Basisdocument scriptie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisdocument scriptie"

Transcriptie

1 HOFAM en Treasury Management Basisdocument scriptie Van plan van aanpak t/m het mondeling examen **** 3/6/2012 blz. 1

2 Hoofdstuk 1. Algemeen INHOUDSOPGAVE 1.1. Begripsbepalingen blz Samenvatting procedure die leidt tot het mondeling examen blz Verantwoordelijkheid kandidaat blz. 5 Hoofdstuk 2. Plan van aanpak 2.1. Procedurebeschrijving blz Structuur plan van aanpak blz Beoordeling plannen van aanpak blz Datumschema blz. 8 Hoofdstuk 3. Scriptie en scriptiebegeleiding 3.1. Uitstel van de scriptie blz Rol scriptiebegeleiders blz Begeleidingsmomenten blz Extra scriptiebegeleiding, - beoordeling blz Eisen aan de scriptie blz Beoordeling van de scriptie blz Toelichting op beoordeling blz Indienen scriptie blz Datumschema blz. 13 Hoofdstuk 4. Mondeling examen 4.1. Uitnodiging voor het examen blz Examinatoren blz Gang van zaken bij examen blz Beoordeling blz Toelichting op beoordeling blz Berekening eindcijfer blz Datumschema mondeling examen blz. 17 Bijlagen Bijlage 1: Voorbeeld van een goedgekeurd Plan van aanpak blz. 18 Bijlage 2: Invulformulier Plan van aanpak blz. 20 3/6/2012 blz. 2

3 Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen In dit document wordt verstaan onder: NIVE: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Examinator: Kandidaat: Schriftelijk examen: Mondeling examen Vak: Leerstof: Plan van aanpak Scriptie: Scriptiebegeleider Afstudeergroepje Verdedigbaar Eerste vragensteller Examenbureau: Examen reglement Huishoudelijk reglement: Internetsite NIVE Opleidingen b.v. gevestigd te Rijswijk. een onafhankelijke commissie van deskundigen. de voorzitter van de examencommissie. degene, die bij een examenonderdeel verantwoordelijk is voor het goede verloop. degene, die bij een mondeling tentamen of examen de kandidaat beoordeelt op kennis, inzicht, vaardigheden. de persoon die toegelaten is tot het afleggen van tentamens en het examen. schriftelijke toetsing om te beoordelen of een kandidaat voldoet aan de gestelde exameneisen. mondelinge bespreking van de scriptie per afstudeergroepje. een deel van de exameneisen dat afzonderlijk wordt getentamineerd. de vaardigheden en materie, die de kandidaat moet beheersen om aan de exameneisen (eindtermen) te voldoen. een leidraad voor het schrijven van de scriptie die door de examencommissie goedgekeurd moet worden voordat begonnen kan worden met het schrijven van de scriptie. een door een kandidaat gemaakte opdracht waarin een door de kandidaat gekozen en door de examencommissie goedgekeurde probleemstelling wordt uitgewerkt. de, door NIVE Opleidingen aangewezen docent, die de kandidaat advies geeft met betrekking tot de inhoud van de scriptie en de te volgen werkwijze het groepje kandidaten dat gezamenlijk scriptiebegeleiding volgt en mondeling examen doet. de kwalificatie van de scriptiebegeleider betreffende de scriptie, die toegang biedt tot het mondeling examen. een kandidaat die is aangewezen om bij het mondeling examen enige vragen te stellen over de scriptie van een medekandidaat. het bureau dat de dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van de tentamens en examens verzorgt het examen reglement van de betreffende opleiding. Dit reglement is te vinden op de internetsite het huishoudelijk reglement van de betreffende opleiding. Dit reglement is te vinden op de internetsite de internetsite van NIVE: 3/6/2012 blz. 3

4 1.2. Samenvatting procedure die leidt tot het mondeling examen - De kandidaten dienen tijdig hun plan van aanpak in om door de Examencommissie te laten goedkeuren; - Het uitgangspunt is dat de kandidaten voor aanvang van de scriptiebegeleiding een goedgekeurd plan van aanpak hebben; - Het examenbureau stelt een scriptiebegeleider per afstudeergroepje aan. - Het examenbureau stelt in overleg met de scriptiebegeleider een datum vast waarop het afstudeergroepje zal af studeren, waarbij rekening wordt gehouden met de examenplanning; - Een scriptiebegeleidingsperiode loopt van het eerste contact tussen scriptiebegeleider en examenkandidaat tot het inleveren van de verdedigbare scriptie, doch is niet langer dan 9 maanden. - Degenen van wie de scriptie verdedigbaar is kunnen op genoemde datum hun scriptie verdedigen; - Van de scriptie(s) die door de scriptiebegeleider aan de hand van het beoordelingsformulier verdedigbaar worden verklaard stuurt hij/zij het beoordelingsformulier direct na de vaststelling per aan het examenbureau; - De scriptiebegeleider geeft de kandidaat slechts per een akkoord (de scriptie is verdedigbaar) zonder het cijfer of een verdere kwalificatie te vermelden; - De kandidaat stuurt zijn/haar scriptie, in drievoud en digitaal, direct na goedkeuring ongewijzigd naar het examenbureau. Tevens stuurt de kandidaat een exemplaar van zijn/haar scriptie aan zijn/haar medekandidaten. - Bij elke kandidaat wordt één van de medekandidaten aangewezen als de eerste vragensteller. Deze bereidt aan de hand van de goedgekeurde scriptie enige vragen voor, die hij/zij na de presentatie als eerste stelt. Elke kandidaat is tijdens het examen éénmaal eerste vragensteller. - Voor elke kandidaat wordt ongeveer 30 tot 60 minuten uitgetrokken voor de presentatie, het stellen van vragen door de aangewezen medekandidaat, de 1 e en 2 examinator en de overige medekandidaten en de discussie; - Nadat alle kandidaten hun mondeling examen hebben afgelegd volgt een kort overleg van de examinatoren met de dagvoorzitter; - Het cijfer wordt vastgesteld volgens de formule, beschreven onder 3.6 (Beoordeling scriptie); - Kort daarna wordt het groepje door de dagvoorzitter, in het bijzijn van de examinatoren, toegesproken en worden de cijfers medegedeeld. Hij/zij geeft hierbij een korte toelichting; - Van het verloop van het examen wordt door de dagvoorzitter een protocol opgemaakt; - Indien een kandidaat een onvoldoende voor zijn/haar mondeling examen heeft en dit leidt tot een onvoldoende voor het gehele examen wordt hem/haar dit door de voorzitter afzonderlijk medegedeeld; - Een afgewezen kandidaat ontvangt kort na het examen een schriftelijke toelichting met suggesties om bij een volgende gelegenheid voldoende te scoren; - Een kandidaat kan tegen de uitslag van het examen volgens het Examenreglement, artikel 23, in beroep gaan. - Kandidaten die niet met hun groep kunnen afstuderen worden door het examenbureau in een afzonderlijke groep ingedeeld of aan een bestaande groep toegevoegd. De betreffende scriptiebegeleider/1 e examinator beoordeelt in alle gevallen of de kandidaat voor een verdedigbaar van zijn/haar scriptie in aanmerking komt. 3/6/2012 blz. 4

5 1.3. Verantwoordelijkheid kandidaat De kandidaat is zelf verantwoordelijk: - Dat hij/zij het plan van aanpak tijdig aan het examenbureau stuurt; - Dat het plan van aanpak voldoet aan de eisen die hieraan gesteld worden; - Dat zijn/haar plan van aanpak voor aanvang van de scriptiebegeleiding is goedgekeurd; - Dat hij/zij tijdig de stukken aan de scriptiebegeleider en zijn/haar medecursisten stuurt; - Dat hij/zij zich houdt aan de vastgestelde planning van de scriptiebegeleider tot en met de oplevering van zijn/haar eindversie; - Dat hij/zij zich houdt aan de richtlijnen, criteria en eisen, die aan scripties worden gesteld; - Voor de inhoud, structuur en lay-out en taalgebruik van zijn/haar scriptie; - Dat hij zijn/haar scriptie die verdedigbaar is binnen een week ongewijzigd, in tweevoud én digitaal, aan het examenbureau stuurt inclusief een kopie van het goedgekeurde plan van aanpak. 3/6/2012 blz. 5

6 Hoofdstuk 2. Plan van aanpak 2.1. Procedure voor het maken van een plan van aanpak Het plan van aanpak dient als leidraad bij het maken van de scriptie. De scriptiebegeleider ontvangt van tevoren het plan van aanpak en adviseert de kandidaat met betrekking tot het maken van zijn scriptie. Dit plan van aanpak dient van tevoren door de examencommissie te worden goedgekeurd. De procedure voor de goedkeuring van een plan van aanpak is als volgt: - De kandidaat stuurt voor de vastgestelde datum zijn/haar plan van aanpak, conform de structuur zoals vermeld onder 2.2, naar: NIVE Opleidingen B.V. Plannen van aanpak Postbus AC Rijswijk Of digitaal naar: - De Examencommissie keurt een plan van aanpak goed of wijst dit af waarbij wordt verklaard waarom een plan van aanpak is afgewezen; - De Examencommissie kan een plan van aanpak onder voorwaarden goedkeuren waarna de kandidaat zijn/haar plan van aanpak zelf dient aan te passen zodat aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan; - De scriptiebegeleider dient aan het goedgekeurde plan van aanpak vast te houden; - De Examencommissie bekijkt of een plan van aanpak voldoende perspectief biedt voor het maken van een scriptie: hierbij wordt o.a. gekeken naar de inleiding, de probleemstelling/- onderzoeksvraag, of bij de uitwerking voldoende van de lesstof, literatuur, theorieën en modellen gebruikt wordt gemaakt en of de hoofdstukindeling conform de genoemde eisen is; - Wanneer tijdens de scriptiebegeleiding blijkt dat bij het maken van de scriptie op belangrijke punten van het plan van aanpak zal worden afgeweken dient een nieuw plan van aanpak te worden ingediend. Dit dient door de Examencommissie te worden goedgekeurd Structuur plan van aanpak Een plan van aanpak dient onderstaande punten te bevatten: Gegevens Naam, adres, adres en telefoonnummer (privé, zakelijk, gsm) Het examennummer. Datum van inzending Inleiding Een korte inleiding over de gekozen probleemstelling, de aanleiding of de introductie van het onderwerp, de achtergrond e.d.. Probleemstelling De probleemstelling dient een controllers- cq. treasuryprobleem uit de eigen werkomgeving te zijn dat kort en kernachtig wordt weergegeven (kort en krachtig is niet meer dan 2 tot 3 regels!). De probleemstelling dient binnen de stof van de opleiding te vallen. De probleemstelling moet ook voor buitenstaanders begrijpelijk zijn. De probleemstelling is de centrale vraagstelling van de scriptie en dient weer te geven wat het probleem is dat in de scriptie wordt uitgewerkt. 3/6/2012 blz. 6

7 De probleemstelling moet helder zijn; zonder heldere probleemstelling kan geen goede scriptie worden geschreven! Doelstelling De doelstelling van de scriptie is bijvoorbeeld het uitwerken van een advies voor de organisatie van de kandidaat. Deelvragen Een vertaling van de probleemstelling in deelvragen; de beantwoording van de deelvragen leidt tot de uitwerking van de probleemstelling en vormt de basis voor de oplossingsrichtingen(en). Belang Hierbij wordt aangegeven wat het belang is van de uitwerking van de probleemstelling voor de betrokken partijen. Beperkingen Hierin worden de beperkingen van de uitwerking van de probleemstelling uitgewerkt. Bijvoorbeeld welke aanpalende werkgebieden buiten beschouwing worden gelaten en waarom! Reikwijdte Onder deze paragraaf wordt vastgelegd welke aspecten van de opleiding aan de orde komen bij de uitwerking van de scriptie; bijvoorbeeld welke vakken worden gebruikt. Bij de uitwerking van de probleemoplossing dient minimaal de stof van twee vakken gebruikt te worden. Onderzoeksmethode Combinatie van praktijkstudie, praktijkervaring en literatuurstudie. Opzet van de scriptie: voorlopige inhoudsopgave Een voorbeeld van een inhoudsopgave is: 1. Titelblad (titel, naam kandidaat, examennummer) 2. Inhoudsopgave 3. Managementsamenvatting 4. Inleiding (over welke organisatie gaat het, wat is de grootte, wat zijn de activiteiten, hoe ziet de organisatie er uit, wat was de aanleiding tot de gekozen probleemstelling e.d.) 5. Beschrijving huidige situatie, welke knelpunten komen hieruit naar voren 6. Beschrijving gewenste situatie; onderbouwing van de gewenste situatie 7. Welke theorie, modellen e.d. kunnen worden gebruikt om de probleemstelling op te lossen 8. Conclusies en aanbevelingen 9. Gebruikte literatuur 10. Eventuele bijlagen. N.B. Alle genoemde hoofdstukken dienen in de scriptie voor te komen. Voorlopige literatuurlijst Voor de uitwerking van de scriptie dient van de lesstof en de daarbij behorende literatuur gebruikt te worden gemaakt. Het gebruik van rapporten e.d. uit de eigen organisatie wordt slechts in zeer beperkte mate als aanvulling op de syllabi en voorgeschreven literatuur toegelaten. Datum van inzending/goedkeuring Voor het examen in het voorjaar van het jaar daarna: plan van aanpak ter goedkeuring inzenden uiterlijk in de eerste week van augustus 3/6/2012 blz. 7

8 Voor het examen in het najaar van het jaar: plan van aanpak ter goedkeuring Inzenden, uiterlijk in de eerste week van februari Een voorbeeld van een plan van aanpak is opgenomen in bijlage 1 en een voorbeeld invulformulier in bijlage 2. Beide documenten zijn tevens te downloaden op de website van NIVE. Het is van het grootste belang dat de kandidaat bij het eerste scriptiebegeleidingsmoment over een goedgekeurd plan van aanpak beschikt. Zonder een goedgekeurd plan van aanpak heeft scriptiebegeleiding geen zin. Vroegtijdige inzending van een plan van aanpak maakt het mogelijk om in eerste instantie afgewezen plan van aanpak, tijdig aan te passen en opnieuw in te sturen, zodat alsnog goedkeuring wordt verkregen Beoordeling plannen van aanpak Bij de beoordeling van het plan van aanpak let de Examencommissie vooral op de volgende aspecten: - Blijkt uit de inleiding wat het probleem, de onderzoeksvraag, is; - Is de probleemstelling, de onderzoeksvraag, kort en kernachtig weergegeven (maximaal 2 regels); - Blijkt uit het plan van aanpak de doelstelling van de scriptie, hoe wordt het onderzoek resp. de analyse aangepakt (geen algemeenheden!); - Wat zijn de deelvragen en vloeien deze logisch voort uit de probleemstelling/onderzoeksvraag; - Kan deze worden uitgewerkt met behulp van de lesstof; - Wordt de probleemstelling door de kandidaat onderkend en is deze gebaseerd op een eigen mening, waarneming e.d.; - Is de inhoudsopgave volledig; - Is de genoemde literatuur ontleend aan de opleiding of ligt deze op hetzelfde niveau; - Is het beoogde gebruik van eigen rapporten en internet niet meer dan ongeveer 20% en wordt voor ongeveer 80% gebruik gemaakt van de lesstof en voorgeschreven literatuur Datumschema Plan van aanpak N.B. De hieronder aangegeven data zijn benaderingen. Op de internetsite van NIVE Opleidingen worden per leergang steeds de echte data aangegeven die van toepassing zijn. 1 e week feb./aug. Inlevering plan van aanpak door de kandidaten 1e 3e week feb./aug. Goedkeuring plan van aanpak door de Examencommissie. Zonder deze goedkeuring kan de deelnemer niet meedoen aan het mondelinge examen! (voor het datumschema voor het gehele traject zie bijlage 6) 3/6/2012 blz. 8

9 Hoofdstuk 3. Scriptie en scriptiebegeleiding 3.1. Uitstel van de scriptie De meeste studenten zijn goed in staat gedurende het 4e semester hun scriptie te schrijven en af te ronden. Heeft u echter aan het einde van het 3e semester het gevoel dat het schrijven van een scriptie in het 4e semester voor u een te zware belasting gaat vormen, bijvoorbeeld omdat u nog een examen moet inhalen of omdat u met uw baan voor een drukke periode staat, dan is het mogelijk het schrijven van uw scriptie en het verkrijgen van scriptiebegeleiding een half jaar uit te stellen. Dit kan alleen door het invullen en insturen van het formulier Aanvraag uitstel scriptiebegeleiding (te downloaden van de NIVE website). Dit formulier moet 2 weken voor de start van het 4e semester (uiterlijk 15 augustus c.q. uiterlijk 15 februari) voorzien van uw handtekening bij NIVE binnen zijn. Daarna wordt de scriptiebegeleiding ingedeeld en is uitstel niet meer mogelijk. Maakt u gebruik van dit formulier, dan wordt uw scriptiebegeleiding automatisch één keer een half jaar verschoven. Als u na dat half jaar uw scriptie nogmaals een half jaar wilt uitstellen, dan dient u opnieuw een formulier Aanvraag uitstel scriptiebegeleiding in te dienen Extra scriptiebegeleiding, - beoordeling Bleek eenmaal scriptiebegeleiding onvoldoende of bleek u toch geen (volledig) gebruik te kunnen maken van de scriptiebegeleiding waarbij u was ingedeeld, dan bestaat de mogelijkheid extra scriptiebegeleiding aan te vragen. Hieraan zijn echter wel extra kosten verbonden. Extra scriptiebegeleiding kunt u aanvragen door het invullen en insturen van het formulier Aanmeldingsformulier extra scriptiebegeleiding (te downloaden van de NIVE website) Rol scriptiebegeleiders Het is van belang te benadrukken dat de begeleider slechts adviezen geeft met betrekking tot de inhoud van de scriptie en de te volgen werkwijze. De begeleider draagt geen verantwoordelijkheid voor de scriptie. Van de scriptiebegeleider wordt verwacht dat deze: - Het goedgekeurde plan van aanpak als uitgangspunt voor de scriptiebegeleiding aanhoudt en bekend is met de voorwaarden die de Examencommissie aan de goedkeuring heeft verbonden; - Nagaat of cursisten zich aan de gemaakte afspraken houden, de stukken van elkaar lezen en van commentaar voorzien: bij afwijkingen dient dit hij/zij dit aan het examenbureau te melden; - Zich houdt aan de vastgestelde planning; - Aanwijzingen geeft met betrekking tot de structuur van de scriptie, de inhoud, de gebruikte theorieën en modellen, de onderbouwing van de conclusies en aanbevelingen, de lay-out (w.o. voetnoten, taalgebruik e.d.) en de te gebruiken literatuur; - Toeziet dat de eigen mening van de kandidaat in de scriptie voldoende naar voren komt; - Nagaat dat de kandidaat de scriptie zelf heeft geschreven en geen gebruik heeft gemaakt van stukken/hoofdstukken van derden; - Het groene licht (verdedigbaar) geeft dat een scriptie voldoende is om verdedigd te worden. Hij/zij gebruikt hiervoor de beoordelingsnormen zoals in punt 3.6 zijn uitgewerkt; - Geen indicatie over het te verwachte cijfer of andere kwalificaties geeft anders dan dat de scriptie verdedigbaar is. In het geval dat een kandidaat niet tijdig met zijn/haar scriptie gereed is of deze niet verdedigbaar wordt verklaard, wordt een nieuw begeleidingstraject aangegaan waarvoor aan de kandidaat mogelijk extra kosten in rekening worden gebracht. Voor de betreffende of andere scriptiebegeleider is dit een nieuw begeleidingstraject. 3/6/2012 blz. 9

10 De scriptiebegeleider maakt tijdens de eerste bijeenkomst de werkafspraken en legt deze vast. Dit kan inhouden groepsbijeenkomsten of persoonlijk contact per telefoon of Begeleidingsmomenten Tijdens de 1 ste bijeenkomst worden de inmiddels door de examencommissie goedgekeurde plannen van aanpak besproken. De begeleiding bestaat uit drie begeleidingsmomenten: 1e begeleidingsmoment: Bespreking van het goedkeurde plan van aanpak. Voorafgaand aan het 1 e begeleidingsmoment wordt een scriptiebegeleider aan een groepje kandidaten (afstudeergroepje) toegewezen. Waar mogelijk is dit het collegiale consultatiegroepje (HOFAM). Tijdens het eerste begeleidingsmoment (steeds een bijeenkomst) worden de goedgekeurde plannen van aanpak besproken. Als voorbereiding op het eerste begeleidingsmoment dient de kandidaat kopieën van zijn/haar plan van aanpak voor zijn/haar groepsgenoten mee te nemen, zodat zij hier kennis van kunnen nemen. 2e begeleidingsmoment: Bespreking van een conceptversie (scriptie is voor ± 80% af.) In dit 2 e begeleidingsmoment wordt de eerste opzet van de scriptie met de kandidaat besproken en door de scriptiebegeleider van commentaar en suggesties voorzien. Voor een zinvolle bespreking dient de begeleider uiterlijk anderhalve week eerder over het concept te beschikken. In overleg tussen begeleider en kandidaten kan dit moment een bijeenkomst zijn, of kan het per en/of telefonisch plaatsvinden. 3e begeleidingsmoment : Bespreking van het eindresultaat. Er dient nog verfijning te worden aangebracht. In dit 3e begeleidingsmoment worden de knelpunten besproken die de kandidaat ervaart om tot de afronding van zijn scriptie te komen. Voor een zinvolle bespreking dient de begeleider uiterlijk anderhalve week eerder over het concept te beschikken. In overleg tussen begeleider en kandidaten kan dit moment een bijeenkomst zijn, of kan het per en/of telefonisch plaatsvinden. Na het derde begeleidingsmoment is de begeleiding in principe beëindigd. Na verwerking van de opmerkingen gemaakt gedurende het derde begeleidingsmoment wordt de definitieve scriptie ingeleverd Eisen De scriptie dient aan de volgende eisen te voldoen: 1. Omvang van tenminste 20 pagina s en maximaal 30 pagina s inclusief bijlagen; 2. De scriptie dient opgesteld te zijn volgens de structuur zoals opgenomen het plan van aanpak; 3. Bij de uitwerking van de probleemstelling/opdracht dient minimaal van 2 vakken van de opleiding gebruik gemaakt te worden; 4. In de tekst van de scriptie moet gebruik van de literatuur in de tekst worden aangegeven door verwijzingen en voetnoten. 5. Citaten dienen beperkt te blijven en steeds als zodanig te worden aangegeven. 6. De diepgang dient op hetzelfde niveau te liggen als de lesstof; 7. De scriptie alle onderdelen bevat, zoals die in het goedgekeurde plan van aanpak zijn opgenomen. 8. Citaten dienen beperkt te blijven en steeds als zodanig te worden aangegeven. 9. Het goedgekeurde plan van aanpak dient aan de scriptie te worden toegevoegd. 3/6/2012 blz. 10

11 3.6. Beoordeling van de scriptie Voordat een cursist aan het mondeling examen kan deelnemen, dient zijn/haar scriptie door zijn/haar scriptiebegeleider (tevens 1 e examinator) verdedigbaar te worden verklaard. Verdedigbaar houdt in dat de scriptie op grond van onderstaande criteria is beoordeeld en dat de scriptiebegeleider hiervoor minimaal 60 punten heeft gegeven, waarbij geen enkele onderdeel onder het minimum aantal punten is uitgekomen. Onderdeel: Maximum punten Minimum punten 1. Structuur van de scriptie: Methodologische aanpak: Uitwerking probleemstelling: Conclusies en aanbevelingen: Managementsamenvatting: Toepasbaarheid: Kritische gehalte: Gebruik lesstof: Zelfstandig denken: Lay-out en leesbaarheid: Bonus punten 5 - Een kandidaat kan maximaal 100 punten halen (cijfer 10) en dient mimimaal 60 punten te halen (cijfer 6). Wanneer de beoordeling van één of meerdere onderdelen uitkomt onder het minimum punten en/of totaal aantal punten is minder dan 60 dient een kandidaat zijn/haar scriptie op betreffende punten aan te passen. Op basis van bovenstaande punten geeft de scriptiebegeleider aan de definitieve scriptie één van de volgende kwalificaties: 1. Verdedigbaar: in dat geval kan de deelnemer aan het komend mondeling examen deelnemen 2. Niet verdedigbaar: in dat geval is de scriptie van onvoldoende kwaliteit om de deelnemer aan het komend mondeling examen te kunnen laten deelnemen. 3. Twijfelachtig: de scriptie is nog niet verdedigbaar maar kan het worden als er nog enige aanpassingen aan de scriptie plaatsvinden. Bij de scripties die met twijfelachtig zijn beoordeeld krijgt de kandidaat nog korte tijd om aanpassingen aan te brengen. Daarna wordt de scriptie nogmaals ter beoordeling aan de scriptiebegeleider voorgelegd om als definitief oordeel verdedigbaar, dan wel niet verdedigbaar te krijgen Toelichting op beoordeling Ad 1. Structuur van de scriptie: - Is de structuur van de scriptie conform de eisen zoals beschreven onder punt 3.5. Ad 2. De methodologische aanpak: - Is de juiste methode en techniek bij de uitwerking van de gegevensverzameling gebruikt; - hoe is het empirisch onderzoek opgezet: dataverzameling, analysemethodiek en samenvatting; - is de theoretische onderbouwing juist en voldoende gerelateerd aan de praktijk; - is een voor de hand liggende diagnose van de organisatie gemaakt; - is de structuur van de scriptie goed opgezet. 3/6/2012 blz. 11

12 Ad 3. Uitwerking probleemstelling: - Is de probleemanalyse verder uitgewerkt en zijn de deelvragen consequent uitgewerkt zoals bijvoorbeeld blijkt waardoor het probleem is ontstaan, wat de knelpunten zijn, wat de problematiek is, wat bijkomende aspecten zijn e.d.; - welke theorieën, modellen kunnen worden gebruikt bij de oplossing voor welke theorie/model is gekozen en waarom, wat zijn de voor- en nadelen, wat zijn de weerstanden in de organisatie e.d.; - is de uitwerking consistent en is de compositie goed uitgewerkt; - is de uitwerking in overeenstemming met de doelstellingen van de scriptie. Ad 4. Conclusies en aanbevelingen: - Is de onderbouwing van de conclusies en aanbevelingen juist; - komen de conclusies en aanbevelen voort uit het voorgaande; - zijn de conclusies voldoende onderbouwd en is de argumentatie juist; - vloeien de aanbevelingen voort uit de conclusies en zijn ze voldoende onderbouwd; - is een voorstel om de aanbevelingen uit te werken in de scriptie opgenomen en is hierbij rekening gehouden met mogelijk weerstanden, knelpunten e.d. Ad 5. Managementsamenvatting: - Is de managementsamenvatting een verkorte weergave van de scriptie; maximaal 1½ pagina; - heeft de managementsamenvatting een goede structuur - is in het kort de inleiding opgenomen waaruit de probleemstelling voortkomt; - is de probleemstelling opgenomen; - is in het kort weergegeven op welke wijze de kandidaat de probleemstelling heeft uitgewerkt; - welke modellen/theorieën zijn hierbij gebruikt; - zijn de conclusies en aanbevelingen kernachtig weergegeven. Ad 6.Toepasbaarheid: - Zijn de aanbevelingen in de praktijk haalbaar; - als de aanbevelingen op weerstanden stuiten hoe wordt daar dan mee omgegaan; - wat is de tijdsplanning voor invoering van de aanbevelingen; Ad 7. Kritische gehalte: - Is de gehanteerde werkwijze van de scriptie origineel; - is de kandidaat voldoende kritisch ten opzichte van de beschreven situaties, maatregelen e.d.; - kan de kandidaat voldoende afstand nemen van meningen van anderen. Ad 8.Gebruik lesstof: - Heeft de kandidaat bij de uitwerking van de probleemstelling in voldoende mate (80%) gebruik gemaakt van de lesstof, de verplichte en aanbevolen literatuur; - wanneer de gebruik gemaakt is van andere literatuur ligt deze dan op hetzelfde niveau als de, in de opleiding gebruikte, literatuur; - is bij de uitwerking van de probleemstelling slechts in beperkte mate (10%) van interne rapporten e.d. gebruik gemaakt; - is in voldoende mate met voetnoten verwezen naar de gebruikte literatuur. Ad 9. Zelfstandig denken: - Komt de (onafhankelijke) rol van de controller voldoende naar voren; - blijkt het zelfstandig denken van de kandidaat voldoende; - blijkt de eigen mening van de kandidaat uit de scriptie; - blijkt de kandidaat ook voldoende over de grenzen van zijn/haar eigen functie heen te kijken; - is de rol van controllerfunctie met betrekking tot de probleemstelling goed uitgewerkt. 3/6/2012 blz. 12

13 Ad 10. Leesbaarheid: - is de lay-out verzorgd; - is de inhoud van de scriptie in evenwicht tussen tekst, tabellen/modellen en bijlagen; - is de scriptie in goed Nederlands geschreven; - bevat de scriptie geen nodeloze details en herhalingen; - bevat de scriptie voldoende voetnoten verwijzingen e.d; - de scriptie is op niveau geschreven. Ad 11. Bonuspunten: - Heeft de cursist op één of meerdere van genoemde criteria uitzonderlijk gepresteerd dan kunnen 1 tot 5 bonuspunten worden toegekend Indienen Scriptie Op het datumschema op de website van NIVE Opleidingen kunt u zien wat de uiterste dag is dat de scriptie kan worden ingeleverd om aan een bepaald examen te kunnen deelnemen. Let erop dat hieraan strikt de hand wordt gehouden, te laat betekent deelname aan een volgend examen. Alle scripties met de kwalificatie verdedigbaar moeten op uiterste inleverdatum om uiterlijk uur schriftelijk in tweevoud én digitaal bij het NIVE examenbureau binnen zijn. Uitstel van deze datum wordt niet verleend! NIVE Opleidingen B.V. Examenscripties Postbus AC RIJSWIJK Als u uw scriptie inlevert, voordat u gerechtigd bent aan het tweede examendeel deel te nemen, dan wordt uw scriptie terzijde gelegd tot u hiervoor wel gerechtigd bent. U bent gerechtigd voor het examen als u niet meer dan 1 onvoldoende heeft (zie hiervoor ook het examenreglement op de NIVE website) Datumschema Scriptie N.B. De hieronder aangegeven data zijn benaderingen. Op de website van NIVE Opleidingen worden per leergang steeds de echte data aangegeven die van toepassing zijn. 1e 3e week mrt./sept. 1e 3e week mei./nov. 1e 3e week jun./dec. Datum 2 e week aug./feb. Datum 1 e week sept./mrt. Eerste begeleidingsmoment. In een gezamenlijke bijeenkomst bespreken van al dan niet goedgekeurde plannen van aanpak met scriptiebegeleider en medekandidaten. Tweede begeleidingsmoment. Bespreking van een conceptversie (scriptie is voor ± 60% af). Derde en laatste begeleidingsmoment. Bespreking van het concept eindresultaat. Er dient (mogelijk) nog een verfijning van de scriptie te worden aangebracht! De definitieve versie van de scriptie dient ter goedkeuring aan de scriptiebegeleider te worden voorgelegd. De scriptiebegeleider geeft aan de scriptie nu één van de volgende kwalificaties: 1. Verdedigbaar: in dat geval kan de deelnemer aan het komend mondeling examen deelnemen 2. Niet verdedigbaar: in dat geval is de scriptie van onvoldoende 3/6/2012 blz. 13

14 kwaliteit om de deelnemer aan het komend mondeling examen te kunnen laten deelnemen. 3. Twijfelachtig: de scriptie is nog niet verdedigbaar maar kan het worden als er nog enige aanpassingen aan de scriptie plaatsvinden. Datum 2 e week sept./mrt. Datum 3 e week sept./mrt. Datum 4 e week sept./mrt. Scripties met de kwalificatie twijfelachtig dienen in aangepaste vorm bij de scriptiebegeleider te worden ingeleverd. Indien naar het oordeel van de scriptiebegeleider, de voorgestelde aanpassingen tot tevredenheid zijn aangebracht, krijgt de scriptie alsnog de kwalificatie verdedigbaar. Zo niet dan krijgt de scriptie de kwalificatie niet verdedigbaar Uiterste datum afronding afstudeeropdracht. Scriptie met de kwalificatie verdedigbaar moeten op deze datum om uiterlijk uur schriftelijk in drievoud en digitaal bij het NIVE examenbureau binnen zijn. Uitstel van deze datum wordt niet verleend! 3/6/2012 blz. 14

15 Hoofdstuk 4. Mondeling examen 4.1. Uitnodiging voor het examen Als uw scriptie de kwalificatie verdedigbaar heeft gekregen, ontvangt u circa 2 weken na de sluitingsdatum van de inlevering van uw scriptie bericht over de indeling van het examen. In die uitnodiging staat het tijdstip van aanvang en de locatie van uw mondelinge examen Examinatoren De scriptiebegeleider treedt in principe op als 1 e examinator. De beoordeling van een scriptie wordt vastgesteld aan de hand van de in punt 4.4. en 4.5. opgenomen afzonderlijke criteria. De 2 e examinator beoordeelt eveneens aan de hand van de in punt 4.4. opgenomen criteria de door de begeleider goedgekeurde scriptie. De dagvoorzitter legt in een protocol de beoordelingen van de 1 e en 2 e examinator vast. De kandidaat dient voor elk onderdeel ten minste het minimale aantal punten te behalen. De uitslag wordt niet aan de kandidaat medegedeeld Gang van zaken bij examen 1. Het mondeling examen wordt per afstudeergroepje afgenomen door de examinatoren. De scriptiebegeleider is in principe de 1 e examinator en heeft ook het verdedigbaar gegeven. De 1 e en 2 e examinator hebben voor de scriptie een cijfer gegeven. 2. Vooraf krijgt iedere deelnemer een scriptie van een andere kandidaat uit hun groepje toegewezen, waarover hij/zij enige vragen voorbereidt. 3. De opbouw van het mondeling groepsexamen is als volgt: - De eerste examinator heeft de leiding van het examen; - Per groep dient een laptop te worden meegenomen - Elke kandidaat geeft een presentatie van circa 10 minuten naar aanleiding van zijn/haar scriptie. Hij/zij dient er bij het samenstellen van zijn presentatie van uit te gaan, dat alle aanwezigen de scriptie reeds hebben gelezen. De presentatie moet daarom meer een toelichting, dan een samenvatting zijn. - Daarna krijgt de deelnemer die vragen over deze scriptie heeft voorbereid, de gelegenheid deze te stellen. Deze worden door de examenkandidaat zo goed mogelijk beantwoord (circa 5 minuten). - Hierna stelt de 1e examinator enige vragen die door de examenkandidaat zo goed mogelijk worden beantwoord (circa 5 minuten). - Als derde stelt de 2e examinator enige vragen die door de examenkandidaat zo goed mogelijk worden beantwoord (circa 5 minuten). - Vervolgens volgt een discussie met de kandidaat over zijn/haar scriptie. Aan de discussie nemen de examinatoren en medecursisten deel; (10-15 minuten) - Daarna is een kleine pauze (maximaal 5 minuten), waarin de twee examinatoren hun bevindingen in een formulier vastleggen. (Het totale examen duurt daarmee circa 45 minuten per kandidaat). - Vervolgens begint de presentatie van de volgende de kandidaat etc. net zo lang totdat alle kandidaten van de groep aan de beurt zijn geweest; - Na afloop van de volledige examensessie trekken de beide examinatoren zich terug voor overleg met de dagvoorzitter van het examen. Deze stelt op basis van dit overleg voor iedere 3/6/2012 blz. 15

16 deelnemer afzonderlijk het cijfer voor het examen vast. Dit cijfer is een gecombineerd oordeel over zowel de scriptie als het mondeling examen zelf. - Na afloop van dit overleg deelt de dagvoorzitter aan de kandidaten hun cijfer mede Beoordeling van het mondeling examen Onderdeel: Maximum punten Minimum punten 1. Presentatie Beantwoording vragen Feitenkennis m.b.t. de probleemstelling Toont kandidaat eigen initiatief Kan kandidaat andere vragen beantwoorden en stellen Bonus punten 5 - Een kandidaat kan maximaal 100 punten halen (cijfer 10) en dient minimaal 60 punten te halen (cijfer 6). Wanneer de beoordeling van één of meerdere onderdelen uitkomt onder het minimum punten en/of totaal aantal punten is een kandidaat afgewezen en dient opnieuw een mondeling examen af te leggen Toelichting op beoordeling Ad 1. Presentatie: - Beheerst de kandidaat de materie die in zijn/haar scriptie aan de orde komt; - geeft de kandidaat op een compacte wijze zijn/haar presentatie; - kan de kandidaat de inhoud van zijn/haar scriptie goed beargumenteren, de conclusies en aanbevelingen op een overtuigende wijze beargumenteren; - beheerst de kandidaat de stof die raakvlakken heeft met de in zijn/haar scriptie gebruikte theorieën en modellen; - is hij/zij instaat zijn/haar eigen mening te onderbouwen - beheerst de kandidaat de presentatietechniek. Ad 2. Beantwoording vragen: - Kan de kandidaat de door de examinatoren gestelde vragen voldoende beantwoorden; - is de kandidaat in staat om zijn/haar eigen mening te geven; - kan de kandidaat goed luisteren naar en inspelen op de gestelde vragen en opmerkingen Ad 3. Feitenkennis m.b.t. de probleemstelling - Beheerst de kandidaat de feiten die aan de probleemstelling ten grondslag liggen. Ad 4.Toont kandidaat eigen initiatief: - Is de kandidaat in staat om het initiatief in de discussie naar zich toe te trekken; - durft de kandidaat buiten zijn/haar tekst van de presentatie en scriptie opmerkingen te maken waaruit blijkt dat hij/zij boven de stof staat. Ad 5. Kan kandidaat andere vragen beantwoorden en stellen: - Is de kandidaat in staat om vragen van medecursisten te beantwoorden; - kan de kandidaat relevante vragen stellen over de scriptie van een medecursist; - neemt hij deel aan de discussie over de scriptie van medecursisten. 3/6/2012 blz. 16

17 Ad 6. Bonuspunten: - Heeft de cursist op één of meerdere van genoemde criteria uitzonderlijk gepresteerd dan kunnen 1 tot 5 bonuspunten worden toegekend Berekening eindcijfer Het eindcijfer voor de kandidaat wordt als volgt berekend: Cijfer voor de scriptie Cijfer mondeling presentatie Eindcijfer.. x 0,65 =.... x 0,35 =.. Van de berekening van het eindcijfer en verdere bijzonderheden wordt door de dagvoorzitter een protocol opgemaakt Datumschema mondeling examen N.B. De hieronder aangegeven data zijn benaderingen. Op de website van NIVE Opleidingen worden per leergang steeds de echte data aangegeven die van toepassing zijn. Datum 1 e week okt./apr. Kandidaten die toegelaten worden tot het mondelinge examen worden geïnformeerd over datum en tijdstip daarvan. Tevens krijgt te kandidaat ter horen, bij welke scriptie hij/zij eerste vragensteller is. Medio okt./apr. Kort na het examen Dagen waarop de mondelinge verdedigingen van de scripties kan plaatsvinden. Diploma-uitreiking (avond). (voor het datumschema voor het gehele traject zie de NIVE website)) 3/6/2012 blz. 17

18 Bijlage 1. Voorbeeld van een goedgekeurd plan van aanpak Onderstaand stuk is een voorbeeld van een goedgekeurd plan van aanpak. Dit voorbeeld komt uit de HOFAM opleiding. Gegevens Naam : Gerrit Jansen Adres : Broodbakkersstraat 17 Woonplaats 9999 AA Bakkerswolde adres : Telefoonnummers : Privé : Examennummer : 6599 Zaak : Mobiel : Datum van inzending : 31 mei 20.. Inleiding Broodfabriek Bakker BV is in 2005 ontstaan uit de samenvoeging van een aantal bakkerijen. Behalve bakkerijen maken ook verkooppunten deel uit van het bedrijf, waarvan een deel als franchise. Er werken 120 medewerkers. De directie bestaat uit 3 leden, die elk een eigen taakgebied hebben. Het MT wordt gevormd door de directie, de controller, de productiechef en het hoofd verkooppunten. Het bedrijf is vorig jaar fors gereorganiseerd De omzet was het vorig jaar 12 miljoen. Het bedrijf had vorig jaar een verlies van 1.5 miljoen. Dit verlies kwam pas na de jaarafsluiting naar voren en wordt toegeschreven aan de concurrentie van de grootwinkelbedrijven, de investeringen en de uit de hand gelopen productie- en automatiseringskosten. Probleemstelling Uit het verlies, dat pas na de jaarafsluiting naar voren is gekomen, blijkt dat het management over onvoldoende stuurinformatie heeft beschikt. Doelstelling Het ontwikkelen van managementinformatie, die de directie/mt meer mogelijkheden biedt om tijdig inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de jaarresultaten van het bedrijf. Deelvragen Hoe ziet de organisatie er uit; is de administratieve organisatie na de reorganisatie aan gepast aan de nieuwe situatie. Wat is de cultuur in de organisatie. Is de reorganisatie geslaagd. Wat zijn de knelpunten in de informatievoorziening. Welke eisen stellen de directie en het MT aan de informatievoorziening. Kan het systeem aan de eisen van de controller voldoen. Welke mogelijkheden had de controller om eerder ontstane verliezen te signaleren. Belang Dat de directie in de loop van een jaar reeds maatregelen kan nemen als verliezen dreigen te ontstaan en/of met de financiële situatie op korte termijn problemen ontstaan Beperkingen De franchise verkooppunten worden buiten beschouwing gelaten omdat hier ingewikkelde juridische en fiscale problemen aan ten grondslag liggen. 3/6/2012 blz. 18

19 Reikwijdte In de scriptie zal als de verbetering van het management accountingsysteem worden uitgewerkt. Onderzoeksmethode Door een analyse van de bestaande situatie zal de basis worden gelegd om met behulp van de theorie het inzicht in de financiële positie en de managementinformatie te verbeteren. Er wordt vooral gebruik gemaakt van de ideeën van een aantal geïnterviewde collega's en de lesstof met name van de vakken O&M (Organisatie & Management), BIV (Bestuurlijke Informatieverzorging), FIM (Financial Management) en MAC (Management Accounting & Control). Opzet van de scriptie Titelblad (titel, naam kandidaat, examennummer) 1. Inhoudsopgave 2. Managementsamenvatting 3. Inleiding met o.a. beschrijving van de organisatie, het ontstaan van de problemen, de probleemstelling en op welke wijze de probleemstelling is uitgewerkt 4. Beschrijving huidige situatie; welke knelpunten komen hieruit naar voren 5. Analyse van de knelpunten 6. Beschrijving van de gewenste situatie en de onderbouwing. 7. Confrontatie gewenste situatie en de theorie 8. Alternatieve mogelijkheden 9. Conclusies en aanbevelingen 10. Gebruikte literatuur Bijlage 1 Organisatieschema Bijlage 2 voor- en nadelen van de Balanced Scorecard. Bijlage 3 Korte samenvatting interviews Voorlopige literatuurlijst - De syllabus van vak M&O en vak FIM; - Basisboek Informatie en Control van E.H.J. Vaassen e.a.; - Modern Management Control Systems van Merchant. 3/6/2012 blz. 19

20 Bijlage 2. Invulformulier plan van aanpak Gegevens Naam : Adres : adres : Telefoonnummers Privé : Zaak : Mobiel : Examennummer : Datum van inzending : Inleiding Probleemstelling Doelstelling Deelvragen Belang Beperkingen Reikwijdte Onderzoeksmethode Opzet van de scriptie Titelblad (titel, naam kandidaat, examennummer) 1. Inhoudsopgave 2. Managementsamenvatting 3. Inleiding Etc. Bijlagen Voorlopige literatuurlijst 3/6/2012 blz. 20

1. Opzet plan van aanpak

1. Opzet plan van aanpak 1. Opzet plan van aanpak Het plan van aanpak dient als leidraad bij het maken van de scriptie. De scriptiebegeleider ontvangt van tevoren het plan van aanpak en adviseert de kandidaat met betrekking tot

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen

Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen Dit is de versie die sinds op de site staat en geldt voor alle startende deelnemers gestart in sept. 2017 Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen

Nadere informatie

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR'

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' Uitgave 1 januari 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het deelexamen ter verkrijging van het deelcertificaat Betontechnologisch

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo 2017-2018 Landsexamen Aruba Directie Onderwijs, afdeling Examenbureau Voorwoord Dit is het document Algemene informatie Profielwerkstuk

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen)

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Handleiding notariële bachelorscriptie

Handleiding notariële bachelorscriptie Handleiding notariële bachelorscriptie 2016-2017 1. Algemene Handleiding bachelorscriptie; contactinformatie Deze Handleiding bevat informatie over het schrijven van een bachelorscriptie Notarieel recht.

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsbereik

Artikel 1 Toepassingsbereik Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Nederlandstalige opleidingen Inhoud Artikel 1 Toepassingsbereik... 1 Artikel 2 Scriptiecoördinator/scriptiebegeleider... 1 Artikel 3 Doel... 2 Artikel 4 Studielast...

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur)

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur) Maatschappijleer Staatsexamen havo Programma van toetsing en afsluiting (vernieuwde profielstructuur) 2010 Inhoudsopgave Opzet van het examen... 3 Het examenprogramma... 3 Beschrijving eindtermen... 3

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - 9 10 o o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Toetsingskader scriptie master Financieel recht SCRIPTIE BEOORDELINGSFORMULIER MASTER FINANCIEEL RECHT Uitleg beoordelingsformulier

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen

Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen 1 Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen Inhoud Inleiding... 4 A Algemeen deel... 4 1 Begripsbepalingen... 4 2 Examens... 5 2.1 Exameneisen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

Examinering NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Examinering NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen) NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen) De hoofdlijnen Verantwoordelijk voor de inhoud van de examinering is een examenbestuur NEVI PLP ten minste bestaande uit: een vertegenwoordiger

Nadere informatie

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Algemene criteria 1. De scriptie is het schriftelijke verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in een grote mate van

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie 25 augustus 2010 Artikel 1: Algemene doelstellingen De bachelorscriptie is een bijzondere

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

- mr C. de Groot (c.degroot@law.leidenuniv.nl) voor onderwerpen op het gebied van het ondernemingsrecht;

- mr C. de Groot (c.degroot@law.leidenuniv.nl) voor onderwerpen op het gebied van het ondernemingsrecht; Scriptieleidraad Ondernemingsrecht 1 Procedurevoorschriften De afdeling Ondernemingsrecht heeft voor studenten die op het gebied van het ondernemingsrecht of het intellectueel eigendomsrecht een masterscriptie

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen

Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen 1 Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen Inhoud Inleiding... 4 A Algemeen deel... 4 1 Begripsbepalingen... 4 2 Examens... 5 2.1 Exameneisen

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG.

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG. REGLEMENT voor het afnemen van het examen SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ONDERSTEL CARAVAN EN AANHANGWAGENS SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ELEKTRO CARAVAN SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD OPBOUW CARAVAN

Nadere informatie

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement)

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement) REGLEMENT voor het afnemen van het examen BEVOEGDHEIDSVERLENGING KEURMEESTER CARAVAN EN CAMPER zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Bevoegdheidsverlenging Keurmeester Caravan en Camper. Goedgekeurd

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP 2016 Kaber Groep 1 INHOUDSOPGAVE 1. Definities 2. Studentendossier 3. Onderdelen tentamens 4. Algemene indeling toets, evaluatie en ontwikkelingsmomenten 5. Tentamen

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

2. Examenreglement assessment LHP 2016

2. Examenreglement assessment LHP 2016 2. Examenreglement assessment LHP 2016 Opmerking vooraf Door deelname aan het examen bevestigt de examenkandidaat dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van dit examenreglement. Voor de kandidaat die

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie mei 2013 met het oog op het academiejaar 2013-2014. Artikel 1: Algemene doelstellingen De

Nadere informatie

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC Regeling toelating tot de opleiding BC of SC De opleidingen Betonconstructeur HTI (BC) en staalconstructeur HTI (SC) bestaan uit drie studiejaren, respectievelijk BS1, BC2/SC2 en BC3/SC3. Studenten worden

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:...

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje Colegio Arubano Profielwerkstuk VWO Cursus 2011 2012 Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje PWS 2011-2012 Inhoudsopgave 1 I. Inleiding: het profielwerkstuk

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie

Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie Hoofdstuk 14 Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie 1.Algemene bepalingen Dit reglement verstaat onder: 1.1 Wijnacademie : het instituut dat de opleiding tot het behalen

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Aanvang

1. Inleiding. 2. Aanvang Studenthandleiding Bachelorscriptie Burgerlijk recht 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 2 Doel bachelorscriptie... 2 Aansluiting bij eerder geschreven essays... 2 2. Aanvang... 2 Introductiecollege... 2

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE INLEIDING 2 1. HET BACHELOREINDWERKSTUK KI 3 2. PROCEDURES 4 2.1. AANMELDINGSPROCEDURE 4 2.2. PROCEDURE BIJ AFRONDING 5 2.3. GESCHILLEN 5 3. BEGELEIDING EN

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

Maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel) Staatsexamen vwo. Programma van toetsing en afsluiting. (oude profielstructuur)

Maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel) Staatsexamen vwo. Programma van toetsing en afsluiting. (oude profielstructuur) Maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel) Staatsexamen vwo Programma van toetsing en afsluiting (oude profielstructuur) 2010 Inhoudsopgave Opzet van het examen...3 Het examenprogramma...3 Beschrijving

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE Certificering EHBDu A Voorwaarden De cursus is toegankelijk voor horeca- en veiligheidspersoneel en politie. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde trainer EHBDu A of B. De cursus wordt aangemeld

Nadere informatie

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS)

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) Latijns-Amerika Studies (LAS) BA programma REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) De Bacheloropleiding Latijns-Amerika Studies (specialisatie geschiedenis) wordt in het tweede semester

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Examenreglement NBS sierduivenkeurmeester

Examenreglement NBS sierduivenkeurmeester 1 Examenreglement NBS sierduivenkeurmeester Artikel 1. Algemene Bepalingen. Naast de in dit reglement genoemde bepalingen zijn de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de N.B.S, en de Statuten, Reglementen

Nadere informatie

KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN TANDEMBEVOEGDHEID. M/V

KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN TANDEMBEVOEGDHEID. M/V KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN TANDEMBEVOEGDHEID. M/V INHOUDSOPGAVE bladzijde KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN... 1 I. OPLEIDINGSPROGRAMMA

Nadere informatie

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio).

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio). Examenwijzer Praktijkopleiding MKB Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

Via de studiegids en tijdens de lesavonden :HONHDGYLH]HQZRUGHQRSYRRUKDQGDDQVWXGHQWHQJHJHYHQRYHUGHDIVWXGHHUVFULSWLH"

Via de studiegids en tijdens de lesavonden :HONHDGYLH]HQZRUGHQRSYRRUKDQGDDQVWXGHQWHQJHJHYHQRYHUGHDIVWXGHHUVFULSWLH Augustus 2005, 6RPVNXQQHQVFULSWLHNRVWHQGHVSXLJDWHQXLWORSHQ Als SPD student heb je er zo n 4 jaar studeren opzitten en dan begin je met je scriptie. Bij sommige opleiders gaat dan de kassa pas echt rinkelen.

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/153

Zaaknummer : 2014/153 Zaaknummer : 2014/153 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 10 december 2014 Partijen : Appellant en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Trefwoorden : Begeleiding, (tussentijdse) beoordeling, evenredigheidsbeginsel,

Nadere informatie

Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1

Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1 Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1 Nadat je je hebt aangemeld voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA namens de Raad voor de Praktijkopleidingen of je wordt

Nadere informatie

Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 1

Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 1 Examenlijn Diploma Examen Niveau Positionering Versie 1.2 Geldig Vastgesteld Juni 2013 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Financieel Administratief Rapporteren en Adviseren door Financials vergelijkbaar

Nadere informatie

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 3 (2013-2015)?

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 3 (2013-2015)? Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 3 (2013-2015)? Inleiding Een registratie in de registers A-RMT of K-RMT heeft steeds een looptijd van maximaal 12 maanden. Na

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 2 Examens 03 Paragraaf 1: Theorie-examen Paragraaf 2: Praktijkexamen Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen Hoofdstuk 3 Nascholing 06 Hoofdstuk

Nadere informatie

RICHTLIJNEN KERKELIJK EXAMEN

RICHTLIJNEN KERKELIJK EXAMEN Oud-Katholiek Seminarie Kerkelijke Opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, verbonden aan het Departement Filosofie en Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht RICHTLIJNEN KERKELIJK EXAMEN

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek

De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek Reglement 2014-2015 1. Omschrijving 1.1 De MA-scriptie is een schriftelijk verslag van een door de student zelfstandig opgezet en uitgevoerd onderzoek.

Nadere informatie

Procedure Bachelorthesis Theologie

Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie (9 ECTS) bestaat uit een eigen weergave van en reflectie op bestaande kennis en inzichten door de student op het

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv 9000.17/ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv INHOUDSOPGAVE Inleiding Werkingsgebied 3 4 Toezicht 4 Examinering 4 Procedure examinering 6 Beoordeling 7 Uitslag 9 Behandeling van

Nadere informatie

Examenwijzer Praktijkopleiding AA

Examenwijzer Praktijkopleiding AA Examenwijzer Praktijkopleiding AA Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 28-09--2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder

Nadere informatie

Examenregeling. Landelijk Examen. Praktijkvoerend Astroloog. Informatie voor de kandidaat

Examenregeling. Landelijk Examen. Praktijkvoerend Astroloog. Informatie voor de kandidaat Examenregeling Landelijk Examen Praktijkvoerend Astroloog december 2011 Informatie voor de kandidaat Inhoud Inleiding... 3 1. Het Examen... 4 Het examen van de opleiding... 4 Het landelijk examen... 4

Nadere informatie

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen)

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen

Nadere informatie

Handboek Woningmarktconsultant

Handboek Woningmarktconsultant Handboek Woningmarktconsultant INLEIDING In dit handboek wordt uitgebreide informatie gegeven over hoe u kunt afstuderen bij SVMNIVO als woningmarktconsultant. Dit handboek behoort bij het examenreglement

Nadere informatie

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST)

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is uitsluitend van toepassing op het praktijkonderzoekstage-scriptie

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht.

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht. Beoordeling I: Het Plan van Aanpak (eerste versie) Datum: 1. Past het onderwerp in het profiel - aangeven bij welke vakken het werkstuk aansluit - zijn de vakken herkenbaar in het plan on ed Afspraken

Nadere informatie

Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur

Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur 2014-15 1. Definitie De BA-scriptie is een schriftelijke weerslag van een praktische oefening in het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]'

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' EXAMENREGLEMENT 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' Uitgave januari 2014 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Algemene Basiskennis Beton [abb],

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan. Sportleider 3 Geven van trainingslessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL NAAM LEERLING.. KLAS.. TITEL PWS VAK. NAAM BEGELEIDEND DOCENT DATUM Inhoud inleverdata Formulier 1 keuze van het onderwerp (stap 1) Beoordelingsmoment I

Nadere informatie

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2 REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO Inhoudsopgave Philips van Horne versie 31 juli 2016 pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Organisatie van het schoolexamen 2 2.1. Algemene bepalingen 2 2.2. Verschillende

Nadere informatie

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Bijlagen (2008-2009) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Het onderzoeksvoorstel dat na vier weken bij de begeleider moet worden ingediend omvat een (werk)titel, een uitgewerkte probleemstelling (die een belangrijke

Nadere informatie