Regelingsakte en voorafgaande overeenkomst # 20#

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regelingsakte en voorafgaande overeenkomst # 20#"

Transcriptie

1 Nr. Regelingsakte en voorafgaande overeenkomst # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. De Heer #, #, geboren te # op #, rijksregister nummer #, wonende te #, en zijn echtgenote, 2. Mevrouw #, #, geboren te # op # #, rijksregister nummer #, wonende te #. Die mij verklaard hebben dat zij willen overgaan tot echtscheiding door onderlinge toestemming, en dat zij, met het oog daarop, overeenkomstig artikel 1287 en 1288 van het Gerechtelijk Wetboek, hun wederzijdse rechten hebben geregeld als volgt: I. VOORAFGAANDE VERKLARINGEN. De echtgenoten # hebben mij uiteengezet wat volgt: A. Dat zij gehuwd zijn voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente/#Stad # op #. #Indien huwelijkcontract. B. Dat zij bij akte verleden voor notaris # te # op # een huwelijkscontract hebben gesloten waarin zij het # stelsel # hebben aangenomen; dat zij dit huwelijksstelsel sedertdien niet hebben gewijzigd noch aangevuld. #Indien GEEN huwelijkscontract. B. Dat zij gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan een huwelijkscontract; dat zij dit huwelijksstelsel sedertdien niet hebben gewijzigd noch aangevuld. C. Dat zij vóór deze akte op verzoek van ondergetekende notaris mekaar omstandig opgave hebben gedaan van al hun roerende en onroerende gemeenschapsgoederen/#onverdeelde goederen en van alle lopende schulden, vergoedingen en overeenkomsten waaromtrent een regeling door artikel 1287 van het Gerechtelijk Wetboek is vereist. #Indien INVENTARIS gewenst. Dat zij gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid hun daartoe door artikel 1287 van het Gerechtelijk Wetboek verleend en vóór deze akte door # notaris # te # boedelbeschrijving en schatting van hun roerende en onroerende gemeenschapsgoederen/#onverdeelde goederen hebben laten opmaken met toepassing van de artikelen 1175 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, en 1

2 waarbij ze tevens opgegeven hebben, de hun toebehorende gelden, openbare effecten, aandelen en obligaties, hun rekening bij derden en alle verklaringen ten laste of ten bate van de boedel hebben afgelegd. #Indien MINDERJARIGE kinderen. D. Dat zij volgend#e minderjarig#e, ongehuwd#e en niet ontvoogde kind# hebben waarvan zij beiden de ouders zijn of die zij hebben geadopteerd, waaromtrent zij een overeenkomst moeten aangaan: #1. Jongeheer/#Mejuffrouw #, geboren te # op #, #2. # beiden/#allen wonende bij zijn/#haar/#hun vader/#moeder op zijn/#haar/#hun voormeld adres. Zij verklaren dat zij geen andere kinderen hebben waarvan de afstamming enkel tegenover één van hen is vastgesteld, noch kinderen die zij gezamenlijk opvoeden #behoudens # (kinderen waaromtrent geen regeling moet worden getroffen). Indien nog een kind zou geboren worden gedurende de proeftijd, zal dat onmiddellijk aan mij, notaris, gemeld worden, opdat een aanvullende akte kan worden opgemaakt. #Indien MEERDERJARIGE kinderen. D. Dat zij het/#de hierna te noemen kind/#kinderen hebben, allen# uit hun huwelijk geboren: 1. De Heer/#Mevrouw #, geboren te # op #, wonende te #, in huwelijk met #. #. Zij verklaren dat zij geen andere kinderen hebben waarvan de afstamming enkel tegenover één van hen is vastgesteld, noch kinderen die zij gezamenlijk opvoeden #behoudens # (kinderen waaromtrent geen regeling moet worden getroffen). Indien nog een kind zou geboren worden gedurende de proeftijd, zal dat onmiddellijk aan mij, notaris, gemeld worden, opdat een aanvullende akte kan worden opgemaakt. #Indien GEEN kinderen. D. Dat zij geen minderjarige, ongehuwde en niet ontvoogde kinderen hebben, waarover een regeling moet worden getroffen noch kinderen die zij gezamenlijk opvoeden #behoudens # (kinderen waaromtrent geen regeling moet worden getroffen). Indien nog een kind zou geboren worden gedurende de proeftijd, zal dat onmiddellijk aan mij, notaris, gemeld worden, opdat een aanvullende akte kan worden opgemaakt. II. REGELING WEDERZIJDSE RECHTEN. De echtgenoten # hebben mij verklaard omtrent hun wederzijdse rechten volgende regeling te sluiten bij 2

3 wijze van vergelijk: A. LICHAMELIJKE ROERENDE GOEDEREN. 1. Kleding en persoonlijke voorwerpen. Iedere partij blijft in het bezit van zijn kleding en persoonlijke voorwerpen. 2. Lichamelijke roerende goederen. De lichamelijke roerende goederen in het bezit van een partij blijven haar toebehoren, #behoudens wat volgt: #[Goederen van de vrouw die zich bij de man bevinden:] a.[opsomming]. Volgende lichamelijke roerende goederen die zich bij de man bevinden worden evenwel aan de vrouw toebedeeld: # Mevrouw # zal, mits tijdige voorafgaande verwittiging, gerechtigd zijn, binnen de maand vanaf heden, deze goederen bij de Heer # afhalen, waarbij alle eventuele verplaatsingskosten ten haren laste zijn. Indien zelfde goederen niet binnen de hiervoor bepaalde termijn zijn afgehaald, zal de Heer # gerechtigd zijn deze te behouden. b.[inventaris/aangehechte lijst]. De lichamelijke roerende goederen in de inventaris/#op de hieraangehechte lijst met de letter M aangeduid worden aan de man toebedeeld; deze met de letter V aangeduid worden aan de vrouw toebedeeld. #[Goederen van de man die zich bij de vrouw bevinden:] a.[opsomming]. Volgende lichamelijke roerende goederen die zich bij de vrouw bevinden worden evenwel aan de man toebedeeld: De Heer # zal, mits tijdige voorafgaande verwittiging, gerechtigd zijn, binnen de maand vanaf heden, deze goederen bij Mevrouw # afhalen, waarbij alle eventuele verplaatsingskosten ten zijnen laste zijn. Indien zelfde goederen niet binnen de hiervoor bepaalde termijn zijn afgehaald, zal Mevrouw # gerechtigd zijn deze te behouden. b.[inventaris/aangehechte lijst]. De lichamelijke roerende goederen in de inventaris/#op de hieraangehechte lijst met de letter M aangeduid worden aan de man toebedeeld; deze met de letter V aangeduid worden aan de vrouw toebedeeld. #[auto] 3

4 De personenwagen, merk #, bouwjaar negentienhonderd #, met nummerplaat # wordt toebedeeld aan de Heer/#Mevrouw #, die #eveneens wordt gemachtigd de inschrijving op zijn/#haar naam bij de diensten van het Wegverkeer meteen aan te vragen. Partijen bevestigen volledig op de hoogte te zijn van hetgeen ieder van hen in zijn of haar bezit heeft GEEN inventaris opgemaakt. #, daaromtrent geen inventaris te hebben gewenst hoewel de mogelijkheid daartoe wettelijk bestaat, en verzaken aan enig verhaal tegen de andere indien zou blijken dat de door de andere partij gegeven informatie onvolledig zou zijn geweest. De toebedeling gaat in vanaf heden, zodat iedere partij ook vanaf heden de mogelijkheid heeft ze in zijn of haar bezit te nemen en ze te verplaatsen. #Indien HANDELSZAAK. 3. Handelszaak. De handelszaak, thans uitgebaat door de Heer/#Mevrouw #, waarvoor hij/#zij is ingeschreven in het Handelsregister te Leuven onder nummer # en met als BTW-nummer #, wordt hem/#haar toebedeeld. B. ONLICHAMELIJKE ROERENDE GOEDEREN. 1. Financiële rekeningen. De financiële rekeningen blijven toebehoren of worden toebedeeld aan degene op wiens naam ze staan en de liggende gelden aan degene in wiens bezit ze zich bevinden. #[Gezamenlijke rekeningen worden verdeeld.] Volgende gezamenlijke rekeningen worden toebedeeld aan de Heer #: - # Volgende gezamenlijke rekeningen worden toebedeeld aan Mevrouw #: - # #[Gezamenlijke rekeningen worden afgesloten.] Het tegoed van de gezamenlijke rekening bij de "#", met nummer #, wordt toebedeeld als volgt: - een som van # euro komt toe aan de Heer/#Mevrouw #. - het saldo komt toe aan Mevrouw/#de Heer #. Hiertoe machtigen partijen gemelde bankinstelling, voor zoveel als nodig. #Indien in het bezit van AANDELEN. #. Aandelen. [Aandelen aan vennoot volgens aandelenregister.] De aandelen van de # Vennootschap "#", met zetel te 4

5 # worden wat de vermogenswaarde betreft toebedeeld aan de Heer/#Mevrouw #, die reeds exclusieve titularis is van de lidmaatschapsrechten. [Aandelen aan niet-vennoot volgens aandelenregister.] De aandelen van de # Vennootschap "#", met zetel te # worden zowel wat de lidmaatschapsrechten als wat de vermogenswaarde betreft toebedeeld aan de Heer/#Mevrouw # die hierbij door Mevrouw/#de Heer # wordt gemachtigd om deze wijziging in het aandeelhoudersregister van de vennootschap aan te brengen. [Machtiging volgens aandeelhoudersovereenkomst.] De aandelen van de # Vennootschap "#", met zetel te # worden toegekend aan Mevrouw/#de Heer # die hiervoor overeenkomstig de bestaande aandeelhoudersovereenkomsten de nodige machtiging heeft bekomen vanwege de Raad van Bestuur die hiertoe besliste bij beraadslaging van #. #Indien LEVENSVERZEKERING(EN). 3. Levensverzekeringen. Voor wat betreft de levensverzekering bij de "#", polisnummer #, afgesloten door de Heer/#Mevrouw # op het hoofd van de Heer/#Mevrouw #, zijn partijen het volgende overeengekomen: a. De rechten die krachtens deze polis en overeenkomstig de wet exclusief aan de verzekeringsnemer toekomen, blijven hem/#haar zowel gedurende de proeftijd als na de overschrijving van de echtscheiding toebehoren, en met name het recht op afkoop, reductie, voorschot en inpandgeving. b. De verzekeringsprestaties die tijdens de proeftijd of na de overschrijving van de echtscheiding opeisbaar worden, komen uitsluitend toe als volgt: * bij leven: aan de verzekeringsnemer, en * bij overlijden: aan de erfgenamen van de verzekeringsnemer of aan de door hem nog aan te duiden begunstigde. Hij zal de verzekeraar van de nieuwe aanwijzing op de hoogte brengen. c. De Heer/#Mevrouw # verklaart af te zien van zijn/#haar aanwijzing als begunstigde, zodat de verzekeringsnemer van heden af inderdaad vrij is een andere begunstigde aan te wijzen. d. De Heer/#Mevrouw # bevestigt dat de premies die tot heden voor deze levensverzekering werden betaald geen recht op vergoeding verlenen, daar ze niet kennelijk de mogelijkheid van het gemeenschappelijk vermogen te boven zijn gegaan. Partijen erkennen dienaangaande door ondergetekende 5

6 notaris te zijn ingelicht over de inhoud en draagwijdte van de rechtspraak van het grondwettelijk hof, zodat ze met kennis van zaken beslissen. e. De nog verschuldigde premies voor de levensverzekering zullen verder worden afbetaald door de Heer/#Mevrouw #. #Indien SCHULDSALDOVERZEKERING(EN). 4. Schuldsaldoverzekeringen. #Indien afgesloten op het hoofd van de verzekeringsnemer en door hem overgenomen. Voor wat betreft de schuldsaldoverzekering bij de "#", polisnummer #, afgesloten door de Heer/#Mevrouw # bij het aangaan van nagemelde #akte van #, op het hoofd van de Heer/#Mevrouw #, zijn partijen het volgende overeengekomen: a. De rechten die krachtens deze polis en overeenkomstig de wet exclusief aan de verzekeringsnemer toekomen, blijven hem/#haar zowel gedurende de proeftijd als na de overschrijving van de echtscheiding toebehoren, en met name het recht op afkoop, reductie, voorschot en inpandgeving. b. De verzekeringsprestaties die tijdens de proeftijd of na de overschrijving van de echtscheiding opeisbaar worden, zullen zoals met de leningsmaatschappij overeengekomen uitsluitend dienen tot de gehele aflossing van het bij overlijden of bij eindtermijn van de leningsovereenkomst verschuldigde bedrag; voor het saldo komen partijen overeen dat dit de verzekeringsnemer of zijn erfgenamen zal worden uitbetaald; de verzekeringsnemer zal de verzekeraar van de nieuwe aanwijzing op de hoogte brengen. #Indien afgesloten op het hoofd van beiden en overname door één partij. Voor wat betreft de schuldsaldoverzekeringen bij de "#", polisnummer #, afgesloten door de Heer/#Mevrouw # bij het aangaan van nagemelde #akte van #, op het hoofd van de echtgenoten #-#, zijn partijen het volgende overeengekomen: a. De rechten die krachtens deze polis en overeenkomstig de wet exclusief aan de verzekeringsnemer toekomen, zullen zowel gedurende de proeftijd als na de overschrijving van de echtscheiding toebehoren aan de Heer/#Mevrouw # en met name het recht op afkoop, reductie, voorschot en inpandgeving. b. De verzekeringsprestaties die tijdens de proeftijd of na de overschrijving van de echtscheiding opeisbaar worden, zullen zoals met de 6

7 leningsmaatschappij overeengekomen uitsluitend dienen tot de gehele aflossing van het bij overlijden of bij eindtermijn van de leningsovereenkomst verschuldigde bedrag; voor het saldo komen partijen overeen dat dit aan de verzekeringsnemer of zijn erfgenamen zal worden uitbetaald. De polis afgesloten op naam van de Heer/#Mevrouw # zal worden overgedragen op naam van Mevrouw/#de Heer #, op zijn/#haar kosten. Hij/#Zij zal de verzekeraar van de nieuwe aanwijzing op de hoogte brengen. #! Altijd. c. De Heer/#Mevrouw # verklaart af te zien van zijn/#haar aanwijzing als begunstigde van het overschot, zodat de verzekeringsnemer van heden af inderdaad vrij is een andere begunstigde aan te wijzen. d. De Heer/#Mevrouw # bevestigt dat de premies die tot heden voor deze verzekering werden betaald geen recht op vergoeding verlenen, daar ze niet kennelijk de mogelijkheid van het gemeenschappelijk vermogen te boven zijn gegaan. Partijen erkennen dienaangaande door ondergetekende notaris te zijn ingelicht over de inhoud en draagwijdte van de rechtspraak van het grondwettelijk hof, zodat ze met kennis van zaken beslissen. e. De nog verschuldigde premies voor de schuldsaldoverzekering#en zullen verder worden afbetaald door de Heer/#Mevrouw #. C. SCHULDEN. #Indien SCHULDEN. #1. Hypothecaire schuld. Volgende schuld wordt voortaan geheel en uitsluitend gedragen door de Heer/#Mevrouw #: - jegens de # Vennootschap "#", ingevolge een #akte van #, verleden voor # notaris # te # op # negentienhonderd #, met hypothecaire inschrijving op nagemeld onroerend goed, beschreven sub D.#., voor een hoofdsom van # euro en # euro aanhorigheden. Hij/#zij staat in voor de verdere aflossing ervan in kapitaal, intresten en aanhorigheden. #2. Persoonlijke schuld. Volgende schuld wordt voortaan geheel en uitsluitend gedragen door de Heer/#Mevrouw #: - jegens de # Vennootschap "#", ingevolge persoonlijke lening op afbetaling, daterend van #, tot financiering van #, voor een totaal terug te betalen bedrag van # euro, terugbetaalbaar door # maandelijkse 7

8 aflossingen van # euro, met eerste aflossing op #. Hij/#zij staat in voor de verdere aflossing ervan in kapitaal, intresten en aanhorigheden. #. Andere schulden. De echtgenoten # verklaren geen andere schulden te hebben, noch in #gemeenschap, noch in persoonlijke naam. #Indien GEEN schulden. De echtgenoten # verklaren geen schulden te hebben, noch in #gemeenschap, noch in persoonlijke naam. #. Inkomstenbelastingen. Alle belastingen en navorderingen met betrekking tot het inkomen verworven in het jaar 201# en voordien, zullen door beide echtgenoten gedragen en voldaan worden ieder voor de helft. Voor alle belastingen en navorderingen met betrekking tot het inkomen verworven door ieder van de echtgenoten vanaf 1 januari 201#, zullen de echtgenoten aan het bevoegde controlekantoor der belastingen een uitsplitsing vragen om het evenredig deel te kennen van die belastingen dat betrekking heeft op de inkomsten van elk der echtgenoten. Elk der echtgenoten zal, zonder dat deze regeling evenwel aan de belastingen tegenwerpelijk is, het aldus berekende gedeelte van de belasting dragen en betalen. Teruggaven van belastingen zullen aan de beide echtgenoten toekomen in dezelfde verhouding als de verplichting tot betalen hierboven bedongen. #Indien HUUROVEREENKOMST. #. Huurovereenkomst. De rechten en verplichtingen verbonden aan de huurovereenkomst van de woning, afgesloten door de Heer/#Mevrouw/#de echtgenoten # op # 201# worden uitsluitend toegekend aan de Heer/#Mevrouw # met inbegrip van de rechten verbonden aan de gestelde huurwaarborg en dit vanaf het moment dat de Heer/#Mevrouw # elders gaat wonen. Deze overeenkomst is #geregistreerd met volgend relaas # #bij weten van partijen niet geregistreerd. #!Alleen als er schuld is. #. Geen uitwerking tegenover derden. Ieder van de partijen verklaart te weten dat de regeling van de schulden enkel tussen hen geldt en aan de schuldeisers tegenover wie beide echtgenoten zich hebben verbonden, niet kan worden tegengeworpen, doch slechts ieder van hen verhaal tegen de ander verleent voor het geval hij of zij tot betaling zou worden 8

9 aangesproken van een schuld die door deze overeenkomst ten laste van de andere is gelegd. D. ONROERENDE GOEDEREN. #Indien EIGEN onroerend goed. #. Eigen onroerend goed. Volgend# onroerend# goed#, dat/#die persoonlijk toebehoort/#toebehoren aan de Heer/#Mevrouw # blijft zijn/#haar persoonlijke eigendom: Gemeente/#Stad # - Afdeling #. # Eigendomsbewijs. De echtgenoten # verklaren dat voorschreven onroerend# goed# ten persoonlijken titel toebehoort/#toebehoren aan de Heer/#Mevrouw #, om het/#ze verkregen te hebben jegens #. #Indien GEMEENSCHAPPELIJK onroerend goed => behoud van onverdeeldheid. #. Behoud van onverdeeldheid. Volgend# onroerend# goed# wordt/#worden niet verdeeld, noch toebedeeld: Gemeente/#Stad # - Afdeling #. # Eigendomsbewijs. De echtgenoten # verklaren dat voorschreven onroerend# goed# hen in #gemeenschap toebehoort/#toebehoren, om het aangekocht te hebben jegens # ingevolge # verleden voor # notaris # te # op #, overgeschreven op het # hypotheekkantoor te # op # daarna, boek # nummer #. #[tot aan de verkoop] Partijen komen overeen het/#de goed# in onverdeeldheid te houden tot aan de verkoop ervan, waartoe ze besloten hebben en waarvoor ze de nodige opdrachten hebben gegeven. Alle lasten en kosten die het/#de onroerend# goed# bezwaren, met inbegrip van de onderhouds- en alle herstellingskosten, evenals de brandverzekeringspremie, worden tot aan de verkoop ervan gedragen door de Heer/#Mevrouw #, die er ook het uitsluitend en kosteloos genot van heeft. De te bekomen verkoopprijs zal aangewend worden tot aanzuivering van de hypothecaire schuld die het bezwaart en van de andere schulden die er verband mee houden, met inbegrip van de kosten die verband houden met het te koop stellen van het/#de onroerend# goed#, evenals met de kosten van opheffing van de hypothecaire inschrijving, genomen op het # hypotheekkantoor te # op 9

10 # negentienhonderd #, boek # nummer #, voor een hoofdsom van # euro en # euro aanhorigheden. Het saldo van de prijs komt ten goede aan beide partijen, ieder voor de helft. Indien de prijs ontoereikend is om alle schulden te betalen, wordt het negatief saldo gedragen door beide partijen, ieder voor de helft. Bij de aanzuivering van de hypothecaire schuld zullen de levensverzekeringscontracten worden afgekocht en de afkoopwaarden zullen bijgevolg in mindering komen van de openstaande schuld. #[voor een termijn van vijf jaar] Partijen komen overeen het/#de goed# in onverdeeldheid te houden voor een termijn van vijf jaar, ingaand op # tweeduizend en #. Na het verstrijken van deze periode kan iedere partij de gedwongen verkoop van het/#de onroerend# goed# vorderen, onverminderd hun recht om de overeenkomst van onverdeeldheid te verlengen of andere schikkingen in onderling overleg te treffen. #[geen eindtermijn] Partijen komen overeen het/#de goed# in onverdeeldheid te houden, en wensen aan de periode van onverdeeldheid geen andere eindtermijn te stellen, dan het ogenblik waar ze in onderling overleg zullen beslissen om uit onverdeeldheid te treden en het ogenblik waarop de Heer/#Mevrouw # zich elders gaat vestigen en niet langer gebruik maakt van het hem/#haar hierna toe te kennen recht van genot en gebruik van dit/#deze onroerend# goed#. #[!!! ALTIJD: ongeacht 1 v/d 3 keuzes] Partijen bevestigen door ondergetekende notaris te zijn ingelicht over de draagwijdte van artikel 815 van het Burgerlijk Wetboek dat vijf jaar als uiterste termijn voor een dergelijke overeenkomst stelt, zodat ieder van hen, ongeacht de hoger vermelde intentieverklaring, zich op deze wetsbepaling zal kunnen beroepen na afloop van een termijn van vijf jaar. Regeling met betrekking tot het genot. Vanaf heden en zolang de onverdeeldheid duurt, wordt het uitsluitend genot van het/#de onroerend# goed# toegekend aan de Heer/#Mevrouw #, hij/#zij zal dan ook alleen alle daden van behoud en louter beheer in verband met dit/#deze goed# alleen stellen, met uitsluiting van de Heer/#Mevrouw #. Hij/#zij is voor dit uitsluitend genot geen vergoeding aan de onverdeeldheid of aan de Heer/#Mevrouw 10

11 # verschuldigd, doch kan alleen persoonlijk en met hen die van zijn/#haar gezin deel uitmaken, van dit recht van genot gebruik maken, en hij/#zij kan het recht noch aan derden afstaan, noch krachtens dit recht enige verhuring van het geheel of een deel van het/#de onroerend# goed# toestaan. Alle lasten en kosten die het onroerend goed bezwaren, met inbegrip van de onderhouds-en alle herstellingskosten, evenals de brandverzekeringspremies en de onroerende voorheffing worden gedragen door de Heer/#Mevrouw #. Beëindiging van de onverdeeldheid. De onverdeeldheid zal een einde nemen, hetzij door toebedeling van het/#de onroerend# goed# aan één van de deelgenoten, hetzij door verkoop of veiling. Bij toebedeling zullen partijen in onderling overleg de voorwaarden daarvan bepalen en bij gebrek aan overeenkomst zal tot veiling worden overgegaan. Bij verkoop van het/#de onroerend# goed# zal de verkoopprijs aangewend worden tot aanzuivering van de hypothecaire schuld die het nog zou bezwaren, tot betaling van de kosten die verband houden met het te koop stellen van het/#de onroerend# goed#, evenals van de kosten van opheffing van de hypothecaire inschrijving. Het saldo van de prijs komt ten goede aan beide partijen, ieder voor de helft. Indien de prijs ontoereikend is om hoger vermelde schulden te betalen, wordt het negatief saldo gedragen door beide partijen, ieder voor de helft. Bij vervroegde terugbetaling van de hypothecaire schuld zullen de levensverzekeringscontracten worden afgekocht en de afkoopwaarden zal bijgevolg in mindering komen van de openstaande schuld. # Indien GEMEENSCHAPPELIJK onroerend goed => Toebedeling aan 1 v/d partijen #. Toebedeling van het/#de onroerend# goed#. Volgend# onroerend# goed# wordt/#worden toebedeeld aan de Heer/#Mevrouw #: Gemeente/#Stad # - Afdeling #. # Eigendomsbewijs. De echtgenoten # verklaren dat voorschreven goed# hen toebehoort/#toebehoren om het/#ze aangekocht te hebben jegens # ingevolge # verleden voor # notaris # te # op # negentienhonderd #, overgeschreven op het # hypotheekkantoor te # op # daarna, boek # nummer #. 11

12 Bedingen en voorwaarden. Het/#De eigendom# wordt/#worden aan de Heer/#Mevrouw # toebedeeld onder de wettelijke vrijwaring, die krachtens de artikelen 883 en volgende van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd is. In het bijzonder verklaren de echtgenoten # dat het/#de goed# vrij is/#zijn en niet bezwaard met enige schuld, voorrecht, hypotheek of overschrijving, behalve de inschrijving genomen op het # hypotheekkantoor te # op # negentienhonderd #, boek # nummer #, voor een oorspronkelijk bedrag in hoofdsom van # euro en # euro aanhorigheden. Het eigendom wordt toebedeeld in de staat waarin het zich bevindt, zonder waarborg voor de opgegeven afmetingen of oppervlakte, met alle zichtbare en verborgen gebreken, alle gemeenschappen en alle erfdienstbaarheden. Voor wat betreft de erfdienstbaarheden wordt verwezen naar de akte van aankoop. De Heer/#Mevrouw # verklaart de inhoud van deze akte te kennen. Hij/#zij zal alle rechten en verplichtingen in de akte bedongen, naleven. De Heer/#Mevrouw # wordt in alle rechten en plichten van partijen gesteld voor wat betreft deze erfdienstbaarheden, evenals voor alle stedenbouwkundige voorschriften, beschermings- of onteigeningsbesluiten die met betrekking tot het eigendom zouden worden getroffen en zal uit hoofde daarvan geen verhaal uitoefenen tegen Mevrouw/#de Heer #. #[Onverhuurd] #[Indien partijen al op een apart adres wonen.] De Heer/#Mevrouw # wordt eigenaar vanaf # tweeduizend en vier/heden#/het betalen van de nagemelde oplegsom. Hij/#zij heeft er reeds het uitsluitend genot van en is voor de periode die loopt vanaf de ondertekening van deze akte tot aan de eigendomsaanwijzing geen vergoeding voor dit exclusief genot verschuldigd. Hij/#zij staat in voor de kosten van het gebruik, deze van verbruik van gas, water en elektriciteit en deze van het onderhoud. Hij/#zij is gehouden de bestaande brandverzekeringspolissen voort te zetten, en blijft gehouden tot betaling van de onroerende voorheffing en andere belastingen en taksen die op het eigendom betrekking hebben. 12

13 #[Indien partijen nog samenwonen.] De Heer/#Mevrouw # wordt eigenaar vanaf het definitief worden van de echtscheiding door overschrijving in de registers van de bevoegde Burgerlijke Stand. Hij/#zij verkrijgt er het genot van van zodra de Heer/#Mevrouw # die het pand betrekt dit verlaat en uiterlijk bij het definitief worden van de echtscheiding. Tot de Heer/#Mevrouw # het pand verlaat, heeft hij/#zij er het uitsluitend genot van en staat hij/#zij in voor de kosten van het gebruik, deze van verbruik van gas, water en elektriciteit en deze van het onderhoud. Hij/#zij is voor dit uitsluitend genot geen vergoeding verschuldigd aan de gemeenschap/#onverdeeldheid, noch aan de Heer/#Mevrouw #. Hij/#zij is gehouden de bestaande brandverzekeringspolissen voort te zetten, en blijft gehouden tot betaling van de onroerende voorheffing en andere belastingen en taksen die op het eigendom betrekking hebben, vanaf de ingenottreding. #[Verhuurd] De Heer/#Mevrouw # wordt eigenaar vanaf heden en verkrijgt het genot door het ontvangen van de huur vanaf de eerstkomende vervaldag. Partijen verklaren dat het betreffende goed verhuurd is. De Heer/#Mevrouw # verklaart de voorwaarden van verhuring wel te kennen en de ondergetekende notaris te ontslaan ze in deze akte te vermelden. De Heer/#Mevrouw # neemt de huurovereenkomsten, ook de mondelinge, over, en treedt in de rechten en plichten van de partijen, onverminderd de rechten die hij als verkrijger kan doen gelden krachtens de wet of krachtens die overeenkomsten. Om het vrij gebruik van het eigendom te verkrijgen moet de verkrijger de nodige regelingen met de huurders treffen, of op eigen kosten alle formaliteiten vervullen, zonder tussenkomst van de Heer/#Mevrouw # noch verhaal tegen hem/#haar, en derwijze dat de huurders van hem/#haar geen schadevergoeding kunnen eisen. #Indien OPLEG verschuldigd. Opleg. Voor deze toebedeling is de Heer/#Mevrouw # aan Mevrouw/#de Heer # een opleg verschuldigd van # euro ( 13

14 #), betaalbaar, als volgt: #[rubriekrekening bij notaris] # euro zal worden betaald in handen van ondergetekende notaris uiterlijk op # tweeduizend en vier; de notaris zal dit bedrag in consignatie bewaren voor rekening van de Heer/#Mevrouw # tot op het ogenblik waarop de echtscheiding definitief is; de tot dan te lopen intrest zal eveneens aan de Heer/#Mevrouw # worden toegekend. #[6 of 12 maanden na ES] # euro zal worden betaald uiterlijk zes/#twaalf maanden, nadat de echtscheiding definitief zal zijn geworden. #[x aantal maanden na ES] #binnen de # maanden na overschrijving -in de registers van de bevoegde burgerlijke stand- van het vonnis of arrest dat de echtscheiding uitspreekt. Bij niet tijdige betaling zal van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een interest op de vervallen bedragen verschuldigd zijn, berekend aan een interestvoet van tien procent per jaar, te betalen per dag vertraging vanaf de derde dag na de vervaldag tot de dag van effectieve betaling. #Indien GEEN ambtshalve inschrijving wordt genomen. Ontslag van ambtshalve te nemen inschrijving. De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen van zijn verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van deze akte, nadat ondergetekende notaris de partijen heeft gewezen op de rechtsgevolgen van dit ontslag. #Indien AMBTSHALVE INSCHRIJVING genomen wordt. Ambtshalve inschrijving. Tot waarborg van betaling van deze opleg en met uitsluiting van iedere andere geldelijke verbintenis die nog moet worden uitgevoerd zal de hypotheekbewaarder, die erom wordt verzocht, ambtshalve inschrijving nemen bij de overschrijving van deze akte. Hij wordt er uitdrukkelijk van ontslagen inschrijving te nemen voor enige andere geldelijke verbintenis die uit deze akte blijkt. Dit voorrecht waarborgt de betaling van de opleg, groot # euro, en van de interest waarvan de wet de rang waarborgt. #Indien GEEN opleg verschuldigd. Deze toebedeling geschiedt ten transactionele titel zonder dat enige opleg verschuldigd is door één van de partijen. 14

15 #. Pro fisco. Ik notaris, heb partijen artikel 203, eerste lid van het Wetboek van Registratierechten voorgelezen als volgt: "Ingeval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde, is elk der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd." Voor de heffing van de registratierechten verklaren partijen de waarde van het/#de toebedeelde onroerend# goed# te schatten op # euro ( #). #Indien GEEN onroerend goed. De echtgenoten # verklaren geen onroerende goederen te hebben, noch in #gemeenschap, noch in persoonlijke naam. E. DRAAGWIJDTE EN UITWERKING. In afwijking van artikel 1304 Gerechtelijk Wetboek wordt tussen partijen overeengekomen dat huidige regeling zal terugwerken tot #op heden #de datum waarop de echtgenoten feitelijk afzonderlijk zijn gaan wonen, dit is op # 201#, zodat de goederen en inkomsten die één van hen onder welke titel ook vanaf heden/#deze datum verkregen heeft of verkrijgen zal, zijn of haar uitsluitende eigendom blijven en alle schulden die in hun hoofde vanaf gemelde datum ontstaan, uitsluitend ten laste blijven van degene die ze heeft aangegaan. Mits al wat voorafgaat bevestigen partijen van mekaar niets meer te vorderen of te eisen te hebben noch uit hoofde van hun huwelijksvermogensstelsel, dat door de echtscheiding onderlinge toestemming zal worden ontbonden, noch uit hoofde van andere vorderingen of aanspraken jegens mekaar. Partijen bevestigen tevens uitdrukkelijk te hebben verzaakt aan het opmaken van enige vergoedingsrekening tussen hen. F. OVERLEVINGSRECHTEN. #Zonder erfrecht Voor het geval één der echtgenoten zou overlijden voor het definitief worden van het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, komen de echtgenoten overeen elk erfrecht van de langstlevende echtgenoot met inbegrip van de wettelijke reserve uit te sluiten, zodat de langstlevende in de nalatenschap van de eerststervende geen enkel recht zal kunnen laten gelden. #Indien HUWELIJKSCONTRACT 15

16 Zij verzaken tevens wederkerig, aan de voordelen waarop de langstlevende van hen aanspraak kan maken krachtens hun huwelijkscontract. Partijen verklaren hiertoe, voor zoveel als nodig, onderhavige akte te beschouwen als een kleine wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel conform artikel 1394 laatste lid van het Burgerlijk Wetboek, te weten schrapping van artikel #zes van hun huwelijkscontract. #Indien GIFT TSS ECHTGENOTEN (afz. akte) Zij verzaken tevens met ingang van heden aan de wederzijdse schenkingen gedaan bij akten verleden voor # notaris # te # op #. #Indien erfrecht behouden blijft Voor het geval één der echtgenoten zou overlijden vóór het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding definitief wordt uitgesproken, komen partijen overeen dat de langstlevende in de nalatenschap van de eerststervende alle erfrechten kan uitoefenen hem of haar door de wet toegekend (artikelen 745bis en 915bis van het Burgerlijk Wetboek). III. OVEREENKOMST VOORGESCHREVEN DOOR ARTIKEL 1288 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK. A. VERBLIJFPAATS. Gedurende de proeftijd zal voormelde Heer # verblijf houden in zijn voormelde woonplaats, én voormelde Mevrouw # in haar voormelde woonplaats. #Indien partijen huis blijven bewonen #Tijdens de proefperiode zullen beide partijen verblijven te #, en dit tot aan de verkoop van het huis of tot één van hen/#beiden elders gaat wonen. #Altijd Partijen komen overeen dat deze verblijfplaats in de loop van de procedure gewijzigd zal kunnen worden mits de partij die verhuist ondergetekende notaris hierover tijdig bericht, zodat de nodige formaliteiten ter Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg waar de procedure werd ingeleid, kunnen worden vervuld. B. KINDEREN. #Indien KINDEREN #a.[wettelijke regeling als basis] * Gezag aan 2 ouders -> Verblijf bij MOEDER. zie \model\kind2pm * Gezag aan 2 ouders -> CO-OUDERSCHAP. zie \model\kind2pco #b.[exclusief model] Gezag én verblijf aan 1 ouder -> bij MOEDER. zie \model\kind1pm.eot 16

17 -> bij VADER. zie \model\kind1pv.eot #Indien GEEN kinderen óf MEERDERJARIGE kinderen Partijen verklaren geen minderjarige, ongehuwde en niet ontvoogde kinderen te hebben waarover een regeling moet worden getroffen. C. ONDERHOUDSUITKERING DOOR DE ENE ECHTGENOOT AAN DE ANDERE TE BETALEN. #Noch tijdens de proefperiode noch na het definitief worden van de echtscheiding is er tussen partijen enig onderhoudsgeld verschuldigd. Dit onderhoudsgeld zal niet door de rechtbank ingevoerd, verhoogd of verminderd kunnen worden. #[wel onderhoudsuitkering] Tijdens de proefperiode en na het definitief worden van de echtscheiding zal de Heer # aan Mevrouw # een onderhoudsuitkering betalen van # euro per maand, waarvan de formule voor aanpassing aan de kosten van levensonderhoud, de omstandigheden waaronder dit bedrag na de echtscheiding kan worden herzien en de nadere bepalingen terzake als volgt worden vastgelegd. Deze uitkering vervalt bij het overlijden van de Heer #. De uitkering is niet meer verschuldigd indien de vrouw hertrouwt of met een andere man samenwoont, derwijze dat ze een gemeenschappelijke huishouding voeren; de inschrijving in het bevolkingsregister op een ander adres dan dat van de vrouw bewijst niet dat er geen samenwoning noch gemeenschappelijke huishouding bestaat. De betaling geschiedt op dezelfde wijze en op dezelfde tijdstippen als voor de bijdragen in het onderhoud van de kinderen/#het kind. D. INDEXERING ONDERHOUDSGELDEN. #[kind(eren) en echtgenote] Hoger vermelde uitkeringen en bijdragen tot onderhoud, zowel deze ten behoeve van de echtgenote als deze voor de kinderen/#het kind bedongen, zijn #[kinderen] Hoger vermelde bijdragen tot onderhoud voor de kinderen/#het kind zijn/#is #[echtgenote] Hoger vermelde uitkering voor de echtgenote is gekoppeld aan de schommelingen van #het gezondheidsindexcijfer zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van vierentwintig december negentienhonderd drieënnegentig (Belgisch Staatsblad van 17

18 éénendertig december negentienhonderd drieënnegentig) # het indexcijfer der consumptieprijzen. Het basisindexcijfer is dat van de maand die de ondertekening van deze overeenkomst voorafgaat, dit is de maand # 201#, hetzij # komma # punten. De verhoging of verlaging zal volgens een strikt evenredige regel worden toegepast jaarlijks in de maand # volgens de schommelingen van het indexcijfer van de maand die daaraan voorafgaat, vergeleken met het basisindexcijfer. #Indien het gezondheidsindexcijfer van regeringszijde wordt opgeheven, zal de jaarlijkse indexering gebeuren op basis van het gewone indexcijfer der consumptieprijzen. Het aangepast bedrag kan nooit lager zijn dan het in deze akte overeengekomen basisbedrag. Niet tijdig opeisen respectievelijk toepassen van de aanpassing mag nooit als een verzaking worden uitgelegd. #[indien uitkering aan echtgenote] #. Aanpassing. Het bedrag van de uitkering ten behoeve van Mevrouw # is vastgesteld en overeengekomen op basis van het huidig benaderend bedrag van het netto belastbaar inkomen van de Heer #, namelijk # euro, gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer. Onder netto belastbaar inkomen wordt begrepen, het bedrag van het inkomen zonder aftrek van de aan de vrouw verschuldigde uitkering; daarbij zijn wel begrepen, de rechtstreekse en onrechtstreekse inkomsten, dit wil zeggen ook de lonen en vergoedingen... Indien dit inkomen stijgt of daalt, dan wordt het bedrag van de uitkering ook herzien, met name in de hierna vermelde verhouding. Het bedrag van de uitkering zal evenwel nooit minder bedragen dan # euro, gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer. Tot vaststelling van dit herziene bedrag dient de Heer # vóór één juni de nodige gegevens en bewijsstukken te bezorgen en voor te leggen zodat de omvang van zijn verplichtingen nauwkeurig kan worden bepaald. #. Herziening. Voor het geval dergelijke omstandigheden zich zouden voordoen, zijn partijen overeengekomen dat ze alsdan aan het oordeel van de rechter zullen onderwerpen, de vaststelling van het bedrag waarvan alsdan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat het nog door de Heer # kan en moet betaald worden, naar analogie 18

19 met hetgeen in artikel 301 paragraaf 3 derde lid van het Burgerlijk Wetboek is vermeld: indien de toestand van de uitkeringsplichtige een ingrijpende wijziging ondergaat zodat het bedrag van de uitkering niet meer verantwoord is, kan de rechtbank de uitkering verminderen of opheffen. #. Geen andere wijzigingen. Partijen verklaren volledig te zijn ingelicht over de omstandigheid dat de regeling inzake uitkering na echtscheiding tussen hen louter conventioneel is, en dus niet kan worden gewijzigd wegens andere oorzaken of omstandigheden dan degene waarvan uitdrukkelijk sprake is in deze overeenkomst. E. KOSTEN. Alle kosten, rechten en erelonen in verband met de akten voorafgaandelijk deze echtscheiding door onderlinge toestemming, de kosten van procedure en van overschrijving komen ten laste van #de Heer/#Mevrouw # #beide partijen, ieder voor de helft, met uitzondering evenwel van de erelonen van advocaat, door iedere echtgenoot op zich te nemen. #Indien onroerend goed De rechten en erelonen die betrekking hebben op de overdracht van het/#de onroerend# goed# komen alleen ten laste van de echtgenoot die het/#de goed# verkrijgt, namelijk de Heer/#Mevrouw #. F. BEVOEGDHEIDSBEDING. Voor het voeren van de echtscheidingsprocedure hebben partijen besloten te verschijnen voor de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van #. G. UITWERKING. De uitwerking van alle bedingen van deze akte wordt slechts definitief indien de echtscheiding wordt uitgesproken. Partijen verklaren erover ingelicht te zijn dat hun echtscheiding tegenover derden slechts uitwerking zal hebben nadat het beschikkend gedeelte van het vonnis of arrest dat de echtscheiding uitspreekt in de registers van de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand wordt overgeschreven; zij zijn er eveneens over ingelicht dat deze formaliteit via de Griffie van de Rechtbank waar de procedure wordt ingeleid wordt vervuld. De bedingen van de akte die betrekking hebben op de proeftijd hebben evenwel onmiddellijke uitwerking en de bepalingen met betrekking tot de overlevingsrechten vanaf de inleiding van de procedure door neerlegging van 19

20 het verzoekschrift op de rechtbank. #Indien er SCHENKING of GIFT TSS ECHTGENOTEN gemaakt is De echtgenoten # herroepen uitdrukkelijk alle schenkingen ter zake van overlijden die zij elkaar tijdens het huwelijk hebben gedaan. #Indien in huwelijkscontract GIFT vermeld is De echtgenoten # herroepen uitdrukkelijk de wederzijdse gift die zij elkaar hebben gedaan hoofdens artikel # van hun gemeld huwelijkscontract overeenkomstig hetgeen vermeld onder II.F., hiervoor. #!!Uitzonderlijk. H. VOLMACHT. De echtgenoten # geven hierbij onherroepelijk volmacht aan: #1. Mevrouw VETS Wendy, notarisbediende, wonende te Heist-op-den-Berg (Itegem), Bevelsesteenweg 75. #2. Mevrouw # met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde, na het definitief worden van de echtscheiding de slotakte te verlijden, zijnde de authentieke akte waarin het definitief worden van de echtscheiding wordt bevestigd en die eveneens op het hypotheekkantoor zal worden overgeschreven met het oog op de tegenstelbaarheid aan derden. Hiertoe alle nodige verklaringen te doen, de beschrijving van de goederen en de oorsprong van eigendom vast te stellen, de hypotheekbewaarder te ontslaan van het nemen van een ambtshalve inschrijving, en in het algemeen alle verklaringen en vaststellingen te doen en te laten acteren die nuttig zijn, waarbij hetgeen hiervoor is vermeld louter ten exemplatieven titel is bepaald en geenszins beperkend mag worden geïnterpreteerd. RECHT OP GESCHRIFTEN. Het recht bedraagt zeven euro vijftig cent( 7,50). GEEN HERZIENINGSBEVOEGDHEID EN GEEN DOORWERKING. 1. Partijen sluiten de herzieningsbevoegdheid van de rechter bij toepassing van artikel van het Burgerlijk Wetboek uit, zodat eender welke wijziging die niet voorzien werd in onderhavige overeenkomsten niet mogelijk is. 2. Het is uitdrukkelijk bedongen dat een gebeurlijke afstand van procedure door één der echtgenoten het verval van onderhavige voorafgaande overeenkomsten, zowel deze bedoeld bij artikel 1287 als bij artikel 1288 van het Gerechtelijk Wetboek, teweeg brengt, zodat de doorwerking hiervan ingevolge artikel 1294bis van het 20

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING TUSSEN: Mevrouw X En Meneer Y EN IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: Partijen willen overgaan tot echtscheiding

Nadere informatie

Nr. Regelingsakte einde samenwoning # 20#

Nr. Regelingsakte einde samenwoning # 20# Nr. Regelingsakte einde samenwoning # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. #De Heer # #, #, geboren te # op

Nadere informatie

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, Nr. Huwelijkscontract # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. De Heer #, #, geboren te # op #, rijksregister

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Dading # 20# De ondergetekenden :

Dading # 20# De ondergetekenden : Dading # 20# De ondergetekenden : 1. #De heer #, geboren te # op #, rijksregister nummer #, wonende te #, #, echtgescheiden. #Bijgestaan door (als hij/zij aanwezig is) #Met als raadsman (als hij/zij niet

Nadere informatie

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST MODEL ECHTSCHEIDING MET ONDERLINGE TOESTEMMING REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN De heer., (beroep), (geboorteplaats en datum), (nationaliteit), (woonplaats) ; EN Mevrouw (beroep)

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen In België kan men onder andere aan de hand van twee verschillende procedures uit de echt scheiden: - de procedure EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) - de procedure

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen'

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen' Voorbeeld samenlevingscontract met verblijvingsbeding Dit samenlevingscontract is slechts een voorbeeld. U mag de inhoud van de overeenkomst natuurlijk inrichten zoals u wilt. Let op: als er sprake is

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, Nr. Huwelijkscontract # 20# wettelijk stelsel met varianten Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. De heer #, #,

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

VRAGENLIJST VERDELING HUWELIJKSVERMOGEN. Naam: Voornamen. Actueel adres: Postcode: Gemeente: Faillissement

VRAGENLIJST VERDELING HUWELIJKSVERMOGEN. Naam: Voornamen. Actueel adres: Postcode: Gemeente: Faillissement VRAGENLIJST VERDELING HUWELIJKSVERMOGEN Dossier: PARTIJEN Cliënt(e) Naam: Voornamen Geboorteplaats: Geboortedatum: Actueel adres: Postcode: Gemeente: Tel. nummer: e-mail: Nadere info: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Op 14 maart 2009, verschenen voor ons, Meester Alfred TEKENTALLES, notaris te Brussel en Meester Jan MISTNIETS, geassocieerd notaris te Oostende:

Op 14 maart 2009, verschenen voor ons, Meester Alfred TEKENTALLES, notaris te Brussel en Meester Jan MISTNIETS, geassocieerd notaris te Oostende: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Op 14 maart 2009, verschenen voor ons, Meester Alfred TEKENTALLES,

Nadere informatie

/ / 1. Huwelijkse voorwaarden 2011/nr

/ / 1. Huwelijkse voorwaarden 2011/nr / / 1 Huwelijkse voorwaarden 2011/nr Op * verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. de heer JOHANNES BRUINSMA, geboren te Haskerland op vierentwintig maart negentienhonderd achtenvijftig, (rijbewijs nummer

Nadere informatie

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk?

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Al naargelang van de aard van de wijziging, gaat de wijzigingsprocedure gepaard met één, twee, drie of vier notariële akten. De kleine wijziging:

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

Overeenkomst tot echtscheiding bij onderlinge toestemming.

Overeenkomst tot echtscheiding bij onderlinge toestemming. Overeenkomst tot echtscheiding bij onderlinge toestemming. PARTIJEN 1. De heer, (nationaliteit), geboren te *** op *** en wonende te *** (hierna genoemd: mijnheer ); En 2. Mevrouw, (nationaliteit), geboren

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W.

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. Aan de Voorzitter bij de Arbeidsrechtbank Gent, afdeling ****** Ten verzoeke van: 1. Eerste verzoeker: Geboorteplaats: Burgerlijke

Nadere informatie

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83 Doorlopende tekst van de gewijzigde artikelen van de titels 1.6, 1.7 en 1.8 BW (nieuw), alsmede van artikel V (overgangsbepaling), zoals deze luidt volgens Kamerstukken I 2008/09, 28 867, A (gewijzigd

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd;

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd; ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Ondergetekenden..., de man, en..., de vrouw, IN AANMERKING NEMENDE: Partijen zijn op..., te..., gehuwd; de man heeft de... nationaliteit; de vrouw heeft de... nationaliteit; Uit

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

Rolnummer 2704. Arrest nr. 109/2003 van 22 juli 2003 A R R E S T

Rolnummer 2704. Arrest nr. 109/2003 van 22 juli 2003 A R R E S T Rolnummer 2704 Arrest nr. 109/2003 van 22 juli 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1, 3, eerste lid, van artikel III, overgangsbepalingen, van de wet van 14 juli 1976 betreffende

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN Dit nieuwsbericht is enkel voor informatie doeleinden bestemd. Ondanks het feit dat aan dit nieuwsbericht de gebruikelijke zorg is besteed,

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige

Nadere informatie

Hypotheek en levensverzekering

Hypotheek en levensverzekering Hypotheek en levensverzekering Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt de financier vaak dat tevens een levensverzekering op uw leven wordt afgesloten. Als

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

1 van 5 26-10-13 19:27

1 van 5 26-10-13 19:27 1 van 5 26-10-13 19:27 Burgerlijk Wetboek Boek 1, Titel 19 (Tekst geldend op: 24-10-2013) Titel 19. Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen Artikel 431 Indien een meerderjarige als gevolg

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden : 1..... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel) Hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam) en Hierna genoemd de verhuurder

Nadere informatie

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene voorwaarden en termijnen

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT TITEL V. Huwelijksvermogensstelsels HOOFDSTUK II. - WETTELIJK STELSEL AFDELING I. vermogens en wederbelegging Art. 1398. Het wettelijk

Nadere informatie

negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- na te noemen getuigen:------------------------------------- JACOBA CATHARINA MARIA MEIJER-

negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- na te noemen getuigen:------------------------------------- JACOBA CATHARINA MARIA MEIJER- 1 C7 Heden, elf maart---------------------- - ---------------------- negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- Mr. GERARDUS JOHANNES FRANCISCUS SCHOLTEN, notaris ter----- standplaats 's-gravenhage,

Nadere informatie

ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING De notaris luistert,

Nadere informatie

DEEL 3. Wettelijk samenwonen

DEEL 3. Wettelijk samenwonen DEEL 3 Wettelijk samenwonen DE RECHTEN VAN HET PAAR 1 Procedure Wettelijk samenwonen houdt het midden tussen samenwonen zonder meer (zonder bescherming voor de partners) en het huwelijk (dat de echtgenoten

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II iii Inhoud Voorwoord........................................................... Zaakregister.......................................................... Tabel van de geciteerde beslissingen.....................................

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN BOEDELBESCHRIJVING 1 INHOUD Zaakregister................................................................. 17 Table alphabétique............................................................ 23 Tabel van

Nadere informatie

hoofdstuk 12 Conclusie

hoofdstuk 12 Conclusie hoofdstuk 12 249 Tot slot vindt u een samenvattend overzicht met de belangrijkste verschilpunten tussen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen binnen de verschillende domeinen die doorheen

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT-

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Ondergetekenden, De Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT SAMENLEVINGSVORMEN SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT Algemeen De gevolgen van het huwelijk en het geregistreerd partnerschap worden in de wet uitgebreid geregeld. Andere samenwonenden worden door

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek BIJLAGE 7 bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

PREFERENTIELE TOEWIJZING VAN DE GEZINSWONING

PREFERENTIELE TOEWIJZING VAN DE GEZINSWONING PREFERENTIELE TOEWIJZING VAN DE GEZINSWONING Herhaaldelijk worden wij in een procedure vereffening en verdeling van een huwelijksgemeenschap na echtscheiding geconfronteerd met de vaststelling dat beide

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen.

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. HOOFDSTUK 11 Spaarloonregeling Doel Artikel 1 Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. Deelneming

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 554 Wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der

Nadere informatie

DEELNEMERSOVEREENKOMST

DEELNEMERSOVEREENKOMST 1 DEELNEMERSOVEREENKOMST De ondergetekende(n): 1. Naam en (alle) voorletters * (m/v Straatnaam en huisnummer Postcode en woonplaats* Telefoonnummer* E-mailadres* Geboortedatum en plaats BSN-nummer/Sofi-nummer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 152 Wet van 14 maart 2002 tot wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN BV KOOPOVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..bv. te. ( KvK nummer ) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Schuldbekentenis LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke verkoopprocedure.

Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke verkoopprocedure. TOEWIJZINGSNORMEN EN VOORWAARDEN BIJ DE VERKOOP VAN BOUWGRONDEN EN VAN WONINGEN Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST :

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : 1 ) TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN TUSSEN: De Heer PARTIJ X, Geboren te op wonende te 8000 BRUGGE straatnaam ondernemingsnummer: 0000.000.000 Hierna genoemd : PARTIJ X EN: De Heer

Nadere informatie

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt uw financier vaak dat tevens een levensverzekering

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 1 KONINKLIJKE

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid:

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid: Uittreksel Gerechtelijk Wetboek-beslag Art. 1386 Vonnissen en akten kunnen alleen ten uitvoer worden gelegd op overlegging van de uitgifte of van de minuut, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten Stuk 1344 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 10 oktober 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten 3370

Nadere informatie

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Leningovereenkomst LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie