EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM"

Transcriptie

1 EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat: Examen: Module: Leerstof: Scriptie: Examenbureau: Huishoudelijk reglement: Internetsite NIVE Opleidingen b.v. gevestigd te Rijswijk de opleiding Hoger Financieel Administratie Management een onafhankelijke commissie van deskundigen de voorzitter van de examencommissie degene die bij een examen verantwoordelijk is voor het goede verloop degene die bij een schriftelijke examen de kandidaat beoordeelt op kennis, inzicht en vaardigheden degene die bij een mondeling examen de kandidaat beoordeelt op kennis, inzicht, vaardigheden de persoon die toegelaten is tot het afleggen van een examen de toetsing om te beoordelen of een kandidaat voldoet aan de gestelde exameneisen een deel van de exameneisen dat afzonderlijk wordt geëxamineerd de vaardigheden en materie, die de kandidaat moet beheersen om aan de exameneisen (eindtermen) te voldoen een door een kandidaat gemaakte eindopdracht waarin een door de kandidaat gekozen en door de examencommissie goedgekeurde probleemstelling wordt uitgewerkt het bureau dat de dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot het examenreglement uitvoert het huishoudelijk reglement van de HOFAM opleiding de internetsite van NIVE Opleidingen: ARTIKEL 2. TOELATINGSEISEN HOFAM OPLEIDING 1. Tot het deelnemen aan de HOFAM opleiding worden kandidaten toegelaten die voldoen aan de volgende twee eisen: 1. Een diploma Bachelor Bedrijfseconomie bezitten (zoals het diploma HEAO-BE of volledig SPD), het PC-1 of PC-2 diploma, of een gelijkwaardig diploma waarbij de voor de opleiding vereiste basiskennis in belangrijke mate aanwezig is. 2. Werkervaring hebben op HBO-niveau op financiële afdeling en werkzaamheden verrichten die betrekking hebben op de controllerfunctie. 2. Tot de HOFAM opleiding kunnen in bijzondere gevallen ook kandidaten worden toegelaten die niet voldoen aan lid 1 van dit artikel. Dit is ter beoordeling van de Examencommissie. ARTIKEL 3. EXAMENEISEN VOOR HET BEHALEN VAN HET DIPLOMA 1. Voor het behalen van het diploma dienen de kandidaten: 1. De schriftelijke examens van de modules met een voldoende te hebben afgesloten. De Examencommissie kan beslissen dat het maken van een schriftelijk examen wordt vervangen door mondeling examen. 2. Een scriptie te schrijven en deze mondeling te verdedigen. ARTIKEL 4. MODULES OPLEIDING pagina 1

2 1. De modules voor de HOFAM opleiding zijn: - Organisatie & Management (O&M) - Bestuurlijke Informatieverzorging (BIV) - Externe Verslaggeving (EXV) - Financieel Management (FIM) - Management Accounting (MAC) - Bedrijfsfuncties (BFU) - Communicatie (COM) 2. Voor de module Communicatie dienen de kandidaten een aantal opdrachten uit te voeren in plaats van het maken van een schriftelijk examen. 3. De examen commissie kan in het huishoudelijk reglement vastleggen dat opdrachten, die tijdens de lessen worden gegeven, meetellen voor de bepaling van het cijfer van een examen. ARTIKEL 5. EXAMENCOMMISSIE 1. Het examen wordt georganiseerd en beoordeeld onder verantwoordelijkheid van de examencommissie. Zij neemt hierbij de bepalingen van dit examenreglement en van het huishoudelijk reglement in acht. 2. De leden worden benoemd uit de kring van vakinhoudelijke en/of educatieve deskundigen. 3. In een afzonderlijk protocol is het benoemen en ontslaan van de examencommissie geregeld. 4. De examencommissie regelt onderling de werkzaamheden voor zover deze in dit examenreglement niet aan de voorzitter zijn toegewezen. 5. De examencommissie kan nadere voorwaarden stellen aan de toelating tot de opleiding. ARTIKEL 6. EXAMENBUREAU 1. Het examenbureau is een secretariaat waar de dagelijkse organisatorische en administratieve werkzaamheden worden uitgevoerd die nodig zijn voor de voorbereiding, de uitvoering en de beoordeling van het examen. 2. Het examenbureau staat onder toezicht van de examencommissie. 3. De examencommissie stelt de regels en procedures op, die het goed functioneren van het examenbureau moeten waarborgen. 4. Het examenbureau is het postadres van de examencommissie. 5. Het examenbureau zorgt er voor dat kandidaten tijdig voor het examen worden uitgenodigd en op de hoogte worden gesteld van alles dat nodig is voor een goed verloop van het examen. ARTIKEL 7. EXAMENPROCEDURES 1. Het examenbureau zorgt in overleg met de voorzitter dat elk half jaar het examenrooster wordt vastgesteld en gepubliceerd op de internetsite. De examens worden minimaal twee maal per jaar afgenomen. 2. De examencommissie bepaalt in onderling overleg welk lid van de examencommissie bij een schriftelijk dan wel mondeling examen als dagvoorzitter optreedt. 3. De dagvoorzitter is verantwoordelijk voor een goed verloop van de examens. Hij stelt een protocol op over het verloop van het examen. 4. Het examenbureau zorgt voor voldoende toezicht bij een schriftelijk examen. 5. Het examenbureau zorgt dat de kandidaten tijdig voor de aanvang van een schriftelijk examen in kennis worden gesteld van hetgeen zij voor het verloop van het examen dienen te weten. ARTIKEL 8. OPSTELLEN SCHRIFTELIJKE EXAMENS pagina

3 1. Het examenbureau nodigt in overleg met de voorzitter van de examencommissie docenten of andere deskundigen uit om cases en/of vraagstukken met de hierbij behorende richtlijnen en beoordelingsnormen op te stellen. Hierbij worden de eindtermen, zoals in het huishoudelijk reglement zijn vastgelegd, in acht genomen. 2. De examencommissie stelt de cases en/of vraagstukken voor een schriftelijk examen vast. Zij kan hierbij aanvullingen of wijzigingen aanbrengen. Zij zorgt daarbij voor een goede verdeling van de opgaven over de stof en houdt rekening met de zwaarte en de beschikbare tijdsduur. 3. De examencommissie stelt de richtlijnen en de beoordelingsnormen vast en bepaalt de hulpmiddelen die door de kandidaten gebruikt mogen worden. 4. Zolang de opgaven niet aan de kandidaten zijn uitgereikt bestaat voor het examenbureau, de examencommissie, de opstellers van vraagstukken en anderen die hierbij betrokken zijn, de verplichting om de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen en geheimhouding te bewaren. ARTIKEL 9. VORM EN DUUR SCHRIFTELIJE EXAMENS 1. In elk examen worden vragen gesteld die betrekking hebben op de leerstof van één module. 2. De tijdsduur van een examen wordt vastgesteld door de examencommissie en bedraagt minimaal één uur en maximaal vier uur. 3. De examencommissie kan beslissen dat een examen mondeling wordt afgenomen. Het examenbureau stelt de belanghebbende kandidaten hiervan tijdig op de hoogte. De examencommissie stelt hiervoor de voorwaarden vast voor zover deze niet in dit examenreglement of huishoudelijk reglement zijn opgenomen. 4. De tijdsduur van een mondeling examen wordt vastgesteld door de examencommissie en bedraagt tenminste een half uur en ten hoogste anderhalf uur. ARTIKEL 10. UITVOERING SCHRIFTELIJKE EXAMENS 1. Over de schriftelijke examens die aan de kandidaten zijn uitgedeeld mogen geen inlichtingen of mededelingen meer worden gedaan behalve door of namens de dagvoorzitter. 2. Tijdens een schriftelijk examen is het de kandidaat niet toegestaan zich zonder toestemming van een toezichthouder buiten de zaal te begeven. 3. De kandidaat mag alleen gebruik maken van de door de examencommissie toegelaten syllabi, boeken en hulpmiddelen. Het examenbureau zal dit tijdig aan de kandidaten mededelen. 4. Het gemaakte schriftelijk examen wordt door of namens de dagvoorzitter in ontvangst genomen. 5. Het examenbureau zorgt dat het gemaakte werk met de opgaven en de door de examencommissie vastgestelde richtlijnen en beoordelingsnormen aan de betrokken correctoren worden toegezonden en geeft aan voor welke datum het examenwerk gecorrigeerd aan het examenbureau geretourneerd moet worden. 6. Over de resultaten van het schriftelijk examen maakt de voorzitter een protocol op. ARTIKEL 11. TOEZICHT 1. De verantwoordelijkheid voor het toezicht bij een examen ligt bij de dagvoorzitter. 2. De dagvoorzitter heeft de leiding. 3. De dagvoorzitter ziet erop toe dat voor elke zaal waar kandidaten het schriftelijk examen uitwerken steeds adequaat toezicht aanwezig is. ARTIKEL 12. BEOORDELING SCHRIFTELIJKE EXAMENS pagina 3

4 1. De correctoren beoordelen het ontvangen schriftelijk werk met inachtneming van de beoordelingsnormen en dienen hun beoordeling in bij het examenbureau, voorzien van de toelichting die zij voor een juiste waardering van belang achten. 2. Het resultaat van een examen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de schaal van 1 tot 10, waarbij de decimaal 0.5 wordt afgerond naar boven. Het afgeronde cijfer 5 of lager wordt als onvoldoende aangemerkt. 3. De examencommissie stelt het resultaat van het examen per deelnemende kandidaat vast. 4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 weken na de datum van het examen, wordt de uitslag bekend gemaakt. ARTIKEL 13. SCRIPTIE 1. Voor de scriptie wordt door de kandidaat aan de examencommissie een probleemstelling voorgelegd. 2. De examencommissie beoordeelt, met inachtneming van het examenreglement en het huishoudelijk reglement, de voorgestelde probleemstelling. Zij keurt deze al dan niet goed, dan wel geeft zodanige aanwijzingen dat de kandidaat in staat is de voorgestelde probleemstelling zodanig aan te passen dat daarna goedkeuring kan worden verkregen. 3. De examencommissie stelt de criteria voor de beoordeling van de scripties vast. Deze criteria worden op de internetsite gepubliceerd. 4. Een kandidaat die een scriptie heeft gemaakt die verdedigbaar is gesteld, dient de scriptie ter beoordeling in te leveren bij het examenbureau. 5. De scriptie wordt door twee examinatoren, onafhankelijk van elkaar, met inachtneming van de criteria die daarvoor door de examencommissie zijn gesteld en het huishoudelijk reglement beoordeeld. Zij dienen hun beoordeling, voorzien van een toelichting, in bij de examencommissie. De beoordeling wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de schaal van 1 tot De examencommissie stelt het eindcijfer voor de scriptie vast op basis van de door de examinatoren gegeven cijfers. De examencommissie kan in twijfelgevallen een eigen beoordeling geven. 7. Als de examencommissie de scriptie als onvoldoende beoordeeld dan geeft de examencommissie daarover een schriftelijke toelichting aan de kandidaat. ARTIKEL 14. MONDELING EXAMEN 1. Aan het mondeling examen kan slechts worden deelgenomen als de scriptie verdedigbaar is verklaard. 2. Een kandidaat mag maximaal 2 onvoldoendes hebben voordat hij/zij het mondeling examen kan afleggen. 3. Het mondeling examen wordt door tenminste twee examinatoren afgenomen. 4. Een mondeling examen duurt ten minste 30 minuten en ten hoogste 45 minuten. 5. Tijdens het mondeling examen wordt een toelichting gevraagd op de scriptie en kan over de lesstof in relatie tot de scriptie worden gevraagd. De examencommissie kan beslissen dat derden in dit examen kunnen participeren. 6. Van het verloop van het mondeling examen worden door de examinatoren de vragen vastgelegd of worden de criteria van een score voorzien. De examinatoren brengen verslag uit aan de dagvoorzitter van het mondeling examen. ARTIKEL 15. BEOORDELING MONDELING EXAMEN pagina

5 1. De examinatoren stellen gezamenlijk het cijfer voor het mondeling examen vast bestaande uit een geheel cijfer uit een schaal van 1 tot 10. Dit cijfer wordt ingediend bij de dagvoorzitter van het mondeling examen. 2. Onmiddellijk na afloop van het mondeling examen stelt de dagvoorzitter het definitieve cijfer vast, waarbij het vastgestelde cijfer vijf of lager als onvoldoende wordt aangemerkt. 3. Indien het mondeling examen heeft geleid tot een onvoldoende geeft de examencommissie een schriftelijke toelichting om de kandidaat richting te geven bij het opnieuw afleggen van het mondeling examen. 4. Een kandidaat die voor het mondeling examen een onvoldoende heeft behaald wordt in staat gesteld om alleen het mondeling examen opnieuw af te leggen. ARTIKEL 16. DIPLOMA 1. Een kandidaat ontvangt het diploma als deze voor alle in artikel 4 genoemde modules een voldoende heeft behaald, voor de module Communicatie een akkoord heeft gekregen en een voldoende heeft gehaald voor het mondeling examen. 2. Bij het diploma behoort een lijst van uitslagen waarop vermeld staan de behaalde cijfers voor de modules en het mondeling examen. 3. Het diploma wordt namens de examencommissie door de voorzitter getekend. ARTIKEL 17. AANVULLENDE BEPALINGEN 1. Een behaald examen heeft een geldigheid van vier jaar vanaf het moment waarop voor een examen het cijfer 6 of hoger is behaald. 2. Aan een zelfde examenonderdeel mag niet meer dan vier maal worden deelgenomen. ARTIKEL 18. KANDIDATEN MET EEN BEPERKING De voorzitter kan toestaan dat een kandidaat met een lichamelijke en of zintuiglijke beperking de examenonderdelen aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden die de gesteldheid van de kandidaat toelaat. De wijze van aanpassing stelt hij vast in overleg met de examencommissie. ARTIKEL 19. UITSLUITING 1. Indien een kandidaat zich met betrekking tot een examen aan enig bedrog heeft schuldig gemaakt dat vóór of tijdens het examen wordt ontdekt, ontzegt de dagvoorzitter hem/haar de (verdere) deelneming aan dat examen. Indien een kandidaat in enig ander opzicht in strijd met de voorschriften heeft gehandeld en dit vóór of tijdens een examen wordt ontdekt, is de dagvoorzitter bevoegd hem/haar de (verdere) deelneming aan dat examen te ontzeggen. 2. Indien het bedrog eerst na afloop van een examen wordt ontdekt, ontvangt de kandidaat geen cijfer dan wel wordt een gegeven cijfer nietig verklaard en een eventueel uitgereikt diploma teruggevorderd. Indien een andere onregelmatigheid eerst na afloop van het examen wordt ontdekt, is de voorzitter bevoegd op dezelfde wijze te handelen. 3. Van bedrog of onregelmatigheden als bedoeld onder 1 en 2 van dit artikel doet de dagvoorzitter dan wel de voorzitter zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de leden van de examencommissie en aan NIVE Opleidingen. 4. Van een mededeling als bedoeld onder 3 zendt de examencommissie omgaand bij aangetekend schijven afschrift aan de kandidaat en wijst hem/haar daarbij schriftelijk op het bepaalde onder lid 5 van dit artikel pagina 5

6 5. De kandidaat kan tegen een beslissing als bedoeld onder 1 of 2 in beroep gaan bij de examencommissie. ARTIKEL 20. BEROEP 1. Een kandidaat kan tegen de beslissing van de examencommissie, de uitslag van een examen of tegen het besluit tot niet goedkeuring van de probleemstelling, dan wel tegen een beslissing genoemd in artikel 19, binnen twintig werkdagen na berichtgeving over die uitslag/beslissing schriftelijk beroep aantekenen bij de examencommissie. Het beroep dient met redenen omkleed te zijn. 2. Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van naam, adres en examennummer. 3. De examencommissie stelt zo nodig na verder onderzoek, daarbij eventueel bijgestaan door deskundigen, de definitieve uitslag vast of neemt een definitieve beslissing. Deze uitslag/beslissing is bindend. 4. Indien een kandidaat bij het beroep in het gelijk is gesteld en bij zijn/haar studie nadeel heeft ondervonden van de oorspronkelijke uitslag/beslissing, dan zal NIVE Opleidingen trachten naar redelijkheid dit nadeel zoveel mogelijk te beperken. ARTIKEL 21. BIJZONDERE BESLISSINGSBEVOEGDHEDEN Omtrent aangelegenheden die een beslissing vragen, zonder in dit examenreglement te zijn geregeld, beslist de voorzitter van de examencommissie. Bij spoedeisende zaken kan deze beslissingsbevoegdheid, indien de voorzitter niet kan worden geraadpleegd, worden uitgeoefend door de dagvoorzitter. Van deze beslissing wordt mededeling gedaan aan de voorzitter van de examencommissie. ARTIKEL 22. VASTSTELLING EXAMENREGLEMENT 1. Dit examenreglement is op 1 maart 2013 vastgesteld door de voorzitter van de examencommissie en de productmanager van NIVE Opleidingen. 2. Het examenreglement kan worden gewijzigd nadat de voorzitter van de examencommissie en de productmanager van NIVE Opleidingen overeenstemming hebben bereikt over de aan te brengen veranderingen. 3. Dit examenreglement vervangt de voorgaande examenreglementen. 4. Voor kandidaten, die hun opleiding voor 1 maart 2013 zijn begonnen, kan de voorzitter in bijzondere gevallen het voorgaande examenreglement geheel of gedeeltelijk van toepassing verklaren. J.A.W. Seijsener Voorzitter Examencommissie drs. P.W.M. Buddingh Productmanager Financiële Opleidingen pagina

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Examenreglement mondelinge SRM examens

Examenreglement mondelinge SRM examens Examenreglement mondelinge SRM examens Algemeen 1. Het mondeling examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het mondeling SRM-examen. 2. Het mondeling

Nadere informatie

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015 Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 2 Inhoud Regels & Richtlijnen... 1 1. Toepassingsgebied... 4 2. Algemeen... 4 3. Samenstelling

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Kenmerk 2010-9-OER Blad 1/75 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 5 Onderwijs- en examenregeling 9 1. De opleiding 11 2. Bewaking van studievoortgang

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Crohonummer: 34190 variant: voltijd Studiejaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document 1.2

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2012 2013 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Commerciële Economie crohonummer: 3440 variant: voltijd major: Commerciële Economie INHOUDSOPGAVE. Algemeen. Doel van dit document. Informatie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3 Onderwijs- en Examenregeling voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015/2016 van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University voor studenten die zijn gestart per

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a.

Examenreglement 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Examenreglement 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. 2014-2015 1 Voorwoord De belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Blad 1/76 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: Toelating, instroom, doorstroom 7 Hoofdstuk 3: De opleiding 10 Hoofdstuk 4: Examens

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie