Ontwikkeling kennis- en expertisecentrum voor Landbouw en Groene Wetgeving bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkeling kennis- en expertisecentrum voor Landbouw en Groene Wetgeving bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)"

Transcriptie

1 Ontwikkeling kennis- en expertisecentrum bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Samenvatting De Agro&Food cluster en het aantrekkelijk groen zijn belangrijke ambities voor de regio Brabant Noord. Nieuw beleid en kaders zijn meer gericht op een duurzame ontwikkeling in het belang van de volksgezondheid en een groene leefomgeving. Deze grote opgaven voor de regio vragen om een gezamenlijke aanpak. De uitvoeringskennis van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor intensieve veehouderijen en van Groene wetgeving is sterk aanwezig in de Omgevingsdienst Brabant Noord. Een verdere doorontwikkeling van deze kennis en expertise is noodzakelijk om de maatschappelijke ambities van de regio en provincie tot een succes te maken. Een kennis- en expertisecentrum Groene wetgeving wordt daarom door de ODBN zowel voor regionale als bovenregionale belangen verder opgepakt. Inleiding De gemeenten van regio Brabant Noord en de provincie Noord-Brabant hebben in het bedrijfsplan en inrichtingsplan de ambitie opgenomen dat de Omgevingsdienst Brabant Noord zich wil ontwikkelen als (landelijk) kenniscentrum voor de intensieve veehouderijbedrijven en specialistisch uitvoeringscentrum van de zogenoemde 'groene' wetten. Deze expertise zal actueel worden gehouden en als bron beschikbaar zijn voor alle deelnemers in de omgevingsdienst en externe (overheid)partijen". Om aan deze opdracht invulling te geven heeft de omgevingsdienst een verkenning uitgevoerd. Met oog voor de maatschappelijke opgaven in regio Brabant Noord en de behoeften van gemeenten, provincie en rijk wordt in deze notitie richting gegeven op welke wijze de ODBN aan deze ambitie invulling wil geven. Nieuw beleid en kaders Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 22 maart 2013 besloten tot een aantal maatregelen om de Transitie naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 gestalte te geven. Voor de uitvoering en implementatie van de maatregelen is draagvlak en medewerking van vele partijen nodig. Wil de provinciale koers in de praktijk een succes worden dan is het commitment en de medewerking van de gemeenten, als plan- en beleidsvormer, vergunningverlener, plantoetser en handhaver, cruciaal. De omgevingsdiensten als uitvoerders namens en voor de gemeenten en provincie moeten door hun kennis hierin een belangrijke rol vervullen. De provincie heeft immers besloten al haar uitvoeringstaken onder te brengen bij deze diensten. Verder hebben Provinciale Staten in het najaar 2012 in de Nota Brabant Uitnodigend Groen (BRUG) het kader vastgesteld voor de uitvoering van het provinciale natuur- en landschapsbeleid voor Op basis van deze nota wordt thans gewerkt aan een uitvoeringsprogramma. De uitgebreide kennis en ervaring met uitvoering van relevante wet- en regelgeving op het terrein van milieu en natuur, alsmede op het terrein van gebiedsontwikkeling, biedt kansen voor ondersteuning van deze uitvoering door de ODBN. Op rijksniveau spelen de ontwikkelingen van decentralisatie van taken voor de fysieke leefomgeving naar lagere overheden en de integratie van (sector)wetgeving naar een nieuwe omgevingswet. Deze ODBN 12 maart

2 ontwikkelingen vragen aandacht van de ODBN als uitvoerders van natuur- en milieuwetgeving en als adviseurs en projectondersteuners voor gemeenten, provincie en rijk. Verder heeft het ministerie van I&M op basis van het landelijk Programma Uitvoering met Ambitie aan RWS leefomgeving (InfoMil) opdracht gegeven om de ontwikkeling van een landelijke kennisinfrastructuur VTH op te pakken. Binnen dit project is samen met de betrokken partners een model voor de kennisinfrastructuur ontwikkeld. De ODBN en de provincie Noord Brabant hebben zitting in de begeleidingsgroep en de werkgroep. In 2013 zijn al verschillende onderdelen door de betrokken partijen ingevuld. Verder is het ministerie EL&I aan de slag met de implementatie van de wet natuurbescherming en het ministerie van VWS met de oprichting van een Kennisplatform Veehouderij en volksgezondheid. De ODBN heeft zitting in deze landelijke werkgroep namens de samenwerkende omgevingsdiensten. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op de uitvoeringskennis die bij omgevingsdiensten aanwezig is. Daarnaast heeft de Regio Brabant Noord zich in samenwerkingsverbanden uitgesproken voor een duurzame ontwikkeling van het Agro&Food cluster en het behoud en verdere versterking van aantrekkelijk groen in het buitengebied van de regio. Maatschappelijke opgave Brabant Noord De sterk geïndustrialiseerde bedrijfstak, die de (intensieve) veehouderij inmiddels is geworden, ondervindt steeds meer maatschappelijke weerstand. Op basis van het Koersdocument Stad en Platteland alsmede het advies van de Commissie van Doorn en het Verbond van Den Bosch is door de provincie een koers ingezet van transitie in de richting van een zorgvuldige veehouderij. De veehouderijsector wordt daarbij nadrukkelijk gezien als onderdeel van een keten. De koers gaat dus uit van een integrale ketenaanpak, waar de ontwikkelingen in de veehouderijsector een onlosmakelijk onderdeel van vormen. Hiermee ontstaat een nadrukkelijke versterking met het spoor van de voedselketen Agro&Food, waar de regio voor heeft gekozen. De kern van de transitieopgave waar de regio Brabant Noord voor staat is de weg naar een duurzame, zorgvuldige, rendabele agrosector met behoud én verdere ontwikkeling van een aantrekkelijke groene regio met toeristische potenties. Duurzaamheid is in dit kader een heel belangrijk kernbegrip. Duurzaamheid in termen van milieu (leefomgeving), economie en (maatschappelijk) draagvlak. Anders geformuleerd: wanneer de Agro&Food keten in staat is duurzamer (met inbegrip van voedsel- en dierveiligheid, gezondheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen) te handelen wordt niet alleen het draagvlak groter, maar wordt ook de marktpositie sterker. De provincie wil koploper worden in zorgvuldige veehouderij. De veehouderij moet de gezondheid van boer, omwonende en dier centraal stellen en mag geen schade veroorzaken aan natuur en milieu. De omgevingsdienst Brabant Noord wil haar kennis op het gebied van uitvoering van wetgeving voor veehouderij, natuur en milieu inbrengen. Zij wil oplossingsrichtingen concreet maken om daar uiteindelijk mede uitvoering aan te geven. Op deze wijze kan de aanpak van Brabant Noord landelijk als voorbeeld dienen. De legitimatie van deze maatschappelijke opgave in Brabant Noord is ook te vinden in het Statenvoorstel Transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020.Hierin wordt duidelijk aangegeven wat op dit moment als de maatschappelijk opgave binnen de agrarische sector, specifiek de ODBN 12 maart

3 (intensieve) veehouderij, wordt gezien. Kernelementen zijn hierbij: gezondheid voor mens en dier, voedselveiligheid, transport van dieren, mestoverschot en gebruik van antibiotica. En het gaat ook om aansluiting vinden bij andere duurzaamheidthema s, zoals duurzame energie (mestverwerking, wind en zonenergie) en leefbaarheid op het platteland. Ook vanuit economisch perspectief is de stap naar een duurzame veehouderij noodzakelijk, omdat het huidige verdienmodel (gericht op schaalvergroting en kostenminimalisatie) niet langer houdbaar is. Daarnaast geldt voor Brabant, in het verlengde van dit spoor, een tweede economisch doel: versterking op het gebied van recreatie en toerisme. Daarvoor is een verdere ontwikkeling van landschap, natuur en cultuurhistorie een belangrijke randvoorwaarde. Naast de ambitie voor de intensieve veehouderij mag de belangrijk opkomende agrarische sector boomteelt niet ontbreken. In de regio Brabant Noord is sprake van een sterk groeiende boomteelt sector. Ook voor deze sector spelen de belangen van een duurzame ontwikkeling van ruimtegebruik in relatie met natuurdoelstellingen en gebruik bestrijdingsmiddelen een rol. De ruggengraat van de huidige economie in Brabant Noord vormt het Agro&Food-cluster. Hieronder vallen zowel de producerende partijen, de ketenpartijen als de toeleveranciers en transportbedrijven. Brabant Noord heeft van oudsher een sterke positie in de primaire agrarische sector (met name gericht op de intensieve veehouderij) en de Food-keten. Industrialisering en automatisering in de afgelopen decennia hebben ertoe geleid dat deze regio zich ontwikkeld heeft tot het gebied met de grootste veestapel van Europa. Niet zonder gevolgen. In 1997 werd in Brabant Noord het eerste geval van klassieke varkenspest geconstateerd. Dat is de aanleiding geweest voor het ontwikkelen van een regionaal plattelandsontwikkelingsprogramma (leefbaarheid, natuur en landschap, watersystemen en toerisme en recreatie). De Q-koorts in 2009 zorgt opnieuw voor onrust in deze regio en vormt de aanleiding voor een nieuw maatschappelijk debat over gezondheid, milieu, leefbaarheid en de intensieve veehouderij. In de tussentijd groeide de veestapel door. Recent heeft de regio 5-sterren Noordoost Brabant bepaald dat duurzame ontwikkeling van de sector Agro&Food de centrale ambitie is voor de komende jaren. Dit sluit naadloos aan bij de ambities van Provincie Noord-Brabant. De regio Brabant Noord kenmerkt zich tegelijkertijd als een groen aantrekkelijk buitengebied met prachtige natuur zoals bijvoorbeeld Het Groene Woud, de Maashorst, de Peel en de Maasvallei. Van oudsher bepaalt de verwevenheid van landbouw, landschap en natuur de kwaliteit en de aantrekkingskracht van deze gebieden. De gevarieerde ondergrond, van natte, voedselrijke rivieren en beekdalen, zure, organische veengronden tot arme en droge zandgronden staan garant voor een grote variatie aan landschappen, zoals het nationaal landschap Maasheggen. Deze groene waarden dienen duurzaam behouden te blijven. Maar niet alleen dat. De regio (met samenwerkingsverbanden zoals Agrifood Capital ) heeft recent uitgesproken dat juist het behoud en de verdere ontwikkeling van Aantrekkelijk Groen de basis is om Recreatie &Toerisme in deze regio tot de tweede economische ruggengraat uit te laten groeien. Vraag gemeenten, provincie en rijk aan ODBN De vraag van gemeenten aan ODBN om aanvragen voor vergunningen aan gezondheidsaspecten te toetsen neemt toe terwijl de expertise op dit terrein nog moet worden ontsloten. In het kader van planvoorbereiding en milieueffectrapportage is er wel samenwerking tot stand gekomen met GGD via het instrument gezondheidseffectscreening(ges). Met de zitting van ODBN in de in oprichting ODBN 12 maart

4 zijnde werkgroep Kennisplatform Veehouderij en volksgezondheid van het RIVM, wordt hierop ingespeeld. Ook doen de gemeenten regelmatig beroep op de specialistische expertise van de ODBN op het terrein van geur, lucht en geluid. Verder vragen samenwerkende gemeenten, regionale organisaties en provincie de ODBN om de expertise voor procesbegeleiding bij plattelandsvernieuwing,alsmede ondersteuning bij toepassing van ruimtelijke wet- en regelgeving. De provincie geeft in het jaarlijks uitvoeringsprogramma VTH opdrachten voor kennisontwikkeling en beleidsontwikkeling op operationeel en tactisch niveau, zoals advisering over nieuwe wetgeving en ontwikkeling van nieuw instrumentarium, projectondersteuning bij plattelandsvernieuwing, zorgvuldige landbouw en ontwikkeling landschap en natuur Het rijk vraagt adviesdiensten van de omgevingsdiensten voor de ontwikkeling van een landelijke kennisinfrastructuur VTH en voor de ontwikkeling van tools voor de implementatie van de nieuwe wet Natuurbescherming. Deze behoefte vraagt continu aandacht voor het op peil houden van kennis en expertise. Rol van de Omgevingsdienst Brabant Noord De ODBN draagt met kwalitatieve hoogwaardige uitvoering van VTH-taken en het adviseren van het openbaar bestuur bij aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor burgers en bedrijven in Brabant Noord. Dat is de missie van onze dienst. In de bestuursconferentie van 11 oktober 2013 hebben de bestuurders beklemtoond dat de ODBN de burgers en bedrijfsleven het vertrouwen moet geven dat er serieus gewerkt wordt aan de bescherming en verbetering van hun woon- en leefomgeving. De ontwikkeling van een kennis- en expertisecentrum Groene wetgeving vormt hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Om de uitvoering van VTH-taken en de advisering aan het openbaar bestuur kwalitatief hoogwaardig in te vullen, de transitie naar de zorgvuldige landbouw te stimuleren en de stap naar aantrekkelijk groen in regio Brabant Noord te kunnen maken gaat de Omgevingsdienst Brabant Noord een aantal belangrijke opgaven op het terrein van kennis en expertise verder ontwikkelen. De belangrijkste drie peilers voor het komende jaar zijn: a. Ontwikkeling van kennis- en expertise op het terrein van de zorgvuldige landbouw Vanuit het belang van volksgezondheid is stevige politieke aandacht voor de landbouw. Voor kennis en expertise zijn er twee hoofdsporen te benoemen die extra aandacht vragen. Gezondheid en veehouderij: voor vergunningverlening dienen ook de belangen van volksgezondheid worden meegenomen. Deze ontwikkeling pakken we op in samenwerking met de GGD,Veiligheidsregio en het op te richten Kennisplatform Veehouderij en Volksgezondheid, dat thans door het RIVM wordt ontwikkeld. De ODBN heeft zitting in de ambtelijke werkgroep hiervoor. Verder sluiten wij aan bij de activiteiten die het provinciale implementatieteam transitie veehouderij hiervoor met gemeenten ontwikkelt. Voorwaarden voor vestiging: door haar uitgebreide kennis en expertise op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de veehouderij geeft de ODBN zowel vanuit het WABO-spoor als van de Natuurbeschermingswet de voorwaarden aan voor de ontwikkelmogelijkheden op bedrijfsniveau. Daarbij willen we rekening houden met de invoering van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij in Noord-Brabant. Deze kennis- en expertisetaak voert de ODBN uit in nauwe samenwerking met andere in landbouw gespecialiseerde omgevingsdiensten; dat geldt in elk geval voor de Brabantse ODBN 12 maart

5 omgevingsdiensten (ODZOB en OMWB) die elk verantwoordelijk zijn voor de milieuvergunningen voor veehouderij. Verder levert de ODBN bijdragen en maakt zij gebruik van de landelijke kennisinfrastructuur zoals deze door de ministeries voor de landbouw worden ontwikkeld. b. Ontwikkeling van kennis- en expertise voor Door haar specialistische kennis op het terrein van en ervaring met de uitvoering daarvan kan zij als geen ander aan overheidsdiensten en maatschappelijke partijen op dit terrein kennis- en uitvoeringsproducten leveren; veelal is deze kennis al aanwezig op basis van de opgedragen taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving of in samenwerking met het rijk ontwikkeld. Denk als voorbeeld aan de door het ministerie van Economische Zaken voor de gemeenten en provincies ontwikkelde instrumenten die de uitvoering van de regelgeving gemakkelijker maken, zoals een routeplanner, effectenindicator, maatregelenindicator, en handreiking Generieke Aanpak Natuurwetgeving, maar ook de in opdracht van dit ministerie ontwikkelde handreiking voor het opstellen van handhavingplannen voor Natura 2000-gebieden. Daarnaast voorziet de uitvoering van het onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur er in dat per 1 januari 2015 middelen aan de provincies worden overgedragen voor de uitvoering van rijkstaken op het vlak van natuur; daaronder valt ook de beoordeling van de toelaatbaarheid van activiteiten die schadelijk zijn voor de instandhouding van dier- en plantensoorten, zoals geregeld in artikel 75 van de Flora en Faunwet. De provincie Noord-Brabant buigt zich thans over de transitie van Dienst Landelijk Gebied per 1 januari 2015 naar de provincie en over een voorstel tot uitvoering van deze taken. De rol van de ODBN als uitvoerder van komt daarbij sterk in beeld. Verder gaat de ODBN met vergelijkbare omgevingsdiensten op dit terrein samenwerken om kennis te delen en richt zij zich op de ontwikkeling naar een nieuwe Wet natuurbescherming en de integrale omgevingswet als belangrijke aandachtspunten voor de komende jaren. c. Ontwikkeling van kennis en expertise voor de landelijke kennisinfrastructuur VTH Samen met betrokken omgevingsdiensten draagt de ODBN op dit moment concreet bij aan de pilot Landbouw en die onder leiding van RWS Leefomgeving (Min. I&M) wordt uitgevoerd ; daarbij werken wij samen met Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) en Omgevingsdienst Veluwe IJssel over de uitwisseling van kennisproducten voor elkaar. Het uitdragen van onze kennis buiten onze regio heeft alleen plaats als hier geen extra kosten voor onze gemeenten en provincie uit voortvloeien. Deze drie peilers zullen nog deze maand worden uitgewerkt in een samenhangend uitvoeringsplan,dat in 2014 zal worden gerealiseerd. Deze uitvoering zal worden afgestemd met samenhangende dossiers zoals de realisatie van collectieve taken, het regionaal samenwerkingsbudget (van RMB-gemeenten), kennismanagement, kwaliteitsbeleid en HRM-beleid. Daarnaast zal samenwerking en afstemming met de uitvoeringsorganisatie van Agrifood Capital in Noordoost Brabant verder vorm krijgen. Hieronder is schematisch de plaats van de ODBN als kennis- en expertisecentrum in de uitvoeringsketen zowel regionaal als bovenregionaal weergegeven. ODBN 12 maart

6 Schets Omgevingsdienst Brabant Noord als kennis- en expertisecentrum Regionaal: Kenniscentrum Landbouw en Groene wetgeving ODBN en Landelijk: Landelijk kenniscentrum Intensieve veehouderij en De kerntaken van de ODBN vormen de basis voor de ontwikkeling van kennis en expertise die ook zal worden ingezet voor regionale programma s. De ontwikkelde kennis en expertise zal worden uitgenut bij de bovenregionale vraag. ODBN 12 maart

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

*Z00C08C387B* documentnr.: INT/G/15/14025 zaaknr.: Z/G/15/16584

*Z00C08C387B* documentnr.: INT/G/15/14025 zaaknr.: Z/G/15/16584 *Z00C08C387B* documentnr.: INT/G/15/14025 zaaknr.: Z/G/15/16584 Raadsvoorstel Onderwerp : Kadernota 2016 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Datum college : 3 maart 2015 Portefeuillehouder : H.A.W.M.

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

Stand van zaken duurzaam veehouderijbeleid. 5 november 2013

Stand van zaken duurzaam veehouderijbeleid. 5 november 2013 Stand van zaken duurzaam veehouderijbeleid 5 november 2013 Inhoud Rijksoverheid provincie Noord Brabant Beleid Oirschot Toetsingsinstrument gezondheid bij veehouderijen Beleid rijksoverheid Dierrechten/mestoverschot

Nadere informatie

Statenmededeling. Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Statenmededeling. Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Statenmededeling Onderwerp Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming PS: 4045048 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De uitgangspunten

Nadere informatie

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Omgevingswet Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Doel van de presentatie Informatie over de Omgevingswet Stand van zaken van de invoering van de wet

Nadere informatie

Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen!

Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen! Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen! De samenleving stelt steeds hogere eisen aan de productie van vlees. Smaak en prijs zijn niet meer maatgevend.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Structuurvisie Ruimtelijke Ontwikkeling en Verordening Ruimte 2014

Informatiebijeenkomst Structuurvisie Ruimtelijke Ontwikkeling en Verordening Ruimte 2014 Informatiebijeenkomst Structuurvisie Ruimtelijke Ontwikkeling en Verordening Ruimte 2014 Programma 09.00-09.30 uur ontvangst 09.30-10.15 uur plenair gedeelte 10.30-11.30 uur parallelsessie 1 11.30-11.45

Nadere informatie

Samen meer waarde. voor de kwaliteit van onze leefomgeving KOERS OP HOOFDLIJNEN

Samen meer waarde. voor de kwaliteit van onze leefomgeving KOERS OP HOOFDLIJNEN Samen meer waarde voor de kwaliteit van onze leefomgeving KOERS OP HOOFDLIJNEN Concernplan 2014-2018 we zijn gestart In juni 2013 is de Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant (ODZOB) van start gegaan. Wij,

Nadere informatie

Kennismanagement voor omgevingsrecht

Kennismanagement voor omgevingsrecht Kennismanagement voor omgevingsrecht Handreiking: mogelijkheden voor een regionale uitvoeringsdienst Anneke van Leeuwen, 21 december 2011 Inleiding Voor een kwalitatief goede uitvoering van de VTH taken

Nadere informatie

Omgevingswet en de gemeenteraad.

Omgevingswet en de gemeenteraad. Omgevingswet en de gemeenteraad. 1 Inhoud Waarom Omgevingswet? Wat verandert er door de Omgevingswet? Stand van zaken invoering Omgevingswet. Rol gemeenteraad (regionale afstemming)? Planning Provincie,

Nadere informatie

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid Wij gaan voor groen! Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid 1. Aanleiding Al vele jaren wordt in de regio Noordoost Brabant samengewerkt aan

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Stelling Ik ben tevreden met de huidige werkwijze en instrumenten voor de fysieke leefomgeving! Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de Omgevingswet? Wat verandert er door de

Nadere informatie

DERK-JAN VERHAAK KARIN MARKERINK OMGEVINGSVISIE & PROGRAMMA

DERK-JAN VERHAAK KARIN MARKERINK OMGEVINGSVISIE & PROGRAMMA DERK-JAN VERHAAK KARIN MARKERINK OMGEVINGSVISIE & PROGRAMMA Programma 1. introductie 2. programma 3. omgevingswaarden 4. omgevingsvisie 5. discussie Wat is een programma? instrument voor alle overheidslagen

Nadere informatie

Missie Visie 2020 Fundament 2014-2016

Missie Visie 2020 Fundament 2014-2016 Missie Visie 2020 Fundament 2014-2016 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de ODBN op 12 maart 2014 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Aanleiding en vorming omgevingsdiensten 3 Vorming Omgevingsdienst Brabant

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen

Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen Periode: 17 november - 7 december Burgerbrieven worden om privacy redenen niet gepubliceerd nummer Onderwerp behandeladvies toelichting 001 Overzicht Ingekomen

Nadere informatie

Brabantse Omgevingsvisie & Water in Brabant in 2030 Wateragenda

Brabantse Omgevingsvisie & Water in Brabant in 2030 Wateragenda Programma Verbindend Water Brabantse Omgevingsvisie & Water in Brabant in 2030 Wateragenda Werksessie 15 mei 2017 Water in Brabant Water in Brabant Topografische kaart 1990 Topografische kaart 1900 2016

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Duurzame Veehouderij Hilvarenbeek

Duurzame Veehouderij Hilvarenbeek Duurzame Veehouderij Hilvarenbeek Inleiding De Brabantse veehouderij vervult een koploperpositie in de wereld en levert een belangrijke bijdrage aan de economische positie van Brabant. Anderzijds zijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering Omgevingswet? Gemeenteraden Hellendoorn en Raalte 28 maart 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering Omgevingswet? Gemeenteraden Hellendoorn en Raalte 28 maart 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering Omgevingswet? Gemeenteraden Hellendoorn en Raalte 28 maart 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Inhoud - Wat is de Omgevingswet? - Wat betekent deze wet voor de gemeenten - Wat is de rol en de invloed van de raad op de wet - Waar liggen de kansen van de raad en waar moet

Nadere informatie

Statenvoorstel 52/15. Voorgestelde behandeling. PS-vergadering : 10 juli Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers

Statenvoorstel 52/15. Voorgestelde behandeling. PS-vergadering : 10 juli Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers Statenvoorstel 52/15 A Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 10 juli 2015 Onderwerp Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Onderwerp Brabantbrede

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Voortgang streeknetwerken 2012-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De voortgang van de streeknetwerken Aanleiding In de vergadering

Nadere informatie

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016 KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOSTBRABANT 2016 2 van 12 3 van 12 4 van 12 1 Het Brabantse UPIOV 2016 is te downloaden van: https://www.omgevingsdienst.nl/mijn+kennisnet/brabantnet/impuls+omgevingsveiligheid+iov+brabant/zuid

Nadere informatie

VOORSTEL WERKWIJZE DIALOOG 5 juni 2013

VOORSTEL WERKWIJZE DIALOOG 5 juni 2013 VOORSTEL WERKWIJZE DIALOOG 5 juni 2013 1. Aanleiding In dit voorstel wordt invulling gegeven aan het begrip dialoog zoals vermeld in het dossier Transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020. Dit dossier

Nadere informatie

Gemeenteraad College van B&W Management Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

Gemeenteraad College van B&W Management Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Impact organisatie De Omgevingswet komt er natuurlijk vooral voor onze burgers en de bedrijven. Zij hebben direct belang bij wat er in Weert gebeurt, op hun eigen terrein en n hun omgeving. Zij zijn de

Nadere informatie

Aan de slag met de Omgevingswet. Hart van Brabant 28 juni 2017

Aan de slag met de Omgevingswet. Hart van Brabant 28 juni 2017 Aan de slag met de Omgevingswet Hart van Brabant 28 juni 2017 Waar gaan wij het over hebben? Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor raad en samenleving Ambitie, veranderopgave en invoeringsstrategieën

Nadere informatie

Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk?

Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk? Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk? Conclusie Er zijn veel ontwikkelingen in het natuurbeleid sinds 2010 Er zijn aanpassingen doorgevoerd of noodzakelijk Natuurbeleid in

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Volksgezondheid en veehouderij

Volksgezondheid en veehouderij VNG bijeenkomst landelijk gebied en gezondheid 14 september 2016 Volksgezondheid en veehouderij Handelingsperspectieven? Inhoud Werkprogramma regio Zuidoost-Brabant Uitkomsten VGO en Endotoxinen onderzoeken

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

3) Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden

3) Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden 3) Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Het landelijk gebied van Gelderland heeft een grote economische en maatschappelijke betekenis.

Nadere informatie

Omgevingsplan Stadskanaal. Algemeen deel Nota van Uitgangspunten. 16 januari 2017 Joske Poelstra

Omgevingsplan Stadskanaal. Algemeen deel Nota van Uitgangspunten. 16 januari 2017 Joske Poelstra Omgevingsplan Stadskanaal Algemeen deel Nota van Uitgangspunten 16 januari 2017 Joske Poelstra Inhoud presentatie Omgevingswet Omgevingsplan Stadskanaal Algemeen deel Nota van Uitgangspunten Traject na

Nadere informatie

Beknopte stijlgids, oktober Provincie Noord-Brabant

Beknopte stijlgids, oktober Provincie Noord-Brabant Beknopte stijlgids, oktober 2013 KLEURPATROON Gekleurde banen vormen een patroon dat de de vormentaal uit het agrarische landschap verbeeldt. De gebruikte kleuren zijn corresponderend met de communicatiematrix

Nadere informatie

Gemeentelijk Meerjaren Programma Reconstructie Uitvoeringsprogramma 2010

Gemeentelijk Meerjaren Programma Reconstructie Uitvoeringsprogramma 2010 Gemeentelijk Meerjaren Programma Reconstructie Uitvoeringsprogramma 2010 Deel B Gemeente Oss 7 december 2009 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Fijnstof. Jos van Lent, provincie Noord Brabant

Informatiebijeenkomst Fijnstof. Jos van Lent, provincie Noord Brabant Informatiebijeenkomst Fijnstof Jos van Lent, provincie Noord Brabant Overzicht presentatie Omvang problematiek Brabantse aanpak Saneringsopgave Voorkomen nieuwe overschrijdingen Voorlichting & stimulering

Nadere informatie

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn Ambitieverklaring Samenwerken aan groen-recreatieve ontwikkeling in de Leidse regio 9/12/2009 Ambitieverklaring 1 Ambitieverklaring Partijen 1. De gemeente Kaag en Braassem, vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR REGIONALE RAADSAVOND 5 april 2017 AGENDA Oogst van de ronde door de regio Lezing van de regio Het Omgevingsbeeld voor de regio Alkmaar 2 OMGEVINGSBEELD

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe wet natuurbescherming

Op weg naar een nieuwe wet natuurbescherming Op weg naar een nieuwe wet natuurbescherming Natuurwetgeving in de praktijk deel soortenbescherming Maarten Kaales VNG Congres, Ede / 17.02.2016 Waar gaan we het over hebben? Context Hoe was het / wat

Nadere informatie

Aanpak Omgevingsbeleid. Wij werken aan ons IMAGO Omgevingsbeleid

Aanpak Omgevingsbeleid. Wij werken aan ons IMAGO Omgevingsbeleid Wij werken aan ons IMAGO Omgevingsbeleid 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel van de aanpak 2. Uitgangspunten 3. De werkwijze 4. De planning Bijlage: Voorbeeld Overzicht Modulair Omgevingsbeleid; het

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET Saskia Engbers strateeg Ruimte gemeente Zwolle 25 februari 2016 24-2-2016 wij presenteren u... 2 Opzet presentatie 1. Hoofdlijnen Omgevingswet 2. Hoe past OGW in transformatie

Nadere informatie

b. Statenmededelingen 2.B.1 Statenmededeling Statenmededeling Motie M2 Beleidsactualisatie BrUG

b. Statenmededelingen 2.B.1 Statenmededeling Statenmededeling Motie M2 Beleidsactualisatie BrUG Agenda Procedurevergadering Provinciale Staten Datum : 22 januari 2018 Tijdstip : 18.00-18.45 uur Locatie : Hart der Provincie 4 1. Opening 2. Behandelvoorstellen Natuur en Milieu b. en 2.B.1 Motie M2

Nadere informatie

INGEKOMEN GEMEENTE BERGEIJK 3 OKT Afd Kopie aan

INGEKOMEN GEMEENTE BERGEIJK 3 OKT Afd Kopie aan 16IK003394 College van B&W (verzendlijst) Afd Kopie aan INGEKOMEN GEMEENTE BERGEIJK 3 OKT. 2016... t Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Startdocument planm.e.r. bestemmingsplan buitengebied 2014 Someren

Reactienota zienswijzen Startdocument planm.e.r. bestemmingsplan buitengebied 2014 Someren Notitie Contactpersoon Maartje van Ravesteijn Datum 18 februari 2014 Kenmerk N001-1219533RMV-cri-V01-NL Reactienota zienswijzen Startdocument planm.e.r. bestemmingsplan buitengebied 2014 Someren Inleiding

Nadere informatie

Benadering van VAB s. Crijns Rentmeesters bv. Bianca Göertz. Rentmeester van nu. Klanten

Benadering van VAB s. Crijns Rentmeesters bv. Bianca Göertz. Rentmeester van nu. Klanten Benadering van VAB s Crijns Rentmeesters bv Bianca Göertz Rentmeester van nu Rentmeester: traditioneel beheerder onroerend goed Rentmeester van nu: ook ontwikkeling onroerend goed All-round adviseur ontwikkeling

Nadere informatie

C&H en het omgevingsplan

C&H en het omgevingsplan C&H en het omgevingsplan Meer vertrouwen en Minder regels Het Boekels Model Geodag 2 september 2015 door wethouder Ted van de Loo & Lilian Waaijman Rho adviseurs Gemeente Boekel 3.400 ha 10.200 inwoners

Nadere informatie

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017 20 november Provinciale Staten Griffie Aan Provinciale Staten Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten + = Fractie is voor behandeladvies = Fractie is tegen behandeladvies x = Fractie is

Nadere informatie

Transitie Zorgvuldige Veehouderij 2020. Deel 3: Wat moet je weten? Vooral voor degenen die een gesprek aangaan met de ondernemer!

Transitie Zorgvuldige Veehouderij 2020. Deel 3: Wat moet je weten? Vooral voor degenen die een gesprek aangaan met de ondernemer! Transitie Zorgvuldige Veehouderij 2020 Deel 3: Wat moet je weten? Vooral voor degenen die een gesprek aangaan met de ondernemer! Programma Opening en Terugblik Verordening ruimte (waaronder normen geur

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 44

Provinciaal blad 2012, 44 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 44 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 augustus 2012, nr. 80B5BE58, tot instelling van de AVP-gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug (Instellingsbesluit

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

1. Streekplan Brabant in balans

1. Streekplan Brabant in balans 1. Streekplan Brabant in balans Het plangebied is gelegen in de AHS-landschap; subzone leefgebied dassen en voor een deel (duinrand) binnen de GHS-natuur. De Interimstructuurvisie Noord-Brabant Brabant

Nadere informatie

: Provinciale Staten van Noord Holland, Utrecht en Zuid Holland. Van : Stuurgroep Groene Hart Tel.:

: Provinciale Staten van Noord Holland, Utrecht en Zuid Holland. Van : Stuurgroep Groene Hart Tel.: Memorandum Datum : 7 december 2006 Aan : Provinciale Staten van Noord Holland, Utrecht en Zuid Holland Van : Stuurgroep Groene Hart Tel.: 030-2582750 Onderwerp : Ontwerp Uitvoeringsprogramma Groene Hart

Nadere informatie

Foto plaatsen. Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management

Foto plaatsen. Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management Foto plaatsen Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management Programma Aan de slag Ow Rijk, Provincie, Gemeenten, Waterschappen Inhoud Waarom de Omgevingswet? Hoe

Nadere informatie

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal Adviesgroep Informatievoorziening Omgevingswet Erna Roosendaal Inhoud De Omgevingswet Impact gemeenten Governance model Omgevingsplan versus bestemmingsplan Invoeringsondersteuning Eerste resultaten impactanalyse

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Opstellen plan voor Brabantse samenwerking EV na 2010

Opstellen plan voor Brabantse samenwerking EV na 2010 Opstellen plan voor Brabantse samenwerking EV na 2010 Georganiseerde veiligheid contouren voor het borgen van externe veiligheid in beleid en uitvoering van gemeenten in Noord-Brabant Petra de Paauw projectleider

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Bestemmingsplan buitengebied BaarleNassau Voorlopig Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 april 2011/ rapportnummer 231168 1. Voorlopig oordeel over het MER De gemeente BaarleNassau wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken Programmadirectie Juridische instrumentarium Natuur en Gebiedsinrichting

Ministerie van Economische Zaken Programmadirectie Juridische instrumentarium Natuur en Gebiedsinrichting Ministerie van Economische Zaken Programmadirectie Juridische instrumentarium Natuur en Gebiedsinrichting Consultatie Wetsvoorstel natuurbescherming Presentatie best practices regeldruk 27 maart 2013 (1)

Nadere informatie

Jos Dolstra. Erna Roosendaal MWH VNG. Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet.

Jos Dolstra. Erna Roosendaal MWH VNG. Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet. Jos Dolstra MWH Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet Docent Basiscursus Omgevingswet (ism Mibacu) Erna Roosendaal VNG Omgevingswet Belangenbehartiging

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

Planning wetsvoorstel Omgevingswet

Planning wetsvoorstel Omgevingswet Planning wetsvoorstel Omgevingswet (Tweede Kamer 33 118, nr. 17, 1 oktober 2014) Het wetsvoorstel voor de Omgevingswet is de basis van de stelselherziening en als zodanig bepalend voor de planning van

Nadere informatie

Mensen en Natuur PLANNEN MET NATUUR! Inleiding

Mensen en Natuur PLANNEN MET NATUUR! Inleiding alterra lei landbouw, natuur en voedselkwaliteit PLANNEN MET NATUUR! Groene wet- en regelgeving en decentrale overheden Inleiding De veranderende natuurwetgeving heeft grote gevolgen voor gemeenten en

Nadere informatie

Van onderzoek via gebiedsontheffing tot uitvoering

Van onderzoek via gebiedsontheffing tot uitvoering Van onderzoek via gebiedsontheffing tot uitvoering Mischa Cillessen Stadsecoloog gemeente Tilburg Docent groene wetten Academie voor Openbaar Bestuur Docent ontwerpen Inholland Delft Gerard Smit Bureau

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 973 Toekomst van de intensieve veehouderij Nr. 137 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Structuurvisie RO 2010 partiële herziening Vastgesteld. Nota van wijzigingen. Gedeputeerde Staten. Datum. 17 december 2013

Structuurvisie RO 2010 partiële herziening Vastgesteld. Nota van wijzigingen. Gedeputeerde Staten. Datum. 17 december 2013 Structuurvisie RO 2010 partiële herziening 2014 Nota van wijzigingen Vastgesteld Gedeputeerde Staten Datum 17 december 2013 Inhoud 2 Inleiding Ontwerp Structuurvisie RO 2010 partiële herziening 2014 Op

Nadere informatie

*PDOC01/277025* PDOC01/277025. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

*PDOC01/277025* PDOC01/277025. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.rijksoverheid.nl/eleni T 070 378 6868

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2 Vanaf 1 januari 2016 gaat Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen overheid, koepels en collectieven

Nadere informatie

Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030. De Koers van Cuijk

Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030. De Koers van Cuijk Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030 De Koers van Cuijk Inhoud presentatie 1. Doel en opzet Structuurvisie - visie en thema s - deelgebieden 2. Gebiedsgerichte opgaven 3. Visiekaart 4. Het vervolg.. 5.

Nadere informatie

Duurzame Kennisinfrastructuur Uitvoering Omgevingsrecht. Jaarcongres EV Anneke van leeuwen

Duurzame Kennisinfrastructuur Uitvoering Omgevingsrecht. Jaarcongres EV Anneke van leeuwen Duurzame Uitvoering Omgevingsrecht Jaarcongres EV 11 12 2012 Anneke van leeuwen Inhoud Aanleiding en resultaten PUmA Inhoudelijke projecten PUmA Project kennisinfrastructuur Voorgesteld eindbeeld Implementatie

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Verleden, heden en toekomst FUMO Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Oorsprong RUD vorming Diverse rampen / incidenten in Nederland, diverse rapporten De

Nadere informatie

Verkennende Impactanalyse

Verkennende Impactanalyse Verkennende Impactanalyse Aanleiding onderzoek Onderzoek onder: Provincies Gemeenten Omgevingsdiensten Waterschappen Rijk Bedrijfsleven Verkennen hoe organisaties de impact van de Omgevingswet en AMvB

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad tussen het Rijk en Rotterdam

Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad tussen het Rijk en Rotterdam 30 Oktober 2015 Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad tussen het Rijk en Rotterdam De Partijen: - De gemeente Rotterdam (Rotterdam) - Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M/ DGMI) Overwegende

Nadere informatie

niba natuurlijk nodig

niba natuurlijk nodig niba natuurlijk nodig Mission Statement Als gerenommeerd producent van zand en grind levert Niba essentiële grondstoffen aan de bouwsector en is zij innovator op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Kiplekker Topklimaat

Kiplekker Topklimaat Kiplekker Topklimaat Symposium 3 februari 2015 Arvalis Jan Rutten Adviseur Intensieve veehouderij, Milieu en Vergunningen 06-20995446 jrutten@arvalis.nl Kiplekker Topklimaat Wet- en regelgeving: Wat moeten

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Raadsvoorstel Agendapunt: 11 Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Milieu 2014 Gemeente Oosterhout. 1. Inleiding

Uitvoeringsprogramma Milieu 2014 Gemeente Oosterhout. 1. Inleiding Uitvoeringsprogramma Milieu 2014 Gemeente Oosterhout 1. Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma milieu van de gemeente Oosterhout. Dit uitvoeringsprogramma richt zich op vergunningen, toezicht en

Nadere informatie

Geel in omgevingsvisies

Geel in omgevingsvisies Geel in omgevingsvisies De RWS-bijdrage aan de nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies Peter Harmsen Adviseur ruimtelijke ontwikkelingen Waar zijn we van? 2 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Duurzame

Nadere informatie

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen Agendaformulier B&W-vergadering 1 november 2016 Raadsinformatiebrief Programma Ruimte, Bouwen en Wonen Onderwerp Voorstel Tekst voor openbare besluitenlijst Integrale Strategie Ruimte De bijgevoegde raadsinformatiebrief

Nadere informatie

Samen sterk voor een milieuveilig Drenthe

Samen sterk voor een milieuveilig Drenthe Samen sterk voor een milieuveilig Drenthe Samen sterk voor een milieuveilig Drenthe De RUD is een afkorting van: Regionale Uitvoeringsdienst. Bij de RUD Drenthe werken 125 gespecialiseerde medewerkers

Nadere informatie

Omgevingswet Vraagt de stelselwijziging om een nieuwe afdeling Leefomgeving?

Omgevingswet Vraagt de stelselwijziging om een nieuwe afdeling Leefomgeving? Omgevingswet Vraagt de stelselwijziging om een nieuwe afdeling Leefomgeving? Congres Omgevingwet The next level 16 juni 2016 Edwin Oude Weernink Robert Forkink Introstelling: Over 3 jaar is er binnen mijn

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Memo. Memo Statenbrief van provincie Gelderland "Beleid veehouderij;actuele ontwikkelingen. De gemeenteraad Barneveld

Memo. Memo Statenbrief van provincie Gelderland Beleid veehouderij;actuele ontwikkelingen. De gemeenteraad Barneveld Memo Datum: 23 oktober 2013 Onderwerp: Ter attentie van: Memo Statenbrief van provincie Gelderland "Beleid veehouderij;actuele ontwikkelingen. De gemeenteraad Barneveld Afzender: College van Burgemeester

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Gemeente Aalburg Werkendam - Woudrichem Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoering van het Omgevingsbeleidsplan

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Landschappen van Allure : investeren, ondernemen en toeristisch beleven in De Maashorst, De Brabantse Wal en Het Groene Woud

Landschappen van Allure : investeren, ondernemen en toeristisch beleven in De Maashorst, De Brabantse Wal en Het Groene Woud Bijlage 5 bij Statenvoorstel 61/10 Landschappen van Allure: mogelijke invulling Algemeen Naam voorstel Landschappen van Allure : investeren, ondernemen en toeristisch beleven in De Maashorst, De Brabantse

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie