Inhoudsopgave Inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Inhoud"

Transcriptie

1 Welkom bij S&L Zorg

2 Inhoudsopgave Inhoud 1. S&L Zorg Inleiding Onze missie en visie Het gedachtegoed Planetree Organogram Medezeggenschap Ouders en familie Centrale Cliëntenraad Cliëntvertrouwenspersoon Zorgverleningsovereenkomst Zorgdossier Financiën en verzekeringen Inkomsten van uw kind/familielid/relatie Wat zijn kosten voor u en uw kind/familielid/relatie Wat betaalt S&L Zorg en wat komt voor eigen rekening Verzekeringen Vrijwilligerswerk Juridisch statuut Ouderlijke macht Behandeling Artsen bezoek en Medicatiebeleid Voor als u eens minder tevreden bent Algemene adresgegevens S&L Zorg Bijlagen

3 Van harte welkom bij S&L Zorg In deze brochure leest u wie we zijn, wat we doen en wat we voor u en uw kind, familielid en/ of relatie kunnen betekenen. S&L Zorg biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking in de regio s Roosendaal en Bergen op Zoom. Dit doen we al 25 jaar. Onze woonzorglocaties Sterrebos in Roosendaal en Lambertijnenhof in Bergen op Zoom vormen het middelpunt van onze organisatie. Hier bieden wij wonen, begeleiding en zorg in een veilige en beschermde omgeving. Daarnaast hebben we diverse buitenlocaties, wat begeleidt wonen met 24- uurszorg in de wijk mogelijk maakt. S&L Zorg biedt naast wonen en zorg ook diverse vormen van dagbesteding aan, en probeert daarbij goed te kijken naar de wensen en behoeften van de cliënt. Samen met onze medewerkers en vrijwilligers willen we het beste voor onze cliënten. We hechten dan ook veel waarde aan uw inbreng en betrokkenheid. In deze welkomstbrochure leest u niet alleen over onze zorg, maar ook over hoe u contact met ons op kunt nemen, en hoe uw inbreng van waarde kan zijn. In de laatste twee hoofdstukken geven wij u informatie over een aantal financiële regelingen en het juridisch statuut. Nogmaals welkom bij S&L Zorg, wij hopen dat u, uw kind, familielid of relatie zich snel thuis voelt bij ons. Hebt u naar aanleiding van deze brochure vragen of opmerkingen? Dan horen we dat graag. U kunt contact opnemen met ons Cliëntserviceteam via of via Laatst herzien op

4 1. S&L Zorg 1.1. Inleiding S&L Zorg biedt menslievende zorg, vanuit de overtuiging dat elk mens zich ontplooien kan. Samen met medewerkers en vrijwilligers bieden we onze cliënt professionele zorg- en hulpverlening. We zijn trots op de veilige omgeving die we onze cliënten kunnen bieden in combinatie met de vele mogelijkheden en activiteiten op onze zorglocaties. We hebben een eigen behandelteam waar cliënten gebruik van kunnen maken, maar ook een zwembad en diverse sportfaciliteiten. Dit gecombineerd met de verschillende dagbestedingsgroepen en de georganiseerde vrije tijdsbesteding, zorgt ervoor dat we bij kunnen dragen aan de kwaliteit van bestaan van onze cliënten. We informeren u graag over de verschillende activiteiten die plaatsvinden op onze locaties, ook laten we u graag zien wat er gebeurt binnen onze organisatie. Hiervoor komt elk kwartaal een nieuwsmagazine uit, waarin we u informeren over de verschillende ontwikkelingen binnen onze organisatie Onze missie en visie Menslievende Zorg, vanuit de overtuiging dat elk mens zich ontplooien kan Missie Wij bieden professionele dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Onze dienstverlening is gericht op ondersteuning van de cliënt waarbij kwaliteit van bestaan onze leidraad vormt. Wij bieden elke cliënt een passend antwoord op zijn vraag, al dan niet in samenwerking met andere aanbieders in ons werkgebied. Visie Bij ons staat de cliënt centraal. Centraal vanuit de overtuiging dat elke cliënt zorg en ondersteuning krijgt die afgestemd is op zijn specifieke behoeften. Wij ondersteunen de cliënt in het maken van eigen keuzes en wij geven hier op actieve wijze invulling aan. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat elk mens zich ontplooien kan. En juist in het bieden van ontplooiingskansen, hoe gering ook, voelt de mens zich gezien en 4

5 gehoord en zich gewaardeerd in zijn zò-zijn, in zijn uniciteit. Dit proces, deze zoektocht naar wat waardevol is voor onze cliënten, kan alleen maar goed worden vormgegeven als betrokkenen zich verbonden voelen met deze achterliggende overtuiging. Niet alleen cliënten hebben ruimte nodig voor zelfontplooiing. Ook medewerkers hebben ruimte nodig voor zelfontplooiing en voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Wij willen dat medewerkers plezier beleven aan hun werk en dat zij het bieden van zorg en ondersteuning aan onze cliënten als zinvol ervaren. Wij bieden cliëntgerichte zorg, die veilig, vakbekwaam en toegankelijk is en wij doen dit met een houding die vriendelijkheid en compassie uitstraalt. Wij dragen zorg voor elkaar en geven elkaar de ruimte en tonen begrip en waardering. Wij dagen elkaar uit om ons te laten leiden door de behoeften van onze cliënten. In mindere mate laten wij ons leiden door de behoefte aan control en beheersing van processen. Wij geven menslievende zorg aan onze cliënten en steunen elkaar in de uitdaging om een balans te vinden tussen bezieling en zakelijkheid, tussen beheersing en aansturing enerzijds en cliëntgerichte zorg anderzijds. Kernwaarden In ons dagelijks handelen, laten wij ons leiden door de volgende drie kernwaarden: Vertrouwen Verbinding Verantwoordelijkheid 1.3. Het gedachtegoed Planetree S&L Zorg werkt sinds oktober 2011 vanuit de Planetree gedachte. Dit is terug te vinden in onze gehele organisatie; missie, visie en cultuur. Wat is Planetree? Planetree Nederland is een non-profit organisatie die organisaties ondersteunt in het verder ontwikkelen van mensgerichte zorg. De visie van Planetree op mens en zorg is: zowel zorg leveren aan cliënt en medewerker in fysiek, emotioneel, geestelijk en sociaal opzicht; waarde gedreven: persoonlijk, respectvol, menslievend en met keuzevrijheid; 5

6 de veiligheid en levendigheid van cliënten en hun familie wordt ondersteund door actieve betrokkenheid bij hun eigen zorg. Het model van Planetree is verder uitgewerkt in een twaalftal componenten, bijvoorbeeld tevreden cliënten of tevreden en gemotiveerde medewerkers. Planetree laat zien hoe deze zorg voor cliënten en medewerkers daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Daarbij is er niet alleen aandacht voor de cliënt en voor de medewerker maar is het derde uitgangspunt, een gezonde financiële organisatie, ook van belang. Voor verdere informatie zie: Organogram Bovenstaande afbeelding geeft ons organogram weer. Meer informatie hierover vindt u op de website. 6

7 2. Medezeggenschap 2.1. Ouders en familie Wij vinden een sterke betrokkenheid van ouders, wettelijk vertegenwoordigers en familieleden bij S&L Zorg van belang. Wij streven een open relatie met ouders/wettelijk vertegenwoordigers na, onder andere door open en volledig informatie te verstrekken over het wel en wee van uw kind/familielid/relatie. U volgt het behoeftepatroon van uw kind/familielid/relatie op de voet en u kunt hier tijdig op inspelen. Maar ook op gebieden binnen onze zorg en dienstverlening is uw inbreng in de kwaliteit van zorg zeer gewenst. U wordt betrokken in de discussie over de kwaliteitseisen die binnen de zorg gesteld dienen te worden aan bijvoorbeeld bejegening, fysieke- en sociale omgeving en dagindeling en op welke punten verbeteringsplannen opgesteld kunnen worden Centrale Cliëntenraad S&L Zorg hecht waarde aan medezeggenschap van cliënten, het hoort bij onze cultuur om cliënten en wettelijk vertegenwoordigers te stimuleren en sterk te maken om zelf de regie te nemen. Binnen S&L Zorg is er een Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad is het overkoepelend orgaan dat naast hun eigen overleg vier keer per jaar overleg heeft met de bestuurder van onze organisatie. Onder de Centrale Cliëntenraad vallen twee clusters, cluster Roosendaal en cluster Bergen op Zoom. De clusters bestaan uit vertegenwoordigers van cliënten die samenkomen om, in brede zin, alle zaken rondom cliënten te bespreken. Zij vertegenwoordigen één of twee woningen. Doordat de voorzitters en secretarissen tevens lid zijn van de CCR zijn de verbindingslijnen kort. 7

8 In de Centrale Cliëntenraad nemen zitting: Dagelijks bestuur De heer George Verbruggen - voorzitter Mevrouw Christine de Vries - ambtelijk secretaris De heer Guust Dietze - penningmeester (tevens voorzitter Stichting Cliëntgelden) Leden De heer Frans Standaar - lid (voorzitter clusteroverleg regio Roosendaal) De heer Johan van Nassau - lid (secretaris clusteroverleg regio Roosendaal) De heer Frans Noldus - lid (voorzitter clusteroverleg regio Bergen op Zoom) Mevrouw Irene Kwik - lid (secretaris clusteroverleg regio Bergen op Zoom) De Centrale Cliëntenraad hoort ook graag van andere betrokkenen, dit kan door contact op te nemen met de cliëntvertegenwoordigers die zitting nemen in een cluster, of per . De Centrale Cliëntenraad is per mail bereikbaar op het adres: Voor informatie over Stichting Cliëntgelden kunt u terecht bij de heer Dietze: 2.3. Cliëntvertrouwenspersoon Mireille de Beer en Lian Nuyten Binnen S&L Zorg hebben we cliëntvertrouwenspersonen. Onze cliënten zijn vaak mondiger dan verwacht, Mireille de Beer en Lian Nuyten helpen hen bij het verwoorden en oplossen van eventuele problemen of klachten. Zij zijn er ook om in vertrouwen met de cliënten te praten, dat alleen is soms al even fijn! De cliëntvertrouwenspersoon is een onafhankelijk iemand, die de cliënt helpt, informeert en adviseert. Daarbij is Mireille ervaringsdeskundig en weet uit haar eigen ervaring hoe belangrijk het is je verhaal kwijt te kunnen. En vervolgens samen te zoeken naar een oplossing die het meest passend is. Contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersonen? Dat kan via Voor wat kunnen cliënten bij een cliëntvertrouwenspersoon terecht? Bijvoorbeeld: 8

9 Klachten over wonen, werken of vrije tijdsbesteding. Problemen met de begeleiding Bij ruzies of als de cliënt bang of boos is Maar ook voor vragen of voor een vertrouwelijk gesprek Wat is een klacht? Bij een klacht ben je ontevreden over iets. Je bent ontevreden over een situatie die te maken heeft met de locatie waar je woont of werkt binnen S&L Zorg. Een CVP helpt mee met het bedenken van een goede oplossing. De CVP werkt voor de cliënten van S&L Zorg maar is onafhankelijk. Dat betekent dat de CVP niet in dienst is bij S&L Zorg. De CVP wordt bij de LFB ( belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking ) ingehuurd. Voor meer informatie vindt u op onze website Voor informatie speciaal gemaakt voor mensen met een verstandelijke beperking kunt u terecht op Zorgverleningsovereenkomst De zorgverleningsovereenkomst, de overeenkomst tussen u en S&L Zorg, heeft een belangrijke functie. U maakt met S&L Zorg een aantal afspraken over de komende jaren. In de overeenkomst is vastgelegd waarvoor S&L Zorg zorg draagt en in welke situaties toestemming van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers nodig is. Kortom, de rechten en de plichten van zowel S&L Zorg als van de cliënt, ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Eveneens is vermeld welke uitgaven voor rekening van S&L Zorg komen en welke voor de ouders/wettelijk vertegenwoordigers (zie paragraaf 3.2). Wij adviseren u de overeenkomst verschillende malen op detail door te lezen. Ter informatie zijn ook de algemene voorwaarden in bijlage 1 bijgevoegd. Op het moment dat u zorg van S&L Zorg afneemt wordt S&L Zorg dossier houder. Het Zorgkantoor gaat er vanuit dat wij u zorg leveren zoals wij dat met elkaar afspreken. Indien u andere zorg wenst van S&L Zorg of een andere zorgaanbieder dan kan uw cliëntadviseur u ondersteunen met het vinden van 9

10 de juiste zorg en afstemming tussen aanbieders. Dat is een onderdeel van de ketenzorg die S&L Zorg biedt. S&L Zorg werkt samen met collega aanbieders in de regio. Privacy Uw dossier blijft binnen S&L Zorg en er worden geen persoonlijke gegevens verstrekt aan derden zonder uw toestemming Zorgdossier Samen met u stellen we vast welke zorg wenselijk en noodzakelijk is. Dit wordt vastgelegd in het elektronisch zorgdossier CareView. De betrokken cliëntadviseur zal de eerste overdracht verzorgen en vervolgens zal drie maanden na huisvesting een eerste evaluatie plaats vinden. Vervolgens zal eenmaal per jaar een gesprek plaatsvinden, waarin u met de zorgcoördinator het dossier doorspreekt en indien gewenst bijstelt. Uw instemming met de zorgafspraken is uiteraard nodig om de geleverde zorg goed op de zorg- en begeleidingsvragen af te stemmen. U kunt tussentijds altijd contact opnemen met de zorgcoördinator of de teamleider als er eerder vragen zijn die om afstemming vragen. Verder kunt u doorlopend het elektronisch zorgdossier CareView raadplegen op iedere locatie die u zelf wenst. Indien u niet beschikt over internet kan de zorgcoördinator een uitdraai voor u maken. Inloggegevens van het dossier worden aan de wettelijk vertegenwoordiger verstrekt. Deze is vrij om de inloggegevens naar wens te verstrekken aan ander actief betrokkenen. Het belang van de cliënt staat daarbij voorop. In het gehele zorgtraject is voor u de zorgcoördinator het 1e aanspreekpunt. Deze kan uw vragen beantwoorden of het antwoord voor u nagaan. 10

11 3. Financiën en verzekeringen De kosten voor levensonderhoud bij S&L Zorg worden via de AWBZ betaald. Toch zullen steeds meer kosten op u afkomen. Denkt u aan de eigen bijdrage in de verpleegkosten, de premie voor de ziektekostenverzekering, uitgaven voor kleding en schoeisel, was kosten, de kosten die u maakt als uw kind/familielid/relatie thuis verblijft, de contributie voor de oudervereniging, etc Inkomsten van uw kind/familielid/relatie WIA (Wet Werk en Inkomen Arbeidsvermogen) Cliënten tussen 18 en 65 jaar komen doorgaans in aanmerking voor een uitkering via de WIA, behalve als zij al een uitkering ontvangen via een andere sociale verzekeringswet (WAO, WAJONG of salaris van het WVS). De aanvraag voor de WIA-uitkering kunt u zelf regelen. ( zie ook www. uwv.nl) U kunt bellen met het UWV U kunt er ook voor kiezen de stichting Cliëntengelden van S&L Zorg dit voor u laten doen. Contactgegevens kunt u opvragen via uw zorgcoördinator, teamleider of cliëntserviceteam. Veel oudere cliënten hebben nog een WAO (jong) uitkering. Deze werd voor verstrekt. Kinderbijslag Voor een minderjarig kind blijft het recht op kinderbijslag bestaan. De kinderbijslag vervalt wanneer uw kind meerderjarig wordt. De Raad van Arbeid stelt ieder jaar bepaalde normbedragen op voor de diverse uitgaven van uw kind. De Raad van Arbeid beoordeelt naar aanleiding van uw situatie of u in aanmerking komt voor kinderbijslag. Met vragen over de kinderbijslag kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank. 11

12 3.2. Wat zijn kosten voor u en uw kind/familielid/relatie Eigen bijdrage AWBZ/ kosten voor zorg met of zonder verblijf Via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) worden de verpleegkosten van uw kind/familielid/relatie betaald. Als uw kind/familielid/relatie een eigen inkomen heeft, bijvoorbeeld WIA uitkering, WAO, OAW, WAJONG of loon, dan is hij/zij een eigen bijdrage in de kosten voor zorg met verblijf verschuldigd. Deze bijdrage is afhankelijk van de leeftijd, het verzamel inkomen van de cliënt (inclusief eventueel genoten rente), de AWBZ indicatie, en de afgenomen zorg (24-uurszorg/deeltijdzorg). Het CAK (centraal administratie kantoor) verzorgt en int rechtstreeks de eigen bijdrage bij de cliënt. Dit gaat geheel buiten S&L Zorg om. Er wordt gesproken over een hoge en lage eigen bijdrage in de kosten voor zorg en verblijf. Zie de website van Wat betaalt S&L Zorg en wat komt voor eigen rekening In de regeling Verstrekkingen AWBZ is vastgelegd welke kosten door de overheid (via de AWBZ) betaald worden. In bijlage vindt u een overzicht van deze kosten. Dit is een praktische brochure en uitwerking van het College van Zorgverzekeringen. Dit college ziet toe op een goede uitvoering van de AWBZ en kunt u vinden op Gesteld kan worden dat de AWBZ voorziet in alle basisbenodigdheden die voortvloeien uit het feit dat specifieke verzorging of begeleiding noodzakelijk is vanwege de verstandelijke beperking. In de ruimste zin vallen hieronder het aangepast wonen, dagelijkse (24-uurs) verzorging en begeleiding, medische zorg, dagbesteding, voedsel, en dergelijke. Deze zaken worden dan ook door S&L Zorg betaald. Zaken die niet in deze regeling zijn opgenomen, zijn privé-uitgaven van de cliënten en komen dan ook voor rekening van uw kind/familielid/relatie. S&L Zorg heeft ook een AWBZ Brochure ontwikkeld, deze heeft u van ons ontvangen en vindt u ook op onze website. 12

13 3.4. Verzekeringen Aansprakelijkheid (Zie hiervoor ook artikel 12 van onze algemene voorwaarden.) Zowel cliëntenraad als directie van S&L Zorg zijn van mening dat het zeer belangrijk is, dat uw kind/familielid/relatie voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd is. Denk hierbij aan schade aan eigendommen van anderen of letselschade. In een aantal situaties is het mogelijk uw kind/familielid/relatie op te nemen op uw eigen verzekeringspolis, ook als er sprake is van meerderjarigheid. In andere situaties zal er een afzonderlijke aansprakelijkheidsverzekering op naam van de cliënt moeten worden afgesloten. Soms kan de huidige polis gewoon doorlopen. Voor zover er voor uw kind/familielid/relatie geen aansprakelijkheidsverzekering is geregeld, raden wij u dringend aan contact op te nemen met uw verzekeringskantoor of tussenpersoon. Ziektekostenverzekering Iedere cliënt dient verplicht een basiszorgverzekering te hebben. U kunt er zelf voor kiezen of u wel of niet aanvullend wilt verzekeren. Het is heel variabel wat de AWBZ en de zorgverzekering vergoed aan hulpmiddelen en ziektekosten. Daarin kan S&L Zorg geen advies geven. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor meer specifieke informatie. Uitvaartverzekering Bij overlijden van de cliënt is de familie verantwoordelijk voor alle kosten van de begrafenis/crematie. Wij adviseren u met nadruk om hiervoor een uitvaartverzekering af te sluiten. 13

14 AWBZ Indicatie S&L Zorg is alleen gemachtigd zorg te leveren op basis van een geldige indicatie, geleverd door het CIZ (Centraal Indictieorgaan Zorg). Indicaties hebben een beperkte geldigheidsduur. In het elektronisch zorgdossier kunt u terug vinden wat de einddatum van uw indicatie is. Uiteraard kan ook de zorgcoördinator of teamleider dit voor u nagaan. Het Cliëntserviceteam ondersteunt en adviseert u bij de daadwerkelijke aanvraag van de indicatie en is te bereiken via of via /429. Zolang u in zorg bent bij S&L Zorg zullen zij dit met u regelen. * Als wettelijk vertegenwoordiger blijft u zelf verantwoordelijk voor de juiste indicatie. Zonder geldige indicatie is S&L Zorg genoodzaakt de zorg te beëindigen. Stichting Cliëntgelden S&L Zorg Na de opening van de woongemeenschap Sterrebos in Roosendaal, is door enkele ouders de Stichting Cliëntgelden S&L Zorg opgericht, met als doel, het beheren van de financiën van cliënten die bij S&L Zorg wonen. De Stichting beheert in samenspraak met de ouders c.q. wettelijk vertegenwoordigers alle geldzaken van de cliënt. Denkt u aan bewindvoering, belastingaangifte en verantwoording aan de kantonrechter. Dit is een dienstverlening waar S&L Zorg zelf geen taak in heeft, maar u uiteraard graag naar verwijst indien u ondersteuning nodig heeft. Voor informatie over Stichting Cliëntgelden kunt u terecht bij de heer Dietze: Of neemt u contact op met ons cliëntserviceteam. 14

15 4. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers zijn essentieel in het leven van onze cliënten. De mogelijkheden voor het doen van vrijwilligerswerk zijn divers: binnen een woon- of dagbestedingslocatie, s avonds of overdag. Samen een stuk fietsen, de tijd nemen voor persoonlijke aandacht of een goed gesprek, samen een keertje zwemmen. Ogenschijnlijk gewone dingen, maar voor onze cliënten bijzondere activiteiten die het leven verrijken. Wij proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen, mogelijkheden en interesses van vrijwilligers. Gemaakte reiskosten worden vergoed en S&L Zorg heeft een verzekering afgesloten voor persoonlijke aansprakelijkheid en ongevallen. Mogelijkheden voor vrijwilligerswerk zijn: Wandelen met cliënten Fietsen met cliënten Ondersteunen en zwemmen met de cliënten Ondersteunen bij activiteiten zoals biljarten, winkelen, kopje koffie drinken etc. Maken van uitstapjes naar bijv. de dierentuin, het zwembad en familiebezoek. Als u misschien mensen in uw omgeving heeft die hierin geïnteresseerd zijn kunnen zij onze website bezoeken en/ of contact opnemen met onze coördinator vrijwilligerswerk. 15

16 5. Juridisch statuut Onze cliënten kunnen we juridisch in vijf categorieën indelen. 1. Zij zijn jonger dan 18 jaar en staan onder de ouderlijke macht; 2. Zij zijn meerderjarig en staan onder curatele; 3. Zij zijn meerderjarig en staan onder bewind; 4. Zij zijn meerderjarig en staan onder mentorschap; 5. Zij zijn meerderjarig en juridisch zelfstandig Ouderlijke macht Tot de leeftijd van 18 jaar staan de cliënten onder het ouderlijk gezag. Dat betekent dat de ouders of voogd beslissingen nemen voor hun kinderen, cliënt of pupil. S&L Zorg richt zich tot de Ouder of de Voogd als hiervan hier sprake is. Personen vanaf 18 jaar en ouder zijn meerderjarig en voor de wet handelingsbekwaam ofwel juridisch zelfstandig. Echter het grootste gedeelte van onze cliënten is niet in staat zelfstandig beslissingen te nemen over materiële en/of immateriële zaken. Anderen zullen hen bij het nemen van dergelijke beslissingen moeten helpen of de beslissing voor hen nemen. Hiervoor zijn er juridisch drie mogelijkheden: onder curatele, onderbewindstelling en mentorschap. Onder curatele stelling Vanaf 18 jaar kan een persoon onder curatele worden gesteld. Een curator mag beslissingen nemen over de materiële en immateriële belangen van de curandus (de persoon die onder curatele is gesteld). Dit houdt in dat de curator verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld het beheer van geld en bezittingen van de curandus, maar ook de belangen van de curandus behartigt wanneer het gaat over diens welzijn, bijvoorbeeld welke verzorging is nodig of welke dagbesteding sluit aan bij de behoefte. 16

17 Onderbewindstelling Vanaf 18 jaar kunnen de cliënten ook onder bewind worden geplaatst. Een bewindvoerder heeft veel minder vergaande bevoegdheden dan een curator. Een bewindvoerder beheert alleen de financiële zaken van de cliënt. Zowel een curator als een bewindvoerder moet zich periodiek bij de kantonrechter verantwoorden aangaande het financiële beheer. Mentorschap Sinds 1 januari 1995 is de wet op mentorschap voor meerderjarigen in werking getreden. De mentor vertegenwoordigt de cliënt alleen in zaken van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Mentorschap kan gecombineerd worden met onderbewindstelling, waardoor zowel de materiële als de immateriële belangen van de cliënt vertegenwoordigd worden. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de Stichting Mentorschap West Brabant (SMWB), telefoon of naar Volledig zelfstandig Sommige cliënten zijn volledig zelfstandig: zij staan niet onder curatele, hebben geen bewindvoerder of mentor. Dit houdt in dat zij binnen de grenzen van de wet volledig kunnen doen en laten wat zij willen. 17

18 6. Behandeling 6.1. Artsen bezoek en Medicatiebeleid Artsenbezoek binnen S&L Zorg S&L Zorg heeft een eigen huisarts op de beide terreinen van Sterrebos en Lambertijnenhof. De huisartsen worden ondersteund door een doktersassistente. Een cliëntbegeleider kan de cliënt begeleiden tijdens het huisartsenbezoek. De cliëntvertegenwoordiger is natuurlijk ook welkom om aanwezig te zijn bij het artsenbezoek. Dit zelfde geldt voor bezoek aan de tandarts en mondhygiëniste die verbonden zijn aan S&L Zorg. Wanneer een cliënt naar het ziekenhuis moet voor een consult kan dit begeleid worden door een cliëntbegeleider, maar ook hiervoor geldt dat de cliëntvertegenwoordiger dit natuurlijk zelf mag doen. Medicatiebeleid S&L Zorg heeft de verantwoordelijkheid om voor zijn cliënten een duidelijk en veilig medicatiebeleid te voeren. Om dit te bewerkstelligen heeft S&L Zorg in 2012 deelgenomen aan het project Optimaliseren van medicatieveiligheid. Dit is een landelijk project, waaraan 15 instellingen deelnamen met het doel: het verminderen van medicatiefouten in de gehandicaptenzorg. We willen dat de cliënt de juiste medicatie krijgt, op het juiste tijdstip, in de juiste dosering en op de juiste wijze krijgt toegediend. Hiervoor hebben we een medicatiebeleid opgesteld. Deze krijgt u uitgereikt in het huisvestingsgesprek. Medicatiereview Jaarlijks vindt er rond het zorgplangesprek een medicatiereview plaats door het team. Bij de medicatiereview wordt er gekeken welke bijzonderheden het team opmerkt m.b.t. medicatiegebruik van de cliënt. Dit kunnen bijvoorbeeld bijwerkingen of afwijkende gedragingen zijn. De bevindingen hiervan bespreekt de zorgcoördinator met de huisarts en in het zorgplangesprek met de cliëntvertegenwoordiger. Zo nodig stelt de huisarts het medicatievoorschrift bij. Daarnaast heeft de huisarts jaarlijks een medicatie evaluatie ( review) met de apotheker. Natuurlijk vindt er eerder overleg plaats, wanneer er eerder bijzonderheden worden gesignaleerd. 18

19 Incidenten beleid S&L Zorg heeft een intern incidentenbeleid. Het doel daarvan is dat medewerkers zich bewust zijn van (bijna) incidenten en maatregelen nemen om deze te voorkomen. Medewerkers krijgen ondersteuning bij de verwerking van een situatie waarbij zij met een incident met impact te maken krijgen. Periodieke analyse van incidentenmeldingen leidt tot verbetering van de kwaliteit van zorg op cliënt, woning- en afdelingsniveau. 19

20 7. Voor als u eens minder tevreden bent Doorgaans heeft S&L Zorg tevreden cliënten. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Er ontstaat een klacht over de geboden dienstverlening, de bejegening, of over een besluit dat is genomen. Blijf niet rondlopen met deze klacht of ontevredenheid. S&L Zorg neemt elk signaal van onvrede serieus. Omdat mensen fouten kunnen maken. En omdat klachten ons helpen om de kwaliteit van onze zorg en ondersteuning te verbeteren. In de meeste gevallen is een gesprek met de begeleider de beste oplossing. Maar soms helpt praten niet. De partijen blijven tegenover elkaar staan. Cliënten en cliëntvertegenwoordigers kunnen dan de officiële procedure volgen zoals omschreven in klachtenprocedure in de bijlage. Voor meer informatie zie ook de informatie over de cliëntvertrouwenspersoon. 20

21 8. Algemene adresgegevens S&L Zorg Hoofdkantoor Meidoornlaan Meidoornlaan AZ Roosendaal Postadres Postbus AC Roosendaal T: F: E: Banknummer IBAN NL34 INGB KvK Zorglocatie Sterrebos/ ontmoetingscentrum Onyxdijk 183c 4706 LL Roosendaal Zorglocatie Lambertijnenhof/ ontmoetingscentrum Lambertijnenhof CH Bergen op Zoom Voor meer adressen en een routebeschrijving kunt u terecht op onze website 21

22 Hebt u hulp nodig, rondom zorg en dienstverlening? Of komt u even niet verder met het regelen van de juiste zorg voor uw familielid of relatie? Hebt u een vraag over de zorg van uw familielid of relatie en weet u even niet wie u het beste kan bellen? Dan kunt u contact opnemen met uw cliëntadviseur. Zij zorgen dat u bij de juiste persoon terecht komt en uw vraag beantwoord wordt. Cathy van der Wouden T M E Of Eveline Boekema T M E 22

23 9. Bijlagen Bijgaand aan deze wegwijzer binnen in onze organisatie vindt u de volgende stukken: Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Algemene voorwaarden Wegwijzer vragenlijst Overige informatie Huisvesting Stichting Cliëntgelden S&L Zorg Klachtenprocedure Brochure AWBZ Tarievenlijst Extra diensten 23

Inhoudsopgave Inhoud

Inhoudsopgave Inhoud Welkom bij S&L Zorg Inhoudsopgave Inhoud 1. S&L Zorg... 4 1.1. Inleiding... 4 1.2. Onze missie en visie... 4 1.3. Het gedachtegoed Planetree... 5 1.4. Organogram... 6 2. Medezeggenschap... 7 2.1. Ouders

Nadere informatie

Menslievende zorg, vanuit de overtuiging dat elk mens zich ontplooien kan.

Menslievende zorg, vanuit de overtuiging dat elk mens zich ontplooien kan. Menslievende zorg, vanuit de overtuiging dat elk mens zich ontplooien kan. de cliënt staat centraal heeft zorgcentra voor mensen met een verstandelijke beperking in westelijk Noord- Brabant, waaronder

Nadere informatie

Paspoortnummer ID-nummer. Polisnummer. Telefoonnummer. Telefoonnummer. Telefoonnummer

Paspoortnummer ID-nummer. Polisnummer. Telefoonnummer. Telefoonnummer. Telefoonnummer Heeft u graag eerst een oriënterend gesprek over de mogelijkheden binnen S&L Zorg of vragen over dit formulier? Dan kunt u contact opnemen met het cliëntserviceteam; zij helpen u graag verder. clientserviceteam@slzorg.nl

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Wettelijke vertegenwoordiging. Informatiebrochure

Wettelijke vertegenwoordiging. Informatiebrochure Wettelijke vertegenwoordiging Informatiebrochure 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Niet wettelijke of informele vertegenwoordiging 2. Wettelijke vertegenwoordiging 3. Wie kan (wettelijke) vertegenwoordiging

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

Als de ander niet meer zelf kan beslissen. Over vertegenwoordiging van mensen met dementie

Als de ander niet meer zelf kan beslissen. Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Als de ander niet meer zelf kan beslissen Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Als de ander niet meer zelf kan beslissen Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Inleiding 1 Eén van de

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Belangenbehartiger Volmacht, onderbewindstelling en mentorschap

Belangenbehartiger Volmacht, onderbewindstelling en mentorschap Centrum voor Neuropsychiatrie Ouderenpsychiatrie Belangrijk genoeg om te lezen... Maarsheerd Handige tips bij al uw administratieve en financiële zaken Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen Informatie

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

(TIJDELIJK) NIET ZELF

(TIJDELIJK) NIET ZELF (TIJDELIJK) NIET ZELF over vertegenwoordiging van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening Als de ander niet meer zelf kan beslissen... 1 2 Als de ander niet meer zelf kan beslissen... COLOFON

Nadere informatie

Mentorschap. Meer dan belangstelling.

Mentorschap. Meer dan belangstelling. Mentorschap. Meer dan belangstelling. COLOFON Tekst Mentorschap Netwerk Nederland Concept, vormgeving & productie VaDéHa Communicatie bv, Amsterdam www.vadeha.nl Aan de inhoud van dit boekje kunnen geen

Nadere informatie

Toelichting voor cliënten en vertegenwoordigers

Toelichting voor cliënten en vertegenwoordigers REINAERDE Meer informatie Mocht u nog vragen hebben over de overeenkomst van zorg- en dienstverlening, neemt u dan contact op met de operationeel manager van de locatie waar u zorg en ondersteuning ontvangt

Nadere informatie

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz.

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz. AWBZ Brochure Inleiding De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van S&L Zorg komen en welke kosten de cliënt zelf moet dragen. Hierin vinden voortdurend veranderingen

Nadere informatie

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden.

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden. Inleiding Rechten en plichten In deze brochure wordt informatie gegeven over een aantal rechten en plichten die u als cliënt van NOVO heeft. U en NOVO moeten zich hier aan houden. De regels van NOVO zijn

Nadere informatie

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen. 1 VAN MENTORSCHAP TOT NALATENSCHAP Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.nl De wet zegt: als je 18 jaar bent dan ben je meerderjarig

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

WOONINITIATIEVEN DAG 2015 28 NOVEMBER 2016. Monique Rijke en Froukje Offerman

WOONINITIATIEVEN DAG 2015 28 NOVEMBER 2016. Monique Rijke en Froukje Offerman WOONINITIATIEVEN DAG 2015 28 NOVEMBER 2016 Monique Rijke en Froukje Offerman MR BeschermingsBewind Postbus 2014, 8203 AA LELYSTAD RUST EN STABILITEIT MENTORSCHAP BESCHERMINGSBEWIND Monique Rijke Vanaf

Nadere informatie

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen.

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen. Daar heeft u recht op als u verblijft bij Stichting Elisabeth Waar zorgt Stichting Elisabeth voor en wat betaalt u zelf? Voor wie is deze informatie bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

ALS DE ANDER. kan beslissen... NIET ALTIJD ALLEEN. over vertegenwoordiging voor mensen met een verstandelijke beperking

ALS DE ANDER. kan beslissen... NIET ALTIJD ALLEEN. over vertegenwoordiging voor mensen met een verstandelijke beperking ALS DE ANDER NIET ALTIJD ALLEEN kan beslissen... over vertegenwoordiging voor mensen met een verstandelijke beperking Als de ander niet altijd alleen kan beslissen... 1 2 Als de ander niet altijd alleen

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Voor wie is deze folder?

Voor wie is deze folder? Wie betaalt wat? Voor wie is deze folder? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Informatie over bewindvoering

Informatie over bewindvoering Informatie over bewindvoering Inhoudsopgave Inleiding... 4 Maatregel kort samengevat... 5 Aanbevelingen van het Landelijk Overleg Kantonrechters 6 Waarom bewind... 6 Wie vraagt het bewind aan... 7 Aan

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie Eigen bijdrage Wmo 2009 Informatie CAK Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen.

Nadere informatie

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP Samen werken aan jouw toekomst Oriëntatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Bij Lijn5 kun je hulp krijgen als je problemen hebt. Bijvoorbeeld: Je hebt

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar REINAERDE Meer informatie Mocht u nog vragen hebben over de overeenkomst van zorg- en dienstverlening, neemt u dan contact op met de manager van de locatie waar u zorg en ondersteuning ontvangt of gaat

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Elke dag beter. Kwaliteit in de gehandicaptenzorg Cliëntenversie Visiedocument 2.0. November 2014. elke dag beter_biwerk_def.indd 1 04-11-14 14:20

Elke dag beter. Kwaliteit in de gehandicaptenzorg Cliëntenversie Visiedocument 2.0. November 2014. elke dag beter_biwerk_def.indd 1 04-11-14 14:20 Elke dag beter Kwaliteit in de gehandicaptenzorg Cliëntenversie Visiedocument 2.0 November 2014 elke dag beter_biwerk_def.indd 1 04-11-14 14:20 Inhoud Inleiding 3 1 Wat is goede gehandicaptenzorg? 4 2

Nadere informatie

Mentorschap. Ieder met zorg tot zijn recht.

Mentorschap. Ieder met zorg tot zijn recht. Mentorschap. Ieder met zorg tot zijn recht. COLOFON Dit is een uitgave van Mentorschap Netwerk Nederland. MNN is de landelijke vereniging van regionale Stichtingen Mentorschap die zich inzetten voor de

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten. informatie voor cliënten

Zorgzwaartepakketten. informatie voor cliënten Zorgzwaartepakketten informatie voor cliënten Inhoud 1 Inleiding 1 Wat is een zorgzwaartepakket (ZZP)? 1 Wie bepaalt hoeveel zorg ik krijg? 2 Hoe weet ik of ik een ZZP-indicatie moet aanvragen? 2 Zijn

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

RI-04 Beheer financiën cliënten

RI-04 Beheer financiën cliënten RI-04 Beheer financiën cliënten Het reglement heeft als doel, duidelijkheid te scheppen in het handelen van medewerkers ten aanzien van de gelden van cliënten. Cavent heeft als uitgangspunt dat cliënten

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Welkom bij Maasveld 1

Welkom bij Maasveld 1 Welkom bij Maasveld 1 Inhoud Mensen met een verstandelijke beperking in staat stellen het leven te leiden waar ze voor kiezen 7 Wonen met de juiste zorg Ons aanbod Iedereen een persoonlijk plan Werken

Nadere informatie

ThuisZorg en plusdiensten 1

ThuisZorg en plusdiensten 1 ThuisZorg en plusdiensten 1 2 ThuisZorg Zorgfederatie Oldenzaal: ThuisZorg die goed en vertrouwd voelt! Wanneer u nog zelfstandig woont, kan het toch zijn dat u hulp van anderen nodig heeft. Maar ook als

Nadere informatie

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 INFORMATIE Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 Zorg met Verblijf > Zorg met Verblijf > Hoe werkt de AWBZ? Wanneer krijgt u AWBZ-zorg? AWBZ Moet u vanwege een ziekte, een handicap of ouderdom worden opgenomen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

ASVZ zuid west. Actief in Zuid Nederland In de driehoek Rotterdam/ Leerdam/ Tilburg

ASVZ zuid west. Actief in Zuid Nederland In de driehoek Rotterdam/ Leerdam/ Tilburg ASVZ zuid west Actief in Zuid Nederland In de driehoek Rotterdam/ Leerdam/ Tilburg Wie is ASVZ zuid west - regio Sliedrecht - regio Rotterdam - regio Leerdam - regio Udenhout/ / Midden Brabant Historie

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Mr. Kees Blankman c.blankman@vu.nl

Mr. Kees Blankman c.blankman@vu.nl Mr. Kees Blankman c.blankman@vu.nl Zelf een wilsverklaring opstellen voor een latere situatie van wilsonbekwaamheid: bijv. een nietbehandelverklaring (non-reanimatie) of een euthanasieverklaring of orgaandonatie;

Nadere informatie

Zorg Thuis. zorg in uw eigen vertrouwde omgeving

Zorg Thuis. zorg in uw eigen vertrouwde omgeving Zorg Thuis zorg in uw eigen vertrouwde omgeving DSV Verzorgd Leven is een protestants-christelijke organisatie die diensten verleent op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de gemeenten Katwijk en

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM

KAMERTRAININGSCENTRUM KAMERTRAININGSCENTRUM Informatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 17 tot 23 jaar Voor wie? Een Kamertrainingscentrum (KTC) is bedoeld voor jongeren met een licht

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Zelfstandig Wonen & Leven Opvoeden & Jeugdhulp Werk & Inkomen

Zelfstandig Wonen & Leven Opvoeden & Jeugdhulp Werk & Inkomen Zelfstandig Wonen & Leven Opvoeden & Jeugdhulp Werk & Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Hulp of ondersteuning nodig? 4 Waarvoor kunt u bij t Loket terecht? 5 Wie werken er bij t Loket? 5 Hoe werken we? 5 2. Ik

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Gegevens Stichting Mijn Geld en Zo Naam: Stichting Mijn Geld en Zo (hierna: Mijn Geld en Zo) Kamer van Koophandel nummer: 41035682 Postbus: Postbus 1265 Postcode: 3800 BG Gevestigd

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Volledig Pakket Thuis. Uw zorgcentrum aan huis

Volledig Pakket Thuis. Uw zorgcentrum aan huis Volledig Pakket Thuis Uw zorgcentrum aan huis Inhoudsopgave Afkortingenlijst en begrippen... 4 Volledig Pakket Thuis... 5 Uw zorg in bekende handen... 6 Net even anders dan in het zorgcentrum... 7 Eigen

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Hof van Batenstein Hof van Batenstein, dicht bij u in de buurt In Vianen kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in Hof van Batenstein, in uw eigen

Nadere informatie

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Het Centraal Administratie Kantoor () berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wmo en is verantwoordelijk

Nadere informatie

Presentatie VSO De Brug

Presentatie VSO De Brug Presentatie VSO De Brug Datum : 25 maart 2015 Namen : Susan Boogaarts Sigrid Ketel Introductie Stichting Cliënt Support, gevestigd in Amersfoort Administratiekantoor voor bewindvoerders / curatoren van

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Dat zijn wij samen 1

Dat zijn wij samen 1 1 inhoud 3 Warmande: missie & visie op zorg 3 Onze Zorgverlening 9 Team Behandeling 9 Zorg in de laatste fase 9 Betrokkenheid 12 Vrijwilligerswerk 12 Leefplan 12 Cliëntenraad 16 Klachten 16 Wie betaalt

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Soms verloopt niet alles naar wens. Het kan gaan om kleine problemen, die zonder veel moeite besproken en opgelost kunnen worden. Soms

Nadere informatie

Verpleging & Verzorging

Verpleging & Verzorging Verpleging & Verzorging Professionele zorgverlening, gewoon bij u thuis U hebt de komende tijd thuiszorg nodig. U woont zelfstandig, in de omgeving waar u misschien al jaren woont. In deze vertrouwde omgeving

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland Wegwijzer in zorgland Is een en informatieve publicatie van Pagina 1 van 8 Ziekte in de familie geeft veel onrust en frustratie Soms voelt u zich als familie ongerust over de situatie rondom uw ouder(s).

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Appartement of kamer Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo 2015

Van AWBZ naar Wmo 2015 Van AWBZ naar Wmo 2015 Wat betekent de Wet maatschappelijke ondersteuning? i Informatie voor cliënten Inhoud Pagina Voor wie is deze folder?.................................3 Wie betaalt jouw ondersteuning?...3

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

nieuwsbrief in deze nieuwsbrief: APRIL 2008

nieuwsbrief in deze nieuwsbrief: APRIL 2008 nieuwsbrief APRIL 2008 in deze nieuwsbrief: Het voorkomen van financiële problemen Financiële thuishulp Collectieve ziektekostenverzekering bij Menzis via Kompas Zuidlaren Kwaliteitseisen voor Bewindvoerders

Nadere informatie

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten U kunt rekenen op een respectvolle bejegening als u in één van de verzorgingshuizen of verpleeghuizen

Nadere informatie

1 van 7. Zorg. Autorijden

1 van 7. Zorg. Autorijden Dementie brengt veel problemen met zich mee. Niet alleen is de verzorging van iemand met dementie zwaar. Er kunnen ook juridische en financiële problemen bij komen kijken. Zorg dat u het tijdig en goed

Nadere informatie

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen onderdelen van Arkin Uw rechten en plichten in het kort Als klant van de gezondheidszorg heeft u bepaalde rechten

Nadere informatie

informatie voor cliënten

informatie voor cliënten informatie voor cliënten 2 Inhoud Welkom bij HVO-Querido 2 Welke zorg bieden wij 3 Opvang 3 Woonbegeleiding 3 Dagactiviteiten 3 Aanmelding en werkwijze 4 Hoe meld ik me aan? 4 Zorgprogramma 4 Zorgzwaartepakket

Nadere informatie

wonen in Nieuw Woelwijck

wonen in Nieuw Woelwijck wonen in Nieuw Woelwijck een nieuw thuis foto: Pinksterkoffieconcert op het dorpsplein. Het huis van alle volken Welkom in Nieuw Woelwijck NIEUW WOELWIJCK Nieuw Woelwijck is een dorpsgemeenschap van bijna

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland

Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland Met deze vragenlijst kunt u zich voorbereiden op het invullen van de digitale versie op www.hhm.nl/pgbregiodenhelder Volgens onze inschatting kost

Nadere informatie

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? U kunt terecht bij de persoonlijk begeleider of de teamleider. Centraal Bureau Charles de Gaullestraat 21, 6049 HB Roermond Postbus 420,

Nadere informatie

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij De kinderrechter heeft besloten dat Jeugdbescherming west het gezag over uw kind gaat uitoefenen. Dat wordt voogdij genoemd. Hiervoor kunnen verschillende

Nadere informatie

Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)? Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)? Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Klachtenbeleid Cliënten

Klachtenbeleid Cliënten Klachtenbeleid Cliënten Datum vaststelling : mei 2013 Te herzien voor: mei 2016 Opgesteld en vastgesteld door : Arienne Versendaal en Janine Meijer Inhoud 1. Inleiding 1.1 Compliment, feedback of klachtenbehandeling

Nadere informatie

Rechten en plichten. van patiënt en zorgverlener. Sterk in beweging

Rechten en plichten. van patiënt en zorgverlener. Sterk in beweging Rechten en plichten van patiënt en zorgverlener Sterk in beweging Inhoudsopgave Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) 3 Rechten en plichten van patiënten 3 Rechten patiënt 3 Plichten patiënt

Nadere informatie