[naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen werkgever ;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen werkgever ;"

Transcriptie

1 Voorbeeldovereenkomst ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD Ondergetekenden: [naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen werkgever ; en [naam werknemer], geboren op [datum], wonende te. [plaats/adres], hierna te noemen werknemer ; in overweging nemende dat partijen kennis hebben genomen van de cao voor architectenbureaus verklaren het volgende te zijn overeengekomen: Artikel 1 indiensttreding Werknemer treedt met ingang van.[datum] in dienst van werkgever. De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van. [periode jaar/maanden] en eindigt van rechtswege zonder dat daartoe opzegging is vereist op. [datum] [of ] Werknemer treedt met ingang van.. [datum] in dienst van werkgever. De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van [het werk/project/de werkzaamheden], zoals hierna omschreven ( of in bijlage als onderdeel van deze overeenkomst) : [omschrijving] en eindigt van rechtswege zonder dat daartoe opzegging is vereist op de dag dat.[het werk/project/de werkzaamheden] als hierboven omschreven.[is/zijn] beëindigd. Artikel 2 proeftijd (facultatief) De proeftijd bedraagt [periode] Artikel 3 functie Werknemer verricht de functie van. [functietitel], zoals ingedeeld in functiefamilie/groep.. [naam functiefamilie/groep]. De werkzaamheden bestaan uit. [beschrijving belangrijkste taken en verantwoordelijkheden]. Artikel 4 salaris Het bruto maandsalaris van werknemer bedraagt bij indiensttreding.[bedrag] Artikel 5 plaats van werkzaamheden Werknemer verricht zijn werkzaamheden in beginsel op het kantoor van werkgever te [adres]. Werkgever heeft het recht werknemer elders binnen Nederland te werk te stellen ingeval het bedrijfsbelang dit naar het oordeel van werkgever wenselijk of noodzakelijk maakt.

2 Artikel 6 gemiddeld arbeidsduur De gemiddelde arbeidsduur van werknemer bedraagt per kalenderweek... uur. Artikel 7 tijdstip van werkzaamheden De werkzaamheden worden verricht tussen. [uur] en [uur] met een lunchpauze van... uur. Deze werktijden kunnen na overleg met werknemer door werkgever worden gewijzigd of aangepast of met in achtneming van het gestelde in de Cao anders worden afgesproken door partijen. Artikel 8 reiskosten. De tegemoetkoming van werkgever in de reiskosten van werknemer voor het woon/werkverkeer bedraagt per maand... De vergoeding van reisuren en reiskosten ten behoeve van de werkzaamheden zoals opgenomen in deze arbeidsovereenkomst worden vergoed conform de afspraken die hierover bestaan op het bureau passend binnen het gestelde van artikel 29 Cao. Artikel 9 vakantierechten. De werknemer heeft per vakantiejaar recht op... uur vakantie conform het gestelde in artikel 19 en 20 van de Cao. Het vakantiejaar is gelijk aan het kalenderjaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 10 vakantietoeslag De werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8%, conform het gestelde in artikel 14 van de Cao. Artikel 11 pensioen Werknemer neemt deel in het Pensioenfonds voor Architectenbureaus. Artikel 12 eigen werkzaamheden Het is werknemer toegestaan deel te nemen aan prijsvragen, waarbij werkgever niet betrokken is, mits de belangen van de werkgever in materiële en immateriële zin niet worden geschaad. Artikel 13 naamsvermelding architect/werknemer Werkgever zal gepaste erkenning geven aan het aandeel dat de werknemer in het ontwerp heeft gehad, onder meer door het vermelden van de naam van werknemer en diens aandeel in het ontwerp, een en ander conform de richtlijn Rechtspositie architect-medewerkers, artikel 2.3 Advies Naamsvermelding (versie 8 mei 1995, gewijzigde versie d.d. 19 maart 2004). Artikel 14 gedragsregels Werknemer conformeert zich aan de binnen het bureau van werkgever geldende regels, vastgelegd in huisreglement dan wel anderszins schriftelijk vastgelegd en geldend voor alle werknemers. Werknemer zal in generlei opzicht zonder voorafgaande toestemming van werkgever informatie van het bureau en de bureauprojecten gebruiken voor andere doelen dan waar deze voor bestemd is. Werknemer zal evenmin informatie van het bureau in welke vorm dan ook, gebruiken voor eigen doelen anders dan is afgesproken met werkgever.

3 Artikel 15 aanvullende arbeidsvoorwaarden In aanvulling op de Cao gelden voorts de volgende arbeidsvoorwaarden: [te denken valt aan: studiekostenbeding, 13 e maand, bonusregeling] Artikel 16 toepasselijk recht Op deze arbeidsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Artikel 17 cao architectenbureaus Op deze arbeidsovereenkomst is van toepassing de CAO voor personeel in dienst van architectenbureaus. Met de ondertekening van deze arbeidsovereenkomst verklaart werknemer kennis te hebben genomen van de Cao. Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en getekend te [plaats], op [datum].. [naam werkgever],... [naam werknemer] Dit is een voorbeeldovereenkomst waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. T.a.v. de concrete uitkomst kan altijd advies worden gevraagd bij SFA, voor dat tot ondertekening wordt overgegaan, het advies wordt toegespitst op uw eigen situatie.

4 Toelichting model arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1. Inleiding De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan om verschillende redenen worden gekozen. Vanwege economische onzekerheid of om voor een af te spreken periode met elkaar kijken of er een goede match is. Het kan ook nodig zijn voor de duur van een project of ter vervanging van een zieke werknemer bijvoorbeeld. Het kenmerk van een contract voor bepaalde tijd is dat voor beëindiging van dit contract geen ontslagvergunning c.q. ontbinding is vereist, althans als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. 2. Bepaalde tijd Als de duur van het contract bij het afsluiten niet is vast te stellen, geldt wel dat de einddatum van het contract objectief bepaalbaar moet zijn. Geen willekeur dus, het mag niet zo zijn dat het aan één partij voorbehouden is, doorgaans de werkgever, om vast te stellen dat de gebeurtenis waardoor het contract beëindigd kan worden, is ingetreden. Verboden zijn ook bedingen waarbij wordt bepaald dat het contract eindigt door huwelijk of zwangerschap c.q. bevalling. Een clausule waarbij wordt bepaald dat het contract eindigt als er geen werk meer is is daarentegen weer te onbepaald van aard en dus niet rechtsgeldig. Als zo'n clausule toch wordt opgenomen, kan daar lopende het contract alsnog de kracht aan worden ontnomen. Wanneer de overeenkomst wordt aangegaan ter vervanging van een andere werknemer (ziekte, zwangerschap etc.) moet in de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd dat de overeenkomst eindigt als de betrokken werknemer (naam opnemen in de overeenkomst) weer aan het werk gaat. Als een overeenkomst gericht is op de vervanging van iemand, kan vastgelegd worden dat de arbeidsovereenkomst met de vervanger automatisch eindigt als de overeenkomst met de vaste werknemer voor diens terugkeer mocht eindigen. Hetzelfde geldt voor het geval de (zieke) werknemer niet of gedeeltelijk terugkomt. 3. Rechtspositie tijdelijke werknemer Het verschil in rechtspositie tussen een werknemer voor bepaalde en onbepaalde tijd zit met name in de beëindiging van het contract. De overeenkomst voor bepaalde tijd loopt af als de in het contract afgesproken datum verstrijkt. Verder vallen beide werknemers onder de werking van de Cao en zijn de pensioenregels van toepassing. Tijdelijke werknemers kunnen ook aanspraak maken op eventuele functieperiodieken en tussentijdse CAO-verhogingen. In de Cao wordt daar ook over gesproken. Als dit niet de bedoeling is, moet dat opgenomen worden in het contract. Bijvoorbeeld door op te schrijven dat eventuele Cao-verhogingen en functieperiodieken bij het salaris zijn inbegrepen. De onderkant wordt gevormd door de minimumnormen die in de Cao zijn opgenomen. Er ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als de overeenkomst meer dan vijf keer wordt verlengd of als de werknemer langer dan vier jaar in dienst is van de werkgever. 4. Proeftijd Een proeftijd is mogelijk, is overigens facultatief, want niet voorgeschreven en kan voor maximaal twee maanden worden afgesproken als de cao van toepassing is en algemeen verbindend is verklaard. De aanvraag voor de cao is gedaan, de algemeen verbindend verklaring is nog

5 niet verstrekt, daarom is tot de AVV is verstrekt een proeftijd toegestaan van maximaal 1 maand en dient opgenomen te worden in de overeenkomst.

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 Copyright 2014 cao-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Bijlage: detacheringstoolkit A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Handleiding voor werkgevers voor het detacheren van zieke werknemers ter bevordering van re-integratie bij

Nadere informatie

Metalektro >> Vragen en antwoorden

Metalektro >> Vragen en antwoorden >> Vragen en antwoorden CNV Metalektro is een vakgroep van CNV Vakmensen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het is puur een samenvatting en uitleg van de regelingen. Werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Cao Theater en Dans. 1 januari 2014 30 juni 2016

Cao Theater en Dans. 1 januari 2014 30 juni 2016 1 januari 2014 30 juni 2016 FNV Kunsten Informatie en Media (FNV Kiem) Jan Tooropstraat 1 1062 BK Amsterdam T. 020 355 36 36 E. algemeen@fnv-kiem.nl W. www.fnv-kiem.nl Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten

Nadere informatie

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer a) Teamleiders.nu kan uw vervanging- en uitbreidingsbehoefte aan vast en tijdelijk personeel op meerdere manieren invullen. De teamleider kan

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Law Alert Juni 2014 Wet werk en zekerheid Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Dit betekent dat het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet zullen

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

11 FEB. 2015. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

11 FEB. 2015. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) FNV Zelfstandigen pia. Postbus 4050 4900 CB OOSTERHOUT Datum Betreft

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar Doorwerken na 65 jaar Team Arbeidsvoorwaarden telefoon: (030) 880 1661 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@pkn.nl 3503 RM Utrecht website: www.pkn.nl Inleiding Steeds vaker willen werknemers doorwerken

Nadere informatie

Partij(en) ter ener zijde: MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; Partij(en) ter andere zijde: ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak.

Partij(en) ter ener zijde: MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; Partij(en) ter andere zijde: ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak. STAATSCOURANT Nr. 154 25 januari 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2012 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN

Nadere informatie

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Collectieve Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Beleidsarm aangepast 14-01-2014 te Utrecht Looptijd: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE blz. Artikel 1:

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 1 januari 2015 1 juli 2016 1 Inhoud Partijen en karakter cao 4 Preambule 5 Hoofdstuk 1 Algemeen 6 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 6 Paragraaf

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU

ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU Algemene voorwaarden KANJERS! Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Uitzendonderneming:

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie

CAO Nederlandse Universiteiten

CAO Nederlandse Universiteiten CAO Nederlandse Universiteiten 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Colofon Titel: CAO Nederlandse Universiteiten, 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Den Haag: VSNU, 2013 (144 pagina s, inclusief

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING WIJZIGING VAN HET RISICO

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING WIJZIGING VAN HET RISICO VOORWAARDEN ABN AMRO BEDRIJFSPOLIS ZORG ABN AMRO Verzuimverzekering Conventioneel MODEL Z 03.2.20 G INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Nadere informatie