Nr. Betreft Bedrag Maximum PAGINA 1 VAN 14 B4: SUPERISOLERENDE BEGLAZING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr. Betreft Bedrag Maximum PAGINA 1 VAN 14 B4: SUPERISOLERENDE BEGLAZING"

Transcriptie

1 ENERGIEPREMIE B4 SUPERISOLERENDE BEGLAZING (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 houdende goedkeuring van het driejaarlijkse programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit en gas ten voordele van de eindafnemers) A- BEDOELDE WERKEN EN GEBOUWEN De plaatsing van een nieuw raamgeheel (kozijn + beglazing) of de vervanging van de beglazing met behoud van het bestaande kozijn van vensters of beglaasde deuren die in contact staan met de buitenlucht of een nietverwarmde ruimte: in het kader van een renovatie (Gebouw 10 jaar); met betrekking tot delen van of volledige gebouwen in alle sectoren (Residentieel, Tertiair en Industrieel). In sommige gevallen kan het interessant zijn om deze premie te combineren met: a. de plaatsing van zonneweringen waarvoor een premie B7 kan worden verkregen; b. de realisatie van een performante ventilatie waarvoor een premie B8 kan worden verkregen. Opgelet: deze premie is niet cumuleerbaar met de premie passieve/lage-energiewoning B10. B- BEDRAG VAN DE PREMIE Ter compensatie voor het rentabiliteitsverlies op de investeringen door de afschaffing van de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen besloot de Brusselse Regering het bedrag voor de energiepremie B4 te verhogen. Deze nieuwe maatregel, aangaande alle premieaanvragen waarvan de eindfactuur dateert van 20 juli 2012 of erna, kunt u in onderstaande tabel terugvinden. De premieaanvragen vergezeld van een eindfactuur die dateert van vóór 20 juli 2012 vallen niet onder deze wijzigingen en worden behandeld volgens de financiële voorwaarden van de energiepremies 2012 die op 14 juli 2011 in de Brusselse Regering goedgekeurd werden. Ze moeten worden ingediend met de oudere formulieren die u onderaan de overzichtstabel op onze website kunt terugvinden. Nr. Betreft Bedrag Maximum B4 Superisolerende beglazing (U beglazing 1.1 W/m²K of 1.3 W/m²K voor bestaande ramen) Bonus bij gebruik van thermisch verbeterde afstandhouders Bonus indien U beglazing 1,0 W/m²K of 1,2 W/m²K voor bestaande ramen Bonus voor nieuwe houten ramen met FSC- of PEFC-label Bonus voor nieuwe ramen ZONDER FSC- of PEFC-label Basiscategorie: 40 /m² glasoppervlakte Gemiddelde inkomens: 45 /m² glasoppervlakte Lage inkomens: 50 /m² glasoppervlakte + 15 /m² glasoppervlakte + 15 /m² glasoppervlakte + 50 /m² glasoppervlakte + 5 /m² glasoppervlakte 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur PAGINA 1 VAN 14 B4: SUPERISOLERENDE BEGLAZING

2 De werken of investeringen die in aanmerking komen voor het bepalen van het maximum van de premie, zijn: de werken die verband houden met de levering en plaatsing van het raam en/of de beglazing waarvoor de aanvrager zijn premieaanvraag indient. Worden niet in aanmerking genomen: o.a. de verwijdering van puin en de afwerkingswerken. De eindfactuur zal deze posten apart dienen te vermelden. Indien er alleen een globale factuur wordt opgemaakt, moet de aanvrager de gedetailleerde offerte bijvoegen, op basis waarvan deze verschillende posten uitgesplitst kunnen worden. Wanneer alleen de beglazing wordt vervangen, wordt de premie berekend op basis van de afmetingen van de vervangen glasoppervlakte (m²). Wanneer ook het kozijn wordt vervangen, wordt de premie berekend op basis van de buitenafmetingen van het kozijn (m²). BEREKENING VAN DE PREMIE Standaard geldt het volgende: Boni: Voor alle premieaanvragen voor de vervanging van een beglazing met behoud van het bestaande kozijn geldt de basispremie: 40, 45 of 50 /m². Voor alle premieaanvragen voor de vervanging van een raamgeheel (kozijn + beglazing) met een nieuw kozijn volledig uit pvc en/of metaal geldt de basispremie: 40, 45 of 50 /m². Er wordt een bonus van + 5 /m² toegekend voor de vervanging van een raamgeheel (kader + beglazing) met een nieuw kozijn uit hout zonder FSC- of PEFC-label, met inbegrip van kozijnen in hout-aluminium of hout-kurk-hout waarvan het hout geen FSC- of PEFC-label heeft. Er wordt een bonus van + 50 /m² toegekend, als het in het kader van de premie geplaatste nieuwe kozijn uitsluitend uit hout met een FSC- of PEFC-label bestaat. (Dit geldt ook voor kozijnen uit houtaluminium of hout-kurk-aluminium, waarvan al het gebruikte hout een FSC- of PEFC-label heeft.) Er wordt een bonus van + 15 /m² toegekend, als de afstandhouder die gebruikt wordt als scheiding van de in het kader van de premie geplaatste dubbele of driedubbele beglazing, van het thermisch verbeterde type is (zie de navolgende technische voorwaarden). Er wordt een bonus van + 15 /m² toegekend: o bij het behoud van het bestaande kozijn: als de gebruikte beglazing een U 1,2 W/m²K heeft; o bij de plaatsing van een nieuw raamgeheel: als de gebruikte beglazing een U 1,0 W/m²K heeft. AL DEZE BONI ZIJN CUMULEERBAAR. Voor woongebouwen die gelegen zijn in een R.V.O.H.R.-zone (Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie), wordt het premiebedrag verhoogd met 10 %. PAGINA 2 VAN 14 B4: SUPERISOLERENDE BEGLAZING

3 BEPALING VAN DE INKOMENSCATEGORIEËN Basiscategorie (standaard voor iedereen) Inkomensgrens voor een alleenstaande Inkomensgrens voor een koppel* Meer dan Meer dan Gemiddelde inkomens Tussen 30 en Tussen 45 en Lage inkomens Minder dan Minder dan Alle aanvragers behoren tot de basiscategorie, behalve als: - de aanvrager een natuurlijke persoon is, die het bewijs levert dat hij/zij een gemiddeld of laag inkomen heeft; - de aanvrager een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) is of iemand die het bewijs levert dat hij/zij een huurcontract heeft gesloten met een SVK. Deze laatste behoort dan tot de categorie lage inkomens ; - de aanvrager een Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM) is. Deze laatste behoort dan tot de categorie lage inkomens ; - de aanvrager het Woningfonds is. Deze laatste behoort dan tot de categorie lage inkomens. De INKOMENSCATEGORIEËN zijn als volgt vastgelegd: * indien echtgenoot/echtgenote of samenwonende partner ouder dan 18 jaar zoals vermeld in de gezinssamenstelling, afgeleverd door het gemeentebestuur minder dan 3 maanden voor de datum waarop de premieaanvraag wordt ingediend. Deze inkomensgrenzen worden: 1. verhoogd met 5.000, als de aanvrager (of de aanvragers in het geval van een koppel) jonger dan 35 jaar is/zijn op de datum van de aanvraag; 2. verhoogd met per persoon ten laste (bv. kinderen waarvoor u kinderbijslag ontvangt, een grootouder, enz.). De inkomsten die moeten worden vergeleken met deze grenzen, worden gevormd door de som van alle globaal en afzonderlijk belastbare inkomsten van de aanvrager en van alle personen die ouder zijn dan 18 jaar en die vermeld staan op het attest van gezinssamenstelling van de aanvrager. (Deze inkomsten worden vermeld op het/de jongste aanslagbiljet(ten): inkomsten 2011 of 2012, zie 2010 voor de aanvragen ingediend tot juni 2013). Voor meer informatie, raadpleeg hoofdstuk 6 van de algemene voorwaarden C- NA TE LEVEN TECHNISCHE VOORWAARDEN 1. Als de reglementering in verband met de energieprestatie van gebouwen (EPB) van toepassing is op zijn werken, verbindt de aanvrager er zich toe om de in het kader van de EPB geldende ventilatienormen te respecteren. 2. Indien u het geheel glas + raam vervangt of indien u er een ander raamgeheel voorzet (dubbel raam): Umax beglazing 1.1 W/m²K; Umax van het geheel (kozijn + glas + eventueel blinde panelen + afstandhouder) 2,0 W/m²K. 3. Indien u het raam behoudt: Umax beglazing 1,3 W/m²K. 4. Voor de ramen die zijn uitgerust met een blind paneel, komt deze ondoorschijnende oppervlakte alleen in aanmerking, als uit een technische erkenning blijkt dat het paneel in kwestie een Umax heeft van 0,5 W/m²K. 5. Alleen producten in glas komen in aanmerking. Voor bv. polycarbonaat geldt de premie dus niet. PAGINA 3 VAN 14 B4: SUPERISOLERENDE BEGLAZING

4 6. Een als thermisch verbeterd beschouwde afstandhouder (ook warm edge genoemd) is een afstandhouder die aan het volgende criterium inzake thermische onderbreking voldoet: Σ (d x λ) 0,007 [W/K] waarbij: d [m]: dikte van de wand van de afstandhouder λ [W/m.K]: de thermische geleidbaarheid van het materiaal waaruit de afstandhouder vervaardigd is. Het criterium geldt voor alle thermische stromen die parallel met de thermische hoofdstroom lopen, waarbij de dikte d loodrecht op de thermische hoofdstroom wordt gemeten (zie figuur hieronder). a) holle afstandhouder b) volle afstandhouder D- TE VOLGEN PROCEDURE Standaard JA Verplichte premiebelofte NEEN 1 Voor de verschillende stappen, zie hoofdstuk 8 van de algemene voorwaarden 2012 De aanvraag moet ingediend worden binnen de 4 maanden vanaf de datum van de saldofactuur van de werken en uiterlijk op 28 februari Voor alle informatie over de premies, alle documentatie of vragen over de verwerking van de premieaanvragen kunt u terecht bij: Leefmilieu Brussel Dienst Info op het nummer 02/ & 1 Behalve bij een premieaanvraag in het kader van een sociale groene lening PAGINA 4 VAN 14 B4: SUPERISOLERENDE BEGLAZING

5 E- ADVIEZEN Er wordt ten stelligste aanbevolen om het dak te isoleren, alvorens dubbele beglazing te plaatsen. De isolatiewerken mogen niet ten koste van een conform ventilatiesysteem gaan. Er wordt aanbevolen om een dergelijk systeem te voorzien, ook al wordt u hier niet toe verplicht door de regelgeving in verband met de energieprestatie van gebouwen (EPB). Verlies ook de akoestische prestaties van uw toekomstige beglazing en uw ventilatiesysteem in voorkomend geval niet uit het oog. Zo is het bijvoorbeeld raadzaam om, voor een zeer lage meerprijs, voor asymmetrisch dubbel glas van het type 6/xx/4 te opteren in plaats van het standaardformaat 4/xx/4. Door het gebruik van een thermisch verbeterde afstandhouder in dubbel of driedubbel glas kan de lineaire koudebrug rond het glas verminderd worden. Dit: - vermindert met +/-10 % de warmteverliezen via het raam; - vermindert de risico s op condensatie en schimmelvorming aan de binnenranden van het kozijn en verlengt dus de levensduur van het kozijn in kwestie (vooral wanneer het uit hout vervaardigd is). F- MEER INFORMATIE Meer informatie over het vervangen van ramen vindt u op onze website a. ons documentatiecentrum b. de infofiches eco-bouwen van onze Praktische handleiding voor duurzaam bouwen en renoveren, Voor meer informatie over hoe u meer bepaald een vervanging van uw ramen met een betere geluidsisolatie kunt combineren, raden we u aan om de volgende infofiches eco-bouwen te downloaden: - ENE06: Optimaal ontwerpen van vensters ; - CSS05: Akoestisch comfort. En voor meer informatie over ventilatie: - ENE23: Energie-efficiënte luchtverversingssystemen. Voor meer informatie over hout met een milieulabel verwijzen we u graag naar: PEFC Belgium vzw Tel.: Fax: Centrumgalerij, Blok 2 - B-1000 Brussel Voor onderzoek van producten, zie de lijst van de leveranciers in België op > Gids van de leveranciers. FSC Belgium Tel.: Fax Dutselhoek 47A 3220 Holsbeek Website: PAGINA 5 VAN 14 B4: SUPERISOLERENDE BEGLAZING

6 Voorbeeld van het FSC- of PEFC-controleketencertificaat van de fabrikant van het raam en voorbeeld van een voor het verkrijgen van de FSC/PEFC-bonus aan de aanvraag toe te voegen gedetailleerde factuur PAGINA 6 VAN 14 B4: SUPERISOLERENDE BEGLAZING

7 Vul binnen de 4 maanden vanaf de datum van de saldofactuur van de werken en uiterlijk op 28 februari 2013 uw aanvraagformulier en stuur het naar behoren ingevulde en ondertekende formulier met de bijlagen per aangetekende post terug naar: VERGEWIS U ERVAN DAT U WEL DEGELIJK OVER DE LAATSTE VERSIE BESCHIKT, ALVORENS HET FORMULIER IN TE VULLEN AANVRAAGFORMULIER ENERGIEPREMIE 2012 B4 SUPERISOLERENDE BEGLAZING Vergewis u ervan dat u voldoet aan alle administratieve en technische criteria voor het verkrijgen van de premie. Gelieve op na te gaan of u over de laatste versie van het document beschikt. OPGELET: Gelieve een formulier per type aangevraagde premie in te vullen. Vergewis u er VÓÓR de aanvang van de werken van dat u wel degelijk voldoet aan alle opgelegde criteria voor het verkrijgen van deze premie (zie de voorafgaande technische voorwaarden en het document ENERGIEPREMIES ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 ). Gelieve er bij de indiening van uw aanvraag op toe te zien dat dit formulier naar behoren is ingevuld en dat alle bijlagen zijn toegevoegd, waarom op het einde van het formulier wordt verzocht. Vergeet ten slotte ook niet om het formulier door de aannemer te laten ondertekenen. 1. VOORWERP VAN DE PREMIEAANVRAAG (Gelieve het desbetreffende vakje aan te vinken zie hoofdstuk 8 van de algemene voorwaarden 2012) AANVRAAG VAN EEN ENERGIEPREMIE AANVRAAG VAN EEN PREMIEBELOFTE Optioneel als de gevraagde premie > Verplicht als de werken worden uitgevoerd in het kader van een sociale groene lening AANVRAAG TOT UITBETALING VAN EEN PREMIEBELOFTE Dossiernr. vermeld op het positief advies van Leefmilieu Brussel: 2. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER (natuurlijke persoon of vertegenwoordiger van de rechtspersoon) U bent (Gelieve één vakje aan te vinken): Eigenaar Huurder Beheerder U vertegenwoordigt (Gelieve één vakje aan te vinken): energiepremies Leefmilieu Brussel Gulledelle Brussel of per Gezin Privéonderneming (incl. gebouwsyndicus) Gemeente Openbare onderneming Gemeenteschool OCMW Vereniging (vzw) Gemeenschapscommissie EU-instellingen EU-land Niet-EU-land Internationale niet-eu-instelling (NAVO, ) Vrije school Openbare gemeenschapsschool Franse en Vlaamse gemeenschap Overheidsinstantie (Geconsolideerde pararegionale instelling) PAGINA 7 VAN 14 B4: SUPERISOLERENDE BEGLAZING

8 Dhr. Mevr. Naam Voornaam Vertegenwoordiger (benaming rechtspersoon) Straat Nr. Bus Gemeente Postcode Land Telefoon Contactpersoon Brengt u de btw voor de werken waarop uw aanvraag betrekking heeft, in mindering?: JA NEEN Zo JA, voor welk percentage?: ADRES VAN DE WERKEN (Het kan zijn dat de twee laatste vakjes gelijktijdig aangevinkt dienen te worden.) Eengezinswoning Gemeenschappelijk deel van een collectieve woning Tertiair/industrieel gebouw Bouwjaar van het gebouw: Gelegen op het adres van de aanvrager Indien gelegen op een ander adres: Straat Nr. Bus Gemeente Postcode Is uw goed gelegen in een R.V.O.H.R.-zone? JA NEEN (zie hoofdstuk 6 van de algemene voorwaarden 2012 en 4. BANKREKENINGNUMMER WAAROP DE PREMIE MOET WORDEN GESTORT U verzoekt de premie te storten: Op uw hierna vermelde bankrekening: Het moet gaan om een rekening waarvan de aanvrager de houder (of medehouder) is. Indien de aanvrager een rechtspersoon is, moet de bankrekening geopend zijn op naam ervan. Volledige benaming van de rekening (zoals vermeld op de uittreksels) IBAN-code BIC-code B E... Op een bankrekening die u niet toebehoort (bijlage 1: Betalingsmandaat toevoegen, dat u kunt downloaden op de website van het BIM) PAGINA 8 VAN 14 B4: SUPERISOLERENDE BEGLAZING

9 5. FINANCIËLE GEGEVENS VOOR WELKE INKOMENSCATEGORIE DIENT U DE AANVRAAG IN?: Basiscategorie Gemiddelde inkomens Lage inkomens INDIEN U EEN PREMIE AANVRAAGT IN DE CATEGORIE VAN DE GEMIDDELDE OF DE LAGE INKOMENS 2 : U bent een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) of u hebt een huurovereenkomst gesloten met een SVK: JA NEEN U bent een Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM): JA NEEN U bent een Woningfonds: JA NEEN U hebt een aanvraag voor een sociale groene lening (SGL) ingediend bij CREDAL: JA Zo NIET, bent u een alleenstaande of een (gehuwd of samenwonend) koppel?: NEEN alleenstaand koppel Naam partner Voornaam partner U EN uw eventuele partner zijn jonger dan 35 jaar: JA NEEN Aantal personen ten laste van de aanvrager: Aantal meerderjarige samenwonenden (behalve partner): GERAAMD BEDRAG VAN DE AANGEVRAAGDE PREMIE Totaalbedrag van de in aanmerking komende werken of investeringen: (zie pagina 1) excl. btw 3 incl. btw Totaal geraamd bedrag van de aangevraagde premie 4 : 2 Bij het ontbreken in het originele dossier van de premieaanvraag van de bewijzen waarom bij punt 7.2 van dit formulier verzocht wordt, zal het bedrag van de premie automatisch berekend worden op basis van de basiscategorie en dat zonder dat hier nadien nog beroep tegen aangetekend kan worden. 3 Indien u de btw in mindering kunt brengen, geniet u van een premie berekend op basis van de factuur exclusief aftrekbare btw. 4 Dit totale geraamde bedrag wordt louter ter informatie verstrekt door de aanvrager en is in geen enkel opzicht bindend voor Leefmilieu Brussel. PAGINA 9 VAN 14 B4: SUPERISOLERENDE BEGLAZING

10 6. DOOR DE AANNEMER/DE INSTALLATEUR IN TE VULLEN GEGEVENS 6.1 GEGEVENS VAN DE AANNEMER/DE INSTALLATEUR Naam van de vennootschap & rechtsvorm, naam van de aannemer en/of contactpersoon Straat Nr. Bus PC Gemeente Land Ondernemingsnr. - - Contactpersoon Dhr. Mevr. Naam Voornaam Functie Tel.: Gsm: ATTEST VAN DE AANNEMER/DE INSTALLATEUR Verklaart bij deze werken te hebben uitgevoerd: Beknopte beschrijving van de werken op het onderstaande adres: Straat Nr. Bus PC Gemeente PAGINA 10 VAN 14 B4: SUPERISOLERENDE BEGLAZING

11 en het volgende te hebben gerealiseerd: Totale glasoppervlakte die vervangen werd met behoud van het bestaande raam: Oppervlakte van de nieuwe beglazing met: U beglazing tussen 1,2 W/m²K en 1,3 W/m²K: m² U beglazing kleiner dan of gelijk aan 1,2 W/m²K: m² Glasoppervlakte voorzien van een thermisch verbeterde afstandhouder: m² Totale oppervlakte van de vervangen raamgehelen (kozijn + beglazing): Oppervlakte van het nieuwe raamgeheel met U beglazing tussen 1,0 W/m²K en 1,1 W/m²K: m² met U kleiner dan of gelijk aan 1,0 W/m²K: m² Glasoppervlakte voorzien van een thermisch verbeterde afstandhouder: m² Oppervlakte van het nieuwe raamgeheel met kozijn in hout zonder FSC- of PEFC-label: m² kozijn in hout met FSC- of PEFC-label: m² kozijn volledig uit pvc en/of metaal: m² Handtekening en stempel van de aannemer/de installateur PAGINA 11 VAN 14 B4: SUPERISOLERENDE BEGLAZING

12 7. LIJST VAN DE TOE TE VOEGEN STUKKEN 5 Voor de volledigheid van uw aanvraag, moet u bij het hoofdformulier een lijst toevoegen van de volgende documenten, CORRECT GENUMMERD: 7.1 VERPLICHTE BIJLAGEN VOOR ALLE AANVRAGERS 1. Kopie van alle GEDETAILLEERDE FACTUREN voor de uitgevoerde prestaties. Met minimaal de vermelding van: het adres van het betroffen gebouw, de oppervlakte van de superisolerende beglazing en het type van materiaal dat gebruikt werd (fabrikant, type en Umax), de gedetailleerde kosten per post en het erkenningsnummer van de aannemer die de werken heeft uitgevoerd. Voor de belofteaanvragen: In plaats van de gedetailleerde facturen en betalingsbewijzen, een kopie van het bestek of de gedetailleerde prijsopgave, vergezeld van een beschrijvende nota van de uit te voeren werken en de te plaatsen materialen. 2. Kopie van het GEDETAILLEERDE BESTEK met vermelding van de schema s en oppervlakten van de superisolerende beglazing en het type van materiaal dat gebruikt werd: fabrikant, type en Umax als de schema s van de verschillende betroffen ramen niet bij de gedetailleerde facturen werden gevoegd 3. BEWIJS VAN EEN ZAKELIJK RECHT op het onroerend goed waarop de premie betrekking heeft: Voor natuurlijke personen die op het adres van de werken verblijven: kopie van de (verblijfs)informatie op de chip van de elektronische identiteitskaart; Voor de anderen: kopie van het eigendomsbewijs, huurcontract of mandaat van de VME waarin de syndicus wordt aangeduid, of beheersovereenkomsten en beheerscontracten die de betrokkenen binden, of elk ander bewijsdocument (onroerende voorheffing uitgezonderd). 4. Voor het verkrijgen van de THERMISCH VERBETERDE AFSTANDHOUDER-BONUS : een Belgisch of Europees attest (vgl. Cekal-attest); OF een attest van Leefmilieu Brussel waaruit blijkt dat de afstandhouder als thermisch verbeterd kan worden beschouwd (dient door de fabrikant bij Leefmilieu Brussel aangevraagd te worden). 5. Voor het verkrijgen van de FSC/PEFC-BONUS : kopie van het FSC- of PEFC-controleketencertificaat van de fabrikant van het raam (m.a.w. het certificaat dat werd uitgereikt door één van de door FSC of PEFC geaccrediteerde certificatieorganisaties aan de fabrikant van de ramen) EN een factuur die duidelijk de bedrijfsspecifieke Chain of Custody -code van het FSC- /PEFC-label vermeldt, alsook een precieze en gedetailleerde beschrijving van de koopwaar, waarin duidelijk aangegeven wordt, welke specifieke producten door FSC/PEFC gecertificeerd zijn (met precieze FSC-/PEFC-beschrijving). 7.2 VERPLICHTE SPECIFIEKE BIJLAGEN VOOR NATUURLIJKE PERSONEN DIE VERKLAREN TOT DE CATEGORIE VAN DE LAGE OF DE GEMIDDELDE INKOMENS TE BEHOREN 1. Een attest van gezinssamenstelling, afgeleverd door het gemeentebestuur. Dit document mag niet meer dan drie maanden oud zijn op de dag dat het premieaanvraagformulier wordt ingediend. 2. Voor personen die belast worden door de Belgische Staat: een kopie van het/de laatst beschikbare aanslagbiljet(ten) van de dienst Belastingen met betrekking tot de inkomsten van alle meerderjarige gezinsleden (inkomsten 2010 of zelfs inkomsten 2011). 5 Ingeval van tegenstrijdigheden tussen de technische informatie vermeld op het formulier en de informatie vermeld op de facturen en de technische fiches, zijn de gegevens op deze laatste documenten prioritair ten opzichte van de gegevens die op het formulier vermeld staan. Leefmilieu Brussel behoudt zich het recht voor aanvullende informatie te vragen om deze tegenstrijdigheden nader toe te lichten. PAGINA 12 VAN 14 B4: SUPERISOLERENDE BEGLAZING

13 2bis. Voor personen die niet belast worden door de Belgische Staat: a. hetzij een kopie van een buitenlandsdocument dat overeenstemt met het aanslagbiljet; b. hetzij een kopie van een gelijkwaardig document van een internationale instelling; c. hetzij, indien de persoon niet over inkomsten beschikte in het buitenland, een officieel attest dat dit bewijst. OF voor de aanvragers die een huurcontract hebben afgesloten met een Sociaal Verhuurkantoor (SVK): een kopie van de overeenkomsten, huurovereenkomsten of beheerscontracten die de aanvrager met een SVK verbinden. OF voor de aanvragers die een aanvraag voor een sociale groene lening (SGL) indienden bij CREDAL: een kopie van het bewijs van ontvankelijkheid van uw aanvraag van een SGL, uitgereikt door CREDAL. VOOR DE AANVRAGERS DIE EEN BANKREKENING OPGEVEN, DIE HEN NIET TOEBEHOORT Bijlage 1: Betalingsmandaat, downloadbaar op de website van Leefmilieu Brussel VOOR DE HANDELSONDERNEMINGEN OF ONDERNEMINGEN DIE EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT UITOEFENEN Bijlage 2: Naleving van de zogenaamde Europese de-minimisverordening, downloadbaar op de website van Leefmilieu Brussel VOOR DE GESUBSIDIEERDE INSTELLINGEN Bijlage 3: Overige steun, downloadbaar op de website van Leefmilieu Brussel VOOR DE BELOFTEAANVRAGEN Ter vervanging van de gedetailleerde facturen en betalingsbewijzen, een kopie van het bestek of de gedetailleerde prijsopgave, vergezeld van een beschrijvende nota van de uit te voeren werken en de te plaatsen materialen. VOOR DE AAN EEN SOCIALE GROENE LENING GEKOPPELDE PREMIEAANVRAGEN Een kopie van het bewijs van ontvankelijkheid van uw aanvraag van een SGL, uitgereikt door CREDAL. 7.3 ANDERE TOEGEVOEGDE BIJLAGEN: TOTAAL AANTAL TOEGEVOEGDE STUKKEN: PAGINA 13 VAN 14 B4: SUPERISOLERENDE BEGLAZING

14 8. HANDTEKENING EN VERBINTENIS VAN DE AANVRAGER: Ondergetekende: Dhr. Mevr. Naam Voornaam verklaart hierbij: kennis te hebben genomen van de ALGEMENE EN TECHNISCHE VOORWAARDEN 2012 voor de aangevraagde premie en deze te aanvaarden; dat alle op dit aanvraagformulier vermelde gegevens juist en oprecht zijn ingevuld; dat hij/zij de administratie (Leefmilieu Brussel), in voorkomend geval, toestemming verleent om de bij de aanvraag gevoegde fiscale gegevens en de gezinssamenstelling te controleren; dat hij/zij zich ertoe verbindt om alle benodigde documenten die in dit formulier worden gevraagd, ter beschikking te stellen van de administratie (Leefmilieu Brussel), evenals alle gegevens met betrekking tot de installatie, en op verzoek controlebezoeken toe te staan om de in de premieaanvraag vermelde gegevens en de goede uitvoering van de werken ter plaatse te verifiëren; dat hij/zij ermee instemt om, in voorkomend geval, het bedrag van de ten onrechte ontvangen premie terug te betalen. Leefmilieu Brussel behoudt zich het recht voor om de bij de premieaanvraag ingediende gegevens en de goede uitvoering van de werken te controleren en hiertoe een deskundige ter plaatse te sturen. Datum: / / 201 Handtekening van de aanvrager Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden de gegevens die u ons bezorgt door dit formulier in te vullen, gebruikt voor de opvolging van uw dossier. U kunt uw gegevens altijd inkijken of ze in voorkomend geval later rechtzetten. U kunt dit recht uitoefenen bij de dienst waarnaar u het formulier stuurt. PAGINA 14 VAN 14 B4: SUPERISOLERENDE BEGLAZING

OPGELET: PREMIE ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE BELOFTE NEE

OPGELET: PREMIE ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE BELOFTE NEE ENERGIEPREMIE E6 ALLE ANDERE TOESTELLEN OF SYSTEMEN TER VERBETERING VAN DE ENERGIE- EFFICIËNTIE VAN EEN GEBOUW OF TECHNISCHE INSTALLATIE Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE E2 WARMTEKRACHTKOPPELING

ENERGIEPREMIE E2 WARMTEKRACHTKOPPELING ENERGIEPREMIE E2 WARMTEKRACHTKOPPELING Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële

Nadere informatie

Betreft Bedrag Maximum. 400 per individuele woning 3.000 per gebouw

Betreft Bedrag Maximum. 400 per individuele woning 3.000 per gebouw ENERGIEPREMIE A1 ENERGIEAUDIT Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële steun op

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE A1 b ENERGIEAUDIT (EAP)

ENERGIEPREMIE A1 b ENERGIEAUDIT (EAP) ENERGIEPREMIE A1 b ENERGIEAUDIT (EAP) Op 1 april 2008 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een energiepremie ingevoerd voor particulieren die vrijwillig een energieaudit laten uitvoeren door een EAP-auditeur

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: REG-premieaanvraag 2015 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Vervanging van enkel of dubbel glas Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie

Nadere informatie

REG-premieaanvraag 2015 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2015

REG-premieaanvraag 2015 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2015 Art.nr. 46369: REGpremie E-peil 2015 REG-premieaanvraag 2015 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2015 Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

En tenslotte, wees ondernemend en geduldig: iedere woningverfraaiing vraagt tijd. Succes met de werken. Jean Demannez, Burgemeester.

En tenslotte, wees ondernemend en geduldig: iedere woningverfraaiing vraagt tijd. Succes met de werken. Jean Demannez, Burgemeester. Inhoud Het woord van de Burgemeester Renoveren Gevelverfraaiing Energie Belastingvermindering Samenvatting premies EPB Energieprestatie van gebouwen Vergunningen en openbare onderzoeken Wijkcontract AIS

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Art.nr. 43983 : REGpremie buitenmuurisolatie2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

PREMIE NR. 15 ACTIES VAN EEN FEDERATIE TER BEVORDERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE

PREMIE NR. 15 ACTIES VAN EEN FEDERATIE TER BEVORDERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE PREMIE NR. 15 ACTIES VAN EEN FEDERATIE TER BEVORDERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE Elke beroepsfederatie die een specifieke Brusselse sector vertegenwoordigt, kan een subsidie voor 100 % aanvragen voor

Nadere informatie

PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU

PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU 1 2 1. Van wie mag u premies verwachten? In Vlaanderen kunt u via vijf kanalen premies en voordelen krijgen als u energiebesparende investeringen of andere werken aan uw woning

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Subsidiereglement vzw REGent: premie ramen Periode: 1 december 2013 tot 30 november 2019

Subsidiereglement vzw REGent: premie ramen Periode: 1 december 2013 tot 30 november 2019 Subsidiereglement vzw REGent: premie ramen Periode: 1 december 2013 tot 30 november 2019 Goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 15/10/2013 Bekendgemaakt op 16/10/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel

Nadere informatie

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies.

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies. Huisvestingspremies Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Laatste aanpassing

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSE BUREAU INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK

EUROPESE COMMISSE BUREAU INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK EUROPESE COMMISSE BUREAU INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK LUXEMBURG Eenheid OiL.06 Financiën - Inkoop - Verslaglegging Ref. Ares(2012)176988-16/02/2012 Luxemburg, 16.02.2012 O1L.06 - DM/mk ARES (2012) Uitnodiging

Nadere informatie

Vooraf. U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren.

Vooraf. U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden. Deze brochure is een hulpmiddel om u wegwijs te maken in de bestaande premies. Wij kunnen

Nadere informatie

Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten. Directie I/5A. Circulaire nr. Ci.RH.241/587.093 (AAFisc Nr. 38/2011) dd. 20.07.

Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten. Directie I/5A. Circulaire nr. Ci.RH.241/587.093 (AAFisc Nr. 38/2011) dd. 20.07. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5A Circulaire nr. Ci.RH.241/587.093 (AAFisc Nr. 38/2011) dd. 20.07.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening van

Nadere informatie

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-verhuurder Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES

STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES Energie Technische of energie-verantwoordelijke STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES Tertiaire en industriële sector en collectieve huisvesting Brussels Hoofdstedelijk Gewest Versie maart

Nadere informatie

In te dienen bij het Gemeentebestuur Ledegem, t.a.v. de Huisvestingsdienst, Rollegemstraat 132 te 8880 Ledegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij het Gemeentebestuur Ledegem, t.a.v. de Huisvestingsdienst, Rollegemstraat 132 te 8880 Ledegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS LEDEGEM Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke VERBETERINGSPREMIE voor woningen (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 23 december 2014) In te dienen bij het Gemeentebestuur Ledegem,

Nadere informatie

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie MeSen 2 voorwoord Beste Inwoner Het stadsbestuur is verheugd u deze premiebrochure

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie maart 2013 Meer info : www.leefmilieubrussel.be >

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1)

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1) AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1) Om een rekening te kunnen openen: INVULLEN IN BLOKLETTERS EN ONDERTEKEND TERUGSTUREN NAAR : Fortuneo Belgium - Klantendienst Koloniënstraat

Nadere informatie