Jaarverslag Muizenstraat Hofstade. Tel.: Fax.:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. Muizenstraat 66 1981 Hofstade. Tel.: 015 22 88 22. Fax.:015 47 58 20 ambroos@emmaus.be www.wzh-ambroos.be"

Transcriptie

1 Dit woon- en zorghuis maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1C, 2800 Mechelen Jaarverslag 2010 Boonmarkt Heist o/d Berg Tel.: Fax: website: Muizenstraat Hofstade Tel.: Fax.: Rooienberg Duffel Tel.: Fax: website:

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 WOORD VOORAF 3 VOOSTELLING VAN ONZE HUIZEN 4 Woon- en zorghuis Ten Kerselaere 4 Woon- en zorghuis Hof van Arenberg 5 Woon- en zorghuis Ambroos 5 Frappante gebeurtenissen 6 Jaar in beeld 10 TEN KERSELAERE 12 Voorwoord 12 Historiek in 31 jaar Ten Kerselaere 19 Visie: Uw welzijn, onze zorg 20 Medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers 21 HOF VAN ARENBERG 22 Historiek 22 Huidig aanbod van aanwezige zorgvormen in de instelling 22 Beoogde toestand 22 Hersteloord 23 Medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers 24 BEWONERSEVOLUTIE TEN KERSELAERE 25 ROB / RVT 25 Centrum voor Kortverblijf Ten Kerselaere 31 Dagverzorgingscentrum 35 Lokaal Dienstencentrum 50 BEWONERSEVOLUTIE HOF VAN ARENBERG 63 KWALITEITSPLANNING KWALITEITSPLANNING

3 WOORD VOORAF De vergrijzing zet zich de volgende tientallen jaren zowel in Europa maar zelfs in China door. Weinig geboortes, langer leven, langere periode van pensionnering doen de leeftijdspiramide kantelen. Bij ons in Vlaanderen zal het aantal 80-plussers de volgende vijftig jaar verdubbelen en meer dan 10% van de bevolking uitmaken. Deze ouderen verblijven meestal in woonzorgcentra welke graag kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare woonzorg aan welke twee bieden. Hiervoor hebben ze twee bronnen van inkomsten: enerzijds de overheid via een dagforfait betaald met RIZIV gelden en anderzijds de dagprijs zelf betaald door de gebruiker zelf. Deze laatste verschillen vaak. Zo zijn er heel wat openbare woonzorgcentra met aanzienlijke tussenkomst van de gemeentebesturen. In de marge zijn er ook nog alternatieve tewerkstellingsvormen zoals bv Sociale Maribel en is er een mogelijkheid tot gedeeltelijke subsidiëring van de investeringen in nieuwbouw (VIPA procedure). Vandaag werken er in de Vlaamse woonzorgcentra ongeveer personen. Binnen tien jaar zouden er nog eens nieuwe arbeidsplaatsen extra gecreëerd moeten worden, willen we de vergrijzing doeltreffend beantwoorden. Hiervoor is niet alleen meer, maar ook beter gekwalificeerd personeel nodig in een vernieuwende sector. Naast deze zorgende handen moet er dringend werk gemaakt worden van de uitvoering vzn het woonzorgdecreet. De roep om innovatie zoals assistentiewoningen en woonzorgnetwerken klinkt alsmaar luider. De programmacijfers dienen herbekeken te worden en moet een stimuleren tot netwerkvorming woongelegenheden worden vandaag ingenomen door ouderen met een laag zorgprofiel en dit terwijl de residentiële wachtlijsten alsmaar uitdeinen. Zelfs voor thuisondersteunende diensten zoals dagverzorging en kortverblijf wordt het dringen aan de poort. Het concept assistentiewoningen wordt momenteel verder uitgewerkt in samenspraak met de sector. In 2011 wordt dit concept vertaald in een uitvoeringsbesluit van het woonzorgdecreet. Helaas wordt er ontzettend lang getalmd omdat dit initiatief op korte termijn een kostenplaatje zal kennen en niemand bereid is dit te betalen, ondanks de hoge nood en gekende cijfers. Op het GPS Congres van Zorgnet Vlaanderen hoorden we dat binnen amper tien kaar er minstens plaatsen in woonzorgcentra moeten bijkomen. Wij zijn klaar om onze verantwoordelijkheid op te nemen, maar zonder riemen kan je moeilijk roeien We stellen vast dat initiatiefnemers van nieuwe woonzorgcentra zwaar gediscrimineerd worden op allerlei vlakken. Een belachelijk laag opstartforfait, onzekerheid omtrent RVT reconversie, geen tewerkstellingsmiddelen Sociale Maribel, prefinanciering van de investeringskost, om maar enkele klokken te luiden. Nochtans zouden deze initiatiefnemers aangemoedigd moeten worden juist omdat ze in moeilijke tijden toch hun verantwoordelijkheid opnemen. Kijken we naar de vergrijzing als een kans of is het een bedreiging? Laten we hopen dat onze beleidsmakers, Vlaams en federaal, het eerste zullen doen. Dat ze hun kans met twee handen grijpen en in 2011 volle gas vooruit! Paul Van Tendeloo Algemeen Directeur 3

4 VOORSTELLING VAN ONZE HUIZEN De twee woon- en zorghuizen van de Emmaüsgroep, met name Ten Kerselaere te Heist-opden-Berg en Hof van Arenberg te Duffel, werken sedert 1 januari 2004 intensief samen. Zij werken samen aan wonen, zorg en welzijn van zorgbehoevende oudere personen. Anders gezegd bouwen we samen aan een huiselijke, herkenbare en humane woon- en leefomgeving met een aangepast zorgaanbod voor ouderen. Beide huizen hebben hun eigen identiteit behouden, maar worden geleid door een overkoepelende directie. Eenmaal per maand vindt in de gebouwen van de coördinatiedienst van Emmaüs, de Noker te Mechelen, het bestuurscomité ouderenzorg plaats waar over de verschillende beleidsaspecten beslissingen genomen worden. Zowel het woon- en zorgbeleid, het financieel beleid, het HR-beleid, het beleid van de ondersteunende diensten als het kwaliteitsbeleid worden regelmatig besproken. Woon- en zorghuis Ten Kerselaere te Heist-op-den-Berg Tijdens de voorbije 31 jaar groeide Ten Kerselaere uit tot een multifunctionele voorziening. We huisvesten in ons wooncentrum 107 vaste bewoners op in 14 geclusterde huizen met telkens 8 bewoners. De residentiële zorg voorziet in zowel somatische zorg, dementiezorg, palliatieve zorg, MS/ALS- zorg als comaopvang (Centrum niet aangeboren hersenletsels). Elk cluster beschikt over een eigen multidisciplinair team dat dag en nacht de zorgpermanentie bewaakt. Verder biedt Ten Kerselaere thuiszorgondersteunende diensten aan namelijk twee aparte centra voor dagverzorging voor ouderen met lichamelijke of geheugenstoornissen voor telkens 15 plaatsen. In mei startte het zorgvernieuwingsproject rondom ouderen met beginnende dementie. Hierover later meer in dit jaarverslag. Het centrum voor kortverblijf telt 10 woongelegenheden. Op 3 februari 2010 opende het lokaal dienstencentrum De Pit de deuren. Ook hierover later meer. Deze centra beschikken eveneens over een multidisciplinaire personeelsequipe. Andere thuiszorgondersteunende initiatieven zijn de dienst voor aangepast vervoer, poetshulp aan huis en het strijkatelier, welke functioneren in het kader met dienstencheques. In de aangrenzende woonzorgwijk d Oude Molen vinden we naast de 10 aanleunwoningen nog 24 seniorenwoningen terug van de huisvestingsmaatschappij. Goede buren waarmee over de muren heen nauw samengewerkt wordt zijn PVT Schorhaegen en Home Marjorie. 4

5 Woon- en zorghuis Hof van Arenberg te Duffel Hof van Arenberg huisvest 60 bewoners en bestaat uit twee aparte huizen op eenzelfde domein in het centrum van de stad. In het Hofke wonen 30 zorgbehoevende ouderen, onderverdeeld in twee leefgroepen voor lichamelijke zorgbehoevende ouderen o.a. MS/ALSpatiënten en voor ouderen met dementie. Tabor daarentegen huisvest 30 zorgbehoevende zusters van het Convent van Bethlehem. De afdeling bestaat uit twee leefgroepen en is architecturaal perfect ingebed in het vernieuwde kloostergebouw. De nieuwbouw van afdeling Hofke, met uitbreiding van 3 woongelegenheden, en een centrum voor kortverblijf van 6 plaatsen, aansluitend bij Tabor zal klaar zijn tegen september Zodra de regio terug vrije programmatieruimte heeft (2011) zullen we niet nalaten extra woongelegenheden aanvragen In mei werden nog 4 voorafgaande vergunningen aangevraagd en verkregen voor kortverblijf waardoor het centrum over het maximum van tien woongelegenheden kortverblijf zal beschikken. Hof van Arenberg diende eveneens een dossier in als hersteloord met 60 plaatsen dat ontvankelijk verklaard werd. We wachten op de verdere ontwikkeling hiervan in het kader van de uitvoering van het woonzorgdecreet. Woon- en zorghuis Ambroos te Hofstade Naast de twee projecten in Heist en Duffel werd in 2008 beslist een derde integraal woonzorghuis te bouwen in Hofstade. Het nieuwe woon- en zorghuis zal bestaan uit een woonzorgcentrum met 95 woongelegenheden (twee extra voorafgaande vergunningen werden aangevraagd en verkregen in mei), een centrum voor kortverblijf van 10 plaatsen, een dagverzorgingscentrum met 15 plaatsen en 25 serviceflats. Ook hier zullen we, zodra mogelijk, een voorlopige vergunning voor 2 bijkomende residentiële woongelegenheden en 1 serviceflat aanvragen. De eerste bewoners zullen met open armen ontvangen worden einde maart Tegen einde 2011 zullen de werken aan het ganse woon- en zorghuis inclusief de buitenomgeving en kunstwerk voltooid worden. 5

6 Frappante gebeurtenissen Zorgvernieuwingsproject: Trajectbegeleiding in een dagverzorgingscentrum voor personen met beginnende dementie Ten Kerselaere Het project is een integraal participatieproject met de nadruk op dagverzorging en trajectbegeleiding voor personen met een beginnende tot matige dementie. Thuiswonende ouderen uit deze doelgroep kunnen één tot meerdere dagen per week begeleid of behandeld worden. De begeleiding en de zorg richten we op het zo lang mogelijk behouden en activeren van het geheugen, de oriëntatie en de sociale vaardigheden. Het vervoer gebeurt met een aangepaste auto. Naast de zorg en de begeleiding in het dagverzorgingscentrum, wil het DVC Ten Kerselaere in zijn rurale omgeving de plaats zijn waar de cliënt en zijn omgeving informatie en begeleiding kunnen krijgen bij het tot stand komen van een vraaggestuurd zorgarrangement. De ervaringen en goede praktijken van de zorgvernieuwingsprojecten die uitgevoerd worden in het kader van Protocol 3 met de federale overheid, zullen de basis vormen voor nieuwe woonzorgconcepten. In 2010 zijn in Vlaanderen 47 zorgvernieuwingsprojecten gestart. Op basis van de tussentijdse rapporten over de eerste 47 projecten zal in 2011 ook een eerste bijsturing gebeuren van de lopende projecten. Voor de tweede lichting zullen dergelijke rapporten pas in 2012 ter beschikking zijn. Blijven investeren in bouwen, ook in moeilijke tijden Einde 2009 werd in Duffel het startsein gegeven voor een nieuwbouwproject Hof van Arenberg aansluitend bij de leefgroepen van Tabor in het kloostergebouw van de zusters. Het project behelsde oorspronkelijk een kleine uitbreiding met 3 woongelegenheden en de realisatie van een centrum voor kortverblijf van 6 plaatsen. Zoals eerder vermeld werden in mei nog 4 voorafgaande vergunningen voor plaatsen kortverblijf aangevraagd en verkregen voor waardoor het centrum over het maximum van 10 erkenningen kortverblijf zal beschikken. De opening van de nieuwbouw is voorzien tussen juni en september Naast de twee projecten in Heist en Duffel werd in 2008 beslist een derde integraal woonzorghuis te bouwen in Hofstade. Het nieuwe woon- en zorghuis zal bestaan uit een woonzorgcentrum met 95 woongelegenheden (twee extra voorafgaande vergunningen werden aangevraagd en verkregen in mei), een centrum voor kortverblijf van 10 plaatsen, een dagverzorgingscentrum met 15 plaatsen en 25 serviceflats. De eerste bewoners worden verwelkomd einde maart Tegen het jaareinde zullen de werken aan het ganse woon- en zorghuis inclusief de buitenomgeving en kunstwerk voltooid worden. Toekomst Verder rekenen we erop dat einde van 2010 de uitvoeringsbesluiten betreffende de assistentiewoningen in het Staatsblad verschenen zijn zodat we in Heist en Duffel in 2011 deze bouwplannen kunnen realiseren. Ondertussen weten we dat ons geduld nog wat langer op de proef gesteld zal worden. De besluiten werden nog steeds niet genomen. 6

7 Blijven investeren in medewerkers, ook in moeilijke tijden Voor woon- en zorghuis Ambroos in Hofstade werden nauwe samenwerkingscontacten gelegd met VDAB omtrent tewerkstellingsprojecten. Medewerkers werden in 2010 voor zin in zorg Ambroos opgeleid worden gedurende 15 maanden. In maart hielden we een speciaal job-event met meer dan 200 belangstellenden. De belangstelling bleef groeien. Ondertussen werden de eerste leidinggevende medewerkers contractueel vastgelegd, evenals verpleegkundigen en paramedici. Vanaf januari 2011 worden ook de andere medewerkers gecontacteerd. Nieuwe initiatieven De bevoegde overheden in ons land verzoeken we aan nieuwe initiatieven in de ouderenzorg voldoende middelen ter beschikking te stellen, niet meer maar ook niet minder dan aan reeds bestaande initiatieven. De huidige wetgeving moet dringend worden aangepast. Financiering in functie van demografische ontwikkeling zo niet zal de vergrijzingsgolf uitdeinen tot een ware tsunami van wachtlijsten. Hersteloord, een innovatief concept Hof van Arenberg diende in 2010 een aanvraagdossier in als hersteloord met 60 plaatsen dat ontvankelijk verklaard werd. Het centrum voor herstelverblijf zal deel uitmaken van het woon- en zorghuis met zowel een thuiszorgondersteunende als thuisvervangende functie. Hierdoor vermijden we een bres te slaan in het leven van de gebruiker en zijn familie. Onze doelstelling blijft onveranderd nl. de thuiszorg zoveel mogelijk kwalitatief te ondersteunen en te ontlasten. Enerzijds door gebruikers vanuit de thuissituatie tijdelijk op te nemen als ontlasting, anderzijds door gebruikers vanuit de ziekenhuizen voor te bereiden en te begeleiden op een terugkeer naar de thuissituatie via aangepaste coördinatie en nazorg. De middelen die we hiervoor inzetten en de wijze waarop, zijn dezelfde als deze voor onze bewoners van het woonzorgcentrum, met een aparte omkadering. De doelgroep bestaat uit gebruikers welke geen nood meer hebben aan gespecialiseerde zorg of zorg die intensief medisch toezicht vereist. Het opname beleid is gericht op alle leeftijdsgroepen van gebruikers. We wachten op de verdere ontwikkeling hersteloorden in het kader van de uitvoering van het woonzorgdecreet. Lokaal dienstencentrum De Pit Op woensdag 3 februari opende het lokaal dienstencentrum De Pit in Heist-op-den-Berg zijn deuren. Het is een ontmoetingsplaats en heeft een loket met info- en helpdesk voor ouderen en hun familie. De Pit is de jongste telg van het woon- en zorghuis Ten Kerselaere. Peter en meter zijn de partners: de gemeente en het OCMW Heist-op-den-Berg enerzijds en CM Mechelen anderzijds. Het is meteen het eerste erkende lokale dienstencentrum voor de gemeente Heist-op-den-Berg. Ten Kerselaere ontwerpt met partners dementieplan Naar aanleiding van werelddag dementie ontwikkelde woon- en zorghuis Ten Kerselaere de afgelopen maanden een dementieplan, samen met de verschillende partners van het lokale zorgnetwerk. 7

8 Kleinschalig wonen Ten Kerselaere participeert al jaren aan het netwerk kleinschalig wonen in Vlaanderen, onder supervisie van het wetenschappelijk team van LUCAS (universiteit Leuven). Samen met enkele andere woonzorgcentra o.a. De Bijster en de Wingerd werd er resoluut gekozen voor het kleinschalig wonen voor personen met dementie. Bij kleinschalig genormaliseerd wonen kan meer rekening worden gehouden met voorkeuren van ouderen, bijvoorbeeld ten aanzien van privacy, woonruimte en dagritme. De zorgvisie op omgaan met dementie speelt hierin een belangrijke rol, want dementie is een voortschrijdende en onomkeerbare ziekte waaraan medisch weinig te verhelpen valt, maar waar het accent gelegd wordt op kwaliteit van leven in een herkenbare omgeving die de afnemende vermogens blijft stimuleren. Er zijn verschillende soorten van kleinschalig genormaliseerd wonen gaande van het huisje in de straat tot kleinschaligheid onder een groot dak. Het is wenselijk dat in de toekomst deze verschillende vormen naast elkaar kunnen blijven bestaan. De recente film van Klara van Es Verdwaald in het geheugenpaleis schetst een ontroerend beeld van het leven van acht personen met dementie in een project kleinschalig wonen gedurende een gans jaar. Dagverzorging dementie Naast de residentiële opvang voor personen met dementie is er het aparte dagverzorgingscentrum, waar ouderen met dementie tijdens de weekdagen terecht kunnen. Aangepaste auto s zorgen voor het vervoer van en naar het centrum. Ouderen met beginnende dementie komen terecht in het reeds vermelde zorgvernieuwingsproject, waar samen met partners van de thuiszorg zoals WGK, Familiehulp en Landelijke Thuiszorg gestreefd wordt de oudere en zijn mantelzorger zo lang mogelijk thuis te ondersteunen en residentiële opvang uit te stellen. Indien wenselijk kan de oudere met dementie ook in kortverblijf komen gedurende enkele dagen of weken. Zelfs nachtopvang is mogelijk. Dementienetwerk en dementievriendelijke gemeente Tijdens een film- en gespreksnamiddag op 7 oktober om 13 uur in het lokale dienstencentrum De Pit aan de Boonmarkt 27 heeft het gemeentebestuur samen met Ten Kerselaere dementie bespreekbaar gemaakt. Tijdens de namiddag werden drie afleveringen van de RTV-reeks 'Pluk de dag' (her)bekeken. De reeks was met kijkers een groot succes in De afleveringen worden afgewisseld met gesprekken en discussies over dementie. De sessies worden inhoudelijk begeleid door Herman Wouters, consulent van het Dementienetwerk PGN. Later dit jaar werd eveneens Verdwaald in het geheugenpaleis van Klara Van Es vertoond in samenwerking met De Pit. Dit in het kader van de aanvraag dementievriendelijke gemeente bij de KB Stichting. Herfstwandelingen met kinderen en personen met dementie staan eveneens geprogrammeerd. Naast de gekende infocafés zullen er ook praatcafés dementie van start gaan in samenwerknig met CM Mechelen, De Voorzorg, PGN, OCMW Heist op den Berg en wzc Beerzelhof in het cultureel centrum. Dementieplan Ten Kerselaere kadert in Het Vlaams dementieplan welk een aantal doelen en acties bevat die vanaf 2011 invulling krijgen. Eerder werd al omschreven dat de verdere uitbouw van de thuiszorg en thuiszorgondersteunende diensten ervoor moet 8

9 zorgen dat ook mensen met dementie langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven leven. In het luik preventie wordt ingezet op de healthy brain lifestyle. Verder voorzien we in 2011 een positieve publieke bewustmakingscampagne die er voor moet zorgen dat Vlaanderen minder krampachtig omgaat met personen met dementie. Destigmatisering van de doelgroep wordt beoogd. De problematiek van tijdige diagnosestelling en ondersteuning wordt ondervangen door een geactualiseerde praktijkrichtlijn voor huisartsen, het uitbouwen van de functie van dementieconsulenten en de sensibilisatie via de lokale en regionale dienstencentra en de expertisecentra dementie. Voorts worden hulpverleners, zowel professionelen als vrijwilligers, zowel residentieel als niet-residentieel, verder gevormd om op maat zorg te verlenen aan personen met dementie. Beweging via de spelcomputer in Hof van Arenberg Om in beweging te blijven, willen we in woon- en zorghuis Hof van Arenberg te Duffel onze ouderen les geven op Nintendo Wii-spelcomputers. Die computer wordt bediend met een afstandbediening die reageert op bewegingen. Beweging via de spelcomputer zorgt ervoor de het coördinatievermogen op peil blijft, wat weer ongevallen kan voorkomen. Jaarlijks moeten vele duizenden ouderen naar het ziekenhuis door een val. Het verschil tussen een Wii en een 'gewone' spelcomputer is dat het niet om de knoppen gaat, maar dat het spel gespeeld wordt door actief te bewegen met een witte afstandbediening. Met de computer of met andere deelnemers kan men allerlei sporten te beoefenen zoals tennis, bowlen, boksen of golfen. Ook bestaat de mogelijkheid om yoga-, aerobics-, spier- en balansoefeningen te doen. Echt veel aandacht is er nog niet voor, maar de Nintendo Wii is eigenlijk een ultiem middel om lekker te bewegen, te ontspannen, na te denken en samen een spelletje te spelen. Met twee gesubsidieerde Wii-computers door het Provinciebestuur van Antwerpen hopen we dat onze bewoners op een ontspannen wijze toch nog een beetje aan sport te laten doen en is ook in het woon- en zorghuis een nieuw tijdperk van amusement en vermaak aangebroken. 9

10 Jaar in beeld /01/2010 voorstelling van woon- en zorghuis Ambroos voor de ouderenraad van Zemst 03/02/2010 officiële opening van lokaal dienstencentrum De Pit in samenwerking met gemeente en ocmw Heist-op-den-Berg en CM Mechelen 05/03/2010 vrijwilligersfeest in Ten Kerselaere 07/03/2010 de eerste warme tafel in LDC Pit is een succes 12/03/2010 Ambroosevent, de jobbeurs in Hofstade trekt meer dan 200 belangstellenden 22/03/2010 infocafé ism thuiszorgcentrum CM 25/03/2010 deelname aan negentigers ontmoeten negentigers in KHK campus Lier 25/03/2010 welkomstdag nieuwe medewerkers 03/05/2010 lancering zorgvernieuwingsproject protocol 3 voor ouderen met beginnende dementie in dagverzorging samenwerking met WGK, Familiehulp, Landelijke Thuiszorg, SEL TOM en ECD Orion 17/05/2010 intergenerationele theatervoorstelling Oelewapper in Ten Kerselaere ism cultuurcentrum en gemeente Heist-op-den-Berg 26/05/2010 bezoek met beleidscomité aan Vlaams Parlement 13/05/2009 netwerkstage huisartsen 27/05/2010 kapellekestocht 29/06/2010 opendeur 21 jaar Hof van Arenberg 03/07/2010 familiefeest bewoners en familieleden Markt 1 en Marktstraat 3 05/09/2010 opening van Stilteproject in Duffel met kunstwerk van Aeneas Wilder voor hof van Arenberg 15/09/2010 voorstelling dementieplan en dementienetwerk Heist-op-den-Berg 22/09/2010 meerdaagse leidinggevenden vzw Emmaüs 30/09/2010 aanvang van de eerste herfstwandeling met jong en oud te samen 21/10/2010 symposium rondom zorginnivatie provincie Antwerpen met project fitness in dagverzorging samen met Familiehulp 06/11/2010 vele families komen naar de gedachtenisviering 11/11/2010 Kers(t)markt en startschot week van de smaak 10

11 27/11/2010 Sinterklaas komt op bezoek bij onze kleintjes 08/12/2010 voorstelling van film Verdwaald in het Geheugenpaleis in nieuw cultuurcentrum te Heist voor medewerkers 10/12/2010 participatie aan studiedag kleinschalig wonen in Provinciehuis Antwerpen met LUCAS 19/12/2009 kerstfeesten in de huizen 21/12/2010 kerstdiner met familie in Hofke 21/12/2010 doorlopende tentoonstelling academie in LDC De Pit 24/12/2010 kerstviering in De Pit samen met bewoners, familie en mantelzorgers 11

12 Woon- en zorghuis Ten Kerselaere Voorwoord Architectuur en wonen: de leefomgeving bepaalt mee de kwaliteit van de zorg In Heist-op-den-Berg werd op 1 oktober 2009 het woon- en zorghuis Ten Kerselaere ingehuldigd naar het ontwerp van osararchitects, 117 ouderen wonen sindsdien in 14 geclusterde woningen die samen een nieuwe thuis vormen voor onze bewoners. De opdracht vanuit de bouwheer was om een geïntegreerde studie uit te werken van omgeving, architectuur, stabiliteit en technische inrichting. Uitgangspunt was de vaststelling dat ouderen, ondanks de zware zorg en begeleiding die ze nodig hebben, gehecht zijn aan de woonsituatie van thuis. Het referentiemodel van het nieuwe project moest dan ook zoveel mogelijk gelijken op de situatie binnen familieverband en de levenskwaliteit van de bewoners centraal stellen. Huiselijk, herkenbaar en humaan waren de leidmotieven voor een vernieuwend concept van gastvrije zorg waar medewerkers respectvol omgaan met bewoners en hen een waarde-vol bestaan aanbieden. Het project kleinschalig genormaliseerd wonen maakt deel uit van het lokale woonzorgnetwerk dat, dankzij een combinatie van thuis-, mantel- en residentiële zorg, de gebruiker een breed gamma diensten op maat kan aanbieden. Het centrale plein met het kunstwerk vormt een belangrijk element voor de integratie van het woon- en zorghuis in de landelijke omgeving. Gelegen aan de rand van de dorpskern, vormt Ten Kerselaere de schakel tussen de bebouwde zone en het natuurgebied De Averegten. Daarom is de relatie met de omgeving doelbewust verder uitgewerkt. Het terrein van Ten Kerselaere staat nu volledig open voor het publiek waardoor de interactie tussen de dorpskern, met in het bijzonder de sociale woonzorgwijk d Oude Molen, en het natuurgebied gestimuleerd wordt. Op deze manier is het centrale plein een rustpunt geworden voor zowel de buurtbewoners als bezoekers. De inplanting geeft ook meer betekenis aan het kleinschalig wonen. De woningen bevinden zich immers niet als geïsoleerde entiteiten op een individueel terrein, maar hebben elk via een eigen inkom rechtstreeks toegang tot het publieke domein. 12

13 Alle ruimtes van de nieuwe woningen bevinden zich op de begane grond. Daardoor sluiten ze nauw aan bij het thuiszorgondersteunende centrale hoofdgebouw met de centra voor dagverzorging en het De Pit, lokaal dienstencentrum De Pit, en is er een vloeiende overgang Tussen woonwijk en het natuurgebied. De schuine daken roepen een beeld van individuele woningen op en refereren aan de historische woonvorm. Elke woning verwelkomt 8 bewoners en heeft naast een eigen inkomdeur met hal waar bezoekers kunnen aanbellen zoals bij een gewoon huis - ook een eigen leefruimte waarin de hoge schuine dakstructuur zichtbaar is gebleven. De eetkamers staan per 2 woningen in verbinding met een kookeiland waardoor een kwalitatieve service en gevoel van veiligheid geleverd kan worden door de aanwezigheid van een woningassistent, zonder de eigenheid van het kleinschalig wonen te verliezen. De kleurige eetruimtes zijn afgebakend door grote glaspartijen die uitgeven op ruime terrassen. Deze logische uitbreiding van de eethoek, schept een directe band met de buitenomgeving. In de zomer organiseert het buitenleven zich hier. Omdat deze eet- en leefruimtes de spil in het sociale leven van de bewoners zijn, worden ze omringd door alle nutsvoorzieningen voor de verzorgende taken zoals de verpleegkast, de badkamer met hooglaag hydomassagebad, toiletten en bergruimtes. De individuele kamers, van ruim 25 m² netto-oppervlakte, met aparte sanitaire cel, zijn onderling gegroepeerd per acht. Ze liggen afgescheiden van het centrale deel zodat de bewoners over de nodige privacy kunnen beschikken. Via de achterdeuren zijn de woningen met korte gangen op verzoek van de bewoners verbonden met het lokale dienstencentrum, waar ze van een hapje en tapje kunnen genieten en eveneens activiteiten kunnen beleven met buurtbewoners. Lokaal dienstencentrum De Pit Onze thuiszorgondersteunende diensten in Ten Kerselaere blijven een mooie bezetting halen. Naast de centra voor dagverzorging en kortverblijf kunnen cliënten beroep doen op poetshulp, strijkatelier en aangepast vervoer via de dienstencheques. Op woensdag 3 februari opende het lokaal dienstencentrum De Pit in Heist-op-den-Berg zijn deuren. Het is een ontmoetingsplaats en heeft een loket met info- en helpdesk voor ouderen en hun familie. De Pit is de jongste telg van het woon- en zorghuis Ten Kerselaere. Peter en meter zijn de partners: de gemeente en het OCMW Heist-op-den-Berg enerzijds en CM Mechelen anderzijds. Het is meteen het eerste erkende lokale dienstencentrum voor de gemeente Heist-op-den-Berg. De Pit wil een sterke bijdrage leveren aan de integratie in de gemeente van buurtbewoners en gebruikers van het woonzorghuis in de wijk, en omgekeerd. De Pit moet dé ontmoetingsplaats worden voor de buurt. Er is een café-restaurant met de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk. Dat geeft een gevoel van empowerment. Het gemeenschapsgevoel stijgt, de senior voelt zich terug gewaardeerd en hoort er terug bij. De Pit wil samen met de partners het sociaal isolement bestrijden via buurtwerking. Het lokaal dienstencentrum werkt laagdrempelig. Mensen ontmoeten elkaar, doorbreken de stilte, hebben betekenisvol contact. Zo vervult De Pit een basisbehoefte van de oudere door participatie en activering. Het lokaal dienstencentrum werkt preventief en voorkomt residentiële opname. 13

14 Wonen, zorg en welzijn wordt aangeboden in het woon- en zorghuis. Activiteiten en diensten op vlak van zorg en welzijn staan op het programma. De sociale binding op buurtniveau wordt gestimuleerd. In overleg met de gemeente, het OCMW en de mutualiteit heeft het lokaal dienstencentrum een loketfunctie met een info- en helpdesk. Ouderen en hun familie kunnen er terecht met elke vraag in verband met zorg, welzijn en wonen. Ook vragen waarop Ten Kerselaere zelf geen antwoord kan bieden. Vrijwilligerswerk en mantelzorg worden hier georganiseerd en krijgen de nodige ondersteuning. Socio-culturele activiteiten, uitstapjes, vorming en infoavonden voor mantelzorgers staan op het programma. Café en seniorenrestaurant met kaartclub, fitness voor senioren, bibliotheekpunt, kapsalon, wandelen, petanque, internet en pc, evenementenkoker met voordrachten maken deel uit van het ontmoetingscentrum met dienstverlening. Er is ook ruimte voor consultatie van diverse welzijnsen gezondheidsdiensten (sociale dienst van OCMW en CM, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, mantelzorgverenigingen, thuiszorgcentrum ) en voor vergaderingen van lokale verenigingen. Voorbeelden van samenwerking in De Pit zijn sociale dienstverlening, organisatie warme maaltijden, organisatie buurthulp, vorming, gespreksmomenten en informatie geven, bevordering van mobiliteit via aangepast individueel vervoer, samenwerking met cultuurcentrum Zwaneberg, cursuscentrum, dienst gezinszorg van OCMW, het regionaal dienstencentrum met uitleendienst van personenalarmtoestellen en de thuiszorgwinkel CM. Zorgvernieuwingsproject: Trajectbegeleiding in een dagverzorgingscentrum voor personen met beginnende dementie Ten Kerselaere Het project is een integraal participatieproject met de nadruk op dagverzorging en trajectbegeleiding voor personen met een beginnende tot matige dementie. Thuiswonende ouderen uit deze doelgroep kunnen één tot meerdere dagen per week begeleid of behandeld worden. De begeleiding en de zorg richten we op het zo lang mogelijk behouden en activeren van het geheugen, de oriëntatie en de sociale vaardigheden. Het vervoer gebeurt met een aangepaste auto. Naast de zorg en de begeleiding in het dagverzorgingscentrum, wil het DVC Ten Kerselaere in zijn rurale omgeving de plaats zijn waar de cliënt en zijn omgeving informatie en begeleiding kunnen krijgen bij het tot stand komen van een vraaggestuurd zorgarrangement. De doelgroep en de case-load waartoe de partners zich zullen richten komt overeen met patiënten met een A-score / dementie met meer psychosociale begeleiding. 14

Katern woonzorg. Wat lees je in deze katern? ...OVER WONEN MET ZORG EN ZORG VOOR WONEN...

Katern woonzorg. Wat lees je in deze katern? ...OVER WONEN MET ZORG EN ZORG VOOR WONEN... ...OVER WONEN MET ZORG EN ZORG VOOR WONEN... Katern woonzorg Wat lees je in deze katern? Het oorspronkelijke idee was om een katern te wijden aan de lokale dienstencentra. Wil je echter de lokale dienstencentra

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

1 voorwoord en inhoud

1 voorwoord en inhoud jaarverslag 2011 1 voorwoord en inhoud 2 voorwoord voorwoord Beste lezer 2011 is opnieuw een jaar van bouwen. Het is indrukwekkend hoe snel project oprijzen. Begin 2010 startten de grondwerken. De eerste

Nadere informatie

Jaarverslag12. Rusthuizen Zusters van Berlaar. wzc Heilige Familie Heist-op-den-Berg. wzc Heilig Hart Nijlen. wzc Sint-Jozef. Kessel.

Jaarverslag12. Rusthuizen Zusters van Berlaar. wzc Heilige Familie Heist-op-den-Berg. wzc Heilig Hart Nijlen. wzc Sint-Jozef. Kessel. Rusthuizen Zusters van Berlaar Jaarverslag12 VZW wzc Heilige Familie Heist-op-den-Berg wzc Heilig Hart Nijlen wzc Sint-Jozef Kessel wzc Sint-Jozef Wiekevorst wzc Sint-Margaretha Holsbeek wzc Sint-Michaël

Nadere informatie

Voortgangsrapport Welzijn, zorg en life sciences

Voortgangsrapport Welzijn, zorg en life sciences Voortgangsrapport Welzijn, zorg en life sciences AAN : AUTEUR : Severine Appelmans DATUM : 1 februari 2010 BETREFT : Streekpact voortgangsrapport Welzijn, zorg en life sciences TER BESPREKING TER INFORMATIE

Nadere informatie

De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag

De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag De zorg in beeld en cijfers Jaarverslag 2010 Inhoud 3 Voorwoord 4 OCMW-beleid 6 Sociale Dienst 20 Ouderenzorg 34 Thuiszorg 40 Facilitaire Diensten 44 Personeel & Organisatie 54 Staf & Beleid 58 Financiële

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 DIENSTENCENTRUM T WEYERKE ZORG IN DIALOOG

JAARVERSLAG 2012 DIENSTENCENTRUM T WEYERKE ZORG IN DIALOOG JAARVERSLAG 2012 DIENSTENCENTRUM T WEYERKE ZORG IN DIALOOG Voorwoord Beste lezer, De essentie van een jaarverslag is een overzicht te geven van de dingen waarmee je bezig bent geweest in het voorbije jaar.

Nadere informatie

Het woonzorgcentrum in de 21 ste eeuw: een gezellige woon omgeving, zorg incl.

Het woonzorgcentrum in de 21 ste eeuw: een gezellige woon omgeving, zorg incl. Het woonzorgcentrum in de 21 ste eeuw: een gezellige woon omgeving, zorg incl. Luisteren naar bewoners, personeel, directie, experten Suggesties en illustraties van vernieuwende initiatieven Het woonzorgcentrum

Nadere informatie

MPI Oosterlo vzw. jaarverslag 2013 1

MPI Oosterlo vzw. jaarverslag 2013 1 jaarverslag 013 MPI Oosterlo vzw jaarverslag 013 1 MPI Oosterlo vzw erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap Missie een dienstverleningscentrum voor personen met

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK BELEIDSNOTA BUDGET 2010 1. INLEIDING De beleidsnota verwoordt het beleid dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gedurende

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen 2.1. Regionale mutualiteiten 24 uur van dementie CM Antwerpen Op 20 september 2013 organiseerde CM Antwerpen, in de aanloop naar de Werelddag Dementie, de 24 uur van dementie : een ganse dag en avond met

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend

Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend elektronisch ter beschikking, via deze website. Wij focussen in deze editie op belangrijke actiepunten in 2012

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 FINALE VERSIE 25 april 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 Inhoud

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN O INHOUD BELEIDSNOTA... 5 I. Inleiding... 5 II. Missie, Visie en waarden... 7 1. Missie... 7 2. Visie... 7 3. Waarden... 8 III. OCMW Beleidsorganen... 9 1. Identificatie

Nadere informatie

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg Speciaal nummer REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg 87E JAARGANG I NR. 5 I SEPTEMBER-OKTOBER 2011 REDACTIONEEL 246 De handen in elkaar slaan! Guido

Nadere informatie

Lhiving is als een schouder waarop je je hoofd kan leggen. Het enige probleem is dat Lhiving steeds aan deze schouder aan het schudden is, alsof men

Lhiving is als een schouder waarop je je hoofd kan leggen. Het enige probleem is dat Lhiving steeds aan deze schouder aan het schudden is, alsof men Lhiving is als een schouder waarop je je hoofd kan leggen. Het enige probleem is dat Lhiving steeds aan deze schouder aan het schudden is, alsof men wil zeggen: komaan, we gaan ertegenaan. Er is een tijd

Nadere informatie

Krijtlijnen voor een ouderenbeleid aan de kust

Krijtlijnen voor een ouderenbeleid aan de kust Krijtlijnen voor een ouderenbeleid aan de kust Conclusies & beleidsaanbevelingen Inhoud 1. Inleiding 2 2. De kust als vergrijzende regio 3 2.1 De demografische druk 3 2.2 Huidige woonsituatie van ouderen

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Juli 2008. plan van aanpak visie en programma van eisen

Juli 2008. plan van aanpak visie en programma van eisen Juli 2008 plan van aanpak visie en programma van eisen 1 Juli 2008 Publicatie van de gemeente Hengelo Afdeling Sport Cultuur Zorg en Welzijn 2 VOORWOORD Wonen met zorg en welzijn is volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011 vzw Basis 1

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011 vzw Basis 1 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 vzw Basis 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 5 Een terugblik op het ontstaan van vzw Basis... 5 Organisatie... 9 Visuele voorstelling... 11 Missie... 12 Visie...

Nadere informatie

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N OCMW TONGEREN Dijk 124 3700 TONGEREN Tel. (012)45 92 50 Fax (012)45 92 96 L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N 2 0 0 8-2 0 1 4 Goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 26.02.2008 Goedgekeurd in de

Nadere informatie

Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide

Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide Projectvoorstel in het kader van de toepassing van artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen 0. Inleiding...

Nadere informatie

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO.

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Jaarverslag 2014 1 Inleiding Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Veel vragen worden bij de SWOM opgevangen, opgepakt en opgelost. Als er binnen de context

Nadere informatie

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE OCMW JAAROVERZICHT 2014 OCMW GENT STAPT MET U MEE VOORWOORD Beste lezer OCMW Gent heeft als doel het welzijn van alle Gentenaars te bevorderen. We beseffen echter maar al te goed dat we deze taak niet

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. GOEDE ZORG, ZONDER WACHTRIJ Welzijn 3 Gezondheidszorg 14 Geneeskundige en biologische ethische kwesties 27

SAMEN BETER DOEN. GOEDE ZORG, ZONDER WACHTRIJ Welzijn 3 Gezondheidszorg 14 Geneeskundige en biologische ethische kwesties 27 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN GOEDE ZORG, ZONDER WACHTRIJ Welzijn 3 Gezondheidszorg 14 Geneeskundige en biologische ethische kwesties 27 We kozen ervoor om één programma te maken voor alle beleidsniveaus:

Nadere informatie

Ouderenzorg in Marokko. Rapport van bevindingen naar aanleiding van een studiereis naar Marokko

Ouderenzorg in Marokko. Rapport van bevindingen naar aanleiding van een studiereis naar Marokko ò Ouderenzorg in Marokko Rapport van bevindingen naar aanleiding van een studiereis naar Marokko Inhoudsopgave Rapport Ouderenzorg in Marokko 1. Achtergrond 1.1 Inleiding 3 1.2 Samenstelling reisgezelschap

Nadere informatie