Basisdocument scriptie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisdocument scriptie"

Transcriptie

1 HOFAM en Treasury Management Basisdocument scriptie Van plan van aanpak t/m het mondeling examen **** 3/6/2012 blz. 1

2 Hoofdstuk 1. Algemeen INHOUDSOPGAVE 1.1. Begripsbepalingen blz Samenvatting procedure die leidt tot het mondeling examen blz Verantwoordelijkheid kandidaat blz. 5 Hoofdstuk 2. Plan van aanpak 2.1. Procedurebeschrijving blz Structuur plan van aanpak blz Beoordeling plannen van aanpak blz Datumschema blz. 8 Hoofdstuk 3. Scriptie en scriptiebegeleiding 3.1. Uitstel van de scriptie blz Rol scriptiebegeleiders blz Begeleidingsmomenten blz Extra scriptiebegeleiding, - beoordeling blz Eisen aan de scriptie blz Beoordeling van de scriptie blz Toelichting op beoordeling blz Indienen scriptie blz Datumschema blz. 13 Hoofdstuk 4. Mondeling examen 4.1. Uitnodiging voor het examen blz Examinatoren blz Gang van zaken bij examen blz Beoordeling blz Toelichting op beoordeling blz Berekening eindcijfer blz Datumschema mondeling examen blz. 17 Bijlagen Bijlage 1: Voorbeeld van een goedgekeurd Plan van aanpak blz. 18 Bijlage 2: Invulformulier Plan van aanpak blz. 20 3/6/2012 blz. 2

3 Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen In dit document wordt verstaan onder: NIVE: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Examinator: Kandidaat: Schriftelijk examen: Mondeling examen Vak: Leerstof: Plan van aanpak Scriptie: Scriptiebegeleider Afstudeergroepje Verdedigbaar Eerste vragensteller Examenbureau: Examen reglement Huishoudelijk reglement: Internetsite NIVE Opleidingen b.v. gevestigd te Rijswijk. een onafhankelijke commissie van deskundigen. de voorzitter van de examencommissie. degene, die bij een examenonderdeel verantwoordelijk is voor het goede verloop. degene, die bij een mondeling tentamen of examen de kandidaat beoordeelt op kennis, inzicht, vaardigheden. de persoon die toegelaten is tot het afleggen van tentamens en het examen. schriftelijke toetsing om te beoordelen of een kandidaat voldoet aan de gestelde exameneisen. mondelinge bespreking van de scriptie per afstudeergroepje. een deel van de exameneisen dat afzonderlijk wordt getentamineerd. de vaardigheden en materie, die de kandidaat moet beheersen om aan de exameneisen (eindtermen) te voldoen. een leidraad voor het schrijven van de scriptie die door de examencommissie goedgekeurd moet worden voordat begonnen kan worden met het schrijven van de scriptie. een door een kandidaat gemaakte opdracht waarin een door de kandidaat gekozen en door de examencommissie goedgekeurde probleemstelling wordt uitgewerkt. de, door NIVE Opleidingen aangewezen docent, die de kandidaat advies geeft met betrekking tot de inhoud van de scriptie en de te volgen werkwijze het groepje kandidaten dat gezamenlijk scriptiebegeleiding volgt en mondeling examen doet. de kwalificatie van de scriptiebegeleider betreffende de scriptie, die toegang biedt tot het mondeling examen. een kandidaat die is aangewezen om bij het mondeling examen enige vragen te stellen over de scriptie van een medekandidaat. het bureau dat de dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van de tentamens en examens verzorgt het examen reglement van de betreffende opleiding. Dit reglement is te vinden op de internetsite het huishoudelijk reglement van de betreffende opleiding. Dit reglement is te vinden op de internetsite de internetsite van NIVE: 3/6/2012 blz. 3

4 1.2. Samenvatting procedure die leidt tot het mondeling examen - De kandidaten dienen tijdig hun plan van aanpak in om door de Examencommissie te laten goedkeuren; - Het uitgangspunt is dat de kandidaten voor aanvang van de scriptiebegeleiding een goedgekeurd plan van aanpak hebben; - Het examenbureau stelt een scriptiebegeleider per afstudeergroepje aan. - Het examenbureau stelt in overleg met de scriptiebegeleider een datum vast waarop het afstudeergroepje zal af studeren, waarbij rekening wordt gehouden met de examenplanning; - Een scriptiebegeleidingsperiode loopt van het eerste contact tussen scriptiebegeleider en examenkandidaat tot het inleveren van de verdedigbare scriptie, doch is niet langer dan 9 maanden. - Degenen van wie de scriptie verdedigbaar is kunnen op genoemde datum hun scriptie verdedigen; - Van de scriptie(s) die door de scriptiebegeleider aan de hand van het beoordelingsformulier verdedigbaar worden verklaard stuurt hij/zij het beoordelingsformulier direct na de vaststelling per aan het examenbureau; - De scriptiebegeleider geeft de kandidaat slechts per een akkoord (de scriptie is verdedigbaar) zonder het cijfer of een verdere kwalificatie te vermelden; - De kandidaat stuurt zijn/haar scriptie, in drievoud en digitaal, direct na goedkeuring ongewijzigd naar het examenbureau. Tevens stuurt de kandidaat een exemplaar van zijn/haar scriptie aan zijn/haar medekandidaten. - Bij elke kandidaat wordt één van de medekandidaten aangewezen als de eerste vragensteller. Deze bereidt aan de hand van de goedgekeurde scriptie enige vragen voor, die hij/zij na de presentatie als eerste stelt. Elke kandidaat is tijdens het examen éénmaal eerste vragensteller. - Voor elke kandidaat wordt ongeveer 30 tot 60 minuten uitgetrokken voor de presentatie, het stellen van vragen door de aangewezen medekandidaat, de 1 e en 2 examinator en de overige medekandidaten en de discussie; - Nadat alle kandidaten hun mondeling examen hebben afgelegd volgt een kort overleg van de examinatoren met de dagvoorzitter; - Het cijfer wordt vastgesteld volgens de formule, beschreven onder 3.6 (Beoordeling scriptie); - Kort daarna wordt het groepje door de dagvoorzitter, in het bijzijn van de examinatoren, toegesproken en worden de cijfers medegedeeld. Hij/zij geeft hierbij een korte toelichting; - Van het verloop van het examen wordt door de dagvoorzitter een protocol opgemaakt; - Indien een kandidaat een onvoldoende voor zijn/haar mondeling examen heeft en dit leidt tot een onvoldoende voor het gehele examen wordt hem/haar dit door de voorzitter afzonderlijk medegedeeld; - Een afgewezen kandidaat ontvangt kort na het examen een schriftelijke toelichting met suggesties om bij een volgende gelegenheid voldoende te scoren; - Een kandidaat kan tegen de uitslag van het examen volgens het Examenreglement, artikel 23, in beroep gaan. - Kandidaten die niet met hun groep kunnen afstuderen worden door het examenbureau in een afzonderlijke groep ingedeeld of aan een bestaande groep toegevoegd. De betreffende scriptiebegeleider/1 e examinator beoordeelt in alle gevallen of de kandidaat voor een verdedigbaar van zijn/haar scriptie in aanmerking komt. 3/6/2012 blz. 4

5 1.3. Verantwoordelijkheid kandidaat De kandidaat is zelf verantwoordelijk: - Dat hij/zij het plan van aanpak tijdig aan het examenbureau stuurt; - Dat het plan van aanpak voldoet aan de eisen die hieraan gesteld worden; - Dat zijn/haar plan van aanpak voor aanvang van de scriptiebegeleiding is goedgekeurd; - Dat hij/zij tijdig de stukken aan de scriptiebegeleider en zijn/haar medecursisten stuurt; - Dat hij/zij zich houdt aan de vastgestelde planning van de scriptiebegeleider tot en met de oplevering van zijn/haar eindversie; - Dat hij/zij zich houdt aan de richtlijnen, criteria en eisen, die aan scripties worden gesteld; - Voor de inhoud, structuur en lay-out en taalgebruik van zijn/haar scriptie; - Dat hij zijn/haar scriptie die verdedigbaar is binnen een week ongewijzigd, in tweevoud én digitaal, aan het examenbureau stuurt inclusief een kopie van het goedgekeurde plan van aanpak. 3/6/2012 blz. 5

6 Hoofdstuk 2. Plan van aanpak 2.1. Procedure voor het maken van een plan van aanpak Het plan van aanpak dient als leidraad bij het maken van de scriptie. De scriptiebegeleider ontvangt van tevoren het plan van aanpak en adviseert de kandidaat met betrekking tot het maken van zijn scriptie. Dit plan van aanpak dient van tevoren door de examencommissie te worden goedgekeurd. De procedure voor de goedkeuring van een plan van aanpak is als volgt: - De kandidaat stuurt voor de vastgestelde datum zijn/haar plan van aanpak, conform de structuur zoals vermeld onder 2.2, naar: NIVE Opleidingen B.V. Plannen van aanpak Postbus AC Rijswijk Of digitaal naar: - De Examencommissie keurt een plan van aanpak goed of wijst dit af waarbij wordt verklaard waarom een plan van aanpak is afgewezen; - De Examencommissie kan een plan van aanpak onder voorwaarden goedkeuren waarna de kandidaat zijn/haar plan van aanpak zelf dient aan te passen zodat aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan; - De scriptiebegeleider dient aan het goedgekeurde plan van aanpak vast te houden; - De Examencommissie bekijkt of een plan van aanpak voldoende perspectief biedt voor het maken van een scriptie: hierbij wordt o.a. gekeken naar de inleiding, de probleemstelling/- onderzoeksvraag, of bij de uitwerking voldoende van de lesstof, literatuur, theorieën en modellen gebruikt wordt gemaakt en of de hoofdstukindeling conform de genoemde eisen is; - Wanneer tijdens de scriptiebegeleiding blijkt dat bij het maken van de scriptie op belangrijke punten van het plan van aanpak zal worden afgeweken dient een nieuw plan van aanpak te worden ingediend. Dit dient door de Examencommissie te worden goedgekeurd Structuur plan van aanpak Een plan van aanpak dient onderstaande punten te bevatten: Gegevens Naam, adres, adres en telefoonnummer (privé, zakelijk, gsm) Het examennummer. Datum van inzending Inleiding Een korte inleiding over de gekozen probleemstelling, de aanleiding of de introductie van het onderwerp, de achtergrond e.d.. Probleemstelling De probleemstelling dient een controllers- cq. treasuryprobleem uit de eigen werkomgeving te zijn dat kort en kernachtig wordt weergegeven (kort en krachtig is niet meer dan 2 tot 3 regels!). De probleemstelling dient binnen de stof van de opleiding te vallen. De probleemstelling moet ook voor buitenstaanders begrijpelijk zijn. De probleemstelling is de centrale vraagstelling van de scriptie en dient weer te geven wat het probleem is dat in de scriptie wordt uitgewerkt. 3/6/2012 blz. 6

7 De probleemstelling moet helder zijn; zonder heldere probleemstelling kan geen goede scriptie worden geschreven! Doelstelling De doelstelling van de scriptie is bijvoorbeeld het uitwerken van een advies voor de organisatie van de kandidaat. Deelvragen Een vertaling van de probleemstelling in deelvragen; de beantwoording van de deelvragen leidt tot de uitwerking van de probleemstelling en vormt de basis voor de oplossingsrichtingen(en). Belang Hierbij wordt aangegeven wat het belang is van de uitwerking van de probleemstelling voor de betrokken partijen. Beperkingen Hierin worden de beperkingen van de uitwerking van de probleemstelling uitgewerkt. Bijvoorbeeld welke aanpalende werkgebieden buiten beschouwing worden gelaten en waarom! Reikwijdte Onder deze paragraaf wordt vastgelegd welke aspecten van de opleiding aan de orde komen bij de uitwerking van de scriptie; bijvoorbeeld welke vakken worden gebruikt. Bij de uitwerking van de probleemoplossing dient minimaal de stof van twee vakken gebruikt te worden. Onderzoeksmethode Combinatie van praktijkstudie, praktijkervaring en literatuurstudie. Opzet van de scriptie: voorlopige inhoudsopgave Een voorbeeld van een inhoudsopgave is: 1. Titelblad (titel, naam kandidaat, examennummer) 2. Inhoudsopgave 3. Managementsamenvatting 4. Inleiding (over welke organisatie gaat het, wat is de grootte, wat zijn de activiteiten, hoe ziet de organisatie er uit, wat was de aanleiding tot de gekozen probleemstelling e.d.) 5. Beschrijving huidige situatie, welke knelpunten komen hieruit naar voren 6. Beschrijving gewenste situatie; onderbouwing van de gewenste situatie 7. Welke theorie, modellen e.d. kunnen worden gebruikt om de probleemstelling op te lossen 8. Conclusies en aanbevelingen 9. Gebruikte literatuur 10. Eventuele bijlagen. N.B. Alle genoemde hoofdstukken dienen in de scriptie voor te komen. Voorlopige literatuurlijst Voor de uitwerking van de scriptie dient van de lesstof en de daarbij behorende literatuur gebruikt te worden gemaakt. Het gebruik van rapporten e.d. uit de eigen organisatie wordt slechts in zeer beperkte mate als aanvulling op de syllabi en voorgeschreven literatuur toegelaten. Datum van inzending/goedkeuring Voor het examen in het voorjaar van het jaar daarna: plan van aanpak ter goedkeuring inzenden uiterlijk in de eerste week van augustus 3/6/2012 blz. 7

8 Voor het examen in het najaar van het jaar: plan van aanpak ter goedkeuring Inzenden, uiterlijk in de eerste week van februari Een voorbeeld van een plan van aanpak is opgenomen in bijlage 1 en een voorbeeld invulformulier in bijlage 2. Beide documenten zijn tevens te downloaden op de website van NIVE. Het is van het grootste belang dat de kandidaat bij het eerste scriptiebegeleidingsmoment over een goedgekeurd plan van aanpak beschikt. Zonder een goedgekeurd plan van aanpak heeft scriptiebegeleiding geen zin. Vroegtijdige inzending van een plan van aanpak maakt het mogelijk om in eerste instantie afgewezen plan van aanpak, tijdig aan te passen en opnieuw in te sturen, zodat alsnog goedkeuring wordt verkregen Beoordeling plannen van aanpak Bij de beoordeling van het plan van aanpak let de Examencommissie vooral op de volgende aspecten: - Blijkt uit de inleiding wat het probleem, de onderzoeksvraag, is; - Is de probleemstelling, de onderzoeksvraag, kort en kernachtig weergegeven (maximaal 2 regels); - Blijkt uit het plan van aanpak de doelstelling van de scriptie, hoe wordt het onderzoek resp. de analyse aangepakt (geen algemeenheden!); - Wat zijn de deelvragen en vloeien deze logisch voort uit de probleemstelling/onderzoeksvraag; - Kan deze worden uitgewerkt met behulp van de lesstof; - Wordt de probleemstelling door de kandidaat onderkend en is deze gebaseerd op een eigen mening, waarneming e.d.; - Is de inhoudsopgave volledig; - Is de genoemde literatuur ontleend aan de opleiding of ligt deze op hetzelfde niveau; - Is het beoogde gebruik van eigen rapporten en internet niet meer dan ongeveer 20% en wordt voor ongeveer 80% gebruik gemaakt van de lesstof en voorgeschreven literatuur Datumschema Plan van aanpak N.B. De hieronder aangegeven data zijn benaderingen. Op de internetsite van NIVE Opleidingen worden per leergang steeds de echte data aangegeven die van toepassing zijn. 1 e week feb./aug. Inlevering plan van aanpak door de kandidaten 1e 3e week feb./aug. Goedkeuring plan van aanpak door de Examencommissie. Zonder deze goedkeuring kan de deelnemer niet meedoen aan het mondelinge examen! (voor het datumschema voor het gehele traject zie bijlage 6) 3/6/2012 blz. 8

9 Hoofdstuk 3. Scriptie en scriptiebegeleiding 3.1. Uitstel van de scriptie De meeste studenten zijn goed in staat gedurende het 4e semester hun scriptie te schrijven en af te ronden. Heeft u echter aan het einde van het 3e semester het gevoel dat het schrijven van een scriptie in het 4e semester voor u een te zware belasting gaat vormen, bijvoorbeeld omdat u nog een examen moet inhalen of omdat u met uw baan voor een drukke periode staat, dan is het mogelijk het schrijven van uw scriptie en het verkrijgen van scriptiebegeleiding een half jaar uit te stellen. Dit kan alleen door het invullen en insturen van het formulier Aanvraag uitstel scriptiebegeleiding (te downloaden van de NIVE website). Dit formulier moet 2 weken voor de start van het 4e semester (uiterlijk 15 augustus c.q. uiterlijk 15 februari) voorzien van uw handtekening bij NIVE binnen zijn. Daarna wordt de scriptiebegeleiding ingedeeld en is uitstel niet meer mogelijk. Maakt u gebruik van dit formulier, dan wordt uw scriptiebegeleiding automatisch één keer een half jaar verschoven. Als u na dat half jaar uw scriptie nogmaals een half jaar wilt uitstellen, dan dient u opnieuw een formulier Aanvraag uitstel scriptiebegeleiding in te dienen Extra scriptiebegeleiding, - beoordeling Bleek eenmaal scriptiebegeleiding onvoldoende of bleek u toch geen (volledig) gebruik te kunnen maken van de scriptiebegeleiding waarbij u was ingedeeld, dan bestaat de mogelijkheid extra scriptiebegeleiding aan te vragen. Hieraan zijn echter wel extra kosten verbonden. Extra scriptiebegeleiding kunt u aanvragen door het invullen en insturen van het formulier Aanmeldingsformulier extra scriptiebegeleiding (te downloaden van de NIVE website) Rol scriptiebegeleiders Het is van belang te benadrukken dat de begeleider slechts adviezen geeft met betrekking tot de inhoud van de scriptie en de te volgen werkwijze. De begeleider draagt geen verantwoordelijkheid voor de scriptie. Van de scriptiebegeleider wordt verwacht dat deze: - Het goedgekeurde plan van aanpak als uitgangspunt voor de scriptiebegeleiding aanhoudt en bekend is met de voorwaarden die de Examencommissie aan de goedkeuring heeft verbonden; - Nagaat of cursisten zich aan de gemaakte afspraken houden, de stukken van elkaar lezen en van commentaar voorzien: bij afwijkingen dient dit hij/zij dit aan het examenbureau te melden; - Zich houdt aan de vastgestelde planning; - Aanwijzingen geeft met betrekking tot de structuur van de scriptie, de inhoud, de gebruikte theorieën en modellen, de onderbouwing van de conclusies en aanbevelingen, de lay-out (w.o. voetnoten, taalgebruik e.d.) en de te gebruiken literatuur; - Toeziet dat de eigen mening van de kandidaat in de scriptie voldoende naar voren komt; - Nagaat dat de kandidaat de scriptie zelf heeft geschreven en geen gebruik heeft gemaakt van stukken/hoofdstukken van derden; - Het groene licht (verdedigbaar) geeft dat een scriptie voldoende is om verdedigd te worden. Hij/zij gebruikt hiervoor de beoordelingsnormen zoals in punt 3.6 zijn uitgewerkt; - Geen indicatie over het te verwachte cijfer of andere kwalificaties geeft anders dan dat de scriptie verdedigbaar is. In het geval dat een kandidaat niet tijdig met zijn/haar scriptie gereed is of deze niet verdedigbaar wordt verklaard, wordt een nieuw begeleidingstraject aangegaan waarvoor aan de kandidaat mogelijk extra kosten in rekening worden gebracht. Voor de betreffende of andere scriptiebegeleider is dit een nieuw begeleidingstraject. 3/6/2012 blz. 9

10 De scriptiebegeleider maakt tijdens de eerste bijeenkomst de werkafspraken en legt deze vast. Dit kan inhouden groepsbijeenkomsten of persoonlijk contact per telefoon of Begeleidingsmomenten Tijdens de 1 ste bijeenkomst worden de inmiddels door de examencommissie goedgekeurde plannen van aanpak besproken. De begeleiding bestaat uit drie begeleidingsmomenten: 1e begeleidingsmoment: Bespreking van het goedkeurde plan van aanpak. Voorafgaand aan het 1 e begeleidingsmoment wordt een scriptiebegeleider aan een groepje kandidaten (afstudeergroepje) toegewezen. Waar mogelijk is dit het collegiale consultatiegroepje (HOFAM). Tijdens het eerste begeleidingsmoment (steeds een bijeenkomst) worden de goedgekeurde plannen van aanpak besproken. Als voorbereiding op het eerste begeleidingsmoment dient de kandidaat kopieën van zijn/haar plan van aanpak voor zijn/haar groepsgenoten mee te nemen, zodat zij hier kennis van kunnen nemen. 2e begeleidingsmoment: Bespreking van een conceptversie (scriptie is voor ± 80% af.) In dit 2 e begeleidingsmoment wordt de eerste opzet van de scriptie met de kandidaat besproken en door de scriptiebegeleider van commentaar en suggesties voorzien. Voor een zinvolle bespreking dient de begeleider uiterlijk anderhalve week eerder over het concept te beschikken. In overleg tussen begeleider en kandidaten kan dit moment een bijeenkomst zijn, of kan het per en/of telefonisch plaatsvinden. 3e begeleidingsmoment : Bespreking van het eindresultaat. Er dient nog verfijning te worden aangebracht. In dit 3e begeleidingsmoment worden de knelpunten besproken die de kandidaat ervaart om tot de afronding van zijn scriptie te komen. Voor een zinvolle bespreking dient de begeleider uiterlijk anderhalve week eerder over het concept te beschikken. In overleg tussen begeleider en kandidaten kan dit moment een bijeenkomst zijn, of kan het per en/of telefonisch plaatsvinden. Na het derde begeleidingsmoment is de begeleiding in principe beëindigd. Na verwerking van de opmerkingen gemaakt gedurende het derde begeleidingsmoment wordt de definitieve scriptie ingeleverd Eisen De scriptie dient aan de volgende eisen te voldoen: 1. Omvang van tenminste 20 pagina s en maximaal 30 pagina s inclusief bijlagen; 2. De scriptie dient opgesteld te zijn volgens de structuur zoals opgenomen het plan van aanpak; 3. Bij de uitwerking van de probleemstelling/opdracht dient minimaal van 2 vakken van de opleiding gebruik gemaakt te worden; 4. In de tekst van de scriptie moet gebruik van de literatuur in de tekst worden aangegeven door verwijzingen en voetnoten. 5. Citaten dienen beperkt te blijven en steeds als zodanig te worden aangegeven. 6. De diepgang dient op hetzelfde niveau te liggen als de lesstof; 7. De scriptie alle onderdelen bevat, zoals die in het goedgekeurde plan van aanpak zijn opgenomen. 8. Citaten dienen beperkt te blijven en steeds als zodanig te worden aangegeven. 9. Het goedgekeurde plan van aanpak dient aan de scriptie te worden toegevoegd. 3/6/2012 blz. 10

11 3.6. Beoordeling van de scriptie Voordat een cursist aan het mondeling examen kan deelnemen, dient zijn/haar scriptie door zijn/haar scriptiebegeleider (tevens 1 e examinator) verdedigbaar te worden verklaard. Verdedigbaar houdt in dat de scriptie op grond van onderstaande criteria is beoordeeld en dat de scriptiebegeleider hiervoor minimaal 60 punten heeft gegeven, waarbij geen enkele onderdeel onder het minimum aantal punten is uitgekomen. Onderdeel: Maximum punten Minimum punten 1. Structuur van de scriptie: Methodologische aanpak: Uitwerking probleemstelling: Conclusies en aanbevelingen: Managementsamenvatting: Toepasbaarheid: Kritische gehalte: Gebruik lesstof: Zelfstandig denken: Lay-out en leesbaarheid: Bonus punten 5 - Een kandidaat kan maximaal 100 punten halen (cijfer 10) en dient mimimaal 60 punten te halen (cijfer 6). Wanneer de beoordeling van één of meerdere onderdelen uitkomt onder het minimum punten en/of totaal aantal punten is minder dan 60 dient een kandidaat zijn/haar scriptie op betreffende punten aan te passen. Op basis van bovenstaande punten geeft de scriptiebegeleider aan de definitieve scriptie één van de volgende kwalificaties: 1. Verdedigbaar: in dat geval kan de deelnemer aan het komend mondeling examen deelnemen 2. Niet verdedigbaar: in dat geval is de scriptie van onvoldoende kwaliteit om de deelnemer aan het komend mondeling examen te kunnen laten deelnemen. 3. Twijfelachtig: de scriptie is nog niet verdedigbaar maar kan het worden als er nog enige aanpassingen aan de scriptie plaatsvinden. Bij de scripties die met twijfelachtig zijn beoordeeld krijgt de kandidaat nog korte tijd om aanpassingen aan te brengen. Daarna wordt de scriptie nogmaals ter beoordeling aan de scriptiebegeleider voorgelegd om als definitief oordeel verdedigbaar, dan wel niet verdedigbaar te krijgen Toelichting op beoordeling Ad 1. Structuur van de scriptie: - Is de structuur van de scriptie conform de eisen zoals beschreven onder punt 3.5. Ad 2. De methodologische aanpak: - Is de juiste methode en techniek bij de uitwerking van de gegevensverzameling gebruikt; - hoe is het empirisch onderzoek opgezet: dataverzameling, analysemethodiek en samenvatting; - is de theoretische onderbouwing juist en voldoende gerelateerd aan de praktijk; - is een voor de hand liggende diagnose van de organisatie gemaakt; - is de structuur van de scriptie goed opgezet. 3/6/2012 blz. 11

12 Ad 3. Uitwerking probleemstelling: - Is de probleemanalyse verder uitgewerkt en zijn de deelvragen consequent uitgewerkt zoals bijvoorbeeld blijkt waardoor het probleem is ontstaan, wat de knelpunten zijn, wat de problematiek is, wat bijkomende aspecten zijn e.d.; - welke theorieën, modellen kunnen worden gebruikt bij de oplossing voor welke theorie/model is gekozen en waarom, wat zijn de voor- en nadelen, wat zijn de weerstanden in de organisatie e.d.; - is de uitwerking consistent en is de compositie goed uitgewerkt; - is de uitwerking in overeenstemming met de doelstellingen van de scriptie. Ad 4. Conclusies en aanbevelingen: - Is de onderbouwing van de conclusies en aanbevelingen juist; - komen de conclusies en aanbevelen voort uit het voorgaande; - zijn de conclusies voldoende onderbouwd en is de argumentatie juist; - vloeien de aanbevelingen voort uit de conclusies en zijn ze voldoende onderbouwd; - is een voorstel om de aanbevelingen uit te werken in de scriptie opgenomen en is hierbij rekening gehouden met mogelijk weerstanden, knelpunten e.d. Ad 5. Managementsamenvatting: - Is de managementsamenvatting een verkorte weergave van de scriptie; maximaal 1½ pagina; - heeft de managementsamenvatting een goede structuur - is in het kort de inleiding opgenomen waaruit de probleemstelling voortkomt; - is de probleemstelling opgenomen; - is in het kort weergegeven op welke wijze de kandidaat de probleemstelling heeft uitgewerkt; - welke modellen/theorieën zijn hierbij gebruikt; - zijn de conclusies en aanbevelingen kernachtig weergegeven. Ad 6.Toepasbaarheid: - Zijn de aanbevelingen in de praktijk haalbaar; - als de aanbevelingen op weerstanden stuiten hoe wordt daar dan mee omgegaan; - wat is de tijdsplanning voor invoering van de aanbevelingen; Ad 7. Kritische gehalte: - Is de gehanteerde werkwijze van de scriptie origineel; - is de kandidaat voldoende kritisch ten opzichte van de beschreven situaties, maatregelen e.d.; - kan de kandidaat voldoende afstand nemen van meningen van anderen. Ad 8.Gebruik lesstof: - Heeft de kandidaat bij de uitwerking van de probleemstelling in voldoende mate (80%) gebruik gemaakt van de lesstof, de verplichte en aanbevolen literatuur; - wanneer de gebruik gemaakt is van andere literatuur ligt deze dan op hetzelfde niveau als de, in de opleiding gebruikte, literatuur; - is bij de uitwerking van de probleemstelling slechts in beperkte mate (10%) van interne rapporten e.d. gebruik gemaakt; - is in voldoende mate met voetnoten verwezen naar de gebruikte literatuur. Ad 9. Zelfstandig denken: - Komt de (onafhankelijke) rol van de controller voldoende naar voren; - blijkt het zelfstandig denken van de kandidaat voldoende; - blijkt de eigen mening van de kandidaat uit de scriptie; - blijkt de kandidaat ook voldoende over de grenzen van zijn/haar eigen functie heen te kijken; - is de rol van controllerfunctie met betrekking tot de probleemstelling goed uitgewerkt. 3/6/2012 blz. 12

13 Ad 10. Leesbaarheid: - is de lay-out verzorgd; - is de inhoud van de scriptie in evenwicht tussen tekst, tabellen/modellen en bijlagen; - is de scriptie in goed Nederlands geschreven; - bevat de scriptie geen nodeloze details en herhalingen; - bevat de scriptie voldoende voetnoten verwijzingen e.d; - de scriptie is op niveau geschreven. Ad 11. Bonuspunten: - Heeft de cursist op één of meerdere van genoemde criteria uitzonderlijk gepresteerd dan kunnen 1 tot 5 bonuspunten worden toegekend Indienen Scriptie Op het datumschema op de website van NIVE Opleidingen kunt u zien wat de uiterste dag is dat de scriptie kan worden ingeleverd om aan een bepaald examen te kunnen deelnemen. Let erop dat hieraan strikt de hand wordt gehouden, te laat betekent deelname aan een volgend examen. Alle scripties met de kwalificatie verdedigbaar moeten op uiterste inleverdatum om uiterlijk uur schriftelijk in tweevoud én digitaal bij het NIVE examenbureau binnen zijn. Uitstel van deze datum wordt niet verleend! NIVE Opleidingen B.V. Examenscripties Postbus AC RIJSWIJK Als u uw scriptie inlevert, voordat u gerechtigd bent aan het tweede examendeel deel te nemen, dan wordt uw scriptie terzijde gelegd tot u hiervoor wel gerechtigd bent. U bent gerechtigd voor het examen als u niet meer dan 1 onvoldoende heeft (zie hiervoor ook het examenreglement op de NIVE website) Datumschema Scriptie N.B. De hieronder aangegeven data zijn benaderingen. Op de website van NIVE Opleidingen worden per leergang steeds de echte data aangegeven die van toepassing zijn. 1e 3e week mrt./sept. 1e 3e week mei./nov. 1e 3e week jun./dec. Datum 2 e week aug./feb. Datum 1 e week sept./mrt. Eerste begeleidingsmoment. In een gezamenlijke bijeenkomst bespreken van al dan niet goedgekeurde plannen van aanpak met scriptiebegeleider en medekandidaten. Tweede begeleidingsmoment. Bespreking van een conceptversie (scriptie is voor ± 60% af). Derde en laatste begeleidingsmoment. Bespreking van het concept eindresultaat. Er dient (mogelijk) nog een verfijning van de scriptie te worden aangebracht! De definitieve versie van de scriptie dient ter goedkeuring aan de scriptiebegeleider te worden voorgelegd. De scriptiebegeleider geeft aan de scriptie nu één van de volgende kwalificaties: 1. Verdedigbaar: in dat geval kan de deelnemer aan het komend mondeling examen deelnemen 2. Niet verdedigbaar: in dat geval is de scriptie van onvoldoende 3/6/2012 blz. 13

14 kwaliteit om de deelnemer aan het komend mondeling examen te kunnen laten deelnemen. 3. Twijfelachtig: de scriptie is nog niet verdedigbaar maar kan het worden als er nog enige aanpassingen aan de scriptie plaatsvinden. Datum 2 e week sept./mrt. Datum 3 e week sept./mrt. Datum 4 e week sept./mrt. Scripties met de kwalificatie twijfelachtig dienen in aangepaste vorm bij de scriptiebegeleider te worden ingeleverd. Indien naar het oordeel van de scriptiebegeleider, de voorgestelde aanpassingen tot tevredenheid zijn aangebracht, krijgt de scriptie alsnog de kwalificatie verdedigbaar. Zo niet dan krijgt de scriptie de kwalificatie niet verdedigbaar Uiterste datum afronding afstudeeropdracht. Scriptie met de kwalificatie verdedigbaar moeten op deze datum om uiterlijk uur schriftelijk in drievoud en digitaal bij het NIVE examenbureau binnen zijn. Uitstel van deze datum wordt niet verleend! 3/6/2012 blz. 14

15 Hoofdstuk 4. Mondeling examen 4.1. Uitnodiging voor het examen Als uw scriptie de kwalificatie verdedigbaar heeft gekregen, ontvangt u circa 2 weken na de sluitingsdatum van de inlevering van uw scriptie bericht over de indeling van het examen. In die uitnodiging staat het tijdstip van aanvang en de locatie van uw mondelinge examen Examinatoren De scriptiebegeleider treedt in principe op als 1 e examinator. De beoordeling van een scriptie wordt vastgesteld aan de hand van de in punt 4.4. en 4.5. opgenomen afzonderlijke criteria. De 2 e examinator beoordeelt eveneens aan de hand van de in punt 4.4. opgenomen criteria de door de begeleider goedgekeurde scriptie. De dagvoorzitter legt in een protocol de beoordelingen van de 1 e en 2 e examinator vast. De kandidaat dient voor elk onderdeel ten minste het minimale aantal punten te behalen. De uitslag wordt niet aan de kandidaat medegedeeld Gang van zaken bij examen 1. Het mondeling examen wordt per afstudeergroepje afgenomen door de examinatoren. De scriptiebegeleider is in principe de 1 e examinator en heeft ook het verdedigbaar gegeven. De 1 e en 2 e examinator hebben voor de scriptie een cijfer gegeven. 2. Vooraf krijgt iedere deelnemer een scriptie van een andere kandidaat uit hun groepje toegewezen, waarover hij/zij enige vragen voorbereidt. 3. De opbouw van het mondeling groepsexamen is als volgt: - De eerste examinator heeft de leiding van het examen; - Per groep dient een laptop te worden meegenomen - Elke kandidaat geeft een presentatie van circa 10 minuten naar aanleiding van zijn/haar scriptie. Hij/zij dient er bij het samenstellen van zijn presentatie van uit te gaan, dat alle aanwezigen de scriptie reeds hebben gelezen. De presentatie moet daarom meer een toelichting, dan een samenvatting zijn. - Daarna krijgt de deelnemer die vragen over deze scriptie heeft voorbereid, de gelegenheid deze te stellen. Deze worden door de examenkandidaat zo goed mogelijk beantwoord (circa 5 minuten). - Hierna stelt de 1e examinator enige vragen die door de examenkandidaat zo goed mogelijk worden beantwoord (circa 5 minuten). - Als derde stelt de 2e examinator enige vragen die door de examenkandidaat zo goed mogelijk worden beantwoord (circa 5 minuten). - Vervolgens volgt een discussie met de kandidaat over zijn/haar scriptie. Aan de discussie nemen de examinatoren en medecursisten deel; (10-15 minuten) - Daarna is een kleine pauze (maximaal 5 minuten), waarin de twee examinatoren hun bevindingen in een formulier vastleggen. (Het totale examen duurt daarmee circa 45 minuten per kandidaat). - Vervolgens begint de presentatie van de volgende de kandidaat etc. net zo lang totdat alle kandidaten van de groep aan de beurt zijn geweest; - Na afloop van de volledige examensessie trekken de beide examinatoren zich terug voor overleg met de dagvoorzitter van het examen. Deze stelt op basis van dit overleg voor iedere 3/6/2012 blz. 15

16 deelnemer afzonderlijk het cijfer voor het examen vast. Dit cijfer is een gecombineerd oordeel over zowel de scriptie als het mondeling examen zelf. - Na afloop van dit overleg deelt de dagvoorzitter aan de kandidaten hun cijfer mede Beoordeling van het mondeling examen Onderdeel: Maximum punten Minimum punten 1. Presentatie Beantwoording vragen Feitenkennis m.b.t. de probleemstelling Toont kandidaat eigen initiatief Kan kandidaat andere vragen beantwoorden en stellen Bonus punten 5 - Een kandidaat kan maximaal 100 punten halen (cijfer 10) en dient minimaal 60 punten te halen (cijfer 6). Wanneer de beoordeling van één of meerdere onderdelen uitkomt onder het minimum punten en/of totaal aantal punten is een kandidaat afgewezen en dient opnieuw een mondeling examen af te leggen Toelichting op beoordeling Ad 1. Presentatie: - Beheerst de kandidaat de materie die in zijn/haar scriptie aan de orde komt; - geeft de kandidaat op een compacte wijze zijn/haar presentatie; - kan de kandidaat de inhoud van zijn/haar scriptie goed beargumenteren, de conclusies en aanbevelingen op een overtuigende wijze beargumenteren; - beheerst de kandidaat de stof die raakvlakken heeft met de in zijn/haar scriptie gebruikte theorieën en modellen; - is hij/zij instaat zijn/haar eigen mening te onderbouwen - beheerst de kandidaat de presentatietechniek. Ad 2. Beantwoording vragen: - Kan de kandidaat de door de examinatoren gestelde vragen voldoende beantwoorden; - is de kandidaat in staat om zijn/haar eigen mening te geven; - kan de kandidaat goed luisteren naar en inspelen op de gestelde vragen en opmerkingen Ad 3. Feitenkennis m.b.t. de probleemstelling - Beheerst de kandidaat de feiten die aan de probleemstelling ten grondslag liggen. Ad 4.Toont kandidaat eigen initiatief: - Is de kandidaat in staat om het initiatief in de discussie naar zich toe te trekken; - durft de kandidaat buiten zijn/haar tekst van de presentatie en scriptie opmerkingen te maken waaruit blijkt dat hij/zij boven de stof staat. Ad 5. Kan kandidaat andere vragen beantwoorden en stellen: - Is de kandidaat in staat om vragen van medecursisten te beantwoorden; - kan de kandidaat relevante vragen stellen over de scriptie van een medecursist; - neemt hij deel aan de discussie over de scriptie van medecursisten. 3/6/2012 blz. 16

17 Ad 6. Bonuspunten: - Heeft de cursist op één of meerdere van genoemde criteria uitzonderlijk gepresteerd dan kunnen 1 tot 5 bonuspunten worden toegekend Berekening eindcijfer Het eindcijfer voor de kandidaat wordt als volgt berekend: Cijfer voor de scriptie Cijfer mondeling presentatie Eindcijfer.. x 0,65 =.... x 0,35 =.. Van de berekening van het eindcijfer en verdere bijzonderheden wordt door de dagvoorzitter een protocol opgemaakt Datumschema mondeling examen N.B. De hieronder aangegeven data zijn benaderingen. Op de website van NIVE Opleidingen worden per leergang steeds de echte data aangegeven die van toepassing zijn. Datum 1 e week okt./apr. Kandidaten die toegelaten worden tot het mondelinge examen worden geïnformeerd over datum en tijdstip daarvan. Tevens krijgt te kandidaat ter horen, bij welke scriptie hij/zij eerste vragensteller is. Medio okt./apr. Kort na het examen Dagen waarop de mondelinge verdedigingen van de scripties kan plaatsvinden. Diploma-uitreiking (avond). (voor het datumschema voor het gehele traject zie de NIVE website)) 3/6/2012 blz. 17

18 Bijlage 1. Voorbeeld van een goedgekeurd plan van aanpak Onderstaand stuk is een voorbeeld van een goedgekeurd plan van aanpak. Dit voorbeeld komt uit de HOFAM opleiding. Gegevens Naam : Gerrit Jansen Adres : Broodbakkersstraat 17 Woonplaats 9999 AA Bakkerswolde adres : Telefoonnummers : Privé : Examennummer : 6599 Zaak : Mobiel : Datum van inzending : 31 mei 20.. Inleiding Broodfabriek Bakker BV is in 2005 ontstaan uit de samenvoeging van een aantal bakkerijen. Behalve bakkerijen maken ook verkooppunten deel uit van het bedrijf, waarvan een deel als franchise. Er werken 120 medewerkers. De directie bestaat uit 3 leden, die elk een eigen taakgebied hebben. Het MT wordt gevormd door de directie, de controller, de productiechef en het hoofd verkooppunten. Het bedrijf is vorig jaar fors gereorganiseerd De omzet was het vorig jaar 12 miljoen. Het bedrijf had vorig jaar een verlies van 1.5 miljoen. Dit verlies kwam pas na de jaarafsluiting naar voren en wordt toegeschreven aan de concurrentie van de grootwinkelbedrijven, de investeringen en de uit de hand gelopen productie- en automatiseringskosten. Probleemstelling Uit het verlies, dat pas na de jaarafsluiting naar voren is gekomen, blijkt dat het management over onvoldoende stuurinformatie heeft beschikt. Doelstelling Het ontwikkelen van managementinformatie, die de directie/mt meer mogelijkheden biedt om tijdig inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de jaarresultaten van het bedrijf. Deelvragen Hoe ziet de organisatie er uit; is de administratieve organisatie na de reorganisatie aan gepast aan de nieuwe situatie. Wat is de cultuur in de organisatie. Is de reorganisatie geslaagd. Wat zijn de knelpunten in de informatievoorziening. Welke eisen stellen de directie en het MT aan de informatievoorziening. Kan het systeem aan de eisen van de controller voldoen. Welke mogelijkheden had de controller om eerder ontstane verliezen te signaleren. Belang Dat de directie in de loop van een jaar reeds maatregelen kan nemen als verliezen dreigen te ontstaan en/of met de financiële situatie op korte termijn problemen ontstaan Beperkingen De franchise verkooppunten worden buiten beschouwing gelaten omdat hier ingewikkelde juridische en fiscale problemen aan ten grondslag liggen. 3/6/2012 blz. 18

19 Reikwijdte In de scriptie zal als de verbetering van het management accountingsysteem worden uitgewerkt. Onderzoeksmethode Door een analyse van de bestaande situatie zal de basis worden gelegd om met behulp van de theorie het inzicht in de financiële positie en de managementinformatie te verbeteren. Er wordt vooral gebruik gemaakt van de ideeën van een aantal geïnterviewde collega's en de lesstof met name van de vakken O&M (Organisatie & Management), BIV (Bestuurlijke Informatieverzorging), FIM (Financial Management) en MAC (Management Accounting & Control). Opzet van de scriptie Titelblad (titel, naam kandidaat, examennummer) 1. Inhoudsopgave 2. Managementsamenvatting 3. Inleiding met o.a. beschrijving van de organisatie, het ontstaan van de problemen, de probleemstelling en op welke wijze de probleemstelling is uitgewerkt 4. Beschrijving huidige situatie; welke knelpunten komen hieruit naar voren 5. Analyse van de knelpunten 6. Beschrijving van de gewenste situatie en de onderbouwing. 7. Confrontatie gewenste situatie en de theorie 8. Alternatieve mogelijkheden 9. Conclusies en aanbevelingen 10. Gebruikte literatuur Bijlage 1 Organisatieschema Bijlage 2 voor- en nadelen van de Balanced Scorecard. Bijlage 3 Korte samenvatting interviews Voorlopige literatuurlijst - De syllabus van vak M&O en vak FIM; - Basisboek Informatie en Control van E.H.J. Vaassen e.a.; - Modern Management Control Systems van Merchant. 3/6/2012 blz. 19

20 Bijlage 2. Invulformulier plan van aanpak Gegevens Naam : Adres : adres : Telefoonnummers Privé : Zaak : Mobiel : Examennummer : Datum van inzending : Inleiding Probleemstelling Doelstelling Deelvragen Belang Beperkingen Reikwijdte Onderzoeksmethode Opzet van de scriptie Titelblad (titel, naam kandidaat, examennummer) 1. Inhoudsopgave 2. Managementsamenvatting 3. Inleiding Etc. Bijlagen Voorlopige literatuurlijst 3/6/2012 blz. 20

Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen

Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen 1 Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen Inhoud Inleiding... 4 A Algemeen deel... 4 1 Begripsbepalingen... 4 2 Examens... 5 2.1 Exameneisen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator:

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Afstudeergids Academie Marketing & International Management

Afstudeergids Academie Marketing & International Management Afstudeergids Academie Marketing & International Management 2011 2012, 2 de semester Commerciële Economie International Business and Languages International Business and Management Studies Handelskade

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie Deel III Handleiding Stageperiode Studiejaar 2014-2015 Afdeling epidemiologie & biostatistiek VU medisch centrum Van der Boechorststraat 7 1081 BT Amsterdam tel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 Inhoudsopgave INLEIDING...2 1. SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 1.1. Het schrijven van een scriptie...3 1.2. Relatie student en docent...4 1.3. Het kiezen van een onderwerp...5

Nadere informatie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde 2012-2013 Definitieve versie Saxion Academie Bedrijfskunde & Ondernemen Enschede/Deventer 1 Voorwoord Voor je ligt de handleiding

Nadere informatie

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar 2013-2014 Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde 190 1097

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica STAGELEIDRAAD Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica voor studenten, stagedocenten en bedrijfsbegeleiders Machteld Verkade Stagecoördinator

Nadere informatie

Experience is by industry achieved. And perfected by the swift course of time. Shakespeare The Two Gentlemen of Verona Act I, Sc.

Experience is by industry achieved. And perfected by the swift course of time. Shakespeare The Two Gentlemen of Verona Act I, Sc. STAGEGIDS Juni 2008 Experience is by industry achieved And perfected by the swift course of time Shakespeare The Two Gentlemen of Verona Act I, Sc. 3 voorwoord Voor u ligt de aangepaste versie van de IODAD-stagegids

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Child Development and Education Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde DEEL A Algemeen deel 2 Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda Opleiding Management, Economie & Recht (MER) Opleiding Personeelsmanagement (PM) AFSTUDEERWIJZER Bachelor of Business Administration Studiejaar

Nadere informatie

Stage Info 2011-2012

Stage Info 2011-2012 Stage Info 2011-2012 Inhoud INLEIDING 4 1. DE PRAKTIJKOPLEIDING IN HET KORT 1.1 Stageduur 5 1.2 Toelating tot de stage 5 1.3 Werkzaamheden 5 1.4 Stageovereenkomst 5 1.5 Toetsing 5 1.6 Eindtermen 6 1.7

Nadere informatie

Examenreglement mondelinge SRM examens

Examenreglement mondelinge SRM examens Examenreglement mondelinge SRM examens Algemeen 1. Het mondeling examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het mondeling SRM-examen. 2. Het mondeling

Nadere informatie

Studiegids. Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT STUDIEJAAR 2011 2012. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2

Studiegids. Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT STUDIEJAAR 2011 2012. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2 Studiegids STUDIEJAAR 2011 2012 Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2 VOORWOORD Een leven lang leren is steeds belangrijker in de context van de hedendaagse maatschappij.

Nadere informatie

ORGANISATIE EN OPLEIDINGSREGELEMENT A&O OPLEIDING ARBEIDS- EN ORGANISATIEKUNDE

ORGANISATIE EN OPLEIDINGSREGELEMENT A&O OPLEIDING ARBEIDS- EN ORGANISATIEKUNDE ORGANISATIE EN OPLEIDINGSREGELEMENT A&O OPLEIDING ARBEIDS- EN ORGANISATIEKUNDE 2011-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord en inleiding 2 1. Formele Aspecten 3 2. Samenwerking, inbedding in de Radboud

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014 Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 10 juni 2013] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling MBA Opleidingen Business School Nederland - Executive MBA - Young Professional MBA Versie: 1.1/1202 Vastgesteld door de directie van Business School Nederland op 1 februari

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015 Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 2 Inhoud Regels & Richtlijnen... 1 1. Toepassingsgebied... 4 2. Algemeen... 4 3. Samenstelling

Nadere informatie