REGLEMENT. tevens inhoudende. het REGLEMENT van de EXAMENCOMMISSIE voor studiejaar 2014/2015 DIT REGLEMENT VERVANGT ALLE VOORGAANDE REGLEMENTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT. tevens inhoudende. het REGLEMENT van de EXAMENCOMMISSIE voor studiejaar 2014/2015 DIT REGLEMENT VERVANGT ALLE VOORGAANDE REGLEMENTEN"

Transcriptie

1 lad 1 van 9 REGLEMENT tevens inhoudende het REGLEMENT van de EXAMENCOMMISSIE voor studiejaar 2014/2015 DIT REGLEMENT VERVANGT ALLE VOORGAANDE REGLEMENTEN PREAMBULE Door de Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat (hierna ook aan te duiden als SOMN of 'stichting') worden opleidingen verzorgd ten behoeve van werknemers, niet zijnde notaris of kandidaatnotaris, die op een notariskantoor werkzaam zijn. De Stichting organiseert, bij voldoende deelname, drie opleidingen: - een introductiecursus; - een opleiding tot notarieel secretaresse; - een opleiding die opleidt tot de Akte van Bekwaamheid als Notarisklerk. De introductiecursus bestaat uit ongeveer 20 lesuren, te verdelen mede in overleg met de opleider. De opleiding tot notarieel secretaresse duurt één jaar. De opleiding tot notarisklerk duurt vier jaar. DE EXAMENS ALGEMEEN Het eerste, tweede en derde studiejaar van de klerkenopleiding worden afgerond met een schriftelijke toets, af te nemen tijdens de laatste les, om, bij een voldoende resultaat te worden toegelaten tot het mondelinge tentamen. Het vierde jaar wordt eveneens afgerond met een schriftelijke toets, tijdens de laatste les, om, bij een voldoende resultaat te worden toegelaten tot het mondeling tentamen. Indien ook dat mondeling tentamen voldoende is wordt men toegelaten tot het afsluitende (mondelinge) examen. De opleiding tot notarieel secretaresse kan worden afgerond met een schriftelijke toets. 1. De schriftelijke toetsen worden afgenomen tijdens de laatste les van het betreffende jaar, al dan niet, onder toezicht van degene die de toets heeft opgesteld en de secretaris examencommissie of een ander bestuurslid van de SOMN. 2. De schriftelijke toetsen die onvoldoende zijn gemaakt, (een en ander zoals hierna beschreven) wordt schriftelijk herkanst in een speciale bijeenkomst uiterlijk binnen 24 dagen nadat de 1 e schriftelijke toets is afgenomen. 3. De schriftelijke toetsen die voldoende zijn gemaakt geven toegang tot een mondeling tentamen van ongeveer 30 minuten voor de jaren 1, 2, 3 en 4. In het mondeling tentamen worden alleen vragen gesteld over de lesstof van het betreffende studiejaar. Dit tentamen zal worden afgenomen 14 dagen nadat de schriftelijke toets en ook de eventuele schriftelijke hertoetsing heeft/hebben plaatsgevonden en voldoende is/zijn. 4. Het 4 e jaar wordt afgesloten met een mondeling examen van ongeveer 40 minuten waarbij de lesstof van de jaren 1, 2, 3 en 4 in zijn geheel wordt geëxamineerd en vindt plaats na 15 augustus doch uitsluitend indien het resultaat van de schriftelijke (her)toets en het mondelinge tentamen voldoende zijn. 5. De diploma-uitreiking vindt zoveel mogelijk plaats op de laatste zaterdag van de maand september.

2 lad 2 van 9 De door de voorzitter van de examencommissie in overleg met de secretaris van de Examencommissie aan te wijzen personen verrichten de hierna te melden werkzaamheden met betrekking tot de vermelde tentamens en examens: - het opstellen van de schriftelijke toetsen; - het afnemen van mondelinge tentamens/examens van de klerkencursus; - het opstellen van de schriftelijke herkansingstoetsen; - het afnemen van mondelinge hertentamens/herexamens; - het beoordelen van de door de cursisten gemaakte werkstukken; - het vaststellen van het uiteindelijke resultaat. Door het bestuur van de stichting wordt, rekening houdend met het vorenstaande, het volgende examenreglement vastgesteld:

3 REGLEMENT lad 3 van 9 ARTIKEL 1 Examencommissie: Er is een Examencommissie beroepsopleiding medewerkers in het notariaat, hierna te noemen: de Examencommissie. a. De leden van de Examencommissie worden door het bestuur van de stichting telkens voor één jaar benoemd met uitzondering van de voorzitter examencommissie en de vice-voorzitter van de examencommissie. Deze worden voor de periode van drie achtereenvolgende jaren benoemd. Deze benoeming geschiedt in overleg met de Examencommissie. Het bestuur van de stichting benoemt uit de leden van de Examencommissie een voorzitter alsmede een plaatsvervanger van de voorzitter. Het aantal leden van de Examencommissie wordt door het bestuur in overleg met de voorzitter van de Examencommissie vastgesteld. b. De voorzitter alsmede zijn plaatsvervanger/vice-voorzitter worden door het bestuur van de stichting, na aanbeveling van de Examencommissie, in functie benoemd, met dien verstande dat het bestuur van de stichting na afloop van deze periode de aftredende voorzitter en zijn plaatsvervanger, dadelijk kunnen herbenoemen voor een volgende periode. c. Het bestuur van de stichting benoemt een van de bestuursleden van de stichting tot secretaris van de Examencommissie. De secretaris mag zijn werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid delegeren. d. Een lid van de Examencommissie dat langer dan drie jaar niet meer in de notarispraktijk werkzaam is, zal niet meer worden herbenoemd. Het bestuur houdt zich evenwel het recht voor om in de Examencommissie personen te (her)benoemen die niet werkzaam zijn in het notariaat doch waarvan kennis en expertise een duidelijke bijdrage aan het functioneren van de commissie kunnen leveren. e. Een lid van de Examencommissie kan door het bestuur van de stichting worden ontslagen na overleg met de voorzitter van de Examencommissie (dan wel zijn plaatsvervanger indien het de voorzitter zelf betreft) doch eerst nadat het betreffende lid van de Examencommissie door het bestuur is gehoord. f. Een opleider kan door het bestuur, in overleg met de voorzitter van de examencommissie voor 1 jaar worden benoemd c.q. herbenoemd. De opleider mag niet deelnemen aan het opstellen en afnemen van tentamens van hetzelfde jaar dat hij/zij lesgeeft. ARTIKEL 2 Vergaderingen: a. De secretaris van de Examencommissie zal in overleg met de voorzitter van de Examencommissie, indien gewenst, de leden van de Examencommissie voor een vergadering bij een roepen. Het bestuur van de stichting zal tenminste 1 maal per jaar een overleg met de voorzitter van de Examencommissie voeren. b. De agenda voor een vergadering wordt samengesteld door de secretaris van de examencommissie in overleg met de voorzitter van de Examencommissie. c. Wanneer de voorzitter dan wel ten minste drie andere leden van de Examencommissie van mening zijn dat er een (extra) vergadering gewenst is, zal hij/zullen zij daartoe, onder opgave van het onderwerp waarover men wil vergaderen, verzoeken aan de secretaris van de Examencommissie een vergadering bijeen te roepen. De secretaris zal alsdan zorg dragen voor een oproep aan alle leden van de Examencommissie. De voorzitter is te allen tijde zelf bevoegd een vergadering van de Examencommissie bijeen te roepen. Hij stelt de secretaris daarvan in kennis. Evenzo is de secretaris bevoegd zelf een vergadering van de Examencommissie bijeen te roepen. Hij stelt de voorzitter daarvan in kennis.

4 lad 4 van 9 ARTIKEL 3 Bevoegdheid voorzitter/secretaris Examencommissie: De voorzitter en de secretaris van de Examencommissie zijn te allen tijde bevoegd om tijdens een mondeling (her)tentamen of een mondeling (her)examen maatregelen te treffen die niet zijn voorzien bij dit reglement, dan wel anderszins gewenst/noodzakelijk zijn. Dit geldt ook bij de schriftelijke (her)toetsen. ARTIKEL 4 Werkzaamheden Examencommissie: a. De voorzitter van de Examencommissie zal in overleg met de secretaris van de Examencommissie de werkzaamheden verdelen voor wat betreft het (laten) opstellen door de opleiders van de schriftelijke toelatingstoetsen, waarbij rekening zal worden gehouden met het tijdschema waarbinnen de schriftelijke- en de mondelinge tentamens/examens zullen worden afgenomen b. De secretaris van de Examencommissie regelt het toezicht bij alle tentamens. De secretaris van de Examencommissie stelt de data van de mondelinge herkansingen vast in overleg met de voorzitter van de Examencommissie. c. Bij de te houden schriftelijke toelatingstoetsen zal de secretaris Examencommissie danwel een ander lid van het bestuur van de SOMN aanwezig zijn en de opsteller van de toets. d. Na afloop van een schriftelijke toets wordt het gemaakte werk zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen zeven dagen - door de betreffende opleider nagekeken waarna die opleider het werk doorzendt aan zijn mededocent voor een tweede correctie. Ook deze tweede correctie vindt plaats binnen zeven dagen. e. De voorzitter van de Examencommissie kan bij mogelijke twijfel te allen tijde worden ingeschakeld bij de beoordeling van de schriftelijke toetsen, zijn oordeel is doorslaggevend. f. De voorzitter en de secretaris van de Examencommissie alsmede de schrijver van de schriftelijke (her)toets zijn geheimhouding verplicht omtrent alles wat de kandidaten tot inlichting zou kunnen strekken aangaande de voor te leggen schriftelijke toetsen. ARTIKEL 5 Tentamen / Examenstof De schriftelijke toetsen worden afgestemd op de leerdoelen opgenomen in de studiegids 2013/2014. ARTIKEL 6 Beoordeling a. Het door de kandidaten gemaakte werk (toets) wordt, aan de hand van de (model-)antwoorden casu quo uitwerkingen, beoordeeld door de schrijver (docent) van de toets die vervolgens de uitwerking van het gemaakte werk aan zijn mede-docent ter hand stelt ter medebeoordeling. Deze mede beoordeling is verplicht. b. Iedere schriftelijke toets wordt door ieder van de docenten afzonderlijk van commentaar voorzien op een apart formulier, dat niet wordt doorgezonden naar de mede-docent. c. Het beoordeelde werk wordt met beide formulieren toegezonden aan de secretaris van de Examencommissie. d. De model-antwoorden casu quo uitwerkingen worden zo spoedig mogelijk na de schriftelijke toets op de website van de stichting gepubliceerd.

5 lad 5 van 9 ARTIKEL 7 Toets/tentamens eerste jaar klerkenopleiding a. Het eerste jaar wordt afgesloten met een schriftelijke toets tijdens de laatste les van het betreffende cursusjaar over het in dat cursusjaar gedoceerde lesstof. b. De schriftelijke toets voor het eerste jaar wordt beoordeeld met cijfers van 1 tot en met 10. De cijfers worden gegeven tot één decimaal achter de komma, met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 10. c. De kandidaat die het cijfer 6,0 of meer behaalt wordt toegelaten tot het mondelinge tentamen. d. De kandidaat die minder dan het cijfer 4,0 behaalt wordt afgewezen. e. 1. De kandidaat die het cijfer 4,0 of meer behaalt doch minder dan 6,0 krijgt de mogelijkheid van een schriftelijke herkansing. De herkansing zal plaats vinden uiterlijk binnen 24 dagen nadat de 1 e schriftelijke toets is afgenomen. 2. Als de kandidaat het cijfer 6,0 of meer behaalt voor de herkansing, dan wordt de kandidaat alsnog toegelaten tot het mondeling tentamen. Bij een cijfer van minder dan 6,0 is de kandidaat afgewezen. f. De kandidaat die voor het mondeling tentamen een voldoende heeft gehaald, is geslaagd voor het betreffende jaar en wordt toegelaten tot het volgende studiejaar. g. Indien de kandidaat voor het mondelinge tentamen geen voldoende behaalt heeft hij recht op herkansing van het mondelinge tentamen. Deze mogelijkheid tot herkansing heeft hij niet indien de kandidaat is toegelaten tot het mondelinge tentamen op basis van de herkansing van de schriftelijke toets. ARTIKEL 8 Toets/tentamens tweede en derde jaar klerkenopleiding a. Het tweede jaar wordt afgesloten met een schriftelijke toets tijdens de laatste les van het betreffende cursusjaar bestaande uit een aangifte voor de erfbelasting of delen daaruit en vragen betreffende de aangifte voor de erfbelasting. b. Het derde jaar wordt afgesloten met een schriftelijke toets tijdens de laatste les van het betreffende cursusjaar, bestaande uit onderdelen van een akte en/of vragen met betrekking tot het maken van een akte. c. De schriftelijke toets voor het tweede- en derde jaar wordt beoordeeld met cijfers van 1 tot en met 10. De cijfers worden gegeven tot één decimaal achter de komma, met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 10. d. De kandidaat die het cijfer 6,0 of meer behaalt wordt toegelaten tot het mondelinge tentamen. e. De kandidaat die minder dan het cijfer 4,0 behaalt wordt afgewezen. f. 1. De kandidaat die het cijfer 4,0 of meer behaalt doch minder dan 6,0 krijgt een schriftelijke herkansing. De herkansing zal plaats vinden uiterlijk binnen 24 dagen nadat de 1 e schriftelijke toets is afgenomen. 2. Als de kandidaat het cijfer 6,0 of meer behaalt voor de herkansing, dan wordt de kandidaat alsnog toegelaten tot het mondeling tentamen. Bij een cijfer van minder dan 6,0 is de kandidaat afgewezen. g. De kandidaat die voor het mondeling tentamen een voldoende behaalt wordt toegelaten tot het volgende studiejaar. h. Indien de kandidaat voor het mondelinge tentamen geen voldoende behaalt heeft hij recht op

6 lad 6 van 9 herkansing van het mondelinge tentamen. Deze mogelijkheid tot herkansing heeft hij niet indien de kandidaat is toegelaten tot het mondelinge tentamen op basis van de herkansing van de schriftelijke toets. ARTIKEL 9 Tentamens/examens vierde jaar a. Het vierde jaar wordt afgesloten met een schriftelijke toets en zal worden afgenomen tijdens de laatste les van het betreffende cursusjaar over de in dat cursusjaar gedoceerde lesstof. b. De toets voor het vierde jaar wordt beoordeeld met cijfers van 1 tot en met 10. De cijfers worden gegeven tot één decimaal achter de komma, met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 10. c. De kandidaat die het cijfer 6,0 of meer behaalt is geslaagd en wordt toegelaten tot het mondeling tentamen hetwelk de lesstof bevat van jaar 4. d. De kandidaat die minder dan het cijfer 4,0 behaalt wordt afgewezen. e. 1. De kandidaat die het cijfer 4,0 of meer behaalt doch minder dan 6,0 krijgt een schriftelijke herkansing. De herkansing zal plaatsvinden uiterlijk binnen 24 dagen nadat de 1 e schriftelijke toets is afgenomen. 2. Als de kandidaat het cijfer 6,0 of meer behaalt voor de herkansing, dan wordt de kandidaat alsnog toegelaten tot het mondeling tentamen. Bij een cijfer van minder dan 6,0 is de kandidaat definitief afgewezen. f. De kandidaat die voor het mondeling tentamen een voldoende behaalt wordt toegelaten tot het mondeling afsluitende examen waarbij zal worden geëxamineerd over de gehele lesstof van de jaren 1, 2, 3 en 4. (het hiervoor in dit artikel bepaalde is overigens van overeenkomstige toepassing). g. Indien de kandidaat voor het mondelinge examen geen voldoende behaalt heeft hij recht op herkansing van het mondelinge examen. Deze herkansing heeft hij ook indien de kandidaat is toegelaten tot het mondelinge examen op basis van de herkansing van de schriftelijke toets. ARTIKEL 10 Referaat en huiswerkopgaven De resultaten van twee referaten en tweemaal huiswerkopgaven van de kandidaat van het afgelopen studiejaar zullen meewegen op de volgende wijze: Een referaat of ingeleverde huiswerkopgaven zullen door de docent beoordeeld worden met onvoldoende, voldoende of goed. Een voldoende geeft recht op 0,1 punt per referaat of ingeleverde huiswerkopgaven en een goed geeft recht op 0,2 punt per referaat of ingeleverde huiswerkopgaven. Indien de kandidaat voor het tentamen een cijfer heeft behaald dat is gelegen tussen 3,2 en 3,9 of is gelegen tussen 5,2 en 5,9 zullen de punten die zijn toegekend aan de referaten en ingeleverde huiswerkopgaven, als hierboven beschreven, meetellen bij het uiteindelijk behaalde cijfer voor het tentamen. ARTIKEL 11 Algemeen a. Een kandidaat mag niet meer dan twee achtereenvolgende jaren het tentamen voor het eerste jaar of het examen van de secretaresseopleiding afleggen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 sub g. b. Een kandidaat die voor het eerste jaar is geslaagd dient vanaf dat tijdstip de opleiding binnen vier jaar af te ronden op de wijze als hiervoor is vermeld. Het afsluitend examen voor het vierde jaar mag in ieder geval twee achtereenvolgende jaren worden afgelegd.

7 lad 7 van 9 c. Zowel bij een schriftelijke (her)toets als bij het mondelinge tentamen/examen mag gebruik gemaakt worden van niet becommentarieerde wetboeken. d. De herkansing van een schriftelijke toets betreft een zelfde onderdeel als de afgelegde toets, dus in bv het 3 e jaar weer bestaande uit onderdelen van een akte en/of vragen met betrekking tot het maken van een akte. e. Het mondeling tentamen/examen alsmede het mondelinge hertentamen/herexamen wordt bijgewoond door een notulist die verslag opmaakt. Indien een notulist ontbreekt, wordt het verslag gemaakt door een van de examinatoren. f. Het mondelinge (her)tentamen/mondelinge (her)examen is niet openbaar. ARTIKEL 12 Bekendmaking resultaten: De uitslagen van de schriftelijke toetsen dienen uiterlijk twee weken na de schriftelijke toets bekend te zijn bij de secretaris van de Examencommissie. De secretaris van de Examencommissie dient de uitslag onverwijld schriftelijk door te sturen naar het secretariaat van de Stichting. De uitslag wordt uitsluitend schriftelijk medegedeeld aan de cursist. Het hiervoor bepaalde onder artikel 12 is ook van toepassing op de schriftelijke hertoetsing, met dien verstande dat de uitslag van de hertoetsing binnen 1 week bekend moet zijn bij de secretaris examencommissie. ARTIKEL 13 Beroep: Er is beroep mogelijk. a. Er is schriftelijk beroep (aangetekend schrijven) mogelijk bij de voorzitter van de Examencommissie. b. Een afgewezen kandidaat die niet minder dan het cijfer 3,7 heeft behaald voor een schriftelijke toets, niet zijnde de schriftelijke hertoetsing, kan in beroep gaan bij de voorzitter van de Examencommissie, binnen zeven dagen nadat de uitslag aan hem bekend is gemaakt. c. De voorzitter van de Examencommissie beoordeelt het gemaakte werk zonder daarbij kennis te nemen van het commentaar van de oorspronkelijke correctoren. Het bepaalde in artikel 6 leden c en d is van overeenkomstige toepassing. d. Tegen de uitspraak van de voorzitter van de Examencommissie is geen hoger beroep mogelijk. e. De voorzitter van de Examencommissie doet binnen zeven werkdagen na de indiening van het beroep uitspraak. f. Het beroep dient bij aangetekend schrijven te worden gezonden aan: Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat T.a.v. de voorzitter van de Examencommissie Postbus DA Oudewater ARTIKEL 14 Aanwezigheid a. Wanneer een kandidaat, opgeroepen voor een schriftelijke toets om zeer dringende redenen niet aanwezig kan zijn op de dag van de toets, kan de voorzitter van de Examencommissie in overleg met de secretaris van de Examencommissie beslissen om de kandidaat op een andere wijze dan wel op een ander tijdstip alsnog de schriftelijke toets af te nemen.

8 lad 8 van 9 b. Voor deelname aan deze bijzondere schriftelijke toets zijn extra kosten verschuldigd. De kosten van deelname zullen door het bestuur van de stichting zodanig worden vastgesteld dat deze volledig kostendekkend zijn. c. Wanneer een kandidaat, opgeroepen voor een mondeling tentamen/ hertentamen of een mondeling (her)tentamen/examen/(her)examen om zeer dringende redenen niet aanwezig kan zijn op de dag die in de oproeping staat vermeld, kan de voorzitter van de Examencommissie in overleg met de secretaris beslissen om de kandidaat het mondelinge tentamen/examen/ hertentamen of het (her)examen op een eerder of later tijdstip af te nemen. Het bepaalde in lid b. van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. d. Alle toetsen, tentamens/examens dienen te worden gedaan in het betreffende jaar van de opleiding, tenzij uit medische omstandigheden of vanwege zeer dringende redenen het niet verantwoord is om de toets, het tentamen/examen af te leggen. Van deze medische omstandigheid moet blijken uit een attest van een (arbo)-arts. Het al dan niet aanwezig zijn van de "zeer dringende redenen" is ter beoordeling van de voorzitter en secretaris van de Examencommissie. e. Het verzoek tot uitstel van het afleggen van een toets/tentamen/examen/ (her)tentamen of (her)examen dient uiterlijk vijf dagen voor de in de oproep vermelde datum bij aangetekend schrijven te zijn ontvangen door het secretariaat van de Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat, t.a.v. secretaris van de Examencommissie. ARTIKEL 15 Verslag Examencommissie: Ieder jaar, zo spoedig mogelijk na de (her)tentamens/examens/herexamens van het vierde jaar, wordt door de secretaris van de Examencommissie in samenwerking met de voorzitter van de Examencommissie een verslag opgemaakt. ARTIKEL 16 Vergoeding kosten: De leden van de Examencommissie en de in artikel 4 onder c bedoelde personen ontvangen een reis- en verblijfskostenvergoeding en ontvangen voorts een vergoeding voor het opstellen en nakijken van de schriftelijke toets/toetsen, welke vergoedingen jaarlijks door het bestuur van de stichting wordt vastgesteld. ARTIKEL 17 Bevoegdheid bestuur van de stichting In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de secretaris examencommissie uitsluitend in overleg met de voorzitter van de examencommissie. Het bestuur van de SOMN is te allen tijde gerechtigd om in incidentele gevallen dispensatie te verlenen of alternatieve maatregelen te nemen van het gestelde in dit reglement. ARTIKEL 18 Secretaresseopleiding a. De secretaresseopleiding wordt afgesloten met een schriftelijke toets, die 2 uur duurt. Deelname aan de toets is niet verplicht doch wordt wel geadviseerd. b. De toetst bestaat uit een aantal vragen en casussen betreffende de studiestof. c. De toets wordt beoordeeld met cijfers van 1 tot en met 10. De cijfers worden gegeven tot één decimaal achter de komma. d. De kandidaat die het cijfer 6,0 of meer behaalt is geslaagd. e. Een kandidaat die minder dan het cijfer 6,0 behaalt is afgewezen.

9 lad 9 van 9 f. De cursist die met succes heeft deelgenomen aan de toets ontvangt een certificaat. g. De cursist die niet deelneemt aan de toets of is afgewezen ontvangt een bewijs van deelname, doch uitsluitend als de cursist minstens 16 lessen heeft gevolgd op de aangegeven data, het opgegeven huiswerk heeft ingeleverd en de twee referaten zijn gehouden. h. 1. De kandidaat die het cijfer 4,0 of meer behaalt doch minder dan het cijfer 6,0 krijgt een schriftelijke herkansing. 2. Als de kandidaat het cijfer 6.0 of meer behaalt voor de schriftelijke herkansing, dan is de kandidaat alsnog geslaagd. Bij een cijfer van minder dan 6,0 wordt de kandidaat afgewezen. Voor de toetsen van degenen die de notarieel secretaresse opleiding hebben gevolgd gelden eveneens de algemene regels van dit reglement. SLOTARTIKEL Het reglement is openbaar en ligt ter inzage op het kantoor van de Stichting en is vastgesteld in april 2015.

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SE-regl-H5-A6-1617093 BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO Schooljaar 2016-2017 SCHOOLEXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Schooljaar 2016-2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie

Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie Hoofdstuk 14 Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie 1.Algemene bepalingen Dit reglement verstaat onder: 1.1 Wijnacademie : het instituut dat de opleiding tot het behalen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator:

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2013

EXAMENREGLEMENT 2013 EXAMENREGLEMENT 2013 INHOUD Artikel Pagina 1 Werkgroep Examens. 2 2 Taken en bevoegdheden. 2 3 Examenreglement. 3 4 Examenprocedure en voorwaarden. 3 5 Het examen. 4 6 Waardering van examenresultaten.

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR'

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' Uitgave 1 januari 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het deelexamen ter verkrijging van het deelcertificaat Betontechnologisch

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 1 maart 1991 ter uitvoering van artikel 53, tweede lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

2. Examenreglement assessment LHP 2016

2. Examenreglement assessment LHP 2016 2. Examenreglement assessment LHP 2016 Opmerking vooraf Door deelname aan het examen bevestigt de examenkandidaat dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van dit examenreglement. Voor de kandidaat die

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenreglement NBS sierduivenkeurmeester

Examenreglement NBS sierduivenkeurmeester 1 Examenreglement NBS sierduivenkeurmeester Artikel 1. Algemene Bepalingen. Naast de in dit reglement genoemde bepalingen zijn de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de N.B.S, en de Statuten, Reglementen

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

Artikel 2 1. De leden van de commissie worden benoemd door de raad van toezicht op voordracht van het bestuur.

Artikel 2 1. De leden van de commissie worden benoemd door de raad van toezicht op voordracht van het bestuur. Commissie van beroep Artikel 1 De stichtingen Stichting Garantiefonds Reisgelden en Stichting Calamiteitenfonds Reizen - verder respectievelijk SGR en het Calamiteitenfonds te noemen - hebben gezamenlijk

Nadere informatie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie Reglement Schoolexamen voor het v.w.o.-atheneum en het v.w.o.-gymnasium Scholengemeenschap De Grundel, locatie Lyceum De Grundel Schooljaar 2015-2016 (cohort 2015-2018) De locatiedirecteur van Lyceum De

Nadere informatie

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: - beroepsschrift een schrijven, ingediend door de cursist, waarin beroep wordt

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]'

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' EXAMENREGLEMENT 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' Uitgave januari 2014 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Algemene Basiskennis Beton [abb],

Nadere informatie

Klachtenprocedure Malva Opleiding

Klachtenprocedure Malva Opleiding 1 Klachtenprocedure Malva Opleiding Inwerkingtreding: januari 2010 Inhoudsopgave Preambule 1. Definities 2. Indienen van een klacht en voortraject 3. Behandeling van een klacht 4. Niet in behandeling nemen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO 2015-2016

SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO 2015-2016 SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO 2015-2016 A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd. Periode: lesperiode die wordt afgesloten

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT KNBB VERENIGING CARAMBOLE

EXAMENREGLEMENT KNBB VERENIGING CARAMBOLE EXAMENREGLEMENT KNBB VERENIGING CARAMBOLE 2016 INHOUD Artikel Pagina 1 Werkgroep Opleidingen en Examens. 2 2 Taken en bevoegdheden. 2 3 Examenreglement. 3 4 Examenprocedure en voorwaarden. 3 5 Het examen.

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar>

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Reglement Tuchtcommissie

Reglement Tuchtcommissie Reglement Tuchtcommissie 1 mei 2016 Artikel 1 De in dit Reglement Tuchtcommissie voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en voorts de navolgende:

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC Regeling toelating tot de opleiding BC of SC De opleidingen Betonconstructeur HTI (BC) en staalconstructeur HTI (SC) bestaan uit drie studiejaren, respectievelijk BS1, BC2/SC2 en BC3/SC3. Studenten worden

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO

SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO 2016-2017 A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd. Periode: lesperiode die wordt afgesloten

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder : - bezwaarschrift : een schrijven, ingediend door de (adspirant) cursist

Nadere informatie

Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT

Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT [Dit reglement geldt uitsluitend voor kandidaten afkomstig van ITV en HWN. LOI-kandidaten dienen zich te melden bij LOI. Op hen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

3. In geval in hetzelfde examenonderdeel al dan niet te zelfder tijd door meer dan één examinator het onderzoek wordt verricht en het resultaat daarva

3. In geval in hetzelfde examenonderdeel al dan niet te zelfder tijd door meer dan één examinator het onderzoek wordt verricht en het resultaat daarva Regelen en richtlijnen zoals bedoeld in artikel 11, 5e lid, van de wet Universitaire bestuurshervorming 1970 vastgesteld door de vaste commissie voor de examens in de studierichting Engelse Taal- en Letterkunde.

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 28-09--2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College 2017-2018 (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Art. 1 Voorwoord 2.1. De examencommissie bestaat uit de rector, de teamleider

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Stichting Jachtopleidingen Nederland Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Uitgave januari 2016 Het secretariaat van de Stichting Jachtopleidingen Nederland is gevestigd te Amersfoort Amsterdamseweg

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9507 Reglement Commissie Beroep voor de Examens (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 2 Examens 03 Paragraaf 1: Theorie-examen Paragraaf 2: Praktijkexamen Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen Hoofdstuk 3 Nascholing 06 Hoofdstuk

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN) ALGEMEEN GEDEELTE VMBO T-K-B COHORT 2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\PTA vmbo 16 17 0011 1 1 Algemene bepalingen ARTIKEL 1 ALGEMEEN 1.

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY 2009-2010 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47592 23 augustus 2017 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 26 juni 2017, nummer CvTE-17.01282, houdende

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN BEROEP TER UITVOERING VAN HET BEPAALDE IN HET REGLEMENT UITKERINGEN. Pagina 1 van 5

REGLEMENT VAN BEROEP TER UITVOERING VAN HET BEPAALDE IN HET REGLEMENT UITKERINGEN. Pagina 1 van 5 REGLEMENT VAN BEROEP TER UITVOERING VAN HET BEPAALDE IN HET REGLEMENT UITKERINGEN Pagina 1 van 5 Voor de Commissie van Beroep is door het Algemeen Bestuur van Stichting Reprorecht, laatstelijk in zijn

Nadere informatie

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examens Iedere cursus wordt afgesloten met een examen. Ieder examen bestaat uit twee tot vijf onderdelen. Deelnemers aan een taalcursus worden geacht

Nadere informatie

PROG RAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN)

PROG RAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN) PROG RAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN) ALGEMEEN GEDEELTE TWEEDE FASE HAVO EN ATHENEUM COHORT 2015 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD 1 1 Algemene bepalingen ARTIKEL 1 ALGEMEEN 1. Het Programma

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA)

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Reglement voor de Commissie van Beroep Eindexamens VWO-HAVO-VMBO welke is ingesteld op grond van het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO- VBO Artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26780 27 augustus 2015 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 15 juni 2015, nummer CvTE-15.01456, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16248 8 augustus 2012 Regeling van het College voor examens van 19 juni 2012, nummer CvE-12.01405, houdende vaststelling

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2.

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Pagina 1 van 8 ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Algemeen reglement van toezicht en examens voor de niveaus 1 en 2. Lasprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063 BMBE-lassen (111)

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

Examenreglement. Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut

Examenreglement. Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut Examenreglement Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut Artikel 1. Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam : het

Nadere informatie

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM SCHOOLEXAMENREGLEMENT 2015 2017 V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM PERIODEN VAN HET PTA 2015 2016 Periode I: 17 augustus t/m 20 november 2015 PTAWeek: 16 t/m 20 november 2015

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

Reglement Klachtenbehandeling Commissie van Toezicht LVV

Reglement Klachtenbehandeling Commissie van Toezicht LVV Reglement Klachtenbehandeling Commissie van Toezicht LVV Het Bestuur van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) gevestigd te Utrecht (verder te noemen: het bestuur van de LVV), overwegende

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO Preambule Het bestuur van de Stichting Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches (NOBCO) heeft besloten een klachtenprocedure in het leven te roepen en heeft daarvoor het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE DEEL TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL. voor het afnemen van het examen

REGLEMENT ALGEMENE DEEL TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL. voor het afnemen van het examen REGLEMENT ALGEMENE DEEL voor het afnemen van het examen TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL ingevolge artikel 2 van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (Stb. 1993, 418) voor het verkrijgen van een

Nadere informatie