Om te kunnen voldoen aan de nieuwe NZa-regelgeving, hebben we eerst de processen, applicaties en informatievoorziening onder de loep genomen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Om te kunnen voldoen aan de nieuwe NZa-regelgeving, hebben we eerst de processen, applicaties en informatievoorziening onder de loep genomen."

Transcriptie

1 Winter 2009 / 2010 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 28 Om te kunnen voldoen aan de nieuwe NZa-regelgeving, hebben we eerst de processen, applicaties en informatievoorziening onder de loep genomen. Leo van Kempen, Manager Financiën en Informatievoorziening bij Amerpoort Suwinet-Inkijk bevordert samenwerking ketenpartners Werk en Inkomen Intranet helpt Museum Volkenkunde bij projectmatig werken CVZ richt processen en systeem in voor nieuwe bijzondere groepen in portfolio Vijf vragen aan... Cardioloog Karen de Man Bijzondere mensen. Bijzondere prestaties. Tom de Jong Bruggebouw, Bos en Lommerplein 280, Postbus 9204, 1006 AE Amsterdam, tel.: (020) ,

2 Vervolg pagina 1: Amerpoort verbetert productieregistratie en declaratieprocessen voor nieuwe NZa-regelgeving Furore adviseert over processen, applicaties en informatievoorziening Vanaf 1 januari 2010 verandert er veel op het gebied van declaratieprocessen voor zorgactiviteiten. Zo stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nieuwe regels voor het declareren van zorg bij zorgkantoren; dit als gevolg van de wijzigingen in de financiering van intramurale zorg in natura. Vanaf 2010 wordt er bekostigd op basis van de werkelijke zorgzwaarte van de cliënt. Zorgverleners moeten de geleverde zorg op een andere manier verantwoorden en meer informatie over zorglevering, de indicatie en cliënten aanleveren. Amerpoort, dat professionele diensten verleent aan mensen met een beperking, wil de organisatie klaarmaken voor de nieuwe regels. Amerpoort schakelde Furore in om de processen, applicaties en informatievoorziening onder de loep te nemen. We willen de zorg optimaal en efficiënt ondersteunen, zodat de zorgverlener de juiste informatie op de juiste plek heeft. Amerpoort verleent in de provincie Utrecht en het Gooi diensten aan mensen met een beperking. De tweeduizend medewerkers (1.350 Fte) bieden woonondersteuning, dagbesteding, ondersteuning thuis en ambulante begeleiding aan ruim cliënten. Hiervan wonen er negenhonderd intern bij Amerpoort. De organisatie is aangesloten bij de Carante Groep, een samenwerkingsverband van elf zelfstandige organisaties in de zorgsector. Deze werken nauw samen op het vlak van onder andere zorg en ICT. Standaardisatie De door Amerpoort gebruikte systemen zijn veelal gestandaardiseerd. Zo gebruiken we PlanCare als zorg- en cliëntinformatiesysteem en voor het zorgdossier, zegt Leo van Kempen, Manager Financiën en Informatievoorziening bij Amerpoort. Dit is een standaardpakket, dat binnen iedere organisatie van de Carante Groep anders is ingericht. Leo van Kempen, Manager Financiën en Informatievoorziening bij Amerpoort 2

3 Wel zijn er binnen de groep plannen voor verdere standaardisatie en samenwerking om de interne processen te stroomlijnen en efficiënter te maken. Waar mogelijk streven we naar standaardisatie, waarbij eigen karakter en zorginhoudelijke deskundigheid behouden moet blijven. Het belangrijkste wat we met deze standaardisatie willen bereiken is dat we de zorg optimaal en efficiënt ondersteunen, zodat de zorgverlener de juiste informatie op de juiste plek heeft. Ook eenvoudige en betrouwbare verantwoording is een streven. De juiste zorg aan cliënten staat tenslotte centraal in alles wat we doen. Zorgindicatie basis voor financiering De nieuwe NZa-regelgeving schrijft zorgorganisaties voor om informatie conform de nieuwe nationale standaard aan te leveren aan zorgkantoren. Daarnaast verandert de financiering voor zorg in natura. Van Kempen: De NZa gaat bij de invoering van de zorgzwaartebekostiging ook voor intramurale cliënten voortaan uit van financiering op basis van de indicatie van individuele cliënten en de verleende zorg. Dit is een groot verschil met vroeger, toen de financiering voor een groot deel werd toegekend op basis van het aantal toegelaten plaatsen. Om te voldoen aan deze regelgeving, moest Amerpoort een aantal maatregelen nemen en processen en applicaties analyseren. Zo was het zaak om te bepalen of de informatie over cliënten en processen volledig was en of we die volgens de voorwaarden van het NZa konden aanleveren, aldus Van Kempen. We moesten vaststellen of onze informatie en productieregistratie betrouwbaar en kwalitatief zijn en of we er tijdig over kunnen beschikken. Dit was overigens niet alleen een eis van het NZa, maar ook een wens van Amerpoort zelf. Declaratieproces standaardiseren Van Kempen geeft ook aan dat de declaratieprocessen bij zijn organisatie efficiënter konden. Het declareren van zorg bij de zorgkantoren is echt specialistenwerk binnen Amerpoort. Specialisten halen de informatie uit het basissysteem en zetten informatie over de geleverde zorgactiviteiten en andere relevante informatie in een database, om deze vervolgens aan het zorgkantoor aan te leveren. Deze informatie diende ook als voeding voor het interne business intelligencesysteem. Dit proces is kwetsbaar omdat er specifieke kennis voor nodig is. Dit is onwenselijk, aangezien het de basis vormt voor de facturatie van negentig procent van onze omzet. Onze doelstelling is dan ook om dit proces zo te standaardiseren en systeemtechnisch te ondersteunen dat declareren op individueel cliëntniveau zonder tussenkomst van specialisten juist ingediend wordt. Daarnaast streeft Amerpoort naar een versnelling van het declaratieproces voor interne sturing en het eventueel vervallen van de bevoorschotting. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie, waarin de benodigde zorg vooraf wordt gefinancierd en aan het eind van de maand verantwoord. Van Kempen: Ook al zijn deze plannen nog niet doorgevoerd, we wilden er wel klaar voor zijn en zeker weten dat we onze informatievoorziening op orde hadden. Project in drie fases Amerpoort kende Furore nog van eerdere gesprekken over het informatiebeleid. We besloten opnieuw contact op te nemen om te kijken wat ze voor dit project voor ons konden betekenen, zegt Van Kempen. We zochten een leverancieronafhankelijke partner met consultants die kennis hebben van AWBZ-declaratieprocessen en die complexe vraagstukken zoals bij Amerpoort gestructureerd kunnen aanpakken. Ook een snelle opstart was een voorwaarde. Furore bleek hieraan te kunnen voldoen. Voordat het project met Furore van start ging, had Amerpoort zelf al een knelpuntenanalyse gedaan. Van Kempen: Tijdens de eerste fase van het project heeft Furore in korte tijd een plan van aanpak opgesteld, dat een scope had van de zorgregistratie tot -declaratie. De daaropvolgende fase behelsde de analyse van het proces en het opstellen van een programma van eisen. Inmiddels staat fase drie op het programma. In die fase werken Amerpoort, Furore en de leverancier samen om te verkennen of het huidige applicatielandschap voldoet aan het programma van eisen. Deze fase is erg belangrijk, omdat we dan ook bepalen of de applicaties voldoen aan de nieuwe NZa-regelgeving, aldus Van Kempen. We werken samen met de leverancier om ons eisenpakket te realiseren. Als dat niet blijkt te lukken, zullen we ons moeten oriënteren op andere oplossingen. Van Kempen is realistisch over het al dan niet halen van de deadline van 1 januari We zullen op die datum geen nieuwe oplossing hebben draaien, laat staan dat we alle declaratie-, productieen facturatieprocessen hebben herzien. Om die reden is er een plan B, waarvoor Furore test- en acceptatiescenario s opstelt voor het huidige pakket. Zo kunnen we met het huidige pakket voldoen aan de regelgeving totdat we de juiste aanpassingen hebben gedaan of eventueel een nieuwe oplossing in gebruik nemen. We willen voor de zomer 2010 helemaal klaar zijn, en ik heb er vertrouwen in dat dit samen met Furore gaat lukken. 3

4 Suwinet-Inkijk bevordert samenwerking ketenpartners Werk en Inkomen Iedereen zo snel mogelijk weer laten participeren op de arbeidsmarkt. Dat is de belangrijkste doelstelling van de ketenpartners in de sector Werk en Inkomen. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) faciliteert de effectieve en klantvriendelijke samenwerking tussen de ketenpartners. Het bureau heeft een unieke positie. Ook al is het gelieerd aan het UWV, BKWI opereert zelfstandig en is daardoor slagvaardig en pragmatisch. BKWI is de partij achter Suwinet-Inkijk, een applicatie waarmee medewerkers van ketenpartners gegevens van een andere ketenpartij kunnen inzien en hergebruiken. Deze applicatie draait op het Suwinet-netwerk, kernonderdeel van het Digitaal Klant Dossier (DKD). BKWI werkt samen met ketenpartners het UWV, de SVB, de gemeentelijke sociale diensten (GSD s), de Arbeidsinspectie (AI) en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Bert Uffen, directeur BKWI Moderniseringsslag Suwinet-Inkijk kent ongeveer ieder kwartaal een nieuwe release. Bert Uffen, directeur van BKWI: De technologie staat niet stil. Als er nieuwe technologische mogelijkheden of functionaliteiten zijn die de samenwerking kunnen bevorderen, passen we deze in de applicatie in. Het proces van de doorontwikkeling van Suwinet kon een moderniseringsslag gebruiken. Voorheen was dit beschreven in een lijvig Word-document, aldus Uffen. Het kostte veel tijd om dit bij te houden. We besloten op zoek te gaan naar een tool om het ontwikkelproces te vereenvoudigen en vonden deze in Axure, waarvoor geen scripting nodig is. Vervolgens schakelden we Furore in voor een second opinion. Deze onderstreepte dat we de juiste keuze hadden gemaakt. Voorbeeldfunctie Suwinet is onderdeel van het DKD, wat een groot succes is. Volgens Uffen kunnen ministeries hier een voorbeeld aan nemen. De insteek en strategie van het DKD kunnen helpen om vraagstukken op het gebied van ketensamenwerking in andere sectoren op te lossen. Het slagen van het DKD laat zien dat het faciliteren en zelfs verbeteren van de samenwerking goed mogelijk is. Ik moet daarbij als kanttekening plaatsen dat het opstellen van sectorbrede standaarden voor gegevensuitwisseling de basis is voor goede samenwerking. Binnen Werk en Inkomen zijn die standaarden er al lange tijd. Wmo? Voor 2010 staat wellicht de volgende grote verandering binnen Suwinet op het programma. De kans bestaat namelijk dat de berichtenuitwisseling voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gebruik gaat maken van de Suwinet-infrastructuur. Uffen: Dertig tot veertig procent van de mensen met een bijstandsuitkering doet een beroep op de Wmo. Door gemeentelijke processen inzichtelijk te maken, is synergie te bereiken. Dit kan op basis van Suwinet, waardoor dit een logische keuze is. 4

5 Met ruim voorwerpen heeft het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden een zeer uitgebreide collectie. Het behoud en beheer van de collectie, alsmede het toegankelijk maken ervan voor wetenschap en publiek is een belangrijk aandachtspunt. ICT speelt hierin een belangrijke rol. Zo worden de beschrijvingen van de voorwerpen gedigitaliseerd en gestandaardiseerd. Het Museum Volkenkunde startte een project voor de bouw van een nieuw Intranet. Jos Taekema, verantwoordelijk voor het informatiebeleid: Het Intranet moet centrale toegang bieden tot waar we mee bezig zijn en vormt de basis voor projectmatig werken. Intranet helpt Museum Volkenkunde bij projectmatig werken Jos Taekema, Informatiemanager Museum Volkenkunde Ook de museumwereld heeft last van de economische crisis. Er is minder geld voor een museumbezoekje en overheidsbudgetten staan onder druk. Taekema: Er zijn plannen vanuit het ministerie van OCW om museumbudgetten terug te schroeven. Het ministerie is van mening dat musea meer op eigen benen moeten staan. Kostenbesparing is voor ons dan ook essentieel. En om dat te realiseren, moeten we efficiënter gaan werken. Centraal inzicht In het Museum Volkenkunde is momenteel de tentoonstelling Maya 2012 te zien. De organisatie van een dergelijk evenement vereist een strakke planning en goed overleg. Taekema: We waren van mening dat hierin een flinke efficiencyslag te maken is. Voorheen had iedere afdeling zijn eigen applicaties, adressenbestand en documentversies. Dit was frustrerend, want we hadden bijvoorbeeld geen centraal inzicht in de planning. We wilden projectmatig gaan werken en waren van mening dat een goed Intranet daar een centrale rol in kan spelen. Transparantie, workflows, projectondersteuning en documentbeheer waren belangrijke eisen aan het Intranet. Het Intranet moet echt een centraal samenwerkingsplatform worden, voor medewerkers op kantoor en thuis en voor externe partners, aldus Taekema. Het Museum Volkenkunde schakelde Furore in voor hulp bij het opstellen van een programma van eisen en de pakketselectie. Dat staat nog voor 2009 op het programma, vervolgt Taekema. Volgend jaar staat in het teken van de implementatie van een systeem en de bouw van het Intranet. Dan hopen we voor de zomer 2010 de vruchten te kunnen plukken van de eenvoudig toegankelijke kennis binnen de organisatie en van een betere samenwerking. De tentoonstelling Maya 2012 loopt tot en met 22 augustus Voor meer informatie, ga naar: 5

6 CVZ richt processen en systeem in voor nieuwe bijzondere groepen in portfolio Mark Schadé, programmamanager voor Programma Opzet Uitvoeringsorganisatie bij CVZ Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft als taak te waarborgen dat iedereen van zorg is verzekerd. Om dit te realiseren, biedt CVZ toegang tot een betaalbaar basispakket dat voorziet in de noodzakelijke gezondheidszorg. De organisatie kende dit jaar enkele grote veranderingen. Zo zijn er enkele bijzondere groepen toegevoegd aan het portfolio van verzekerden. Om de organisatie hier klaar voor te maken, is het Programma Opzet Uitvoeringsorganisatie (POU) in het leven geroepen. Mark Schadé is aangesteld als programmamanager voor het POU. Het CVZ neemt een onafhankelijke positie in tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(verenigingen). De Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vormen het werkterrein van het CVZ. Zo behoort risicoverevening tot ons primaire takenpakket, zegt Mark Schadé. Dit houdt in dat we premiegeld verdelen onder zorgverzekeraars, waarmee we ze een compensatie bieden voor zorgkosten. Een andere belangrijke taak is de zorg voor bijzondere groepen. Dit zijn mensen die zich om diverse redenen niet kunnen of willen verzekeren. Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen die in het buitenland woonachtig zijn, maar onder de Nederlandse zorgtaak vallen, gemoedsbezwaarden, illegalen en mensen die hun premie niet betalen. Het CVZ is ook verantwoordelijk voor pakketbeheer en -advies. De organisatie adviseert over de samenstelling van het basispakket en welke noodzakelijke zorg in dat pakket moet zitten. Onlangs rondde het CVZ een splitsing in twee hoofddivisies af: CVZ Zorg en CVZ Verzekeringen. Nieuwe bijzondere groepen Begin 2009 kreeg het CVZ illegalen als nieuwe bijzondere groep in zijn portfolio. Schadé: Hoeveel mensen dat precies zijn, is uiteraard niet te zeggen. Deskundigen schatten dat het een groep is van tussen de en mensen. Ook de wanbetalersregeling behoort sinds 1 september 2009 tot de taken van het CVZ. 6

7 Hierbij gaat het om zo n mensen. Deze ontwikkelingen vereisen een grote veerkracht van de CVZ-organisatie; niet alleen neemt het aantal mensen in het portfolio sterk toe, iedere bijzondere groep heeft zijn eigen zorgkenmerken en -behoeften. Het Programma Opzet Uitvoeringsorganisatie is opgestart om het CVZ hiervoor klaar te maken. Standaardpakket Schadé: Het POU, dat begin 2008 is opgestart en een looptijd heeft van drie jaar, kent diverse fases. Het leggen van een goede basis is essentieel. Daarom hebben we eerst goed gekeken naar de bestaande processen. Uit deze analyse bleek dat er veel processen waren die generiek in te vullen zijn. Hierbij valt te denken aan de registratie van burgers, het bepalen of iemand in aanmerking komt voor een regeling vanuit het CVZ en declaratieprocessen. Nadat de processen in kaart waren gebracht, hebben we bekeken of we deze met een standaardpakket konden ondersteunen. Uit een aanbesteding onder vijf leveranciers kwam Oracle Health Insurance (OHI) Back Office als beste oplossing naar voren. Dit pakket bleek voor wat betreft de bewezen ondersteuning van grootschalige processen en de koppeling met de financiële systemen en processen aan de eisen van CVZ te voldoen. AKWA Het juiste systeem is belangrijk, maar de mensen die de taken moeten gaan uitvoeren zijn nog belangrijker. Om die reden bekeek het CVZ of het bestaande medewerkersbestand de juiste kwalificaties en kennis had om de generieke processen uit te voeren. We zijn gestart met het zogenaamde AKWA-trainingsprogramma, zegt Schadé. Dit staat voor Attitude, Kennis, Werkinstructies en Applicatie, en had als doel om de competenties in lijn te brengen met de vereiste vaardigheden en kennis. Vanzelfsprekend vallen ook het bepalen en implementeren van de beste organisatiestructuur onder het POU. Het juiste systeem is belangrijk, maar de mensen die de taken moeten gaan uitvoeren zijn nog belangrijker. Testen is zeer belangrijk voor een omvangrijke implementatie als die van OHI Back Office. Het CVZ schakelde Furore in voor de acceptatietests in verschillende fases. Schadé: We hebben het Oraclepakket in drie fases ingevoerd in de organisatie. Bovendien hadden we gedurende het proces te maken met drie nieuwe releases van OHI Back Office. Een systeem als dit kun je gewoonweg niet in productie nemen zonder tests. Zo moet je bijvoorbeeld bepalen of de koppelingen met systemen van het UWV en de SVB goed werken. Momenteel zit CVZ middenin de fase waarin de wanbetalers worden toegevoegd aan het portfolio. Ook dit doet de organisatie gefaseerd, met zo n per maand. Eind 2010 moet het gehele POU zijn afgerond. Kort nieuws The European Library webportal The European Library is een webportal dat toegang biedt tot de collecties van 46 van de 48 nationale bibliotheken in Europa, in 35 talen. De collecties bestaan uit boeken, tijdschriften en kranten, maar ook afbeeldingen, geluidsopnames en video s. Zowel digitale als bibliografische versies van de verschillende bronnen kunnen via dit portal worden benaderd. De kwaliteit en betrouwbaarheid worden gewaarborgd door de meewerkende nationale bibliotheken. The European Library heeft Furore gevraagd om de gebruikersvriendelijkheid, functionaliteit en stabiliteit van het portal te testen; dit laatste aan de hand van geautomatiseerd (regressie) testen en performance/memory profiling tools. Ook zal volgens AGILE principes ontwikkeld en getest worden. Na een sprint van twee weken is een nieuwe versie geïmplementeerd. Recent is de technische infrastructuur van The European Library verhuisd naar een nieuwe hosting-partner in het Verenigd Koninkrijk. Furore heeft het testen van deze nieuwe implementatie verzorgd. Furore op MIC2009 Furore heeft weer veel relaties gesproken op het congres MIC2009 op 26 en 27 november in Veldhoven. Daarnaast luisterden veel bezoekers naar de presentatie van Furore over het verhogen van patiënttevredenheid met ICT als hulpmiddel. Voor meer informatie zie: 7

8 Zorgaanpak van de 21e eeuw: de patiënt centraal Furore bezoekt Kaiser Permanente en Microsoft Executive Briefing Center in de Verenigde Staten Kennismaken met de strategie, aanpak en resultaten van de Amerikaanse verzekeraar en zorgaanbieder Kaiser Permanente. Dat was het voornaamste doel van de trip naar de Verenigde Staten van Mirjam Bos, Adviseur Zorg en ICT bij Furore. Daarnaast stond een bezoek aan het Microsoft Executive Briefing Center op het programma. Kaiser Permanente is een verzekeraar en zorgaanbieder met 35 medische centra en veertien ziekenhuizen. De organisatie, die patiënten/cliënten beschouwt als leden, levert hoog kwalitatieve zorg die is afgestemd op individuele behoeften. Betaalbare zorg en preventie zijn twee speerpunten van Kaiser Permanente, dat actief is in negen staten. In totaal werken medewerkers voor 8,6 miljoen leden. Deze grote zorgorganisatie is ver op het gebied van informatiedeling, Business Intelligence, data-integratie en (persoonlijke) elektronische gezondheidsdossiers. Reden voor Furore om als co-sponsor van Microsoft samen met diverse Nederlandse vertegenwoordigers uit de zorgsector een bezoek te brengen aan Kaiser Permanente. De patiënt centraal Naast het leveren van zorg op maat heeft Kaiser Permanente een andere belangrijke doelstelling. De organisatie omschrijft het zelf als volgt: Het creëren van een ervaring waarin interactie leidt tot een consistent hoge tevredenheid van leden. Vanuit deze invalshoek ziet de organisatie de patiënt als het ware als klant en stelt deze centraal in zijn strategie én ICT. Vanzelfsprekend is zorgkwaliteit van groot belang om de klant tevreden te stellen en zo goed mogelijk te helpen. Preventie Kaiser Permanente maakt gebruik van een Evidence Based Medicine -aanpak. Door alle beschikbare data over een patiënt, behandeling en medicijngebruik vast te leggen, beschikt de organisatie over een schat aan informatie. Deze wordt continu geanalyseerd; naast evaluatie van de zorgactiviteiten (heeft deze behandeling het gewenste effect?), monitort Kaiser Permanente tevens de patiëntenportal Kaiser Permanente patiënttevredenheid. De uitkomsten van de analyse en evaluatie vormen de basis voor beslissingen. Zo bepaalt de organisatie bijvoorbeeld of het aanpassen van protocollen ziekenhuisbreed, per ziektebeeld, per specialisme of voor Kaiser Permanente de specifieke patiënt nodig is. Uiteraard met als doel de best mogelijke en meest kostenefficiënte zorg te kunnen verlenen. Hieruit blijkt eens te meer dat de patiënt centraal staat in alles wat Kaiser Permanente doet: om de leden gezond 8

9 te houden, of - in het geval van een chronische ziekte - door de complicaties van de ziekte te beperken, worden op basis van deze analyses persoonlijke gezondheidsadviezen gegeven, of bijvoorbeeld controle afspraken voor chronische patiënten voorgesteld (proactief diseasemanagement). vragen en te en met artsen. Ook in de functionaliteit van het EPD is rekening gehouden met de behoeften van de patiënt. Een opvallend voorbeeld: aan het eind van een bezoek aan de polikliniek krijgt de patiënt, op papier, een verslag van het consult van de arts mee. Dit verslag geeft - in begrijpelijke Foto: Mirjam Bos patiënt centraal staat. Dit doet het bedrijf op drie manieren. Ten eerste door alle beschikbare medische data op basis van Business Intelligence toegankelijk te maken voor de zorgverlener. ICT- empowerment van de zorgprofessionals en patiënten is eveneens een belangrijke pijler. Ten derde streeft Microsoft ernaar zorgorganisaties de beschikbare informatie zo gemakkelijk en veilig mogelijk te laten delen. Wat kunnen we in Nederland leren van de aanpak van Kaiser Permanente? Heel veel, vindt Mirjam Bos. Ook al verschilt het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem erg van dat in Nederland, de patiëntgerichte visie is ook hier in opkomst. Kaiser Permanente laat zien dat ICT een krachtige tool kan zijn om deze visie te implementeren in de zorgpraktijk. De patiënt centraal stellen in bedrijfs- en ICT-strategie is de juiste aanpak. Informatie verzamelen, deze analyseren en protocollen erop aanpassen, zorgt voor continue verbetering van de zorgkwaliteit en kostenefficiëntie. Daarnaast creëert het delen van de informatie met de patiënt, de mogelijkheid om als patiënt deel uit te maken van je eigen zorgproces. En daar plukken uiteindelijk patiënten én zorgverleners én zorgorganisaties de vruchten van. Regie over eigen proces HealthConnect speelt eveneens een belangrijke rol in de activiteiten van Kaiser Permanente. Dit is het EPD, dat is gebaseerd op Epic-software, waar de organisatie zeer tevreden over is. Het EPD is op basis van HL7 en Snomed gekoppeld aan 160 externe systemen. Via een webportal hebben patiënten toegang tot bepaalde persoonlijke informatie uit het EPD. Zo kunnen ze via een E-Health Manager hun medische gegevens online bekijken. De portal biedt ook de mogelijkheid vast een anamnese in te vullen, herhaalrecepten aan te taal - een toelichting op de diagnose en de voorgestelde behandeling en kan ook op de webportal worden nagelezen. Zo houden de patiënten voor een gedeelte de regie over hun eigen ziekte- en genezingsproces. Liberate data, empower people, connect health Microsoft gaf in het Microsoft Executive Briefing Center zijn visie op de zorg. Opvallend was dat deze visie grotendeels overeenkomt met de visie en insteek van Kaiser Permanente. Microsoft bouwt aan schaalbare toepassingen voor de gezondheidszorg waarin eveneens de 9

10 Column Rob Mulders Gezond verstand en een nuchtere kijk op zaken weet hij doorgaans te combineren met een verrassende visie, een vlijmscherp inzicht in (ICT-)vraagstukken en - nog belangrijker - weten wat nodig is voor een oplossing. In de wereld van management, organisatie en ICT heeft Rob Mulders, directeur Furore, jarenlang rondgelopen. In zijn vrije tijd verplaatst hij zich graag op een andere manier: op de fiets en op de schaats. Klantenbinding Vorige keer vertelde ik in mijn column welke kansen er zijn voor een ziekenhuis om door een beter informatiebeleid een klantvriendelijker aanpak op te zetten. Nu is het alweer bijna eind van het jaar en de presentjes-periode rond Sinterklaas en kerst maakt mij duidelijk dat het inspelen op de klant in de zorg nog niet echt is doorgedrongen. Kom als vaste klant op de site van BOL.com en de persoonsgebonden aanbiedingen worden goed gedoseerd aan je voorgelegd. Heb je al eerder een Zweedse thriller gekocht? Dan zullen de Stieg Larssons ook wel wat voor jou zijn. Heb je de eerste series van 24 aangeschaft? Dan mag seizoen 7 niet ontbreken... Sommige mensen zullen deze vorm van marketing en sales opdringerig vinden, maar in mijn ogen wordt dat meer bepaald door de vorm (niet teveel, niet te vaak, en vooral slim) dan door de inhoud. Sterker nog, de persoonlijke aanpak en de correctheid van de aanbiedingen maken het leven makkelijker. Ik was inderdaad op zoek naar seizoen 7 van 24. Ik denk dat veel zorginstellingen niet weten wat voor schat aan informatie men heeft over de patiënt, of eigenlijk de cliënt. Zelfs als leek kan ik een aantal vormen van een supersterke service bedenken: een preventieve periodieke check gericht op een bepaalde aandoening, een risico-inschatting naar aanleiding van wijzigingen in de gegevens tussen twee bezoeken, een ziektebeeld-analyse naar aanleiding van erfelijke factoren in de familie, of gewoon een leuke felicitatie inclusief een aanbod voor een algemene health-check als je weer een decennium ouder bent geworden. Allemaal nu al mogelijk. Het kan natuurlijk nog veel gekker. Waarom is mijn fietscomputer met hartslagmeter eigenlijk niet verbonden Whitepaper: Functioneel applicatiebeheer in de care Succesvol gebruik van een applicatie wordt maar voor een klein deel bepaald door de mogelijkheden die een applicatie biedt. De grootste succesfactor is de herkenbaarheid die de gebruiker ervaart bij de ondersteuning van zijn of haar werkzaamheden binnen het operationele proces. Als de zorgmanagers, artsen of medewerkers zich niet ondersteund voelen, dan willen zij niet met de applicatie werken en zullen zij terugvallen op oude vertrouwde werkwijzen naast de geboden applicatie. Dubbele administratie is een tijdrovend en foutgevoelig mogelijk gevolg. Hoe voorkomt u dat en hoe zorgt u ervoor dat een applicatie naar tevredenheid van de gebruikers binnen de organisatie functioneert? Functioneel applicatiebeheer neemt in deze situatie een centrale rol in. Binnen de zorg- en welzijnssector is functioneel applicatiebeheer van belang door de diversiteit van eisen aan een applicatie. De intramurale zorgverlening van een zorginstelling maakt meestal gebruik van dezelfde applicatie als de extramurale zorgverlening van deze instelling, maar beide hebben wel uiteenlopende werkwijzen. Functioneel applicatiebeheer richt zich op twee aspecten van een applicatie: namelijk de inhoudelijke kant en de beheersmatige kant van de applicatie. Anders gezegd: wát wordt er binnen de applicatie beheerd en hóe wordt deze applicatie beheerd. Furore heeft op basis van haar kennis en ervaring met functioneel applicatiebeheer binnen zorg- en welzijnsinstellingen een whitepaper geschreven. Deze whitepaper gaat in op de meest gebruikte theorie voor functioneel applicatiebeheer en hoe deze volgens Furore het beste toegepast kan worden in de care. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de oplossingen om binnen het spanningsveld van tegenstellingen te balanceren. Whitepaper aanvragen? Mail o.v.v. Whitepaper FAB Care uw adresgegevens naar Voor meer informatie over FAB kunt u contact opnemen met Maarten de Lange, tel. (020)

11 met een persoonlijke welzijnscoach? Als je niet genoeg sport krijg je het te horen; als je conditie verbetert krijg je een compliment. Het bed waarin ik slaap kan gewichtsveranderingen meten. Mijn tandenborstel kan tweemaal daags mijn lichaamstemperatuur meten. De wc-pot kan automatisch mijn urine en ontlasting testen. Mijn mobiele telefoon is in staat veranderingen aan stem en keel waar te nemen. Een revolutionaire webcam kan misschien ooit thuis een MRIscan maken terwijl ik zit te internetten. Ik zou overal aan meedoen. Lang doorlopen met een kwaal is in mijn ogen veel erger dan preventief te werk gaan. Het kan een hoop onzekerheid en desastreuze gevolgen schelen. Een zorginstelling die dit kan bieden, werkt aan een lange termijn klantenbinding. De gegevens en interpretatie zijn namelijk zo complex, dat je niet zomaar overstapt. Zolang je tevreden bent, blijf je een vaste afnemer van deze gepersonaliseerde diensten. Als Furore niet zo n leuk bedrijf was, zou ik bijna zorgondernemer worden... Cartoon: Pim Schots Furore introduceert Interim-management voor zorginstellingen Vanuit de advies- en projectervaring van Furore worden nu ook interim-managers geboden. Interim-management is vanzelfsprekend een oplossing voor het tijdelijk vervullen van een bestaande functie als gevolg van ziekte of vertrek. Maar interim-managers zijn ook in te zetten als kwartiermaker. Bij de herinrichting en professionalisering van de IT-organisatie bijvoorbeeld. Ook als er aanvullende of specifieke vaardigheden in een functie nodig zijn bij ingrijpende veranderingen, zoals de implementatie van een nieuw primair systeem, kan het lonen hiervoor tijdelijk een onafhankelijke verandermanager in te zetten. De adviseurs van Furore kijken objectief naar een organisatie, de processen en doelstellingen. Toepassen aan de organisatie, cultuur en ambities is daarbij het kernbegrip, niet het blind implementeren van theorie. Ze streven niet alleen naar het behalen van de doelstellingen, maar ook naar een goede borging hiervan in de organisatie en een heldere overdracht. Zo kan het proces of de afdeling in kwestie naadloos verder. Een interim-manager kan daarnaast knelpunten oplossen in het functioneren van een afdeling. Ze zijn als het ware de katalysator die processen op gang brengt. Doordat ze een onafhankelijke positie en veel expertise hebben, komen veranderingsprocessen in de meeste gevallen sneller op gang dan wanneer dit tot de taak van een interne medewerker zou behoren. De interimmanagers van Furore hebben, naast passie voor de zorgsector, ieder een grote materiekennis op het gebied van informatiemanagement, IT-processen en Zorgorganisaties. Daarnaast hebben ze kennis van en ervaring met AZR- en AWBZ-wet- en regelgeving. Voor meer informatie over deze nieuwe dienst kunt u contact opnemen met Fabiènne Eurlings op telefoonnummer (020) of en naar 11

12 Vijf vragen aan... Karen de Man verhoogde administratieve lastendruk die in theorie ten koste kan gaan van de tijd die je aan de patiënten kan besteden. De ziekenhuizen springen waar mogelijk in op de vraag naar een snel en efficiënt proces - een goed voorbeeld hiervan zijn de one-stop-shop-consulten waar je op één dag het politraject doorloopt. Bron: Karen de Man Karen de Man, cardioloog in het Spaarne Ziekenhuis De redactie van Read.me legt vijf vaste vragen voor aan iemand die werkt op het snijvlak van informatievoorziening en informatietechniek in één van de sectoren waarin Furore opereert. Deze keer: Karen de Man, cardioloog in het Spaarne Ziekenhuis te Hoofddorp. Wat is naar uw mening de belangrijkste trend in uw sector? De Nederlandse overheid en verzekeraars zijn om diverse redenen sterk gericht op het verlagen van de kosten van de zorg. Je ziet dat de ziekenhuizen hun administratieve proces en patiëntendossier digitaliseren om de kosten te beheersen en inzicht te krijgen in waar de kosten gemaakt worden. Het nieuwe vergoedingenstelsel is erop gericht om per behandeling af te rekenen. De ziekenhuizen dienen dus hun proces zo in te richten dat zo efficiënt mogelijk wordt gewerkt en dat alles precies wordt vastgelegd. De techniek is helaas nog niet altijd even goed ingericht op de werkwijze van de arts; dit betekent een Met welke voor uw organisatie belangrijke ICT-ontwikkelingen heeft of krijgt u te maken? Afgelopen voorjaar is ons ziekenhuis overgestapt naar een nieuw ziekenhuisinformatiesysteem / EPD. Dit heeft een grote impact op de organisatie en dus ook op mijn werk. De artsen zijn veel tijd kwijt met het zich eigen maken van het systeem. Omdat nog niet de hele historie kan worden overgezet in het nieuwe systeem is het vaak tijdrovend om complete patiëntengegevens boven water te krijgen. Dit gaat op dit moment soms nog ten koste van optimale patiëntenzorg. Het kost al met al veel tijd en energie, hetgeen inhoudt dat we vaak in de avonduren moeten doorwerken om overdag een goede patiëntenzorg te waarborgen. Uiteindelijk denk ik wel dat het systeem zal gaan bijdragen aan een betere ondersteuning van het zorgproces. Wat is uw grootste uitdaging? Zorgen dat we op zo kort mogelijke termijn de kinderziektes van ons nieuwe EPD kwijtraken. Dan biedt het systeem ons waar het voor is bedoeld: efficiënt werken combineren met de beste zorg voor de individuele patiënt. Wat was uw grootste misser? Bij een telefonisch consult heb ik eens meegemaakt dat ik degene aan de lijn vroeg naar haar echtgenoot, toen bleek dat ik hem al aan de lijn had! Wat is uw favoriete website en waarom? Marktplaats is een van mijn favoriete websites. Ik vind het erg prettig om mijn schuur te kunnen opruimen vanachter mijn pc! 12

13 Ondersteuning zorgorganisaties bij strategische keuze SNOMED CT Er is al veel gezegd en geschreven over het verbeteren van de samenwerking en communicatie tussen specialisten, ziekenhuis, apotheek en verzekeraars. Hierdoor kan namelijk de zorgverlening aan patiënten een flinke kwaliteitsimpuls krijgen. Niet voor niets werkt de sector al jaren hard aan een overkoepelend Elektronisch Patiënten Dossier. Hierbij hoort gestroomlijnde uitwisseling van informatie tussen zorgsystemen en ondubbelzinnige vastlegging van gegevens. SNOMED CT is een belangrijk onderdeel van het palet aan technieken om dit mogelijk te maken. Furore ondersteunt met de SNOMED CT Academy Class organisaties die hun kennis over dit medische-terminologiestelsel op strategisch, functioneel en technisch vlak willen vergroten. SNOMED CT staat voor Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms en bevordert de uitwisselbaarheid en eenduidigheid van de betekenis van medische begrippen. Het internationale stelsel wordt momenteel in meer dan vijftig landen geëvalueerd. SNOMED CT biedt voordelen op het vlak van elektronische uitwisselbaarheid, rapportages en geautomatiseerde beslistools. Het ministerie van VWS bevordert het gebruik van dit stelsel. wetenschappelijk onderzoek. Zorgmedewerkers hebben met SNOMED CT eenvoudiger toegang tot zorghandelingen en kunnen activiteiten consistent vastleggen. SNOMED CT is daardoor ook een actueel thema voor leveranciers van medische software die de ondersteuning van dit stelsel voor hun klanten kunnen verzorgen. Vanuit de SNOMED CT Academy Class, die voortborduurt op de Introductiecursus van Nictiz, verzorgt Furore drie verschillende workshops: strategisch (1 dag), functioneel (2 dagen) en technisch (2 dagen). De Academy Class gaat dieper in op zaken als composite, mapping, de relatie met andere medische standaarden, postcoördinatie, gebruikersinterface en architectuur. Furore organiseert de eerste SNOMED CT Academy Class begin Meer informatie over de inhoud van de workshops en voor welke groepen deze bestemd zijn, is te vinden op Kort nieuws Avedas en Furore onderzoeken samenwerking in de wetenschapsmarkt Het van oorsprong Duitse Avedas en Furore onderzoeken de mogelijkheden van een joint venture in de Nederlandse markt. Avedas (www.avedas.com) levert met het product CONVERIS oplossingen gericht op onderzoeksinstituten, universiteiten en onderzoeksfinanciers en -beleidsmakers. Met CONVERIS kunnen deze instellingen informatie verzamelen en analyseren over het wetenschappelijk onderzoek en de onderzoekers zelf. Het gaat hierbij om automatisch verzamelde cvinformatie van onderzoekers en performance-indicatoren van het wetenschappelijk onderzoek aan een universiteit, faculteit of van een onderzoeksgroep. Furore levert ICT-diensten aan vrijwel alle grote onderzoeksfinanciers in Nederland en Vlaanderen. De software van Avedas kan deze organisaties bij tal van arbeidsintensieve processen ondersteunen, zoals het verzamelen van informatie over publicaties en het vinden van referenten voor het beoordelen van onderzoeksvoorstellen. Voordelen voor verschillende groepen SNOMED CT biedt voordelen voor uiteenlopende doelgroepen. Zorgverleners kunnen rekenen op ondersteuning bij het vastleggen, opzoeken, interpreteren en communiceren van zorginformatie. Medisch specialisten profiteren van een betere informatieaanlevering, eenduidige communicatie met andere specialisten en mogelijkheden voor data-aggregatie. Dit helpt ze bij 13

14 Bijzondere mensen. Bijzondere prestaties. Tom de Jong Tom de Jong (links) Bron: Tom de Jong Bron: Tom de Jong Een bijzondere prestatie. Zo omschrijven wij soms het werk dat wij voor onze opdrachtgevers leveren. We streven naar kwaliteit en dagen onszelf voortdurend uit om nog beter te presteren, ook als het even tegenzit. Tegelijkertijd realiseren we ons dat er mensen zijn die bijzondere prestaties leveren van een totaal ander kaliber. Neem Tom de Jong. Hij zette zich vrijwillig in voor de opzet van een centrum voor computeronderwijs in het dorp Sumve in Tanzania. In het centrum dat hij mee hielp opzetten, krijgen medewerkers van een ziekenhuis en leerlingen van drie scholen les in computergebruik. Waarom besloot Tom zich hiervoor in te zetten? Welke voldoening haalt hij hieruit? En waarom koos hij voor Afrika? Vanuit zijn eigen management- en consultancybedrijf Nova Pro adviseert Tom organisaties over onder andere de toepassing van HL7. Eerder werkte hij bij een bedrijf dat is gespecialiseerd in de automatisering van zorginstellingen. Op een gegeven moment was de koek op en in 2003 nam ik ontslag, mede omdat ik een tijdje door Afrika wilde gaan reizen. Ik weet niet precies waarom die fascinatie met Afrika er was, maar op de een of andere manier heeft het leven daar iets puurs. Ondanks het feit dat het niet meevalt om een goed bestaan op te bouwen, staan Afrikanen meestal trots en opgewekt in het leven. Vrijwel direct na zijn ontslag vroeg een organisatie Tom om als adviseur aan de slag te gaan. Toen heb ik mijn reisplannen in de koelkast gezet, maar het idee bleef altijd in mijn achterhoofd hangen. Midden in de sloppenwijk In 2006 was het moment daar en besloot Tom een paar weken door Tanzania te gaan reizen. Helaas kon ik gezien mijn werk niet langer weg, maar het leek me een mooie gelegenheid om dit land te leren kennen. Op Zanzibar, een eiland vlak voor de kust van Tanzania, leerde Tom de jongen Haksy kennen. Het was hartverwarmend hoe ik welkom werd geheten Na een tijdje contact te hebben vroeg Haksy aan Tom of hij hem kon helpen bij het opzetten van een winkeltje. Ik besloot om die reden in 2007 tien dagen terug te gaan naar Zanzibar, zegt Tom. Haksy stond erop dat ik bij hem en zijn familie kwam logeren. Ik wist echter niet dat dit midden in een sloppenwijk was, zonder elektriciteit, waterleiding of vuilnisdienst. Tijdens dat bezoekje werd ik getroffen door de aardigheid en gastvrijheid van deze mensen. Het was hartverwarmend hoe ik welkom werd geheten. Vanaf dat moment zat Afrika, en vooral Tanzania, in mijn hart. Gevoel van leegte In de periode erna verdiepte Tom zich in manieren om Afrika en zijn inwoners te helpen. Ik ben ervan overtuigd dat eigen initiatief erg belangrijk voor Afrikanen is om verder te komen. Haksy nam initiatief, maar veel mensen zijn gelaten over hun lot of weten niet hoe ze hun positie kunnen verbeteren. Goed onderwijs vormt de basis voor verdere ontwikkeling, en ik nam me voor daar iets mee te gaan doen. Ik ben er van overtuigd dat vooral onderwijs voor meisjes het begin zal zijn van veel verbeteringen, dat heeft de historie ook wel uitgewezen. Ik zocht naar een kans om daar iets aan bij te dragen. Deels zoek je daarbij zelf naar een gevoel van voldoening, maar het is mooi meegenomen als je daarmee anderen helpt. Zeven weken naar Sumve Via via kwam Tom in contact met de Stichting medische steun aan Sumve. Deze stichting ondersteunt al meer dan twintig jaar het ziekenhuis van Sumve, 14

15 dat in het noorden van Tanzania ligt. Tom: De stichting zocht vrijwilligers om een onderwijscentrum op te zetten bij het ziekenhuis. Hier zou ziekenhuispersoneel les krijgen in computergebruik. Deels om de zorg te automatiseren en deels als service aan het personeel. De stichting had al twintig pc s verscheept, en die moesten worden geïnstalleerd. Ook de bouw van een netwerk stond op het programma. Tom bedacht zich geen moment en vertrok in de zomer van 2009 voor zeven weken naar Sumve. Dit leek me een mooi project om mee te bouwen aan een oplossing voor de lange termijn. Onderwijs is tenslotte de basis voor de toekomst. Cultuurshock Ook al was Tom al eerder in Tanzania geweest, de cultuurshock was groot. Ik Bron: Tom de Jong logeerde in een bijgebouwtje van het ziekenhuis. De douche bestond uit een afgeknipte colafles waarmee je water over jezelf kon gieten en het toilet was een gat in de grond. De eerste week was dan ook redelijk zwaar. Maar de warmte Bron: Tom de Jong en vriendelijkheid van de mensen en de gedachte dat ik met iets goeds bezig was, zorgden ervoor dat ik me al snel thuis voelde. De eerste twee weken hield Tom zich vooral bezig met het installeren van de pc s, een printer en het netwerk. Toen stelde hij een businessplan op. Sumve bleek een regionale onderwijsfunctie te hebben door de aanwezigheid van twee middelbare scholen en een verpleegopleiding. Hier zaten in totaal leerlingen uit heel Tanzania. Slechts één school gaf echter computeronderwijs, en daar stonden maar drie werkende pc s waarop tegelijkertijd vijftig leerlingen les kregen. We hebben het voor elkaar gekregen dat leerlingen van alle drie de scholen les konden krijgen in het onderwijscentrum. Het feit dat ik heb geholpen iets blijvends neer te zetten, geeft me een goed gevoel Bron: Tom de Jong Bron: Tom de Jong Het centrum, dat de naam SUMCOT (Sumve Community Telecentre) kreeg, stond er, maar er waren nog geen leraren. Tom nam deel aan de sollicitatiegesprekken met enkele kandidaten. Een vreemde gewaarwording dat ik daar als buitenstaander deze gesprekken voerde, vindt Tom. Uiteindelijk hebben we drie leraren aangenomen en samen met hen de eerste lesmaterialen ontwikkeld. De laatste week voordat Tom weer zou vertrekken, vonden de eerste officiële lessen plaats. Dit was één van de mooiste weken van mijn leven. De studenten deden enorm hun best, ook al hadden velen nog nooit met een computer gewerkt. Ze werkten gedisciplineerd en gaven de leraren hun volledige aandacht. Wat een verschil met hoe het onderwijs hier soms gaat. Het was overduidelijk dat ze het fantastisch vonden. Op de vraag welk gevoel Tom heeft overgehouden aan zijn hulp in Sumve moet hij even nadenken. Voordat ik in Tanzania had gewerkt, had ik vaak niet het gevoel met iets structureels bezig te zijn. Het enthousiasme van de mensen in Sumve en het feit dat ik heb geholpen om iets blijvends neer te zetten, geeft me dat gevoel wel. Ik voel me enorm betrokken bij SUMCOT en mis de mensen daar erg. Ik ga binnenkort een week terug. Stichting medische steun aan Sumve Stichting medische steun aan Sumve ondersteunt al ruim twintig jaar het ziekenhuis van Sumve, een dorpje in het Noorden van Tanzania. Deze ondersteuning bestaat voornamelijk uit het sturen van geneesmiddelen, maar ook van operatiematerialen, zonnepanelen, echoapparatuur, matrassen, computers en andere zaken die nodig zijn om een ziekenhuis draaiende te houden. Voor meer informatie: Bron: Tom de Jong 15

16 De week van... Abel Enthoven - Technisch Specialist Kort nieuws Maandag De maandag begint relaxed. Ik hoef pas om 10 uur aanwezig te zijn bij de teamvergadering van Parelsnoer. Er zijn leuke ontwikkelingen binnen het project en ik spreek met collega Sandra af om wat modelleerwerkzaamheden samen te gaan doen. Daarna maak ik een urenschatting voor een project van het ministerie van Financiën. Ook doe ik nog wat kleine dingen voor Parelsnoer. s Avonds heb ik even geen tijd om daarover na te denken, want dan heb ik al moeite genoeg m n evenwicht te bewaren bij acrobatiek. Dinsdag Dinsdag ga ik richting het ministerie van Financiën. Een spoedklus om een nieuw systeem van data uit de bestaande systemen te voorzien. Het is even zoeken naar een geschikte oplossing. Krijn heeft een goed idee en dat blijkt te werken. Gelukkig, zo kan ik lekker sporten s avonds. Woensdag Ik werk de oplossing bij het ministerie verder uit en kan hem tegen de middag opleveren. Gelukkig staat er alweer een ander project klaar, dus ik hoef me niet te vervelen. Dat lukt ook niet bij het etentje, dat ik die avond heb met een vriendin van me. 16 Donderdag Druk vandaag, met veel verschillende projecten voor verschillende klanten. Laat in de middag heb ik een afspraak met mijn collega technisch specialisten om eens wat dieper in te gaan op de vele technische en marktontwikkelingen die ons vak doormaakt. Naast interessant is het ook erg gezellig, zeker als we ons zo langzamerhand verplaatsen naar een Libanees restaurant. Vrijdag Vrijdag is de dag van de klinische bouwstenen. Dit zijn nauwkeurig omschreven kleine brokjes medische informatie, die samen een patiëntdossier kunnen vormen. Deze bouwstenen kunnen met behulp van transformaties worden omgezet in verschillende types elektronische berichten, bijvoorbeeld HL7. Taggen van de brokjes met, onder andere, SNOMED- CT codes zorgt voor internationale uitwisselbaarheid. We ontwerpen deze brokjes en krijgen daarbij input vanuit de medische sector. Het is vaak ingewikkeld, maar ook leuk en interessant om je bezig te houden met ontwikkelingen aan de frontlinie van de medische IT. Sint Lucas Andreas Ziekenhuis live met EPIC en het huisartsenportaal Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam (SLAZ) heeft het pakket EPIC als nieuw ziekenhuisinformatiesysteem in gebruik genomen. Furore heeft in nauwe samenwerking met het SLAZ het huisartsenportaal aangepast, zodat het nu met EPIC kan communiceren. Het huisartsenportaal ontvangt en verwerkt HL7-berichten met patiëntgegevens vanuit EPIC. In combinatie met viewers van diverse afdelingssystemen binnen het SLAZ biedt het huisartsenportaal een geïntegreerd beeld van de patiënt aan zorgverleners in de 1e lijn. Voor Furore is dit het eerste systeem-integratieproject waarbij HL7-communicatie met EPIC plaatsvindt. Het SLAZ is het tweede ziekenhuis in Nederland dat EPIC in gebruik heeft genomen, nadat eerder het Spaarne Ziekenhuis de overstap maakte. Reacties op Read.me kunt u sturen naar Advies & Projectmanagement Systeemontwikkeling & Systeemintegratie Business Intelligence & Data Warehousing Systeemimplementatie & Applicatiebeheer Quality Assurance & Testen Support & Onderhoud

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

Toolkit bedrijfsvoering

Toolkit bedrijfsvoering Toolkit bedrijfsvoering Naar optimale zorg door gezonde bedrijfsvoering Verstand van Zorg Van transitie naar transformatie Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Continu goede én betaalbare zorg leveren?

Nadere informatie

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Auteur : Liesbeth van Erp Review : Hugo Roomans, Winnifred de Keizer Versie : 1.0 Datum : 1 oktober 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk

RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk Op basis van een uniek internationaal meetinstrument RAI, is een nieuwe gebruiksvriendelijke internettoepassing RAIview ontwikkeld. RAIview levert

Nadere informatie

Toolkit Bedrijfsvoering. Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor

Toolkit Bedrijfsvoering. Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Toolkit Bedrijfsvoering Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Van transitie naar transformatie Continu goede én betaalbare zorg leveren? Vraagstukken op een

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Grip op declaraties in de langdurige zorg. Case GGZ Noord-Holland Noord

Grip op declaraties in de langdurige zorg. Case GGZ Noord-Holland Noord Grip op declaraties in de langdurige zorg Case GGZ Noord-Holland Noord In 2015 is de ABWZ omgevormd tot de Wet Langdurige Zorg en is het belangrijke deel van de extramurale zorg gedecentraliseerd naar

Nadere informatie

Korte introductie College voor zorgverzekeringen. [Haarzuilens, 28 november 2013]

Korte introductie College voor zorgverzekeringen. [Haarzuilens, 28 november 2013] Korte introductie College voor zorgverzekeringen [Haarzuilens, 28 november 2013] Waar houdt het CVZ zich mee bezig? Verzekeringen Het CVZ ziet erop toe dat consumenten verzekerd zijn en blijven voor de

Nadere informatie

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig Highlights Vernieuwingen mijncaress 4.2 Zorgorganisaties werken met steeds creatievere oplossingen en maken gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Slim sturen en organiseren is daarbij een belangrijk

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC Reino Petrona Informatiemanager Patiëntenzorg Vumc Lindsay Chang Informatiearchitect Patiëntenzorg AMC INHOUD Achtergrond informatie programma

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Tekst: Annemaret Bouwman Fotografie: Ingrid Alberti NPCF beschrijft visie op persoonlijk gezondheidsdossier Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Patiëntenfederatie

Nadere informatie

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen zorgwijzer 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Toen mijn vriendin

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg In de langdurige zorg is van alles aan de hand en staan de ontwikkelingen, met name op het gebied van wetgeving en kostenbeheersing, niet stil. Dit heeft

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 MINISYMPOSIA Ter introductie / 2 Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Blockchain de Zorgtoekomst? Zorginstituut Nederland

Blockchain de Zorgtoekomst? Zorginstituut Nederland Blockchain de zorgtoekomst? Mijn Zorg Log Zorg & ICT - Utrecht Idius Felix Breaking News?! The cure-all for performing secure and trusted transactions Nieuwe en disruptieve technologie Grootste technologische

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Eindopdracht Verbeterplan zorg aan chronisch zieken

Eindopdracht Verbeterplan zorg aan chronisch zieken OEFENTOETS 2 Dit document bevat een uitwerking van de eindopdracht behorende bij de Praktijkcursus Gezondheidszorg, namelijk het schrijven van een verbeterplan voor de zorg aan chronisch zieke patiënten

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care Betere zorg door betere informatie Quality In Care Inhoud 03 05 13 15 19 23 25 27 29 30 Samen met u Het Elektronisch Cliëntendossier: QIC QIC App inclusief Omaha classificatiesysteem QIC Mobile inclusief

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Referentie: 2014012814. Reglement organisatie Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,

Referentie: 2014012814. Reglement organisatie Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, Referentie: 2014012814 Reglement organisatie Zorginstituut Nederland De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, gelet op artikel 2, zesde en zevende lid van het Bestuursreglement van Zorginstituut

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

ICT in de zorgsector. VV&T: Lagere budgetten, hogere prestaties OVER DE GROOTSTE SPANNINGSVELDEN VAN ICT MANAGERS BIJ ZORGINSTELLINGEN BROCHURE

ICT in de zorgsector. VV&T: Lagere budgetten, hogere prestaties OVER DE GROOTSTE SPANNINGSVELDEN VAN ICT MANAGERS BIJ ZORGINSTELLINGEN BROCHURE BROCHURE ICT in de zorgsector VV&T: Lagere budgetten, hogere prestaties OVER DE GROOTSTE SPANNINGSVELDEN VAN ICT MANAGERS BIJ ZORGINSTELLINGEN Deze whitepaper is gebaseerd op diepte-interviews met ICT

Nadere informatie

Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen. Stevie Tan, oogarts VUmc

Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen. Stevie Tan, oogarts VUmc Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen Stevie Tan, oogarts VUmc Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen Registreren Statusvoering Gestructureerd of vrije tekst Terugwillen

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie

Siza Dorp Groep in drie gangen. Relevante ontwikkelingen Waar komen we vandaan? Zorg voor de toekomst!

Siza Dorp Groep in drie gangen. Relevante ontwikkelingen Waar komen we vandaan? Zorg voor de toekomst! Siza Dorp Groep We verlenen zorg aan 2700 cliënten Lichamelijk gehandicapten Verstandelijk gehandicapten Audio/visueel gehandicapten Psychiatrische aandoening Alleen dagbesteding 2.800 medewerkers (1.750

Nadere informatie

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova is een product van VCD Healthcare Vinova, hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector De veranderingen in de zorg volgen elkaar in hoog

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Finsens - Whitepaper FASTPORTAL

Finsens - Whitepaper FASTPORTAL 1 Finsens - Whitepaper 2 Finsens biedt een breed pakket aan financiële diensten en consultancy op het gebied van belastingrecht, pensioenen, vermogensbeheer en financieringsstructuren. Finsens is opgericht

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard Augustus 2014 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Pagina 2/5 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard is een moderne, procesgerichte woningcorporatie.

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Releaseplan Zorg 2014

Releaseplan Zorg 2014 Releaseplan Zorg 2014 Inleiding De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, zowel voor de cliënt als de zorgprofessional. Door noodzakelijke bezuinigingen en de vergrijzing is verandering onvermijdelijk.

Nadere informatie

Per Saldo: `Maak snel het pgb trekkingsrechtsysteem eenvoudig, solide en betrouwbaar

Per Saldo: `Maak snel het pgb trekkingsrechtsysteem eenvoudig, solide en betrouwbaar Per Saldo: `Maak snel het pgb trekkingsrechtsysteem eenvoudig, solide en betrouwbaar t.b.v.de Hoorzitting Invoeringsproblematiek trekkingsrechten pgb's 28 mei 15 - BR74540 Als belangenvereniging voor budgethouders

Nadere informatie

Zorgarrangement: planning = realisatie

Zorgarrangement: planning = realisatie Zorgarrangement: planning = realisatie Algemene informatie Organisatie: Rivas Zorggroep Aantal zorgprofessionals: 6.000 waarvan 2.500 werkzaam in de extramurale AWBZ Registratievorm: van handmatige registratie

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen?

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen? SIGNALEREN & SAMENWERKEN Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren risico lopen? Een sluitende aanpak van risicojongeren begint met vroegtijdige signalering Een goed begin Voorkomen

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Platformen in praktijk

Platformen in praktijk Platformen in praktijk 30 mei 2012 Ruud Coppens Hoofd Informatisering & Automatisering Agenda Over SDW Uitgangspunten organisatie I&A Strategie & Dilemma s Urenregistratie MIC Meldingen KMS OVER SDW Organisatie

Nadere informatie

Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ. p : 1 1 T 1 E.

Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ. p : 1 1 T 1 E. Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ «wiuimencjiei,stbar» Hollands Midden september 2011 p : 1 1 T 1 E Tijdens het strafrechtelijke

Nadere informatie

Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd. Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare

Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd. Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare Agenda 1. Voorstellen van Opella 2. Lean Healthcare: visie en strategie

Nadere informatie

ehealth en interoperabiliteit

ehealth en interoperabiliteit ehealth en interoperabiliteit ehealth Implementatie Congres Michiel Sprenger Strategisch Adviseur Nationaal ICT instituut in de Zorg 1 december 2015 Ik Opgeleid als (klinisch) fysicus VUmc 1986-2008 Leidinggevend

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

een goed begin is het halve werk

een goed begin is het halve werk een goed begin is het halve werk een goed begin is het halve werk Een oude wijsheid, maar een jong initiatief in de zorg: als zowel patiënt als dokter beter voorbereid zijn op het eerste consult in het

Nadere informatie

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen CASE STUDY 01-2016 EFFICIËNTIESLAG BIJ jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen DE WSG DOOR bij het ontwikkelen en opstellen INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE Een aantal ontwikkelingen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Clinical Protocol Foundation Versie 1.3 d.d. september 2015

Beleidsplan Stichting Clinical Protocol Foundation Versie 1.3 d.d. september 2015 Inleiding Dit beleidsplan van de beoogt een operationeel document te zijn en volgt zo snel mogelijk de actuele gebeurtenissen, zoals deze zich voordoen in de academische medische centra en behandelende

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Mark Timmermans Versie 1.0 1. Inleiding De Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is het bevoegd gezag van een

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens!

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens! Het persoonlijk gezondheidsdossier Geef mij mijn medische gegevens! 2 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 3 Een persoonlijk gezondheidsdossier voor iedereen die dit wil Cijfers 68% Nederlanders

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Project invoering EPD en BSN in de zorg, Idius Felix, juni

Project invoering EPD en BSN in de zorg, Idius Felix, juni Invoering in de Zorg: GGZ Idius Felix Programma Invoering EPD en in de Zorg Bijeenkomst Invoering GGZ Nederland - 23 juni 2008 Agenda Wbsn-z: Wat betekent de wet voor zorgaanbieders in de GGZ? - Wbsn-z

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Agenda 1. Opening 2. Toelichting VIPP regeling - VIPP regeling ziekenhuizen - VIPP regeling

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

A2Campus; de eerste stap naar online leren

A2Campus; de eerste stap naar online leren A2Campus; de eerste stap naar online leren Wie zijn wij Waarom A2? Het is een klein bedrijf, de lijnen zijn kort. Er wordt snel gehandeld. En we wilden een eenvoudig, maar functioneel systeem. Hermine,

Nadere informatie