"#$#%&#"'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#"!##)!.#,#+'()$/!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""#$#%&#"'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#"!##)!.#,#+'()$/!"

Transcriptie

1 !!!!! "#$#%&#"'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#"!##)!.#,#+'()$/!!!!!!

2 Tegemoetkomingen voor personen met een beperking. 1. Inkomensvervangende tegemoetkoming Mensen met een handicap kunnen niet altijd een voldoende inkomen verwerven. Zij hebben recht op een minimuminkomen, de inkomensvervangende tegemoetkoming. Het bedrag hangt af van de gezinssituatie. Voorwaarden voor wie ouder is dan 21 en jonger dan 65 jaar wegens een handicap niet meer in staat zijn meer dan een derde te verdienen van wat een gezonde persoon, door uitoefening van een beroep, op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen ingeschreven zijn in het bevolkingsregister permanent in België verblijven

3 Een verblijf in het buitenland van maximum 90 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met het inkomen van de aanvrager en van zijn/haar partner. Aanvragen Waar? U vraagt de tegemoetkoming aan bij het gemeentebestuur van de gemeente waar de persoon met een handicap is ingeschreven in het bevolkingsregister. Hoe? u vraagt de tegemoetkoming aan bij het gemeentebestuur u kunt zich laten vertegenwoordigen door een persoon die u volmacht geeft uw aanvraag moet u indienen vóór u 65 jaar wordt

4 Bedrag? Afhankelijk van het huishouden onderscheidt men 3 categorieën. U ontvangt per jaar maximaal: Categorie A: 6.288,02 euro Categorie B: 9.432,03 euro Categorie C: ,04 euro (jaarbedragen geldig vanaf 1 februari 2012) Meebrengen identiteitskaart (volmacht indien u zich laat vertegenwoordigen) bankrekeningnummer Organisatie Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Directie- generaal Personen met een handicap Administratief Centrum Kruidtuin

5 Finance Tower Kruidtuinlaan 50 (bus 150) 1000 Brussel Tel (gratis nummer) Website DG Personen met een handicap - website E- mail 2. Integratietegemoetkoming Mensen met een handicap hebben vaak extra kosten om zichzelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming helpt u deze extra kosten te dragen. Voorwaarden u bent ouder dan 21 en jonger dan 65 jaar u hebt bijkomende kosten om u in het maatschappelijk leven in te passen door

6 een vermindering van de zelfredzaamheid, u bent ingeschreven in het bevolkingsregister uitzondering: onderdanen van de Europese Unie, vluchtelingen, staatlozen of onderdanen van een aantal landen waarmee een overeenkomst is afgesloten u verblijft permanent in België uitzondering: een verblijf in het buitenland van maximum 90 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met uw inkomen en het inkomen van uw partner Aanvragen Waar? U vraagt de tegemoetkoming aan bij het gemeentebestuur van de gemeente waar de

7 persoon met een handicap is ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister. Hoe? U vraagt de financiële hulp aan bij het gemeentebestuur. U kunt zich hiervoor ook laten vertegenwoordigen door een persoon die u volmacht geeft. Bedrag? Om een integratietegemoetkoming te ontvangen, wordt er nagegaan wat voor invloed uw handicap heeft op uw dagelijkse activiteiten. Een arts van Fgov zal een gesprek met u hebben. Hij zal evalueren welke moeilijkheden u ondervindt bij het uitvoeren van die dagelijkse activiteiten: - u verplaatsen, - eten bereiden en eten nuttigen, - u verzorgen en aankleden,

8 - uw woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen, - gevaar inschatten en vermijden, - contacten onderhouden met andere personen Afhankelijk van de moeilijkheden krijgt u voor elk type van dagelijkse activiteiten een aantal punten: - geen moeilijkheden: 0 punten, - kleine moeilijkheden: 1 punt, - grote moeilijkheden: 2 punten, - onmogelijk zonder hulp van iemand anders: 3 punten. Het aantal punten (maximum 18) bepaalt de categorie (1, 2, 3, 4 of 5) waarin u zich bevindt. U moet minstens 7 punten behalen om tot categorie 1 te behoren, dat is één van de voorwaarden om een integratietegemoetkoming te ontvangen.

9 Afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid onderscheidt men 5 categorieën. U ontvangt per jaar maximaal: categorie 1 (7-8 punten): 1.126,21 euro categorie 2 (9-11 punten): 3.837,60 euro categorie 3 (12-14 punten): 6.132,14 euro categorie 4 (15-16 punten): 8.933,76 euro categorie 5 (17-18 punten): ,79 euro (jaarbedragen geldig vanaf 1 februari 2012) Meebrengen identiteitskaart (volmacht indien u zich laat vertegenwoordigen) kopie van de laatste berekening van de personenbelastingen van de aanvrager en zijn/haar partner bankrekeningnummer

10 Organisatie Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Directie- generaal Personen met een handicap Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower Kruidtuinlaan 50 (bus 150) 1000 Brussel Tel (gratis nummer) Website website E- mail DG Personen met een handicap -

11 3. Zorgverzekering Wie zwaar zorgbehoevend is, kan via de Vlaamse zorgverzekering een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor niet- medische verzorging. Dit geldt niet voor de mensen uit tehuis niet- werkenden, tenzij de gebruikers meer dan 30 dagen afwezig zijn uit de voorziening in de periode vanaf 1 september tot en met 31 augustus. Dan krijgen zij een tenlasteneming gedurende 1 maand. Zij krijgen een tenlasteneming gedurende 2 maanden als zij meer dan 100 dagen afwezig zijn in deze periode. Zij ontvangen de tenlastenemingen op voorwaarde dat zij een lopend dossier hebben op 31 augustus en dat zij aan de andere voorwaarden voldoen om tenlastenemingen van de zorgverzekering te ontvangen. Voorwaarden u bent lid van een erkende zorgkas en hebt hiervoor uw bijdrage betaald

12 (wie jonger is dan 26 jaar moet geen bijdrage betalen maar komt wel in aanmerking voor de zorgverzekering) u woont sinds 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen of Brussel (voor grensarbeiders en werknemers van internationale instellingen gelden specifieke regels - raadpleeg hiervoor de website van de Vlaamse zorgverzekering) u bent zwaar zorgbehoevend: voor alledaagse bezigheden (bv. zich wassen, schoonmaken) moet u een beroep doen op familie, vrienden of zorgverleners Men maakt een onderscheid tussen: residentiële zorg: vanaf 1 januari 2004 komen alle bewoners van een erkende residentiële voorziening (een rusthuis, een rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis) in aanmerking. De zorgbehoevendheid wordt bewezen aan de hand van een verblijfsattest dat

13 kan afgeleverd worden door de residentiële voorziening waar men verblijft of door het ziekenfonds waarbij men aangesloten is mantel- en thuiszorg: de zorgbehoevendheid moet bewezen worden met een attest (zie meebrengen) Aanvragen Waar? Zorgkas waarbij u bent aangesloten. Elke mutualiteit heeft een zorgkas. Er is ook de Vlaamse zorgkas en zorgkas DKV Belgium. Hoe? Via de sociale dienst van uw mutualiteit. Bedrag? mantel en thuiszorg: 130 euro residentiële zorg: 130 euro (maandbedragen geldig op 1 maart 2009)

14 Meebrengen attest van zorgbehoevendheid. ( indien niet in uw bezit zal een attest opgemaakt worden door de sociale dienst van uw mutualiteit). Als bewijs van uw zorgbehoevendheid aanvaardt de zorgkas volgende attesten: minstens score B op de Katz- schaal in de thuisverpleging (ziekenfonds) minstens score C in een dagverzorgingscentrum (ziekenfonds) minstens score C in een centrum voor kortverblijf (ziekenfonds) minstens 35 punten op de BEL- profielschaal (dienst voor gezinszorg) minstens 15 punten op de evaluatieschaal voor de integratietegemoetkoming (ziekenfonds of Ministerie van Sociale Zaken) bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 66% handicap en minstens 7

15 punten met betrekking tot de zelfredzaamheid (kinderbijslagfonds) bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 18 punten op de medisch- sociale schaal (kinderbijslagfonds) Beschikt u niet over een dergelijk attest, dan kan u terecht bij de diensten voor gezinszorg, de OCMW's en de centra voor algemeen welzijnswerk die verbonden zijn met de ziekenfondsen. Zij zijn gemachtigd om met behulp van de BEL- schaal de zorgbehoevende een score te geven. De zorgbehoevende moet minstens 35 punten op de BEL- schaal scoren om in aanmerking te komen voor de zorgverzekering. Bijkomende informatie Organisatie Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Vlaamse zorgverzekering

16 Team Zorgfonds Adres Koning Albert II- laan 35 bus Brussel Tel Fax Website website Vlaamse zorgverzekering aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (word- document) aanvraagformulier voor residentiële zorg (word- document) Contacteer voor bijkomende inlichtingen uw zorgkas.

17 4. Maximumfactuur De maximumfactuur (MAF) zorgt ervoor dat een gezin per jaar voor verzekerde en noodzakelijke gezondheidskosten niet meer zal moeten uitgeven dan een bepaald bedrag. Voorwaarden Het gezin Het gezin omvat alle personen die op 1 januari onder hetzelfde dak leven. Deze gegevens komen uit het Rijksregister. Er is geen onderscheid tussen gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden. Elk gezin komt in aanmerking voor de MAF. Het gezinsinkomen Het bedrag van de MAF is afhankelijk van het gezinsinkomen van het derde jaar vóór het jaar waarvoor het recht op MAF onderzocht wordt. De netto belastbare inkomens van alle

18 gezinsleden worden samengeteld. Hoe lager dit totale gezinsinkomen, hoe lager het maximum en hoe sneller het recht op terugbetaling. gezinsinkomen lager dan ,04 euro: 450 euro aan remgelden gezinsinkomen tussen ,05 en ,02 euro: 650 euro gezinsinkomen tussen ,03 en ,03 euro: euro gezinsinkomen tussen ,04 en ,44 euro: euro gezinsinkomen hoger dan ,45 euro: euro Bijzondere situaties Sociale MAF voor gezinsleden die voldoen aan een van volgende voorwaarden: weduwnaars of weduwen, personen met een handicap, gepensioneerden of wezen die daadwerkelijk van de verhoogde

19 verzekeringstegemoetkoming genieten ("Omnia- statuut"); rechthebbenden op het leefloon of op een soortgelijke OCMW- steun en die van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten; rechthebbenden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of op de inkomenswaarborg voor bejaarden en die van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten; werklozen die ten minste een jaar volledig werkloos zijn en die van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten; personen die bij hun ziekenfonds als "resident" zijn ingeschreven en die van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten; personen die bij hun ziekenfonds als "mindervalide" gerechtigde zijn ingeschreven op grond van een medische erkenning en die van

20 de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten; personen die van een tegemoetkoming voor personen met een handicap genieten, met uitzondering van de rechthebbenden op een integratietegemoetkoming categorieën 3 tot 5, van wie de echtgenoot of partner een inkomen - hoe bescheiden ook - heeft. Deze personen, hun partner en hun personen ten laste worden als een apart gezin beschouwd. Zij genieten van een extra bescherming van 450 euro en een snelle terugbetaling, zelfs wanneer het totale gezinsinkomen hoger is dan de laagste grens. Voor eventuele andere gezinsleden geldt het plafond volgens het gezinsinkomen. Zorgbehoevenden met hun partner en hun personen ten laste kunnen onder bepaalde voorwaarden beschouwd worden als een gezin apart. Dan worden de inkomens niet samengeteld. Dit kan leiden tot een betere en snellere uitbetaling van de medische kosten. Uw

21 ziekenfonds zoekt voor u de meest voordelige situatie. Wanneer kinderen tot en met 18 jaar minstens 650 euro aan remgelden hebben betaald, komen zij individueel in aanmerking voor de MAF. Welke kosten inzake geneeskundige verzorging worden voor de MAF in aanmerking genomen? Zodra iemands kosten voor geneeskundige verzorging een bepaald (variabel - afhankelijk van het type MAF waarvan de betrokkene kan genieten) grensbedrag bereikt, worden de uitgaven boven dat bedrag volledig vergoed. Het remgeld van de volgende kosten wordt voor de berekening van het grensbedrag in aanmerking genomen : - de honoraria van geneesheren, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, paramedici;

22 - de kosten van de technische verstrekkingen (bijvoorbeeld de medische beeldvorming, de heelkundige ingrepen, de technische onderzoeken, de laboratoriumonderzoeken). - de "noodzakelijke" geneesmiddelen, d.w.z. de farmaceutische specialiteiten van de categorieën A, B en C. Categorie A bevat levensnoodzakelijke specialiteiten, dit zijn bijvoorbeeld geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes (suikerziekte) of kanker. In categorie B worden therapeutisch belangrijke farmaceutische specialiteiten ondergebracht, dit zijn bijvoorbeeld de antibiotica. De geneesmiddelen bestemd voor symptomatische behandeling zitten in categorie C, dit zijn bijvoorbeeld slijmverdunnende middelen voor behandeling van chronische bronchitis.

23 Geneesmiddelen in categorie A worden volledig terugbetaald, er is dus geen persoonlijk aandeel (remgeld) te betalen. Voor geneesmiddelen vanaf categorie B is er wel een persoonlijk aandeel: dit hangt af van de terugbetalingscategorie (lager in categorie B, hoogste aandeel in categorie Cx), het feit of je rechthebbende met een verhoogde verzekeringstussenkomst bent, en of er een goedkoper alternatief bestaat (b.v. een generisch geneesmiddel) voor het geneesmiddel dat je wenst aan te kopen. - de kosten van de ziekenhuisopname, met name het persoonlijk aandeel in de prijs van de verpleegdag. De in aanmerking genomen kosten voor ziekenhuisverpleging zijn evenwel beperkt tot het eerste jaar in geval van opname in een psychiatrisch ziekenhuis.

24 - persoonlijk aandeel van endoscopisch materiaal en het materiaal voor viscerosynthese Aanvragen Waar? Uw ziekenfonds Hoe? Rechthebbenden op de MAF moeten geen bijzondere stappen ondernemen. De ziekenfondsen houden alle kosten voor geneeskundige verzorging die voor de eventuele toekenning van de MAF in aanmerking worden genomen bij. De MAF zal hen automatisch worden toegekend. Bedrag? De rechthebbenden zullen in de loop van hetzelfde jaar een vergoeding van hun persoonlijk aandeel kunnen verkrijgen.

25 De MAF biedt vooral financiële voordelen, omdat voor alle leden van een gezin dat de MAF geniet, de tegemoetkoming van de verzekering 100 % zal bedragen zodra de toepasselijke grensbedragen zijn bereikt: Sociale MAF: 450 euro Inkomens MAF: tussen 450 en euro naargelang het inkomen Kinderen jonger dan 19 jaar: 650 euro Wanneer in het gezin 1 persoon in de vorige 2 kalenderjaren minstens 450 euro remgelden heeft betaald vermindert het gezamenlijke gezinsplafond met 100 euro. Contacteer Raadpleeg uw ziekenfonds

26 5. Het forfait voor chronisch zieken Chronisch zieken kunnen rekenen op een jaarlijks forfait van de ziekteverzekering om de bijkomende kosten van hun verzorging te dragen. Het moet gaan om een chronisch zieke patiënt die : door zijn ziekte in een toestand van afhankelijkheid verkeert, en hierdoor belangrijke kosten te dragen heeft. Voorwaarden: In orde zijn met uw aansluiting bij je mutualiteit (bijdragen, wachttijden,...). Tijdens het lopende en het voorgaande jaar persoonlijk ten minste 450 remgelden (ten minste 365 voor wie het RVV- statuut heeft) hebben betaald. Enkel de remgelden van de chronisch zieke

27 worden opgeteld, dus niet van de personen ten laste. In het lopende kalenderjaar in een toestand van afhankelijkheid verkeren. Dit is het geval in elk van de volgende situaties: - De zieke kreeg van de adviserend geneesheer een akkoord voor een kinesitherapiebehandeling voor een zware pathologie (E- lijst) of voor verpleegkundige zorg (forfait B of C); - De zieke werd langdurig of vaak in het ziekenhuis opgenomen; - De zieke heeft recht op bepaalde toelagen. Hoe? Het ziekenfonds stort dit forfait automatisch aan chronisch zieken die aan beide voorwaarden voldoen.

28 Bedrag van de tegemoetkoming Het bedrag van het forfait varieert naargelang de mate van afhankelijkheid. Het kan worden betaald aan 100%, 150% of 200% : Betaling aan 100% - 279,69 (bedrag op 1/1/2011), voor wie gedurende 6 maanden een kinesitherapiebehandeling volgde voor een pathologie uit de 'E- lijst' verhoogde kinderbijslag ontvangt voor een kind met een handicap tijdens het lopende en het afgelopen jaar samen ten minste 120 dagen of 6 keer (ongeacht de duur) gehospitaliseerd was. Betaling aan 150% - 419,54 (bedrag op 1/1/2011), voor wie een tegemoetkoming ontvangt voor personen met een handicap of voor ouderen een tegemoetkoming ontvangt voor hulp van derden

29 Betaling aan 200% - 559,37 (bedrag op 1/1/2011), voor wie: gedurende ten minste 3 maanden het forfait B of C voor verpleegkundige zorg kreeg 6. Parkeerkaart Personen met een handicap kunnen - als ze aan een aantal voorwaarden voldoen - een speciale parkeerkaart ontvangen. Met deze parkeerkaart is het toegestaan om uw auto op een parkeerplaats voor personen met een handicap te zetten. De parkeerkaart legt u zichtbaar achter de voorruit van uw auto. Deze parkeerkaart is reeds bij iedereen, die in aanmerking komt, aangevraagd. Deze parkeerkaart is strikt aan de persoon gebonden en is dus aanwezig in de voorziening. Indien gewenst, kan deze parkeerkaart mee met de gebruiker als deze naar huis op bezoek gaat.

30 Voorwaarden De parkeerkaart wordt verleend aan: personen met een blijvende invaliditeit van 50% of meer bij invaliditeit van de benen van 80% of meer bij een andere invaliditeit oorlogsinvaliden (burgerlijk of militair) met ten minste 50% oorlogsinvaliditeit personen die helemaal zijn verlamd aan de bovenste ledematen of waarvan de bovenste ledematen zijn geamputeerd personen waarvan de gezondheidstoestand de zelfredzaamheid vermindert of een negatieve invloed heeft op de mobiliteit: als u ouder bent dan 21 jaar: 12 punten of meer (zelfredzaamheid) of minstens 2 punten (mobiliteit)

31 als u jonger bent dan 21 jaar: 2 punten in de categorie "verplaatsing" of "mobiliteit en verplaatsing" Aanvragen Waar? U kunt deze kaart rechtstreeks aanvragen bij de gemeente waar de persoon met een handicap is ingeschreven in het bevolkingsregister Hoe? U kunt zich aanmelden bij het loket van uw gemeente met het rijksregisternummer van de aanvrager. Uw dossier wordt via de gemeente elektronisch behandeld. U ontvangt uw parkeerkaart ongeveer 3 weken na uw aanvraag. Bedrag? De parkeerkaart zelf is gratis, van onbepaalde duur en geeft recht op:

32 parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden aan personen met een handicap (aangeduid door een blauw teken dat een persoon met een handicap in rolstoel voorstelt) onbeperkt parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zone) gratis parkeren op plaatsen waar de parkeertijd door een parkeermeter is beperkt, in gemeenten die het toestaan Belangrijk : De kaart is strikt persoonlijk. Ze kan dus maar worden gebruikt wanneer de houder van de kaart door het geparkeerde voertuig wordt vervoerd of wanneer de houder het voertuig zelf bestuurt. Deze rechten gelden alleen op het Belgische grondgebied. In andere landen van de Europese Unie geeft de kaart recht op de parkeervoorzieningen toegestaan door dat land.

33 7. De Lijn: gratis voor personen met een handicap. Personen met een handicap ontvangen een gratis jaarabonnement voor De Lijn. Ze kunnen ook een gratis kaart voor een begeleider aanvragen bij de dienst Abonnementen van hun provincie. Voorwaarden in Vlaanderen wonen u heeft een handicap: u bent ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of u ontvangt een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Aanvragen Hoe? U krijgt uw abonnement automatisch thuis gestuurd op basis van de gegevens van de

34 Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Hebt u toch geen abonnement ontvangen, neem dan contact op met de dienst Abonnementen van De Lijn. Een gratis kaart voor een begeleider moet u aanvragen bij de dienst Abonnementen van uw provincie. Hiervoor moet u een medisch attest met de graad van handicap bij uw aanvraag voegen. 8. Openbaar vervoer - Kaart voor begeleider van personen met een handicap Personen met een handicap die niet alleen kunnen reizen, hebben recht op een kaart voor begeleider van De Lijn. Deze kaart maakt het mogelijk samen te reizen met een ander persoon met één enkel vervoerbewijs. De begeleider reist gratis, in dezelfde klas en op

35 hetzelfde traject. De begeleider is ofwel een persoon of een hond aan de leiband. Voorwaarden Voor personen met een handicap: een vermindering van zelfredzaamheid met tenminste 12 punten volgens de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid een blijvende invaliditeit of een arbeidsongeschiktheid van minstens 80 % een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en die tenminste 50 % bedraagt een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen een integratietegemoetkoming categorie III of IV.

36 Aanvragen Waar? Dienst abonnementen De Lijn Hoe? Schriftelijk aan te vragen bij dienst abonnementen van De Lijn. bij de aanvraag moet u een attest van uw handicap ( Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid) en attest van VAPH toevoegen. pasfoto Geldig op de bus- en tramlijnen van DE LIJN. Je kan een kaart kosteloze begeleider ook aanvragen voor de NMBS. Zelfde voorwaarden, zelfde manier van aanvragen. Wel aanvragen via NMBS. Deze kaart is NIET gratis, kost 5 euro.

37 9. Treinvervoer NMBS voorrangskaart zitplaats De NMBS- voorrangskaart is voor iedereen die het moeilijk heeft om lang recht te blijven staan. Voorwaarden u moet medische redenen hebben dat u niet lang kan rechtstaan, te bewijzen met een doktersattest u dient steeds in het bezit te zijn van een geldig vervoerbewijs. De voorrangskaart op zich geeft echter geen recht op een reductie op de prijs van een vervoerbewijs. als u in het bezit bent van een 'reductiekaart om vaderlandslievende redenen' en staat op deze kaart de vermelding 'kan moeilijk blijven staan', dan heeft u automatisch recht op een zitplaats bij voorrang.

38 Deze regeling geldt voor de zitplaatsen met het volgende teken: Aanvragen Waar? NMBS - Directie Reizigers Hoe? U kan een aanvraagformulier (PDF- document) downloaden of verkrijgen in elk station van de NMBS. U kan de voorrangskaart aan het loket verkrijgen door het ingevulde aanvraagformulier en de gevraagde documenten mee te brengen. Bedrag? De voorrangskaart kost 5 euro. Meebrengen identiteitskaart

39 aanvraagformulier doktersattest waarin de geneesheer verklaart dat u niet lang recht mag staan, wat hiervan de medische oorzaken zijn en voor welke periode de kaart wordt aangevraagd (voor een beperkte tijd met een maximum van 5 jaar) recente pasfoto Contacteer Organisatie NMBS Mobility Bureau B- MO sectie 13/5 Hallepoortlaan Brussel Tel Website NMBS website

40 10. Hulpmiddelen VAPH Zie brochure VAPH. Deze zou ik als bijlage geven. Bronnen

41 _(?1$$($/'(0/(($/0361)9&$($.(/&>/0361)/ -(.&'14171((+.(/-(;+61%(+/%6$$($/+(430/3(;;($/ &5/06))($%&')0($/*&&+/;*;/ *(+%((+);(7,)01$-($</3(>>1$-/&55(+*7,%0(9,0(+</ n"/ /d(0/9(7/&5q//.10/1)/-(;&$.($/,,$/;(5,,7.(/ *&&+9,,+.($/.1(/5(+/-(?1$/,$.(+)/%6$$($/?18$"/ /#$.1($/(+/$&-/*+,-($/?18$/&*(+/'&-(718%(/ 0(-('&(0%&'1$-($/&>/5+('1()/%,$/8(/)0((.)/ 0(+(430/;1$$($/.(/*&&+?1($1$-"/ / / / R&$0,40Q/ / / / c+,-($/$,,+/2,+7(($</2,+4/&>/c14%b/

42

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Ouderen Informatie Punt

Ouderen Informatie Punt OCMW LICHTERVELDE Sociaal Huis Ouderen Informatie Punt Tegemoetkomingen Wat, wanneer, waar en hoe aanvragen DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VOOR WIE? De tegemoetkoming kan worden aangevraagd

Nadere informatie

www.vlaamsezorgverzekering.be

www.vlaamsezorgverzekering.be www.vlaamsezorgverzekering.be De Vlaamse zorgverzekering wil een (gedeeltelijke) dekking bieden van kosten voor niet-medische zorgen verleend aan een zorgbehoevende vernieuwde regeling vanaf 2003 om zorgverzekering

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/120607 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004)

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) In te vullen door de zorgbehoevende bij een aanvraag voor mantel- en thuiszorg of een verandering van zorgvorm naar mantel-

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 1. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een federale tegemoetkoming die toegekend wordt door

Nadere informatie

Aanvraag in het kader van de

Aanvraag in het kader van de Aanvraag in het kader van de U kunt dit aanvraagformulier gebruiken om de terugbetaling aan te vragen van niet-medische kosten of om een vergoeding te verkrijgen indien u thuis door een mantelzorger verzorgd

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen

2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen zorg 2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen De ziekteverzekering dekt de medische kosten, terwijl de zorgverzekering de niet-medische kosten vergoedt. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Nadere informatie

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1 Art. 1 2012-0105 er (*) Artikel 1 [1 De kaart bedoeld in artikel 27.4.3. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, kan uitgereikt worden

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

Zorgkas LM. Vlaamse Zorgverzekering. Zorgkas

Zorgkas LM. Vlaamse Zorgverzekering. Zorgkas Zorgkas LM Vlaamse Zorgverzekering Zorgkas Wat is de Vlaamse Zorgverzekering? De Vlaamse Zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse Overheid en zorgt ervoor dat er een maandelijkse tegemoetkoming

Nadere informatie

paarkeerkaart voor personen met een handicap

paarkeerkaart voor personen met een handicap Directie generaal Personen met een handicap Ten dienste van de burger paarkeerkaart voor personen met een handicap Table des matières PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 1. Wat?... 3 2. Waarvoor

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/070507 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

1. Openbaar vervoer van halte tot halte

1. Openbaar vervoer van halte tot halte mobiliteit en vervoer In een steeds snellere wereld wordt mobiliteit als vanzelfsprekend beschouwd. Mobiliteit is een persoonlijk recht, ongeacht leeftijd, geslacht of economische situatie. Dat recht wordt

Nadere informatie

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft.

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft. B.E.L.-PROFIELSCHAAL Basis - Eerste - Lijns - profielschaal VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING 2 INFORMATIE VOOR DE PATIËNT VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING Mensen met een beperking, kunnen in veel gevallen genieten van een reeks aangepaste maatregelen. U vindt hieronder een beknopt

Nadere informatie

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt Begrijpen doe ik niet, dus ik probeer Proberen om moeke te accepteren zoals ze vandaag is Proberen niet druk te doen over hoe en wat ze zegt en doet Proberen om haar leven hier bij ons zo comfortabel mogelijk

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken Oudebaan 293 3000 Leuven TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING 2010-03-10 INHOUDSTABEL WAAROM DEZE BROCHURE? DE TEGEMOETKOMINGEN De inkomensvervangende tegemoetkoming Wat? Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

MAXIMUMFACTUUR. staat voor 'Maximumfactuur', een socialezekerheidssysteem dat uw uitgaven voor medische verzorging binnen de perken moet houden.

MAXIMUMFACTUUR. staat voor 'Maximumfactuur', een socialezekerheidssysteem dat uw uitgaven voor medische verzorging binnen de perken moet houden. Wegwijs in de MAF MAXIMUMFACTUUR MAF staat voor 'Maximumfactuur', een socialezekerheidssysteem dat uw uitgaven voor medische verzorging binnen de perken moet houden. Omdat het een vrij complexe materie

Nadere informatie

SOCIALE VOORDELEN VOOR PERSONEN MET EEN ZIEKTE/HANDICAP

SOCIALE VOORDELEN VOOR PERSONEN MET EEN ZIEKTE/HANDICAP dienst Patiëntenbegeleiding SOCIALE VOORDELEN VOOR PERSONEN MET EEN ZIEKTE/HANDICAP MB2962 Brochure: Sociale voordelen voor personen met een ziekte / handicap l Ziekenhuis Oost-Limburg 1 WELKOM U wordt

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap Wat?...2 Waarvoor dient de parkeerkaart?...2 Heb ik recht op de parkeerkaart?...3 Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen?...4 Hoe en wanneer krijg ik mijn parkeerkaart?...11

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: UMC Sint-Pieter Hoogstraat 322 1000 Brussel RIZIV num. : 7/10076/61 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of een opname in dagziekenhuis Inleiding

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/038 BERAADSLAGING NR 09/028 VAN 5 MEI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

De Vlaamse zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering De Vlaamse zorgverzekering 1 Inhoud Wat is de Vlaamse zorgverzekering? 3 Wat moet ik doen om in orde te zijn met de Vlaamse zorgverzekering? 4 Moet ik aansluiten bij een zorgkas en bijdragen betalen? 4

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus Penitentenlaan 7 9620 Zottegem Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap 1. Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het parkeren, als: chauffeur van het voertuig passagier. De kaart is persoonlijk: niemand

Nadere informatie

FOD SOCIALE Z EKERHEID DIRECTIE GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP. Openbaar vervoer. http://www.handicap.fgov.be

FOD SOCIALE Z EKERHEID DIRECTIE GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP. Openbaar vervoer. http://www.handicap.fgov.be FOD SOCIALE Z EKERHEID DIRECTIE GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP Openbaar vervoer http://www.handicap.fgov.be A. Vermindering toegestaan aan de uitgebreide wigw-groep 1. Toekenningsvoorwaarden De vermindering

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/177 BERAADSLAGING NR. 14/096 VAN 4 NOVEMBER 2014 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Voordelen en tegemoetkomingen

Voordelen en tegemoetkomingen 3 Voordelen en tegemoetkomingen voordelen en tegemoetkomingen 3 Voordelen binnen de ziekteverzekering VOORKEURSREGELING Verhoogde (verzekerings)-tegemoetkoming voor gezondheidszorgen (bv. dokterskosten,

Nadere informatie

Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer

Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer Inhoud 1. Wat?... 2 2. Heb ik recht op de nationale verminderingskaart?... 2 3. Waarvoor dient de nationale verminderingskaart?... 2 4. Hoe kan ik mijn

Nadere informatie

Thuiszorg. informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar

Thuiszorg. informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar Thuiszorg 1 informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar Dienst thuiszorg 2 Inhoud 1 TEGEMOETKOMING MINDERVALIDEN VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE VOORZORG... 4 1.1 De inkomstenvervangende

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Tel 02/5078727 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Datum: 21-05-2013 Voor: Document: nota Volg nr. : ph Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Een chronische ziekte kan gepaard gaan met belangrijke meeruitgaven. Met deze bevraging van

Nadere informatie

Informatie over uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis

Informatie over uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis Informatie over uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Onderdelen van uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis

Nadere informatie

parkeerkaart voor personen met een handicap

parkeerkaart voor personen met een handicap Directie generaal Personen met een handicap Ten dienste van de burger parkeerkaart voor personen met een handicap Inhoudstafel 1. Wat?... 2 2. Waarvoor dient de parkeerkaart?... 2 In België:... 2 In de

Nadere informatie

wegwijs in de voorzieningen en tegemoetkomingen voor personen met een auditieve handicap

wegwijs in de voorzieningen en tegemoetkomingen voor personen met een auditieve handicap Revalidatiecentrum Overleie Overleiestraat 57 8500 Kortrijk tel. 056/35 18 52 fax. 056/35 18 72 wegwijs in de voorzieningen en tegemoetkomingen voor personen met een auditieve handicap Vanantwerpen Ine

Nadere informatie

De aansluiting bij een ziekenfonds

De aansluiting bij een ziekenfonds Versie nr. 1 Laatste update: 14-12-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een ziekenfonds? 3) Wat verstaan we onder de aansluiting bij een ziekenfonds? 4) Wat verstaan we onder de terugbetaling van

Nadere informatie

Voorwaarden? Permanente thuisverzorging Er moet sprake zijn van een permanente en intensieve thuisverzorging.

Voorwaarden? Permanente thuisverzorging Er moet sprake zijn van een permanente en intensieve thuisverzorging. Inhoud 1. Reglement mantelzorgtoelage voor zorgbehoevenden van 21 tot 65 jaar 2. Reglement mantelzorgtoelage voor zorgbehoevenden van 65 jaar of ouder 1. REGLEMENT MANTELZORGTOELAGE Voor mantelzorg aan

Nadere informatie

Info Parkeerkaart voor personen met een beperking

Info Parkeerkaart voor personen met een beperking Info Parkeerkaart voor personen met een beperking Hoe kan ik een parkeerkaart voor personen met een beperking aanvragen? U kunt de parkeerkaart aanvragen: - bij voorkeur door gebruik te maken van het contactformulier

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN Departement Welzijn, Onderwijs en Veiligheid Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 - Fax : 03-240 61 62 INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN TOELAGE

Nadere informatie

INHOUDSTABEL. Wat? Kan ik een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden ontvangen? Wat is het bedrag van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden?

INHOUDSTABEL. Wat? Kan ik een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden ontvangen? Wat is het bedrag van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 2012-03-07 INHOUDSTABEL WAAROM DEZE BROCHURE? DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN Wat? Kan ik een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden ontvangen? Wat is

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden

Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden Barcode van het ziekenhuis Identificatie van de patiënt of kleefvignet van het ziekenfonds Psychosociaal

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een Handicap Sociale Dienst Personen met een Handicap

Directie-generaal Personen met een Handicap Sociale Dienst Personen met een Handicap Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Kruidtuinlaan, 50 bus 150 B 1000 BRUSSEL Directie-generaal Personen met een Handicap Sociale Dienst Personen met een Handicap De tegemoetkomingen aan Personen

Nadere informatie

Helft zorgverzekerden komt niet rond

Helft zorgverzekerden komt niet rond Bijlage perstekst Helft zorgverzekerden komt niet rond 1. Het belang van de zorgverzekering Het HIVA onderzoek (2008) 1 bevestigt het nut van de Vlaamse zorgverzekering. Voor zorgerkenden maakt het wel

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/048 BERAADSLAGING NR 12/039 VAN 5 JUNI 2012, GEWIJZIGD OP 1 APRIL 2014, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger Nieuwe aanvraagprocedure 2016 FAQ voor de burger 1 Screening Kom ik in aanmerking... 5 Wat is de bedoeling van de screening?... 5 Kan ik niet meteen de vragenlijst invullen?... 5 Zijn de resultaten van

Nadere informatie

Cosmopolite te Blankenberge (rust/herstel) J-Club De Knapzak te Bohan (rust) Andere. Naam en voornaam van verzekerde:... Adres:...

Cosmopolite te Blankenberge (rust/herstel) J-Club De Knapzak te Bohan (rust) Andere. Naam en voornaam van verzekerde:... Adres:... Aanvraag voor herstelverblijf rustverblijf zorgverblijf begeleider herstelverblijf Cosmopolite te Blankenberge (rust/herstel) J-Club De Knapzak te Bohan (rust) Andere 1) Administratieve gegevens 4.. INSS......

Nadere informatie

DURF2020. Mensen met een beperking hun eigen leven in handen geven, daar gaan we voor!

DURF2020. Mensen met een beperking hun eigen leven in handen geven, daar gaan we voor! DURF2020 Mensen met een beperking hun eigen leven in handen geven, daar gaan we voor! Het Basisondersteuningsbudget Wat is het en wat kan ik ermee? Overzicht workshop Deel 1 (Zorgkas) De Zorgkas vandaag

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Aanpassinspremies van woningen Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Het hierbijgevoegde formulier model B1, in te vullen door de Ontvanger der

Nadere informatie

SCSZ/04/26. Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 4 februari 2004;

SCSZ/04/26. Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 4 februari 2004; SCSZ/04/26 BERAADSLAGING NR 04/005 VAN 20 FEBRUARI 2004 M.B.T. DE MEDEDELINGEN VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN DE ZORGVERZEKERING BERAADSLAGINGEN NR 02/115 VAN

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN Met het oog op uw schadevergoeding, zijn ALLE documenten betreffende uw schade belangrijk.

Nadere informatie

Tegemoetkomingen aan personen met een handicap

Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Barema's vanaf 01.12.2012 SPILINDEX 119,62 (Jaarbedragen in euro) 1. De wet van 27 februari 1987 De wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/115 van 24 maart 2009 393/42 Van toepassing vanaf 1 maart 2009 Modaliteiten waaronder

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen

Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen vzw BRUSSELSE HUISARTSEN KRING Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen 1. Inleiding Uit onderzoek blijkt dat ondanks het invoeren van verschillende drempelverlagende financiële maatregelen,

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijk Werk

Dienst Maatschappelijk Werk Dienst Maatschappelijk Werk Sociale voordelen en tegemoetkomingen D M W v a n h e t V l a a m s & N e u t r a a l Z i e k e n f o n d s A n t w e r p s e s t r a a t 1 4 5 2 5 0 0 L i e r 03-4 9 1 8 6

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kunt als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een tegemoetkoming

Nadere informatie

Opname in het ziekenhuis

Opname in het ziekenhuis Opname in het ziekenhuis Wat je moet weten www.cm.be Uitgave 2014 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Keuze van het ziekenhuis en van je kamer... 3 Aangifte van je arbeidsongeschiktheid... 4 Je ziekenhuisrekening...

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1 Revillpark 1-8000 Brugge - T. 050/45.01.00 - F. 050/45.01.02 - www.lmwvl.be - info@lmwvl.be Naam personeelslid Nummer personeelslid Bur/sec AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1 Verplichte

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/15/014 BERAADSLAGING NR. 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 5 OKTOBER 2010 EN OP 3 FEBRUARI 2015,

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. Organisation - Organisatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. Organisation - Organisatie Organisation - Organisatie Acupunctuur Avantages - Voordelen Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. De Voorzorg Socialistische Mutualiteit van Limburg

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis PC Sint-Amandus Reigerlostraat, 10 8730 Beernem RIZIV 72089219000 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring A.Z. Vesalius - campus Tongeren A.Z. Vesalius - campus Tongeren Hazelereik 51 3700 TONGEREN Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben

Nadere informatie

Derdebetalersregeling

Derdebetalersregeling Derdebetalersregeling www.tarimed.be Praktische informatie 1 Algemene info i.v.m. derdebetalersregeling Per patiënt wordt een getuigschrift van verstrekte hulp opgemaakt. De specifieke derdebetalersprocedures

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Versie 2016 01-01 Alexianen zorggroep Tienen Psychiatrische kliniek Liefdestraat 10, 3300 Tienen alexianentienen@fracarita.org www.alexianentienen.be RIZIV: 72094754 Toelichting bij het document opnameverklaring

Nadere informatie

Nieuwe sociale maatregelen. Adelheid Vanhille 7 november 2013

Nieuwe sociale maatregelen. Adelheid Vanhille 7 november 2013 Nieuwe sociale maatregelen Adelheid Vanhille 7 november 2013 Opbouw Algemeen Waterverkoopreglement Sociale openbare dienstverplichtingen Abnormaal hoog verbruik minnelijke schikking 2 Algemeen waterverkoopreglement

Nadere informatie

STEUNAANVRAAG. Overleden op: / / In leven (*) Militair Lid Federale Politie

STEUNAANVRAAG. Overleden op: / / In leven (*) Militair Lid Federale Politie Fondation Général Baron de Greef Fondation d utilité publique Stichting Generaal Baron de Greef Stichting van openbaar nut STEUNAANVRAAG Belangrijke opmerking: De stichting doet, door het aanbieden van

Nadere informatie

FORUM. De Dialysefaktuur, oorzaak van hoge bloeddruk?

FORUM. De Dialysefaktuur, oorzaak van hoge bloeddruk? De Dialysefaktuur, oorzaak van hoge bloeddruk? Zegres Cathy, sociaal werker, UZ Leuven Verheyden Denise, sociaal werker, Imeldaziekenhuis, Bonheiden De Dialysefaktuur, oorzaak van hoge bloeddruk? Cathy

Nadere informatie