Regelingsakte en voorafgaande overeenkomst # 20#

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regelingsakte en voorafgaande overeenkomst # 20#"

Transcriptie

1 Nr. Regelingsakte en voorafgaande overeenkomst # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. De Heer #, #, geboren te # op #, rijksregister nummer #, wonende te #, en zijn echtgenote, 2. Mevrouw #, #, geboren te # op # #, rijksregister nummer #, wonende te #. Die mij verklaard hebben dat zij willen overgaan tot echtscheiding door onderlinge toestemming, en dat zij, met het oog daarop, overeenkomstig artikel 1287 en 1288 van het Gerechtelijk Wetboek, hun wederzijdse rechten hebben geregeld als volgt: I. VOORAFGAANDE VERKLARINGEN. De echtgenoten # hebben mij uiteengezet wat volgt: A. Dat zij gehuwd zijn voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente/#Stad # op #. #Indien huwelijkcontract. B. Dat zij bij akte verleden voor notaris # te # op # een huwelijkscontract hebben gesloten waarin zij het # stelsel # hebben aangenomen; dat zij dit huwelijksstelsel sedertdien niet hebben gewijzigd noch aangevuld. #Indien GEEN huwelijkscontract. B. Dat zij gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan een huwelijkscontract; dat zij dit huwelijksstelsel sedertdien niet hebben gewijzigd noch aangevuld. C. Dat zij vóór deze akte op verzoek van ondergetekende notaris mekaar omstandig opgave hebben gedaan van al hun roerende en onroerende gemeenschapsgoederen/#onverdeelde goederen en van alle lopende schulden, vergoedingen en overeenkomsten waaromtrent een regeling door artikel 1287 van het Gerechtelijk Wetboek is vereist. #Indien INVENTARIS gewenst. Dat zij gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid hun daartoe door artikel 1287 van het Gerechtelijk Wetboek verleend en vóór deze akte door # notaris # te # boedelbeschrijving en schatting van hun roerende en onroerende gemeenschapsgoederen/#onverdeelde goederen hebben laten opmaken met toepassing van de artikelen 1175 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, en 1

2 waarbij ze tevens opgegeven hebben, de hun toebehorende gelden, openbare effecten, aandelen en obligaties, hun rekening bij derden en alle verklaringen ten laste of ten bate van de boedel hebben afgelegd. #Indien MINDERJARIGE kinderen. D. Dat zij volgend#e minderjarig#e, ongehuwd#e en niet ontvoogde kind# hebben waarvan zij beiden de ouders zijn of die zij hebben geadopteerd, waaromtrent zij een overeenkomst moeten aangaan: #1. Jongeheer/#Mejuffrouw #, geboren te # op #, #2. # beiden/#allen wonende bij zijn/#haar/#hun vader/#moeder op zijn/#haar/#hun voormeld adres. Zij verklaren dat zij geen andere kinderen hebben waarvan de afstamming enkel tegenover één van hen is vastgesteld, noch kinderen die zij gezamenlijk opvoeden #behoudens # (kinderen waaromtrent geen regeling moet worden getroffen). Indien nog een kind zou geboren worden gedurende de proeftijd, zal dat onmiddellijk aan mij, notaris, gemeld worden, opdat een aanvullende akte kan worden opgemaakt. #Indien MEERDERJARIGE kinderen. D. Dat zij het/#de hierna te noemen kind/#kinderen hebben, allen# uit hun huwelijk geboren: 1. De Heer/#Mevrouw #, geboren te # op #, wonende te #, in huwelijk met #. #. Zij verklaren dat zij geen andere kinderen hebben waarvan de afstamming enkel tegenover één van hen is vastgesteld, noch kinderen die zij gezamenlijk opvoeden #behoudens # (kinderen waaromtrent geen regeling moet worden getroffen). Indien nog een kind zou geboren worden gedurende de proeftijd, zal dat onmiddellijk aan mij, notaris, gemeld worden, opdat een aanvullende akte kan worden opgemaakt. #Indien GEEN kinderen. D. Dat zij geen minderjarige, ongehuwde en niet ontvoogde kinderen hebben, waarover een regeling moet worden getroffen noch kinderen die zij gezamenlijk opvoeden #behoudens # (kinderen waaromtrent geen regeling moet worden getroffen). Indien nog een kind zou geboren worden gedurende de proeftijd, zal dat onmiddellijk aan mij, notaris, gemeld worden, opdat een aanvullende akte kan worden opgemaakt. II. REGELING WEDERZIJDSE RECHTEN. De echtgenoten # hebben mij verklaard omtrent hun wederzijdse rechten volgende regeling te sluiten bij 2

3 wijze van vergelijk: A. LICHAMELIJKE ROERENDE GOEDEREN. 1. Kleding en persoonlijke voorwerpen. Iedere partij blijft in het bezit van zijn kleding en persoonlijke voorwerpen. 2. Lichamelijke roerende goederen. De lichamelijke roerende goederen in het bezit van een partij blijven haar toebehoren, #behoudens wat volgt: #[Goederen van de vrouw die zich bij de man bevinden:] a.[opsomming]. Volgende lichamelijke roerende goederen die zich bij de man bevinden worden evenwel aan de vrouw toebedeeld: # Mevrouw # zal, mits tijdige voorafgaande verwittiging, gerechtigd zijn, binnen de maand vanaf heden, deze goederen bij de Heer # afhalen, waarbij alle eventuele verplaatsingskosten ten haren laste zijn. Indien zelfde goederen niet binnen de hiervoor bepaalde termijn zijn afgehaald, zal de Heer # gerechtigd zijn deze te behouden. b.[inventaris/aangehechte lijst]. De lichamelijke roerende goederen in de inventaris/#op de hieraangehechte lijst met de letter M aangeduid worden aan de man toebedeeld; deze met de letter V aangeduid worden aan de vrouw toebedeeld. #[Goederen van de man die zich bij de vrouw bevinden:] a.[opsomming]. Volgende lichamelijke roerende goederen die zich bij de vrouw bevinden worden evenwel aan de man toebedeeld: De Heer # zal, mits tijdige voorafgaande verwittiging, gerechtigd zijn, binnen de maand vanaf heden, deze goederen bij Mevrouw # afhalen, waarbij alle eventuele verplaatsingskosten ten zijnen laste zijn. Indien zelfde goederen niet binnen de hiervoor bepaalde termijn zijn afgehaald, zal Mevrouw # gerechtigd zijn deze te behouden. b.[inventaris/aangehechte lijst]. De lichamelijke roerende goederen in de inventaris/#op de hieraangehechte lijst met de letter M aangeduid worden aan de man toebedeeld; deze met de letter V aangeduid worden aan de vrouw toebedeeld. #[auto] 3

4 De personenwagen, merk #, bouwjaar negentienhonderd #, met nummerplaat # wordt toebedeeld aan de Heer/#Mevrouw #, die #eveneens wordt gemachtigd de inschrijving op zijn/#haar naam bij de diensten van het Wegverkeer meteen aan te vragen. Partijen bevestigen volledig op de hoogte te zijn van hetgeen ieder van hen in zijn of haar bezit heeft GEEN inventaris opgemaakt. #, daaromtrent geen inventaris te hebben gewenst hoewel de mogelijkheid daartoe wettelijk bestaat, en verzaken aan enig verhaal tegen de andere indien zou blijken dat de door de andere partij gegeven informatie onvolledig zou zijn geweest. De toebedeling gaat in vanaf heden, zodat iedere partij ook vanaf heden de mogelijkheid heeft ze in zijn of haar bezit te nemen en ze te verplaatsen. #Indien HANDELSZAAK. 3. Handelszaak. De handelszaak, thans uitgebaat door de Heer/#Mevrouw #, waarvoor hij/#zij is ingeschreven in het Handelsregister te Leuven onder nummer # en met als BTW-nummer #, wordt hem/#haar toebedeeld. B. ONLICHAMELIJKE ROERENDE GOEDEREN. 1. Financiële rekeningen. De financiële rekeningen blijven toebehoren of worden toebedeeld aan degene op wiens naam ze staan en de liggende gelden aan degene in wiens bezit ze zich bevinden. #[Gezamenlijke rekeningen worden verdeeld.] Volgende gezamenlijke rekeningen worden toebedeeld aan de Heer #: - # Volgende gezamenlijke rekeningen worden toebedeeld aan Mevrouw #: - # #[Gezamenlijke rekeningen worden afgesloten.] Het tegoed van de gezamenlijke rekening bij de "#", met nummer #, wordt toebedeeld als volgt: - een som van # euro komt toe aan de Heer/#Mevrouw #. - het saldo komt toe aan Mevrouw/#de Heer #. Hiertoe machtigen partijen gemelde bankinstelling, voor zoveel als nodig. #Indien in het bezit van AANDELEN. #. Aandelen. [Aandelen aan vennoot volgens aandelenregister.] De aandelen van de # Vennootschap "#", met zetel te 4

5 # worden wat de vermogenswaarde betreft toebedeeld aan de Heer/#Mevrouw #, die reeds exclusieve titularis is van de lidmaatschapsrechten. [Aandelen aan niet-vennoot volgens aandelenregister.] De aandelen van de # Vennootschap "#", met zetel te # worden zowel wat de lidmaatschapsrechten als wat de vermogenswaarde betreft toebedeeld aan de Heer/#Mevrouw # die hierbij door Mevrouw/#de Heer # wordt gemachtigd om deze wijziging in het aandeelhoudersregister van de vennootschap aan te brengen. [Machtiging volgens aandeelhoudersovereenkomst.] De aandelen van de # Vennootschap "#", met zetel te # worden toegekend aan Mevrouw/#de Heer # die hiervoor overeenkomstig de bestaande aandeelhoudersovereenkomsten de nodige machtiging heeft bekomen vanwege de Raad van Bestuur die hiertoe besliste bij beraadslaging van #. #Indien LEVENSVERZEKERING(EN). 3. Levensverzekeringen. Voor wat betreft de levensverzekering bij de "#", polisnummer #, afgesloten door de Heer/#Mevrouw # op het hoofd van de Heer/#Mevrouw #, zijn partijen het volgende overeengekomen: a. De rechten die krachtens deze polis en overeenkomstig de wet exclusief aan de verzekeringsnemer toekomen, blijven hem/#haar zowel gedurende de proeftijd als na de overschrijving van de echtscheiding toebehoren, en met name het recht op afkoop, reductie, voorschot en inpandgeving. b. De verzekeringsprestaties die tijdens de proeftijd of na de overschrijving van de echtscheiding opeisbaar worden, komen uitsluitend toe als volgt: * bij leven: aan de verzekeringsnemer, en * bij overlijden: aan de erfgenamen van de verzekeringsnemer of aan de door hem nog aan te duiden begunstigde. Hij zal de verzekeraar van de nieuwe aanwijzing op de hoogte brengen. c. De Heer/#Mevrouw # verklaart af te zien van zijn/#haar aanwijzing als begunstigde, zodat de verzekeringsnemer van heden af inderdaad vrij is een andere begunstigde aan te wijzen. d. De Heer/#Mevrouw # bevestigt dat de premies die tot heden voor deze levensverzekering werden betaald geen recht op vergoeding verlenen, daar ze niet kennelijk de mogelijkheid van het gemeenschappelijk vermogen te boven zijn gegaan. Partijen erkennen dienaangaande door ondergetekende 5

6 notaris te zijn ingelicht over de inhoud en draagwijdte van de rechtspraak van het grondwettelijk hof, zodat ze met kennis van zaken beslissen. e. De nog verschuldigde premies voor de levensverzekering zullen verder worden afbetaald door de Heer/#Mevrouw #. #Indien SCHULDSALDOVERZEKERING(EN). 4. Schuldsaldoverzekeringen. #Indien afgesloten op het hoofd van de verzekeringsnemer en door hem overgenomen. Voor wat betreft de schuldsaldoverzekering bij de "#", polisnummer #, afgesloten door de Heer/#Mevrouw # bij het aangaan van nagemelde #akte van #, op het hoofd van de Heer/#Mevrouw #, zijn partijen het volgende overeengekomen: a. De rechten die krachtens deze polis en overeenkomstig de wet exclusief aan de verzekeringsnemer toekomen, blijven hem/#haar zowel gedurende de proeftijd als na de overschrijving van de echtscheiding toebehoren, en met name het recht op afkoop, reductie, voorschot en inpandgeving. b. De verzekeringsprestaties die tijdens de proeftijd of na de overschrijving van de echtscheiding opeisbaar worden, zullen zoals met de leningsmaatschappij overeengekomen uitsluitend dienen tot de gehele aflossing van het bij overlijden of bij eindtermijn van de leningsovereenkomst verschuldigde bedrag; voor het saldo komen partijen overeen dat dit de verzekeringsnemer of zijn erfgenamen zal worden uitbetaald; de verzekeringsnemer zal de verzekeraar van de nieuwe aanwijzing op de hoogte brengen. #Indien afgesloten op het hoofd van beiden en overname door één partij. Voor wat betreft de schuldsaldoverzekeringen bij de "#", polisnummer #, afgesloten door de Heer/#Mevrouw # bij het aangaan van nagemelde #akte van #, op het hoofd van de echtgenoten #-#, zijn partijen het volgende overeengekomen: a. De rechten die krachtens deze polis en overeenkomstig de wet exclusief aan de verzekeringsnemer toekomen, zullen zowel gedurende de proeftijd als na de overschrijving van de echtscheiding toebehoren aan de Heer/#Mevrouw # en met name het recht op afkoop, reductie, voorschot en inpandgeving. b. De verzekeringsprestaties die tijdens de proeftijd of na de overschrijving van de echtscheiding opeisbaar worden, zullen zoals met de 6

7 leningsmaatschappij overeengekomen uitsluitend dienen tot de gehele aflossing van het bij overlijden of bij eindtermijn van de leningsovereenkomst verschuldigde bedrag; voor het saldo komen partijen overeen dat dit aan de verzekeringsnemer of zijn erfgenamen zal worden uitbetaald. De polis afgesloten op naam van de Heer/#Mevrouw # zal worden overgedragen op naam van Mevrouw/#de Heer #, op zijn/#haar kosten. Hij/#Zij zal de verzekeraar van de nieuwe aanwijzing op de hoogte brengen. #! Altijd. c. De Heer/#Mevrouw # verklaart af te zien van zijn/#haar aanwijzing als begunstigde van het overschot, zodat de verzekeringsnemer van heden af inderdaad vrij is een andere begunstigde aan te wijzen. d. De Heer/#Mevrouw # bevestigt dat de premies die tot heden voor deze verzekering werden betaald geen recht op vergoeding verlenen, daar ze niet kennelijk de mogelijkheid van het gemeenschappelijk vermogen te boven zijn gegaan. Partijen erkennen dienaangaande door ondergetekende notaris te zijn ingelicht over de inhoud en draagwijdte van de rechtspraak van het grondwettelijk hof, zodat ze met kennis van zaken beslissen. e. De nog verschuldigde premies voor de schuldsaldoverzekering#en zullen verder worden afbetaald door de Heer/#Mevrouw #. C. SCHULDEN. #Indien SCHULDEN. #1. Hypothecaire schuld. Volgende schuld wordt voortaan geheel en uitsluitend gedragen door de Heer/#Mevrouw #: - jegens de # Vennootschap "#", ingevolge een #akte van #, verleden voor # notaris # te # op # negentienhonderd #, met hypothecaire inschrijving op nagemeld onroerend goed, beschreven sub D.#., voor een hoofdsom van # euro en # euro aanhorigheden. Hij/#zij staat in voor de verdere aflossing ervan in kapitaal, intresten en aanhorigheden. #2. Persoonlijke schuld. Volgende schuld wordt voortaan geheel en uitsluitend gedragen door de Heer/#Mevrouw #: - jegens de # Vennootschap "#", ingevolge persoonlijke lening op afbetaling, daterend van #, tot financiering van #, voor een totaal terug te betalen bedrag van # euro, terugbetaalbaar door # maandelijkse 7

8 aflossingen van # euro, met eerste aflossing op #. Hij/#zij staat in voor de verdere aflossing ervan in kapitaal, intresten en aanhorigheden. #. Andere schulden. De echtgenoten # verklaren geen andere schulden te hebben, noch in #gemeenschap, noch in persoonlijke naam. #Indien GEEN schulden. De echtgenoten # verklaren geen schulden te hebben, noch in #gemeenschap, noch in persoonlijke naam. #. Inkomstenbelastingen. Alle belastingen en navorderingen met betrekking tot het inkomen verworven in het jaar 201# en voordien, zullen door beide echtgenoten gedragen en voldaan worden ieder voor de helft. Voor alle belastingen en navorderingen met betrekking tot het inkomen verworven door ieder van de echtgenoten vanaf 1 januari 201#, zullen de echtgenoten aan het bevoegde controlekantoor der belastingen een uitsplitsing vragen om het evenredig deel te kennen van die belastingen dat betrekking heeft op de inkomsten van elk der echtgenoten. Elk der echtgenoten zal, zonder dat deze regeling evenwel aan de belastingen tegenwerpelijk is, het aldus berekende gedeelte van de belasting dragen en betalen. Teruggaven van belastingen zullen aan de beide echtgenoten toekomen in dezelfde verhouding als de verplichting tot betalen hierboven bedongen. #Indien HUUROVEREENKOMST. #. Huurovereenkomst. De rechten en verplichtingen verbonden aan de huurovereenkomst van de woning, afgesloten door de Heer/#Mevrouw/#de echtgenoten # op # 201# worden uitsluitend toegekend aan de Heer/#Mevrouw # met inbegrip van de rechten verbonden aan de gestelde huurwaarborg en dit vanaf het moment dat de Heer/#Mevrouw # elders gaat wonen. Deze overeenkomst is #geregistreerd met volgend relaas # #bij weten van partijen niet geregistreerd. #!Alleen als er schuld is. #. Geen uitwerking tegenover derden. Ieder van de partijen verklaart te weten dat de regeling van de schulden enkel tussen hen geldt en aan de schuldeisers tegenover wie beide echtgenoten zich hebben verbonden, niet kan worden tegengeworpen, doch slechts ieder van hen verhaal tegen de ander verleent voor het geval hij of zij tot betaling zou worden 8

9 aangesproken van een schuld die door deze overeenkomst ten laste van de andere is gelegd. D. ONROERENDE GOEDEREN. #Indien EIGEN onroerend goed. #. Eigen onroerend goed. Volgend# onroerend# goed#, dat/#die persoonlijk toebehoort/#toebehoren aan de Heer/#Mevrouw # blijft zijn/#haar persoonlijke eigendom: Gemeente/#Stad # - Afdeling #. # Eigendomsbewijs. De echtgenoten # verklaren dat voorschreven onroerend# goed# ten persoonlijken titel toebehoort/#toebehoren aan de Heer/#Mevrouw #, om het/#ze verkregen te hebben jegens #. #Indien GEMEENSCHAPPELIJK onroerend goed => behoud van onverdeeldheid. #. Behoud van onverdeeldheid. Volgend# onroerend# goed# wordt/#worden niet verdeeld, noch toebedeeld: Gemeente/#Stad # - Afdeling #. # Eigendomsbewijs. De echtgenoten # verklaren dat voorschreven onroerend# goed# hen in #gemeenschap toebehoort/#toebehoren, om het aangekocht te hebben jegens # ingevolge # verleden voor # notaris # te # op #, overgeschreven op het # hypotheekkantoor te # op # daarna, boek # nummer #. #[tot aan de verkoop] Partijen komen overeen het/#de goed# in onverdeeldheid te houden tot aan de verkoop ervan, waartoe ze besloten hebben en waarvoor ze de nodige opdrachten hebben gegeven. Alle lasten en kosten die het/#de onroerend# goed# bezwaren, met inbegrip van de onderhouds- en alle herstellingskosten, evenals de brandverzekeringspremie, worden tot aan de verkoop ervan gedragen door de Heer/#Mevrouw #, die er ook het uitsluitend en kosteloos genot van heeft. De te bekomen verkoopprijs zal aangewend worden tot aanzuivering van de hypothecaire schuld die het bezwaart en van de andere schulden die er verband mee houden, met inbegrip van de kosten die verband houden met het te koop stellen van het/#de onroerend# goed#, evenals met de kosten van opheffing van de hypothecaire inschrijving, genomen op het # hypotheekkantoor te # op 9

10 # negentienhonderd #, boek # nummer #, voor een hoofdsom van # euro en # euro aanhorigheden. Het saldo van de prijs komt ten goede aan beide partijen, ieder voor de helft. Indien de prijs ontoereikend is om alle schulden te betalen, wordt het negatief saldo gedragen door beide partijen, ieder voor de helft. Bij de aanzuivering van de hypothecaire schuld zullen de levensverzekeringscontracten worden afgekocht en de afkoopwaarden zullen bijgevolg in mindering komen van de openstaande schuld. #[voor een termijn van vijf jaar] Partijen komen overeen het/#de goed# in onverdeeldheid te houden voor een termijn van vijf jaar, ingaand op # tweeduizend en #. Na het verstrijken van deze periode kan iedere partij de gedwongen verkoop van het/#de onroerend# goed# vorderen, onverminderd hun recht om de overeenkomst van onverdeeldheid te verlengen of andere schikkingen in onderling overleg te treffen. #[geen eindtermijn] Partijen komen overeen het/#de goed# in onverdeeldheid te houden, en wensen aan de periode van onverdeeldheid geen andere eindtermijn te stellen, dan het ogenblik waar ze in onderling overleg zullen beslissen om uit onverdeeldheid te treden en het ogenblik waarop de Heer/#Mevrouw # zich elders gaat vestigen en niet langer gebruik maakt van het hem/#haar hierna toe te kennen recht van genot en gebruik van dit/#deze onroerend# goed#. #[!!! ALTIJD: ongeacht 1 v/d 3 keuzes] Partijen bevestigen door ondergetekende notaris te zijn ingelicht over de draagwijdte van artikel 815 van het Burgerlijk Wetboek dat vijf jaar als uiterste termijn voor een dergelijke overeenkomst stelt, zodat ieder van hen, ongeacht de hoger vermelde intentieverklaring, zich op deze wetsbepaling zal kunnen beroepen na afloop van een termijn van vijf jaar. Regeling met betrekking tot het genot. Vanaf heden en zolang de onverdeeldheid duurt, wordt het uitsluitend genot van het/#de onroerend# goed# toegekend aan de Heer/#Mevrouw #, hij/#zij zal dan ook alleen alle daden van behoud en louter beheer in verband met dit/#deze goed# alleen stellen, met uitsluiting van de Heer/#Mevrouw #. Hij/#zij is voor dit uitsluitend genot geen vergoeding aan de onverdeeldheid of aan de Heer/#Mevrouw 10

11 # verschuldigd, doch kan alleen persoonlijk en met hen die van zijn/#haar gezin deel uitmaken, van dit recht van genot gebruik maken, en hij/#zij kan het recht noch aan derden afstaan, noch krachtens dit recht enige verhuring van het geheel of een deel van het/#de onroerend# goed# toestaan. Alle lasten en kosten die het onroerend goed bezwaren, met inbegrip van de onderhouds-en alle herstellingskosten, evenals de brandverzekeringspremies en de onroerende voorheffing worden gedragen door de Heer/#Mevrouw #. Beëindiging van de onverdeeldheid. De onverdeeldheid zal een einde nemen, hetzij door toebedeling van het/#de onroerend# goed# aan één van de deelgenoten, hetzij door verkoop of veiling. Bij toebedeling zullen partijen in onderling overleg de voorwaarden daarvan bepalen en bij gebrek aan overeenkomst zal tot veiling worden overgegaan. Bij verkoop van het/#de onroerend# goed# zal de verkoopprijs aangewend worden tot aanzuivering van de hypothecaire schuld die het nog zou bezwaren, tot betaling van de kosten die verband houden met het te koop stellen van het/#de onroerend# goed#, evenals van de kosten van opheffing van de hypothecaire inschrijving. Het saldo van de prijs komt ten goede aan beide partijen, ieder voor de helft. Indien de prijs ontoereikend is om hoger vermelde schulden te betalen, wordt het negatief saldo gedragen door beide partijen, ieder voor de helft. Bij vervroegde terugbetaling van de hypothecaire schuld zullen de levensverzekeringscontracten worden afgekocht en de afkoopwaarden zal bijgevolg in mindering komen van de openstaande schuld. # Indien GEMEENSCHAPPELIJK onroerend goed => Toebedeling aan 1 v/d partijen #. Toebedeling van het/#de onroerend# goed#. Volgend# onroerend# goed# wordt/#worden toebedeeld aan de Heer/#Mevrouw #: Gemeente/#Stad # - Afdeling #. # Eigendomsbewijs. De echtgenoten # verklaren dat voorschreven goed# hen toebehoort/#toebehoren om het/#ze aangekocht te hebben jegens # ingevolge # verleden voor # notaris # te # op # negentienhonderd #, overgeschreven op het # hypotheekkantoor te # op # daarna, boek # nummer #. 11

12 Bedingen en voorwaarden. Het/#De eigendom# wordt/#worden aan de Heer/#Mevrouw # toebedeeld onder de wettelijke vrijwaring, die krachtens de artikelen 883 en volgende van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd is. In het bijzonder verklaren de echtgenoten # dat het/#de goed# vrij is/#zijn en niet bezwaard met enige schuld, voorrecht, hypotheek of overschrijving, behalve de inschrijving genomen op het # hypotheekkantoor te # op # negentienhonderd #, boek # nummer #, voor een oorspronkelijk bedrag in hoofdsom van # euro en # euro aanhorigheden. Het eigendom wordt toebedeeld in de staat waarin het zich bevindt, zonder waarborg voor de opgegeven afmetingen of oppervlakte, met alle zichtbare en verborgen gebreken, alle gemeenschappen en alle erfdienstbaarheden. Voor wat betreft de erfdienstbaarheden wordt verwezen naar de akte van aankoop. De Heer/#Mevrouw # verklaart de inhoud van deze akte te kennen. Hij/#zij zal alle rechten en verplichtingen in de akte bedongen, naleven. De Heer/#Mevrouw # wordt in alle rechten en plichten van partijen gesteld voor wat betreft deze erfdienstbaarheden, evenals voor alle stedenbouwkundige voorschriften, beschermings- of onteigeningsbesluiten die met betrekking tot het eigendom zouden worden getroffen en zal uit hoofde daarvan geen verhaal uitoefenen tegen Mevrouw/#de Heer #. #[Onverhuurd] #[Indien partijen al op een apart adres wonen.] De Heer/#Mevrouw # wordt eigenaar vanaf # tweeduizend en vier/heden#/het betalen van de nagemelde oplegsom. Hij/#zij heeft er reeds het uitsluitend genot van en is voor de periode die loopt vanaf de ondertekening van deze akte tot aan de eigendomsaanwijzing geen vergoeding voor dit exclusief genot verschuldigd. Hij/#zij staat in voor de kosten van het gebruik, deze van verbruik van gas, water en elektriciteit en deze van het onderhoud. Hij/#zij is gehouden de bestaande brandverzekeringspolissen voort te zetten, en blijft gehouden tot betaling van de onroerende voorheffing en andere belastingen en taksen die op het eigendom betrekking hebben. 12

13 #[Indien partijen nog samenwonen.] De Heer/#Mevrouw # wordt eigenaar vanaf het definitief worden van de echtscheiding door overschrijving in de registers van de bevoegde Burgerlijke Stand. Hij/#zij verkrijgt er het genot van van zodra de Heer/#Mevrouw # die het pand betrekt dit verlaat en uiterlijk bij het definitief worden van de echtscheiding. Tot de Heer/#Mevrouw # het pand verlaat, heeft hij/#zij er het uitsluitend genot van en staat hij/#zij in voor de kosten van het gebruik, deze van verbruik van gas, water en elektriciteit en deze van het onderhoud. Hij/#zij is voor dit uitsluitend genot geen vergoeding verschuldigd aan de gemeenschap/#onverdeeldheid, noch aan de Heer/#Mevrouw #. Hij/#zij is gehouden de bestaande brandverzekeringspolissen voort te zetten, en blijft gehouden tot betaling van de onroerende voorheffing en andere belastingen en taksen die op het eigendom betrekking hebben, vanaf de ingenottreding. #[Verhuurd] De Heer/#Mevrouw # wordt eigenaar vanaf heden en verkrijgt het genot door het ontvangen van de huur vanaf de eerstkomende vervaldag. Partijen verklaren dat het betreffende goed verhuurd is. De Heer/#Mevrouw # verklaart de voorwaarden van verhuring wel te kennen en de ondergetekende notaris te ontslaan ze in deze akte te vermelden. De Heer/#Mevrouw # neemt de huurovereenkomsten, ook de mondelinge, over, en treedt in de rechten en plichten van de partijen, onverminderd de rechten die hij als verkrijger kan doen gelden krachtens de wet of krachtens die overeenkomsten. Om het vrij gebruik van het eigendom te verkrijgen moet de verkrijger de nodige regelingen met de huurders treffen, of op eigen kosten alle formaliteiten vervullen, zonder tussenkomst van de Heer/#Mevrouw # noch verhaal tegen hem/#haar, en derwijze dat de huurders van hem/#haar geen schadevergoeding kunnen eisen. #Indien OPLEG verschuldigd. Opleg. Voor deze toebedeling is de Heer/#Mevrouw # aan Mevrouw/#de Heer # een opleg verschuldigd van # euro ( 13

14 #), betaalbaar, als volgt: #[rubriekrekening bij notaris] # euro zal worden betaald in handen van ondergetekende notaris uiterlijk op # tweeduizend en vier; de notaris zal dit bedrag in consignatie bewaren voor rekening van de Heer/#Mevrouw # tot op het ogenblik waarop de echtscheiding definitief is; de tot dan te lopen intrest zal eveneens aan de Heer/#Mevrouw # worden toegekend. #[6 of 12 maanden na ES] # euro zal worden betaald uiterlijk zes/#twaalf maanden, nadat de echtscheiding definitief zal zijn geworden. #[x aantal maanden na ES] #binnen de # maanden na overschrijving -in de registers van de bevoegde burgerlijke stand- van het vonnis of arrest dat de echtscheiding uitspreekt. Bij niet tijdige betaling zal van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een interest op de vervallen bedragen verschuldigd zijn, berekend aan een interestvoet van tien procent per jaar, te betalen per dag vertraging vanaf de derde dag na de vervaldag tot de dag van effectieve betaling. #Indien GEEN ambtshalve inschrijving wordt genomen. Ontslag van ambtshalve te nemen inschrijving. De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen van zijn verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van deze akte, nadat ondergetekende notaris de partijen heeft gewezen op de rechtsgevolgen van dit ontslag. #Indien AMBTSHALVE INSCHRIJVING genomen wordt. Ambtshalve inschrijving. Tot waarborg van betaling van deze opleg en met uitsluiting van iedere andere geldelijke verbintenis die nog moet worden uitgevoerd zal de hypotheekbewaarder, die erom wordt verzocht, ambtshalve inschrijving nemen bij de overschrijving van deze akte. Hij wordt er uitdrukkelijk van ontslagen inschrijving te nemen voor enige andere geldelijke verbintenis die uit deze akte blijkt. Dit voorrecht waarborgt de betaling van de opleg, groot # euro, en van de interest waarvan de wet de rang waarborgt. #Indien GEEN opleg verschuldigd. Deze toebedeling geschiedt ten transactionele titel zonder dat enige opleg verschuldigd is door één van de partijen. 14

15 #. Pro fisco. Ik notaris, heb partijen artikel 203, eerste lid van het Wetboek van Registratierechten voorgelezen als volgt: "Ingeval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde, is elk der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd." Voor de heffing van de registratierechten verklaren partijen de waarde van het/#de toebedeelde onroerend# goed# te schatten op # euro ( #). #Indien GEEN onroerend goed. De echtgenoten # verklaren geen onroerende goederen te hebben, noch in #gemeenschap, noch in persoonlijke naam. E. DRAAGWIJDTE EN UITWERKING. In afwijking van artikel 1304 Gerechtelijk Wetboek wordt tussen partijen overeengekomen dat huidige regeling zal terugwerken tot #op heden #de datum waarop de echtgenoten feitelijk afzonderlijk zijn gaan wonen, dit is op # 201#, zodat de goederen en inkomsten die één van hen onder welke titel ook vanaf heden/#deze datum verkregen heeft of verkrijgen zal, zijn of haar uitsluitende eigendom blijven en alle schulden die in hun hoofde vanaf gemelde datum ontstaan, uitsluitend ten laste blijven van degene die ze heeft aangegaan. Mits al wat voorafgaat bevestigen partijen van mekaar niets meer te vorderen of te eisen te hebben noch uit hoofde van hun huwelijksvermogensstelsel, dat door de echtscheiding onderlinge toestemming zal worden ontbonden, noch uit hoofde van andere vorderingen of aanspraken jegens mekaar. Partijen bevestigen tevens uitdrukkelijk te hebben verzaakt aan het opmaken van enige vergoedingsrekening tussen hen. F. OVERLEVINGSRECHTEN. #Zonder erfrecht Voor het geval één der echtgenoten zou overlijden voor het definitief worden van het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, komen de echtgenoten overeen elk erfrecht van de langstlevende echtgenoot met inbegrip van de wettelijke reserve uit te sluiten, zodat de langstlevende in de nalatenschap van de eerststervende geen enkel recht zal kunnen laten gelden. #Indien HUWELIJKSCONTRACT 15

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST MODEL ECHTSCHEIDING MET ONDERLINGE TOESTEMMING REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN De heer., (beroep), (geboorteplaats en datum), (nationaliteit), (woonplaats) ; EN Mevrouw (beroep)

Nadere informatie

Samenlevingsovereenkomst met accessoir opstalrecht #/#/20#

Samenlevingsovereenkomst met accessoir opstalrecht #/#/20# Nr. Samenlevingsovereenkomst met accessoir opstalrecht #/#/20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, Dirk MICHIELS - Lieve STROEYKENS Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: #De heer #Mevrouw

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT TITEL V. Huwelijksvermogensstelsels HOOFDSTUK II. - WETTELIJK STELSEL AFDELING I. vermogens en wederbelegging Art. 1398. Het wettelijk

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT. De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT. De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man ECHTSCHEIDINGSCONVENANT De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man en B, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de vrouw; IN AANMERKING NEMENDE:? dat

Nadere informatie

NEDERLANDSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT VERGELIJKEND EXAMEN 2004 TOT RANGSCHIKKING VAN DE KANDIDAAT- NOTARISSEN

NEDERLANDSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT VERGELIJKEND EXAMEN 2004 TOT RANGSCHIKKING VAN DE KANDIDAAT- NOTARISSEN NEDERLANDSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT Beenhouwersstraat, 67 B 1000 Brussel Tel. 02 506 46 44 Fax 02 506 46 49 info@bcn-not.be VERGELIJKEND EXAMEN 2004 TOT RANGSCHIKKING VAN DE KANDIDAAT-

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 - Roeselare tel: +32 (0)51 26 50 00 - fax: +32 (0)51 26 50 01 email: roeselare@dewaele.com - www.dewaele.com biv nr: 506249 - ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor hypotheken

Algemene Voorwaarden. voor hypotheken Algemene Voorwaarden voor hypotheken 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Definities en algemene bepalingen. 3 Hoofdstuk I Bepalingen betreffende geldleningen verstrekt onder hypothecair verband. 7 Hoofdstuk III

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN d.d. 1 augustus 1996 Versie 2009 mei 2009. Westerdorpsstraat 68 Postbus 15 3870 DA Hoevelaken

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN d.d. 1 augustus 1996 Versie 2009 mei 2009. Westerdorpsstraat 68 Postbus 15 3870 DA Hoevelaken ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN d.d. 1 augustus 1996 Versie 2009 mei 2009 Westerdorpsstraat 68 Postbus 15 3870 DA Hoevelaken INHOUDSOPGAVE - Artikel 1: Begripsbepalingen - Artikel 2: Algemeen - Artikel

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 2 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden hypothecair woonkrediet - 1 - Hoofdstuk 1: kredietopening systeem van voorschotten. Artikel 4: duur van de overeenkomst

Algemene voorwaarden hypothecair woonkrediet - 1 - Hoofdstuk 1: kredietopening systeem van voorschotten. Artikel 4: duur van de overeenkomst Algemene voorwaarden hypothecair woonkrediet - 1 - CONTRACTNUMMER: Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan de wet op het hypothecair krediet van 4 augustus 1992, laatst gewijzigd door de wet van 20

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie

RESDENTIE DE HEERLYCKHEID Damme (Moerkerke) Hoek Vissersstraat Legeweg

RESDENTIE DE HEERLYCKHEID Damme (Moerkerke) Hoek Vissersstraat Legeweg RESDENTIE DE HEERLYCKHEID Damme (Moerkerke) Hoek Vissersstraat Legeweg STATUTEN ============================================================= Het jaar tweeduizend en twaalf. Op * Voor mij, Steven Fieuws,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1 januari 2006 Voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Alkmaar Hypotheken B.V.

Algemene voorwaarden 1 januari 2006 Voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Alkmaar Hypotheken B.V. Algemene voorwaarden 1 januari 2006 Voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Alkmaar Hypotheken B.V. 13 05 05-10 1 Definities Geldgever De besloten vennootschap

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet de tot werking wijziging van van de het medeeigendom te moderniseren en Burgerlijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 5 april 2004 Holland Woningfinanciering N.V.

Algemene voorwaarden 5 april 2004 Holland Woningfinanciering N.V. Algemene voorwaarden 5 april 2004 voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Holland Woningfinanciering N.V. 13 13 04-04 1 00 00 04-04 Definities Holland De

Nadere informatie

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL Met het oog op de aanpassing van het reglement van medeeigendom van de RESIDENTIE COSTA DEL SOL, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan

Nadere informatie

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling Inhoudsopgave A. Definities B. Algemene Voorwaarden 1. Algemene Voorwaarden 2. Kopjes C. De Offerte 3. De inhoud van de Offerte 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

MUNT Hypotheken B.V. Algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling. Inhoudsopgave. Model MUNT Hypotheken 15.02. A.

MUNT Hypotheken B.V. Algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling. Inhoudsopgave. Model MUNT Hypotheken 15.02. A. MUNT Hypotheken B.V. Algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling Model MUNT Hypotheken 15.02 Inhoudsopgave A. Definities B. Algemene Voorwaarden 1. Algemene Voorwaarden 2. Kopjes C. De Offerte

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Woninghypotheken. (Versie DWH 072014)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Woninghypotheken. (Versie DWH 072014) ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND Van Direktbank Woninghypotheken (Versie DWH 072014) Inhoud Hoofdstuk I Inleidende bepalingen...3 Artikel 1: Begripsbepalingen...3 Artikel 2:

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. Art. 577-2. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Houtvaart Hypotheken B.V.

Algemene voorwaarden voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Houtvaart Hypotheken B.V. Algemene voorwaarden voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Houtvaart Hypotheken B.V. - 4 juli 2009 13 06 14-08 Definities Geldgever Houtvaart Hypotheken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

AMIFOR VERENIGING VOOR DE ONDERLINGE VERZEKERING TEGEN BOSBRAND VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ

AMIFOR VERENIGING VOOR DE ONDERLINGE VERZEKERING TEGEN BOSBRAND VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ AMIFOR VERENIGING VOOR DE ONDERLINGE VERZEKERING TEGEN BOSBRAND VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ (ASSOCIATION D ASSURANCE MUTUELLE DES MEMBRES DE LA SOCIETE ROYALE FORESTIERE

Nadere informatie