VERSLAG VAN HET BESTUUR TOEGEKENDE PROJECTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VAN HET BESTUUR TOEGEKENDE PROJECTEN"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011

2 JAARVERSLAG 2011 Inhoud VOORWOORD VERSLAG VAN HET BESTUUR TOEGEKENDE PROJECTEN JAARREKENING - Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting op de jaarrekening + Algemeen + Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling - Toelichting op de balans - Toelichting op de staat van baten en lasten - Overige toelichtingen OVERIGE GEGEVENS - Controleverklaring van de onafhankelijke accountant - Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2011 Jaarverslag

3 VOORWOORD Geachte lezer Ruim vijf jaar geleden is de Achmea De komende jaren willen we meer wij ons op ondersteuning van mensen aan toekenningen steeg dit jaar Foundation opgericht, toen onder de focus aanbrengen in de doelstelling die het meest kwetsbaar zijn: fors ten opzichte van het vorige jaar. naam Eureko Achmea Foundation. van de Foundation door voor thema s vrouwen, kinderen en meer in het In het verslagjaar zagen we wel In die vijf jaar is er veel gebeurd. en projecten te kiezen die beter algemeen de allerarmsten. Met deze voor het eerst een kentering in het We hebben prachtige projecten aansluiten bij de identiteit en kern- aanscherping van ons donatiebeleid aantal concrete aanvragen. Was er gesteund van zeer diverse aard, activiteiten van oprichter Achmea. denken wij dat de Achmea Foundation tot nog toe sprake van een jaarlijkse uiteenlopend van boten voor een meer een eigen gezicht gaat tonen. toename, tot 250 in 2010, nu stopte afgelegen regio in Kameroen en Vanuit haar coöperatieve traditie Wij zullen deze nieuwe positionering het aantal aanvragen bij 214. scholen en onderwijsprojecten in staat Achmea voor solidariteit, in 2012 uitgebreid communiceren. een groot aantal landen tot een zelfredzaamheid, samenwerken en Het is van groot belang dat we meerjarig project voor rechtsgelijk- verbinden. Tegen deze achtergrond 2011 was een jaar waarin we onze toezien op juiste besteding van de heid in Bolivia en microverzekerings- heeft de Achmea Foundation er voor eigen activiteiten onder de loep gelden. Wij willen zeker weten dat projecten in India en Indonesië. gekozen zich in het bijzonder te gaan namen. Het was ook een jaar waarin onze donaties werkelijk terecht richten op initiatieven op het terrein we weer meer projecten konden komen bij de mensen voor wie ze Terugkijkend hebben we vastgesteld van landbouw, gezondheidszorg en steunen dan het jaar daarvoor. bedoeld zijn. Ook is het van belang dat dat we een grote diversiteit in pro- toegang tot financiële dienstverle- Niet alleen steunden we meer dit op doelmatige en doeltreffende jecten en thema s hebben gesteund. ning. Binnen die thema s richten projecten, ook het totaalbedrag wijze gebeurt. Het monitoren en Jaarverslag

4 VOORWOORD 2011 was een jaar waarin we onze eigen activiteiten onder de loep namen en waarin we weer meer projecten konden steunen dan het jaar daarvoor. evalueren van de door ons gesteunde projecten is daarom een belangrijk onderdeel van onze activiteiten. Net als in andere jaren hebben we ook in 2011 verschillende projecten laten onderzoeken door een externe auditor. De resultaten waren evenals vorige jaren overwegend positief. Vanzelfsprekend heeft deze monitoring en evaluatie verbeterpunten naar voren gebracht. Eureko is met ingang van 1 januari 2012 Achmea geworden. Daarom gaan we verder onder de naam Achmea Foundation. Onze opdracht blijft hetzelfde: laat de maatschappij meeprofiteren van de materiële winst die Achmea maakt en steun projecten voor een duurzame verbetering van de economische en/of sociale omgeving van groepen hulpbehoevenden in de samenleving. We zijn trots op wat we de afgelopen vijf jaar hebben bereikt. Trots op de projecten die we hebben mogen steunen en op de inzet van al die mensen die dat mogelijk hebben gemaakt. Dit jaarverslag biedt u de financiële verantwoording over het jaar 2011 en werpt een blik op de perspectieven voor Ook verschaffen we zicht op de lopende en nieuwe initiatieven die we ondersteunen. Rest ons een woord van dank uit te brengen aan onze stichter Achmea, die het ons mogelijk maakt dit prachtige werk uit te voeren. Namens het bestuur van de Stichting Achmea Foundation, Zeist, 19 maart 2012 Paul F.M. Overmars voorzitter Liesbeth M. Van der Kruit secretaris/penningmeester Jaarverslag

5 Bestuursverslag

6 BESTUURSVERSLAG Doelstelling en missie De Achmea Foundation is een onafhankelijke stichting, in 2006 opgericht door Eureko/Achmea. De medewerkers van Achmea houden zich dagelijks bezig met pensioenen, zorg, sociale zekerheid, schadeverzekeringen en rechtsbijstand. Onderwerpen die voor ieder mens belangrijk zijn. Solidariteit en vertrouwen zijn de sleutelbegrippen om aan te geven hoe Achmea in de wereld staat. Midden in de samenleving. De Achmea Foundation is opgericht om vanuit maatschappelijke betrokkenheid een extra bijdrage te leveren aan het oplossen van sociale en economische problemen in de wereld. Onze doelstelling is: door middel van het beschikbaar stellen van financiële middelen daadwerkelijk bijdragen aan duurzame verbetering van de sociaaleconomische omgeving van groepen hulpbehoevenden in de samenleving, zowel in als buiten Nederland. Dit zijn in principe projecten die gericht zijn op een structurele verbetering van groepen achtergestelden. Afgelopen jaar heeft het bestuur besloten de visie van de Foundation te herformuleren. Er dient meer focus aangebracht te worden in de thema s die gesteund worden en thema s dienen meer aan te sluiten op de corebusiness van Achmea. Visie Vanuit de coöperatieve traditie van Achmea ondersteunt de Achmea Foundation projecten die de sociaaleconomische achterstand van groepen mensen aanpakken. Door te bevorderen dat zij hun lot in eigen handen nemen, door samen te werken en zich te organiseren. Dit geeft hen de mogelijkheid zich sociaal en economisch te emanciperen. Sleutelwoorden in dit verband zijn solidariteit, zelfredzaamheid en duurzaamheid; we willen mensen helpen zichzelf blijvend onafhankelijk van steun te maken. Focus In aansluiting op de corebusiness van Achmea worden alleen aanvragen in behandeling genomen die passen binnen de volgende thema s: gezondheidszorg (de grootste verzekeringstak binnen Achmea): mensen met gezondheidsproblemen, ernstige maar ook minder ernstige, hebben vaak problemen met het verwerven van inkomen, zeker in landen waar sociale netwerken minder ontwikkeld zijn. De Foundation steunt projecten en initiatieven die gezondheids- Jaarverslag

7 BESTUURSVERSLAG bevorderend werken. Zowel preventief als curatief. Dit kunnen vrouwen (dé stabiele factor in de wereld); Belangrijkste bestuursbesluiten in geen maximale zittingsduur voor de bestuursleden, wel vindt een projecten zijn in de gezondheids- de allerarmsten (de armste 10% Uiteraard houdt het bestuur zich jaarlijkse evaluatieronde plaats; zorg zelf, maar ook projecten op binnen een regio). met name bezig met beslissingen + + bij de werving van een nieuw het gebied van sanitatie en over projecten: nieuwe aanvragen, bestuurslid zal een profiel gezond voedsel; Hoe werkt de Foundation maar ook besluiten over lopende worden opgemaakt waaraan landbouw ( agro, van oudsher Het bestuur beslist over aanvragen, projecten. Dat kan uitbreiding zijn, dat lid dient te voldoen; een belangrijke sector van na advies ingewonnen te hebben van maar ook ingrijpen wanneer er + + nogmaals is benadrukt dat Achmea): steunverlening aan het bureau van de Foundation. Het problemen optreden in de uitvoe- de onafhankelijkheid van het landbouwprojecten en/of projecten bestuur vergadert in de regel vier ring. Verderop wordt uitgebreid bestuur en alle leden afzonderlijk die gericht zijn op verbetering keer per jaar, zo ook in het afgelopen ingegaan op de projecten die we vooropstaat. van de positie van (arme) boeren jaar. De voorzitter en de secretaris/ op dit moment steunen. Grote organisaties met inkomsten in ontwikkelingslanden; penningmeester hebben vooraf- Een nieuwe focus op thema s uit eigen fondsenwerving die meer toegang tot financiële dienst- gaand aan iedere vergadering een en doelgroepen, zoals reeds dan 10 miljoen bedragen, zullen verlening ( financial inclusion, voorbereidende bespreking met de beschreven. worden uitgesloten, tenzij het hiermee krijgt ook de steun aan coördinator van de Foundation. Het Het duurzaam beheren van projecten betreft met een hoge microverzekeringsprojecten een bureau heeft, naast zijn adviserende vermogen: het vermogen wordt innovatieve waarde. duidelijke plek): het toegankelijk taak, ook een belangrijke taak in de ofwel in obligaties belegd, ofwel Aanvragen van buitenlandse organi- maken van financiële dienstverle- selectie van de aanvragen: alleen in bewezen duurzame aandelen. saties worden niet uitgesloten, ning voor mensen die daar nu die aanvragen komen in aanmerking Een herinrichting van de processen mits van groot inhoudelijk belang geen gebruik van kunnen maken. voor behandeling in het bestuur die van Bureau Foundation: voor een en uitgevoerd door aantoonbaar voldoen aan de toelatingscriteria. grotere efficiëntie zijn de pro- betrouwbare organisaties. Ook de doelgroepen zijn nu meer Monitoring en evaluatie is eveneens cessen van het bureau van de Het bestuur van een aanvragende beperkt. Binnen bovengenoemde uitermate belangrijk: alle projecten Foundation onder handen genomen, organisatie moet uit minimaal vijf thema s dienen projecten zich te worden op enige wijze gevolgd door van de intake tot de eindevaluatie personen bestaan. richten op een of meer van de de medewerkers van het bureau. Hier van afgeronde projecten. In navolging van de naamswijziging volgende doelgroepen: komen we verderop op terug. De be- Ten aanzien van het functioneren van Achmea, waarin de naam jongeren (de meest kwetsbare langrijkste besluiten die het afgelopen van het bestuur is een aantal Eureko is komen te vervallen, zal groep, maar bovenal de toekomst); jaar zijn genomen, vindt u hiernaast. afspraken gemaakt: ook de naam van de Foundation Jaarverslag

8 BESTUURSVERSLAG worden aangepast naar Achmea Foundation. Het logo zal aan de nieuwe naam worden aangepast. Ook dienden hiervoor de statuten te worden aangepast. Het jaar 2011 De inkomsten van Achmea Foundation zijn afhankelijk van de resultaten van Achmea. Jaarlijks wordt 0,5% van de nettowinst gereserveerd voor de Foundation. Vanwege de goede resultaten van Achmea over 2010, het tweede financieel goede jaar op rij, is wederom een ruime donatie verkregen van Achmea. In het verslagjaar werd een voorlopig hoogtepunt in gedoneerde gelden bereikt: bijna 4,9 miljoen werd toegekend (in drie gevallen nog onder voorbehoud). In 2010 was dat 3,2 miljoen. TABEL : AANTALLEN PROJECTEN, TOTAAL TOEGEKENDE BEDRAGEN EN GEMIDDELDEN JAAR AANTAL PROJECTEN Het bestedingspercentage baten (dit betreft het totaal van bestedingen, gedeeld door het totaal van TOEGEKENDE PROJECTEN GEMIDDELDE PER PROJECT ,7 miljoen ,8 miljoen ,1 miljoen ,2 miljoen ,9 miljoen Noot: het jaar 2006 wordt hierin niet opgenomen omdat dit geen volledig kalenderjaar was. de baten) bedraagt 71,5% (2010: 41,5%). Aangezien alle inkomsten van de Foundation gebruikt dienen te worden voor de doelstelling, is het overige deel van de baten gereserveerd voor nieuwe projecten. Extra inkomsten In 2011 ontving de Foundation wederom extra inkomen door rendement op het eigen vermogen. Een deel van onze inkomsten in het afgelopen boekjaar kwam voort uit de liquidatie van een fonds dat aan Achmea gelieerd was: Stichting Vie d Or. Meer projecten werden gesteund Er werden in totaal 72 nieuwe projecten ondersteund, tegenover 58 in Ook hier is een stijgende lijn van toekenningen waarneembaar. We konden dit jaar weer een aantal grotere en meerjarige projecten steunen. Dit is terug te zien in de toename van het gemiddeld toegekende bedrag per project ten opzichte van 2010, zoals ook uit tabel 1 blijkt. Het aantal aanvragen voor steun is dit jaar voor het eerst afgenomen. In 2011 ontvingen we 214 aanvragen, terwijl dit er in 2010 nog 250 waren. Dit kan het gevolg zijn van een duidelijker selectiebeleid, zoals kenbaar gemaakt op de website. Organisaties dienen wellicht minder snel een aanvraag in omdat van tevoren al duidelijk is welke aanvragen in behandeling worden genomen en welke niet. Een overzicht van de - aangescherpte - criteria vindt u verderop. Waar en waaraan hebben we steun gegeven Tabel 2 toont welke thema s tot en met 2011 steun hebben verkregen of is toegezegd. Tegelijkertijd is te zien waar in de wereld projecten plaatsvonden. Met Achmealanden worden de landen in Europa bedoeld waar dochterbedrijven van Achmea zijn gevestigd. Weergegeven zijn de aantallen projecten en de toegekende bedragen. Jaarverslag

9 BESTUURSVERSLAG TABEL : VERDELING PROJECTEN OVER THEMA S EN REGIO S NEDERLAND ACHMEALANDEN REST VAN DE WERLELD AANTAL EURO AANTAL EURO AANTAL EURO AANTAL EURO Structurele armoedebestrijding Sociaal economische emancipatie Gezondheidszorg Scholing Infrastructuur Opvang kwetsbare kinderen Noodhulp Totaal Noot: door een stelselwijziging ingaande 2011 zijn niet alle getallen en bedragen in 2011 vergelijkbaar met voorgaande jaren. Ter vergelijking geven we in de volgende tabel de verdeling van de projecten die in het verslagjaar 2011 zijn gesteund: TABEL : VERDELING PROJECTEN OVER THEMA S EN REGIO S NEDERLAND ACHMEALANDEN REST VAN DE WERLELD AANTAL EURO AANTAL EURO AANTAL EURO AANTAL EURO Structurele armoedebestrijding Sociaal economische emancipatie Gezondheidszorg Scholing Infrastructuur Opvang kwetsbare kinderen Noodhulp Totaal Noot: het betreft hier het totaal aan bedragen dat is toegekend, inclusief de bedragen die nog niet zijn uitgekeerd en drie projecten die onder voor behoud zijn goedgekeurd. Jaarverslag

10 BESTUURSVERSLAG 12% 7% 13% 4% 7% 8% 1% 9% 8% 14% 26% 29% 26% 37% 81% 83% 20% 15% Verdeling fondsen per regio 2006/2011 Verdeling fondsen per regio 2011 Verdeling fondsen per thema 2006/2011 Verdeling fondsen per thema 2011 Nederland Nederland Structurele armoedebestrijding Structurele armoedebestrijding Achmealanden Achmealanden Sociaaleconomische emancipatie Sociaaleconomische emancipatie Rest wereld Rest wereld Gezondheidszorg Gezondheidszorg Scholing Scholing Infrastructuur Infrastructuur Opvang kwetsbare kinderen Noodhulp Jaarverslag

11 BESTUURSVERSLAG Onze kaart 16 Deze wereldkaart toont waar de projecten die de Foundation steunt worden uitgevoerd. Duidelijk is te zien dat er een grote concentratie is in Sub-Sahara Afrika en Zuidoost-Azië. Jaarverslag 2011 Argentinië Bangladesh Bolivia Bosnië Brazilië Burkina Faso Cambodja China Ecuador Ethiopië Gambia Georgië Ghana Guinee-Bissau Haïti India Indonesië 5 Kaapverdië 1 Kameroen 3 Kenia 11 Laos 2 Liberia 1 Madagascar 1 Malawi 4 Namibië Nederland Nepal Nicaragua Niger Nigeria Oeganda Peru Roemenië Rusland Rwanda Senegal Sierra Leone Slowakije Somalië Sri Lanka Suriname Tanzania Thailand Turkije Vietnam Zambia Zimbabwe Zuid-Afrika

12 BESTUURSVERSLAG Het belang van Monitoring uitvoert of laat uitvoeren en ander- uitdagingen geconstateerd en Op het moment van schrijven van & Evaluatie zijds op het project zelf waarvoor we aanbevelingen gedaan. dit jaarverslag is duidelijk dat het Monitoring & Evaluatie (M&E) wordt financiële steun hebben toegezegd. komend jaar wat betreft uitgaven steeds belangrijker, omdat we willen Concluderend stellen we dat de een pas op de plaats gemaakt zal dat het geld een goede bestemming Elk jaar laten we een aantal buiten- Foundation structureel projecten moeten worden. Achmea heeft in krijgt en mensen op een werkelijk landse projecten onderzoeken. In zal blijven steunen. In 2012 zal een 2011 verlies geleden, waardoor we duurzame manier worden geholpen waren dat er zeven. Deels was aantal meerjarige projecten worden uit die bron geen inkomsten mogen De Foundation beoordeelt projecten dit een steekproef uit projecten die afgerond. We zullen dan nagaan wat verwachten. We kunnen echter aan de hand van (verplichte) rappor- hiervoor in aanmerking komen op de uiteindelijke effectiviteit is putten uit ruime reserves, zodat tages. Dit betreffen halfjaarlijkse basis van onze geldende criteria geweest van deze projecten. Hieruit ook komend jaar projecten gesteund rapportages bij meerjarige projecten (meerjarig, een gedoneerd bedrag kunnen we conclusies trekken voor kunnen worden. Het ziet er naar uit en een eindevaluatie bij alle projecten, van of meer en uitvoering de toekomstige keuze van organi- dat we hierin gematigder zullen zijn volgens een vast format. Daarnaast van het project vindt plaats in het saties en projecten. dan in de jaren ervoor, om de verdere wordt in bijzondere gevallen en buitenland), en deels projecten die toekomst met vertrouwen tegemoet steekproefsgewijs een extern op grond van hun inhoud werden De toekomst te kunnen zien. onderzoeksbureau ingezet. gekozen. In het geval van inhoudelijke 2011 was een dynamisch jaar. We keuze wordt vooral gekeken of pro- hebben beleidsmatig en organisa- Financieel beleid Zowel bij Monitoring als Evaluatie jecten effectief zijn volgens de doel- torisch belangrijke stappen gezet, Aangezien Achmea alle uitvoerings- zoeken we een antwoord op een stelling van de Foundation en wat en wederom meer projecten kunnen kosten en de vacatiegelden van de tweetal vragen: we hiervan kunnen leren. steunen dan in voorgaande jaren. externe bestuursleden (die geen 1. wordt of is het project uitge- Bovendien was het toegekende medewerker zijn binnen de Achmea- voerd in overeenstemming met We kunnen op basis van deze onder- bedrag per project hoger. Uit onder- groep) voor haar rekening neemt, wat hierover in de goedgekeurde zoeken constateren dat de Achmea zoek blijkt bovendien dat de projecten is het vermogen van de Foundation steunaanvraag staat vermeld? Foundation een aantal goede projec- over het algemeen goed functioneren. bestemd voor toekomstige donaties. 2. worden of zijn de vooraf gestelde ten heeft gesteund. Soms moesten Dat betekent dat onze donaties op de De toegekende donaties zijn projectdoelen gehaald? we constateren dat, door moeilijke goede plekken terechtkomen en dat op genomen onder de lange- en lokale omstandigheden, duurzaam- we voor mensen het verschil maken. kort lopende schulden. Voor het We richten ons hierbij enerzijds op de heid op de langere termijn een pro- Hoe klein soms ook. Een mooi compli- beleggingsbeleid verwijzen we (moeder)organisatie die het project bleem kan zijn. Bij alle projecten zijn ment voor alle betrokkenen. naar de Jaarrekening. Jaarverslag

13 BESTUURSVERSLAG Financiële buffer Van het overige gedeelte van het vermogen van de Foundation is een miljoen euro gereserveerd als buffer bij sterk verminderde inkomsten, ten behoeve van de opvang van plotseling noodzakelijke uitgaven en om negatieve resultaten uit de beleggings activiteiten te kunnen opvangen en daardoor aan meerjarige verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Bestemmingsreserve microverzekeren In 2010 is bepaald dat een bedrag van twee miljoen euro bestemd is voor projecten op het gebied van microverzekeren; hiervan is in toegekend Zoals reeds besproken zal de Foundation in 2012 geen inkomsten krijgen via dotatie door Achmea. Om de continuïteit van de Foundation te waarborgen zullen we in 2012 dan ook een meer terughoudend beleid voeren. Op moment van schrijven is hierover nog geen verdere duidelijkheid te verschaffen. Doelstelling en beslissingscriteria Achmea Foundation Doelstelling Door middel van het beschikbaar stellen van financiële middelen daadwerkelijk bijdragen aan een duurzame verbetering van de economische en/of sociale leefomgeving van groepen hulpbehoevenden in de samenleving, zowel in als buiten Nederland. Toelatingscriteria 1. Is de steun van sociaaleconomisch belang? Draagt het project rechtstreeks bij aan het verwerven of beschermen van inkomen? 2. Gaat het om een financiële steunvraag? 3. Is de te ondersteunen organisatie een rechtspersoon? Alleen projecten van niet-commerciële stichtingen of verenigingen (NGO s) komen in aanmerking voor behandeling. 4. Betreft het een project? a. Heeft het project een duidelijk begin en einde? b. Heeft het project een duidelijk afgerond resultaat? 5. Vindt het project plaats in het kader van een of meer van de volgende thema s: a. gezondheid b. landbouw/platteland c. toegang tot financiële dienstverlening 6. Betreft het een of meer van de volgende doelgroepen: Geen individuele hulpbehoevenden a. allerarmsten b. vrouwen c. kinderen Bij de verdere beoordeling van de aanvraag speelt een aantal nadere overwegingen een belangrijke rol ten behoeve van uiteindelijke prioritering en toekenning. Bijvoorbeeld, wat is de ernst of urgentie van de problematiek, hoe duurzaam is het project, ofwel: kan de doelgroep na afloop op eigen kracht verder? En: hoe doelmatig en doeltreffend is de voorgestelde aanpak? Jaarverslag

14 BESTUURSVERSLAG Samenstelling van bestuur en bureau van de Foundation Leendert Schouten, vanuit de ledenraad van Achmea bestuurslid van de Achmea Foundation, heeft per 1 januari 2012 zijn bestuurslidmaatschap neergelegd. Leendert was voorzitter van de Cie. Monitoring & Evaluatie speelde met zijn grote kennis en ervaring op het gebied van organisaties en financiën een belangrijke rol in het bestuur en de commissie die hij voorzat. Het bestuur spreekt haar grote waardering uit voor zijn inbreng en betrokkenheid. Per datum van het verschijnen van het jaar verslag ziet het bestuur van de Foundation er als volgt uit: Paul Overmars... voorzitter, vanaf 2006 Liesbeth van der Kruit... secretaris / penningmeester, vanaf 2010 Walter Annard... lid, vanaf 2010 Willem van Duin... lid, vanaf 2009 Pauline Jansen... lid, vanaf 2011 Willemijn Verloop... lid, vanaf 2008 Bestuursleden worden door het bestuur benoemd. Leden zijn in principe afkomstig uit de verschillende gremia die van belang zijn voor de Foundation: Raad van Bestuur van Achmea Vereniging Achmea (bestuur, ledenraad) COR van Achmea Directie MVO Achmea Het maatschappelijk veld De Foundation kent geen maximale zittingsduur per bestuurslid. Het bureau van de Foundation bestaat uit: Wim Stille... Fondscoördinator Eveline Kuijper... Senior medewerker Karin Broeders... Secretaresse Contact Op de website van de Foundation (www.achmeafoundation.nl) is onder meer informatie te vinden over de Foundation, lopende projecten en de wijze waarop aanvragen kunnen worden ingediend. Wilt u reageren op dit jaarverslag of bent u geïnteresseerd in de Foundation? Dan kunt u zich wenden tot: Wim Stille Handelsweg NH Zeist (030) Jaarverslag

15 BESTUURSVERSLAG Nevenfuncties bestuursleden Paul Overmars Voorzitter Bestuur Vereniging Achmea Lid Raad van Commissarissen Achmea B.V. (tot Eureko B.V. geheten) Bestuurslid Stichting Continuïteit Eureko/Achmea Voorzitter Raad van Commissarissen Achmea Zorgverzekeringen N.V. Liesbeth van der Kruit Directeur MVO Achmea Bestuurslid Stichting Duurzame (micro-)pensioenen Ontwikkelingslanden Walter Annard Manager Public Affairs Achmea Bestuurslid Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving Lid klachtencommissie Beroepsvereniging voor Public Affairs Willem van Duin Voorzitter Raad van Bestuur Achmea Lid Raad van Toezicht Staalbankiers Vicevoorzitter Eurapco Zwitserland Bestuurslid Verbond van Verzekeraars (VvV) Lid Strategic Board van Insurance Europe Bestuurslid VNO-NCW Bestuurslid NCR (Nationale Coöperatieve Raad voor Land- en Tuinbouw) Lid Raad van Advies Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Nederland Turkije 400 jaar Bestuurslid Health Insurance Fund (HIF) Bestuurslid International Federation of Health Plans (IFHP) Pauline Jansen Arbeidsdeskundige Achmea Vitale Lid Centrale ondernemingsraad Achmea Bestuurslid Centrum voor Maatschappelijk werk en Welzijnswerk Brunssum Onderbanken Willemijn Verloop Vicevoorzitter Raad van Toezicht War Child Nederland Lid Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Bestuurslid van Global Partnership for Peace (tot eind 2011) Commissaris bij Mundial Productions Bestuurslid van Movies the Matter Lid Raad van Toezicht Stadsschouwburg Amsterdam (per ) Commissaris Ecorys (per ) Lid Advisory Board Ashoka International Lid Raad van Advies van The Hunger Project Lid Raad van Advies van Stichting La Luz Lid Raad van Advies Stichting Max Lid Curatorium ACE (Amsterdam Centre for Entrepeneurship) Jaarverslag

16 Toegekende projecten

17 Toegekende projecten Op de pagina s hierna volgt een overzicht van alle projecten waar wij graag aandacht aan besteden: omdat de aanvraag in 2011 is gehonoreerd, omdat het project in 2011 nog niet was afgerond, of omdat het project in het verslagjaar is beëindigd 1. Nederland Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid Stichting VluchtelingenWerk Midden Gelderland JES Rijnland WeekendKlas Leiden Stichting Present Apeldoorn Stichting Pet je af Vluchtelingen & Nieuwkomers Zuid-Gelderland II Weekend Academie Prins Heerlijk II Kaas en Delicatessen Stichting Weekendschool De Bollebozen Bonded Labour in Nederland (nu: FairWork) Derde Wereld Werkplaats II Stichting WijkAlliantie IV Stichting Hoedje van Papier VoorleesExpress Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan Trimbos Instituut II Achmealanden Multi-Purpose Community Centres (ÇATOM) (Turkije) Noodvoorziening universiteit (Turkije) New Perspectives Foundation (Rusland) ACEC II (Slowakije) For Children Foundation (Roemenië) Afrika Lady Mechanic Initiative II (Nigeria) Care Foundation The Gambia II (Gambia) Stichting Bokemei (Ghana) Stichting SmartKids (Ghana) Milagros Foundation (Ghana) Millennium Promise (Malawi) Mulunguzi Voedsel-op- School (Malawi) Stichting Onderwijs voor Weeskinderen (Malawi) Stichting Passion for People (Malawi) AMREF Flying Doctors (Kenia) Stichting Rafiki II (Kenia) Omega Child Center (Kenia) Women for Water Partnership (Kenia) Afri-can Foundation I en II (Kenia) Stichting Spirit of Faith II (Kenia) Stichting Samburu Child Support (Kenia) Stichting Friends for Life (Kenia) Stichting Waterpas (Kenia) WorldLife Foundation (Kenia) Pamoja Child Foundation (Kenia) AgriDynamic Foundation II (Kameroen) Stichting LiveBuild (Kameroen) MIVA - onemen IV (Kameroen) Stichting Ten (Zimbabwe) Stedenband Haarlem-Mutare Hobhouse Community (Zimbabwe) Sport4Socialisation (Zimbabwe) Beautiful Kidz (Namibië) Stichting Aman Iman (Niger) Stichting Hope Alive II (Oeganda) Stichting Mamawatoto (Oeganda) TEAR (Oeganda) Simavi II (Oeganda) Stichting SOLMA (Zuid-Afrika) Stichting Dir (Ethiopië) 1 Dit hoeven niet dezelfde projecten te zijn als de projecten die in de Jaarrekening genoemd worden. Daar komen alleen de projecten voor die in het verslagjaar financieel voor de Foundation van belang zijn: ofwel als toezegging, ofwel als betaling, ofwel omdat ze in het jaarrapport van 2010 nog voorkwamen. Jaarverslag

18 International Child Development Stichting Samay (Bolivia) Development (Indonesië) Rest van de wereld Initiatives (Ethiopië) IBISS Foundation II (Brazilië) Home for the Aged II (India) Stichting Holland Hart Huis Stichting Mucaa (Ethiopië) Stichting Che Amigo III en IV Stichting Befriend (India) (Bosnië-Herzegovina) Stichting Samen in Actie II (Argentinië) Stichting Vrienden van DHAN III Stichting Mirre: Hulpproject (Rwanda) Stichting Homeplan (Haïti) (India) Doboj II (Bosnië-Herzegovina) Stichting Vrouwen van Stichting Daniëlle Children s Stichting Yojana Projecthulp Stichting Veteranen Actief II Rwanda (Rwanda) Fund (Ecuador) (India) (Bosnië-Herzegovina) Lion Heart Foundation II Stichting Kinderpostzegels Stichting Kinderhulp Bodhgaya (Sierra Leone) (Nicaragua) (India) Stichting Kinderhulp II Stichting WereldOuders II LEPRAzending II (India) (Burkina Faso) (Nicaragua) Stichting Isai Ma(i)yam (India) Stichting HIRDA (Somalië) Stichting SamenScholen Stichting Care4Tina (China) The Hunger Project III (Senegal) (Nicaragua) Unie van de Soroptimistclubs Jobortunity (Tanzania) Stichting Inca Educa (Peru) (Georgië) Malaika Kids (Tanzania) Stichting Chakana III (Peru) Stichting Ex-Kamaiyas II (Nepal) Stichting Sengerema III (Tanzania) Stichting Los Cachorros (Peru) Stichting Vajra II (Nepal) Stichting DINKA (Tanzania) Stichting Vrienden van Wi Oso Bungamati Foundation Nepal Stichting Lusekelo (Zambia) Nederland (Suriname) (Nepal) Stichting Interplast Holland Stichting Kansarmen Sri Lanka (Guinee-Bissau) Azië (Sri Lanka) Stichting Stepping Stone (Liberia) Max Foundation II (Bangladesh) Net4kids Aid Foundation III Stichting Vrienden van Female Cancer Program (Thailand) Toamasina (Madagascar) (Indonesië) Stichting Bridge the Gap (Laos) Stichting Water voor Leven Neuskeelkanker project Stichting Schoolkinderen van (Kaapverdië) (Indonesië) Laos (Laos) Stichting Manusia Papua Stichting Cambodia Dutch Zuid-Amerika (Indonesië) (Cambodja) Microjustice Initiative III Stichting Karunia (Indonesië) Kansen voor Kinderen (Vietnam) (Bolivia) EA Micro Insurance Jaarverslag

19 Nederland Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid Organisatie van kunstzinnige activiteiten voor vluchtelingenkinderen in Nederland. In Nederland wonen duizenden kinderen in asielzoekerscentra. Deze kinderen zijn gevlucht uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven behoren: oorlogsgebieden als Irak, Afghanistan, Soedan en Somalië. Eenmaal in Nederland verkeren ze lange tijd in onzekerheid of ze wel of niet mogen blijven. Wij helpen kinderen hun ervaringen te verwerken door dans, muziek maken en schilderen De Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid helpt deze kinderen hun ervaringen te verwerken door te dansen, muziek te maken en te schilderen. Er worden creatieve workshops voor deze kinderen georganiseerd, waarin ze weer even kind kunnen zijn, zich kunnen uiten en vooral gewoon vrolijk kunnen zijn. Het project duurde drie jaar en liep van 2009 tot en met Donatie: toegekend in 2008 Jaarverslag

20 Nederland Stichting VluchtelingenWerk Midden Gelderland Pc s voor vluchtelingen en hun kinderen die de Nederlandse taal leren. De Nederlandse taal leren is voor vluchtelingen, volwassenen en kinderen van groot belang om een eigen bestaan op te bouwen en zelfstandig te functioneren in Nederland. Het vergroot hun kans op een goede opleiding en daarmee op een baan. Met een pc kunnen de vluchtelingen zich thuis verder bekwamen in de Het leren van de Nederlandse taal helpt hen aan een goede opleiding of baan Nederlandse taal. De pc is met name belangrijk vanwege de interactieve leermethodes die in gebruik zijn op de inburgeringscursus en op scholen. Het project zou vier jaar duren: van 2008 tot en met Helaas is het project na twee jaar vanwege organisatorische problemen gestopt; de tweede termijn staat nog open ter betaling. De rest van de betalingen zijn komen te vervallen. Donatie: toegekend in 2008 Uiteindelijk is gedoneerd Jaarverslag

Inhoud. Voorwoord. Verslag van het bestuur. Toegekende projecten. Jaarrekening. Overige gegevens. - Balans per 31 december 2010

Inhoud. Voorwoord. Verslag van het bestuur. Toegekende projecten. Jaarrekening. Overige gegevens. - Balans per 31 december 2010 Jaarverslag 2010 Inhoud Voorwoord Verslag van het bestuur Toegekende projecten Jaarrekening - Balans per 31 december 2010 - Staat van baten en lasten over 2010 - Toelichting op de jaarrekening + Algemeen

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) DGGF doel: mkb financiering mogelijk maken in ontwikkelingslanden MKB financiering in DGGF landen wordt als high risk gezien door financiers: - Hoge transactiekosten - Beperkte

Nadere informatie

Rabobank Foundation. De weg naar zelfredzaamheid

Rabobank Foundation. De weg naar zelfredzaamheid Rabobank Foundation De weg naar zelfredzaamheid Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Historie In 1973 opgericht als fonds van lokale Rabobanken Missie We helpen wereldwijd kansarme mensen

Nadere informatie

DHIsubsidieregeling. China Project Development

DHIsubsidieregeling. China Project Development DHIsubsidieregeling Hoofdpunten Regeling: tender Bedrijfsactiviteit: investering en export (kapitaal) goederen Doelmarkt: opkomende landen en ontwikkelingslanden (DGGF- land) Subsidiedoel: concreet project,

Nadere informatie

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 1. HET DECREET In de artikels tot en met 60 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2015 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag2015 2015: het jaar van de vluchteling Honderdduizenden mensen sloegen dit jaar

Nadere informatie

INHOUD. 4. overige gegevens 30. Voorwoord 3

INHOUD. 4. overige gegevens 30. Voorwoord 3 Jaarverslag 2012 INHOUD Voorwoord 3 1. Bestuursverslag 4 1.1. Inleiding 5 1.2. overzicht 2012 6 1.3. samenstelling van bestuur en bureau van de foundation 14 4. overige gegevens 30 4.1. voorstel tot bestemming

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

Projecten. Studiebeurzen

Projecten. Studiebeurzen Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Bouwen aan een toekomst... 5 Colour the world Festival 2015... 5 Colour the world Festival 2016... 5 Finding new DiDi...

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao. artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b, van het Toelatingsbesluit; HEEFT GOEDGEVONDEN:

A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao. artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b, van het Toelatingsbesluit; HEEFT GOEDGEVONDEN: A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD Landsbesluit van de 23 ste oktober 2014, no. 14/2329 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b van het Toelatingsbesluit 1 De Gouverneur van Curaçao Op de

Nadere informatie

Plan België in een notendop

Plan België in een notendop Plan België in een notendop Plan België 1 het Plan Foto: Plan / Sigrid Spinnox Verander de toekomst van kinderen in het Zuiden en hun gemeenschap Wie zijn we? Plan België is een onafhankelijke niet-gouvernementele

Nadere informatie

Burundi. Beroepsopleiding voor teruggekeerde vluchtelingen in Burundi. Uitvoeringsperiode 2011-2013. Marius Stehouwer, landendirecteur ZOA Burundi

Burundi. Beroepsopleiding voor teruggekeerde vluchtelingen in Burundi. Uitvoeringsperiode 2011-2013. Marius Stehouwer, landendirecteur ZOA Burundi Burundi Beroepsopleiding voor teruggekeerde vluchtelingen in Burundi Uitvoeringsperiode 2011-2013 Projectcoördinatie: Projectuitvoering: Marius Stehouwer, landendirecteur ZOA Burundi Miparec (Burundese

Nadere informatie

Activiteiten verslag 2014

Activiteiten verslag 2014 Activiteiten verslag 2014 Voorwoord Stichting Talud richt zich op het ondersteunen van kleinschalige integrale kinderprojecten die voor ogen hebben de zelfredzaamheid van kinderen te vergoten. Dit doet

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION Dit plan bevat een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens van het bestuur van LEMON FOUNDATION / STICHTING LEMON (de Stichting ) ten aanzien van: A. de te verrichten

Nadere informatie

Criteria en voorwaarden voor Young Experts

Criteria en voorwaarden voor Young Experts Criteria en voorwaarden voor Young Experts Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Young Expert Programma Water... 4 3. Opzet YEP Water... 8 a. Hoofdproces Young Expert Programme Water... 9 4. Criteria en voorwaarden

Nadere informatie

De Evolutie van het Particulier Initiatief Hoe het begint en waar het heengaat... Sara Kinsbergen 19 april 2009 Nijmegen s.kinsbergen@maw.ru.

De Evolutie van het Particulier Initiatief Hoe het begint en waar het heengaat... Sara Kinsbergen 19 april 2009 Nijmegen s.kinsbergen@maw.ru. De Evolutie van het Particulier Initiatief Hoe het begint en waar het heengaat... Sara Kinsbergen 19 april 2009 Nijmegen s.kinsbergen@maw.ru.nl Groeit het PI? Hoe groeit het PI? Organisatie Activiteiten

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Activiteiten verslag 2015

Activiteiten verslag 2015 Activiteiten verslag 2015 1 Voorwoord Stichting Talud richt zich op het ondersteunen van integrale kinderprojecten die voor ogen hebben de zelfredzaamheid van kinderen (0-23) te vergoten. Dit doet zij

Nadere informatie

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Inleiding In het eerste jaar van Geogenie ben je begonnen vanuit België naar de wereld te kijken. In het tweede jaar heb je veel geleerd over Europa en in

Nadere informatie

Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en de millenniumdoelen waaraan zij werken.

Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en de millenniumdoelen waaraan zij werken. Bijlage bij het jaarverslag Stichting Mondial Apeldoorn 2009 Het zichtbaar en mogelijk maken van ontwikkelingssamenwerking vanuit lokaal niveau Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

REISBEURZEN 2014. Studenten reizen naar het Zuiden

REISBEURZEN 2014. Studenten reizen naar het Zuiden REISBEURZEN 2014 Studenten reizen naar het Zuiden Wat? Wie? Waarom? Hoe? Ik? Duurzaam beheer van land en water in Tanzania Duurzame landbouw in Ecuador Toepassingen met niet-metallische materialen in Ecuador

Nadere informatie

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Kaalmo relief and development organization 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

BIJLAGEN. Voortgangsrapportage Watersector 2004

BIJLAGEN. Voortgangsrapportage Watersector 2004 BIJLAGEN Voortgangsrapportage Watersector 2004 BIJLAGE 1 In de hierna volgende tabellen zijn input en output gegevens opgenomen m.b.t. uitgaven over 2004. De tabellen zijn samengesteld uit gegevens verkregen

Nadere informatie

Publiek Private Partnerschap faciliteit. Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012

Publiek Private Partnerschap faciliteit. Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012 Publiek Private Partnerschap faciliteit Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012 Onderwerpen in de presentatie Thema's en sub-thema's Drempelcriteria Procedures

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland Blessed Generation Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland 04 januari 2014 Voorwoord Voor u ligt het beknopte

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2013

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2013 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2013 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag 2013 2013 is een bewogen jaar Conflicten als in Syrië, natuurrampen en vele

Nadere informatie

"Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur"

Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur "Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur" ONS DOEL Kunst is goed en leuk om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds Brabant wil financiële drempels

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. Verslag van het bestuur 4. Toegekende projecten 10. Jaarrekening 99. Overige gegevens 111

Inhoud. Voorwoord 3. Verslag van het bestuur 4. Toegekende projecten 10. Jaarrekening 99. Overige gegevens 111 Jaarverslag 2009 Inhoud Voorwoord 3 Verslag van het bestuur 4 Toegekende projecten 10 Jaarrekening 99 Balans per 31 december 2009 99 Staat van baten en lasten over 2009 101 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE

BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE 2016-2019 KvK-nummer 66162726 RSIN 856422289 Postadres Roentgenstraat 16A 3071 TB Rotterdam E-mail info@allforlife.eu Website www.allforlife.eu Telefoon +31651108628 (Ömer

Nadere informatie

Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016

Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016 Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016 Het bestuur: C. (Kees) van Dijkhuizen J.C.M. (Jan) van Rutte H. (Hilde) Garssen K. (Klaas) Ariaans Amsterdam, juni 2017 INHOUD Directieverslag over het boekjaar

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2007 tot en met 2011

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2007 tot en met 2011 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 27 tot en met 211 Maart 212 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Bijlage

Bijlage Bijlage Tabel i Immigratie naar Nederland van niet in Nederland geboren vreemdelingen, naar land van herkomst ^995-2002) Totaal Westerse landen 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 74.703 86.183 87.145

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015 Publicatiedatum: 11 juni 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

FOUNDATION. Stichting Cool Cat Foundation. te Houten. Publicatierapport 2014

FOUNDATION. Stichting Cool Cat Foundation. te Houten. Publicatierapport 2014 FOUNDATION Stichting Cool Cat Foundation te Houten Publicatierapport 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 31 december 3 Algemene informatie 4 Jaarverslag 5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Aanvraagformulier IMVO vouchers

Aanvraagformulier IMVO vouchers Aanvraagformulier IMVO vouchers Versie 2017 Met dit aanvraagformulier kunt u een IMVO voucher aanvragen bij MVO Nederland. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met de

Nadere informatie

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 www.himalayawelfare.org 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van de Himalaya Welfare Foundation. De Stichting Himalaya Welfare is opgericht op

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013 Stichting Een School in Togo Jaarcijfers 2013 (Inclusief jaarrekening 2013) De School: Instituut Zamenhof, de naam van de School in Lomé, die is geopend op 13 september 2004. Het schoolbestuur is de Tietti-vereniging.

Nadere informatie

Bestuursverslag boekjaar 2009

Bestuursverslag boekjaar 2009 Bestuursverslag boekjaar 2009 Stichting Stepping Stones for Africa 25 september 2010 Stichting Stepping Stones for Africa Merkusstraat 30 2593 TM Den Haag T. 070-3819122 www.steppingstonesforafrica.org

Nadere informatie

Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea gevestigd te Apeldoorn

Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea gevestigd te Apeldoorn Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea gevestigd te Apeldoorn Jaarverslag 2011 Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea te Apeldoorn INHOUD Voorwoord Pagina 1 Algemeen 3 2 Verslag van de projecten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STICHTING WEES EEN KANS

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STICHTING WEES EEN KANS FINANCIEEL VERSLAG STICHTING WEES EEN KANS Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag 2. Staat van baten en lasten over 3. Toelichting pagina 2-5 pagina 6 pagina 7 1 Bestuursverslag 1.1 Missie en doelstelling Stichting

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 Publicatiedatum: 18 mei 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG JULI 2014 Publicatiedatum: 6 augustus 2014 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1 1 Stichting Sharing Worlds Oprichting van Stichting Sharing Worlds is ontstaan naar aanleiding van het vrijwilligerswerk van Lars Mokveld in Tanzania van 2002 tot en met 2004. In die periode zette hij

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Cool Cat Foundation. te Houten. Publicatierapport 2015

Stichting Cool Cat Foundation. te Houten. Publicatierapport 2015 Stichting Cool Cat Foundation te Houten Publicatierapport 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 31 december 3 Winst en Verlies per 31 december 4 Algemene informatie 5 Jaarverslag 6 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting MRC-Holland Foundation. Jaarverslag 2013. MRC-Holland foundation Jaarverslag 2013 1

Stichting MRC-Holland Foundation. Jaarverslag 2013. MRC-Holland foundation Jaarverslag 2013 1 Stichting MRC-Holland Foundation Jaarverslag 2013 MRC-Holland foundation Jaarverslag 2013 1 Inhoud 1. Oprichting...3 2. Doelstellingen...3 Statutaire doelstellingen...3 3. De MRC-Holland Foundation in

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2004 tot en met Datum 30 maart 2009

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2004 tot en met Datum 30 maart 2009 ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 24 tot en met 28 Datum 3 maart 29 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen over de jaren 24-28 1.1.

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Levante Foundation

Beleidsplan. Stichting Levante Foundation Beleidsplan Stichting Levante Foundation 2012-2016 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Levante Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en werkzaamheden en geeft inzicht

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

Aanvraagformulier IMVO vouchers

Aanvraagformulier IMVO vouchers Aanvraagformulier IMVO vouchers Versie augustus 2015 Met dit aanvraagformulier kunt u een IMVO voucher aanvragen bij MVO Nederland. De IMVO vouchers (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nadere informatie

Jaarverslag mei 2012 april 2013

Jaarverslag mei 2012 april 2013 Jaarverslag mei 2012 april 2013 1 Inhoudsopgave Verslag van het bestuur 1. Focus 2. Organisatie 3. Fondsenwerving 4. Impactmeting 5. Onze besteding 6. Chance for a Life Change 7. Toekomst Namasté Foundation

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Dutch-Lanka Friendship Foundation

Beleidsplan Stichting Dutch-Lanka Friendship Foundation Beleidsplan Stichting Dutch-Lanka Friendship Foundation Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Goed Doel Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Standaardbeleidsplan

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking*

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* 1. Oostenrijk Geen visum nodig voor een verblijf van 2. Afghanistan DP - houders van diplomatieke paspoorten

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014. Activiteiten Ethiopië 2013/2014

Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014. Activiteiten Ethiopië 2013/2014 Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014 Stichting Gurmuu is opgericht in 2008 door een groep Oromos van Ethiopische afkomst die zich wilden inzetten voor landgenoten in zowel Ethiopië als Nederland. De Stichting

Nadere informatie

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden.

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Strategisch plan 2011-2015 Missie & Visie Eye Care Foundation handelt vanuit de overtuiging dat elk mens recht heeft op gezichtsvermogen. Het verlies aan gezichtvermogen kan voor blinden en slechtzienden

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014 2018

Meerjarenbeleidsplan 2014 2018 Meerjarenbeleidsplan 2014 2018 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Basis Beleid KaliTaman

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG SEPTEMBER 2015 Publicatiedatum: 6 oktober 2015 Contact: Damien Dermaux damien.dermaux@ibz.fgov.be 02 205 56 27 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015...

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn Jaarbericht 2014 van Stichting FT Kilimanjaro Baarn, 14 juli 2015 INHOUD JAARBERICHT 2014 Bestuursverslag 2 Jaarrekening 2014 - Balans per 31 december 2014 5 - Staat van baten en lasten over 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2008 tot en met 2012

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2008 tot en met 2012 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 28 tot en met 212 Maart 213 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013

Financieel Jaarverslag 2013 Financieel Jaarverslag 2013 Oss, 26 februari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Jaarrekening... 4 Algemene grondslag... 4 Vorderingen... 4 Reserves en fondsen... 4 Baten uit eigen fondsenwerving... 4 Kosten

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Management samenvatting Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen De managementsamenvatting van Ongekend Talent is mede mogelijk gemaakt door Equal subsidiering

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Geregistreerde Exporteur (REX) APS

Geregistreerde Exporteur (REX) APS Geregistreerde Exporteur (REX) APS Inhoud Inleiding Wettelijke bepalingen Het REX-systeem Inleiding Artikelen: 70, 72, 78-93, 99-109 Bijlagen: 22-06, 22-07 en 22-20 Wettelijke bepalingen Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARDSUPPORTS

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARDSUPPORTS JAARPLAN STICHTING LMSTANDARDSUPPORTS 2014 Leonie Jansen 2014 Inhoudsopgave 1. Gegevens stichting... 3 2. Raad van Toezicht, Bestuur en Vrijwilligers... 3 3. Visie en missie Stichting LMStandard Supports...

Nadere informatie

Stichting Sounds of Change

Stichting Sounds of Change Stichting Sounds of Change Meerjaren beleidsplan 2017 2020 Februari, 2017 Sounds of Change is een organisatie die de helende kracht van muziek brengt naar (getraumatiseerde) kinderen in en uit conflictgebieden,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2014-2015 Arnhem, augustus 2014 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2014-2015. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting Ajax Foundation

Stichting Ajax Foundation Stichting Ajax Foundation Jaarrapportage Seizoen 2012/2013 31-1-2014 Inhoudsopgave Blz. 1. Verslag van het bestuur 1 2. Balans per 30 juni 2013 2 3a. Staat van baten en lasten m.b.t. baten 3 3b. Staat

Nadere informatie

Projectplan Meet en Connect

Projectplan Meet en Connect Projectplan Meet en Connect Aanleiding Via de media worden we regelmatig geconfronteerd met de onveilige situatie in delen van de wereld. Met als gevolg een toename van het aantal vluchtelingen in Europa.

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Didi Care & Education

Jaarverslag 2014. Stichting Didi Care & Education Jaarverslag 2014 Stichting Didi Care & Education 1 Inhoud Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Sponsor een straatkind... 4 Reiskostenproject... 5 Colour the world 2015... 5 Samenwerkingsverbanden...

Nadere informatie

Criteria en voorwaarden voor Young Experts

Criteria en voorwaarden voor Young Experts Criteria en voorwaarden voor Young Experts c 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Young Expert Programme... 4 a. Begrippen binnen YEP... 4 b. Doelstellingen YEP... 5 c. Inzet Young Expert...

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING JYAMBERE. Aanmoediging tot ontwikkeling. Pagina 1

JAARVERSLAG 2015 STICHTING JYAMBERE. Aanmoediging tot ontwikkeling. Pagina 1 JAARVERSLAG 2015 STICHTING JYAMBERE Aanmoediging tot ontwikkeling Pagina 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 DOELSTELLING... 5 VISIE... 5 WERKWIJZE... 6 PARTNERS VAN JYAMBERE IN RWANDA... 7 PARTNERSCHAP MET

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG AUGUSTUS 2015 Publicatiedatum: 10 september 2015 Contact: Damien Dermaux damien.dermaux@ibz.fgov.be 02 205 56 27 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in

Nadere informatie

STICHTING MADE BLUE FOUNDATION

STICHTING MADE BLUE FOUNDATION STICHTING MADE BLUE FOUNDATION Financieel Verslag 1-1-2016 / 31-12-2016 Datum: 30 november 2017 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag p.3 Vaststelling en goedkeuring Jaarrekening p.4 Jaarrekening: Balans per 31

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Samenvatting bevolkingscijfer op 01/01/2016

Samenvatting bevolkingscijfer op 01/01/2016 Samenvatting bevolkingscijfer op 1/1/216 Op 1 januari 216 telde Roeselare in totaal 6.941 inwoners, een stijging van 586 inwoners ten opzichte van 1 januari 215, waarbij er 539 meer vrouwen dan mannen

Nadere informatie