TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Netlijn Holding B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende te (1185 ZS) Amstelveen aan de Spinnerij 59, hierna te noemen Netlijn Holding 2. Netlijn Amsterdam B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende te (1014 BJ) Amsterdam aan de Contactweg 131, hierna te noemen Netlijn Amsterdam ; 3. Netlijn Rotterdam B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te 3011 KD Rotterdam aan de Goudsesingel 152, unit 3.10, hierna te noemen Netlijn Rotterdam ; 4. Netlijn Utrecht B.V., statutair gevestigd te Utrecht, feitelijk kantoorhoudende te (3584 AA) Utrecht aan het Herculesplein 42, hierna te noemen Netlijn Utrecht ; 5. Netlijn Techniek B.V., statutair gevestigd te Amstelveen en kantoorhoudende te (1185 ZS) Amstelveen aan de Spinnerij 59, hierna ook te noemen Netlijn Techniek. Faillissementsnummers : 1. F.13/13/ F.13/13/ F.13/13/ F.13/13/ F.13/13/356 Faillissementsdatum : 14 mei 2013 Verslagnummer : 02 Datum : 13 september 2013 Rechter-commissaris : mr. C.P. Bleeker Curator : mr. E.P. Pandelitschka Adres curator : Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam, (Tel ; fax ) Activiteiten onderneming : Netlijn Holding Het deelnemen in, het voeren van beheer over bedrijven die zich richten op bemiddeling in arbeidskrachten en/of het leveren van daaraan bijdragende producten en diensten. Netlijn Amsterdam Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, het verzorgen van arbeidsbemiddeling alsmede de werving en selectie/executive search van top- en kaderfuncties.

2 2 van 14 Netlijn Rotterdam Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Netlijn Utrecht Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en verrichten van alle (overige) financiële en commerciële activiteiten. Netlijn Techniek Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, het verzorgen van arbeidsbemiddeling alsmede de werving en selectie/executive search van top- en kaderfuncties. Omzetgegevens (geconsolideerd) : Q1 : ,= 2012 : ,= 2011 : ,= Personeel per faill. datum : Netlijn Holding: 4 Netlijn Rotterdam: 9 Netlijn Amsterdam: 6 Netlijn Utrecht: 6 Netlijn Techniek: - Verslagperiode : 14 juni t/m 12 september 2013 Uren in verslagperiode v/a 14 juni t/m 10 september 2013 : 214 uur (bijlage 1) Bestede uren totaal : 435 uur Saldo faillissementsrekening : ,83 (bijlage 2). Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag is mede gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie, werknemers, opdrachtgevers, verhuurder, en overige betrokkenen. Voor vervreemdingen en/of schikkingen genoemd in dit verslag is toestemming verleend door de rechter-commissaris.

3 3 van 14 Consolidatie Inleiding 1. INVENTARISATIE 1.1. Directie en organisatie De heer Dennis Kraak houdt 99% van de aandelen in FMF Holding B.V., en zijn echtgenote, C. Kraak houdt 1% van de aandelen in deze vennootschap. De heer Dennis Kraak is bestuurder van FMF Holding B.V. Laatstgenoemde is op haar beurt bestuurder en enig aandeelhouder van Netlijn Holding, die op haar beurt bestuurder en enig aandeelhouder is van Netlijn Amsterdam, Netlijn Rotterdam, Netlijn Utrecht en Netlijn Techniek. Het organigram ziet er als volgt uit. FMF Holding B.V. 100% Netlijn Holding B.V. 100% 100% 100% 100% 100% Netlijn Netlijn Netlijn Netlijn Amsterdam B.V. Rotterdam B.V. Utrecht B.V. Techniek B.V.

4 4 van Winst en verlies Geconsolideerd: 2010: verlies , : winst , : verlies , YTD: verlies ,00 De winst over 2011 is veroorzaakt door een eenmalige opbrengst voor Netlijn-groep van in totaal ,=, hetgeen een opbrengst betreft uit de hiervoor genoemde sanering, waarbij de belastingdienst en de verhuurders een deel van de openstaande vorderingen hebben kwijtgescholden. Deze regeling is in 2012 getroffen en is in de cijfers van 2011 verwerkt. Zonder deze eenmalige opbrengst was het operationele verlies in 2011 dus bijna ,= Balanstotaal Geconsolideerd: 2010: , : , : , Lopende procedures In het eerste verslag is melding gemaakt van een procedure die wordt gevoerd tegen IVL van Leeuwen. De komende verslagperiode zal de curator onderzoeken of de procedure moet worden overgenomen Verzekeringen De verzekeringen zijn door de curator opgezegd, waardoor de boedel in totaal een bedrag heeft kunnen incasseren van 3.689,50 aan restitutie verzekeringspremie Huur De huurovereenkomsten zijn ex artikel 39 Fw opgezegd. De kantoorpanden te Amsterdam en Rotterdam zijn door de doorstarter per 1 juni 2013 gehuurd van de boedel tot 31 augustus jl. Vanaf 1 september huurt de doorstarter rechtstreeks van de respectievelijke verhuurders. De doorstarter heeft ter zake bovengenoemde periode aan de boedel aan huur voldaan een bedrag van 5.967,96 inclusief BTW. De locatie te Utrecht is per 31 augustus jl. opgeleverd, terwijl de locatie te

5 5 van 14 Amstelveen inmiddels is ontruimd, maar nog niet bezemschoon opgeleverd. Ter zake zal met de verhuurder nog overleg plaatsvinden Oorzaak faillissement De komende periode zal de curator verder de oorzaak of oorzaken van het faillissement beoordelen en in kaart brengen. Besprekingen, correspondentie en bestuderen stukken. 2. PERSONEEL 2.1. Aantal ten tijde van faillissement Netlijn Holding: 4 Netlijn Rotterdam: 9 Netlijn Utrecht: 6 Netlijn Amsterdam: Aantal in jaar voor faillissement Netlijn Holding: 4 Netlijn Rotterdam: 9 Netlijn Utrecht: 9 Netlijn Amsterdam: Datum ontslagaanzegging 16 mei 2013 Zie ook het eerste verslag. Bijeenkomsten, correspondentie en overleg met UWV, personeel en derden. 3. ACTIVA Onroerende zaken 3.1. Beschrijving Netlijn-groep heeft geen onroerende zaken in eigendom.

6 6 van Verkoopopbrengst Niet van toepassing Hoogte hypotheek Niet van toepassing Boedelbijdrage Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.5. Beschrijving Inmiddels is de kantoorinventaris zoals aangetroffen in de vestigingen Amstelveen en Utrecht via BVA Auctions geveild. De netto veilingopbrengst na aftrek van de courtage van BVA Auctions van 10% en de kosten van het opschonen van diverse computers bedraagt ,41. Niet alle verkochte kavels zijn betaald en bovendien zijn nog niet alle kavels zijn verkocht. Deze kavels gaan op 16 oktober a.s. in een volgende veiling mee. De komende verslagperiode zal de boedel de genoemde opbrengst van BVA ontvangen en ook verwacht de curator nog een extra opbrengst uit de volgende veiling. Daarnaast zijn er enkele i-phones verkocht aan het voormalig personeel waarmee een bedrag van 2.400,= is gerealiseerd ten behoeve van de boedel Verkoopopbrengst Tevens nog af te wachten na de eindafrekening van BVA Boedelbijdrage 3.8. Bodemvoorrecht fiscus De fiscus heeft een bodemvoorrecht op alle bodemzaken. De fiscus heeft geen bodembeslag gelegd.

7 7 van 14 Voorraden/onderhanden werk 3.9. Beschrijving De Netlijn-groep had geen voorraad in eigendom. Zoals omschreven in het eerste verslag heeft de curator een detacheringsportefeuille aangetroffen. Deze detacheringsportefeuille is verkocht in het kader van de doorstart. Enkele opdrachtgevers waren niet bereid met de doorstarter door te gaan en/of de kandidaten hadden geen fiducie in voortzetting van hun werkzaamheden bij de betreffende opdrachtgever via de doorstarter of het Payroll bedrijf. Met enkele opdrachtgevers zijn inmiddels afspraken gemaakt over afkoop. Voor zover nog geen afspraken zijn gemaakt, zal de curator verder overleg voeren en zo nodig (rechts)maatregelen treffen Verkoopopbrengst Ten aanzien van de genoemde detacheringsportefeuille wordt verwezen naar hetgeen is vermeld in het eerste verslag. Met de doorstarter zal nader overleg plaatsvinden over de bedragen die inmiddels zijn geïncasseerd door haar ter zake de detacheringsportefeuille. In de komende verslagperiode zal blijken of er ook daadwerkelijk een meeropbrengst wordt gerealiseerd conform de overeengekomen verdeelsleutel. Dan wordt ook duidelijk of de boedel nog een earn-out bedrag tegemoet kan zien. Ten aanzien van de afkoop van enige opdrachtgevers die reeds plaatsvond in de maand mei 2013 is een bedrag van ,91 inclusief BTW ontvangen. Voor een geslaagde werving en selectie per 16 mei 2013 heeft de boedel een bedrag van 6.050,= inclusief BTW geïncasseerd. Daarnaast is een margeafdracht ontvangen van het payroll-bedrijf tot en met 6 mei van 1.854,02. Ter zake de in 3.9 genoemde afkoop is op de derdenrekening van de curator inmiddels een bedrag ontvangen. Het ter zake aan de boedel toekomende bedrag van ,79 zal deze maand nog worden overgemaakt naar de boedelrekening Boedelbijdrage Niet van toepassing.

8 8 van 14 Volgt uit het voorafgaande. Andere Activa Beschrijving De curator heeft de goodwill, handelsnaam, klanten- en relatiebestand, de database, domeinnaam en dergelijke in het kader van de doorstart (zie hierna onder 6) verkocht Verkoopopbrengst De curator heeft inmiddels bij het voormalig personeel ten laste van de boedel gebrachte bekeuringen geïncasseerd, waarmee een bedrag van 143,10 is gemoeid. De doorstartende partij heeft tevens de door Netlijn in Rotterdam gebruikte parkeervergunningen overgenomen en daarvoor een bedrag voldaan van 525,=. Inmiddels is echter gebleken dat deze parkeervergunning toch niet zouden zijn betaald en zouden deze door de gemeente als gevolg van het faillissement zijn ingetrokken. Tussen de boedel en de doorstartende partij vindt hierover overleg plaats. Overleg, onderhandelingen, correspondentie, etc. 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren Door de boedel is de debiteurenincasso voortvarend ter hand genomen, waardoor vrijwel alle debiteuren de openstaande factuur hebben voldaan. Enkele debiteuren voldoen in termijnen, nu dit ook met Netlijn zo was afgesproken in het kader van de garantieregeling. Door de debiteuren is vanaf faillissementsdatum een bedrag van ,05 gestort op de g-rekening van Netlijn, welk bedrag Van Lanschot Bankiers inmiddels heeft overgemaakt naar de belastingdienst. De curator heeft bij de belastingdienst aanspraak gemaakt op dit bedrag, dat per verslagdatum nog niet is ontvangen. Per verslagdatum staat nog open aan debiteuren een bedrag van ,13. Van

9 9 van 14 Lanschot heeft nog te vorderen van Netlijn een bedrag van , Opbrengst Van Lanschot zal dus met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen worden voldaan. 4.3 Boedelbijdrage De curator heeft in het kader van de debiteurenincasso inmiddels een boedelbijdrage ontvangen van ,02, welk bedrag ook is bijgeschreven op de boedelrekening. Aan Van Lanschot is juist weer een afdracht gedaan waardoor zij nog het in 4.1 genoemde bedrag te vorderen heeft. De boedel ontvangt nog wel een aanvullende boedelbijdrage van 1.483,99, welk bedrag net na verslagdatum wordt overgemaakt naar de boedelrekening. Volgt uit het voorgaande. 5. BANK / ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank(en) Van Lanschot De vordering van Van Lanschot bedraagt per heden nog ,06. Het ziet ernaar uit dat Van Lanschot uit de debiteurenincasso in dit faillissement geheel kan worden voldaan. ING ABN Amro Het saldo bij de ABN Amro van 859,81 is inmiddels bijgeschreven op de boedelrekening. 5.2 Leasecontracten Alle leaseovereenkomsten zijn opgezegd en de leaseobjecten zijn geretourneerd. 5.3 Beschrijving zekerheden

10 10 van Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdrage 5.6 Eigendomsvoorbehoud Er hebben zich nog geen crediteuren met een eigendomsvoorbehoud bij de curator gemeld. 5.7 Reclamerechten Nog niet bekend. 5.8 Retentierechten Nog niet bekend. Overleg, correspondentie en incassomaatregelen. 6. DOORSTART / VOORTZETTEN Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging Niet aan de orde. Doorstart 6.3 Beschrijving Met de doorstartende partij is een earn-out regeling aangegaan, die in de komende verslagperiode(s) nader zal worden geëffectueerd. 6.4 Verantwoording

11 11 van Boedelbijdrage Veelvuldig overleg met directie, bank, doorstarters, gegadigden en andere belanghebbenden. 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht Door Nederpel De Block & Partners is een quickscan uitgevoerd van de administratie(s) ten aanzien van alle betrokken vennootschappen. Naar aanleiding daarvan zijn er enkele vragen die met de bestuurder zullen worden besproken, maar zo op het eerste gezicht is aan de boekhoudplicht voldaan. 7.2 Depot jaarrekeningen 7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur Vooralsnog heeft de curator geen indicatie dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. 7.6 Paulianeus handelen Wordt onderzocht. Overleg met Nederpel en bestuurder. 8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen De curator heeft de inventaris laten taxeren en heeft Nederpel de Block & Partners

12 12 van 14 ingeschakeld voor het veiligstellen van de administratie en het doen uitvoeren van een quickscan, welke kosten inmiddels zijn voldaan. Door de verhuurders is tot op heden een bedrag van ,89 ingediend ter zake de huurpenningen vanaf faillissementsdatum. Daarnaast zullen het salaris van de curator, de boedelvordering van het UWV moeten worden afgewacht. Netlijn Holding B.V ,75 (huur ex artikel 39 Fw) Netlijn Amsterdam B.V ,10 (huur ex artikel 39 Fw) Netlijn Rotterdam B.V ,= (huur ex artikel 39 Fw) Netlijn Utrecht B.V ,36 (huur ex artikel 39 Fw) 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus Netlijn Holding B.V ,35 Netlijn Amsterdam B.V ,31 Netlijn Rotterdam B.V ,30 Netlijn Utrecht B.V , Preferente vordering(en) van het UWV Nog niet bekend. 8.4 Andere preferente crediteuren Nog in onderzoek.

13 13 van Aantal concurrente crediteuren Netlijn Holding B.V. 12 Netlijn Amsterdam B.V. 8 Netlijn Rotterdam B.V. 4 Netlijn Utrecht B.V Bedrag concurrente crediteuren Netlijn Holding B.V ,76 Netlijn Amsterdam B.V ,22 Netlijn Rotterdam B.V ,43 Netlijn Utrecht B.V ,= 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. Aanschrijven en inventariseren van crediteuren. 9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartijen Niet van toepassing.

14 14 van Aard procedure Niet van toepassing. 9.3 Stand procedure Niet van toepassing. 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke wijze het faillissement kan worden afgewikkeld Plan van aanpak - De afwikkeling van de doorstart met de daaraan verbonden detacheringsportefeuille moet verder worden geëffectueerd; - Met diverse opdrachtgevers moet overleg plaatsvinden over afkoop; - De inventarissen te Amstelveen en Utrecht zijn inmiddels (op enkele kavels na) geveild en de afwikkeling daarvan moet nog plaatsvinden; - De debiteuren moeten verder worden geïncasseerd; - de crediteuren zullen verder worden geïnventariseerd; - De administratie zal verder worden onderzocht. Verder moet er gekeken worden of er paulianeus is gehandeld en of er onbehoorlijk is bestuurd. - Met de verhuurder te Amstelveen zal overleg moeten worden gevoerd over de oplevering van de gehuurde locatie; - Verder zullen er diverse gesprekken gevoerd moeten worden om een completer beeld te krijgen van de oorzaak of oorzaken van het faillissement en verder alles wat naar voren komt Indiening volgend verslag Het derde geconsolideerde verslag volgt uiterlijk op 15 december Volgt uit het voorgaande. Amsterdam, 13 september 2013 E.P. Pandelitschka Curator

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende vennootschappen: 1. Playlogic Entertainment N.V., voorheen genaamd 24/7 Gaming Group N.V.,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET In de voorlopige surseance van betaling van de besloten vennootschap Smit Beheer B.V., tevens handelend onder de naam Sunny Garden gevestigd

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : The Visual Identity Management Group B.V. Faillissementsnummer : C/13/13/693 F Datum uitspraak : 28 oktober 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 5 mei 2011. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV;

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 5 mei 2011. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV; EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV d.d. 5 mei 2011 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV; Handelsnaam: : idem Adres: : Ambachtsweg 8,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 21 augustus 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap B.I.T. Beveiligingen Installaties & Telecom B.V. statutair gevestigd te Reeuwijk kantoorhoudende

Nadere informatie

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 20 januari 2011 Gegevens failliet : Flexrent Autoverhuur Waalwijk B.V. Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 15 februari 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Verhago Assuradeuren B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage, kantoorhoudende te Capelle aan

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerden : Meerdal BV/ Faillissement Erny van Reijmersdal Winkels BV/ Faillissement Erny Shops BV/ Faillissement The Sample Shop BV/ Faillissement

Nadere informatie