Overeenkomst tot echtscheiding bij onderlinge toestemming.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst tot echtscheiding bij onderlinge toestemming."

Transcriptie

1 Overeenkomst tot echtscheiding bij onderlinge toestemming. PARTIJEN 1. De heer, (nationaliteit), geboren te *** op *** en wonende te *** (hierna genoemd: mijnheer ); En 2. Mevrouw, (nationaliteit), geboren te *** op *** en wonende te *** (hierna genoemd: mevrouw ); Verklaren dat zij willen overgaan tot echtscheiding door onderlinge toestemming en dat zij met het oog daarop overeenkomstig de artikelen 1287 en 1288 Ger.W. hun wederzijdse rechten hebben geregeld als volgt: VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTINGEN Partijen verklaren: a. Dat zij (beiden) (nationaliteit) zijn. b. Dat zij gehuwd zijn voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te *** op ***, onder het wettelijk stelsel bij gebreke aan huwelijkscontract. Zij hebben hun huwelijkse voorwaarden gewijzigd blijkens akte dd. *** verleden voor Mr. ***, notaris te ***, met behoud van het stelsel. Dat zij gehuwd zijn voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te *** op ***, onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens akte dd. *** verleden voor Mr. ***, notaris te ***. c. Dat zij op heden geen minderjarige kinderen hebben. En/of Dat zij op heden de hierna vermelde minderjarige kinderen hebben: En/of - ***, geboren te *** op *** - ***, geboren te *** op *** - Pagina 1 van 12

2 Dat zij op heden de hierna vermelde meerderjarige kinderen hebben: - ***, geboren te *** op *** - ***, geboren te *** op *** - d. Dat zij tijdens de echtscheidingsprocedure zullen verblijven op hoger vermelde adressen en dat zij, indien zij tijdens de procedure hun verblijfplaats wijzigen, onmiddellijk per aangetekend schrijven de andere hiervan in kennis zullen brengen, alsmede de hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg alwaar de procedure wordt ingeleid. Hst. 1: TOEBEDELING ROERENDE GOEDEREN EN SCHULDEN BETREKKING HEBBENDE OP DE ROERENDE GOEDEREN 1.Kleding en persoonlijke voorwerpen: Mijnheer/mevrouw behouden elk hun kleding en persoonlijke voorwerpen, die hen thans reeds eigen zijn. 2.Inboedel meubilair, huisraad, edm: Aan mijnheer/mevrouw worden toebedeeld de inboedel, het meubilair, de huisraad, edm thans in zijn haar bezit. *Eventueel*: In afwijking van het voorgaande bezorgt mijnheer/mevrouw, uiterlijk op *** aan mevrouw/mijnheer volgende goederen: (lijst aanvullen) De inboedel, het meubilair, de huisraad, edm die thans de onroerende goederen van mijnheer en mevrouw stofferen, zullen hen na echtscheiding verder onverdeeld toebehoren. 3. Auto s: De auto merk *** type *** met nummerplaat *** wordt toebedeeld aan mijnheer/mevrouw. 4. Geldrekeningen: De geldrekeningen die thans op naam van mijnheer of mevrouw zijn geopend, worden aan de titularis van de rekening toebedeeld. Mijnheer/mevrouw is voortaan met uitsluiting van de andere gerechtigd op het kredietbedrag of gehouden tot het debetsaldo van deze geldrekeningen. *Eventueel*: Mijnheer en mevrouw behouden één gezamenlijke rekening met nummer ***, dewelke zij zullen aanwenden voor het betalen van de kosten van de onroerende goederen die Pagina 2 van 12

3 hen na echtscheiding verder in onverdeeldheid zullen toebehoren en de kosten van de studerende kinderen, volgende de modaliteiten hierna bepaald (*schrappen wat niet past*). 6. Levensverzekeringen, pensioenspaarverzekeringen, groepsverzekeringen: Mijnheer/mevrouw krijgt de rechten toebedeeld van de levensverzekeringen waarvan hij/zij verzekeringsnemer is. De toebedeling omvat zowel de kapitaalwaarde als alle rechten die contractueel aan de verzekeringsnemer/verzekerde van een groepsverzekering/individuele pensioentoezegging toekomen, zoals het recht op afkoop, inpandgeving, aanduiding begunstigde *Te bespreken*: - Hoe opgebouwde reserve verdelen/verrekenen?. Rekening houden met fiscale implicaties? - Eventuele afspraken rond aanduiden begunstigden: o Opgelet: om van het fiscaal voordeel te genieten met de begunstigde de echtgenoot of een bloedverwant tot in de tweede graad zijn. o Opgelet: in geval men overeenkomt dat bij overlijden voor het definitief worden van de echtscheiding, mijnheer en mevrouw van elkaar blijven erven, moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de begunstigde voor en na het definitief worden van de echtscheiding 7.Inkomstenbelasting: Voor alle belastingen en taksen voor het inkomstenjaar *** en volgende, aanslagjaar *** en volgende, zal mijnheer/mevrouw, wat zijn of haar inkomsten betreft, schuldenaar of schuldeiser zijn, onder voorbehoud van de rechten van de fiscus. Mijnheer en mevrouw zullen indien nodig aan de bevoegde Ontvanger van de Belastingen verzoeken de teruggave/opleg ingekohierd op beider naam, ter informatie op te splitsen pro rata ieders inkomen. En / of Voor alle belastingen en taksen voor de inkomstenjaren ***en vorige, resp. aanslagjaren *** en vorige, zullen mijnheer en mevrouw elk voor de helft schuldenaar of schuldeiser zijn van respectievelijk de nog te betalen belastingen of de te ontvangen belastingtegoeden, dit onder voorbehoud van de rechten van de fiscus. OPM: echtgenoten worden vanaf het inkomstenjaar volgend op de feitelijke scheiding als alleenstaanden belast. Er geldt wel nog een specifieke regeling inzake invordering door de fiscus. 8. Schulden en kaskrediet: De schulden aangegaan door mijnheer of mevrouw vanaf heden, worden toebedeeld aan de echtgenoot die de schulden is aangegaan en zullen integraal worden terugbetaald met diens toekomstige inkomsten. Mijnheer en mevrouw verklaren thans volgende gemeenschappelijke schulden te hebben: Pagina 3 van 12

4 Lijst toevoegen Voornoemde schulden worden toebedeeld als volgt: 1. Persoonlijke lening met nummer bij Wordt toebedeeld aan mijnheer/mevrouw, die voortaan alleen gehouden is tot de terugbetalingen zoals contractueel voorzien. Mijnheer/mevrouw verbindt zich ertoe aan *** de desolidarisatie van mevrouw/mijnheer te vragen. Wordt toebedeeld aan mijnheer en mevrouw samen, elk voor de onverdeelde helft. Mijnheer en mevrouw zijn voortaan samen gehouden tot de terugbetalingen zoals contractueel voorzien, elk voor de helft. Verder aan te vullen: concrete modaliteiten. Hst. 2: TOEBEDELING ONROERENDE GOEDEREN/RECHTEN EN SCHULDEN BETREKKING HEBBENDE OP DE ONROERENDE GOEDEREN 1. Huurcontracten: Mijnheer/Mevrouw heeft een huurovereenkomst afgesloten voor de woning te ***, welke hij/zij thans betreft. Alle rechten en plichten verbonden aan de huurovereenkomst, inclusief de huurwaarborg, worden aan haar toebedeeld. 2. Onroerende eigendommen: Mijnheer en mevrouw verklaren geen gemeenschappelijk onroerend goed te bezitten, noch gemeenschappelijk een onroerend goed te huren. Mijnheer en mevrouw verklaren volgend onroerend goed in onverdeeldheid te bezitten, elk voor de helft: een woonhuis op en met grond en aanhorigheden gelegen te ***, volgens titel bekend ten kadaster *** met een oppervlakte volgens titel van ***. Mijnheer en mevrouw verklaren zich akkoord dat bovenvermeld onroerend goed toebedeeld wordt aan mijnheer/mevrouw en zullen hun afspraken hieromtrent opnemen in een notariële akte, dewelke als bijlage zal gevoegd worden bij huidige overeenkomst om er integraal deel van uit te maken. Hiertoe stellen mijnheer en mevrouw notaris *** aan, met standplaats te ***. Het ereloon en dossierkosten aangerekend door de notaris alsook de registratierechten ingevolge de toebedelingen hoger omschreven, worden gedragen door mijnheer/mevrouw. Pagina 4 van 12

5 Mijnheer en mevrouw bepalen de waarde van voornoemd woonhuis op *** EUR. Zij zullen deze waarde ook pro fisco opnemen in de notariële akte voormeld. Mijnheer en mevrouw komen uitdrukkelijk overeen dat het niet ondertekenen van de notariële akte voormeld binnen de 3 maanden vanaf heden, een ontbindende voorwaarde vormt die huidige overeenkomst in haar geheel zal ontbinden. De toebedeling van het woonhuis geldt onder opschortende voorwaarde van het definitief worden van het vonnis dat de echtscheiding door onderlinge toestemming uitspreekt. Binnen de twee maanden nadat deze opschortende voorwaarde zich heeft voltrokken, zullen partijen zich opnieuw tot notaris ***, met standplaats te *** richten met het oog op het verlijden van de notariële bevestigingsakte van toewijs. *Eventueel*: Indien mijnheer/mevrouw de woning ten bezwarende titel overdraagt binnen de *** jaar nadat de in de vorige alinea vermelde opschortende voorwaarde zich heeft voltrokken, zal de helft van de meerwaarde toekomen aan mevrouw/mijnheer. Met meerwaarde wordt hierbij bedoeld: het positieve verschil tussen de waarde die geldt als grondslag voor de berekening van de registratierechten zoals uitgedrukt in de authentieke overdrachtsovereenkomst, en de hierboven uitgedrukte waarde van *** EUR, verminderd met eventuele investeringen sinds heden verricht door mijnheer/mevrouw op voorwaarde dat mijnheer daarvan de nodige betalingsbewijzen kan voorleggen. Voor de berekening van de termijn van tien jaar geldt de datum van de authentieke overdrachtsovereenkomst. Tot aan het moment dat de opschortende voorwaarde zich heeft voltrokken, blijven mijnheer en mevrouw gemeenschappelijk/onverdeeld eigenaar. Mijnheer/mevrouw draagt vanaf heden alle kosten voor de woning, inclusief eventuele eigenaarskosten zodat mijnheer/mevrouw vanaf heden het economisch risico draagt. Mijnheer/mevrouw draagt vanaf heden tevens de eventueel nog te vervallen premies van de brandverzekering. In geval van einde van de dekking van de brandverzekering door einde van de contractuele duur waarvoor de verzekering werd aangegaan, is mijnheer/mevrouw er toe gehouden een nieuwe brandverzekering voor de woning af te sluiten. Mijnheer en mevrouw verklaren volgend onroerend goed in onverdeeldheid te bezitten, elk voor de helft: een woonhuis op en met grond en aanhorigheden gelegen te ***, volgens titel bekend ten kadaster *** met een oppervlakte volgens titel van ***. Mijnheer en mevrouw verklaren voornoemd onroerend goed te verkopen. Hiertoe maken mijnheer en mevrouw volgende afspraken: Verder aan te vullen: - verkoop via immokantoor, notaris, zelf, of betrouwbare derde. - Aangeboden voor *** EUR, min. Toewijsprijs*** EUR. Een bod tegen de minimale toewijsprijs zal door noch door mijnheer, noch door mevrouw kunnen geweigerd worden. Indien mijnheer of mevrouw toch weigert, dan zal mijnheer of Pagina 5 van 12

6 mevrouw door de andere, op grond van huidige overeenkomst, kunnen gedwongen worden om met de verkoop in te stemmen. - Evaluatie na *** maanden waarbij prijs wordt verlaagd Voor het verlijden van de notariële akte van verkoop stellen mijnheer en mevrouw notaris ***, met standplaats te *** aan. In afwachting van de verkoop, tot de ondertekening van de notariële akte van verkoop, wordt voornoemd onroerend goed door mijnheer en mevrouw samen beheerd, volgens volgende afspraken: 1. Mijnheer en mevrouw komen overeen dat de woning tijdelijk door mijnheer/mevrouw wordt betrokken. 2. Mijnheer /mevrouw zal alle huurderskosten op zich nemen. 3. De eigenaarskosten worden door mijnheer en mevrouw samen, elk voor de helft, gedragen. De eigenaarskosten worden volledig betaald door mijnheer /mevrouw, waarna hij/zij de helft terugvraagt van mevrouw/mijnheer. Mevrouw/mijnheer verbindt er zich toe de helft terug te betalen binnen de 10 dagen nadat zij/hij hiertoe wordt uitgenodigd door mijnheer /mevrouw. De eigenaarskosten worden gemaakt na voorafgaand overleg en schriftelijk akkoord, behoudens dringende noodzakelijkheid. Voor kosten gemaakt zonder voorafgaand schriftelijk akkoord, behoudens in geval van dringende noodzakelijkhgeid, zal mijnheer/mevrouw de terugbetaling niet kunnen vragen. Met huurders- en eigenaarskosten wordt bedoeld: (1) Huurderskosten Alle kosten voor een normaal beheer en onderhoud zoals o.a. schilderwerken, eventuele belastingen verbonden aan het bewonen van een woning. (2) Eigenaarskosten Alle noodzakelijke kosten zoals verzekeringen, onroerende voorheffing en eventuele andere belastingen verbonden aan het bezit van een woning, alsook de uit te voeren werken die eigen zijn aan het eigenaarschap over een woning. Het afbetalen van de hypothecaire lening en de schuldsaldo- en brandverzekering, wordt voor huidige overeenkomst niet als eigenaarskost beschouwd. Verder in huidige overeenkomst worden hieromtrent afspraken gemaakt. *Alternatief*: via gezamenlijke rekening. Mijnheer en mevrouw verklaren volgend onroerend goed in onverdeeldheid te bezitten, elk voor de helft: een woonhuis op en met grond en aanhorigheden gelegen te ***, volgens titel bekend ten kadaster *** met een oppervlakte volgens titel van ***. Pagina 6 van 12

7 Zij blijven ook na echtscheiding verder gemeenschappelijk/onverdeeld eigenaar, volgens volgende afspraken: 1. Mijnheer en mevrouw komen overeen dat de woning tijdelijk door mijnheer/mevrouw wordt betrokken. 2. Mijnheer /mevrouw zal alle huurderskosten op zich nemen. 3. De eigenaarskosten worden door mijnheer en mevrouw samen, elk voor de helft, gedragen. De eigenaarskosten worden volledig betaald door mijnheer /mevrouw, waarna hij/zij de helft terugvraagt van mevrouw/mijnheer. Mevrouw/mijnheer verbindt er zich toe de helft terug te betalen binnen de 10 dagen nadat zij/hij hiertoe wordt uitgenodigd door mijnheer /mevrouw. De eigenaarskosten worden gemaakt na voorafgaand overleg en schriftelijk akkoord, behoudens dringende noodzakelijkheid. Voor kosten gemaakt zonder voorafgaand schriftelijk akkoord, behoudens in geval van dringende noodzakelijkhgeid, zal mijnheer/mevrouw de terugbetaling niet kunnen vragen. Met huurders- en eigenaarskosten wordt bedoeld: (3) Huurderskosten Alle kosten voor een normaal beheer en onderhoud zoals o.a. schilderwerken, eventuele belastingen verbonden aan het bewonen van een woning. (4) Eigenaarskosten Alle noodzakelijke kosten zoals verzekeringen, onroerende voorheffing en eventuele andere belastingen verbonden aan het bezit van een woning, alsook de uit te voeren werken die eigen zijn aan het eigenaarschap over een woning. Het afbetalen van de hypothecaire lening en de schuldsaldo- en brandverzekering, wordt voor huidige overeenkomst niet als eigenaarskost beschouwd. Verder in huidige overeenkomst worden hieromtrent afspraken gemaakt. *Alternatief*: via gezamenlijke rekening. *Te bespreken*: wenselijkheid overeenkomst om gedwongen in onverdeeldheid te blijven (pactum van onverdeeldheid). 3. Schulden: Mijnheer en mevrouw blijven gezamenlijk gehouden tot aflossing van het hypothecaire krediet, gekend bij de ***-bank onder het dossiernummer *** Het hypothecaire krediet, gekend bij de ***-bank onder het dossiernummer ***, wordt toebedeeld aan mijnheer/mevrouw. Mijnheer/mevrouw zal voortaan alleen gehouden zijn tot terugbetaling aan de bank. Hij/zij zal de desolidarisatie van mevrouw/mijnheer nastreven. Hst. 3: OVERLEVINGSRECHTEN EN OPLEG Pagina 7 van 12

8 1. Overlevingsrechten: Voor het geval dat er mijnheer en/of mevrouw mocht overlijden voor het definitief worden van het vonnis waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, komen mijnheer en mevrouw overeen dat de langstlevende geen enkel recht zal kunnen laten gelden in de nalatenschap van de eerststervende, *eventueel* behalve voor wat betreft het vruchtgebruik op het woonhuis ***. Mijnheer en mevrouw verklaren erover ingelicht te zijn dat de regeling m.b.t. de overlevingsrechten slechts uitwerking zal kennen vanaf het neerleggen van het verzoekschrift tot echtscheiding bij onderlinge toestemming, zulks ingevolge het arrest van het Hof van Cassatie dd. 06 maart Te betalen opleg n.a.v. de hoger omschreven toebedelingen: Mijnheer noch mevrouw is een opleg verschuldigd. Mijnheer/mevrouw is een opleg verschuldigd ten bedrage van *** EUR, uiterlijk te voldoen op ***/bij de ondertekening van de notariële bevestigingsakte van toewijs hoger vermeld. Hst. 4: UITKERING TUSSEN ECHTGENOTEN Mijnheer en mevrouw verklaren uitdrukkelijk jegens elkaar geen persoonlijk onderhoudsgeld verschuldigd te zijn, noch voor het verleden, noch voor het heden, noch voor de toekomst en sluiten uitdrukkelijk de mogelijkheid uit dat één van hen in de toekomst nog een onderhoudsgeld zal kunnen vorderen. Mijnheer/mevrouw is een onderhoudsgeld schuldig aan mevrouw/mijnheer van *** EUR per maand. *Aan te vullen*: indexatie, betalingsmodaliteiten Eenmalig gekapitaliseerd onderhoudsgeld. Hst. 5: REGELING INZAKE DE MINDERJARIGE KINDEREN De hierna afgesproken regeling is steeds wijzigbaar indien de ouder die de wijziging vordert kan aantonen dat de feitelijke situatie inmiddels is gewijzigd, conform de regels opgenomen in het Belgische Burgerlijke Wetboek en het Belgisch Gerechtelijk Wetboek. 1. Juridische bewaring: Mijnheer en mevrouw komen overeen het ouderlijk gezag gezamenlijk uit te oefenen. Pagina 8 van 12

9 Mijnheer en mevrouw zullen gezamenlijk het genot en beheer over de goederen van de kinderen hebben. Tijdens de periodes waarin *** bij één ouder verblijft, oefent die ouder evenwel alleen alle bevoegdheden uit met betrekking tot de dagdagelijkse opvoeding van en zorgen om ***. 2. Materiële bewaring (verblijfsregeling): *** zal/zullen bij mijnheer/mevrouw ingeschreven blijven/worden in de registers van de burgerlijke stand. *** verblijft/-ven afwisselend de éne week bij mijnheer en de andere week bij mevrouw. *Te bespreken*: 1. concrete modaliteiten (wisselmoment, vervoer, ) 2. Afwijkende regeling schoolvakanties 3. Eventueel afwijkende regeling voor feest- en verjaardagen, moeder- en vaderdag *** zal/zullen bij mijnheer/mevrouw ingeschreven blijven/worden in de registers van de burgerlijke stand om aldaar hun hoofdverblijf te hebben *** zal/zullen secundair bij mevrouw/mijnheer verblijven als volgt: *Te bespreken*: 1. concrete modaliteiten (wisselmoment, vervoer, ) 2. Afwijkende regeling schoolvakanties 3. Eventueel afwijkende regeling voor feest- en verjaardagen, moeder- en vaderdag 3. Kosten en tenlasteneming: Mijnheer en mevrouw hebben een gezamenlijke rekening (hierna: kindrekening ) geopend om de kosten van de kinderen te betalen. Alle niet-verblijfsgebonden kosten voor de kinderen worden betaald via deze rekening. Opvangkosten zoals crèche, voor- en naschoolse opvang, kampen in de vakanties, edm. worden beschouwd als niet-verblijfsgebonden kosten. Ook alle medische kosten inclusief orthodontie (o.a. beugel), opleg voor kinesitherapie, logopedie, bril, lenzen en steunzolen worden beschouwd als niet-verblijfsgebonden kosten. Verder worden nog beschouwd als nietverbijfsgebonden kosten: alle kledij, inschrijvingsgelden buitenschoolse activiteiten, kosten verbonden aan vrijetijdsbesteding, persoonlijke uitrusting van de kinderen, edm. Verblijfsgebonden kosten, zoals eten, verbruik energie, edm. worden betaald door die ouder bij wie de kinderen die week verblijven. Pagina 9 van 12

10 Op de kindrekening wordt gestort: het kindergeld, de terugbetalingen van wettelijke en eventuele private ziekteverzekering en een ouderbijdrage. De ouderbijdrage van mijnheer bedraagt *** EUR per maand en per kind. De ouderbijdrage van mevrouw bedraagt *** EUR per maand en per kind. Deze bedragen zullen jaarlijks in ***, en voor het eerst in ***, aangepast worden aan de index der consumptieprijzen, volgens volgende formule: Ouderbijdrage x nieuw indexcijfer *** jaar van aanpassing Indexcijfer *** De ouderbijdrage blijft verschuldigd tot zolang het betreffend kind fiscaal ten laste is en recht geeft/heeft op kindergeld. Mijnheer en mevrouw zullen het fiscaal voordeel waarop de kinderen recht geven, delen overeenkomstig art. 132 bis W.I.B. 92. In hun jaarlijkse aangifte personenbelasting zullen mijnheer en mevrouw daartoe de nodige verklaringen afleggen. Mijnheer en mevrouw verklaren overeenkomstig voornoemd art. 132 bis W.I.B. 92 uitdrukkelijk dat de huisvesting van de kinderen tussen hen gelijkmatig is verdeeld. Elke ouder sluit een polis burgerlijke aansprakelijkheid af die de aansprakelijkheid als ouder dekt (art e.v. B.W.). Mijnheer/mevrouw neemt *** fiscaal ten laste. Mevrouw/mijnheer brengt zijn ouderbijdrage op de kindrekening zoals hoger omschreven fiscaal in mindering als onderhoudsgeld. De kinderen zullen in de wettelijke ziekteverzekering ingeschreven worden via mijnheer. Elke ouder sluit een polis burgerlijke aansprakelijkheid af die de aansprakelijkheid als ouder dekt (art e.v. B.W.). Elke ouder draagt de verblijfsgebonden kosten voor de periode dat *** bij hem of haar verblijft. Mevrouw/mijnheer betaalt aan mijnheer/mevrouw een maandelijks onderhoudsgeld van *** EUR per kind. Dit onderhoudsgeld dient jaarlijks in ***, en voor het eerst in ***, te worden aangepast aan de index der consumptieprijzen volgens volgende formule: Basisbedrag x index *** jaar van aanpassing Index *** *Eventueel*: Het onderhoudsgeld wordt verhoogd: - met EUR de maand nadat zes jaar is geworden; Pagina 10 van 12

11 - met EUR de maand nadat twaalfjaar is geworden; - met EUR de maand nadat achttien jaar is geworden; Het onderhoudsgeld is verschuldigd tot zolang het betreffend kind fiscaal ten laste is en recht geeft/heeft op kindergeld. Elke ouder kan daarnaast van de andere de helft terugvorderen van de verblijfsoverstijgende kosten die hij of zij gedragen heeft, na voorlegging van betalingsbewijzen. Deze verblijfsoverstijgende kosten worden *illustratief/limitatief* omschreven als volgt: - alle schoolkosten die aangerekend worden door de school met uitsluiting van voeding; - schoolbenodigdheden aangekocht buiten de school; - alle medische kosten, hieronder ook begrepen kosten van prothesen, bril, lenzen, e.d. alsook de premie voor de hospitalisatieverzekering. Dit uiteraard slecht voor het deel boven de tussenkomst van de wettelijke en private ziekteverzekering; - de bijdragen voor de wettelijke en private ziekteverzekering, - alle meerdaagse kampen in afwezigheid van de ouders, na voorafgaand schriftelijk akkoord van beide ouders; - alle kledijkosten tot??? EUR per 3 maanden per kind en per ouder en boven dit bedrag slechts na voorafgaand schriftelijk akkoord van beide ouders; - alle andere kosten die door beide ouders als verblijfsoverstijgend worden omschreven in een voorafgaand schriftelijk akkoord; Elke ouder sluit een polis burgerlijke aansprakelijkheid af die de aansprakelijkheid als ouder dekt (art e.v. B.W.). Hst. 6: DRAAGWIJDTE EN VRIJWARING Mijnheer en mevrouw bevestigen volledig op de hoogte te zijn van hetgeen ieder van hen in zijn of haar bezit heeft en verzaken aan enig verhaal tegen de andere indien zou blijken dat de door de andere gegeven informatie onvolledig zou zijn geweest. Mijnheer en mevrouw verklaren ingelicht te zijn over de mogelijkheid van het opstellen van een inventaris en bevestigen af te zien van het opstellen van een inventaris. Mijnheer en mevrouw bevestigen buiten de afspraken gemaakt in onderhavige overeenkomst, van mekaar niets meer te vorderen of te eisen te hebben, noch uit hoofde van hun huwelijksvermogensstelsel, dat door de echtscheiding door onderlinge toestemming zal worden ontbonden, noch uit hoofde van andere vorderingen of aanspraken jegens elkaar. Mijnheer en mevrouw bevestigen dat zij onderhavige overeenkomst hebben gesloten na wederzijdse toegevingen bij vergelijk dat geldt als dading. Elke partij vrijwaart uitdrukkelijk de andere partij voor mogelijke aanspraken van derdeschuldeisers (of van diens derde-schuldeisers die optreden bij zijdelingse vordering) op het vermogen van de andere partij, zowel in hoofdsom, intresten als in kosten (meer algemeen Pagina 11 van 12

12 alle gevolgen die de andere partij zou kunnen ondergaan), ten gevolge van het niet nakomen van de afspraken vervat in huidige overeenkomst. Hst. 7: PROCEDURE In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 1287 e.v. Ger.W. verklaren partijen: 1. Kosten: Mijnheer en mevrouw verklaren ieder de helft van de kosten verbonden aan de procedure te dragen. 2. Bevoegdheidsbeding: Voor het voeren van de echtscheidingsprocedure hebben mijnheer en mevrouw besloten te verschijnen voor de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent. 3. *Eventueel*: Bemiddelingsbeding: Mijnheer en mevrouw verbinden zich ertoe, zoals voorzien in art Ger.W., voor eventuele geschillen in verband met de geldigheid, totstandkoming, uitlegging, uitvoering of verbreking van huidige overeenkomst eerst een beroep te doen op bemiddeling en pas dan op elke andere vorm van geschillenbeslechting. In geval de homologatie van de overeenkomsten inzake de organisatie van het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen door de bevoegde rechter geweigerd wordt, verbinden mijnheer en mevrouw zich ertoe opnieuw een beroep te doen op bemiddeling, en pas dan op elke andere vorm van geschillenbeslechting, indien mijnheer en/of mevrouw de overeenkomst wensen te wijzigen zodat homologatie wel wordt bekomen. Opgemaakt te *** op *** in vijf exemplaren. Mijnheer en mevrouw verklaren elk één exemplaar te hebben ontvangen. De overige exemplaren zijn bestemd voor de notaris en de rechtbank. De heer *** Mevrouw *** Huidig voorbeeld heeft geenszins de bedoeling volledig te zijn, maar vormt louter een werkinstrument dat kan gebruikt worden als handleiding bij de onderhandelingen die worden gevoerd om tot een echtscheiding bij onderlinge toestemming te komen. Het is best mogelijk dat bepaalde punten die naar aanleiding van de echtscheiding bij onderlinge toestemming dienen te worden geregeld, niet zijn opgenomen in huidig voorbeeld. Pagina 12 van 12

Overeenkomst tot organisatie van het ouderlijk gezag.

Overeenkomst tot organisatie van het ouderlijk gezag. Overeenkomst tot organisatie van het ouderlijk gezag. ART. 1: PARTIJEN EN VOORAFGAANDE VERKLARINGEN. 1. De heer, (nationaliteit), geboren te *** op *** en wonende te *** (hierna genoemd: vader ); En 2.

Nadere informatie

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING TUSSEN: Mevrouw X En Meneer Y EN IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: Partijen willen overgaan tot echtscheiding

Nadere informatie

Dading # 20# De ondergetekenden :

Dading # 20# De ondergetekenden : Dading # 20# De ondergetekenden : 1. #De heer #, geboren te # op #, rijksregister nummer #, wonende te #, #, echtgescheiden. #Bijgestaan door (als hij/zij aanwezig is) #Met als raadsman (als hij/zij niet

Nadere informatie

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen In België kan men onder andere aan de hand van twee verschillende procedures uit de echt scheiden: - de procedure EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) - de procedure

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Nr. Regelingsakte einde samenwoning # 20#

Nr. Regelingsakte einde samenwoning # 20# Nr. Regelingsakte einde samenwoning # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. #De Heer # #, #, geboren te # op

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W.

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. Aan de Voorzitter bij de Arbeidsrechtbank Gent, afdeling ****** Ten verzoeke van: 1. Eerste verzoeker: Geboorteplaats: Burgerlijke

Nadere informatie

VRAGENLIJST VERDELING HUWELIJKSVERMOGEN. Naam: Voornamen. Actueel adres: Postcode: Gemeente: Faillissement

VRAGENLIJST VERDELING HUWELIJKSVERMOGEN. Naam: Voornamen. Actueel adres: Postcode: Gemeente: Faillissement VRAGENLIJST VERDELING HUWELIJKSVERMOGEN Dossier: PARTIJEN Cliënt(e) Naam: Voornamen Geboorteplaats: Geboortedatum: Actueel adres: Postcode: Gemeente: Tel. nummer: e-mail: Nadere info: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Regelingsakte en voorafgaande overeenkomst # 20#

Regelingsakte en voorafgaande overeenkomst # 20# Nr. Regelingsakte en voorafgaande overeenkomst # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. De Heer #, #, geboren

Nadere informatie

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST MODEL ECHTSCHEIDING MET ONDERLINGE TOESTEMMING REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN De heer., (beroep), (geboorteplaats en datum), (nationaliteit), (woonplaats) ; EN Mevrouw (beroep)

Nadere informatie

hoofdstuk 12 Conclusie

hoofdstuk 12 Conclusie hoofdstuk 12 249 Tot slot vindt u een samenvattend overzicht met de belangrijkste verschilpunten tussen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen binnen de verschillende domeinen die doorheen

Nadere informatie

Op 14 maart 2009, verschenen voor ons, Meester Alfred TEKENTALLES, notaris te Brussel en Meester Jan MISTNIETS, geassocieerd notaris te Oostende:

Op 14 maart 2009, verschenen voor ons, Meester Alfred TEKENTALLES, notaris te Brussel en Meester Jan MISTNIETS, geassocieerd notaris te Oostende: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Op 14 maart 2009, verschenen voor ons, Meester Alfred TEKENTALLES,

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, Nr. Huwelijkscontract # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. De Heer #, #, geboren te # op #, rijksregister

Nadere informatie

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk?

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Al naargelang van de aard van de wijziging, gaat de wijzigingsprocedure gepaard met één, twee, drie of vier notariële akten. De kleine wijziging:

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

DEEL 3. Wettelijk samenwonen

DEEL 3. Wettelijk samenwonen DEEL 3 Wettelijk samenwonen DE RECHTEN VAN HET PAAR 1 Procedure Wettelijk samenwonen houdt het midden tussen samenwonen zonder meer (zonder bescherming voor de partners) en het huwelijk (dat de echtgenoten

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING De notaris luistert,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige

Nadere informatie

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W. INHOUDSTAFEL A. FEITELIJKE SCHEIDING VO O R ECHTSCHEIDING 1 Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Nadere informatie

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN Dit nieuwsbericht is enkel voor informatie doeleinden bestemd. Ondanks het feit dat aan dit nieuwsbericht de gebruikelijke zorg is besteed,

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

I. OVERZICHT MAATREGELEN

I. OVERZICHT MAATREGELEN 1 A.R: Aanleggende partij: Verwerende partij : Gehuwd/wettelijk samenwonend/feitelijk samenwonend (schrappen wat niet past) Kinderen : 12+ : 12- I. OVERZICHT MAATREGELEN Aanleggende partij Verwerende partij

Nadere informatie

LIJST VAN ZAKEN WAAR ECHTGENOTEN

LIJST VAN ZAKEN WAAR ECHTGENOTEN LIJST VAN ZAKEN WAAR ECHTGENOTEN BESLISSINGEN OVER MOETEN NEMEN I. Vermogensrechtelijke regeling 1. Al dan niet opmaken van inventaris 2. Regeling / verdeling roerende goederen a. Verdeling meubelen b.

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... i

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... i echtscheiding_toestemmingtoc.fm Page iii Tuesday, November 8, 2005 9:43 AM iii Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier................ i Hoofdstuk I Voorwaarden.................................

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OPNAMEOVEREENKOMST Woonzorgcentrum Ter Biest

SCHRIFTELIJKE OPNAMEOVEREENKOMST Woonzorgcentrum Ter Biest SCHRIFTELIJKE OPNAMEOVEREENKOMST Woonzorgcentrum Ter Biest Tussen de ondergetekenden: 1. vertegenwoordigd door: en 2. Het OCMW van Grimbergen, vertegenwoordigd door mevrouw Trui Olbrechts, voorzitter en

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden : 1..... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel) Hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam) en Hierna genoemd de verhuurder

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING (artikel 1675/4 Gerechtelijk Wetboek)

VERZOEKSCHRIFT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING (artikel 1675/4 Gerechtelijk Wetboek) 1 VERZOEKSCHRIFT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING (artikel 1675/4 Gerechtelijk Wetboek) Verzoekschrift + inventaris van stukken + genummerde stukken in tweevoud neerleggen of per post verzenden naar: Nederlandstalige

Nadere informatie

Vredegerechten Arrondissement Oost-Vlaanderen

Vredegerechten Arrondissement Oost-Vlaanderen Vredegerechten Arrondissement Oost-Vlaanderen BEGINVERSLAG OUDERS BEWIND over de persoon (art. 499/6, 1 ste lid B.W.) en/of over de goederen (art. 499/6, 2 de lid B.W.) Kanton.. Datum aanwijzing:... Rolnummer:...

Nadere informatie

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten Samenwonen of huwen? Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten In onze vorige nieuwsbrief hebben we de verschillende samenwoningsvormen onder de loep genomen: Wat

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek BIJLAGE 7 bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

Informatiebrochure echtscheiding

Informatiebrochure echtscheiding Informatiebrochure echtscheiding Scheiden is geen makkelijke beslissing. Met deze gids hopen wij u te kunnen begeleiden en ondersteunen. Indien u bijkomende vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige:

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige: Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (gecoördineerde versie van 27 april 2007), deel I, nr. 68: 68. De inschrijving van niet-ontvoogde minderjarigen:

Nadere informatie

De nieuwe Wet op de. Onderhoudsbijdrage voor kinderen

De nieuwe Wet op de. Onderhoudsbijdrage voor kinderen De nieuwe Wet op de Onderhoudsbijdrage voor kinderen Caroline Rabaut Orthopedagoge In opdracht van CABB vzw Met dank aan Ghislain Duchateau van de webstek Goudi voor zijn aanbevelingen voor de tekst. Onderhoudsgelden

Nadere informatie

CLAUSULES - CONSULTATIES

CLAUSULES - CONSULTATIES VERGELIJKEND EXAMEN 2010 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Leuven, zaterdag 6 maart 2010 (voormiddag) VRAGENLIJST n r II CLAUSULES - CONSULTATIES Deze tweede vragenlijst bevat tien vragen. De antwoorden worden op

Nadere informatie

Gelijkwaardig ouderschap en co-ouderschap; belang van kind doorslaggevend

Gelijkwaardig ouderschap en co-ouderschap; belang van kind doorslaggevend Regelingen en voorzieningen CODE 7.2.3.38 Gelijkwaardig ouderschap en co-ouderschap; belang van kind doorslaggevend jurisprudentie bronnen EB, Tijdschrift voor scheidingsrecht, afl. 10 - oktober 2010 Gerechtshof

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

Een inhoudsanalyse van EOT-overeenkomsten: een basisportret

Een inhoudsanalyse van EOT-overeenkomsten: een basisportret Een inhoudsanalyse van EOT-overeenkomsten: een basisportret Onderzoeksvraag In deze fact sheet worden de eerste bevindingen van een inhoudelijke analyse van overeenkomsten voorafgaand aan echtscheiding

Nadere informatie

PREFERENTIELE TOEWIJZING VAN DE GEZINSWONING

PREFERENTIELE TOEWIJZING VAN DE GEZINSWONING PREFERENTIELE TOEWIJZING VAN DE GEZINSWONING Herhaaldelijk worden wij in een procedure vereffening en verdeling van een huwelijksgemeenschap na echtscheiding geconfronteerd met de vaststelling dat beide

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. De heer / mevrouw, geboren te op en wonende te WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

HUUROVEREENKOMST. De heer / mevrouw, geboren te op en wonende te WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: HUUROVEREENKOMST TUSSEN: Enerzijds: De heer Dominiek Coppens, wonende te 8800 Oekene,, bereikbaar op het gsmnummer 0475/54.28.56 en op het e-mailadres : stoppie.trialfun@telenet.be Hierna genoemd: de verhuurder

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING NIEUWSTRAAT 81 8940 WERVIK TEL. : 056 / 31 13 64 FAX.: 056 / 31 03 07 VAK VOORBEHOUDEN VOOR DE CVBA DE LEIE: DATUM INSCHRIJVING: IDENTIFICATIENUMMER: DATUM TOEWIJZING:

Nadere informatie

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T Rolnummer 2847 Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vóór de wijziging ervan bij de

Nadere informatie

Rolnummer 2704. Arrest nr. 109/2003 van 22 juli 2003 A R R E S T

Rolnummer 2704. Arrest nr. 109/2003 van 22 juli 2003 A R R E S T Rolnummer 2704 Arrest nr. 109/2003 van 22 juli 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1, 3, eerste lid, van artikel III, overgangsbepalingen, van de wet van 14 juli 1976 betreffende

Nadere informatie

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd;

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd; ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Ondergetekenden..., de man, en..., de vrouw, IN AANMERKING NEMENDE: Partijen zijn op..., te..., gehuwd; de man heeft de... nationaliteit; de vrouw heeft de... nationaliteit; Uit

Nadere informatie

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, Nr. Huwelijkscontract # 20# wettelijk stelsel met varianten Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. De heer #, #,

Nadere informatie

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Na het overlijden van je partner heb je heel wat te verwerken. Tegelijk wordt er wel van je verwacht dat je heel wat administratie in de gaten

Nadere informatie

gemeenschap van aanwinsten) liggen de zaken moeilijker. Voor het Groeps- en levensverzekering bij echtscheiding

gemeenschap van aanwinsten) liggen de zaken moeilijker. Voor het Groeps- en levensverzekering bij echtscheiding Groeps- en levensverzekering bij echtscheiding Heel wat gehuwden sluiten een levensverzekering af of hebben via hun werk een groepsverzekering. Maar wat gebeurt daarmee als het tot een echtscheiding komt?

Nadere informatie

VRAGENLIJST n r II CONSULTATIES-CLAUSULES

VRAGENLIJST n r II CONSULTATIES-CLAUSULES 1 NEDERLANDSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT Beenhouwersstraat, 67 B 1000 Brussel Tel. 02 506 46 44 Fax 02 506 46 49 info@bcn-not.be VERGELIJKEND EXAMEN 2006 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Brussel,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk?

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Al naargelang van de aard van de wijziging, gaat de wijzigingsprocedure gepaard met één, twee, drie of vier notariële akten. De kleine wijziging:

Nadere informatie

10 stappenplan (echt)scheiding

10 stappenplan (echt)scheiding Een scheiding is vaak vrij onoverzichtelijk. Met deze indeling in 10 stappen kan je precies zien wat je nog moet doen en waar je in het hele proces bent. Stap 1 Vaststellen van het gezamenlijke vermogen

Nadere informatie

Mag ik U vragen in deze zaak een dagvaarding in echtscheiding en voorlopige maatregelen te willen betekenen aan de hand van volgende gegevens:

Mag ik U vragen in deze zaak een dagvaarding in echtscheiding en voorlopige maatregelen te willen betekenen aan de hand van volgende gegevens: STEFANIE TIREZ ADVOCAAT Brusselsesteenweg 14 9280 Lebbeke Tel: 052/48 12 23 Fax: 052/48 12 24 @: Advocaat@tirez.be Rek : 630-0242459-18 Carpa : 630-3207505-65 Aan deurwaarder Van Eesbeeck Godshuisstraat

Nadere informatie

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen'

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen' Voorbeeld samenlevingscontract met verblijvingsbeding Dit samenlevingscontract is slechts een voorbeeld. U mag de inhoud van de overeenkomst natuurlijk inrichten zoals u wilt. Let op: als er sprake is

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH 241/605.665 (AOIF 55/2010). Personenbelasting. Onderhoudsuitkering. Voorwaarde van aftrekbaarheid van een

Nadere informatie

VRAGENLIJST I OPEN VRAGEN

VRAGENLIJST I OPEN VRAGEN Niets in dit vak schrijven! VERGELIJKEND EXAMEN 2017 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Gent, zaterdag 11 maart 2017 (voormiddag) VRAGENLIJST I OPEN VRAGEN Vul het kader in hoofdletters in en teken, a.u.b. Examennummer:

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten Stuk 1344 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 10 oktober 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten 3370

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

Echtscheiding door onderlinge toestemming

Echtscheiding door onderlinge toestemming Echtscheiding door onderlinge toestemming De notaris luistert, geeft raad en tekent mee. 9 www.notaris.be De materie die aan bod komt in deze brochure is bijgehouden tot en met november 2015. De lezer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Circulaire nr. 16/2006. Levensverzekeringen - Echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen. Datum 31 juli 2006 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT TITEL V. Huwelijksvermogensstelsels HOOFDSTUK II. - WETTELIJK STELSEL AFDELING I. vermogens en wederbelegging Art. 1398. Het wettelijk

Nadere informatie

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN BOEDELBESCHRIJVING 1 INHOUD Zaakregister................................................................. 17 Table alphabétique............................................................ 23 Tabel van

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. Rechtspleging inzake bescherming van de goederen van onbekwame personen Art. 488bis B.W.

VERZOEKSCHRIFT. Rechtspleging inzake bescherming van de goederen van onbekwame personen Art. 488bis B.W. Algemene rol:... Vrij van rolrecht ingevolge Art. 29/1-1 & 162/18 W.Reg. Gezien voor neerlegging ter griffie op /./200. De Griffier. VERZOEKSCHRIFT Rechtspleging inzake bescherming van de goederen van

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT Tussen: gsm:.. rijksregisternummer... hierna "verhuurder" genoemd, en: gsm:.. rijksregisternummer... gsm:.. rijksregisternummer... hierna "huurder(s)" genoemd,

Nadere informatie

WETTELIJKE SAMENWONING INFOBROCHURE

WETTELIJKE SAMENWONING INFOBROCHURE WETTELIJKE SAMENWONING INFOBROCHURE Sinds 1 januari 2000 trad de wet op de wettelijke samenwoning in voege. Hierdoor kunnen samenwonenden een juridische zekerheid bekomen die vergelijkbaar is met deze

Nadere informatie

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17 INHOUD Voorwoord............................................... xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK Frederik Swennen.....................................

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

Seminarie Estate Planning

Seminarie Estate Planning Seminarie Estate Planning Uw Vermogen, mooi gestructureerd Wat is Estate Planning? Vermogensbeheer in de ruime zin van het woord > beleggingsadvies (banken), >pure successieplanning (louter fiscaal), Planning

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II iii Inhoud Voorwoord........................................................... Zaakregister.......................................................... Tabel van de geciteerde beslissingen.....................................

Nadere informatie

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen JAARLIJKS VERSLAG OF EINDVERSLAG INZAKE VERTEGENWOORDIGING OF BIJSTAND Datum aanstelling:... Rolnummer:... Aan de vrederechter van het Kanton... Periode van

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST STAGEMEESTER-STAGIAIR BALIE HASSELT

VOORBEELD OVEREENKOMST STAGEMEESTER-STAGIAIR BALIE HASSELT VOORBEELD OVEREENKOMST STAGEMEESTER-STAGIAIR BALIE HASSELT Tussen ondergetekenden : 1. De stagemeester enerzijds : Mr.., Kantoorhoudende te En, 2. De stagiair anderzijds :.., wonende te Kantoorhoudende

Nadere informatie

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK INHOUD Voorwoord xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK FREDERIK SWENNEN 1 INLEIDING 3 DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

hoofdstuk 6 Huren Huren 131

hoofdstuk 6 Huren Huren 131 hoofdstuk 6 131 Inleiding Samenwonenden en gehuwden kunnen ervoor kiezen om, eventueel voorlopig, samen een woning te huren in plaats van onmiddellijk samen een huis te bouwen of te kopen. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 SEPTEMBER 2015 C.13.0304.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0304.N J. M., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 676 Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Om te beginnen: de gemeenschappelijke aanslag voor gehuwden

Om te beginnen: de gemeenschappelijke aanslag voor gehuwden Als u een fiscale schuld heeft, zal die fiscus die komen invorderen. Dat kan de fiscus niet alleen doen voor een persoonlijke schuld, maar ook voor de belastingschuld van uw echtgenoot. De fiscus hoeft

Nadere informatie

Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR

Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR Aan de vrederechter van het kanton (het kanton waar gehuurde pand is gelegen het juiste kanton aanduiden) Geeft te kennen: Naam: Naam: Voornaam:

Nadere informatie