Ouderengids deze gids is een uitgave van de gemeente Kuurne jaargang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderengids deze gids is een uitgave van de gemeente Kuurne jaargang 3 2012-2014"

Transcriptie

1 Ouderengids deze gids is een uitgave van de gemeente Kuurne jaargang

2 Colofon Verantwoordelijke uitgever Kuurnse Ouderenraad Luc Demeulemeester Kortrijksestraat Kuurne Vormgeving Gevaert Graphics Druk Gevaert Printing -2-

3 Beste Kuurnenaar, Hier is hij dan de tweede uitgave van de ouderengids. Na de succesvolle editie in 2010, beslisten we om dit tweejaarlijks uit te geven. Als eerste schepen en bevoegd voor ouderenbeleid, ben ik opnieuw blij om dit initiatief aan u als inwoner te presenteren. Een enthousiaste werkgroep van de Kuurnse ouderenraad onder begeleiding van onze ouderenbeleidscoördinator Eva Vanhaecke heeft voor u een selectie gemaakt wat voor u nuttige info kan zijn. Ik wil hun bedanken voor hun inzet en initiatief. Er is ondertussen reeds heel wat gebeurd in Kuurne rond heel wat thema s. Er zijn heel wat maatregelen genomen rond wonen. De opstart van een dienstencentrum ter Groenen Boomgaard, een project woonzorg,het project valpreventie,nieuwe woonpremies, een woonplan Ook op het gebied van cultuur en vrije tijd zijn heel wat nieuwe initiatieven ontstaan. Denk maar aan de cultuurprogrammatie en het rijke aanbod van de vele verenigingen. Kuurne biedt ook heel wat mogelijkheden aan voor seniorensport. Daarnaast zijn er de verkeerslessen, de GSM-en computercursussen, de lessen tai-chi vanuit het sociaal huis. Het aanbod biedt aan de Kuurnenaar elke dag wat nieuws. Kuurne zet zich ten volle in om de grootste groep van onze bevolking diensten en informatie aan te bieden. Op het vlak van pensioenen, gezondheid, welzijn, veiligheid en preventie willen wij u met deze gids een handige leidraad geven. Niet via een website of maar via een handige gids die u ter hand kan nemen wanneer u het wenst. Ik wens u veel succes met deze nieuwe ouderengids. Francis Benoit, Eerste schepen en schepen van ouderenbeleid en sociale zaken. Omwille van de vele nieuwe initiatieven en informatie bieden wij u deze gids aan. Deze gids kan op aanvraag bekomen worden in het Sociaal huis en het gemeentehuis. -3-

4 Inhoudstafel PENSIOEN EN TEGEMOETKOMING Pensioen... 9 Pensioenstelsels... 9 Wanneer op pensioen... 9 Aanvraag Bijverdienen Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) Sociale voordelen Telefoon Gas en elektriciteit Vrijstelling op heffing afvalwater WONEN Zelfstandig wonen Woonloket Meegroeiwonen / woningaanpassing Premies Serviceflats Bouwmaatschappij Eigen Gift Eigen hulp Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij Sociaal Verhuurkantoor (SVK) De Poort Verblijf in een instelling Woonzorgcentrum VRIJE TIJD Ouderenraad Ouderenverenigingen Kuurnse ouderenverenigingen Infrastructuur en logistieke ondersteuning Bibliotheek

5 Computergebruik Computerlessen voor 55-plussers Openbare computerruimte Buurthuis t Gebeurte Bibliotheek Sport Kuurne Provincie West-Vlaanderen BLOSO Sportelen Uit in Kuurne/ Regio / Vlaanderen Cultuur in Kuurne Creativiteit Jeugd- en Volksmuziekschool Atelier Creatieve Expressie (volwassenatelier Kleinkinderen Speelpleinwerking Speel-o-theek Speelkisten MOBILITEIT Openbaar vervoer De Lijn NMBS Parkeerkaart voor mindervaliden Parkeerplaats mindervaliden Privévervoer Privévervoer om medische redenen Privévervoer om sociale redenen Taxi s

6 Inhoudstafel VEILIGHEID Wijkinspecteur Vredegerecht Inbraakpreventie Premie voor inbraak- en brandpreventie Gemeentelijke premie voor inbraakpreventie Belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand Brand Opdracht brandweer Brandpreventie Slachtofferhulp Meldpunt ouderenmis(be)handeling THUISZORG Financiële informatie Tegemoetkoming Hulp aan bejaarden Vlaamse zorgverzekering Gemeentelijk zorgtoelage Gemeentelijke incontinentiepremie Verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering Maximumfactuur Provinciale tegemoetkoming voor de kosten van een personenalarmsysteem Hulpmiddelen/diensten Personenalarmsysteem Mobiel persoonlijk alarm Uitleendienst voor hulpmiddelen Diensten aan huis: Brochure Wegwijs in de thuiszorg KADANZ Dagcentra Nachtopvang Kortverblijf... 66

7 GEZONDHEID Fysiek welbevinden Valpreventie Diabetespas Psychisch welbevinden Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Preventiewerkgroep gezondheidszorg Ziekenhuizen AFSCHEID Palliatieve zorg Palliatieve zorg thuis Palliatieve zorg op een palliatieve eenheid Financiële tegemoetkoming voor geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen Gemeentelijke toelage voor palliatieve thuispatiënten LEIFlijn Overlijden Testament Notaris: Langst-leeft-al Laatste wilsbeschikking Wilsverklaring euthanasie Aangifte De begrafenis Orgaandonatie Lichaam ter beschikking van de wetenschap MET DANK AAN -7-

8 -8- Pensioen en tegemoetkoming

9 Pensioen Pensioenstelsels Er wordt een eerste onderscheid gemaakt tussen een pensioen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Een tweede onderscheid wordt gemaakt tussen een rustpensioen en een overlevingspensioen. Als je zelf gewerkt hebt en met pensioen gaat, dan geniet je een rustpensioen. Indien je alleenstaande bent, is het een rustpensioen voor alleenstaanden. Heb je jouw echtgeno(o)te ten laste, dan heb je een gezinspensioen. Partners kunnen ook elk een eigen pensioen hebben. Als je overleden echtgeno(o)t(e) gewerkt heeft, dan geniet je een overlevingspensioen. Er zijn twee voorwaarden: - je moet ten minste 45 jaar zijn; (deze voorwaarde geldt niet indien u een kind ten laste hebt of 66% arbeidsongeschikt bent) - je bent ten minste 1 jaar gehuwd. Wanneer op pensioen? De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar zowel voor mannen als vrouwen. Als de loopbaan voldoende lang is, kan je vervroegd met pensioen gaan en wel ten vroegste de maand volgend op uw 60ste verjaardag. De loopbaan moet minstens 35 jaar lang zijn voor werknemers en zelfstandigen en minimum 5 dienstjaren voor statutaire ambtenaren. Als je vervroegd met pensioen gaat is de duur van jouw loopbaan korter wat een vermindering van het pensioenbedrag tot gevolg kan hebben. -9-

10 Aanvraag Werknemer: Je wenst je pensioen op de wettelijke pensioenleeftijd, 65 jaar, dan moet je geen aanvraag indienen. De Rijksdienst Voor Pensioenen (RVP) doet zelf het nodige om je pensioen tijdig in orde te brengen. Indien je op vervroegd pensioen wenst te gaan, dan kan je ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum jouw pensioen aanvragen bij het gemeentebestuur van jouw hoofdverblijfplaats. Zelfstandig: Je moet zelf jouw pensioenaanvraag indienen bij het gemeentebestuur van jouw hoofdverblijfplaats. Statutair ambtenaar: Je moet zelf altijd jouw pensioen aanvragen bij de werkgever waarvoor je werkt. Het overlevingspensioen dien je zo spoedig mogelijk (binnen de 12 maanden) na het overlijden van je echtgeno(o)t(e) aan te vragen. Bijverdienen Als gepensioneerde mag je een beroepsactiviteit uitoefenen als je voldoet aan de volgende voorwaarden: - De uitoefening van je beroep moet je vooraf aangeven. Vanaf 1 januari 2006 is de voorafgaandelijke aangifteplicht niet meer nodig voor de gepensioneerden die de volle leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, met uitzondering van het jaar waarin het pensioen ingaat. - De beroepsinkomsten mogen bepaalde grenzen niet overschrijden. Het bedrag verschilt naargelang de aard van de beroepsactiviteit, de leeftijd van de gepensioneerde, de aard van het pensioen, al dan niet kinderen ten laste en de ingangsdatum van het pensioen Je doet als werknemer je aangifte bij de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Ben je zelfstandig dan dien je de aangifte te doen bij de Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ).

11 De aangifte gebeurt: - vóór de aanvang van de activiteit; - ten laatste binnen de 30 dagen na datum van kennisgeving van je pensioen; - ten laatste binnen de 30 dagen na de aanvang van de beroepsactiviteit. Er moet opnieuw aangifte gedaan worden telkens er zich een wijziging van de reeds aangegeven beroepsactiviteit voordoet zoals verandering van werkgever, stopzetting van de beroepsactiviteit. Gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn kan een schorsing van het pensioen tot gevolg hebben. Meer informatie Sociaal Huis Kortrijksestraat Kuurne Telefoon: Fax: Website: Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Jan Jacobsplein Brussel Telefoon: Fax: Website: Rijksdienst voor pensioen werknemer Zuidertoren 1060 Brussel Telefoon: of Website: Pensioendienst voor de overheidssector ambtenaren Victor Hortaplein 40 - bus Brussel Telefoon: Fax: Webiste: -11-

12 Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) De IGO of inkomensgarantie voor ouderen is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. De aanvrager moet in principe Belg zijn én zijn hoofdverblijfplaats in België hebben. Er wordt tijdens het onderzoek naar het recht op een inkomensgarantie voor ouderen rekening gehouden met de bestaansmiddelen, het pensioen, de onroerende goederen. Elke pensioenaanvraag als werknemer of zelfstandige geldt als aanvraag voor de inkomensgarantie voor ouderen. Zodra je de vereiste leeftijd hebt bereikt, onderzoekt de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) het recht op de inkomensgarantie voor ouderen automatisch. Voor meer informatie over de voorwaarden en het indienen van een aanvraag kan je terecht aan het loket van het Sociaal Huis. Meer informatie Rijksdienst voor pensioen Zuidertoren 1060 Brussel Telefoon: of Website: Sociale voordelen Telefoon Het sociaal telefoontarief is een verminderd tarief dat door alle operatoren omwille van sociale of humanitaire redenen wordt toegekend. Het sociaal tarief geldt slechts voor één operator en één aansluiting tegelijk Wie komt in aanmerking? - personen ouder dan 65 jaar; - personen ouder dan 18 jaar met een handicap van meer dan 66%; - personen die een leefloon (bestaansminimum) ontvangen;

13 - gehoorgestoorden of personen bij wie het strottenhoofd is verwijderd; - militaire oorlogsblinden. Er worden bijkomende voorwaarden gesteld naar inkomsten, samenwonende personen. Voor meer informatie over de voorwaarden en het indienen van een aanvraag kan je terecht aan het loket van het Sociaal Huis. Gas en elektriciteit Er bestaat een sociaal tarief voor elektriciteit en gas om bescherming te bieden aan consumenten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie. Wie komt in aanmerking: - personen ouder dan 18 jaar met een handicap van meer dan 66%; - personen met een inkomensvervangende tegemoetkoming; - personen met een integratietegemoetkoming of hulp aan bejaarden; - personen die een leefloon (bestaansminimum) ontvangen; - personen met een inkomensgarantie voor ouderen/gewaarborgd inkomen; -. Voor meer informatie en het indienen van een aanvraag kan je terecht aan het loket van het Sociaal Huis. Vrijstelling op heffing afvalwater Het Vlaams gewest heeft een belasting ingesteld op het drinkwaterverbruik. Personen met een laag inkomen kunnen van deze belasting worden vrijgesteld. Wie komt in aanmerking: - personen met een inkomensvervangende tegemoetkoming; - personen met een integratietegemoetkoming; - personen met een tegemoetkoming hulp aan bejaarden; - personen die een leefloon (bestaansminimum) ontvangen; - personen met een inkomensgarantie voor ouderen/gewaarborgd inkomen. Voor meer informatie en het indienen van een aanvraag kan je terecht aan het loket van het Sociaal Huis -13-

14 -14- Wonen

15 Zelfstandig wonen Woonloket Bij het woonloket kunt u terecht met al je woonvragen. Aan 1 loket wordt er een antwoord geboden op al je vragen rond wonen. Het woonloket is gevestigd in het Sociaal Huis. Je kan er terecht met heel wat vragen: - Info of hulp bij aanvragen van allerhande huisvestingspremies; - Aanvragen van een goedkope of renteloze lening voor energiebesparende maatregelen; - Huren of verhuren van een woning: voorbeeldcontracten, rechten en plichten; - Info over sociale woningen of een sociale lening; - Aanpakken van (ernstige) kwaliteitsproblemen in woningen; - Aanpassen van woningen aan de persoonlijke behoeften van bv. ouderen, personen met een handicap; -. Meer informatie Woonloket Kortrijksestraat Kuurne Telefoon:

16 Meegroeiwonen / woningaanpassing Het principe van meegroeiwonen (nieuw term voor levenslang wonen ) houdt in dat u op zo n manier bouwt of verbouwt dat de woning zich telkens aanpast aan de veranderende leefomstandigheden zodat u er kunt blijven wonen, ook met een handicap of op hoge leeftijd. Kenmerkend is dat de woning toegankelijk, veilig en comfortabel is. Ze kan gemakkelijk en zonder hoge kosten aangepast worden. In de ontwerpgids Meegroeiwonen vind je een uitgebreide technische handleiding bij de verschillende voorwaarden waaraan de woning moet voldoen. Steunpunt woningaanpassing speelt een adviserende en begeleidende rol bij het aanpassen van de woning van iedere minder mobiele, meestal oudere, cliënt. Het doel is het comfort, de toegankelijkheid en de veiligheid in de woning te verbeteren. De aanpassingen worden onderzocht naar technische en financiële haalbaarheid. Plannen worden gemaakt en er wordt advies gegeven over kwaliteitsvolle materialen. Aannemers worden gezocht om een goede prijs te maken. Ook wordt het opstellen, aanvragen en opvolgen van de verschillende premies verzorgd. In nauw overleg met de aannemer worden de werken opgevolgd en tenslotte opgeleverd. Afhandeling van het premiedossier moet de zaak afronden. Meer informatie De Zilveren Sleutel Belgiëplein Hasselt (Kermt) Tel: Fax: Website: Steunpunt woningaanpassing Provincie West-Vlaanderen Tel: Website: -16-

17 Premies Premie woningaanpassing Het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) kent een tegemoetkoming toe voor hulpmiddelen en aanpassingen in een woning. Het gaat over aanpassingen in functie van lichamelijke beperkingen. Om de tegemoetkoming te ontvangen moet je ingeschreven zijn in het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap. Aanvraag en meer informatie bij het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap. Gemeentelijke premie voor advies en plaatsen van kleine maatregelen in huis in kader van valpreventie De toelage geldt specifiek voor ouderen (65+). Aanpassingspremie Als een woning aangepast wordt aan de bijzondere behoeften van een inwonende oudere (65-plussers), dan kan je daarvoor een aanpassingspremie aanvragen bij de Provincie West-Vlaanderen. Er worden bijkomende voorwaarden gesteld naar inkomen, kadastraal inkomen (KI) en kosten van de werken. In de infobrochure Huisvestingspremies en aan het Woonloket kan je terecht voor meer informatie over verschillende premies zoals: renovatiepremie, verbetering- en aanpassingspremie, premies voor rationeel energiegebruik. De aankoop en plaatsing van de hulpmiddelen gebeurt op advies van een ergotherapeut. Het advies moet gevolgd worden bij de aankoop en plaatsing van de maatregelen. -17-

18 Meer informatie Woonloket Kuurne Sociaal Huis Kortrijksestraat Kuurne Telefoon: Fax: Website: Vlaams Agentschap voor personen met handicap Sterrenkundelaan Brussel Telefoon: Fax: mail: Website: Wonen Vlaanderen Wonen West-Vlaanderen Werkhuisstraat Brugge Telefoon: Fax: Website: Serviceflats -18- Serviceflats zijn bedoeld voor ouderen, alleenstaanden of koppels, die nog in staat zijn zelfstandig te wonen en geen continue verzorging of permanent toezicht nodig hebben. De dienstverlening is dezelfde als deze die thuis kan bekomen worden: maaltijden, gezins- en bejaardenhulp, poetshulp, thuisverpleging. Er is geen verzorgend of verplegend personeel permanent aanwezig. De flats zijn gegroepeerd binnen een eerder bescheiden appartementencomplex maar verbonden met een woonzorgcentrum. De bewoners staan via een elektronisch alarmsysteem rechtstreeks in contact of verbinding met een permanentiedienst. Wanneer er zich een probleem voordoet, kan men dit eenvoudig signaleren en wordt men vrij snel geholpen door speciaal daartoe opgeleid personeel.

19 Men kan beroep doen op de dienstverlening die gemeenschappelijk is en vrijblijvend ter beschikking staat. Deze diensten zijn niet inbegrepen in de prijs en enkel te betalen bij effectief gebruik. Meer informatie Woon- en Zorgcentrum Eigen Tijd vzw Doornenstraat Kuurne Telefoon: Website: Woon- en Zorgcentrum Heilige Familie Gasthuisstraat Kuurne Telefoon: Website: Bouwmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp Alle mensen in Vlaanderen hebben recht op een aangepaste woning, van voldoende kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid. Bouwmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp verhuurt woningen en appartementen die aangepast zijn aan de noden en behoeften van de huurder. Appartementen in het centrum, appartementen/woningen met instapdouche en brede deuropening, woning waar alles gelijkvloers is zijn een meerwaarde voor ouderen. Meer informatie Sociale Huisvestingsmaatschappij Eigen Gift, Eigen Hulp Lt.-Gen. Gerardstraat Kuurne Telefoon: Fax:

20 Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij Naast het aanbieden van sociale appartementen en huurwoningen heeft de Zuid- West-Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappij tal van projecten voor de bouw van sociale koopwoningen in uitvoering en in ontwerp. 15 koopappartementen Meester Groenweghe te Kuurne In de Lt. Gen. Gérardstraat (rechts naast de kerk) worden 15 sociale koopappartementen gerealiseerd, met 1 of meer slaapkamers, garages en buitenterras.einde van de werken is gepland voor eind Interesse? Schrijf je alvast in op de wachtlijst van de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij. Meer informatie Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij Damkaai 5 bus Kortrijk Telefoon: Website: Sociaal Verhuurkantoor (SVK) De Poort Sociaal Verhuurkantoor De Poort huurt panden op de private huurmarkt en verhuurt ze door aan sociaal kwetsbare huurders. Het Sociaal Verhuurkantoor treedt daarbij op als hoofdhuurder van de eigenaar en komt al zijn verplichtingen als huurder na. Tegenover de onderhuurder treedt het Sociaal Verhuurkantoor op als sociale verhuurder Eigenaars zijn zeker van een stipte maandelijkse betaling en een correct onderhouden woning, die op het einde van de huurovereenkomst in zijn oorspronkelijke staat terug wordt afgeleverd. Kandidaat-huurders komen op een wachtlijst te staan en kunnen via een objectief puntensysteem voor een woning in aanmerking komen. Naargelang de noden en behoeften wordt een aangepaste woning toegekend.

21 Meer informatie SVK De Poort Damastweverstraat Kortrijk Telefoon: Website: Een tweede belangrijke opdracht van SVK De Poort is het begeleiden van eigenaars in het renoveren en energiezuinig maken van hun woning. Eigenaars kunnen beroep doen op verschillende renovatiepremies indien ze na de werken hun woning verhuren aan een SVK. Zo krijgen eigenaars de kans om hun woning betaalbaar te renoveren en kunnen ze op hun beurt betaalbaar gaan verhuren. Verblijf in een instelling Woonzorgcentrum De woonzorgcentra zijn ruim verspreid over heel het land. Bijna elke gemeente heeft zijn rusthuis. De benaming rusthuis wordt steeds meer en meer vervangen door het woord woonzorgcentrum. Woonzorgcentrum is de overkoepelende hedendaagse benaming voor rusthuis of RVT. Een woonzorgcentrum is een collectieve woonvorm waar zorgbehoevende ouderen permanent wonen en gebruik kunnen maken van de aangeboden gezins- en huishoudelijke zorg. Een team van verpleegkundigen, zorgkundigen, animatoren, kinesisten... draagt zorg voor de bewoners. Meer informatie Woon- en Zorgcentrum Eigen Tijd vzw Doornenstraat Kuurne Telefoon: Website: Woon- en Zorgcentrum Heilige Familie Gasthuisstraat Kuurne Telefoon: Website: -21-

22 -22- Vrije tijd

23 Ouderenraad De ouderenraad is een adviesraad officieel erkend door het gemeentebestuur en heeft de bevoegdheid zelfstandig op te treden. De raad is samengesteld uit: - stemgerechtigde leden: vertegenwoordigers van erkende ouderenverenigingen en niet-verenigde ouderen; - raadgevende leden: Schepen voor Ouderenbeleid, voorzitter OCMW, ambtenaar die de ouderenraad opvolgt en eventueel aangevuld met derden die met de ouderenproblematiek begaan zijn. Wat doet een ouderenraad? - de ouderenraad behandelt alle kwesties op plaatselijk vlak die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de ouderen aanbelangen; - de ouderenraad is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen en op verzoek van het college van Burgemeester en Schepenen een advies te verstrekken; - de ouderenraad bevordert de samenwerking in het ouderenwerk en de ouderenzorg; - de ouderenraad wordt betrokken bij de door het gemeentebestuur aan ouderen bestede gelden. Meer informatie Ouderenbeleidscoördinator Sociaal Huis Ter Groenen Boomgaard Kuurne Telefoon: Fax: Website: -23-

24 Ouderenverenigingen Kuurnse ouderenverenigingen De vele organisaties die in Kuurne actief zijn, staan voor iedere oudere open! Een kort overzicht: - Bond Gepensioneerden St.-Katharina; - Club Derde Leeftijd Leiehoek; - Netwerk voor Ondernemende Senioren (NEOS); - Grootouders- en Seniorenactie van Gezinsbond (GOSA); - Gulden Leeftijd St.-Michiel; - De Hoge Katten; - Open-Kristelijk-Respectvol-Actief-Trefpunt 55+ (OKRA-trefpunt 55+) Kuurne; - Open-Kristelijk-Respectvol-Actief-Trefpunt 55+ (OKRA-trefpunt 55+) Heule Watermolen; - Liberale Bond van Gepensioneerden (LBG); - Parochiale club TAP ; - Recreatiesport Derde Leeftijd Kuurne; - Seniorenwerking Spijker & Schardauw; - S-Plus West-Vlaanderen vzw Afdeling Kuurne; - Vriendenkring H.Familie; - Welzijnszorg Derde Leeftijd St.-Pieter. In de brochure Ouderenraad en ouderenverenigingen in Kuurne. Een overzicht vind je alle adressen van de contactpersonen, hun diverse activiteiten en doelstellingen. De brochure is te verkrijgen aan het loket van het Sociaal Huis. -24-

25 Infrastructuur en logistieke ondersteuning De gemeente Kuurne beschikt over verschillende lokalen die door de verenigingen kunnen worden gebruikt. Volgende lokalen kunnen door verenigingen gehuurd worden: - Hoeve Vandewalle met de hoeveschuur, stallingen, wagenhuis en vertelzolder; - wijklokaal De Krekel, Steenovenstraat; - wijklokaal De Wulge, Kiemdreef; - KUBOX in de Kattestraat; - St.-Pieterszaal aan de Brugsesteenweg; - zaal TAP op het Marktplein; - buurthuis t Senter; - De organisatie van een evenement vergt vaak een pak specifiek materiaal, podiummateriaal, feestmateriaal (tafels, stoelen, drinkbekers). Gelukkig hoef je niet alles te kopen. De gemeente Kuurne stelt heel wat materiaal ter beschikking van de organisatoren aan interessante voorwaarden. De uitleendienst staat in de eerste plaats ter beschikking van Kuurnse verenigingen. Individuele aanvragers kunnen er eveneens gebruik van maken (dit wel tegen een hogere huurprijs). Meer informatie Evenementenloket Boomgaardstraat Kuurne Telefoon: Fax: Website: Buurthuis t Senter Henk Vandeginste Sint-Katrienplein Kuurne Telefoon:

26 Bibliotheek De bibliotheek is één grote gezellige ruimte met boeken, strips, kranten, tijdschriften, dvd s. Je kunt ze rustig ter plekke bekijken of gewoon meenemen naar huis. Je kunt ongestoord zelf op zoek gaan naar een spannend boek, aangrijpende film of voorleesboek. Tijdens je bezoek kan je er vaak een tentoonstelling meepikken, je inschrijven voor een workshop of een ontmoeting met een boeiende spreker of auteur bijwonen. In de bibliotheek kan je ook: - gratis op internet surfen; - kranten en tijdschriften inkijken of ontlenen; - reisgidsen, tuinboeken, sportboeken, kookboeken ontlenen; - gesproken boeken ontlenen; - boeken met grote letters ontlenen; - voorleesboeken voor grootouders en kleinkinderen ontlenen; - dvd s ontlenen; - boeken opvragen en ontlenen vanuit andere bibliotheken; -. Geraak je zelf niet meer in de bibliotheek omdat het fysiek niet meer mogelijk is? Geen probleem! BIB-AAN-HUIS is de onmisbare schakel tussen u en de bibliotheek. Alles wat u kan ontlenen in de bib wordt bij u thuis gebracht. Meer informatie Openbare Bibliotheek St.-Michiel Kuurne Boomgaardstraat Kuurne Telefoon: Fax: Website: BIB-AAN-HUIS Sociaal Huis Telefoon: Website: -26-

27 Computergebruik Computerlessen voor 55-plussers Je hebt geen of weinig ervaring met het werken met een computer? En je wilt graag met een computer overweg kunnen? Heb je de basis al onder de knie en wens je een cursus te volgen voor gevorderden? Of wil je graag meer weten hoe je op internet kan surfen? Het Sociaal Huis organiseert voor elk wat wils. Meer informatie Sociaal Huis Ouderenbeleidscoördinator Ter Groenen Boomgaard Kuurne Telefoon: Openbare computerruimte Je hebt thuis geen computer en je wilt iets opzoeken op het internet? Je wilt de foto s van je laatste reis doormailen naar je familieleden? Je wilt dolgraag met de computer leren werken, maar hebt dit in het verleden nooit geleerd? Je wilt een document inscannen? Je wilt iets printen? Geen probleem! In de openbare computerruimte kan je gratis en op jouw tempo kennismaken met de mogelijkheden van de computer. Er zijn een aantal computers, een printer en een scanner ter beschikking. Er is ook altijd iemand aanwezig om je te helpen. Ervaar je thuis kleine problemen met de pc? Het pc-team aan huis lost al jouw kleine pc-problemen op. Dit kan gaan om print- en scanproblemen, problemen met je internet, kleine vragen bij het opmaken van een tekst. -27-

28 Meer informatie Openbare computerruimte/pc-team aan huis Kasteelstraat Kuurne Telefoon: Website: Buurthuis t Gebeurte In het buurthuis t Gebeurte heeft vzw BIK (Buurtinitiatieven Kuurne) een publieke pc-ruimte. Een aantal computers met een snelle internetverbinding en courante software staan gratis ter beschikking voor iedereen vanaf 17 jaar. Naast het vrij gebruik van de computers wordt er ook begeleiding en initiatie georganiseerd. De lesgever geeft basiscursussen op maat van de deelnemers. Voorkennis is niet vereist. De focus ligt op leren surfen, mailen, informatie opzoeken, digitale wenskaarten versturen. Meer informatie Computercafé t Gebeurte Schardauw Kuurne Telefoon: Website: Bibliotheek -28- Zoals hierboven vermeld, is er in de bibliotheek een ruimte voor computer- en internetgebruik.

29 Sport Kuurne - beweegsessie; - turnen; - seniorenzwemmen; - badminton; - TAI CHI. Een aantal ouderenverenigingen organiseren op regelmatige basis sportactiviteiten. Enkele voorbeelden: fiets- en/of wandeltochten, bowlen, petanque. Meer informatie Sportdienst Kuurne Nieuwenhuyse Kuurne Telefoon: Fax: Provincie West-Vlaanderen Jaarlijks wordt een West-Vlaamse seniorensportdag georganiseerd in de provincie, telkens op een andere locatie. Er is een keuzemogelijkheid tussen een 6-tal sporten. s Avonds wordt er een maaltijd voorzien met muzikale animatie en dans. Inschrijven en betaling worden georganiseerd in de gemeentelijke sportdienst. De Kuurnse Sportdienst werkt samen met de gemeentelijke recreatieclub derde leeftijd en organiseert wekelijks een aantal activiteiten specifiek voor ouderen (50-plussers). -29-

30 Meer informatie Sportdienst Kuurne Nieuwenhuyse Kuurne Telefoon: Fax: Provinciale sportdienst Doornstraat St.-Andries Telefoon: Fax: Website: BLOSO Sportelen Sportelweek Tijdens de Sportelweken wordt een all-in verblijf van 5 dagen georganiseerd voor 50-plussers. Het dagelijks Sportelprogramma is een combinatie sport en een toeristisch/culturele activiteit. Bovendien komt in de loop van de week een Sportelteam de fysieke fitheid van elke deelnemer testen. Er is ook telkens een avondvullend programma voorzien. De Sportelweekends De sportelweekends zijn de ideale combinatie van sport, cultuur, toerisme en ontspanning. Dit initiatief van Bloso geeft elke 50-plusser de kans om te sporten, iets bij te leren, een stukje Vlaanderen en een hoop nieuwe mensen te leren kennen. Want helemaal volgens de filosofie van het sportelen vormen sociaal contact en sportplezier het hoofdbestanddeel van deze ééndagstrips. Senior Games Senior Games is een jaarlijks sportevenement te Blankenberge dat bestaat uit een mix van seniorensportcompetities en recreatieve sportbeoefening. De Senior Games vormen dus de uitgelezen kans om te Sportelen met leeftijdsgenoten. Bovendien wordt naast het sportieve luik, aan alle actieve deelnemers gratis een muzikale afsluiter aangeboden. -30-

Ouderengids deze gids is een uitgave van de gemeente Kuurne jaargang 3 2014-2016

Ouderengids deze gids is een uitgave van de gemeente Kuurne jaargang 3 2014-2016 Ouderengids deze gids is een uitgave van de gemeente Kuurne jaargang 3 2014-2016 Colofon Verantwoordelijke uitgever Voorzitter OCMW Bart Deloof Kortrijksestraat 2 8520 Kuurne Vormgeving Gevaert Graphics

Nadere informatie

1. Openbaar vervoer van halte tot halte

1. Openbaar vervoer van halte tot halte mobiliteit en vervoer In een steeds snellere wereld wordt mobiliteit als vanzelfsprekend beschouwd. Mobiliteit is een persoonlijk recht, ongeacht leeftijd, geslacht of economische situatie. Dat recht wordt

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 1. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een federale tegemoetkoming die toegekend wordt door

Nadere informatie

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS 17 Voor particulieren uitgaven in verband met diefstal- of brandpreventie komen in aanmerking voor belastingvermindering. De belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak en brand

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

FOD SOCIALE Z EKERHEID DIRECTIE GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP. Openbaar vervoer. http://www.handicap.fgov.be

FOD SOCIALE Z EKERHEID DIRECTIE GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP. Openbaar vervoer. http://www.handicap.fgov.be FOD SOCIALE Z EKERHEID DIRECTIE GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP Openbaar vervoer http://www.handicap.fgov.be A. Vermindering toegestaan aan de uitgebreide wigw-groep 1. Toekenningsvoorwaarden De vermindering

Nadere informatie

2. Vervoer van deur tot deur

2. Vervoer van deur tot deur 1.4.5 S-abonnement Dit gratis abonnement is bestemd voor personen die gedomicilieerd zijn in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die recht hebben op een leefloon of op een

Nadere informatie

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt Begrijpen doe ik niet, dus ik probeer Proberen om moeke te accepteren zoals ze vandaag is Proberen niet druk te doen over hoe en wat ze zegt en doet Proberen om haar leven hier bij ons zo comfortabel mogelijk

Nadere informatie

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

Brandpreventiemateriaal personeel. BLUSSER + BRANDDEKEN + ROOKMELDER = 90 Incl. BTW

Brandpreventiemateriaal personeel. BLUSSER + BRANDDEKEN + ROOKMELDER = 90 Incl. BTW BLUSSER + BRANDDEKEN + ROOKMELDER = 90 Incl. BTW Nevelschuimblusser 6L AB manometer Universeel inzetbaar blusapparaat, gekeurd volgens de Belgische- en Europese normen en met CE-keruing. Eveneens geschikt

Nadere informatie

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD!

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Brochure voor eigenaars en verhuurders Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook uw partner? ZORGELOOS VERHUREN Als eigenaar of verhuurder

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer

Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer Inhoud 1. Wat?... 2 2. Heb ik recht op de nationale verminderingskaart?... 2 3. Waarvoor dient de nationale verminderingskaart?... 2 4. Hoe kan ik mijn

Nadere informatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. Organisation - Organisatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. Organisation - Organisatie Organisation - Organisatie Acupunctuur Avantages - Voordelen Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. De Voorzorg Socialistische Mutualiteit van Limburg

Nadere informatie

"#$#%&#"'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#"!##)!.#,#+'()$/!

#$#%&#'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#!##)!.#,#+'()$/! !!!!! "#$#%&#"'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#"!##)!.#,#+'()$/!!!!!! Tegemoetkomingen voor personen met een beperking. 1. Inkomensvervangende tegemoetkoming Mensen met een handicap kunnen niet altijd een voldoende

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

mobiliteit en vervoer

mobiliteit en vervoer 6 mobiliteit en vervoer mobiliteit en vervoer In een steeds snellere wereld wordt mobiliteit als vanzelfsprekend beschouwd. Mobiliteit is een persoonlijk recht, ongeacht leeftijd, geslacht of economische

Nadere informatie

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID V.U.: Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel Vormgeving: Lien Van Cromphaut D/2009/3241/318 4 Inhoud Wat is een woning? 6 Wanneer is een

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Beveiliging - Belastingvermindering - Woning - Thema's - Federale Overheidsdien... pagina 1 van 17

Beveiliging - Belastingvermindering - Woning - Thema's - Federale Overheidsdien... pagina 1 van 17 Beveiliging - Belastingvermindering - Woning - Thema's - Federale Overheidsdien... pagina 1 van 17 U bevindt zich hier: Home» Thema's» Woning» Belastingvermindering» Beveiliging Beveilig uw woning tegen

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

FLATS VOOR BEJAARDEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP

FLATS VOOR BEJAARDEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP ocmw Sint-Katelijne-Waver FLATS VOOR BEJAARDEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP DEN HAES 8A 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER Kennismakingsbrochure 2 / 13 12/03/2008 VOORWOORD Begin maart 2005 besliste de toenmalige

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

INBEGREPEN. VOORBEELD! Ik gebruik een auto gedurende 4 uur WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER?

INBEGREPEN. VOORBEELD! Ik gebruik een auto gedurende 4 uur WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? www.cambio.be CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? WAT KOST HET JOU? Met cambio reserveer je je auto naar keuze, op het moment dat je hem nodig hebt. Het comfort van een eigen wagen, zonder de bijhorende kopzorgen

Nadere informatie

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013 Warmer wonen Werkgroep premies 20 juni 2013 Uitgenodigd Isabel Tremerie ; Ciska Vereecke; david debosschere; Daevy Debeuf ; Catherine.Christiaens; christof libbrecht; pieter Decruynaere; Fien Vandeghinste;

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

www.vlaamsezorgverzekering.be

www.vlaamsezorgverzekering.be www.vlaamsezorgverzekering.be De Vlaamse zorgverzekering wil een (gedeeltelijke) dekking bieden van kosten voor niet-medische zorgen verleend aan een zorgbehoevende vernieuwde regeling vanaf 2003 om zorgverzekering

Nadere informatie

Opnamevoorwaarden serviceflats

Opnamevoorwaarden serviceflats Opnamevoorwaarden serviceflats De kandidaat bewoners dienen aan de hierna omschreven toelatingsvoorwaarden te voldoen: 1. Verblijfplaats van de kandidaat vóór de datum van toewijzing. Voorrang wordt verleend

Nadere informatie

Telefoonnummer: / GSM-nummer: / In het geval van gehoorstoornissen communiceren via SMS. Faxnummer: /

Telefoonnummer: / GSM-nummer: / In het geval van gehoorstoornissen communiceren via SMS. Faxnummer: / FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap Tel.: 0800 98 799 (elke werkdag van 8.30u tot 13.00u) Fax: 02 509 81 85 E-mail: via het contactformulier op www.handicap.fgov.be Brussel,

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE ONTHAALBROCHURE GERIATRIE AFDELING A2 C2 - Patiëntinformatie - INHOUDSOPGAVE Inleiding. 1 1. Voorstelling afdeling geriatrie. 2 1.1 Doelstelling van uw verblijf. 2 1.2 Multidisciplinair team. 2 2. Werking

Nadere informatie

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten 3 1. Thuiszorg... 4 1.1 Thuisverpleegkundige...4 1.2 Poetshulp...4 1.3 Gezinszorg...4 1.4 Hulpmiddelen...4 1.5 Maaltijden...5 1.6

Nadere informatie

HET B2B-AANBOD VAN DE VERVOERSOPERATOREN. Rutger Huybrechts rutger.huybrechts@vsv.be 015 63 14 07

HET B2B-AANBOD VAN DE VERVOERSOPERATOREN. Rutger Huybrechts rutger.huybrechts@vsv.be 015 63 14 07 HET B2B-AANBOD VAN DE VERVOERSOPERATOREN Rutger Huybrechts rutger.huybrechts@vsv.be 015 63 14 07 INHOUD 1. De Lijn 2. MIVB 3. NMBS 4. Taxistop 5. Blue Mobility 6. Andere initiatieven VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ

Nadere informatie

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Youro Casier, Burgemeester St.-Maartensplein 16, 8940 Wervik Loket Wonen en Zorg Stad Wervik Steenakker 30, 8940 Wervik T 056 300

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Beveilig uw woning tegen inbraak of brand en krijg een belastingvermindering

Beveilig uw woning tegen inbraak of brand en krijg een belastingvermindering Beveilig uw woning tegen inbraak of brand en krijg een belastingvermindering Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2008 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

www.speelnietmetvuur.be brandgevaar

www.speelnietmetvuur.be brandgevaar www.speelnietmetvuur.be Reageren Omgaan met op brandgevaar Jaarlijks zijn er in België een 10.000 branden. U kan zich hiertegen wapenen door een aantal eenvoudige maatregelen. Als u toch te maken krijgt

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft.

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft. B.E.L.-PROFIELSCHAAL Basis - Eerste - Lijns - profielschaal VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen.

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen. INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV EN SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO ROESELARE VZW (Roeselare, Moorslede, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie) Dit vak is voorbehouden voor De Mandel

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Charter voor goede dienstverlening

Charter voor goede dienstverlening Openingsuren Maandag 8.30-12u 13-16u Dinsdag 8.30-12u 13-16u Woensdag 8.30-12u Donderdag 8.30-12u 13-16u Vrijdag 8.30-12u Of na afspraak buiten de openingsuren Charter voor goede dienstverlening De Nationale

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging

Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN.

Nadere informatie

Sociale koopwoningen in gent

Sociale koopwoningen in gent Sociale koopwoningen in gent Sociale koopwoningen Je wilt graag een woning kopen maar je denkt dat dit niet haalbaar is? Dan is een sociale koopwoning misschien iets voor jou. Wat is een sociale koopwoning?

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010 G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie Gemeente Gingelom Welkom op de startpagina van de lijke fiches ouderen! De lijke fiches ouderen bevatten een basisdatafiche en een fiche met cijfergegevens

Nadere informatie

Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk

Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk Gemeente Sint-Martens-Latem Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk Artikel l. De subsidiëring wordt verdeeld in een basis- en werkingssubsidie. De percentages voor

Nadere informatie

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N WOONZORGCENTRUM HEILIG-HART-TEREKEN Tereken 14 9100 SINT-NIKLAAS Tel.: 03 780 53 40 fax : 03 780 53 59 E-mail : hhtereken@hhart.be www.hhart.be K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Assistentiewoningen. Heerlyckheid Hoog Mosscher

Assistentiewoningen. Heerlyckheid Hoog Mosscher In voege dd::26/11/12 geactualiseerd dd : 13/01/14 Informatiebrochure Documenteigenaar: Manu De Clercq Assistentiewoningen Heerlyckheid Hoog Mosscher Een nieuw project gerealiseerd door in samenwerking

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid Art.nr. 43874 : REGpremie condensatieketel besch.kl.2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid REG 2013 Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie Een premie aanvragen

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen

2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen zorg 2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen De ziekteverzekering dekt de medische kosten, terwijl de zorgverzekering de niet-medische kosten vergoedt. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging

Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging Inkomsten 2014 (aangifte 2015) Opmerking: De zesde staatshervorming draagt de bevoegdheid voor de belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging

Nadere informatie

7. Bekendheid van diensten en dienstverlening.

7. Bekendheid van diensten en dienstverlening. 48 7. Bekendheid van diensten en dienstverlening. 7.1 Het OCMW : 7.1.1 Welke diverse diensten van de Sociale dienstverlening kent men? De sociale dienstverlening van het OCMW: de 5 meest gekende. 140 129

Nadere informatie

Huurprijsberekening:

Huurprijsberekening: Huurprijsberekening: Vanaf 1 januari 2008 wordt de berekening geregeld door het Sociale huurbesluit van 12 oktober 2007. Elk jaar wordt aan de huurder gevraagd hun inkomensgegevens te bezorgen aan de dienst

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE»

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het Gemeentehuis Aanvraag van een/de parkeerkaart(en)

Nadere informatie

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s),

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s), Mei 2013 NIEUWSBRIEF H UURDERSKRANT IN DIT NUMMER Beste huurder(s), Tevredenheidsenquête: De resultaten van het onderzoek bij de huurders van SVK Regio Roeselare VZW (p. 2-6) Een onthaalbrochure voor nieuwe

Nadere informatie

Service Residentie Vogelzang

Service Residentie Vogelzang SERVICE RESIDENTIE VOGELZANG TERVUURSESTEENWEG 290. 3001 HEVERLEE TELEFOON (016)27.97.11. FAX (016)27.97.55 WWW.HOMEVOGELZANG.BE Voor info kan u zich wenden tot de Sociale Dienst 016/27.97.13 016/27.97.55

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1 Art. 1 2012-0105 er (*) Artikel 1 [1 De kaart bedoeld in artikel 27.4.3. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, kan uitgereikt worden

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

Woonplatform. 20 november 2012

Woonplatform. 20 november 2012 Woonplatform 20 november 2012 1. Voortgangstoets Meting voortgang realisatie bindend sociaal objectief opgelegd door Vlaamse Gewest Sociaal objectief = aantal te realiseren sociale woningen periode 2009

Nadere informatie

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Datum: 21-05-2013 Voor: Document: nota Volg nr. : ph Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Een chronische ziekte kan gepaard gaan met belangrijke meeruitgaven. Met deze bevraging van

Nadere informatie

Welkom in het. Welzijnshuis

Welkom in het. Welzijnshuis Welkom in het Welzijnshuis skl_ocmw_broch.indd 1 3/11/14 09:40 Onthaal met snelbalie In het Welzijnshuis hoeft u niet op zoek te gaan naar de juiste dienst. Zodra u binnenkomt, ziet u de onthaalbalie recht

Nadere informatie

RESIDENTIE LONGAEVITAS

RESIDENTIE LONGAEVITAS RESIDENTIE LONGAEVITAS Erkende serviceflats BANKSTRAAT 98 2811 HOMBEEK INFO: 0475/73.18.12 of 0473/39.32.85 INFOBROCHURE ALGEMENE INFO 1. CENTRALE RESIDENTIËLE LIGGING Het project residentie LONGAEVITAS

Nadere informatie

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter MDT TER KOUTER- CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze Tel. 09/386.38.90 - Fax : 09/386.82.72 E-mail : info@terkouter.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair

Nadere informatie

2. KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSNORMEN VOOR KAMERS

2. KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSNORMEN VOOR KAMERS Gids voor kotbazen: Wijzigingen en aanvullingen In de brochure Gids voor kotbazen vindt u heel wat informatie en tips over studentenhuisvesting met een handig overzicht van alle regel- en wetgeving indien

Nadere informatie

SociaAl huren in gent

SociaAl huren in gent SociaAl huren in gent Wat is een sociale huurwoning? Dit is een woning voor mensen met een beperkt inkomen en die aan een aantal voorwaarden voldoen. Een sociale huurwoning is een studio, appartement of

Nadere informatie

Om de vijf jaar 50 euro terugbetaald.

Om de vijf jaar 50 euro terugbetaald. Organisation - Organisatie Bond Moyson Oost-Vlaanderen 311 Tramstraat 69 9052 ZWIJNAARDE Tél. : (09) 333 50 00 Fax : (09) 333 50 59 Acupunctuur Avantages - Voordelen Brillen en lenzen Chiropraxie Dag-

Nadere informatie

buren huurwaarborg Wonen privéwoning degelijke woning huren recht op een woonst sociale verhuurkantoren sociale woning

buren huurwaarborg Wonen privéwoning degelijke woning huren recht op een woonst sociale verhuurkantoren sociale woning degelijke woning sociale verhuurkantoren sociale woning huurwaarborg recht op een woonst buren huren privéwoning Wonen Welke soorten woningen bestaan er? Er zijn twee soorten woningen om te huren: de privéwoning

Nadere informatie

Voorwaarden? Permanente thuisverzorging Er moet sprake zijn van een permanente en intensieve thuisverzorging.

Voorwaarden? Permanente thuisverzorging Er moet sprake zijn van een permanente en intensieve thuisverzorging. Inhoud 1. Reglement mantelzorgtoelage voor zorgbehoevenden van 21 tot 65 jaar 2. Reglement mantelzorgtoelage voor zorgbehoevenden van 65 jaar of ouder 1. REGLEMENT MANTELZORGTOELAGE Voor mantelzorg aan

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Martine Fournier, Burgemeester Grote Markt 1, 8930 Menen Teksten Dienst Huisvesting Stad Menen Grote Markt 1, 8930 Menen T 056 529

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

SERVICEFLATS HET KADER

SERVICEFLATS HET KADER CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM SERVICEFLATS HET KADER Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT erkenning - met daarin ook twee huizen

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Hulpmiddelen Meer comfort, beter leven

Hulpmiddelen Meer comfort, beter leven Hulpmiddelen Meer comfort, beter leven Deze brochure is een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Opmaak: Leen Verstraete Cover: Fotosearch Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Binnen het OCMW van Hove worden heel wat vrijwilligers in verschillende diensten ingeschakeld. Ook jij kan je steentje bijdragen in het dienstencentrum om maaltijden

Nadere informatie