Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap"

Transcriptie

1 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

2

3 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

4 Colofon Uitgave Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), branchevereniging voor instellingen voor zorg- dienstverlening aan mensen met een beperking Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht telefoon (030) Utrecht, juli 2009 Publicatienummer: Bestellingen Deze uitgave kan schriftelijk en telefonisch worden besteld bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Postbus 413, 3500 AK Utrecht telefoon (030) fax (030) Bestellen kan ook via Bij de bestelling graag de titel, het publicatienummer en het gewenste aantal vermelden. Drukwerk HollandRepro, Utrecht Deze brochure is met grote zorgvuldigheid en met gebruikmaking van de meest actuele gegevens tot stand gekomen. Het is evenwel niet geheel uitgesloten dat de informatie uit deze brochure onjuistheden of onvolkomenheden bevat. VGN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden.

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Opbouw vakantierechten bij volledige arbeidsongeschiktheid 3 Opbouw vakantierechten bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 4 Volledige arbeidsongeschiktheid gevolgd door gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en andersom 5 Volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid afgewisseld 6 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 7 Het moment van vaststellen van opgebouwde vakantierechten 8 Afschrijven vakantierechten bij volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Samenvatting Bijlage A Bijlage B 3 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

6 4 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

7 1 Inleiding Zowel in het Burgerlijk Wetboek (BW) als in de CAO Gehandicaptenzorg is een regeling te vinden die betrekking heeft op de opbouw van vakantierechten bij ziekte en zwangerschap 1. De wettelijke regeling betreffende de opbouw van vakantierechten bij ziekte is neergelegd in artikel 7:635 lid 4 BW. Deze wettelijke regeling vormt het uitgangspunt voor het berekenen van het aantal vakantie-uren dat een werknemer opbouwt tijdens ziekte. Van de wettelijke bepaling mag worden afgeweken, mits dit niet ten nadele is van de werknemer. In de CAO Gehandicaptenzorg is een afwijkende regeling opgenomen. De regeling over de opbouw van vakantierechten bij ziekte is in de CAO Gehandicaptenzorg opgenomen in artikel 8:4 lid 5. De regeling betreffende vakantieopbouw bij zwangerschap is in de wet neergelegd in artikel 7:635 lid 2 BW en in de CAO Gehandicaptenzorg in artikel 8:4 lid 3. De regels omtrent vakantie-opbouw bij ziekte en zwangerschap zijn niet eenvoudig en leiden regelmatig tot vragen. In deze brochure wordt uitgebreid ingegaan op het opbouwen en opnemen van vakantierechten bij ziekte en zwangerschap. Allereerst worden de regels uit de wet en de CAO Gehandicaptenzorg over vakantieopbouw bij ziekte besproken en uitgelegd. Aan bod komt wanneer de regels uit de wet en wanneer de regels uit de CAO toegepast moeten worden. Hierbij worden enkele voorbeeldsituaties besproken. De voorbeelden bestaan uit een beschrijving van een ziektesituatie, gevolgd door de oplossing in woorden en vervolgens een schematisch overzicht van de vakantierechten over het jaar of de jaren die het betreft. Daarna komt de vakantie-opbouw tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof aan bod. Vervolgens worden de regels over het afschrijven van vakantierechten tijdens volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid besproken. Hierbij worden eveneens voorbeeldsituaties besproken. Als laatste is een kort overzicht opgenomen van alle regels die in de brochure worden besproken. Denkt u er bij het lezen van deze brochure aan dat bij de opbouw van vakantie tijdens ziekte de duur van de ziekte bepalend is. Het aantal opgebouwde vakantie-uren dient te worden vastgesteld per ziekteperiode en niet per kalenderjaar. Het is niet van belang welk ziektejaar het betreft en of de werknemer in de WAO zit of een uitkering krijgt op grond van de WIA. De hele ziekteperiode dient in ogenschouw te worden genomen. Voor de volledigheid nog de opmerking dat uren die gewerkt worden op basis van arbeidstherapie, uren zonder loonwaarde zijn. Omdat deze uren geen loonwaarde vertegenwoordigen, worden ze aangemerkt als uren van volledige arbeidsongeschiktheid. 1 In bijlage A is artikel 8:4 CAO Gehandicaptenzorg opgenomen. In bijlage B zijn de artikelen over vakantie en verlof uit het Burgerlijk Wetboek opgenomen. 5 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

8 6 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

9 2 Opbouw vakantierechten bij volledige arbeidsongeschiktheid Regelingen in de wet en de CAO De wettelijke regeling omtrent opbouw van vakantierechten bij ziekte is opgenomen in artikel 7:635 lid 4 BW. Dit artikelonderdeel bepaalt dat, indien een werknemer in het geheel niet kan werken omdat hij ziek is, alleen opbouw van vakantierechten plaatsvindt over de laatste zes maanden van de ziekte. Wat betreft opbouw van vakantie tijdens volledige arbeidsongeschiktheid komt de CAO overeen met de wet. Ook de CAO Gehandicaptenzorg bepaalt dat wanneer iemand volledig arbeidsongeschikt is, slechts over de laatste zes ziektemaanden opbouw van vakantierechten plaatsvindt (artikel 8:4 lid 5). Dit betekent dat aan het einde van een ziekteperiode telkens zes maanden moet worden teruggekeken. Bedraagt de ziekteperiode zes maanden of minder, dan heeft de ziekte op grond van deze regeling geen gevolgen voor de vakantieopbouw, met andere woorden de werknemer bouwt volledig vakantie op. Duurt de periode van volledige arbeidsongeschiktheid langer dan zes maanden, dan vindt geen opbouw plaats over dat deel van de ziekteperiode, dat ligt vóór de periode van de laatste zes maanden. Voorbeeld 1 Een werknemer meldt zich op 4 juli 2008 ziek. Hij is volledig arbeidsongeschikt tot en met 8 mei Op 9 mei 2009 gaat hij weer volledig aan het werk. De ziekte periode bedraagt in dit geval ruim 10 maanden. Conform artikel 7:635 lid 4 BW en artikel 8:4 lid 5 CAO Gehandicaptenzorg wordt over maximaal 6 maanden vakantierechten opgebouwd, waarbij wordt uitgegaan van de laatste zes maanden. Dit betekent dat de werknemer in dit geval vakantierechten opbouwt over de periode van 9 november 2008 tot en met 8 mei Over de periode van 4 juli tot en met 8 november 2008 worden geen vakantierechten opgebouwd. 0% vo 100% vo 4 juli 08 8 nov 08 8 mei 09 = volledige arbeidsongeschiktheid VO = vakantieopbouw Werkhervatting Voor zowel de wettelijke bepaling als de CAO-bepaling geldt dat perioden van volledige arbeidsongeschiktheid - die elkaar met minder dan een maand opvolgen - bij elkaar worden geteld. Dit betekent dat een onderbreking van langer dan een maand tot gevolg heeft dat de periode van zes maanden opnieuw begint te tellen. Er begint dus weer een nieuwe periode van opbouw van vakantie te lopen. Onder een maand kan hier elke maand verstaan worden, dus ook van 23 januari tot en met 22 februari. 7 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

10 Indien perioden van ziekte elkaar opvolgen met minder dan een maand, worden de perioden van ziekte van vóór en na deze onderbreking samengeteld en gezien als één ziekteperiode. Over de laatste zes maanden van de ziekteperiode wordt dan vakantie opgebouwd. Over een tijdvak tussen twee ziekteperioden in, waarin de werknemer volledig gewerkt heeft, wordt volledig vakantie opgebouwd. Voorbeeld 2 Een werknemer is ziek in de periode van 1 juli 2008 tot en met 31 oktober 2008 (4 maanden). Vervolgens hervat hij het werk weer volledig in de periode van1november tot en met 15 november 2008 (V maand). Op 16 november meldt de werknemer zich weer ziek en blijft dat tot en met 31 maart 2009 (4 V maand). Daarna hervat hij zijn werkzaamheden weer volledig. Omdat in dit geval de periode tussen de twee ziekteperioden korter is dan een maand, worden de twee ziekteperioden samengeteld voor het bepalen van de periode van 6 maanden van ziekte. De werknemer bouwt volledig vakantierechten op gedurende de laatste 6 maanden van de ziekte. Nu de laatste ziekteperiode korter dan 6maanden heeft geduurd, namelijk 4 V maand, wordt ook over de laatste 1V maand van de eerste ziekteperiode (van 16 september tot 31 oktober) volledig vakantie opgebouwd. Gedurende de eerste 2V maand van de eerste ziekteperiode worden geen vakantierechten opgebouwd. In het tijdvak tussen de twee ziekteperioden in werkt de werknemer volledig en bouwt gedurende deze tijd dus ook volledig vakantierechten op. 0% vo 100% vo 100% vo 100% vo 1 juli sept okt nov mrt 09 = volledige arbeidsongeschiktheid = volledig arbeidsgeschikt VO = vakantieopbouw Voorbeeld 3 Een werknemer is ziek in de periode van 1 juli 2008 tot en met 31 oktober 2008 (4 maanden). Vervolgens hervat hij het werk weer volledig in de periode van 1 november tot en met 15 december(1v maand). Op 16 december 2008 meldt de werknemer zich weer ziek en blijft dat tot en met 31 maart 2009 (3V maand), daarna hervat hij zijn werkzaamheden weer volledig. Omdat in deze situatie het tijdvak tussen de twee ziekteperioden langer is dan 1 maand, worden de twee ziekteperioden niet samengeteld. Op het moment dat de werknemer zich, na een werkhervatting van 1V maand, voor de tweede maal ziek meldt, begint de periode van 6 maanden opnieuw te tellen. Dit betekent dat over zowel de4maanden van de eerste ziekteperiode als de 3V maand van de tweede ziekteperiode volledig vakantie wordt opgebouwd. Over het tijdvak tussen de twee ziekteperioden in, waarin de werknemer volledig gewerkt heeft, worden ook volledig vakantierechten opgebouwd. 100% vo 100% vo 100% vo 1 juli okt dec mrt 09 = volledige arbeidsongeschiktheid = volledig arbeidsgeschikt VO = vakantieopbouw 8 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

11 3 Opbouw vakantierechten bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Wettelijke regeling Op grond van artikel 7:635 lid 4 BW worden er bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid slechts gedeeltelijk vakantierechten opgebouwd en wel over het arbeidsgeschikte deel. Anders gezegd: de zieke werknemer bouwt alleen vakantieaanspraken op over de door hem gewerkte uren. Over de uren waarop de werknemer niet heeft gewerkt wegens ziekte, worden geen vakantierechten opgebouwd. Op basis van de wettelijke regeling kunnen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid dus nooit volledige vakantierechten worden opgebouwd. De opbouw van vakantierechten tijdens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is in de wet niet gemaximeerd tot zes maanden. De werknemer bouwt dus over de gehele periode van gedeeltelijke ziekte vakantierechten op over de gewerkte uren. Bovendien geldt de regel, dat perioden die elkaar met minder dan een maand opvolgen bij elkaar worden geteld, niet bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Deze samentellingsregel heeft enkel betrekking op perioden van volledige arbeidsongeschiktheid. Van de wettelijke regeling omtrent vakantieopbouw mag niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken (artikel 7:645 BW). Dit betekent dat slechts een andere regeling toegepast mag worden indien deze ten voordele van de werknemer afwijkt van de wettelijke regeling. CAO Gehandicaptenzorg In de CAO Gehandicaptenzorg wordt, met betrekking tot gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, afgeweken van de wettelijke regeling. Deze afwijking geldt voor zover de wet dit toelaat. Zoals hierboven besproken laat de wet een afwijking toe, mits dit niet ten nadele van de werknemer is. De regeling uit de CAO kan dus alleen toegepast worden indien dit voor de werknemer voordeliger is dan toepassing van de wettelijke regeling. Op grond van artikel 8:4 lid 5 CAO Gehandicaptenzorg worden ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid volledige vakantierechten opgebouwd over de laatste zes maanden van de ziekte. De CAO Gehandicaptenzorg maakt dus geen onderscheid tussen volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid: zowel bij een periode van volledige arbeidsongeschiktheid als bij een periode van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, vindt een volledige opbouw van vakantierechten plaats over de laatste zes maanden van arbeidsongeschiktheid. Indien de periode van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid langer duurt dan zes maanden, vindt op grond van artikel 8:4 lid 5 CAO Gehandicaptenzorg een volledige opbouw plaats over de laatste zes maanden van de ziekte. In de periode daarvóór worden vakantierechten opgebouwd over het arbeidsgeschikte deel. In tegenstelling tot de wettelijke regeling geldt dat ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ziekteperioden die elkaar opvolgen binnen een maand worden samengeteld. 9 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

12 Voorbeeld 4 Een werknemer is in de periode van 4 juli 2008 tot en met 8 mei 2009 (ruim 10 maanden) voor 50% arbeidsongeschikt, op 9 mei gaat hij weer volledig aan het werk. Berekening volgens BW Tijdens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid worden slechts vakantierechten opgebouwd over het arbeidsgeschikte deel. De werknemer bouwt alleen vakantieaanspraken op over de door hem gewerkte uren. In dit geval bouwt de werknemer 5O% van de vakantie-uren op die hij zou hebben opgebouwd als hij niet ziek zou zijn geweest. Over de 50% die de werknemer niet werkt wegens ziekte, worden geen vakantieaanspraken opgebouwd. 50% vo 4 juli 08 8 mei 09 = gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid VO = vakantieopbouw Berekening volgens CAO Gehandicaptenzorg Tijdens een periode van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vindt een volledige opbouw van vakantierechten plaats over de laatste 6 maanden van de ziekte, in dit geval van 9 november 2008 tot en met 8 mei Over de periode daarvoor bouwt de werknemer vakantierechten op over het arbeidsgeschikte deel. Van 4 juli 2008 tot en met 8 november 2008 bouwt de werknemer dus 50% van de vakantierechten op die hij zou hebben opgebouwd als hij niet ziek zou zijn geweest. 50% vo 100% vo 4 juli 08 8 nov 08 8 mei 09 = gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid VO = vakantieopbouw Toe te passen regel Van de wettelijke regeling omtrent vakantieopbouw mag niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. Dat betekent dat de regeling in de CAO slechts toegepast mag worden indien deze ten voordele van de werknemer afwijkt van de wettelijke regeling. Op basis van de wettelijke regeling heeft de werknemer ruim 10 maanden 50% vakantieopbouw. Op basis van de regeling uit de CAO heeft de werknemer 6 maanden 100% vakantieopbouw en ruim 4 maanden 50% vakantieopbouw. De regeling uit de CAO is dus voordeliger dan de regeling uit het BW. In deze situatie vindt de opbouw plaats conform de regeling van de CAO. N.B 1. In de situatie dat een werknemer enkel gedeeltelijk ziek is geweest, is de regeling van de CAO Gehandicaptenzorg voor de werknemer altijd voordeliger dan de wettelijke regeling. Op grond van de CAO Gehandicaptenzorg bouwt de werknemer namelijk altijd gedurende een periode van zes maanden volledig op. In een dergelijke situatie kan dan ook altijd de regeling uit de CAO Gehandicaptenzorg worden toegepast. 10 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

13 4 Volledige arbeidsongeschiktheid gevolgd door gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en andersom Bij langdurige ziekte komt het vaak voor dat een periode van volledige arbeidsongeschiktheid gevolgd wordt door een periode van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Ook andersom komt het voor. De regels met betrekking tot vakantieopbouw bij volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, zoals hiervoor besproken, kunnen in dergelijke situaties in combinatie worden toegepast. Zoals eerder besproken vindt op grond van de wettelijke regeling, gedurende de periode van volledige arbeidsongeschiktheid, volledige opbouw plaats over de laatste zes maanden. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid worden vakantierechten opgebouwd over het arbeidsgeschikte deel. De opbouw van vakantierechten tijdens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is in de wet niet gemaximeerd tot zes maanden. Bij de toepassing van de wettelijke regeling dient bij de berekening van de vakantieopbouw over een ziekteperiode dus een duidelijke scheiding gemaakt te worden tussen perioden van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid. Conform de CAO Gehandicaptenzorg vindt opbouw plaats over de laatste zes maanden van de ziekte. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid: de hele periode van arbeidsongeschiktheid wordt dus als één geheel bekeken. Over de periode die ligt vóór de laatste zes ziektemaanden vindt opbouw plaats over de uren die de werknemer heeft gewerkt. Het is afhankelijk van de situatie hoe de opbouw van vakantierechten is. Zoals in het vorige hoofdstuk reeds is vermeld, mag slechts ten voordele van de werknemer worden afgeweken van de wettelijke regeling. Er moet dus altijd minimaal het aantal rechten worden opgebouwd dat zou worden opgebouwd als de wettelijke regeling wordt toegepast. Vandaar dat in artikel 8:4 lid 5 CAO Gehandicaptenzorg is opgenomen dat de afwijkende regeling van de CAO slechts geldt voor zover de wet dit toelaat. De werkgever dient de voor de werknemer meest gunstige regeling toe te passen. In de situaties waarbij een werknemer afwisselend volledig en gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, moeten er twee berekeningen worden gemaakt. Om te kunnen bepalen welke regeling het meest voordelig is, moet er een berekening gemaakt worden op basis van de wettelijke regeling en een berekening op basis van de regeling uit de CAO Gehandicaptenzorg. 11 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

14 Voorbeeld 5 Een werknemer heeft zich op 16 juni 2008 ziek gemeld. De werknemer is tot en met 15 december 2008 (6 maanden) volledig arbeidsongeschikt en vervolgens 5 maanden (tot en met 15 mei 2009) gedeeltelijk arbeidsongeschikt (50%). Op 16 mei 2009 gaat hij weer volledig aan het werk. Berekening volgens BW Over de periode van volledige arbeidsongeschiktheid vindt volledige opbouw plaats over de laatste zes maanden. In dit geval bedraagt de periode van volledige arbeidsongeschiktheid in totaal 6 maanden. Gedurende deze hele periode vindt dus volledige opbouw plaats. Gedurende de totale periode van gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid, worden vakantierechten opgebouwd over de uren die de werknemer werkt, in dit voorbeeld 50%. 100% vo 50% vo 16 juni dec mei 09 = volledige arbeidsongeschiktheid = gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid VO = vakantieopbouw Berekening volgens CAO Gehandicaptenzorg De hele periode van arbeidsongeschiktheid moet als één geheel worden bekeken. De werknemer is in totaal gedurende 11 maanden arbeidsongeschikt. De laatste zes maanden van de ziekteperiode bestaat uit 5 maanden gedeeltelijke en 1 maand volledige arbeidsongeschiktheid. Over deze laatste zes maanden (van 16 november 2008 tot en met 15 mei 2009) worden volledige vakantierechten opgebouwd. Over de periode daarvoor (van 16 juni tot en met 15 november) vindt opbouw plaats over de uren die de werknemer heeft gewerkt. Aangezien de werknemer gedurende die periode echter volledig arbeidsongeschikt was, vindt er geen opbouw van vakantierechten plaats. 0% vo 100% vo 16 juni nov dec mei 09 = volledige arbeidsongeschiktheid = gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid VO = vakantieopbouw Toe te passen regel Op basis van de wettelijke regeling heeft de werknemer 6 maanden 100% vakantieopbouw en 5 maanden 50% vakantieopbouw. Op basis van de regeling uit de CAO heeft de werknemer 6 maanden 100% vakantieopbouw en 5 maanden geen vakantieopbouw. In dit voorbeeld is de regeling uit het BW voor de werknemer voordeliger. De opbouw van vakantierechten vindt plaats conform de regeling van het BW. 12 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap 12 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

15 Voorbeeld 6 Een werknemer meldt zich ziek op 16 juni De werknemer is drie maanden volledig arbeidsongeschikt (tot en met 15 september) en vervolgens drie maanden (tot en met 15 december) gedeeltelijk arbeidsongeschikt (50%). Op 16 december gaat hij weer volledig aan het werk. Berekening volgens BW Op grond van de wettelijke regeling wordt over de periode van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, in dit geval 3 maanden, vakantie opgebouwd over het arbeidsgeschikte deel, in dit geval 50%. Omdat de periode van volledige arbeidsongeschiktheid niet langer is dan zes maanden wordt over deze hele periode (drie maanden) volledig vakantie opgebouwd. 100% vo 50% vo 16 juni sept dec 08 = volledige arbeidsongeschiktheid = gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid VO = vakantieopbouw Berekening volgens CAO Gehandicaptenzorg Conform de CAO Gehandicaptenzorg vindt opbouw plaats over de laatste zes ziektemaanden. Dat het in de laatste drie maanden gaat om gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is niet van belang. Op grond van deze regeling vindt over de volledige 6 ziektemaanden volledige opbouw van vakantierechten plaats. 100% vo 16 juni sept dec 08 = volledige arbeidsongeschiktheid = gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid VO = vakantieopbouw Toe te passen regel Op basis van de wettelijke regeling heeft de werknemer drie maanden 100% vakantieopbouw en drie maanden 50% vakantieopbouw. Op basis van de regeling uit de CAO heeft de werknemer zes maanden 100% vakantieopbouw. In dit voorbeeld is de regeling uit het CAO Gehandicaptenzorg voor de werknemer voordeliger. De opbouw van vakantierechten vindt plaats conform de regeling van de CAO Gehandicaptenzorg. 13 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap 13 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

16 14 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

17 5 Volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid afgewisseld Bij langdurige ziekte kan de situatie zich ook voordoen dat perioden van volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid elkaar afwisselen. Een werknemer kan bijvoorbeeld eerst een periode volledig arbeidsongeschikt zijn, daarna weer gedeeltelijk aan het werk gaan en vervolgens weer volledig uitvallen. Ook in dergelijke situaties kunnen de regels met betrekking tot vakantieopbouw bij volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in combinatie worden toegepast. Net zoals bij de situaties die in het vorige hoofdstuk zijn geschetst, moeten er in deze situaties twee berekeningen worden gemaakt: één op grond van de wettelijke regeling en één op grond van de CAO Gehandicaptenzorg. Ook nu moet de voor de werknemer meest gunstige regel worden toegepast. Bij de berekening op grond van de wettelijke regeling geldt dat perioden van volledige arbeidsongeschiktheid die elkaar met minder dan een maand opvolgen bij elkaar worden geteld. Als er meer dan een maand tussen twee perioden van volledige arbeidsongeschiktheid zit, heeft dit tot gevolg dat er een nieuwe periode van opbouw van vakantie begint te lopen. In de tussenliggende periode kan het zijn dat de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is of volledig zijn werkzaamheden heeft hervat; in beide situaties is er geen sprake van volledige arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat, indien de werknemer tussen twee perioden van volledige arbeidsongeschiktheid langer dan een maand geheel of gedeeltelijk aan het werk is geweest, de periode van zes maanden opnieuw begint te tellen. In tegenstelling tot de wettelijke regeling wordt in de CAO geen onderscheid gemaakt tussen volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De gehele ziekteperiode wordt als één geheel bekeken. Bij toepassing van de regeling uit de CAO is er slechts sprake van een onderbreking van de ziekteperiode als de werknemer langer dan een maand volledig hersteld is. 15 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

18 Voorbeeld 7 Een werknemer meldt zich ziek op 1 juni Tot en met 15 december 2008 is de werknemer volledig ziek (6 V maand). Vervolgens is hij gedurende 2 maanden (van 16 december tot en met 15 februari 2009) gedeeltelijk ziek (50%). Van 16 februari 2009 tot en met 31 mei 2009 is de werknemer weer volledig ziek (3 V maand). Vanaf 1 juni 2009 is de werknemer volledig hersteld. Berekening volgens BW Omdat de werknemer tussen de eerste en de tweede periode van volledige arbeidsongeschiktheid een periode van langer dan een maand gedeeltelijk aan het werk is geweest, begint de periode van 6 maanden na deze onderbreking opnieuw te tellen. De eerste periode van volledige ziekte duurt langer dan 6 maanden, zodat er over de periode van 1 tot en met 15 juni 2008 geen vakantierechten worden opgebouwd. Over de periode van 16 juni tot en met 15 december 2008 bouwt de werknemer volledig vakantie op. Over de 2 maanden waarin de werknemer gedeeltelijk werkt, worden vakantierechten opgebouwd over het gedeelte dat de werknemer arbeidsgeschikt is (50%). De tweede periode waarin de werknemer volledig ziek is duurt korter dan 6 maanden. Gedurende deze hele periode worden dan ook volledig vakantierechten opgebouwd. 0% vo 100% vo 50% vo 100% vo 1 juni juni dec feb mei 09 = volledige arbeidsongeschiktheid = gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid VO = vakantieopbouw Berekening volgens regeling CAO Gehandicaptenzorg Omdat er in de CAO Gehandicaptenzorg geen onderscheid wordt gemaakt tussen gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid, wordt de gehele ziekteperiode van 12 maanden als één periode beschouwd. Over de laatste 6 ziektemaanden (van 1 december 2008 tot en met 31 mei 2009) vindt volledige opbouw van vakantierechten plaats. Over de periode daarvóór (van 1 juni 2008 tot en met 31 november 2008) wordt slechts opgebouwd over de gewerkte uren. De werknemer is in die periode echter volledig arbeidsongeschikt, er vindt dus geen opbouw van vakantierechten plaats. 0% vo 100% vo 1 juni nov dec feb mei 09 = volledige arbeidsongeschiktheid = gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid VO = vakantieopbouw Toe te passen regel Op basis van de wettelijke regeling heeft de werknemer 9V maand 100% vakantieopbouw, 2 maanden 50% vakantieopbouw en een halve maand geen vakantieopbouw. Op basis van de regeling uit de CAO heeft de werknemer 6 maanden 100% vakantieopbouw en 6 maanden geen vakantieopbouw. In dit voorbeeld is de regeling uit het BW voor de werknemer voordeliger. De opbouw van vakantierechten vindt dus plaats conform de regeling van het BW. 16 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

19 Voorbeeld 8 Een werknemer meldt zich op 1 juni 2008 gedeeltelijk ziek (50%). Tot en met 15 september 2008 is de werknemer gedeeltelijk ziek (3 V maand). In de periode van 16 september tot en met 15 december 2008 is de werknemer volledig ziek (3 maanden). In de drie maanden die daarop volgen is de werknemer weer gedeeltelijk ziek (50%). Vanaf 16 maart 2009 is de werknemer weer volledig hersteld. Berekening volgens BW Tijdens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt slechts vakantie opgebouwd over het aantal gewerkte uren. Gedurende beide perioden van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid worden dus voor 50% vakantierechten opgebouwd. De periode van volledige arbeidsongeschiktheid duurt korter dan 6 maanden, zodat over deze hele periode volledig vakantie wordt opgebouwd. 50% vo 100% vo 50% vo 1 juni sept dec mrt 09 = volledige arbeidsongeschiktheid = gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid VO = vakantieopbouw Berekening volgens CAO Gehandicaptenzorg Conform de regeling van de CAO wordt over de laatste 6 ziektemaanden (van 16 september 2008 tot en met 15 maart 2009) volledig vakantie opgebouwd. In de periode daarvóór wordt enkel vakantie opgebouwd over het aantal gewerkte uren. De werknemer was van 1 juni tot en met 15 september 50% arbeidsongeschikt, gedurende deze tijd worden dus voor 50% vakantierechten opgebouwd. 50% vo 100% 1 juni sept dec mrt 09 = volledige arbeidsongeschiktheid = gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid VO = vakantieopbouw Toe te passen regel Op basis van de wettelijke regeling heeft de werknemer 3 maanden 100% vakantieopbouw en 6V maand 50% vakantieopbouw. Op basis van de regeling uit de CAO heeft de werknemer 6 maanden 100% vakantieopbouw en 3V maand 50% vakantieopbouw. In dit voorbeeld is de regeling uit het CAO Gehandicaptenzorg voor de werknemer voordeliger. De opbouw van vakantierechten vindt dus plaats conform de regeling van de CAO. 17 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

20 18 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

21 6 Zwangerschaps- en bevallingsverlof Zwangerschap is geen ziekte in de zin van artikel 7:629 BW. De regels over vakantieopbouw bij ziekte zijn dan ook niet van toepassing op een periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof. De wet en de CAO kennen hierover aparte bepalingen. Over deze periode worden dus afzonderlijk vakantierechten opgebouwd. De werkneemster die de bedongen arbeid niet verricht wegens zwangerschap of bevalling heeft aanspraak op vakantieopbouw over het tijdvak waarop zij recht heeft op een uitkering op grond van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) in verband met haar bevalling. Dit is geregeld in artikel 7:635 lid 2 BW en artikel 8:4 lid 3 CAO Gehandicaptenzorg. De werkneemster bouwt dus gedurende het zwangerschaps- en bevallingsverlof volledig vakantierechten op 2. De periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof telt ook niet mee voor het bepalen van de periode van zes maanden van (volledige) arbeidsongeschiktheid waarover de vakantieopbouw volledig plaatsvindt. Indien een werkneemster bijvoorbeeld na haar zwangerschaps- en bevallingsverlof nog drie maanden ziek thuis blijft, is zij in totaal ongeveer zeven maanden afwezig. Voor het vaststellen van de zes maanden waarover de werknemer volledig vakantie opbouwt tijdens ziekte telt de periode van zwangerschapsverlof dan niet mee. Ziekteperioden voorafgaand of aansluitend aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof gelden als gewone ziekteperioden. Dit betekent dat de werkneemster vakantierechten opbouwt over deze ziekteperioden op grond van de wettelijke regeling of de regeling uit de CAO, ongeacht of de ziekte wordt veroorzaakt door de zwangerschap. Omdat de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof langer duurt dan een maand, worden de ziekteperiode voorafgaand aan het verlof en de ziekteperiode volgend op het verlof niet samengeteld. Dit geldt zowel bij de toepassing van de wettelijke regeling als bij de regeling uit de CAO betreffende vakantieopbouw tijdens ziekte. 2 De periode van bevallingsverlof waarover volledig vakantie wordt opgebouwd, betreft de periode van bevallingsverlof waarin de werknemer recht heeft op een uitkering op basis van de WAZO en niet de periode van artikel 8:18 CAO Gehandicaptenzorg. 19 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

22 Voorbeeld 9 Een werkneemster is volledig ziek van 1 juni 2008 tot en met 2 oktober 2008 (ruim 4 maanden). Per 3 oktober 2008 gaat haar zwangerschaps- en bevallingsverlof verlof in en dit duurt tot en met 22 januari 2009 (16 weken). Aansluitend is de werkneemster nog tot en met 25 september 2009 volledig ziek (ruim 8 maanden), dan gaat zij weer volledig aan het werk. Gedurende de gehele periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof worden volledig vakantierechten opgebouwd. In dit voorbeeld is de werkneemster voorafgaand en aansluitend aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof volledig arbeidsongeschikt. Omdat het gaat om volledige arbeidsongeschiktheid, is de uitkomst bij toepassing van de wettelijke regeling hetzelfde als bij toepassing van de regeling uit de CAO. Omdat het zwangerschaps- en bevallingsverlof langer duurt dan 1 maand, worden de ziekteperioden voor en na het verlof niet samengeteld. De twee ziekteperioden dienen apart te worden bekeken. De eerste ziekteperiode is korter dan 6 maanden, over deze periode wordt dus volledig vakantie opgebouwd. De tweede ziekteperiode is langer dan 6 maanden. Slechts over de laatste 6 maanden (van 26 maart tot en met 25 september) wordt volledig vakantie opgebouwd. In de periode daarvóór (van 23 januari tot en met 25 maart) vindt geen opbouw van vakantierechten plaats. 100% vo 100% vo 0% vo 100% vo 1 juni 08 2 okt jan mrt sept 09 = volledige arbeidsongeschiktheid = zwangerschaps- en bevallingsverlof VO = vakantieopbouw 20 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

23 7 Het moment van vaststelling van opgebouwde vakantierechten Definitieve vaststelling aantal opgebouwde vakantierechten Hoe lang een werknemer ziek is geweest en welke regeling toegepast dient worden voor de berekening van het aantal vakantie-uren dat is opgebouwd tijdens deze ziekte, kan pas achteraf worden vastgesteld. Het precieze aantal vakantierechten dat een werknemer tijdens ziekte heeft opgebouwd, kan dan ook pas worden vastgesteld wanneer de werknemer volledig hersteld is. Omdat ziekteperioden die elkaar met minder dan een maand opvolgen samen moeten worden geteld, kan pas een definitieve berekening gemaakt worden wanneer de werknemer een maand of langer volledig hersteld is. Een ander moment waarop het aantal opgebouwde vakantierechten kan worden vastgesteld, is wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Indien een werknemer ziek uit dienst gaat, heeft hij recht op de vakantierechten die zijn opgebouwd tijdens de ziekteperiode. Deze vakantierechten en de eventueel nog resterende vakantierechten van voor de ziekteperiode dienen bij het eindigen van het dienstverband te worden uitbetaald. Het komt ook wel voor dat wanneer een werknemer langdurig gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, het dienstverband wordt aangepast aan het arbeidsgeschiktheidspercentage (bijvoorbeeld bij 50% arbeidsgeschiktheid wordt het dienstverband gewijzigd in 50%). Een dergelijke aanpassing van de arbeidsovereenkomst is ook een moment waarop het aantal opgebouwde vakantierechten tijdens ziekte kan worden vastgesteld. De werknemer is dan voor zijn nieuwe dienstverband immers weer volledig arbeidsgeschikt. Tussentijdse berekening Indien een werknemer langdurig ziek is, kan wel alvast een voorlopige, tussentijdse berekening worden gemaakt van het aantal opgebouwde vakantierechten. Zolang de ziekteperiode niet langer duurt dan zes maanden, vindt opbouw plaats over de gehele periode. Indien de ziekteperiode langer dan zes maanden heeft geduurd, bouwt de werknemer op basis van de CAO-regeling in ieder geval over zes maanden ziekte volledig vakantie op. 21 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

24 22 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

25 8 Afschrijven vakantierechten bij volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Uitgangspunt in de wet is dat tijdens een periode van ziekte de werkgever geen vakantierechten kan afschrijven. Indien een werknemer ziek is, kan hij in beginsel geen vakantie genieten (de werknemer heeft op dat moment ziekteverlof). Zowel in de CAO als in de wet zijn uitzonderingen op deze hoofdregel opgenomen. Aftrek ziektedagen op basis van een voorafgaande regeling De CAO Gehandicaptenzorg (artikel 8:6 lid 2) biedt de mogelijkheid om op basis van een regeling maximaal drie ziektedagen als vakantieverlof aan te merken in het geval de werknemer tijdens de arbeidsongeschiktheidsperiode met toestemming van de controlerend geneeskundige vakantie geniet. Een regeling als bedoeld in artikel 8:6 lid 2 CAO Gehandicaptenzorg behoeft instemming van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (pvt). Indien een werkgever een dergelijke regeling heeft getroffen, maakt deze deel uit van de CAO (artikel 1:3 lid 5). Werknemers die gebonden zijn aan de CAO worden via de CAO ook aan deze regeling gebonden. Een voorwaarde bij het uitvoeren van de regeling is dat de werknemer jaarlijks nog minimaal recht moet houden op het wettelijk minimum aantal vakantiedagen. Het wettelijk minimum aantal vakantiedagen bedraagt vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week (artikel 7:634 lid 1 BW). Het wettelijk minimum bij een 36-urige werkweek bedraagt dus 144 uur (4 x 36). Op basis van de CAO Gehandicaptenzorg heeft men, bij een 36-urige werkweek, recht op 166 uur vakantie in een jaar. Dit betekent dat een fulltime werknemer in de Gehandicaptenzorg 22 bovenwettelijke vakantie-uren per jaar heeft. Op basis van artikel 8:6 lid 2 CAO kan de werkgever maximaal drie dagen per jaar afschrijven. De CAO Gehandicaptenzorg gaat uit van dagen van 7,2 uur. Op grond van artikel 8:6 lid 2 CAO mag dus maximaal 21,6 uur worden afgeschreven. Voor een parttimer geldt het naar rato beginsel. Artikel 8:6 lid 2 CAO is een uitwerking van artikel 7:637 lid 1 BW. Op grond van artikel 7:637 lid 1 BW is het mogelijk om in een CAO of arbeidsovereenkomst een bepaling op te nemen op grond waarvan een werknemer bij ziekte vakantiedagen inlevert. Verrekening kan slechts plaatsvinden tot ten hoogste het aantal dagen dat in een jaar boven op de wettelijk minimumvakantie is overeengekomen. Verrekening met resterende uren uit voorgaande jaren is niet mogelijk. De mogelijkheid om ziektedagen met vakantiedagen te verrekenen is in artikel 7:637 lid 1 BW niet beperkt tot de situatie waarin de werknemer ook daadwerkelijk met vakantie gaat. Een werkgever kan bijvoorbeeld ook vakantiedagen afschrijven indien een werknemer ziek is maar gewoon thuisblijft, mits dit schriftelijk is overeengekomen. De wettelijke regeling is dus ruimer dan artikel 8:6 lid 2 CAO Gehandicaptenzorg 3 Gezien het standaardkarakter van de CAO (artikel 1:3 lid 2) is het echter niet mogelijk om van de andere mogelijkheden die artikel 7:637 lid 1 BW biedt, gebruik te maken. Ook is het niet moge- 3 Artikel 7:637 lid 1 BW heeft géén betrekking op de situatie waarin een werknemer tijdens een vakantie ziek wordt. Deze specifieke situatie is geregeld in artikel 7:637 lid 2 23 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

26 lijk een dergelijke afspraak op te nemen in de arbeidsovereenkomst indien een regeling met de OR of pvt ontbreekt. Voorbeeld 10 Een werknemer met een fulltime dienstverband meldt zich ziek op 7 november 2008 en blijft twee maanden ziek. De werknemer gaat in overleg met de werkgever en met toestemming van de controlerend geneeskundige op 21 november een week met vakantie. De werkgever heeft met de OR een regeling als bedoeld in artikel 8:6 lid 2 CAO. Er heeft in 2008 niet eerder een verrekening van ziektedagen met vakantiedagen plaatsgevonden. Nu de werkgever een regeling met de OR heeft, kan hij op basis van artikel 8:6 lid 2 CAO maximaal 21,6 vakantie-uren van het vakantietegoed van de werknemer afschrijven. Voorbeeld 11 Een werknemer met een fulltime dienstverband meldt zich ziek op 7 november 2008 en blijft twee maanden ziek. De werknemer gaat in overleg met de werkgever en met toestemming van de controlerend geneeskundige op 21 november een week met vakantie. De werkgever heeft geen regeling met de OR als bedoeld in artikel 8:6 lid 2 CAO. De werkgever kan in dit geval geen vakantie-uren van het vakantietegoed van de werknemer afschrijven op basis van artikel 8:6 lid 2 CAO. Voorbeeld 12 Een werknemer met een fulltime dienstverband meldt zich ziek op 7 november 2008 en blijft tweemaanden ziek. De werknemer gaat in overleg met de werkgever en met toestemming van de controlerend geneeskundige op 21 november een week met vakantie. De werkgever heeft een regeling met de OR als bedoeld in artikel 8:6 lid 2 CAO. De werknemer heeft echter al zijn vakantiedagen van 2008 al opgemaakt. Nu de werkgever een regeling met de OR heeft, kan hij in beginsel op basis van artikel 8:6 lid 2 CAO maximaal 21,6 vakantie-uren van het vakantietegoed van de werknemer afschrijven. Verrekening van vakantiedagen met ziektedagen kan echter slechts plaatsvinden met de bovenwettelijke vakantiedagen van het betreffende jaar. Gezien het feit dat de werknemer al zijn vakantiedagen - dus ook al zijn bovenwettelijke dagen - reeds heeft opgenomen, kan de werkgever in dit geval geen vakantiedagen afschrijven. Ziekte tijdens vakantie Artikel 8:8 lid 4 BW betreft de specifieke situatie waarin de werknemer tijdens vakantie ziek is. Dit artikel bepaalt dat wanneer een werknemer tijdens een vastgestelde vakantie voldoende aantoonbaar voor de werkgever arbeidsongeschikt is in de zin van artikel 7:629 BW, de verleende vakantiedagen niet als vakantiedagen gelden. Artikel 7:637 lid 2 BW betreft dezelfde specifieke situatie. De hoofdregel van artikel 7:637 lid 2 BW is dat er geen vakantiedagen mogen worden afgeschreven indien een werknemer tijdens een vakantie ziek is. In deze wettelijke regeling is, in tegenstelling tot de regeling in de CAO, wel een uitzonderingsmogelijkheid opgenomen. Op grond van deze uitzonderingsmogelijkheid kan bij schriftelijke overeenkomst, dus bijvoorbeeld in een arbeidsovereenkomst of CAO, van de hoofdregel worden afgeweken. In de CAO 24 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

27 Gehandicaptenzorg is enkel de hoofdregel overgenomen en niet de uitzonderingsmogelijkheid. Gezien het standaardkarakter van de CAO Gehandicaptenzorg kan dan ook geen gebruik worden gemaakt van deze wettelijke uitzonderingsmogelijkheid. Het is dus niet mogelijk om met de werknemer een afspraak te maken in de arbeidsovereenkomst over het afschrijven van vakantiedagen in het geval de werknemer ziek wordt tijdens een vastgestelde vakantie. Voorbeeld 13 Een werknemer gaat 23 mei op vakantie tot 13 juni (3 weken). De werknemer meldt zich op 30 mei ziek bij zijn werkgever. De werknemer blijft een week ziek, dan meldt hij zich weer beter. De werknemer is dus een week gedurende zijn vakantie ziek geweest. De werknemer heeft slechts twee weken vakantieverlof kunnen genieten. Van 30 mei tot 6 juni heeft de werknemer geen vakantieverlof, maar ziekteverlof gehad. Voor deze dagen mag de werkgever op basis van artikel 8:8 lid 4 geen vakantiedagen afschrijven. Verrekenen vakantiedagen met ziektedagen in een voorkomend geval In de vorige paragrafen is de mogelijkheid beschreven om op basis van artikel 8:6 lid 2 en artikel 8:8 lid 4 CAO vakantie af te schrijven bij ziekte. Naast deze mogelijkheden is er de mogelijkheid om dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer de overeengekomen arbeid niet verricht wegens arbeidsongeschiktheid aan te merken als vakantiedagen, mits de werknemer hier in een voorkomend geval mee instemt (artikel 7:636 lid 1 BW). Dit betekent dat er tijdens ziekte slechts vakantierechten kunnen worden afgeschreven, indien de werknemer op dat moment instemt met het afschrijven van de vakantie-uren. Een afspraak daarover moet afzonderlijk worden gemaakt op het moment dat bedoelde gebeurtenis zich voordoet of heeft voorgedaan. Een dergelijke afspraak in de arbeidsovereenkomst opnemen is op basis van dit artikel dus niet mogelijk. De verrekening van vakantiedagen met ziektedagen mag op grond van dit artikel slechts plaatsvinden met de bovenwettelijke vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn de dagen die de werknemer meer heeft opgebouwd dan het in artikel 7:634 BW bedoelde minimum. Voor het verrekenen van vakantiedagen met ziektedagen op basis van artikel 7:636 BW is het niet nodig dat de werknemer tijdens zijn ziekte op vakantie is/gaat. Ook indien de werknemer tijdens zijn ziekteperiode thuis blijft, kan artikel 7:636 BW worden toegepast. In de volgende voorbeelden betreft het telkens een werknemer die nog 20 bovenwettelijke vakantie-uren van afgelopen jaar heeft staan. In een jaar heeft de werknemer 22 bovenwettelijke vakantie-uren. In totaal heeft de werknemer dus 42 (20+22) bovenwettelijke vakantie-uren. Voorbeeld 14 Een werknemer meldt zich ziek op 9 maart 2009 en blijft twee weken ziek thuis. De werkgever stelt voor om, gezien het aantal vakantie-uren dat werknemer nog heeft staan, 5 vakantiedagen (36 vakantieuren) met ziektedagen te verrekenen. De werknemer heeft nog 42 bovenwettelijke vakantie-uren. Het afschrijven van 36 vakantie-uren zou dus conform artikel 7:636 BW mogelijk zijn. Voorwaarde voor het afschrijven van de vakantie-uren is wel dat de werknemer met het voorstel van de werkgever instemt. 25 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

28 Voorbeeld 15 (combinatie artikel 8:6 lid 2 CAO en artikel 7:636 BW) Een werknemer meldt zich ziek op 9 maart 2009 en blijft twee maanden ziek. De werknemer gaat in overleg met de werkgever en met toestemming van de controlerend geneeskundige op 21 november een week met vakantie. De werkgever heeft met de OR een regeling als bedoeld in artikel 8:6 lid 2 CAO. De werkgever stelt voor om, gezien het grote aantal uren dat werknemer nog heeft staan, in totaal 5 vakantiedagen (36 vakantie-uren) af te schrijven. De werkgever heeft een regeling als bedoeld in artikel 8:6 lid 2 CAO. Op basis hiervan kan de werkgever maximaal 21,6 vakantie-uren afschrijven. Voor het afschrijven van de overige 14,4 (36-21,6) vakantie-uren moet de werkgever een beroep doen op artikel 7:636 BW. Verrekenen van vakantiedagen met ziektedagen op basis van dit artikel kan alleen met de bovenwettelijke uren. De werknemer heeft 42 bovenwettelijke vakantieuren. Daarvan worden er 21,6 afgeschreven op basis van artikel 8:6 lid 2 CAO. Er blijven dan nog 20,4 bovenwettelijke uren over. De werknemer heeft dus genoeg bovenwettelijke uren over om 14,4 vakantie-uren met ziektedagen te verrekenen. Mits de werknemer instemt met het afschrijven van 14,4 uren op basis van artikel 7:636 BW, is het dus voor de werkgever mogelijk om in totaal 36 vakantie-uren van het vakantietegoed van de werknemer af te schrijven. Voorbeeld 16 (combinatie artikel 8:6 lid 2 CAO en artikel 7:636 BW) Een werknemer meldt zich ziek op 9 maart 2009 en blijft twee maanden ziek. De werknemer gaat in overleg met de werkgever en met toestemming van de controlerend geneeskundige op 23 maart een week met vakantie. De werkgever heeft geen regeling met de OR als bedoeld in artikel 8:6 lid 2 CAO. De werkgever stelt voor om, gezien het grote aantal uren dat werknemer nog heeft staan, in totaal 5 vakantiedagen (36 vakantie-uren) met ziektedagen te verrekenen. Omdat de werkgever geen regeling met de OR heeft, kunnen geen vakantie-uren worden afgeschreven op basis van artikel 8:6 lid 2 CAO. Wel kan de werkgever op basis van artikel 7:636 BW bovenwettelijke vakantiedagen met ziektedagen verrekenen. De werknemer heeft 42 bovenwettelijke vakantie-uren. Mits de werknemer hiertoe toestemming geeft, is het afschrijven van 36 vakantie-uren aldus in overeenstemming met artikel 7:636 BW. Voorbeeld 17 (combinatie artikel 8:8 lid 4 CAO en artikel 7:636 BW) Een werknemer gaat 23 mei op vakantie tot 13 juni (3 weken). De werknemer meldt zich op 30 mei ziek bij zijn werkgever. De werknemer blijft een week ziek, dan meldt hij zich weer beter. De werknemer is dus een week gedurende zijn vakantie ziek geweest. De werkgever wil gewoon 3 weken vakantie afschrijven, dus ook voor de week waarin de werknemer ziek was. Op basis van artikel 8:8 lid 4 mogen er geen vakantiedagen worden afgeschreven indien een werknemer tijdens een vastgestelde vakantie voldoende aantoonbaar arbeidsongeschikt is. De werknemer heeft 42 bovenwettelijke uren. Op basis van artikel 7:636 lid 1 BW is het dus mogelijk om 36 vakantie-uren af te schrijven voor de week waarin de werknemer ziek was. Voorwaarde is wel dat de werknemer hiertoe toestemming verleent. 26 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

29 Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid De in dit hoofdstuk besproken regels gelden enkel voor het arbeidsongeschikte deel. Indien een werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, dient de werknemer vakantierechten op te nemen naar rato van het arbeidsgeschikte deel. Op een werknemer die alleen een aantal uren op arbeidstherapeutische basis werkt, blijven de regels met betrekking tot volledige arbeidsongeschiktheid van toepassing. Afschrijven vakantiedagen tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof De in dit hoofdstuk besproken regels gelden niet ten aanzien van perioden van zwangerschaps- en bevallingsverlof. Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof van een werkneemster mogen géén vakantierechten worden afgeschreven (artikel 7:636 lid 2 BW). 27 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

30 28 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

31 Samenvatting Opbouw van vakantie bij volledige arbeidsongeschiktheid Met betrekking tot opbouw van vakantiedagen tijdens volledige arbeidsongeschiktheid zijnde wettelijke regels en de CAO-regeling gelijk. De opbouw van vakantierechten vindt uitsluitend plaats over de laatste zes maanden van de ziekteperiode. Voor de periode van zes maanden geldt dat ziekteperioden die elkaar met minder dan een maand opvolgen, worden samengeteld. Opbouw van vakantie bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid worden op basis van de wet slechts vakantierechten opgebouwd over het arbeidsgeschikte deel. Van de wettelijke bepaling mag slechts ten voordele van de werknemer worden afgeweken. In de CAO wordt, met betrekking tot gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, ten voordele van de werknemer afgeweken van de wettelijke regeling. De CAO maakt geen onderscheid tussen volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Op basis van de CAO gehandicaptenzorg worden, ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, over de laatste zes maanden van de ziekteperiode volledig vakantierechten opgebouwd. In de periode daarvóór vindt opbouwplaats naar rato van het arbeidsgeschiktheidspercentage. Indien een werknemer tussen twee perioden van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid minder dan een maand volledig hersteld is geweest, worden deze perioden samengeteld. Indien er sprake is van enkel gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is de regeling in de CAO altijd voordeliger dan de wettelijke regeling. In deze situatie kan dan ook altijd de regeling uit de CAO worden toegepast. Opbouw van vakantie bij volledige arbeidsongeschiktheid gevolgd door gedeeltelijke arbeidsloongeschiktheid of andersom De wet laat slechts afwijking ten voordele van de werknemer toe. De werkgever dient dan ook de voor de werknemer meest gunstige regeling toe te passen. In de situatie waarbij volledige arbeidsongeschiktheid wordt gevolgd door gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, of andersom, moeten er twee berekeningen gemaakt worden. Om te kunnen bepalen welke regel toegepast dient te worden, dient een berekening op basis van de wettelijke regeling en een berekening op basis van de regeling in de CAO te worden gemaakt. Op grond van de wettelijke regeling vindt gedurende de periode van volledige arbeidsongeschiktheid volledige opbouw plaats over de laatste zes maanden. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid worden vakantierechten opgebouwd over het arbeidsgeschikte deel. Conform de CAO vindt opbouw plaats over de laatste zes maanden van de ziekte. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen volledige en gedeeltelijke arbeidsonge- 29 Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

Werkgeverszaken Vakantie

Werkgeverszaken Vakantie Werkgeverszaken Vakantie Vakantie Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Opbouw van vakantie-uren 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Recht op vakantie 5 2.2.1 Hoofdregel Burgerlijk Wetboek 5 2.2.2 CAO Gehandicaptenzorg 5 2.3

Nadere informatie

Werkgeverszaken Vakantie

Werkgeverszaken Vakantie Werkgeverszaken Vakantie Inhoudsopgave 1 Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Leeswijzer 3 1.3 Wetgeving in verandering 3 2 Opbouw van vakantie-uren 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Recht op vakantie 5 2.2.1

Nadere informatie

Opbouw van vakantierechten en het recht op ADV tijdens arbeidsongeschiktheid bij toepassing van de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf

Opbouw van vakantierechten en het recht op ADV tijdens arbeidsongeschiktheid bij toepassing van de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf Opbouw van vakantierechten en het recht op ADV tijdens arbeidsongeschiktheid bij toepassing van de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf Versie vóó óór en na 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1.

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof Leeswijzer: De officiële wettekst is nog niet beschikbaar. Onderstaande wettekst is op basis van de kamerstukken samengesteld.

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012.

De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012. De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012. 1 Waarom een nieuwe vakantiewetgeving? Europese richtlijn 2003/88/EG Europese jurisprudentie (20-01-2009) Schultz-Hoff Stringer 2 Artikel 7 van de Europese

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Handboek Vakantie en Verlof

Handboek Vakantie en Verlof Handboek Vakantie en Verlof Colofon Uitgave Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), instellingen voor dienstverlening aan mensen met een handicap Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht telefoon (030) 27 39 300

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers.

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. CvA-notitie juli 2008 Handreiking loondoorbetaling bij ziekte Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. In deze

Nadere informatie

Vakantie. 1.1 Inleiding

Vakantie. 1.1 Inleiding 1 Vakantie 1.1 Inleiding De vakantiewetgeving is geregeld in de art. 7:634-7:642 en art. 7:645 BW als onderdeel van de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst. Deze wettelijke regeling van de vakantie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE Artikel 5.1 Omschrijving 1. Algemene bepalingen 1. Als vakantie worden beschouwd de dagen, welke door de werkgever als zodanig met inachtneming van artikel 5.7 zijn vastgesteld.

Nadere informatie

Vakantieregeling TU Delft 1

Vakantieregeling TU Delft 1 Vakantieregeling TU Delft 1 Artikel 1 Aanspraak op vakantie 1.De aanspraak op vakantie wordt uitgedrukt in hele uren. Zo nodig vindt afronding naar hele uren plaats. 2. De aanspraak op vakantie bedraagt

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden:

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden: Bijlage 2 bij U201401851 CAR-UWO wijzigingen A Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als Stageplaats Artikel 1:2a 1. Het college kan een student in het kader

Nadere informatie

Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008.

Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008. Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

Toelichting op de jaarurensystematiek

Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting Artikel 4.3 CAO Kinderopvang Opgesteld door CAO-partijen in de Kinderopvang 1 van 8 Toelichting op de jaarurensystematiek

Nadere informatie

Tools Vakantiedagen

Tools Vakantiedagen Tools 3.14.01.08 Art. 634 1. De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten minste vier maal

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 43 BIJLAGE 3 RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 Goed werkgever en goed werknemer - Artikel 7: 611 BW (geldt voor alle

Nadere informatie

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitgegeven: 22 november 2012 2012, nr. 49 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Nadere informatie

Wijziging vakantiewetgeving ingaande 1-1-2012

Wijziging vakantiewetgeving ingaande 1-1-2012 Wijziging vakantiewetgeving ingaande 1-1-2012 Algemeen Door het Europese Hof van Justitie is enige tijd geleden een uitspraak gedaan, waardoor de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het opbouwen van

Nadere informatie

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 TER INFORMATIE RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 Hieronder zijn opgenomen een aantal relevante bepalingen van boek 7

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011.

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011. verlof en cao Salonhub biedt werkgevers gereedschap om op eenvoudige wijze de verlofkaart van medewerkers bij te werken. Het bijwerken van de verlofkaart gebeurt vrijwel geheel automatisch op basis van

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Werk boven uitkering UWV verstrekt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire opbouw vakantie bij langdurige ziekte

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire opbouw vakantie bij langdurige ziekte STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3454 8 maart 2010 Circulaire opbouw vakantie bij langdurige ziekte Aan: de ministers Juridische grondslag: artikelen 22

Nadere informatie

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra.

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra. Artikel 15 Vakantie 1. Het vakantiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 2. De werknemer heeft per vakantiejaar recht op 25 verlofdagen / diensten met behoud van salaris. 3. Jeugdigen tot en met 18 jaar

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag en Antwoord op de meest gestelde vragen rondom spoor 2 en Wet Verbetering Poortwachter: 1) Als er sprake

Nadere informatie

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Programma 1. Welke wijzigingen in de vakantieregelingen staan er op stapel? 2. Wat zijn de wijzigingen in het BW? 3. Hoe ziet de (vakantie)verlof

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 465 Het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen

Nadere informatie

nummer 38 van 2012 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijziging Regeling vakantieverlof en invoering Geschillenregeling)

nummer 38 van 2012 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijziging Regeling vakantieverlof en invoering Geschillenregeling) nummer 38 van 2012 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijziging Regeling vakantieverlof en invoering Geschillenregeling) Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 27 november

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) LANDELIJK OVERLEG ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 11 juli 2008 NFU-082381/GS/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Meer over samengestelde ziekteperiode

Meer over samengestelde ziekteperiode Meer over samengestelde ziekteperiode Er zijn veel regels en daardoor haken en ogen bij ziekte rondom zwangerschap en bevalling. De arbodiensten van Zorg van de Zaak netwerk willen u graag informeren over

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg. Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg. Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Werk boven uitkering UWV verstrekt

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

Vakantie en ziekte: de nieuwe wettelijke regeling

Vakantie en ziekte: de nieuwe wettelijke regeling Jan M athies Vakantie en ziekte: de nieuwe wettelijke regeling De combinatie vakantie en ziekte levert in de praktijk voor werkgevers vaak problemen op. Het berekenen van de opbouw van vakantierechten

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof.

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof. Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Wijzigingen rondom uw vakantierechten. Wat verandert er per 1 januari 2016?

Wijzigingen rondom uw vakantierechten. Wat verandert er per 1 januari 2016? Wijzigingen rondom uw vakantierechten Wat verandert er per 1 januari 2016? Inhoudsopgave Inleiding Wijzigingen rondom uw vakantierechten U krijgt voortaan wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren Uw

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet,

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet, RIS151950_30-JAN-2008 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2007.4102 RIS 151950 REGELING 36-URIGE WERKWEEK HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers.

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. Handreiking loondoorbetaling Met ingang van 1 januari 2006 zijn de hoofdstukken 7 (ziekte) en 8 (8:5, ontslag wegens arbeidsongeschiktheid) van de CAR-UWO gewijzigd als gevolg van de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting

Nadere informatie

Alles over de jaarurensystematiek in de Kinderopvang

Alles over de jaarurensystematiek in de Kinderopvang Flexibiliteit en inzetbaarheid Flexibiliteit en inzetbaarheid Alles over de jaarurensystematiek in de Kinderopvang Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht Postbus 2103 3500 GC Utrecht t. 030-298 53 50

Nadere informatie

Voor alle medewerkers van het UMCG. Ziek In gesprek over verzuim

Voor alle medewerkers van het UMCG. Ziek In gesprek over verzuim Voor alle medewerkers van het UMCG Ziek In gesprek over verzuim Belangrijke telefoonnummers Universitair Medisch Centrum Groningen (050) 361 61 61 Uw direct leidinggevende (telefoonnummer zelf invullen)

Nadere informatie

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT. Presentatie voor medewerkers van Faveo CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV mei 2012

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT. Presentatie voor medewerkers van Faveo CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV mei 2012 Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Presentatie voor medewerkers van Faveo CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV mei 2012 Programma 1. Welke wijzingen in de vakantieregelingen

Nadere informatie

VITALITEITSREGELING INFORMATIE. Een praktische gids voor het vaststellen van het vitaliteitsloon

VITALITEITSREGELING INFORMATIE. Een praktische gids voor het vaststellen van het vitaliteitsloon VITALITEITSREGELING INFORMATIE Een praktische gids voor het vaststellen van het vitaliteitsloon 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Wat is de vitaliteitsregeling? 6 Waarom een vitaliteitsregeling? 6 Aanpassing

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/123

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/123 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/123 Officiële naam regeling: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies Citeertitel: CAP Naam ingetrokken regeling: nvt Besloten door: College van Gedeputeerde

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Actualiteiten arbeidsrecht 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Wet Arbeid en Zorg: Ouderschapsverlof Dwingend recht Absoluut recht Voorwaarden: 1. er moet sprake zijn van een werknemer die

Nadere informatie

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit?

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? uwv.nl werk.nl Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? Informatie voor werkgevers over recht op loon of Ziektewet-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK 1. ALGEMEEN 01. WAT IS HET GENERATIEPACT? Het Generatiepact Metaal en Techniek zorgt ervoor dat ouderen in de Metaal en Techniek de gelegenheid

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik ben oproepkracht: heb ik recht op loon of een Ziektewetuitkering als ik ziek word? Een toelichting voor werknemers die werkzaam zijn als oproepkracht VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

2. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot vierde en vijfde lid.

2. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot vierde en vijfde lid. Voorstel van wet houdende het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en de aanpassing van enige andere

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Nieuwe versie, februari 2015 Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht Postbus 2103 3500

Nadere informatie

Protocol: (Vakantie)verlof. Auteur: Hoofd P,O&O. Autorisator: Raad van Bestuur. Beoordelaars: Medewerker P,O&O. Goedgekeurd (paraaf)

Protocol: (Vakantie)verlof. Auteur: Hoofd P,O&O. Autorisator: Raad van Bestuur. Beoordelaars: Medewerker P,O&O. Goedgekeurd (paraaf) Protocol: (Vakantie)verlof Auteur: Autorisator: Beoordelaars: Hoofd P,O&O Raad van Bestuur Medewerker P,O&O Goedgekeurd (paraaf) Komende Evaluatiedatum: December 2014 Dienst P.O&O. / (Vakantie)verlof /

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Wijzig de titel van het artikel (Kop 5) In het cao-akkoord

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36823 22 december 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2014, 2014-0000184977,

Nadere informatie

Arbeids- en rusttijden voor artsen en arts-assistenten

Arbeids- en rusttijden voor artsen en arts-assistenten Arbeids- en rusttijden voor artsen en arts-assistenten Werken kost energie, zowel fysiek als mentaal. Als het te lang duurt kan het leiden tot oververmoeidheid en verminderde alertheid. Dit is niet goed

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

In deze notitie over ziekteverzuim binnen de Veiligheidsregio vind je een overzicht van de regels en afspraken die gelden bij ziekte en herstel.

In deze notitie over ziekteverzuim binnen de Veiligheidsregio vind je een overzicht van de regels en afspraken die gelden bij ziekte en herstel. VERZUIMPROTOCOL Een andere kijk op ziekte en arbeidsongeschiktheid De laatste jaren is de visie op ziekte in relatie tot arbeidsongeschiktheid veranderd. In het verleden werd ziekte vaak gelijkgesteld

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Individuele Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met vaste/gemiddelde arbeidsduur per week) De ondergetekenden,.(naam onderneming), gevestigd

Nadere informatie

Tekstaanpassingen CAO Bakkersbedrijf ( t/m ) in verband met de procedure voor algemeen verbindend verklaring

Tekstaanpassingen CAO Bakkersbedrijf ( t/m ) in verband met de procedure voor algemeen verbindend verklaring GO Bakkersbedrijf Secretaris: mr. P.F. Passchier T: 0182 69 30 35 (doorkiesnummer) M: 06-519 54 530 E: passchier@nbov.nl Postbus 332 2800 AH Gouda Tekstaanpassingen CAO Bakkersbedrijf (01-04-2014 t/m 31-03-2015)

Nadere informatie

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar.

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. 1 Ouderschapsverlof Auteur: mr. Edith van Schie, XpertHR Iedere ouder heeft recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. Op deze wijze wil de wetgever beide ouders de mogelijkheid

Nadere informatie

Deel 1. Alles over vakantie en vakantiewetgeving

Deel 1. Alles over vakantie en vakantiewetgeving Inhoudsopgave Voorwoord... II Deel 1. Alles over vakantie en vakantiewetgeving 1. Opbouw vakantiedagen... 1 1.1. Wettelijke vakantiedagen... 1 1.1.1. Hoe worden vakantiedagen opgebouwd?... 2 1.1.2. Opbouw

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Wijzigingen rondom uw vakantierechten. Wat is er per 1 januari 2016 veranderd?

Wijzigingen rondom uw vakantierechten. Wat is er per 1 januari 2016 veranderd? Wijzigingen rondom uw vakantierechten Wat is er per 1 januari 2016 veranderd? Inhoudsopgave Inleiding Wijzigingen rondom uw vakantierechten U krijgt voortaan wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 826 Wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 214 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en van een

Nadere informatie

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven:

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven: BIJLAGE IX VORMGEVING 36-URIGE WERKWEEK 1 Inleiding: In artikel 8 is de arbeidstijd gedefinieerd. Per week werkt een werknemer met een fulltime contract gemiddeld 36 uur. Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

LOGA GPD 25.06.2015 0105

LOGA GPD 25.06.2015 0105 6ei) rli!,],!im1501,111l11 LOGA GPD 25.06.2015 0105 Colleee voor Arbeidszaken./VNG FNV Overheid Brief aan de leden T.a.v. het college en raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden CNV ()verbeid

Nadere informatie

Bijlage 1 Jurisprudentieonderzoek in het kader van de evaluatie Wet arbeid en zorg

Bijlage 1 Jurisprudentieonderzoek in het kader van de evaluatie Wet arbeid en zorg Bijlage 1 Jurisprudentieonderzoek in het kader van de evaluatie Wet arbeid en zorg 1. Inleiding In deze notitie wordt de jurisprudentie over de Wet arbeid en zorg besproken. In deze per 1 december 2001

Nadere informatie

Deze ledenbrief informeert gemeenten over de wijzigingen in de CAR-UWO met betrekking tot de bovengenoemde onderwerpen.

Deze ledenbrief informeert gemeenten over de wijzigingen in de CAR-UWO met betrekking tot de bovengenoemde onderwerpen. Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel. (070) 373 8021 onderwerp loondoorbetaling tijdens ziekte uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200515560 Lbr.05/98 CvA/LOGA 05/25 bijlage(n) 2 datum 14

Nadere informatie

Overzicht vervallen of gewijzigde artikelen in de cao PO 2014-2015??

Overzicht vervallen of gewijzigde artikelen in de cao PO 2014-2015?? Overzicht vervallen of gewijzigde artikelen in de cao PO 2014-2015?? Versie 3* Inleiding Vanaf 2015 zijn een aantal wetten en regelingen gepubliceerd die gevolgen hebben voor het bepaalde in de cao PO

Nadere informatie

Ouder worden, minder werken. Extra verlof voor werknemers vanaf 55 jaar in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Ouder worden, minder werken. Extra verlof voor werknemers vanaf 55 jaar in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Ouder worden, minder werken Extra verlof voor werknemers vanaf 55 jaar in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf 1 Inhoud Extra verlofdagen...3 Hoeveel dagen krijgt u?...3 Waar hebt u recht op als

Nadere informatie

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten,

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eersel. Nr. 94488 20 juli 2016 Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten; Overwegende

Nadere informatie

vast te stellen de 6e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 6e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 19 (f) ABVRBN 20130403 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op het voorstel

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 1, 21 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat Cao 2014 en overgang CDA fractie

Onderhandelingsresultaat Cao 2014 en overgang CDA fractie Onderhandelingsresultaat Cao 2014 en overgang 2013-2014 CDA fractie Hieronder zetten wij de elementen van het onderhandelaars akkoord uiteen. Het akkoord en de afspraken bij de jaarovergang 2013 2014 moeten

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

SENIOREN REGELING. in de Glastuinbouw. Arbeidsmarkt. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl

SENIOREN REGELING. in de Glastuinbouw. Arbeidsmarkt. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl SENIOREN REGELING in de Glastuinbouw Arbeidsmarkt Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl VANAF 62 JAAR MINDER WERKEN? Minder werken, met behoud van 90% van uw laatst verdiende

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Circulaire richtlijn overgang vakantiesystematiek bij langdurige ziekte

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Circulaire richtlijn overgang vakantiesystematiek bij langdurige ziekte STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23389 9 mei 2016 Circulaire richtlijn overgang vakantiesystematiek bij langdurige ziekte Aan: de bevoegde gezagen van

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Ledenbrief 14/069 CvA/LOGA 14/04 d.d. 2 oktober 2014 inzake cao gemeenten Eijsden-Margraten

Ledenbrief 14/069 CvA/LOGA 14/04 d.d. 2 oktober 2014 inzake cao gemeenten Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131316 31 december 2015 Ledenbrief 14/069 CvA/LOGA 14/04 d.d. 2 oktober 2014 inzake cao gemeenten 2013-2015 Eijsden-Margraten Op grond

Nadere informatie

Artikel 7: 610b B.W. Artikel 7: 628a B.W.

Artikel 7: 610b B.W. Artikel 7: 628a B.W. TER INFORMATIE RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 Hieronder zijn opgenomen een aantal relevante bepalingen van boek 7

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling H12 Vakantie(bijslag), LFB en Verlof B Vakantie Artikel 9 Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden voor kopen en verkopen vakantie-uren 1. Inwisselen

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

Wetsvoorstel vakan-eregeling bij ziekte Een nieuwe balans?

Wetsvoorstel vakan-eregeling bij ziekte Een nieuwe balans? Wetsvoorstel vakan-eregeling bij ziekte Een nieuwe balans? Hanneke Klinckhamers Vereniging voor Arbeidsrecht 18 november 2010 Agenda Doel hoofdlijnen & opzet wetsvoorstel Wijzigingen Commentaar Tips Vragen?

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 7 januari 2013, nr /123962, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van de

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 7 januari 2013, nr /123962, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van de Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 7 januari 2013, nr. 123511/123962, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling provincies (CAP) in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 207 Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg)

Nadere informatie

Vakantie, hoe zit het?

Vakantie, hoe zit het? Vakantie, hoe zit het? In een aantal bijdragen wordt de regeling van de vakantie voor de rijksambtenaren besproken. De regeling van de vakantie heeft niet alleen een nationale, maar steeds meer een internationale

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie