De levenskracht van de mens en het denken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De levenskracht van de mens en het denken"

Transcriptie

1 1 Delevenskrachtvandemensenhetdenken 1. Watislevenskracht? Levenskrachtisdegroteenergetischekracht dieinalhetlevendewerkzaamis.allesin denatuurwordtopgebouwdeninstand gehoudendoordezekracht.hetiseen opwekkendeenvitaliserendekrachtdie doetgroeien,genezenensterkerworden. Hetwerktindeplanten,dedieren,demens enzelfsindemineralen. Velenamenzijngegevenaandezekrachtdoorheendegeschiedenis.In JapansprakmenoverKi,inChinaoverChieninIndiaoverPrana.Inhet westennoemdemenhetetherkrachtoflevenskracht. 2. Watzorgtervooropbouwvandelevenskracht? 2.1 Demenshaaltlevenskrachtuitversterkendevoeding.Vooral koolhydratenzijndegrotebrandstoffenvooronslichaam.eiwittenzijn eerderdeopbouwstoffen.eénvandeingenieuzetakenvanons metabolismeisdekoolhydratenafbrekentotglucose.glucosewordtinde celverbrandzodaterwarmteenatpontstaat.atpiseenmolecuuldie energieopslaatofvrijlaatwanneerditnodigis.ookwordtovertollige glucoseopgeslaanalsglucogeenindelever.ditdientalsenergievoorraad. Indeyoga(ayur veda)wordteronderscheid gemaakttussendriesoortenkwaliteiteninde natuur(guna s).sattva Rajas Tamas.Het sattvischevoedselisdereinsteenmeest versterkendevoedingenbevatookhetmeeste energie(prana).groenten,fruit,granen(tarwe, haver,spelt,rogge,gerst,kamut,quinoa, ), melk,kaas,noten,zadenenhoningbehoren daartoe.dezevoedingdraagtbijtoteenkrachtig engezondlichaam.

2 2 2.2 Naastversterkendevoedingisookbewegingenvoldoenderust noodzakelijk.evenwichtigesportbeoefening(wandelen,fietsen, zwemmen, )zondertegroteprestatiedrang,maaktdespierensoepelder, derugsterkerenzorgtalgemeenvoorverminderingvanspanningeneneen toenamevanfitheid,welbevindenengezondheid. Hetlichaamgeeftonssignalendoormiddelvanpijnofvermoeidheiddatwe noodhebbenaanrustofregeneratie.luisterennaarhetlichaamis belangrijk.voortdurendoveronzementaleenfysischegrenzengaan, bekopenwelatersowiesometverschillendeklachten.zorgdragenvoor eengoeddag ennachtrimteenkorteontspanningsmomenteninbouwen (nietslapen)tijdensdedagzijnnodigomzichterugverfristenopgewektte voelen. Ritmischebewegingineennatuurrijkeomgevingwerktbijvoorbeelderg opbouwendoponzelevenskrachten.meteenontspannendenken,een opmerkzamewaarnemingeneensoepele,lichtvollebewegingzichinde natuurbegeven,werktzeerheilzaaminoponzeetherkrachten. 2.3 Hetbelangrijksteelementechterbijdeopbouwvanonze levenskrachtenisonsdenken.onsdenkenwordtmeestalbezwaarden naarbenedengehaalddoorverschillendenegatieveemoties, lichaamsbindingenenlagereverlangensofbegeerten.wekunnendanniet meersprekenvaneenhelderenlichaamsvrijdenkendiebewustorde, sturingenleidinghandhaaft.zokanonsdenkenindegreepzijnvan voortdurendeangsten(bv.faalangst,beslissingsangst, )ofverlangens(bv. zosnelmogelijkgeldwillenverdienen,dooriedereengraaggezienwillen worden, ).Piekeren,voortdurendnegatiefdenkenentwijfelen,jezelfde grondinboren,zijnzakendiezeerveelenergieopslorpen.lichtvolle, krachtige,positieveenverheffendegedachtendaarentegen,zorgenvoor eensubtielegewaarwordingvanrust,sterking,wijdteenwelzijn. Wanneerwehelderenkrachtigkunnendenken (gedachtenvormen),danzijnwecreatiefofactief alsmens.verschillendegrotepersoonlijkhedenuit degeschiedenissprakenoverdezegedachtekracht. Zezeidenallendateenhelderegedachte,eensterke werkingheeft.ietscreërenstartaltijdbijeensterke gedachte.vandaaruitkomtdandeactieofde bewegingtotdatuiteindelijkdevormontstaat(bv. gebouw,schilderij,gedicht,meubelstuk,column,

3 3 partituur, ).Viaonssturendenhelderdenkenzijnwedusalsmens scheppendactiefenwerkenweinoponszelfenonzeomgeving. 2.4 Opvallendisdeheilzamewerkingvanheldereenopbouwende gedachtenbinnendecommunicatie.meestalzijndegesprekkenonder mensenoppervlakkigenonbewustenlukthetonsmoeilijkomechtte luisterenendeanderobjectiefteaanschouwen.hetgesprekwordtmeestal nietbewustgeleiddooreengedachteofeencentraalthema.we beïnvloedenelkaardooronzegedachten,zonderdatwehetmerken. Wanneerwebijvoorbeeldopbezoekgaanbijmensendiedegewoonte hebbenomsteedsteklagenofnegatieftedenken,danzullensensitieve mensendezesfeerinhethuisgemakkelijkgewaarwordenenmisschien overnemen.achterafvoelenweonsvermoeidenbezwaard.wanneerwe echteropbezoekgaanbijmensendiewarmhartigenoprechtzijnen positiviteit,goedheideninnerlijkesterkteuitstralen,danzullenweeerder degewaarwordinghebbenvanlichtheidenopgewektheid.bewustworden vanonzegedachtenisbelangrijk,wantzehebbeneengrooteffectop onszelfenonzeomgeving. 2.5 Wanneerweonsoefeneninhetversterkenvanonzegedachtekracht, gedachtenactieflerenvormen,meesterlerenwordenoververschillende beklemmendeemotiesenlichaamsverlangens,danontstaathierdooreen grotesterkingopdelevenskrachten.onszenuwstelselwordtrustigeren krachtigerendevitaliteitneemttoe.ookhetactiefdoordenkenvan inspirerendegedachtenvangrotepersoonlijkhedenuitdegeschiedenis, werktopbouwendvooronsenergetischlichaam.dezepersoonlijkheden haddeneengrotepositievegedachtekrachtenwarensterkbewustvanhun creatief scheppendvermogen.hungedachtenwarenreinenpuur geestelijkvanaard(nietvermengdmetverschillendenegatieveof egocentrischebegeerten).hetactieflezenofbestuderenvantekstenvan grotepersoonlijkheden,werktverheffendenreinigendenwerkttenslotte ooksubtielinoponzeetherkrachten. 3. Watzorgtervoorafbraakvandelevenskracht? Velezakenkunnenonzeenergiebalansverstoren.Wedenkenmisschien vooreerstaanverkeerdevoeding,teveelwerkenendrukte,teveeluitgaan, slechtmilieu,teweinigbewegingofrust/slaap.dezeuiterlijkezaken zorgeninderdaadvoorafnamevandelevenskracht,maarbelangrijkeris datweeensdemensbekijkenopinnerlijkvlak.

4 4 3.1 Wemerkenindezehuidigematerialistischetijddatdemensnog nooitzoveellastheeftgehadvanvermoeidheid,depressiesenangsten. Menzoukunnenafvragenwatdepreciezeredendaarvanis.Vroeger werktendemensenmeer, waserveelminderluxeen tochbezatdemensuithet verledenmeerdiscipline, innerlijkekracht, volhardingenlevenskracht. Opvallendbijdeze vroegeremenswaszijn sterkeactiviteiten wilskracht,gedulden respectenzijnofhaar geloofinwaardenen idealen.dehuidigemensis meerineen verwachtingshoudingofpassiviteitgekomen.menverlangtvande buitenwereldgelukenwaardering.heteigenscheppend actief vermogenissterkachteruitgegaan.hetlevenvannuisookveel complexergeworden,nogmeerafhankelijkvanverschillende technologieën(diedeeigencreativiteitofbeeldendvermogenindekiem smoren)enmenleeftminderinsamenhangmetdekrachtenvandenatuur. Dezepassiviteit,dehogepersoonlijkeverwachtingen,onzevoortdurende statusangst,deemotiesdieindeplaatskomenvanhetscheppenddenken (creatiefdenken),hetmindersamenlevenmetnatuurenhetverganegeloof ingroteidealenzorgenvoordetoenamevanzielsziektenindezetijd. Vermoeidheidisdaarvanéénvandekoplopers. 3.2 Onslichaamenonsdenkenraaktuitgeputdoordevele verwachtingenenangstenenhetgebrekaanbewustewaarneming, concentratieenhetvormenvanhelderegedachten.hetdenkenende levenskrachtenwerkennauwsamen.jezultwaarschijnlijkreedsbemerkt hebbendatwanneeronsdenkenontspannenenvrijis,datdanookonze levenskrachtgoedis.eenrigiedengespannenintellectueeldenkendie sterkgerichtisopprestatieenresultaatwerktbijvoorbeelduitputtendop onzeetherkrachten.netzoalshetongeconcentreerdenchaotischdenken. Aandachtigenobjectiefwaarnemen,eenontspannenopmerkzaamheid,het actiefgedachtenvormenlosvandeveleangstenenzorgen,werktzeer gunstigenversterkendoponzelevenskrachten.

5 5 3.3 DeWestersemensheeftdelaatstedecenniaeengrotedrangomte presteren(gedrevendoorzijnopzwependeverlangens),maarvindtnooit echthetwaregeluk.materialistischambitieuzemensenkunnensomsover ergveelvitaliteitenzelfvertrouwenbeschikken.maarerleeftmeereen egoïstischedranginhennaarmeergeld,aanzienengoederen.hunenergie verkrijgenzemeestalviamachtspelletjes.machtuitoefenenopanderen, zorgtervoordathunenergiestijgt(metdeenergievandeander).deze opbouwvandelevenskrachtenisgebaseerdopeennemendprincipe.hun vitaliteitisafkomstigvandeanderemensenenhunzelfvertrouwenis afhankelijkvanwaarderingofaandachtkrijgendoordeanderen.hetgrote machtspeltussendemensenisalzeeroud.hetishetspeltussende dominantepersoonendevolgzamepersoon.degeverendenemer.de machthebberendeonderdrukte.beidepolenofextremenhoudenelkaarin stand.velerelatieszijnopditprincipegebaseerd.demachthebberwil baasspelen,aanzienenenergiekrijgen,deonderdrukteisbangomeen tegenaanvalintezetten,bangomtekwetsenofomopeigenbenentestaan. 3.4 Velemensenzittenvastindegewoonteomtelkenszichzelfwegte cijferenvooranderen.zegevenaangelijkwiehunenergieweg.veelal wordtdaargretigvangeprofiteerddoormeerdominantemensen. Vriendelijkheidengoedheidzijngroteidealendienietverlorenmogen gaan,maarzichzonderik sterkteenwaarzelfvertrouwendienstbaar opstellenvooriedereeniseenmisstap.hierdoorgaaterergveelenergie verloren.debravemensvoeltzichnaverschillendeontgoochelingenniet begrepenenontwikkeltwantrouwennaardeanderentoe.hetzich oeverloosgevenaandeanderzonderonderscheidingsvermogen,overzicht envoldoendeinnerlijkesterkteisnietwaterbedoeldwordtmet toewijding,naastenliefdeendienstbaarheid. 3.5 Beidetypenmensenkunnenlerenhun eigenscheppendvermogenofhungeestelijke kern(ikofzelfofgeest)ontdekken.inalle grotespirituelestromingenisersprakevan eengeestelijkewezenskerndiedeeigenlijke aardisvandemens.inverschillende spiritueleverhalen,traditiesentekstenwordt dezeverwijderingvandeeigenlijkekern(de val)endewegerterugnaartoe(deinitiatie of scholingsweg)beschreven.inhetoosten wordtdezeweg yoga genoemd(watbetekent terugverenigenmetdegeest ). Krishna(Geest)onderricht Arjuna(Ziel) BhagavadGita

6 6 4. Integraleyogaendelevenskrachten 4.1 Yogaisdusveelmeerdanenkelingewikkeldehoudingenuitvoeren. Hetiseenactievewegnaarmeerinnerlijkesterkte,reinheid, gedachtecontrole,helderdenkenenconcentratie,stabiliteitenwaar zelfvertrouwen,relatiebekwaamheidenhetnaderkomentotdeessentie vandemens,namelijkhetikofhetzelf. Inverschillende(vooralWesterse)yogarichtingenstaathetkomentotmeer energie,souplesseengezondheidopdevoorgrond.hetlichaamwordt gebruiktomtoteenenergetischbeleventekomen(menzoektverfrissing, welbevindeneneengevoelvanrustenkracht).eenactief dynamische yogareekskanzekereenmeerwaardebieden,maarenkeldezeeenzijdige verwachtingshoudingnaardirectelichamelijkeenenergetische gewaarwordingenistebeperktomonderdenoemeryogateplaatsen.het bewustzijnmethetdenken,voelenendewilwordenhierbuiten beschouwinggelaten. 4.2Indeintegraleyogahechtmenveelbelangaanditbewustzijn,dat eenmiddengebiedvormttussenhetlichaamendegeest.degroteindische spiritueleleraarsriaurobindoisdegrondleggervandeintegraleyoga.hij beschreefopeengrootsemanierdewegvanbovennaarbeneden(oftewel beginnendebijdegeest/ik/zelfoverhetbewustzijnnaarhetlichaam).het Zelfwordtdusnietgezochtofverwezenlijkt,doorzichtefocussenop lichaams enademoefeningen,maardooractievestudievangeestelijke geschriftenenhetdoordenkenvangedachtenvaningewijden.deze zelfactievetoewendinginvrijheidenmetbewustzijn,werktveredelendop hetdenken,voelenendewil,delevenskrachtenentenslottehetlichaam. Dezewegvanboven(Geest)naarbeneden(materie/lichaam)enhetbelang vanbewustzijnsscholingvormteencentralegedachteindewerkenvande OostenrijksefilosoofRudolfSteiner(grondleggerantroposofie)en spiritueelleraarheinzgrill(grondleggervandenieuweyogawil).ineen volgendartikelzalnaderingegaanwordenomdezesterkingvanhet bewustzijn,dewegvanbovennaarbenedenendenieuweyogawil. Inditartikelwashetvooralmijnbetrachtingomstiltestaanbijhetbegriplevenskrachten eensvannaderbijtebekijkenwatopbouwendenafbouwendwerktopdezelevenskrachtin demens.nogvelezakenkondenbelichtworden.hierhebbenwevoornamelijkons geconcentreerdopdewerkingvanhetdenkenendesamenwerkingmetonze lichaamsenergieën.deinvloedvandestructievenegatieve,chaotischeof ongeconcentreerdegedachtenendeheilzamewerkingvanheldere,creatief scheppende gedachten. DavidVanheerswynghels

7 7 Inhoudstafel 1. Watislevenskracht? 2. Watzorgtervooropbouwvandelevenskracht? 2.1 Sattvischevoeding 2.2 Beweging,diepeslaapennatuur 2.3 Dekrachtvangedachtevormingofeigen scheppendeactiviteit 2.4 Hetbelangvanopbouwendecommunicatie 2.5 Depositieveinvloedvangeestelijkegedachtenvan grotepersoonlijkheden 3. Watzorgtervoorafbraakvandelevenskracht? 3.1 Depassiviteitvandematerialistischemens 3.2 Hetchaotischeenintellectueledenken 3.3 Destrijdomenergie 3.4 DienstbaarheidzonderIK 3.5 DewegnaardeGeestofdeyogaweg 4. Integraleyogaendelevenskrachten 4.1 Hetenergetischebelevenalsstreefdoel 4.2 Hetbewustzijnalswerkgebied

Er wordt volop gewerkt aan het huis van Thuis.

Er wordt volop gewerkt aan het huis van Thuis. NIEUWSBRIEF #12 Juni 2013 Er wordt volop gewerkt aan het huis van Thuis. Bouw De contouren van de oude boerderij zijn weer zichtbaar. Een terugblik van de afgelopen 3 maanden. De oude stenen van de boerderij

Nadere informatie

Deel 7 Formulieren. - Afwezigheid - Niet mee zwemmen - Niet mee turnen - Te laat op school

Deel 7 Formulieren. - Afwezigheid - Niet mee zwemmen - Niet mee turnen - Te laat op school Vrije Basisschool De Zonnebloem Oude Diestsestraat 4, Waanrode Deel 7 Formulieren - Afwezigheid - Niet mee zwemmen - Niet mee turnen - Te laat op school Deel 7 p. 1 AFWEZIGHEIDSBERICHT 1 AFWEZIGHEIDSBERICHT

Nadere informatie

Leefstijlprofielen Recreantenatlas. Doelgroepen segmenteren op basis van leefstijlen

Leefstijlprofielen Recreantenatlas. Doelgroepen segmenteren op basis van leefstijlen Leefstijlprofielen Recreantenatlas Doelgroepen segmenteren op basis van leefstijlen Vraag: wie van deze vrouwen gaat op kampeervakantie? Geslacht: Vrouw Leeftijd 50+ Getrouwd, twee kinderen uit huis 3

Nadere informatie

Startdata en kosten van de opleidingen

Startdata en kosten van de opleidingen Startdata en kosten van de opleidingen Hieronder vind je de startdata, collegedagen en kosten van alle ingeplande opleidingen. Er worden regelmatig nieuwe opleidingen en data toegevoegd. Raadpleeg daarom

Nadere informatie

Caycediaanse Sofrologie Informatieve lezing

Caycediaanse Sofrologie Informatieve lezing Caycediaanse Sofrologie Informatieve lezing Sofrologie, ontstaan in 1960 Dr. Alfonso Caycedo Psychiater, grondlegger van de Sofrologie SOS evenwicht PHREN bewustzijn LOGOS studie Geschiedenis van de Sofrologie

Nadere informatie

Bijzonderheden staan in de Schakelpraat, op de website of op Facebook.

Bijzonderheden staan in de Schakelpraat, op de website of op Facebook. Jubileumpagina In het jaar 2016 bestaat de Schakel 50 jaar!! En dit gaan we het hele jaar 2016 vieren. Elke activiteit zal door het jaar heen een feestelijk tintje geven aan zijn activiteit. Er zijn ook

Nadere informatie

Bijzonderheden staan in de Schakelpraat, op de website of op Facebook.

Bijzonderheden staan in de Schakelpraat, op de website of op Facebook. Jubileumpagina In het jaar 2016 bestaat de Schakel 50 jaar!! En dit gaan we het hele jaar 2016 vieren. Elke activiteit zal door het jaar heen een feestelijk tintje geven aan zijn activiteit. Er zijn ook

Nadere informatie

Presentatie huisstijl Er was eens... (Lodewijk Royale LeerRijk)

Presentatie huisstijl Er was eens... (Lodewijk Royale LeerRijk) Presentatie huisstijl Er was eens... (Lodewijk Royale LeerRijk) Er was eens... een school, van boven af gezien. Deze heeft een bijzondere omtrek, een heel eigen vorm. Er ontwikkelt zich een nieuw rijk.

Nadere informatie

Gezamelijke activiteiten Geleen Zuid Maandag 1 juni Dinsdag 2 juni Woensdag 3 juni Donderdag 4 juni Vrijdag 5 juni

Gezamelijke activiteiten Geleen Zuid Maandag 1 juni Dinsdag 2 juni Woensdag 3 juni Donderdag 4 juni Vrijdag 5 juni Gezamelijke activiteiten Geleen Zuid Maandag 1 juni 9.00-16.00 Open inloop Plenkhoes 9.00-12.00 uur Inloop Wijksteunpunt 9:30-11:30 uur Wenskaarten maken Glana 14:00-16:00 uur Vrije inloop creatief Glana

Nadere informatie

Programma voorstellingen Worldfestival Parade Brunssum 2016

Programma voorstellingen Worldfestival Parade Brunssum 2016 Programma voorstellingen Worldfestival Parade Brunssum 2016 Vrijdag 15 juli 2016 Hawaii Peru Nederland Paloina Ivoorkust Zaterdag 16 juli 2016 Martinique Nederland Paloina Ierland Kroatië Chili Nederland

Nadere informatie

1. Wat doe jij het liefst om je te ontspannen? (meerdere antwoorden mogelijk) 46%

1. Wat doe jij het liefst om je te ontspannen? (meerdere antwoorden mogelijk) 46% Relaxmomenten Een moment voor jezelf inplannen schiet er wel eens bij in. 50% 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 0% Toelichting: 17% 1. Dagje naar de spa 1. Wat doe jij het liefst om je te ontspannen? (meerdere antwoorden

Nadere informatie

Wijkontmoetingscentrum

Wijkontmoetingscentrum Wijkontmoetingscentrum GEZOCHT! (M/V) Inwoners van t Harde met groene vingers ten behoeve van onze vijf nieuwe moestuinbakken. U kunt mogelijk één keer per maand ondersteunen bij het onderhoud. Mocht u

Nadere informatie

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Zoltan Kodaly Wijnegem / Schilde / Zoersel Schooljaar 2007-2008 AMC/LP volwassenen M3 Leraar.

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Zoltan Kodaly Wijnegem / Schilde / Zoersel Schooljaar 2007-2008 AMC/LP volwassenen M3 Leraar. Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Zoltan Kodaly Wijnegem / Schilde / Zoersel Schooljaar 2007-2008 AMC/LP volwassenen M3 Leraar Portfolio Naam:... Onderwerp:... Eindwerk AMC 3 TOELICHTING Omschrijving

Nadere informatie

Nieuwe strategie dienstverlening De Reis van de Eindhovense inwoner en ondernemer. Presentatie Commissie A-avond 8 september 2015

Nieuwe strategie dienstverlening De Reis van de Eindhovense inwoner en ondernemer. Presentatie Commissie A-avond 8 september 2015 Nieuwe strategie dienstverlening De Reis van de Eindhovense inwoner en ondernemer Presentatie Commissie A-avond 8 september 2015 Hoe doen we het nu? 2 14 040 Eindhovenaar 3 Waarom een nieuwe strategie?

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. Academische Bachelor en Master drama

Academiejaar 2014/2015. Academische Bachelor en Master drama Academiejaar 2014/2015 Academische Bachelor en Master Drama drama Academische Bachelor en Master Drama DRAMA Kiezen voor de opleiding Drama aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen is geen alledaagse

Nadere informatie

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN MATHENESSERDIJK E.O.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN MATHENESSERDIJK E.O. ONTWERP BESTEMMINGSPLAN MATHENESSERDIJKE.O. 30september2011 ONTWERP BESTEMMINGSPLAN MATHENESSERDIJKE.O. betrokken persoonlijk vlot kundig helder dynamisch pragmatisch direct creatief BOdGRuimtelijkAdviesB.V.

Nadere informatie

Verslag denktank 2013/2014

Verslag denktank 2013/2014 Verslag denktank 2013/2014 Deelnemers: HKU team: Salome Nobel, Jolanda Schouten, Nelly van de Geest; UCK: Haike de Visser; Culturele partners: KOPA: Manja Eland en Linda Rosink; Click F1: Alice Erens.

Nadere informatie

KUNSTENBAD. Studiedag GO! 16 juni 2015 KUNSTENBAD BEELD EN DANS EN DRAMA EN MEDIA EN MUZIEK

KUNSTENBAD. Studiedag GO! 16 juni 2015 KUNSTENBAD BEELD EN DANS EN DRAMA EN MEDIA EN MUZIEK Studiedag GO! 16 juni 2015 IN DE PRAKTIJK inzetten van leerkrachten 1 hoofdleerkracht met vak-assistenten team van vakspecialisten 1 leerkracht geeft de 5 domeinen www.dekunstpiloten.be leerdoelen

Nadere informatie

De geest creëert, voeding compenseert

De geest creëert, voeding compenseert De geest creëert, voeding compenseert Inhoud van deze nieuwsbrief Mededelingen De geest creëert, voeding compenseert Over mijn lijk Nieuw leven Oefenen Nieuw op mijn site Activiteiten Activiteiten van

Nadere informatie

Cursussen Sport en Spel voor senioren 50+ 2016

Cursussen Sport en Spel voor senioren 50+ 2016 Cursussen Sport en Spel voor senioren 50+ 2016 d e v e r b i n d e n d e f a c t o r VRIJWILLIGERSWERK OUDERENWERK JONGERENWERK WIJKWERK CULTUUR SPORT STEUNPUNT MEDELANDERS ACCOMMODATIEBEHEER MANTELZORGONDERSTEUNING

Nadere informatie

PEDIC. Maandag 9 december tot en met vrijdag 13 december 2013. Week van de leraren lichamelijke opvoeding DAGEN VAN. www.pedic.be

PEDIC. Maandag 9 december tot en met vrijdag 13 december 2013. Week van de leraren lichamelijke opvoeding DAGEN VAN. www.pedic.be Maandag 9 december tot en met vrijdag 13 december 2013 C.P.R. REDDEND ZWEMMEN Vlaamse Reddingscentrale PN231SO/1314 reeks 1 en 2 Dit is de jaarlijks verplichte nascholing voor leraren met een diploma van

Nadere informatie

CREATIVITEIT VERBINDT

CREATIVITEIT VERBINDT Mocca CultuureduactieAmsterdam2011(13april) 1 CREATIVITEITVERBINDT [Ditisde intergrale,ruwetekstweergave vandevoordrachtvandavidvanderkooij, gehoudentijdensdebijeenkomstcultuureducatieamsterdam2011 13april.

Nadere informatie

Beeklaan 167, 2562AD Den Haag

Beeklaan 167, 2562AD Den Haag Beeklaan 167, 2562AD Den Haag Betreft subsidie beschikking: ABBA/4030106/EB-3293 Verslag van het programma Sport en Cultuur, tevens bedoeld als een ingang voor Vrouwenemancipatie in 2014, Inleiding: Halverwege

Nadere informatie

Wie beoefent sport? leeftijd mannen vrouwen 55-60 11 15 61-65 8 8 66-70 6 8 71-75 4 4 76-80 2 3 81-85 2 1 86-90 91-95 96-100 33 39

Wie beoefent sport? leeftijd mannen vrouwen 55-60 11 15 61-65 8 8 66-70 6 8 71-75 4 4 76-80 2 3 81-85 2 1 86-90 91-95 96-100 33 39 72 10. Sport. 10.1 Beoefent de senior actief sport? Slechts een kleine minderheid van de senioren in onze gemeente Kampenhout doet nog aan sport : 24 % : nog niet eens 1 op 4 personen!! 69 % komt er voor

Nadere informatie

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN LEEFGOED DE OLIFANT, HITLAND

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN LEEFGOED DE OLIFANT, HITLAND ONTWERP BESTEMMINGSPLAN LEEFGOEDDEOLIFANT,HITLAND 20oktober2011 ONTWERP BESTEMMINGSPLAN LEEFGOEDDEOLIFANT,HITLAND Voorontwerp: Ontwerp: 18oktober2010 20oktober2011 betrokken persoonlijk vlot kundig helder

Nadere informatie

Performance Company. Spider Conferentie. Creators in Personal Performance. Veranderen op individueel niveau. Simpel, maar niet eenvoudig!

Performance Company. Spider Conferentie. Creators in Personal Performance. Veranderen op individueel niveau. Simpel, maar niet eenvoudig! Spider Conferentie Veranderen op individueel niveau Simpel, maar niet eenvoudig! Veranderen Wat betekent dat voor het individu? Voorstellen Michel Bergman - Talentontwikkeling - Leiderschap - Team Performance

Nadere informatie

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Gewoon waar mogelijk Specifiek waar nodig Gretl Dons - 5 maart 2015 D.O.P. PERSPECTIEF 2020 Zoveel

Nadere informatie

Kostenraming Studies

Kostenraming Studies Kostenraming Studies Algemene kosten voor een schooljaar: Iedere leerling betaalt aan het begin van elk schooljaar aan de school: 1. een provisie 2. een waarborg De bijkomende uitgaven (uitstappen e.d.)

Nadere informatie

Het is herfstvakantie van 2 tot en met 6 november 2015: op 2 november is enkel Sloeber Geluwe open, de rest van de vakantie zijn alle Sloebers open.

Het is herfstvakantie van 2 tot en met 6 november 2015: op 2 november is enkel Sloeber Geluwe open, de rest van de vakantie zijn alle Sloebers open. Beste ouder(s), In ons Sloeberinfoblaadje van de maanden september en oktober willen we u info geven over het reilen en zeilen in het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Sloeber. We hopen dat iedereen

Nadere informatie

WELKOM IN HET DIENSTENCENTRUM

WELKOM IN HET DIENSTENCENTRUM WELKOM IN HET DIENSTENCENTRUM Dienstencentrum De Waaier Dorpsstraat 111, Koningshooikt Dienstencentrum Rosmolen Pettendonk 37/, Lier Antennepunt De Komeet Eeuwfeestlaan 183, Lier Wil je in een leuke sfeer

Nadere informatie

Veerle bracht voor ons Clownsneusjes mee voor in onze winkel. En of we er blij mee waren

Veerle bracht voor ons Clownsneusjes mee voor in onze winkel. En of we er blij mee waren Week van 9 tot 13 februari 2015-02-12 Project: carnaval - Zoals je ziet is de lay-out enigszins anders dan anders. Na heel wat gesukkel kreeg ik van Ansgar de tip om zonder tekstvlak te werken bij het

Nadere informatie

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- YOGA VOOR HET HART YOGA VOOR HET HART Tekst: Maja Miklič www.yogasachi.com Redactie: Sandra Di Bortolo www.hetzusje.nl Fotografie: Michel Nieuwland, 123RF Illustratie: Shutterstock, Veectezy, Maja Miklič

Nadere informatie

Wat wil jij? Resultaten van een onderzoek onder jongeren met beperkingen in de regio noordoost Noord-Brabant. juni Uitgevoerd door Cello en MEE

Wat wil jij? Resultaten van een onderzoek onder jongeren met beperkingen in de regio noordoost Noord-Brabant. juni Uitgevoerd door Cello en MEE Wat wil jij? Resultaten van een onderzoek onder jongeren met beperkingen in de regio noordoost Noord-Brabant juni 2006 Uitgevoerd door Cello en MEE Wie zijn er ondervraagd? Er zijn 1200 vragenlijsten verspreid

Nadere informatie

2.1. Wat is een groepsverzekering/ipt?... 2 2.2. Wat kunt u onderbrengen in een groepsverzekering?... 2

2.1. Wat is een groepsverzekering/ipt?... 2 2.2. Wat kunt u onderbrengen in een groepsverzekering?... 2 Inhoudstafel Deel I. Groepsverzekering / IPT 1. Schema... 1 2. Algemeen... 2 2.1. Wat is een groepsverzekering/ipt?... 2 2.2. Wat kunt u onderbrengen in een groepsverzekering?... 2 3. Premie... 3 3.1.

Nadere informatie

VORMING LEVENSDOMEIN ONTWIKKELING THERAPIE

VORMING LEVENSDOMEIN ONTWIKKELING THERAPIE VORMING LEVENSDOMEIN ONTWIKKELING THERAPIE Inleiding VLOT werking De modules zijn opgesplitst in verschillende domeinen. In deze kaft vindt je een overzicht in de inhoudstafel van alle modules per domein.

Nadere informatie

Peiling 65-plussers. Gemeente Enkhuizen Mei 2012

Peiling 65-plussers. Gemeente Enkhuizen Mei 2012 Peiling 65-plussers Gemeente Enkhuizen Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282560 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1842 Datum : Mei 2012 Opdrachtgever

Nadere informatie

Sport. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl

Sport. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Sport Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Ik beoefen geen sport Voetbal Korfbal Tennis Badminton Handboogschieten Judo Dansen Fitness / sportschool Golf Hardlopen Mountainbike Pilates Spinning Tafeltennis

Nadere informatie

DoeMeeWeek 15-19 september

DoeMeeWeek 15-19 september Lokaal Dienstencentrum 6 De Vlaschaard DoeMeeWeek 15-19 september Kom ons hele aanbod gratis uitproberen, een week lang! Tijdens onze DoeMeeWeek, van maandag 15 tot vrijdag 19 september, kan u al onze

Nadere informatie

Art. 1. Omzetting richtlijn/ art. 78 Grondwet 1 Art. 2. Definities 11 Art. 3. Definities 28 Art. 4. Definities (private) speciale sectoren 48

Art. 1. Omzetting richtlijn/ art. 78 Grondwet 1 Art. 2. Definities 11 Art. 3. Definities 28 Art. 4. Definities (private) speciale sectoren 48 Basisboel Kaft 1.book Page 17 Tuesday, July 15, 2014 10:57 AM INHOUDSTAFEL Inleiding Biografie auteurs Concordantietabel Titel I Algemene bepalingen en definities 1 Art. 1. Omzetting richtlijn/ art. 78

Nadere informatie

EUROPA AYURVEDA CENTRUM

EUROPA AYURVEDA CENTRUM EUROPA AYURVEDA CENTRUM Cornelis Peters Ayurveda Geneeskundige VERTELT IN 31 DAGEN WAT DE AYURVEDISCHE CONSTITUTIE BETEKENT OP FACEBOOK. 1 DECEMBER 2014 1 DECEMBER 2014 Volgens de oude Indiase natuurgeneeswijze

Nadere informatie

NIET GEWOON MAAR EEN HOTEL

NIET GEWOON MAAR EEN HOTEL MEER TIJD MEER RUIMTE MEER DESIGN MEER LIFESTYLE NIET GEWOON MAAR EEN HOTEL het nieuwe, in mei 2012 geopende OVERSUM Vital Resort in het Hochsauerland, nabij de grote centra zoals Düsseldorf en Keulen.

Nadere informatie

Bhagavad Gita Hoofdstuk 7

Bhagavad Gita Hoofdstuk 7 Bhagavad Gita Hoofdstuk 7 bginhetnederlands.nl Bhagavad Gita Hoofdstuk 7 Kennis van de Absolute bginhetnederlands.nl Copyright bginhetnederlands 2015. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten

Nadere informatie

Sport. Welke workshops biedt Sport Studio?

Sport. Welke workshops biedt Sport Studio? Sport Sport Wat is Sport Studio? Sporten is voor iedereen, ook op het Rijnlands. Natuurlijk zijn er op deze school de lessen bewegingsonderwijs maar daarnaast nemen alle leerlingen van de onderbouw deel

Nadere informatie

a. het ondersteunen van lokale initiatieven; ad a. Het ondersteunen van lokale initiatieven ad b. Het Zingen voor je Leven Koor Leiden

a. het ondersteunen van lokale initiatieven; ad a. Het ondersteunen van lokale initiatieven ad b. Het Zingen voor je Leven Koor Leiden BELEIDSPLAN 2015 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN DOEL VAN DE STICHTING: In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: Het oprichten en in stand houden van een koor onder

Nadere informatie

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN NOORDPARK

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN NOORDPARK ONTWERP BESTEMMINGSPLAN NOORDPARK 17februari2012 dynamisch helder persoonlijk vlot kundig creatief betrokken pragmatisch direct ONTWERP BESTEMMINGSPLAN NOORDPARK voorontwerp: 14februari2011 ontwerp: 17februari2012

Nadere informatie

Opendeur. Opendeurdag diner. Volksbal

Opendeur. Opendeurdag diner. Volksbal OCMW GENT ...nu al voor het 28ste jaar op rij. In die 28 jaar zijn we uitgegroeid tot één van de grootste lokale dienstencentra in Vlaanderen. Als lokaal dienstencentrum (ldc) richten we ons vooral tot

Nadere informatie

Actief - Wij willen actief met mensen werken, door te doen ervaar je, door het ervaren leer je en leren is ontwikkeling.

Actief - Wij willen actief met mensen werken, door te doen ervaar je, door het ervaren leer je en leren is ontwikkeling. Stichting En Route (sinds 1987) is een compacte organisatie met een brede visie. Outdooractiviteiten, cateringprojecten, coaching en activering: dit zijn de onderdelen die samen de actieve hulpverlening

Nadere informatie

ZOOMERS BEACH EVENTS & WORKSHOPS

ZOOMERS BEACH EVENTS & WORKSHOPS ! ZOOMERS BEACH EVENTS & WORKSHOPS Zoomers Beach Events & Workshops Een origineel bedrijfsuitje, een teambuildingsdag of een knotsgek vrijgezellenfeest? Een ludieke workshop, een perfect vaararrangement

Nadere informatie

Prijs Sportsticker: 25. Goed voor een academiejaar lang sportplezier (combineren is toegestaan).

Prijs Sportsticker: 25. Goed voor een academiejaar lang sportplezier (combineren is toegestaan). ZUMBA inspired FORGET THE WORKOUT! THIS IS PURE FUN! Zumba is een Latijns-Amerikaans geïnspireerde dansfitness. Hierbij wordt Latijnse en internationale muziek met swingende dansbewegingen gecombineerd.

Nadere informatie

SPORT LESSEN. programma 2015/2016. stedelijke sportdienst SPORT

SPORT LESSEN. programma 2015/2016. stedelijke sportdienst SPORT SPORT LESSEN programma 2015/2016 SPORT stedelijke sportdienst Babyzwemmen voor baby s vanaf 6 maanden ism de Gezinsbond elke zondagvoormiddag van 9 tot 9.30 uur start: september 2015 - januari 2016 - april

Nadere informatie

Grafieken Per categorie is bekeken hoe vaak deze in totaal is aangekruist. Daarna is de behoefte aan de verschillende activiteiten uitgerekend.

Grafieken Per categorie is bekeken hoe vaak deze in totaal is aangekruist. Daarna is de behoefte aan de verschillende activiteiten uitgerekend. Behoeftepeiling naschoolse activiteiten Onlangs hebben de basisscholen Panta Rhei en de Zeester in samenwerking met BSO De Salamander, de behoefte naar naschoolse activiteiten gepeild. De bovengenoemde

Nadere informatie

Dynamisch elektrocardiogram ("Holter")

Dynamisch elektrocardiogram (Holter) Dynamisch elektrocardiogram ("Holter") Wat is een dynamisch elektrocardiogram Een elektrocardiogram, kortweg ECG, is een weergave op papier van de elektrische activiteiten van het hart. Het ECG geeft met

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Bureau Onderzoek en Statistiek Sportmonitor 2013 Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Sportdeelname Amsterdam Aandeel sporters in Amsterdam toegenomen 67%

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Aviation Studies. SWOT-analyse. Studie loopbaan begeleiding (SLB) Joran Hoogenberg

Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Aviation Studies. SWOT-analyse. Studie loopbaan begeleiding (SLB) Joran Hoogenberg Domein Techniek SWOT-analyse Studie loopbaan begeleiding (SLB) Joran Hoogenberg 16-02-2011 Inhoud Inleiding 3 1. Persoonlijke eigenschappen 4 1.1 Bepaling persoonlijke eigenschappen 4 1.2 Analyse persoonlijke

Nadere informatie

Deel 1: de tweeledige maatsoorten

Deel 1: de tweeledige maatsoorten Inhoudstafel Soorten oefeningen 1 Deel 1: de tweeledige maatsoorten Oefenblad 1: herhaling van de tweeledige maatsoorten 2/4, 3/4 en 4/4 Oefenblad 2: koppeltekens binnen de maat Oefenblad 3: koppeltekens

Nadere informatie

Een klein boekje om je een indruk te geven. Geen moeilijke woorden of teksten, maar geschreven voor en door leerlingen.

Een klein boekje om je een indruk te geven. Geen moeilijke woorden of teksten, maar geschreven voor en door leerlingen. Het Orion College is een nieuwe leeromgeving voor Havo en Atheneum in Breda. We noemen het een leeromgeving omdat leren voor ons betekent dat je leert met elkaar, van elkaar, met je leergroepbegeleider,

Nadere informatie

The End. Last but not least: Maandag

The End. Last but not least: Maandag Tijdens de klasvergadering overlopen we samen de werking van het nieuwe weekplan/agenda. Dit is een werkdocument dat zoveel mogelijk door alle mogelijke partijen dient gebruikt te worden zodat dit niet

Nadere informatie

Uitkomsten marktonderzoek Sport en Cultuur Algemeen

Uitkomsten marktonderzoek Sport en Cultuur Algemeen Uitkomsten marktonderzoek Sport en Cultuur Algemeen Studenten Medewerkers Woont in Delft 78% nvt Man 70% 57% WP nvt 45% OBP nvt 55% Studierichting 3ME 19% nvt BK 17% nvt CiTG 14% nvt L&R 12% nvt IO 12%

Nadere informatie

AANSLUITING BIJ VAKKEN & VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN (VOETen)

AANSLUITING BIJ VAKKEN & VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN (VOETen) AANSLUITING BIJ VAKKEN & VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN (VOETen) (VAN KRACHT VANAF SEPTEMBER 200) VOOR DE EERSTE GRAAD 2 2 AANSLUITING BIJ DE VAKKEN aardrijkskunde biologie sociaal-economische initiatie

Nadere informatie

Activiteitenkalender weekoverzicht

Activiteitenkalender weekoverzicht Activiteitenkalender weekoverzicht Cultuurcentrum Hoogstraat 2 T 050 43 20 44 F 050 41 54 24 E cultuur@blankenberge.be W cultuur.blankenberge.be maandag 17 september 2012 u. BEAUFORT 04 TRIËNNALE VOOR

Nadere informatie

Nabespreking GALM test

Nabespreking GALM test Nabespreking GALM test onderdelen zijn relevant voor het dagelijks leven resultaten nemen af met de leeftijd training helpt Bloeddruk: bovendruk (systolische) lager dan 140 normaal 140-160 hoog-normaal

Nadere informatie

Projectinformatie. Art Now: misdadige kunst. Leerjaar 2 Beeldend Voortgezet Onderwijs

Projectinformatie. Art Now: misdadige kunst. Leerjaar 2 Beeldend Voortgezet Onderwijs Projectinformatie Art Now: misdadige kunst Leerjaar 2 Beeldend Voortgezet Onderwijs BESTE DOCENT Graag informeren wij u over het project Art Now: misdadige kunst waaraan uw school binnenkort mee doet.

Nadere informatie

6 HET GROTE VINDINGRIJKBOEK

6 HET GROTE VINDINGRIJKBOEK 6 HET GROTE VINDINGRIJKBOEK CREATIVITEIT KUN JE LEREN Ieder mens wordt geboren met creativiteit. Het vermogen om creatief te denken en te handelen; bekende dingen anders zien, nieuwe combinaties maken

Nadere informatie

SPORT LESSEN. programma 2014/2015. stedelijke sportdienst SPORT

SPORT LESSEN. programma 2014/2015. stedelijke sportdienst SPORT SPORT LESSEN programma 2014/2015 SPORT stedelijke sportdienst LANDEN Babyzwemmen voor baby s vanaf 6 maanden ism de Gezinsbond elke zondagvoormiddag van 9 tot 9.30 uur start: september 2014 - januari 2015

Nadere informatie

CREAZY. CREAZY HOUSE Groenstraat 74 A 3020 Herent (Veltem - Beisem) - België info@creazy.be. www.creazy.be

CREAZY. CREAZY HOUSE Groenstraat 74 A 3020 Herent (Veltem - Beisem) - België info@creazy.be. www.creazy.be CREAZY CREAZY HOUSE Groenstraat 74 A 3020 Herent (Veltem - Beisem) - België info@creazy.be www.creazy.be Wie zijn wij Creazy is opgericht in 2000 en is gegroeid uit Techzy. Techzy was het resultaat van

Nadere informatie

Activiteitenprogramma. Beleef Veere en omgeving!

Activiteitenprogramma. Beleef Veere en omgeving! Activiteitenprogramma Beleef Veere en omgeving! Informatie Dit activiteitenprogramma is speciaal opgezet voor u als gast van dit hotel in het mooie plaatsje Veere. U kunt met dit activiteitenprogramma

Nadere informatie

YOGA. YOGA RETREAT in ZUID-AFRIKA: 3 april 9 april 2016. VIAPURA www.viapura.be. Een organisatie van Mimi Moya Pty. Concept

YOGA. YOGA RETREAT in ZUID-AFRIKA: 3 april 9 april 2016. VIAPURA www.viapura.be. Een organisatie van Mimi Moya Pty. Concept YOGA RETREAT in ZUID-AFRIKA: 3 april 9 april 2016 Een organisatie van Mimi Moya Pty Concept Yoga is een weg, een manier om dichter bij ons ware, pure ik te komen. En de puurheid van de natuur en de dieren

Nadere informatie

SOORTEN SCHEMA S INHOUDSTAFEL

SOORTEN SCHEMA S INHOUDSTAFEL SOORTEN SCHEMA S INHOUDSTAFEL Breng de structuur van de tekst over in een inhoudstafel. Deze kan je daarna gebruiken tijdens de memoriserende fase in de blokperiode. Via de inhoudstafel zie je direct wat

Nadere informatie

Creatief schrijven. Peuters en kleuters. Inspiratiedag Jonge kind 6 februari 2013

Creatief schrijven. Peuters en kleuters. Inspiratiedag Jonge kind 6 februari 2013 Creatief schrijven Peuters en kleuters Inspiratiedag Jonge kind 6 februari 2013 Inspiratie voor...(volgen van) schrijfontwikkeling.schrijfrijke omgeving.betekenisvolle schrijfactiviteiten.rol van de begeleider

Nadere informatie

19627427.00 FRA/NLD A NLD TIPS VOOR EEN GOEDE CONDITIE

19627427.00 FRA/NLD A NLD TIPS VOOR EEN GOEDE CONDITIE TIPS VOOR EEN GOEDE CONDITIE 19627427.00 FRA/NLD A NLD INHOUD 1. Volg uw hartslag... 3 2. Kies de sport die bij u past... 4 3. Aanbevolen hartslagzone... 6 4. De perfecte training... 8 1. VOLG UW HARTSLAG

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nummer 2, oktober Nieuwe seizoen is van start. Menu de Blauwe Speklap

Nieuwsbrief. Nummer 2, oktober Nieuwe seizoen is van start. Menu de Blauwe Speklap Nieuwsbrief Nummer 2, oktober 2016 Nieuwe seizoen is van start Het nieuwe seizoen van GVO de Klup is begin september van start gegaan! Vele vaste activiteiten staan nog steeds op het programma, zoals de

Nadere informatie

Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk

Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Reclame maken, doe je zo! Groep 6 Les 2 Cameratechnieken en Logo maken Les 1 Cameratechnieken en logo maken Samenvatting van de les De leerlingen leren in deze les hoe reclames

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL TABELLEN MET BEREKENDE PSI-WAARDES

INHOUDSTAFEL TABELLEN MET BEREKENDE PSI-WAARDES INHOUDSTAFEL TABELLEN MET BEREKENDE PSI-WAARDES Bouwknoop: Funderingsaanzet op volle grond met isolatieplaten en uitvulchape... 3 Vloerisolatie 6 cm... 3 K Blok met druksterkte 15 N/mm²... 3 K Blok met

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 16 schooljaar 2013-2014 16 april 2014

NIEUWSBRIEF 16 schooljaar 2013-2014 16 april 2014 NIEUWSBRIEF 16 schooljaar 2013-2014 16 april 2014 Van de directeur De groepsindeling voor het schooljaar 2014-2015 is besproken in het team en in de MR. Volgend schooljaar gaan we werken met 5 groepen.

Nadere informatie

Brede School t klavertje 4. Vrijetijdskalender. schooljaar 2014-2015

Brede School t klavertje 4. Vrijetijdskalender. schooljaar 2014-2015 Brede School t klavertje 4 Vrijetijdskalender schooljaar 2014-2015 Kriebelt het om te sporten? Wil je graag je talenten ontdekken? ma andag sport door wie wanneer wat voor wie waar # Vgc-sportdienst 19u

Nadere informatie

Symposium DE GEZONDE GEMEENTE

Symposium DE GEZONDE GEMEENTE Symposium DE GEZONDE GEMEENTE Iedereen gezond! We werken aan gelijke kansen, ook in kleinere gemeenten KONTICH 20 800 inwoners Beleidskeuze: cursuswerking 1987 Werklozenwerking i.s.m. gemeentebestuur Doel

Nadere informatie

Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 De kracht van prentenboeken WWW.CPS.NL

Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 De kracht van prentenboeken WWW.CPS.NL Nationaal congres Taal en Lezen 15 oktober 2015 De kracht van prentenboeken WWW.CPS.NL Contactgegevens Bianca Lammers B.lammers@cps.nl 06 29502901 De kracht van prenten/illustraties.. In de 21 e eeuw

Nadere informatie

Startende kunstenaars met en zonder WWIK. Maatschap van specialisten in activering & bemiddeling van kunstenaars

Startende kunstenaars met en zonder WWIK. Maatschap van specialisten in activering & bemiddeling van kunstenaars Startende kunstenaars met en zonder WWIK Maatschap van specialisten in activering & bemiddeling van kunstenaars 2 Inhoud 1. Leven na de Academie 3 2. Wat doet SA@W? 5 3. Hoe kun je SA@W bereiken? 7 Brochure

Nadere informatie

PARTICIPEREN DOE JE SAMEN. Mededeling GGZ-congres PSR De MaRe Condédreef Kortrijk

PARTICIPEREN DOE JE SAMEN. Mededeling GGZ-congres PSR De MaRe Condédreef Kortrijk PARTICIPEREN DOE JE SAMEN Mededeling GGZ-congres PSR De MaRe Condédreef 59 8500 Kortrijk DE MARE Psychosociaal revalidatiecentrum sinds 3 november 2014 Herstelgericht op verschillende levensdomeinen Focus

Nadere informatie

Dat loont. 1.Jongens zwembroek 92-164 24.99 Nu 12.99

Dat loont. 1.Jongens zwembroek 92-164 24.99 Nu 12.99 1.Jongens zwembroek 92-164 24.99 Nu 12.99 Osaga is geschikt voor zowel de functionele sporter als de recreatieve sporter. Osaga heeft de juiste outfit met een goede prijs/kwaliteit verhouding. De Osaga

Nadere informatie

32ste jaargang. nr 5. korte inhoud

32ste jaargang. nr 5. korte inhoud Januari 32/05 32ste jaargang. nr 5 korte inhoud Wat voorbij is... Koken... De Kerstman Wat komt... Spring en zing het nieuwe jaar in... Praat voor je gaat... Aprés Ski... Alzheimer... Gezinsweekend...

Nadere informatie

Inhoudstafel Leermeermoment La J Kinderen Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doel van de activiteit... 2 Overzicht... 2 Praktische voorbereiding...

Inhoudstafel Leermeermoment La J Kinderen Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doel van de activiteit... 2 Overzicht... 2 Praktische voorbereiding... Inhoudstafel Leermeermoment La J Kinderen Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doel van de activiteit... 2 Overzicht... 2 Praktische voorbereiding... 2 Voorbereiding... 2 Locatie... 2 Materiaal... 2 Veel

Nadere informatie

Minikids Grand Slam krokus. Multisport Grand Slam krokus. Voetbal Grand Slam krokus

Minikids Grand Slam krokus. Multisport Grand Slam krokus. Voetbal Grand Slam krokus http://www.brusselbazaar.be/ Je zocht op: Zoekterm: voetbal Minikids Grand Slam krokus 6u verschillende activiteiten gebaseerd op sport en diverse spellen. Balspelen (mini-tennis, kinball, voetbal, dans,

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20140 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20140 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20140 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Deforce, Arne Title: Laborinth II : denken als experiment : 472 meditaties over

Nadere informatie

Talentontwikkeling. http://www.youtube.com/watch?v=kvv1ga-lffg. Dynamo is onderdeel van de Lumens Groep

Talentontwikkeling. http://www.youtube.com/watch?v=kvv1ga-lffg. Dynamo is onderdeel van de Lumens Groep Talentontwikkeling http://www.youtube.com/watch?v=kvv1ga-lffg Missie Dynamo is een (in)formele, dynamische leer/werkomgeving voor jongeren met een passie voor alternatieve, dans, muziek, kunst en sport

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2015 KBO Afdeling Bladel 15 februari 2016 KBO Afdeling Bladel 1 BATEN LASTEN Recreatieve activiteiten 13.385 12.929 MBVO-activiteiten 3.900 10.883 Scholing en Vorming 8.913 9.173 Algemene

Nadere informatie

Wonen en werken voor 50+

Wonen en werken voor 50+ Wonen en werken voor 50+ Eigen initiatief is bittere noodzaak De maatschappelijke verandering gaat steeds sneller De individualisering marginaliseert ouderen steeds meer Menselijke waarde wordt openlijk

Nadere informatie

Top Familiale FORTISAC ALGEMENE VOORWAARDEN. Sol i d partners, flexible solulions

Top Familiale FORTISAC ALGEMENE VOORWAARDEN. Sol i d partners, flexible solulions Top Familiale FORTISAC ALGEMENE VOORWAARDEN Sol i d partners, flexible solulions Deze verzekering omvat Top Familiale FORTISAC Top Familiale FORTISAC Top Familiale FORTISAC Solid partners, flexible solutions

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 997 Machtiging van Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk tot oprichting van een stichting Fonds voor de scheppende toonkunst

Nadere informatie

Welke Wiskunde moet ik kiezen?

Welke Wiskunde moet ik kiezen? Welke Wiskunde moet ik kiezen? Welke Wiskundes zijn er? Welke Wiskunde past bij mij? Welke Wiskunde heb ik nodig? Welke Wiskunde kan ik op het Erasmiaans volgen? Welke Wiskundes zijn er? Wiskunde A Wiskunde

Nadere informatie

27ste Editie Biologisch - Dynamische Zaai- Plant- en Oogstkalender 2015

27ste Editie Biologisch - Dynamische Zaai- Plant- en Oogstkalender 2015 27ste Editie Biologisch - Dynamische Zaai- Plant- en Oogstkalender 2015 Opgemaakt volgens de Siderische zodiac (Maria Thun) www.koninklijkevolkstuinenkluisbergen.centerall.com Samenstelling José Orins

Nadere informatie

Rooster september Sportiom: Zaterdag kaarten: Anne-Marie. Doel groepen bad. Tijd Les Lesgever 1 Lesgever 2 Lesgever 3 Lesgever 4

Rooster september Sportiom: Zaterdag kaarten: Anne-Marie. Doel groepen bad. Tijd Les Lesgever 1 Lesgever 2 Lesgever 3 Lesgever 4 Sportiom: kaarten: AnneMarie Doel groepen bad 17.00 17.45 uur 17.45 18.30 uur * 18.30 19.15 uur A/ + *kleine groep A/ + sterrenplan Wedstrijd bad 17.00 17.45 uur 17.45 18.30 uur 18.30 19.15 uur A diploma

Nadere informatie

Welzijn in Stichtse Vecht maken we samen. Wijk en Buurt. Activiteiten en Ontmoeting. Vrijwilligerswerk. Mantelzorg

Welzijn in Stichtse Vecht maken we samen. Wijk en Buurt. Activiteiten en Ontmoeting. Vrijwilligerswerk. Mantelzorg Wijk en Buurt Activiteiten en Ontmoeting Vrijwilligerswerk Mantelzorg Welzijn in Stichtse Vecht maken we samen Advies en Ondersteuning Algemene informatie Servicediensten Even voorstellen Welzijn Stichtse

Nadere informatie

Over mijn werk WAT IS SCHEPPINGSKRACHT?

Over mijn werk WAT IS SCHEPPINGSKRACHT? Over mijn werk WAT IS SCHEPPINGSKRACHT? Ben ik nu kunstenaar? Ik zou momenteel, ja, durven zeggen omdat ik op dit moment gebruik maak van mijn scheppend vermogen. Ik ben ervan overtuigd dat ieder van ons

Nadere informatie

REHABILITATIE PROTOCOL

REHABILITATIE PROTOCOL 00181 Rehab Dutch Indesign.indd 1 28-06-2011 14:01:28 REHABILITATIE PROTOCOL NA IMPLANTATIE VAN 00181 Rehab Dutch Indesign.indd 2 28-06-2011 14:01:28 Om een juiste uitvoering en een correcte rehabilidatie

Nadere informatie

Gewoon je passie blijven volgen?

Gewoon je passie blijven volgen? Gewoon je passie blijven volgen? Dat vinden wij bijzonder normaal! Activiteiten op maat het gevoel van samen Een persoonlijk programma Activiteiten op maat De dagbestedingsactiviteiten zijn bedoeld voor

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief 1 9 januari 2015 Lieve mensen, Een mooi en bijzonder nieuw jaar. Ik wens jullie allen een liefdevol, gezond,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MEI 2015

NIEUWSBRIEF MEI 2015 Jaargang 7 mei 2015 In deze nieuwsbrief weer enkele mededelingen en nieuwtjes. Voor vragen, informatie en het afmelden voor deze mailing kun je mailen naar info@balancesupport.nl. Dit zijn de onderwerpen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam, September 2013

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam, September 2013 Centrum Jonckbloetplein Jonckbloetplein 24 2523 AR Den Haag www.haagsevaders.nl Nieuwsbrief Vadercentrum Adam, September 2013 In deze editie: Mijn Vadercentrum Adam / Spreekuren / Bezoek Vadercentrum Adam

Nadere informatie