NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN"

Transcriptie

1 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN JAARVERSLAG 2007

2 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Jaarstukken 2007 Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur d.d. 27 mei 2008 Voorzitter, Secretaris, Mw. J.R.H. Maij-Weggen drs. W.G.H.M. Rutten Provincie Noord-Brabant

3 Jaarstukken

4 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Samenvatting Algemene uitgangspunten Uitvoering en organisatie Heffing en invordering Vermogensbeheer Beheerskosten 11 2 Jaarrekening Balans per 31 december Rekening van baten en lasten over Toelichting op de jaarrekening Toelichting algemeen Toelichting op de balans Toelichting op de rekening van Baten en Lasten 18 4 Accountantsverklaring 23 5 Bijlagen Bijlage 1: overzicht transitoria per Bijlage 2: Overzicht historie resultaten Nazorgfonds 26 Inhoudsopgave 1

5 Jaarstukken

6 1 Jaarverslag Samenvatting Hierbij bieden wij het jaarverslag van het Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Provincie Noord-Brabant aan. De marktwaarde van de beleggingsportefeuille bedroeg eind ,8 mln, waarvan 81,5 mln belegd door AZL en 16,3 mln belegd door AEGON. In 2007 heeft het Nazorgfonds Provincie Noord-Brabant een positief resultaat behaald van 2,9 mln. De waarde van het fonds bedroeg 98,6 mln. Uitgaande van een gelijkmatige verdeling van de cashflows werd over 2007 op het totaalvermogen van het Nazorgfonds een positief rendement behaald van 3,4%. AZL behaalde een rendement van 3,7% op haar portefeuille en Aegon 2% 1. Het rendement van vastrentende waarden bedroeg over ,7%, de aandelen behaalden een performance van 7,0% en onroerend goed -26,5%. Vanaf de start van het fonds medio 2000 kan het gewogen gemiddelde jaarlijks rendement worden berekend op 6,9%. In bijlage 2 van de jaarrekening wordt een historisch overzicht gegeven van de resultaten van het Nazorgfonds. 1.2 Algemene uitgangspunten Wettelijk en bestuurlijk kader Op 1 april 1998 is de Nazorgregeling Wet Milieubeheer in werking getreden. Deze wet legt de verantwoordelijkheid voor de eeuwigdurende nazorg van de in de provincie gelegen stortplaatsen, waar na 1 september 1996 afvalstoffen zijn of worden gestort, bij de provincie. Doel van de wetgever is te voorzien in een zodanig beheer van stortplaatsen dat nu en in de toekomst de grootst mogelijke bescherming tegen nadelige gevolgen wordt geboden. Om hiervoor de benodigde financiële middelen aan te trekken, hebben Provinciale Staten op grond van artikel van de Wet Milieubeheer bij verordening een heffing ingesteld. In artikel van de wet is vastgelegd dat Gedeputeerde Staten voor hun provincie een fonds oprichten, bestemd voor de in artikel 8.49 bedoelde nazorg van gesloten stortplaatsen. Het fonds is van rechtswege een rechtspersoon en kent een reglement en beleggingsstatuut. Met dit fonds beoogt de wetgever een tweeledig doel: Het zeker stellen dat de verkregen middelen alleen voor nazorg worden bestemd; Er voldoende kapitaal wordt opgebouwd om eeuwigdurende nazorg te kunnen bekostigen. Het fonds wordt enerzijds gevoed door de opbrengsten van de nazorgheffing en anderzijds door de te behalen rendementen. In het fonds worden de opbrengsten van de nazorgheffing gestort, die door de provincie zijn geïnd. Het fonds beheert en belegt de ontvangen nazorggelden en vergoedt de kosten van de nazorgwerkzaamheden van de gesloten stortplaatsen. Jaarlijks wordt door het Nazorgfonds een begroting en jaarverslag/ 1 De door ons gehanteerde cijfers kunnen afwijken van de performance volgens de vermogensbeheerders door een andere wijze van performanceberekening. Jaarstukken

7 jaarrekening opgesteld. De jaarstukken zijn openbaar en moeten voorzien zijn van een accountantsverklaring. De betrokken negen stortplaatsen zijn nog niet gesloten verklaard als bedoeld in artikel 8.47 lid 3 van de Wet Milieubeheer. In 2008 start het proces van eindinspectie en sluitingsverklaring voor de stortplaats Dintelsas.Vervolgens zullen achtereenvolgens Meerendonk, Zevenbergen, Nyrstar Budel (voorheen Zinifex Budel), Gulbergen, Vlagheide en Haps in de nazorgfase komen. Op de stortplaatsen Kragge en De Spinder kan nog zeker tot 2025 afval worden gestort. De provincie wordt financieel en milieutechnisch verantwoordelijk voor de nazorg, nadat voor de stortplaats een sluitingsverklaring door de provincie is afgegeven. Op dat moment moet het doelvermogen aanwezig zijn. Wettelijke regelingen Met ingang van 1 januari 2003 is de Wet op het BTW-compensatiefonds in werking getreden. De staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd dat de provincies alle BTW over de geleverde nazorg uit het BTW-compensatiefonds zonder korting op het provinciefonds terugkrijgen. Op grond van de Wet financiering decentrale overheden (fido) is onder meer bepaald (in de Regeling uitzettingen en derivaten) dat door decentrale overheden niet in aandelen mag worden belegd. Aangezien de portefeuillebenadering van de nazorgfondsen, gezien de lange termijn doelstelling, past binnen het in de Wet fido gehanteerde uitgangspunt van prudent beheer is door de Minister van Financiën besloten voor nazorgfondsen een apart regime toe te staan. Nazorgfondsen mogen binnen vastgestelde kaders een deel van de gelden uitzetten in de vorm van beleggingen in aandelen. Het jaarverslag 2007 van het Nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen Provincie Noord-Brabant is opgesteld volgens het Burgerlijk Wetboek (BW 2 Titel 9). Omdat het Fonds een apart publiekrechtelijke rechtspersoon is valt het niet onder het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Verordening Nazorgheffing Noord-Brabant en vaststellen IPO-rekenmodel RINAS Bij de voorbereiding van de Nazorgregeling Wet Milieubeheer is in IPO-verband toegezegd het nazorgrekenmodel periodiek te actualiseren. In de afgelopen jaren zijn door IPO verschillende technische onderzoeken begeleid. Voor de risico-reservering is een risicomodel ontwikkeld. Ook is het rekenmodel waarmee het doelvermogen wordt uitgerekend, vernieuwd in het Rekenmodel IPO Nazorgkosten Stortplaatsen (RINAS). Dit kan leiden tot aanpassing van de doelvermogens en voorlopige betalingsaanslagen. Om de actuele technische ontwikkelingen en inzichten in de nazorgplannen en de nazorgheffingen te verwerken zijn de checklisten en het RINAS-model als toetsingskaders door de Provincie in 2004 vastgesteld en hebben Provinciale Staten hiertoe de verordening herzien. Voor de locaties Haps en Vlagheide zijn de nazorgplannen en de voorlopige aanslagen herzien. In IPO-verband is inmiddels gestart met de 2e periodieke actualisering van het Rekenmodel. Jaarstukken

8 Evaluatie van de wettelijke nazorgregeling stortplaatsen De Evaluatiecommissie nazorgregeling heeft in 2002 haar rapportage afgerond. Deze commissie is ingesteld door de Minister van VROM om te evalueren hoe aan de Wet Milieubeheer voor de nazorgregeling uitvoering is gegeven. De Evaluatiecommissie heeft vooral gekeken naar de wijze waarop de organisatie en de financiering van de nazorgregeling is uitgewerkt. In het rapport worden ten aanzien van de organisatie, de financiering, de milieutechniek en overige punten aanbevelingen geformuleerd. Het standpunt van de Evaluatiecommissie evenals de reactie van 22 maart 2002 van de minister van VROM aan de Tweede Kamer is bijgevoegd bij het jaarverslag Wijziging van de Nazorgheffing Wet Milieubeer overeenkomstig de aanbevelingen heeft niet plaats gehad. Bij brief van 12 december 2006 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de staatssecretaris van milieu van het Ministerie van VROM verzocht de toegezegde wijzigingen in de wetgeving door te voeren. In dit verband is specifiek aandacht gevraagd voor het aan de exploitanten kunnen teruggeven van eventuele toekomstige overschotten in het nazorgfonds. Gedeputeerde Staten hebben 7 november 2007 de Minister een rappelbrief gestuurd waarin nogmaals wordt verzocht teruggave wettelijk mogelijk te maken. Op 20 december 2007 heeft de Minister hierop geantwoord dat teruggave van overschotten aan de exploitant in de nazorgfase niet aan de orde is. De exploitant zou dan na de overdracht ook kunnen worden aangesproken op structurele tekorten en dat is niet de bedoeling geweest van het oprichten van een nazorgfonds. Risico s De provincie draagt het financiële risico indien na sluiting van de stortplaats in het fonds onvoldoende vermogen aanwezig is om de eeuwigdurende nazorg te kunnen bekostigen. De risico s zijn tot het moment van sluiting van de stortplaatsen voor rekening van de exploitanten. Het gaat dan om de volgende provinciale risico's: exploitanten die de nazorgheffingen van hun eigen stortplaats niet kunnen opbrengen; te weinig rendement op het belegd vermogen, na sluiting; financiële gevolgen ten gevolge van calamiteiten door bijv. aardbevingen, overstromingen of het neerstorten van vliegtuigen; het hoger uitvallen van de kosten van nazorg door niet voorziene prijsstijgingen van de te nemen nazorgmaatregelen en niet voorziene aanvullende maatregelen; de mogelijkheid dat de provincie aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan derden door/als gevolg van de stortplaats; het voortijdig falen van aangebrachte voorzieningen. Daarnaast kunnen de kosten positief worden beïnvloed door technische ontwikkelingen in de toekomst. Jaarstukken

9 1.3 Uitvoering en organisatie Het bestuur van het Nazorgfonds bestaat uit een Algemeen bestuur, gevormd door het College van Gedeputeerde Staten en een Dagelijks bestuur, bestaande uit de gedeputeerde voor financiën en de gedeputeerde die belast is met de nazorg. Als secretaris van het Dagelijks bestuur treedt een door het Algemeen bestuur aangewezen financieel medewerker van de Provincie op. Het bestuur bestaat verder nog uit een Bestuursraad, die gevormd wordt door vertegenwoordigers van de stortplaatsen. De bestuursraad heeft een adviserende rol en wordt vooraf over bepaalde zaken gehoord. In het jaar 2007 werd het bestuur van het Nazorgfonds vertegenwoordigd door onderstaande personen. Algemeen bestuur College van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Dagelijks bestuur Provincie Noord-Brabant Drs. P.A. van Vugt, voorzitter portefeuillehouder Bestuur en Middelen (tot 20 april) Mr. A.M. Essed, voorzitter portefeuillehouder Bestuur en Middelen (vanaf 20 april) Drs. J.M.P. Moons portefeuillehouder Milieu (tot 20 april) De heer O. Hoes portefeuillehouder Ecologie (vanaf 20 april) Drs. C.H.I.M. Walenkamp secretaris Bestuursraad L. Pauli Gemeente 's-hertogenbosch J.A.M. Vos Waterschap Brabantse Delta H.M.M.T. Denis, tot17 november Nyrstar Budel BV J.H.C. Klaassen, vanaf 17 november Nyrstar Budel BV B.P. Meinema Samenwerkingsverband Regio Eindhoven F.C. Gerbrands Mileu & Afval Regio Breda H. Opsteegh Stadsgewest 's-hertogenbosch F. Föllings Essent Milieu BV C.C.J. van Bree Regionaal Milieubedrijf Brabant Noord-oost R.L. Beijnen, secretaris Provincie Noord-Brabant Het dagelijks bestuur draagt o.a. zorg voor de voorbereiding van de door het algemeen bestuur te nemen besluiten, zoals het vaststellen van de begroting, begrotingswijzigingen, jaarrekening, jaarverslag en wijzigingen van het beleggingsstatuut. Het dagelijks bestuur hoort voorafgaand aan de besluitvorming in het algemeen bestuur (=GS) de bestuursraad. Het dagelijks bestuur heeft in 2007drie maal vergaderd. Buiten de reguliere onderwerpen van jaarrekening 2006 en de begroting 2007 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest in het DB: vermogensbeheer over het 4e kwartaal 2006 en het 1e t/m 3e kwartaal 2007 evaluatie vermogensbeheer kostenanalyse vermogensbeheerders Jaarstukken

10 De bestuursraad heeft in mei en november vergaderd. In de vergadering van mei en november hebben de vermogensbeheerders het gevoerde beleid en de behaalde resultaten toegelicht. Het jaarverslag 2006 is in de vergadering van mei vastgesteld. De begroting 2008 en meerjarenbegroting zijn in de vergadering van november vastgesteld. De leden van de bestuursraad ontvangen periodiek de kwartaalrapportages van de vermogensbeheerders, alsmede voortaan de periodieke toets op duurzaamheid. Voor de verdere implementatie van de Nazorgregeling en het onderhouden en beheren van het IPO nazorgrekenmodel, verordening, heffing en invordering, nazorgplannen en Nazorgfonds is binnen het provinciaal ambtelijk apparaat een coördinerende projectorganisatie ingesteld. Vanuit de directie Middelen en de directie Ecologie, wordt via de projectorganisatie nazorg stortplaatsen uitvoering gegeven aan de Nazorgregeling alsmede het monitoringsonderzoek van de voormalige stortplaatsen en de herontwikkeling van gesloten stortplaatsen. De taken van de directie Ecologie bestaan o.a. uit het actualiseren en beheren van het IPO-nazorgrekenmodel, het beoordelen van de nazorgplannen en het opmaken van aanslagen. De directie Middelen verzorgt o.a. het opstellen van de begroting, begrotingswijzigingen, jaarrekening, tussentijdse verantwoording, financiële administratie, contacten met vermogensbeheerders, periodieke evaluatie van de vermogensbeheerders en betalingsregelingen. Voor de komende jaren zal het Nazorgfonds de volgende zaken oppakken: vastleggen administratieve organisatie rondom het Nazorgfonds. opstellen liquiditeitenplanning. Voor de provincie staan de volgende zaken op de rol: herzien voorlopige aanslagen op grond van goedgekeurde nazorgplannen. regelen financiële zekerheden, aanpassen/herzien betalingsregelingen. voorbereiden van de eerste sluitingsverklaring Dintelsas voorbereiden uitvoeringsorganisatie met betrekking tot gaan en doen uitvoeren van nazorgwerkzaamheden 1.4 Heffing en invordering Met inachtneming van de Verordening Nazorgheffing Stortplaatsen Noord Brabant en de Beleidsregels Nazorgheffing Stortplaatsen wordt aan de exploitanten van de negen stortplaatsen een heffing opgelegd op basis waarvan in de toekomst de nazorg kan worden betaald. Het bedrag van de heffing is zodanig vastgesteld, dat uit de opbrengst van de heffing en de daarover verkregen rentebaten en beleggingsopbrengsten de kosten kunnen worden bestreden die gemoeid zullen zijn met de uitvoering van de in artikel 8.49 van de Wet milieubeheer bedoelde nazorg. Als basis hiervoor dient het huidige IPOrekenmodel. Tot het moment van sluiting van een stortplaats worden er voorlopige aanslagen opgelegd. Bij de sluiting volgt de definitieve aanslag. Het doelvermogen dat nodig is om eeuwigdurend de nazorg te kunnen bekostigen, vormt onder aftrek van de voorlopige aanslagen, samen met het beleggingsrendement, de definitieve aanslag. De doelvermogens zijn teruggerekend naar een contante waarde, die als basis dient voor de aanslag. Jaarstukken

11 Met betrekking tot de invordering van de heffing is bij de start van het nazorgfonds met de stortplaatsexploitanten een tijdelijke betalingsregeling overeengekomen, die loopt totdat de herziene nazorgplannen zijn vastgesteld en die gekenmerkt wordt door de volgende elementen: Betaling van 50% van de voorlopige aanslag Overleggen van een financiële zekerstelling Afzien van juridische procedures tegen de voorlopige aanslag De jaarlijkse betaling van de voorlopige heffing dient plaats te vinden op 1 april. Met Nyrstar Budel BV (voorheen Zinifex Budel BV) werd een betalingsregeling (betaling in maandelijkse termijnen) getroffen. Van de heffingen over 2007 kan het volgende overzicht worden verstrekt: Stortplaats Exploitant Periode Heffingsbedrag betalingsregeling 2007, in Euro's Zevenbergen Essent Milieu Deponie Zevenbergen BV 2000 t/m De Spinder Essent Milieu Deponie de Spinder BV 2000 t/m Vlagheide Stadsgewest s-hertogenbosch 2000 t/m Meerendonk Gemeente s-hertogenbosch 2000 t/m Haps Essent Milieu Deponie Haps 2000 t/m Razob Essent Milieu Deponie RAZOB 2000 t/m Nyrstar Budel BV Nyrstar Budel BV 2005 t/m Dintelsas Waterschap Brabantse Delta Kragge Essent Milieu Deponie de Kragge BV 2000 t/m Totaal: Ultimo van het boekjaar waren alle heffingsbedragen ontvangen cq terugbetaald, behoudens de laatste termijn 2007 van Nyrstar Budel B.V. ad Dit bedrag is eind december door de Provincie ontvangen en begin januari doorbetaald aan het Nazorgfonds. 1.5 Vermogensbeheer Voor het beheer van het Nazorgfonds-vermogen is begin 2000 het "Beleggingsstatuut Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Noord- Brabant" vastgesteld. In het beleggingsstatuut zijn de navolgende onderwerpen nader uitgewerkt en vastgelegd: A. De doelstellingen van de vermogensbeheerstaak van het fonds B. Uitgangspunten voor het vermogensbeheer C. Uitgangspunten voor het beleggingsbeleid D. Uitgangspunten voor externe vermogensbeheerders Het doelvermogen wordt gemeenschappelijk belegd. Er wordt geen onderscheid gemaakt in het vermogensbeheer naar inbreng van de verschillende stortplaatsen. Het rendement wordt toegevoegd aan het totale doelvermogen. In de administratie van het fonds worden rendementen wél toegerekend aan de deelvermogens van de individuele stortplaatsen, er wordt een objectgebonden administratie gevoerd. Jaarstukken

12 Het totale doelvermogen van alle stortplaatsen samen is oorspronkelijk bepaald op bijna 300 miljoen. Na herziening van de nazorgplannen zal het doelvermogen naar verwachting naar beneden bijgesteld worden tot ca. 150 miljoen. De beleggingstermijn van het Nazorgfonds is in principe "eeuwigdurend". Door de lange beleggingstermijn daalt de risicograad van aandelen en wordt vergelijkbaar met die van obligaties, doch met een beter rendement. Omdat de in het statuut gestelde grenzen met betrekking tot de omvang van de portefeuille zijn bereikt, heeft het Nazorgfonds haar middelen ondergebracht bij twee vermogensbeheerders. Het Nazorgfonds beoogt hiermee een betere vergelijkbaarheid van de prestaties van de vermogensbeheerders. In het beleggingsstatuut zijn criteria vastgelegd, waaraan de vermogensbeheerders moeten voldoen. Het functioneren van de vermogensbeheerder wordt jaarlijks geëvalueerd. Zonodig worden randvoorwaarden gewijzigd of aangevuld. In het beleggingsstatuut is opgenomen dat minimaal 10% van de zakelijke waarden in duurzame beleggingsfondsen wordt belegd danwel dat er een portefeuille-analyse wordt uitgevoerd waaruit moet blijken dat tenminste 10% van de beleggingen in zakelijke waarden positief scoren op sociaal, maatschappelijk en milieugebied. De portefeuille van het Nazorgfonds werd door de SNS-bank op duurzaamheid beoordeeld op basis van een zogenaamde worst-in-class benadering. Dat wil zeggen, op basis van een vergelijking van bedrijven in dezelfde sector, vermelden zij de bedrijven die de slechtste scores behalen. Ondernemingen die niet als achterblijvend of tekortschietend worden aangemerkt, zijn vanuit een oogpunt van duurzaamheid aanvaardbaar. Er is een bewuste keuze gemaakt voor het scheiden van de functie van vermogensbeheer en de bewaarfunctie over de stukken en hiervoor twee partijen in te schakelen, die onafhankelijk van elkaar opereren. De Kas Bank is als onafhankelijke depotbeheerder in de arm genomen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van enkele aanvullende diensten van de Kas Bank, zoals het verzorgen van de administratie van de aan- en verkopen van waardepapieren door de vermogensbeheerder. Ook verzorgt de Kas Bank de terugvordering van dividendbelasting voor het Nazorgfonds. Het Nazorgfonds heeft een overeenkomst tot het aangaan van verbruikleencontracten met Kas Bank. Voor dit zogenaamde uitlenen van effecten ontvangt het Nazorgfonds een vergoeding, gerelateerd aan de omvang, de duur en de vorm van het verbruikleen. Hierdoor wordt extra rendement op de effectenportefeuille behaald. Rechtmatigheid In de beheerovereenkomst met de vermogensbeheerders is vastgelegd binnen welk kader belegd mag worden. De Kas Bank toetst de beleggingsportefeuille van AZL aan dit kader middels de "Fund Manager Watch" en rapporteert hierover aan het Nazorgfonds. Met fundmanager watch is gecontroleerd of AZL binnen de regels van het mandaat belegt. Overtredingen als gevolg van koersschommelingen dienen voor het einde van de maand binnen de regels van het mandaat te worden hersteld. In 2007 zijn er 21 overtredingen gemeld. Het Jaarstukken

13 betroffen met name overtredingen wegens koersschommelingen met betrekking tot de afdekking van het belegd vermogen in Britse Ponden, Amerikaanse Dollars en Zweedse Kronen (17x) en verder meldingen van een negatief rekeningcourant saldo (4x). Deze overtredingen zijn steeds gecorrigeerd. Het vermogensbeheer door Aegon kon aanvankelijk niet middels de Fund Manager Watch worden gecontroleerd. Vanaf 2007 monitoort Kasbank maandelijks de portefeuille van Aegon op basis van de asset-mix en allocatie tussen de fondsen. De reglementen van de door het Nazorgfonds gekozen beleggingsfondsen voldoen aan de voorwaarden van het beleggingsstatuut en wettelijke regelingen. In de reglementen van de beleggingsfondsen is daarnaast opgenomen dat wijzigingen van de reglementen direct moeten worden gemeld aan de deelnemers in de fondsen. Indien wijzigingen zich voordoen zal het Nazorgfonds moeten bepalen of de gewijzigde regels passen binnen het beleggingsstatuut en wettelijke regelingen. De jaarverslagen van AEGON laten zien dat binnen de voorwaarden van de fondsen is belegd. Richtlijnen voor het vermogensbeheer De beleggingsportefeuille dient (binnen afgesproken bandbreedtes) als volgt te zijn samengesteld: Vastrentende waarden: 50% (42-65%) Zakelijke waarden: 50% (35-58%) Liquiditeiten: 0% ( 0-5%) Er is nog een nadere detaillering aangebracht, die is vastgelegd in het beleggingsstatuut. Daarnaast zijn o.a. nog afspraken gemaakt omtrent beleggingscriteria, zoals het risico, dat maximaal gelopen mag worden, in welke fondsen wel/niet belegd mag worden en in welke valuta gehandeld mag worden. Op grond van de Wet financiering decentrale overheden (fido) is onder meer bepaald (in de Regeling uitzettingen en derivaten) dat door decentrale overheden niet in aandelen mag worden belegd. Gegeven de zeer lange beleggingshorizon van nazorgfondsen is de wens gehonoreerd om beleggingen in aandelen toe te staan. Hieraan zijn nadere eisen gesteld middels het uitzonderingsregime. Samengevat zijn de belangrijkste consequenties: Binnen een vastgesteld kader mogen de nazorgfondsen zelf in aandelen beleggen, de aandelen moeten genoteerd zijn aan een van overheidswege toegelaten effectenbeurs. Onroerendgoedfondsen moeten beursgenoteerd zijn. 42% van het totale fondsvermogen moet belegd worden in vastrentende waarden. 58% mag derhalve risicodragend belegd worden. In de paragraaf verbonden partijen van de Provinciale jaarrekening worden de resultaten van het Nazorgfonds verantwoord. Hiernaast is in het beleggingsstatuut opgenomen dat tenminste 10% van de beleggingen in zakelijke waarden positief scoren op sociaal, maatschappelijk en milieugebied. Jaarstukken

14 1.6 Beheerskosten Uit het fonds worden uitsluitend de kosten, die worden gemaakt in verband met de uitvoering van de in artikel 8.49 van de Wet Milieubeheer bedoelde zorg met betrekking tot gesloten stortplaatsen in de betrokken provincie(s) en de kosten die zijn verbonden aan de werkzaamheden van het fonds. Hieronder worden niet begrepen de kosten, die door de provincie worden gemaakt ten behoeve van haar bestuurlijke apparaat. De beheerskosten 2007 bestaan uit: kosten van vermogensbeheer; kosten van administratie en overig (accountantskosten en -advisering); kosten van provinciaal personeel. Jaarstukken

15 Jaarstukken

16 2 Jaarrekening Balans per 31 december Activa Vaste Activa Financiële vaste activa Effecten Vlottende Activa Vorderingen Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal Activa Passiva Eigen Vermogen Reserves Reserve belegde gelden stortplaatsen Passiva Kortlopende schulden Overlopende passiva Totaal Passiva Jaarstukken

17 2.2 Rekening van baten en lasten over Realisatie Begroting Realisatie Verschil Baten Te beleggen heffingsopbrengst (bruto) Resultaat vermogensbeheer Totaal baten Lasten Totaal nazorgkosten stortplaasten Kosten beheer Fonds: kosten vermogensbeheer kosten administratie kosten personeel en overig Subtotaal kosten beheer Fonds Reserveringen: reservering heffingsopbrengst reservering netto resultaat Subtotaal reserveringen Totaal lasten Jaarstukken

18 3 Toelichting op de jaarrekening 2007 Het jaarverslag 2007 van het Nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen Provincie Noord-Brabant is opgesteld volgens het Burgerlijk Wetboek (BW 2 Titel 9). Omdat het Fonds een apart publiekrechtelijke rechtspersoon is valt het niet onder het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 3.1 Toelichting algemeen Verslaggevingsperiode De cijfers 2006 en 2007 hebben betrekking op een volledig boekjaar. Waarderingsgrondslagen Algemeen Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, met uitzondering van effecten. Baten en lasten. In principe wordt het stelsel van baten en lasten gehanteerd; hierbij worden de baten en lasten opgenomen in het jaar waarin de prestatie is geleverd c.q. voor dat jaar is voorzien of verplicht. Het Nazorgfonds heeft recht op dat deel van de heffingsopbrengsten dat door de provincie daadwerkelijk ontvangen is. De te beleggen heffingsopbrengsten worden daarom, gezien het doel van het fonds (beheer van het vermogen) verantwoord op het moment van ontvangst. Effecten De effecten worden op totaalniveau van de portefeuille gewaardeerd tegen de actuele waarde, inclusief opgelopen rente van obligaties. Saldi in vreemde valuta. De saldi die worden aangehouden in vreemde valuta worden ultimo van een boekjaar omgerekend naar Euro's tegen de dan geldende wisselkoersen. Jaarstukken

19 3.2 Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa Financiële vaste activa Effecten Van de samenstelling van de beleggingsportefeuille per 31 december 2007 kan het volgende overzicht worden verstrekt: Vastrentende Waarden Onroerend Goed fondsen Aandelen Valuta termijn affaires Totaal Marktwaarde Op 1 januari 2007: Toename in 2007: Marktwaarde Op 31 dec. 2007: Marktwaarde in % van de totale portefeuille per 31 december 2007: 48,4 3,5 47,9 0,2 100 Strategische mix 2007 in %: In verband met effectenhandel in vreemde valuta (Dollar, Pond Sterling en Zweedse Kroon) worden, conform afspraak, door AZL valuta termijn affaires (vta's) afgesloten voor het fonds, om het risico van koersschommelingen tot aan een transactie af te dekken. De waarde van het totaal aan vta's, naar de koersen op , bedraagt Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen Deze post heeft betrekking op nog te vorderen bron-, dividendbelasting, te compenseren BTW en kan als volgt worden gespecificeerd: Te vorderen bron-/ dividendbelasting Te compenseren BTW Totaal Jaarstukken

20 Overlopende activa Onder de overlopende activa zijn vorderingen opgenomen die in 2007 zijn ontstaan en die in 2008 tot betaling komen. In bijlage I, overzicht transitoria per , is een specificatie van de totale post overlopende activa ad opgenomen. Liquide middelen Er is nog een deel van de heffingsopbrengsten aangehouden op geldrekeningen. De vermogensbeheerders kunnen over deze contanten beschikken ten behoeve van het effectenverkeer. Genoemd bedrag is niet in de strategische mix opgenomen; zolang echter de overige drie componenten boven de minimum percentages blijven scoren, is het aanhouden van contanten toegestaan. Dit bevordert een flexibele handel in effecten wanneer dat nodig is. De post liquide middelen kan als volgt worden gespecificeerd: Euro geldrekening-courant Dollar geldrekening-courant Pond sterling geldrekening-courant Zweede Kroon geldrekening-courant 99 0 Totaal PASSIVA Eigen vermogen Reserves Reserve nazorg gesloten stortplaatsen Via de rekening van baten en lasten worden de van de stortplaatsen ontvangen heffingsopbrengsten en het netto resultaat vermogensbeheer in deze reserve verantwoord. De reserve nazorg gesloten stortplaatsen kende in 2007 het volgende verloop: Saldo per 1 januari 2007: toevoeging Saldo per 31 december 2007: Het vermogen wordt gemeenschappelijk belegd. Er wordt geen onderscheid gemaakt in het vermogensbeheer naar inbreng van de verschillende stortplaatsen. Het rendement wordt toegevoegd aan het totale vermogen. In de administratie van het fonds worden rendementen wél toegerekend aan de deelvermogens van de individuele stortplaatsen. Het totale doelvermogen van alle stortplaatsen samen is oorspronkelijk bepaald op bijna 300 miljoen. Na herziening van de nazorgplannen zal het doelvermogen naar verwachting naar beneden bijgesteld worden tot ca. 150 miljoen. Jaarstukken

21 De reserve nazorg gesloten stortplaatsen kan als volgt over de diverse stortplaatsen worden verdeeld: Stortplaats Saldo per 1 jan reservering ontvangen heffingsopbrengsten 2007 reservering netto resultaat vermogensbeheer 2007 Saldo per 31 dec Zevenbergen De Spinder Vlagheide Meerendonk Haps Razob Nyrstar Budel BV Dintelsas Kragge Totaal: Kortlopende schulden Overlopende passiva In bijlage I, overzicht transitoria per , is een specificatie van de totale post overlopende passiva ad opgenomen. Behoudens de bedragen voor de controle van de jaarrekening, de duurzaamheidsscreening en afrekening vermogensbeheer AZL 2007 (geraamde bedragen resp , en 2.200), waren alle posten bij het samenstellen van de jaarrekening afgewikkeld. 3.3 Toelichting op de rekening van Baten en Lasten Algemeen De rekening van baten en lasten sluit met een positief saldo van (2006: ); het voordelig saldo werd ten gunste gebracht van de reserve belegde gelden stortplaatsen. Baten Te beleggen heffingsopbrengst Met uitzondering van Nyrstar Budel BV werden alle heffingsopbrengsten 2007 omstreeks 1 april 2007 ontvangen. Van Stadsgewest s-hertogenbosch heeft het Nazorgfonds een bedrag van ontvangen in het kader van een nieuwe voorlopige aanslag. De heffingsbedragen worden door de exploitanten betaald aan de Provincie Noord- Brabant, die deze vervolgens direct doorbetaalt aan het Nazorgfonds. De heffingsopbrengsten, in totaal werden toegevoegd aan de "Reserve belegde gelden stortplaatsen" (zie ook de toelichting onder "Lasten"). Jaarstukken

JAARVERSLAG 2008 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN

JAARVERSLAG 2008 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN JAARVERSLAG 2008 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Jaarstukken 2008 Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur d.d. 14 juli 2009 Voorzitter, Secretaris, Mw. J.R.H.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN

Jaarverslag 2012 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN Jaarverslag 2012 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Jaarstukken 2012 Vastgesteld door het Algemeen bestuur d.d. 4 juni 2013 Voorzitter, secretaris, prof. dr. W.B.H.J.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN

JAARVERSLAG 2010 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN JAARVERSLAG 2010 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Jaarstukken 2010 Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur d.d. 7 juni 2011 Voorzitter, Secretaris, prof. dr. W.B.H.J.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN

Jaarverslag 2013 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN Jaarverslag 2013 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen JAARSTUKKEN 2013 Vastgesteld door het Algemeen bestuur d.d. 3 juni 2014 Voorzitter, Secretaris, prof. dr. W.B.H.J.

Nadere informatie

bijlage 2 FONDS NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN PROVINCIE NOORD HOLLAND JAARREKENING 2004

bijlage 2 FONDS NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN PROVINCIE NOORD HOLLAND JAARREKENING 2004 bijlage 2 FONDS NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN PROVINCIE NOORD HOLLAND JAARREKENING 2004 1 Jaarrekening 2004 Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord Holland Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 2004

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 21 september 2006 Ons kenmerk 38/5.8/2006010773 Behandeld door de heer J.M.J. Scholte (0592) 36 56 96 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten FEZ-215 behandeling: C. Beveren Agenda nr: Vergadering GS: 29 maart 2011 Nr:

statenstukken Provinciale Staten FEZ-215 behandeling: C. Beveren Agenda nr: Vergadering GS: 29 maart 2011 Nr: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: 23-05-2011 FEZ-215 behandeling: C. Beveren Agenda nr: Vergadering GS: 29 maart 2011 Nr: 11007226 Onderwerp: Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN

Jaarverslag 2014 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN Jaarverslag 2014 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen JAARSTUKKEN 2014 Vastgesteld door het Algemeen bestuur d.d. 23 juni 2015 Voorzitter, Secretaris, prof. dr. W.B.H.J.

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

FEZ-240 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: Nr:

FEZ-240 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: Nr: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: 11-11-2005 FEZ-240 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: 20-09-2005 Nr: STA0503148/22 Onderwerp: Begroting 2006 met de meerjarenraming

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Begroting 2014 Fonds nazorg stortplaatsen Gelderland Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Jaarstukken 2013

Provincie Noord-Brabant Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Jaarstukken 2013 s-hertogenbosch, 16 april 2014 1 1. Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 2013 3 1.1. Samenvatting 3 1.2. Algemene uitgangspunten 4 1.3.

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

De jaarrekening 2004 van het Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Provincie Zeeland wordt ter vaststelling aan u voorgelegd.

De jaarrekening 2004 van het Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Provincie Zeeland wordt ter vaststelling aan u voorgelegd. Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: 17-06-2005 belast met Nr: FEZ-221 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: 19-04-2005 Nr: STA0500960/20 Onderwerp: Jaarrekening 2004 van het

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe

Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe (geconsolideerde versie, geldend vanaf 3-3-2011 tot 2-9-2014) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50 te Amsterdam Jaarrekening 2006 Inhoudsopgave Jaarrekening 2006 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 27 april 2007 Balans (na winstbestemming) 31-12-2006

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN

NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN Jaarverslag 2015 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen JAARSTUKKEN 2015 Vastgesteld door het Algemeen bestuur d.d. 14 juni 2016 Voorzitter, Secretaris, prof. dr. W.B.H.J.

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Provinciale Staten. Provincie Zeeland. C. van Beveren. Vergadering PS: Nr: Gedeputeerde belast met behandeling:

Provinciale Staten. Provincie Zeeland. C. van Beveren. Vergadering PS: Nr: Gedeputeerde belast met behandeling: Provinciale Staten a) Provincie Zeeland Gedeputeerde belast met behandeling: C. van Beveren Vergadering PS: 05-11-2010 Nr: FEZ-192 Agenda nr: Vergadering GS: ~ r : 19-10-2010 10030126 Ondewerp FEZ-192

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 Adres Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Tel. (020) 535 30 30 Fax (020) 535 30 31 E-mail Internet IBAN BIC info@diaconie.org

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie BFW 31 mei 2012 Provinciale Staten 8 juni 2012

Betreft vergadering Commissie BFW 31 mei 2012 Provinciale Staten 8 juni 2012 Griffier van de Staten Geleidebrief Controlerend Naam voorstel FEZ-044 Statenvoorstel Jaarrekening 2011 van het Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland Betreft vergadering Commissie BFW 31 mei 2012

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Begrutting 2013. Fûns Neisoarch Stoarten Fryslân

Begrutting 2013. Fûns Neisoarch Stoarten Fryslân Omslag_nw_fondsnazorgstortpl.qxp:421x297 1-9-212 16:59 Pagina 1 Begrutting 213 Fûns Neisoarch Stoarten Fryslân Doel van dit document: Deze begroting bevat het beleid en de baten en lasten voor 213 van

Nadere informatie

BEGROTING 2014 PROVINCIAAL FONDS NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN ZUID-HOLLAND

BEGROTING 2014 PROVINCIAAL FONDS NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN ZUID-HOLLAND BEGROTING 2014 PROVINCIAAL FONDS NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN ZUID-HOLLAND Inhoudsopgave Algemene inleiding Uitgangspunten voor de fondsbegroting en de tarieventabel Begroting 2014 van het provinciaal

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen. De leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland Postbus 3061 2601 DB Delft 22 juni 2010 H.E. de Winter /A10.52-14. Accountantsverklaring jaarrekening 2009 Geachte leden van

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 29 april 2010-3

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen. MPGR32010052509330164 GR3 25.05.2010 Q164 6R3 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de Drechtraad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Totaal aantal pagina s in dit verslag: 11

Inhoudsopgave. Totaal aantal pagina s in dit verslag: 11 Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantiaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008 AEGON Custody B.V., s-gravenhage Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008. Inhoudsopgave 1. Algemene informatie... 3 1.1 Adresgegevens... 3 1.2 Groepsstructuur... 3 1.3 Activiteiten... 3 1.4 Samenstelling directie...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april 2009-3

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2015 24 mei 2016 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 24 mei 2016 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda JAARREKENING 2013 Vastgesteld d.d. 4 september 2014 Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda Postbus 1135 4801 BC Breda Kamer van Koophandel Breda nr. 20128984 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Fonds Nazorg Stortplaatsen Fryslân

Fonds Nazorg Stortplaatsen Fryslân Jaarrekening 2013 Fonds Nazorg Stortplaatsen Fryslân Fryslân: iepen en eigen Jaarrekening 2013 Fonds Nazorg Stortplaatsen Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân april 2014 Inhoudsopgave Blz. 1 Jaarverslag

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Provincie Noord - Brabant BEGROTING 2014 MEERJARENBEGROTING

Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Provincie Noord - Brabant BEGROTING 2014 MEERJARENBEGROTING Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Provincie Noord Brabant BEGROTING 2014 MEERJARENBEGROTING 2014 2017 Vastgesteld door het Algemeen bestuur d.d. 10 december 2013 Voorzitter, Secretaris, prof. dr. W.B.H.J.

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2014

Rapport inzake jaarstukken 2014 Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind te Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2014 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus 693, 3800 AR Amersfoort, Telefoon 033-4225888,

Nadere informatie

Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland BEGROTING 2018 PS

Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland BEGROTING 2018 PS Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland BEGROTING 2018 PS 08-11-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Algemene inleiding op de Begroting 2018 voor het fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland...2

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

N.V. Argenta Nederland Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2007. 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1

N.V. Argenta Nederland Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2007. 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1 Rapport inzake jaarstukken 2007 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1 Blad Jaarstukken 2007 3 Jaarverslag van de directie 4 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2007 7 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind te Amsterdam

Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind te Amsterdam Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind te Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2015 Auren Accounting Product Amsterdam B.V. Biesbosch 225 1181 JC Amstelveen, Postbus 15968-1001 NL Amsterdam,

Nadere informatie