Inhoudsopgave Inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Inhoud"

Transcriptie

1 Welkom bij S&L Zorg

2 Inhoudsopgave Inhoud 1. S&L Zorg Inleiding Onze missie en visie Het gedachtegoed Planetree Organogram Medezeggenschap Ouders en familie Centrale Cliëntenraad Cliëntvertrouwenspersoon Zorgverleningsovereenkomst Zorgdossier Financiën en verzekeringen Inkomsten van uw kind/familielid/relatie Wat zijn kosten voor u en uw kind/familielid/relatie Wat betaalt S&L Zorg en wat komt voor eigen rekening Verzekeringen Vrijwilligerswerk Juridisch statuut Ouderlijke macht Behandeling Artsen bezoek en Medicatiebeleid Voor als u eens minder tevreden bent Algemene adresgegevens S&L Zorg Bijlagen

3 Van harte welkom bij S&L Zorg In deze brochure leest u wie we zijn, wat we doen en wat we voor u en uw kind, familielid en/ of relatie kunnen betekenen. S&L Zorg biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking in de regio s Roosendaal en Bergen op Zoom. Dit doen we al 25 jaar. Onze woonzorglocaties Sterrebos in Roosendaal en Lambertijnenhof in Bergen op Zoom vormen het middelpunt van onze organisatie. Hier bieden wij wonen, begeleiding en zorg in een veilige en beschermde omgeving. Daarnaast hebben we diverse buitenlocaties, wat begeleidt wonen met 24- uurszorg in de wijk mogelijk maakt. S&L Zorg biedt naast wonen en zorg ook diverse vormen van dagbesteding aan, en probeert daarbij goed te kijken naar de wensen en behoeften van de cliënt. Samen met onze medewerkers en vrijwilligers willen we het beste voor onze cliënten. We hechten dan ook veel waarde aan uw inbreng en betrokkenheid. In deze welkomstbrochure leest u niet alleen over onze zorg, maar ook over hoe u contact met ons op kunt nemen, en hoe uw inbreng van waarde kan zijn. In de laatste twee hoofdstukken geven wij u informatie over een aantal financiële regelingen en het juridisch statuut. Nogmaals welkom bij S&L Zorg, wij hopen dat u, uw kind, familielid of relatie zich snel thuis voelt bij ons. Hebt u naar aanleiding van deze brochure vragen of opmerkingen? Dan horen we dat graag. U kunt contact opnemen met ons Cliëntserviceteam via of via Laatst herzien op

4 1. S&L Zorg 1.1. Inleiding S&L Zorg biedt menslievende zorg, vanuit de overtuiging dat elk mens zich ontplooien kan. Samen met medewerkers en vrijwilligers bieden we onze cliënt professionele zorg- en hulpverlening. We zijn trots op de veilige omgeving die we onze cliënten kunnen bieden in combinatie met de vele mogelijkheden en activiteiten op onze zorglocaties. We hebben een eigen behandelteam waar cliënten gebruik van kunnen maken, maar ook een zwembad en diverse sportfaciliteiten. Dit gecombineerd met de verschillende dagbestedingsgroepen en de georganiseerde vrije tijdsbesteding, zorgt ervoor dat we bij kunnen dragen aan de kwaliteit van bestaan van onze cliënten. We informeren u graag over de verschillende activiteiten die plaatsvinden op onze locaties, ook laten we u graag zien wat er gebeurt binnen onze organisatie. Hiervoor komt elk kwartaal een nieuwsmagazine uit, waarin we u informeren over de verschillende ontwikkelingen binnen onze organisatie Onze missie en visie Menslievende Zorg, vanuit de overtuiging dat elk mens zich ontplooien kan Missie Wij bieden professionele dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Onze dienstverlening is gericht op ondersteuning van de cliënt waarbij kwaliteit van bestaan onze leidraad vormt. Wij bieden elke cliënt een passend antwoord op zijn vraag, al dan niet in samenwerking met andere aanbieders in ons werkgebied. Visie Bij ons staat de cliënt centraal. Centraal vanuit de overtuiging dat elke cliënt zorg en ondersteuning krijgt die afgestemd is op zijn specifieke behoeften. Wij ondersteunen de cliënt in het maken van eigen keuzes en wij geven hier op actieve wijze invulling aan. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat elk mens zich ontplooien kan. En juist in het bieden van ontplooiingskansen, hoe gering ook, voelt de mens zich gezien en 4

5 gehoord en zich gewaardeerd in zijn zò-zijn, in zijn uniciteit. Dit proces, deze zoektocht naar wat waardevol is voor onze cliënten, kan alleen maar goed worden vormgegeven als betrokkenen zich verbonden voelen met deze achterliggende overtuiging. Niet alleen cliënten hebben ruimte nodig voor zelfontplooiing. Ook medewerkers hebben ruimte nodig voor zelfontplooiing en voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Wij willen dat medewerkers plezier beleven aan hun werk en dat zij het bieden van zorg en ondersteuning aan onze cliënten als zinvol ervaren. Wij bieden cliëntgerichte zorg, die veilig, vakbekwaam en toegankelijk is en wij doen dit met een houding die vriendelijkheid en compassie uitstraalt. Wij dragen zorg voor elkaar en geven elkaar de ruimte en tonen begrip en waardering. Wij dagen elkaar uit om ons te laten leiden door de behoeften van onze cliënten. In mindere mate laten wij ons leiden door de behoefte aan control en beheersing van processen. Wij geven menslievende zorg aan onze cliënten en steunen elkaar in de uitdaging om een balans te vinden tussen bezieling en zakelijkheid, tussen beheersing en aansturing enerzijds en cliëntgerichte zorg anderzijds. Kernwaarden In ons dagelijks handelen, laten wij ons leiden door de volgende drie kernwaarden: Vertrouwen Verbinding Verantwoordelijkheid 1.3. Het gedachtegoed Planetree S&L Zorg werkt sinds oktober 2011 vanuit de Planetree gedachte. Dit is terug te vinden in onze gehele organisatie; missie, visie en cultuur. Wat is Planetree? Planetree Nederland is een non-profit organisatie die organisaties ondersteunt in het verder ontwikkelen van mensgerichte zorg. De visie van Planetree op mens en zorg is: zowel zorg leveren aan cliënt en medewerker in fysiek, emotioneel, geestelijk en sociaal opzicht; waarde gedreven: persoonlijk, respectvol, menslievend en met keuzevrijheid; 5

6 de veiligheid en levendigheid van cliënten en hun familie wordt ondersteund door actieve betrokkenheid bij hun eigen zorg. Het model van Planetree is verder uitgewerkt in een twaalftal componenten, bijvoorbeeld tevreden cliënten of tevreden en gemotiveerde medewerkers. Planetree laat zien hoe deze zorg voor cliënten en medewerkers daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Daarbij is er niet alleen aandacht voor de cliënt en voor de medewerker maar is het derde uitgangspunt, een gezonde financiële organisatie, ook van belang. Voor verdere informatie zie: Organogram Bovenstaande afbeelding geeft ons organogram weer. Meer informatie hierover vindt u op de website. 6

7 2. Medezeggenschap 2.1. Ouders en familie Wij vinden een sterke betrokkenheid van ouders, wettelijk vertegenwoordigers en familieleden bij S&L Zorg van belang. Wij streven een open relatie met ouders/wettelijk vertegenwoordigers na, onder andere door open en volledig informatie te verstrekken over het wel en wee van uw kind/familielid/relatie. U volgt het behoeftepatroon van uw kind/familielid/relatie op de voet en u kunt hier tijdig op inspelen. Maar ook op gebieden binnen onze zorg en dienstverlening is uw inbreng in de kwaliteit van zorg zeer gewenst. U wordt betrokken in de discussie over de kwaliteitseisen die binnen de zorg gesteld dienen te worden aan bijvoorbeeld bejegening, fysieke- en sociale omgeving en dagindeling en op welke punten verbeteringsplannen opgesteld kunnen worden Centrale Cliëntenraad S&L Zorg hecht waarde aan medezeggenschap van cliënten, het hoort bij onze cultuur om cliënten en wettelijk vertegenwoordigers te stimuleren en sterk te maken om zelf de regie te nemen. Binnen S&L Zorg is er een Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad is het overkoepelend orgaan dat naast hun eigen overleg vier keer per jaar overleg heeft met de bestuurder van onze organisatie. Onder de Centrale Cliëntenraad vallen twee clusters, cluster Roosendaal en cluster Bergen op Zoom. De clusters bestaan uit vertegenwoordigers van cliënten die samenkomen om, in brede zin, alle zaken rondom cliënten te bespreken. Zij vertegenwoordigen één of twee woningen. Doordat de voorzitters en secretarissen tevens lid zijn van de CCR zijn de verbindingslijnen kort. 7

8 In de Centrale Cliëntenraad nemen zitting: Dagelijks bestuur De heer George Verbruggen - voorzitter Mevrouw Christine de Vries - ambtelijk secretaris De heer Guust Dietze - penningmeester (tevens voorzitter Stichting Cliëntgelden) Leden De heer Frans Standaar - lid (voorzitter clusteroverleg regio Roosendaal) De heer Johan van Nassau - lid (secretaris clusteroverleg regio Roosendaal) De heer Frans Noldus - lid (voorzitter clusteroverleg regio Bergen op Zoom) Mevrouw Irene Kwik - lid (secretaris clusteroverleg regio Bergen op Zoom) De Centrale Cliëntenraad hoort ook graag van andere betrokkenen, dit kan door contact op te nemen met de cliëntvertegenwoordigers die zitting nemen in een cluster, of per . De Centrale Cliëntenraad is per mail bereikbaar op het adres: Voor informatie over Stichting Cliëntgelden kunt u terecht bij de heer Dietze: 2.3. Cliëntvertrouwenspersoon Mireille de Beer en Lian Nuyten Binnen S&L Zorg hebben we cliëntvertrouwenspersonen. Onze cliënten zijn vaak mondiger dan verwacht, Mireille de Beer en Lian Nuyten helpen hen bij het verwoorden en oplossen van eventuele problemen of klachten. Zij zijn er ook om in vertrouwen met de cliënten te praten, dat alleen is soms al even fijn! De cliëntvertrouwenspersoon is een onafhankelijk iemand, die de cliënt helpt, informeert en adviseert. Daarbij is Mireille ervaringsdeskundig en weet uit haar eigen ervaring hoe belangrijk het is je verhaal kwijt te kunnen. En vervolgens samen te zoeken naar een oplossing die het meest passend is. Contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersonen? Dat kan via Voor wat kunnen cliënten bij een cliëntvertrouwenspersoon terecht? Bijvoorbeeld: 8

9 Klachten over wonen, werken of vrije tijdsbesteding. Problemen met de begeleiding Bij ruzies of als de cliënt bang of boos is Maar ook voor vragen of voor een vertrouwelijk gesprek Wat is een klacht? Bij een klacht ben je ontevreden over iets. Je bent ontevreden over een situatie die te maken heeft met de locatie waar je woont of werkt binnen S&L Zorg. Een CVP helpt mee met het bedenken van een goede oplossing. De CVP werkt voor de cliënten van S&L Zorg maar is onafhankelijk. Dat betekent dat de CVP niet in dienst is bij S&L Zorg. De CVP wordt bij de LFB ( belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking ) ingehuurd. Voor meer informatie vindt u op onze website Voor informatie speciaal gemaakt voor mensen met een verstandelijke beperking kunt u terecht op Zorgverleningsovereenkomst De zorgverleningsovereenkomst, de overeenkomst tussen u en S&L Zorg, heeft een belangrijke functie. U maakt met S&L Zorg een aantal afspraken over de komende jaren. In de overeenkomst is vastgelegd waarvoor S&L Zorg zorg draagt en in welke situaties toestemming van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers nodig is. Kortom, de rechten en de plichten van zowel S&L Zorg als van de cliënt, ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Eveneens is vermeld welke uitgaven voor rekening van S&L Zorg komen en welke voor de ouders/wettelijk vertegenwoordigers (zie paragraaf 3.2). Wij adviseren u de overeenkomst verschillende malen op detail door te lezen. Ter informatie zijn ook de algemene voorwaarden in bijlage 1 bijgevoegd. Op het moment dat u zorg van S&L Zorg afneemt wordt S&L Zorg dossier houder. Het Zorgkantoor gaat er vanuit dat wij u zorg leveren zoals wij dat met elkaar afspreken. Indien u andere zorg wenst van S&L Zorg of een andere zorgaanbieder dan kan uw cliëntadviseur u ondersteunen met het vinden van 9

10 de juiste zorg en afstemming tussen aanbieders. Dat is een onderdeel van de ketenzorg die S&L Zorg biedt. S&L Zorg werkt samen met collega aanbieders in de regio. Privacy Uw dossier blijft binnen S&L Zorg en er worden geen persoonlijke gegevens verstrekt aan derden zonder uw toestemming Zorgdossier Samen met u stellen we vast welke zorg wenselijk en noodzakelijk is. Dit wordt vastgelegd in het elektronisch zorgdossier CareView. De betrokken cliëntadviseur zal de eerste overdracht verzorgen en vervolgens zal drie maanden na huisvesting een eerste evaluatie plaats vinden. Vervolgens zal eenmaal per jaar een gesprek plaatsvinden, waarin u met de zorgcoördinator het dossier doorspreekt en indien gewenst bijstelt. Uw instemming met de zorgafspraken is uiteraard nodig om de geleverde zorg goed op de zorg- en begeleidingsvragen af te stemmen. U kunt tussentijds altijd contact opnemen met de zorgcoördinator of de teamleider als er eerder vragen zijn die om afstemming vragen. Verder kunt u doorlopend het elektronisch zorgdossier CareView raadplegen op iedere locatie die u zelf wenst. Indien u niet beschikt over internet kan de zorgcoördinator een uitdraai voor u maken. Inloggegevens van het dossier worden aan de wettelijk vertegenwoordiger verstrekt. Deze is vrij om de inloggegevens naar wens te verstrekken aan ander actief betrokkenen. Het belang van de cliënt staat daarbij voorop. In het gehele zorgtraject is voor u de zorgcoördinator het 1e aanspreekpunt. Deze kan uw vragen beantwoorden of het antwoord voor u nagaan. 10

11 3. Financiën en verzekeringen De kosten voor levensonderhoud bij S&L Zorg worden via de AWBZ betaald. Toch zullen steeds meer kosten op u afkomen. Denkt u aan de eigen bijdrage in de verpleegkosten, de premie voor de ziektekostenverzekering, uitgaven voor kleding en schoeisel, was kosten, de kosten die u maakt als uw kind/familielid/relatie thuis verblijft, de contributie voor de oudervereniging, etc Inkomsten van uw kind/familielid/relatie WIA (Wet Werk en Inkomen Arbeidsvermogen) Cliënten tussen 18 en 65 jaar komen doorgaans in aanmerking voor een uitkering via de WIA, behalve als zij al een uitkering ontvangen via een andere sociale verzekeringswet (WAO, WAJONG of salaris van het WVS). De aanvraag voor de WIA-uitkering kunt u zelf regelen. ( zie ook www. uwv.nl) U kunt bellen met het UWV U kunt er ook voor kiezen de stichting Cliëntengelden van S&L Zorg dit voor u laten doen. Contactgegevens kunt u opvragen via uw zorgcoördinator, teamleider of cliëntserviceteam. Veel oudere cliënten hebben nog een WAO (jong) uitkering. Deze werd voor verstrekt. Kinderbijslag Voor een minderjarig kind blijft het recht op kinderbijslag bestaan. De kinderbijslag vervalt wanneer uw kind meerderjarig wordt. De Raad van Arbeid stelt ieder jaar bepaalde normbedragen op voor de diverse uitgaven van uw kind. De Raad van Arbeid beoordeelt naar aanleiding van uw situatie of u in aanmerking komt voor kinderbijslag. Met vragen over de kinderbijslag kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank. 11

12 3.2. Wat zijn kosten voor u en uw kind/familielid/relatie Eigen bijdrage AWBZ/ kosten voor zorg met of zonder verblijf Via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) worden de verpleegkosten van uw kind/familielid/relatie betaald. Als uw kind/familielid/relatie een eigen inkomen heeft, bijvoorbeeld WIA uitkering, WAO, OAW, WAJONG of loon, dan is hij/zij een eigen bijdrage in de kosten voor zorg met verblijf verschuldigd. Deze bijdrage is afhankelijk van de leeftijd, het verzamel inkomen van de cliënt (inclusief eventueel genoten rente), de AWBZ indicatie, en de afgenomen zorg (24-uurszorg/deeltijdzorg). Het CAK (centraal administratie kantoor) verzorgt en int rechtstreeks de eigen bijdrage bij de cliënt. Dit gaat geheel buiten S&L Zorg om. Er wordt gesproken over een hoge en lage eigen bijdrage in de kosten voor zorg en verblijf. Zie de website van Wat betaalt S&L Zorg en wat komt voor eigen rekening In de regeling Verstrekkingen AWBZ is vastgelegd welke kosten door de overheid (via de AWBZ) betaald worden. In bijlage vindt u een overzicht van deze kosten. Dit is een praktische brochure en uitwerking van het College van Zorgverzekeringen. Dit college ziet toe op een goede uitvoering van de AWBZ en kunt u vinden op Gesteld kan worden dat de AWBZ voorziet in alle basisbenodigdheden die voortvloeien uit het feit dat specifieke verzorging of begeleiding noodzakelijk is vanwege de verstandelijke beperking. In de ruimste zin vallen hieronder het aangepast wonen, dagelijkse (24-uurs) verzorging en begeleiding, medische zorg, dagbesteding, voedsel, en dergelijke. Deze zaken worden dan ook door S&L Zorg betaald. Zaken die niet in deze regeling zijn opgenomen, zijn privé-uitgaven van de cliënten en komen dan ook voor rekening van uw kind/familielid/relatie. S&L Zorg heeft ook een AWBZ Brochure ontwikkeld, deze heeft u van ons ontvangen en vindt u ook op onze website. 12

13 3.4. Verzekeringen Aansprakelijkheid (Zie hiervoor ook artikel 12 van onze algemene voorwaarden.) Zowel cliëntenraad als directie van S&L Zorg zijn van mening dat het zeer belangrijk is, dat uw kind/familielid/relatie voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd is. Denk hierbij aan schade aan eigendommen van anderen of letselschade. In een aantal situaties is het mogelijk uw kind/familielid/relatie op te nemen op uw eigen verzekeringspolis, ook als er sprake is van meerderjarigheid. In andere situaties zal er een afzonderlijke aansprakelijkheidsverzekering op naam van de cliënt moeten worden afgesloten. Soms kan de huidige polis gewoon doorlopen. Voor zover er voor uw kind/familielid/relatie geen aansprakelijkheidsverzekering is geregeld, raden wij u dringend aan contact op te nemen met uw verzekeringskantoor of tussenpersoon. Ziektekostenverzekering Iedere cliënt dient verplicht een basiszorgverzekering te hebben. U kunt er zelf voor kiezen of u wel of niet aanvullend wilt verzekeren. Het is heel variabel wat de AWBZ en de zorgverzekering vergoed aan hulpmiddelen en ziektekosten. Daarin kan S&L Zorg geen advies geven. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor meer specifieke informatie. Uitvaartverzekering Bij overlijden van de cliënt is de familie verantwoordelijk voor alle kosten van de begrafenis/crematie. Wij adviseren u met nadruk om hiervoor een uitvaartverzekering af te sluiten. 13

14 AWBZ Indicatie S&L Zorg is alleen gemachtigd zorg te leveren op basis van een geldige indicatie, geleverd door het CIZ (Centraal Indictieorgaan Zorg). Indicaties hebben een beperkte geldigheidsduur. In het elektronisch zorgdossier kunt u terug vinden wat de einddatum van uw indicatie is. Uiteraard kan ook de zorgcoördinator of teamleider dit voor u nagaan. Het Cliëntserviceteam ondersteunt en adviseert u bij de daadwerkelijke aanvraag van de indicatie en is te bereiken via of via /429. Zolang u in zorg bent bij S&L Zorg zullen zij dit met u regelen. * Als wettelijk vertegenwoordiger blijft u zelf verantwoordelijk voor de juiste indicatie. Zonder geldige indicatie is S&L Zorg genoodzaakt de zorg te beëindigen. Stichting Cliëntgelden S&L Zorg Na de opening van de woongemeenschap Sterrebos in Roosendaal, is door enkele ouders de Stichting Cliëntgelden S&L Zorg opgericht, met als doel, het beheren van de financiën van cliënten die bij S&L Zorg wonen. De Stichting beheert in samenspraak met de ouders c.q. wettelijk vertegenwoordigers alle geldzaken van de cliënt. Denkt u aan bewindvoering, belastingaangifte en verantwoording aan de kantonrechter. Dit is een dienstverlening waar S&L Zorg zelf geen taak in heeft, maar u uiteraard graag naar verwijst indien u ondersteuning nodig heeft. Voor informatie over Stichting Cliëntgelden kunt u terecht bij de heer Dietze: Of neemt u contact op met ons cliëntserviceteam. 14

15 4. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers zijn essentieel in het leven van onze cliënten. De mogelijkheden voor het doen van vrijwilligerswerk zijn divers: binnen een woon- of dagbestedingslocatie, s avonds of overdag. Samen een stuk fietsen, de tijd nemen voor persoonlijke aandacht of een goed gesprek, samen een keertje zwemmen. Ogenschijnlijk gewone dingen, maar voor onze cliënten bijzondere activiteiten die het leven verrijken. Wij proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen, mogelijkheden en interesses van vrijwilligers. Gemaakte reiskosten worden vergoed en S&L Zorg heeft een verzekering afgesloten voor persoonlijke aansprakelijkheid en ongevallen. Mogelijkheden voor vrijwilligerswerk zijn: Wandelen met cliënten Fietsen met cliënten Ondersteunen en zwemmen met de cliënten Ondersteunen bij activiteiten zoals biljarten, winkelen, kopje koffie drinken etc. Maken van uitstapjes naar bijv. de dierentuin, het zwembad en familiebezoek. Als u misschien mensen in uw omgeving heeft die hierin geïnteresseerd zijn kunnen zij onze website bezoeken en/ of contact opnemen met onze coördinator vrijwilligerswerk. 15

16 5. Juridisch statuut Onze cliënten kunnen we juridisch in vijf categorieën indelen. 1. Zij zijn jonger dan 18 jaar en staan onder de ouderlijke macht; 2. Zij zijn meerderjarig en staan onder curatele; 3. Zij zijn meerderjarig en staan onder bewind; 4. Zij zijn meerderjarig en staan onder mentorschap; 5. Zij zijn meerderjarig en juridisch zelfstandig Ouderlijke macht Tot de leeftijd van 18 jaar staan de cliënten onder het ouderlijk gezag. Dat betekent dat de ouders of voogd beslissingen nemen voor hun kinderen, cliënt of pupil. S&L Zorg richt zich tot de Ouder of de Voogd als hiervan hier sprake is. Personen vanaf 18 jaar en ouder zijn meerderjarig en voor de wet handelingsbekwaam ofwel juridisch zelfstandig. Echter het grootste gedeelte van onze cliënten is niet in staat zelfstandig beslissingen te nemen over materiële en/of immateriële zaken. Anderen zullen hen bij het nemen van dergelijke beslissingen moeten helpen of de beslissing voor hen nemen. Hiervoor zijn er juridisch drie mogelijkheden: onder curatele, onderbewindstelling en mentorschap. Onder curatele stelling Vanaf 18 jaar kan een persoon onder curatele worden gesteld. Een curator mag beslissingen nemen over de materiële en immateriële belangen van de curandus (de persoon die onder curatele is gesteld). Dit houdt in dat de curator verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld het beheer van geld en bezittingen van de curandus, maar ook de belangen van de curandus behartigt wanneer het gaat over diens welzijn, bijvoorbeeld welke verzorging is nodig of welke dagbesteding sluit aan bij de behoefte. 16

17 Onderbewindstelling Vanaf 18 jaar kunnen de cliënten ook onder bewind worden geplaatst. Een bewindvoerder heeft veel minder vergaande bevoegdheden dan een curator. Een bewindvoerder beheert alleen de financiële zaken van de cliënt. Zowel een curator als een bewindvoerder moet zich periodiek bij de kantonrechter verantwoorden aangaande het financiële beheer. Mentorschap Sinds 1 januari 1995 is de wet op mentorschap voor meerderjarigen in werking getreden. De mentor vertegenwoordigt de cliënt alleen in zaken van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Mentorschap kan gecombineerd worden met onderbewindstelling, waardoor zowel de materiële als de immateriële belangen van de cliënt vertegenwoordigd worden. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de Stichting Mentorschap West Brabant (SMWB), telefoon of naar Volledig zelfstandig Sommige cliënten zijn volledig zelfstandig: zij staan niet onder curatele, hebben geen bewindvoerder of mentor. Dit houdt in dat zij binnen de grenzen van de wet volledig kunnen doen en laten wat zij willen. 17

18 6. Behandeling 6.1. Artsen bezoek en Medicatiebeleid Artsenbezoek binnen S&L Zorg S&L Zorg heeft een eigen huisarts op de beide terreinen van Sterrebos en Lambertijnenhof. De huisartsen worden ondersteund door een doktersassistente. Een cliëntbegeleider kan de cliënt begeleiden tijdens het huisartsenbezoek. De cliëntvertegenwoordiger is natuurlijk ook welkom om aanwezig te zijn bij het artsenbezoek. Dit zelfde geldt voor bezoek aan de tandarts en mondhygiëniste die verbonden zijn aan S&L Zorg. Wanneer een cliënt naar het ziekenhuis moet voor een consult kan dit begeleid worden door een cliëntbegeleider, maar ook hiervoor geldt dat de cliëntvertegenwoordiger dit natuurlijk zelf mag doen. Medicatiebeleid S&L Zorg heeft de verantwoordelijkheid om voor zijn cliënten een duidelijk en veilig medicatiebeleid te voeren. Om dit te bewerkstelligen heeft S&L Zorg in 2012 deelgenomen aan het project Optimaliseren van medicatieveiligheid. Dit is een landelijk project, waaraan 15 instellingen deelnamen met het doel: het verminderen van medicatiefouten in de gehandicaptenzorg. We willen dat de cliënt de juiste medicatie krijgt, op het juiste tijdstip, in de juiste dosering en op de juiste wijze krijgt toegediend. Hiervoor hebben we een medicatiebeleid opgesteld. Deze krijgt u uitgereikt in het huisvestingsgesprek. Medicatiereview Jaarlijks vindt er rond het zorgplangesprek een medicatiereview plaats door het team. Bij de medicatiereview wordt er gekeken welke bijzonderheden het team opmerkt m.b.t. medicatiegebruik van de cliënt. Dit kunnen bijvoorbeeld bijwerkingen of afwijkende gedragingen zijn. De bevindingen hiervan bespreekt de zorgcoördinator met de huisarts en in het zorgplangesprek met de cliëntvertegenwoordiger. Zo nodig stelt de huisarts het medicatievoorschrift bij. Daarnaast heeft de huisarts jaarlijks een medicatie evaluatie ( review) met de apotheker. Natuurlijk vindt er eerder overleg plaats, wanneer er eerder bijzonderheden worden gesignaleerd. 18

19 Incidenten beleid S&L Zorg heeft een intern incidentenbeleid. Het doel daarvan is dat medewerkers zich bewust zijn van (bijna) incidenten en maatregelen nemen om deze te voorkomen. Medewerkers krijgen ondersteuning bij de verwerking van een situatie waarbij zij met een incident met impact te maken krijgen. Periodieke analyse van incidentenmeldingen leidt tot verbetering van de kwaliteit van zorg op cliënt, woning- en afdelingsniveau. 19

20 7. Voor als u eens minder tevreden bent Doorgaans heeft S&L Zorg tevreden cliënten. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Er ontstaat een klacht over de geboden dienstverlening, de bejegening, of over een besluit dat is genomen. Blijf niet rondlopen met deze klacht of ontevredenheid. S&L Zorg neemt elk signaal van onvrede serieus. Omdat mensen fouten kunnen maken. En omdat klachten ons helpen om de kwaliteit van onze zorg en ondersteuning te verbeteren. In de meeste gevallen is een gesprek met de begeleider de beste oplossing. Maar soms helpt praten niet. De partijen blijven tegenover elkaar staan. Cliënten en cliëntvertegenwoordigers kunnen dan de officiële procedure volgen zoals omschreven in klachtenprocedure in de bijlage. Voor meer informatie zie ook de informatie over de cliëntvertrouwenspersoon. 20

21 8. Algemene adresgegevens S&L Zorg Hoofdkantoor Meidoornlaan Meidoornlaan AZ Roosendaal Postadres Postbus AC Roosendaal T: F: E: Banknummer IBAN NL34 INGB KvK Zorglocatie Sterrebos/ ontmoetingscentrum Onyxdijk 183c 4706 LL Roosendaal Zorglocatie Lambertijnenhof/ ontmoetingscentrum Lambertijnenhof CH Bergen op Zoom Voor meer adressen en een routebeschrijving kunt u terecht op onze website 21

22 Hebt u hulp nodig, rondom zorg en dienstverlening? Of komt u even niet verder met het regelen van de juiste zorg voor uw familielid of relatie? Hebt u een vraag over de zorg van uw familielid of relatie en weet u even niet wie u het beste kan bellen? Dan kunt u contact opnemen met uw cliëntadviseur. Zij zorgen dat u bij de juiste persoon terecht komt en uw vraag beantwoord wordt. Cathy van der Wouden T M E Of Eveline Boekema T M E 22

23 9. Bijlagen Bijgaand aan deze wegwijzer binnen in onze organisatie vindt u de volgende stukken: Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Algemene voorwaarden Wegwijzer vragenlijst Overige informatie Huisvesting Stichting Cliëntgelden S&L Zorg Klachtenprocedure Brochure AWBZ Tarievenlijst Extra diensten 23

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Informatiebrochure cliënten

Informatiebrochure cliënten Informatiebrochure cliënten mei 2014 Welkom bij Accolade Zorggroep! Het liefst blijven we zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Soms gaat dit helaas niet meer en is er voor kortere of langere tijd ondersteuning

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Algemene informatie. Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven

Algemene informatie. Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven V 6.0_ 2013 Welkom! Geachte cliënt, Hartelijk welkom bij Zorgwaard! Wij beseffen dat het voor u een grote overgang

Nadere informatie

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum 5 1.1 Uw indicatie 5 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij SOVAK. SOVAK is er voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures. Cicero Zorgservice. (lokaal tarief)

Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures. Cicero Zorgservice. (lokaal tarief) 1 Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures Cicero Zorgservice 0900 500 9 500 (lokaal tarief) De cliënteninformatie van Cicero Zorggroep bestaat uit drie delen. Deel 1: Algemene

Nadere informatie

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven V1_2011 INHOUDSOPGAVE WELKOM!... 3 1 DE STICHTING ZORGWAARD... 5 2 VISIE... 5 3 BELANGENBEHARTIGING... 7 4 CONTACTPERSONEN...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen Inhoudsopgave Welkom 1: Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Regenboog 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Informatie voor cliënten 2015. Info. Cavent 1

Informatie voor cliënten 2015. Info. Cavent 1 Informatie voor cliënten 2015 Info Cavent 1 s-gravendeel Strijen Cavent Vlashof Wonen en zorg Bolkafstraat 1 3295 TA 078 6739730 Informatie Voor meer informatie of het opvragen van folders, een kopie van

Nadere informatie

Graag heten we u van harte welkom als nieuwe cliënt van Maartje. We hopen dat u onze zorg als prettig en goed ervaart.

Graag heten we u van harte welkom als nieuwe cliënt van Maartje. We hopen dat u onze zorg als prettig en goed ervaart. Welkom bij Maartje! Voor u ligt de informatiemap van Maartje. In deze informatiemap vindt u allerlei praktische informatie. Ook leest u wat Maartje nog meer te bieden heeft. Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening SWZ Sophieke Van Zuylen van Nijeveltstraat 313 2242 LJ Wassenaar Tel: 070-5121111 Fax: 070-5141500 SWZ Willibrord Poortlaan 20 2242 GN Wassenaar Tel:

Nadere informatie

Wegwijzer t Ronde Sant

Wegwijzer t Ronde Sant Wegwijzer t Ronde Sant Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over t Ronde Sant bij de hand! Welkom in t Ronde Sant Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 t Ronde Sant... 1 3 Prettig

Nadere informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over Kwintes? Bel ons gratis: 0800-5946837 of stuur een e-mail naar info@kwintes.nl

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over Kwintes? Bel ons gratis: 0800-5946837 of stuur een e-mail naar info@kwintes.nl Kwintes & zo... Kwintes Postbus 31, 3700 AA Zeist www.kwintes.nl info@kwintes.nl Regiokantoor Midden en West Utrecht 030 695 23 37 Kwintes is werkzaam in de provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland

Nadere informatie

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3. mariënburg woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Geachte lezer,

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Informatie De Wetering

Informatie De Wetering Informatie De Wetering Zorgcentrum Humanitas-IJsselmonde Zelfstandig wonen mét zorg en verblijf Kleinschalig wonen voor dementerenden Zorgcentrum Humanitas De Wetering 1 Welkom in zorgcentrum De Wetering

Nadere informatie

Wonen in het woonservicecentrum

Wonen in het woonservicecentrum Wonen in het woonservicecentrum Inhoudsopgave Inleiding...4 Even voorstellen...5 Verhuizen naar woonservicecentrum...6 Wonen...6 Familieparticipatie...6 Inrichting...7 Valpreventie...7 Bevestiging...8

Nadere informatie

Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel!

Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel! Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel! Wij willen dat uw familielid zich zo prettig mogelijk voelt bij ons. Al onze medewerkers zetten zich daarom gezamenlijk in om voor hem of haar een zo optimaal

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Op weg naar zelfstandigheid

Op weg naar zelfstandigheid Brochure voor jongeren Op weg naar zelfstandigheid ribw arnhem & veluwe vallei Brochure voor jongeren Op weg naar zelfstandigheid 2 3 Overzicht onderwerpen Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei! Voorwoord

Nadere informatie

Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1

Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1 Meer weten over Verpleeghuis Waelwick Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1 Informatiemap zorggroep Maas & Waal. 26-04-2013-1

Nadere informatie

werkenrode jongeren 3072-WKR1011239

werkenrode jongeren 3072-WKR1011239 werkenrode jongeren inhoudsopgave pag. 3 pag. 5 pag. 6 pag. 8 werkenrode Jongeren: op weg naar zelfstandigheid Hoe kan Werkenrode jou ondersteunen? Werkenrode Jongeren maakt deel uit van Pluryn Uitgangspunten

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Huidige situatie in de gemeente 4 Nieuwe gemeentetaken voor mensen met een beperking 4 Hoe

Nadere informatie

Verpleegunit De Olmen

Verpleegunit De Olmen Verpleegunit De Olmen Informatie voor nieuwe bewoners De Olmen maakt deel uit van Zorggroep Tangenborgh 2 Inleiding * Verpleegunit De Olmen is een afdeling binnen het Woon- en Zorgcentrum Heidehiem in

Nadere informatie