Bedrijfsreglement Van Kempen Koudetechniek B.V. en Van Kempen Service B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsreglement Van Kempen Koudetechniek B.V. en Van Kempen Service B.V."

Transcriptie

1 Bedrijfsreglement Van Kempen Koudetechniek B.V. en Van Kempen Service B.V. Versie 2.0 d.d Inhoud 1. Algemeen en CAO blz Gedragscode blz In- en uitdiensttreding blz Werkvoorschriften blz Beloning en vergoedingen blz Kostenvergoedingen blz Pensioen blz Spaarloon blz Bedrijfsauto / Persone auto blz GSM en laptop blz Werktijden blz Storingsdiensten blz Verlof blz Ziekteverzuimreglement blz Werkkleding blz Veiligheidsmaatregelen blz Internet en reglement blz Studiereglement blz Inkoop goederen via de werkgever blz Personeelsvereniging blz Wijzigingsbeding blz. 31 Bijlagen: 1. Storingsdienstregeling blz. 32 2a. Bruikleenovereenkomst bedrijfsauto blz. 34 2b. Bruikleenovereenkomst personenautoblz Bruikleenovereenkomst GSM blz Ouderschapsverlof blz Kopen/Verkopen ADV-Verlofdagen blz Studie-overeenkomst blz Tijd-voor-tijdregeling blz Bestellijst Bedrijfskleding blz Laptop overeenkomst blz. 50 1

2 Hoofdstuk 1: Algemeen en CAO In het reglement wordt gesproken van werkgever en werknemer. Met werkgever wordt bedoeld Van Kempen Koudetechniek B.V. of Van Kempen Service B.V. Met werknemer wordt bedoeld hij of zij met wie de werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst is aangegaan. Dit bedrijfsreglement geldt voor alle werknemers in dienst van Van Kempen Koudetechniek B.V. of Van Kempen Service B.V. Het reglement, inclusief de overeenkomsten die zijn opgenomen in de bijlagen maken, voor zover van toepassing onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever valt onder de werking van de CAO Metaal en Technische Bedrijfstakken. Voor werknemers die niet onder de CAO vallen, worden CAO-bepalingen zoveel mogelijk gevolgd, op enkele uitzonderingen na. De voorschriften volgens de CAO gelden voor werkgever en voor werknemer. Een aantal belangrijke artikelen in dit reglement is overgenomen uit de CAO. Wijzigingen in de CAO leiden automatisch tot wijziging in het bedrijfsreglement. Na het uitkomen van een nieuwe CAO geeft werkgever een aanvulling op het bedrijfsreglement uit. Geldig vanaf:

3 Hoofdstuk 2: Gedragscode Van Kempen Koudetechniek BV en Van Kempen Service BV: Van Kempen Koudetechniek BV en Van Kempen Service BV, hierna te noemen VKK en VKS: 1. zijn open, eerlijk en betrouwbaar en steunen de waardigheid en goede reputatie op hun vakgebied. Managers hebben een voorbeeldfunctie ten opzichte van hun medewerkers. 2. handelen EERLIJK en VOORZICHTIG en voorkomen álles wat gevaar of schade aan de eigendommen of reputatie van klanten, bedrijven of medewerkers kan veroorzaken. VKK en VKS voorkomen dat door onveilig gedrag anderen in gevaar gebracht worden,. Oneerlijk gedrag, zoals bedrijfsdiefstal, oneigenlijk computergebruik (privé-doeleinden) of inbreuk of misbruik van intellectueel eigendom door het kopiëren van technische specificaties, tekeningen of andere gegevens, wordt niet getolereerd. 3. hebben PROFESSIONELE MANAGERS in houding en gedrag. Ze informeren de medewerkers tijdig over de bedrijfsresultaten en steunen hun medewerkers in eigen verantwoordelijkheid voor zelfontplooiing en verbreding van de technische kennis en vaardigheden. 4. bieden ALLE MEDEWERKERS GELIJKE KANSEN IN EEN GOED WERKKLIMAAT. Er wordt rekening gehouden met werkstress en mentale belasting. Medewerkers worden niet gediscrimineerd naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, etniciteit, geaardheid, geslacht of leeftijd, et cetera. De werksfeer tolereert NOOIT seksuele intimidatie, persoonlijke bevoordeling, pesten of grappen ten koste van anderen. 5. zijn OPEN en OBJECTIEF, voeren technisch onderzoek uit om, op basis van feiten, fouten te kunnen onderkennen en waarderen constructieve kritiek om van fouten te kunnen leren en duurzaam te kunnen verbeteren. 6. streven naar OPTIMALE KLANTTEVREDENHEID en geven gebruikers alle informatie zoals standaards, kwaliteitsnormen en onderhoud- en gebruiksvoorschriften, zodat de klant optimaal veilig, milieu - en onderhoudsvriendelijk, energie efficiënt en duurzaam kan werken met hun producten of installaties. 7. zijn ZEER TERUGHOUDEND bij het aanbieden of ontvangen van gratis diensten of geschenken (hoger dan 100 euro) en houden een scherpe balans tussen vriendendienst en mogelijke beïnvloeding. Dure cadeaus of gratis buitenlandse reizen, golftoernooien, skyboxen, et cetera worden gemeld en besproken. 8. zijn INTEGER en voorkomen elke vorm (of zelfs de schijn) van belangenverstrengeling en maken geen afspraken met marktpartners over prijzen en marktverdeling, 9. zijn MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDE ONDERNEMERS en kiezen altijd voor technische beslissingen die de openbare veiligheid en gezondheid van de maatschappij en het milieu beschermen. VKK en VKS voldoen in ieder geval aan alle wettelijke eisen en verplichtingen. Bij twijfel is er een meldplicht én biedt het management een open oor voor iedereen die mogelijke risico s ziet. 10. staan voor LANGE TERMIJN RELATIES en informeren de afnemers en het publiek eerlijk en objectief over de mogelijkheden, beperkingen of risico s van hun geleverde producten of installaties. 3

4 Hoofdstuk 3: In- en Uitdiensttreding Arbeidsovereenkomst De werkgever verstrekt aan werknemer een schriftelijke bevestiging van zijn aanstelling, waarin ten minste is vermeld : a. naam en woonplaats van partijen; b. plaats waar de arbeid wordt verricht; c. functie van de werknemer; d. datum van indiensttreding; e. naam en tijdstip van diegenen bij werknemer zich de eerste dag dient te melden; f. indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, de duur van de overeenkomst; g. de wekelijkse arbeidsduur waarvoor de overeenkomst is aangegaan; h. het aantal vakantie en Adv dagen, waarop werknemer recht heeft; i. de wettelijke proeftijd; j. de opzegtermijn; k. het salaris per maand; l. deelname aan het bedrijfspensioenfonds; m. de toepasselijkheid van de CAO voor Metaal en Technische Bedrijfstakken n. de toepasselijkheid van het bedrijfsreglement o. geheimhoudingsbeding. De werknemer dient voor of bij aanvang van zijn dienstverband de volgende zaken te verstrekken aan werkgever: a. een ondertekend exemplaar van de arbeidsovereenkomst; b. een ondertekend exemplaar van zijn functie- en taakomschrijving; c. een ingevulde opgave voor de loonheffing; d. een ingevuld formulier met daarop gegevens van Naam, Adres, Woonplaats etc; e. Kopieën van behaalde diploma s; f. Kopie van een geldig identificatiebewijs, met daarop vermeld zijn of haar geboorteplaats (paspoort of Europese identiteitskaart; een rijbewijs is onvoldoende); g. Kopie van het rijbewijs, als de werknemer met een bestelauto/personen auto van de zaak gaat rijden; h. een ondertekend exemplaar van overeenkomsten, die specifiek voor de werknemer gelden. Werkgever verstrekt bij aanvang van het dienstverband aan werknemer een exemplaar van: a. Informatie ISO9001:2000 waarin begrepen het VCA** handboek; b. Het blauwe boekje van Uneto-VNI met daarin alle maatregelen rondom veilig werken. c. Een exemplaar van het bedrijfsreglement; d. Werkvoorschriften Service Airco Koudetechniek - Cellenbouw Alle exemplaren schrijven de regels voor die bij werkgever van toepassing zijn en welke door werknemer moeten worden gevolgd bij de uitvoering van zijn werk. Wettelijke proeftijd De eerst twee maanden van de dienstbetrekking gelden over en weer als wettelijke proeftijd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat sprake is van een kortere proeftijd. Tijdens de proeftijd kunnen beide partijen zonder opgaaf van redenen en zonder opzegtermijn de arbeidsovereenkomst beëindigen. Uitdiensttreding De arbeidsovereenkomst eindigt: a. tijdens de proeftijd door opzegging door één van beide partijen; b. met wederzijds goedvinden; c. na de proeftijd door opzegging met inachtneming van de opzegtermijnen zoals volgens de CAO is voorgeschreven; d. een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op de laatste dag van de overeengekomen periode; e. op grond van een uitspraak van de kantonrechter; f. wegens ontslag op staande voet; 4

5 g. zodra werknemer gebruik maakt van de pensioenregeling; h. zodra werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt; i. bij overlijden van werknemer; Opzegging door de werknemer dient schriftelijk plaats te vinden bij de direct leidinggevende. De opzegtermijn gaat in per het einde van de kalendermaand. De geldende opzegtermijnen zijn vastgelegd in de CAO, tenzij in de individuele arbeidsovereenkomst een ander opzegtermijn is overeengekomen. De opzegtermijn voor de werknemer is één kalendermaand. De opzegtermijn voor de werkgever is bij een dienstverband met een duur van: - minder dan 5 jaren: één kalendermaand - tussen 5 en 10 jaren: twee kalendermaanden - tussen 10 en 15 jaren: drie kalendermaanden - meer dan 15 jaren: vier kalendermaanden Bij anders overeengekomen opzegtermijnen geldt een maximum van zes kalendermaanden als opzegtermijn voor de werknemer, en tenminste het dubbele daarvan voor de werkgever. Werknemer neemt resterende verlofdagen zoveel mogelijk op voor het einde van zijn dienstverband. Niet opgenomen verlofdagen of teveel opgenomen verlofdagen worden met de laatste salarisbetaling verrekend. Werknemer is gehouden de specifieke bepalingen na te komen die in overeenkomsten zijn afgesproken (bijvoorbeeld Auto, GSM, Studie). Werknemer dient in bruikleen gekregen gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschap e.d. op de laatste werkdag bij werkgever in te leveren. 5

6 Hoofdstuk 4: Werkvoorschriften Ordevoorschriften: Betreden en verlaten van het bedrijf. Het betreden en verlaten van het bedrijf dient ordentelijk te verlopen. Werknemers in de binnendienst (fabriek) krijgen een afsluitbaar kluisje toegewezen voor het opbergen van persoonlijke spullen. De werknemer die een sleutel heeft en als eerste het pand binnen gaat schakelt met zijn persoonlijke code de alarminstallatie uit. De werknemer die als laatste het pand verlaat zorgt ervoor dat de lichten en machines uit zijn, het alarm is ingeschakeld en alle panden en hekken gesloten zijn. Na uur doet ieder die het pand verlaat de voordeur direct op slot ter voorkoming van insluiping. Te laat komen of te vroeg weggaan Werkgever is gerechtigd na twee waarschuwingen over het zich niet houden aan de werktijden, de verloren tijd op het salaris van de werknemer in te houden. Urenverantwoording Werknemer is verplicht om elke dag zijn verrichte werkzaamheden van die dag gespecificeerd op de weekstaat c.q. weekkaart in te vullen. De weekstaat of weekkaart moet iedere maandag om 7.30 uur ingeleverd zijn bij zijn eerstverantwoordelijke, die deze getekend voor accoord inlevert op de administratie. Ziek- en herstelmeldingen Een uitgebreide beschrijving van de regels rondom ziekteverzuim is opgenomen in hoofdstuk 14 van het bedrijfsreglement. Representatie Werknemer dient zich representatief te verzorgen en te gedragen. Dit geldt met name voor kleding en haardracht en taalgebruik. Vertrouwenspersoon Voor vertrouwelijke zaken die een medewerker kenbaar wil maken, doch niet direct bij zijn leidinggevende of directie, is een vertrouwenspersoon aangesteld. De naam van de vertrouwenspersoon wordt in de nieuwsbrief bekendgemaakt. Alcohol en drugs Het is de werknemer ten strengste verboden tijdens werktijden drugs en/of alcohol tot zich te nemen of hiervan tijdens werktijden onder invloed te zijn. Overtreding van deze regel is reden voor ontslag op staande voet. Tijdens bedrijfsborrels is het werknemer toegestaan met mate aangeboden alcohol te nuttigen. Werknemer is echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een veilige en wettelijk toegestane deelname aan het verkeer na het nuttigen van de alcoholische versnaperingen. Roken Roken is niet toegestaan binnen het bedrijfspand van werkgever. Voor buitendienstmedewerkers gelden de regels van het bedrijf waar ze op dat moment aan het werk zijn. Er is geen aparte rookpauze tijdens werktijden. Medicijnen De werknemer die op doktersadvies medicijnen tot zich moet nemen, die belemmerend kunnen zijn voor de uitvoering van zijn werkzaamheden, dient de werkgever hiervan op de hoogte te stellen. Werkgever beslist in overleg met werknemer en Arbodienst over te nemen maatregelen. Opruimen en schoonhouden Elke werknemer is verplicht zijn werkplek dagelijks na werktijd op te ruimen en schoon te houden. Er mogen geen documenten op het bureaublad achterblijven buiten werktijden. 6

7 Officiële waarschuwing Bij overtreding van een bepaling kan werkgever een officiële waarschuwing aan werknemer uitreiken. De waarschuwing wordt meegewogen tijdens het functioneringsgesprek. Afhankelijk van het aantal waarschuwingen en de ernst kan de werkgever verdere maatregelen nemen. Hoofdstuk 5: Beloning en vergoedingen Voor iedere functie is een loonschaal opgesteld. De loonschaal kent een maximum brutosalaris, wat in die betrokken functie bereikbaar is. Schaalverhogingen worden jaarlijks toegekend in januari. De leidinggevende of directie kan beslissen een extra schaalverhoging toe te kennen of juist geen schaalverhoging toe te kennen. Bij salarisverhogingen uit hoofde van de CAO wordt het aanvangssalaris van een salarisschaal met de CAO-verhoging aangepast. De bedragen van de schaalverhogingen blijven gelijk. Werknemer heeft recht op inzicht in de loonschaal van zijn eigen functie en in die van de functie die daarop volgt. Bonusregeling Werknemer heeft recht op een bruto-bonus, die op basis van de winst wordt bepaald. De uitkomst is een percentage, dat vermenigvuldigd wordt met het brutomaandsalaris van de maand december van het jaar waarover de bonus wordt bepaald. De uitkomst hiervan is het bruto-bonus bedrag waar de werknemer recht op heeft. Opbouw Winst in % van de omzet bonus 0-2 % 0% 2-3 % 40% 3-4 % 60% 4-5 % 80% > 5 % 100% De bonus wordt jaarlijks berekend over een heel kalenderjaar. In de loop van het nieuwe jaar worden de uitkomsten van de criteria vastgesteld. De winstcijfers betreft het EBIT (Earnings Before Interest & Taxes) van Van Kempen Koudetechniek B.V. en Van Kempen Service B.V. gezamenlijk. Onderlinge transacties tellen niet mee. De werkgever informeert de werknemer over de hoogte van de bonus door middel van de nieuwsbrief. De bonus wordt in de regel uitgekeerd in de maand juli volgend op het jaar van berekening. Voorwaarde voor de uitkering is dat de werknemer in de maand van uitbetaling in dienst is van de werkgever. Werknemers, die in de loop van een jaar in dienst getreden zijn, hebben recht op een bonus naar rato van de duur van het dienstverband. Werkgever behoudt zich het recht voor de bonus niet uit te keren, wanneer de resultaten van het jaar waarin de bonus wordt betaald, het niet toelaten dat betaling plaatsvindt. Zulks ter beoordeling van de directie. Diplomavergoedingen Werknemers, die in het bezit zijn van een diploma dat van groot belang is voor werkgever, ontvangen maandelijks een (bruto-)diplomatoeslag. Zolang het diploma zijn geldigheid bezit ontvangt de werknemer de vergoeding. Werkgever beoordeelt het belang van een diploma. 7

8 Indien een diploma door wettelijke voorschriften haar waarde verliest, eindigt de diplomavergoeding. Overwerk Werkgever vergoedt overwerk volgens de richtlijnen van de CAO. De CAO spreekt van vergoedingen als percentage van het bruto-maandsalaris. In begrijpelijker taal spreken we van percentages van het uurloon. De overwerkvergoeding, die betaald wordt, is echter precies volgens CAO. CAO: % van het maandloon Is gelijk aan % van het uurloon: In het spraakgebruik hebben we het over: 1. 0,78 % 129,4 % 125,0 % 2. 0,89 % 147,7 % 150,0 % 3. 1,12 % 185,9 % 200,0 % 4. 0,607 % 100,0 % 100,0 % % overwerk wordt betaald: voor de eerste twee overuren direct voor/na de normale werktijd % overwerk wordt betaald voor de uren die direct volgen op 125% uren. 150% overwerk wordt betaald voor uren gewerkt en gereisd op zaterdag. 150% overwerk wordt betaald wanneer de uren niet direct aansluiten op de normale werkdag. Onder niet direct aansluiten wordt verstaan ten minste een uur, waarop niet is gewerkt of gereisd % overwerk wordt betaald op zon- en feestdagen. De overwerkvergoeding voor parttimers die overwerk verrichten tijdens de normale werktijden bedraagt 100% van het uurloon. Werkgever is geen vergoeding verschuldigd voor overwerk dat wordt verricht aansluitend aan de dagelijkse werktijd, wanneer sprake is van een normale afsluiting van de dagelijkse werkzaamheden, zich incidenteel voordoet en niet langer duurt dan een half uur. Werknemers in kantoorfuncties die een bruto maandsalaris hebben van of hoger, ontvangen geen overwerkvergoeding. Vergoeding voor overwerk wordt geacht begrepen te zijn in het bruto-maandsalaris. Dit grensbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie of vergelijkbare index, zoals door het CBS is bekendgemaakt. Uitbetaling van overwerk geschiedt in geld, tenzij werknemer gebruik maakt van de tijd-voortijd regeling. De tijd-voor-tijd regeling houdt in dat maximaal 80 overuren per jaar kunnen worden omgezet in verlofuren. In Bijlage 7 is dit nader uitgewerkt. Toolboxmeeting einde van de dag Dit is werktijd conform CAO regels. Een eventuele borrel daarna geldt als eigen tijd. 24 uurs regel kantoormedewerkers Kantoormedewerkers, die geen recht hebben op uitbetaling van overwerk, hebben recht op maximaal 24 uur overwerk in de vorm van tijd-voor-tijd onder de volgende voorwaarde dat ten minste 2 uur achtereen is overgewerkt. De leidinggevende dient vooraf toestemming te hebben verleend voor het maken van verrekenbaar overwerk. Wanneer binnen een tijdsbestek van een kalenderweek minstens 2 uur achtereen is overgewerkt is dit als eerste verrekenbaar met opgenomen verlofuren in deze week. Is er geen verlof verrekenbaar dan wordt het overwerk volgens de tijd-voor-tijd regeling verwerkt tot een maximum van 24 uur per jaar. Reisuren De buitendienstmedewerkers ontvangen een reisuren vergoeding voor de reistijd gemeten vanaf hun woning. Hierbij geldt als uitgangspunt dat als werkplek wordt gezien de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Het eerste kwartier reistijd is altijd voor eigen 8

9 rekening. Het laatste kwartier reistijd aan het einde van de dag is eveneens voor eigen rekening. Ook als eerst in Tiel materialen worden geladen, geldt dat een kwartier reistijd voor eigen rekening is. De vergoeding van de reisuren geschiedt tegen 100% van het uurloon van de werknemer. De vergoeding is gebaseerd op de CAO. Reisuren tijdens storingsdiensten op doordeweekse dagen worden vergoed tegen 100%, ongeacht het tijdstip waarop wordt gereisd. Reisuren tijdens storingsdiensten op zaterdag worden vergoed tegen 150%, reisuren op zon-en feestdagen worden vergoed tegen 200%. Voor reisuren die vallen binnen de normale werktijd geldt geen kwartier eigen tijd. Vergoeding vindt plaats op basis van de ingediende weekstaat, waarbij gegevens van het navigatiesysteem ter controle worden gebruikt. Misbruik wordt gecorrigeerd, zulks ter beoordeling aan de directie. Reisuren naar kantoor of werkplaats vallen onder dezelfde regeling als hiervoor uiteen is gezet. Indien buitendienstmedewerkers langere periode op kantoor of in de fabriek werken, dan vindt geen reistijdvergoeding plaats. Voorbeelden: een week werken in de fabriek bij leegloop in de buitendienst, of arbeidstherapeutisch werken tijdens ziekte in bijvoorbeeld het magazijn. Kantoor- en fabrieksmedewerkers ontvangen geen reistijdvergoeding voor woonwerkverkeer. Kantoormedewerkers, die geen recht hebben op overwerkvergoeding hebben eveneens geen recht op reisurenvergoeding. Storingsdienstvergoeding Werknemers van de service zijn verplicht mee te draaien in het storingsdienstrooster. Dit geldt voor werknemers met voldoende kwalificaties. De planning van de storingsdiensten wordt opgesteld en verstrekt door de serviceplanners. Het storingsdienstreglement is opgenomen in Bijlage 1. Vergoedingen: De tijd die men bezig is met de telefonische ondersteuning en of afhandeling is begrepen in de vaste vergoeding. Wanneer men fysiek in actie komt, dus op weg gaat, dan wel via een modem of internet verbinding maakt om de storing op te lossen worden deze uren conform de arbeidsovereenkomst en of CAO vergoed. Voor de vergoeding van de reistijd en km gaan we uit van het huisadres als vertrekpunt. Voor reistijd tijdens storingsdiensten geldt geen eigen tijd. De gewerkte uren moeten via een servicebon en de weekstaat worden verantwoord. Voor de verschillende storingsdiensten zijn de volgende bruto vergoedingen van toepassing: De vergoeding voor een X storingsdienst ( 7 dagen ) is : 175,00 bruto De vergoeding voor een A storingsdienst ( 7 dagen ) is : 70,00 bruto De vergoeding van kantoordienst per maand is : 83,00 bruto De kantoorvergoeding is afhankelijk van het aantal personen dat meedraait in de storingsdienst. 9

10 Hoofdstuk 6: Kostenvergoedingen 1. Vergoeding Woon-werkverkeer 2. Vergoeding Zakelijke kilometers en schadevergoeding 3. Daggeldvergoeding 4. Overnachtingvergoeding 5. Weekendvergoeding 6. Dinerkosten 7. Kosten telefoon 8. Kosten tol 9. Kosten bril 1. Vergoeding Woon-werkverkeer. De vergoeding voor woon-werkverkeer is gebaseerd op de bedragen die fiscaal belastingvrij zijn toegestaan. Onder woon-werkverkeer wordt verstaan de afstand van het woonadres van de werknemer tot aan de Spoorstraat 14 te Tiel, of wanneer de werknemer meerijdt met een collega, de opstapplaats tot een maximum van 50 kilometer enkele reis. De afstand voor woon-werkverkeer wordt gemeten door uit te gaan van de meest gebruikelijke weg. Ingeval onduidelijkheid beslist werkgever. De vergoeding bedraagt 0,19 per kilometer. Er wordt alleen woon-werkverkeer betaald bij aanwezigheid op kantoor. Er vindt bij afwezigheid geen vergoeding plaats. Werknemers in de buitendienst, die normaliter plegen te reizen met een bestelbus van de zaak ontvangen geen vergoeding voor woon-werkverkeer, wanneer werknemer op eigen verzoek verlof heeft genomen en later begint, of eerder naar huis gaat en de rit maakt met de eigen auto in verband met de afwijkende tijden. Dit geldt niet voor apart reizen als gevolg van doktersbezoek. 2. Vergoeding zakelijke kilometers De vergoeding voor zakelijke kilometers bedraagt 0,31 per kilometer. De vergoeding is gesplitst in een nettobedrag van 0,19 per kilometer en een bruto deel van 0,12 per kilometer. Werknemer dient zijn auto ten minste WA te verzekeren. Inkomensderving als gevolg van letselschade na een ongeluk tijdens een zakelijke rit is door werkgever verzekerd in haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Materiële schade ten laste van de werknemer, die is ontstaan tijdens een zakelijke rit wordt vergoed tot een maximum van 2.500,--. Onder materiële schade wordt verstaan terugval in no-claim korting als gevolg van het ongeval, of schade aan de auto wanneer sprake is van niet verzekerde schade aan de auto, ten gevolge van het ongeval. Er is bij de bepaling van het te vergoeden schadebedrag uitgegaan dat in de totale kilometervergoeding een component van 0,04 per kilometer is opgenomen voor een all-risk verzekeringspremie. Bij de bepaling van het maximum uit te keren schadebedrag is uitgegaan van een gemiddelde no-claim teruggang voor een all-risk verzekering van een gemiddelde personenauto. Indien een auto slechts WA verzekerd is wordt niet verhaalbare schade aan de auto vergoed samen met de eventuele terugval in no-claim. Beide posten samen tot het maximumbedrag van Er is tevens van uitgegaan dat de werknemer die zijn auto ter beschikking stelt voor zakelijke ritten ten behoeve van de werkgever, in privé eveneens gebruik maakt van de auto. Medewerkers die zakelijke kilometers rijden, mogen de werkgever verzoeken een bedrijfsauto voor deze rit ter beschikking te stellen. 10

11 3. Daggeldvergoeding Werknemer in de buitendienst heeft recht op een daggeldvergoeding van 4,00 netto per werkdag. Kantoormedewerkers ontvangen 2,-- of 4,-- daggeldvergoeding, afhankelijk van de werkelijke tijd, dat ze buiten kantoor werkzaam zijn. Op verzoek van de werkgever dient de werknemer de vergoeding te verantwoorden door gespecificeerde nota s te overhandigen gedurende een bepaalde periode. 4. Overnachtingvergoeding Werknemer heeft recht op een bruto vergoeding van 50,-- per overnachting indien werknemer moet overnachten voor het werk maar in weekeinde thuis kan zijn. De vergoeding geldt per overnachting. De daggeldvergoeding komt te vervallen. 5. Weekendvergoeding Werknemer heeft recht op een bruto vergoeding van 70,-- per overnachting indien werknemer één of meerdere overnachtingen voor het werk heeft gehad in het weekend. Hier wordt onder verstaan de nacht van vrijdag op zaterdag, van zaterdag op zondag of van zondag op maandag. De daggeldvergoeding komt te vervallen. 6. Dinerkosten De werknemer die langer dan 2 uur overwerkt, aansluitend op de normale werkdag, mag dinerkosten declareren voor een bedrag van maximaal 20,--. De declaratie moet voorzien zijn van een bon. De werknemer die vanwege het werk overnacht mag dinerkosten declareren voor een maximumbedrag van 30,-- waarin begrepen maximaal 3 consumpties voor de avond. 7. Kosten telefoon Voor werknemers aan wie een GSM ter beschikking is gesteld gelden de regels zoals deze zijn opgenomen in Bijlage 3 van dit reglement. 8. Kosten tol / pont Werkgever vergoedt tol-en pont gelden, die werknemer noodzakelijk voor het werk heeft moeten maken tegen inlevering van bonnetjes. 9. Kosten bril Werkgever vergoedt de kosten van brillenglazen, mits deze aantoonbaar door het werk zijn versleten. Algemeen: bij ziekte langer dan een maand worden kostenvergoedingen niet meer verstrekt. De werkgever is gerechtigd kostenvergoedingen aan te passen of te beëindigen uit welke hoofde dan ook, zowel geldend voor alle werknemers als in individuele gevallen. 11

12 Hoofdstuk 7: Pensioen Werkgever is verplicht aangesloten bij het Pensioenfonds Metaal en Techniek. Werknemers zijn daarom ook verplicht aangesloten bij het Pensioenfonds Metaal en Techniek. MnServices verzorgt de uitvoering van de pensioenregels. Uitgebreide informatie over de pensioenregels is te vinden op en op Werkgever is verantwoordelijk voor de tijdige afdracht van de juiste premies aan het pensioenfonds. Werkgever is niet verantwoordelijk voor de hoogte van het (te bereiken) pensioen. In kort bestek volgen hierna de Pensioenonderwerpen die voor werknemers gelden. 1. Ouderdomspensioen Iedere werknemer is verplicht deelnemer aan het pensioenfonds. Het pensioenfonds is erop gericht pensioen te verstrekken aan oud-werknemers uit de metaalsector van 65 jaar of ouder. Het opbouw van het pensioen is gebaseerd op het middelloonsysteem. Het gemiddelde loon tot en met 65 jaar is de basis voor een pensioenuitkering. De pensioenuitkering bedraagt 70% van het gemiddelde loon, verminderd met de AOW franchise. De verschuldigde pensioenpremies worden betaald door de werkgever. Op het salaris wordt het werknemersdeel ingehouden volgens de voorschriften van het pensioenfonds en de CAO. Per 1 januari 2006 heeft werknemer de keuze de pensioendatum eerder te laten ingaan dan op 65 jarige leeftijd, doch op zijn vroegst op 60 jarige leeftijd. Vanaf 62 jaar is er onder voorwaarden de mogelijkheid gebruik te maken van de overgangsregeling, waarbij een pensioenuitkering geldt van 87,5% van het gemiddeld salaris tot 65 jaar en daarna 70% van het gemiddeld salaris. 2. Nabestaandenpensioen Het nabestaandenpensioen is gebaseerd op 70 procent van het jaarlijkse ouderdomspensioen. Het pensioen gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de werknemer overlijdt en wordt uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand waarin de nabestaande overlijdt. De premie van het nabestaandenpensioen is opgenomen in het ouderdomspensioen. 3. Aanvulling WIA/WGA-verzekering De WIA / WGA is een werknemersverzekering, die zorgt voor inkomen bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan 2 jaar). Via de aanvulling WIA / WGA-verzekering bedraagt de totale uitkering uit hoofde van de WAO 70% van het laatstverdiend inkomen. De verschuldigde premies worden betaald door de werkgever. Op het salaris wordt het werknemersdeel ingehouden volgens de voorschriften van het pensioenfonds en de CAO. De volledige informatie is te vinden op Vrijwillige deelname is mogelijk aan de volgende pensioenproducten: 1. Pensioensparen Bij pensioensparen spaart een werknemer door betalingen via de werkgever voor extra pensioen. Dit extra pensioen kan gebruikt worden om eerder te stoppen met werken of om eventuele pensioentekorten aan te vullen. Het gespaarde bedrag wordt periodiek aangepast met het beleggingsrendement dat door het pensioenfonds behaald is. 12

13 Ook hier geldt: bezoek de website voor uitgebreide informatie of informeer bij de werkgever voor de mogelijkheden. 2. ANW-verzekering ANW staat voor Algemene Nabestaanden Wet Het ANW Pensioen is een overlijdensverzekering om de nadelige gevolgen van de invoering van de Algemene Nabestaandenwet op te vangen. Er gelden geen gezondheidswaarborgen voor deelname aan het ANW Pensioen. De ANW is een overheidsregeling, die nabestaanden jonger dan 65 jaar van een uitkering voorziet, als de partner overlijdt. De aanvulling is via MnServices te verzekeren. 3. Herschikking Het pensioenfonds geeft de mogelijkheid opgebouwde rechten anders te gebruiken. De opgebouwde rechten kunnen voor andere pensioendoeleinden worden gebruikt. Afhankelijk van iemands persoonlijke wensen en omstandigheden is een zo optimaal mogelijk pensioenpakket samen te stellen. Herschikken kan op het moment van uittreden. 13

14 Hoofdstuk 8: Spaarloon / Levensloopregeling Iedere werknemer met een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd is gerechtigd deel te nemen aan de spaarloonregeling of aan de levensloop regeling met ingang van een nieuw kalenderjaar. Bij indiensttreding na 1 januari van enig jaar is in dat betrokken jaar van overheidswege geen deelname mogelijk. Spaarloon. De spaarloonregeling houdt in dat er op een geblokkeerde spaarrekening geld wordt gestort. De bankrekening staat op naam van werknemer. Het gestorte bedrag wordt bruto ingehouden op het salaris. Het spaarsaldo is geblokkeerd en komt pas na 4 kalenderjaren vrij ter beschikking. Het grote voordeel zit er in dat een bruto deel van het salaris na verloop van tijd netto ter beschikking komt. Werkgever heeft een overeenkomst met de Rabobank. Alle spaarloonbankrekeningen lopen via de Rabobank. Opnames van de geblokkeerde spaarloonrekeningen zijn onder voorwaarden mogelijk: 1. in verband met de aankoop van een eigen woning 2. premies voor kapitaalverzekeringen (Let op: niet als de verzekering is gekoppeld aan de hypotheek voor de eigen woning) 3. onbetaald verlof 4. Kinderopvang 5. studiekosten De Rabobank staat een deblokkering voortijdige opname alleen toe na schriftelijke toestemming van de werkgever. Hiertoe zijn formulieren beschikbaar op de administratie. De spaarloonregeling is gebaseerd op fiscale wetgeving. Een wijziging in de wetgeving leidt automatisch tot een wijziging in de regeling. De werkgever compenseert geen netto achteruitgang als gevolg van wetswijzigingen. Bij uitdiensttreding geldt dezelfde procedure. Na 4 jaar is de laatste inleg vrij besteedbaar. Eerder gewenste deblokkering kan slechts bij de administratie worden aangevraagd. Levensloop De levensloopregeling is een spaarregeling waarbij maximaal 12% van het loon ingehouden wordt. Het maximumbedrag dat in de loop van de tijd gespaard mag worden is 210% van het salaris over het voorgaande jaar. De levensloopregeling gaat niet samen met de spaarloonregeling. De levensloopregeling is bedoeld om een regeling te treffen die het mogelijk maakt een bepaalde periode van verlof op te nemen en deze d.m.v. een uitkering uit de levensloop te financieren. B.v. ouderschapsverlof, vervroegd pensioen of een sabbatical jaar. Een opname uit de levensloopspaarrekening vormt belast loon, waarbij rekening wordt gehouden met een korting. 14

15 Hoofdstuk 9: Bedrijfsauto / Personenauto Buitendienstmedewerkers (voormannen, 1 e servicetechnici en service-engineers) rijden met een bestelbus van de zaak. De bestelbus is gekoppeld aan de functie. Kantoormedewerkers hebben recht op een bedrijfsauto van de zaak als zij uit hoofde van hun functie meer zakelijke kilometers rijden dan per jaar. Voor het gebruik van de bestelbus is in Bijlage 2a de Bruikleenovereenkomst Bestelbus opgenomen. Voor het gebruik van de personenauto is in Bijlage 2b de Bruikleenovereenkomst Personenauto opgenomen. Niet ingevulde variabelen worden individueel met de werknemer afgesproken. 15

16 Hoofdstuk 10: GSM en Laptop Werkgever is bevoegd tot het verstrekken van een GSM-toestel in verband met noodzakelijke communicatiemogelijkheden met de betrokken werknemer. In Bijlage 3 zijn de voorwaarden omschreven. Werkgever kan bepalen of werknemer voor de uitoefening van zijn functie een laptop ter beschikking krijgt. De bepalingen hieromtrent zijn opgenomen in Bijlage 9. 16

17 Hoofdstuk 11: Werktijden De werknemer is verplicht zich te houden aan de voorgeschreven werktijden: Uitgangspunt zijn werktijden van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot uur. De werktijden gelden voor de plaats waar wordt gewerkt. Afwijkingen op de tijden zijn alleen toegestaan na goedkeuring van de leidinggevende. Pauzes: Voor kantoormedewerkers: uur tot uur uur tot uur Voor fabrieks- en magazijnmedewerkers: uur tot uur uur tot uur Voor medewerkers in de buitendienst: uur tot uur uur tot uur Uitzonderingen op de werktijden zijn slechts mogelijk na overleg en met toestemming van de werkgever. Kantoormedewerkers hebben de mogelijkheid eerder of later te beginnen, tussen 7.15 uur en 8.30 uur. De werktijd is vervolgens altijd 8 uur per dag. Er is geen mogelijkheid tot verrekening van meer- of minder gewerkte uren met andere dagen. 17

18 Hoofdstuk 12: Storingsdiensten Buitendienst: Service-technici van Van Kempen Service B.V. zijn verplicht om op verzoek van werkgever storingsdiensten te draaien. Werknemers in de functie van trouble shooter, service-engineer of 1 e servicemonteur draaien mee in de storingsdiensten X en A of R. Werknemers in de functie van 2 e Servicetechnicus draaien mee in de storingsdiensten A of R. Werkgever kan hierop uitzonderingen maken. De regels die bij het draaien van storingsdiensten gelden zijn opgenomen in Bijlage 1. De financiële vergoeding bedraagt 175,-- bruto per storingsdienst X en een vergoeding van 70,-- bruto per storingsdienst A. Bij iedere storingsdienst X of A hoort een storingsdienst R. De storingsdienst R is in vermelde vergoedingen begrepen. Kantoormedewerkers: De technisch geschoolde kantoormedewerkers van Van Kempen Service B.V. zijn verplicht om storingsdiensten Kantoor te draaien. De financiële vergoeding voor het draaien van storingsdiensten is afhankelijk van het aantal medewerkers dat hieraan deelneemt. Uitgaande van 5 personen bedraagt de vergoeding 83,-- bruto per maand. De regels die bij het draaien van storingsdiensten gelden zijn opgenomen in Bijlage 1. Werkgever verstrekt jaarlijkse een planning van de storingsdiensten. 18

19 Hoofdstuk 13: Verlof De werknemer met een full-time dienstbetrekking heeft recht op 200 uren (25 dagen) vakantie per jaar met behoud van loon. Werknemers met een part-time dienstverband naar rato. Verlofdagen en vakantieperiodes worden door de werkgever vastgesteld, na overleg met de werknemer. Voor zover mogelijk wordt met wensen van werknemers rekening gehouden. Als uitgangspunt geldt dat een aaneengesloten vakantie maximaal drie weken mag duren. Eens per 4 jaar is dit maximaal 4 weken aaneengesloten. Saldo verlofdagen aan het eind van kalenderjaar. Het is werknemer toegestaan een overschot aan verlofdagen mee te nemen naar het volgend jaar tot ten hoogste 10 verlofdagen. Werkgever heeft het recht een tekort aan verlofdagen per einde van het jaar in de volgende maand januari met het salaris te verrekenen. Als basis voor een verrekening geldt het aantal verlofuren vermenigvuldigd met het normale bruto-uurloon van werknemer over de maand december. Werkgever is gerechtigd ten hoogste 4 dagen per kalenderjaar aan te wijzen als verplichte snipperdag. Opbouw vakantierechten tijdens arbeidsongeschiktheid: Bij volledige arbeidsongeschiktheid: vakantiedagen worden slechts opgebouwd over de laatste 6 maanden voorafgaand aan de hersteldatum. Periodes van niet werken wegens arbeidsongeschiktheid worden samengeteld, wanneer er sprake is van onderbrekingen van minder dan een maand. Opbouw van vakantiedagen tijdens perioden van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of in het kader van arbeidstherapie: Vakantieaanspraken worden opgebouwd over de gewerkte uren. Niet-werken tijdens perioden van arbeidstherapie wordt gezien als verlof. Dit geldt niet als sprake is van (nieuwe) arbeidsongeschiktheid. De arbeidsongeschiktheid moet door de ARBO-arts zijn vastgesteld. ADV (Arbeidsduurvermindering)-dagen: De werknemer met een full-time dienstbetrekking heeft recht op 104 uren (13 dagen) ADV per jaar met behoud van loon. Werknemers met een part-time dienstverband naar rato. ADV tijdens ziekte: ziek tijdens een ingeroosterde ADVdag: recht op deze ADV-dag vervalt. Bij langdurige ziekte vervallen op jaarbasis1,5 ADV-dag niet. Dit geldt ook als een werknemer ADV dagen heeft verkocht in ruil voor geld. Een vervallen ADV-dag wordt dan verrekend in tijd. Kantoormedewerkers met een salaris boven bruto per maand. hebben recht op 5 ADV dagen in plaats van 13. Een saldo aan ADV-dagen aan het eind van een kalenderjaar wordt omgezet in gewone verlofdagen. Doktersbezoek. De tijd die de werknemer nodig heeft voor bezoek aan tandarts, dokter of andere medische specialist wordt door werkgever vergoed tot maximaal 8 uur per kalenderjaar. Onder de benodigde tijd wordt eveneens verstaan de reistijd die nodig is voor het bezoek. Meer dan 8 uur doktersbezoek etc. per jaar wordt volgens de voorschriften van de CAO in mindering gebracht op het verloftegoed van de werknemer. 19

20 Vakantiedagen kopen of ADV-dagen verkopen. Kopen van extra dagen: Er kunnen op jaarbasis 7 vakantiedagen (56 uur) extra worden gekocht. Er wordt dus extra vrije tijd verkregen, waarvoor een bruto-bedrag aan de werkgever wordt betaald. De bruto-waarde wordt berekend op basis van het huidige salaris. Verrekening vindt plaats door inhouding van een vast bedrag per maand. Dit bedrag wordt als aparte regel op de loonstrook vermeld. Het bruto-maandsalaris blijft daardoor intact. De extra dagen blijken uit het verlofoverzicht, dat periodiek bij de loonstrook wordt verstrekt. Gevolgen: - lagere basis voor eventuele uitkeringen via het Gak - pensioengrondslag blijft op basis van het huidige salaris in tact. Verkopen van ADV dagen Er kunnen maximaal 8 ADV-dagen (64 uur) worden verkocht. Ofwel minder ADV-dagen per jaar, waarvoor een bruto-vergoeding wordt verstrekt. De bruto-waarde wordt berekend op basis van het huidige salaris. Verrekening vindt plaats door uitbetaling van een vast bedrag per maand. Dit bedrag wordt als aparte regel op de loonstrook vermeld. Het bruto-maandsalaris blijft daardoor intact. Gevolgen: - hogere basis voor eventuele uitkeringen via het Gak - pensioengrondslag blijft op basis van het huidige salaris in tact. Praktisch: om wildgroei te voorkomen houden we het bij precies 7 dagen kopen of precies 8 dagen verkopen. Dus niet 1 dag of 5,25 dag etc. Part-timers: berekening geldt naar rato en afgerond op hele dagen. Invulformulier is bijgevoegd. Een koop cq. verkoop wordt automatisch verlengd naar een volgend jaar, tenzij bij het functioneringsgesprek aangegeven wordt dat er een andere keuze is gemaakt. Het basissalaris blijft intact. Overuren en reisuren worden tegen precies dezelfde bedragen als voorheen berekend. Wie dagen wil kopen of verkopen kan het formulier invullen dat als Bijlage 5 is bijgevoegd. Bijzonder verlof: Bijzonder verlof geldt als zodanig wanneer de werknemer binnen de dagelijkse werktijd noodzakelijk moet verzuimen. Bijzonder verlof wordt niet afgeschreven van het verloftegoed. a. 4 dagen bijzonder verlof aaneengesloten worden verstrekt bij overlijden van de levenspartner of inwonend kind; b. 3 dagen bij bevalling van de levenspartner (1 dag bijzonder verlof, 2 dagen wettelijk kraamverlof); c. 2 dagen aaneengesloten bij huwelijk of geregistreerd partnerschap van de werknemer; d. 1 dag bij: - huwelijk van een ouder van werknemer of levenspartner, kind, kleinkind, broer, zuster van werknemer of levenspartner; - overlijden van een ouder van werknemer of levenspartner, niet-inwonend kind, broer of zuster; - bijwonen van begrafenis of crematie van een ouder van werknemer of levenspartner, niet-inwonend kind, broer of zuster; 20

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

ALGEMEENDEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007

ALGEMEENDEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007 ALGEMEENDEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007 Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007 1 Preambule

Nadere informatie

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V.

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. A INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband 1.1 Arbeidsovereenkomst 1.2 De eerste dag 1.3 Wat is nodig voor een accurate uitbetaling van

Nadere informatie

PERSONEELSHANDBOEK EN REGLEMENT CLC- VECTA BEDRIJVEN

PERSONEELSHANDBOEK EN REGLEMENT CLC- VECTA BEDRIJVEN PERSONEELSHANDBOEK EN REGLEMENT CLC- VECTA BEDRIJVEN HOOFDSTUK I. DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1 DEFINITIES... 5 1.1 Arbeidsovereenkomst... 5 1.2 Werkgever... 5 1.3 Werknemer... 5 1.4 Salaris...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN 2008 - 2 - - 3 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 5 1.1 Definities 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Tussentijdse

Nadere informatie

BEDRIJFSREGLEMENT VDL STEELWELD B.V.

BEDRIJFSREGLEMENT VDL STEELWELD B.V. BEDRIJFSREGLEMENT VDL STEELWELD B.V. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _060418 blad 1/19 INHOUDSOPGAVE 1. Salarisbetaling 5 2. Overwerk 5 3. Reiskostenvergoeding 5 A. Woon-werkverkeer B. Zakelijk verkeer

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 december 2011 t/m 30 november 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wederzijdse verplichtingen werkgever en werknemers... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters #427950 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters 1 mei 2010 30 april 2012-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1 Definities...5 Artikel 2 Werkingssfeer...6 Artikel 3 Looptijd...6

Nadere informatie

cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015

cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015 cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015 Inhoud 1 Algemeen 5 1.1 Begrippen 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Verstrekken 6 1.4 Werkingssfeer 6 1.5 Incidenteel afwijken 6 1.6 Extern overleg 6 1.7 Bescherming werknemersvertegenwoordiging

Nadere informatie

CAO 1 oktober 2012 tot en met 30 september 2014

CAO 1 oktober 2012 tot en met 30 september 2014 CAO 1 oktober 2012 tot en met 30 september 2014 INHOUDSOPGAVE Preambule 3 DEEL A ALGEMEEN Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Duur, verlenging en beëindiging van deze CAO 5 Artikel 3 Wijziging(en) tijdens

Nadere informatie

CAO 2010 - juli 2011. FloraHolland. Where beauty meets business.

CAO 2010 - juli 2011. FloraHolland. Where beauty meets business. CAO 2010 - juli 2011 FloraHolland. Where beauty meets business. Collectieve Arbeidsovereenkomst FloraHolland 2010-1 juli 2011 Algemeen Inhoud A. Regeling van de arbeidsvoorwaarden Hoofdstuk I Definities

Nadere informatie

CAO HUISARTSENZORG 1 JANUARI 2014-28 FEBRUARI 2015 NAAR DE INHOUD. Cao Huisartsenzorg. 1 januari 2014-28 februari 2015

CAO HUISARTSENZORG 1 JANUARI 2014-28 FEBRUARI 2015 NAAR DE INHOUD. Cao Huisartsenzorg. 1 januari 2014-28 februari 2015 1 Cao Huisartsenzorg 1 januari 2014-28 februari 2015 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1 Cao 4 Artikel 1.1 Begrippen 4 Artikel 1.2 Werkingssfeer 4 Artikel 1.3 Geldigheidsduur 4 Artikel 1.4 Afwijken cao 4

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inhoud: Inleiding... 4 1. Arbeidsvoorwaarden... 4 1.1. CAO... 4 1.2. Arbeidscontracten... 4 1.3. Pensioen Verzekeringen... 5 1.3.1 Pensioen... 5 1.3.2 De zorgverzekeringswet...

Nadere informatie

Bedrijfs-C.A.O. 1.1.2009 t/m 31.12.2010 C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2009-2010

Bedrijfs-C.A.O. 1.1.2009 t/m 31.12.2010 C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2009-2010 C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2009-2010 COSCO CONTAINER LINES (NETHERLANDS) B.V. en CROSS-OCEAN B.V. de heer P.J. den Breejen, directeur (in Nederland) C N V BEDRIJVENBOND

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST. Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek. Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST. Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek. Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur Cao Smurfit Kappa Corrugated Benelux 2012-2014 COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur Smurfit Kappa Vandra B.V. te Oosterhout

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST B.V. DELI-HTL TABAK MAATSCHAPPIJ

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST B.V. DELI-HTL TABAK MAATSCHAPPIJ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR B.V. DELI-HTL TABAK MAATSCHAPPIJ LOOPTIJD VAN 1 JULI 2013 TOT EN MET 31 december 2014 pagina 1 van 65 Artikel INHOUD Bladzijde 1 Definities 4 2 Werkingssfeer cao 5

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group. Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group. Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 Blue Sky Group cao 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS Personeelsgids voor beroepskrachten UPDATE d.d. februari 2012 Amsterdam, 22 februari 2012 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O P&O / pagina 2 van 71 Voorwoord Voor je

Nadere informatie

CAO Bioscoopbedrijf 2011. CAO Voor het Bioscoopbedrijf 2011

CAO Bioscoopbedrijf 2011. CAO Voor het Bioscoopbedrijf 2011 CAO Voor het Bioscoopbedrijf 2011 1 Artikel 1 DEFINITIES a. werkgever iedere - bij de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten aangesloten - natuurlijke of rechtspersoon die in de vorm van onderneming

Nadere informatie

D r o g i s t e r i j b r a n c h e

D r o g i s t e r i j b r a n c h e CAO 2 010-2 012 D r o g i s t e r i j b r a n c h e CAO 2010-2012 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR PERSONEEL WERKZAAM IN DE DROGISTERIJBRANCHE ZOALS DEZE GELDT VAN 1 OKTOBER 2010 TOT EN MET 31 MAART

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

CAO VERBRUGGE TERMINALS. Verbrugge Terneuzen Terminals BV Verbrugge Zeeland Terminals BV 2010-2013

CAO VERBRUGGE TERMINALS. Verbrugge Terneuzen Terminals BV Verbrugge Zeeland Terminals BV 2010-2013 CAO VERBRUGGE TERMINALS Verbrugge Terneuzen Terminals BV Verbrugge Zeeland Terminals BV 2010-2013 16-04-2013 1 INHOUDSOPGAVE CAO VERBRUGGE TERMINALS HOOFDSTUK I ARTIKELEN VAN ALGEMENE TOEPASSING OP ALLE

Nadere informatie

CAO SNS REAAL. SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 1

CAO SNS REAAL. SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 1 CAO SNS REAAL SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 1 Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 Utrecht, december 2014 De ondergetekenden:

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENGIDS 2006. : HRM Nederland DOCUMENTNUMMER : 20060110 VERSIE : 1.0 BRON. : Atos Origin STATUS

ARBEIDSVOORWAARDENGIDS 2006. : HRM Nederland DOCUMENTNUMMER : 20060110 VERSIE : 1.0 BRON. : Atos Origin STATUS ARBEIDSVOORWAARDENGIDS 2006 AUTEUR(S) : HRM Nederland DOCUMENTNUMMER : 20060110 VERSIE : 1.0 BRON : Atos Origin STATUS : definitief DOCUMENTDATUM : 26 januari 2006 AANTAL PAGINA S : 5 EIGENAAR : Henny

Nadere informatie

CAO voor het Levensmiddelenbedrijf 1 april 2010 tot 1 april 2011

CAO voor het Levensmiddelenbedrijf 1 april 2010 tot 1 april 2011 CAO voor het Levensmiddelenbedrijf 1 april 2010 tot 1 april 2011 Een gedrukte versie is nog niet beschikbaar. Onderstaande tekst is exclusief bijlagen en loontabellen. Vakcentrumleden ontvangen automatisch

Nadere informatie

CAO 2014. Stichting Fokus Exploitatie. februari 2014. Fokus Postbus 6124 9702 HC Groningen. Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33

CAO 2014. Stichting Fokus Exploitatie. februari 2014. Fokus Postbus 6124 9702 HC Groningen. Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33 CAO 2014 Stichting Fokus Exploitatie februari 2014 Fokus Postbus 6124 9702 HC Groningen Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33 T (050) 521 72 00 F (050) 521 72 09 E info@fokuswonen.nl I www.fokuswonen.nl Fokus

Nadere informatie

CAO DSM Special Products B.V. 2008 2009

CAO DSM Special Products B.V. 2008 2009 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DSM SPECIAL PRODUCTS B.V. tussen DSM Special Products B.V., gevestigd te Rotterdam, als partij ter ene zijde en FNV Bondgenoten te Utrecht, de CNV BedrijvenBond te Houten,

Nadere informatie