RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 oktober 2010 (20.10) (OR. en) 12847/2/10 REV 2 CORDROGUE 68

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 oktober 2010 (20.10) (OR. en) 12847/2/10 REV 2 CORDROGUE 68"

Transcriptie

1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 oktober 2010 (20.10) (OR. en) 12847/2/10 REV 2 CORDROGUE 68 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Horizontale Groep drugs Ontwerp-conclusies van de Raad over het voorkomen en verminderen van de gezondheids- en sociale risico's ten gevolge van het gebruik van illegale drugs in recreatieve gelegenheden Voor de delegaties gaat hierbij het voorstel van het voorzitterschap voor bovengenoemde ontwerpconclusies van de Raad, die zijn gewijzigd aan de hand van de opmerkingen van de delegaties vóór en tijdens de bijeenkomsten van de Horizontale Groep drugs op 13 september en 12 oktober /2/10 REV 2 gar/gar/fb 1 DG H 3A NL

2 DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, BIJLAGE 1. HERINNERT AAN - artikel 168 van het VWEU, dat stelt dat bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Unie een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid wordt verzekerd, en dat het optreden van de Unie een aanvulling vormt op het nationale beleid en gericht is op verbetering van de volksgezondheid, preventie van ziekten en aandoeningen bij de mens en het wegnemen van bronnen van gevaar voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. De Unie vult het optreden van de lidstaten aan ter vermindering van de schade aan de gezondheid door drugsgebruik, met inbegrip van voorlichting en preventie; - het EU-drugsactieplan ( ) dat de lidstaten oproept doeltreffende, geëvalueerde en indicatieve preventie voor specifieke risicogroepen van (poly)drugsgebruikers verder te ontwikkelen en uit te voeren, in de vorm van laagdrempelige toegang tot begeleiding, beheer van probleemgedrag en indien nodig buurtwerk 1 ; - het EU-drugsactieplan ( ) dat de lidstaten oproept tot ontwikkeling, toepassing en uitwisseling van goede praktijken / kwaliteitsnormen voor interventies en diensten betreffende preventie, behandeling, schadebeperking en gezondheidsherstel 2 ; - de EU-strategie ter ondersteuning van de lidstaten bij het beperken van aan alcohol gerelateerde schade 3 die gericht is op terugdringing van alcoholgebruik door minderjarigen en van gevaarlijke en schadelijke drinkgewoonten onder jongeren, in samenwerking met alle betrokken partijen; - de conclusies van de Raad over alcohol en gezondheid 4, waarin nog meer maatregelen worden voorgesteld om aan alcohol gerelateerde schade te verminderen; PB C 326 van Maatregel 12. PB C 326 van Maatregel 17. COM(2006) 625 definitief. 2980e Zitting van de Raad (Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken) op /2/10 REV 2 gar/gar/fb 2

3 2. HERHAALT - dat de hoofdverantwoordelijkheid voor het nationale drugsbeleid bij de lidstaten ligt en dat de Commissie dit nationale beleid verder kan ondersteunen en aanvullen; - dat recreatieve en nachtgelegenheden in aanmerking komen voor preventieve interventies, rekening houdend met hun specifieke kenmerken en beperkingen; - dat interventies in recreatieve en nachtgelegenheden moeten worden opgezet, hoofdzakelijk in het kader van het volksgezondheidsbeleid; - dat acute drugsgerelateerde gezondheidsschade en sterfte in recreatieve gelegenheden kan worden voorkomen door uitvoering en handhaving van volksgezondheidsmaatregelen die de gezondheid van jongeren beschermen en bevorderen, onder meer door toezicht op en verbetering van de veiligheid van recreatieve gelegenheden; - dat in samenwerking met de amusements- en ontspanningssector strategieën voor de vermindering van het aanbod van illegale drugs in recreatieve en nachtgelegenheden moeten worden ontwikkeld; 3. NEEMT ER NOTA VAN - dat uit recente gegeven van het EWDD (EMCDDA) 5 blijkt dat polydrugsgebruik, waarbij alcohol een belangrijke rol speelt, vaak plaatsvindt in recreatieve context, en dat jongeren zich met name in vakantieperiodes en in het weekend overgeven aan met polydrugsgebruik verband houdende activiteiten die hen in gevaar brengen; - dat uit studies 6 in recreatieve gelegenheden blijkt dat het gebruik van stimulerende middelen er meer voorkomt dan bij de bevolking in het algemeen; 5 6 EMCDDA, Poly-drug use: patterns and responses, Selected Issue, 2009, blz EMCDDA, Drug use in recreational settings, Selected Issue, 2006; EMCDDA, Annual Report on the State of the Drug Problem in Europe, 2009, blz. 63; EMCDDA, Cocaine and crack cocaine: a growing public health issue, Selected Issue, /2/10 REV 2 gar/gar/fb 3

4 - dat uit het meest recente rapport van het European School Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD) en de conclusies daarvan blijkt dat het in korte tijd overmatig drinken ("binge drinken" of "comazuipen") bij jongeren toeneemt 7 ; 4. IS VAN OORDEEL: - dat in het "Report of the Final Evaluation of the EU Drugs Action Plan " geconcludeerd werd dat er met betrekking tot geïndiceerde preventie, die onder meer drugsgebruik in recreatieve gelegenheden omvat, weinig informatie beschikbaar is over het bestaan van daarop gerichte programma's in de lidstaten 8 ; - dat er in het algemeen weinig maatregelen voorhanden zijn om gezondheidsrisico's en drugsgebruik te voorkomen of terug te dringen, en dat de informatie over drugsgebruik en preventiemaatregelen in recreatieve gelegenheden schaars is 9 ; - dat interventies in recreatieve gelegenheden niet altijd gebaseerd zijn op de best beschikbare informatie en dat preventieve interventies van slechte kwaliteit soms neveneffecten hebben; 5. VERZOEKT DE LIDSTATEN - de ontwikkeling van onderbouwde interventies aan te moedigen die gericht zijn op de preventie van drugsverslaving en het terugdringen van drugsgerelateerde sociale en gezondheidsrisico's die jongeren lopen in hun dagelijkse leven, onder meer tijdens recreatieve activiteiten; Europese Commissie, First Progress Report on the Implementation of the EU Alcohol Strategy, september SEC(2008) 2456, ; punt (2). EMCDDA, Annual Report on the State of the Drug Problem in Europe, 2009, blz. 56, 57, /2/10 REV 2 gar/gar/fb 4

5 - te zorgen voor ruime toegang tot ondersteunende diensten en zorg door middel van een coherente, geïntegreerde en onderling versterkende aanpak van preventie, risico- en schadebeperking 10, preventie van drugsgerelateerde ziekten, behandeling en onderzoek; - na te denken over de invoering van verplichte veiligheidsmaatregelen en aanbevolen of verplichte hygiënemaatregelen in recreatieve gelegenheden, zoals onbeperkte en gratis toegang tot water, de beschikbaarheid van cool-down/chill-out ruimtes, de beschikbaarheid van vervoersalternatieven, de beperkte toegang van minderjarigen tot de clubs, enz; - ervoor te zorgen dat deze interventies effectief zijn en goed uitgevoerd worden, door een inclusieve, horizontale aanpak te hanteren met volledige medewerking van de voornaamste belanghebbenden, onder meer de uitgaansbranche, nood- en preventiediensten, politie en bezoekers van recreatieve gelegenheden; - de samenwerking op lokaal niveau van nooddiensten, gezondheids- en sociale diensten, politie en de recreatieve sector te faciliteren, door samenwerkingsprotocollen en -procedures bij ongevallen op te stellen; - in recreatieve gelegenheden te voorzien in objectieve en accurate preventiemaatregelen die onder meer gericht zijn op de potentiële gevolgen van risicogedrag, zoals acute gezondheidsproblemen ten gevolge van [poly]drugsgebruik, rijden onder invloed, ongewenste zwangerschap/seksuele contacten, verstoring van de openbare orde enz.; - de ontwikkeling van opleidingsmogelijkheden voor personeel van volksgezondheids- en rechtshandhavingsdiensten, en voor personeel van recreatiefaciliteiten te bevorderen en aan te moedigen; die opleiding moet speciaal gericht zijn op preventieve en risicoverlagende maatregelen in recreatieve gelegenheden, onder meer bij acute gezondheidsproblemen; 10 De lidstaten kunnen deze termen omschrijven in overeenstemming met hun nationale wetgeving en nationale praktijken /2/10 REV 2 gar/gar/fb 5

6 - beleidsinitiatieven en interventies mogelijk te maken die drugsvrije recreatieve gelegenheden zonder alcoholmisbruik en in elk geval veilige en milieuhygiënische omstandigheden beogen, door middel van een integrale aanpak met een evenwicht tussen preventie, risicoverlaging en risicobeheersing; 6. VERZOEKT DE COMMISSIE - de samenwerking en uitwisseling op EU-niveau te bevorderen, met als doel de ontwikkeling van onderbouwde benaderingen en beste praktijken op het gebied van geïndiceerde preventie, onder meer door onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die het inzicht in recreatief drugsgebruik en alle daaraan gerelateerde aspecten helpt te verbeteren, en jongeren te blijven aanmoedigen om actieve partners bij de bevordering van hun eigen gezondheid te worden, door middel van acties inzake jongeren en gezondheid 11, en het Europa 2020-vlaggenschipinitiatief "Jeugd in beweging" 12 ; - "geïndiceerde preventie in recreatieve gelegenheden" op te nemen in haar voorstel voor en EU-consensus over minimumnormen voor kwaliteit en criteria in 2012, een en ander in samenwerking met het EWDD; 7. VERZOEKT HET EWDD - toezicht te blijven houden op drugs- en polydrugsgebruik in recreatieve gelegenheden en daarbij, via netwerken en publicaties, gegevensvergaring en verdere ontwikkeling en gebruik van effectief gebleken interventies als beste praktijk te bevorderen /2/10 REV 2 gar/gar/fb 6

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2004 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN NL JAARVERSLAG 2004 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN Mededeling Deze uitgave

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 oktober 2010 (22.10) (OR. en) 15084/10 SOC 677 ECOFIN 635

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 oktober 2010 (22.10) (OR. en) 15084/10 SOC 677 ECOFIN 635 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 oktober 2010 (22.10) (OR. en) 15084/10 SOC 677 ECOFIN 635 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep sociale vraagstukken d.d.: 25 oktober 2010 Betreft: Ontwerp-conclusies

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA NL JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA Mededeling Deze uitgave is eigendom van het Europees Waarnemingscentrum

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en) 15613/14 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad JEUN 108 EDUC 327 SOC 791 JUR 854 het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.12.2013 COM(2013) 882 final ANNEXES 1 to 2 BIJLAGE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET

Nadere informatie

Algemene Vergadering Distr.: Algemeen 24 februari 2010. Vierenzestigste zitting. Agendapunt 64. Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering

Algemene Vergadering Distr.: Algemeen 24 februari 2010. Vierenzestigste zitting. Agendapunt 64. Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering Verenigde Naties A/RES/64/142* Algemene Vergadering Distr.: Algemeen 24 februari 2010 Vierenzestigste zitting Agendapunt 64 Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering [Op basis van het rapport van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 6.4.2005 COM(2005) 115 definitief 2005/0042 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 16 september 2008 Betreft: Voorstel voor een Verordening (EG)

Nadere informatie

RAADPLEGINGSDOCUMENT: MEDEDELING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER DE RECHTEN VAN HET KIND

RAADPLEGINGSDOCUMENT: MEDEDELING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER DE RECHTEN VAN HET KIND RAADPLEGINGSDOCUMENT: MEDEDELING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER DE RECHTEN VAN HET KIND (2011-2014) 1 De rechten van het kind. Overeenkomstig artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie dient

Nadere informatie

ACTIEPLAN TABAK, ALCOHOL EN DRUGS 1 2008-2015

ACTIEPLAN TABAK, ALCOHOL EN DRUGS 1 2008-2015 ACTIEPLAN TABAK, ALCOHOL EN DRUGS 1 2008-2015 1 Met drugs wordt in deze tekst illegale drugs bedoeld. INHOUD 1. Visietekst met daarin de gezondheidsdoelstellingen zoals geformuleerd op de gezondheidsconferentie

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.9.2012 COM(2012) 541 final 2012/0267 (COD)C7-0317/12 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

Nadere informatie

Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 Kaders en ontwikkelingen... 4 Evaluatie: Wat hebben we bereikt?... 8

Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 Kaders en ontwikkelingen... 4 Evaluatie: Wat hebben we bereikt?... 8 21 maart 2013 Inhoud Inhoud... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Gezondheidsbeleid op Walcheren... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2 Kaders en ontwikkelingen... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Kaders... 4 2.2.1 Wet Publieke Gezondheid

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24.3.2010 COM(2010) 100 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese

Nadere informatie

Republiek Suriname. Nationaal Drugs Masterplan 2011-2015

Republiek Suriname. Nationaal Drugs Masterplan 2011-2015 Republiek Suriname Nationaal Drugs Masterplan 2011-2015 NOTA INZAKE HET NATIONAAL BELEID VAN SURINAME MET BETREKKING TOT ALLE FACETTEN VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK Nationale Anti-Drugs Raad Paramaribo Mei

Nadere informatie

Preventie van problematisch alcoholgebruik

Preventie van problematisch alcoholgebruik Rapport Preventie van problematisch alcoholgebruik Op 29 juni 2009 uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320

Nadere informatie

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Stuk 2155 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 6 maart 2009 ACTIEPLAN over tabak, alcohol en drugs 2009-2015 ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 5448

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.06.2005 COM(2005) 280 definitief 2005/0124 (CNS) 2005/0125 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot oprichting van een Bureau van de Europese

Nadere informatie

21414 BELGISCH STAATSBLAD 15.04.2010 MONITEUR BELGE

21414 BELGISCH STAATSBLAD 15.04.2010 MONITEUR BELGE 21414 BELGISCH STAATSBLAD 15.04.2010 MONITEUR BELGE Een globaal en geïntegreerd drugsbeleid voor België Gemeenschappelijke Verklaring van de Interministeriële Conferentie Drugs - 25 januari 2010 - INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.9.2011 COM(2011) 540 definitief 2011/0238 (COD) Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot instelling van een mechanisme voor informatie-uitwisseling

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 124-251. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/0275(COD) 29.10.2011. Ontwerpverslag Giles Chichester (PE470.

AMENDEMENTEN 124-251. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/0275(COD) 29.10.2011. Ontwerpverslag Giles Chichester (PE470. EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie industrie, onderzoek en energie 29.10.2011 2010/0275(COD) AMENDEMENTEN 124-251 Ontwerpverslag Giles Chichester (PE470.059v01-00) over het voorstel voor een verordening

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMSE REGERING De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 oktober 2004 (13.01) (OR. en) 13495/04 EDUC 191 SOC 482 CODEC 1121

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 oktober 2004 (13.01) (OR. en) 13495/04 EDUC 191 SOC 482 CODEC 1121 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 oktober 2004 (13.01) (OR. en) 13495/04 EDUC 191 SOC 482 CODEC 1121 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 13 oktober 2004 Betreft: Voorstel voor een aanbeveling

Nadere informatie

[ONTWERP VAN GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN DE INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE DRUGS OVER HET ALCOHOLPLAN 2014-2018]

[ONTWERP VAN GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN DE INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE DRUGS OVER HET ALCOHOLPLAN 2014-2018] [ONTWERP VAN GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN DE INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE DRUGS OVER HET ALCOHOLPLAN 2014-2018] VERSIE JUNI 2013 1 1. PROBLEEMBESCHRIJVING Alcoholgebruik is wijdverspreid in onze

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 78, lid 2, en artikel 79, leden 2 en 4,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 78, lid 2, en artikel 79, leden 2 en 4, L 150/168 Publicatieblad van de Europese Unie 20.5.2014 VERORDENING (EU) Nr. 516/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 april 2014 tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie,

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.7.2014 COM(2014) 446 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Initiatief

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK2008 IN EUROPA

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK2008 IN EUROPA ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK2008 IN EUROPA NL JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK2008 IN EUROPA Mededeling Deze uitgave iseigendom van het Europees Waarnemingscentrum

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.11.2003 COM(2003) 687 definitief 2003/0273 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 oktober 2004 (10.11) (OR. en) 13996/04 LIMITE JEUN 89 EDUC 211 SOC 512

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 oktober 2004 (10.11) (OR. en) 13996/04 LIMITE JEUN 89 EDUC 211 SOC 512 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2004 (10.11) (OR. en) PUBLIC 13996/04 LIMITE JEUN 89 EDUC 211 SOC 512 IEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal aan: de Raad en de vertegenwoordigers

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 1.Inleiding 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Inhoud preventie- en handhavingsplan alcohol 4 1.3.

Nadere informatie