Bedrijfsreglement Van Kempen Koudetechniek B.V. en Van Kempen Service B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsreglement Van Kempen Koudetechniek B.V. en Van Kempen Service B.V."

Transcriptie

1 Bedrijfsreglement Van Kempen Koudetechniek B.V. en Van Kempen Service B.V. Versie 2.0 d.d Inhoud 1. Algemeen en CAO blz Gedragscode blz In- en uitdiensttreding blz Werkvoorschriften blz Beloning en vergoedingen blz Kostenvergoedingen blz Pensioen blz Spaarloon blz Bedrijfsauto / Persone auto blz GSM en laptop blz Werktijden blz Storingsdiensten blz Verlof blz Ziekteverzuimreglement blz Werkkleding blz Veiligheidsmaatregelen blz Internet en reglement blz Studiereglement blz Inkoop goederen via de werkgever blz Personeelsvereniging blz Wijzigingsbeding blz. 31 Bijlagen: 1. Storingsdienstregeling blz. 32 2a. Bruikleenovereenkomst bedrijfsauto blz. 34 2b. Bruikleenovereenkomst personenautoblz Bruikleenovereenkomst GSM blz Ouderschapsverlof blz Kopen/Verkopen ADV-Verlofdagen blz Studie-overeenkomst blz Tijd-voor-tijdregeling blz Bestellijst Bedrijfskleding blz Laptop overeenkomst blz. 50 1

2 Hoofdstuk 1: Algemeen en CAO In het reglement wordt gesproken van werkgever en werknemer. Met werkgever wordt bedoeld Van Kempen Koudetechniek B.V. of Van Kempen Service B.V. Met werknemer wordt bedoeld hij of zij met wie de werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst is aangegaan. Dit bedrijfsreglement geldt voor alle werknemers in dienst van Van Kempen Koudetechniek B.V. of Van Kempen Service B.V. Het reglement, inclusief de overeenkomsten die zijn opgenomen in de bijlagen maken, voor zover van toepassing onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever valt onder de werking van de CAO Metaal en Technische Bedrijfstakken. Voor werknemers die niet onder de CAO vallen, worden CAO-bepalingen zoveel mogelijk gevolgd, op enkele uitzonderingen na. De voorschriften volgens de CAO gelden voor werkgever en voor werknemer. Een aantal belangrijke artikelen in dit reglement is overgenomen uit de CAO. Wijzigingen in de CAO leiden automatisch tot wijziging in het bedrijfsreglement. Na het uitkomen van een nieuwe CAO geeft werkgever een aanvulling op het bedrijfsreglement uit. Geldig vanaf:

3 Hoofdstuk 2: Gedragscode Van Kempen Koudetechniek BV en Van Kempen Service BV: Van Kempen Koudetechniek BV en Van Kempen Service BV, hierna te noemen VKK en VKS: 1. zijn open, eerlijk en betrouwbaar en steunen de waardigheid en goede reputatie op hun vakgebied. Managers hebben een voorbeeldfunctie ten opzichte van hun medewerkers. 2. handelen EERLIJK en VOORZICHTIG en voorkomen álles wat gevaar of schade aan de eigendommen of reputatie van klanten, bedrijven of medewerkers kan veroorzaken. VKK en VKS voorkomen dat door onveilig gedrag anderen in gevaar gebracht worden,. Oneerlijk gedrag, zoals bedrijfsdiefstal, oneigenlijk computergebruik (privé-doeleinden) of inbreuk of misbruik van intellectueel eigendom door het kopiëren van technische specificaties, tekeningen of andere gegevens, wordt niet getolereerd. 3. hebben PROFESSIONELE MANAGERS in houding en gedrag. Ze informeren de medewerkers tijdig over de bedrijfsresultaten en steunen hun medewerkers in eigen verantwoordelijkheid voor zelfontplooiing en verbreding van de technische kennis en vaardigheden. 4. bieden ALLE MEDEWERKERS GELIJKE KANSEN IN EEN GOED WERKKLIMAAT. Er wordt rekening gehouden met werkstress en mentale belasting. Medewerkers worden niet gediscrimineerd naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, etniciteit, geaardheid, geslacht of leeftijd, et cetera. De werksfeer tolereert NOOIT seksuele intimidatie, persoonlijke bevoordeling, pesten of grappen ten koste van anderen. 5. zijn OPEN en OBJECTIEF, voeren technisch onderzoek uit om, op basis van feiten, fouten te kunnen onderkennen en waarderen constructieve kritiek om van fouten te kunnen leren en duurzaam te kunnen verbeteren. 6. streven naar OPTIMALE KLANTTEVREDENHEID en geven gebruikers alle informatie zoals standaards, kwaliteitsnormen en onderhoud- en gebruiksvoorschriften, zodat de klant optimaal veilig, milieu - en onderhoudsvriendelijk, energie efficiënt en duurzaam kan werken met hun producten of installaties. 7. zijn ZEER TERUGHOUDEND bij het aanbieden of ontvangen van gratis diensten of geschenken (hoger dan 100 euro) en houden een scherpe balans tussen vriendendienst en mogelijke beïnvloeding. Dure cadeaus of gratis buitenlandse reizen, golftoernooien, skyboxen, et cetera worden gemeld en besproken. 8. zijn INTEGER en voorkomen elke vorm (of zelfs de schijn) van belangenverstrengeling en maken geen afspraken met marktpartners over prijzen en marktverdeling, 9. zijn MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDE ONDERNEMERS en kiezen altijd voor technische beslissingen die de openbare veiligheid en gezondheid van de maatschappij en het milieu beschermen. VKK en VKS voldoen in ieder geval aan alle wettelijke eisen en verplichtingen. Bij twijfel is er een meldplicht én biedt het management een open oor voor iedereen die mogelijke risico s ziet. 10. staan voor LANGE TERMIJN RELATIES en informeren de afnemers en het publiek eerlijk en objectief over de mogelijkheden, beperkingen of risico s van hun geleverde producten of installaties. 3

4 Hoofdstuk 3: In- en Uitdiensttreding Arbeidsovereenkomst De werkgever verstrekt aan werknemer een schriftelijke bevestiging van zijn aanstelling, waarin ten minste is vermeld : a. naam en woonplaats van partijen; b. plaats waar de arbeid wordt verricht; c. functie van de werknemer; d. datum van indiensttreding; e. naam en tijdstip van diegenen bij werknemer zich de eerste dag dient te melden; f. indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, de duur van de overeenkomst; g. de wekelijkse arbeidsduur waarvoor de overeenkomst is aangegaan; h. het aantal vakantie en Adv dagen, waarop werknemer recht heeft; i. de wettelijke proeftijd; j. de opzegtermijn; k. het salaris per maand; l. deelname aan het bedrijfspensioenfonds; m. de toepasselijkheid van de CAO voor Metaal en Technische Bedrijfstakken n. de toepasselijkheid van het bedrijfsreglement o. geheimhoudingsbeding. De werknemer dient voor of bij aanvang van zijn dienstverband de volgende zaken te verstrekken aan werkgever: a. een ondertekend exemplaar van de arbeidsovereenkomst; b. een ondertekend exemplaar van zijn functie- en taakomschrijving; c. een ingevulde opgave voor de loonheffing; d. een ingevuld formulier met daarop gegevens van Naam, Adres, Woonplaats etc; e. Kopieën van behaalde diploma s; f. Kopie van een geldig identificatiebewijs, met daarop vermeld zijn of haar geboorteplaats (paspoort of Europese identiteitskaart; een rijbewijs is onvoldoende); g. Kopie van het rijbewijs, als de werknemer met een bestelauto/personen auto van de zaak gaat rijden; h. een ondertekend exemplaar van overeenkomsten, die specifiek voor de werknemer gelden. Werkgever verstrekt bij aanvang van het dienstverband aan werknemer een exemplaar van: a. Informatie ISO9001:2000 waarin begrepen het VCA** handboek; b. Het blauwe boekje van Uneto-VNI met daarin alle maatregelen rondom veilig werken. c. Een exemplaar van het bedrijfsreglement; d. Werkvoorschriften Service Airco Koudetechniek - Cellenbouw Alle exemplaren schrijven de regels voor die bij werkgever van toepassing zijn en welke door werknemer moeten worden gevolgd bij de uitvoering van zijn werk. Wettelijke proeftijd De eerst twee maanden van de dienstbetrekking gelden over en weer als wettelijke proeftijd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat sprake is van een kortere proeftijd. Tijdens de proeftijd kunnen beide partijen zonder opgaaf van redenen en zonder opzegtermijn de arbeidsovereenkomst beëindigen. Uitdiensttreding De arbeidsovereenkomst eindigt: a. tijdens de proeftijd door opzegging door één van beide partijen; b. met wederzijds goedvinden; c. na de proeftijd door opzegging met inachtneming van de opzegtermijnen zoals volgens de CAO is voorgeschreven; d. een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op de laatste dag van de overeengekomen periode; e. op grond van een uitspraak van de kantonrechter; f. wegens ontslag op staande voet; 4

5 g. zodra werknemer gebruik maakt van de pensioenregeling; h. zodra werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt; i. bij overlijden van werknemer; Opzegging door de werknemer dient schriftelijk plaats te vinden bij de direct leidinggevende. De opzegtermijn gaat in per het einde van de kalendermaand. De geldende opzegtermijnen zijn vastgelegd in de CAO, tenzij in de individuele arbeidsovereenkomst een ander opzegtermijn is overeengekomen. De opzegtermijn voor de werknemer is één kalendermaand. De opzegtermijn voor de werkgever is bij een dienstverband met een duur van: - minder dan 5 jaren: één kalendermaand - tussen 5 en 10 jaren: twee kalendermaanden - tussen 10 en 15 jaren: drie kalendermaanden - meer dan 15 jaren: vier kalendermaanden Bij anders overeengekomen opzegtermijnen geldt een maximum van zes kalendermaanden als opzegtermijn voor de werknemer, en tenminste het dubbele daarvan voor de werkgever. Werknemer neemt resterende verlofdagen zoveel mogelijk op voor het einde van zijn dienstverband. Niet opgenomen verlofdagen of teveel opgenomen verlofdagen worden met de laatste salarisbetaling verrekend. Werknemer is gehouden de specifieke bepalingen na te komen die in overeenkomsten zijn afgesproken (bijvoorbeeld Auto, GSM, Studie). Werknemer dient in bruikleen gekregen gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschap e.d. op de laatste werkdag bij werkgever in te leveren. 5

6 Hoofdstuk 4: Werkvoorschriften Ordevoorschriften: Betreden en verlaten van het bedrijf. Het betreden en verlaten van het bedrijf dient ordentelijk te verlopen. Werknemers in de binnendienst (fabriek) krijgen een afsluitbaar kluisje toegewezen voor het opbergen van persoonlijke spullen. De werknemer die een sleutel heeft en als eerste het pand binnen gaat schakelt met zijn persoonlijke code de alarminstallatie uit. De werknemer die als laatste het pand verlaat zorgt ervoor dat de lichten en machines uit zijn, het alarm is ingeschakeld en alle panden en hekken gesloten zijn. Na uur doet ieder die het pand verlaat de voordeur direct op slot ter voorkoming van insluiping. Te laat komen of te vroeg weggaan Werkgever is gerechtigd na twee waarschuwingen over het zich niet houden aan de werktijden, de verloren tijd op het salaris van de werknemer in te houden. Urenverantwoording Werknemer is verplicht om elke dag zijn verrichte werkzaamheden van die dag gespecificeerd op de weekstaat c.q. weekkaart in te vullen. De weekstaat of weekkaart moet iedere maandag om 7.30 uur ingeleverd zijn bij zijn eerstverantwoordelijke, die deze getekend voor accoord inlevert op de administratie. Ziek- en herstelmeldingen Een uitgebreide beschrijving van de regels rondom ziekteverzuim is opgenomen in hoofdstuk 14 van het bedrijfsreglement. Representatie Werknemer dient zich representatief te verzorgen en te gedragen. Dit geldt met name voor kleding en haardracht en taalgebruik. Vertrouwenspersoon Voor vertrouwelijke zaken die een medewerker kenbaar wil maken, doch niet direct bij zijn leidinggevende of directie, is een vertrouwenspersoon aangesteld. De naam van de vertrouwenspersoon wordt in de nieuwsbrief bekendgemaakt. Alcohol en drugs Het is de werknemer ten strengste verboden tijdens werktijden drugs en/of alcohol tot zich te nemen of hiervan tijdens werktijden onder invloed te zijn. Overtreding van deze regel is reden voor ontslag op staande voet. Tijdens bedrijfsborrels is het werknemer toegestaan met mate aangeboden alcohol te nuttigen. Werknemer is echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een veilige en wettelijk toegestane deelname aan het verkeer na het nuttigen van de alcoholische versnaperingen. Roken Roken is niet toegestaan binnen het bedrijfspand van werkgever. Voor buitendienstmedewerkers gelden de regels van het bedrijf waar ze op dat moment aan het werk zijn. Er is geen aparte rookpauze tijdens werktijden. Medicijnen De werknemer die op doktersadvies medicijnen tot zich moet nemen, die belemmerend kunnen zijn voor de uitvoering van zijn werkzaamheden, dient de werkgever hiervan op de hoogte te stellen. Werkgever beslist in overleg met werknemer en Arbodienst over te nemen maatregelen. Opruimen en schoonhouden Elke werknemer is verplicht zijn werkplek dagelijks na werktijd op te ruimen en schoon te houden. Er mogen geen documenten op het bureaublad achterblijven buiten werktijden. 6

7 Officiële waarschuwing Bij overtreding van een bepaling kan werkgever een officiële waarschuwing aan werknemer uitreiken. De waarschuwing wordt meegewogen tijdens het functioneringsgesprek. Afhankelijk van het aantal waarschuwingen en de ernst kan de werkgever verdere maatregelen nemen. Hoofdstuk 5: Beloning en vergoedingen Voor iedere functie is een loonschaal opgesteld. De loonschaal kent een maximum brutosalaris, wat in die betrokken functie bereikbaar is. Schaalverhogingen worden jaarlijks toegekend in januari. De leidinggevende of directie kan beslissen een extra schaalverhoging toe te kennen of juist geen schaalverhoging toe te kennen. Bij salarisverhogingen uit hoofde van de CAO wordt het aanvangssalaris van een salarisschaal met de CAO-verhoging aangepast. De bedragen van de schaalverhogingen blijven gelijk. Werknemer heeft recht op inzicht in de loonschaal van zijn eigen functie en in die van de functie die daarop volgt. Bonusregeling Werknemer heeft recht op een bruto-bonus, die op basis van de winst wordt bepaald. De uitkomst is een percentage, dat vermenigvuldigd wordt met het brutomaandsalaris van de maand december van het jaar waarover de bonus wordt bepaald. De uitkomst hiervan is het bruto-bonus bedrag waar de werknemer recht op heeft. Opbouw Winst in % van de omzet bonus 0-2 % 0% 2-3 % 40% 3-4 % 60% 4-5 % 80% > 5 % 100% De bonus wordt jaarlijks berekend over een heel kalenderjaar. In de loop van het nieuwe jaar worden de uitkomsten van de criteria vastgesteld. De winstcijfers betreft het EBIT (Earnings Before Interest & Taxes) van Van Kempen Koudetechniek B.V. en Van Kempen Service B.V. gezamenlijk. Onderlinge transacties tellen niet mee. De werkgever informeert de werknemer over de hoogte van de bonus door middel van de nieuwsbrief. De bonus wordt in de regel uitgekeerd in de maand juli volgend op het jaar van berekening. Voorwaarde voor de uitkering is dat de werknemer in de maand van uitbetaling in dienst is van de werkgever. Werknemers, die in de loop van een jaar in dienst getreden zijn, hebben recht op een bonus naar rato van de duur van het dienstverband. Werkgever behoudt zich het recht voor de bonus niet uit te keren, wanneer de resultaten van het jaar waarin de bonus wordt betaald, het niet toelaten dat betaling plaatsvindt. Zulks ter beoordeling van de directie. Diplomavergoedingen Werknemers, die in het bezit zijn van een diploma dat van groot belang is voor werkgever, ontvangen maandelijks een (bruto-)diplomatoeslag. Zolang het diploma zijn geldigheid bezit ontvangt de werknemer de vergoeding. Werkgever beoordeelt het belang van een diploma. 7

8 Indien een diploma door wettelijke voorschriften haar waarde verliest, eindigt de diplomavergoeding. Overwerk Werkgever vergoedt overwerk volgens de richtlijnen van de CAO. De CAO spreekt van vergoedingen als percentage van het bruto-maandsalaris. In begrijpelijker taal spreken we van percentages van het uurloon. De overwerkvergoeding, die betaald wordt, is echter precies volgens CAO. CAO: % van het maandloon Is gelijk aan % van het uurloon: In het spraakgebruik hebben we het over: 1. 0,78 % 129,4 % 125,0 % 2. 0,89 % 147,7 % 150,0 % 3. 1,12 % 185,9 % 200,0 % 4. 0,607 % 100,0 % 100,0 % % overwerk wordt betaald: voor de eerste twee overuren direct voor/na de normale werktijd % overwerk wordt betaald voor de uren die direct volgen op 125% uren. 150% overwerk wordt betaald voor uren gewerkt en gereisd op zaterdag. 150% overwerk wordt betaald wanneer de uren niet direct aansluiten op de normale werkdag. Onder niet direct aansluiten wordt verstaan ten minste een uur, waarop niet is gewerkt of gereisd % overwerk wordt betaald op zon- en feestdagen. De overwerkvergoeding voor parttimers die overwerk verrichten tijdens de normale werktijden bedraagt 100% van het uurloon. Werkgever is geen vergoeding verschuldigd voor overwerk dat wordt verricht aansluitend aan de dagelijkse werktijd, wanneer sprake is van een normale afsluiting van de dagelijkse werkzaamheden, zich incidenteel voordoet en niet langer duurt dan een half uur. Werknemers in kantoorfuncties die een bruto maandsalaris hebben van of hoger, ontvangen geen overwerkvergoeding. Vergoeding voor overwerk wordt geacht begrepen te zijn in het bruto-maandsalaris. Dit grensbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie of vergelijkbare index, zoals door het CBS is bekendgemaakt. Uitbetaling van overwerk geschiedt in geld, tenzij werknemer gebruik maakt van de tijd-voortijd regeling. De tijd-voor-tijd regeling houdt in dat maximaal 80 overuren per jaar kunnen worden omgezet in verlofuren. In Bijlage 7 is dit nader uitgewerkt. Toolboxmeeting einde van de dag Dit is werktijd conform CAO regels. Een eventuele borrel daarna geldt als eigen tijd. 24 uurs regel kantoormedewerkers Kantoormedewerkers, die geen recht hebben op uitbetaling van overwerk, hebben recht op maximaal 24 uur overwerk in de vorm van tijd-voor-tijd onder de volgende voorwaarde dat ten minste 2 uur achtereen is overgewerkt. De leidinggevende dient vooraf toestemming te hebben verleend voor het maken van verrekenbaar overwerk. Wanneer binnen een tijdsbestek van een kalenderweek minstens 2 uur achtereen is overgewerkt is dit als eerste verrekenbaar met opgenomen verlofuren in deze week. Is er geen verlof verrekenbaar dan wordt het overwerk volgens de tijd-voor-tijd regeling verwerkt tot een maximum van 24 uur per jaar. Reisuren De buitendienstmedewerkers ontvangen een reisuren vergoeding voor de reistijd gemeten vanaf hun woning. Hierbij geldt als uitgangspunt dat als werkplek wordt gezien de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Het eerste kwartier reistijd is altijd voor eigen 8

9 rekening. Het laatste kwartier reistijd aan het einde van de dag is eveneens voor eigen rekening. Ook als eerst in Tiel materialen worden geladen, geldt dat een kwartier reistijd voor eigen rekening is. De vergoeding van de reisuren geschiedt tegen 100% van het uurloon van de werknemer. De vergoeding is gebaseerd op de CAO. Reisuren tijdens storingsdiensten op doordeweekse dagen worden vergoed tegen 100%, ongeacht het tijdstip waarop wordt gereisd. Reisuren tijdens storingsdiensten op zaterdag worden vergoed tegen 150%, reisuren op zon-en feestdagen worden vergoed tegen 200%. Voor reisuren die vallen binnen de normale werktijd geldt geen kwartier eigen tijd. Vergoeding vindt plaats op basis van de ingediende weekstaat, waarbij gegevens van het navigatiesysteem ter controle worden gebruikt. Misbruik wordt gecorrigeerd, zulks ter beoordeling aan de directie. Reisuren naar kantoor of werkplaats vallen onder dezelfde regeling als hiervoor uiteen is gezet. Indien buitendienstmedewerkers langere periode op kantoor of in de fabriek werken, dan vindt geen reistijdvergoeding plaats. Voorbeelden: een week werken in de fabriek bij leegloop in de buitendienst, of arbeidstherapeutisch werken tijdens ziekte in bijvoorbeeld het magazijn. Kantoor- en fabrieksmedewerkers ontvangen geen reistijdvergoeding voor woonwerkverkeer. Kantoormedewerkers, die geen recht hebben op overwerkvergoeding hebben eveneens geen recht op reisurenvergoeding. Storingsdienstvergoeding Werknemers van de service zijn verplicht mee te draaien in het storingsdienstrooster. Dit geldt voor werknemers met voldoende kwalificaties. De planning van de storingsdiensten wordt opgesteld en verstrekt door de serviceplanners. Het storingsdienstreglement is opgenomen in Bijlage 1. Vergoedingen: De tijd die men bezig is met de telefonische ondersteuning en of afhandeling is begrepen in de vaste vergoeding. Wanneer men fysiek in actie komt, dus op weg gaat, dan wel via een modem of internet verbinding maakt om de storing op te lossen worden deze uren conform de arbeidsovereenkomst en of CAO vergoed. Voor de vergoeding van de reistijd en km gaan we uit van het huisadres als vertrekpunt. Voor reistijd tijdens storingsdiensten geldt geen eigen tijd. De gewerkte uren moeten via een servicebon en de weekstaat worden verantwoord. Voor de verschillende storingsdiensten zijn de volgende bruto vergoedingen van toepassing: De vergoeding voor een X storingsdienst ( 7 dagen ) is : 175,00 bruto De vergoeding voor een A storingsdienst ( 7 dagen ) is : 70,00 bruto De vergoeding van kantoordienst per maand is : 83,00 bruto De kantoorvergoeding is afhankelijk van het aantal personen dat meedraait in de storingsdienst. 9

10 Hoofdstuk 6: Kostenvergoedingen 1. Vergoeding Woon-werkverkeer 2. Vergoeding Zakelijke kilometers en schadevergoeding 3. Daggeldvergoeding 4. Overnachtingvergoeding 5. Weekendvergoeding 6. Dinerkosten 7. Kosten telefoon 8. Kosten tol 9. Kosten bril 1. Vergoeding Woon-werkverkeer. De vergoeding voor woon-werkverkeer is gebaseerd op de bedragen die fiscaal belastingvrij zijn toegestaan. Onder woon-werkverkeer wordt verstaan de afstand van het woonadres van de werknemer tot aan de Spoorstraat 14 te Tiel, of wanneer de werknemer meerijdt met een collega, de opstapplaats tot een maximum van 50 kilometer enkele reis. De afstand voor woon-werkverkeer wordt gemeten door uit te gaan van de meest gebruikelijke weg. Ingeval onduidelijkheid beslist werkgever. De vergoeding bedraagt 0,19 per kilometer. Er wordt alleen woon-werkverkeer betaald bij aanwezigheid op kantoor. Er vindt bij afwezigheid geen vergoeding plaats. Werknemers in de buitendienst, die normaliter plegen te reizen met een bestelbus van de zaak ontvangen geen vergoeding voor woon-werkverkeer, wanneer werknemer op eigen verzoek verlof heeft genomen en later begint, of eerder naar huis gaat en de rit maakt met de eigen auto in verband met de afwijkende tijden. Dit geldt niet voor apart reizen als gevolg van doktersbezoek. 2. Vergoeding zakelijke kilometers De vergoeding voor zakelijke kilometers bedraagt 0,31 per kilometer. De vergoeding is gesplitst in een nettobedrag van 0,19 per kilometer en een bruto deel van 0,12 per kilometer. Werknemer dient zijn auto ten minste WA te verzekeren. Inkomensderving als gevolg van letselschade na een ongeluk tijdens een zakelijke rit is door werkgever verzekerd in haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Materiële schade ten laste van de werknemer, die is ontstaan tijdens een zakelijke rit wordt vergoed tot een maximum van 2.500,--. Onder materiële schade wordt verstaan terugval in no-claim korting als gevolg van het ongeval, of schade aan de auto wanneer sprake is van niet verzekerde schade aan de auto, ten gevolge van het ongeval. Er is bij de bepaling van het te vergoeden schadebedrag uitgegaan dat in de totale kilometervergoeding een component van 0,04 per kilometer is opgenomen voor een all-risk verzekeringspremie. Bij de bepaling van het maximum uit te keren schadebedrag is uitgegaan van een gemiddelde no-claim teruggang voor een all-risk verzekering van een gemiddelde personenauto. Indien een auto slechts WA verzekerd is wordt niet verhaalbare schade aan de auto vergoed samen met de eventuele terugval in no-claim. Beide posten samen tot het maximumbedrag van Er is tevens van uitgegaan dat de werknemer die zijn auto ter beschikking stelt voor zakelijke ritten ten behoeve van de werkgever, in privé eveneens gebruik maakt van de auto. Medewerkers die zakelijke kilometers rijden, mogen de werkgever verzoeken een bedrijfsauto voor deze rit ter beschikking te stellen. 10

11 3. Daggeldvergoeding Werknemer in de buitendienst heeft recht op een daggeldvergoeding van 4,00 netto per werkdag. Kantoormedewerkers ontvangen 2,-- of 4,-- daggeldvergoeding, afhankelijk van de werkelijke tijd, dat ze buiten kantoor werkzaam zijn. Op verzoek van de werkgever dient de werknemer de vergoeding te verantwoorden door gespecificeerde nota s te overhandigen gedurende een bepaalde periode. 4. Overnachtingvergoeding Werknemer heeft recht op een bruto vergoeding van 50,-- per overnachting indien werknemer moet overnachten voor het werk maar in weekeinde thuis kan zijn. De vergoeding geldt per overnachting. De daggeldvergoeding komt te vervallen. 5. Weekendvergoeding Werknemer heeft recht op een bruto vergoeding van 70,-- per overnachting indien werknemer één of meerdere overnachtingen voor het werk heeft gehad in het weekend. Hier wordt onder verstaan de nacht van vrijdag op zaterdag, van zaterdag op zondag of van zondag op maandag. De daggeldvergoeding komt te vervallen. 6. Dinerkosten De werknemer die langer dan 2 uur overwerkt, aansluitend op de normale werkdag, mag dinerkosten declareren voor een bedrag van maximaal 20,--. De declaratie moet voorzien zijn van een bon. De werknemer die vanwege het werk overnacht mag dinerkosten declareren voor een maximumbedrag van 30,-- waarin begrepen maximaal 3 consumpties voor de avond. 7. Kosten telefoon Voor werknemers aan wie een GSM ter beschikking is gesteld gelden de regels zoals deze zijn opgenomen in Bijlage 3 van dit reglement. 8. Kosten tol / pont Werkgever vergoedt tol-en pont gelden, die werknemer noodzakelijk voor het werk heeft moeten maken tegen inlevering van bonnetjes. 9. Kosten bril Werkgever vergoedt de kosten van brillenglazen, mits deze aantoonbaar door het werk zijn versleten. Algemeen: bij ziekte langer dan een maand worden kostenvergoedingen niet meer verstrekt. De werkgever is gerechtigd kostenvergoedingen aan te passen of te beëindigen uit welke hoofde dan ook, zowel geldend voor alle werknemers als in individuele gevallen. 11

12 Hoofdstuk 7: Pensioen Werkgever is verplicht aangesloten bij het Pensioenfonds Metaal en Techniek. Werknemers zijn daarom ook verplicht aangesloten bij het Pensioenfonds Metaal en Techniek. MnServices verzorgt de uitvoering van de pensioenregels. Uitgebreide informatie over de pensioenregels is te vinden op en op Werkgever is verantwoordelijk voor de tijdige afdracht van de juiste premies aan het pensioenfonds. Werkgever is niet verantwoordelijk voor de hoogte van het (te bereiken) pensioen. In kort bestek volgen hierna de Pensioenonderwerpen die voor werknemers gelden. 1. Ouderdomspensioen Iedere werknemer is verplicht deelnemer aan het pensioenfonds. Het pensioenfonds is erop gericht pensioen te verstrekken aan oud-werknemers uit de metaalsector van 65 jaar of ouder. Het opbouw van het pensioen is gebaseerd op het middelloonsysteem. Het gemiddelde loon tot en met 65 jaar is de basis voor een pensioenuitkering. De pensioenuitkering bedraagt 70% van het gemiddelde loon, verminderd met de AOW franchise. De verschuldigde pensioenpremies worden betaald door de werkgever. Op het salaris wordt het werknemersdeel ingehouden volgens de voorschriften van het pensioenfonds en de CAO. Per 1 januari 2006 heeft werknemer de keuze de pensioendatum eerder te laten ingaan dan op 65 jarige leeftijd, doch op zijn vroegst op 60 jarige leeftijd. Vanaf 62 jaar is er onder voorwaarden de mogelijkheid gebruik te maken van de overgangsregeling, waarbij een pensioenuitkering geldt van 87,5% van het gemiddeld salaris tot 65 jaar en daarna 70% van het gemiddeld salaris. 2. Nabestaandenpensioen Het nabestaandenpensioen is gebaseerd op 70 procent van het jaarlijkse ouderdomspensioen. Het pensioen gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de werknemer overlijdt en wordt uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand waarin de nabestaande overlijdt. De premie van het nabestaandenpensioen is opgenomen in het ouderdomspensioen. 3. Aanvulling WIA/WGA-verzekering De WIA / WGA is een werknemersverzekering, die zorgt voor inkomen bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan 2 jaar). Via de aanvulling WIA / WGA-verzekering bedraagt de totale uitkering uit hoofde van de WAO 70% van het laatstverdiend inkomen. De verschuldigde premies worden betaald door de werkgever. Op het salaris wordt het werknemersdeel ingehouden volgens de voorschriften van het pensioenfonds en de CAO. De volledige informatie is te vinden op Vrijwillige deelname is mogelijk aan de volgende pensioenproducten: 1. Pensioensparen Bij pensioensparen spaart een werknemer door betalingen via de werkgever voor extra pensioen. Dit extra pensioen kan gebruikt worden om eerder te stoppen met werken of om eventuele pensioentekorten aan te vullen. Het gespaarde bedrag wordt periodiek aangepast met het beleggingsrendement dat door het pensioenfonds behaald is. 12

13 Ook hier geldt: bezoek de website voor uitgebreide informatie of informeer bij de werkgever voor de mogelijkheden. 2. ANW-verzekering ANW staat voor Algemene Nabestaanden Wet Het ANW Pensioen is een overlijdensverzekering om de nadelige gevolgen van de invoering van de Algemene Nabestaandenwet op te vangen. Er gelden geen gezondheidswaarborgen voor deelname aan het ANW Pensioen. De ANW is een overheidsregeling, die nabestaanden jonger dan 65 jaar van een uitkering voorziet, als de partner overlijdt. De aanvulling is via MnServices te verzekeren. 3. Herschikking Het pensioenfonds geeft de mogelijkheid opgebouwde rechten anders te gebruiken. De opgebouwde rechten kunnen voor andere pensioendoeleinden worden gebruikt. Afhankelijk van iemands persoonlijke wensen en omstandigheden is een zo optimaal mogelijk pensioenpakket samen te stellen. Herschikken kan op het moment van uittreden. 13

14 Hoofdstuk 8: Spaarloon / Levensloopregeling Iedere werknemer met een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd is gerechtigd deel te nemen aan de spaarloonregeling of aan de levensloop regeling met ingang van een nieuw kalenderjaar. Bij indiensttreding na 1 januari van enig jaar is in dat betrokken jaar van overheidswege geen deelname mogelijk. Spaarloon. De spaarloonregeling houdt in dat er op een geblokkeerde spaarrekening geld wordt gestort. De bankrekening staat op naam van werknemer. Het gestorte bedrag wordt bruto ingehouden op het salaris. Het spaarsaldo is geblokkeerd en komt pas na 4 kalenderjaren vrij ter beschikking. Het grote voordeel zit er in dat een bruto deel van het salaris na verloop van tijd netto ter beschikking komt. Werkgever heeft een overeenkomst met de Rabobank. Alle spaarloonbankrekeningen lopen via de Rabobank. Opnames van de geblokkeerde spaarloonrekeningen zijn onder voorwaarden mogelijk: 1. in verband met de aankoop van een eigen woning 2. premies voor kapitaalverzekeringen (Let op: niet als de verzekering is gekoppeld aan de hypotheek voor de eigen woning) 3. onbetaald verlof 4. Kinderopvang 5. studiekosten De Rabobank staat een deblokkering voortijdige opname alleen toe na schriftelijke toestemming van de werkgever. Hiertoe zijn formulieren beschikbaar op de administratie. De spaarloonregeling is gebaseerd op fiscale wetgeving. Een wijziging in de wetgeving leidt automatisch tot een wijziging in de regeling. De werkgever compenseert geen netto achteruitgang als gevolg van wetswijzigingen. Bij uitdiensttreding geldt dezelfde procedure. Na 4 jaar is de laatste inleg vrij besteedbaar. Eerder gewenste deblokkering kan slechts bij de administratie worden aangevraagd. Levensloop De levensloopregeling is een spaarregeling waarbij maximaal 12% van het loon ingehouden wordt. Het maximumbedrag dat in de loop van de tijd gespaard mag worden is 210% van het salaris over het voorgaande jaar. De levensloopregeling gaat niet samen met de spaarloonregeling. De levensloopregeling is bedoeld om een regeling te treffen die het mogelijk maakt een bepaalde periode van verlof op te nemen en deze d.m.v. een uitkering uit de levensloop te financieren. B.v. ouderschapsverlof, vervroegd pensioen of een sabbatical jaar. Een opname uit de levensloopspaarrekening vormt belast loon, waarbij rekening wordt gehouden met een korting. 14

15 Hoofdstuk 9: Bedrijfsauto / Personenauto Buitendienstmedewerkers (voormannen, 1 e servicetechnici en service-engineers) rijden met een bestelbus van de zaak. De bestelbus is gekoppeld aan de functie. Kantoormedewerkers hebben recht op een bedrijfsauto van de zaak als zij uit hoofde van hun functie meer zakelijke kilometers rijden dan per jaar. Voor het gebruik van de bestelbus is in Bijlage 2a de Bruikleenovereenkomst Bestelbus opgenomen. Voor het gebruik van de personenauto is in Bijlage 2b de Bruikleenovereenkomst Personenauto opgenomen. Niet ingevulde variabelen worden individueel met de werknemer afgesproken. 15

16 Hoofdstuk 10: GSM en Laptop Werkgever is bevoegd tot het verstrekken van een GSM-toestel in verband met noodzakelijke communicatiemogelijkheden met de betrokken werknemer. In Bijlage 3 zijn de voorwaarden omschreven. Werkgever kan bepalen of werknemer voor de uitoefening van zijn functie een laptop ter beschikking krijgt. De bepalingen hieromtrent zijn opgenomen in Bijlage 9. 16

17 Hoofdstuk 11: Werktijden De werknemer is verplicht zich te houden aan de voorgeschreven werktijden: Uitgangspunt zijn werktijden van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot uur. De werktijden gelden voor de plaats waar wordt gewerkt. Afwijkingen op de tijden zijn alleen toegestaan na goedkeuring van de leidinggevende. Pauzes: Voor kantoormedewerkers: uur tot uur uur tot uur Voor fabrieks- en magazijnmedewerkers: uur tot uur uur tot uur Voor medewerkers in de buitendienst: uur tot uur uur tot uur Uitzonderingen op de werktijden zijn slechts mogelijk na overleg en met toestemming van de werkgever. Kantoormedewerkers hebben de mogelijkheid eerder of later te beginnen, tussen 7.15 uur en 8.30 uur. De werktijd is vervolgens altijd 8 uur per dag. Er is geen mogelijkheid tot verrekening van meer- of minder gewerkte uren met andere dagen. 17

18 Hoofdstuk 12: Storingsdiensten Buitendienst: Service-technici van Van Kempen Service B.V. zijn verplicht om op verzoek van werkgever storingsdiensten te draaien. Werknemers in de functie van trouble shooter, service-engineer of 1 e servicemonteur draaien mee in de storingsdiensten X en A of R. Werknemers in de functie van 2 e Servicetechnicus draaien mee in de storingsdiensten A of R. Werkgever kan hierop uitzonderingen maken. De regels die bij het draaien van storingsdiensten gelden zijn opgenomen in Bijlage 1. De financiële vergoeding bedraagt 175,-- bruto per storingsdienst X en een vergoeding van 70,-- bruto per storingsdienst A. Bij iedere storingsdienst X of A hoort een storingsdienst R. De storingsdienst R is in vermelde vergoedingen begrepen. Kantoormedewerkers: De technisch geschoolde kantoormedewerkers van Van Kempen Service B.V. zijn verplicht om storingsdiensten Kantoor te draaien. De financiële vergoeding voor het draaien van storingsdiensten is afhankelijk van het aantal medewerkers dat hieraan deelneemt. Uitgaande van 5 personen bedraagt de vergoeding 83,-- bruto per maand. De regels die bij het draaien van storingsdiensten gelden zijn opgenomen in Bijlage 1. Werkgever verstrekt jaarlijkse een planning van de storingsdiensten. 18

19 Hoofdstuk 13: Verlof De werknemer met een full-time dienstbetrekking heeft recht op 200 uren (25 dagen) vakantie per jaar met behoud van loon. Werknemers met een part-time dienstverband naar rato. Verlofdagen en vakantieperiodes worden door de werkgever vastgesteld, na overleg met de werknemer. Voor zover mogelijk wordt met wensen van werknemers rekening gehouden. Als uitgangspunt geldt dat een aaneengesloten vakantie maximaal drie weken mag duren. Eens per 4 jaar is dit maximaal 4 weken aaneengesloten. Saldo verlofdagen aan het eind van kalenderjaar. Het is werknemer toegestaan een overschot aan verlofdagen mee te nemen naar het volgend jaar tot ten hoogste 10 verlofdagen. Werkgever heeft het recht een tekort aan verlofdagen per einde van het jaar in de volgende maand januari met het salaris te verrekenen. Als basis voor een verrekening geldt het aantal verlofuren vermenigvuldigd met het normale bruto-uurloon van werknemer over de maand december. Werkgever is gerechtigd ten hoogste 4 dagen per kalenderjaar aan te wijzen als verplichte snipperdag. Opbouw vakantierechten tijdens arbeidsongeschiktheid: Bij volledige arbeidsongeschiktheid: vakantiedagen worden slechts opgebouwd over de laatste 6 maanden voorafgaand aan de hersteldatum. Periodes van niet werken wegens arbeidsongeschiktheid worden samengeteld, wanneer er sprake is van onderbrekingen van minder dan een maand. Opbouw van vakantiedagen tijdens perioden van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of in het kader van arbeidstherapie: Vakantieaanspraken worden opgebouwd over de gewerkte uren. Niet-werken tijdens perioden van arbeidstherapie wordt gezien als verlof. Dit geldt niet als sprake is van (nieuwe) arbeidsongeschiktheid. De arbeidsongeschiktheid moet door de ARBO-arts zijn vastgesteld. ADV (Arbeidsduurvermindering)-dagen: De werknemer met een full-time dienstbetrekking heeft recht op 104 uren (13 dagen) ADV per jaar met behoud van loon. Werknemers met een part-time dienstverband naar rato. ADV tijdens ziekte: ziek tijdens een ingeroosterde ADVdag: recht op deze ADV-dag vervalt. Bij langdurige ziekte vervallen op jaarbasis1,5 ADV-dag niet. Dit geldt ook als een werknemer ADV dagen heeft verkocht in ruil voor geld. Een vervallen ADV-dag wordt dan verrekend in tijd. Kantoormedewerkers met een salaris boven bruto per maand. hebben recht op 5 ADV dagen in plaats van 13. Een saldo aan ADV-dagen aan het eind van een kalenderjaar wordt omgezet in gewone verlofdagen. Doktersbezoek. De tijd die de werknemer nodig heeft voor bezoek aan tandarts, dokter of andere medische specialist wordt door werkgever vergoed tot maximaal 8 uur per kalenderjaar. Onder de benodigde tijd wordt eveneens verstaan de reistijd die nodig is voor het bezoek. Meer dan 8 uur doktersbezoek etc. per jaar wordt volgens de voorschriften van de CAO in mindering gebracht op het verloftegoed van de werknemer. 19

20 Vakantiedagen kopen of ADV-dagen verkopen. Kopen van extra dagen: Er kunnen op jaarbasis 7 vakantiedagen (56 uur) extra worden gekocht. Er wordt dus extra vrije tijd verkregen, waarvoor een bruto-bedrag aan de werkgever wordt betaald. De bruto-waarde wordt berekend op basis van het huidige salaris. Verrekening vindt plaats door inhouding van een vast bedrag per maand. Dit bedrag wordt als aparte regel op de loonstrook vermeld. Het bruto-maandsalaris blijft daardoor intact. De extra dagen blijken uit het verlofoverzicht, dat periodiek bij de loonstrook wordt verstrekt. Gevolgen: - lagere basis voor eventuele uitkeringen via het Gak - pensioengrondslag blijft op basis van het huidige salaris in tact. Verkopen van ADV dagen Er kunnen maximaal 8 ADV-dagen (64 uur) worden verkocht. Ofwel minder ADV-dagen per jaar, waarvoor een bruto-vergoeding wordt verstrekt. De bruto-waarde wordt berekend op basis van het huidige salaris. Verrekening vindt plaats door uitbetaling van een vast bedrag per maand. Dit bedrag wordt als aparte regel op de loonstrook vermeld. Het bruto-maandsalaris blijft daardoor intact. Gevolgen: - hogere basis voor eventuele uitkeringen via het Gak - pensioengrondslag blijft op basis van het huidige salaris in tact. Praktisch: om wildgroei te voorkomen houden we het bij precies 7 dagen kopen of precies 8 dagen verkopen. Dus niet 1 dag of 5,25 dag etc. Part-timers: berekening geldt naar rato en afgerond op hele dagen. Invulformulier is bijgevoegd. Een koop cq. verkoop wordt automatisch verlengd naar een volgend jaar, tenzij bij het functioneringsgesprek aangegeven wordt dat er een andere keuze is gemaakt. Het basissalaris blijft intact. Overuren en reisuren worden tegen precies dezelfde bedragen als voorheen berekend. Wie dagen wil kopen of verkopen kan het formulier invullen dat als Bijlage 5 is bijgevoegd. Bijzonder verlof: Bijzonder verlof geldt als zodanig wanneer de werknemer binnen de dagelijkse werktijd noodzakelijk moet verzuimen. Bijzonder verlof wordt niet afgeschreven van het verloftegoed. a. 4 dagen bijzonder verlof aaneengesloten worden verstrekt bij overlijden van de levenspartner of inwonend kind; b. 3 dagen bij bevalling van de levenspartner (1 dag bijzonder verlof, 2 dagen wettelijk kraamverlof); c. 2 dagen aaneengesloten bij huwelijk of geregistreerd partnerschap van de werknemer; d. 1 dag bij: - huwelijk van een ouder van werknemer of levenspartner, kind, kleinkind, broer, zuster van werknemer of levenspartner; - overlijden van een ouder van werknemer of levenspartner, niet-inwonend kind, broer of zuster; - bijwonen van begrafenis of crematie van een ouder van werknemer of levenspartner, niet-inwonend kind, broer of zuster; 20

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl Versie juli 2017 1 Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

REGLEMENT TIJDSPAARREGELING In de Metaal en Technische Bedrijfstakken

REGLEMENT TIJDSPAARREGELING In de Metaal en Technische Bedrijfstakken REGLEMENT TIJDSPAARREGELING In de Metaal en Technische Bedrijfstakken INHOUDSOPGAVE 1. DEFINITIES...3 2. ALGEMENE BEPALINGEN...5 3. INLEG TIJDSPAARREKENING...6 4. VERLOF...8 5. UITKERINGEN... 9 6. BEËINDIGING

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

[naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen werkgever ;

[naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen werkgever ; Voorbeeldovereenkomst ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD Ondergetekenden: [naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te.

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te. Reglementnummer: Pagina 1 van 6 Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: Werkgever: gevestigd te. Deelnemer: Partner/Echtgenoot: Spaarloon: Bank: de werknemer, die deelneemt

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Ziekmelding en Verzuimprotocol.

Ziekmelding en Verzuimprotocol. Ziekmelding en Verzuimprotocol. Het verzuimbeleid van VDVI is er op gericht om medewerkers zo snel mogelijk in het arbeidsproces terug te laten keren, waarbij met bijvoorbeeld aangepast werk gestreefd

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01) 01-02-12 Verzuimvoorschrift blz. 1 van 7 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH manager DATUM Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Colofon Uitgave Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7 www.accord.nl Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Welkom bij Accord Payroll Services 3 Inschrijfprocedure 3 Goed voorbereid aan het werk 4 Uitleg fasensysteem 4 De ABU CAO 5 Urendeclaraties

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Ten opzichte van de tekst van de nog vigerende CAO, die een looptijd had tot 1 januari 2012, worden de volgende tekstwijzigingen aangepast: Looptijd

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Cafetariasysteem Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, juli 2013 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 CAFETARIASYSTEEM... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN... 3 2.1

Nadere informatie

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011.

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011. verlof en cao Salonhub biedt werkgevers gereedschap om op eenvoudige wijze de verlofkaart van medewerkers bij te werken. Het bijwerken van de verlofkaart gebeurt vrijwel geheel automatisch op basis van

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Checklist arbeidsovereenkomst

Checklist arbeidsovereenkomst Checklist arbeidsovereenkomst Momenteel is er geen cao horeca. Dit betekent dat jij en je werkgever zelf afspraken kunnen maken over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is daarbij wel gebonden

Nadere informatie

Levensloopverzekering

Levensloopverzekering Levensloopregeling Door de veranderde wetgeving is geen nieuwe deelname aan de levensloopregeling, vanaf 1 januari 2012, meer mogelijk. Deelname onder de oude voorwaarde, totdat de AOW gerechtigde leeftijd

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk)

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen.

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. HOOFDSTUK 11 Spaarloonregeling Doel Artikel 1 Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. Deelneming

Nadere informatie

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat Onbetaald verlof Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt

Nadere informatie

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: De collectieve arbeidsovereenkomst van Stichting SROL 2. Werkgever: Stichting SROL 3. Werknemer:

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Inleiding Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto salaris te

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

DE JURIDISCHE ASPECTEN

DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELS- BELEID IN DE FOTO- VAKHANDEL DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELSBELEID IN DE FOTOVAKHANDEL De SNF geeft met deze brochure informatie aan de leden m.b.t. een aantal aspecten van het personeelsbeleid.

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Ingevolge de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ) behoudt de werknemer voor een tijdvak van tweeënvijftig weken recht op 70%

Nadere informatie

Bijlage 1: CAO Schilders

Bijlage 1: CAO Schilders Bijlage 1: CAO Schilders CAO Schilders ARTIKEL 26 Arbeidsongeschiktheid 1. a. In geval van arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer aanspraak op doorbetaling van het vast overeengekomen loon volgens de

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw B. Iemand

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Zorgovereenkomst: Arbeidsovereenkomst netto

Zorgovereenkomst: Arbeidsovereenkomst netto Zorgovereenkomst: Arbeidsovereenkomst netto 1. De Budgethouder Lennie Stappers 03-11-1981 Vrouw Straatstraat 12 1234 AA Hilversum BSN: 123456789 Telefoon: 035-1234567 SMS: 06-12345678 lenniestappersatgmail.com

Nadere informatie