Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) Ethna-GLOBAL Dynamisch (T)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) Ethna-GLOBAL Dynamisch (T)"

Transcriptie

1 Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) Des possibilités de rendement potentiel liées à une croissance à long terme. Kansen op potentieel rendement bij vermogensgroei op de lange termijn. Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) Visant principalement à réaliser une plus-value intéressante, en tenant compte des critères de stabilité de la valeur et de liquidité de l actif du fonds, l Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) s adresse aux investisseurs qui souhaitent placer leurs fonds à moyen ou à long terme et acceptent les fluctuations de valeur accrues qui caractérisent les marchés d actions internationaux, ces derniers offrant en contrepartie un potentiel de rendement plus élevé.* Pour ce faire, la Gestion du Fonds applique une approche de gestion active tenant compte de la situation actuelle du marché et des évolutions futures. Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) streeft naar behoud van kapitaal en interessante rendementen op de lange termijn en is bedoeld voor beleggers die hun kapitaal op middellange tot lange termijn willen beleggen en bewust de hogere waardeschommelingen op de internationale aandelenmarkten aanvaarden in ruil voor een hoger rendementspotentieel.* Dit bereikt het fondsmanagement door een actief beheer dat met de huidige marktsituatie en met toekomstige ontwikkelingen rekening houdt. * Comme pour tout investissement dans les titres ou les actifs équivalents, les placements dans les fonds d investissement comportent un risque de change et de cours. Ceci a pour conséquence que les prix des parts du fonds et la hauteur du revenu peuvent fluctuer et ne peuvent pas être garantis. Bij het beleggen in beleggingsfondsen bestaat, zoals bij elke belegging in effecten en soortgelijke vermogenswaarden, het risico van koers- en valutaverliezen. Als gevolg hiervan kunnen de koersen van de fondsaandelen en de hoogte van de rendementen fluctueren en niet gegarandeerd worden.

2 Nom du fonds Naam van het fonds Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) ISIN LU Affectation du résultat Aandelenklasse (T): capitalisation kapitalisatie Société d investissement et promoteur Beheerder ETHENEA Independent Investors S.A. Type d investissement Beleggingscategorie fonds diversifié OCDE*, focus actions gemengd fonds OESO*, focus op aandelen Forme juridique et nationalité du fonds Fonds commun de placement du droit Rechtsvorm en nationaliteit van het fonds luxembourgeois (FCP) Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht (fonds commun de placement de droit luxembourgeois) Banque dépositaire Depotbank DZ PRIVATBANK S.A. Domiciliation du fonds Geregistreerd in Luxembourg Date d émission Datum inceptie Date de clôture de l exercice financier Einde boekjaar Volume du fonds Fondsvermogen 72,64 mio. Volume de la tranche Tranche volume 44,34 mio. Devise Valuta EUR * fonds diversifié avec focus sur émetteurs d Europe & des pays de l OCDE (www.oecd.org) balanced fonds met focus op emittenten uit Europa en de lidstaten van de OESO (www.oecd.org) Dernière valeur nette d inventaire (en EUR) 73,32 Terugkoopprijs (in EUR) Investissement initial minimum aucun geen Minimale initiële investering Service financier Financiële dienst CACEIS Belgium SA/NV Commission d émission Aankoopkosten max. 5,00 % tot 5,00 % Commission de gestion Beheerskosten max. 1,60 % p.a. Frais d administration Administratiekosten max. 0,10 % p.a. } max. 1,70 % Commission de rachat Uitstapkosten 0,00 % Commission de banque dépositaire 0,05 % p.a. Vergoeding depotbank Précompte mobilier 1 Prestatievergoedingen 1 25,00 % Depuis le 1er janvier 2013, le précompte mobilier en Belgique est passé de 21 % à 25 %. Le fonds est soumis à la taxation en Belgique (TIS). Sinds 1 januari 2013 is de roerende voorheffing aan de bron in België verhoogd van 21 % naar 25 %. Het fonds is onderhevig aan de belastingheffing in België (TIS). TER 2 au TER 2 per ,48 % Autorisation de distribution Goedgekeurd door Austria, Belgium, France, Germany, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands 1 Ce fonds est un fonds diversifié sous le droit luxembourgeois, sous forme d un FCP, noté en EUR. Chaque année, votre part dans les dividendes et/ou intérêts perçus dans le fonds doit être reportée sur votre déclaration d impôts. Vous trouverez plus d informations à ce sujet dans le prospectus. Vous pouvez effectuer un calcul détaillé sur Cet instrument ne fournit pas de conseils fiscaux et aide uniquement à calculer les revenus. Vous devez toujours travailler avec précision et effectuer les contrôles usuels nécessaires, qui relèvent de votre responsabilité. Les résultats obtenus sont basés sur les données que vous remplissez. ETHENEA Independent Investors S.A. ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas d erreur ou d omission. Dit fonds is een gemengd fonds onder Luxemburgs recht onder de vorm van een FCP, genoteerd in EUR. U dient elk jaar uw aandeel in de dividenden en/ of interesten die door het fonds zijn ontvangen aan te geven op uw belastingaangifteformulier. U vindt verdere informatie hierover in het prospectus. U kunt een gedetailleerde berekening uitvoeren op www. ethna-calculator.com. Deze tool biedt geen fiscaal advies en is louter een hulpmiddel ter berekening van inkomsten. ETHENEA Independent Investors S.A. kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld in geval van fouten of weglatingen. 2 Frais totaux dans la devise du fonds TER= x 100 Volume moyen du fonds (Base: VNI calculée quotidiennement) Totale kosten in basisvaluta TER= x 100 Gemiddelde omvang van het fonds (Basis: dagelijks berekende NIW) «Constantia Divitiarum la progression constante des actifs confiés en gestion.» Constantia Divitiarum de constante toename van de toevertrouwde vermogenswaarden. Publication de la VNI Publicatie van de NIW De Tijd Situation au Actuele stand

3 Des valeurs intemporelles pour une croissance durable et un succès permanent. «Constantia Divitiarum» la croissance monétaire constante constitue le fil rouge du travail des Gestionnaires de Portefeuille et leur équipe. L aspiration première est de préserver et de faire fructifier les actifs qui sont confiés aux Gestionnaires, c est pourquoi les investissements sont effectués avec soin et clairvoyance. 3 Tijdloze waarden voor aanhoudende groei en duurzaam succes. Constantia Divitiarum de constante aangroei van het geld is het leidmotief van de werkzaamheden van de Portefeuillebeheerders en hun team. De hoofddoelstellingen zijn het behoud en de ontwikkeling van de aan de Beheerders toevertrouwde activa. Daartoe worden de beleggingen zorgvuldig en met vooruitziende blik verricht. Luca Pesarini Président du conseil d administration d ETHENEA & Gestionnaire du Portefeuille de l Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) Voorzitter van de raad van bestuur van ETHENEA & portefeuillebeheerder van de Ethna-GLOBAL Dynamisch (T)

4 STRATÉGIE DE PLACEMENT BELEGGINGSSTRATEGIE Flexibilité du système cohérence de principe. Flexibel en systematisch van meet af aan consequent. 4 La part des actions, des fonds en actions et des titres assimilés à des actions pourra atteindre jusqu à 70 % de l actif net du fonds. En combinant de manière souple les différentes formes de placement selon l évaluation de la situation économique et des marchés, il est possible d optimiser le rapport risque/ rendement afin de permettre aux investisseurs de tirer parti des perspectives de croissance de l économie et des marchés de capitaux. Afin d atteindre son objectif d investissement, le fonds peut acheter et vendre des contrats à terme et des options sans nécessairement détenir le sous-jacent correspondant. Il peut dans cette même optique recourir à des options négociées de gré à gré. Les produits dérivés précités sont utilisés à des fins d investissement, principalement dans le but de tirer profit des fluctuations de cours et de percevoir des primes d options. Les valeurs mobilières acquises par le fonds peuvent être libellées d une part dans les devises des Etats membres de l Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) et, d autre part, dans celles des pays du BRIC. De waarde van beleggingen in aandelen, aandelenfondsen en soortgelijke effecten bedraagt in principe in totaal maximaal 70 % van het fondsvermogen. Door een flexibel beheer en een actieve spreiding tussen verschillende activa en dit in functie van de economische en marktomstandigheden, is het mogelijk om de verhouding risico/rendement te optimaliseren om de beleggers in staat te stellen te profiteren van de groeivooruitzichten van de economie en de financiële markten. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, kan het fonds futures en opties kopen en verkopen zonder noodzakelijkerwijs de betreffende onderliggende waarde te hebben. Het kan in dezelfde geest gebruik maken van niet beurs verhandelende opties. De eerder vermelde derivaten worden gebruikt voor investeringen, met als voornaamste doel te profiteren van prijsschommelingen en het innen van optiepremies. Effecten aangekocht door het fonds kunnen quoteren in andere valuta zoals deze van de leden van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), en anderzijds, van de BRIC-landen.

5 Dépôts à vue et titres à court terme Zichtdeposito s en geldmarktinstrumenten Les obligations et dépôts à terme à échéance courte et solvabilité élevée permettent une composition de portefeuille optimale. La gestion active des fonds investis présente en outre des risques peu élevés. La monnaie de référence des fonds est l euro. Les investissements dans d autres devises sont effectués sur la base d analyses approfondies de l évolution du taux de change. Obligation d État et d entreprises Staats- en bedrijfsobligaties Les obligations servent au financement à long terme des crédits des États et des entreprises. L Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) permet aux investisseurs de tirer parti des forces de cet instrument de placement stable sous forme de revenus d intérêts réguliers et de faibles fluctuations de prix. Termijndeposito s en schuldbewijzen met korte looptijd en hoge kredietwaardigheid optimaliseren de samenstelling van de portefeuille. Bovendien biedt het actieve beheer van de vrije financiële activa het voordeel van een laag risico. De referentievaluta is de euro. Beleggingen in andere valuta s worden op basis van grondige analyses van de wisselkoersevolutie verricht. Structure du portefeuille simplifiée de l Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) en % 1 Vereenvoudigde portefeuille structuur van Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) in % % 50 % 100 % Liquidités Cash Obligations Obligaties Actions 2 Aandelen 2 Obligaties dienen om op lange termijn kredieten voor de overheid of bedrijven te financieren. Met Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) profiteren beleggers van de troeven van deze stabiele beleggingsinstrumenten in de vorm van regelmatige rente en geringe koersschommelingen. 5 Situation au Actuele stand Source: Bron: ETHENEA Actions Aandelen Grâce à la participation au capital social d une entreprise, les porteurs de parts du fonds profitent du développement économique de cette dernière. L Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) tire également parti des perspectives de rendement potentiel connexes. Door deelname aan het aandelenkapitaal van een onderneming profiteren de deelnemers aan het fonds van de economische ontwikkeling van die onderneming. Ook Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) gebruikt de daaraan gekoppelde kansen op potentieel rendement. Les types de produits dotés d une part 3 % de la valeur nette d inventaire ne sont pas mentionnés dans le graphique et s élèvent à l heure actuelle à 0,06 %. Beleggingsproducten die minder dan of 3 % van de NIW bedragen worden niet vermeld in bovenstaande grafiek en bedragen op dit moment 0,06 %. 1 Le calcul de l échéance pour les obligations remboursables par anticipation (ayant un calendrier fixe) présume un remboursement total anticipé à la prochaine date de remboursement définie. De berekening van de looptijd van obligaties die vroegtijdig afgelost kunnen worden (met een vaste kalender) gaat uit van volledige terugbetaling bij de eerstvolgende terugbetalingsdatum. 2 Le poste «Actions» inclut les investissements directs (27,69 %) ainsi que l exposition résultant de dérivés actions (20,64 %). De post Aandelen omvat directe investeringen (27,69 %) en exposure van aandelenderivaten (20,64 %). Contrats à terme et options Futures and opties Les contrats à terme et les options constituent des instruments flexibles pour assurer les investissements de portefeuille existants. Ils servent également d instruments tactiques dans des situations de marchés particulières. Futures en opties zijn flexibel inzetbare instrumenten die de bestaande portefeuillebeleggingen afdekken. In bijzondere marktomstandigheden fungeren ze ook als tactische beleggingsinstrumenten.

6 PERFORMANCE WAARDEONTWIKKELING Des possibilités de rendement potentiel à long terme. Potentiële rendementskansen op de lange termijn. 6 L Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) est un fonds de gestion d actifs géré de manière active. L objectif principal de la Gestion de Portefeuille est de préserver le capital et d atteindre un rendement global raisonnable. À cette fin, les Gestionnaires de Portefeuille et leur équipe procèdent à une pondération des catégories de parts en fonction de la situation du marché, une stratégie qui a fait ses preuves depuis plus d une décennie. Depuis son lancement le 10 novembre 2009, ce fonds réussit à convaincre de plus en plus d investisseurs. L Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) s est ainsi vu décerner par Morningstar* la note quatre étoiles. Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) is een actief beheerde vermogensbeheerfonds. Hoofddoelstelling van het Portefeuillebeheer is het behoud van kapitaal en daarnaast het behalen van een behoorlijk totaalrendement. Dit realiseren de Portefeuillebeheerders en hun team door een aan de betreffende marktsituatie aangepaste weging van de aandelenklassen - een strategie die reeds meer dan tien jaar haar deugdelijkheid bewezen heeft. Sinds de oprichting op 10 november 2009 heeft het fonds een steeds toenemend aantal beleggers overtuigd. In overeenstemming daarmee werd Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) door Morningstar* beloond met vier sterren. * Les quatre étoiles sont attribuées par Morningstar Inc. selon la Notation Morningstar, faisant état de la performance ajustée selon le risque d un fonds par rapport à ses pairs de la même catégorie (Catégorie Morningstar ). La Notation Morningstar est mise à jour une fois mensuellement (dernière notation au ). Les étoiles sont attribuées pour les périodes de 3 ans, 5 ans, 10 ans et ensemble des périodes (Overall rating). La Notation Morningstar ne s occupe que des rendements du passé et ne tient pas compte de l avenir. (Ces informations sont disponibles sur le site ainsi qu auprès du service financier belge CACEIS Belgium SA/NV) * De vier sterren zijn toegekend door Morningstar Inc. volgens de Morningstar Rating, die laat zien hoe een fonds ten opzichte van vergelijkbare fondsen in dezelfde categorie (Categorie Morningstar ) heeft gepresteerd, rekening houdend met het risico en de verrekende kosten. De Morningstar Rating wordt elke maand berekend (laatste rating op ) op basis van het rendement over drie, vijf en tien jaar. Daarnaast wordt ook een algemene rating (Overall rating) berekend. De Morningstar Rating kijkt enkel naar de rendementen uit het verleden. Zij houdt geen rekening met de toekomst. (Deze informatie is beschikbaar op alsmede bij de Belgische financiële le dienst CACEIS Belgium SA/NV)

7 PERFORMANCE WAARDEONTWIKKELING Performance de l Ethna-GLOBAL Dynamisch (T)* Waardeontwikkeling van Ethna-GLOBAL Dynamisch (T)* Performances passées de l Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) 3 Historische prestaties van Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) 3 Évolution de la VNI de l Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) depuis son lancement en EUR NIW-ontwikkeling sinds lancering van Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) in EUR 7 15% 10% 5% 0% -5% 11,92% 10,08% 7,21% -2,53% Valeur nette d inventaire en EUR Nettoinventariswaarde in EUR : 73,32 Volatilité annuelle (12 mois) Geannualiseerde volatiliteit (12 maanden) : 5,07 %* Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) Source: propres calculations ETHENEA Bron: eigen berekeningen ETHENEA Situation au Actuele stand Sharpe ratio (12 mois) Sharpe ratio (12 maanden) : 2,98* 65 3 Les chiffres de rendement se réfèrent au passé, ne présagent pas d évolutions futures et ne tiennent pas compte d éventuelles réorganisations. Un aperçu des risques liés à un investissement dans ce fonds est inclus dans le prospectus. La valeur nette d inventaire du portefeuille dépend entièrement des tendances du marché. La commission de gestion et de banque dépositaire, ainsi que tous autres frais qui, conformément aux clauses du contrat, sont mis au compte du fonds et sont inclus dans le calcul. L évolution de la valeur est calculée selon la méthode BVI, ce qui signifie que la prime d émission, les frais de transaction (frais de commande et de bourse), ainsi que les frais de dépôt et autres frais administratifs ne sont pas inclus dans le calcul. En tenant compte de ces frais, le résultat du placement serait plus faible. Deze rendementscijfers zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen enkele waarborg voor toekomstig rendement en houden geen rekening met mogelijke herstructureringen. Een overzicht van de risico s gelinkt aan een investering in dit fonds is opgenomen in het prospectus. De nettoinventariswaarde van de portefeuille is volledig afhankelijk van de marktontwikkelingen. De beheer- en bewaardersvergoeding, evenals alle andere kosten die in overeenstemming met de contractbepalingen aan het fonds in rekening worden gebracht, zijn bij de berekening inbegrepen. De berekening van de waardeontwikkeling gebeurt volgens de BVI-methode, wat wil zeggen dat een uitgiftepremie, transactiekosten (zoals order- en beurskosten), alsmede depot- en andere administratieve kosten niet bij de berekening zijn inbegrepen. Het beleggingsresultaat zou lager uitvallen indien wel rekening wordt gehouden met deze kosten /09 11/10 11/11 11/12 11/13 Source: propres calculations ETHENEA Bron: eigen berekeningen ETHENEA Situation au Actuele stand * Les performances passées ne présagent pas des performances futures. La valeur des parts peut fluctuer. Les indications concernant les performances ne tiennent pas compte des commissions perçues lors de l achat et de la vente des parts. La volatilité est calculée en tant qu écart type basé sur les rendements quotidiens de 250 jours. Le Sharpe ratio est le quotient du rendement excédentaire (= rendement du fonds rendement actif sans risque) et la volatilité calculée. Pour calculer le rendement excédentaire, nous utilisons un indice de rendement total, EONIA Total Return, afin de définir le rendement de l actif sans risque. La VNI actuelle est publiée dans le quotidien De Tijd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de fondsaandelen kan fluctueren. In de performancegegevens zijn de bij aan- en verkoop van aandelen verschuldigde provisies en kosten buiten beschouwing gelaten. Volatiliteit wordt berekend als de standaarddeviatie op basis van dagelijkse rendementen van 250 dagen. De Sharpe ratio is het quotiënt van het exces rendement (= rendement van het fonds rendement van het risico vrij actief) en de berekende volatiliteit. Om het exces rendement te berekenen maken we gebruik van een synthetische EONIA Total Return Index om het rendement van het risico vrij actief te bepalen. De huidige NIW wordt gepubliceerd in de krant De Tijd.

8 OPPORTUNITÉS ET RISQUES OPPORTUNITEITEN EN RISICO S 8 Opportunités réduction des fluctuations grâce à la combinaison de plusieurs catégories de placements et diversification du capital dans une multitude de titres individuels (diversification) conseillers en placement expérimentés gestion active du risque et mesures de couverture gestion active du fonds avec l approche absolute return (objectif: des rendements positifs, même en période creuse) Risques baisse des cours de placement en actions liée au marché, aux secteurs et aux entreprises pertes de change dues à une hausse générale des rendements et/ou à la majoration des rendements (spreads de crédit) par certains émetteurs risques-pays généraux, géographiques et géopolitiques risques d émetteur, de contrepartie et de faillite risques liés au change lors de placements en monnaie étrangère Opportuniteiten afname van waardeschommelingen door combinatie van een aantal beleggingscategorieën en spreiding van het belegd vermogen over een groot aantal afzonderlijke effecten (diversificatie) ervaren beleggingsadviseurs actief risicomanagement en hedging ter afdekking van risico s actief fondsbeheer met een absolute return aanpak (doel: positief rendement te bereiken zelfs in zwakke marktfases) profiteren van positieve resultaatontwikkelingen op aandelen- en obligatiemarkten Risico s koersdalingen van aandelenbeleggingen als gevolg van omstandigheden in de markt, in sectoren of in bedrijven koersverliezen als gevolg van algemene rentesstijgingen en/of verhoging van renteopslagen (credit spreads) bij specifieke emittenten algemene, geografische en geopolitieke risico s van landen emittentenrisico s, tegenpartijrisico s en risico s op faillissementen wisselkoersrisico s als gevolg van beleggingen in vreemde valuta

9 «Si l on veut construire une haute maison, il convient de s attarder aux fondations.» Proverbe chinois Wie een hoog huis wil bouwen, moet zich lang bezighouden met het fundament. Chinese spreuk 9

10 GESTION DU FONDS PORTFOLIO MANAGEMENT Concilier qualité et continuité. Kwaliteit ontmoet continuïteit. 10 Le fonds Ethna-GLOBAL Dynamisch (T), lancé en 2009, est géré par la société d investissement ETHENEA Independent Investors S.A. sise au Grand-Duché de Luxembourg. À la tête du fonds, Luca Pesarini, Guido Barthels, Arnoldo Valsangiacomo et leur équipe tous experts en placements sont dotés d une longue expérience dans le secteur financier. La Gestion de Portefeuille est responsable de l évolution active et durable de l Ethna-GLOBAL Dynamisch (T). Sur la base d une évaluation indépendante, fruit du travail de toute une équipe, toutes les décisions d investissement sont prises de manière collégiale. En étroite collaboration, les Gestionnaires de Portefeuille de l Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) décident de la pondération des différentes catégories d actifs et investissent de manière ciblée dans des valeurs prometteuses issues de pays et de secteurs sélectionnés. Het fonds Ethna-GLOBAL Dynamisch (T), gelanceerd in 2009, wordt beheerd door de onafhankelijke beleggingsvennootschap ETHENEA Independent Investors S.A. gevestigd in het Groothertogdom Luxemburg. Aan het hoofd van het fonds staan Luca Pesarini, Guido Barthels, Arnoldo Valsangiacomo en hun team, allemaal experts inzake beleggingen, die kunnen terugvallen op een lange ervaring in de financiële sector. De Portefeuillebeheerders dragen de verantwoordelijkheid voor de actieve en voortdurende ontwikkeling van de Ethna-GLOBAL Dynamisch (T). Op grond van een onafhankelijke en teamgerichte aanpak worden alle beleggingsbeslissingen gezamenlijk genomen. De Portefeuillebeheerders van de Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) beslissen in nauw overleg over de weging van de afzonderlijke activaklassen en beleggen doelgericht in veelbelovende waarden van geselecteerde landen en sectoren.

11 CONTACT CONTACT Vous souhaitez obtenir des informations détaillées sur l Ethna-GLOBAL Dynamisch (T)? Votre conseiller en placement vous fournira gratuitement des conseils professionnels et les documents de vente. Ceux-ci sont également disponibles auprès du service financier CACEIS Belgium SA/ NV. L Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) est disponible entre autres auprès des banques privées, des banques coopératives et des caisses d épargne ainsi qu auprès de nombreux prestataires financiers. Nombre de nos partenaires proposent également l Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) dans le cadre d un plan d épargne ou de prélèvement ainsi qu à des fins de prévoyance. De nombreuses tranches ne sont soumises à aucun montant d investissement minimum. Siège social Luxembourg Maatschappelijke zetel Luxemburg ETHENEA Independent Investors S.A. 9a, rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach Luxembourg Phone Fax CACEIS Belgium SA/NV Avenue du Port / Havenlaan 86C b Brussels Phone Wenst u meer informatie over de Ethna-GLOBAL Dynamisch (T)? Uw beleggingsadviseur verstrekt u gratis professioneel advies en de betreffende verkoopsdocumenten. Deze zijn ook verkrijgbaar bij de financiële dienst CACEIS Belgium SA/NV. De Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) kan onder andere bij particuliere banken, coöperatieve banken, spaarkassen en bij talrijke financiële dienstverleners worden aangekocht. Veel coöperatieve partners bieden de Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) ook aan in het kader van een spaar- of pensioenspaarplan en in de vorm van een verzekeringsproduct met een beleggingscomponent. Voor veel tranches is geen minimale belegging verplicht.

12 INFORMATIONS IMPORTANTES BELANGRIJKE INFORMATIE 12 Disclaimer: Comme pour tous les investissements dans des titres ou des actifs équivalents, les placements dans les fonds d investissement comportent un risque de change et de cours. Conséquence: les prix des parts du fonds et la hauteur du revenu fluctuent et ne peuvent pas être garantis. Les coûts du placement influent sur sa performance réelle. L atteinte des objectifs de placement ne peut pas être garantie. La seule base contraignante pour l achat de parts sont les documents de vente officiels (Informations Clés pour les Investisseurs, prospectus de vente et rapports) qui vous informent de manière approfondie sur les risques potentiels. Ils sont disponibles en langue française gratuitement auprès de la société de gestion ETHENEA Independent Investors S.A. et de la banque dépositaire, mais également auprès du service financier CACEIS Belgium SA/NV, Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brussels. Vous trouverez les documents de vente entre autres sur Les Informations Clés pour les Investisseurs vous y sont proposées dans la langue officielle du pays distributeur. Avant d investir dans le fonds, veuillez lire les Informations Clés pour les Investisseurs. Toutes les informations ne constituent pas des conseils de placement. Le contenu a été soigneusement recherché, compilé et vérifié. Les indications se réfèrent au passé et ne présagent pas d évolutions futures. La commission de banque dépositaire et de gestion, ainsi que tous les autres frais débités du fonds conformément aux conditions contractuelles sont compris dans les calculs. L évolution de la performance est calculée selon la méthode BVI, c est-à-dire la commission d émission, les frais de transaction (comme les frais d ordre ou de courtage) ainsi que les commissions de dépôt et autres frais de gestion ne sont pas compris dans le calcul. La performance du placement sera moindre, compte tenu de la commission d émission. Indication: La présentation des chiffres dans les graphiques correspond à la version anglaise. Toutes informations (sauf indication contraire): Situation au Disclaimer: Bij het beleggen in beleggingsfondsen bestaat, zoals bij elke belegging in effecten en soortgelijke vermogenswaarden, het risico van koers- en valutaverliezen. Als gevolg hiervan kunnen de koersen van de fondsaandelen en de hoogte van de rendementen fluctueren en niet gegarandeerd worden. De kosten van het beleggingsfonds zijn van invloed op het feitelijke beleggingsresultaat. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstellingen van het fonds zullen worden gerealiseerd. Alleen de wettelijke verkoopdocumenten (Essentiële Beleggersinformatie, verkoopprospectus en rapporten), waaruit u gedetailleerde informatie over de potentiële risico s kunt halen, zijn de bindende basis voor de aankoop van aandelen. Deze zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands bij de beheermaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A., de custodian (bewaarder), alsmede bij de respectievelijke nationale betaal- of informatiekantoren CACEIS Belgium SA/NV, Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brussels. U vindt de verkoopdocumenten onder andere op Daar wordt de Essentiële Beleggersinformatie u aangeboden in de respectievelijke officiële taal van het land van verkoop. Alvorens te beleggen in het fonds, gelieve de Essentiële Beleggersinformatie te lezen. Deze beschrijving is geen wettelijk verplicht document met betrekking tot beleggingsinformatie. De inhoud is zorgvuldig onderzocht, samengesteld en gecontroleerd. In het verleden behaalde resultaten zijn gebaseerd op historische data en bieden geen garantie voor de toekomst. De beheer- en bewaardersvergoeding, evenals alle andere kosten die in overeenstemming met de contractbepalingen aan het fonds in rekening worden gebracht, zijn bij de berekening inbegrepen. De berekening van de waardeontwikkeling gebeurt volgens de BVI-methode, wat wil zeggen dat de aankoopkosten, transactiekosten (zoals orderen beurskosten), alsmede depot- en andere administratieve kosten niet bij de berekening zijn inbegrepen. Het beleggingsresultaat zou lager uitvallen indien wel rekening wordt gehouden met deze kosten. De cijfers in de grafieken volgen de Engelse schrijfwijze. Alle Informatie (tenzij anders vermeld): stand per ETHENEA Independent Investors S.A. 9a, rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach Luxembourg Phone Fax

Ethna-AKTIV (T) Objectif: Créer de la valeur à long terme. Beleggingsdoel: Vermogensgroei op lange termijn.

Ethna-AKTIV (T) Objectif: Créer de la valeur à long terme. Beleggingsdoel: Vermogensgroei op lange termijn. Ethna-AKTIV (T) Objectif: Créer de la valeur à long terme. Beleggingsdoel: Vermogensgroei op lange termijn. Ethna-AKTIV (T) Avec pour objectif de créer des valeurs à long terme, l Ethna-AKTIV (T) s adresse

Nadere informatie

Ethna-DEFENSIV (T) Ethna-DEFENSIV (T)

Ethna-DEFENSIV (T) Ethna-DEFENSIV (T) Ethna-DEFENSIV (T) Objectifs: stabilité de la valeur, préservation du capital et liquidité de l actif. Beleggingsdoelen: waardestabiliteit, kapitaalbehoud en liquiditeit van de activa. Avec pour objectif

Nadere informatie

Value Square Fund SICAV BEVEK. Rapport annuel révisé au 31 décembre 2014 Jaarverslag op 31 december 2014

Value Square Fund SICAV BEVEK. Rapport annuel révisé au 31 décembre 2014 Jaarverslag op 31 december 2014 SICAV BEVEK Rapport annuel révisé au 31 décembre 2014 Jaarverslag op 31 december 2014 Société d investissement à capital variable publique de droit belge Catégorie Placements répondant aux conditions prévues

Nadere informatie

Fonds commun de placement de droit belge, à nombre variable de parts

Fonds commun de placement de droit belge, à nombre variable de parts BELFIUS PLAN BONDS FCP GBF Rapport semi-annuel au 30 avril 2014 Halfjaarverslag op 30 april 2014 Fonds commun de placement de droit belge, à nombre variable de parts Catégorie Instruments financiers et

Nadere informatie

Informations clés pour l investisseur

Informations clés pour l investisseur Informations clés pour l investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Nadere informatie

***** Of emissiekoers. Prijs voor verkoop aan het publiek van een nieuwe emissie van waarden of van een emissie van waarden op de secundaire markt.

***** Of emissiekoers. Prijs voor verkoop aan het publiek van een nieuwe emissie van waarden of van een emissie van waarden op de secundaire markt. ***** Aanbiedingskoers Of emissiekoers. Prijs voor verkoop aan het publiek van een nieuwe emissie van waarden of van een emissie van waarden op de secundaire markt. Aanbod / geboden koers Koers waartegen

Nadere informatie

12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012

12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012 12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012 KONINKLIJK BESLUIT MET BETREKKING TOT BEPAALDE OPENBARE INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING ARRÊTÉ ROYAL RELATIF A CERTAINS ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF PUBLICS

Nadere informatie

FILIP PHILIPPE PHILIPPE FILIP. BELGISCH STAATSBLAD 20.05.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

FILIP PHILIPPE PHILIPPE FILIP. BELGISCH STAATSBLAD 20.05.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 20.05.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 40095 5. Enkel de leden beroepsbeoefenaars van het Instituut kunnen deelnemen aan de stemming. De resoluties worden genomen met gewone meerderheid van

Nadere informatie

1. Services bancaires et d investissement. 1. Bank- en beleggingsdiensten MONITEUR BELGE 13.12.1997 BELGISCH STAATSBLAD

1. Services bancaires et d investissement. 1. Bank- en beleggingsdiensten MONITEUR BELGE 13.12.1997 BELGISCH STAATSBLAD 33371 [C 97/21260] 3 DECEMBRE 1997. Circulaire. Marchés publics. Services financiers visés dans la catégorie 6 de l annexe 2 de la loi du 24 décembre 1993 : services bancaires et d investissement et services

Nadere informatie

25 APRIL 2014 25 AVRIL 2014

25 APRIL 2014 25 AVRIL 2014 25 APRIL 2014 25 AVRIL 2014 Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (Belgisch Staatsblad, 7 mei 2014) (Moniteur

Nadere informatie

24466 MONITEUR BELGE 29.06.1999 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

24466 MONITEUR BELGE 29.06.1999 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 24466 MONITEUR BELGE 29.06.1999 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES FINANCES F. 99 2081 [C 99/03389] 9 JUIN 1999. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 18.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD 32935 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES F. 2007 2518 [C 2007/03294] 3 JUIN 2007. Arrêté royal portant les règles et modalités visant à transposer la directive

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Beleggingen in CDO s bij de KBC door het Kringloopfonds

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Beleggingen in CDO s bij de KBC door het Kringloopfonds DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 2 februari 2010 2 février 2010 HOORZITTINGEN Beleggingen in CDO s bij de KBC door het Kringloopfonds AUDITIONS Les

Nadere informatie

45036 MONITEUR BELGE 28.12.2001 BELGISCH STAATSBLAD

45036 MONITEUR BELGE 28.12.2001 BELGISCH STAATSBLAD 45036 MONITEUR BELGE 28.12.2001 BELGISCH STAATSBLAD F. 2001 3797 [C 2001/03584] 30 NOVEMBRE 2001. Arrêté ministériel portant approbation de modifications au règlement de Nasdaq Europe Le Ministre des Finances,

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à un cadre légal spécifique pour le financement participatif

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à un cadre légal spécifique pour le financement participatif DOC 53 3335/001 DOC 53 3335/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 3 février 2014 3 februari 2014 PROPOSITION DE RÉSOLUTION relative à un cadre légal spécifique

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 2629/001 DOC 53 2629/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 6 février 2013 6 februari 2013 PROPOSITION DE LOI modifiant la législation en vue d instaurer

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 2749/001 DOC 53 2749/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 15 avril 2013 15 april 2013 PROPOSITION DE LOI visant à la reconnaissance et la promotion

Nadere informatie

SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT 5-1985/1 5-1985/1

SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT 5-1985/1 5-1985/1 5-1985/1 5-1985/1 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2012-2013 ZITTING 2012-2013 26 FÉVRIER 2013 26 FEBRUARI 2013 Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 27.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 27.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 68465 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03303] 21 SEPTEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l AR/CIR 92 en ce qui concerne les critères d exonérations des revenus des dépôts d épargne visés à l article

Nadere informatie

finance.brussels finance.brussels

finance.brussels finance.brussels RAPPORT D ACTIVITÉS finance.brussels ACTIVITEITENVERSLAG finance.brussels RAPPORT D ACTIVITÉS finance.brussels ACTIVITEITENVERSLAG finance.brussels LE CONSEIL D ADMINISTRATION. DE RAAD VAN BESTUUR. PRÉSIDENCE

Nadere informatie

6342 MONITEUR BELGE 08.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD

6342 MONITEUR BELGE 08.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD 6342 MONITEUR BELGE 08.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD 6 au même 4, alinéa 2,première phrase, les mots «et bons de capitalisation» sont insérés entre les mots «autres instruments du marché monétaire et des

Nadere informatie

GEZONDHEIDSBAROMETER VAN DE BELGISCHE ONDERNEMINGEN SITUATIE OP 31/12/2011

GEZONDHEIDSBAROMETER VAN DE BELGISCHE ONDERNEMINGEN SITUATIE OP 31/12/2011 GEZONDHEIDSBAROMETER VAN DE BELGISCHE ONDERNEMINGEN SITUATIE OP 31/12/2011 BAROMETRE DE LA SANTE DES ENTREPRISES BELGES SITUATION AU 31/12/2011 HANDELSINFORMATIE bron van zekerheid Van beknopte tot zeer

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 42630 MONITEUR BELGE 08.07.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 100854 BELGISCH STAATSBLAD 12.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2014/00420]

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 11 april 2008 11 avril 2008 INHOUD SOMMAIRE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 11 april 2008 11 avril 2008 INHOUD SOMMAIRE DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 april 2008 11 avril 2008 ALGEMENE BELEIDSNOTA van de minister van Klimaat en Energie NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) DOC 53 3096/014 DOC 53 3096/014 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 6 novembre 2013 6 november 2013 NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. van de minister van Begroting belast met de Nationale Loterij (*)

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. van de minister van Begroting belast met de Nationale Loterij (*) DOC 54 0020/002 DOC 54 0020/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 7 november 2014 7 novembre 2014 BELEIDSVERKLARING van de minister van Begroting belast

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 27 februari 2009 27 février 2009 WETSONTWERP tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet

Nadere informatie