Ouderengids deze gids is een uitgave van de gemeente Kuurne jaargang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderengids deze gids is een uitgave van de gemeente Kuurne jaargang 3 2012-2014"

Transcriptie

1 Ouderengids deze gids is een uitgave van de gemeente Kuurne jaargang

2 Colofon Verantwoordelijke uitgever Kuurnse Ouderenraad Luc Demeulemeester Kortrijksestraat Kuurne Vormgeving Gevaert Graphics Druk Gevaert Printing -2-

3 Beste Kuurnenaar, Hier is hij dan de tweede uitgave van de ouderengids. Na de succesvolle editie in 2010, beslisten we om dit tweejaarlijks uit te geven. Als eerste schepen en bevoegd voor ouderenbeleid, ben ik opnieuw blij om dit initiatief aan u als inwoner te presenteren. Een enthousiaste werkgroep van de Kuurnse ouderenraad onder begeleiding van onze ouderenbeleidscoördinator Eva Vanhaecke heeft voor u een selectie gemaakt wat voor u nuttige info kan zijn. Ik wil hun bedanken voor hun inzet en initiatief. Er is ondertussen reeds heel wat gebeurd in Kuurne rond heel wat thema s. Er zijn heel wat maatregelen genomen rond wonen. De opstart van een dienstencentrum ter Groenen Boomgaard, een project woonzorg,het project valpreventie,nieuwe woonpremies, een woonplan Ook op het gebied van cultuur en vrije tijd zijn heel wat nieuwe initiatieven ontstaan. Denk maar aan de cultuurprogrammatie en het rijke aanbod van de vele verenigingen. Kuurne biedt ook heel wat mogelijkheden aan voor seniorensport. Daarnaast zijn er de verkeerslessen, de GSM-en computercursussen, de lessen tai-chi vanuit het sociaal huis. Het aanbod biedt aan de Kuurnenaar elke dag wat nieuws. Kuurne zet zich ten volle in om de grootste groep van onze bevolking diensten en informatie aan te bieden. Op het vlak van pensioenen, gezondheid, welzijn, veiligheid en preventie willen wij u met deze gids een handige leidraad geven. Niet via een website of maar via een handige gids die u ter hand kan nemen wanneer u het wenst. Ik wens u veel succes met deze nieuwe ouderengids. Francis Benoit, Eerste schepen en schepen van ouderenbeleid en sociale zaken. Omwille van de vele nieuwe initiatieven en informatie bieden wij u deze gids aan. Deze gids kan op aanvraag bekomen worden in het Sociaal huis en het gemeentehuis. -3-

4 Inhoudstafel PENSIOEN EN TEGEMOETKOMING Pensioen... 9 Pensioenstelsels... 9 Wanneer op pensioen... 9 Aanvraag Bijverdienen Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) Sociale voordelen Telefoon Gas en elektriciteit Vrijstelling op heffing afvalwater WONEN Zelfstandig wonen Woonloket Meegroeiwonen / woningaanpassing Premies Serviceflats Bouwmaatschappij Eigen Gift Eigen hulp Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij Sociaal Verhuurkantoor (SVK) De Poort Verblijf in een instelling Woonzorgcentrum VRIJE TIJD Ouderenraad Ouderenverenigingen Kuurnse ouderenverenigingen Infrastructuur en logistieke ondersteuning Bibliotheek

5 Computergebruik Computerlessen voor 55-plussers Openbare computerruimte Buurthuis t Gebeurte Bibliotheek Sport Kuurne Provincie West-Vlaanderen BLOSO Sportelen Uit in Kuurne/ Regio / Vlaanderen Cultuur in Kuurne Creativiteit Jeugd- en Volksmuziekschool Atelier Creatieve Expressie (volwassenatelier Kleinkinderen Speelpleinwerking Speel-o-theek Speelkisten MOBILITEIT Openbaar vervoer De Lijn NMBS Parkeerkaart voor mindervaliden Parkeerplaats mindervaliden Privévervoer Privévervoer om medische redenen Privévervoer om sociale redenen Taxi s

6 Inhoudstafel VEILIGHEID Wijkinspecteur Vredegerecht Inbraakpreventie Premie voor inbraak- en brandpreventie Gemeentelijke premie voor inbraakpreventie Belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand Brand Opdracht brandweer Brandpreventie Slachtofferhulp Meldpunt ouderenmis(be)handeling THUISZORG Financiële informatie Tegemoetkoming Hulp aan bejaarden Vlaamse zorgverzekering Gemeentelijk zorgtoelage Gemeentelijke incontinentiepremie Verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering Maximumfactuur Provinciale tegemoetkoming voor de kosten van een personenalarmsysteem Hulpmiddelen/diensten Personenalarmsysteem Mobiel persoonlijk alarm Uitleendienst voor hulpmiddelen Diensten aan huis: Brochure Wegwijs in de thuiszorg KADANZ Dagcentra Nachtopvang Kortverblijf... 66

7 GEZONDHEID Fysiek welbevinden Valpreventie Diabetespas Psychisch welbevinden Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Preventiewerkgroep gezondheidszorg Ziekenhuizen AFSCHEID Palliatieve zorg Palliatieve zorg thuis Palliatieve zorg op een palliatieve eenheid Financiële tegemoetkoming voor geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen Gemeentelijke toelage voor palliatieve thuispatiënten LEIFlijn Overlijden Testament Notaris: Langst-leeft-al Laatste wilsbeschikking Wilsverklaring euthanasie Aangifte De begrafenis Orgaandonatie Lichaam ter beschikking van de wetenschap MET DANK AAN -7-

8 -8- Pensioen en tegemoetkoming

9 Pensioen Pensioenstelsels Er wordt een eerste onderscheid gemaakt tussen een pensioen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Een tweede onderscheid wordt gemaakt tussen een rustpensioen en een overlevingspensioen. Als je zelf gewerkt hebt en met pensioen gaat, dan geniet je een rustpensioen. Indien je alleenstaande bent, is het een rustpensioen voor alleenstaanden. Heb je jouw echtgeno(o)te ten laste, dan heb je een gezinspensioen. Partners kunnen ook elk een eigen pensioen hebben. Als je overleden echtgeno(o)t(e) gewerkt heeft, dan geniet je een overlevingspensioen. Er zijn twee voorwaarden: - je moet ten minste 45 jaar zijn; (deze voorwaarde geldt niet indien u een kind ten laste hebt of 66% arbeidsongeschikt bent) - je bent ten minste 1 jaar gehuwd. Wanneer op pensioen? De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar zowel voor mannen als vrouwen. Als de loopbaan voldoende lang is, kan je vervroegd met pensioen gaan en wel ten vroegste de maand volgend op uw 60ste verjaardag. De loopbaan moet minstens 35 jaar lang zijn voor werknemers en zelfstandigen en minimum 5 dienstjaren voor statutaire ambtenaren. Als je vervroegd met pensioen gaat is de duur van jouw loopbaan korter wat een vermindering van het pensioenbedrag tot gevolg kan hebben. -9-

10 Aanvraag Werknemer: Je wenst je pensioen op de wettelijke pensioenleeftijd, 65 jaar, dan moet je geen aanvraag indienen. De Rijksdienst Voor Pensioenen (RVP) doet zelf het nodige om je pensioen tijdig in orde te brengen. Indien je op vervroegd pensioen wenst te gaan, dan kan je ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum jouw pensioen aanvragen bij het gemeentebestuur van jouw hoofdverblijfplaats. Zelfstandig: Je moet zelf jouw pensioenaanvraag indienen bij het gemeentebestuur van jouw hoofdverblijfplaats. Statutair ambtenaar: Je moet zelf altijd jouw pensioen aanvragen bij de werkgever waarvoor je werkt. Het overlevingspensioen dien je zo spoedig mogelijk (binnen de 12 maanden) na het overlijden van je echtgeno(o)t(e) aan te vragen. Bijverdienen Als gepensioneerde mag je een beroepsactiviteit uitoefenen als je voldoet aan de volgende voorwaarden: - De uitoefening van je beroep moet je vooraf aangeven. Vanaf 1 januari 2006 is de voorafgaandelijke aangifteplicht niet meer nodig voor de gepensioneerden die de volle leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, met uitzondering van het jaar waarin het pensioen ingaat. - De beroepsinkomsten mogen bepaalde grenzen niet overschrijden. Het bedrag verschilt naargelang de aard van de beroepsactiviteit, de leeftijd van de gepensioneerde, de aard van het pensioen, al dan niet kinderen ten laste en de ingangsdatum van het pensioen Je doet als werknemer je aangifte bij de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Ben je zelfstandig dan dien je de aangifte te doen bij de Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ).

11 De aangifte gebeurt: - vóór de aanvang van de activiteit; - ten laatste binnen de 30 dagen na datum van kennisgeving van je pensioen; - ten laatste binnen de 30 dagen na de aanvang van de beroepsactiviteit. Er moet opnieuw aangifte gedaan worden telkens er zich een wijziging van de reeds aangegeven beroepsactiviteit voordoet zoals verandering van werkgever, stopzetting van de beroepsactiviteit. Gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn kan een schorsing van het pensioen tot gevolg hebben. Meer informatie Sociaal Huis Kortrijksestraat Kuurne Telefoon: Fax: Website: Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Jan Jacobsplein Brussel Telefoon: Fax: Website: Rijksdienst voor pensioen werknemer Zuidertoren 1060 Brussel Telefoon: of Website: Pensioendienst voor de overheidssector ambtenaren Victor Hortaplein 40 - bus Brussel Telefoon: Fax: Webiste: -11-

12 Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) De IGO of inkomensgarantie voor ouderen is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. De aanvrager moet in principe Belg zijn én zijn hoofdverblijfplaats in België hebben. Er wordt tijdens het onderzoek naar het recht op een inkomensgarantie voor ouderen rekening gehouden met de bestaansmiddelen, het pensioen, de onroerende goederen. Elke pensioenaanvraag als werknemer of zelfstandige geldt als aanvraag voor de inkomensgarantie voor ouderen. Zodra je de vereiste leeftijd hebt bereikt, onderzoekt de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) het recht op de inkomensgarantie voor ouderen automatisch. Voor meer informatie over de voorwaarden en het indienen van een aanvraag kan je terecht aan het loket van het Sociaal Huis. Meer informatie Rijksdienst voor pensioen Zuidertoren 1060 Brussel Telefoon: of Website: Sociale voordelen Telefoon Het sociaal telefoontarief is een verminderd tarief dat door alle operatoren omwille van sociale of humanitaire redenen wordt toegekend. Het sociaal tarief geldt slechts voor één operator en één aansluiting tegelijk Wie komt in aanmerking? - personen ouder dan 65 jaar; - personen ouder dan 18 jaar met een handicap van meer dan 66%; - personen die een leefloon (bestaansminimum) ontvangen;

13 - gehoorgestoorden of personen bij wie het strottenhoofd is verwijderd; - militaire oorlogsblinden. Er worden bijkomende voorwaarden gesteld naar inkomsten, samenwonende personen. Voor meer informatie over de voorwaarden en het indienen van een aanvraag kan je terecht aan het loket van het Sociaal Huis. Gas en elektriciteit Er bestaat een sociaal tarief voor elektriciteit en gas om bescherming te bieden aan consumenten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie. Wie komt in aanmerking: - personen ouder dan 18 jaar met een handicap van meer dan 66%; - personen met een inkomensvervangende tegemoetkoming; - personen met een integratietegemoetkoming of hulp aan bejaarden; - personen die een leefloon (bestaansminimum) ontvangen; - personen met een inkomensgarantie voor ouderen/gewaarborgd inkomen; -. Voor meer informatie en het indienen van een aanvraag kan je terecht aan het loket van het Sociaal Huis. Vrijstelling op heffing afvalwater Het Vlaams gewest heeft een belasting ingesteld op het drinkwaterverbruik. Personen met een laag inkomen kunnen van deze belasting worden vrijgesteld. Wie komt in aanmerking: - personen met een inkomensvervangende tegemoetkoming; - personen met een integratietegemoetkoming; - personen met een tegemoetkoming hulp aan bejaarden; - personen die een leefloon (bestaansminimum) ontvangen; - personen met een inkomensgarantie voor ouderen/gewaarborgd inkomen. Voor meer informatie en het indienen van een aanvraag kan je terecht aan het loket van het Sociaal Huis -13-

14 -14- Wonen

15 Zelfstandig wonen Woonloket Bij het woonloket kunt u terecht met al je woonvragen. Aan 1 loket wordt er een antwoord geboden op al je vragen rond wonen. Het woonloket is gevestigd in het Sociaal Huis. Je kan er terecht met heel wat vragen: - Info of hulp bij aanvragen van allerhande huisvestingspremies; - Aanvragen van een goedkope of renteloze lening voor energiebesparende maatregelen; - Huren of verhuren van een woning: voorbeeldcontracten, rechten en plichten; - Info over sociale woningen of een sociale lening; - Aanpakken van (ernstige) kwaliteitsproblemen in woningen; - Aanpassen van woningen aan de persoonlijke behoeften van bv. ouderen, personen met een handicap; -. Meer informatie Woonloket Kortrijksestraat Kuurne Telefoon:

16 Meegroeiwonen / woningaanpassing Het principe van meegroeiwonen (nieuw term voor levenslang wonen ) houdt in dat u op zo n manier bouwt of verbouwt dat de woning zich telkens aanpast aan de veranderende leefomstandigheden zodat u er kunt blijven wonen, ook met een handicap of op hoge leeftijd. Kenmerkend is dat de woning toegankelijk, veilig en comfortabel is. Ze kan gemakkelijk en zonder hoge kosten aangepast worden. In de ontwerpgids Meegroeiwonen vind je een uitgebreide technische handleiding bij de verschillende voorwaarden waaraan de woning moet voldoen. Steunpunt woningaanpassing speelt een adviserende en begeleidende rol bij het aanpassen van de woning van iedere minder mobiele, meestal oudere, cliënt. Het doel is het comfort, de toegankelijkheid en de veiligheid in de woning te verbeteren. De aanpassingen worden onderzocht naar technische en financiële haalbaarheid. Plannen worden gemaakt en er wordt advies gegeven over kwaliteitsvolle materialen. Aannemers worden gezocht om een goede prijs te maken. Ook wordt het opstellen, aanvragen en opvolgen van de verschillende premies verzorgd. In nauw overleg met de aannemer worden de werken opgevolgd en tenslotte opgeleverd. Afhandeling van het premiedossier moet de zaak afronden. Meer informatie De Zilveren Sleutel Belgiëplein Hasselt (Kermt) Tel: Fax: Website: Steunpunt woningaanpassing Provincie West-Vlaanderen Tel: Website: -16-

17 Premies Premie woningaanpassing Het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) kent een tegemoetkoming toe voor hulpmiddelen en aanpassingen in een woning. Het gaat over aanpassingen in functie van lichamelijke beperkingen. Om de tegemoetkoming te ontvangen moet je ingeschreven zijn in het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap. Aanvraag en meer informatie bij het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap. Gemeentelijke premie voor advies en plaatsen van kleine maatregelen in huis in kader van valpreventie De toelage geldt specifiek voor ouderen (65+). Aanpassingspremie Als een woning aangepast wordt aan de bijzondere behoeften van een inwonende oudere (65-plussers), dan kan je daarvoor een aanpassingspremie aanvragen bij de Provincie West-Vlaanderen. Er worden bijkomende voorwaarden gesteld naar inkomen, kadastraal inkomen (KI) en kosten van de werken. In de infobrochure Huisvestingspremies en aan het Woonloket kan je terecht voor meer informatie over verschillende premies zoals: renovatiepremie, verbetering- en aanpassingspremie, premies voor rationeel energiegebruik. De aankoop en plaatsing van de hulpmiddelen gebeurt op advies van een ergotherapeut. Het advies moet gevolgd worden bij de aankoop en plaatsing van de maatregelen. -17-

18 Meer informatie Woonloket Kuurne Sociaal Huis Kortrijksestraat Kuurne Telefoon: Fax: Website: Vlaams Agentschap voor personen met handicap Sterrenkundelaan Brussel Telefoon: Fax: mail: Website: Wonen Vlaanderen Wonen West-Vlaanderen Werkhuisstraat Brugge Telefoon: Fax: Website: Serviceflats -18- Serviceflats zijn bedoeld voor ouderen, alleenstaanden of koppels, die nog in staat zijn zelfstandig te wonen en geen continue verzorging of permanent toezicht nodig hebben. De dienstverlening is dezelfde als deze die thuis kan bekomen worden: maaltijden, gezins- en bejaardenhulp, poetshulp, thuisverpleging. Er is geen verzorgend of verplegend personeel permanent aanwezig. De flats zijn gegroepeerd binnen een eerder bescheiden appartementencomplex maar verbonden met een woonzorgcentrum. De bewoners staan via een elektronisch alarmsysteem rechtstreeks in contact of verbinding met een permanentiedienst. Wanneer er zich een probleem voordoet, kan men dit eenvoudig signaleren en wordt men vrij snel geholpen door speciaal daartoe opgeleid personeel.

19 Men kan beroep doen op de dienstverlening die gemeenschappelijk is en vrijblijvend ter beschikking staat. Deze diensten zijn niet inbegrepen in de prijs en enkel te betalen bij effectief gebruik. Meer informatie Woon- en Zorgcentrum Eigen Tijd vzw Doornenstraat Kuurne Telefoon: Website: Woon- en Zorgcentrum Heilige Familie Gasthuisstraat Kuurne Telefoon: Website: Bouwmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp Alle mensen in Vlaanderen hebben recht op een aangepaste woning, van voldoende kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid. Bouwmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp verhuurt woningen en appartementen die aangepast zijn aan de noden en behoeften van de huurder. Appartementen in het centrum, appartementen/woningen met instapdouche en brede deuropening, woning waar alles gelijkvloers is zijn een meerwaarde voor ouderen. Meer informatie Sociale Huisvestingsmaatschappij Eigen Gift, Eigen Hulp Lt.-Gen. Gerardstraat Kuurne Telefoon: Fax:

20 Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij Naast het aanbieden van sociale appartementen en huurwoningen heeft de Zuid- West-Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappij tal van projecten voor de bouw van sociale koopwoningen in uitvoering en in ontwerp. 15 koopappartementen Meester Groenweghe te Kuurne In de Lt. Gen. Gérardstraat (rechts naast de kerk) worden 15 sociale koopappartementen gerealiseerd, met 1 of meer slaapkamers, garages en buitenterras.einde van de werken is gepland voor eind Interesse? Schrijf je alvast in op de wachtlijst van de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij. Meer informatie Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij Damkaai 5 bus Kortrijk Telefoon: Website: Sociaal Verhuurkantoor (SVK) De Poort Sociaal Verhuurkantoor De Poort huurt panden op de private huurmarkt en verhuurt ze door aan sociaal kwetsbare huurders. Het Sociaal Verhuurkantoor treedt daarbij op als hoofdhuurder van de eigenaar en komt al zijn verplichtingen als huurder na. Tegenover de onderhuurder treedt het Sociaal Verhuurkantoor op als sociale verhuurder Eigenaars zijn zeker van een stipte maandelijkse betaling en een correct onderhouden woning, die op het einde van de huurovereenkomst in zijn oorspronkelijke staat terug wordt afgeleverd. Kandidaat-huurders komen op een wachtlijst te staan en kunnen via een objectief puntensysteem voor een woning in aanmerking komen. Naargelang de noden en behoeften wordt een aangepaste woning toegekend.

21 Meer informatie SVK De Poort Damastweverstraat Kortrijk Telefoon: Website: Een tweede belangrijke opdracht van SVK De Poort is het begeleiden van eigenaars in het renoveren en energiezuinig maken van hun woning. Eigenaars kunnen beroep doen op verschillende renovatiepremies indien ze na de werken hun woning verhuren aan een SVK. Zo krijgen eigenaars de kans om hun woning betaalbaar te renoveren en kunnen ze op hun beurt betaalbaar gaan verhuren. Verblijf in een instelling Woonzorgcentrum De woonzorgcentra zijn ruim verspreid over heel het land. Bijna elke gemeente heeft zijn rusthuis. De benaming rusthuis wordt steeds meer en meer vervangen door het woord woonzorgcentrum. Woonzorgcentrum is de overkoepelende hedendaagse benaming voor rusthuis of RVT. Een woonzorgcentrum is een collectieve woonvorm waar zorgbehoevende ouderen permanent wonen en gebruik kunnen maken van de aangeboden gezins- en huishoudelijke zorg. Een team van verpleegkundigen, zorgkundigen, animatoren, kinesisten... draagt zorg voor de bewoners. Meer informatie Woon- en Zorgcentrum Eigen Tijd vzw Doornenstraat Kuurne Telefoon: Website: Woon- en Zorgcentrum Heilige Familie Gasthuisstraat Kuurne Telefoon: Website: -21-

22 -22- Vrije tijd

23 Ouderenraad De ouderenraad is een adviesraad officieel erkend door het gemeentebestuur en heeft de bevoegdheid zelfstandig op te treden. De raad is samengesteld uit: - stemgerechtigde leden: vertegenwoordigers van erkende ouderenverenigingen en niet-verenigde ouderen; - raadgevende leden: Schepen voor Ouderenbeleid, voorzitter OCMW, ambtenaar die de ouderenraad opvolgt en eventueel aangevuld met derden die met de ouderenproblematiek begaan zijn. Wat doet een ouderenraad? - de ouderenraad behandelt alle kwesties op plaatselijk vlak die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de ouderen aanbelangen; - de ouderenraad is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen en op verzoek van het college van Burgemeester en Schepenen een advies te verstrekken; - de ouderenraad bevordert de samenwerking in het ouderenwerk en de ouderenzorg; - de ouderenraad wordt betrokken bij de door het gemeentebestuur aan ouderen bestede gelden. Meer informatie Ouderenbeleidscoördinator Sociaal Huis Ter Groenen Boomgaard Kuurne Telefoon: Fax: Website: -23-

24 Ouderenverenigingen Kuurnse ouderenverenigingen De vele organisaties die in Kuurne actief zijn, staan voor iedere oudere open! Een kort overzicht: - Bond Gepensioneerden St.-Katharina; - Club Derde Leeftijd Leiehoek; - Netwerk voor Ondernemende Senioren (NEOS); - Grootouders- en Seniorenactie van Gezinsbond (GOSA); - Gulden Leeftijd St.-Michiel; - De Hoge Katten; - Open-Kristelijk-Respectvol-Actief-Trefpunt 55+ (OKRA-trefpunt 55+) Kuurne; - Open-Kristelijk-Respectvol-Actief-Trefpunt 55+ (OKRA-trefpunt 55+) Heule Watermolen; - Liberale Bond van Gepensioneerden (LBG); - Parochiale club TAP ; - Recreatiesport Derde Leeftijd Kuurne; - Seniorenwerking Spijker & Schardauw; - S-Plus West-Vlaanderen vzw Afdeling Kuurne; - Vriendenkring H.Familie; - Welzijnszorg Derde Leeftijd St.-Pieter. In de brochure Ouderenraad en ouderenverenigingen in Kuurne. Een overzicht vind je alle adressen van de contactpersonen, hun diverse activiteiten en doelstellingen. De brochure is te verkrijgen aan het loket van het Sociaal Huis. -24-

25 Infrastructuur en logistieke ondersteuning De gemeente Kuurne beschikt over verschillende lokalen die door de verenigingen kunnen worden gebruikt. Volgende lokalen kunnen door verenigingen gehuurd worden: - Hoeve Vandewalle met de hoeveschuur, stallingen, wagenhuis en vertelzolder; - wijklokaal De Krekel, Steenovenstraat; - wijklokaal De Wulge, Kiemdreef; - KUBOX in de Kattestraat; - St.-Pieterszaal aan de Brugsesteenweg; - zaal TAP op het Marktplein; - buurthuis t Senter; - De organisatie van een evenement vergt vaak een pak specifiek materiaal, podiummateriaal, feestmateriaal (tafels, stoelen, drinkbekers). Gelukkig hoef je niet alles te kopen. De gemeente Kuurne stelt heel wat materiaal ter beschikking van de organisatoren aan interessante voorwaarden. De uitleendienst staat in de eerste plaats ter beschikking van Kuurnse verenigingen. Individuele aanvragers kunnen er eveneens gebruik van maken (dit wel tegen een hogere huurprijs). Meer informatie Evenementenloket Boomgaardstraat Kuurne Telefoon: Fax: Website: Buurthuis t Senter Henk Vandeginste Sint-Katrienplein Kuurne Telefoon:

26 Bibliotheek De bibliotheek is één grote gezellige ruimte met boeken, strips, kranten, tijdschriften, dvd s. Je kunt ze rustig ter plekke bekijken of gewoon meenemen naar huis. Je kunt ongestoord zelf op zoek gaan naar een spannend boek, aangrijpende film of voorleesboek. Tijdens je bezoek kan je er vaak een tentoonstelling meepikken, je inschrijven voor een workshop of een ontmoeting met een boeiende spreker of auteur bijwonen. In de bibliotheek kan je ook: - gratis op internet surfen; - kranten en tijdschriften inkijken of ontlenen; - reisgidsen, tuinboeken, sportboeken, kookboeken ontlenen; - gesproken boeken ontlenen; - boeken met grote letters ontlenen; - voorleesboeken voor grootouders en kleinkinderen ontlenen; - dvd s ontlenen; - boeken opvragen en ontlenen vanuit andere bibliotheken; -. Geraak je zelf niet meer in de bibliotheek omdat het fysiek niet meer mogelijk is? Geen probleem! BIB-AAN-HUIS is de onmisbare schakel tussen u en de bibliotheek. Alles wat u kan ontlenen in de bib wordt bij u thuis gebracht. Meer informatie Openbare Bibliotheek St.-Michiel Kuurne Boomgaardstraat Kuurne Telefoon: Fax: Website: BIB-AAN-HUIS Sociaal Huis Telefoon: Website: -26-

27 Computergebruik Computerlessen voor 55-plussers Je hebt geen of weinig ervaring met het werken met een computer? En je wilt graag met een computer overweg kunnen? Heb je de basis al onder de knie en wens je een cursus te volgen voor gevorderden? Of wil je graag meer weten hoe je op internet kan surfen? Het Sociaal Huis organiseert voor elk wat wils. Meer informatie Sociaal Huis Ouderenbeleidscoördinator Ter Groenen Boomgaard Kuurne Telefoon: Openbare computerruimte Je hebt thuis geen computer en je wilt iets opzoeken op het internet? Je wilt de foto s van je laatste reis doormailen naar je familieleden? Je wilt dolgraag met de computer leren werken, maar hebt dit in het verleden nooit geleerd? Je wilt een document inscannen? Je wilt iets printen? Geen probleem! In de openbare computerruimte kan je gratis en op jouw tempo kennismaken met de mogelijkheden van de computer. Er zijn een aantal computers, een printer en een scanner ter beschikking. Er is ook altijd iemand aanwezig om je te helpen. Ervaar je thuis kleine problemen met de pc? Het pc-team aan huis lost al jouw kleine pc-problemen op. Dit kan gaan om print- en scanproblemen, problemen met je internet, kleine vragen bij het opmaken van een tekst. -27-

28 Meer informatie Openbare computerruimte/pc-team aan huis Kasteelstraat Kuurne Telefoon: Website: Buurthuis t Gebeurte In het buurthuis t Gebeurte heeft vzw BIK (Buurtinitiatieven Kuurne) een publieke pc-ruimte. Een aantal computers met een snelle internetverbinding en courante software staan gratis ter beschikking voor iedereen vanaf 17 jaar. Naast het vrij gebruik van de computers wordt er ook begeleiding en initiatie georganiseerd. De lesgever geeft basiscursussen op maat van de deelnemers. Voorkennis is niet vereist. De focus ligt op leren surfen, mailen, informatie opzoeken, digitale wenskaarten versturen. Meer informatie Computercafé t Gebeurte Schardauw Kuurne Telefoon: Website: Bibliotheek -28- Zoals hierboven vermeld, is er in de bibliotheek een ruimte voor computer- en internetgebruik.

29 Sport Kuurne - beweegsessie; - turnen; - seniorenzwemmen; - badminton; - TAI CHI. Een aantal ouderenverenigingen organiseren op regelmatige basis sportactiviteiten. Enkele voorbeelden: fiets- en/of wandeltochten, bowlen, petanque. Meer informatie Sportdienst Kuurne Nieuwenhuyse Kuurne Telefoon: Fax: Provincie West-Vlaanderen Jaarlijks wordt een West-Vlaamse seniorensportdag georganiseerd in de provincie, telkens op een andere locatie. Er is een keuzemogelijkheid tussen een 6-tal sporten. s Avonds wordt er een maaltijd voorzien met muzikale animatie en dans. Inschrijven en betaling worden georganiseerd in de gemeentelijke sportdienst. De Kuurnse Sportdienst werkt samen met de gemeentelijke recreatieclub derde leeftijd en organiseert wekelijks een aantal activiteiten specifiek voor ouderen (50-plussers). -29-

30 Meer informatie Sportdienst Kuurne Nieuwenhuyse Kuurne Telefoon: Fax: Provinciale sportdienst Doornstraat St.-Andries Telefoon: Fax: Website: BLOSO Sportelen Sportelweek Tijdens de Sportelweken wordt een all-in verblijf van 5 dagen georganiseerd voor 50-plussers. Het dagelijks Sportelprogramma is een combinatie sport en een toeristisch/culturele activiteit. Bovendien komt in de loop van de week een Sportelteam de fysieke fitheid van elke deelnemer testen. Er is ook telkens een avondvullend programma voorzien. De Sportelweekends De sportelweekends zijn de ideale combinatie van sport, cultuur, toerisme en ontspanning. Dit initiatief van Bloso geeft elke 50-plusser de kans om te sporten, iets bij te leren, een stukje Vlaanderen en een hoop nieuwe mensen te leren kennen. Want helemaal volgens de filosofie van het sportelen vormen sociaal contact en sportplezier het hoofdbestanddeel van deze ééndagstrips. Senior Games Senior Games is een jaarlijks sportevenement te Blankenberge dat bestaat uit een mix van seniorensportcompetities en recreatieve sportbeoefening. De Senior Games vormen dus de uitgelezen kans om te Sportelen met leeftijdsgenoten. Bovendien wordt naast het sportieve luik, aan alle actieve deelnemers gratis een muzikale afsluiter aangeboden. -30-

WEGWIJZER VOOR 55-PLUSSERS

WEGWIJZER VOOR 55-PLUSSERS WEGWIJZER VOOR 55-PLUSSERS 1. VOORWOORD Thuiszorg, financiële nood, huisvesting, invaliditeit, Hiernaast zijn er nog zoveel andere problemen waar u vroeg of laat mee geconfronteerd kan worden. Vaak loopt

Nadere informatie

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad.

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad. Seniorengids De seniorengids is een uitgave van het stadsbestuur Sint-Niklaas. Dit is de tiende editie, met een oplage van 5.000 exemplaren. De teksten zijn bijgewerkt tot 1 juni 2015. Samenstelling Dienst

Nadere informatie

Wegwijs voor senioren

Wegwijs voor senioren Wegwijs voor senioren Inhoud Voorwoord A. Het pensioen 1. Werknemerspensioen a. Rustpensioen b. Overlevingspensioen c. Speciale uitkeringen d. Pensioenrechten bij scheiding 2. Pensioenen voor zelfstandigen

Nadere informatie

S E N I O R E N B R O C H U R E

S E N I O R E N B R O C H U R E SENIORENBROCHURE 2 Voorwoord 7 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Inkomen 8 Pensioenen 8 Verschillende stelsels 8 Gemengde loopbaan 8 Toegelaten arbeid 8 Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 8 Leefloon 9 Werkeloosheid

Nadere informatie

Een uitgave van het Stadsbestuur van Deinze - dienst Sociale Zaken in samenwerking met de seniorenadviesraad www.deinze.be

Een uitgave van het Stadsbestuur van Deinze - dienst Sociale Zaken in samenwerking met de seniorenadviesraad www.deinze.be Een uitgave van het Stadsbestuur van Deinze - dienst Sociale Zaken in samenwerking met de seniorenadviesraad www.deinze.be inhoud voorwoord... 3 inleiding... 4 Hoofdstuk 1 inkomen 1 pensioenen... 5 verschillende

Nadere informatie

60+ Gids. Ouder worden in Veurne

60+ Gids. Ouder worden in Veurne 60+ Gids Ouder worden in Veurne Voorwoord Beste Veurnse 60+er, Wiene kunn n me voe joen doeën? Het Stadsbestuur van Veurne wil je graag na je 60ste verjaardag deze 60+ Gids overhandigen. Als senior krijg

Nadere informatie

SOCIALE GIDS NIJLEN OCMW HUISVESTING THUISZORG KIND & JEUGD. Alle diensten van het OCMW. Serviceflats, sociale huisvesting,

SOCIALE GIDS NIJLEN OCMW HUISVESTING THUISZORG KIND & JEUGD. Alle diensten van het OCMW. Serviceflats, sociale huisvesting, SOCIALE GIDS NIJLEN OCMW Alle diensten van het OCMW HUISVESTING Serviceflats, sociale huisvesting, THUISZORG Poetsdienst, thuisverpleging, KIND & JEUGD Opvang, opvoeding, gezinsondersteuning CONTACTGEGEVENS

Nadere informatie

Gids voor 55-plussers

Gids voor 55-plussers Gids voor 55-plussers Houthulst Gids voor 55-plussers IS EEN UITGAVE VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN HOUTHULST. VIJVERSTRAAT 30, B-8650 HOUTHULST TEL 051 70 41 64 051 70 42 64 FAX

Nadere informatie

1. Openbaar vervoer van halte tot halte

1. Openbaar vervoer van halte tot halte mobiliteit en vervoer In een steeds snellere wereld wordt mobiliteit als vanzelfsprekend beschouwd. Mobiliteit is een persoonlijk recht, ongeacht leeftijd, geslacht of economische situatie. Dat recht wordt

Nadere informatie

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen.

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen. Kom maar binnen, dat zeg je tegen iemand die welkom is in je huis. Het is een uitnodiging, een open deur. Kom maar binnen is ook de titel van het kunstwerk van Jef Mouton dat in 2006 aan het Sociaal Huis

Nadere informatie

WONEN. 1. Zelfstandig wonen. 1.1 Eigen woning

WONEN. 1. Zelfstandig wonen. 1.1 Eigen woning 5 wonen WONEN De meeste mensen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig en in hun vertrouwde woning en omgeving blijven wonen. Naarmate u ouder wordt, is het mogelijk dat uw woning niet langer aangepast

Nadere informatie

Mijn kind, gewoon bijzonder

Mijn kind, gewoon bijzonder Mijn kind, gewoon bijzonder Info voor ouders van een kind met een beperking juli 2015 Inhoud Wat is er aan de hand? 4 Waar kan ik terecht voor informatie? 5 Wat is IJH? Wat is VAPH? 6 Bij wie kan ik terecht

Nadere informatie

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Mantelzorg ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Inleiding Ons land telt alsmaar meer ouderen. Deze ontwikkeling daagt onze samenleving uit. We leven namelijk niet alleen langer gezond, ook steeds meer mensen

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Geniet volop van uw pensioen Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde - 2012 Voorwoord Beste lezer, Met pensioen gaan brengt voor de meesten onder ons heel wat

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

Heuvelland. info. Premies Dienstverlening Financiële tegemoetkomingen voor senioren. oktober 2011

Heuvelland. info. Premies Dienstverlening Financiële tegemoetkomingen voor senioren. oktober 2011 Heuvelland oktober 2011 Premies Dienstverlening Financiële tegemoetkomingen voor senioren info Inkomen 1. Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) Deze uitkering vervangt sinds juni 2001 het GIB. (Gewaarborgd

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

INFOKUURNE. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE januari februari 2013 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne gelukkig nieuwjaar

Nadere informatie

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Mantelzorg ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN 2 Inhoudstafel Inhoudstafel DEEL 1 INLEIDING: MANTELZORG 8 1.1 Ben je mantelzorger? 9 1.2 Het profiel van een mantelzorger 9 1.3 Financiële afspraken 9 DEEL 2 MEER

Nadere informatie

INFO KUURNE. diversiteit EN integratie. mei juni 2011. INFOrmatIeblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. diversiteit EN integratie. mei juni 2011. INFOrmatIeblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE mei juni 2011 INFOrmatIeblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne diversiteit EN integratie

Nadere informatie

KAMPENHOUTSE SENIORENWEETJES INFOGIDS DOOR EN VOOR KAMPENHOUTSE SENIOREN UITGAVE 2014 SENIORENADVIESRAAD KAMPENHOUT

KAMPENHOUTSE SENIORENWEETJES INFOGIDS DOOR EN VOOR KAMPENHOUTSE SENIOREN UITGAVE 2014 SENIORENADVIESRAAD KAMPENHOUT KAMPENHOUTSE SENIORENWEETJES INFOGIDS DOOR EN VOOR KAMPENHOUTSE SENIOREN UITGAVE 2014 SENIORENADVIESRAAD KAMPENHOUT VOORWOORD Het doel van de seniorenadviesraad van Kampenhout (Senioka) is het seniorenbeleid

Nadere informatie

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD DECEMBER 2014 GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD DILBEEK INFO WWW.DILBEEK.BE DILBEEK GROOT-BIJGAARDEN ITTERBEEK SCHEPDAAL SINT-MARTENS-BODEGEM SINT-ULRIKS-KAPELLE Inhoud ZONDAG 4 JANUARI 2015 VACATURE OFF & WE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1: theoretische aanpak. Deel 2: stappenplan. Voorwoord... 5

Inhoudsopgave. Deel 1: theoretische aanpak. Deel 2: stappenplan. Voorwoord... 5 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Deel 1: theoretische aanpak 1. Probleemstelling... 7 2. Theoretisch kader: recht op de verhoogde tegemoetkoming... 11 Wat?... 11 Voor wie?... 12 Aanvraagprocedure... 13 Toekenning

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse

Nadere informatie

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders IGEMO HUREN en VERHUREN Infobrochure voor huurders en verhuurders In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver November 2012 2 Beste lezer Je huurt, verhuurt of

Nadere informatie

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose Uitgave oktober 2014 Aan de behandeling van mucoviscidose zijn heel wat kosten verbonden. Deze brochure

Nadere informatie

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW VOORWOORD Een oplossing op maat, een stap naar een leven zonder miserie, de weg naar zelfredzaamheid of: praktische hulp die u er bovenop

Nadere informatie