VERSLAG VAN HET BESTUUR TOEGEKENDE PROJECTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VAN HET BESTUUR TOEGEKENDE PROJECTEN"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011

2 JAARVERSLAG 2011 Inhoud VOORWOORD VERSLAG VAN HET BESTUUR TOEGEKENDE PROJECTEN JAARREKENING - Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting op de jaarrekening + Algemeen + Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling - Toelichting op de balans - Toelichting op de staat van baten en lasten - Overige toelichtingen OVERIGE GEGEVENS - Controleverklaring van de onafhankelijke accountant - Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2011 Jaarverslag

3 VOORWOORD Geachte lezer Ruim vijf jaar geleden is de Achmea De komende jaren willen we meer wij ons op ondersteuning van mensen aan toekenningen steeg dit jaar Foundation opgericht, toen onder de focus aanbrengen in de doelstelling die het meest kwetsbaar zijn: fors ten opzichte van het vorige jaar. naam Eureko Achmea Foundation. van de Foundation door voor thema s vrouwen, kinderen en meer in het In het verslagjaar zagen we wel In die vijf jaar is er veel gebeurd. en projecten te kiezen die beter algemeen de allerarmsten. Met deze voor het eerst een kentering in het We hebben prachtige projecten aansluiten bij de identiteit en kern- aanscherping van ons donatiebeleid aantal concrete aanvragen. Was er gesteund van zeer diverse aard, activiteiten van oprichter Achmea. denken wij dat de Achmea Foundation tot nog toe sprake van een jaarlijkse uiteenlopend van boten voor een meer een eigen gezicht gaat tonen. toename, tot 250 in 2010, nu stopte afgelegen regio in Kameroen en Vanuit haar coöperatieve traditie Wij zullen deze nieuwe positionering het aantal aanvragen bij 214. scholen en onderwijsprojecten in staat Achmea voor solidariteit, in 2012 uitgebreid communiceren. een groot aantal landen tot een zelfredzaamheid, samenwerken en Het is van groot belang dat we meerjarig project voor rechtsgelijk- verbinden. Tegen deze achtergrond 2011 was een jaar waarin we onze toezien op juiste besteding van de heid in Bolivia en microverzekerings- heeft de Achmea Foundation er voor eigen activiteiten onder de loep gelden. Wij willen zeker weten dat projecten in India en Indonesië. gekozen zich in het bijzonder te gaan namen. Het was ook een jaar waarin onze donaties werkelijk terecht richten op initiatieven op het terrein we weer meer projecten konden komen bij de mensen voor wie ze Terugkijkend hebben we vastgesteld van landbouw, gezondheidszorg en steunen dan het jaar daarvoor. bedoeld zijn. Ook is het van belang dat dat we een grote diversiteit in pro- toegang tot financiële dienstverle- Niet alleen steunden we meer dit op doelmatige en doeltreffende jecten en thema s hebben gesteund. ning. Binnen die thema s richten projecten, ook het totaalbedrag wijze gebeurt. Het monitoren en Jaarverslag

4 VOORWOORD 2011 was een jaar waarin we onze eigen activiteiten onder de loep namen en waarin we weer meer projecten konden steunen dan het jaar daarvoor. evalueren van de door ons gesteunde projecten is daarom een belangrijk onderdeel van onze activiteiten. Net als in andere jaren hebben we ook in 2011 verschillende projecten laten onderzoeken door een externe auditor. De resultaten waren evenals vorige jaren overwegend positief. Vanzelfsprekend heeft deze monitoring en evaluatie verbeterpunten naar voren gebracht. Eureko is met ingang van 1 januari 2012 Achmea geworden. Daarom gaan we verder onder de naam Achmea Foundation. Onze opdracht blijft hetzelfde: laat de maatschappij meeprofiteren van de materiële winst die Achmea maakt en steun projecten voor een duurzame verbetering van de economische en/of sociale omgeving van groepen hulpbehoevenden in de samenleving. We zijn trots op wat we de afgelopen vijf jaar hebben bereikt. Trots op de projecten die we hebben mogen steunen en op de inzet van al die mensen die dat mogelijk hebben gemaakt. Dit jaarverslag biedt u de financiële verantwoording over het jaar 2011 en werpt een blik op de perspectieven voor Ook verschaffen we zicht op de lopende en nieuwe initiatieven die we ondersteunen. Rest ons een woord van dank uit te brengen aan onze stichter Achmea, die het ons mogelijk maakt dit prachtige werk uit te voeren. Namens het bestuur van de Stichting Achmea Foundation, Zeist, 19 maart 2012 Paul F.M. Overmars voorzitter Liesbeth M. Van der Kruit secretaris/penningmeester Jaarverslag

5 Bestuursverslag

6 BESTUURSVERSLAG Doelstelling en missie De Achmea Foundation is een onafhankelijke stichting, in 2006 opgericht door Eureko/Achmea. De medewerkers van Achmea houden zich dagelijks bezig met pensioenen, zorg, sociale zekerheid, schadeverzekeringen en rechtsbijstand. Onderwerpen die voor ieder mens belangrijk zijn. Solidariteit en vertrouwen zijn de sleutelbegrippen om aan te geven hoe Achmea in de wereld staat. Midden in de samenleving. De Achmea Foundation is opgericht om vanuit maatschappelijke betrokkenheid een extra bijdrage te leveren aan het oplossen van sociale en economische problemen in de wereld. Onze doelstelling is: door middel van het beschikbaar stellen van financiële middelen daadwerkelijk bijdragen aan duurzame verbetering van de sociaaleconomische omgeving van groepen hulpbehoevenden in de samenleving, zowel in als buiten Nederland. Dit zijn in principe projecten die gericht zijn op een structurele verbetering van groepen achtergestelden. Afgelopen jaar heeft het bestuur besloten de visie van de Foundation te herformuleren. Er dient meer focus aangebracht te worden in de thema s die gesteund worden en thema s dienen meer aan te sluiten op de corebusiness van Achmea. Visie Vanuit de coöperatieve traditie van Achmea ondersteunt de Achmea Foundation projecten die de sociaaleconomische achterstand van groepen mensen aanpakken. Door te bevorderen dat zij hun lot in eigen handen nemen, door samen te werken en zich te organiseren. Dit geeft hen de mogelijkheid zich sociaal en economisch te emanciperen. Sleutelwoorden in dit verband zijn solidariteit, zelfredzaamheid en duurzaamheid; we willen mensen helpen zichzelf blijvend onafhankelijk van steun te maken. Focus In aansluiting op de corebusiness van Achmea worden alleen aanvragen in behandeling genomen die passen binnen de volgende thema s: gezondheidszorg (de grootste verzekeringstak binnen Achmea): mensen met gezondheidsproblemen, ernstige maar ook minder ernstige, hebben vaak problemen met het verwerven van inkomen, zeker in landen waar sociale netwerken minder ontwikkeld zijn. De Foundation steunt projecten en initiatieven die gezondheids- Jaarverslag

7 BESTUURSVERSLAG bevorderend werken. Zowel preventief als curatief. Dit kunnen vrouwen (dé stabiele factor in de wereld); Belangrijkste bestuursbesluiten in geen maximale zittingsduur voor de bestuursleden, wel vindt een projecten zijn in de gezondheids- de allerarmsten (de armste 10% Uiteraard houdt het bestuur zich jaarlijkse evaluatieronde plaats; zorg zelf, maar ook projecten op binnen een regio). met name bezig met beslissingen + + bij de werving van een nieuw het gebied van sanitatie en over projecten: nieuwe aanvragen, bestuurslid zal een profiel gezond voedsel; Hoe werkt de Foundation maar ook besluiten over lopende worden opgemaakt waaraan landbouw ( agro, van oudsher Het bestuur beslist over aanvragen, projecten. Dat kan uitbreiding zijn, dat lid dient te voldoen; een belangrijke sector van na advies ingewonnen te hebben van maar ook ingrijpen wanneer er + + nogmaals is benadrukt dat Achmea): steunverlening aan het bureau van de Foundation. Het problemen optreden in de uitvoe- de onafhankelijkheid van het landbouwprojecten en/of projecten bestuur vergadert in de regel vier ring. Verderop wordt uitgebreid bestuur en alle leden afzonderlijk die gericht zijn op verbetering keer per jaar, zo ook in het afgelopen ingegaan op de projecten die we vooropstaat. van de positie van (arme) boeren jaar. De voorzitter en de secretaris/ op dit moment steunen. Grote organisaties met inkomsten in ontwikkelingslanden; penningmeester hebben vooraf- Een nieuwe focus op thema s uit eigen fondsenwerving die meer toegang tot financiële dienst- gaand aan iedere vergadering een en doelgroepen, zoals reeds dan 10 miljoen bedragen, zullen verlening ( financial inclusion, voorbereidende bespreking met de beschreven. worden uitgesloten, tenzij het hiermee krijgt ook de steun aan coördinator van de Foundation. Het Het duurzaam beheren van projecten betreft met een hoge microverzekeringsprojecten een bureau heeft, naast zijn adviserende vermogen: het vermogen wordt innovatieve waarde. duidelijke plek): het toegankelijk taak, ook een belangrijke taak in de ofwel in obligaties belegd, ofwel Aanvragen van buitenlandse organi- maken van financiële dienstverle- selectie van de aanvragen: alleen in bewezen duurzame aandelen. saties worden niet uitgesloten, ning voor mensen die daar nu die aanvragen komen in aanmerking Een herinrichting van de processen mits van groot inhoudelijk belang geen gebruik van kunnen maken. voor behandeling in het bestuur die van Bureau Foundation: voor een en uitgevoerd door aantoonbaar voldoen aan de toelatingscriteria. grotere efficiëntie zijn de pro- betrouwbare organisaties. Ook de doelgroepen zijn nu meer Monitoring en evaluatie is eveneens cessen van het bureau van de Het bestuur van een aanvragende beperkt. Binnen bovengenoemde uitermate belangrijk: alle projecten Foundation onder handen genomen, organisatie moet uit minimaal vijf thema s dienen projecten zich te worden op enige wijze gevolgd door van de intake tot de eindevaluatie personen bestaan. richten op een of meer van de de medewerkers van het bureau. Hier van afgeronde projecten. In navolging van de naamswijziging volgende doelgroepen: komen we verderop op terug. De be- Ten aanzien van het functioneren van Achmea, waarin de naam jongeren (de meest kwetsbare langrijkste besluiten die het afgelopen van het bestuur is een aantal Eureko is komen te vervallen, zal groep, maar bovenal de toekomst); jaar zijn genomen, vindt u hiernaast. afspraken gemaakt: ook de naam van de Foundation Jaarverslag

8 BESTUURSVERSLAG worden aangepast naar Achmea Foundation. Het logo zal aan de nieuwe naam worden aangepast. Ook dienden hiervoor de statuten te worden aangepast. Het jaar 2011 De inkomsten van Achmea Foundation zijn afhankelijk van de resultaten van Achmea. Jaarlijks wordt 0,5% van de nettowinst gereserveerd voor de Foundation. Vanwege de goede resultaten van Achmea over 2010, het tweede financieel goede jaar op rij, is wederom een ruime donatie verkregen van Achmea. In het verslagjaar werd een voorlopig hoogtepunt in gedoneerde gelden bereikt: bijna 4,9 miljoen werd toegekend (in drie gevallen nog onder voorbehoud). In 2010 was dat 3,2 miljoen. TABEL : AANTALLEN PROJECTEN, TOTAAL TOEGEKENDE BEDRAGEN EN GEMIDDELDEN JAAR AANTAL PROJECTEN Het bestedingspercentage baten (dit betreft het totaal van bestedingen, gedeeld door het totaal van TOEGEKENDE PROJECTEN GEMIDDELDE PER PROJECT ,7 miljoen ,8 miljoen ,1 miljoen ,2 miljoen ,9 miljoen Noot: het jaar 2006 wordt hierin niet opgenomen omdat dit geen volledig kalenderjaar was. de baten) bedraagt 71,5% (2010: 41,5%). Aangezien alle inkomsten van de Foundation gebruikt dienen te worden voor de doelstelling, is het overige deel van de baten gereserveerd voor nieuwe projecten. Extra inkomsten In 2011 ontving de Foundation wederom extra inkomen door rendement op het eigen vermogen. Een deel van onze inkomsten in het afgelopen boekjaar kwam voort uit de liquidatie van een fonds dat aan Achmea gelieerd was: Stichting Vie d Or. Meer projecten werden gesteund Er werden in totaal 72 nieuwe projecten ondersteund, tegenover 58 in Ook hier is een stijgende lijn van toekenningen waarneembaar. We konden dit jaar weer een aantal grotere en meerjarige projecten steunen. Dit is terug te zien in de toename van het gemiddeld toegekende bedrag per project ten opzichte van 2010, zoals ook uit tabel 1 blijkt. Het aantal aanvragen voor steun is dit jaar voor het eerst afgenomen. In 2011 ontvingen we 214 aanvragen, terwijl dit er in 2010 nog 250 waren. Dit kan het gevolg zijn van een duidelijker selectiebeleid, zoals kenbaar gemaakt op de website. Organisaties dienen wellicht minder snel een aanvraag in omdat van tevoren al duidelijk is welke aanvragen in behandeling worden genomen en welke niet. Een overzicht van de - aangescherpte - criteria vindt u verderop. Waar en waaraan hebben we steun gegeven Tabel 2 toont welke thema s tot en met 2011 steun hebben verkregen of is toegezegd. Tegelijkertijd is te zien waar in de wereld projecten plaatsvonden. Met Achmealanden worden de landen in Europa bedoeld waar dochterbedrijven van Achmea zijn gevestigd. Weergegeven zijn de aantallen projecten en de toegekende bedragen. Jaarverslag

9 BESTUURSVERSLAG TABEL : VERDELING PROJECTEN OVER THEMA S EN REGIO S NEDERLAND ACHMEALANDEN REST VAN DE WERLELD AANTAL EURO AANTAL EURO AANTAL EURO AANTAL EURO Structurele armoedebestrijding Sociaal economische emancipatie Gezondheidszorg Scholing Infrastructuur Opvang kwetsbare kinderen Noodhulp Totaal Noot: door een stelselwijziging ingaande 2011 zijn niet alle getallen en bedragen in 2011 vergelijkbaar met voorgaande jaren. Ter vergelijking geven we in de volgende tabel de verdeling van de projecten die in het verslagjaar 2011 zijn gesteund: TABEL : VERDELING PROJECTEN OVER THEMA S EN REGIO S NEDERLAND ACHMEALANDEN REST VAN DE WERLELD AANTAL EURO AANTAL EURO AANTAL EURO AANTAL EURO Structurele armoedebestrijding Sociaal economische emancipatie Gezondheidszorg Scholing Infrastructuur Opvang kwetsbare kinderen Noodhulp Totaal Noot: het betreft hier het totaal aan bedragen dat is toegekend, inclusief de bedragen die nog niet zijn uitgekeerd en drie projecten die onder voor behoud zijn goedgekeurd. Jaarverslag

10 BESTUURSVERSLAG 12% 7% 13% 4% 7% 8% 1% 9% 8% 14% 26% 29% 26% 37% 81% 83% 20% 15% Verdeling fondsen per regio 2006/2011 Verdeling fondsen per regio 2011 Verdeling fondsen per thema 2006/2011 Verdeling fondsen per thema 2011 Nederland Nederland Structurele armoedebestrijding Structurele armoedebestrijding Achmealanden Achmealanden Sociaaleconomische emancipatie Sociaaleconomische emancipatie Rest wereld Rest wereld Gezondheidszorg Gezondheidszorg Scholing Scholing Infrastructuur Infrastructuur Opvang kwetsbare kinderen Noodhulp Jaarverslag

11 BESTUURSVERSLAG Onze kaart 16 Deze wereldkaart toont waar de projecten die de Foundation steunt worden uitgevoerd. Duidelijk is te zien dat er een grote concentratie is in Sub-Sahara Afrika en Zuidoost-Azië. Jaarverslag 2011 Argentinië Bangladesh Bolivia Bosnië Brazilië Burkina Faso Cambodja China Ecuador Ethiopië Gambia Georgië Ghana Guinee-Bissau Haïti India Indonesië 5 Kaapverdië 1 Kameroen 3 Kenia 11 Laos 2 Liberia 1 Madagascar 1 Malawi 4 Namibië Nederland Nepal Nicaragua Niger Nigeria Oeganda Peru Roemenië Rusland Rwanda Senegal Sierra Leone Slowakije Somalië Sri Lanka Suriname Tanzania Thailand Turkije Vietnam Zambia Zimbabwe Zuid-Afrika

12 BESTUURSVERSLAG Het belang van Monitoring uitvoert of laat uitvoeren en ander- uitdagingen geconstateerd en Op het moment van schrijven van & Evaluatie zijds op het project zelf waarvoor we aanbevelingen gedaan. dit jaarverslag is duidelijk dat het Monitoring & Evaluatie (M&E) wordt financiële steun hebben toegezegd. komend jaar wat betreft uitgaven steeds belangrijker, omdat we willen Concluderend stellen we dat de een pas op de plaats gemaakt zal dat het geld een goede bestemming Elk jaar laten we een aantal buiten- Foundation structureel projecten moeten worden. Achmea heeft in krijgt en mensen op een werkelijk landse projecten onderzoeken. In zal blijven steunen. In 2012 zal een 2011 verlies geleden, waardoor we duurzame manier worden geholpen waren dat er zeven. Deels was aantal meerjarige projecten worden uit die bron geen inkomsten mogen De Foundation beoordeelt projecten dit een steekproef uit projecten die afgerond. We zullen dan nagaan wat verwachten. We kunnen echter aan de hand van (verplichte) rappor- hiervoor in aanmerking komen op de uiteindelijke effectiviteit is putten uit ruime reserves, zodat tages. Dit betreffen halfjaarlijkse basis van onze geldende criteria geweest van deze projecten. Hieruit ook komend jaar projecten gesteund rapportages bij meerjarige projecten (meerjarig, een gedoneerd bedrag kunnen we conclusies trekken voor kunnen worden. Het ziet er naar uit en een eindevaluatie bij alle projecten, van of meer en uitvoering de toekomstige keuze van organi- dat we hierin gematigder zullen zijn volgens een vast format. Daarnaast van het project vindt plaats in het saties en projecten. dan in de jaren ervoor, om de verdere wordt in bijzondere gevallen en buitenland), en deels projecten die toekomst met vertrouwen tegemoet steekproefsgewijs een extern op grond van hun inhoud werden De toekomst te kunnen zien. onderzoeksbureau ingezet. gekozen. In het geval van inhoudelijke 2011 was een dynamisch jaar. We keuze wordt vooral gekeken of pro- hebben beleidsmatig en organisa- Financieel beleid Zowel bij Monitoring als Evaluatie jecten effectief zijn volgens de doel- torisch belangrijke stappen gezet, Aangezien Achmea alle uitvoerings- zoeken we een antwoord op een stelling van de Foundation en wat en wederom meer projecten kunnen kosten en de vacatiegelden van de tweetal vragen: we hiervan kunnen leren. steunen dan in voorgaande jaren. externe bestuursleden (die geen 1. wordt of is het project uitge- Bovendien was het toegekende medewerker zijn binnen de Achmea- voerd in overeenstemming met We kunnen op basis van deze onder- bedrag per project hoger. Uit onder- groep) voor haar rekening neemt, wat hierover in de goedgekeurde zoeken constateren dat de Achmea zoek blijkt bovendien dat de projecten is het vermogen van de Foundation steunaanvraag staat vermeld? Foundation een aantal goede projec- over het algemeen goed functioneren. bestemd voor toekomstige donaties. 2. worden of zijn de vooraf gestelde ten heeft gesteund. Soms moesten Dat betekent dat onze donaties op de De toegekende donaties zijn projectdoelen gehaald? we constateren dat, door moeilijke goede plekken terechtkomen en dat op genomen onder de lange- en lokale omstandigheden, duurzaam- we voor mensen het verschil maken. kort lopende schulden. Voor het We richten ons hierbij enerzijds op de heid op de langere termijn een pro- Hoe klein soms ook. Een mooi compli- beleggingsbeleid verwijzen we (moeder)organisatie die het project bleem kan zijn. Bij alle projecten zijn ment voor alle betrokkenen. naar de Jaarrekening. Jaarverslag

13 BESTUURSVERSLAG Financiële buffer Van het overige gedeelte van het vermogen van de Foundation is een miljoen euro gereserveerd als buffer bij sterk verminderde inkomsten, ten behoeve van de opvang van plotseling noodzakelijke uitgaven en om negatieve resultaten uit de beleggings activiteiten te kunnen opvangen en daardoor aan meerjarige verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Bestemmingsreserve microverzekeren In 2010 is bepaald dat een bedrag van twee miljoen euro bestemd is voor projecten op het gebied van microverzekeren; hiervan is in toegekend Zoals reeds besproken zal de Foundation in 2012 geen inkomsten krijgen via dotatie door Achmea. Om de continuïteit van de Foundation te waarborgen zullen we in 2012 dan ook een meer terughoudend beleid voeren. Op moment van schrijven is hierover nog geen verdere duidelijkheid te verschaffen. Doelstelling en beslissingscriteria Achmea Foundation Doelstelling Door middel van het beschikbaar stellen van financiële middelen daadwerkelijk bijdragen aan een duurzame verbetering van de economische en/of sociale leefomgeving van groepen hulpbehoevenden in de samenleving, zowel in als buiten Nederland. Toelatingscriteria 1. Is de steun van sociaaleconomisch belang? Draagt het project rechtstreeks bij aan het verwerven of beschermen van inkomen? 2. Gaat het om een financiële steunvraag? 3. Is de te ondersteunen organisatie een rechtspersoon? Alleen projecten van niet-commerciële stichtingen of verenigingen (NGO s) komen in aanmerking voor behandeling. 4. Betreft het een project? a. Heeft het project een duidelijk begin en einde? b. Heeft het project een duidelijk afgerond resultaat? 5. Vindt het project plaats in het kader van een of meer van de volgende thema s: a. gezondheid b. landbouw/platteland c. toegang tot financiële dienstverlening 6. Betreft het een of meer van de volgende doelgroepen: Geen individuele hulpbehoevenden a. allerarmsten b. vrouwen c. kinderen Bij de verdere beoordeling van de aanvraag speelt een aantal nadere overwegingen een belangrijke rol ten behoeve van uiteindelijke prioritering en toekenning. Bijvoorbeeld, wat is de ernst of urgentie van de problematiek, hoe duurzaam is het project, ofwel: kan de doelgroep na afloop op eigen kracht verder? En: hoe doelmatig en doeltreffend is de voorgestelde aanpak? Jaarverslag

14 BESTUURSVERSLAG Samenstelling van bestuur en bureau van de Foundation Leendert Schouten, vanuit de ledenraad van Achmea bestuurslid van de Achmea Foundation, heeft per 1 januari 2012 zijn bestuurslidmaatschap neergelegd. Leendert was voorzitter van de Cie. Monitoring & Evaluatie speelde met zijn grote kennis en ervaring op het gebied van organisaties en financiën een belangrijke rol in het bestuur en de commissie die hij voorzat. Het bestuur spreekt haar grote waardering uit voor zijn inbreng en betrokkenheid. Per datum van het verschijnen van het jaar verslag ziet het bestuur van de Foundation er als volgt uit: Paul Overmars... voorzitter, vanaf 2006 Liesbeth van der Kruit... secretaris / penningmeester, vanaf 2010 Walter Annard... lid, vanaf 2010 Willem van Duin... lid, vanaf 2009 Pauline Jansen... lid, vanaf 2011 Willemijn Verloop... lid, vanaf 2008 Bestuursleden worden door het bestuur benoemd. Leden zijn in principe afkomstig uit de verschillende gremia die van belang zijn voor de Foundation: Raad van Bestuur van Achmea Vereniging Achmea (bestuur, ledenraad) COR van Achmea Directie MVO Achmea Het maatschappelijk veld De Foundation kent geen maximale zittingsduur per bestuurslid. Het bureau van de Foundation bestaat uit: Wim Stille... Fondscoördinator Eveline Kuijper... Senior medewerker Karin Broeders... Secretaresse Contact Op de website van de Foundation (www.achmeafoundation.nl) is onder meer informatie te vinden over de Foundation, lopende projecten en de wijze waarop aanvragen kunnen worden ingediend. Wilt u reageren op dit jaarverslag of bent u geïnteresseerd in de Foundation? Dan kunt u zich wenden tot: Wim Stille Handelsweg NH Zeist (030) Jaarverslag

15 BESTUURSVERSLAG Nevenfuncties bestuursleden Paul Overmars Voorzitter Bestuur Vereniging Achmea Lid Raad van Commissarissen Achmea B.V. (tot Eureko B.V. geheten) Bestuurslid Stichting Continuïteit Eureko/Achmea Voorzitter Raad van Commissarissen Achmea Zorgverzekeringen N.V. Liesbeth van der Kruit Directeur MVO Achmea Bestuurslid Stichting Duurzame (micro-)pensioenen Ontwikkelingslanden Walter Annard Manager Public Affairs Achmea Bestuurslid Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving Lid klachtencommissie Beroepsvereniging voor Public Affairs Willem van Duin Voorzitter Raad van Bestuur Achmea Lid Raad van Toezicht Staalbankiers Vicevoorzitter Eurapco Zwitserland Bestuurslid Verbond van Verzekeraars (VvV) Lid Strategic Board van Insurance Europe Bestuurslid VNO-NCW Bestuurslid NCR (Nationale Coöperatieve Raad voor Land- en Tuinbouw) Lid Raad van Advies Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Nederland Turkije 400 jaar Bestuurslid Health Insurance Fund (HIF) Bestuurslid International Federation of Health Plans (IFHP) Pauline Jansen Arbeidsdeskundige Achmea Vitale Lid Centrale ondernemingsraad Achmea Bestuurslid Centrum voor Maatschappelijk werk en Welzijnswerk Brunssum Onderbanken Willemijn Verloop Vicevoorzitter Raad van Toezicht War Child Nederland Lid Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Bestuurslid van Global Partnership for Peace (tot eind 2011) Commissaris bij Mundial Productions Bestuurslid van Movies the Matter Lid Raad van Toezicht Stadsschouwburg Amsterdam (per ) Commissaris Ecorys (per ) Lid Advisory Board Ashoka International Lid Raad van Advies van The Hunger Project Lid Raad van Advies van Stichting La Luz Lid Raad van Advies Stichting Max Lid Curatorium ACE (Amsterdam Centre for Entrepeneurship) Jaarverslag

16 Toegekende projecten

17 Toegekende projecten Op de pagina s hierna volgt een overzicht van alle projecten waar wij graag aandacht aan besteden: omdat de aanvraag in 2011 is gehonoreerd, omdat het project in 2011 nog niet was afgerond, of omdat het project in het verslagjaar is beëindigd 1. Nederland Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid Stichting VluchtelingenWerk Midden Gelderland JES Rijnland WeekendKlas Leiden Stichting Present Apeldoorn Stichting Pet je af Vluchtelingen & Nieuwkomers Zuid-Gelderland II Weekend Academie Prins Heerlijk II Kaas en Delicatessen Stichting Weekendschool De Bollebozen Bonded Labour in Nederland (nu: FairWork) Derde Wereld Werkplaats II Stichting WijkAlliantie IV Stichting Hoedje van Papier VoorleesExpress Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan Trimbos Instituut II Achmealanden Multi-Purpose Community Centres (ÇATOM) (Turkije) Noodvoorziening universiteit (Turkije) New Perspectives Foundation (Rusland) ACEC II (Slowakije) For Children Foundation (Roemenië) Afrika Lady Mechanic Initiative II (Nigeria) Care Foundation The Gambia II (Gambia) Stichting Bokemei (Ghana) Stichting SmartKids (Ghana) Milagros Foundation (Ghana) Millennium Promise (Malawi) Mulunguzi Voedsel-op- School (Malawi) Stichting Onderwijs voor Weeskinderen (Malawi) Stichting Passion for People (Malawi) AMREF Flying Doctors (Kenia) Stichting Rafiki II (Kenia) Omega Child Center (Kenia) Women for Water Partnership (Kenia) Afri-can Foundation I en II (Kenia) Stichting Spirit of Faith II (Kenia) Stichting Samburu Child Support (Kenia) Stichting Friends for Life (Kenia) Stichting Waterpas (Kenia) WorldLife Foundation (Kenia) Pamoja Child Foundation (Kenia) AgriDynamic Foundation II (Kameroen) Stichting LiveBuild (Kameroen) MIVA - onemen IV (Kameroen) Stichting Ten (Zimbabwe) Stedenband Haarlem-Mutare Hobhouse Community (Zimbabwe) Sport4Socialisation (Zimbabwe) Beautiful Kidz (Namibië) Stichting Aman Iman (Niger) Stichting Hope Alive II (Oeganda) Stichting Mamawatoto (Oeganda) TEAR (Oeganda) Simavi II (Oeganda) Stichting SOLMA (Zuid-Afrika) Stichting Dir (Ethiopië) 1 Dit hoeven niet dezelfde projecten te zijn als de projecten die in de Jaarrekening genoemd worden. Daar komen alleen de projecten voor die in het verslagjaar financieel voor de Foundation van belang zijn: ofwel als toezegging, ofwel als betaling, ofwel omdat ze in het jaarrapport van 2010 nog voorkwamen. Jaarverslag

18 International Child Development Stichting Samay (Bolivia) Development (Indonesië) Rest van de wereld Initiatives (Ethiopië) IBISS Foundation II (Brazilië) Home for the Aged II (India) Stichting Holland Hart Huis Stichting Mucaa (Ethiopië) Stichting Che Amigo III en IV Stichting Befriend (India) (Bosnië-Herzegovina) Stichting Samen in Actie II (Argentinië) Stichting Vrienden van DHAN III Stichting Mirre: Hulpproject (Rwanda) Stichting Homeplan (Haïti) (India) Doboj II (Bosnië-Herzegovina) Stichting Vrouwen van Stichting Daniëlle Children s Stichting Yojana Projecthulp Stichting Veteranen Actief II Rwanda (Rwanda) Fund (Ecuador) (India) (Bosnië-Herzegovina) Lion Heart Foundation II Stichting Kinderpostzegels Stichting Kinderhulp Bodhgaya (Sierra Leone) (Nicaragua) (India) Stichting Kinderhulp II Stichting WereldOuders II LEPRAzending II (India) (Burkina Faso) (Nicaragua) Stichting Isai Ma(i)yam (India) Stichting HIRDA (Somalië) Stichting SamenScholen Stichting Care4Tina (China) The Hunger Project III (Senegal) (Nicaragua) Unie van de Soroptimistclubs Jobortunity (Tanzania) Stichting Inca Educa (Peru) (Georgië) Malaika Kids (Tanzania) Stichting Chakana III (Peru) Stichting Ex-Kamaiyas II (Nepal) Stichting Sengerema III (Tanzania) Stichting Los Cachorros (Peru) Stichting Vajra II (Nepal) Stichting DINKA (Tanzania) Stichting Vrienden van Wi Oso Bungamati Foundation Nepal Stichting Lusekelo (Zambia) Nederland (Suriname) (Nepal) Stichting Interplast Holland Stichting Kansarmen Sri Lanka (Guinee-Bissau) Azië (Sri Lanka) Stichting Stepping Stone (Liberia) Max Foundation II (Bangladesh) Net4kids Aid Foundation III Stichting Vrienden van Female Cancer Program (Thailand) Toamasina (Madagascar) (Indonesië) Stichting Bridge the Gap (Laos) Stichting Water voor Leven Neuskeelkanker project Stichting Schoolkinderen van (Kaapverdië) (Indonesië) Laos (Laos) Stichting Manusia Papua Stichting Cambodia Dutch Zuid-Amerika (Indonesië) (Cambodja) Microjustice Initiative III Stichting Karunia (Indonesië) Kansen voor Kinderen (Vietnam) (Bolivia) EA Micro Insurance Jaarverslag

19 Nederland Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid Organisatie van kunstzinnige activiteiten voor vluchtelingenkinderen in Nederland. In Nederland wonen duizenden kinderen in asielzoekerscentra. Deze kinderen zijn gevlucht uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven behoren: oorlogsgebieden als Irak, Afghanistan, Soedan en Somalië. Eenmaal in Nederland verkeren ze lange tijd in onzekerheid of ze wel of niet mogen blijven. Wij helpen kinderen hun ervaringen te verwerken door dans, muziek maken en schilderen De Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid helpt deze kinderen hun ervaringen te verwerken door te dansen, muziek te maken en te schilderen. Er worden creatieve workshops voor deze kinderen georganiseerd, waarin ze weer even kind kunnen zijn, zich kunnen uiten en vooral gewoon vrolijk kunnen zijn. Het project duurde drie jaar en liep van 2009 tot en met Donatie: toegekend in 2008 Jaarverslag

20 Nederland Stichting VluchtelingenWerk Midden Gelderland Pc s voor vluchtelingen en hun kinderen die de Nederlandse taal leren. De Nederlandse taal leren is voor vluchtelingen, volwassenen en kinderen van groot belang om een eigen bestaan op te bouwen en zelfstandig te functioneren in Nederland. Het vergroot hun kans op een goede opleiding en daarmee op een baan. Met een pc kunnen de vluchtelingen zich thuis verder bekwamen in de Het leren van de Nederlandse taal helpt hen aan een goede opleiding of baan Nederlandse taal. De pc is met name belangrijk vanwege de interactieve leermethodes die in gebruik zijn op de inburgeringscursus en op scholen. Het project zou vier jaar duren: van 2008 tot en met Helaas is het project na twee jaar vanwege organisatorische problemen gestopt; de tweede termijn staat nog open ter betaling. De rest van de betalingen zijn komen te vervallen. Donatie: toegekend in 2008 Uiteindelijk is gedoneerd Jaarverslag

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2010/2011

Jaarverslag 2010/2011 Jaarverslag 2010/2011 Plan Nederland Jaarverslag 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011 pagina 3 Inhoud Inhoud 1 Verslag van de Raad van Toezicht 07 2 Directieverslag 17 3 In actie voor kinderen een jaar

Nadere informatie

Day for Change Jaarverslag 2011

Day for Change Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Day for Change Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Hoofdstuk 1 Introductie 9 1.1. Stichting, CBF en statuten 9 1.2. Doelstellingen 9 1.3. Missie en Visie 10 1.4. Operationele doelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur o fonds schiedam vlaardingen e.o. maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur voorwoord pagina 3 inhoudsopgave het fonds schiedam vlaardingen e.o.

Nadere informatie

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA 2014 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten,

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

Werkwijze Woord en Daad. Van kostganger... ...tot kostwinner. Aids raakt je. Fietsen voor Afrika. Betrokken ondernemers

Werkwijze Woord en Daad. Van kostganger... ...tot kostwinner. Aids raakt je. Fietsen voor Afrika. Betrokken ondernemers jaarverslag 2004 publieksversie Werkwijze Woord en Daad Van kostganger......tot kostwinner Aids raakt je Fietsen voor Afrika Betrokken ondernemers I n h o u d s o p g a v e Woord en Daad in één oogopslag

Nadere informatie

Jaarverslag The Hunger Project Nederland 2014 ORGANISATIE EN FINANCIËN

Jaarverslag The Hunger Project Nederland 2014 ORGANISATIE EN FINANCIËN Inleiding Dit jaarverslag geldt als aanvulling op het publieksjaarverslag van The Hunger Project Nederland, dat digitaal beschikbaar is via www.thehungerproject.nl. Het is ook mogelijk om een gedrukt exemplaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

UNICEF Nederland Jaarverslag 2008

UNICEF Nederland Jaarverslag 2008 UNICEF Nederland Jaarverslag 2008 UNICEF Nederland Jaarverslag 2008 STICHTING NEDERLANDS COMITÉ UNICEF TE DEN HAAG JUNI 2009 Water voor ontwikkeling Water. In deze tijd van klimaatverandering is er veel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 UNICEF NEDERLAND

JAARVERSLAG 2010 UNICEF NEDERLAND JAARVERSLAG 2010 UNICEF NEDERLAND PAGINA INHOUD 4 VOORWOORD 7 HOOFDSTUK 1 7 1.1. Onze missie en visie 7 1.2. Werken aan de Millenniumdoelen 8 1.3. Hulp aan allerarmsten is effectiever 8 1.4. Onze vijf

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011 Voorwoord Samen kunnen wij meer Samen komen wij verder.. Het recht op bescherming staat steeds meer onder druk.

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport CREATING TOMORROW Lianne Bertling Rosine van Dam Jeanine Klaver IMPACTANALYSE DELTA

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Oxfam Novib heeft een online jaarverslag, waarvan dit de printbare versie is. Het online jaarverslag 2009 staat op www.oxfamnovib.nl/jaarverslag. Daar kan de lezer snel

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

BUSINESSPLAN AMBITIES EN STRATEGIE 2014-2017

BUSINESSPLAN AMBITIES EN STRATEGIE 2014-2017 BUSINESSPLAN AMBITIES EN STRATEGIE 2014-2017 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1 Over het Jeugdsportfonds. Sportdromen voor kinderen waarmaken, de jeugd heeft de toekomst 5 1.1 Waarom het Jeugdsportfonds nodig

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD

jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD Drijfveren en principes Het Rode Kruis is ontstaan uit het verlangen hulp te bieden,

Nadere informatie

EDUKANS IN 2014 38.654 817.502 32.905 IN NEDERLAND JONGEREN LEERDEN EEN VAK WAARDOOR ZIJ: KINDEREN KREGEN BETER ONDERWIJS WAARDOOR ZIJ:

EDUKANS IN 2014 38.654 817.502 32.905 IN NEDERLAND JONGEREN LEERDEN EEN VAK WAARDOOR ZIJ: KINDEREN KREGEN BETER ONDERWIJS WAARDOOR ZIJ: 1 JAARVERSLAG 2014 817.502 KINDEREN KREGEN BETER ONDERWIJS WAARDOOR ZIJ: LANGER OP SCHOOL BLIJVEN EDUKANS IN 2014 175 ONDERWIJSPROJECTEN 194 STER-SCHOLEN 258 PARTNERS IN ONTWIKKELINGSLANDEN BETERE RESULTATEN

Nadere informatie

alles stroomt MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2007 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2007

alles stroomt MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2007 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2007 alles stroomt Maatschappelijk Jaarverslag 2007 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2007 inhoud Voorwoord 4 2 Rapportageprincipes 6 3 Profiel en kerngegevens 8 4 Missie, strategie en doelstellingen 16

Nadere informatie

Verander de wereld, leven voor leven. ADRA jaarverslag 2014

Verander de wereld, leven voor leven. ADRA jaarverslag 2014 Verander de wereld, leven voor leven ADRA jaarverslag 2014 2 Voor: De armste bevolkingsgroepen in deze wereld, ongeacht hun kleur, etniciteit, geslacht of religie. Opdat ADRA Nederland ze mag en kan ondersteunen

Nadere informatie

Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005

Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005 Inhoud Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005 1. Net4kids: missie, visie en doelstelling 2. Voorwoord 3. Samenvatting

Nadere informatie