Civiele Veiligheid. Activiteitenrapport I 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Civiele Veiligheid. Activiteitenrapport I 2006"

Transcriptie

1 Civiele Veiligheid Activiteitenrapport I 2006

2 Inhoud Voorwoord 5 Wie zijn wij? 9 I Organisatie en Management 11 A. Personeel Personeelsbestand van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid Opdrachten Ontwikkeling van een modern beleid inzake personeelsbeheer 21 E. Management MPM Moderniseringsproject Projet de Modernisation Strategisch en operationeel plan Balanced Scorecards (BSC) en Kritieke Prestatie-indicatoren (KPI) Ontwikkelcirkels 54 B. Begroting en boekhouding Algemeen Budgettaire realisaties 2006 van de Civiele Veiligheid per activiteitenprogramma Recuperatie van de kosten die voortvloeien uit de betalende interventies en het vervoer per ambulance die uitgevoerd worden door de Civiele bescherming Perspectieven 34 C. Logistiek Installatie van de nieuwe medewerkers Verhuizing Aanvraag van vergaderzalen in de Leuvenseweg 1 en Aanvraag van vergaderzalen van het Federaal Opleidingscentrum voor de openbare hulpdiensten Aankoop van niet-specifieke goederen en diensten Aantal aanvragen voor simultaanvertaling Onderhoud van het materieel en defect materieel Beheer van het wagenpark Agendadienst 40 D. Gebouwen Inleiding Beheer van de gebouwen van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming Inhuldiging van de kazerne Prins Laurent te Libramont 43 inhoud

3 II 55 A. Reglementering en adviezen Reglementering Adviezen Geschillen Adviesverlening in het kader van het specifiek administratief toezicht op de gemeenteraadsbesluiten Deelname aan het Raadgevend comité voor de Brandweer Perspectieven 68 B. Preventie 69 B 1. Preventie van branden en ontploffingen Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing Aanpassing van de basisnormen aan de invoering van de Europese Bouwproductenrichtlijn (Koninklijk Besluit van 7 juli 1994) Herziening, aanpassing en aanvulling van de basisnormen aan de evolutie van de techniek Dienstverlening Commissie voor afwijking Wetenschappelijk onderzoek Vertegenwoordiging binnen externe organen 77 B 2. Risico s van zware ongevallen - Seveso Naar Belgisch recht Seveso-installaties in België Seveso-Fonds en de stijving ervan Bestedingsprogramma van het Seveso-fonds Specifieke projecten van het Seveso-fonds 81 B 3. Preventie van nucleaire ongevallen Het nucleair fonds Specifieke projecten van het Nucleair fonds: aanpassing van de kaderconventies Oefeningen Nucleair noodplan 85 B 4. Noodplanning Noodplanning Bijzondere risico s 88 C. Aankoop van materieel Meer dan enkel aankopen Verwezenlijkingen in Perspectieven Conclusie 116 D. Telecommunicatie Alarmering van de bevolking (de sirenes) De 100-centra 120 E. Operationele opleidingen Adviesorganen Opleidingsprogramma van de provinciale opleidingscentra voor de openbare hulpdiensten Operationele opleidingen Betaling van de subsidies aan de provinciale opleidingscentra 138 F. Interventies Opdrachten van de Civiele Bescherming De terugkerende interventies Gespecialiseerde interventies en internationale interventies 148 G. Inspectie van de brandweerdiensten De opdrachten Operationele inspectie Technische inspectie 157 H. Internationale activiteiten Werkzaamheden met betrekking tot de relaties met de Europese Unie Werkzaamheden met betrekking tot de relaties met de NAVO Werkzaamheden met betrekking tot de relaties met de Verenigde Naties Werkzaamheden met betrekking tot de relaties met de bilaterale relaties B-FAST Toekomstperspectieven 171 inhoud

4 I. Schadeherstelling Algemene rampen Oorlogsschade Schade in Congo 182 J. Communicatie en informatie 183 J 1. Communicatie Realisaties in J 2. Documentatie en archieven Documentatiecentrum Beheer van de archieven 188 III Grote projecten 191 A. De Hervorming van de civiele veiligheid Context Werkstructuren Werkplanning Inhoud van het voorontwerp van wet Federaal Kenniscentrum voor de civiele veiligheid 200 B. Het project ASTRID Context De grote stappen van het ASTRID-project toegepast op de niet-politionele hulpdiensten Het digitaal radionetwerk Het paging-netwerk De CAD-technologie (Computer Aided Dispatching) Toekomstperspectieven 213 inhoud

5 Voorwoord

6 Manager zijn in een overheidsdienst vereist vandaag de dag tegelijkertijd een creativiteit die in bepaalde opzichten onder de noemer buitensporige kunst valt, al is het maar om de steeds talrijker wordende opdrachten te vervullen, en een striktheid in de werkwijze die lijkt op de vereisten van de meest scherpzinnige wetenschap, al was het maar om de uiterst vaak beperkte middelen optimaal aan te wenden. Het verband tussen de kunst en de wetenschap maakt veelvuldige combinaties mogelijk waarvan het aantal alleen beperkt wordt door de verbeelding. In dit geval lijken deze twee concepten mij uiterst aangewezen om de activiteiten van onze Algemene Directie in 2006 te schetsen. «Wat telt bij de inspanning, is vooral de actie en in mindere mate het resultaat.» Maar wat Beethoven, de artiest, zei, moet parallel gezien worden met wat Einstein, de wetenschapper, verklaarde: «Ik weet waarom zoveel mensen graag houthakken, het is een activiteit waarbij je onmiddellijk resultaat ziet.». Inderdaad, de actie is goed, maar de resultaten zijn nog beter. Ik ben dan ook verheugd te constateren dat 2006 op deze twee vlakken een van de vruchtbaarste jaren was: de Algemene Directie heeft heel wat geïnvesteerd ; en de resultaten zijn gevolgd. Waaraan kunnen ze toegeschreven worden? Niet aan een plotse verhoging van de productiviteit van de medewerkers. Die productiviteit was groot en ze is het gebleven. Maar dat de talrijke werven uitgevoerd, verdergezet en afgerond zijn, is te danken aan een aanzienlijke uitbreiding van het personeelskader. In de centrale diensten steeg het aantal personeelsleden van 112 voltijdse equivalenten naar 146 ; en het is een grote meerderheid universitairen die ons heeft vervoegd. Van de verwezenlijkingen van de Algemene Directie, wil ik er graag enkele belichten die, voor mij, fundamenteel zijn. De meest opmerkelijke verwezenlijking, met de grootste gevolgen voor zowel onze eigen werking als voor de toekomst van onze klanten, met name de leden van de hulpdiensten, is uiteraard de hervorming van de civiele veiligheid. Na maanden van aangehouden inspanningen, talrijke vergaderingen, oneindige discussies en harde onderhandelingen, werd eind december 2006 een wetsontwerp goedgekeurd door de Ministerraad. Het zal besproken worden in het Parlement in voorwoord

7 De in 2005 op punt gestelde methodologie om de aanbestedingen nog te objectiveren, werd in 2006 geconcretiseerd. Ze liet de toewijzing toe van 54 vaak zeer complexe aanbestedingen. De klachten van de niet weerhouden inschrijvers hebben slechts in één geval tot een herziening van de beslissing geleid. Een zaak is zeer jammer: de investeringskredieten konden niet volledig gebruikt worden omwille van de budgettaire beperkingen. Een grote vernieuwing dient benadrukt te worden op het vlak van opleiding: op de uitdrukkelijke vraag van de vertegenwoordigers van de brandweer, heeft de Algemene Directie de opleiding georganiseerd voor de kandidaat-officieren, in nauwe samenwerking met de provinciale opleidingscentra. De doelstelling is te komen tot een eenvormige opleiding voor alle brandweerofficieren die, dit dient nog even in herinnering gebracht te worden, de essentiële actoren zijn in de strijd tegen schadegevallen en rampen van allerlei aard aangezien de Directie van de Operatie deze op zich neemt. De inhuldiging van de nieuwe kazerne van Libramont was eveneens een opmerkelijk feit in de geschiedenis van de Civiele Bescherming. Ze heeft een groot aantal belangrijke personen bijeen gebracht, waaronder Z.K.H. Prins Laurent, wiens naam de kazerne draagt, de heer Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken en de heer Reynders, Minister van Financiën en verantwoordelijke voor de Regie der Gebouwen. De inhuldiging was echter vanuit meerdere oogpunten symbolisch. Ze getuigt immers van de wil van de politieke overheden om een federale hulpverleningsstructuur in stand te houden. Ze betekent eveneens de eerste stap van de uitvoering van de moderniseringsprocessen voor de operationele eenheden. Uiteraard zijn er nog vele andere facetten van het leven binnen de Algemene Directie tijdens U kunt ze ontdekken wanneer u dit activiteitenrapport doorneemt. Hopelijk overtuigt het lezen ervan u dat onze administratie tot uw dienst staat. C. Breyne Directeur-generaal voorwoord

8

9 Wie zijn wij?

10 Meer dan sirenes De Civiele Veiligheid, dat zijn meer dan mannen en vrouwen die interveniëren bij branden, verkeersongevallen en grootschalige, nationale of internationale catastrofes. Sommigen zijn «gemeentelijke» personeelsleden, anderen «federale», allen met hetzelfde doel: de bevolking beschermen en helpen. Zo kunnen de burgers rekenen op zowat brandweerlieden, verdeeld over 251 brandweerdiensten: beroepsleden en vrijwilligers. Voeg daarbij de leden van de civiele bescherming, een federale dienst, waarvan de operationele eenheden op 31 december beroepsleden en 1049 vrijwilligers groepeerden. De activiteiten van de Algemene Directie beperken zich evenwel niet tot de interventies die de actualiteit halen. Naast de manschappen belast met de operaties op het terrein, telt de Algemene Directie iets meer dan 100 medewerkers, uitgedrukt in voltijds equivalenten, waarvan de taken sterk variëren. Geen organisatie zonder recht: de juristen zijn belast met het ontwerp, de uitwerking en de interpretatie van de teksten die de organisatie van de niet-politionele hulpdiensten regelen. De Algemene Directie houdt zich eveneens bezig met preventie: zij ziet erop toe dat de gepaste maatregelen genomen worden teneinde niet alleen chemische of nucleaire ongevallen te vermijden, maar ook branden en ontploffingen. De Algemene Directie besteedt in het bijzonder aandacht aan de onontbeerlijke opleiding van de leden van de niet-politionele hulpdiensten: ofwel geeft zij de opleiding rechtstreeks, wanneer het gaat om de leden van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming of de kandidatenbrandweerofficieren, ofwel regelt zij de principes en de modaliteiten ervan, wanneer het gaat om de brandweerlieden. Gespecialiseerde ingenieurs zijn belast met de opstelling van bestekken, de toewijzing van opdrachten en de opvolging van de voorlopige opleveringen, teneinde aan de hulpdiensten het goed presterende materieel en de persoonlijke beschermingsmiddelen te leveren die nodig zijn voor de dagelijkse uitvoering van de opdrachten: autoladders, autopompen, snelle hulpwagens, warmtebeeldcamera s, gaspakken, brandweerhelmen, Andere ingenieurs inzake telecommunicatie beheren het radionetwerk, installeren elektronische sirenes en nemen deel aan de ontwikkeling van het belangrijke project Astrid. De diensten moeten optimaal functioneren. De Algemene Directie is belast met de controle van de brandweerdiensten. Hoewel het kleine aantal medewerkers dat zich aan die taak kan wijden, de efficiëntie ervan beperkt, moet het belang van dat inspectiewerk niet meer aangetoond worden. Wanneer de weersomstandigheden te wensen overlaten en de burgers daarvan het slachtoffer zijn, zal de Algemene Directie zich met hun problemen bezighouden. Zij beheert immers de dossiers betreffende de rampen, van de erkenning van een gebeurtenis als algemene ramp tot de storting aan de slachtoffers van de schadevergoeding waarop zij recht hebben. 10 wie zijn wij?

11 Organisatie en Management I Personeel 12 Begroting en boekhouding 22 Logistiek 35 Gebouwen 41 Management 47

12 A Personeel De personeelsdienst van de Algemene Directie verzekert het beheer van het statutaire en contractuele personeel van de centrale diensten, de zes operationele eenheden van de Civiele Bescherming, het Federaal Opleidingscentrum voor de hulpdiensten en de neutrale call takers, ofwel 883 medewerkers in totaal. De dienst heeft een echte scharnierfunctie tussen dit personeel en de dienst P&O van de FOD. Hij werkt namelijk aan het opstellen van het personeelsplan, beheert het personeelsbestand en de personeelsbewegingen door de selectie van het personeel te organiseren, toe te zien op de aanwerving van het personeel en, indien nodig, de interne mobiliteit en de bevorderingen te stimuleren. Hij ziet toe op de toepassing van de specifieke reglementering waaraan enerzijds het operationele personeel in continudienst (24u/72u dienst) en anderzijds de neutrale call takers van het ASTRID-project zijn onderworpen. Hij voert de nodige controles en betalingen uit inzake overuren, en controleert de verblijfs- en reiskosten. De personeelsdienst verzekert eveneens het beheer van de dossiers van de ongeveer 1000 vrijwillige personeelsleden die het permanente operationele personeel versterken. 1 Personeelsbestand van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid 1.1 Inleiding Het personeel van de Algemene Directie is verdeeld over de centrale diensten, het Federaal Opleidingscentrum, de operationele eenheden en de Provinciale Centra voor Informatie en Communicatie (CIC) van de Federale Politie. In de loop van 2006 is het globale personeelsbestand van de Algemene Directie nog wat gestegen. Deze groei doet zich vooral voor bij de niveaus A, C en D. De volgende punten tonen de situatie van het personeelsbestand van de Algemene Directie op 31 december Organisatie en Management

13 1.2 Centrale diensten (toestand op 31 december 2006) Niveau Statutairen Contractuelen Totaal Voltijds equivalent NL FR NL FR A ,4 B ,1 C ,1 D ,1 Totaal ,7 1.3 Federaal Opleidingscentrum voor de Hulpdiensten (toestand op 31 december 2006) Niveau Statutairen Contractuelen Totaal Voltijds equivalent NL FR NL FR A B C D ,85 Totaal , Operationele eenheden (toestand op 31 december 2006) Momenteel zijn er vier permanente eenheden (Liedekerke, Brasschaat, Ghlin en Crisnée), en twee grote wachten (Jabbeke en Libramont). De grote wachten hebben minder personeel en materieel dan de permanente eenheden. De oprichting van 2 nieuwe operationele eenheden in Gembloux en in Hasselt is voorzien voor de komende jaren. Deze operationele eenheden worden bemand door administratief en vakpersoneel dat zijn functie uitoefent in dagdienst van 7u36min, alsook door operationeel personeel dat in continudienst werkt. De operationele personeelsleden voeren een prestatie van 24 uur uit, gevolgd door 72 uur rust. Tijdens die rust kunnen zij evenwel opgeroepen worden in geval van rampen of zware interventies. 13 Organisatie en Management

14 De werking van de operationele eenheden wordt bepaald door het ministerieel besluit van 22 november 1985 dat momenteel herzien wordt. De operationele eenheden kunnen tevens versterking krijgen van het vrijwillige personeel, dat op administratief vlak volledig beheerd wordt door de personeelsdienst van de Algemene Directie. Liedekerke Brasschaat Jabbeke Ghlin Crisnée Libramont Totaal Statutaire personeelsleden Niveau A Adviseur Operationeel personeel Niveau B Technisch deskundige Niveau C Technisch assistent Niveau D Oper. brigadier Oper. medewerker Techn. medewerker Vakpersoneel Niveau C Techn. assistent Niveau D Techn. medewerker Administratief personeel Niveau C Admin. assistent Niveau D Admin. medewerker Totaal Statutairen Contractuele personeelsleden Niveau C Admin. assistent Niveau D Adm. medewerker Techn. medewerker Oper. medewerker Totaal contractuelen Algemeen totaal Organisatie en Management

15 1.5 Vrijwilligers (toestand op 31 december 2006) Naast het statutaire en contractuele personeel telt de Civiele Veiligheid 998 vrijwillige personeelsleden die bij belangrijke interventies door de eenheidschefs ter versterking kunnen worden opgeroepen. Het gaat voornamelijk om agenten en om instructeurs. De vrijwilligers hangen af van de verschillende eenheden en grote wachten, naargelang van hun woonplaats. PE LIEDEKERKE 171 GW LIBRAMONT 155 PE GHLIN 170 GW JABBEKE 129 PE CRISNEE 205 PE BRASSCHAAT 168 Totaal Neutrale call takers Op 31 december 2005 bedroeg het aangeworven personeel voor de functie van neutrale call taker personeelsleden: 58 Nederlandstaligen en 35 Franstaligen. De verdeling per niveau was 32 personeelsleden van niveau B en 61 personeelsleden van niveau C. Aangezien nog een veertigtal banen als neutrale call taker voorzien diende te worden in de CIC s, bood een nieuwe aanwervingscampagne een groep van 14 Franstalige kandidaten en 3 Nederlandstalige kandidaten van zeer verschillende afkomst de kans om op 1 februari 2006 in dienst te treden. De Franstaligen zijn onmiddellijk begonnen aan hun multidisciplinaire opleiding, terwijl de Nederlandstaligen, onvoldoende talrijk, toegewezen werden aan de CIC s van Antwerpen en Brussel tot ze konden deelnemen aan een latere opleidingssessie. Naar aanleiding van nieuwe aanwervingen die voornamelijk gebeurden onder het personeel van Landsverdediging en onder de personen die zich op de arbeidsmarkt bevonden, werd een nieuwe opleidingssessie opgestart op 1 oktober 2006 voor een groep van 11 nieuwe Nederlandstalige kandidaten, die vervoegd werden door de drie Nederlandstaligen die tijdens de vorige aanwervingsfase aangeworven werden. Rekening houdend met deze indiensttredingen, maar ook met enkele mensen die vertrokken zijn in de loop van het jaar, bedroeg op 31 december 2006 het aangeworven personeel om de functie van neutrale call taker te vervullen 108 agenten, waaronder 65 Nederlandstaligen en 43 Franstaligen. Van deze 108 agenten waren er 31 van niveau B en 77 van niveau C. De laatste maanden van het jaar 2006 stonden in het teken van de selectie van nieuwe kandidaten, wat de start van een nieuwe opleidingssessie zal toelaten voor een tiental nieuwkomers die begonnen zijn op 1 februari Organisatie en Management

16 CIC (provincie) Personeel Totaal B C Antwerpen Waals-Brabant Brussel Henegouwen Luik Limburg Luxemburg Namen Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Totaal Algemeen overzicht van het personeelsbestand van de Algemene Directie Niveau Statutairen Contractuelen Totaal NL FR NL FR A B C D Totaal Opdrachten 2.1 Algemeen De taken van de Personeelsdienst kunnen in drie categorieën onderverdeeld worden: dagdagelijkse taken die ook door andere personeelsdiensten uitgevoerd worden: beheer van statutair en contractueel personeel als tussenschakel tussen de personeelsleden en de Stafdienst P&O en algemene organisatie ; 16 Organisatie en Management

17 specifieke taken, inherent aan het operationele karakter van de Algemene Directie: vermits de meeste personeelsleden van de Algemene Directie in continudienst zijn tewerkgesteld, moet het administratief personeelsbeheer steeds aangepast worden aan en rekening houden met deze specifieke behoeften. De bijzondere wervingsvereisten en -proeven, de specifieke loopbaanstructuur, gebaseerd op ad-hocopleidingen, het arbeidssysteem en de verlofregeling, die steeds de middenweg moeten zoeken tussen de noden van de continudienst en de rechten van het personeelslid ; het volledige beheer van de ongeveer 1000 vrijwilligers van de Civiele Bescherming. Dit omvat hun aanwerving, loopbaanstructuur, uitbetalingen, behandeling van arbeidsongevallen, Selectie en werving Algemeen overzicht De lijsten met het personeelsbestand van de Algemene Directie worden actueel gehouden door de Personeelsdienst, die in staat moet zijn om de verdeling van de te voorziene banen te bepalen via rekrutering en via bevordering. Deze lijsten laten eveneens toe om de personeelsbewegingen op te volgen en om de aanwerving van contractuelen ter vervanging van het ontbrekende personeelsbestand te beheren. In 2006 werden 101 personeelsleden geworven. De personeelsdienst is betrokken geweest bij alle procedures, als jurylid en/of als organisator. Hieronder een overzicht van de aanwervingen Hoofdbestuur Operationele eenheden Florival Call takers TOTAAL A B C D Totaal De Werving van operationele agenten Om het personeelsplan uit te voeren en de nodige vervangingen te realiseren werd er beroep gedaan op de bestaande wervingsreserve van de operationele medewerkers. Deze wervingen werden gerealiseerd in verschillende golven. Een eerste werving werd gestart in maart 2006, de tweede in augustus 2006 en de derde in december De eerste golf 20 Nederlandstalige kandidaten en 15 Franstalige kandidaten namen deel aan de sportproeven. Hiervan slaagden er 17 personen (10 NL & 7 fr). Na de sportproeven ondergingen zij nog medische tests. Uiteindelijk hebben er 7 Nederlandstalige kandidaten en 5 Franstalige kandidaten hun stage aangevat op 1 mei Op het einde van hun stage werden deze 12 personen in vast verband benoemd. 17 Organisatie en Management

18 De tweede golf 32 Nederlandstalige kandidaten en 13 Franstalige kandidaten namen deel aan de sportproeven. Hiervan slaagden er 19 personen (15 NL & 4 FR). Na de sportproeven ondergingen zij nog medische tests. Uiteindelijk hebben er 17 Nederlandstalige kandidaten en 8 Franstalige kandidaten hun stage aangevat op 1 november De derde golf 7 Nederlandstalige kandidaten en 28 Franstalige kandidaten namen deel aan de sportproeven die georganiseerd werden op 14, 20 en 22/12/06. Hiervan slaagden er 8 personen (2 NL & 6 Fr). De effectieve indiensttreding van de geslaagden is voorzien voor april De stage van de operationele medewerkers duurt 3 maanden. De eerste twee maanden van hun stageperiode werken ze in 8uren-dienst. De derde en laatste maand werken ze in 24urendienst. Gedurende deze stage worden verschillende theoretische en praktische opleidingen gegeven in de eenheden. In het totaal gaat het om 130 uur opleiding. Op het einde van de opleidingen Gaspakdrager, Perslucht en GRIMP wordt er telkens een examen georganiseerd. Om benoemd te kunnen worden moet de operationeel medewerker slagen in het examen Gaspakdrager en Perslucht. 2.3 Administratie van het personeel Als scharnierdienst bezorgt de Personeelsdienst talrijke aanvragen van het personeel of van de hiërarchie voor advies, beslissing of informatie aan de dienst P&O van de FOD. Die aanvragen zijn van de meest uiteenlopende aard: disponibiliteit, advies van de gezondheidsdienst, werkstelsel, benoeming en bevordering, cumulatieaanvraag, arbeidsongeval,... In 2006 waren deze taken goed voor 1420 dossiers. De personeelsdienst heeft eveneens de follow-up verzekerd van 14 verkeersongevallen en 16 verkeersovertredingen (doorsturing naar de juridische dienst van het Departement en naar de eenheden, contacten met de Federale Politie en de parketten van de Procureurs des Konings). Bovendien werden 30 aanvragen tot machtiging voor zending in het buitenland behandeld. De dienst zorgt er ook voor dat alle verlofbladen van het operationele personeel, evenals de recuperatiebladen, omgezet worden in functie van het specifieke arbeidssysteem van deze personeelsleden. Wanneer het verlofstelsel van de personeelsleden tijdens het jaar herzien wordt (deeltijds werk, disponibiliteit, verlof zonder wedde,...) wordt de omzetting eveneens uitgevoerd door de personeelsdienst van de Civiele Veiligheid. 18 Organisatie en Management

19 De kostenstaten i.v.m. reis- en verblijfskosten worden, vóór betaling, gecontroleerd door de personeelsdienst, evenals de ingediende schuldvorderingen voor de betaling van de verplaatsingen bij opleidingen of medische onderzoeken. Dat ziet er voor 2006 als volgt uit: Diensten Aantal binnengekomen staten Bedrag Brussel ,09 EUR Crisnée ,70 EUR Ghlin ,22 EUR Libramont ,87 EUR Brasschaat ,77 EUR Liedekerke ,36 EUR Jabbeke ,34 EUR Florival ,31 EUR Call takers ,95 EUR Totaal ,61 EUR Het voorstel inzake kilometercontingent dat aan sommige personeelsleden van de Algemene Directie toegekend wordt voor het gebruik van hun eigen voertuig tijdens hun verplaatsingen, wordt door de Personeelsdienst aan de horizontale diensten van de FOD voorgelegd. De overuren van het personeel van de operationele eenheden worden gecontroleerd op basis van de interventieverslagen. Daarna worden zij voor betaling naar de Dienst Boekhouding van het Departement gestuurd. In 2006 werden overuren, verdeeld als volgt, uitbetaald: Diensten Aantal binnengekomen staten Bedrag Brasschaat ,52 EUR Liedekerke ,19 EUR Jabbeke ,01 EUR Crisnée ,68 EUR Ghlin ,52 EUR Libramont ,00 EUR Totaal ,92 EUR De Personeelsdienst is belast met het administratieve beheer van de 998 vrijwillige personeelsleden. Het betreft hier onder meer de aanwerving, de betaling van de interventieuren, evenals de uren gepresteerd in het kader van opleidingen, vergaderingen of karweien. In 2006 heeft de personeelsdienst uren uitbetaald, verdeeld als volgt: Opleiding: u Vergaderingen: u Karweien: u Interventies: u voor een totaal bedrag van EUR. 19 Organisatie en Management

20 De Personeelsdienst is eveneens belast met het beheer van de arbeidsongevallen van de vrijwillige personeelsleden van begin tot einde. Hij zorgt met name voor de voorbereiding van de erkenning als arbeidsongeval, berekent de vergoedingen in geval van tijdelijke ongeschiktheid, de rentes in geval van blijvende ongeschiktheid na consolidatie,... De dienst verzekert eveneens de betaling van de rentes in het kader van de arbeidsongevallen die hebben plaatsgevonden vóór de inwerkingtreding van de wet van 3 juli Overleg met de syndicaten De dienst organiseert overlegvergaderingen tussen de vakbonden en de Algemene Directie, met name de tussenoverlegcomités (TOC). Hij staat eveneens in voor de opvolging van deze vergaderingen. In de loop van 2006 vonden 4 dergelijke vergaderingen plaats, op 9 maart, 27 april, 22 juni en 11 december. 2.5 Medische follow-up De personeelsdienst houdt zich eveneens bezig met de opvolging van de dossiers die een medisch karakter vertonen. Op regelmatige tijdstippen vinden overlegvergaderingen plaats met de hoofdgeneesheer van de interbedrijfsgeneeskundige dienst. Inenting tegen de griep: met het oog op eventuele interventies die verband houden met de vogelgriep werd beslist om de operationele personeelsleden in te enten tegen de griep. Zo werden 540 vaccins aangekocht waarmee de arbeidsgeneesheer de personeelsleden kon inenten in de loop van november Herhalingsinentingen tegen tyfus en meningitis: om hun zendingen in het buitenland te volbrengen, moeten de vrijwillige operationele personeelsleden steeds in orde zijn met de inenting tegen tyfus, meningitis, polio en geelzucht. Hiervoor werden 143 vaccins aangekocht waardoor de arbeidsgeneesheer in mei 2006 kon overgaan tot de inenting. 2.6 Opleiding en ontwikkeling van het personeel van de Algemene Directie Gecertificeerde opleiding De opstartprocedure van de gecertificeerde opleiding in niveau D werd in gang gezet in augustus Alle personeelsleden van de graad administratief of technisch medewerker werden geïnformeerd over deze lancering. Zo werden 507 personen gecontacteerd, waarvan er 382 beslist hebben om zich in te schrijven voor een gecertificeerde opleiding OFO-opleidingen Op een totaal van 101 opleidingsaanvragen bij OFO, werden er 85 goedgekeurd. 20 Organisatie en Management

21 Deze aanvragen betroffen : Informatica : 25 % Talen : 15 % Andere (reglementering op de overheidsopdrachten, schriftelijke vaardigheden, opstellen van technische documenten,...): 60 % Interne administratieve opleidingen (in samenwerking met de Dienst P&O) Lessen Nederlands of Frans met het oog op de beheersing van de taal voor een vloeiend gesprek. Vergaderbeheer (opleiding bestemd voor de dienstchefs van de centrale diensten) Opleiding inzake voedselhygiëne Om de grootst mogelijke hygiëne te garanderen in de keukens van de eenheden van de Civiele Bescherming, werd een opleiding inzake voedselhygiëne georganiseerd op 6 juni en 7 september 2006 voor de personen die regelmatig in de keukens komen. Deze cursus werd gegeven door de externe dienst preventie en bescherming ARISTA. 3 Ontwikkelen van een modern beleid inzake personeelsbeheer De Algemene Directie heeft sedert meerdere jaren geleverde inspanning verder gezet om een modern beleid inzake personeelsbeheer te ontwikkelen. Deze inspanningen werden in het bijzonder geleverd op drie vlakken : een ontwerp van nieuw statuut voor de vrijwilligers werd op stapel gezet ; heel bijzondere aandacht werd geschonken aan het opstarten en de voortgang van de ontwikkelcirkels ; personeelsleden van de vier niveaus hebben deelgenomen aan de gecertificeerde opleidingen, waarvoor ze ingeschreven waren in Sommigen hebben in de loop van 2006 hun test afgelegd. De Algemene Directie werkt ook mee aan het project Diversiteit dat gepromoot wordt door de FOD P&O en dat als doel heeft de verhouding allochtonen en vrouwen in bepaalde overheidsdiensten te verhogen, onder andere door deze groepen beter te informeren over de tewerkstellingsmogelijkheden. In deze context werd een informatiedag georganiseerd in de permanente eenheden van Brasschaat en van Crisnée. De twee kazernes stonden open voor het publiek en er werden talrijke oefeningen en demonstraties georganiseerd. Het aantal bezoekers lag om en bij de 1000 personen. 21 Organisatie en Management

22 B Begroting en boekhouding Een begroting van euro bestelbonnen vastleggingen facturen 1 Algemeen De activiteiten van de dienst die verantwoordelijk is voor de financiën van de Algemene Directie zijn: wat de boekhouding betreft: het beheer van de uitgaven en de ontvangsten. wat de begroting betreft: de opmaak, controle en de follow-up hiervan. 1.1 Beheer van de boekhouding Men moet onderscheiden: a) het boekhoudkundig beheer van de ontvangsten, waaronder onder andere: de opbrengst van de stortingen afkomstig van de overheidsbedrijven en uit de Staatsbegroting voor het personeel dat ter beschikking gesteld wordt van de centra inzake call takers; de heffingen bestemd voor het Seveso-fonds; de heffingen bestemd voor het Nucleair fonds; de heffingen op de verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid bestemd voor het Fonds voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing; de opbrengst van de facturering van het vervoer per ziekenwagen en van de te betalen interventies van de Civiele Bescherming; de gedeeltelijke recuperatie van de financiële tussenkomst bij de aankoop van brandweermaterieel; de opbrengst van Europese subsidies in het kader van de noodplanning. Voor deze ontvangsten worden maandelijks staten opgemaakt en dient er jaarlijks een eindafrekening te gebeuren binnen de opgelegde termijnen. Deze ontvangsten dienen steeds geaffecteerd te worden aan de respectieve fondsen. 22 Organisatie en Management

23 b) de boekhoudkundige verwerking van de uitgaven, onder andere: de uitgaven betreffende het personeel: betaling van overuren, vrijwilligers, chauffeursvergoedingen, enz; de uitgaven betreffende de werkingskredieten: werkingsuitgaven voor de Algemene Directie, specifieke interventiekosten, werkingskosten voor de brandbestrijding, onderhoudsuitgaven van de alarmverspreidingscentra, enz. de uitgaven betreffende de investeringskredieten: investeringen voor de Algemene Directie, voor de brandweerdiensten, voor de operationele eenheden, voor de 100-centrales, in het kader van de Seveso-activiteiten, in het kader van de nucleaire veiligheid en voor de kustwacht. de uitgaven betreffende de subsidies: bijdrage in de kosten van laboratoria belast met onderzoeken in verband met brandvoorkoming, toelagen aan de verschillende brandweerfederaties en het Nationaal Fonds voor hulpverlening aan brandweerlieden, tussenkomsten ten voordele van de Shape, tussenkomsten betreffende de prestaties van de aangestelden van de 100-centra, subsidies aan de provinciale opleidingscentra voor het inrichten van cursussen en tegemoetkomingen naar aanleiding van de herstellingen ten gevolge van de oorlogen en In dit kader dienen er door de dienst vastleggingen (provisioneel, specifiek of via fondsvoorschotten) genomen te worden, bestelbonnen gemaakt, facturen betaald, betalingsborderellen opgemaakt, buitengewone rekeningen nagekeken, enz. 1.2 Beheer van de begroting Elk jaar dient hiervoor de begrotingscyclus doorlopen te worden. Voor de dienst komt het in grote lijnen hierop neer: inzamelen van alle relevante info en de verwerking hiervan (rekening houdend met de begrotingsinstructies) tot budgettaire documenten voor de vergaderingen betreffende de opmaak en de controle van de begroting; omzetten van deze budgettaire documenten -na alle besprekingen en akkoord van de verschillende instanties- in parlementaire documenten; maandelijkse opvolging (follow-up) betreffende de besteding van de kredieten van de Algemene Directie en de Calltaking. 23 Organisatie en Management

24 2 Budgettaire realisaties 2006 van de Algemene Directie per activiteitenprogramma Overzicht van de kredieten en de realisaties 2006 (budget 13 - afdeling 54), zowel in vastlegging als in ordonnancering. 2.1 Begroting betreffende de Civiele Veiligheid Globaal overzicht per programma Deze tabel geeft een globaal overzicht van de kredieten en de realisaties 2006, verdeeld per (activiteiten) programma. Alle kredieten en realisaties worden steeds vermeld in keur (1.000 euro). VOORWERP VAN UITGAVE Budget 2006 aangepast Budget 2006 gerealiseerd % van het totaal Krediet vastleggingen Krediet ordonnanceringen Realisatie vastleggingen Realisatie ordonnanceringen realisatie vastleggingen realisatie ordonnanceringen Programma 0: Bestaansmiddelenprogramma Programma 2: Operaties van de Civiele Veiligheid; uitrusting en opleiding van de Civiele Veiligheid, de brandweerdiensten en de centra Programma 3: Fonds voor de aanschaffing van materieel en uitrusting voor de opdrachten van de brandweerdiensten Programma 4: Fonds voor risico s van zware ongevallen (Seveso) Programma 5: Fonds voor risico s van nucleaire ongevallen Programma 6: Directie van de financiële tussenkomsten ten voordele van derden Programma 8: Oorlogsschade Programma 9: Kustwacht ,35% 45,58% ,50% 25,69% ,53% 0,94% ,69% 7,02% ,28% 5,42% ,12% 14,96% ,51% 0,37% ,03% 0,02% Totaal ,00% 100,00% 24 Organisatie en Management

25 Aandeel in het totaal Percentage 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% % van het totaal realisatie vastleggingen % van het totaal realisatie ordonnanceringen 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Programma 0 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 8 Programma 9 Voorwerp van de uitgave Overzicht van de kredieten per basisallocatie Deze tabel geeft een globaal overzicht van de kredieten en de realisaties 2006, verdeeld per basisallocatie. Alle kredieten en realisaties worden steeds vermeld in keur (1.000 euro). VOORWERP VAN UITGAVE Budget 2006 aangepast Budget 2006 gerealiseerd % van het totaal Krediet vastleggingen Krediet ordonnanceringen Realisatie vastleggingen Realisatie ordonnanceringen % vastleggingen % ordonnanceringen Programma 0: Bestaansmiddelen-programma -BA : vast en stagedoend statutair personeel -BA : ander dan statutair personeel -BA : niet-voltijds tewerkgestelde agenten van de CV -BA : aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten -BA : werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica ,53% 36,88% ,50% 4,39% ,12% 1,41% ,16% 2,15% ,10% 0,11% 25 Organisatie en Management

26 -BA : inrichting van lokalen ten gebruike van de CV -BA : financiering van de interventiekosten -BA : voorlichting, documentatie en public relations -BA : aankoop van duurzame roer. goederen -BA : investeringsuitgaven inzake de informatica ,04% 0,04% ,42% 0,35% ,09% 0,07% ,12% 0,05% ,27% 0,14% Totaal programma ,35% 45,58% Programma 2: Operaties van de Civiele Veiligheid; uitrusting en opleiding van de Civiele Veiligheid, de brandweerdiensten en de centra -BA : aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten -BA : werkingskosten operationele eenheden -BA : werkingskosten brandbestrijding schepen Schelde -BA : aanschaf bijzonder materieel voor de brandweer -BA : investeringen/ uitrustingen voor de brandweer -BA : aanschaf materieel/ uitrusting voor de Civiele Bescherming -BA : aanschaf materieel voor interventies -BA : onderhoud van de alarmverspreidingscentra -BA : exploitatiekosten van de hulpdiensten -BA : installatie/uitrusting van de 100-centra ,70% 0,75% ,81% 1,02% ,04% 0,03% ,34% 0,02% ,87% 15,32% ,31% 2,58% ,13% 0,13% ,26% 0,24% ,63% 3,04% ,07% 0,01% 26 Organisatie en Management

27 -BA : investeringen informaticanet van de hulpdiensten -BA : fonds voor preventie en onderzoek voor brand/ontploffing -BA : werkingskosten van allerlei aard inzake de vogelgriep -BA : investeringskosten van allerlei aard inzake vogelgriep ,55% 1,16% ,58% 1,19% ,15% 0,17% ,04% 0,06% Totaal programma ,50% 25,69% Programma 3: Fonds voor de aanschaffing van materieel en uitrusting voor de opdrachten van de brandweerdiensten -BA : aanschaf van materieel/uitrusting voor de brandweer ,53% 0,94% Totaal programma ,53% 0,94% Programma 4: Fonds voor risico s van zware ongevallen (Seveso) -BA : bezoldiging personeel -BA : bestuurs-, werkingsen studieonkosten -BA : investeringsuitgaven in het kader van het seveso-fonds ,37% 1,72% ,96% 0,61% ,36% 4,69% Totaal programma ,69% 7,02% Programma 5: Fonds voor risico s van nucleaire ongevallen -BA : bezoldiging personeel -BA : bestuurs-, werkingsen studieonkosten -BA : investeringsuitgaven in het kader van het nucleair-fonds ,51% 0,64% ,59% 1,77% ,18% 3,01% Totaal programma ,28% 5,42% Programma 6: Directie van de financiële tussenkomsten ten voordele van derden -BA : financiering demilitarisering site ex-p.r.b van Balen -BA : bijdrage kosten labo belast met onderzoek brandvoorkoming ,00% 0,00% ,05% 0,00% 27 Organisatie en Management

28 -BA : toelage federaties en nationaal fonds -BA : tussenkomst ten voordele van de Shape -BA : terugbetaling van de aangestelden van de 100-centra -BA : terugbetaling van de familie van de slachtoffers -BA : subsidies en werkingskosten voor de brandweerscholen ,07% 0,09% ,19% 1,49% ,23% 11,55% ,00% 0,00% ,58% 1,83% Totaal programma ,12% 14,96% Programma 8: Oorlogsschade -BA : herstelvergoeding oorlogsschade BA : herstelvergoeding oorlogsschade ,02% 0,03% ,48% 0,34% Totaal programma ,51% 0,37% Programma 9: Kustwacht -BA : aankoop van nietduurzame goederen en van diensten -BA : aankoop van duurzame roerende goederen -BA : investeringsuitgaven inzake de informatica ,03% 0,02% ,00% 0,00% ,00% 0,00% Totaal programma ,03% 0,02% Totaal ,00% 100,00% 28 Organisatie en Management

29 Verdeling van de kredieten: personeelskosten, functioneringskosten en investeringsuitgaven : Budget 2006 aangepast Budget 2006 gerealiseerd % van het totaal Krediet vastlegging Krediet Realisatie vastlegging Realisatie % vastlegging % ordonnancering ordonnancering ordonnancering Personeel ,04% 45,02% Werkings-kredieten ,68% 26,52% Investerings- Kredieten ,29% 28,46% Totaal ,00% 100,00% Aandeel in totaal vastleggingen Personeel Werkingskredieten Investeringskredieten Aandeel in totaal ordonnanceringen Personeel Werkingskredieten Investeringskredieten 29 Organisatie en Management

30 Bespreking van enkele markante feiten voor het begrotingsjaar 2006: basisallocatie : deze basisallocatie wordt gebruikt voor de aankoop van specifiek materieel ten gunste van de brandweer, met name jassen, broeken, vesten en helmen. Gedurende de jaren 2004 en 2005 werden hiervoor geen aankopen gedaan aangezien er nieuwe lastenboeken dienden opgemaakt te worden. In 2006 werden deze voltooid en hierdoor kon het volledige krediet van keur benut worden. basisallocatie : deze basisallocatie wordt gebruikt voor de aankoop van materieel (autopompen, tankwagens, draailadders, enz) ten gunste van de brandweer. Ten gevolge van een beperking (besparingsmaatregel) van de vastleggingskredieten van de investeringen kon slechts een gedeelte van dit krediet worden aangewend. Concreet kon slechts keur worden vastgelegd op een totaal krediet van keur. Daarmee werd de voortdurende stijging van deze kredieten (met een aanzienlijke stijging in het kader van de ramp te Gellingen) stopgezet. Effectief vastgelegd Effectief vastgelegd Bedrag (in euro) Effectief vastgelegd Jaartal basisallocaties en : deze kredieten werden speciaal (en voor de eerste keer) verworven in het kader van de bestrijding van de vogelgriep. Hiermee werden onder andere stoffilters, beschermkledij, ontsmettingspoorten en dergelijke mee aangekocht. ankerprincipe: dit betreft een besparingsmaatregel die een beperking oplegt aan alle ordonnanceringen gedurende een bepaald jaar. Meer concreet betekent dit dat, niettegenstaande de noodzakelijke kredieten aanwezig zijn, deze toch niet voor de volledige 100% kunnen (mogen) aangewend worden. Aangezien, conform de instructies voor het begrotingsjaar 2006, de personeelskredieten en subsidies/dotaties uit het anker moesten gelicht worden, vielen de opgelegde besparingen hoofdzakelijk ten laste van de werkingsen investeringskredieten. Het gevolg hiervan is een doorschuiving van de betalingsverplichtingen naar het begrotingsjaar Organisatie en Management

31 2.2 Begroting betreffende Call Takers (budget 13 - afdeling 63) Deze tabel geeft een globaal overzicht van de kredieten en de realisaties Aangezien deze begroting slechts 1 programma heeft (bestaansmiddelenprogramma: programma 0) wordt er onmiddellijk overgegaan tot een overzicht per basisallocatie. Alle kredieten en realisaties worden steeds vermeld in keur (1.000 euro). VOORWERP VAN UITGAVE Budget 2006 aangepast Budget 2006 gerealiseerd % van het totaal Krediet vastlegging Krediet ordonnancering Realisatie vastlegging Realisatie ordonnancering % vastlegging % ordonnancering Programma 0: Geïntegreerde centra voor dringende oproepen -BA : vast en stagedoend statutair personeel -BA : ander dan statutair personeel -BA : dotatie aan de geïntegreerde centra voor dringende oproepen -BA : aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten ,67% 42,82% ,00% 0,00% ,06% 53,29% ,27% 3,89% Totaal programma ,00% 100,00% Totaal ,00% 100,00% De basisallocatie betreft een dotatie uit de Staatsbegroting en dient ter spijzing van het fonds. Na toewijzing van deze middelen in het fonds kunnen de noodzakelijke uitgaven gedaan worden ten behoeve van de calltakers. Verdeling van de kredieten: personeelskosten, functioneringskosten en investeringsuitgaven : Budget 2006 aangepast Budget 2006 gerealiseerd % van het totaal Krediet vastlegging Krediet ordonnancering Realisatie vastlegging Realisatie ordonnancering % vastlegging Personeel ,67% 42,82% % ordonnancering Werkings- Kredieten Investerings- Kredieten ,33% 57,18% ,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 31 Organisatie en Management

32 Aandeel in totaal vastleggingen Personeel Werkingskredieten Investeringskredieten Aandeel in totaal ordonnanceringen Personeel Werkingskredieten Investeringskredieten 32 Organisatie en Management

33 3 Recuperatie van de kosten die voortvloeien uit de betalende interventies en het vervoer per ambulance die uitgevoerd worden door de Civiele bescherming 3.1 Inleiding Vanuit het oogpunt van de facturering van de interventies van de CB, worden de ontvangen interventieverslagen van de 6 operationele eenheden van het land geanalyseerd door de dienst «Recuperatie» van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid ; wanneer het een gratis opdracht betreft, worden ze zonder gevolg geklasseerd. De andere verslagen zijn het voorwerp van een facturering die de personeels- en de materieelkost in rekening brengt. De strijd tegen vervuilingen is het type interventie dat het vaakst gefactureerd wordt, volgens het principe van de «vervuiler betaalt». Het vervoer per ambulance dat vermeld wordt in de verslagen van de 3 betrokken operationele eenheden, wordt gefactureerd overeenkomstig de wet van 8 juli 1964 en het koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende vaststelling van het tarief voor dit soort vervoer. Bovendien wordt een tussenkomst in de kosten gevorderd van de FOD Volksgezondheid voor het vervoer per ambulance dat zonder resultaat gebleven is. 3.2 Interventies Voor 2006 werden 1895 interventies geregistreerd en als volgt behandeld : dossiers werden zonder gevolg geklasseerd (wettelijke opdrachten niet-invorderbaar door een gebrek aan informatie bij de procureur des Konings, ) ; 482 dossiers werden gefactureerd voor een totaal bedrag van waarvan gerecupereerd werd ; 256 dossiers zijn in vooronderzoek en moeten nog gefactureerd worden. Hierbij moet nog het beheer gevoegd worden van de nog lopende dossiers van de vorige jaren waarvoor in 2006 een bedrag van gerecupereerd werd. 33 Organisatie en Management

34 3.3 Ziekenwagens In 2006 werden er transporten per ambulance gefactureerd. Er werd een bedrag van gerecupereerd. Ook hierbij moet nog het beheer gerekend worden van de nog lopende dossiers van de vorige jaren waarvoor een bedrag van gerecupereerd werd in Er werden 47 facturen (onnodige ritten) gestuurd naar de FOD Volksgezondheid voor een bedrag van Perspectieven De algemene opdracht van de financiële directie bestaat erin de andere directies,waaruit de Algemene Directie bestaat, te ondersteunen. Haar projecten strekken er voornamelijk toe de productiviteit en de kwaliteit van het werk te verhogen en de dienstverlening te verbeteren. Daartoe wil zij meer in het bijzonder de werkprocessen voortdurend verbeteren en controleren. Die inspanning zal de komende jaren natuurlijk voortgezet worden. Deze continue zoektocht naar verbeteringen is noodzakelijk om een kwalitatieve dienstverlening te blijven geven aan de andere directies. 34 Organisatie en Management

35 Logistiek C De dienst Logistiek van de Algemene Directie werd in oktober 2005 opgericht. Hij is belast met de volgende taken: Beheer van de gebouwen die ter beschikking worden gesteld van de Algemene Directie in Brussel en Florival (installatie van de nieuwe medewerkers, beheer van de vergaderzalen, verhuis,...); Aankoop van niet-specifieke goederen en diensten; Beheer van het wagenpark; Beheer van de agendadienst. 1 Installatie van de nieuwe medewerkers In de loop van 2006 heeft de dienst Logistiek gezorgd voor de installatie van 55 nieuwe medewerkers. Concreet houdt dit in dat elke medewerker bij aankomst zou moeten kunnen beschikken over: een lokaal of een deel van een lokaal; een bureau; een stoel of een zetel; een kast; een kapstok; een vaste telefoon en in voorkomend geval een GSM; een computer met de nodige software; een badge om te prikken; klein bureaumateriaal (vuilnisemmer, mappen, papier, nietjesmachine, perforator,...). 35 Organisatie en Management

36 2 Verhuizing Voor het welzijn van de medewerkers, vermijden wij opeenvolgende verhuizingen binnen ons gebouw. De komst van nieuwe medewerkers vereist soms toch een reorganisatie van de bezetting van de ruimte. Elke verhuizing brengt een aanzienlijk aantal taken met zich mee. Het spreekt voor zich dat elke verhuizing georganiseerd wordt in nauwe samenwerking met de betrokken directeur(s). De dienst Logistiek doet voorstellen, met behulp van een plan. Eens het plan goedgekeurd is en de datum vastgelegd is, moeten verschillende taken uitgevoerd worden: Kisten vragen aan het economaat; De nodige werkmannen vragen aan het economaat voor het verhuizen van de kisten en het meubilair; Het economaat inlichten over de wijzigingen van de telefoonnummers; ICT inlichten over de veranderingen; De telefoonlijst aanpassen; 3 Aanvraag van vergaderzalen in de Leuvenseweg 1 en 3 De Algemene Directie heeft enkel één vergaderzaal en kan beschikken over vier andere zalen die afhangen van het centrale economaat. In 2006 heeft de dienst Logistiek meer dan 400 vergaderingen georganiseerd. 36 Organisatie en Management

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten Woord vooraf 5 Inleiding 7 I. Corporate management 9 1 Missie en kerntaken 10 1.1 Globale context 10 1.2 Waarden

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 1. Financiering van de hulpverleningszone... 15 1.1. Gemeentelijke dotatie... 15 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT 2008

ACTIVITEITENRAPPORT 2008 ACTIVITEITENRAPPORT 2008 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking,

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT 2010

ACTIVITEITENRAPPORT 2010 ACTIVITEITENRAPPORT 2010 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking,

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Inhoud 1 Inhoud Woord vooraf van de voorzitter en de ondervoorzitter 2 Voorwoord door de Algemene directie 4 Inleiding 5 1 e Deel - Opdrachten

Nadere informatie

Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Activiteitenverslag 2010

Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Activiteitenverslag 2010 Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen Activiteitenverslag 2010 Inhoudstafel Missie en visie...5 Organogram...6 Centrale diensten Voorstelling centrale diensten...8 Realisaties centrale diensten...14

Nadere informatie

We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009. groei + ontwikkeling

We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009. groei + ontwikkeling We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009 groei + ontwikkeling Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009 Inhoudstafel Voorwoord 07. 21. 27. 37. 41. 05. Voorwoord

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2006

ACTIVITEITENVERSLAG 2006 ACTIVITEITENVERSLAG 2006 REGULERINGSBELEID ACTIVITEITENVERSLAG 2006 Reguleringsbeleid 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door mevrouw Jacqueline Galant.

De vergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door mevrouw Jacqueline Galant. CRABV 52 COM 447 04/02/2009 1 COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van WOENSDAG 04 FEBRUARI 2009 Avond COMMISSION DE L'INTERIEUR, DES AFFAIRES GENERALES ET DE LA

Nadere informatie

Veiligheid en Preventie. Activiteitenrapport 2007

Veiligheid en Preventie. Activiteitenrapport 2007 Veiligheid en Preventie Activiteitenrapport 2007 Dit activiteitenrapport is een realisatie van het team interne communicatie van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie in samenwerking met de piloten

Nadere informatie

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be jaarverslag 2012.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. .be

JAARVERSLAG 2013. .be JAARVERSLAG 2013.be INHOUD Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel. 02 239 12

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer

Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer Diplomatieke en consulaire posten Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel,

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Geïntegreerd Managementplan FOD Binnenlandse Zaken 2009-2014 Inhoudstafel 1 Voorwoord 5 2 De opbouw van het geîntegreerd plan 6 3 De missie, de visie, de waarden

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE N. 2012 791 [C 2012/03069] 16 FEBRUARI 2012. Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 (1) ALBERT II, Koning der Belgen,

Nadere informatie

REKENHOF. Organisatie en werking van de Nationale Opsporingsdirectie van de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit

REKENHOF. Organisatie en werking van de Nationale Opsporingsdirectie van de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit REKENHOF Organisatie en werking van de Nationale Opsporingsdirectie van de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel,

Nadere informatie

Gezondheidszorgen Sociale actie Herinnering Graven en militaire begraafplaatsen Veteranen Personeel Begroting Logistiek Communicatie Media Cel

Gezondheidszorgen Sociale actie Herinnering Graven en militaire begraafplaatsen Veteranen Personeel Begroting Logistiek Communicatie Media Cel Gezondheidszorgen Sociale actie Herinnering Graven en militaire begraafplaatsen Veteranen Personeel Begroting Logistiek Communicatie Media Cel Synthese Raad van Beheer Organigram Praktische inlichtingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. De HZIV, een andere mutualiteit

Jaarverslag 2011. De HZIV, een andere mutualiteit Jaarverslag 2011 De HZIV, een andere mutualiteit Een realisatie van de communicatiedienst van de HZIV Verantwoordelijke uitgever: Christine Miclotte Administrateur-generaal Troonstraat 30 A B- 1000 Brussel

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst. Deel 1

Bestuursovereenkomst. Deel 1 3 15 Bestuursovereenkomst 2013-2015 Inhoudsopgave Inleidende bepalingen 2 Strategisch kader 4 1. Onze missie 8 2. Onze visie 8 3. Kernwaarden 8 Strategische opties 10 1. De RJV zet consequent in op klantgerichtheid

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROBLEEMSTELLING 1

INHOUDSOPGAVE 1. PROBLEEMSTELLING 1 INHOUDSOPGAVE TOEZICHTSONDERZOEK NAAR DE COÖRDINATIE, EFFICIËNTIE EN EFFECTIVITEIT VAN DE VOORBEREIDING EN ONDERNOMEN ACTIE VAN DE POLITIEDIENSTEN (DISCIPLINE 3) IN HET KADER VAN DE NOOD- EN INTERVENTIEPLANNEN

Nadere informatie

postuleren voor functies van hoofdcommissaris. Belangrijke opmerking : Het hoeft niet noodzakelijk een mandaatbetrekking

postuleren voor functies van hoofdcommissaris. Belangrijke opmerking : Het hoeft niet noodzakelijk een mandaatbetrekking Bureau de dépôt : 7500 Tournai ECHO Maandelijks tijdschrift van NSPV vzw - niet in juli Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P. 7500 Tournai 5/118 Autorisation de fermeture:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013

Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013 Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013 Jaarverslag 2012 Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 5 juni 2013 controleren

Nadere informatie