REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING"
  • Ivo Bos
  • 3 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde De examencommissie voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde gelet op : artikel 7.12, lid 4 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek; BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde vast te stellen: Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze regels en richtlijnen wordt verstaan onder OER: de geldende onderwijs- en examenregeling bedoeld in artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) vastgesteld door het faculteitsbestuur; 2. De overige in deze regels en richtlijnen voorkomende begrippen hebben dezelfde betekenis als in de OER en in de WHW. Artikel 2 Dagelijkse gang van zaken van de examencommissie 1. De examencommissie kan subcommissies benoemen die belast zijn met taken van de examencommissie. Hiermee wordt in ieder geval de keuzeprogrammacommissie, kpc, en de vrijstellingencommissie bedoeld. 2. Deze subcommissies zijn verantwoording schuldig aan de examencommissie. 3. Tot de dagelijkse gang van zaken worden onder meer gerekend: a. beslissingen omtrent de goedkeuring van onderwijseenheden, zoals bedoeld in artikel 6 van de OER; b. beslissingen omtrent regelingen die in afwijking van de geldende bepalingen op verzoek van de student kunnen worden getroffen; c. beslissingen omtrent vrijstellingen; d. voorbereiding van de vaststelling van de uitslag van examens; e. het treffen van maatregelen bij inbreuk op de orde tijdens een tentamen, bedoeld in artikel 11 en bij fraude, bedoeld in artikel 12. Artikel 3 Het afnemen van tentamens 1. De examencommissie wijst voor het afnemen van elk tentamen één of meer examinatoren aan. 1

2 2. Elk tentamen omvat het door de examinator te verrichten onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. 3. ln geval één en hetzelfde tentamen al dan niet terzelfder tijd door meer dan één examinator wordt afgenomen en de uitkomst daarvan wordt beoordeeld, ziet de desbetreffende examencommissie erop toe, dat die examinatoren beoordelen aan de hand van dezelfde normen. Daartoe worden de desbetreffende normen door de betrokken examinatoren tevoren schriftelijk vastgelegd. Zo nodig wijst de examencommissie een voor het tentamineren eerstverantwoordelijke examinator aan. 4. De examinator stelt vast of is voldaan aan de voorwaarden voor toelating tot het tentamen. Artikel 4 Beslissingen van de examencommissie 1. Beslissingen worden door de examencommissie genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen is de kandidaat niet geslaagd. De leden van de wetenschappelijke staf die het onderwijs verzorgen, hebben in de vergadering van de examencommissie een adviserende stem. De studie-adviseur en de studentenadviseur kunnen de examencommissie gevraagd en ongevraagd advies geven bij beslissingen over een student. 2. De examencommissie is bevoegd om in bijzondere gevallen de beslissing aan te houden tot de volgende vergadering. De commissie neemt in dat geval zo spoedig mogelijk contact op met de student. 3. De examencommissie kan de uitslag, die in een eerdere vergadering is vastgesteld, herzien in het voordeel van de student, indien nieuwe gegevens over hem daartoe aanleiding geven. 4. Aan de vaststelling van een examenuitslag dienen tenminste drie leden van de examencommissie deel te nemen. Artikel 5 Het getuigschrift en de cijferlijst 1. De uitreiking van het getuigschrift geschiedt in het openbaar, tenzij de examencommissie in bijzondere gevallen anders heeft bepaald. 2. Op de keerzijde van het getuigschrift worden de tot het examen behorende onderdelen vermeld alsmede, in voorkomende gevallen, welke bevoegdheid aan het getuigschrift is verbonden. Daarenboven worden de niet tot het examen behorende onderwijseenheden vermeld waarin, voordat over de uitslag van het examen is beslist, op verzoek van de student is geëxamineerd, mits de desbetreffende tentamens met goed gevolg zijn afgelegd. 3. Aan de student wordt bij de uitreiking van het getuigschrift een afzonderlijke cijferlijst verstrekt. 2

3 Artikel 6 De tijdstippen 1. Schriftelijk af te nemen tentamens worden afgenomen op de tijdstippen die tenminste twee maanden tevoren door de examencommissie worden vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van de OER. 2. Bij de vaststelling van de tijdstippen bedoeld in het eerste lid wordt zoveel mogelijk voorkomen dat tentamens samenvallen. 3. De in het eerste lid bedoelde tijdstippen worden met het oog op een adequate bekendmaking daarvan, medegedeeld aan het bestuur van de faculteit en het Studenten Service Centrum. 4. Mondeling af te nemen tentamens worden op een door de examinator zo mogelijk na overleg met de student te bepalen tijdstip afgenomen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van de OER. 5. Het bepaalde in het eerste tot en met derde lid is van overeenkomstige toepassing op de tentamens die anders dan schriftelijk of mondeling worden afgenomen. Artikel 7 De aanmelding 1. De aanmelding voor een centraal georganiseerd tentamen geschiedt door invoer van de aanmeldingsgegevens via Internet in het OWIS-systeem binnen de daartoe door het College van Bestuur gestelde termijn. 2. De in artikel 19 van de OER bedoelde aanmelding geschiedt op een door het College van Bestuur vastgestelde termijn. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing. De examencommissie zorgt voor tijdige bekendmaking van de tijdstippen waarop de examenuitslagen worden vastgesteld. 3. Indien een student deelneemt aan een tentamen zonder zich overeenkomstig het hiervoor bepaalde te hebben aangemeld, vindt geen beoordeling van het gemaakte werk plaats en wordt geen cijfer vastgesteld. 4. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijkingen toestaan van het bepaalde in dit artikel. Artikel 8 De terugtrekking 1. Terugtrekking voor tentamens is toegestaan, mits deze uiterlijk plaatsvindt vijf werkdagen voordat het desbetreffende tentamen zou worden afgelegd. Terugtrekking op een later tijdstip is uitsluitend toegestaan ingeval van overmacht van de student, te beoordelen door de examencommissie. Alvorens een dergelijke beslissing te nemen hoort de examencommissie de studieadviseur van de opleiding of een studentenadviseur van het Studenten Service Centrum. 2. De terugtrekking dient te geschieden door een mededeling aan de instantie bij wie ingevolge het bepaalde in artikel 7 de aanmelding heeft plaatsgevonden. Bij toegestane terugtrekking kan de examencommissie besluiten dat alsnog in dezelfde examenperiode tentamen kan worden afgelegd. 3

4 3. Ontijdige terugtrekking en niet-verontschuldigbare afwezigheid heeft tot gevolg dat de student het tentamen niet meer in dezelfde examenperiode mag afleggen. Voor de.toepassing van het bepaalde in artikel 11, eerste lid, van de OER wordt het tentamen beschouwd als te zijn afgelegd. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijkingen toestaan van het in dit lid bepaalde. Artikel 9 Vrijstelling van praktische oefening 1. Een verzoek om vrijstelling van de verplichting tot het deelnemen aan een praktische oefening, als bedoeld in artikel 7 van de OER wordt door de student met redenen omkleed ingediend bij de examencommissie, die terzake in de regel het advies inwint van de desbetreffende examinator. De indiening geschiedt tenminste één maand voordat de praktische oefening, waarvan vrijstelling wordt gevraagd, aanvangt. 2. Een besluit om de vrijstelling geheel of gedeeltelijk niet te verlenen wordt door de examencommissie niet genomen dan nadat de student in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. 3. De examencommissie neemt een gemotiveerde beslissing binnen een maand na ontvangst van het verzoek. De student wordt van het besluit onverwijld in kennis gesteld. Artikel 10 Vrijstelling van een tentamen. 1. Een verzoek tot vrijstelling van het afleggen van een tentamen wordt ingediend bij de examencommissie, die terzake in de regel het advies inwint van de desbetreffende examinator. 2. Een besluit om de vrijstelling geheel of gedeeltelijk niet te verlenen wordt door de examencommissie niet genomen dan nadat de student in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. 3. De examencommissie neemt een gemotiveerde beslissing binnen een maand na ontvangst van het verzoek. De student wordt van het besluit onverwijld in kennis gesteld. Artikel 11 De orde tijdens een tentamen 1. De examencommissie draagt ervoor zorg, dat ten behoeve van een schriftelijk tentamen surveillanten worden aangewezen, die erop toezien dat het tentamen in goede orde verloopt. 2. De student is verplicht zich op verzoek van of vanwege de examencommissie te legitimeren met het voor dat studiejaar geldige bewijs van inschrijving. 3. Aanwijzingen van de examencommissie c.q. examinator of surveillant, die voor de aanvang van het tentamen zijn bekend gemaakt, alsmede aanwijzingen die tijdens het tentamen en onmiddellijk na afloop daarvan gegeven worden (zoals het niet mogen gebruiken van een GSM), dienen door de student te worden opgevolgd. 4. Een student, die niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens het tweede en derde lid kan door de examencommissie c.q. examinator worden uitgesloten van verdere deelname aan het desbetreffende tentamen. De uitsluiting is slechts van toepassing op het tentamen, 4

5 tijdens hetwelk de onregelmatigheid is geconstateerd. De uitsluiting heeft tot gevolg dat geen uitslag van het desbetreffende tentamen wordt vastgesteld. Voordat de examencommissie c.q. examinator een besluit tot uitsluiting neemt, stelt zij de student in de gelegenheid ter zake te worden gehoord. 5. De duur van het tentamen is zodanig dat studenten naar redelijke maatstaven gemeten, voldoende tijd hebben om de vragen te beantwoorden. 6. De tentamenopgaven mogen door de student na afloop van het tentamen worden meegenomen, tenzij de examinator daartegen bezwaren heeft, dan wel de aard van de tentamenopgaven zich daartegen verzet. Artikel 12 Fraude 1. Wanneer terzake van het afleggen van een tentamen fraude wordt geconstateerd of vermoed, wordt dit door de surveillant zo spoedig mogelijk schriftelijk vastgelegd. De surveillant kan de student verzoeken eventuele bewijsstukken beschikbaar te stellen. Een weigering hiertoe wordt in het schriftelijk verslag vermeld. De student wordt in de gelegenheid gesteld een schriftelijk commentaar bij het schriftelijk verslag van de surveillant te voegen. Het schriftelijk verslag en het eventuele schriftelijke commentaar worden zo spoedig mogelijk ter hand gesteld van de examencommissie. 2. De examencommissie kan de student voor ten hoogste een jaar uitsluiten van verdere deelneming aan het desbetreffende tentamen. 3. Voordat de examencommissie enige beslissing als bedoeld in het vorige lid neemt stelt zij de student in de gelegenheid terzake te worden gehoord. Artikel 13 De vragen en opgaven 1. De vragen en opgaven van het tentamen gaan het tijdig tevoren bekend gemaakte studiemateriaal waaraan de tentamenstof is ontleend niet te buiten. 2. De tentamenstof is zo evenwichtig mogelijk gespreid over de vragen en opgaven van het tentamen. 3. De vragen en opgaven van een tentamen zijn duidelijk en ondubbelzinnig, en zijn zodanig gesteld of bevatten zodanige aanwijzingen dat de student kan weten hoe uitvoerig en gedetailleerd de antwoorden moeten zijn. 4. Geruime tijd voor het afnemen van het desbetreffende tentamen maakt de examencommissie c.q. examinator bekend op welke manier uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 13 van de OER met betrekking tot de wijze waarop het tentamen wordt afgelegd. 5. De examencommissie of examinator kan de studenten geruime tijd voor het afnemen van een schriftelijk tentamen in de gelegenheid stellen kennis te nemen van een schriftelijke proeve van een dergelijk tentamen alsmede van de model-beantwoording en de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. 5

6 6. De tentamens worden afgenomen in het Nederlands of, voorzover de examencommissie of examinator dit nodig of gewenst acht, in een andere taal. 7. Indien de student verzoekt het tentamen daarvan in een andere taal dan het Nederlands te mogen afleggen, kan de examinator dit toestaan. Wanneer hij dit niet kan of wil doen, moet het verzoek twee weken voor het tentamen tot de examencommissie gericht worden. Indien de examencommissie het verzoek inwilligt wijst zij zonodig een andere examinator aan. Artikel 14 De beoordeling 1. De beoordeling van een tentamen wordt uitgedrukt in gehele getallen volgens de beoordelingsschaal 0 t/m 10. Indien de examencommissie besluit zelf een onderzoek in te stellen als bedoeld in art. 20, lid 2 van de OER wordt de beoordeling daarvan eveneens uitgedrukt in gehele getallen. Voor practica kunnen ook de volgende beoordelingen worden gebruikt: Onvoldoende (=ON); Voldoende (=VO); Goed (=GO); Gedaan (=GN). Vrijstelling van het afleggen van een tentamen dan wel van het deelnemen aan een practicum wordt gelijkgesteld met de beoordeling: Voldoende (VO) en aangeduid met: VR. 2. Een tentamen is met goed gevolg afgelegd, indien het is beoordeeld met een getal van 6 of hoger dan wel met de beoordeling: VO of VR. 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3, lid 3 geschiedt de beoordeling van schriftelijke tentamens zo mogelijk aan de hand van tevoren schriftelijk vastgelegde, en eventueel naar aanleiding van de correctie van het gemaakte werk bijgestelde normen. 4. De wijze van beoordeling is zodanig dat de student kan nagaan hoe de uitslag van zijn tentamen tot stand is gekomen. 5. Indien een student een tentamen meer dan eenmaal heeft afgelegd, neemt de examencommissie voor de vaststelling van de uitslag van het examen het hoogst behaalde resultaat in aanmerking. 6. De examencommissie zal tijdig bekend maken in welke gevallen zij zelf een onderzoek als bedoeld in art. 20, lid 2 van de OER zal instellen. 7. Het propedeutisch examen en het afsluitend examen kennen als uitslagen 'GESLAAGD' en AFGEWEZEN. 8a Een student is voor het propedeutisch examen geslaagd, indien hij de tot het examen behorende tentamens met goed gevolg heeft afgelegd of voldoet aan de hierna volgende compensatieregeling, alsmede, voor zover van toepassing, indien het door de examencommissie zelf ingestelde onderzoek als bedoeld in lid 6 met een getal van 6 of hoger is beoordeeld. De compensatieregeling voor het propedeutisch examen luidt als volgt: Voor het tentamen Mechanica-1 geldt dat het cijfer 5 als met goed gevolg afgelegd wordt beschouwd, indien het behaalde cijfer voor het tentamen Mechanica-2 een 7 of hoger is. 6

7 Voor het tentamen Elektriciteit en magnetisme-1 geldt dat het cijfer 5 als met goed gevolg afgelegd wordt beschouwd, indien het behaalde cijfer voor het tentamen Elektriciteit en magnetisme-2 een 7 of hoger is. Voor de tentamens Analyse-1, Analyse-2 en Analyse-3 geldt dat het cijfer 5 voor één van deze onderwijseenheden als met goed gevolg afgelegd wordt beschouwd, indien voor de andere twee onderwijseenheden het cijfer 6 of hoger wordt behaald. Deze regeling geldt uitsluitend voor de studenten met een vwo vooropleiding of met het profiel natuur en techniek. Voor studenten met het profiel natuur en gezondheid geldt het vak Analyse 1 als deficiënt vak; dit vak moet met een voldoende worden afgelegd. Voor de onderwijseenheden Anslyse-2 en Analyse-3 geldt dat het cijfer 5 voor één onderwijseenheid als met met goed gevolg afgelegd wordt beschouwd indien het cijfer voor de andere onderwijseenheid een 6 of hoger is. 9. De examenuitslag luidt 'AFGEWEZEN', indien de student niet is geslaagd conform lid 8a van dit artikel. Artikel 15 Registratie van de uitslag De administratie van de faculteit draagt zorg voor de registratie van de uitslagen van de tentamens en examens alsmede voor de registratie van aan een student uitgereikte getuigschriften en geeft deze gegevens terstond door aan het Studenten Service Centrum. Over geregistreerde gegevens met uitzondering van gegevens over uitgereikte getuigschriften, wordt aan anderen dan de student, de examencommissie, het college van bestuur, het college van beroep voor de examens, de studieadviseur van de opleiding, studentenadviseurs van het Studenten Service Centrum geen mededeling gedaan. Met toestemming van de student kan van het bepaalde in de vorige volzin worden afgeweken. Artikel 16 De nabespreking 1. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de uitslag van een mondeling tentamen vindt desgevraagd dan wel op initiatief van de examinator een nabespreking plaats tussen de examinator en de student. Dan wordt de gegeven beoordeling gemotiveerd. 2. Gedurende een termijn van twintig werkdagen, die aanvangt op de dag na de bekendmaking van de uitslag, kan de student, die een tentamen anders dan mondeling heeft afgelegd aan de examinator om een nabespreking verzoeken. De nabespreking geschiedt op een door de examinator te bepalen plaats en tijdstip. 3. Indien de examinator een collectieve nabespreking heeft georganiseerd, kan de student een verzoek als bedoeld in het vorige lid pas indienen, wanneer hij bij de collectieve bespreking aanwezig is geweest en het desbetreffende verzoek motiveert of wanneer hij door overmacht verhinderd is geweest bij de collectieve bespreking aanwezig te zijn. 4. Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing, indien de examinator aan de student gelegenheid biedt om diens uitwerking te vergelijken met modelantwoorden. 5. De examinator kan afwijkingen toestaan van het bepaalde in het tweede en derde lid. 7

8 Artikel 17 Het gebruikmaken van een afwijkingsmogelijkheid 1. De student kan de examencommissie of examinator verzoeken dat zij alvorens zij van een in de OER of in deze regels en richtlijnen geboden afwijkingsmogelijkheid gebruikmaken, de studieadviseur van de opleiding of studentenadviseur van het Studenten Service Centrum in de gelegenheid stellen advies uit te brengen. 2. Indien de examinator van de in het eerste lid bedoelde afwijkingsmogelijkheid gebruik maakt, stelt hij de examencommissie daarvan in kennis. Artikel 18 De maatstaven De examencommissie c.q. de examinator neemt bij de beslissingen, die zij moeten nemen, tot richtsnoer de volgende maatstaven - en weegt bij strijdigheid het belang van hantering van een maatstaf tegen dat van de andere af -: a. het behoud van kwaliteits- en selectie-eisen van tentamens en examens; b. doelmatigheidseisen, onder meer tot uitdrukking komend in een streven om: - tijdverlies voor studenten, die snelle voortgang met de studie maken, bij de voorbereiding van een tentamen of examen zoveel mogelijk te beperken; - studenten zo nodig te bewegen hun studie af te breken, indien het slagen voor een tentamen of examen onwaarschijnlijk is geworden; c. bescherming tegen zichzelf van de student die een te grote studielast op zich wil nemen; d. mildheid ten opzichte van studenten, die door omstandigheden buiten hun schuld in de voortgang van hun studie vertraging hebben ondervonden. Artikel 19 Beroepsrecht Tegen beslissingen van de examencommissie of van examinatoren staat beroep open bij het college van beroep voor de examens bedoeld in artikel 7.60 van de Wet. Artikel 20 Overgangsbepaling Voor studenten, ingeschreven voor de overeenkomstige 5-jarige opleiding, blijven de regels en richtlijnen zoals die luidden vóór 1 september 2002 van kracht. Artikel 20a Wijzigingen van deze regels en richtlijnen Wijzigingen, die van toepassing zijn op het lopende studiejaar, kunnen in deze regels en richtlijnen slechts worden aangebracht, voorzover de belangen van studenten hierdoor redelijkerwijs niet worden geschaad. Artikel 21 Slotbepaling In gevallen waarin deze regels en richtlijnen niet voorzien, beslist de examencommissie. Artikel 22 Inwerkingtreding Deze regels en richtlijnen treden in werking op 1 september

9 Aldus vastgesteld door de examencommissie voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde op 1 september

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN Rijksuniversiteit Groningen De examencommissie Bewegingswetenschappen, gelet op artikel 7.12b, eerste

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY 2009-2010 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN Rijksuniversiteit Groningen 2 De examencommissie Bewegingswetenschappen, gelet op artikel 7.12b,

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

3. In geval in hetzelfde examenonderdeel al dan niet te zelfder tijd door meer dan één examinator het onderzoek wordt verricht en het resultaat daarva

3. In geval in hetzelfde examenonderdeel al dan niet te zelfder tijd door meer dan één examinator het onderzoek wordt verricht en het resultaat daarva Regelen en richtlijnen zoals bedoeld in artikel 11, 5e lid, van de wet Universitaire bestuurshervorming 1970 vastgesteld door de vaste commissie voor de examens in de studierichting Engelse Taal- en Letterkunde.

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Medische Wetenschappen Regels en Richtlijnen van de Examencommissie voor examinatoren van de bachelor- en masteropleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde Opleiding

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar>

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

MODEL REGELS & RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIES

MODEL REGELS & RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIES MODEL REGELS & RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIES Krachtens artikel 7.12 van de WHW stelt het faculteitsbestuur voor elke opleiding of groep van opleidingen een examencommissie in. De examencommissie heeft onder

Nadere informatie

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW)

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie, vastgesteld door de examencommissie van de Undergraduate School Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op

Nadere informatie

Life science & Technology

Life science & Technology REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY (UNIVERSITEIT LEIDEN EN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT) Artikel 1. Toepassingsgebied Deze

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Lerarenopleiding 2015-2016 Regels en Richtlijnen. Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding studiejaar 2015-2016

Lerarenopleiding 2015-2016 Regels en Richtlijnen. Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding studiejaar 2015-2016 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding studiejaar 2015-2016 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2015-2016 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve

Nadere informatie

Het afnemen van het examen of examenonderdeel

Het afnemen van het examen of examenonderdeel Regelen en richtlijnen zoals bedoeld in artikel 11, 5e lid, van de wet Universitaire bestuurshervorming 1970 vastgesteld door de vaste commissie voor de examens in de Bacheloropleiding Engelse Taal en

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW)

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) In het examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de toetsen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Regels en richtlijnen, als bedoeld in artikel 7.12, lid 4 van de WHW.

Regels en richtlijnen, als bedoeld in artikel 7.12, lid 4 van de WHW. Regels en richtlijnen, als bedoeld in artikel 7.12, lid 4 van de WHW. Examencommissie Van de examencommissie Bestuurskunde maken alle wetenschappelijke personeelsleden, die onderwijs geven binnen de opleiding

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY 2008-2009 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen. van de. Examencommissie Lerarenopleiding

Regels en Richtlijnen. van de. Examencommissie Lerarenopleiding Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding studiejaar 2016-2017 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2016-2017 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve

Nadere informatie

Examenreglement Premaster Accounting & Control

Examenreglement Premaster Accounting & Control Examenreglement Premaster Accounting & Control Gewijzigd met ingang van 1 september 2017 Vervangt: Versie met ingangsdatum 1 september 2015 Versie met ingangsdatum 1 februari 2017 1 Art. 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY 2011-2012 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Samenstelling en werkwijze van de commissie

Hoofdstuk 2 Samenstelling en werkwijze van de commissie Regels en richtlijnen van examencommissie van de bachelor- en masteropleidingen van het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen, onderdeel van de Faculteit der Geesteswetenschappen September 2009

Nadere informatie

Reglement examencommissies

Reglement examencommissies Reglement examencommissies 2014-2015 (regels ex art. 7.12b, 3e lid WHW) Reglement examencommissies, vastgesteld door de examencommissies van de bacheloropleidingen Algemene Sociale Wetenschappen, Culturele

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN BIJ DE EXAMENREGELINGEN WISKUNDE

REGELS EN RICHTLIJNEN BIJ DE EXAMENREGELINGEN WISKUNDE Regels en Richtlijnen van de Examencommissie REGELS EN RICHTLIJNEN BIJ DE EXAMENREGELINGEN WISKUNDE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens in de bacheloropleiding

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar 2014-2015 (regels ex art. 7.

Reglement Examencommissie Premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar 2014-2015 (regels ex art. 7. Reglement Examencommissie Premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar 2014-2015 (regels ex art. 7.12b, lid 3 WHW) In het examenreglement zijn deze regels van de examencommissie opgenomen.

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Artificial Intelligence

Regels en richtlijnen van de examencommissie Artificial Intelligence Regels en richtlijnen van de examencommissie Artificial Intelligence 2017-2018 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de goede gang van zaken

Nadere informatie

2018 Examenreglement Premaster Accounting and Control. Gewijzigd met ingang van 1 september Vervangt: Versie met ingangsdatum 1 februari 2017

2018 Examenreglement Premaster Accounting and Control. Gewijzigd met ingang van 1 september Vervangt: Versie met ingangsdatum 1 februari 2017 2018 Examenreglement Premaster Accounting and Control Gewijzigd met ingang van 1 september 2018 Vervangt: Versie met ingangsdatum 1 februari 2017 1 Art. 1 Algemene bepalingen 1. Dit Examenreglement ( het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 2017-2018 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie

Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie 2016-2017 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de goede gang van zaken tijdens het propedeutisch,

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT FACULTEIT TECHNISCHE NATUURWETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT FACULTEIT TECHNISCHE NATUURWETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT FACULTEIT TECHNISCHE NATUURWETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE voor de bacheloropleiding Scheikundige Technologie & Bioprocestechnologie en de masteropleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen van de examencommissie Sociologie

Regels en Richtlijnen van de examencommissie Sociologie Regels en Richtlijnen van de examencommissie Sociologie 2017-2018 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de goede gang van zaken tijdens het

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de examencommissie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Regels en richtlijnen van de examencommissie Algemeen Artikel 1 toepassingsgebied Deze Regels en richtlijnen zijn van toepassing op de bacheloropleidingen Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek van de

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS (behorende bij de onderwijs- en examenregeling biomedische wetenschappen curriculum 2000) Regels en richtlijnen voor tentamens en examens REGELS met betrekking

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE (EX ARTIKEL 7.12 LID 4 WHW) BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE (EX ARTIKEL 7.12 LID 4 WHW) BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE (EX ARTIKEL 7.12 LID 4 WHW) BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Regels en richtlijnen examencommissie BSc CT, 12 juni 2007 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW)

Reglement Examencommissie Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) Reglement Examencommissie Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) Reglement Examencommissie: Inhoud: PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN...1 Artikel 1 - toepassingsgebied...1

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW)

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie, vastgesteld door de examencommissie van de Undergraduate School Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Faculteit der Archeologie Regels en Richtlijnen van de examencommissie van de opleiding Archeologie Zoals bedoeld in 7.12b lid 3 van de WHW

Faculteit der Archeologie Regels en Richtlijnen van de examencommissie van de opleiding Archeologie Zoals bedoeld in 7.12b lid 3 van de WHW Faculteit der Archeologie Regels en Richtlijnen van de examencommissie van de opleiding Archeologie Zoals bedoeld in 7.12b lid 3 van de WHW Vastgesteld op 16 augustus 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen I. Regels en Richtlijnen Examens en Tentamens De Examencommissie van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen.

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie 4. Taken van de examencommissie 5. Werkwijze van de examencommissie

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie Regels en richtlijnen van de examencommissie Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie 2017-2018 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R)

Nadere informatie

5 Examens. 6 Vrijstellingen

5 Examens. 6 Vrijstellingen Regels en Richtlijnen van de examencommissie Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs, 2015-2016 (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Regels en Richtlijnen examencommissie Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie Regels en Richtlijnen examencommissie Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie 2016-2017 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.)

Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.) Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.) CAH Vilentum De examencommissie CAH Vilentum is belast met de goede gang van zaken tijdens de tentamens en examens en toepassing van de richtlijnen

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Faculteit der Archeologie. Regels en richtlijnen van de examencommissie van de opleiding Archeologie op grond van artikel 7.

Faculteit der Archeologie. Regels en richtlijnen van de examencommissie van de opleiding Archeologie op grond van artikel 7. Faculteit der Archeologie Regels en richtlijnen van de examencommissie van de opleiding Archeologie op grond van artikel 7.12b WHW geldig vanaf 1 september 2011 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

2. Begripsbepalingen. 3. Samenstelling en dagelijkse gang van zaken van de examencommissie

2. Begripsbepalingen. 3. Samenstelling en dagelijkse gang van zaken van de examencommissie Regels en Richtlijnen van de examencommissies van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen 2016-2017 Algemeen gedeelte 1. Reikwijdte Deze Regels en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS (behorende bij de onderwijs- en examenregelingen biomedische wetenschappen Bachelor en Master curriculum 2005, laatstelijk per 1 september 2008). Regels

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 1 6 3 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie van de opleiding Bestuurskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE (EX ARTIKEL 7.12 LID 4 WHW) 2013-2014 BACHELOROPLEIDINGEN CIVIELE TECHNIEK EN TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN

REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE (EX ARTIKEL 7.12 LID 4 WHW) 2013-2014 BACHELOROPLEIDINGEN CIVIELE TECHNIEK EN TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE (EX ARTIKEL 7.12 LID 4 WHW) 2013-2014 BACHELOROPLEIDINGEN CIVIELE TECHNIEK EN TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 2 INHOUDSOPGAVE Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde 2010-2011

Regels en richtlijnen van de examencommissie Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde 2010-2011 Regels en richtlijnen van de examencommissie Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde 2010-2011 Algemeen Artikel 1 toepassingsgebied Deze Regels en richtlijnen zijn van toepassing op de bacheloropleiding Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Versie 26 januari 2016 Uitgave Centrum voor Bestuurlijke Activiteiten

Versie 26 januari 2016 Uitgave Centrum voor Bestuurlijke Activiteiten Procedure aangaande de Onderwijs- en examenregeling van Fontys Dit is een uitgave van het Centrum voor Bestuurlijke Activiteiten. Het CBA ondersteunt de medezeggenschap en inspraak binnen Fontys Hogescholen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie BTO Vastgesteld door de examencommissie van de Joint Degree BSc Tourism (NHTV/WU)

Regels en Richtlijnen examencommissie BTO Vastgesteld door de examencommissie van de Joint Degree BSc Tourism (NHTV/WU) Regels en Richtlijnen examencommissie BTO 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie van de Joint Degree BSc Tourism (NHTV/WU) KADER - WHW Volgens art. 7.13 WHW stelt een examencommissie regels vast

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS, PRACTICA EN EXAMENS IN DE FACULTEIT DER WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS, PRACTICA EN EXAMENS IN DE FACULTEIT DER WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS, PRACTICA EN EXAMENS IN DE FACULTEIT DER WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN Artikel 1 Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens,

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE PSYCHOLOGIE

REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE PSYCHOLOGIE REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE PSYCHOLOGIE Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, WHW, en vastgesteld door de Examencommissie. Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3.

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2015/2016. Master CRU2006

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2015/2016. Master CRU2006 Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2015/2016 Master CRU2006 In dit examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de richtlijnen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Bachelor-, Master- en Educatieve Masteropleidingen School of Humanities

Regels en Richtlijnen Bachelor-, Master- en Educatieve Masteropleidingen School of Humanities Regels en Richtlijnen Bachelor-, Master- en Educatieve Masteropleidingen School of Humanities 2011-2012 Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12, lid 3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde Het Bestuur van de faculteit Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid,

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2017-2018 1 Begripsomschrijving Artikel 1 In deze voorschriften wordt verstaan onder: de Onderwijs- en Examenregeling: de regeling als bedoeld in artikel 7.13 lid 1 WHW, laatstelijk vastgesteld

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Bouwkunde

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Bouwkunde Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Bouwkunde Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

2. Samenstelling en dagelijkse gang van zaken van de examencommissie

2. Samenstelling en dagelijkse gang van zaken van de examencommissie Regels en Richtlijnen van de examencommissies van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen 2017-2018 Algemeen gedeelte 1. Reikwijdte Deze Regels en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2012-2013 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2012-2013 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN OER 2012-2013 Bacheloropleidingen TBdk, TBG en TIW ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2012-2013 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN Het Bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Algemene informatie

Algemene informatie Algemene informatie 2016-2017 BSA-regeling UITVOERINGSREGELING STUDIEADVIES BSA - TUA juni 2016 Aan de TUA geldt een bindend studieadvies. De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Kunstgeschiedenis 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Artikel 3 Het nemen van besluiten De in artikel 2 bedoelde Examencommissie en secties nemen besluiten met gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 3 Het nemen van besluiten De in artikel 2 bedoelde Examencommissie en secties nemen besluiten met gewone meerderheid van stemmen. Examenreglement 1 Begripsomschrijving Artikel 1 In deze voorschriften wordt verstaan onder: de Onderwijs- en Examenregeling: de regeling als bedoeld in artikel 7.13 lid 1 WHW, laatstelijk vastgesteld door

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Examencommissie Propedeuse van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de Examencommissie Klinische Technologie (Bacheloropleiding) 2014-2015. Regels en richtlijnen van de Examencommissie (RRvE)

Regels en richtlijnen van de Examencommissie Klinische Technologie (Bacheloropleiding) 2014-2015. Regels en richtlijnen van de Examencommissie (RRvE) Regels en richtlijnen van de Examencommissie (RRvE) Bacheloropleiding Klinische Technologie Studiejaar 2014-2015 1 Inhoudsopgave Regels en richtlijnen van de Examencommissie 1. Algemene bepalingen 4 1.1

Nadere informatie

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 1 maart 1991 ter uitvoering van artikel 53, tweede lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Psychologie

Regels en Richtlijnen examencommissie Psychologie Regels en Richtlijnen examencommissie Psychologie 2016-2017 Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de goede gang van zaken tijdens het propedeutisch, bachelor-

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie