Extended Master Organization Studies. Samenvattingen onderzoeksresultaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Extended Master Organization Studies. Samenvattingen onderzoeksresultaten"

Transcriptie

1 Extended Master Organization Studies Samenvattingen onderzoeksresultaten editie

2 VOORWOORD Extended Master De Extended Master Organization Studies van Tilburg University combineert wetenschappelijk onderwijs en onderzoek met diepgaande werkervaring in één van de deelnemende partnerorganisaties. Deze masterstudie slaat een brug tussen het onderwijsprogramma en de organisaties waarin de studenten hun carrière starten. De zesde editie van de Extended Master Organization Studies startte in De studenten volgden eerst een half jaar lang diverse vakken en startten daarna per 1 februari 2014 bij één van de 14 partnerorganisaties. De meeste partnerorganisaties steunen al een aantal jaar de Extended Master. De studenten werkten één jaar lang aan diverse interessante onderwerpen en projecten bij de organisaties, verrichtten tegelijkertijd een onderzoek dat resulteerde in een afstudeerscriptie: de masterthesis. Zij ontwikkelden zich in één jaar tot junior beroepsbeoefenaars en ontvangen hun diploma op 9 maart Kennisoverdracht Alle studenten hebben een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt op zowel professioneel als persoonlijk gebied. Bewijzen daarvoor liggen onder andere in het grote aantal studenten dat voor korte of langere tijd bij de partnerorganisatie kan blijven werken of elders een baan heeft gevonden. Het meest tastbare eindresultaat van de Extended Master is echter de masterthesis. Daarin wordt de theoretische kennis uit de studie toegepast op alledaagse vraagstukken in organisaties. In deze bundel doen de studenten kort en bondig verslag de belangrijkste resultaten van hun uiteenlopende onderzoeken. Zodat de opgedane kennis kan worden gedeeld met de deelnemende organisaties en met buitenstaanders. De kennisoverdracht tussen universiteit en partnerorganisaties over en weer vormt inmiddels al meer dan 5 jaar een drijvende kracht achter de Extended Master. Op deze plaats daarvoor een woord van dank aan alle betrokken organisaties, collega s en (oud)studenten. We hopen dat het lezen van de samenvattingen in deze bundel naar meer smaakt: meer kennisoverdracht en meer samenwerking. Martyna Janowicz opleidingsdirecteur Departement Organization Studies

3 Partnerorganisatie: Amarant Groep Student: Marcella Janssen Thesis-titel: An understanding of employee behavior in an organizational change setting through the theory of planned behavior and the moderating effect of training Het implementeren van veranderingen kan cruciaal zijn voor de prestaties en het voortbestaan van organisaties. Succes van veranderinitiatieven binnen organisaties is echter niet gegarandeerd. Een reden voor onsuccesvolle veranderingen binnen organisaties is de weerstand van medewerkers. Organisaties hebben te maken met de (on)bereidwilligheid van medewerkers om de geïnitieerde verandering te gebruiken. Managers zouden in staat moeten zijn om het gedrag van hun medewerkers te begrijpen, voorspellen en beïnvloeden zodat de succes van veranderinitiatieven vergroot wordt. Met behulp van de theorie van gepland gedrag wordt onderzocht hoe houding, subjectieve norm en eigen effectiviteit de intentie om gedrag te vertonen bij medewerkers beïnvloed en wat de invloed van training is. In hoeverre zijn (i) houding, (ii) subjectieve norm en (iii) eigen effectiviteit gerelateerd aan de intentie om gedrag te vertonen bij medewerkers in een verander setting binnen organisaties, en in hoeverre heeft training een modererend effect? Data voor het onderzoek is verzameld door middel van elektronische vragenlijsten die ingevuld zijn door 188 medewerkers van Amarant Groep. Met de data is het volledige model drie keer getoetst. Er zijn significante positieve verbanden vastgesteld tussen (i) houding, (ii) subjectieve norm en (iii) eigen effectiviteit en intentie om gedrag te vertonen in een verander setting. De sterkte van de relaties verschilt per onderzocht gedrag. Training was geen moderator op deze relaties, maar had wel een directe positieve relatie met intentie om gedrag te vertonen. Organisaties kunnen de theorie van gepland gedrag gebruiken als tool om gedrag van medewerkers te begrijpen, voorspellen en beïnvloeden in een verander setting. Hierdoor kunnen interventies dusdanig ontwikkeld worden zodat succes van veranderinitiatieven binnen organisaties vergroot wordt.

4 Partnerorganisatie: Birch Consultants Student: Florence Gerono Thesis-titel: Generations in collaborations Op dit moment zijn er vier verschillende generaties werkzaam in organisaties. Verschillen in waarden en gedrag kunnen spanningen veroorzaken die een negatieve invloed hebben op samenwerkingen. Vertrouwen, betrokkenheid en een goede communicatie zijn belangrijke factoren die het succes van een samenwerking beïnvloeden. Maar deze factoren kunnen op verschillende wijze ervaren en gewaardeerd worden door de professionals in een samenwerking. Op welke wijze waarderen de verschillende generaties vertrouwen, betrokkenheid en communicatie verschillend in een University-Business samenwerking in de technologische industrie? Aan de hand van 14 semigestructureerde interviews met professionals van verschillende generaties zijn de onderzoeksresultaten verkregen. Eveneens hebben de respondenten verschillende competenties gewaardeerd door middel van een vragenlijst. Ten eerste ervaren de generaties het verkrijgen van vertrouwen verschillend. Ten tweede wordt er een onderscheid gemaakt tussen organisatie betrokkenheid en carrière betrokkenheid. Ten derde hebben de jongere generaties een voorkeur voor communicatie met partners van dezelfde generatie. Echter, communicatie tussen de jongere en oudere generatie verloopt vaak efficiënter. Wat opvalt is dat het Academisch Ondernemerschap ervoor zorgt dat jongere generaties geselecteerd en getraind worden in competenties om goed samen te werken en hierdoor een voordeel hebben op de oudere generaties. De verkregen inzichten kunnen door de samenwerkingspartners in acht worden genomen tijdens een samenwerking. Op organisatieniveau kan de basis van dit onderzoek worden gebruikt om het succes van een samenwerking te vergroten door aandacht te besteden aan de gevonden verschillen tussen de generaties.

5 Partnerorganisatie: BMC Student: Hilde van Baal Thesis-titel: Inter-organizational networks in the educational sector the role of configurations of network characteristics on network effectiveness In het onderwijs wordt steeds vaker samengewerkt in de vorm van netwerken met bedrijfsleven en andere publieke organisaties. Vaak wordt een netwerk opgezet zonder dat er wordt gekeken naar succesvolle netwerken. Dit onderzoek brengt in kaart welke combinatie van factoren van invloed zijn op een effectief netwerk. Welke configuraties van netwerk factoren leiden tot netwerk effectiviteit in de Nederlandse onderwijs sector? Allereerst zijn er 6 interviews uitgevoerd met netwerk managers en experts. Daarna is er een kwantitatieve vragenlijst opgesteld, welke naar 87 onderwijsnetwerken is gestuurd. De response rate was 44%. De antwoorden zijn aan de hand van de QCA methode verwerkt om te analyseren welke combinaties van factoren van invloed zijn. Dit onderzoek onderscheidt drie dimensies van netwerk effectiviteit: het behalen van doelen, duurzaamheid van een netwerk en voordelen voor netwerk partners. Geconcludeerd kan worden dat voor elke dimensie andere combinaties van factoren van invloed zijn. Voor het behalen van doelen zou een netwerk zich moeten richten op de factoren: beschikbare middelen, cohesie, verantwoordelijkheid, het aantal partners en de bestuurlijke vorm. Voor het behalen van een duurzaam netwerk is vooral de legitimiteit van het netwerk een belangrijke invloedsfactor. Voor de derde dimensie, de voordelen voor netwerk partners is het van belang dat het netwerk zich richt op de combinatie van cohesie, beschikbare middelen en legitimiteit. Het is van belang dat netwerk managers zich er van bewust zijn op welk doel ze willen richten en dat verschillende doelen van een netwerk, ook een verschillende focus op factoren vereist.

6 Partnerorganisatie: CGI Student: Evelien Bulder Thesis-titel: Individual Attitudes towards Organizational Change: The Role of Organizational Change Characteristics, Social Influence, and Personality Traits Het voormalige Logica is inmiddels twee jaar geleden overgenomen door CGI. Vanaf dat moment is de oude Logica organisatie gefaseerd aan het transformeren naar een CGI organisatie met bijbehorende organisatie structuur. In welke mate beïnvloeden karakteristieken van de organisatie verandering, sociale invloed en persoonlijkheidskenmerken iemands houding tegen over organisatie verandering? De data is verzameld door middel van een vragenlijst. Deze vragenlijst is naar 1036 werknemers van CGI verstuurd waarvan 317 mensen hem volledig hebben ingevuld. Naar aanleiding van de resultaten van de vragenlijst zijn 5 werknemers geïnterviewd voor verdere verdieping. De resultaten van dit onderzoek suggereren dat de combinatie van organisatie verandering karakteristieken, sociale invloed en persoonlijkheidskenmerken in verschillende mate iemands houding tegen over organisatie verandering kan verklaren als mede iemands algemene houding tegen over verandering en een houding tegen over specifieke verandering. De uitkomsten van dit onderzoek bieden handvatten voor verander managers. Met uitzondering van persoonlijkheidskenmerken, zijn er mogelijkheden om iemands houding tegen over organisatie verandering positiever te maken door een aantal zaken te communiceren die te maken hebben met de verandering; 1) prestatie verbetering, 2) een gemakkelijke transitie, en, 3) aanwezigheid van hulp om te veranderen. Verder kan een manager informatie uitwisseling tussen werknemers onderling en tussen managers en werknemers stimuleren om zo begrip te creëren voor de verandering. Dit kan weer een positievere houding tot gevolg hebben.

7 Partnerorganisatie: CGI Student: Luc van Oorschot Thesis-titel: The Lead Organization as a Form of Network Governance: empirical tests of propositions by Provan & Kenis regarding adoption and network effectiveness Voor mijn scriptie heb ik onderzocht onder welke omstandigheden een Lead Organization vorm van netwerk-governance leidt tot effectiviteit. Onder welke omstandigheden leidt een Lead Organization (LO) vorm van netwerk-governance tot effectiviteit. Ik heb de data verzameld door middel van interviews met en afname van questionnaires bij 20 respondenten. Zij waren engagement managers van grote contracten binnen netwerken waarin CGI opereert. De methode was configurationeel van aard en behandelde combinaties van variabelen (de omstandigheden ). In mijn onderzoek is gebleken dat netwerken die een hoge mate van centralisatie toonden, een LO als vorm van netwerksturing kiezen. Dit is in lijn met de verwachtingen vooraf. Echter, het adopteren van een LO in een gecentraliseerd netwerk leidt niet tot effectiviteit. Het blijkt dus zo te zijn dat ondanks dat de vorm van netwerk sturing theoretisch past op de omstandigheden, dat niet per se tot hogere effectiviteit leidt. De vraag is natuurlijk nu, wanneer is een netwerk dan wel effectief, als het gestuurd wordt door een LO? Het antwoord daarop is dat kleine netwerken (8 of minder organisaties) die wijdverspreid vertrouwen en een gecentraliseerde consensus over de doelen van het netwerken kennen de combinatie van factoren was die leidde tot effectiviteit met het meeste aantal cases telt (7 van de 10 effectieve cases). Het lijkt er dus op dat, om op netwerk niveau effectief te werk te gaan, je afspraken over doelen centraal moet regelen (lees: tussen CGI en klant, en niet met de andere partners), in een klein netwerk waarin alle partners elkaar vertrouwen.

8 Partnerorganisatie: Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis Student: Marlon Boonman Thesis-titel: From Intention to Behaviour: Understanding Employee Behaviour during Organisational Change In ziekenhuizen vinden continu veranderingen plaats op het gebied van werk processen. Deze veranderingen zijn niet overal even succesvol. Om veranderingen in werkprocessen succesvol te laten verlopen is het belangrijk dat medewerkers actief deelnemen aan de nieuwe werkwijze/het nieuwe gedrag. Welke factoren bepalen of medewerkers de intentie hebben om de nieuwe werkwijze uit te voeren? En zorgt deze intentie er ook daadwerkelijk voor dat het gedrag uitgevoerd wordt? In welke mate beinvloeden, (i) de mening over het nieuwe gedrag, (ii) de sociale druk van collega's en (iii) het gevoel van controle, de intentie van zorgprofessionals om de veranderingen door te voeren, en in welke mate is de sociale druk van collega's een modererende factor in de relatie tussen intentie en daadwerkelijk gedrag? Door middel van 98 enquêtes onder zorgprofessionals is de data verzameld. Aanvullend zijn er 4 verdiepende interviews afgenomen. De belangrijkste factor voor het verklaren van intentie is de mening van medewerkers over het nieuwe gedrag. Daarnaast blijkt de intentie van medewerkers een sterk positief effect te hebben op het daadwerkelijke gedrag. Toch is het niet altijd zo dat medewerkers handelen naar hun intentie. Dit kan echter niet worden verklaard door sociale druk van collega's. Wel laten de interviews zien dat medewerkers aansporing nodig hebben om van intentie naar gedrag te komen; er is dus een kartrekker nodig. Om een verandering in een werkproces succesvol te laten verlopen is het belangrijk om de reden van de verandering goed te communiceren. Maak de voordelen en het 'waarom' van de verandering duidelijk. Zorg daarnaast voor een kartrekker in het team die het goede voorbeeld geeft en die anderen inspireert.

9 Partnerorganisatie: Elkerliek ziekenhuis Student: Paul van Gerwen Thesis-titel: Compliant behavior when using a new IT-system. De organisatie heeft in de periode een nieuw IT-systeem geïmplementeerd voor het voorschrijven en uitreiken van medicatie om de kwaliteit van de zorg te verbeteren door menselijke fouten te reduceren. Om dit te realiseren moeten de werknemers voldoen aan de procedures omtrent het werken met het IT-systeem. Hierdoor is de organisatie geïnteresseerd welke factoren de conformeerbaarheid van de werknemers beïnvloeden en hoe de organisatie hierop kan inspelen. Om zowel de theoretische als de praktische relevantie te ondervangen is de vraagstelling als volgt; in welke mate beïnvloeden de bruikbaarheid van het systeem, het gebruiksgemak, de sociale invloed van collega s en de ondersteunende zaken de conformeerbaarheid van het personeel, en hoe kunnen managers deze factoren beïnvloeden? 220 vragenlijsten zijn uitgezet op de klinieken van de organisatie. 97 ingevulde vragenlijsten zijn ingeleverd waarmee het eerste gedeelte van de vraagstelling werd beantwoord. Op basis van deze resultaten zijn 5 semigestructureerde interviews gehouden met verpleegkundigen waarmee de kwantitatieve resultaten zijn geverifieerd en praktische resultaten voor de organisatie zijn verzameld. Wanneer een nieuw IT-systeem ruim een jaar in gebruik is binnen een organisatie hebben de bruikbaarheid van het systeem en de sociale invloed van collega s een significant en positief effect op de conformeerbaarheid van het personeel. Om conformeerbaarheid beter in kaart te brengen moet er verder nog gekeken worden naar de implementatie van het IT-systeem in het hele organisatieproces. Het is van belang dat een nieuw IT-systeem in het werkproces past en dat er directe collega s aanwezig zijn die als vraagbaak kunnen dienen. Verder dienen alle lagen van de organisatie betrokken te worden bij de implementatie, want wanneer niet iedereen zich conformeert zal dit negatief bijdragen aan de kwaliteit van de zorg.

10 Partnerorganisatie: Elkerliek Ziekenhuis Student: Anouk Lelkens Thesis-titel: Knowledge sharing in a Dutch hospital Kennisdeling wordt steeds vaker erkend als middel om een concurrentie voordeel te verkrijgen. Echter, is momenteel weinig bekend over factoren die kennisdeling in ziekenhuizen beïnvloed. Dit terwijl de mate van concurrentie tussen ziekenhuizen is gegroeid. Dit onderzoek kijkt naar vier variabelen die verschillende in de literatuur beschreven invalshoeken vertegenwoordigen namelijk, frequentie van communicatie, vertrouwen, gedeelde waarde en het gebruik van IT middelen. Middels dit onderzoek wordt gepoogd inzicht te krijgen in kennisdeling binnen ziekenhuizen en de factoren die kennisdeling beïnvloeden. In welke maten beïnvloeden het gebruik van IT-middelen, vertrouwen tussen collega s, een gedeelde visie tussen collega s en de frequentie van communicatie tussen collega s het niveau van kennisdeling? De vragenlijst is ingevuld door 126 medewerkers. Ter verdieping zijn 4 interviews afgenomen. Alleen vertrouwen lijkt een significante invloed te hebben op de mate van kennisdeling. Echter, de kwantitatieve resultaten zijn mogelijk beïnvloed door o.a. de ambiguïteit van kennisdeling, het lager respons percentage en de complexiteit van de organisatie. Om onderbouwde uitspraken te kunnen doen moet een dergelijk onderzoek met een aantal aanpassingen nogmaals worden uitgevoerd. De onderzochte organisatie is bezig met de implementatie van een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Een EPD is een middel om onder andere de infrastructuur voor het delen van kennis en data te verbeteren. Nederlandse ziekenhuizen die een EPD implementatie overwegen of reeds bezig zijn, hebben mogelijk baat bij inzicht in de huidige wijze van kennisdeling. Zodoende beschikt de organisatie over de kennis om, aanvullend op het EPD, kennisdeling te optimaliseren. Dit onderzoek creëert inzicht in de dynamiek van kennisdeling in een Nederlands ziekenhuis.

11 Partnerorganisatie: GGz Eindhoven Student: Renée Kuin Thesis-titel: Flexibility as the next step in Organizational Development Organizational change towards flexibility in the rapidly changing Dutch mental healthcare sector. Gevestigde organisatiestructuren worden ter discussie gesteld door radicale veranderingen in de omgeving. Flexibiliteit is noodzakelijk om adequaat in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen. Ondanks de overtuiging dat flexibiliteit een noodzaak is, is het onbekend wat het daadwerkelijk betekent voor organisaties om zich flexibel te organiseren en hoe flexibiliteit vertaald kan worden naar de praktijk. Hoe kan GGz Eindhoven zich dusdanig flexibel inrichten dat de organisatie kan inspelen op ontwikkelingen in de snel veranderende omgeving? Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van een documentanalyse en 25 interviews met medewerkers van strategisch, tactisch en operationeel niveau. Aanpassingen in de organisatiestructuur blijkt een key factor voor de realisatie van flexibiliteit. Hiernaast bepalen de organisatiecultuur, leiderschapsstijl en competenties van medewerkers of een flexibele organisatie daadwerkelijk kan worden ingericht. Verder fungeert technologie als een faciliterende factor in de weg naar flexibiliteit. Zelforganiserende teams, een flexibel personeelsbestand, differentiatie en kleinschaligheid, integratie van subunits, actieve in plaats van reactieve strategie en commercialiseren worden gezien als flexibele organisatie karakteristieken. Centrale coördinatie op visie, strategie, kennis en samenwerking moet worden gehandhaafd, terwijl de uitvoering van taken en kernprocessen decentraal moet worden gecoördineerd via netwerken van organisatieonderdelen. Naast het feit dat aanpassingen in de structuur de sleutel zijn tot een flexibele informatie, zal de focus in eerste instantie moeten liggen op verandering in de organisatie cultuur en op personele capaciteiten. Verder zal het noodzakelijk zijn om te investeren in technologische faciliteiten. Wanneer de organisatie er niet in slaagt om draagvlak te creëren bij medewerkers en om hen mee te laten bewegen met de transitie naar flexibiliteit, zullen aanpassingen in de structuur niet gerealiseerd worden.

12 Partnerorganisatie: GGz Eindhoven Student: Marijke Menting Thesis-titel: Sustainability of networks Netwerken zijn steeds belangrijker in de hedendaagse samenleving. Ondanks het toegenomen belang van netwerken, zijn een groot aantal netwerken niet in staat om duurzaam te worden; doelen worden niet bereikt, schaarse financiële middelen gaan verloren en steun vanuit de gemeenschap voor netwerk initiatieven neemt af. Om meer inzicht te krijgen in de duurzaamheid van netwerken, is onderstaande onderzoeksvraag gesteld: Wat zijn de variabelen die de duurzaamheid van whole 1 netwerken, die zich toeleggen op innovaties in de gezondheidszorg, beïnvloeden? De onderzoeksvraag is beantwoord met een data analyse van EnoLL 2 informatie- en aanmeldingsdocumenten, kwalitatieve interviews met 17 respondenten van tien Europese netwerken en twee vragenlijsten ingevuld door deze respondenten. Uit het onderzoek is gebleken dat samenwerking, voldoende financiële middelen en participatie van de gemeenschap de belangrijkste beïnvloedende variabelen voor de duurzaamheid van netwerken zijn. Meer praktisch kunnen we stellen dat netwerken de meeste kans hebben om duurzaam te worden als ze gelijksoortige doelen nastreven als de partijen waaronder het netwerk valt, de manier waarop eindgebruikers bij het netwerk worden betrokken aanpassen aan deze doelen en daarnaast in staat zijn om bedrijven bij het netwerk te betrekken. De resultaten van deze studie kunnen gebruikt worden als richtlijn voor innovatieve netwerken op hun weg naar duurzaamheid. Voor de GGzE geldt dit (o.a.) voor het living lab Innovate Dementia. 1 Whole netwerken zijn bewust opgerichte netwerken door drie of meer autonome organizaties. Deze organisaties willen gemeenschappelijke doelen behalen en gezamelijk een uitkomst bewerkstelligen. (Raab, J., & Kenis, P. (2009). Heading Toward a Society of Networks: Empirical Developments and Theoretical Challenges. Journal of Management Inquiry, 18(3), ) 2 ENOLL (European Network of Living Labs). Living labs zijn netwerken waarin samengewerkt wordt door verschillende partners om innovatieve producten of diensten te ontwikkelen die zoveel mogelijk aansluiten bij wensen van gebruikers.

13 Partnerorganisatie: GGz Eindhoven Student: Petra Smets Thesis-titel: The transition towards self-managing teams in the health-care sector: explanations of the level of self-management of teams within the health-care sector. In de gezondheidszorg is er een trend gaande richting zelfsturende teams, maar er is weinig onderzoek gedaan naar de overgang naar zelfsturing. Tevens richt weinig onderzoek zich op de gezondheidszorg. Vier variabelen op team niveau, waarvan gedacht werd dat ze invloed hebben op de transitie, zijn onderzocht. Deze zijn: de hechtheid die teamleden ervaren in hun team, de psychologische veiligheid van medewerkers in het team, subjectieve en objectieve team stabiliteit en training voorafgaande aan de transitie. De onderzoeksvraag was: In welke mate en hoe hebben team psychologische veiligheid, team cohesie, team stabiliteit en team betrokkenheid bij training invloed op de mate van zelfsturing van teams? Vragenlijst uitgezet bij 135 medewerkers van de 17 teams; deze was op individueel niveau en mat de individuele perceptie van de variabelen op team niveau. Daarna 6 team interviews ter verdieping in de mechanismes. De mate van cohesie van het team heeft een sterk, positief en significant effect op de mate van zelfsturing van het team. Dit effect is in het begin van de transitie heel erg sterk maar het effect wordt kleiner naarmate de mate van zelfsturing hoger wordt. Alle andere variabelen hebben geen significant effect. Het is belangrijk dat managers en de teamleden, vooraf aan of aan het begin van de transitie focussen op de hechtheid van het team. Teamleden moeten elkaar goed kennen op sociaal en op werk gerelateerd gebied. Rollen en taken moeten duidelijk zijn. Hierdoor kunnen teamleden op elkaar vertrouwen en bouwen zodra de verandering gestart wordt wat dan een positief effect op de mate van zelfsturing. De hechtheid van het team kan beïnvloedt worden door de team grootte, teambuilding, deelname van teamleden in het opstellen van gezamenlijke doelen en positieve team dynamiek (bv. communicatie, trotsheid, kennis).

14 Partnerorganisatie: Magnitude Consulting Student: Pauline Reesink Thesis-titel: Customer-centricity in banks and insurance companies: the design of organizational structure De financiële crisis heeft duidelijk gemaakt dat banken en verzekeraars veelal in hun eigen belang handelden in plaats van in het belang van de klant. Om het vertrouwen in de financiële sector weer duurzaam te herstellen dienen banken en verzekeraars terug te gaan naar hun bestaansrecht; de klant. Omdat de organisatiestructuur van een organisatie grotendeels bepaalt welke resultaten en doelen behaald worden door medewerkers, is het van belang dat de organisatiestructuur het klantbelang centraal versterkt. Hoe kunnen Nederlandse banken en verzekeraars hun organisatiestructuur inrichten zodat deze het klantbelang centraal versterkt? 25 interviews bij de 10 grootste banken en verzekeraars in Nederland. De personen verantwoordelijk voor het thema klantbelang centraal binnen deze organisaties zijn geïnterviewd. Ook is er gesproken met de Autoriteit Financiële Markten (AFM). & Gegeven dat de organisatiestructuur een horizontale (specialisatie) en verticale (hiërarchie) component omvat, zijn hier ook de conclusies in onderverdeeld. Horizontaal: Men dient de klant door en door te kennen om in het belang van de klant te kunnen denken en handelen. Daarom is het van belang om aan de voorkant van de organisatie afdelingen te creëren die gespecificeerd zijn in een bepaald klantsegment. Daarnaast is het noodzakelijk om met horizontale ketenstructuren te werken waarin men gezamenlijk wordt afgerekend op de mate waarin de keten het klantbelang centraal stelt. Hierin dient de gespecialiseerde klantgroep-afdeling leidend te zijn in beslissingen. Verticaal: Om het klantbelang centraal te stellen dient elke medewerker, op elk niveau, verantwoordelijk te worden gehouden voor zijn/haar handelen in het klantbelang. Daarnaast is het van belang om een onafhankelijke afdeling op te richten dat schakelt tussen alle niveaus om issues rondom dit thema op te lossen.

15 Partnerorganisatie: PART zorg Student: Erik Leemans Thesis-titel: Mastering Strategy in the Elderly Care De Nederlandse ouderenzorg instellingen hebben te maken met nieuwe financieringsbronnen, extramuralisatie en een veranderende klantvraag. Om gelijke tred te houden met deze veranderingen, moeten organisaties hun strategie en de manier waarop ze waarde creëren voor de klant opnieuw onder de loep leggen. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de drie waarde disciplines van Treacy en Wiersema (1993): operational excellence, product leadership en customer intimacy Welke waarde disciplines worden gebruikt door ouderenzorg organisaties en welke past het best in the veranderende omgeving? Eerst zijn de waarde disciplines van ouderenzorg organisaties gemeten d.m.v. een vragenlijst met een respons van 40 organisaties. Daarna zijn er ter verdieping acht semi-gestructureerde interviews gehouden met bestuurders/managers van ouderenzorg organisaties en vier interviews met experts in deze sector. Uit het onderzoek komt naar voren dat er geen eenduidige strategische keuze is. Een organisatie moet haar strategie aanpassen per klantsegment en maatwerk bieden. De focus op strategie alleen is niet voldoende. Uit dit onderzoek blijkt dat organisaties afhankelijk zijn van de resources (bijvoorbeeld gebouwen of medewerkers) die aanwezig zijn en de gemaakte keuzes in het verleden om deze middelen aan te passen of te vernieuwen. Customer intimacy en betaalbaarheid zijn belangrijke factoren bij het behouden van klanten. Daarom is het noodzakelijk om de klant te kennen, hun behoeften te bepalen en te weten wat ze zich kunnen veroorloven. Daarnaast moeten organisaties de resource positie van de organisatie herkennen en weten welke capaciteiten nodig zijn om deze resources in te zetten of aan te passen. Het is belangrijk dat niet alleen strategie, maar ook de resources en de capaciteiten die nodig zijn moeten passen in de omgeving.

16 Partnerorganisatie: Philips Healthcare Student: Anne Kozica Thesis-titel: Team diversity & inclusion: the effect on performance within a multinational organization Zowel vanuit de literatuur als vanuit de praktijk is er veel onduidelijkheid over het effect van diversiteit binnen een organisatie. Eerder onderzoek heeft niet tot een eenduidig resultaat geleid. Met dit onderzoek is een poging gedaan om de eerder gevonden resultaten te verenigen door het concept op een andere manier te benaderen. Dit is gedaan door onder andere het concept inclusion in het onderzoek op te nemen. In welke mate hebben gedrags-, communicatie-, cohesie-, en kennisdimensies van diversiteit invloed op de perceptie van teamprestaties, in welke mate heeft het niveau van inclusie van teamleden een modererend effect hierop en wat zijn de huidige benaderingen van organisaties om diversiteit en inclusie te faciliteren? Data voor dit onderzoek is verzameld door vragenlijsten uit te zetten bij 64 teams (273 individuele vragenlijsten) binnen een business unit van de organisatie. De individuele vragenlijsten zijn voor de analyses samengevoegd tot teamniveau. Daarnaast zijn er zes verdiepende interviews gehouden met het Human Resources team van deze business unit. Er is geen significant bewijs gevonden dat de onderzochte dimensies van diversiteit effect hebben op de perceptie van teamprestaties. De interviews toonden aan dat de business unit een hoog bewustzijn heeft van diversiteit en inclusie. Bovendien is zij in de gelegenheid haar beleid hierover te ontwikkelen. Dit onderzoek heeft binnen de organisatie het bewustzijn vergroot dat het creëren van diversiteit vanwege de diversiteit niet per definitie iets oplevert. De redenering die vanuit dit onderzoek is gemaakt, is dat men een specifiek doel voor ogen moet hebben, een doel wat men met diversiteit beoogt te bereiken. Alleen de aanwezigheid van diversiteit binnen een organisatie heeft niet per definitie effect.

17 Partnerorganisatie: Philips Healthcare Student: Nathalie Tinneveld Thesis-titel: Employees that go the extra mile Stimulating proactive work behavior Werk is meer dynamisch en gedecentraliseerd geworden door de groei van complexiteit en constante verandering. Dit betekent dat autoriteit meer verschoven is naar de werknemer. En dat er dus verwacht wordt dat de medewerker zelf met oplossingen en ideeën komt. Maar hoe kan een organisatie er nou voor zorgen dat een medewerker proactief werkgedrag vertoond? In hoeverre hebben rol brede zelfvertrouwen, flexibele rol oriëntatie en transformationeel leiderschap invloed op proactief werkgedrag en hoe wordt dit gestimuleerd door managers? De data is verzameld door middel van een vragenlijst bij 151 medewerkers van de partnerorganisatie en daarnaast 6 interviews met leidinggevende ter verdieping hoe zij proactief werkgedrag bij hun medewerkers proberen te stimuleren. Uit het onderzoek blijkt dat rol brede zelfvertrouwen en flexibele rol oriëntatie een directe invloed hebben op proactief werkgedrag. Dit in tegenstelling tot transformationeel leiderschap die geen direct effect heeft op proactief werkgedrag maar in plaats daarvan een indirect effect via de andere twee variabele. Daarnaast blijkt dat leidinggevenden, proactief werkgedrag proberen te stimuleren door middel van een positieve benadering, oprecht verrast proberen te zijn over de ideeën van medewerkers en ook hogere verwachtingen scheppen tegenover het werk die de medewerkers leveren. Met dit onderzoek wil ik graag aangeven wat de rol is van de leidinggevende. Het is belangrijk als leidinggevende dat men de juiste randvoorwaarden schept zodat proactief werkgedrag natuurlijk daaruit voortvloeit. Directief leidinggeven is niet meer van deze tijd en het gaat erom dat je medewerkers intellectueel stimuleert en aanmoedigt door middel van een positieve benadering. Waarbij het belangrijk is dat men ook hogere verwachtingen heeft van het werk die de medewerkers uitvoeren.

18 Partnerorganisatie: Philips Healthcare Student: Janneke Vogel Thesis-titel: Constantly adaptable without having to change: The antecedents that lead to Agility Bij Philips wordt er vaak gesproken over het creëren van een Agile organisatie. Bovendien is het creëren van agility één van de strategische speerpunten voor Er bestond echter nog geen duidelijkheid over hoe agility gestimuleerd kon worden. In welke mate wordt team agility beïnvloed door customer understanding, strategic commitment, innovativeness, collaboration, empowerment en training & development? Wat zijn de mechanismen achter deze relaties en hoe kunnen managers deze factoren stimuleren in het team? Met toegang tot de resultaten van een intern uitgezette vragenlijst was het mogelijk voor ruim 250 teams ( medewerkers) te toetsen welke factoren werkelijk een positieve invloed hebben op agility. Daarnaast heb ik 23 Senior Directors wereldwijd geïnterviewd om inzicht te verkrijgen in de manier waarop zij agility stimuleren. Collaboration heeft het sterkste effect op agility. Het uitwisselen van kennis en skills leidt tot het sneller en beter inspelen op kansen. Ook strategic commitment heeft een positief effect op agility omdat dit ervoor zorgt dat teams weten wat er van hen verwacht wordt, het hun beslissingsbevoegdheid aangeeft en het leidt tot meer motivatie. Als laatste factor leidt empowerment tot het maken van snellere en betere beslissingen en dus tot meer agility. Agility is een manier om om te gaan met de snel veranderde omgeving. Deze studie biedt inzichten in het creëren van agility. Managers kunnen aan de hand van deze studie hun activiteiten omtrent het creëren van agility prioriteren. Ook worden er tal van praktische voorbeelden beschreven over hoe managers agility kunnen stimuleren. Bijvoorbeeld het betrekken van het team bij de strategie formulatie, het creëren van multifunctionele teams en het geven van meer verantwoordelijkheid.

19 Partnerorganisatie: Twynstra Gudde (Overheid & Organisatie) Student: Jordy Aaldering Thesis-titel: How to make your Partnership work? Influencing the Effectiveness of Municipal Partnerships by Partnership-Related Characteristics and Partnership Integration. Begin 2014 waren de decentralisaties zorg erg actueel; 1 januari 2015 zou het moment van de waarheid worden. Daardoor is het relevant om randvoorwaarden voor effectieve intergemeentelijke decentralisatie samenwerking te onderzoeken. Wat is de invloed van bepaalde samenwerkingsgerelateerde karakteristieken en de mate van intensiviteit van het samenwerkingverband op de effectiviteit van een intergemeentelijk samenwerkingsverband? Onderzochte karakteristieken: aanpassingsvermogen, betrokkenheid, communicatie, conflict en vertrouwen. Data is verzameld door middel van 39 vragenlijsten onder wethouders, leidinggevenden en werknemers in de WMO, werkzaam bij een G4 of G32 gemeente. Ter verdieping en data verzadiging zijn 5 interviews gehouden met leidinggevenden, welke inzicht bieden in onderliggende mechanismen. Het blijkt dat alleen vertrouwen en intensiviteit significant belangrijk zijn voor effectieve intergemeentelijke samenwerking. Hierdoor ontstaat stabiliteit, minder behoefte aan controle, wordt er minder dubbel werk gedaan, wordt het makkelijker om over de organisatiegrenzen te werken, profiteren gemeenten van schaalvoordelen, ontstaat er uniform beleid, is er bredere expertise aanwezig, is er een groter gezamenlijk gevoel van urgentie en zijn gemeenten minder kwetsbaar. Dit onderzoek leert overheden om op een effectieve manier samen te werken. Door te sturen op vertrouwen en door intensief samen te werken wordt er een optimaal effectief resultaat behaald. Vertrouwen ontstaat door bewustzijn van wederzijdse afhankelijkheid en toegevoegde waarde. Ook moet men elkaar in de samenwerking kunnen vinden en moet er een balans zijn in de intensiviteit van de samenwerking, afhankelijk van de specifieke situatie. Een samenwerkingsverband met een optimale mate van vertrouwen en integratie zal uiteindelijk het meest effectief zijn.

20 Partnerorganisatie: Twynstra Gudde (Overheid en Organisatie) Student: Hugo Verver Thesis-titel: The battle, if any, between governance styles: Which governance style is predominantly executed and which governance style is perceived as most suitable in the Dutch decentralization challenge? Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Niet alleen komen er nieuwe taken op de gemeenten af, de bezuinigingen die ermee gepaard gaan zijn fors. Hoe richten de gemeenten deze decentralisatie in? Via een sturing gericht op het centraal stellen van de eigen organisatie, een sturing gericht op samenwerking of een sturing gericht op efficiëntie- en marktprincipes? Welke governance stijl, verbonden aan een complexe en ambigue situatie, wordt hoofdzakelijk uitgevoerd en welke governance stijl wordt gezien als het meest geschikte in een dergelijke situatie door Nederlandse gemeenten? Tweeëntwintig gemeentelijke cases zijn onderzocht. Binnen elke case zijn beleid- en visiedocumenten onderzocht en gecodeerd. Daarnaast is er binnen elke case een interview gehouden met een projectleider of programmamanager decentralisatie. Er wordt voornamelijk een netwerk dominerende governance stijl uitgevoerd door de Nederlandse gemeenten tijdens de decentralisatie opgave. Daarnaast wordt geen van de geïdentificeerde stijlen gezien als meest geschikte in een complexe en ambigue situatie zoals de decentralisatie opgave. Een uitgevoerde governance stijl blijkt te veranderen over tijd; waar vaak begonnen wordt met een samenwerkende aanpak verschuift dit naar een meer hiërarchische aanpak, gezien vanuit gemeentelijk perspectief. Een ander opmerkelijk inzicht is het feit dat er meerdere stijlen aanwezig zijn binnen één component van governance. Dit roept de volgende vraag op; wanneer ondermijnen twee stijlen elkaar en wanneer werken ze versterkend ten opzichte van elkaar? Een belangrijk inzicht is het feit dat enkele contextuele factoren invloed uitoefenen op de effectiviteit van sturingsstijlen.

Het beheersen van strategie in de Ouderenzorg. Afstudeeronderzoek E. Leemans

Het beheersen van strategie in de Ouderenzorg. Afstudeeronderzoek E. Leemans Het beheersen van strategie in de Ouderenzorg Afstudeeronderzoek E. Leemans Voorwoord 16 januari 2015 Beste lezer, Voor u ligt het onderzoeksrapport wat ik in het kader van de Extended Master Organisation

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Kennisdeling in lerende netwerken

Kennisdeling in lerende netwerken Kennisdeling in lerende netwerken Managementsamenvatting Dit rapport presenteert een onderzoek naar kennisdeling. Kennis neemt in de samenleving een steeds belangrijker plaats in. Individuen en/of groepen

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

Curatr als tool voor organisatie-ontwikkeling

Curatr als tool voor organisatie-ontwikkeling THEMA Demi Chau, Ashley Grimmelikhuijsen & Sanne Ghielen Curatr als tool voor organisatie-ontwikkeling Sociaal leren Massive Open Online Courses (MOOCs) zijn al enige tijd een grote trend in onderwijsland.

Nadere informatie

Samenvatting afstudeeronderzoek

Samenvatting afstudeeronderzoek Samenvatting afstudeeronderzoek Succesfactoren volgens bedrijfsleven in publiek private samenwerkingen mbo IRENE VAN RIJSEWIJK- MSC STUDENT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (WAGENINGEN UNIVERSITY) IN SAMENWERKING

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Flexibel werken en organiseren

Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Inhoud Inhoud Inleiding De kracht van flexibiliteit Differentiatie in ontwikkeling en doorstroom gebaseerd op organisatieverschillen Aspecten

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie

Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie Voorlopige resultaten van het onderzoek naar de perceptie van medewerkers in sociale (wijk)teams bij gemeenten - Yvonne Zuidgeest

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC Roel Olivers Ontdekkingstocht SPP / SPV Waarom SPP? Natuurwet: Niet het sterkste dier overwint maar het dier dat zich het beste kan aanpassen Flexibel

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

The influence of team diversity inside and outside the team on the level of ambidexterity

The influence of team diversity inside and outside the team on the level of ambidexterity The influence of team diversity inside and outside the team on the level of ambidexterity Synopsis onderszoeksplan Afstudeerscriptie Strategisch Management, faculteit Bedrijfskunde, Wendy Poppelaars -

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT

WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT Posities als antecedenten van management-denken over concernstrategie ACHTERGROND (H. 1-3) Concernstrategie heeft betrekking op de manier waarop een concern zijn portfolio

Nadere informatie

draagt via de positieve invloeden van de voorgaande mediatoren bij aan een verbeterde CRM effectiviteit in het huidige onderzoek.

draagt via de positieve invloeden van de voorgaande mediatoren bij aan een verbeterde CRM effectiviteit in het huidige onderzoek. Why participation works: the role of employee involvement in the implementation of the customer relationship management type of organizational change (dissertation J.T. Bouma). SAMENVATTING Het hier gepresenteerde

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

Summary 215. Samenvatting

Summary 215. Samenvatting Summary 215 216 217 Productontwikkeling wordt in steeds vaker georganiseerd in de vorm van consortia. Het organiseren van productontwikkeling in consortia is iets wat uitdagingen met zich meebrengt omdat

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers?

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Transvorm Actueel en de zorg verandert mee Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Woensdag 17 december 2015 Dr. Monique Veld E-mail: monique.veld@ou.nl

Nadere informatie

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bevindingen Erasmus Innovatiemonitor Zorg Eindhoven, 5 oktober 2012 TOP INSTITUTE INSCOPE

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid.

Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid. Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid. In het kader van het project Innovatie van dienstverlening doet ICOON onderzoek naar de vraag onder welke omstandigheden

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Het aantal eerste en tweede generatie immigranten in Nederland is hoger dan ooit tevoren. Momenteel wonen er 3,2 miljoen immigranten in Nederland, dat is 19.7% van de totale

Nadere informatie

Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN

Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN IS ONS HUIDIGE ORGANISATIELANDSCHAP HIER WEL OP INGERICHT? Meer weten

Nadere informatie

Ontplooiing en ontwikkeling van soft-skills in de financiële functie

Ontplooiing en ontwikkeling van soft-skills in de financiële functie Ontplooiing en ontwikkeling van soft-skills in de financiële functie Inleiding De functie van controller heeft de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt. 20 jaar geleden had de functie veelal een

Nadere informatie

Deze vraagstelling is nader toegespitst op de volgende sub-vragen:

Deze vraagstelling is nader toegespitst op de volgende sub-vragen: Samenvatting Dit proefschrift gaat over ervaringen en leerprocessen in de ontwikkeling van de theorie en praktijk van Moreel Beraad als methode van ethiekondersteuning in de gezondheidszorg. Hoofdstuk

Nadere informatie

INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 14 INNOVEREN ORGANISEREN. Eva Strengers & Stéphanie Konings & Jacky van Angelen

INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 14 INNOVEREN ORGANISEREN. Eva Strengers & Stéphanie Konings & Jacky van Angelen INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 14 INNOVEREN ORGANISEREN Eva Strengers & Stéphanie Konings & Jacky van Angelen 14.1 MANAGEMENT VAN INNOVEREN Twee verantwoordelijkheden van het topmanagement ten aanzien van

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing Door Pepijn Happel Intro We zijn zo gewend te focussen op wat niet werkt, daarbij geholpen door traditionele probleemoplossende methoden,

Nadere informatie

Investeren in de dialoog. -drs. Jan Roddeman-

Investeren in de dialoog. -drs. Jan Roddeman- Investeren in de dialoog -drs. Jan Roddeman- Investeren in de dialoog: inhoud economische/maatschappelijke ontwikkelingen en de eisen die dit aan organisaties en medewerkers stelt; relatie tussen personality

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Samenvatting. Fouten en identiteitsbedreiging: Een intergroepsperspectief op het omgaan met fouten in organisaties

Samenvatting. Fouten en identiteitsbedreiging: Een intergroepsperspectief op het omgaan met fouten in organisaties Samenvatting Fouten en identiteitsbedreiging: Een intergroepsperspectief op het omgaan met fouten in organisaties In dit proefschrift stel ik dat fouten een bedreiging van de sociale identiteit kunnen

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 1 1 Leiderschap bij organisatie verandering Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 Het belang van leiderschap: overal om ons heen 2 Thema s 3 1. Wat is leiderschap?

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting 11 Nederlandse Samenvatting Bij beslissingen over het al dan niet vergoeden van behandelingen wordt vaak gebruikt gemaakt van kosteneffectiviteitsanalyses, waarin de kosten worden afgezet tegen de baten.

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie.

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie. Inleiding Inleiding Veel bedrijven hebben wel eens een Visie, Missie en Strategie uitgewerkt. Maar slechts weinig bedrijven hebben er ook daadwerkelijk voordeel van. Bij veel bedrijven is het niet meer

Nadere informatie

Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie

Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie VNO-NCW 4 maart 2015 De heliumstick We zijn gestart met de oefening met de Heliumstick. De opdracht leek eenvoudig: breng de stick met zijn

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Waardecreatie door netwerken

Waardecreatie door netwerken Waardecreatie door netwerken Hoe maak je meerwaarde zichtbaar? Programma Veiligheidshuizen als organisatienetwerk Organisatienetwerken Meerwaarde zichtbaar maken Effectiviteit Management uitdagingen Hoe

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking B&C Bout&Co structuur in samenwerking Centre of expertise voor samenwerking Centre of expertise Bout & Co vergroot de performance door verbetering van de structuur in samenwerking tussen ondernemingen,

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 1

Samenvatting Hoofdstuk 1 Samenvatting Dit proefschrift onderzocht manieren om community ontwikkeling in opleidingsscholen te stimuleren. De vier studies leverden inzichten op in de manier waarop docentenin-opleiding (dio s) samenwerken

Nadere informatie

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership Transformeer naar een data gedreven organisatie Strategy & Big Data Analytics Leadership Details Cursusduur 4 dagen Datum en locatie 2, 3, 13, 14 november 2017 - Tilburg Tijd 09:00-18:00, 09:00-16:30,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Stichting VraagWijzer Nederland Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Per 1 januari 2015 hebben de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 hun intrede gedaan. De invoering van deze

Nadere informatie

VASTSTELLING EN INTERPRETATIE VAN TAAKSTELLINGEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK

VASTSTELLING EN INTERPRETATIE VAN TAAKSTELLINGEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK Management accounting & control: VASTSTELLING EN INTERPRETATIE VAN TAAKSTELLINGEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK Taakstellingen ( targets ) vormen een belangrijk onderdeel van management control systemen.

Nadere informatie

De Architect heeft veel te kiezen! EAM Congres 2014: The Voice of the Architect State of the Art volgens EAM Partners

De Architect heeft veel te kiezen! EAM Congres 2014: The Voice of the Architect State of the Art volgens EAM Partners De Architect heeft veel te kiezen! EAM Congres 2014: The Voice of the Architect Track: State of the Art volgens EAM Partners Rob Swinkels - 22 mei 2014 Quint Consulting & Learning Services Government &

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

De effectiviteit van samenwerking in multi-organisatienetwerken

De effectiviteit van samenwerking in multi-organisatienetwerken De effectiviteit van samenwerking in multi-organisatienetwerken Samenwerkingsovereenkomst Zenderen 6 april 2016 Prof. Dr. Patrick Kenis Academic Dean, Antwerp Management School Hoogleraar Beleid- en Organisatiewetenschappen

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management Case study DEKRA DEKRA Als wereldwijde leider in de automotive dienstverlening is DEKRA voortdurend actief bezig

Nadere informatie

The role of interpersonal conflict between top and middle managers in top-down and bottom-up initiatives. Rein Denekamp

The role of interpersonal conflict between top and middle managers in top-down and bottom-up initiatives. Rein Denekamp Samenvatting Inleiding In de huidige dynamische en complexe omgeving waarin veel organisaties opereren, wordt corporate entrepreneurship vaak gezien als een noodzaak. Het goed doorgronden van het ondernemend

Nadere informatie

Benchmark communicatiefunctie

Benchmark communicatiefunctie Benchmark communicatiefunctie Hoe vergelijkje de communicatiefunctievan bedrijven? CommunicatieLab Logeion Caroline Wehrmann 19 November 2013 1 VOORSTELRONDJE 2 Programma Communicatiebenchmark Waarom?

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012 EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' 1 MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012 2 DE STRATEGY-TO-PERFORMANCE GAP (MANKINS EN STEELE) 3 37% Gemiddelde prestatie verliezen

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Wij, de overheid - samenvatting

Wij, de overheid - samenvatting Wij, de overheid - samenvatting Inleiding: de complexe overheid Overal waar een grens wordt gelegd, ontstaat behoefte aan samenwerking en kennisuitwisseling over die grens heen, binnen organisaties, tussen

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING

POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING in dit geval innovatiekracht Februari 2016 Involve Sophiaweg 89 6523 NH NIJMEGEN www.involve.eu contact met ons op voor afspraken over het gebruik 1 Veranderen

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

Factsheet. Samenwerking bij de inkoop in het Sociaal Domein. maart 2016

Factsheet. Samenwerking bij de inkoop in het Sociaal Domein. maart 2016 Factsheet Samenwerking bij de inkoop in het Sociaal Domein maart 2016 Deze factsheet biedt een korte blik op de samenwerkingen die Nederlandse gemeenten aangaan bij de inkoop van zorg en ondersteuning,

Nadere informatie

Toekomst van pijnrevalidatie vanuit het managementperspectief Efficiënter selecteren voor pijnrevalidatie. Leo D. Roorda 24 oktober 2014

Toekomst van pijnrevalidatie vanuit het managementperspectief Efficiënter selecteren voor pijnrevalidatie. Leo D. Roorda 24 oktober 2014 Toekomst van pijnrevalidatie vanuit het managementperspectief Efficiënter selecteren voor pijnrevalidatie Leo D. Roorda 24 oktober 2014 Voorstellen Leo D. Roorda Reade Achtergrond Revalidatiearts, fysiotherapeut

Nadere informatie

Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal?

Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal? White paper Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal? Deze white paper wordt u gratis aangeboden door De Valk Leadership Company Datum: 1 januari 2013 Versie: 2.0 Auteur: Guido

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN ACHTERGROND De International Association of Facilitators (IAF) is een internationale organisatie met als doel om de kunst en de praktijk van het professioneel faciliteren

Nadere informatie

Organisatiecultuur en projectpartnering prestatie

Organisatiecultuur en projectpartnering prestatie Organisatiecultuur en projectpartnering prestatie Confronterende Vecht Inefficiënte Bouwprocessen Opportunistische Traditionele Bouw Ook in Nederland kwam het besef dat de oude bouwcultuur moest veranderen

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Geven en ontvangen van steun in de context van een chronische ziekte.

Geven en ontvangen van steun in de context van een chronische ziekte. Een chronische en progressieve aandoening zoals multiple sclerose (MS) heeft vaak grote consequenties voor het leven van patiënten en hun intieme partners. Naast het omgaan met de fysieke beperkingen van

Nadere informatie

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Doelstelling Nurses on the Move Bijdragen aan verbetering kwaliteit van zorg in verpleeg- en

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

Goed management is noodzaak

Goed management is noodzaak Externe druk Interne druk afnemende marges grotere markten complexere klantenomgeving technologische verandering maatschappij wettelijke kaders partnerships aandeelhouders/ de beurs Goed management is

Nadere informatie

HeartMath. Hartcoherentie trainingen binnen Onderwijs en Jeugdzorg.

HeartMath. Hartcoherentie trainingen binnen Onderwijs en Jeugdzorg. HeartMath Hartcoherentie trainingen binnen Onderwijs en Jeugdzorg. HeartMath Hartcoherentie Trainingen De HeartMath Hartcoherentie training binnen onderwijs en jeugdzorg omvat naast het stress management

Nadere informatie

De evolutie-sprong van management naar leiderschap

De evolutie-sprong van management naar leiderschap De evolutie-sprong van management naar leiderschap What got you here, won't get you there - Marshall Goldsmith Als ervaren manager heb je het allemaal al eerder gehoord Als effectief manager gebruik je

Nadere informatie