De levenskracht van de mens en het denken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De levenskracht van de mens en het denken"

Transcriptie

1 1 Delevenskrachtvandemensenhetdenken 1. Watislevenskracht? Levenskrachtisdegroteenergetischekracht dieinalhetlevendewerkzaamis.allesin denatuurwordtopgebouwdeninstand gehoudendoordezekracht.hetiseen opwekkendeenvitaliserendekrachtdie doetgroeien,genezenensterkerworden. Hetwerktindeplanten,dedieren,demens enzelfsindemineralen. Velenamenzijngegevenaandezekrachtdoorheendegeschiedenis.In JapansprakmenoverKi,inChinaoverChieninIndiaoverPrana.Inhet westennoemdemenhetetherkrachtoflevenskracht. 2. Watzorgtervooropbouwvandelevenskracht? 2.1 Demenshaaltlevenskrachtuitversterkendevoeding.Vooral koolhydratenzijndegrotebrandstoffenvooronslichaam.eiwittenzijn eerderdeopbouwstoffen.eénvandeingenieuzetakenvanons metabolismeisdekoolhydratenafbrekentotglucose.glucosewordtinde celverbrandzodaterwarmteenatpontstaat.atpiseenmolecuuldie energieopslaatofvrijlaatwanneerditnodigis.ookwordtovertollige glucoseopgeslaanalsglucogeenindelever.ditdientalsenergievoorraad. Indeyoga(ayur veda)wordteronderscheid gemaakttussendriesoortenkwaliteiteninde natuur(guna s).sattva Rajas Tamas.Het sattvischevoedselisdereinsteenmeest versterkendevoedingenbevatookhetmeeste energie(prana).groenten,fruit,granen(tarwe, haver,spelt,rogge,gerst,kamut,quinoa, ), melk,kaas,noten,zadenenhoningbehoren daartoe.dezevoedingdraagtbijtoteenkrachtig engezondlichaam.

2 2 2.2 Naastversterkendevoedingisookbewegingenvoldoenderust noodzakelijk.evenwichtigesportbeoefening(wandelen,fietsen, zwemmen, )zondertegroteprestatiedrang,maaktdespierensoepelder, derugsterkerenzorgtalgemeenvoorverminderingvanspanningeneneen toenamevanfitheid,welbevindenengezondheid. Hetlichaamgeeftonssignalendoormiddelvanpijnofvermoeidheiddatwe noodhebbenaanrustofregeneratie.luisterennaarhetlichaamis belangrijk.voortdurendoveronzementaleenfysischegrenzengaan, bekopenwelatersowiesometverschillendeklachten.zorgdragenvoor eengoeddag ennachtrimteenkorteontspanningsmomenteninbouwen (nietslapen)tijdensdedagzijnnodigomzichterugverfristenopgewektte voelen. Ritmischebewegingineennatuurrijkeomgevingwerktbijvoorbeelderg opbouwendoponzelevenskrachten.meteenontspannendenken,een opmerkzamewaarnemingeneensoepele,lichtvollebewegingzichinde natuurbegeven,werktzeerheilzaaminoponzeetherkrachten. 2.3 Hetbelangrijksteelementechterbijdeopbouwvanonze levenskrachtenisonsdenken.onsdenkenwordtmeestalbezwaarden naarbenedengehaalddoorverschillendenegatieveemoties, lichaamsbindingenenlagereverlangensofbegeerten.wekunnendanniet meersprekenvaneenhelderenlichaamsvrijdenkendiebewustorde, sturingenleidinghandhaaft.zokanonsdenkenindegreepzijnvan voortdurendeangsten(bv.faalangst,beslissingsangst, )ofverlangens(bv. zosnelmogelijkgeldwillenverdienen,dooriedereengraaggezienwillen worden, ).Piekeren,voortdurendnegatiefdenkenentwijfelen,jezelfde grondinboren,zijnzakendiezeerveelenergieopslorpen.lichtvolle, krachtige,positieveenverheffendegedachtendaarentegen,zorgenvoor eensubtielegewaarwordingvanrust,sterking,wijdteenwelzijn. Wanneerwehelderenkrachtigkunnendenken (gedachtenvormen),danzijnwecreatiefofactief alsmens.verschillendegrotepersoonlijkhedenuit degeschiedenissprakenoverdezegedachtekracht. Zezeidenallendateenhelderegedachte,eensterke werkingheeft.ietscreërenstartaltijdbijeensterke gedachte.vandaaruitkomtdandeactieofde bewegingtotdatuiteindelijkdevormontstaat(bv. gebouw,schilderij,gedicht,meubelstuk,column,

3 3 partituur, ).Viaonssturendenhelderdenkenzijnwedusalsmens scheppendactiefenwerkenweinoponszelfenonzeomgeving. 2.4 Opvallendisdeheilzamewerkingvanheldereenopbouwende gedachtenbinnendecommunicatie.meestalzijndegesprekkenonder mensenoppervlakkigenonbewustenlukthetonsmoeilijkomechtte luisterenendeanderobjectiefteaanschouwen.hetgesprekwordtmeestal nietbewustgeleiddooreengedachteofeencentraalthema.we beïnvloedenelkaardooronzegedachten,zonderdatwehetmerken. Wanneerwebijvoorbeeldopbezoekgaanbijmensendiedegewoonte hebbenomsteedsteklagenofnegatieftedenken,danzullensensitieve mensendezesfeerinhethuisgemakkelijkgewaarwordenenmisschien overnemen.achterafvoelenweonsvermoeidenbezwaard.wanneerwe echteropbezoekgaanbijmensendiewarmhartigenoprechtzijnen positiviteit,goedheideninnerlijkesterkteuitstralen,danzullenweeerder degewaarwordinghebbenvanlichtheidenopgewektheid.bewustworden vanonzegedachtenisbelangrijk,wantzehebbeneengrooteffectop onszelfenonzeomgeving. 2.5 Wanneerweonsoefeneninhetversterkenvanonzegedachtekracht, gedachtenactieflerenvormen,meesterlerenwordenoververschillende beklemmendeemotiesenlichaamsverlangens,danontstaathierdooreen grotesterkingopdelevenskrachten.onszenuwstelselwordtrustigeren krachtigerendevitaliteitneemttoe.ookhetactiefdoordenkenvan inspirerendegedachtenvangrotepersoonlijkhedenuitdegeschiedenis, werktopbouwendvooronsenergetischlichaam.dezepersoonlijkheden haddeneengrotepositievegedachtekrachtenwarensterkbewustvanhun creatief scheppendvermogen.hungedachtenwarenreinenpuur geestelijkvanaard(nietvermengdmetverschillendenegatieveof egocentrischebegeerten).hetactieflezenofbestuderenvantekstenvan grotepersoonlijkheden,werktverheffendenreinigendenwerkttenslotte ooksubtielinoponzeetherkrachten. 3. Watzorgtervoorafbraakvandelevenskracht? Velezakenkunnenonzeenergiebalansverstoren.Wedenkenmisschien vooreerstaanverkeerdevoeding,teveelwerkenendrukte,teveeluitgaan, slechtmilieu,teweinigbewegingofrust/slaap.dezeuiterlijkezaken zorgeninderdaadvoorafnamevandelevenskracht,maarbelangrijkeris datweeensdemensbekijkenopinnerlijkvlak.

4 4 3.1 Wemerkenindezehuidigematerialistischetijddatdemensnog nooitzoveellastheeftgehadvanvermoeidheid,depressiesenangsten. Menzoukunnenafvragenwatdepreciezeredendaarvanis.Vroeger werktendemensenmeer, waserveelminderluxeen tochbezatdemensuithet verledenmeerdiscipline, innerlijkekracht, volhardingenlevenskracht. Opvallendbijdeze vroegeremenswaszijn sterkeactiviteiten wilskracht,gedulden respectenzijnofhaar geloofinwaardenen idealen.dehuidigemensis meerineen verwachtingshoudingofpassiviteitgekomen.menverlangtvande buitenwereldgelukenwaardering.heteigenscheppend actief vermogenissterkachteruitgegaan.hetlevenvannuisookveel complexergeworden,nogmeerafhankelijkvanverschillende technologieën(diedeeigencreativiteitofbeeldendvermogenindekiem smoren)enmenleeftminderinsamenhangmetdekrachtenvandenatuur. Dezepassiviteit,dehogepersoonlijkeverwachtingen,onzevoortdurende statusangst,deemotiesdieindeplaatskomenvanhetscheppenddenken (creatiefdenken),hetmindersamenlevenmetnatuurenhetverganegeloof ingroteidealenzorgenvoordetoenamevanzielsziektenindezetijd. Vermoeidheidisdaarvanéénvandekoplopers. 3.2 Onslichaamenonsdenkenraaktuitgeputdoordevele verwachtingenenangstenenhetgebrekaanbewustewaarneming, concentratieenhetvormenvanhelderegedachten.hetdenkenende levenskrachtenwerkennauwsamen.jezultwaarschijnlijkreedsbemerkt hebbendatwanneeronsdenkenontspannenenvrijis,datdanookonze levenskrachtgoedis.eenrigiedengespannenintellectueeldenkendie sterkgerichtisopprestatieenresultaatwerktbijvoorbeelduitputtendop onzeetherkrachten.netzoalshetongeconcentreerdenchaotischdenken. Aandachtigenobjectiefwaarnemen,eenontspannenopmerkzaamheid,het actiefgedachtenvormenlosvandeveleangstenenzorgen,werktzeer gunstigenversterkendoponzelevenskrachten.

5 5 3.3 DeWestersemensheeftdelaatstedecenniaeengrotedrangomte presteren(gedrevendoorzijnopzwependeverlangens),maarvindtnooit echthetwaregeluk.materialistischambitieuzemensenkunnensomsover ergveelvitaliteitenzelfvertrouwenbeschikken.maarerleeftmeereen egoïstischedranginhennaarmeergeld,aanzienengoederen.hunenergie verkrijgenzemeestalviamachtspelletjes.machtuitoefenenopanderen, zorgtervoordathunenergiestijgt(metdeenergievandeander).deze opbouwvandelevenskrachtenisgebaseerdopeennemendprincipe.hun vitaliteitisafkomstigvandeanderemensenenhunzelfvertrouwenis afhankelijkvanwaarderingofaandachtkrijgendoordeanderen.hetgrote machtspeltussendemensenisalzeeroud.hetishetspeltussende dominantepersoonendevolgzamepersoon.degeverendenemer.de machthebberendeonderdrukte.beidepolenofextremenhoudenelkaarin stand.velerelatieszijnopditprincipegebaseerd.demachthebberwil baasspelen,aanzienenenergiekrijgen,deonderdrukteisbangomeen tegenaanvalintezetten,bangomtekwetsenofomopeigenbenentestaan. 3.4 Velemensenzittenvastindegewoonteomtelkenszichzelfwegte cijferenvooranderen.zegevenaangelijkwiehunenergieweg.veelal wordtdaargretigvangeprofiteerddoormeerdominantemensen. Vriendelijkheidengoedheidzijngroteidealendienietverlorenmogen gaan,maarzichzonderik sterkteenwaarzelfvertrouwendienstbaar opstellenvooriedereeniseenmisstap.hierdoorgaaterergveelenergie verloren.debravemensvoeltzichnaverschillendeontgoochelingenniet begrepenenontwikkeltwantrouwennaardeanderentoe.hetzich oeverloosgevenaandeanderzonderonderscheidingsvermogen,overzicht envoldoendeinnerlijkesterkteisnietwaterbedoeldwordtmet toewijding,naastenliefdeendienstbaarheid. 3.5 Beidetypenmensenkunnenlerenhun eigenscheppendvermogenofhungeestelijke kern(ikofzelfofgeest)ontdekken.inalle grotespirituelestromingenisersprakevan eengeestelijkewezenskerndiedeeigenlijke aardisvandemens.inverschillende spiritueleverhalen,traditiesentekstenwordt dezeverwijderingvandeeigenlijkekern(de val)endewegerterugnaartoe(deinitiatie of scholingsweg)beschreven.inhetoosten wordtdezeweg yoga genoemd(watbetekent terugverenigenmetdegeest ). Krishna(Geest)onderricht Arjuna(Ziel) BhagavadGita

6 6 4. Integraleyogaendelevenskrachten 4.1 Yogaisdusveelmeerdanenkelingewikkeldehoudingenuitvoeren. Hetiseenactievewegnaarmeerinnerlijkesterkte,reinheid, gedachtecontrole,helderdenkenenconcentratie,stabiliteitenwaar zelfvertrouwen,relatiebekwaamheidenhetnaderkomentotdeessentie vandemens,namelijkhetikofhetzelf. Inverschillende(vooralWesterse)yogarichtingenstaathetkomentotmeer energie,souplesseengezondheidopdevoorgrond.hetlichaamwordt gebruiktomtoteenenergetischbeleventekomen(menzoektverfrissing, welbevindeneneengevoelvanrustenkracht).eenactief dynamische yogareekskanzekereenmeerwaardebieden,maarenkeldezeeenzijdige verwachtingshoudingnaardirectelichamelijkeenenergetische gewaarwordingenistebeperktomonderdenoemeryogateplaatsen.het bewustzijnmethetdenken,voelenendewilwordenhierbuiten beschouwinggelaten. 4.2Indeintegraleyogahechtmenveelbelangaanditbewustzijn,dat eenmiddengebiedvormttussenhetlichaamendegeest.degroteindische spiritueleleraarsriaurobindoisdegrondleggervandeintegraleyoga.hij beschreefopeengrootsemanierdewegvanbovennaarbeneden(oftewel beginnendebijdegeest/ik/zelfoverhetbewustzijnnaarhetlichaam).het Zelfwordtdusnietgezochtofverwezenlijkt,doorzichtefocussenop lichaams enademoefeningen,maardooractievestudievangeestelijke geschriftenenhetdoordenkenvangedachtenvaningewijden.deze zelfactievetoewendinginvrijheidenmetbewustzijn,werktveredelendop hetdenken,voelenendewil,delevenskrachtenentenslottehetlichaam. Dezewegvanboven(Geest)naarbeneden(materie/lichaam)enhetbelang vanbewustzijnsscholingvormteencentralegedachteindewerkenvande OostenrijksefilosoofRudolfSteiner(grondleggerantroposofie)en spiritueelleraarheinzgrill(grondleggervandenieuweyogawil).ineen volgendartikelzalnaderingegaanwordenomdezesterkingvanhet bewustzijn,dewegvanbovennaarbenedenendenieuweyogawil. Inditartikelwashetvooralmijnbetrachtingomstiltestaanbijhetbegriplevenskrachten eensvannaderbijtebekijkenwatopbouwendenafbouwendwerktopdezelevenskrachtin demens.nogvelezakenkondenbelichtworden.hierhebbenwevoornamelijkons geconcentreerdopdewerkingvanhetdenkenendesamenwerkingmetonze lichaamsenergieën.deinvloedvandestructievenegatieve,chaotischeof ongeconcentreerdegedachtenendeheilzamewerkingvanheldere,creatief scheppende gedachten. DavidVanheerswynghels

7 7 Inhoudstafel 1. Watislevenskracht? 2. Watzorgtervooropbouwvandelevenskracht? 2.1 Sattvischevoeding 2.2 Beweging,diepeslaapennatuur 2.3 Dekrachtvangedachtevormingofeigen scheppendeactiviteit 2.4 Hetbelangvanopbouwendecommunicatie 2.5 Depositieveinvloedvangeestelijkegedachtenvan grotepersoonlijkheden 3. Watzorgtervoorafbraakvandelevenskracht? 3.1 Depassiviteitvandematerialistischemens 3.2 Hetchaotischeenintellectueledenken 3.3 Destrijdomenergie 3.4 DienstbaarheidzonderIK 3.5 DewegnaardeGeestofdeyogaweg 4. Integraleyogaendelevenskrachten 4.1 Hetenergetischebelevenalsstreefdoel 4.2 Hetbewustzijnalswerkgebied

Nieuw Rijsenburg. Ons aanbod. Behandeldoelen

Nieuw Rijsenburg. Ons aanbod. Behandeldoelen Nieuw Rijsenburg Op de biologisch- dynamische boerderij Nieuw Rijsenburg bieden we psychiatrische zorg voor jongeren van 18 tot 28 jaar. Ons aanbod Je volgt een intensief behandelprogramma. We combineren

Nadere informatie

Tijd voor jezelf maken

Tijd voor jezelf maken ZO doe je dat Tijd voor jezelf maken ZO blijf je energiek door Stefanie Hoogland Ondernemen is een lifestyle, daar ben je inmiddels wel achter gekomen. Je kunt wel dag en nacht werken als je wilt, ideeën

Nadere informatie

Centrum voor Revalidatie Fysiotherapie. Activiteiten voor de eerste weken na een hartinfarct

Centrum voor Revalidatie Fysiotherapie. Activiteiten voor de eerste weken na een hartinfarct Centrum voor Revalidatie Fysiotherapie Activiteiten voor de eerste weken na een hartinfarct Centrum voor Revalidatie Fysiotherapie In deze folder vindt u informatie voor de eerste weken na uw ontslag

Nadere informatie

Kleur je muziek! Index: 3. Voorwoord 4. Handleiding

Kleur je muziek! Index: 3. Voorwoord 4. Handleiding Kleur e muziek! Lesideeën en kleurenpartituren voor kinderen en personen met een handicap Index: 3. oorwoord 4. Handleiding 6. Beginlied 7. De vakantie is voorbi 8. Dag appel dag peer 10. Ik ben een piraat

Nadere informatie

27ste Editie Biologisch - Dynamische Zaai- Plant- en Oogstkalender 2015

27ste Editie Biologisch - Dynamische Zaai- Plant- en Oogstkalender 2015 27ste Editie Biologisch - Dynamische Zaai- Plant- en Oogstkalender 2015 Opgemaakt volgens de Siderische zodiac (Maria Thun) www.koninklijkevolkstuinenkluisbergen.centerall.com Samenstelling José Orins

Nadere informatie

Komt u mij leren mijn ziekte te aanvaarden? : over psychologische ondersteuning van patiënten met darmkanker

Komt u mij leren mijn ziekte te aanvaarden? : over psychologische ondersteuning van patiënten met darmkanker Komt u mij leren mijn ziekte te aanvaarden? : over psychologische ondersteuning van patiënten met darmkanker An Lievrouw psycholoog Oncologisch Centrum UZ Gent 26 maart 2015 Uiteindelijk is het belangrijk

Nadere informatie

Chronische pijn, wat kunt u zelf doen?

Chronische pijn, wat kunt u zelf doen? Chronische pijn, wat kunt u zelf doen? CHRONISCHE PIJN, WAT KUNT U ZELF DOEN U heeft chronisch pijn. Chronische pijn is pijn die langer bestaat dan drie tot zes maanden, die (afhankelijk van het soort

Nadere informatie

Wel in je vel als opvoeder! Even aankoppelen

Wel in je vel als opvoeder! Even aankoppelen Wel in je vel als opvoeder! Sabine Keerman Scharestraat 50 8020 Oostkamp +32 (0)50 27 66 34 info@coaching4you.be www.coaching4you.be Even aankoppelen - Op welke momenten voel jij je minder goed in je vel

Nadere informatie

regio Gooi en Vechtstreek Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid www.cjggooienvechtstreek.nl

regio Gooi en Vechtstreek Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid www.cjggooienvechtstreek.nl regio Gooi en Vechtstreek Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid www.cjggooienvechtstreek.nl n Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid We slapen gemiddeld zo n zeven tot acht uur per nacht. Dat

Nadere informatie

Niet ingedaalde testis Orchidopexie Urologie

Niet ingedaalde testis Orchidopexie Urologie Niet ingedaalde testis Orchidopexie Urologie Beter voor elkaar Inleiding De testikels (zaadballen) ontwikkelen zich bij jongetjes tijdens de zwangerschap in de buik. Ongeveer een maand voor de geboorte

Nadere informatie

Vrije tijd voor je kinderen. In samenwerking met

Vrije tijd voor je kinderen. In samenwerking met Vrije tijd voor je kinderen In samenwerking met Wat is vrije tijd? 2 Vrije tijd = tijd na de school = weekend = vakantie 3 - Wat doen je kinderen in hun vrije tijd? - Wat is er in de stad te doen voor

Nadere informatie

DIT bij SOLK: de eerste resultaten

DIT bij SOLK: de eerste resultaten DIT: een innovatief behandelmodel voor SOLK DIT bij SOLK: de eerste resultaten Micha Selders, psycholoog Wilbert van Rooij, psychiater Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Centrum voor Psychosomatiek Werkgroep

Nadere informatie

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader [BELEIDSEVALUATIE INSTRUMENT PRIMAIR ONDERWIJS] Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader Inhoudsopgave [ INHOUDSOPGAVE] Voorwoord 2 Inleiding 4 1 Sociale competentie

Nadere informatie

Verslaafd aan moeten

Verslaafd aan moeten Verslaafd aan moeten Verslaafd zijn betekent dat we ergens de controle kwijtgeraakt zijn. We kunnen dan niet langer stoppen met dat waar we aan verslaafd geraakt zijn. Verslaving kan over van alles gaan:

Nadere informatie

Pluk je geluk. Doe-boek

Pluk je geluk. Doe-boek Pluk je geluk Doe-boek Geluk kun je leren Gelukkig zijn, zingt Raymond van het Groenewoud, daarvoor wil ik alles geven. Geluk is een van de hoogste waarden die we nastreven in het leven. In de praktijk

Nadere informatie

dieren in de dierentuin

dieren in de dierentuin dieren in de groep 4-5 Geachte leerkracht, Dit lespakket ondersteunt u bij het voorbereiden van uw schoolreisje naar Burgers Zoo. Daarnaast kan het ook prima worden ingezet als u een thema over en of exotische

Nadere informatie

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance Lekker in je vel in 7 stappen Welkom bij deze E-cursus Dank je wel voor het aanschaffen van deze E-cursus. Ik ga jou helpen zodat jij weer lekker in je vel komt te zitten. Wat ik zelf heb ervaren en waar

Nadere informatie

Leefregels na een open hartoperatie

Leefregels na een open hartoperatie Leefregels na een open hartoperatie Albert Schweitzer ziekenhuis Januari 2012 Pavo 0730 Inleiding U heeft in een ander ziekenhuis een open hartoperatie gehad. U bent nu opgenomen op de verpleegafdeling

Nadere informatie

1. Au, dat doet pijn!

1. Au, dat doet pijn! Tien manieren om focussen te gebruiken in het dagelijkse leven. Door Ann Weiser Cornell. Bron : website Focusing Resources 06/02/09 www.focusingresources.com Vertaald door Tine Swyngedouw (11/08/09). Toen

Nadere informatie

Leefregels na een gynaecologische operatie

Leefregels na een gynaecologische operatie Leefregels na een gynaecologische operatie LEEFREGELS NA EEN GYNAECOLOGISCHE OPERATIE U heeft een gynaecologische operatie ondergaan en u mag weer naar huis. Om uw herstel zo goed mogelijk te laten verlopen

Nadere informatie

Is zij van mij en mag ik haar houden?

Is zij van mij en mag ik haar houden? Is zij van mij en mag ik haar houden? Gaby (1977), moeder van Dani Caro (2013), getrouwd met Rick Beroep voorheen personeelsfunctionaris, nu fulltime moeder Hindernissen endometriose en door bestraling

Nadere informatie

Help, mijn puber doet raar! Positief omgaan met je puber die in de knoop zit. 1. realistische verwachtingen 2. puber 'in zijn vel'

Help, mijn puber doet raar! Positief omgaan met je puber die in de knoop zit. 1. realistische verwachtingen 2. puber 'in zijn vel' 1. realistische verwachtingen 2. puber 'in zijn vel' Help, mijn puber doet raar! Positief omgaan met je puber die in de knoop zit. 3. opvoedingsstrategieën 4. slapen Is dit mijn kind? Verandert je kind

Nadere informatie

PATIËNTENBROCHURE. Kinesitherapie bij COPD

PATIËNTENBROCHURE. Kinesitherapie bij COPD PATIËNTENBROCHURE Kinesitherapie bij COPD INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Ademhalingsoefeningen 4 Ademen met geperste lippen. 4 Buikademhaling.. 4 Hoesten en verwijderen van slijmen. 6 3. Houdingen

Nadere informatie

ONTSLAG UIT HET ZIEKENHUIS NA EEN BUIKOPERATIE ADVIES VOOR PATIËNTEN

ONTSLAG UIT HET ZIEKENHUIS NA EEN BUIKOPERATIE ADVIES VOOR PATIËNTEN ONTSLAG UIT HET ZIEKENHUIS NA EEN BUIKOPERATIE ADVIES VOOR PATIËNTEN 209 Inleiding Deze folder geeft een algemeen advies voor patiënten die een grote chirurgische buikoperatie (maag-/darmoperatie) hebben

Nadere informatie

Naar welke school ga jij straks?

Naar welke school ga jij straks? Emmen Klazienaveen Borger Oosterhesselen Naar welke school ga jij straks? esdal vakcollege emmen Natuurlijk kijk je naar wat er te kiezen valt, maar je wilt ook een gezellige klas! Volgend jaar ga je naar

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Opleiding tot Vlinderwijze coach

Opleiding tot Vlinderwijze coach Opleiding tot Vlinderwijze coach Vlinderwijze communicatie, regenboogtalentenplan Vlinderbrein training Coöperatief leren en talentontwikkeling Van Vlinderwijs communiceren tot zelfexpressie www.butterflywise.com

Nadere informatie

( Wat? ) Deze opdracht kan je helpen om je goede voornemens in praktijk te brengen.

( Wat? ) Deze opdracht kan je helpen om je goede voornemens in praktijk te brengen. Veranderen? Dat kan! ( Wat? ) Deze opdracht kan je helpen om je goede voornemens in praktijk te brengen. ( Waarom? ) Datgene doen wat je jezelf hebt voorgenomen, is dikwijls niet makkelijk om ook effectief

Nadere informatie

Vrijzinnig spreken over God

Vrijzinnig spreken over God G IS GOD KEN TRADITIE VAN IS GOD VRIJZINNIg WAAR DE EN TRADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN GOD VRIJZINNIg WAAR DE GEEST IS, IS VRIJHEID ADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN VERHAAL VEELKLEURIG L AN VRIJHEID GOD

Nadere informatie