kredieten en de realisaties 2006, verdeeld per basisallocatie. Alle kredieten en realisaties worden steeds vermeld in keur (1.000 euro). VOORWERP VAN UITGAVE Budget 2006 aangepast Budget 2006 gerealiseerd % van het totaal Krediet vastleggingen Krediet ordonnanceringen Realisatie vastleggingen Realisatie ordonnanceringen % vastleggingen % ordonnanceringen Programma 0: Bestaansmiddelen-programma -BA : vast en stagedoend statutair personeel -BA : ander dan statutair personeel -BA : niet-voltijds tewerkgestelde agenten van de CV -BA : aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten -BA : werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica ,53% 36,88% ,50% 4,39% ,12% 1,41% ,16% 2,15% ,10% 0,11% 25 Organisatie en Management

26 -BA : inrichting van lokalen ten gebruike van de CV -BA : financiering van de interventiekosten -BA : voorlichting, documentatie en public relations -BA : aankoop van duurzame roer. goederen -BA : investeringsuitgaven inzake de informatica ,04% 0,04% ,42% 0,35% ,09% 0,07% ,12% 0,05% ,27% 0,14% Totaal programma ,35% 45,58% Programma 2: Operaties van de Civiele Veiligheid; uitrusting en opleiding van de Civiele Veiligheid, de brandweerdiensten en de centra -BA : aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten -BA : werkingskosten operationele eenheden -BA : werkingskosten brandbestrijding schepen Schelde -BA : aanschaf bijzonder materieel voor de brandweer -BA : investeringen/ uitrustingen voor de brandweer -BA : aanschaf materieel/ uitrusting voor de Civiele Bescherming -BA : aanschaf materieel voor interventies -BA : onderhoud van de alarmverspreidingscentra -BA : exploitatiekosten van de hulpdiensten -BA : installatie/uitrusting van de 100-centra ,70% 0,75% ,81% 1,02% ,04% 0,03% ,34% 0,02% ,87% 15,32% ,31% 2,58% ,13% 0,13% ,26% 0,24% ,63% 3,04% ,07% 0,01% 26 Organisatie en Management

27 -BA : investeringen informaticanet van de hulpdiensten -BA : fonds voor preventie en onderzoek voor brand/ontploffing -BA : werkingskosten van allerlei aard inzake de vogelgriep -BA : investeringskosten van allerlei aard inzake vogelgriep ,55% 1,16% ,58% 1,19% ,15% 0,17% ,04% 0,06% Totaal programma ,50% 25,69% Programma 3: Fonds voor de aanschaffing van materieel en uitrusting voor de opdrachten van de brandweerdiensten -BA : aanschaf van materieel/uitrusting voor de brandweer ,53% 0,94% Totaal programma ,53% 0,94% Programma 4: Fonds voor risico s van zware ongevallen (Seveso) -BA : bezoldiging personeel -BA : bestuurs-, werkingsen studieonkosten -BA : investeringsuitgaven in het kader van het seveso-fonds ,37% 1,72% ,96% 0,61% ,36% 4,69% Totaal programma ,69% 7,02% Programma 5: Fonds voor risico s van nucleaire ongevallen -BA : bezoldiging personeel -BA : bestuurs-, werkingsen studieonkosten -BA : investeringsuitgaven in het kader van het nucleair-fonds ,51% 0,64% ,59% 1,77% ,18% 3,01% Totaal programma ,28% 5,42% Programma 6: Directie van de financiële tussenkomsten ten voordele van derden -BA : financiering demilitarisering site ex-p.r.b van Balen -BA : bijdrage kosten labo belast met onderzoek brandvoorkoming ,00% 0,00% ,05% 0,00% 27 Organisatie en Management

28 -BA : toelage federaties en nationaal fonds -BA : tussenkomst ten voordele van de Shape -BA : terugbetaling van de aangestelden van de 100-centra -BA : terugbetaling van de familie van de slachtoffers -BA : subsidies en werkingskosten voor de brandweerscholen ,07% 0,09% ,19% 1,49% ,23% 11,55% ,00% 0,00% ,58% 1,83% Totaal programma ,12% 14,96% Programma 8: Oorlogsschade -BA : herstelvergoeding oorlogsschade BA : herstelvergoeding oorlogsschade ,02% 0,03% ,48% 0,34% Totaal programma ,51% 0,37% Programma 9: Kustwacht -BA : aankoop van nietduurzame goederen en van diensten -BA : aankoop van duurzame roerende goederen -BA : investeringsuitgaven inzake de informatica ,03% 0,02% ,00% 0,00% ,00% 0,00% Totaal programma ,03% 0,02% Totaal ,00% 100,00% 28 Organisatie en Management

29 Verdeling van de kredieten: personeelskosten, functioneringskosten en investeringsuitgaven : Budget 2006 aangepast Budget 2006 gerealiseerd % van het totaal Krediet vastlegging Krediet Realisatie vastlegging Realisatie % vastlegging % ordonnancering ordonnancering ordonnancering Personeel ,04% 45,02% Werkings-kredieten ,68% 26,52% Investerings- Kredieten ,29% 28,46% Totaal ,00% 100,00% Aandeel in totaal vastleggingen Personeel Werkingskredieten Investeringskredieten Aandeel in totaal ordonnanceringen Personeel Werkingskredieten Investeringskredieten 29 Organisatie en Management

30 Bespreking van enkele markante feiten voor het begrotingsjaar 2006: basisallocatie : deze basisallocatie wordt gebruikt voor de aankoop van specifiek materieel ten gunste van de brandweer, met name jassen, broeken, vesten en helmen. Gedurende de jaren 2004 en 2005 werden hiervoor geen aankopen gedaan aangezien er nieuwe lastenboeken dienden opgemaakt te worden. In 2006 werden deze voltooid en hierdoor kon het volledige krediet van keur benut worden. basisallocatie : deze basisallocatie wordt gebruikt voor de aankoop van materieel (autopompen, tankwagens, draailadders, enz) ten gunste van de brandweer. Ten gevolge van een beperking (besparingsmaatregel) van de vastleggingskredieten van de investeringen kon slechts een gedeelte van dit krediet worden aangewend. Concreet kon slechts keur worden vastgelegd op een totaal krediet van keur. Daarmee werd de voortdurende stijging van deze kredieten (met een aanzienlijke stijging in het kader van de ramp te Gellingen) stopgezet. Effectief vastgelegd Effectief vastgelegd Bedrag (in euro) Effectief vastgelegd Jaartal basisallocaties en : deze kredieten werden speciaal (en voor de eerste keer) verworven in het kader van de bestrijding van de vogelgriep. Hiermee werden onder andere stoffilters, beschermkledij, ontsmettingspoorten en dergelijke mee aangekocht. ankerprincipe: dit betreft een besparingsmaatregel die een beperking oplegt aan alle ordonnanceringen gedurende een bepaald jaar. Meer concreet betekent dit dat, niettegenstaande de noodzakelijke kredieten aanwezig zijn, deze toch niet voor de volledige 100% kunnen (mogen) aangewend worden. Aangezien, conform de instructies voor het begrotingsjaar 2006, de personeelskredieten en subsidies/dotaties uit het anker moesten gelicht worden, vielen de opgelegde besparingen hoofdzakelijk ten laste van de werkingsen investeringskredieten. Het gevolg hiervan is een doorschuiving van de betalingsverplichtingen naar het begrotingsjaar Organisatie en Management

31 2.2 Begroting betreffende Call Takers (budget 13 - afdeling 63) Deze tabel geeft een globaal overzicht van de kredieten en de realisaties Aangezien deze begroting slechts 1 programma heeft (bestaansmiddelenprogramma: programma 0) wordt er onmiddellijk overgegaan tot een overzicht per basisallocatie. Alle kredieten en realisaties worden steeds vermeld in keur (1.000 euro). VOORWERP VAN UITGAVE Budget 2006 aangepast Budget 2006 gerealiseerd % van het totaal Krediet vastlegging Krediet ordonnancering Realisatie vastlegging Realisatie ordonnancering % vastlegging % ordonnancering Programma 0: Geïntegreerde centra voor dringende oproepen -BA : vast en stagedoend statutair personeel -BA : ander dan statutair personeel -BA : dotatie aan de geïntegreerde centra voor dringende oproepen -BA : aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten ,67% 42,82% ,00% 0,00% ,06% 53,29% ,27% 3,89% Totaal programma ,00% 100,00% Totaal ,00% 100,00% De basisallocatie betreft een dotatie uit de Staatsbegroting en dient ter spijzing van het fonds. Na toewijzing van deze middelen in het fonds kunnen de noodzakelijke uitgaven gedaan worden ten behoeve van de calltakers. Verdeling van de kredieten: personeelskosten, functioneringskosten en investeringsuitgaven : Budget 2006 aangepast Budget 2006 gerealiseerd % van het totaal Krediet vastlegging Krediet ordonnancering Realisatie vastlegging Realisatie ordonnancering % vastlegging Personeel ,67% 42,82% % ordonnancering Werkings- Kredieten Investerings- Kredieten ,33% 57,18% ,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 31 Organisatie en Management

32 Aandeel in totaal vastleggingen Personeel Werkingskredieten Investeringskredieten Aandeel in totaal ordonnanceringen Personeel Werkingskredieten Investeringskredieten 32 Organisatie en Management

33 3 Recuperatie van de kosten die voortvloeien uit de betalende interventies en het vervoer per ambulance die uitgevoerd worden door de Civiele bescherming 3.1 Inleiding Vanuit het oogpunt van de facturering van de interventies van de CB, worden de ontvangen interventieverslagen van de 6 operationele eenheden van het land geanalyseerd door de dienst «Recuperatie» van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid ; wanneer het een gratis opdracht betreft, worden ze zonder gevolg geklasseerd. De andere verslagen zijn het voorwerp van een facturering die de personeels- en de materieelkost in rekening brengt. De strijd tegen vervuilingen is het type interventie dat het vaakst gefactureerd wordt, volgens het principe van de «vervuiler betaalt». Het vervoer per ambulance dat vermeld wordt in de verslagen van de 3 betrokken operationele eenheden, wordt gefactureerd overeenkomstig de wet van 8 juli 1964 en het koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende vaststelling van het tarief voor dit soort vervoer. Bovendien wordt een tussenkomst in de kosten gevorderd van de FOD Volksgezondheid voor het vervoer per ambulance dat zonder resultaat gebleven is. 3.2 Interventies Voor 2006 werden 1895 interventies geregistreerd en als volgt behandeld : dossiers werden zonder gevolg geklasseerd (wettelijke opdrachten niet-invorderbaar door een gebrek aan informatie bij de procureur des Konings, ) ; 482 dossiers werden gefactureerd voor een totaal bedrag van waarvan gerecupereerd werd ; 256 dossiers zijn in vooronderzoek en moeten nog gefactureerd worden. Hierbij moet nog het beheer gevoegd worden van de nog lopende dossiers van de vorige jaren waarvoor in 2006 een bedrag van gerecupereerd werd. 33 Organisatie en Management

34 3.3 Ziekenwagens In 2006 werden er transporten per ambulance gefactureerd. Er werd een bedrag van gerecupereerd. Ook hierbij moet nog het beheer gerekend worden van de nog lopende dossiers van de vorige jaren waarvoor een bedrag van gerecupereerd werd in Er werden 47 facturen (onnodige ritten) gestuurd naar de FOD Volksgezondheid voor een bedrag van Perspectieven De algemene opdracht van de financiële directie bestaat erin de andere directies,waaruit de Algemene Directie bestaat, te ondersteunen. Haar projecten strekken er voornamelijk toe de productiviteit en de kwaliteit van het werk te verhogen en de dienstverlening te verbeteren. Daartoe wil zij meer in het bijzonder de werkprocessen voortdurend verbeteren en controleren. Die inspanning zal de komende jaren natuurlijk voortgezet worden. Deze continue zoektocht naar verbeteringen is noodzakelijk om een kwalitatieve dienstverlening te blijven geven aan de andere directies. 34 Organisatie en Management

35 Logistiek C De dienst Logistiek van de Algemene Directie werd in oktober 2005 opgericht. Hij is belast met de volgende taken: Beheer van de gebouwen die ter beschikking worden gesteld van de Algemene Directie in Brussel en Florival (installatie van de nieuwe medewerkers, beheer van de vergaderzalen, verhuis,...); Aankoop van niet-specifieke goederen en diensten; Beheer van het wagenpark; Beheer van de agendadienst. 1 Installatie van de nieuwe medewerkers In de loop van 2006 heeft de dienst Logistiek gezorgd voor de installatie van 55 nieuwe medewerkers. Concreet houdt dit in dat elke medewerker bij aankomst zou moeten kunnen beschikken over: een lokaal of een deel van een lokaal; een bureau; een stoel of een zetel; een kast; een kapstok; een vaste telefoon en in voorkomend geval een GSM; een computer met de nodige software; een badge om te prikken; klein bureaumateriaal (vuilnisemmer, mappen, papier, nietjesmachine, perforator,...). 35 Organisatie en Management

36 2 Verhuizing Voor het welzijn van de medewerkers, vermijden wij opeenvolgende verhuizingen binnen ons gebouw. De komst van nieuwe medewerkers vereist soms toch een reorganisatie van de bezetting van de ruimte. Elke verhuizing brengt een aanzienlijk aantal taken met zich mee. Het spreekt voor zich dat elke verhuizing georganiseerd wordt in nauwe samenwerking met de betrokken directeur(s). De dienst Logistiek doet voorstellen, met behulp van een plan. Eens het plan goedgekeurd is en de datum vastgelegd is, moeten verschillende taken uitgevoerd worden: Kisten vragen aan het economaat; De nodige werkmannen vragen aan het economaat voor het verhuizen van de kisten en het meubilair; Het economaat inlichten over de wijzigingen van de telefoonnummers; ICT inlichten over de veranderingen; De telefoonlijst aanpassen; 3 Aanvraag van vergaderzalen in de Leuvenseweg 1 en 3 De Algemene Directie heeft enkel één vergaderzaal en kan beschikken over vier andere zalen die afhangen van het centrale economaat. In 2006 heeft de dienst Logistiek meer dan 400 vergaderingen georganiseerd. 36 Organisatie en Management

Civiele Veiligheid. Activiteitenrapport I 2007

Civiele Veiligheid. Activiteitenrapport I 2007 Civiele Veiligheid Activiteitenrapport I 2007 Dit deel van het activiteitenverslag is een realisatie van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Nadere informatie

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Civiele Veiligheid

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Civiele Veiligheid activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Civiele Veiligheid Voorwoord 6 Wie zijn wij? 9 I Organisatie en Management 11 A. Personeel 12 1. Personeelsbestand

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE FUNCTIES DIE DE HULPVERLENINGSZONES MOET OPRICHTEN. (inw. 20 september 2014) (B.S. 10.09.2014) Gelet op de wet

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder : KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 OKTOBER 2010 TOT TOEKENNING VAN EEN AANVULLENDE SUBSIDIE AAN DE PROVINCIALE OPLEIDINGSCENTRA VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN VOOR HET JAAR 2010. (inw. 1 januari 2010) (B.S.

Nadere informatie

Noodnummer 112: De ministerraad valideert de nieuwe organisatie van de 112-centra.

Noodnummer 112: De ministerraad valideert de nieuwe organisatie van de 112-centra. 17.07.2009 Nieuwe organisatie voor de 112 centra Noodnummer 112: De ministerraad valideert de nieuwe organisatie van de 112-centra. Hoe ver staat men? Velen onder u vragen zich af wat er geworden is van

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2003 TOT INSTELLING VAN EEN HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRAND-WEERDIENSTEN EN TWEE SUPRA-PROVINCIALE OPLEIDINGSRADEN VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN.

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de C Management C.1. Personeel 16 2005 ACTIVITEITENRAPPORT Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de verschillende diensten op datum van 1 april 2005: Niveau A Niveau

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 Inhoud Algemene informatie... 2 Wat zullen de prezones in 2014 worden?... 2 Zal de wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming nog van toepassing zijn

Nadere informatie

Begroting Raadgevend comité

Begroting Raadgevend comité Ombudsdienst Begroting 2016 postsector Raadgevend comité Ombudsdienst voor de postsector toelichting bij de begroting 2015 De begroting van de Ombudsdienst voor de postsector maakt afzonderlijk deel uit

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inleiding 7. I Management 9. II Hervorming van de Civiele Veiligheid 41. III Interventies 47. IV Preventie 69

Voorwoord 5. Inleiding 7. I Management 9. II Hervorming van de Civiele Veiligheid 41. III Interventies 47. IV Preventie 69 Voorwoord 5 Inleiding 7 I Management 9 A. Personeelsbeheer 10 B. Opleiding 16 C. Ontwikkeling van de organisatie 29 D. Communicatie en informatie 32 E. ICT 35 F. Beheer van de gebouwen 37 G. Begroting

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit houdende de versterking van de doeltreffendheid

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 OKTOBER 2011 BETREFFENDE DE 112-CENTRA EN

Nadere informatie

Stafdienst Budget & Beheerscontrole. 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole

Stafdienst Budget & Beheerscontrole. 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole Stafdienst Budget & Beheerscontrole 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole Stafdienst Budget & Beheerscontrole 2 1 VOORSTELLING A. Activiteiten Directie Generaal De kernopdrachten van de stafdienst Budget

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER 1997. Koninklijk besluit houdende overdracht van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium naar het Koninklijk Belgisch

Nadere informatie

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten.

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. 8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet verstaan worden

Nadere informatie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie Budgettaire materies Communicatie en Informatie Algemeen Beheer Logistiek, economaat en technische steun Juridische normen en Geschillen Personeel en Organisatie Politie Menselijke gezondheid / Dierenzorg

Nadere informatie

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening.

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. 5 JULI 1994. - Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. BS : 16-09-1994 in voege 16/09/1994 (art. 11) Gewijzigd door: KB BS in voege blz 04/07/2004

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpunt van

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Justitie Sectorcomité III

Federale Overheidsdienst Justitie Sectorcomité III Federale Overheidsdienst Justitie Sectorcomité III Protocol nr 249 1 april 2003 Protocol waarin het besluit is opgenomen van de onderhandelingen die plaatsvonden in de periode van 6 november 2002 tot en

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 APRIL 2011 HOUDENDE TOEKENNING VAN SUBSIDIES VOOR

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 APRIL 2011 HOUDENDE TOEKENNING VAN SUBSIDIES VOOR KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 APRIL 2011 HOUDENDE TOEKENNING VAN SUBSIDIES VOOR PERSONEELSKOSTEN, INFRASTRUCTUUR, MATERIEEL EN UITRUSTING EN COÖRDINATIE AAN DE GEMEENTEN DIE EEN OVEREENKOMST OPERATIONELE PREZONE

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE Publicatieblad van de Europese Unie C 114 Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 60e jaargang 11 april 2017 Inhoud IV Informatie INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN

Nadere informatie

Persbericht. Ministerraad : een beslissende stap voor de brandweerlieden en de hervorming van de civiele veiligheid

Persbericht. Ministerraad : een beslissende stap voor de brandweerlieden en de hervorming van de civiele veiligheid DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN Brussel, 20 juli 2012 Persbericht Ministerraad : een beslissende stap voor de brandweerlieden en de hervorming van de civiele

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT DEFINIËRING VAN DE FUNCTIE, DE OPDRACHTEN EN HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers (B.S.

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

1. GEMEENLIJKE BIJDRAGEN

1. GEMEENLIJKE BIJDRAGEN 1. GEMEENLIJKE BIJDRAGEN Uit de gewone gemeentebegrotingen 2005 blijkt dat de Vlaamse en Waalse gemeenten een nettolast voor brandweer hebben van respectievelijk 220,7 en 143,3 miljoen EUR, d.i. 42 EUR

Nadere informatie

Rampenbestrijding: actoren, regelgeving en bevoegdheden

Rampenbestrijding: actoren, regelgeving en bevoegdheden Rampenbestrijding: actoren, regelgeving en bevoegdheden Steven Lierman Referendaris bij het Hof van Cassatie Deeltijds docent UA Rampenbestrijding is geen eenduidig begrip Nieuwe uitdagingen in een risicomaatschappij

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Ter informatie, aan de Dames en Heren Burgemeesters - aan Mevrouw en de Heren Dienstchefs van de brandweerdiensten

Ter informatie, aan de Dames en Heren Burgemeesters - aan Mevrouw en de Heren Dienstchefs van de brandweerdiensten FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE CIVIELE VEILIGHEID FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 11 DECEMBER 2009 BETREFFENDE DE INTERVENTIEVERSLAGEN

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/048 BERAADSLAGING NR. 08/017 VAN 4 MAART 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Decreet tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen HOOFDSTUK I Algemeen

Nadere informatie

Hoe stel ik mij kandidaat?

Hoe stel ik mij kandidaat? Informatiebrochure kandidaat brandweerman 1 Hou je van uitdagingen? Ben je technisch onderlegd en werk je graag in team? Dan is brandweerman de geknipte job voor jou. De brandweerzones in ons land hebben

Nadere informatie

Opdrachtencentrale ADCV. Quid dir MAT na 1/1/2015

Opdrachtencentrale ADCV. Quid dir MAT na 1/1/2015 2014 Opdrachtencentrale ADCV Quid dir MAT na 1/1/2015 Voorstelling van de dienst MAT Opgericht in 1996 in zijn huidige vorm, maar de geglobaliseerde aankopen werden gecreëerd na de brand in de Innovation

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 53 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigd Agentschap Provinciaal

Nadere informatie

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven 9.018.817 : een verhoging van 248.420 of 2.83 % t.o.v. 2010. De uitgaven

Nadere informatie

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Selectievoorwaarden: De zoneraad verklaart de functie van beroepskapitein vacant bij bevordering en professionalisering.

Nadere informatie

VERSLAG WERKGROEP KADASTER VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL.

VERSLAG WERKGROEP KADASTER VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL. VERSLAG WERKGROEP KADASTER VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL. Dit document bevat het verslag van de werkgroep, opgericht binnen het Comité B, ter uitvoering van één van de aspecten van punt 1 van het op 22

Nadere informatie

Welkom bij de FOD Financiën. Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen

Welkom bij de FOD Financiën. Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen Welkom bij de FOD Financiën Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen De FOD Financiën als organisatie - De grootste FOD => Meer dan 23.000 personeelsleden - Ongeveer 120 werklocaties verspreid

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant

Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant De zoneraad van 21 maart 2016 heeft beslist om onderstaande plaatsen vacant te verklaren door middel van bevordering: A. 7 functies voor sergeant

Nadere informatie

CODES AANREKENINGEN FOD Binnenlandse Zaken

CODES AANREKENINGEN FOD Binnenlandse Zaken CODES AANREKENINGEN 2017 FOD Binnenlandse Zaken Bijgewerkt 30-01-2017 FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be I JAAR 2017 BEGROTING 13 (6) 6.a Vice-Eerste

Nadere informatie

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad Versie van 10-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) -

KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) - KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) - ALBERT II 8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

Financieel verslag 2016

Financieel verslag 2016 Financieel verslag 2016 1. DE BEGROTINGSCYCLUS De begroting wordt jaarlijks opgesteld en heeft betrekking op de periode van 1 jaar. De begrotingscyclus, het tijdsbestek waarin aan een begroting van een

Nadere informatie

PROJECTOPROEP GERICHT OP NGO S

PROJECTOPROEP GERICHT OP NGO S Bijlage 3 Brussels International Leefmilieu Brussel PROJECTOPROEP GERICHT OP NGO S 2016 TOELAATBARE UITGAVEN Financiële principes 1. Het grootste deel van de uitgaven is voor het Zuiden bestemd, rechtstreeks

Nadere informatie

Ministerraad van 16 juni 2010

Ministerraad van 16 juni 2010 Ministerraad van 16 juni 2010 De ministerraad vergaderde op woensdag 16 juni 2010 in het Egmontpaleis onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme De ministerraad nam volgende beslissingen:

Nadere informatie

02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG. 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015

02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG. 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015 ZONECOLLEGE BEKNOPTE LIJST VAN 11 JANUARI 2016 02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december 2015 - Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015 04. TE BESPREKEN

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven.

Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven. Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven. COORDINATIE WIJZIGEND BESLUIT 1. M.B. van 14.4.1967 (B.S. van 6.5.1967)

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING

FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING Akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren van 26 april 2005 afgesloten tussen de federale regering en de representatieve organisaties van de private

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 5 IV (19751976) Nr. 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 19751976 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de begroting van de Culturele Zaken van de Nederlandse Cultuurgemeenschap

Nadere informatie

2 Toelage voor onderwijsopdrachten voor personeelsleden

2 Toelage voor onderwijsopdrachten voor personeelsleden Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 5.8 : Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Toelage voor onderwijsopdrachten voor

Nadere informatie

Ambulanciers niet-brandweerman

Ambulanciers niet-brandweerman - Inhoudstafel Ambulanciers niet-brandweerman Inhoudstafel Ambulanciers niet-brandweerman... 3 Q1 Wat gebeurt er met de ambulanciers niet-brandweerman?... 3 1 Q2 Diverse brandweerlui leveren ook prestaties

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP

JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst van de afkortingen 3. Kerncijfers 3.1. Inkomensvervangende

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Eerste begroting van de hulpverleningszone

Eerste begroting van de hulpverleningszone Eerste begroting van de hulpverleningszone De grote meerderheid van de prezones wordt op 1 januari 2015 hulpverleningszone. Deze nota wil bepaalde zaken preciseren over het budgettaire en financiële luik

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende

Nadere informatie

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,

Nadere informatie

Vacature van het adjunct-mandaat van stafdirecteur personeel en organisatie bij de Raad van State

Vacature van het adjunct-mandaat van stafdirecteur personeel en organisatie bij de Raad van State Vacature van het adjunct-mandaat van stafdirecteur personeel en organisatie bij de Raad van State De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat de betrekking van stafdirecteur personeel

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_991206.doc - 2000-02-07 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Dienst Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 6 december 1999 houdende

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. Studie in verband met artikel 45, lid 2, van het statuut

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. Studie in verband met artikel 45, lid 2, van het statuut NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.2.2011 COM(2011) 42 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD Studie in verband met artikel 45, lid 2, van het statuut NL NL VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE

Nadere informatie

PROTOCOL nr. 144 HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN DIE GEVOERD WERDEN IN DE VERGADERING VAN SECTORCOMITE X OP 17 OKTOBER 2006.

PROTOCOL nr. 144 HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN DIE GEVOERD WERDEN IN DE VERGADERING VAN SECTORCOMITE X OP 17 OKTOBER 2006. SECTORCOMITE X ONDERWIJS (Vlaamse Gemeenschap) Brussel, 10 november 2006 PROTOCOL nr. 144 HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN DIE GEVOERD WERDEN IN DE VERGADERING VAN SECTORCOMITE X OP 17 OKTOBER

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Stuk 81A (1988-1989) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING 1988-1989 ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE (CALog) VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR EEN HOGER NIVEAU In uitvoering van art. VII.10 UBPol organiseert de directie

Nadere informatie

- De kandidaten die niet in aanmerking werden genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen.

- De kandidaten die niet in aanmerking werden genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen. De Dienst Rekrutering en Selectie (DRP-RS) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door overgang naar een hoger kader (van basisnaar middenkader) aan te werven.

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 273.895 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk VIII Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudsopgave

Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk VIII Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk VIII Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Toelage

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels De Kamers hebben aangenomen

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel Versie 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/010 BERAADSLAGING NR. 08/006 VAN 5 FEBRUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 AUGUSTUS 1998 TOT OPRICHTING VAN DE COMMISSIES VOOR DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING. (B.S

KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 AUGUSTUS 1998 TOT OPRICHTING VAN DE COMMISSIES VOOR DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING. (B.S MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 AUGUSTUS 1998 TOT OPRICHTING VAN DE COMMISSIES VOOR DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING. (B.S. 02.09.1998) Gelet

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

Bijlage 6. Belangrijke informatie i.v.m. het budget. 1. Algemeen. 2. Betoelaagd bedrag. 3. Personeelskosten

Bijlage 6. Belangrijke informatie i.v.m. het budget. 1. Algemeen. 2. Betoelaagd bedrag. 3. Personeelskosten Bijlage 6 Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Algemeen We raden u ten stelligste aan uw boekhoudkundige dienst te betrekken bij de opmaak van uw budgetvoorstel. Behalve de hier vermelde informatie

Nadere informatie