ENERGIEPREMIE E2 WARMTEKRACHTKOPPELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIEPREMIE E2 WARMTEKRACHTKOPPELING"

Transcriptie

1 ENERGIEPREMIE E2 WARMTEKRACHTKOPPELING (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2010 houdende goedkeuring van het driejaarlijks programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit en gas ten voordele van de eindafnemers) Ga VÓÓR aanvang van de werken goed na of u voldoet aan alle criteria om gebruik te kunnen maken van deze premie (zie onderstaande technische voorwaarden en het document ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEPREMIES 2011 ). Let erop dat u alle toe te voegen bijlagen verzamelt, inclusief de foto s vóór aanvang van de werken en het door de aannemer ondertekende formulier. U vindt de lijst van deze bijlagen achteraan het aanvraagformulier. Indien de gevraagde informatie niet volledig is ingevuld of niet is bijgevoegd bij het formulier, wordt de aanvraag als onvolledig beschouwd. Bij niet-naleving van de ontvankelijkheidscriteria en procedures, wordt de aanvraag geseponeerd. A- BEDOELDE WERKEN EN GEBOUWEN De uitvoering van een kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallatie (installatie die tegelijk een hoeveelheid warmte en elektriciteit produceert op de site van de aanvrager en een CO 2 -besparing oplevert van minstens 5% vergeleken met de klassieke referentie-installaties die afzonderlijk warmte en elektriciteit produceren) in het kader van werken van: RENOVATIE NIEUWBOUW JA JA voor volledige gebouwen of delen ervan uit de volgende sectoren: Residentieel (= eengezinswoning, appartement of appartementsgebouw) Tertiair en industrieel (= andere) JA JA De installaties voor warmtekrachtkoppeling die moeten worden verbeterd om in aanmerking te komen voor een verlenging van de toekenning van groenestroomcertificaten (onder de voorwaarden vastgelegd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en BRUGEL) komen eveneens in aanmerking voor deze premie. In bepaalde gevallen kan het interessant zijn deze premie te combineren met: a. de realisatie van een technisch-economische haalbaarheidsstudie, waarvoor eveneens een premie (A2) kan worden verkregen; b. de installatie van een circulatiepomp met variabele snelheid, waarvoor eveneens een premie (E5) kan worden verkregen; c. de uitvoering van een doeltreffende regeling waarvoor een premie (C3) kan worden verkregen voor kleine installaties en een premie (E6) voor de regeling in de stookruimte van grote systemen. B- BEDRAG VAN DE PREMIE Standaard behoren alle aanvragers tot categorie A. Alleen natuurlijke personen kunnen, indien zij dit wensen en indien ze de nodige bewijsstukken kunnen aanvoeren, tot categorieën B of C behoren. De inkomstencategorieën van de natuurlijke personen zijn gedefinieerd in het premieaanvraagformulier (punt 8) en in hoofdstuk 6 van de algemene voorwaarden Alle rechtspersonen behoren automatisch tot categorie A. De Sociale VastgoedKantoren (SVK s) (of de aanvragers die een huurcontract hebben gesloten met een SVK) behoren automatisch tot categorie C. PAGINA 1 OP 14 E2 WARMTEKRACHTKOPPELING

2 Nr. Voorwerp Bedrag Bovengrens E2 Warmtekrachtkoppeling Categorie A: * vierkantswortel van het bruto nominaal elektrisch vermogen (kw) (= * P elektrisch in kw) Categorie B: * vierkantswortel van het bruto nominaal elektrisch vermogen (kw) (= * P elektrisch in kw) 30% van de factuur van de in aanmerking komende werken en studies Categorie C: * vierkantswortel van het bruto nominaal elektrisch vermogen (kw) (= * P elektrisch in kw) Om uw inkomstencategorie te bepalen, zie het bijgevoegde aanvraagformulier en hoofdstuk 6 van de algemene voorwaarden 2011 N.B.: De premie is gebonden aan een bovengrens van 30% van het bedrag van de factuur van de in aanmerking komende werken. De werken of investeringen die in aanmerking komen voor het bepalen van de bovengrens van de premie, zijn de kosten die verband houden met de volgende posten: a. opstelling door een gespecialiseerd bureau van een nauwkeurig bestek (opgelet: dit is niet de haalbaarheidsstudie); b. warmtekrachtkoppelingsmodule(s) en alle onderdelen ervan; c. opslagvat(en); d. sokkel die de warmtekrachtkoppelingseenheid of -eenheden draagt; e. geluidsisolatie van de warmtekrachtkoppeling(en); f. regeling van de warmtekrachtkoppeling met de verwarmingsketel(s); g. ventilatiesysteem van de warmtekrachtkoppeling; h. afvoer van de uitlaatgassen van de warmtekrachtkoppeling; i. elektrische aansluitingen van de warmtekrachtkoppelingen op de binneninstallaties (laag- en/of hoogspanning); j. brandstofaansluiting van de warmtekrachtkoppeling; k. hydraulische aansluitingen van de warmtekrachtkoppeling; l. transport en behandeling van de warmtekrachtkoppelingsinstallatie(s). C- TECHNISCHE VOORWAARDEN 1. De installatie (materiaal en uitvoering) moet voldoen aan de technische voorschriften die van toepassing zijn voor de aansluiting op het net en de veiligheid: beschikbaar bij SIBELGA of > publicaties. Hierdoor is met name de vervanging van de bestaande meter door een bidirectionele meter A+/A- of vierkwadrantenmeter verplicht; 2. De warmtedistributieleidingen van het systeem moeten thermisch worden geïsoleerd conform de specificaties van de EPB-reglementering 1 ; 3. Voor de installaties voor warmtekrachtkoppeling met een vermogen van meer dan 5 kva moet bij de aanvraag, onder andere (cf. punt 10 van het premieaanvraagformulier), een haalbaarheidsstudie worden gevoegd (volgens de vereisten van premie A2) volgens de regels voor de installatie in kwestie. In deze studie komt minstens het volgende aan bod: a. de energiebehoeften die moeten worden gedekt door de investering en het effectieve of geraamde verbruik vóór de investering; b. de werkhypothesen; c. de technische berekeningen voor dimensionering van de investering en de gebruikte referentiewaarden; d. de beschrijving en de technische kenmerken van de installatie; e. een nota over de hydraulische en elektrische integratie in de bestaande installaties; f. een raming van de energie-impact en van de vermindering van de CO 2 -uitstoot vergeleken met de referentie-installaties; g. de economische berekening van het bedrag en de rendabiliteit van de investering; h. de verantwoording van de technische keuzes en de beschrijving van de voorgestelde oplossing; i. de gehanteerde normen en codes voor goede praktijk. 1 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode PAGINA 2 OP 14 E2 WARMTEKRACHTKOPPELING

3 4. Voor de installaties voor warmtekrachtkoppeling met een vermogen lager dan of gelijk aan 5 kva moet bij de aanvraag, onder andere (cf. punt 10 van het premieaanvraagformulier), het dimensioneringsformulier van de installatie in kwestie worden gevoegd, dat details geeft van de elementen die zijn opgenomen in de bijlage van het premieaanvraagformulier (cf. lager: bijlage dimensioneringsformulier ). 5. Zijn uitgesloten van deze premie: a. Trigeneratie (gecombineerde productie van elektriciteit, warmte en koude) komt, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor premie D3; b. Warmtekrachtkoppeling op biomassa met palmolie. D- TE VOLGEN PROCEDURE Uw installateur kan u helpen met de procedures voor de premies, vervanging van de meter en groenestroomcertificaten. PREMIEAANVRAAG: Standaard Verplichte premiebelofte JA NEEN Voor de verschillende stappen, zie hoofdstuk 8 van de algemene voorwaarden Stuur het ingevulde en ondertekende formulier plus de bijlagen binnen de 4 maanden vanaf de datum van de saldofactuur en uiterlijk op 29 februari 2012 per aangetekende post terug naar: Sibelga Dienst Premies Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel OF per fax: 02/ OF per Voor alle vragen over de verwerking van de premieaanvragen: SIBELGA telefoon: 02/ VERVANGING VAN DE METER: Voor iedere plaatsing van een installatie om zelf elektriciteit op te wekken, moet u verplicht contact opnemen met de elektriciteitsdistributienetbeheerder (SIBELGA, tel , in verband met de technische aansluitings- en meetvoorwaarden. In het bijzonder, met betrekking tot de vervanging van uw huidige elektriciteitsmeter door een bidirectionele meter A+/A- (aansluiting laagspanningsnet) of vierkwadrantenmeter (aansluiting hoogspanningsnet). De procedure die moet worden gevolgd voor de vervanging van uw meter, is de volgende: 1. Installatie en oplevering van uw installatie door een erkende organisatie; 2. Bij SIBELGA, aanvraag van installatie van een bidirectionele meter A+/A- of vierkwadrantenmeter ter vervanging van de klassieke meter; 3. Vervanging van de meter door SIBELGA en aansluiting van de installatie op het net. GROENESTROOMCERTIFICATEN (GSV) Het systeem van de groenestroomcertificaten (GSV) is een mechanisme dat tot doel heeft de productie van groene stroom op basis van hernieuwbare energiebronnen of kwaliteitswarmtekrachtkoppeling aan te moedigen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen de producenten van groene elektriciteit groenestroomcertificaten van de Reguleringscommissie voor Energie (BRUGEL), naar rato van de door hun PAGINA 3 OP 14 E2 WARMTEKRACHTKOPPELING

4 productiewijze gegenereerde CO 2 -besparing: elke schijf van 217 kg vermeden CO 2 -emissie geeft recht op een groenestroomcertificaat (eventueel vermenigvuldigd met een coëfficiënt). De CO 2 -besparing wordt vastgesteld volgens de bepalingen die zijn vastgelegd door BRUGEL. Deze certificaten worden driemaandelijks toegekend op voorwaarde dat de warmtekrachtkoppelingseenheid minstens een besparing van 5% oplevert wat de CO 2 -uitstoot betreft, vergeleken met de referentie-installaties. De procedure die moet worden gevolgd om in aanmerking te komen voor de groenestroomcertificaten, is de volgende: 1. Dien na de vervanging van de meter een aanvraag in tot certificering van uw installatie voor de productie van groene stroom in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij BRUGEL: 2. Bezorg BRUGEL uw productie-index met betrekking tot de productie van groene stroom, op het einde van elk kwartaal; 3. Verkoop uw GSV s aan een elektriciteitsleverancier in Brussel (de lijst van contactpersonen staat op de website van BRUGEL en zal u worden meegedeeld bij elke toekenning van GSV s). Voor meer informatie over de groenestroomcertificaten: BRUGEL: of E- MEER INFORMATIE Voor meer informatie over warmtekrachtkoppeling kan u terecht bij de facilitator duurzame gebouwen op en/of op onze internetsite a. onze webpagina s betreffende warmtekrachtkoppeling: Professionelen > Energie > Warmtekrachtkoppeling b. ons documentatiecentrum c. de infofiches ecobouwen van onze praktische handleiding duurzame bouw en renovatie, www. leefmilieubrussel.be/handleiding_duurzaam_gebouw PAGINA 4 OP 14 E2 WARMTEKRACHTKOPPELING

5 AANVRAAGFORMULIER ENERGIEPREMIE E2 WARMTEKRACHTKOPPELING Ga na of u voldoet aan alle administratieve en technische criteria om in aanmerking te komen voor deze premie. Controleer op of u over de meest recente versie van het document beschikt. OPGELET: Gelieve een formulier per type aangevraagde premie in te vullen. Gelieve alle gevraagde bijlagen toe te voegen aan het einde van het formulier. Vraag bij het ondertekenen van uw bestek uitdrukkelijk naar het gedeelte van het formulier dat door uw aannemer volledig moet worden ingevuld en ondertekend, evenals de al beschikbare technische bijlagen. 1. VOORWERP VAN DE PREMIEAANVRAAG (het betreffende vakje aankruisen zie hoofdstuk 8 van de algemene voorwaarden 2011) AANVRAAG VAN EEN ENERGIEPREMIE AANVRAAG VAN EEN PREMIEBELOFTE (indien verplicht, of optioneel, indien gevraagde premie > ) AANVRAAG TOT UITBETALING VAN EEN PREMIEBELOFTE Dossiernummer vermeld op het positief advies van Leefmilieu Brussel: 2. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER (natuurlijk persoon of vertegenwoordiger van de rechtspersoon) Bent u: Eigenaar Huurder Beheerder Dhr. Mevr. Naam Voornaam Vertegenwoordiger (benaming rechtspersoon) Straat Nr. Bus Gemeente Postcode Land Telefoon Fax Contactpersoon Tel. Trekt de aanvrager de btw af? ja neen ZO JA, voor welk percentage: ADRES VAN DE WERKEN Eengezinswoning Appartementsgebouw Tertiair/industrieel gebouw Bouwjaar van het gebouw: Gelegen op het adres van de aanvrager: Indien gelegen op een ander adres: Straat Nr. Bus Gemeente Postcode Land PAGINA 5 OP 14 E2 WARMTEKRACHTKOPPELING

6 4. BANKREKENINGNUMMER WAAROP DE PREMIE MOET WORDEN GESTORT U verzoekt de premie te storten: Op uw hierna vermelde bankrekening: Het moet gaan om een rekening waarvan de aanvrager de houder (of medehouder) is. Indien de aanvrager een rechtspersoon is, moet de bankrekening geopend zijn op naam van de rechtspersoon. Volledige benaming van de rekening (zoals vermeld op de uittreksels) IBAN-code BIC-code B E... Op een bankrekening die u niet toebehoort: Ondergetekende: Dhr. Mevr. Naam Voornaam Vertegenwoordiger (benaming rechtspersoon) geeft een volmacht aan: Dhr. Mevr. Naam Voornaam Vertegenwoordiger (benaming rechtspersoon) Straat Nr. Bus Gemeente Postcode Land voor het ontvangen van onderhavige premie op bankrekening: Volledige benaming van de rekening (zoals vermeld op de uittreksels) IBAN-code BIC-code B E... in mijn naam en voor mijn rekening. Datum: / / 201 Datum: / / 201 Handtekening van de aanvrager Handtekening van de gevolmachtigde PAGINA 6 OP 14 E2 WARMTEKRACHTKOPPELING

7 5. GEGEVENS VAN DE AANNEMER/DE INSTALLATEUR Naam van de vennootschap & rechtsvorm, Naam van de aannemer &/of contactpersoon Straat Nr. Bus PC Gemeente Land Btw-nummer Registratienummer BE / / / Contactpersoon: Dhr. Mevr. Naam Voornaam Functie Tel: Fax: 6. ATTEST DAT MOET WORDEN INGEVULD DOOR DE AANNEMER/DE INSTALLATEUR Verklaart bij deze werken te hebben uitgevoerd: Beknopte beschrijving van de uitgevoerde werken op het onderstaande adres: Straat Nr. Bus PC Gemeente Land Verklaart op erewoord dat de verdeelleidingen voor de warmte van het systeem geïsoleerd zijn overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode. Handtekening en stempel van de aannemer/de installateur PAGINA 7 OP 14 E2 WARMTEKRACHTKOPPELING

8 7. ENKEL VOOR HANDELSONDERNEMINGEN OF ONDERNEMINGEN DIE EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT UITOEFENEN: Naleving van de Europese de-minimisverordening Verklaring op erewoord in te vullen door de aanvragers van energiepremies waarin wordt aangegeven dat de economische voordelen van de de-minimissteun die in de loop van de drie voorbije boekjaren werd ontvangen niet hoger zijn dan Ondergetekende: Dhr. Mevr. Naam Voornaam Vertegenwoordiger (benaming rechtspersoon) Straat Nr. Bus Gemeente Postcode Land verklaart op erewoord dat De aanvrager (instelling) geen enkele andere (gewestelijke of federale) financiële steun heeft ontvangen in de loop van de drie voorbije boekjaren, en de van het gewest of de federale staat ontvangen totale steun van dus niet wordt overschreden. De aanvrager (instelling) andere (gewestelijke en/of federale) financiële steun heeft ontvangen in de loop van de drie voorbije boekjaren, maar het totale bedrag van aan ontvangen steun niet wordt overschreden. De aanvrager (instelling) andere (gewestelijke en/of federale) financiële steun heeft ontvangen of aangevraagd in de loop van de drie voorbije boekjaren, en het risico bestaat dat het totale bedrag van aan steun wordt overschreden. Reeds ontvangen bedrag(en): 1). voor ). voor ). voor 2011 Gevraagde (verhoopte) bedrag via deze energiepremieaanvraag: 1). voor 2011 En verbindt zich ertoe op vraag van Leefmilieu Brussel of Sibelga alle vereiste documenten en bewijsstukken voor te leggen. Datum: / / 201 PAGINA 8 OP 14 E2 WARMTEKRACHTKOPPELING

9 8. FINANCIËLE GEGEVENS Alle aanvragers behoren automatisch tot categorie A. Enkel natuurlijke personen kunnen, als zij dit willen en mits het leveren van het nodige bewijs, tot categorie B of C worden gerekend. Alle rechtspersonen vallen automatisch onder categorie A. Sociale Verhuurkantoren (SVK) (of aanvragers die een huurcontract hebben afgesloten met een SVK) vallen automatisch onder categorie C. De INKOMENSCATEGORIEEN zijn als volgt vastgelegd: Categorie A (standaard voor iedereen) Inkomensgrens voor een alleenstaande Inkomensgrens voor een koppel* Meer dan Meer dan Categorie B Tussen 30 en Tussen 45 en Categorie C Minder dan Minder dan * indien echtgenoot/echtgenote of samenwonende partner ouder dan 18 jaar zoals vermeld in de gezinssamenstelling, afgeleverd door het gemeentebestuur minder dan 3 maanden voor de datum waarop de premieaanvraag wordt ingediend. Deze inkomensgrenzen zijn: 1. verhoogd met als de aanvrager (of de aanvragers in geval van een koppel) jonger dan 35 jaar is/zijn op de datum van de aanvraag. 2. verhoogd met per persoon ten laste (bv. kinderen waarvoor u kinderbijslag ontvangt, een grootouder, enz.). De inkomsten die moeten worden vergeleken met die grenzen, worden, net als voor de renovatiepremie, gevormd door de som van alle globaal en afzonderlijk belastbare inkomsten (vermeld op het (de) jongste aanslagbiljet(ten): inkomsten 2009 zie 2010) van de aanvrager en van alle personen die ouder zijn dan 18 jaar en die vermeld staan op het attest van gezinssamenstelling van de aanvrager. Voor meer informatie, raadpleeg hoofdstuk 6 van de algemene voorwaarden CATEGORIE AANGEVRAAGDE PREMIE Uw goed is gelegen in een RVOHR-zone JA NEE (zie hoofdstuk 6 van de algemene voorwaarden 2011 en VOOR WELKE INKOMENSCATEGORIE DIENT U EN AANVRAAG IN?: Categorie A Categorie B Categorie C INDIEN U EEN PREMIE AANVRAAGT IN CATEGORIE B OF C: U bent een Sociaal Verhuurkantoor of u hebt een huurcontract afgesloten met SVK: JA Indien NEE, Rijksregisternummer van de aanvrager Bent u een alleenstaande of een koppel (getrouwd of samenwonend)?: alleenstaand Naam Voornaam partner partner Rijksregisternummer van de partner NEE koppel: U EN uw eventuele partner zijn jonger dan 35 jaar: JA NEE Aantal personen ten laste van de aanvrager: Aantal meerderjarige samenwonenden (behalve partner): OPGELET: Indien de in punt 10.2 van het huidige document gevraagde bewijsstukken ontbreken in het oorspronkelijke premieaanvraagdossier, zal het premiebedrag overeenkomstig de algemene voorwaarden 2011 automatisch worden berekend volgens de categorie A, en dit zonder beroepsmogelijkheid. PAGINA 9 OP 14 E2 WARMTEKRACHTKOPPELING

10 9. TECHNISCHE GEGEVENS Wordt de financiering gedragen door een derde investeerder? Ja Nee 9.1 TECHNISCHE KENMERKEN VAN HET GEÏNSTALLEERDE SYSTEEM Merk: Type: Geïnstalleerd technisch vermogen (P el ): kw Geïnstalleerd thermisch vermogen (P th ): kw Brandstof: Datum van inbedrijfstelling van de installatie: / / KENMERKEN VAN DE VERWARMDE OPPERVLAKTE Totale verwarmde vloeroppervlakte (samenvoeging van de oppervlakte van alle verdiepingen):... m² In voorkomend geval, aantal verwarmde woningen: EAN-CODE VAN DE AANSLUITINGEN VAN DE BETROKKEN TERTIAIRE GEBOUWEN (zie elektriciteitsfactuur) Dit deel ENKEL invullen bij werkzaamheden in een TERTIAIR GEBOUW EAN-code elektriciteit: GERAAMD BEDRAG VAN DE AANGEVRAAGDE PREMIE Dit gedeelte is facultatief voor aanvragen met betrekking tot werken waarvan de voor de premie in aanmerking komende bedragen lager zijn dan , en moet VERPLICHT WORDEN INGEVULD voor aanvragen met betrekking tot werken waarvan de voor de premie in aanmerking komende bedragen hoger zijn dan Totaal bedrag van de in aanmerking komende werken of investeringen: excl. btw 2 (zie pag. 1) btw inbegrepen Totaal geraamd bedrag van de aangevraagde premie 3 : 2 Indien u de btw in mindering kunt brengen, geniet u van een premie berekend op basis van de factuur exclusief aftrekbare btw. 3 Dit totale geraamde bedrag wordt louter ter informatie verstrekt door de aanvrager en is in geen enkel opzicht bindend voor Sibelga of Leefmilieu Brussel. PAGINA 10 OP 14 E2 WARMTEKRACHTKOPPELING

11 10. LIJST VAN DE TOE TE VOEGEN STUKKEN 4 Voor de volledigheid van uw aanvraag, moet u bij het hoofdformulier een lijst toevoegen van de volgende documenten, CORRECT GENUMMERD: 10.1 VERPLICHTE BIJLAGEN VOOR ALLE AANVRAGERS 1. Minimum 3 duidelijke FOTO S, vanuit verschillende hoeken, van de installaties VOORAFGAAND aan de werken. 2. Minimum 3 duidelijke FOTO S, vanuit verschillende hoeken, van de installaties NA de werken. 3. Kopie van alle GEDETAILLEERDE FACTUREN voor de uitgevoerde prestaties. Met minimaal de vermelding van: adres van het gebouw in kwestie, technische kenmerken van de uitrusting (zoals merk, model, serienummer, vermogen) en/of de beschrijving van de uitgevoerde studies, de gedetailleerde kosten per post en het registratienummer van de aannemer die de werken heeft uitgevoerd. 4. Kopie van de TECHNISCHE FICHE van het materiaal of van de werken waarop de aanvraag betrekking heeft. 5. Voor de installaties voor warmtekrachtkoppeling met een vermogen van meer dan 5 kva, DE HAALBAARHEIDSSTUDIE (lees ook C. Technische voorwaarden van het eerste deel van dit document, dat beschrijft wat deze studie minimum moet omvatten). OF Voor de installaties voor warmtekrachtkoppeling met een vermogen lager dan of gelijk aan 5 kva, het ingevulde DIMENSIONERINGSFORMULIER dat in de bijlage is opgenomen. 6. Kopie van het gunstige attest van OPLEVERING door een erkende controle-instantie. 7. Kopie van de factuur van de elektriciteitsdistributienetbeheerder (SIBELGA) voor een AANPASSING VAN DE HOOFDTELLER (= vervanging van de bestaande meter door een bidirectionele meter A+/A- of vierkwadrantenmeter). 8. BEWIJS VAN EEN ZAKELIJK RECHT op het onroerend goed waarop de premie betrekking heeft: Voor natuurlijke personen die op het adres van de werken verblijven: Kopie van de informatie op de chip van de elektronische identiteitskaart; Voor de anderen: kopie van het eigendomsbewijs, huurcontract, mandaat van de VME waarin de syndicus wordt aangeduid, of beheersovereenkomsten en beheerscontracten die de betrokkenen verbinden, of elk ander bewijsdocument (onroerende voorheffing uitgezonderd). 9. Kopie van de BETALINGSBEWIJZEN: een kopie van de/het bankuittreksel(s) VERPLICHTE SPECIFIEKE BIJLAGEN VOOR NATUURLIJKE PERSONEN DIE VERKLAREN TOT DE CATEGORIE B OF C TE BEHOREN 1. Een gezinssamenstelling afgeleverd door het gemeentebestuur. Dit document mag niet meer dan drie maanden oud zijn op de dag dat het premieaanvraagformulier wordt ingediend. 2. Voor personen die belast worden door de Belgische Staat: een kopie van het (de) laatst beschikbare aanslagbiljet(ten) van de dienst Belastingen met betrekking tot de inkomsten van alle meerderjarige gezinsleden (inkomsten 2009 of zelfs inkomsten 2010). 2bis. Voor personen die niet belast worden door de Belgische Staat: a. Hetzij, een kopie van een buitenlands document dat overeenstemt met het aanslagbiljet b. Hetzij, een kopie van een gelijkwaardig document van een internationale instelling c. Hetzij, indien de persoon niet over inkomsten beschikte in het buitenland, een officieel attest dat dit bewijst. 4 Ingeval van tegenstrijdigheden tussen de technische informatie vermeld op het formulier en de informatie vermeld op de facturen en de technische fiches, zijn de gegevens op deze laatste documenten prioritair ten opzichte van de gegevens die op het formulier vermeld staan. Sibelga of Leefmilieu Brussel behoudt zich het recht voor aanvullende informatie te vragen om deze tegenstrijdigheden nader toe te lichten. PAGINA 11 OP 14 E2 WARMTEKRACHTKOPPELING

12 OF voor personen die een huurcontract hebben afgesloten met een Sociaal Verhuurkantoor (SVK): kopie van de overeenkomsten, huurovereenkomsten of beheerscontracten die de aanvrager met een SVK verbinden. VOOR BELOFTEAANVRAGEN: Ter vervanging van de gedetailleerde facturen en betalingsbewijzen: een kopie van het bestek of de gedetailleerde prijsopgave vergezeld van een beschrijvende nota van de uit te voeren werken en de te plaatsen materialen ANDERE TOEGEVOEGDE BIJLAGEN: TOTAAL AANTAL TOEGEVOEGDE STUKKEN: 11. HANDTEKENING EN VERBINTENIS VAN DE AANVRAGER: Ondergetekende: Dhr. Mevr. Naam Voornaam Verklaart hierbij: Kennis te hebben genomen van de ALGEMENE en TECHNISCHE VOORWAARDEN 2011 voor de aangevraagde premie; Dat alle op dit aanvraagformulier vermelde gegevens juist en oprecht zijn ingevuld; Dat hij/zij de administratie (Sibelga of Leefmilieu Brussel), in voorkomend geval, toestemming verleent om de bij de aanvraag gevoegde fiscale gegevens en gezinssamenstelling te controleren; Dat hij/zij zich ertoe verbindt alle benodigde documenten die in dit formulier worden gevraagd ter beschikking te stellen van de administratie (Sibelga of Leefmilieu Brussel), evenals alle gegevens met betrekking tot de installatie, en op verzoek bezoek ter plaatse ervan toe te staan. Leefmilieu Brussel behoudt zich het recht voor de bij de premieaanvraag ingediende gegevens te controleren en de goede uitvoering van de werken ter plaatse te laten nagaan door een deskundige. Datum: / / 201 Handtekening van de aanvrager Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden de gegevens die u ons bezorgt door dit formulier in te vullen, gebruikt voor de opvolging van uw dossier. U kunt uw gegevens altijd inkijken of ze in voorkomend geval laten rechtzetten. U kunt dit recht uitoefenen bij de dienst waarnaar u het formulier hebt verzonden. PAGINA 12 OP 14 E2 WARMTEKRACHTKOPPELING

13 BIJLAGE: DIMENSIONERINGSFORMULIER VAN EEN WARMTEKRACHTKOPPELING N.B.: Alleen in te vullen voor premieaanvragen voor installaties voor warmtekrachtkoppeling met een vermogen lager dan of gelijk aan 5kVA. Jaarlijkse behoefte van het gebouw voor sanitair warm water en verwarming vóór de installatie van de warmtekrachtkoppeling: Type van brandstof (gas, stookolie, andere ): Totale brandstofbehoefte: kwh PCI Reductiefactor 5 : % Gemiddeld totaal rendement van de stookruimte: % Netto warmtebehoefte: kwh PCI Jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van het gebouw: Elektriciteit: kwh Reductiefactor 6 : % Netto elektriciteitsbehoefte: kwh Voorgestelde warmtekrachtkoppelingseenheid: Merk en model: Brandstofvermogen: kwbrandstof Nominaal elektrisch vermogen: kwelektrisch Elektrisch rendement: % Nominaal thermisch vermogen (zonder hulpbrander): Thermisch vermogen van de hulpbrander 7 : Inhoud van het opslagvat: Thermisch verlies door het opslagvat: kwthermisch kwthermisch liter kwthermisch/jaar Thermisch rendement rekening houdend met de verliezen van het vat: % 5 Rekening houdend met geplande energiebesparende werken zoals bijvoorbeeld: regeling, muur- of dakisolatie, vervanging van beglazing of isolatie van de verwarmingsleidingen of van het opslagvat. 6 Rekening houdend met geplande energiebesparende werken, zoals bijvoorbeeld: de installatie van spaarlampen of het gebruik van huishoudtoestellen die minder energie verslinden (koelkast, oven, vaatwasser, enz.). 7 Indien inbegrepen in de warmtekrachtkoppeling. PAGINA 13 OP 14 E2 WARMTEKRACHTKOPPELING

14 BIJLAGE: DIMENSIONERINGSFORMULIER VAN EEN WARMTEKRACHTKOPPELING (VERVOLG) Prestatie van de voorgestelde warmtekrachtkoppelingseenheid in het gebouw van de aanvrager op jaarbasis: Analyse en berekening van het aantal werkingsuren 8 : Productie van warmte: Productie van elektriciteit: Raming van het aantal groenestroomcertificaten 9 : uur/jaar kwhthermisch/jaar kwhelektrisch/jaar GSV/jaar CO 2 -besparing: % > of = 5% 8 Rekening houdend met het profiel van de specifieke behoefte aan warmte van het betreffende gebouw. 9 Volgens de berekening zoals gedefinieerd door BRUGEL ( en op voorwaarde dat de warmtekrachtkoppeling een CO 2 -besparing van minimum 5% oplevert. PAGINA 14 OP 14 E2 WARMTEKRACHTKOPPELING

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is.

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is. ENERGIEPREMIE F1 KOELKAST/DIEPVRIEZER A++ (inclusief combinatie met diepvriesvak) of ELEKTRISCHE DROOGKAST A (besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2010 houdende goedkeuring

Nadere informatie

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW. B- BEDRAG VAN DE PREMIE n Voorwerp Bedrag plafond C1

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW. B- BEDRAG VAN DE PREMIE n Voorwerp Bedrag plafond C1 ENERGIEPREMIE C1 CONDENSERENDE VERWARMINGSKETEL, HETELUCHTBLAZER EN LUCHTVERHITTER OP GAS (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2010 houdende goedkeuring van het driejaarlijks

Nadere informatie

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW ENERGIEPREMIE D1 ZONNEBOILER (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2010 houdende goedkeuring van het driejaarlijks programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit en

Nadere informatie

Nr. Betreft Bedrag Maximum Basiscategorie: 25 % van de in aanmerking komende kosten van de

Nr. Betreft Bedrag Maximum Basiscategorie: 25 % van de in aanmerking komende kosten van de ENERGIEPREMIE E1 WARMTENETWERK (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2011 houdende goedkeuring van het driejaarlijkse programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit en

Nadere informatie

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is ENERGIEPREMIE F KOELKAST/DIEPVRIEZER A++ (inclusief combinatie met diepvriesvak) of ELEKTRISCHE DROOGKAST A Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 november 2012 houdende goedkeuring van

Nadere informatie

NIEUWBOUW. Nr. Voorwerp bedrag Plafond Warmtepomp (onomkeerbaar)

NIEUWBOUW. Nr. Voorwerp bedrag Plafond Warmtepomp (onomkeerbaar) ENERGIEPREMIE C4 WARMTEPOMP (WP) (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2010 houdende goedkeuring van het driejaarlijks programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit

Nadere informatie

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW ENERGIEPREMIE B1 DAKISOLATIE (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2010 houdende goedkeuring van het driejaarlijks programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit en

Nadere informatie

Nr. Betreft Bedrag Maximum

Nr. Betreft Bedrag Maximum ENERGIEPREMIE C3 TEMPERATUURREGELING (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2011 houdende goedkeuring van het driejaarlijkse programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit

Nadere informatie

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is.

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is. ENERGIEPREMIE F KOELKAST/DIEPVRIEZER A++ (inclusief combinatie met diepvriesvak) of ELEKTRISCHE DROOGKAST A Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE E2 WARMTEKRACHTKOPPELING

ENERGIEPREMIE E2 WARMTEKRACHTKOPPELING ENERGIEPREMIE E2 WARMTEKRACHTKOPPELING Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële

Nadere informatie

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW ENERGIEPREMIE E4 RELIGHTING EN OPTIMALISERING VAN DE VERLICHTINGSINSTALLATIES Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2010 houdende goedkeuring van het driejaarlijks programma

Nadere informatie

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW ENERGIEPREMIE B2 ISOLATIE VAN DE MUREN (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2010 houdende goedkeuring van het driejaarlijks programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

de prestaties en kosten die nodig zijn voor de uitvoering van de test en het opstellen van het rapport.

de prestaties en kosten die nodig zijn voor de uitvoering van de test en het opstellen van het rapport. ENERGIEPREMIE A5 BLOWERDOORTEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële steun op

Nadere informatie

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW. Residentieel (= eengezinswoning, appartement of appartementsgebouw) Tertiair en industrieel (= andere)

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW. Residentieel (= eengezinswoning, appartement of appartementsgebouw) Tertiair en industrieel (= andere) ENERGIEPREMIE B7 - BUITENZONWERING (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2010 houdende goedkeuring van het driejaarlijks programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit

Nadere informatie

B- BEDRAG VAN DE PREMIE Nr. Betreft bedrag maximum Fotovoltaïsch systeem (voor passieve nieuwbouw of lageenergierenovatie)

B- BEDRAG VAN DE PREMIE Nr. Betreft bedrag maximum Fotovoltaïsch systeem (voor passieve nieuwbouw of lageenergierenovatie) ENERGIEPREMIE D2 FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2010 houdende goedkeuring van het driejaarlijks programma voor het rationeel gebruik van

Nadere informatie

30 % van de in D1 Zonneboiler. Gemiddelde inkomens: 2.000 /tot 4 m² + 200 /m² vanaf 4 m²

30 % van de in D1 Zonneboiler. Gemiddelde inkomens: 2.000 /tot 4 m² + 200 /m² vanaf 4 m² ENERGIEPREMIE D1 ZONNEBOILER (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2011 houdende goedkeuring van het driejaarlijkse programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit en gas

Nadere informatie

Nr. Betreft Bedrag Maximum

Nr. Betreft Bedrag Maximum ENERGIEPREMIE B5 GROENDAK (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2011 houdende goedkeuring van het driejaarlijkse programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit en gas ten

Nadere informatie

NEE. De investeringen en studies die in aanmerking komen om het bedrag van de premie te bepalen, zijn:

NEE. De investeringen en studies die in aanmerking komen om het bedrag van de premie te bepalen, zijn: ENERGIEPREMIE D3 WINDENERGIE, HYDRO- ELEKTRISCHE ENERGIE, BIOMASSABRANDSTOF, GEOTHERMISCHE ENERGIE (behalve warmtekrachtkoppeling) Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 oktober 2013

Nadere informatie

Nr. Betreft Bedrag Maximum VOOR ALLE SECTOREN (Voornamelijk verwarmingscirculatiepompen met snelheidsregelaar van klasse A bij individuele woningen)

Nr. Betreft Bedrag Maximum VOOR ALLE SECTOREN (Voornamelijk verwarmingscirculatiepompen met snelheidsregelaar van klasse A bij individuele woningen) ENERGIEPREMIE E5 FREQUENTIEREGELAAR (waaronder verwarmingscirculatiepomp klasse A) (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2011 houdende goedkeuring van het driejaarlijkse programma

Nadere informatie

Nr. Betreft Bedrag Maximum. Basiscategorie: 4 250 /woning Gemiddelde inkomens: 4 500 /woning Lage inkomens: 4 750 /woning. Nr. Betreft Bedrag Maximum

Nr. Betreft Bedrag Maximum. Basiscategorie: 4 250 /woning Gemiddelde inkomens: 4 500 /woning Lage inkomens: 4 750 /woning. Nr. Betreft Bedrag Maximum ENERGIEPREMIE C4 WARMTEPOMP (WP) (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 houdende goedkeuring van het driejaarlijkse programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit en

Nadere informatie

PREMIE NR. 5: INSTALLATIE VAN EEN KWALITATIEVE WARMTEKRACHTKOPPELING

PREMIE NR. 5: INSTALLATIE VAN EEN KWALITATIEVE WARMTEKRACHTKOPPELING PREMIE NR. 5: INSTALLATIE VAN EEN KWALITATIEVE WARMTEKRACHTKOPPELING Volgende investeringen zijn toegestaan: een installatie voor kwalitatieve warmtekrachtkoppeling, d.w.z. een gecombineerde productie

Nadere informatie

ENERGIEPREMIES 2008 TERTIAIRE SECTOR

ENERGIEPREMIES 2008 TERTIAIRE SECTOR Energie > Tertiaire en industriële sector ENERGIEPREMIES 2008 TERTIAIRE SECTOR PREMIE NR. 16: ENERGIE-EFFICIËNTE VENTILATIE- OF PASSIEVE KOELSYSTEMEN VAN EEN GEBOUW Versie juni 2008 Inlichtingen Energiefacilitator

Nadere informatie

Nr. Betreft Bedrag Maximum. Basiscategorie: 1200 tot 40 kw, dan 10 /kw extra Gemiddelde inkomens: 1400 tot 40 kw, dan 10 /kw extra

Nr. Betreft Bedrag Maximum. Basiscategorie: 1200 tot 40 kw, dan 10 /kw extra Gemiddelde inkomens: 1400 tot 40 kw, dan 10 /kw extra ENERGIEPREMIE C1 CONDENSERENDE VERWARMINGSKETEL, HETELUCHTBLAZER EN LUCHTVERHITTER OP GAS (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 houdende goedkeuring van het driejaarlijkse

Nadere informatie

Betreft Bedrag Maximum PAGINA 1 VAN 12 E4: RELIGHTING EN OPTIMALISERING VAN DE VERLICHTINGSINSTALLATIES

Betreft Bedrag Maximum PAGINA 1 VAN 12 E4: RELIGHTING EN OPTIMALISERING VAN DE VERLICHTINGSINSTALLATIES ENERGIEPREMIE E4 RELIGHTING EN OPTIMALISERING VAN DE VERLICHTINGSINSTALLATIES (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2011 houdende goedkeuring van het driejaarlijkse programma voor

Nadere informatie

NEE NEE PAGINA 1 VAN 9 C6 : VERBUIZING VAN EEN COLLECTIEVE SCHOORSTEEN

NEE NEE PAGINA 1 VAN 9 C6 : VERBUIZING VAN EEN COLLECTIEVE SCHOORSTEEN ENERGIEPREMIE C6 VERBUIZING VAN EEN COLLECTIEVE SCHOORSTEEN Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning

Nadere informatie

PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie

PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie Zonneboilersystemen, die gebruik maken van een hernieuwbare energiebron namelijk de zon, zijn investeringen in de toekomst: de energie die u verbruikt, is gratis,

Nadere informatie

Nr. Betreft Bedrag Maximum

Nr. Betreft Bedrag Maximum ENERGIEPREMIE B2 ISOLATIE VAN DE MUREN (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 houdende goedkeuring van het driejaarlijkse programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit

Nadere informatie

OPGELET: PREMIE ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE BELOFTE NEE

OPGELET: PREMIE ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE BELOFTE NEE ENERGIEPREMIE E6 ALLE ANDERE TOESTELLEN OF SYSTEMEN TER VERBETERING VAN DE ENERGIE- EFFICIËNTIE VAN EEN GEBOUW OF TECHNISCHE INSTALLATIE Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 oktober

Nadere informatie

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW ENERGIEPREMIE B8 PERFORMANTE MECHANISCHE VENTILATIE (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2010 houdende goedkeuring van het driejaarlijks programma voor het rationeel gebruik

Nadere informatie

Superisolerende beglazing

Superisolerende beglazing ENERGIEPREMIE B4 SUPERISOLERENDE BEGLAZING Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële

Nadere informatie

PREMIE NR. 15 ACTIES VAN EEN FEDERATIE TER BEVORDERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE

PREMIE NR. 15 ACTIES VAN EEN FEDERATIE TER BEVORDERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE PREMIE NR. 15 ACTIES VAN EEN FEDERATIE TER BEVORDERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE Elke beroepsfederatie die een specifieke Brusselse sector vertegenwoordigt, kan een subsidie voor 100 % aanvragen voor

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR ENERGIEPREMIE(S) 2017

AANVRAAGFORMULIER VOOR ENERGIEPREMIE(S) 2017 AANVRAAGFORMULIER VOOR ENERGIEPREMIE(S) 2017 Wanneer een aanvraag voor (een) energiepremie(s) indienen? Hoe een aanvraag voor (een) energiepremie(s) indienen? Binnen max. 4 maanden (de poststempel of e-mail

Nadere informatie

Nr. Betreft Bedrag Maximum PAGINA 1 VAN 14 B4: SUPERISOLERENDE BEGLAZING

Nr. Betreft Bedrag Maximum PAGINA 1 VAN 14 B4: SUPERISOLERENDE BEGLAZING ENERGIEPREMIE B4 SUPERISOLERENDE BEGLAZING (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 houdende goedkeuring van het driejaarlijkse programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit

Nadere informatie

Enkel voor energieontwerpstudies

Enkel voor energieontwerpstudies ENERGIEPREMIE A2 HAALBAARHEIDS- OF ENERGIEONTWERPSTUDIE Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 november 2012 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning

Nadere informatie

OPGELET: PREMIE ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE BELOFTE NEE

OPGELET: PREMIE ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE BELOFTE NEE ENERGIEPREMIE E6 ALLE ANDERE TOESTELLEN OF SYSTEMEN TER VERBETERING VAN DE ENERGIE- EFFICIËNTIE VAN EEN GEBOUW OF TECHNISCHE INSTALLATIE Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december

Nadere informatie

50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur. 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur. 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur ENERGIEPREMIE A2 HAALBAARHEIDS- OF ENERGIEONTWERPSTUDIE Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning

Nadere informatie

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie.

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie. REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Hoogrendementsbeglazing Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het aanvraagformulier

Nadere informatie

OPGELET: PREMIE ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE BELOFTE NEE

OPGELET: PREMIE ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE BELOFTE NEE ENERGIEPREMIE E6 ALLE ANDERE TOESTELLEN OF SYSTEMEN TER VERBETERING VAN DE ENERGIE- EFFICIËNTIE VAN EEN GEBOUW OF TECHNISCHE INSTALLATIE Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december

Nadere informatie

Bedrag PAGINA 1 VAN 10 C1 : CONDENSERENDE VERWARMINGSKETEL, HETELUCHTBLAZER EN LUCHTVERHITTER OP GAS

Bedrag PAGINA 1 VAN 10 C1 : CONDENSERENDE VERWARMINGSKETEL, HETELUCHTBLAZER EN LUCHTVERHITTER OP GAS ENERGIEPREMIE C1 CONDENSERENDE VERWARMINGSKETEL, HETELUCHTBLAZER EN LUCHTVERHITTER OP GAS Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

PREMIE 9 GASKETELS MET LAGE TEMPERATUUR, INCLUSIEF CONDENSATIEKETELS

PREMIE 9 GASKETELS MET LAGE TEMPERATUUR, INCLUSIEF CONDENSATIEKETELS PREMIE 9 GASKETELS MET LAGE TEMPERATUUR, INCLUSIEF CONDENSATIEKETELS Een Brussels gezin besteedt gemiddeld 55 procent van zijn energiebudget aan verwarming. Deze post leidt dus tot aanzienlijke uitgaven

Nadere informatie

NEE PAGINA 1 VAN 10 E4 : RELIGHTING EN OPTIMALISERING VAN DE VERLICHTINGSINSTALLATIES

NEE PAGINA 1 VAN 10 E4 : RELIGHTING EN OPTIMALISERING VAN DE VERLICHTINGSINSTALLATIES ENERGIEPREMIE E4 RELIGHTING EN OPTIMALISERING VAN DE VERLICHTINGSINSTALLATIES Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende

Nadere informatie

PREMIE 14 - FOTOVOLTAÏSCH SYSTEEM VOOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE Nieuwbouw + Renovatie

PREMIE 14 - FOTOVOLTAÏSCH SYSTEEM VOOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE Nieuwbouw + Renovatie PREMIE 14 - FOTOVOLTAÏSCH SYSTEEM VOOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE Nieuwbouw + Renovatie Fotovoltaïsche zonnepanelen, die gebruik maken van een hernieuwbare energiebron namelijk de zon, zijn investeringen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEPREMIES VOOR DE INDIVIDUELE WONINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEPREMIES VOOR DE INDIVIDUELE WONINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEPREMIES VOOR DE INDIVIDUELE WONINGEN Deze algemene voorwaarden betreffen alle energiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naast deze voorwaarden gelden de bijzondere

Nadere informatie

De werken of investeringen die in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn :

De werken of investeringen die in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn : ENERGIEPREMIE B1 DAKISOLATIE Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële steun op

Nadere informatie

PREMIE NR. 8 THERMISCHE ISOLATIE VAN DE WANDEN VAN HET GEBOUW

PREMIE NR. 8 THERMISCHE ISOLATIE VAN DE WANDEN VAN HET GEBOUW PREMIE NR. 8 THERMISCHE ISOLATIE VAN DE WANDEN VAN HET GEBOUW Het gaat hier om thermische isolatie die het mogelijk maakt globale warmtedoorgangscoëfficiënten van de wanden te halen die gelijk zijn aan

Nadere informatie

De werken of investeringen die in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn :

De werken of investeringen die in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn : ENERGIEPREMIE B3 VLOERISOLATIE Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële steun op

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B8 b MECHANISCHE VENTILATIE MET WARMTERECUPERATIE

ENERGIEPREMIE B8 b MECHANISCHE VENTILATIE MET WARMTERECUPERATIE ENERGIEPREMIE B8 b MECHANISCHE VENTILATIE MET WARMTERECUPERATIE Alle huizen moeten over een doeltreffend ventilatiesysteem beschikken opdat de lucht er gezond zou zijn, om risico's van ernstige condensatie

Nadere informatie

ENERGIEPREMIES 2008 COLLECTIEVE HUISVESTING

ENERGIEPREMIES 2008 COLLECTIEVE HUISVESTING Energie > Collectieve huisvesting sector ENERGIEPREMIES 2008 COLLECTIEVE HUISVESTING PREMIE 4 ENERGIEBOEKHOUDING Versie juni 2008 Inlichtingen voor gebouwen Kleiner dan 1000 m² of met 2 tot 10 appartementen

Nadere informatie

De werken of investeringen die in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn :

De werken of investeringen die in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn : ENERGIEPREMIE B2 ISOLATIE VAN DE MUREN Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële

Nadere informatie

PREMIE NR. 5: INSTALLATIE VAN EEN KWALITATIEVE WARMTEKRACHTKOPPELING Nieuwbouw + Renovatie

PREMIE NR. 5: INSTALLATIE VAN EEN KWALITATIEVE WARMTEKRACHTKOPPELING Nieuwbouw + Renovatie PREMIE NR. 5: INSTALLATIE VAN EEN KWALITATIEVE WARMTEKRACHTKOPPELING Nieuwbouw + Renovatie Bij een wkk worden elektriciteit en warmte tegelijkertijd bij de verbruiker opgewekt. Daarmee worden de verliezen

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Energiepremies 2014. Energiepremies 2014. De drie bedragcategorieën voor de energiepremies. A - Energiestudies. B - Isolatie en verluchting

Energiepremies 2014. Energiepremies 2014. De drie bedragcategorieën voor de energiepremies. A - Energiestudies. B - Isolatie en verluchting De drie bedragcategorieën voor de energiepremies Energiepremies 2014 A - basispremie: voor alle types aanvragers B - premie "gemiddeld inkomen": voor gezinnen met een inkomen tussen 30.000/jaar en 60.000/jaar

Nadere informatie

PREMIE 11 VLOERISOLATIE

PREMIE 11 VLOERISOLATIE PREMIE 11 VLOERISOLATIE Ook de vloeren moeten geïsoleerd zijn. Dat draagt bij tot het comfort van de woning en vermijdt koude voeten. Het warmteverlies via de vloer wordt op 17 procent geraamd (appartementen)

Nadere informatie

KLeIn erfgoed SUBSIDIEAANVRAAG VOOR DE INSTANDHOUDINGSWERKEN AAN HET. Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Directie Monumenten en Landschappen

KLeIn erfgoed SUBSIDIEAANVRAAG VOOR DE INSTANDHOUDINGSWERKEN AAN HET. Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Directie Monumenten en Landschappen BrUsseLs HooFDsteDeLIJK GeWest Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Directie Monumenten en Landschappen SUBSIDIEAANVRAAG VOOR DE INSTANDHOUDINGSWERKEN AAN HET KLeIn erfgoed (Besluit van de Brusselse

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE C2 b DOORSTROOMGASBOILER

ENERGIEPREMIE C2 b DOORSTROOMGASBOILER ENERGIEPREMIE C2 b DOORSTROOMGASBOILER Een Brussels gezin besteedt gemiddeld 12 % van zijn energiebudget aan sanitair warm water. Deze post leidt dus tot aanzienlijke uitgaven en vormt een belangrijke

Nadere informatie

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid Art.nr. 43874 : REGpremie condensatieketel besch.kl.2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid REG 2013 Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie Een premie aanvragen

Nadere informatie

50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur ENERGIEPREMIE C5 WARMTEPOMP (WP) SANITAIR WARM WATER Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning

Nadere informatie

50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur ENERGIEPREMIE C4 WARMTEPOMP (WP) Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële steun

Nadere informatie

REG. Individuele condensatieketel. op aardgas, propaan of stookolie. enkel voor beschermde klanten

REG. Individuele condensatieketel. op aardgas, propaan of stookolie. enkel voor beschermde klanten Art.nr. 45746: REGpremie condensatieketel besch. kl. 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning of wooneenheid REG 2014 Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie enkel voor beschermde

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR -

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - 1. HOE HET DOSSIER VAN UW ERKENNINGSAANVRAAG INDIENEN? - dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

+ 30 /m² glasoppervlakte Bonus voor nieuwe houten ramen ZONDER duurzaam gecertificeerd hout PAGINA 1 VAN 11 B4 : SUPERISOLERENDE BEGLAZING

+ 30 /m² glasoppervlakte Bonus voor nieuwe houten ramen ZONDER duurzaam gecertificeerd hout PAGINA 1 VAN 11 B4 : SUPERISOLERENDE BEGLAZING ENERGIEPREMIE B4 SUPERISOLERENDE BEGLAZING Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 oktober 2013 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële

Nadere informatie

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN 1. CONTEXT Infofiche Energie DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de productie van groene stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR -

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - 1. HOE HET DOSSIER VAN UW ERKENNINGSAANVRAAG INDIENEN? - dit formulier

Nadere informatie

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 2. van een flatgebouw. Gebouw:.

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 2. van een flatgebouw. Gebouw:. LOGBOEK Verwarmingssysteem type 2 van een flatgebouw Gebouw:. CONTEXT Het logboek is de 'referentie'-documentatie van de verwarmingssystemen. Het bijhouden van een logboek is een van de eisen van de EPB-reglementering

Nadere informatie

PREMIE 17 CONDENSATIEKETELS

PREMIE 17 CONDENSATIEKETELS PREMIE 17 CONDENSATIEKETELS Alle werkzaamheden voor de installatie van een condensatiegasverwarmingsketel geven recht op de premie. U vindt een lijst van modellen van condensatiegasverwarmingsketels op

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN DE HOUDER.

AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN DE HOUDER. AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN DE HOUDER. Stuur dit formulier, samen met de bijlagen, naar het volgende adres: BRUGEL Kunstlaan, 46 1000 Brussel Email: greenpower@brugel.brussels Het dossier zal

Nadere informatie

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen (nieuwe en bestaande gebouwen) Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen (nieuwe en bestaande gebouwen) Een premie aanvragen in 5 stappen REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen (nieuwe en bestaande gebouwen) Plaatsing zonneboiler Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden.

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER Het ingevulde en door alle meerderjarige personen ongetekende formulier te verzenden, samen met de bijlagen (zie pagina 4) naar het volgende

Nadere informatie

- MILIEUPREMIE NATUURLIJKE ISOLATIEMATERIALEN

- MILIEUPREMIE NATUURLIJKE ISOLATIEMATERIALEN - MILIEUPREMIE 2017 - NATUURLIJKE ISOLATIEMATERIALEN 1. DOEL VAN DE PREMIE In mei 2014 ondertekende Dilbeek het Burgemeestersconvenant. Door haar verbintenis streeft de gemeente tegen 2020 naar 20% minder

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TOT CERTIFICATIE VAN EEN UITBREIDING VAN EEN FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIE.

AANVRAAGFORMULIER TOT CERTIFICATIE VAN EEN UITBREIDING VAN EEN FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIE. AANVRAAGFORMULIER TOT CERTIFICATIE VAN EEN UITBREIDING VAN EEN FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIE. Stuur dit formulier, samen met de bijlagen, naar het volgende adres: BRUGEL Kunstlaan, 46 1000 Brussel Email:

Nadere informatie

50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur ENERGIEPREMIE C4 WARMTEPOMP (WP) - VERWARMING Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële

Nadere informatie

De werken of investeringen die in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn :

De werken of investeringen die in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn : ENERGIEPREMIE B2 ISOLATIE VAN DE MUREN Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële

Nadere informatie

REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening

Nadere informatie

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

AANVRAAG VAN SUBSIDIES VOOR WERKEN TOT BEHOUD VAN EEN BESCHERMD GOED

AANVRAAG VAN SUBSIDIES VOOR WERKEN TOT BEHOUD VAN EEN BESCHERMD GOED AANVRAAG VAN SUBSIDIES VOOR WERKEN TOT BEHOUD VAN EEN BESCHERMD GOED Contact: Directie Monumenten en Landschappen Brussel Stedelijke Ontwikkeling CCN - Vooruitgangsstraat 80 1035 BRUSSEL Tel.: 02/204.27.20

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE A1 b ENERGIEAUDIT (EAP)

ENERGIEPREMIE A1 b ENERGIEAUDIT (EAP) ENERGIEPREMIE A1 b ENERGIEAUDIT (EAP) Op 1 april 2008 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een energiepremie ingevoerd voor particulieren die vrijwillig een energieaudit laten uitvoeren door een EAP-auditeur

Nadere informatie

PREMIE 7 PASSIEVE OF LAGE-ENERGIEWONING

PREMIE 7 PASSIEVE OF LAGE-ENERGIEWONING PREMIE 7 PASSIEVE OF LAGE-ENERGIEWONING Een passiefhuis is een gebouw dat zodanig is geïsoleerd dat het nauwelijks of geen verwarming nodig heeft. Het volledige jaar door heerst er een aangenaam binnenklimaat.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE BIJLAGE 2 lijk subsidiereglement van condensatieketels op stookolie ter vervanging van een oude verwarmingsketel in een bestaande woning of appartement. Artikel 1 Algemeen Binnen de perken van de jaarlijks

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK I PREMIE VOOR GEVELVERFRAAIING

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE G2 ENERGIE-EFFICIENTIE BIJ DE LOKALE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT

ENERGIEPREMIE G2 ENERGIE-EFFICIENTIE BIJ DE LOKALE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT ENERGIEPREMIE G2 ENERGIE-EFFICIENTIE BIJ DE LOKALE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT WIE? Particulieren Deze premie is onr voorwaarn beschikbaar voor volgen sectoren: NEEN Welke procedure? Standaardprocedure

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE D1 ZONNEBOILER

ENERGIEPREMIE D1 ZONNEBOILER ENERGIEPREMIE D1 ZONNEBOILER Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële steun op het

Nadere informatie

Niet-woongebouwen Dakisolatie of zoldervloerisolatie

Niet-woongebouwen Dakisolatie of zoldervloerisolatie REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Dakisolatie of zoldervloerisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het

Nadere informatie

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. huisvestingsdienst, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. huisvestingsdienst, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke verbeteringspremie voor woningen (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 15 oktober 2015) In te dienen bij het Gemeentebestuur

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Opleiding-debat voor sociale medewerkers

Opleiding-debat voor sociale medewerkers Opleiding-debat voor sociale medewerkers Voortgezette module 4 Pascal ONS Energie premies 2014 in het BHG E² = MC De Energiepremies 2014 Definitie van een energiepremie Wie? Welke gebouwen? Welke werken?

Nadere informatie

Aanvraag van groenestroomcertificaten voor elektriciteit uit offshore windenergie

Aanvraag van groenestroomcertificaten voor elektriciteit uit offshore windenergie Aanvraag van groenestroomcertificaten voor elektriciteit uit offshore windenergie Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Cfr. Koninklijk besluit d.d. 16 juli 2002 betreffende de instelling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEPREMIES 2013 INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEPREMIES 2013 INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEPREMIES 2013 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 november 2012 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE D2 b FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN

ENERGIEPREMIE D2 b FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN ENERGIEPREMIE D2 b FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN Fotovoltaïsche zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit. WIE? De volgende sectoren komen, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor deze premie

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN VAN EEN MEERGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Rationeel EnergieGebruik

Rationeel EnergieGebruik aanvraagformulier voor REG-subsidie voor huishoudelijke klanten 2011 Rationeel EnergieGebruik Aanvraagformulier voor dakisolatie in bestaande woning of appartement (HH23) 1.) Gegevens van de aanvrager

Nadere informatie

1. Uiteenzetting van de feiten

1. Uiteenzetting van de feiten Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst van BRUGEL betreffende de klacht van mevrouw X tegen het Brussels Instituut voor Milieubeheer. Mevrouw, Wij hebben uw klacht tegen het Brussels

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TOT CERTIFICATIE VAN EEN FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIE

AANVRAAGFORMULIER TOT CERTIFICATIE VAN EEN FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIE AANVRAAGFORMULIER TOT CERTIFICATIE VAN EEN FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIE Stuur dit formulier, samen met de bijlagen, naar het volgende adres: BRUGEL Kunstlaan, 46 1000 Brussel Email: greenpower@brugel.brussels

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de certificering van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie

Aanvraagformulier voor de certificering van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie Aanvraagformulier voor de certificering van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie Formulier met de bijlagen terug te sturen naar het volgende adres: BRUGEL Kunstlaan 46 1000 Brussel E-mail: greenpower@brugel.brussels

Nadere informatie