EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Netlijn Holding B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende te (1185 ZS) Amstelveen aan de Spinnerij 59, hierna te noemen Netlijn Holding 2. Netlijn Amsterdam B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende te (1014 BJ) Amsterdam aan de Contactweg 131, hierna te noemen Netlijn Amsterdam ; 3. Netlijn Rotterdam B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te 3011 KD Rotterdam aan de Goudsesingel 152, unit 3.10, hierna te noemen Netlijn Rotterdam ; 4. Netlijn Utrecht B.V., statutair gevestigd te Utrecht, feitelijk kantoorhoudende te (3584 AA) Utrecht aan het Herculesplein 42, hierna te noemen Netlijn Utrecht ; 5. Netlijn Techniek B.V., statutair gevestigd te Amstelveen en kantoorhoudende te (1185 ZS) Amstelveen aan de Spinnerij 59, hierna ook te noemen Netlijn Techniek. Faillissementsnummers : 1. F.13/13/ F.13/13/ F.13/13/ F.13/13/ F.13/13/356 Faillissementsdatum : 14 mei 2013 Verslagnummer : 01 Datum : 14 juni 2013 Rechter-commissaris : mr. C.P. Bleeker Curator : mr. E.P. Pandelitschka Adres curator : Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam, (Tel ; fax ) Activiteiten onderneming : Netlijn Holding Het deelnemen in, het voeren van beheer over bedrijven die zich richten op bemiddeling in arbeidskrachten en/of het leveren van daaraan bijdragende producten en diensten. Netlijn Amsterdam Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, het verzorgen van arbeidsbemiddeling alsmede de werving en selectie/executive search van top- en kaderfuncties.

2 2 van 18 Netlijn Rotterdam Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Netlijn Utrecht Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en verrichten van alle (overige) financiële en commerciële activiteiten. Netlijn Techniek Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, het verzorgen van arbeidsbemiddeling alsmede de werving en selectie/executive search van top- en kaderfuncties. Omzetgegevens (geconsolideerd) : Q1 : ,= 2012 : ,= 2011 : ,= Personeel per faill. datum : Netlijn Holding: 4 Netlijn Rotterdam: 9 Netlijn Amsterdam: 6 Netlijn Utrecht: 6 Netlijn Techniek: - Verslagperiode : 14 mei tot en met 13 juni 2013 Uren in verslagperiode t/m 13 juni 2013 : 221,0 (bijlage 1) Bestede uren totaal Saldo faillissementsrekening : 221,0 uur : thans nog nihil. Er staan al wel bedragen op de derdenrekening. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag is mede gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie, werknemers, opdrachtgevers, verhuurder, en overige betrokkenen. Voor vervreemdingen en/of schikkingen genoemd in dit verslag is toestemming verleend door de rechter-commissaris.

3 3 van 18 Consolidatie De curator zal overgaan tot geconsolideerde verslaglegging van de gefailleerde vennootschappen. Daarnaast heeft de curator inmiddels een verzoek gedaan om de faillissementen ook overigens (financieel) geconsolideerd af te wikkelen. De Netlijn-groep, tezamen met de topholding FMF Holding B.V. (op haar beurt bestuurder en 100% aandeelhouder van Netlijn Holding), maakt deel uit van een fiscale eenheid voor zowel de Vennootschapsbelasting als de Omzetbelasting. Op grond daarvan is elke vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. Elke vennootschap zal op korte termijn (hoofdelijk) aanslagen ex artikel 43 Iw. van de Belastingdienst (gaan) ontvangen. De belastingschuld bedraagt naar verwachting een bedrag van enkele honderden duizenden euro s, waarbij het nog de vraag is of een regeling met de Belastingdienst uit het verleden door de onderhavige faillissementen, mogelijk is vervallen. Als gevolg daarvan zou de fiscale claim nog wel eens veel hoger kunnen uitvallen. De fiscale positie is overigens nog verder onderwerp van onderzoek. De gefailleerde vennootschappen bankieren bij Van Lanschot en beschikken over een (gezamenlijke) kredietfaciliteit voor de groep, waarbij elke vennootschap hoofdelijk aansprakelijk is voor het gehele bedrag. De diverse vennootschappen zijn kruislings zekerheidsverschaffingen aangegaan. Van Lanschot is gerechtigd de aan haar verpande debiteuren te incasseren, ongeacht welke entiteit de betreffende debiteur heeft gefactureerd. Anderzijds zijn er ook overeenkomsten aangegaan door een entiteit binnen de groep, die feitelijk een andere entiteit binnen de groep aangaat, waarbij met name Netlijn Holding ten behoeve van de werkmaatschappijen overeenkomsten is aangegaan. Feitelijk zal Van Lanschot dus debiteuren van alle entiteiten incasseren ten behoeve van het totale kredietfaciliteit. Het is de vraag of Van Lanschot volledig kan worden voldaan na het incasseren van de debiteuren. Mogelijk zijn er debiteuren in 2 e verband verpand aan een private investeerder, die in mei 2012 een lening van ,= heeft verstrekt aan Netlijn Holding en de werkmaatschappijen. Deze lening is op haar beurt vervolgens aangewend ten behoeve van de diverse entiteiten, zonder dat het inzichtelijk is aan welke entiteit welk bedrag hiervan is toegekomen. De onderlinge rekeningcourantposities tussen de dochterondernemingen en Netlijn Holding, werden elk jaar aan het eind van ieder jaar administratief overgeboekt naar Netlijn Holding. Daardoor hebben de dochters slechts één rekening-courantrelatie, namelijk met Netlijn Holding. Aan het eind van elk jaar werd door de accountant van de gefailleerde

4 4 van 18 vennootschappen een aantal boekingen voorgedragen, welke in rekening-courant met Netlijn Holding moesten worden geboekt. De boekingen voor de jaarafsluiting van 2012 zijn echter nog niet in de administratie verwerkt. Hierdoor bestaat er ook daarom intern tussen de entiteiten thans een onvolledig en onjuist overzicht. De geldstromen van de vorderingen over en weer binnen de Netlijn-groep zijn derhalve lastig te doorgronden. Op grond van het bovenstaande heeft de curator verzocht toestemming te verlenen om deze faillissementen geconsolideerd af te wikkelen. Inleiding Netlijn is in feite in 1987 opgericht als een onderdeel van een softwarebedrijf. Begin 2000 heeft de huidige bestuurder de aandelen verworven. Netlijn houdt zich bezig met werving en selectie. Het is ook mogelijk om eerst via detachering bij de opdrachtgever te werk te worden gesteld. Netlijn werkte laatstelijk vanuit 4 vestigingen, te weten Amstelveen (hoofdkantoor), Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Vanuit die vestigingen werd de werving en selectie verzord voor vacatures op MBO+, HBO en WO niveau. Netlijn was gespecialiseerd in de vakgebieden ICT, financieel, techniek, HRM, logistiek, juridisch, officesupport en sales & marketing. In de periode is er behoorlijk geïnvesteerd en is de operatie uitgerold tot voornoemde vestigingen. Het aantal fee earners (consultants) werd in die periode verdrievoudigd. Netlijngroep ondervond echter direct tegenslag toen de economische crisis eind 2008, begin 2009 toesloeg. Netlijn had toen circa 40 consultants in dienst. Dit personeelsbestand werd hiermee afgehandeld. Door de directie van Netlijn werden vervolgens betalingsafspraken gemaakt met verhuurders en marketingpartners ter tijdelijke verlichting van de uitgaande kasstroom, welke uitgestelde betalingen zo mogelijk in de toekomst weer zouden worden ingelopen. Deze afspraken werden verlengd tot in 2012, omdat de economie zich minder snel herstelde dan eerder werd verwacht. Ondanks bovenstaande bedroeg de omzet van de Netlijn-groep in 2009 nog steeds iets meer dan ,=, stabiliseerde zich in 2010 en nam in 2011 toe tot ,=. In de genoemde jaren werd het operationele werkkapitaal gefinancierd door Van Lanschot en het negatieve groepsvermogen dat ultimo / ,= bedroeg werd feitelijk mede gefinancierd door uitstellen van de hiervoor genoemde betalingsverplichtingen, alsmede het op laten lopen van de belastingverplichtingen. Begin 2012 is door de Netlijn-groep een saneringsplan opgesteld, waarbij de crediteuren een akkoord zou worden aangeboden. Deze saneringsoperatie mislukte, omdat de verhuurder te Amsterdam weigerde medewerking te

5 5 van 18 verlenen. Hierop is door Netlijn Amsterdam medio mei 2012 (voorlopige) surseance van betaling aangevraagd met benoeming van mr. H.H. Kreikamp tot bewindvoerder. Uiteindelijk is ook deze verhuurder via de (voorlopige) surseance middels het gerechtelijk dwangakkoord meegegaan in het totale crediteurenakkoord. Ultimo juni 2012 is de surseance beëindigd door het aanbieden en homologeren van het akkoord. Gelijktijdig met het aanbieden van het akkoord en de doorgevoerde sanering is een financiering verkregen van ,= als achtergestelde lening van een private investeerder onder persoonlijke borgstelling van de bestuurder van de Netlijn-groep. De kosten van de surseance ten aanzien van de bewindvoerder, adviseurs van Netlijn-groep en het feitelijke afkoopbedrag ten behoeve van het akkoord waren hoger dan voorzien. De Netlijn-groep had dus ondanks genoemde financiële injectie ook na juni 2012 een zwakke liquiditeitspositie. Door de (voorlopige) surseance van betaling had Van Lanschot haar kredietfaciliteit in mei 2012 opgezegd, maar was zij bereid, na een verlaging van de kredietfaciliteit deze ter beschikking te houden. Wel gaf Van Lanschot aan dat de Netlijn-groep zo spoedig mogelijk zou moeten overstappen naar een andere bank. De sanering en afschrijvingen van diverse (langlopende) schulden had tot gevolg dat er boekhoudkundig in 2011 een positief resultaat van ,= werd gerealiseerd. Ondanks de perikelen in 2012 werd over dat jaar een groepsomzet gerealiseerd van ,=, maar werd wel een verlies geleden van ,=. Begin 2013 werden er besparingen doorgevoerd door in Rotterdam en Amsterdam te verhuizen naar kleinere en goedkopere panden, waardoor jaarlijks circa ,= zou kunnen worden bespaard. Naast besparing op marketingkosten en het niet vervangen van vertrekkend personeel, zouden nog verdere kostenbesparingen (kunnen) worden doorgevoerd. Hoewel naar zeggen van de directie bovenstaande in 2013 in het eerste kwartaal een kostenbesparing van 16% opleverde en een omzetgroei van 12% ten opzichte van 2012 werd gerealiseerd, werd begin april 2013 door van Lanschot Bankiers aangegeven dat zij op korte termijn zou stoppen als huisbankier en kredietverlener van de Netlijn-groep. Van Lanschot gaf aan dat op de ingestuurde pandlijsten debiteuren stonden vermeld die niet door haar konden worden gefinancierd, zodat dat het er in feite op neerkwam dat de kredietlijn van de Netlijngroep met onmiddellijke ingang, althans op zeer korte termijn met een bedrag van circa ,= zou worden verlaagd. De directie is er in die korte termijn - niet in geslaagd een herfinanciering te verkrijgen.

6 6 van 18 Daar moet wel bij worden aangetekend dat het aandeel in de omzet door detacheren ten opzichte van werving & selectie steeds meer toenam. Dat betekende ook een aanslag op de liquiditeitspositie van Netlijn nu bij detacheren later en in termijnen wordt betaald. Daar bovenop kreeg de bestuurder op 26 april 2013 een harststilstand, hetgeen het proces verder heeft versneld. Uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd dat de bestuurder en enig aandeelhouder, het eigen faillissement van de Netlijn-groep heeft aangevraagd, welk faillissement op 14 mei 2013 is uitgesproken. 1. INVENTARISATIE 1.1. Directie en organisatie De heer Dennis Kraak houdt 99% van de aandelen in FMF Holding B.V., en zijn echtgenote, C. Kraak houdt 1% van de aandelen in deze vennootschap. De heer Dennis Kraak is bestuurder van FMF Holding B.V. Laatstgenoemde is op haar beurt bestuurder en enig aandeelhouder van Netlijn Holding, die op haar beurt bestuurder en enig aandeelhouder is van Netlijn Amsterdam, Netlijn Rotterdam, Netlijn Utrecht en Netlijn Techniek. Het organigram ziet er als volgt uit. FMF Holding B.V. 100% Netlijn Holding B.V. 100% 100% 100% 100% 100% Netlijn Netlijn Netlijn Netlijn Amsterdam Rotterdam Utrecht B.V. Techniek B.V. B.V. B.V.

7 7 van Winst en verlies Geconsolideerd: 2010: verlies , : winst , : verlies , YTD: verlies ,00 De winst over 2011 is veroorzaakt door een eenmalige opbrengst voor Netlijn-groep van in totaal ,=, hetgeen een opbrengst betreft uit de hiervoor genoemde sanering, waarbij de belastingdienst en de verhuurders een deel van de openstaande vorderingen hebben kwijtgescholden. Deze regeling is in 2012 getroffen en is in de cijfers van 2011 verwerkt. Zonder deze eenmalige opbrengst was het operationele verlies in 2011 dus bijna ,= Balanstotaal Geconsolideerd: 2010: , : , : , Lopende procedures Netlijn Utrecht heeft als eiser een procedure gevoerd tegen IVL Van Leeuwen waarbij door de rechtbank Utrecht een lager bedrag is toegewezen dan door gefailleerde gevorderd. In verband daarmee is hoger beroep ingesteld bij het Hof Arnhem- Leeuwarden. De zaak staat thans voor grieven, maar is vanwege het faillissement geschorst. Het betreft het door de wederpartij aannemen van een reeds geselecteerde kandidaat achter de rug om van Netlijn Utrecht. Netlijn Utrecht vordert op grond van de door haar gehanteerde algemene voorwaarden een schadevergoeding. De curator onderzoekt of deze procedure moet worden overgenomen Verzekeringen Er zijn gebruikelijke verzekeringen afgesloten, die door de curator verder worden onderzocht. Zo mogelijk zijn deze verzekeringen opgezegd dan wel door de verzekeraar reeds wegens het faillissement per faillissementsdatum geroyeerd.

8 8 van Huur De huurovereenkomsten ter zake de kantoorpanden te Amstelveen, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam zijn ex artikel 39 Fw opgezegd door de curator (behoudens het kantoorpand te Utrecht, waarbij de verhuurder ex art. 39 Fw. heeft opgezegd). De huurachterstand ter zake het kantoorpand te Utrecht zou per faillissementsdatum reeds ,26 bedragen, welk bedrag inclusief rente, buitengerechtelijke kosten en contractuele boetes zou zijn. Er is ter zake via Van Lanschot wel een bankgarantie van ,= afgegeven. De maandelijkse huur van 7.069,12 vanaf 14 mei 2013 tot datum wederzijds beëindiging (uiterlijk 31 augustus 2013) is een boedelschuld. Ter zake het kantoorpand te Rotterdam is een huurachterstand vanaf 1 mei De maandelijkse huur bedraagt aldaar 900,= ex BTW. Daartegenover staat dat er een waarborgsom is gestort van 1.800,=. Ter zake het kantoorpand te Amsterdam is een huurvrije periode afgesproken, waarbij de betalingsverplichting pas per 1 juni 2013 loopt. De huurprijs bedraagt 940,= exclusief BTW per maand. De huur van het kantoorpand te Amstelveen is betaald tot 1 mei De maandelijkse huurprijs bedraagt 702,30 inclusief servicekosten Oorzaak faillissement De curator dient de oorzaak of oorzaken van het faillissement van de Netlijn-groep nog te beoordelen en in kaart te brengen. De bestuurder van de Netlijn-groep legt de oorzaak voor een groot gedeelte neer bij Van Landschot Bankiers nu deze in zijn ogen ten onrechte en/of te snel de spelregels van de kredietverlening heeft aangepast begin april 2013, met alle gevolgen van dien. Zoals gezegd, heeft de curator dit verder in onderzoek. Besprekingen, correspondentie en bestuderen stukken. 2. PERSONEEL 2.1. Aantal ten tijde van faillissement Netlijn Holding: 4

9 9 van 18 Netlijn Rotterdam: 9 Netlijn Utrecht: 6 Netlijn Amsterdam: Aantal in jaar voor faillissement Netlijn Holding: 4 Netlijn Rotterdam: 9 Netlijn Utrecht: 9 Netlijn Amsterdam: Datum ontslagaanzegging 16 mei 2013 Op 11 juni 2013 heeft door het UWV een gezamenlijke intake plaatsgevonden in het kantoorpand te Utrecht. Nu de intake zo laat na het uitspreken van het faillissement kon plaatsvinden, heeft de curator kort na het uitspreken van het faillissement een tweetal gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd, ook mede in verband met de doorstart, waarover meer onder 6. Bijeenkomsten, correspondentie en overleg met UWV, personeel en derden. 3. ACTIVA Onroerende zaken 3.1. Beschrijving Netlijn-groep heeft geen onroerende zaken in eigendom Verkoopopbrengst Niet van toepassing Hoogte hypotheek Niet van toepassing Boedelbijdrage Niet van toepassing.

10 10 van 18 Bedrijfsmiddelen 3.5. Beschrijving Op de locaties te Amsterdam, Amstelveen, Utrecht en Rotterdam zijn kantoorinventarissen en ICT-apparatuur aangetroffen. Voorts zijn er circa 25 IPhones aangetroffen. Daarnaast zijn aangetroffen 2 voertuigen, die werden geleast (financial lease). Deze zijn ingeleverd bij de leasemaatschappij nu de restschuld groter was dan de getaxeerde waarde. De overige voertuigen werden geleast middels operational lease. Deze voertuigen zijn reeds ingeleverd bij de leasemaatschappij Verkoopopbrengst De kantoorinventaris te Rotterdam, Amsterdam en de server te Amstelveen is verkocht in het kader van de doorstart voor een bedrag van 5.500,= (zie hierna eveneens onder 6). De inventaris te Utrecht en Amstelveen moet nog te gelde worden gemaakt. Per verslagdatum zijn er 9 IPhones verkocht voor een bedrag van 150,= per stuk Boedelbijdrage De inventaris is verpand aan Van Lanschot en in 2 e verband aan een private investeerder, maar de inventaris kwalificeert zich als een bodemzaak waarop de fiscus een bodemvoorrecht heeft zoals hieronder genoemd. Gezien de omvang van de vordering van de fiscus is de inventaris op grond van artikel 57 lid 3 Fw. door de curator ten behoeve van de belastingdienst verkocht. Voor medewerking van overname van een financial lease overeenkomst is een boedelbijdrage van 250,= verzocht en ontvangen Bodemvoorrecht fiscus De fiscus heeft een bodemvoorrecht op alle bodemzaken. De fiscus heeft geen bodembeslag gelegd. Voorraden/onderhanden werk 3.9. Beschrijving De Netlijn-groep had geen voorraad in eigendom.

11 11 van 18 Wel was er eens zogeheten detacheringsportefeuille. In het kader van de doorstart (zie onder 6) zijn hier afspraken over gemaakt. Het betrof overeenkomsten met opdrachtgevers waar diverse kandidaten waren geplaatst, die na een periode van detachering uiteindelijk in vaste dienst bij de betreffende opdrachtgever (kunnen) treden. De betreffende kandidaten zijn dan gedurende de detachering in dienst van Netlijn. Het door Netlijn aan de kandidaten betaalde uurloon wordt vermenigvuldigd met een factor, welk bedrag uiteindelijk door de opdrachtgever aan Netlijn wordt voldaan. De brutomarge tussen het door de opdrachtgever te betalen bedrag en het door Netlijn aan de kandidaat te betalen salaris, is de door Netlijn te realiseren brutomarge. Uit hoofde van deze detacheringsportefeuille was er, bij voortzetting van de overeenkomsten met de opdrachtgevers en de kandidaten, nog een brutomarge te realiseren. Reeds voor faillissementsdatum had de directie van de Netlijn-groep per 6 mei 2013 de betreffende kandidaten/werknemers ondergebracht bij een payrollbedrijf. Dit payrollbedrijf zou de betreffende opdrachtgevers factureren en de brutomarge na aftrek van de door het payrollbedrijf in rekening te brengen loonkosten - weer doorstorten naar Netlijn. Ten tijde van het uitspreken van het faillissement en in de weken daarna, bleek dat de diverse contractsovernemingen nog niet perfect waren. Met de doorstarter is dit per verslagdatum voor veel lopende overeenkomsten gezekerd, maar is nog onderwerp van onderzoek en overleg. Met diverse opdrachtgevers en kandidaten wordt nog overleg gevoerd over voortzetting en/of afkoop Verkoopopbrengst Ten aanzien van deze detacheringsportefeuille geldt dat de doorstarter aan de boedel voor deze detacheringsportefeuille een niet verrekenbaar bedrag upfront voldoet. Indien een drempelbedrag ter zake de opbrengst en hiervoor genoemde brutomarge wordt bereikt, zal de boedel met de doorstarter ter zake in de meeropbrengst delen, conform een overeengekomen verdeelsleutel. In de komende verslagperiode zal duidelijk worden welk bedrag de boedel op basis van deze earn-out regeling nog tegemoet kan zien Boedelbijdrage Niet van toepassing. Volgt uit het voorafgaande.

12 12 van 18 Andere Activa Beschrijving De curator heeft de goodwill, handelsnaam, klanten- en relatiebestand, de database, domeinnaam en dergelijke in het kader van de doorstart (zie hierna onder 6) verkocht Verkoopopbrengst Ter zake de goodwill en de handelsnaam is een bedrag van 5.000,= ontvangen. Ter zake de domeinnaam, website en database is een bedrag ontvangen van ,=. De licentiegever van de database, Carerix, die een vordering heeft in dit faillissement, is bereid na betaling van 3.200,= de licentie over te dragen aan de doorstartende partij en de database vrij te geven. De netto-opbrengst van de domeinnaam, website en database bedraagt dan ,= waarvan 10% door de boedel wordt ontvangen als boedelbijdrage. Het restant komt de pandhouder Chipsoft toe. Overleg, onderhandelingen, correspondentie, etc. 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren De totale debiteurenpositie per 23 mei 2013 bedroeg ,32. Naast ontvangen betalingen neemt dit bedrag in omvang af door enkele doorgevoerde crediteringen als gevolg van het feit dat reeds in rekening gebrachte wervings- en selectiefee s moet worden gecrediteerd, omdat de betreffende kandidaat binnen een bepaalde termijn is vertrokken bij de opdrachtgever. Per verslagdatum stond nog een bedrag open van circa ,=. 4.2 Opbrengst De boedel zal de debiteuren ten behoeve van Van Lanschot incasseren. Voor zover er na incassering van debiteuren ten behoeve van Van Lanschot nog een surplus resteert, zal worden onderzocht of hierop pandrechten van Chipsoft rusten, die een pandrecht (in 2 e verband) claimt op alle vorderingen van debiteuren waarmee Netlijn per 15 januari 2013 reeds een rechtsverhouding had. Dit is nog onderwerp van nader onderzoek.

13 13 van Boedelbijdrage p.m. Volgt uit het voorgaande. 5. BANK / ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank(en) Van Lanschot De Netlijn-groep bankierde bij Van Lanschot Bankiers. Per verslagdatum heeft Van Lanschot nog een vordering op de Netlijn-vennootschappen van circa ,=. ING De Netlijn-groep bankierde ook bij ING, maar daar zijn geen debet- en/of creditsaldo van betekenis aangetroffen. De bank dient ter zake nog een opgave te verzorgen. ABN Amro Netlijn Holding had een bankrekening bij ABN Amro met een positief saldo van circa 849,=. De curator heeft aanspraak gemaakt op dit bedrag. 5.2 Leasecontracten De curator heeft een aantal leaseovereenkomsten voor een aantal auto s aangetroffen zoals hierboven onder 3 reeds vermeld. Alle auto s zijn inmiddels geretourneerd. De geleaste of gehuurde koffieapparaten en/of kopieermachines zijn of worden opgehaald. 5.3 Beschrijving zekerheden Van Lanschot Bankiers had als zekerheid een (stil) pandrecht op debiteuren van alle Netlijn-vennootschappen en op de inventarissen. Door Chipsoft B.V. is in mei 2012 een lening van ,= verstrekt waarbij zekerheden zijn gevestigd op debiteuren, IE-rechten en de inventaris. 5.4 Separatistenpositie Van Lanschot heeft verzocht aan de curator om de debiteurenincasso ter hand te nemen.

14 14 van Boedelbijdrage De boedel ontvangt hiervoor conform separatistenregeling een boedelbijdrage. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Er hebben zich nog geen crediteuren met een eigendomsvoorbehoud bij de curator gemeld. 5.7 Reclamerechten Nog niet bekend. 5.8 Retentierechten Nog niet bekend. Overleg, correspondentie en incassomaatregelen. 6. DOORSTART / VOORTZETTEN Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden Na het uitspreken van de faillissementen hebben de consultants vanuit huis contacten onderhouden met opdrachtgevers en/of kandidaten. De feitelijke exploitatie is niet voortgezet. 6.2 Financiële verslaglegging Niet aan de orde. Doorstart 6.3 Beschrijving De curator heeft de bezittingen van de Netlijn-groep laten inventariseren, taxeren en vervolgens in de vorm van een informatiememorandum aan diverse geïnteresseerde partijen gestuurd. Uitgangspunt bij de onderhandelingen voor de doorstart waren voor de curator steeds een zo integraal mogelijke verkoop van de aan de Netlijn-groep behorende activa en activiteiten, met zoveel mogelijk behoud van werkgelegenheid en een zo hoog mogelijke opbrengst voor de crediteuren. Een belangrijk bijkomend aspect was daarbij de positie van de detacheringsportefeuille, waarbij betrokken waren een payroll bedrijf, de kandidaten en de opdrachtgevers.

15 15 van 18 Al snel bleek overigens dat van de 21 werkzame consultants er diverse consultants door het verloop van de tijd voorafgaand aan het faillissement al in gesprek waren met mogelijke nieuwe werkgevers en niet zo zeer geïnteresseerd waren in een mogelijke doorstart. Dit bemoeilijkte de doorstart (mogelijkheden). Met diverse gegadigden zijn gesprekken gevoerd. Uiteindelijk is er toch een doorstart gerealiseerd en is overeenstemming over een doorstart bereikt, waarbij 7 consultants uiteindelijk mee zijn overgegaan. De activiteiten zullen worden voortgezet vanuit Amsterdam en Rotterdam. De overige consultants zijn of kunnen weer bij een andere werkgever in dient treden. De betreffende gedetacheerde kandidaten die voorheen op de loonlijst van Netlijn stonden, zijn per 6 mei 2013 in dienst getreden bij het payrollbedrijf, zodat deze ook niet meer via de boedel worden verloond. De goodwill, handelsnaam, kantoorinventarissen te Amsterdam en Rotterdam, van waaruit de doorstart dan verder wordt gerealiseerd, en de detacheringsportefeuille is per 4 juni 2013 aan de doorstartende partij VanDoen Werving & Selectie B.V. verkocht. Ten aanzien van die detacheringsportefeuille is een earn-out regeling overeengekomen. De doorstartende partij zal voorts de huurlocatie te Amsterdam en Rotterdam in elk geval gedurende de opzegtermijn gebruiken en daarvoor een gebruiksvergoeding voldoen aan de boedel gelijk aan de te betalen huur en zo mogelijk nieuwe overeenkomsten aangaan met de verhuurders. Als dat niet het geval is, zullen deze huurlocaties uiterlijk 31 augustus 2013 bezemschoon door de doorstartende partij worden opgeleverd. 6.4 Verantwoording De kantoorinventaris is getaxeerd. De goodwill/handelsnaam en IE-rechten hebben slechts going concern enige waarde, zodat zonder de doorstart deze activa niet te gelde hadden kunnen worden gemaakt. Verder kunnen de boedelkosten enigszins worden beperkt door overname van het personeel per 3 juni De doorstart is besproken met de rechter-commissaris en deze heeft haar goedkeuring verleend. 6.5 Boedelbijdrage Ten aanzien van de verkochte IE-rechten ontvangt de curator, een boedelbijdrage van 3.680,=, zoals hiervoor vermeld.

16 16 van 18 Veelvuldig overleg met directie, bank, doorstarters, gegadigden en andere belanghebbenden. 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht De administratie is als te doen gebruikelijk veilig gesteld door Nederpel De Block & Partners en zij zal een zogeheten quick scan uitvoeren. Op het eerste oog voldoet de administratie aan de daaraan te stellen eisen. 7.2 Depot jaarrekeningen Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de laatste publicatie ziet op De vaststelling van cijfers over 2011 heeft op 2 augustus 2012 plaatsgevonden en de deponering daarvan op 17 september De jaarrekening 2010 is op 25 juli 2011 vastgesteld en op 30 augustus 2011 gedeponeerd. Daarmee zijn zowel over 2010 als 2011 de jaarrekeningen tijdig, maar niet binnen 8 werkdagen na vaststelling, gepubliceerd. 7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant Niet vereist want, gelet op de omvang van de onderneming is er sprake van een samenstellingsverklaring. 7.4 Stortingsverplichting aandelen De vennootschappen zijn meer dan 5 jaar geleden opgericht, zodat een eventuele stortingsverplichting sowieso conform de bestendige rechtspraak - zou zijn verjaard. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Wordt onderzocht. 7.6 Paulianeus handelen Wordt onderzocht. Overleg met Nederpel en bestuurder.

17 17 van CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen Salaris curator, huurpenningen van de huurlocaties, loon werknemers vanaf faillissementsdatum, kosten voor het inschakelen van Nederpel De Block & Partners en het taxeren van inventaris. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus De positie van de belastingdienst is nog onduidelijk. 8.3 Preferente vordering(en) van het UWV Nog niet bekend. 8.4 Andere preferente crediteuren Nog in onderzoek. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Nog in onderzoek. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Inmiddels hebben diverse crediteuren een vordering ingediend. Bij het tweede openbaar verslag zal een overzicht worden bijgevoegd. Het bedrag aan concurrente crediteuren is nog onbekend. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. Aanschrijven en inventariseren van crediteuren. 9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartijen Niet van toepassing. 9.2 Aard procedure Niet van toepassing.

18 18 van Stand procedure Niet van toepassing. 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke wijze het faillissement kan worden afgewikkeld Plan van aanpak - De afwikkeling van de doorstart met de daaraan verbonden detacheringsportefeuille moet verder worden geëffectueerd; - De inventarissen te Amstelveen en Utrecht moeten te gelde worden gemaakt; - De debiteuren moeten worden geïncasseerd; - de crediteuren zullen worden geïnventariseerd; - De administratie zal verder worden onderzocht. Verder moet er gekeken worden of er paulianeus is gehandeld en of er onbehoorlijk is bestuurd. - Met de verhuurders zal overleg moeten worden gevoerd over de oplevering van de gehuurde locaties. - Verder zullen er diverse gesprekken gevoerd moeten worden om een completer beeld te krijgen van de oorzaak of oorzaken van het faillissement en verder alles wat naar voren komt Indiening volgend verslag Het tweede geconsolideerde verslag volgt uiterlijk op 15 september 2013, waarbij dan naast crediteurenlijsten, tevens een tussentijds financieel verslag zal worden bijgevoegd. Volgt uit het voorgaande. Amsterdam, 14 juni 2013 E.P. Pandelitschka Curator

VIERDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

VIERDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET VIERDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Netlijn Holding B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende

Nadere informatie

ZEVENDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

ZEVENDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET ZEVENDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende te (1185

Nadere informatie

ZESDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

ZESDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET ZESDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende te (1185 ZS)

Nadere informatie

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Netlijn Holding B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende

Nadere informatie

: mr. C.M. de Breet : Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam, (Tel. 020-521 66 99; fax. 020-521 66 90)

: mr. C.M. de Breet : Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam, (Tel. 020-521 66 99; fax. 020-521 66 90) EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Sneltax Jeko B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1043 AJ) Amsterdam aan

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Europay B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1401 EC) Bussum, aan de Hooftlaan

Nadere informatie

VIJFDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

VIJFDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET VIJFDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Distribution B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Hakbijl B.V. Hakbijl B.V. t.h.o.d.n. Hakbijl Glas, statutair gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te (8211 AS) Lelystad,

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Europay B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1401 EC) Bussum, aan de Hooftlaan

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement J.H. ter Borgh Beheer B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1339 XP) Almere, aan de Tenerifestraat 25,

Nadere informatie

Sterre en Tijl hield zich bezig met de verkoop van (kinder)meubels, speelgoed en baby- en kinderkleding

Sterre en Tijl hield zich bezig met de verkoop van (kinder)meubels, speelgoed en baby- en kinderkleding EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Sterre & Tijl Amsterdam B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1077

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Big L Jeans Almere B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1353 BC) Almere,

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Europay B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1401 EC) Bussum, aan de Hooftlaan

Nadere informatie

OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG 1 EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG 1 EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG 1 EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1. In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow B.V., t.h.o.d.n. Kinderdagverblijf Dribbel en Kinderdagverblijf The Rainbow, statutair

Nadere informatie

VIERDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

VIERDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET VIERDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Distribution B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende

Nadere informatie

: WBS hield zich bezig met het uitvoeren van schilderwerken. 2013: 546.812,- 2012: 660.362,- 2011: 434.150,- 2010: 557.258,-

: WBS hield zich bezig met het uitvoeren van schilderwerken. 2013: 546.812,- 2012: 660.362,- 2011: 434.150,- 2010: 557.258,- EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap: WBS Onderhoud En Dienstverlening B.V., statutair gevestigd te Almere en kantoorhoudende te (1319

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Hakbijl B.V. Hakbijl B.V. t.h.o.d.n. Hakbijl Glas, statutair gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te (8211 AS) Lelystad,

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Jeha Wooncentrum Dronten B.V., statutair gevestigd te Dronten en kantoorhoudende te (8253

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meyson Reclame B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1096

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ronday B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1022 WZ)

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Kinderopvang De Dotterbloem B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1334 DT) Almere, aan

Nadere informatie

7. Stichting OCA Betalingsverkeer, hierna te noemen: Stichting OCA Betalingsverkeer ;

7. Stichting OCA Betalingsverkeer, hierna te noemen: Stichting OCA Betalingsverkeer ; VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de vennootschappen naar buitenlands recht: 1. Health & Wellness Concepts Ltd., hierna te noemen: HWC ; 2. HWC Distributor

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Commissionairs en makelaars in effecten, beleggingsadviseurs (blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel).

Activiteiten onderneming : Commissionairs en makelaars in effecten, beleggingsadviseurs (blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel). EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap: Aïcha Holding B.V., statutair gevestigd te (1333 BZ) Almere, aan de Walmolenstraat 21, ingeschreven

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Handelsactiviteiten in de levensmiddelenbranche alsmede het verpakken van kruiden op maat.

Activiteiten onderneming : Handelsactiviteiten in de levensmiddelenbranche alsmede het verpakken van kruiden op maat. TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap: Concept Food B.V., handelend onder de naam De Kruidenmarkt, statutair gevestigd te Almere en kantoorhoudende

Nadere informatie

: mr. R. Meulenberg : Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam. (Tel. 020-521 66 99; fax. 020-521 66 90)

: mr. R. Meulenberg : Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam. (Tel. 020-521 66 99; fax. 020-521 66 90) TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1. In het faillissement van de commanditaire vennootschap Super Kids Nederland C.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1317 RL) Almere, aan

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van de besloten vennootschappen:

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van de besloten vennootschappen: VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Blaauwbroek Bureau Voor Vraaggestuurde Zorg B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow Holding B.V. statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1339 BJ) Almere aan de

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement de besloten vennootschap A.P. van der Heijden B.V., tevens handelend onder de naam Van der Heijden Herenmode, statutair gevestigd

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET VIJFDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Sneltax Jeko B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1043

Nadere informatie

: WBS hield zich bezig met het uitvoeren van schilderwerken. 2013: 546.812,- 2012: 660.362,- 2011: 434.150,- 2010: 557.258,-

: WBS hield zich bezig met het uitvoeren van schilderwerken. 2013: 546.812,- 2012: 660.362,- 2011: 434.150,- 2010: 557.258,- DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap: WBS Onderhoud en Dienstverlening B.V., statutair gevestigd te Almere en kantoorhoudende te (1319

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. SunConnex Distribution B.V., statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magtrade B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1083 HJ)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Innosolar B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow B.V., t.h.o.d.n. Kinderdagverblijf Dribbel en Kinderdagverblijf The Rainbow, statutair gevestigd

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Westher Hotel Supply B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1339 HR) Almere, aan de Smaragdhof

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Muller Hoekstra Vastgoed B.V., statutair gevestigd te Bussum en kantoorhoudende te (1394 AZ) Nederhorst

Nadere informatie

Volgens opgave van de bestuurders is er vanaf 2008 tot en met 2014 geen omzet gerealiseerd.

Volgens opgave van de bestuurders is er vanaf 2008 tot en met 2014 geen omzet gerealiseerd. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Belastingvriendin B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage en kantoorhoudende

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Silger B.V., statutair gevestigd te Almere en aldaar kantoorhoudende, aan de Kantjilstraat

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap De Nieuwe Secretaresse B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1339 BM) Almere, aan de

Nadere informatie

1. C/16/13/1206 F 3. C/16/13/1225 F

1. C/16/13/1206 F 3. C/16/13/1225 F Keizersgracht 620 t +31 (0)20 521 6699 info@certalegaladvocaten.nl Stichting Derdengelden 1017 ER Amsterdam f +31 (0)20 521 6690 www.certalegal.nl Certa Legal ABN AMRO 24.03.48.370 Bijlage(n): Kopie: TWEEDE

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam (Tel. 020-521 66 99; fax 020-521 66 90) SBI-code: 78202 uitleenbureaus

Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam (Tel. 020-521 66 99; fax 020-521 66 90) SBI-code: 78202 uitleenbureaus EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Big Power B.V., gevestigd te (1055 RD) Amsterdam, aan Willem de

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Europay B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1401 EC) Bussum, aan de Hooftlaan

Nadere informatie

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Europay B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1401 EC) Bussum, aan de Hooftlaan

Nadere informatie

ACHTSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

ACHTSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET ACHTSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Partner Plant B.V., statutair gevestigd te Aalsmeer en kantoorhoudende te (1424 LD) De Kwakel,

Nadere informatie

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Le Papillon Europe B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magtrade B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1083 HJ)

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement Shortstay Amsterdam B.V., tevens handelend onder de naam AAA Shortstay Amsterdam Apartments, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Lafin B.V. (voorheen genaamd mr. Robert Moszkowicz B.V.), tevens handelend onder de naam Juristengroep

Nadere informatie

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap 707 Brand Communications B.V., tevens handelend onder de namen BOWINGS en 707WINGS, statutair gevestigd

Nadere informatie

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder.

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Selim Onroerend Goed B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DANTZIG AAN DE AMSTEL B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van AlleKleur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1013 CP) Amsterdam, aan de Van Diemenstraat 170,

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boat to Business Events B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Europay B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1401 EC) Bussum, aan de Hooftlaan

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET In de voorlopige surseance van betaling van de besloten vennootschap Smit Beheer B.V., tevens handelend onder de naam Sunny Garden gevestigd

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Marlon & Co International B.V., gevestigd te (1171 VC) Badhoevedorp, aan de Sloterweg 303 D, ingeschreven

Nadere informatie

In de faillissementen van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid:

In de faillissementen van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: 1. Intact Ecodesign B.V., hierna te noemen: Intact Ecodesign,

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf E. Hoogeweg

Nadere informatie

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag is mede gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie en andere betrokkenen.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag is mede gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie en andere betrokkenen. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Lafin B.V. (voorheen genaamd mr. Robert Moszkowicz B.V.), tevens handelend onder de naam Juristengroep

Nadere informatie

ZEVENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET

ZEVENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET ZEVENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de volgende besloten vennootschap Deinum Schoon B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (2031 DD) Haarlem

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADAD Productions B.V., gevestigd te (1078 XG) Amsterdam, aan de Zoomstraat

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten (Keizersgracht 620, 1017 ER AMSTERDAM) (Tel. 020-521 66 99; fax. 020-521 66 90)

Certa Legal Advocaten (Keizersgracht 620, 1017 ER AMSTERDAM) (Tel. 020-521 66 99; fax. 020-521 66 90) DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de volgende besloten vennootschap Deinum Schoon B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (2031 DD) Haarlem

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 november 2013. Gegevens onderneming: Beukenoot Beheer BV, gevestigd te Loenen aan de Hoofdweg 131

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 november 2013. Gegevens onderneming: Beukenoot Beheer BV, gevestigd te Loenen aan de Hoofdweg 131 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 november 2013 Gegevens onderneming: Beukenoot Beheer BV, gevestigd te Loenen aan de Hoofdweg 131 Faillissementsnummer : C16/13/1088 Datum uitspraak : 1 oktober

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van: 1. Gras-Chem Holland B.V, statutair gevestigd te Veenendaal, gevestigd te (1314 BD) Almere aan Randstad 21

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 3 Datum: 14 februari 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

DERDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Global Gold Group B.V., gevestigd te (1016 CG)

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOUWBEDRIJF ROAP

Nadere informatie

NEGENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET

NEGENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET NEGENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HGN B.V. (hierna te noemen HGN ), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement Zesdaagse Amsterdam B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende (1161 AK) Venenweg 15 A te Zwanenburg, ingeschreven

Nadere informatie

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011 Gegevens onderneming : Kr. van Lienden Transport en Expeditie BV, statutair gevestigd te Rhenen en voorheen feitelijk gevestigd te (3921 AC) Elst (Utr)

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) : Sam-Sam exploiteerde zeven winkels voor de verkoop van kleding en modeaccessoires.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) : Sam-Sam exploiteerde zeven winkels voor de verkoop van kleding en modeaccessoires. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 1 Datum: 16 september 2015 Gegevens onderneming (hierna: "Sam-Sam") Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 11 augustus

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/684 NL:TZ:0000000751:F001 15-09-2015 Mr. M. Jansen mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Badkamer

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 8 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/809 NL:TZ:0000003583:F001 10-11-2015 mr. R. Meulenberg mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 Gegevens failliet : Peeman Elektrotechniek B.V., kantoorhoudende te Houten aan Stuwmeer 113; Kvknummer : 30177290 Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Sunconnex Distribution B.V., statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 5 Datum: 11 augustus 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: , fax: ) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: , fax: ) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Hakbijl B.V. Hakbijl B.V. t.h.o.d.n. Hakbijl Glas, statutair gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te (8211 AS) Lelystad,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/14/940 NL:TZ:0000002303:F001 21-10-2014 mr. R. Meulenberg mr. C.P. Lunter Algemeen Gegevens onderneming WBS Onderhoud en Dienstverlening

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: VSL NUTH B.V. Datum: 6 november 2015 Nummer: verslag 8 Gegevens onderneming : VSL NUTH B.V. Dossiernummer : F03130002 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013 Gegevens failliet : Bolwerk Talen B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Lucasbolwerk 5; Kvknummer : 30142594 Faillissementsnummer

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2013 Gegevens failliet: Fysiologix B.V. h.o.d.n. stopmijntennisarm.nu Faillissementsnummer: F.16/13/0 Datum uitspraak: 8 januari 2013 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG ADVOCATEN I MEDIATORS Nummer 2 Datum 5 december 2014 Gegevens onderneming Handelsregister Adres Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Adres curator Telefoon Fax E-mail Rechter-commissaris

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG SURSEANCE (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG SURSEANCE (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG SURSEANCE (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 1 Datum: 13 januari 2014 Gegevens onderneming (hierna: "CTW OG") Faillissements-/ surseancenummer,

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET tevens EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Stichting Ingrin Faillissementsnummer : 08/434 F Datum uitspraak : 5 september 2008 Curator : mr. L.I. Boes

Nadere informatie

IWS Internationale Werving & Selectie (HBO/WO) B.V. 12/397 F. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTKEL 73a FAILLISSEMENTSWET. 19 juni 2012 20 juli 2012

IWS Internationale Werving & Selectie (HBO/WO) B.V. 12/397 F. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTKEL 73a FAILLISSEMENTSWET. 19 juni 2012 20 juli 2012 Rechtbank Amsterdam Kenmerk 12/397 F Datum faillissement: 19 juni 2012 Rechter-commissaris: mr. M.J.E. Geradts IWS Internationale Werving & Selectie (HBO/WO) B.V. 12/397 F EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTKEL

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/288 NL:TZ:0000006207:F001 17-05-2016 mr. R. Meulenberg mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie