Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) Ethna-GLOBAL Dynamisch (T)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) Ethna-GLOBAL Dynamisch (T)"

Transcriptie

1 Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) Des possibilités de rendement potentiel liées à une croissance à long terme. Kansen op potentieel rendement bij vermogensgroei op de lange termijn. Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) Visant principalement à réaliser une plus-value intéressante, en tenant compte des critères de stabilité de la valeur et de liquidité de l actif du fonds, l Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) s adresse aux investisseurs qui souhaitent placer leurs fonds à moyen ou à long terme et acceptent les fluctuations de valeur accrues qui caractérisent les marchés d actions internationaux, ces derniers offrant en contrepartie un potentiel de rendement plus élevé.* Pour ce faire, la Gestion du Fonds applique une approche de gestion active tenant compte de la situation actuelle du marché et des évolutions futures. Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) streeft naar behoud van kapitaal en interessante rendementen op de lange termijn en is bedoeld voor beleggers die hun kapitaal op middellange tot lange termijn willen beleggen en bewust de hogere waardeschommelingen op de internationale aandelenmarkten aanvaarden in ruil voor een hoger rendementspotentieel.* Dit bereikt het fondsmanagement door een actief beheer dat met de huidige marktsituatie en met toekomstige ontwikkelingen rekening houdt. * Comme pour tout investissement dans les titres ou les actifs équivalents, les placements dans les fonds d investissement comportent un risque de change et de cours. Ceci a pour conséquence que les prix des parts du fonds et la hauteur du revenu peuvent fluctuer et ne peuvent pas être garantis. Bij het beleggen in beleggingsfondsen bestaat, zoals bij elke belegging in effecten en soortgelijke vermogenswaarden, het risico van koers- en valutaverliezen. Als gevolg hiervan kunnen de koersen van de fondsaandelen en de hoogte van de rendementen fluctueren en niet gegarandeerd worden.

2 Nom du fonds Naam van het fonds Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) ISIN LU Affectation du résultat Aandelenklasse (T): capitalisation kapitalisatie Société d investissement et promoteur Beheerder ETHENEA Independent Investors S.A. Type d investissement Beleggingscategorie fonds diversifié OCDE*, focus actions gemengd fonds OESO*, focus op aandelen Forme juridique et nationalité du fonds Fonds commun de placement du droit Rechtsvorm en nationaliteit van het fonds luxembourgeois (FCP) Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht (fonds commun de placement de droit luxembourgeois) Banque dépositaire Depotbank DZ PRIVATBANK S.A. Domiciliation du fonds Geregistreerd in Luxembourg Date d émission Datum inceptie Date de clôture de l exercice financier Einde boekjaar Volume du fonds Fondsvermogen 72,64 mio. Volume de la tranche Tranche volume 44,34 mio. Devise Valuta EUR * fonds diversifié avec focus sur émetteurs d Europe & des pays de l OCDE (www.oecd.org) balanced fonds met focus op emittenten uit Europa en de lidstaten van de OESO (www.oecd.org) Dernière valeur nette d inventaire (en EUR) 73,32 Terugkoopprijs (in EUR) Investissement initial minimum aucun geen Minimale initiële investering Service financier Financiële dienst CACEIS Belgium SA/NV Commission d émission Aankoopkosten max. 5,00 % tot 5,00 % Commission de gestion Beheerskosten max. 1,60 % p.a. Frais d administration Administratiekosten max. 0,10 % p.a. } max. 1,70 % Commission de rachat Uitstapkosten 0,00 % Commission de banque dépositaire 0,05 % p.a. Vergoeding depotbank Précompte mobilier 1 Prestatievergoedingen 1 25,00 % Depuis le 1er janvier 2013, le précompte mobilier en Belgique est passé de 21 % à 25 %. Le fonds est soumis à la taxation en Belgique (TIS). Sinds 1 januari 2013 is de roerende voorheffing aan de bron in België verhoogd van 21 % naar 25 %. Het fonds is onderhevig aan de belastingheffing in België (TIS). TER 2 au TER 2 per ,48 % Autorisation de distribution Goedgekeurd door Austria, Belgium, France, Germany, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands 1 Ce fonds est un fonds diversifié sous le droit luxembourgeois, sous forme d un FCP, noté en EUR. Chaque année, votre part dans les dividendes et/ou intérêts perçus dans le fonds doit être reportée sur votre déclaration d impôts. Vous trouverez plus d informations à ce sujet dans le prospectus. Vous pouvez effectuer un calcul détaillé sur Cet instrument ne fournit pas de conseils fiscaux et aide uniquement à calculer les revenus. Vous devez toujours travailler avec précision et effectuer les contrôles usuels nécessaires, qui relèvent de votre responsabilité. Les résultats obtenus sont basés sur les données que vous remplissez. ETHENEA Independent Investors S.A. ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas d erreur ou d omission. Dit fonds is een gemengd fonds onder Luxemburgs recht onder de vorm van een FCP, genoteerd in EUR. U dient elk jaar uw aandeel in de dividenden en/ of interesten die door het fonds zijn ontvangen aan te geven op uw belastingaangifteformulier. U vindt verdere informatie hierover in het prospectus. U kunt een gedetailleerde berekening uitvoeren op www. ethna-calculator.com. Deze tool biedt geen fiscaal advies en is louter een hulpmiddel ter berekening van inkomsten. ETHENEA Independent Investors S.A. kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld in geval van fouten of weglatingen. 2 Frais totaux dans la devise du fonds TER= x 100 Volume moyen du fonds (Base: VNI calculée quotidiennement) Totale kosten in basisvaluta TER= x 100 Gemiddelde omvang van het fonds (Basis: dagelijks berekende NIW) «Constantia Divitiarum la progression constante des actifs confiés en gestion.» Constantia Divitiarum de constante toename van de toevertrouwde vermogenswaarden. Publication de la VNI Publicatie van de NIW De Tijd Situation au Actuele stand

3 Des valeurs intemporelles pour une croissance durable et un succès permanent. «Constantia Divitiarum» la croissance monétaire constante constitue le fil rouge du travail des Gestionnaires de Portefeuille et leur équipe. L aspiration première est de préserver et de faire fructifier les actifs qui sont confiés aux Gestionnaires, c est pourquoi les investissements sont effectués avec soin et clairvoyance. 3 Tijdloze waarden voor aanhoudende groei en duurzaam succes. Constantia Divitiarum de constante aangroei van het geld is het leidmotief van de werkzaamheden van de Portefeuillebeheerders en hun team. De hoofddoelstellingen zijn het behoud en de ontwikkeling van de aan de Beheerders toevertrouwde activa. Daartoe worden de beleggingen zorgvuldig en met vooruitziende blik verricht. Luca Pesarini Président du conseil d administration d ETHENEA & Gestionnaire du Portefeuille de l Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) Voorzitter van de raad van bestuur van ETHENEA & portefeuillebeheerder van de Ethna-GLOBAL Dynamisch (T)

4 STRATÉGIE DE PLACEMENT BELEGGINGSSTRATEGIE Flexibilité du système cohérence de principe. Flexibel en systematisch van meet af aan consequent. 4 La part des actions, des fonds en actions et des titres assimilés à des actions pourra atteindre jusqu à 70 % de l actif net du fonds. En combinant de manière souple les différentes formes de placement selon l évaluation de la situation économique et des marchés, il est possible d optimiser le rapport risque/ rendement afin de permettre aux investisseurs de tirer parti des perspectives de croissance de l économie et des marchés de capitaux. Afin d atteindre son objectif d investissement, le fonds peut acheter et vendre des contrats à terme et des options sans nécessairement détenir le sous-jacent correspondant. Il peut dans cette même optique recourir à des options négociées de gré à gré. Les produits dérivés précités sont utilisés à des fins d investissement, principalement dans le but de tirer profit des fluctuations de cours et de percevoir des primes d options. Les valeurs mobilières acquises par le fonds peuvent être libellées d une part dans les devises des Etats membres de l Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) et, d autre part, dans celles des pays du BRIC. De waarde van beleggingen in aandelen, aandelenfondsen en soortgelijke effecten bedraagt in principe in totaal maximaal 70 % van het fondsvermogen. Door een flexibel beheer en een actieve spreiding tussen verschillende activa en dit in functie van de economische en marktomstandigheden, is het mogelijk om de verhouding risico/rendement te optimaliseren om de beleggers in staat te stellen te profiteren van de groeivooruitzichten van de economie en de financiële markten. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, kan het fonds futures en opties kopen en verkopen zonder noodzakelijkerwijs de betreffende onderliggende waarde te hebben. Het kan in dezelfde geest gebruik maken van niet beurs verhandelende opties. De eerder vermelde derivaten worden gebruikt voor investeringen, met als voornaamste doel te profiteren van prijsschommelingen en het innen van optiepremies. Effecten aangekocht door het fonds kunnen quoteren in andere valuta zoals deze van de leden van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), en anderzijds, van de BRIC-landen.

5 Dépôts à vue et titres à court terme Zichtdeposito s en geldmarktinstrumenten Les obligations et dépôts à terme à échéance courte et solvabilité élevée permettent une composition de portefeuille optimale. La gestion active des fonds investis présente en outre des risques peu élevés. La monnaie de référence des fonds est l euro. Les investissements dans d autres devises sont effectués sur la base d analyses approfondies de l évolution du taux de change. Obligation d État et d entreprises Staats- en bedrijfsobligaties Les obligations servent au financement à long terme des crédits des États et des entreprises. L Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) permet aux investisseurs de tirer parti des forces de cet instrument de placement stable sous forme de revenus d intérêts réguliers et de faibles fluctuations de prix. Termijndeposito s en schuldbewijzen met korte looptijd en hoge kredietwaardigheid optimaliseren de samenstelling van de portefeuille. Bovendien biedt het actieve beheer van de vrije financiële activa het voordeel van een laag risico. De referentievaluta is de euro. Beleggingen in andere valuta s worden op basis van grondige analyses van de wisselkoersevolutie verricht. Structure du portefeuille simplifiée de l Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) en % 1 Vereenvoudigde portefeuille structuur van Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) in % % 50 % 100 % Liquidités Cash Obligations Obligaties Actions 2 Aandelen 2 Obligaties dienen om op lange termijn kredieten voor de overheid of bedrijven te financieren. Met Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) profiteren beleggers van de troeven van deze stabiele beleggingsinstrumenten in de vorm van regelmatige rente en geringe koersschommelingen. 5 Situation au Actuele stand Source: Bron: ETHENEA Actions Aandelen Grâce à la participation au capital social d une entreprise, les porteurs de parts du fonds profitent du développement économique de cette dernière. L Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) tire également parti des perspectives de rendement potentiel connexes. Door deelname aan het aandelenkapitaal van een onderneming profiteren de deelnemers aan het fonds van de economische ontwikkeling van die onderneming. Ook Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) gebruikt de daaraan gekoppelde kansen op potentieel rendement. Les types de produits dotés d une part 3 % de la valeur nette d inventaire ne sont pas mentionnés dans le graphique et s élèvent à l heure actuelle à 0,06 %. Beleggingsproducten die minder dan of 3 % van de NIW bedragen worden niet vermeld in bovenstaande grafiek en bedragen op dit moment 0,06 %. 1 Le calcul de l échéance pour les obligations remboursables par anticipation (ayant un calendrier fixe) présume un remboursement total anticipé à la prochaine date de remboursement définie. De berekening van de looptijd van obligaties die vroegtijdig afgelost kunnen worden (met een vaste kalender) gaat uit van volledige terugbetaling bij de eerstvolgende terugbetalingsdatum. 2 Le poste «Actions» inclut les investissements directs (27,69 %) ainsi que l exposition résultant de dérivés actions (20,64 %). De post Aandelen omvat directe investeringen (27,69 %) en exposure van aandelenderivaten (20,64 %). Contrats à terme et options Futures and opties Les contrats à terme et les options constituent des instruments flexibles pour assurer les investissements de portefeuille existants. Ils servent également d instruments tactiques dans des situations de marchés particulières. Futures en opties zijn flexibel inzetbare instrumenten die de bestaande portefeuillebeleggingen afdekken. In bijzondere marktomstandigheden fungeren ze ook als tactische beleggingsinstrumenten.

6 PERFORMANCE WAARDEONTWIKKELING Des possibilités de rendement potentiel à long terme. Potentiële rendementskansen op de lange termijn. 6 L Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) est un fonds de gestion d actifs géré de manière active. L objectif principal de la Gestion de Portefeuille est de préserver le capital et d atteindre un rendement global raisonnable. À cette fin, les Gestionnaires de Portefeuille et leur équipe procèdent à une pondération des catégories de parts en fonction de la situation du marché, une stratégie qui a fait ses preuves depuis plus d une décennie. Depuis son lancement le 10 novembre 2009, ce fonds réussit à convaincre de plus en plus d investisseurs. L Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) s est ainsi vu décerner par Morningstar* la note quatre étoiles. Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) is een actief beheerde vermogensbeheerfonds. Hoofddoelstelling van het Portefeuillebeheer is het behoud van kapitaal en daarnaast het behalen van een behoorlijk totaalrendement. Dit realiseren de Portefeuillebeheerders en hun team door een aan de betreffende marktsituatie aangepaste weging van de aandelenklassen - een strategie die reeds meer dan tien jaar haar deugdelijkheid bewezen heeft. Sinds de oprichting op 10 november 2009 heeft het fonds een steeds toenemend aantal beleggers overtuigd. In overeenstemming daarmee werd Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) door Morningstar* beloond met vier sterren. * Les quatre étoiles sont attribuées par Morningstar Inc. selon la Notation Morningstar, faisant état de la performance ajustée selon le risque d un fonds par rapport à ses pairs de la même catégorie (Catégorie Morningstar ). La Notation Morningstar est mise à jour une fois mensuellement (dernière notation au ). Les étoiles sont attribuées pour les périodes de 3 ans, 5 ans, 10 ans et ensemble des périodes (Overall rating). La Notation Morningstar ne s occupe que des rendements du passé et ne tient pas compte de l avenir. (Ces informations sont disponibles sur le site ainsi qu auprès du service financier belge CACEIS Belgium SA/NV) * De vier sterren zijn toegekend door Morningstar Inc. volgens de Morningstar Rating, die laat zien hoe een fonds ten opzichte van vergelijkbare fondsen in dezelfde categorie (Categorie Morningstar ) heeft gepresteerd, rekening houdend met het risico en de verrekende kosten. De Morningstar Rating wordt elke maand berekend (laatste rating op ) op basis van het rendement over drie, vijf en tien jaar. Daarnaast wordt ook een algemene rating (Overall rating) berekend. De Morningstar Rating kijkt enkel naar de rendementen uit het verleden. Zij houdt geen rekening met de toekomst. (Deze informatie is beschikbaar op alsmede bij de Belgische financiële le dienst CACEIS Belgium SA/NV)

7 PERFORMANCE WAARDEONTWIKKELING Performance de l Ethna-GLOBAL Dynamisch (T)* Waardeontwikkeling van Ethna-GLOBAL Dynamisch (T)* Performances passées de l Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) 3 Historische prestaties van Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) 3 Évolution de la VNI de l Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) depuis son lancement en EUR NIW-ontwikkeling sinds lancering van Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) in EUR 7 15% 10% 5% 0% -5% 11,92% 10,08% 7,21% -2,53% Valeur nette d inventaire en EUR Nettoinventariswaarde in EUR : 73,32 Volatilité annuelle (12 mois) Geannualiseerde volatiliteit (12 maanden) : 5,07 %* Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) Source: propres calculations ETHENEA Bron: eigen berekeningen ETHENEA Situation au Actuele stand Sharpe ratio (12 mois) Sharpe ratio (12 maanden) : 2,98* 65 3 Les chiffres de rendement se réfèrent au passé, ne présagent pas d évolutions futures et ne tiennent pas compte d éventuelles réorganisations. Un aperçu des risques liés à un investissement dans ce fonds est inclus dans le prospectus. La valeur nette d inventaire du portefeuille dépend entièrement des tendances du marché. La commission de gestion et de banque dépositaire, ainsi que tous autres frais qui, conformément aux clauses du contrat, sont mis au compte du fonds et sont inclus dans le calcul. L évolution de la valeur est calculée selon la méthode BVI, ce qui signifie que la prime d émission, les frais de transaction (frais de commande et de bourse), ainsi que les frais de dépôt et autres frais administratifs ne sont pas inclus dans le calcul. En tenant compte de ces frais, le résultat du placement serait plus faible. Deze rendementscijfers zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen enkele waarborg voor toekomstig rendement en houden geen rekening met mogelijke herstructureringen. Een overzicht van de risico s gelinkt aan een investering in dit fonds is opgenomen in het prospectus. De nettoinventariswaarde van de portefeuille is volledig afhankelijk van de marktontwikkelingen. De beheer- en bewaardersvergoeding, evenals alle andere kosten die in overeenstemming met de contractbepalingen aan het fonds in rekening worden gebracht, zijn bij de berekening inbegrepen. De berekening van de waardeontwikkeling gebeurt volgens de BVI-methode, wat wil zeggen dat een uitgiftepremie, transactiekosten (zoals order- en beurskosten), alsmede depot- en andere administratieve kosten niet bij de berekening zijn inbegrepen. Het beleggingsresultaat zou lager uitvallen indien wel rekening wordt gehouden met deze kosten /09 11/10 11/11 11/12 11/13 Source: propres calculations ETHENEA Bron: eigen berekeningen ETHENEA Situation au Actuele stand * Les performances passées ne présagent pas des performances futures. La valeur des parts peut fluctuer. Les indications concernant les performances ne tiennent pas compte des commissions perçues lors de l achat et de la vente des parts. La volatilité est calculée en tant qu écart type basé sur les rendements quotidiens de 250 jours. Le Sharpe ratio est le quotient du rendement excédentaire (= rendement du fonds rendement actif sans risque) et la volatilité calculée. Pour calculer le rendement excédentaire, nous utilisons un indice de rendement total, EONIA Total Return, afin de définir le rendement de l actif sans risque. La VNI actuelle est publiée dans le quotidien De Tijd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de fondsaandelen kan fluctueren. In de performancegegevens zijn de bij aan- en verkoop van aandelen verschuldigde provisies en kosten buiten beschouwing gelaten. Volatiliteit wordt berekend als de standaarddeviatie op basis van dagelijkse rendementen van 250 dagen. De Sharpe ratio is het quotiënt van het exces rendement (= rendement van het fonds rendement van het risico vrij actief) en de berekende volatiliteit. Om het exces rendement te berekenen maken we gebruik van een synthetische EONIA Total Return Index om het rendement van het risico vrij actief te bepalen. De huidige NIW wordt gepubliceerd in de krant De Tijd.

8 OPPORTUNITÉS ET RISQUES OPPORTUNITEITEN EN RISICO S 8 Opportunités réduction des fluctuations grâce à la combinaison de plusieurs catégories de placements et diversification du capital dans une multitude de titres individuels (diversification) conseillers en placement expérimentés gestion active du risque et mesures de couverture gestion active du fonds avec l approche absolute return (objectif: des rendements positifs, même en période creuse) Risques baisse des cours de placement en actions liée au marché, aux secteurs et aux entreprises pertes de change dues à une hausse générale des rendements et/ou à la majoration des rendements (spreads de crédit) par certains émetteurs risques-pays généraux, géographiques et géopolitiques risques d émetteur, de contrepartie et de faillite risques liés au change lors de placements en monnaie étrangère Opportuniteiten afname van waardeschommelingen door combinatie van een aantal beleggingscategorieën en spreiding van het belegd vermogen over een groot aantal afzonderlijke effecten (diversificatie) ervaren beleggingsadviseurs actief risicomanagement en hedging ter afdekking van risico s actief fondsbeheer met een absolute return aanpak (doel: positief rendement te bereiken zelfs in zwakke marktfases) profiteren van positieve resultaatontwikkelingen op aandelen- en obligatiemarkten Risico s koersdalingen van aandelenbeleggingen als gevolg van omstandigheden in de markt, in sectoren of in bedrijven koersverliezen als gevolg van algemene rentesstijgingen en/of verhoging van renteopslagen (credit spreads) bij specifieke emittenten algemene, geografische en geopolitieke risico s van landen emittentenrisico s, tegenpartijrisico s en risico s op faillissementen wisselkoersrisico s als gevolg van beleggingen in vreemde valuta

9 «Si l on veut construire une haute maison, il convient de s attarder aux fondations.» Proverbe chinois Wie een hoog huis wil bouwen, moet zich lang bezighouden met het fundament. Chinese spreuk 9

10 GESTION DU FONDS PORTFOLIO MANAGEMENT Concilier qualité et continuité. Kwaliteit ontmoet continuïteit. 10 Le fonds Ethna-GLOBAL Dynamisch (T), lancé en 2009, est géré par la société d investissement ETHENEA Independent Investors S.A. sise au Grand-Duché de Luxembourg. À la tête du fonds, Luca Pesarini, Guido Barthels, Arnoldo Valsangiacomo et leur équipe tous experts en placements sont dotés d une longue expérience dans le secteur financier. La Gestion de Portefeuille est responsable de l évolution active et durable de l Ethna-GLOBAL Dynamisch (T). Sur la base d une évaluation indépendante, fruit du travail de toute une équipe, toutes les décisions d investissement sont prises de manière collégiale. En étroite collaboration, les Gestionnaires de Portefeuille de l Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) décident de la pondération des différentes catégories d actifs et investissent de manière ciblée dans des valeurs prometteuses issues de pays et de secteurs sélectionnés. Het fonds Ethna-GLOBAL Dynamisch (T), gelanceerd in 2009, wordt beheerd door de onafhankelijke beleggingsvennootschap ETHENEA Independent Investors S.A. gevestigd in het Groothertogdom Luxemburg. Aan het hoofd van het fonds staan Luca Pesarini, Guido Barthels, Arnoldo Valsangiacomo en hun team, allemaal experts inzake beleggingen, die kunnen terugvallen op een lange ervaring in de financiële sector. De Portefeuillebeheerders dragen de verantwoordelijkheid voor de actieve en voortdurende ontwikkeling van de Ethna-GLOBAL Dynamisch (T). Op grond van een onafhankelijke en teamgerichte aanpak worden alle beleggingsbeslissingen gezamenlijk genomen. De Portefeuillebeheerders van de Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) beslissen in nauw overleg over de weging van de afzonderlijke activaklassen en beleggen doelgericht in veelbelovende waarden van geselecteerde landen en sectoren.

11 CONTACT CONTACT Vous souhaitez obtenir des informations détaillées sur l Ethna-GLOBAL Dynamisch (T)? Votre conseiller en placement vous fournira gratuitement des conseils professionnels et les documents de vente. Ceux-ci sont également disponibles auprès du service financier CACEIS Belgium SA/ NV. L Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) est disponible entre autres auprès des banques privées, des banques coopératives et des caisses d épargne ainsi qu auprès de nombreux prestataires financiers. Nombre de nos partenaires proposent également l Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) dans le cadre d un plan d épargne ou de prélèvement ainsi qu à des fins de prévoyance. De nombreuses tranches ne sont soumises à aucun montant d investissement minimum. Siège social Luxembourg Maatschappelijke zetel Luxemburg ETHENEA Independent Investors S.A. 9a, rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach Luxembourg Phone Fax CACEIS Belgium SA/NV Avenue du Port / Havenlaan 86C b Brussels Phone Wenst u meer informatie over de Ethna-GLOBAL Dynamisch (T)? Uw beleggingsadviseur verstrekt u gratis professioneel advies en de betreffende verkoopsdocumenten. Deze zijn ook verkrijgbaar bij de financiële dienst CACEIS Belgium SA/NV. De Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) kan onder andere bij particuliere banken, coöperatieve banken, spaarkassen en bij talrijke financiële dienstverleners worden aangekocht. Veel coöperatieve partners bieden de Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) ook aan in het kader van een spaar- of pensioenspaarplan en in de vorm van een verzekeringsproduct met een beleggingscomponent. Voor veel tranches is geen minimale belegging verplicht.

12 INFORMATIONS IMPORTANTES BELANGRIJKE INFORMATIE 12 Disclaimer: Comme pour tous les investissements dans des titres ou des actifs équivalents, les placements dans les fonds d investissement comportent un risque de change et de cours. Conséquence: les prix des parts du fonds et la hauteur du revenu fluctuent et ne peuvent pas être garantis. Les coûts du placement influent sur sa performance réelle. L atteinte des objectifs de placement ne peut pas être garantie. La seule base contraignante pour l achat de parts sont les documents de vente officiels (Informations Clés pour les Investisseurs, prospectus de vente et rapports) qui vous informent de manière approfondie sur les risques potentiels. Ils sont disponibles en langue française gratuitement auprès de la société de gestion ETHENEA Independent Investors S.A. et de la banque dépositaire, mais également auprès du service financier CACEIS Belgium SA/NV, Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brussels. Vous trouverez les documents de vente entre autres sur Les Informations Clés pour les Investisseurs vous y sont proposées dans la langue officielle du pays distributeur. Avant d investir dans le fonds, veuillez lire les Informations Clés pour les Investisseurs. Toutes les informations ne constituent pas des conseils de placement. Le contenu a été soigneusement recherché, compilé et vérifié. Les indications se réfèrent au passé et ne présagent pas d évolutions futures. La commission de banque dépositaire et de gestion, ainsi que tous les autres frais débités du fonds conformément aux conditions contractuelles sont compris dans les calculs. L évolution de la performance est calculée selon la méthode BVI, c est-à-dire la commission d émission, les frais de transaction (comme les frais d ordre ou de courtage) ainsi que les commissions de dépôt et autres frais de gestion ne sont pas compris dans le calcul. La performance du placement sera moindre, compte tenu de la commission d émission. Indication: La présentation des chiffres dans les graphiques correspond à la version anglaise. Toutes informations (sauf indication contraire): Situation au Disclaimer: Bij het beleggen in beleggingsfondsen bestaat, zoals bij elke belegging in effecten en soortgelijke vermogenswaarden, het risico van koers- en valutaverliezen. Als gevolg hiervan kunnen de koersen van de fondsaandelen en de hoogte van de rendementen fluctueren en niet gegarandeerd worden. De kosten van het beleggingsfonds zijn van invloed op het feitelijke beleggingsresultaat. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstellingen van het fonds zullen worden gerealiseerd. Alleen de wettelijke verkoopdocumenten (Essentiële Beleggersinformatie, verkoopprospectus en rapporten), waaruit u gedetailleerde informatie over de potentiële risico s kunt halen, zijn de bindende basis voor de aankoop van aandelen. Deze zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands bij de beheermaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A., de custodian (bewaarder), alsmede bij de respectievelijke nationale betaal- of informatiekantoren CACEIS Belgium SA/NV, Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brussels. U vindt de verkoopdocumenten onder andere op Daar wordt de Essentiële Beleggersinformatie u aangeboden in de respectievelijke officiële taal van het land van verkoop. Alvorens te beleggen in het fonds, gelieve de Essentiële Beleggersinformatie te lezen. Deze beschrijving is geen wettelijk verplicht document met betrekking tot beleggingsinformatie. De inhoud is zorgvuldig onderzocht, samengesteld en gecontroleerd. In het verleden behaalde resultaten zijn gebaseerd op historische data en bieden geen garantie voor de toekomst. De beheer- en bewaardersvergoeding, evenals alle andere kosten die in overeenstemming met de contractbepalingen aan het fonds in rekening worden gebracht, zijn bij de berekening inbegrepen. De berekening van de waardeontwikkeling gebeurt volgens de BVI-methode, wat wil zeggen dat de aankoopkosten, transactiekosten (zoals orderen beurskosten), alsmede depot- en andere administratieve kosten niet bij de berekening zijn inbegrepen. Het beleggingsresultaat zou lager uitvallen indien wel rekening wordt gehouden met deze kosten. De cijfers in de grafieken volgen de Engelse schrijfwijze. Alle Informatie (tenzij anders vermeld): stand per ETHENEA Independent Investors S.A. 9a, rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach Luxembourg Phone Fax

13 13

14 14 ETHENEA Independent Investors S.A. 9a, rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach Luxembourg Phone Fax

Ethna-AKTIV (T) Objectif: Créer de la valeur à long terme. Beleggingsdoel: Vermogensgroei op lange termijn.

Ethna-AKTIV (T) Objectif: Créer de la valeur à long terme. Beleggingsdoel: Vermogensgroei op lange termijn. Ethna-AKTIV (T) Objectif: Créer de la valeur à long terme. Beleggingsdoel: Vermogensgroei op lange termijn. Ethna-AKTIV (T) Avec pour objectif de créer des valeurs à long terme, l Ethna-AKTIV (T) s adresse

Nadere informatie

Ethna-DEFENSIV (T) Ethna-DEFENSIV (T)

Ethna-DEFENSIV (T) Ethna-DEFENSIV (T) Ethna-DEFENSIV (T) Objectifs: stabilité de la valeur, préservation du capital et liquidité de l actif. Beleggingsdoelen: waardestabiliteit, kapitaalbehoud en liquiditeit van de activa. Avec pour objectif

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

Swing trading. met CFD's. «Trading & risicobeheer» 1) CFD s en hefboom 2) Volatiliteit als maatstaf 3) Toepassing MACD

Swing trading. met CFD's. «Trading & risicobeheer» 1) CFD s en hefboom 2) Volatiliteit als maatstaf 3) Toepassing MACD Swing trading met CFD's «Trading & risicobeheer» 1) CFD s en hefboom 2) Volatiliteit als maatstaf 3) Toepassing MACD WH SELFINVEST S.A. 11 Place Dargent L 1413 Luxembourg T: +352 42 80 42 81 Bureau de

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Breevast Belgium ontwikkelt, realiseert en beheert kantoren, commercieel en residentieel vastgoed in België en Luxemburg.

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

Het einde van de overdaad: Een nieuwe situatie voor het Alternatief beheer?

Het einde van de overdaad: Een nieuwe situatie voor het Alternatief beheer? Het einde van de overdaad: Een nieuwe situatie voor het Alternatief beheer? Roadshow Alternatief Beheer 2013 Parijs Zürich Frankfurt Madrid Brussel Genève Milaan Luxemburg Fabrice CUCHET Lid van het Uitvoerend

Nadere informatie

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Parcours cyclistes au delà des trois frontières ayant pour thème «Des romains à la pomme». 1. Partners / Partenaires

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE Annexe 4 au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2015 Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2014 Bijlage

Nadere informatie

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters )

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters ) Réduction l impôt néerlandais sur les divins en vertu l article 10, paragraphe 2, litt. b, la Convention Verminring van Nerlandse divindbelasting op grond van artikel 10, 2e lid, letter b, van 1er exemplaire

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen DOC 51 0859/003 DOC 51 0859/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er avril 2004 1 april 2004 PROJET DE LOI adaptant en matière d épargne-pension, le Code

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

CATALOGUS / CATALOGUE

CATALOGUS / CATALOGUE CATALOGUS / CATALOGUE LA SOCIÉTÉ EUROPOCHETTE HET BEDRIJF [ NL ] Wat 10 jaar geleden aarzelend begon, groeide voor Europochette uit tot een succesverhaal. Met het uitvinden van het bestekzakje gaf Europochette

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

Keukenhulp / Aide culinaire

Keukenhulp / Aide culinaire CASHBACK Keukenhulp / Aide culinaire Acties geldig / Actions valables : 01/11 tot / au 31/12/2015 Ref : MMB65G0M Ref : MMB42G0B Ref : MMB42G1B Ref : MMB21P0R Ref : MMB21P1W Ref : MUM56S40 Ref : MUMXL20C

Nadere informatie

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO Augmentation du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 22/12/2014 MARCHE: Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext fait connaître que 1 actions nouvelles émises par, immédiatement

Nadere informatie

Inventaris OV - Inventaire EP BIV - IBE 2011 2012-10-18

Inventaris OV - Inventaire EP BIV - IBE 2011 2012-10-18 Om de drie jaar wordt een inventaris opgemaakt van alle lampentypes en hun vermogens van de openbare verlichting in België. Deze driejaarlijkse gegevens worden verzameld door Synergrid, de federatie van

Nadere informatie

CSG & CRDS. Parijs, 9 maart 2013. Mr. Frank van Eig

CSG & CRDS. Parijs, 9 maart 2013. Mr. Frank van Eig CSG & CRDS Parijs, 9 maart 2013 1 Prélèvements sociaux (eerder cotisations sociales ) Vijf heffingen: Contribution Sociale Généralisée (CSG) Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) Prélèvement

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Version 2013, approuvée par l AG du 26-06-13 Chaque amende est

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Employment Monitor Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Methodologie Werkgevers N=500 Telefonische interviews Interviews met HR professionals Representatieve steekproef (Graydon) op basis

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Praktische kengetallen

Praktische kengetallen FRANCAIS PAGE 5 New Business Praktische kengetallen ZORG ERVOOR DAT JE BESCHIKT OVER GEGEVENS OM PERIODIEK (DAGELIJKS, WEKELIJKS, PER KWARTAAL) TE KUNNEN CONTROLEREN OF DE WERKELIJKE OMZET EN WINST IN

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA Logique d intervention Interventielogica Structuration des portefeuilles Structuur van de portefeuille Principes de

Nadere informatie

1424 MONITEUR BELGE 19.01.1999 BELGISCH STAATSBLAD

1424 MONITEUR BELGE 19.01.1999 BELGISCH STAATSBLAD 1424 MONITEUR BELGE 19.01.1999 BELGISCH STAATSBLAD F. 99 123 [S C 99/03020] 18 DECEMBRE 1998. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif N.

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

Amonis. Comment optimiser fiscalement sa pension extra-légale? Françoise Leclercq Directeur Général

Amonis. Comment optimiser fiscalement sa pension extra-légale? Françoise Leclercq Directeur Général Amonis Comment optimiser fiscalement sa pension extra-légale? Françoise Leclercq Directeur Général 1 Amonis Spécialiste de la pension complémentaire depuis 1967 Pour toutes professions libérales 2ème plus

Nadere informatie

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

www.gallon.be lineaire actuatoren vérins linéaires

www.gallon.be lineaire actuatoren vérins linéaires lineaire actuatoren vérins linéaires afmetingen dimensions.4 SHG-5-A -> SHG-100-A.5 SHG-5-A -> SHG-500-A.6 SHG-5-B -> SHG-100-B.7 SHG-0-B -> SHG-500-B.8 afmetingen van de accessoires dimensions des accessoires

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA 1. Où déposer? 1. Déposer un pré-projet? 1. Déposer un pré-portefeuille de projets? 1. Waar indienen? 2. Indiening projectconcept?

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE B42/1 2011/2012 B42/1 2011/2012 BRUSSELHOOFDSTAD BRUXELLESCAPITALE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE GEWONE ZITTING

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

P ARKING. Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles. Cisco demonstratieruimte Regentlaan, 43-44 - 1000 Brussel

P ARKING. Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles. Cisco demonstratieruimte Regentlaan, 43-44 - 1000 Brussel Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles Veuillez garder votre ticket de parking, nous y apposerons un cachet afin que vous puissiez sortir du parking sans frais Gelieve

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio FoF Balanced afgekort BNPP PFoF Balanced

BNP Paribas Portfolio FoF Balanced afgekort BNPP PFoF Balanced BNP Paribas Portfolio FoF Balanced afgekort BNPP PFoF Balanced "L objectif d investissement de ce compartiment est de procurer aux actionnaires un rendement supérieur de 2% à son indice de référence, l

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche INTITULE DU POSTE OFFRE D EMPLOI TRADUCTEUR-INTERPRÈTE / VERTALER-TOLK ORIGINE DE L OFFRE CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE DESCRIPTION Jobadvertentie in het Nederlands (zie

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

Big data in healthcare visie NVSM. Joeri Guillaume

Big data in healthcare visie NVSM. Joeri Guillaume Big data in healthcare visie NVSM Joeri Guillaume Sterkte punten Belgische SZ en ZIV Unieke codering individu Universele dekking Gestandaardiseerde (administratieve) datastromen Mature privacywetgeving

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

Libellé: ECONOCOM GROUP ISIN: BE0974266950 Code Euronext: BE0974266950 Mnémonique: ECONB

Libellé: ECONOCOM GROUP ISIN: BE0974266950 Code Euronext: BE0974266950 Mnémonique: ECONB Diminution du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 29/12/2014 MARCHE: Diminution du nombre d'actions en circulation Suite à l'annulation de 3.053.303 actions émises par, à compter du 31/12/2014,

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114)

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) Protocole d'accord du 03 mai relatif aux conventions sectorielles collectives de travail pour les années dans le secteur des briqueteries (C.P. 1. Champ

Nadere informatie

U wilt meer info? U kunt de Financiële Info Fiche Beobank Invest 4Life ook raadplegen op onze website www.beobank.be.

U wilt meer info? U kunt de Financiële Info Fiche Beobank Invest 4Life ook raadplegen op onze website www.beobank.be. V.U. : Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel BTW BE 0401.517.147 RPR BRUSSEL IBAN: BE77 9545 4622 6142 BIC: CTBKBEBX FSMA 19688A INS/FOL/INVEST4LIFE/N/REV 0715 U wilt meer info? Voor bijkomende

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

ENQUÊTE 2015 LES CONNAISSANCES EN GESTION DES ENTREPRENEURS DE KENNIS VAN DE ONDERNEMERS INZAKE BEDRIJFSBEHEER

ENQUÊTE 2015 LES CONNAISSANCES EN GESTION DES ENTREPRENEURS DE KENNIS VAN DE ONDERNEMERS INZAKE BEDRIJFSBEHEER 1 ENQUÊTE 2015 LES CONNAISSANCES EN GESTION DES ENTREPRENEURS DE KENNIS VAN DE ONDERNEMERS INZAKE BEDRIJFSBEHEER 1. Connaissances en gestion : Dans le cadre d une enquête menée en 2013, nous vous posions

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Position des fournisseurs Standpunt van de leveranciers Objectifs de la libéralisation des marchés d énergie (1) Objectifs des Directives européennes

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden Financiële infofiche Levensverzekering Tak 23 Capital Life 1 1 Deze 'financiële info fiche levensverzekering' beschrijft de product- modaliteiten die van toepassing zijn vanaf 15 december 201. Type levensverzekering

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

20158 BELGISCH STAATSBLAD 07.03.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

20158 BELGISCH STAATSBLAD 07.03.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 20158 BELGISCH STAATSBLAD 07.03.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/11143] 21 FEBRUARI 2014. Koninklijk

Nadere informatie

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. Sous-commission paritaire des établissemts et services d'éducation et d'hébergemt de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convtion collective de travail du 18

Nadere informatie

BENELUX JUNIOR WINNER

BENELUX JUNIOR WINNER Chaque année, il y aura une exposition organisée avec l octroi du titre de BENELUX WINNER dans chacun des 3 pays du Benelux (donc 3 expositions par an) en collaboration avec les sociétés canines nationales.

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

ISIN: FR0010613471 Code Euronext: FR0010613471 Mnémonique: SEV

ISIN: FR0010613471 Code Euronext: FR0010613471 Mnémonique: SEV Augmentation du nombre d'actions en circulation COMPANY PLACE: AVIS N : DATE: 31/03/2015 MARCHE: Suite à l'avis PAR_20150331_02596_EUR Marché de référence: EURONEXT PARIS Augmentation du nombre d'actions

Nadere informatie

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE HÔTELIÈRE. PORTANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 1 DU 25 JUIN 1997, SUR D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie