COMOG certificaat. Onderhoudskundige Vastgoed EXAMENREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMOG certificaat. Onderhoudskundige Vastgoed EXAMENREGLEMENT"

Transcriptie

1 COMOG certificaat Onderhoudskundige Vastgoed EXAMENREGLEMENT Versie 03 1 januari 2008

2 INHOUDSOPGAVE 1 BEGRIPSBEPALINGEN 2 2 WERKINGSGEBIED 3 3 EXAMENRAAD 4 4 EXAMENCOMMISSIE 5 5 EXAMINATOR EN GECOMMITTEERDE 6 6 EXAMENBUREAU 7 7 EXAMINERING INHOUDELIJK 8 8 EXAMINERING ORGANISATORISCH 9 9 PROCEDURE TOELATING TOT EXAMINERING PROCEDURE EXAMINERING BEOORDELING UITSLAG KLACHTBEHANDELING SLOTBEPALINGEN 16 Bij dit examenreglement behoort een aanhangsel, waarin nadere bepalingen voor het examen zijn vastgelegd, dat jaarlijks wordt vastgesteld. Examenreglement versie 03 - januari 2008 blad 1 van 16

3 1 BEGRIPSBEPALINGEN COMOG COMOG staat voor Consultants van Onderhouds-Management voor Onroerend Goed. De COMOG is een vereniging die zich ten doel stelt om de kennis en kwaliteit binnen het vakgebied van onderhoud en beheer van vastgoed te verbeteren. Bestuur van de COMOG Het bestuur van de COMOG is door de leden benoemd en geeft leiding aan de activiteiten van de vereniging. Leden van de COMOG De leden van de COMOG zijn onafhankelijke consultants die zich (onder andere) bezig houden met advisering op het gebied van onderhoud en beheer van vastgoed, zowel op gebouwniveau als op portefeuilleniveau. De leden van de COMOG hebben geen financiële binding met uitvoerende partijen (aannemers). Certificaat Onderhoudskundige Vastgoed Het certificaat Onderhoudskundige Vastgoed wordt uitgegeven aan personen die het examen Onderhoudskundige Vastgoed met goed gevolg hebben afgelegd. Het Certificaat wordt uitgegeven door de COMOG. Examen Het examen omvat alle examenblokken die tijdens examensessies worden geëxamineerd. Examenblok Een examenblok omvat de mogelijke onderwerpen, die tezamen aan de orde worden gesteld en zijn beschreven in het vigerende Aanhangsel bij dit reglement. Examensessie Een examensessie omvat één of meerdere examenblokken die op één dag worden geëxamineerd. Examenreglement versie 03 - januari 2008 blad 2 van 16

4 2 WERKINGSGEBIED artikel 2.1 Dit Examenreglement is van toepassing op de examens die afgenomen worden onder auspiciën van de COMOG voor het Certificaat Onderhoudskundige Vastgoed. artikel 2.2 Tot dit Examenreglement behoort tevens het Aanhangsel bij het Examenreglement. Daar waar in de tekst het Examenreglement wordt benoemd wordt hieronder verstaan dit Examenreglement en het bijbehorende Aanhangsel bij het Examenreglement. artikel 2.3 In het Aanhangsel bij het Examenreglement worden de jaarlijks vast te stellen onderwerpen opgenomen. Examenreglement versie 03 - januari 2008 blad 3 van 16

5 3 EXAMENRAAD artikel 3.1 De Examenraad is belast met de volgende taken: a. het toezicht op de naleving van het Examenreglement; b. het toezicht op de Examencommissie(s); c. het beoordelen van klachten en fraudezaken na instellen van beroep bij de examencommissie. artikel 3.2 De Examenraad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. De leden van de Examenraad dienen een achtergrond te hebben binnen de volgende vakgebieden: juridisch, didactisch en beheer en onderhoud. De leden dienen in de dagelijkse praktijk binnen hun vakgebied werkzaam te zijn. De leden mogen niet afkomstig zijn van bij de COMOG aangesloten bedrijven. Het voorzitterschap van de Examenraad wordt gevoerd door het lid met juridische achtergrond. artikel 3.3 De leden van de eerste zittingstermijn, respectievelijk het juridisch en het didactisch lid, worden aangesteld voor 5 jaar, de overige leden worden aangesteld voor 3 jaar. Na voltooiing van de eerste zittingstermijn van de Examenraad worden de aan te stellen leden telkens voor vijf jaar aangesteld. artikel 3.4 De leden van de Examenraad worden benoemd door het bestuur van de COMOG. Voordat benoeming of herbenoeming van enig lid plaats vindt zal het bestuur van de COMOG hierover in overleg treden met de voorzitter van de Examenraad of diens plaatsvervanger. artikel 3.5 Het honorarium van de leden van de Examenraad wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de COMOG. artikel 3.6 De zittingen van de Examenraad zijn openbaar, tenzij de te bespreken onderwerpen directe belangen van individuele personen of organisaties kunnen schaden. In dat geval kan de Examenraad besluiten deze onderwerpen in besloten zitting te behandelen. De in beslotenheid te behandelen onderwerpen zullen als zodanig in de agenda worden aangemerkt. artikel 3.7 Zowel bij de openbare als de besloten zitting van de Examenraad heeft het bestuur van de COMOG het recht een toehoorder af te vaardigen die als taak heeft het bestuur van de COMOG te informeren over alle van belang zijnde onderwerpen met betrekking tot het Certificaat Onderhoudkundige Vastgoed en de examinering. De vertegenwoordiger van het bestuur van de COMOG heeft geen stemrecht, en zal omtrent de in beslotenheid behandelde onderwerpen geen uitlatingen doen buiten het bestuur van de COMOG, die de betreffende informatie vertrouwelijk zal behandelen. artikel 3.8 De Examenraad komt minimaal 1 maal per jaar bijeen. Examenreglement versie 03 - januari 2008 blad 4 van 16

6 4 EXAMENCOMMISSIE artikel 4.1 De Examencommissie is binnen zijn werkgebied belast met de volgende taken: a. het vaststellen van de af te nemen examens; b. het vaststellen van examenresultaten; c. het samenstellen en beheren van de exameneisen; d. het jaarlijks opstellen en vaststellen van het Aanhangsel bij het Examenreglement ; e. het aanstellen van de examinator(en), examenleider(s), en gecommitteerde(n); f. het behandelen van klachten van kandidaten. artikel 4.2 De Examencommissie bestaat uit minimaal 3 leden en maximaal 7 leden met als achtergrond beheer en onderhoud van vastgoed. De leden dienen in de praktijk van het vakgebied werkzaam te zijn en kunnen zowel COMOG-leden als niet COMOG-leden zijn. Minimaal zullen in de Examencommissie twee COMOG-leden zitting hebben. De Examencommissie kiest uit haar midden een voorzitter. Het ambtelijk secretariaat wordt door het Examenbureau verzorgd. De wijze waarop wordt in overleg met het bestuur van de COMOG vastgesteld. artikel 4.3 Uit de leden van de eerste zittingstermijn van de Examencommissie worden respectievelijk de voorzitter en de secretaris gekozen die worden aangesteld voor 3 jaar, de overige leden worden aangesteld voor 2 jaar. Na voltooiing van de eerste zittingstermijn van de Examencommissie worden de aan te stellen leden telkens voor vijf jaar aangesteld. artikel 4.4 De leden van Examencommissie worden benoemd of herbenoemd door het bestuur van de COMOG. Voordat aanstelling of herbenoeming van enig lid plaats vindt zal het bestuur van de COMOG hierover in overleg treden met de voorzitter van de Examencommissie of diens plaatsvervanger. artikel 4.5 De ingestelde Examencommissie met bijbehorend werkgebied is vermeld in het jaarlijkse aanhangsel van dit reglement. artikel 4.6 Het honorarium van de leden van de Examencommissie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de COMOG. artikel 4.7 De zittingen van de Examencommissie zijn niet openbaar. De COMOG-leden, zitting hebbend in de Examencommissie kunnen gevraagd en ongevraagd het bestuur van de COMOG informeren omtrent de behandelde onderwerpen. Het bestuur van de COMOG zal deze informatie vertrouwelijk behandelen. artikel 4.8 De Examencommissie komt minimaal 2 maal per jaar bijeen. Examenreglement versie 03 - januari 2008 blad 5 van 16

7 5 EXAMINATOR EN GECOMMITEERDE artikel 5.1 De examinator(en) en gecommitteerde(n) worden per examen aangesteld door de Examencommissie. artikel 5.2 Examinator en gecommitteerde dienen een onafhankelijke opstelling te hebben. Zowel de examinator als de gecommitteerde worden geacht eventuele relaties met examinandi te melden aan de voorzitter van de Examencommissie. Bij een eventuele familierelatie of direct commercieel belang worden zij geacht zich terug te trekken. artikel 5.3 De examinator is binnen zijn werkgebied belast met de volgende taken: a. het afnemen van schriftelijke en of mondelinge examens; b. indien daartoe benoemd optreden als examenleider; c. het beoordelen van het schriftelijke of mondelinge examen. De gecommitteerde is belast met toezicht op de uitvoering van de taken van de examinator. De gecommitteerde legt verantwoording af aan de voorzitter van de Examencommissie. artikel 5.4 Het honorarium van de examinator en de gecommitteerde wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de COMOG. Examenreglement versie 03 - januari 2008 blad 6 van 16

8 6 EXAMENBUREAU artikel 6.1 Het aangestelde Examenbureau is vermeld in het Aanhangsel bij het examenreglement. artikel 6.2 Het Examenbureau is binnen zijn werkgebied belast met de volgende taken: a. het voeren van de administratie rond de examens; b. het organiseren van examens; c. het beheren van de examenvragen; d. het beheren van de examens; e. het beheren van het examenwerk van de deelnemers; f. het voeren van het ambtelijk secretariaat van de Examencommissie(s) en de Examenraad. Mogelijke additionele taken zijn opgenomen in het contract tussen het Examenbureau en de COMOG en/of het Aanhangsel bij het Examenreglement. artikel 6.3 Voor de uitvoering van de taken door het Examenbureau zal het Examenbureau in samenwerking met de COMOG een operationeel handboek samenstellen. Als uitgangspunt voor het handboek gelden het Examenreglement, het Aanhangsel bij het Examenreglement, het contract tussen het Examenbureau en de COMOG en eventuele aanvullende werkafspraken. Dit handboek wordt door het Examenbureau actueel gehouden. Wijzigingen worden in overleg met het bestuur van de COMOG doorgevoerd. artikel 6.4 Het Examenbureau wordt aangesteld door het bestuur van de COMOG. artikel 6.5 Het honorarium wordt vastgelegd in een contract tussen het Examenbureau en de COMOG. Deze overeenkomst is niet openbaar. Examenreglement versie 03 - januari 2008 blad 7 van 16

9 7 EXAMINERING INHOUDELIJK artikel 7.1 Het examen is afgestemd op de exameneisen zoals deze zijn vastgelegd in het van toepassing verklaarde Aanhangsel bij het Examenreglement. artikel 7.2 De examinering is individueel. De examinering vindt schriftelijk, mondeling of in de vorm van een combinatie van beide plaats. Indien het een combinatie betreft zal dit een individueel te maken praktijkvraagstuk betreffen met een mondelinge verdediging door de kandidaat. De wijze van examineren wordt jaarlijks per examenblok door de Examencommissie vastgesteld en vastgelegd in het van toepassing verklaarde Aanhangsel bij het Examenreglement. artikel 7.3 Indien de exameneisen uit duidelijk te onderscheiden zelfstandige examenblokken bestaan, kan de stof worden geëxamineerd per examenblok of combinaties van examenblokken (examensessie). artikel 7.4 De te examineren examenblokken, de zwaarte en de duur van het examen zijn vastgelegd in het van toepassing verklaarde Aanhangsel bij het Examenreglement. artikel 7.5 De vragen welke gesteld worden tijdens een mondeling examen dienen direct verband te houden met het door de kandidaat gemaakte praktijkvraagstuk. artikel 7.6 De Examencommissie stelt vooraf vast op welke wijze de waardering van de verschillende opgaven per examen worden gewogen. artikel 7.7 Indien de leesbaarheid van de door de kandidaat ingeleverde antwoorden en/of werkstukken van dien aard is dat door twee examinatoren geen afdoende oordeel over de inhoud van de stukken kan worden gegeven, wordt voor de kandidaat de betreffende examenvraag of het examenblok ongeldig verklaard. Gezamenlijk informeren de examinatoren de Examencommissie schriftelijk op grond waarvan deze zijn beslissing neemt. artikel 7.8 Indien een vrijstelling mogelijk is op grond van een verkregen diploma of een aantoonbaar gevolgde cursus wordt het diploma of de cursus uitdrukkelijk en met name vermeld in het Aanhangsel bij het Examenreglement. Indien een vrijstelling mogelijk is wordt deze pas dan gegeven nadat een op naam van de kandidaat gesteld en gewaarmerkt afschrift wordt overlegd. Examenreglement versie 03 - januari 2008 blad 8 van 16

10 8 EXAMINERING ORGANISATORISCH artikel 8.1 Per onderdeel van het examen wordt een lid van de Examencommissie als examenvoorbereider aangesteld. De examenvoorbereider doet voorstellen voor het examen dan wel het praktijkvraagstuk aan de betreffende Examencommissie. artikel 8.2 De examenopgaven worden vastgesteld door de Examencommissie. artikel 8.3 Voor elk examenblok wordt tenminste éénmaal per jaar examen afgenomen. Ten minste 3 maanden voor het examen worden de data kenbaar gemaakt door de Examencommissie. artikel 8.4 De examens kunnen worden verspreid over verschillende dagen en op verschillende plaatsen worden afgenomen. Indien op meerdere plaatsen hetzelfde schriftelijke examen wordt afgenomen zullen deze examens tegelijkertijd worden gehouden. artikel 8.5 Ter voorbereiding op enig mondeling examen ontvangt de kandidaat gelijktijdig met de uitnodiging een kopie van het door de kandidaat gemaakte praktijkvraagstuk. artikel 8.6 Bij de aanwezigheid van meerdere examinatoren wordt door de Examencommissie een examenleider benoemd. Deze heeft de eindverantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken tijdens het examen. artikel 8.7 De bij het examen aanwezige surveillant(en) hebben tot taak het correcte verloop van het examen te controleren en te handhaven. De surveillanten hebben geen inhoudelijke taak. artikel 8.8 Examens zijn niet openbaar. Examenreglement versie 03 - januari 2008 blad 9 van 16

11 9 PROCEDURE TOELATING TOT EXAMINERING artikel 9.1 De examenkandidaten moeten zich uiterlijk vier weken voorafgaande aan het volledige examen of het herexamen aanmelden door het aanleveren van de inschrijvingsformulieren, het voldoen van het examengeld en het aanleveren van overige gevraagde bescheiden. De termijn van aanmelding wordt gerekend vanaf het moment dat het inschrijvingsformulier bij het examenbureau is ontvangen. artikel 9.2 De inschrijvingsformulieren en gevraagde bescheiden worden door de COMOG of een daarvoor door de COMOG aangestelde beoordeeld op juistheid en volledigheid. De kandidaat wordt geweigerd indien: a. de inschrijvingsformulieren en gevraagde bescheiden niet aan de gestelde eisen voldoen; b. de gevraagde informatie niet voor de in art. 9.1 gestelde termijn is gecorrigeerd; c. bewust onjuiste informatie is verstrekt; d. de betaling niet uiterlijk twee dagen voor het examen is ontvangen. Een weigering wordt binnen twee weken na ontvangst van de stukken schriftelijk medegedeeld. De inschrijver blijft ook na weigering verantwoordelijk voor de betaling van kosten conform de annuleringsregeling. artikel 9.3 Indien door enige handicap de kandidaat aanpassing van de procedure van het examen nodig is, dient de kandidaat dit bij inschrijving kenbaar te maken. De inschrijving dient in dit geval vergezeld te gaan van een algemeen erkende verklaring betreffende de handicap, zoals bijvoorbeeld een dyslexieverklaring. De examencommissie zal in overleg met de kandidaat treden en zonodig beslissen om voor de betreffende kandidaat een aangepaste examenprocedure aan te houden. De kandidaat wordt van de beslissing van de Examencommissie uiterlijk twee weken voor het examen op de hoogte gesteld van de voor hem of haar geldende aanpassingen. artikel 9.4 Door of namens de COMOG worden de in aanmerking komende kandidaten schriftelijk voor het examen uitgenodigd zodra de gevraagde gegevens zijn goedgekeurd. artikel 9.5 Uiterlijk twee weken vóór de dag van het examen worden de kandidaten door of namens de COMOG schriftelijk geïnformeerd over de juiste datum, tijd en plaats van het examen. Examenreglement versie 03 - januari 2008 blad 10 van 16

12 10 PROCEDURE EXAMINERING artikel 10.1 De examinator is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het examen. Zo nodig wordt deze bijgestaan door een of meerdere gecommitteerden die namens hem kunnen handelen. Voor voldoende toezicht bij het schriftelijk examen worden de examinator en of de gecommitteerden bijgestaan door surveillanten. artikel 10.2 De kandidaat die te laat op het examen verschijnt, kan voor (verdere) deelname aan het betreffende examen worden geweigerd. artikel 10.3 Indien de Examencommissie besluit dat een examen wordt afgelast of wanneer door afwezigheid van de examinatoren, ontoegankelijkheid van de examenruimte, of andere overmachtsituaties het examen geen doorgang kan vinden zal het examenbureau een nieuw examen uitschrijven. Alle kandidaten worden dan minimaal vier weken voor de datum van dit examen op de hoogte gesteld. Alle toegelaten kandidaten kunnen zonder meerkosten aan het nieuwe examen deelnemen. Van door kandidaten gemaakte extra kosten ten gevolge van dit uitstel vindt geen vergoeding plaats. artikel 10.4 De kandidaat dient op het examen een geldig legitimatiebewijs met pasfoto te kunnen tonen. artikel 10.5 De kandidaat mag tijdens het examen geen lesmateriaal, boeken etc. raadplegen, anders dan door de Examencommissie aangegeven stukken. Stukken die geraadpleegd mogen worden tijdens het examen, worden vermeld in het Aanhangsel bij dit Examenreglement. De kandidaat dient de toegestane middelen op eerste verzoek onmiddellijk aan de toezichthouders ter inzage te geven. Het gebruik van niet toegestane middelen wordt als fraude aangemerkt. artikel 10.6 De kandidaat mag tijdens het examen geen elektronische hulpmiddelen gebruiken, anders dan een rekenmachine met de minimaal noodzakelijke functies zoals aangegeven in het Aanhangsel bij het Examenreglement. De kandidaat dient het toegestane hulpmiddel op eerste verzoek onmiddellijk ter controle aan de toezichthouders te tonen. Het gebruik van niet toegestane middelen wordt als fraude aangemerkt. artikel 10.7 Bij schriftelijke examinering wordt het werk gemaakt op papier dat door of namens de COMOG wordt verstrekt. artikel 10.8 De kandidaat dient tijdens het examen de aanwijzingen van de examinator of gecommitteerde stipt op te volgen. artikel 10.9 Indien een kandidaat zich tijdens het examen aan fraude schuldig maakt of gemaakt heeft, wordt zijn/haar examen ongeldig verklaard. De examinator informeert de Examenraad schriftelijk op grond waarvan deze zijn beslissing neemt. artikel Tijdens het examen is roken niet toegestaan. Examenreglement versie 03 - januari 2008 blad 11 van 16

13 11 BEOORDELING artikel 11.1 De beoordeling van elk examenblok wordt gedaan door twee beoordelaars die afzonderlijk door de Examencommissie worden benoemd. artikel 11.2 De beoordeling van de mondelinge verdediging van het praktijkvraagstuk wordt gedaan door de daartoe door de Examencommissie benoemde examinator(en) en/of gecommitteerde. artikel 11.3 Door de beoordelaars mogen op de originele examenstukken geen toegekende waarderingen of andere aantekeningen worden geplaatst. artikel 11.4 De beoordeling vindt plaats met de volgende waarderingen: 10 = uitmuntend 5 = twijfelachtig 9 = zeer goed 4 = onvoldoende 8 = goed 3 = gering 7 = ruim voldoende 2 = slecht 6 = voldoende 1 = zeer slecht artikel 11.5 De waarderingen worden uitgedrukt in één decimaal. Indien een waardering - al dan niet gewogen - het gemiddelde is van verschillende beoordelingen, vindt afronding als volgt plaats: x,y1 t/m x,y4 op x,y0; x,y5 t/m x,y9 op x,y0+0,1. De eindwaarderingen van examens worden uitgedrukt in gehele getallen. Indien een eindwaardering het - al dan niet gewogen - gemiddelde is van verschillende beoordelingen, vindt afronding als volgt plaats: x,1 t/m x,4 op x,0; x,5 t/m x,9 op x,0+1. artikel 11.6 Indien het examen uit meer examenblokken bestaat, wordt voor elk examenblok een eindwaardering vastgesteld. artikel 11.7 De examinator berekent uit de door de beoordelaars toegekende waarderingen en de vastgestelde gewichten de eindwaardering(en). artikel 11.8 Indien de eindwaarderingen van de beoordelaars zodanig zijn dat de eindwaardering per beoordelaar twee punten of meer verschilt, wordt het betreffende examenwerk beoordeeld door de examinator. Van de drie beoordelingen wordt de meest van de examinator afwijkende buiten beschouwing gelaten. artikel 11.9 De examinator doet een voorstel over de eindwaarderingen en de uitslag aan de Examencommissie. Examenreglement versie 03 - januari 2008 blad 12 van 16

14 artikel De Examencommissie heeft het recht om op aangeven van de examinator een opgave of deel van een opgave te laten vervallen. Dit besluit geldt dan voor alle kandidaten. artikel De Examencommissie stelt de eindwaarderingen en de uitslag vast. artikel Aan het examenblok de mondelinge verdediging van het praktijkvraagstuk kan uitsluitend worden deelgenomen indien de eindwaardering tenminste voor elk van de examenblokken 1, 2 en 3 tenminste een 6 is. artikel Een kandidaat is geslaagd indien de eindwaarderingen van alle tot het examen behorende examenblokken tenminste 6 zijn. artikel Indien een kandidaat niet is geslaagd voor één van de examenblokken in de eerste ronde, kan deze deelnemen aan een herexamen of aan de eerst volgende examensessie waarin het desbetreffende examenblok aan de orde wordt gesteld, met in acht name van de geldigheidsduur van behaalde overige examenblokken volgens artikel Indien een kandidaat in de eerste ronde niet is geslaagd voor twee of meer examenblokken, is de kandidaat niet geslaagd en dient voor alle blokken opnieuw examen te worden gedaan. Indien de mondelinge verdediging van het praktijkvraagstuk lager als 6 wordt beoordeeld dient de kandidaat als herexamen tevens de schriftelijke uitwerking van het praktijkvraagstuk over te doen. Indien een herexamen niet tijdig wordt aangevraagd of lager dan een 6 wordt beoordeeld is de kandidaat voor het gehele examen niet geslaagd. artikel De geldigheidsduur van behaalde examenblokken is 18 maanden. Eventuele uitzonderingen zijn vastgelegd in het Aanhangsel bij het Examenreglement. artikel Indien een kandidaat niet is geslaagd voor het examen kan deze zich voor een volgend examen opnieuw inschrijven. Examenreglement versie 03 - januari 2008 blad 13 van 16

15 12 UITSLAG artikel 12.1 Het resultaat van de betreffende examenblokken wordt per kandidaat binnen vier weken na afloop van de examensessie, waarin het betreffende examenblok is geëxamineerd, bindend vastgesteld door de Examencommissie. artikel 12.2 Het Examenbureau deelt namens de Examencommissie de uitslag binnen twee weken na de vergadering van de Examencommissie schriftelijk mede aan de kandidaat. artikel 12.3 De kandidaten die geslaagd zijn voor het examen ontvangen een bewijs waarop de uitslag en cijferlijst zijn vermeld en ontvangen het COMOG certificaat Onderhoudskundige Vastgoed. Kandidaten die niet geslaagd zijn ontvangen hiervan schriftelijk bericht met een weergave van de behaalde cijfers. artikel 12.4 Certificaten zijn geldig na ondertekening door de voorzitter van de Examencommissie en door de voorzitter van de COMOG. Cijferlijsten worden ondertekend door de voorzitter van de Examencommissie. Artikel 12.5 De examenvragen en antwoorden van de kandidaten zullen gedurende 2 jaar na de examenuitslag worden bewaard en kunnen op verzoek door de betrokkene worden ingezien. Na het verstrijken van deze termijn wordt het werk vernietigd. Artikel 12.6 De examenuitslag en bijbehorende cijferlijst worden gedurende vijf jaar bewaard. Bij vermissing van het certificaat kan de certificaathouder na schriftelijk verzoek bij het examenbureau op vertoon van een geldige legitimatie en betaling van administratiekosten een vervangend certificaat verkrijgen. Examenreglement versie 03 - januari 2008 blad 14 van 16

16 13 KLACHTBEHANDELING artikel 13.1 Bezwaren tegen de uitslag van het examen en klachten over het examen dienen binnen 4 weken na de dagtekening van de schriftelijke uitslag van het examen schriftelijk bij het Examenbureau ingediend te worden. artikel 13.2 Een klacht kan door de Examencommissie zowel schriftelijk als tijdens een zitting worden behandeld. De Examencommissie stelt de indiener en de Examenraad binnen een maand na ontvangst van de klacht schriftelijk van haar besluit op de hoogte. artikel 13.3 Over de uitspraak van de Examencommissie kan bij de Examenraad beroep worden aangetekend. Binnen 4 weken na dagtekening van de uitspraak van de Examencommissie dient het beroep via het Examenbureau bij de Examenraad ingediend te worden. Binnen een maand tot 6 weken zal de Examenraad uitspraak doen die tevens bindend is. Examenreglement versie 03 - januari 2008 blad 15 van 16

17 14 SLOTBEPALINGEN artikel 14.1 Het examenreglement en het vigerende Aanhangsel bij het Examenreglement worden elektronisch ter beschikking gesteld. artikel 14.2 In de gevallen waarin dit Examenreglement of het van toepassing verklaarde Aanhangsel bij het Examenreglement niet voorziet, beslist de Examenraad. Indien het onderwerp direct betrekking heeft op het functioneren van een Examencommissie of examinator wordt deze door de Examenraad gehoord. artikel 14.3 Indien een kandidaat niet op het examen verschijnt of zich voortijdig afmeldt, om welke reden dan ook, wordt verwezen naar de annuleringsregeling beschreven in het van toepassing verklaarde Aanhangsel bij het Examenreglement. artikel 14.4 De aansprakelijkheid van de COMOG voor de organisatie van het examen is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het examengeld. artikel 14.5 Het auteursrecht van de examenvragen, exameneisen, het examenreglement en het aanhangsel berust bij de COMOG. artikel 14.6 Wijzigingen in dit reglement kunnen, uitsluitend op voordracht van het bestuur van de COMOG, door de Examenraad worden vastgesteld. artikel 14.7 Dit examenreglement is vastgesteld in de vergadering van de Examenraad en van kracht vanaf dinsdag 1 januari Examenreglement versie 03 - januari 2008 blad 16 van 16

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv 9000.17/ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv INHOUDSOPGAVE Inleiding Werkingsgebied 3 4 Toezicht 4 Examinering 4 Procedure examinering 6 Beoordeling 7 Uitslag 9 Behandeling van

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG.

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG. REGLEMENT voor het afnemen van het examen SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ONDERSTEL CARAVAN EN AANHANGWAGENS SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ELEKTRO CARAVAN SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD OPBOUW CARAVAN

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]'

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' EXAMENREGLEMENT 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' Uitgave januari 2014 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Algemene Basiskennis Beton [abb],

Nadere informatie

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement)

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement) REGLEMENT voor het afnemen van het examen BEVOEGDHEIDSVERLENGING KEURMEESTER CARAVAN EN CAMPER zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Bevoegdheidsverlenging Keurmeester Caravan en Camper. Goedgekeurd

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T

E X A M E N R E G L E M E N T E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Uitvoeringsbesluit VCA januari 2012 van ECABO Dit reglement sluit aan op het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Examenreglement KGH Douaneopleidingen

Examenreglement KGH Douaneopleidingen KGH Douaneopleidingen Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Examencommissie Examen Herexamen Examendatum Een commissie bestaande uit leden afkomstig van de Douane en uit het bedrijfsleven.

Nadere informatie

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in EXAMENREGLEMENT In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in de drogisterij van de Stichting geregeld. Het reglement wordt jaarlijks vastgesteld

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR'

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' Uitgave 1 januari 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het deelexamen ter verkrijging van het deelcertificaat Betontechnologisch

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving EXAMENREGLEMENT Examen Integraal Adviseren Begripsomschrijving Artikel 1 Assessor Beroepscommissie Bestuur Commissie Vakbekwaamheid Directeur Fraude Examengecommitteerde Kandidaat Toetstermen Reglement

Nadere informatie

Examenreglement MOA Field Force Trainer.

Examenreglement MOA Field Force Trainer. Het examenreglement Examenreglement MOA Field Force Trainer. 1 Het digitale examen wordt afgenomen door MOA. De MOA FFT Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor dit self- completion MOA examen.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT SCEV d.d. 1 augustus 2013

EXAMENREGLEMENT SCEV d.d. 1 augustus 2013 Examenreglement COV, IAV en IIV EXAMENREGLEMENT SCEV d.d. 1 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Bijlagen: Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen en definities 3

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens. Examenreglement DSI PT BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE-SVV: De business unit NIBE-SVV Examens. Website: www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Examenreglement SW-013(4)

Examenreglement SW-013(4) Postbus 154, 3990 DD HOUTEN Tel: 030-290 1625 Email: info@infrakwaliteit.nl www.infrakwaliteit.nl Examenreglement SW-013(4) Het onderhavige examenreglement is vastgesteld door de Stichting Infra Kwaliteit,

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Installatiedeskundige Beveiligings-camerasystemen CCTV

Installatiedeskundige Beveiligings-camerasystemen CCTV Installatiedeskundige Beveiligings-camerasystemen CCTV Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve

Nadere informatie

SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D)

SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D) Examenreglement SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D) Algemeen 1. Het examen ter verkrijging van het SRM-diploma SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D) wordt afgenomen

Nadere informatie

2. Examenreglement assessment LHP 2016

2. Examenreglement assessment LHP 2016 2. Examenreglement assessment LHP 2016 Opmerking vooraf Door deelname aan het examen bevestigt de examenkandidaat dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van dit examenreglement. Voor de kandidaat die

Nadere informatie

Monteur Beveiligingsinstallaties

Monteur Beveiligingsinstallaties Monteur Beveiligingsinstallaties Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve afhandeling

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Stichting Jachtopleidingen Nederland Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Uitgave januari 2016 Het secretariaat van de Stichting Jachtopleidingen Nederland is gevestigd te Amersfoort Amsterdamseweg

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB)

Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB) Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB) Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examens Iedere cursus wordt afgesloten met een examen. Ieder examen bestaat uit twee tot vijf onderdelen. Deelnemers aan een taalcursus worden geacht

Nadere informatie

Examenreglement NIBE SVV

Examenreglement NIBE SVV Examenreglement NIBE SVV BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. Website : www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens voor de vakdiploma s Drogist, Assistent-

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens voor de vakdiploma s Drogist, Assistent- EXAMENREGLEMENT In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens voor de vakdiploma s Drogist, Assistent- Drogist en Verkoop in de drogisterij van de Stichting Pharmacon geregeld. Het

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE DEEL TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL. voor het afnemen van het examen

REGLEMENT ALGEMENE DEEL TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL. voor het afnemen van het examen REGLEMENT ALGEMENE DEEL voor het afnemen van het examen TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL ingevolge artikel 2 van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (Stb. 1993, 418) voor het verkrijgen van een

Nadere informatie

Examenreglement Examens Betonkernactivering

Examenreglement Examens Betonkernactivering Examenreglement Examens Betonkernactivering Dec 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

REGLEMENT. voor het afnemen van het examen TACHOGRAAFTECHNICUS

REGLEMENT. voor het afnemen van het examen TACHOGRAAFTECHNICUS REGLEMENT voor het afnemen van het examen zoals bedoeld in de artikelen die betrekking hebben op de eisen te stellen aan gekwalificeerd personeel en die zijn vastgelegd in de Ministeriële regeling houdende

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement Vastgesteld door de Examencommissie op : 5 september 2016 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 21 december 2016 Instemming Ondernemingsraad op : 20 december

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2.

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Pagina 1 van 8 ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Algemeen reglement van toezicht en examens voor de niveaus 1 en 2. Lasprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063 BMBE-lassen (111)

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator:

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Examenreglement Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 2 Inhoudsopgave Examenreglement EVV opleiding... 5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 7 Artikel 1 Verklarende

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie

REGLEMENT. Voor het afnemen van EXAMEN BEVOEGDHEIDSVERLENGING TACHOGRAAFTECHNICUS

REGLEMENT. Voor het afnemen van EXAMEN BEVOEGDHEIDSVERLENGING TACHOGRAAFTECHNICUS REGLEMENT Voor het afnemen van EXAMEN Goedgekeurd door de Algemeen Directeur van de RDW bij brief d.d. 05 september 2016 kenmerk: JBZ 2016 / 12187 datum inwerkingtreding: 01 oktober 2016 INHOUD Hoofdstuk

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 1 maart 1991 ter uitvoering van artikel 53, tweede lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A

Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A Het examenreglement 1 Het digitale examen wordt afgenomen door MOA en NIMA. De MOA S.O. Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor dit MOA-

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT ALGEMEEN DEEL. Voor het afnemen van het examen Operationeel Management

EXAMENREGLEMENT ALGEMEEN DEEL. Voor het afnemen van het examen Operationeel Management EXAMENREGLEMENT ALGEMEEN DEEL Voor het afnemen van het examen Operationeel Management gericht op (aankomend) leidinggevende in het dealerbedrijf in het kader van de opleiding geïnitieerd door de Automotive

Nadere informatie

Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie

Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie Hoofdstuk 14 Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie 1.Algemene bepalingen Dit reglement verstaat onder: 1.1 Wijnacademie : het instituut dat de opleiding tot het behalen

Nadere informatie

Examenreglement mondelinge SRM examens

Examenreglement mondelinge SRM examens Examenreglement mondelinge SRM examens Algemeen 1. Het mondeling examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het mondeling SRM-examen. 2. Het mondeling

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examens Iedere intensieve en semi-intensieve cursus wordt afgesloten met een examen. Ieder examen bestaat uit maximaal vijf onderdelen. Deelnemers

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 IBEX Instituut voor Beroepsexamens IBEX Instituut voor

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2017

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2017 E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2017 IBEX Instituut voor Beroepsexamens IBEX Instituut voor

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Financial Planning Standards Board Nederland

Examenreglement Stichting Financial Planning Standards Board Nederland Examenreglement Stichting Financial Planning Standards Board Nederland Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Definities 3 2. Toelating tot het examen... 4 3. Inschrijving 4 4. Examengeld en restitutie bij annulering.

Nadere informatie

Examenreglement SPO. Geldig vanaf 1 juli 2016

Examenreglement SPO. Geldig vanaf 1 juli 2016 Examenreglement SPO Geldig vanaf 1 juli 2016 Examenreglement SPO Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit

Nadere informatie

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Cito B.V. Arnhem Reglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht november 2015 pagina 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHIKTHEIDSTEST WRM. voor het afnemen van de

REGLEMENT GESCHIKTHEIDSTEST WRM. voor het afnemen van de REGLEMENT voor het afnemen van de GESCHIKTHEIDSTEST WRM ter beoordeling van het opleidingsniveau indien men niet voldoet aan de opleidingseisen uit art. 14 van het 'Algemene deel reglement voor het afnemen

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau 2016.01 Pagina 1 van 5 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.2 Legitimatie... 3 2.3 Het examen... 3 2.4 Locatie... 3

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Examenreglement NVT tuincentrum academie 1/10/02 1

Examenreglement NVT tuincentrum academie 1/10/02 1 NVT tuincentrum academie Examenreglement Stichting NVT tuincentrum academie Examenreglement NVT tuincentrum academie 1/10/02 1 Artikel 1 Begrippenlijst 1.1 Centrale examencommissie De examencommissie van

Nadere informatie

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU Page 1 of 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Annulering...3 2. Legitimatiebewijs...3 3. Aanvang Examen...3 4. Te laat komen...4 5.

Nadere informatie

4. Wijzigingen in het examenreglement zijn van kracht voor examens die tenminste twee maanden na bekendmaking van de wijzigingen worden afgenomen.

4. Wijzigingen in het examenreglement zijn van kracht voor examens die tenminste twee maanden na bekendmaking van de wijzigingen worden afgenomen. Examenreglement SRM College for Brand Management Algemeen 1. Het examen ter verkrijging van het SRM-diploma SRM College for Brand Management wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA Page 1 of 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Annulering... 3 2. Legitimatiebewijs... 3 3. Aanvang Examen... 4 4. Te laat komen... 4 5. Examenduur... 4 6. Regels

Nadere informatie

Examenreglement Kandidaat 2017

Examenreglement Kandidaat 2017 1 Examenreglement Kandidaat 2017 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Inschrijvingen 3. Examenafname 4. Beroepsprocedure 5. Beoordeling en bekendmaking resultaten 6. Inzage 7. Copyright en geheimhoudingsverplichtingen

Nadere informatie

Examenreglement schriftelijke SRM examens

Examenreglement schriftelijke SRM examens Examenreglement schriftelijke SRM examens Algemeen 1. Het schriftelijk examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het schriftelijk SRM-examen. 2. Het schriftelijk

Nadere informatie

BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID TAXATEUR

BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID TAXATEUR EXAMENREGLEMENT BEHORENDE BIJ HET EXAMEN TER VERKRIJGING VAN HET BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID TAXATEUR als bedoeld in de door de Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid SKO opgestelde Regelingen

Nadere informatie

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 Examenprotocol Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 2 1. Het examenreglement (algemeen) De Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Reglement Examencommissie ExTH

Reglement Examencommissie ExTH Reglement Examencommissie ExTH 1. Benoeming en samenstelling Examencommissie 1. De Examencommissie bestaat uit natuurlijke personen ten getale van ten minste vijf (5) en ten hoogste negen (9) leden. 2.

Nadere informatie

REGLEMENT. Voor het afnemen van EXAMEN BEVOEGDHEIDSVERLENGING LPG-TECHNICUS

REGLEMENT. Voor het afnemen van EXAMEN BEVOEGDHEIDSVERLENGING LPG-TECHNICUS REGLEMENT Voor het afnemen van EXAMEN Goedgekeurd door de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer (RDW) bij brief d.d. 17 december 2013 kenmerk: JBZ 2013 / 11931 datum inwerkingtreding: 01 januari

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL Het Bestuur van Stichting De Letselschade Raad, gehoord Het Platformoverleg en de Projectgroep Kwaliteitseisen Register GBL, overwegende dat: - organisaties die in Nederland werkzaam zijn op het gebied

Nadere informatie

Examenreglement Examens Ventilatie Woningen

Examenreglement Examens Ventilatie Woningen Examenreglement Examens Ventilatie Woningen December 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47592 23 augustus 2017 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 26 juni 2017, nummer CvTE-17.01282, houdende

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Augustus 2011, versie 8 KBI Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt

Nadere informatie

0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen.

0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen. Examenreglement ExSI 0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen. 1. Begrippen Artikel 1.1 Dit examenreglement verstaat onder de volgende begrippen:

Nadere informatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie REGELING met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie IBKI Nieuwegein, Juni 2016. INHOUD Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26780 27 augustus 2015 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 15 juni 2015, nummer CvTE-15.01456, houdende

Nadere informatie