AANMELDEN OUDERVERKLARING. Door Kamperfoelieschool in te vullen. Per op school Weging: Groep:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANMELDEN OUDERVERKLARING. Door Kamperfoelieschool in te vullen. Per op school Weging: Groep:"

Transcriptie

1 OUDERVERKLARING Door Kamperfoelieschool in te vullen. Per op school Weging: Groep: Het kind is in de afgelopen 6 maanden ingeschreven geweest op een andere basisschool: ja nee Alleen aankruisen als het kind voor de eerste keer naar de basisschool gaat Gegevens van het kind jongen meisje Achternaam : Voornamen : Roepnaam : Adres : Postcode en Woonplaats : Telefoonnummer : Geboortedatum : Geboorteplaats : Geboorteland : Nationaliteit : Burgerservicenummer : Gezinssamenstelling Eenoudergezin: ja nee Plaats van het kind binnen het gezin Aantal jongens Aantal meisjes : : : 1/4

2 OUDERVERKLARING Is uw kind op dit moment onder behandeling van: Kinderarts Oogarts Keel-, neus- en oorarts Logopedist Fysiotherapeut RIAGG Was uw kind eerder onder behandeling van: Onderwijsbegeleidingsdienst School voor speciaal onderwijs Kinderarts Oogarts Keel-, neus- en oorarts Logopedist Fysiotherapeut RIAGG Heeft uw kind allergieën Voor: Heeft uw kind een peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf bezocht? ja nee Naam : Adres : Plaats : Andere opmerkingen die van belang zijn: 2/4

3 OUDERVERKLARING Gegevens van de vorige school Naam van de school : Adres : Postcode en plaats : Telefoonnummer : Groep : Aldus naar waarheid ingevuld Naam : Handtekening : 3/4

4 OUDERVERKLARING Gegevens ouder / verzorger / voogd 1 Geslacht m v Achternaam : Voornamen : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoonnummer : Geboortedatum : Geboorteplaats : Geboorteland : Nationaliteit : Burgerlijke staat : Relatie tot kind: moeder vader verzorger voogd anders n.l.: Hoogst genoten onderwijs of diploma: Diploma behaald: ja nee Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding: Naam van de school waar het diploma is gehaald: Plaats/land van de school waar het diploma is gehaald: Jaar waarin het diploma gehaald is: Werkt wel niet Beroep: Gegevens ouder / verzorger / voogd 2 Geslacht m v Achternaam : Voornamen : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoonnummer : Geboortedatum : Geboorteplaats : Geboorteland : Nationaliteit : Burgerlijke staat : Relatie tot kind: moeder vader verzorger voogd anders n.l.: Hoogst genoten onderwijs of diploma: Diploma behaald: ja nee Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding: Naam van de school waar het diploma is gehaald: Plaats/land van de school waar het diploma is gehaald: Jaar waarin het diploma gehaald is: Werkt wel niet Beroep: Aldus naar waarheid ingevuld: 4/4

5 EERSTE HULP CONTACT EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN Om te voorkomen dat we de ouders van een ziek kind niet kunnen bereiken, willen we graag beschikken over de juiste telefoonnummers. Gelieve deze te noteren in onderstaand formulier. Ook vragen wij u om aan te geven of er bijzonderheden zijn met uw kind, waarbij we bij een eventueel ongeval rekening moeten houden. Naam van het kind : Telefoonnummer thuis : Naam verzorger 1 : Mobiele nummer verzorger 1 : Naam verzorger 2 : Mobiele nummer verzorger 2 : Telefoonnummer van het werk van verzorger 1: Dagdelen dat verzorger 1 werkt Ma Di Wo Do Vr s Morgens aanwezig op werk s Middags aanwezig op werk Telefoonnummer van het werk van verzorger 2: Dagdelen dat verzorger 2 werkt Ma Di Wo Do Vr s Morgens aanwezig op werk s Middags aanwezig op werk Wie wordt er gebeld bij geen gehoor : Telefoonnummer bij geen gehoor : Naam van de huisarts : Telefoonnummer van der huisarts : Naam van de tandarts : Telefoonnummer van de tandarts : Bijzonderheden van het kind: 1/1

6 De Kamperfoelieschool maakt graag gebruik van voor de communicatie met ouders. Dit heeft een aantal voordelen: brieven raken niet zoek de informatie is snel ter beschikking van de ouders het scheelt veel papier en is dus beter voor het milieu gescheiden ouders ontvangen op deze manier beide alle noodzakelijke informatie Wij vragen u hieronder uw adres(sen) in te vullen die de school mag gebruiken om met u te communiceren. Als deze adressen in de toekomst wijzigen vragen wij u dit zelf even aan de school te melden. De school zal uw adres niet delen met anderen. U ontvangt dus ook geen mail met een lange lijst geadresseerden bovenin. Naam ouder / verzorger 1 : Naam ouder / verzorger 2 : Naam / namen kinderen : In de groep(en) : ouder / verzorger 1: ouder / verzorger 2: 1/1

7 GEBRUIK AFBEELDINGEN TOESTEMMING GEBRUIK AFBEELDINGEN Op bijna alle websites van scholen kun je foto s bekijken van allerlei activiteiten die op de scholen plaatsvinden. Ook de website van de Kamperfoelieschool leunt sterk op afbeeldingen. Een school heeft wettelijk toestemming nodig van de ouders, voordat een foto van een kind kan worden getoond. Wij willen graag foto s van onze activiteiten op de site zetten, zodat u daar thuis, met bijvoorbeeld opa en oma, naar kunt kijken. Ook kunnen nieuwe ouders zo een goede indruk krijgen van de Kamperfoelieschool. Daarom vragen hebben wij uw toestemming nodig om foto;s waar uw kind(-eren) op te zien is/zijn te mogen plaatsen. Natuurlijk zijn dat altijd foto s waarop de kinderen zich met de schoolactiviteiten bezighouden. Ook voor het plaatsen van foto s in andere publicaties (folder, schoolgids, krant, e.d.) vragen wij uw toestemming. Ja, hiermee geef ik de Kamperfoelieschool toestemming tot het plaatsen van foto s van mijn kind(-eren) op de schoolwebsite. Ja, hiermee geef ik de Kamperfoelieschool toestemming tot het gebruik van foto s van mijn kind(-eren) bij schoolactiviteiten, in schoolpublicaties of in een (lokale) krant. Mijn naam: Naam/namen van mijn kind(eren): Datum: Handtekening: 1/1

8 PRIVACY PROTOCOL Privacyprotocol De Kamperfoelieschool Huizen Foto s op website, op Facebook, in de schoolgids of pers 1. Indien een betrokkene bij de school bezwaar maakt tegen het feit dat informatie over hem/haar of over zijn/haar kind(eren) en/of foto's van zijn of haar kinderen op de schoolwebsite, Facebook, of in de schoolgids gepubliceerd is, zal de school deze informatie op verzoek zo snel als mogelijk verwijderen. Bij inschrijving op De Kamperfoelieschool, vullen ouders / verzorgers het formulier gebruik foto s in. De administratie van de school beschikt over een lijst met namen van kinderen die voor uitingen buiten de school niet gebruik mogen worden. Deze lijst wordt minimaal 2 keer per schooljaar geüpdatet en verspreid onder de medewerkers van De Kamperfoelieschool. Voor het privacystatement van de website, verwijzen we u naar 2. Bij digitale publicatie van werkstukken, gemaakt door kinderen, zullen alleen voornamen van kinderen worden vermeld. 3. Bij publicatie van informatie (bijvoorbeeld de Stuifmail) zal (strikt) persoonlijke informatie worden weggelaten op de website. 4. Bij vermelding op de website van persoonlijke gegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zal nooit meer worden gepubliceerd dan vrij verkrijgbare informatie (telefoonboekinformatie). 5. Bij publicatie van informatie op de website, waar een betrokkene bezwaar tegen maakt, zal degene die de site onderhoudt deze informatie op verzoek verwijderen. 6. Op De Kamperfoelieschool beschikken we over open internet. Leerlingen moeten toestemming vragen wanneer zij sites bezoeken. Tevens wordt de geschiedenis van de computer met regelmaat gecontroleerd. Bij overtreding van de regels worden ouders op de hoogte gesteld. 7. Aan het begin van ieder schooljaar neemt de leerkracht met de kinderen vanaf groep 5 het privacy en veiligheidsprotocol door met de kinderen in de klas. 8. adressen van kinderen worden niet op de website geplaatst. 9. Dat adressen gebruikt voor de Stuifmail en gegevens voor inloggen worden niet openbaar gemaakt, behalve aan de gebruiker zelf. 10. De ontvanger van per toegestuurde vertrouwelijke inloggegevens, is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding hiervan. 11. Inloggegevens kunnen te allen tijden door de gebruiker op de website worden aangepast op op verzoek via school. 1/2

9 PRIVACY PROTOCOL Informatie overdracht, dossier en vertrouwelijke informatie 12. Indien er in het belang van het kind en/of op verzoek van de ouders informatie gedeeld wordt met externe partijen, gaat hieraan altijd het ondertekenen van het ouderformulier vooraf. 13. Indien scholen of instanties verzoeken om informatie over leerlingen, zullen de ouders / verzorgers hiervan op de hoogte worden gesteld. Pas na hun mondelinge of schriftelijke toestemming, wordt de betreffende informatie verstrekt. 14. Leerkrachten worden gehouden aan het interne privacybeleid, dat valt onder de beroepscode leerkracht basisonderwijs. s over kinderen / ouders, gaat met initialen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen werkaantekeningen en dossier. Werkaantekeningen zijn niet ter inzage voor derden, terwijl dossier te allen tijde opvraagbaar is door ouders / verzorgers. 2/2

10 SCHOOLOVEREENKOMST Schoolovereenkomst De Kamperfoelieschool Ouderbetrokkenheid vinden we belangrijk op De Kamperfoelieschool. Daarom maken we bij de aanmelding van je kind(eren) afspraken over de manier waarop je het liefst betrokken wilt en kunt zijn bij onze school. Hieronder staan opties die je kunt aanvinken. Kiss & Ride (staat altijd aangevinkt, omdat alle ouders meedoen) Schoonmaakavonden Rijden met schooluitjes Werkgroep Groen Sinterklaas Versieravond Helpen met koffie-ochtend Klassenouder MR / OR Helpen met schoolvoetbal Helpen met sportdag Helpen met Avond 4 Daagse Boeken kaften Luizenkammer Meegaan met zwemles Wat kunnen ouders van de school verwachten? Het personeel van de school doet er alles aan om kwalitatief goed onderwijs aan te bieden; Het personeel informeert ouders regelmatig over hoe hun kinderen het op school doen. Dit gebeurt via de leerlingrapporten en spreekavonden, de informatieavonden, de gegevens van het leerlingvolgsysteem in het ouderportaal Parnassys en eventueel (telefonisch) contact tussendoor; Het personeel doet er alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen zich veilig voelen op school; Wij dragen kennis over en hebben ook aandacht voor het ontwikkelen van sociaal-emotionele aspecten; Wij werken met een pestprotocol (op school aan te vragen) om pesten tot een minimum te beperken en tijdig in te grijpen als dit voorkomt; Via onze schoolgids en website maken wij duidelijk hoe leerkrachten te bereiken zijn; Via onze schoolgids en website maken wij duidelijk hoe de directie bereikbaar is voor zaken die ouders uitgebreider willen bespreken; Het personeel besteedt extra zorg aan leerlingen die moeite hebben met de leerstof of die juist meer aankunnen; Het personeel spreekt met respect met en over de kinderen en de ouders; 1/2

11 SCHOOLOVEREENKOMST De school zorgt voor: - een jaarlijkse aanpassing van de schoolgids - een twee-wekelijkse nieuwsbrief - een informatieavond aan het begin van het schooljaar - een ouderavond - een ouderbezoek op aanvraag van de ouders of als de leerkracht dat nodig vindt - koffieochtenden (6x) voor ontmoeting en gesprek - telefonisch contact als daar aanleiding voor is - om het jaar een huisbezoek of een oudergesprek Wat kan de school van de ouders verwachten? De ouders zorgen ervoor dat de kinderen op tijd op school zijn; De ouders tonen belangstelling voor de school en zijn zoveel mogelijk aanwezig op informatieavonden en ouderavonden; De ouders zien erop toe dat de kinderen hun huiswerk maken; De ouders staan positief tegenover de schoolregels zoals verwoord in de schoolgids; De ouders zien erop toe dat ze relevante informatie tijdig aan de school doorgeven; De ouders tonen zich bereid om mee te helpen bij allerlei activiteiten, zoals schoolreis, vervoer naar het zwembad en andere activiteiten; De ouders zorgen ervoor dat de kinderen hun leerplicht nakomen; Als ouders het niet eens zijn met bepaalde handelingen van de leerkrachten, dan bespreken zij dit zonder aanwezigheid van het kind met de leerkracht. In principe staan zij ten opzichte van het kind altijd positief over een genomen sanctie of maatregel van de leerkracht; De ouders spreken met respect over de school, zodat andere leerlingen, leerkrachten, overig personeel en andere ouders serieus worden genomen Ondertekening Datum Naam ouders / verzorgers Directie De Kamperfoelieschool 2/2

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN BIJ HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS VAN DIT AANMELDINGSFORMULIER HOUDEN WIJ ONS AAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 1. De ouder(s) / verzorger(s) van. vragen

Nadere informatie

BELEID INSTROOM EN DOORSTROOM GROEP 1 EN 2. Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1

BELEID INSTROOM EN DOORSTROOM GROEP 1 EN 2. Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Inhoud 1. Instroom pag. 3 2. Wat zegt de inspectie/wet? pag. 4 3. Wat vinden wij belangrijk? pag. 5 4. Bijlagen - 05 Aanmeldingsformulier

Nadere informatie

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND BIJ HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS VAN DIT AANMELDINGSFORMULIER HOUDEN WIJ ONS AAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 1. De ouder(s)

Nadere informatie

Adres 1 Adres 2 (als afwijkend/toekomstig)

Adres 1 Adres 2 (als afwijkend/toekomstig) Inschrijf / Aanmeldformulier Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen. * doorhalen wat niet van toepassing is Gegevens Ouders / Verzorgers Ouder/Verzorger 1 Ouder/Verzorger 2 Geslacht : Geslacht

Nadere informatie

Basisschool De Schittering Burg. Godwaldstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Telefoon: 0168-482371 e-mail: info@bsdeschittering.nl

Basisschool De Schittering Burg. Godwaldstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Telefoon: 0168-482371 e-mail: info@bsdeschittering.nl Basisschool De Schittering Burg. Godwaldstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Telefoon: 0168-482371 e-mail: info@bsdeschittering.nl Aanmeldingsformulier (tevens wilsverklaring ouders/verzorgers) GEGEVENS VAN

Nadere informatie

Protocol Nieuwe media

Protocol Nieuwe media Protocol Nieuwe media Afspraken over internet, email, website en mobiele telefoon. Kinderen, personeel en ouders van onze school kunnen gebruik maken van internet. Iedereen heeft de mogelijkheid gebruik

Nadere informatie

1.1.3 De website biedt recente informatie aan over actuele gebeurtenissen in en rond de school.

1.1.3 De website biedt recente informatie aan over actuele gebeurtenissen in en rond de school. Mediaprotocol van de Evenaar Website van de school 1. De website van de school 1.1 Doelstelling: 1.1.1 Onze website biedt algemene informatie over onze school, zoals die ook in de schoolgids te lezen is.

Nadere informatie

Mediaprotocol RK de Hoeksteen 2013-2014

Mediaprotocol RK de Hoeksteen 2013-2014 Mediaprotocol RK de Hoeksteen 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 De website van de school..4 Hoofdstuk 2 Kinderen en veilig internet.5 Hoofdstuk 3 E-mail 6 Hoofdstuk 4 Nieuwe media 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r

a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r Basisschool de Cramignon Kramsvogel 42 6245 RE Eijsden Tel. 043 409 15 83 www.bsdecramignon.nl Stichting kom Leren Oranjeplein 201 6224 KV Maastricht Tel. 043 4100300

Nadere informatie

Mediaprotocol. RKBS De Rietvink

Mediaprotocol. RKBS De Rietvink Mediaprotocol RKBS De Rietvink Versie maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 De website van de school..4 Hoofdstuk 2 Kinderen en veilig internet.5 Hoofdstuk 3 E-mail 6 Hoofdstuk 4 Nieuwe media

Nadere informatie

Internet-protocolversie 1201

Internet-protocolversie 1201 Internet-protocolversie 1201 R.K. Basisschool De Lusthof. Lusthofstraat 11 2271 XV Voorburg telefoon: 070 3860872 fax: 070 3860873 email: algemeen@lusthofschool.nl internet: www.lusthofschool.nl De Lusthof

Nadere informatie

a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r

a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r Basisschool Sint Joseph Burg. Beckersweg 45 6261 NX Mheer Tel. 043-4571516 www.sintjoseph-mheer.nl sintjoseph@kom-leren.nl Stichting kom Leren Oranjeplein 201 6224

Nadere informatie

INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier

INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier Versie april 2010 Waarom een internetprotocol? Een protocol is een lijst afspraken die je met iemand maakt. In een internetprotocol staan regels waar ieder zich aan

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Basisschool de Vonder Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave Inleiding 4 1. COORDINATIE VEILIGHEID 5 1.1 Schoolleiding 5 1.2 Preventiemedewerker 5 1.3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Internet op school De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet.

Internet op school De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Mediaprotocol Internet op school De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Het gebruik van Internet Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie

Nadere informatie

Internet Website-protocol

Internet Website-protocol Internet Website-protocol Inhoud Internet Website-protocol... 3 1 Website-protocol... 3 1.1 Doelstelling:... 3 1.2 Werkwijze:... 3 1.3 Privacy:... 3 2 Internet-protocol... 4 2.1 Uitgangspunten:... 4 2.2

Nadere informatie

Informatie pakket TSO (Tussenschoolse Opvang)

Informatie pakket TSO (Tussenschoolse Opvang) DAKOVDA Informatie pakket TSO (Tussenschoolse Opvang) Schooljaar 2011 / 2012 Geachte ouder(s) / verzorger(s): Dakovda 2011-2012 Als u aankomend schooljaar géén gebruik maakt van de Tussenschoolse Opvang,

Nadere informatie

Mediaprotocol. Uitgangspunten

Mediaprotocol. Uitgangspunten Mediaprotocol Op de Korenaar leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool Slochterenweg 27 6835CD Arnhem 026-3230729 website: www.alettajacobsschool.nl email: info@alettajacobsschool.nl

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Internetprotocol De Parkenschool

Internetprotocol De Parkenschool Internetprotocol De Parkenschool Website Doelstelling: 1. Met onze homepage willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Er is een onderverdeling

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS De Meent.

Veilig internetgebruik OBS De Meent. Veilig internetgebruik OBS De Meent. Binnen de stichting OOG, waar OBS De Meent een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het internet.

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Gids en schoolgids 2015-2016

Gids en schoolgids 2015-2016 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 e-mail: directie@kcsamenstroom.nl website: www.kcsamenstroom.nl Gids en schoolgids 2015-2016 Foto s Yvon van de Wassenberg 1 Telefoon Algemeen

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS De Cirkel.

Veilig internetgebruik OBS De Cirkel. Veilig internetgebruik OBS De Cirkel. Binnen de stichting OOG, waar OBS De Cirkel een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het internet.

Nadere informatie

GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel www.noorderbasis.

GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel www.noorderbasis. Schoolgids 2013-2014 0 Adres: Fuldastraat 2 9101 WE Dokkum tel: 0519 292048 Internet: Email: Rekeningnummer: www.deschakel-dokkum.nl dir.schakel@noorderbasis.nl 418491437 t.n.v. VGPO NoorderBasis, De Schakel,

Nadere informatie

Mediaprotocol versie 2014-10-17

Mediaprotocol versie 2014-10-17 Mediaprotocol versie 2014-10-17 Op de Baayaert leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL STICHTING DE WAARDEN

GEDRAGSPROTOCOL STICHTING DE WAARDEN GEDRAGSPROTOCOL STICHTING DE WAARDEN Inhoudsopgave 1: Inleiding 2: Doelen en uitgangspunten gedragscode 3: Doelgroepen gedragscode 4: Gedragscode 4.0 Algemeen 4.1: Leerlingen 4.2: Leerkrachten 4.3: Oudergeledingen

Nadere informatie

time-out : Protocol :

time-out : Protocol : Protocol : time-out : S P E C I A A L B A S I S O N D E R W I J S computers en internet 1. Waarom dit protocol Met dit protocol met betrekking tot het gebruik van computers en internet, beschrijven we

Nadere informatie

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink Internetprotocol op ods t Gijmink Ods t Gijmink Lindelaan 70b 7471 KD Goor 1 INTERNET OP SCHOOL De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de leerlingen van

Nadere informatie