PHO Maatschappij, Commissiekamer III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PHO Maatschappij, Commissiekamer III"

Transcriptie

1 Onderwerp: Agenda Vergadering: Regiomiddag; Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Datum: 23 september 2015 Locatie: Gemeentehuis Alphen a/d Rijn PHO Maatschappij, Commissiekamer III voorzitter mw. R. van Gelderen uur 01 Opening en vaststelling agenda uur 02 Vaststelling verslag vergadering PHO Sociale Agenda 15 juli uur 03 - Mededelingen - Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming - terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen Ingekomen stukken: a) Stand van zaken onderzoek samenwerkingsmogelijkheden/regeling en werkwijze vervoer b) Halfjaarsrapportage Regiotaxi c) Ingekomen brief van de gemeente Hillegom monitoring cliënttevredenheid jeugdhulp d) Groslijst PHO Maatschappij versie 11 augustus 2015 e) Gewijzigde uitvraag JGT s In het nabije verleden is met de stukken voor de contractering jeugdhulp 2016 ook de nieuwe uitvraag voor de JGT s vastgesteld. Nu blijkt dat de coöperatie niet voor 1 januari opgericht is en dus nog niet gecontracteerd kan worden hebben wij de uitvraag daarop aangepast. Ook het contract zal daarop worden aangepast. Zie 2 bijlagen. f) Brief PZH WMO ondersteuning tot 1 juli 2017 g) Hart voor de jeugd: voortgang transformatie eerste half jaar uur 04 Rapportage Jeugd- en Gezinsteams Holland Rijnland januari t/m april 2015 De Jeugd- en Gezinsteams zijn in alle gemeenten in januari 2015 gestart. De bijgevoegde rapportage van de coöperatie i.o. bestrijkt de maanden januari t/m april 2015 en geeft een beeld van de stand van zaken tot op dat moment. Sinds het opstellen van deze rapportage is er veel gebeurd. In het voorwoord bij de rapportage wordt kort beschreven welke acties door de gemeenten en/of de coöperatie i.o. zijn ingezet (of de komende tijd worden ondernomen) om een aantal van de genoemde knelpunten op te lossen. Namens de stuurgroep van de coöperatie i.o. zijn voorzitter Gerrit Jan Hoogeland en Kwartiermaker Gini ten Brinke aanwezig voor om de rapportage toe te lichten en vragen te beantwoorden. Voorstel: Kennisnemen van de rapportage en de vervolgstappen 1

2 uur 05 Kwartaalrapportage Q2 inkoop jeugdhulp 2015 Met kwartaalrapportages geeft de regio inzicht in het verloop van de uitvoering van de Jeugdwet in de regio van Holland Rijnland. Deze rapportages bevatten gegevens over het aantal cliënten dat in zorg is en de kosten die hiervoor zijn gemaakt. Paul Grob geeft een mondelinge toelichting op de hoofdpunten uit de rapportage. Op het portefeuillehoudersoverleg van 27 oktober zal de rapportage ter bespreking worden geagendeerd. Voorstel: Kennisnemen van de hoofdpunten van de Kwartaalrapportage Q uur 06 Informatiemanagement Jeugdhulp In 2013 en 2014 is op verschillende aandachtsgebieden waaronder Informatiemanagement, veel gedaan om de JGT s een optimale start te geven met de bijbehorende ICT middelen. Echter, dit betrof een start waarbij er zowel procesmatig, functioneel als technisch nog veel onduidelijkheden waren. Daarom wordt voorgesteld een nieuwe Werkgroep Informatiemanagement Jeugdhulp in het leven te roepen waarin de gemeenten, samen met de aan de JGT s verbonden jeugdhulpaanbieders, werken aan een gefaseerde uitvoering van een ICT-agenda. De gezamenlijke aanpak heeft tot doel om betrouwbare werkprocessen binnen de JGT s met betrekking tot het berichtenverkeer en een hiervoor centraal georganiseerde ICT te realiseren. Zie bijgevoegde stukken voor de nadere opdrachtomschrijving van de werkgroep en de onderbouwing van het benodigde trekkerschap. Voorstel: 1. In te stemmen met de opdracht aan een nieuwe Werkgroep Informatiemanagement Jeugdhulp 2. De kosten voor het trekkerschap van deze werkgroep, geraamd ,- te dekken uit de post Regionale Uitvoering Onvoorzien van de begroting Jeugdhulp uur 07 Dienstverleningsovereenkomst Gemeenten - Holland Rijnland De gemeenten in Holland Rijnland (met uitzondering van Voorschoten) hebben een dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp afgesloten om de inkoop van de jeugdhulp regionaal mogelijk te maken. De portefeuillehouders Sociale Agenda hebben afgesproken om de Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp Gemeenten Holland Rijnland, die eind 2014 is ondertekend, aan te passen op een aantal financieel-juridische en technische punten. Zie bijgevoegde toelichting in het oplegvel en de aangepaste overeenkomst. Voorstel: De colleges van Burgemeester en Wethouders van de 13 gemeenten van Holland Rijnland en het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren de Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp Gemeenten Holland Rijnland vast te stellen uur 08 Aanbod MBO-onderwijs in de regio Door de gedeeltelijke ontmanteling van ROC Leiden komt het aanbod van MBO-opleidingen in de regio de komende jaren zowel qua inhoud als huisvesting in beweging. De rol van de gemeenten daarbij is niet duidelijk. Het is voor gemeenten van belang dat zowel voor de optimale afstemming onderwijs-arbeidsmarkt als de kansen van kwetsbare jongeren op MBOniveau 1 en 2 er een kwalitatief goed en toegankelijk MBO-onderwijsaanbod in de regio beschikbaar is. Voorstel: 1. Meningsvormend te discussiëren of en welk signaal gemeenten gezamenlijk kunnen afgeven om invloed uit te oefenen op de spreiding en inhoud van het aanbod van MBO-onderwijs in de regio. 2. De aanbevelingen van gemeente Noordwijkerhout te bespreken en hierover te besluiten. 2

3 uur 09 Regionaal plan SW bedrijven De drie SW bedrijven hebben een gezamenlijk plan opgesteld in het kader van innovatie en transformatie van de sector. Het definitieve plan is door de centrumgemeente Leiden ingediend bij de brancheorganisatie Cedris. Cedris verzorgt indiening bij het Ministerie van SZW. Op het pho van 15 juli is de afspraak gemaakt het plan inhoudelijk te bespreken op het pho van 23 september. De SW sector zal een toelichting verzorgen. Voorstel: Inhoudelijke gedachtewisseling over plan SW sector Holland Rijnland uur 10 Invulling korting decentralisatie uitkering Vrouwenopvang (DU VO) De komende jaren wordt de DU VO aan centrumgemeenten door een landelijke herverdeling van deze middelen voor ZHN teruggebracht van 4,2 naar 3,1 miljoen. Centrumgemeente Leiden ziet daarmee een korting tegemoet van ca. 25%. Dit voorstel geeft inzage in de gevolgen van de korting en doet voorstellen die tot doel hebben blijvend stevig in te zetten op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voorstel: 1. De gemeenteraad van Leiden te adviseren om de onderbesteding van de DU VO van 2015 en 2016 te bestemmen voor vrouwenopvang en de aanpak van huiselijk geweld en deze middelen in te zetten om de korting op de DU VO vanaf 2017 op te vangen; 2. Gemeenten in ZHN onderschrijven het belang om in de komende jaren blijvend stevig in te zetten op de aanpak huiselijk geweld op basis van regionaal geformuleerd beleid. Zij spreken de intentie uit om in de toekomst bij te dragen aan de aanpak van huiselijk geweld, als dat voor een effectieve aanpak noodzakelijk is en voor zover de DU VO te kort schiet om in deze kosten te voorzien. De intentie is om daarbij uit te gaan van het solidariteitsprincipe; 3. Medio 2017, of eerder indien ontwikkelingen dit noodzakelijk maken, wordt een uitgewerkt voorstel voor financiering van de aanpak van huiselijk geweld voor besluitvorming aan gemeenten voorgelegd uur 11 Uitgangspunten sociale kaart Een complete en betrouwbare sociale kaart is belangrijk in de informatieverstrekking aan burgers en intermediairs. Met ingang van 2016 stopt de RDOG HM met het beheer van de sociale kaart. Ook loopt de afspraak over de financiering dit jaar ten einde. Daarom worden aan het PHO de uitgangspunten voor een nieuwe sociale kaart voorgelegd. Voorstel: In te stemmen met de uitgangspunten voor een nieuwe sociale kaart, te weten: 1. Regiogemeenten schaffen gezamenlijk een licentie aan en beheren of financieren samen het gebruik van de database SoCard IV; 2. De inrichting van een portal/website en de daarbij behorende functionaliteiten aan afzonderlijke gemeenten (of in een groep) te laten maar deze wel te relateren aan de ontwikkeling van een digitaal preventie-loket dat regio breed vanuit Jeugd wordt opgezet. 3. Na te gaan of het huidige contract met leverancier voor het beheer en onderhoud van de database SoCard IV kan worden verlengd of dat één van de gemeenten, die op dit onderdeel willen samenwerken, deze taak dit op zich kan nemen. 4. Als slechts een deel van de gemeenten hieraan wil deelnemen, kunnen deze gemeenten besluiten om gezamenlijk dit beheer en de financiering te regelen. 5. Inventariseren welke gemeenten gezamenlijk het beheer van SoCard IV willen financieren en organiseren uur 12 Rondvraag en sluiting PAUZE 3

4 15:15 16:15 uur 13 Inhoudelijke Agenda 2016 en speerpunten Maatschappij De Inhoudelijke Agenda 2016 vormt de start van een nieuwe periode van samenwerking. Een nieuwe rol voor Holland Rijnland; van regionale organisatie naar regionaal organiseren, waarbij er een sterkere focus komt op de platformfunctie, lobby en belangenbehartiging en het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en kansen. De Inhoudelijke Agenda 2016 is aan de hand van de drie domeinen Maatschappij, Economie en Leefomgeving uitgewerkt. Deze drie domeinen zijn in de Samenwerkingsagenda (maart 2014) al vastgesteld als de toekomstige aandachtsgebieden van de regio. De Inhoudelijke Agenda 2016 beschrijft deze domeinen en de speerpunten daarbinnen die in 2016 en verder door Holland Rijnland samen met de gemeenten in verschillende coalities en samenwerkingen worden opgepakt. Voorstel: 1. Kennis te nemen van de concept Inhoudelijke Agenda 2016 (nazending) 2. De inzet in het domein Maatschappij te bespreken, met daarbinnen de volgende speerpunten: Speerpunt 1: De regio organiseert de jeugdhulp effectief en efficiënt. Speerpunt 2: De regio biedt optimale ontwikkelkansen voor alle jongeren. Speerpunt 3: De regio gaat voor een inclusieve arbeidsmarkt. 3. Het Dagelijks Bestuur te adviseren om kennis te nemen van de gevoerde inhoudelijke discussie over het domein Maatschappij en te adviseren om de Inhoudelijke Agenda 2016 hierop aan te passen en vervolgens vast te stellen. Bijlage: 13 Inhoudelijke Agenda Holland Rijnland 2016 tbv Regiomiddag PAUZE EN ZAALWISSEL Plenair, Raadzaal 16:30 17:30 uur Gastspreker René ten Bos René ten Bos is filosoof en organisatiedeskundige. Hij is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 17:30 uur Afsluiting en borrel 4

5 CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 15 juli 2015 Gemeente Naam Gemeente Naam Aanwezig: Leiden mw. R. van Gelderen (voorzitter) Teylingen dhr. A. van Kempen Alphen aan den Rijn dhr. Stegeman Voorschoten mw. B. Bremer Kaag & Braassem dhr. F. Schoonderwoerd Zoeterwoude mw. L. Bloemen Leiderdorp dhr. J. Gardeniers Leiden Mw. J. Valk Lisse dhr. A.D. de Roon Leiden Mw. A. Van Zeijl Nieuwkoop mw. Pietersen Holland Rijnland mw. A. Noordhuis Noordwijkerhout dhr. B. Gotink Oegstgeest dhr. J. Roeffen Holland Rijnland dhr. F. de Lorme van Rossem Nr. Agendapunt Advies Besluit 01 Opening en vaststelling agenda 02 Verslag vergadering PHO Sociale Agenda 15 juni 2015 Agenda vaststellen Verslag vaststellen Er is een quorum. In het besloten gedeelte wordt besproken: 1. verslag over gesloten gedeelte van 15 juni voortgang coöperatie in oprichting 3. begroting jeugdhulp 2016 Agendapunt 5 Aanbod MBO-onderwijs in de regio wordt doorgeschoven naar PHO 23-9 omdat dhr. De Wit en mw. Damen er vandaag niet zijn. Vragen ter voorbereiding van bespreking van dit punt op 23/9: mw. Bloemen: ooit is er convenant of iets dergelijks getekend in Teylingen waarbij zorg en techniek als prioritaire sectoren zijn benoemd. Wat is de stand van zaken van dit punt en loopt deze prioritering in het toekomstig mbo-onderwijsaanbod nu (extra) gevaar? Mw. Pietersen: in het verslag wordt bovenaan de datum 15 juni ipv 17 juni genoemd en bij punt 2 een verkeerde datum van 18 juli 2014 ipv 20 mei. Bij punt 5 Contigentregeling moet in regel 21 staan: Met de Rijnstreek en Voorschoten wordt nadien nog gesproken ipv met Alphen en Voorschoten wordt nadien nog gesproken. 03 Mededelingen Aanvraag sectormiddelen SW-sector. Dhr. Stegeman: (wordt) besproken in SW-besturen van de drie SW-bedrijven. In de Maregroep is dit nog niet gebeurd. Wordt gecheckt bij directeur Maregroep. Gemeente Leiden toetst de aanvraag technisch. De aanvraag bestaat uit 7 ton eigen geld, 7 ton subsidie. Wordt ingebracht bij Cedris. Inhoudelijk wordt de aanvraag volgende keer in het PHO besproken, wanneer mw. Damen aanwezig is. 1

6 Aanpak verwarde personen: mw. Pietersen: is er een wethouder zorg uit Holland Rijnland gevonden? Dhr. de Roon: collega Roelfsema uit Hillegom is kandidaat. Mw. Van Gelderen: mw. Breuer is trekker. Mw. Bloemen: burgemeester is toch trekker? Hier heerst onduidelijkheid over. Dhr. Bernsen van de GGD meldt per het volgende: Het bestuurlijk trekkerschap is belegd bij de burgemeesters van Waddinxveen én van Hillegom. Door mij is steeds aangedrongen op samenhang met de opdracht omtrent de integrale crisisdienst. Dit is door de districtscolleges opgepakt door ook twee wethouders sociaal domein in de stuurgroep te vragen. Voor de regio Holland Rijnland was dat kennelijk nog niet geëffectueerd. Bij navraag bleek dit te berusten bij Mw. Carla Breuer, Bgm Hillegom. Ik heb haar de suggestie gedaan deze vraag bij Roos van Gelderen (als vz sociale agenda neer te leggen) tevens heb ik aan beide burgemeesters de suggestie gedaan om het ambtelijk trekkerschap/projectleiding vanuit de gemeenten te versterken. Dit in verband met de versnelling die verwacht wordt mede door de brief aan 2de kamer en pva van VWS. Van wisseling van bestuurlijk trekkerschap is geen sprake geweest. Wel van samenhang tussen bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de besluitvorming over de integrale crisisdienst en 'aanpak verwarde personen' De samenstelling van de stuurgroep is als volgt: De heer H.P.L. Cremers (voorzitter) gemeente Waddinxveen Erwin Schipper (secretaris en ambtelijk projectleider) gemeente Waddinxveen Mevrouw L. Wergner, wethouder gemeente Gouda Mevrouw K. Krukkert politie eenheid Den Haag Mevrouw. M.A. van der Laan parket Den Haag De heer J. Bernsen GHOR-GGD Hollands Midden Mevr. R. van Gelder, wethouder gemeente Leiden Mevrouw C. Breuer gemeente Teylingen De heer E. Barkhof GGZ Rivierduinen De Heer T. Gerner, Paranssia/Palier Mevr. Spies (bgm Alphen a/d Rijn) voorzitter is van het landelijke aanjaagteam verwarde personen. 2

7 04 Regionaal Educatieprogramma 2015 en aanpak 2016 Voorstel: Het College van Burgemeester en Wethouders van Leiden te adviseren in te stemmen met: 1. het doelgroepenbeleid voor educatie zoals genoemd in bijlage 1, pagina 2; 2. de inkoop van non-formele educatie met de middelen voor educatie; 3. de inkoop van een goede mix van professioneel en vrijwillig aanbod voor educatie; 4. het maken van afspraken met potentiele doorverwijzers naar het educatieaanbod; 5. de opdracht aan de werkgroep educatie om te onderzoeken of subsidiering van het educatieaanbod mogelijk is met de middelen voor educatie; 6. de voorgestelde pilots in 2015; 7. het ontwikkelen van één educatienetwerk in Leiden; 8. het aansluiten van het regionaal educatieprogramma bij het landelijk actieplan Tel mee met Taal (bijlage 2) op voorwaarde dat het past in het beleid en de aanpak van de gemeenten. Mw. Valk is aanwezig voor toelichting: verplichte winkelnering ROC mag losgelaten worden. Kans voor herijking: wat is educatie en hoe bereiken we kwetsbare doelgroepen in de wijken. Belangrijk middel om in contact te komen met burgers en om informatieoverdracht te bewerkstelligen. Experimenteren in pilots en van daaruit voortbouwen. Vragen: Mw. Pietersen: voortaan graag doelgroepen benoemen in oplegger p.5 welke andere middelen worden bedoeld. Advies is om alleen nonformele educatie in te kopen. Is dit alleen in pilots of ook daarna? In de Rijnstreek vinden we het belangrijk om een diploma te halen. Tip over doorverwijzing: benut ook kennis scholen over taalachterstand ouders van leerlingen. Inventarisatie aanbod: suggestie is dat dit enkel vanuit Leiden gebeurt, kan dit vanuit de hele regio? Project 3 taalhuis vanuit bibliotheken: worden alle bibliotheken daarin meegenomen? Dhr. De Roon: taalhuis: 5 bollengemeenten zijn hier voorstander van. Vraag: zijn er belemmeringen om vrijkomende gelden aan het taalhuis te besteden? Vraag 2: hoeveel geld is daar dan voor beschikbaar of hoe gaat dat dan in zijn werk. Mw. Bloemen: waarom is gemeente Leiden hierop bevoegd of valt dit onder de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland? Dat Leiden het geld krijgt wil niet zeggen dat Leiden ook bevoegd is. Mw. Valk: non-formele educatie is educatie voor laagopgeleiden dat niet tot een erkend diploma leidt. Formele educatie leidt op tot NT2. Naast educatie hebben we ook inburgering. Dat moeten allochtonen zelf vanuit studiefinanciering financieren. We willen ons nu concentreren op de inhoud van het taalonderwijs, volksontwikkeling zo je wil, en niet primair een diploma. Het advies gaat over , waarmee je een lijn inzet richting 2017 en verder. Het is aan de regio om te bepalen over de inzet voor formeel of informeel (besluit 3). Nu wordt nog vooral via ROC's tot staatsexamen ingezet. Educatiegelden zijn bedoeld voor uitvoering, inzet cursussen. Een deel kan voor overhead, dat zit in de uitprint besloten. Onduidelijkheid is nog of een deel van de bibliotheek in de vorm van het taalhuis gefinancierd kan worden. Landelijk zijn er middelen beschikbaar voor de ontwikkeling van het taalhuis. Die moeten we benutten. In elke sub-regio zijn er verschillende initiatieven. Laten we die inventariseren en benutten wat goed werkt en waar specifieke doelgroepen die we willen bedienen daarmee bereiken. Ambtelijk is nu uitgezet om te inventariseren welke initiatieven tot een subsidievraag leiden. 3

8 06 Invulling korting decentralisatie uitkering Vrouwenopvang (DU VO) Voorstel: 1. Het belang te onderschrijven om in de komende jaren blijvend stevig in te zetten op de aanpak huiselijk geweld op basis van regionaal geformuleerd beleid; 2. Op termijn bij te dragen aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling voor zover de DU VO te kort schiet om in deze kosten te voorzien; 3. De bijdragen regionaal te verdelen op basis van het solidariteitsprincipe naar rato Mw. Van Gelderen stelt voor om qua bevoegdheden en besluitvorming over taaleducatie het net als bij de OGGZ te regelen. De gemeente Leiden heeft, als contactgemeente van de arbeidsmarktregio, de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid voor het regionaal educatieprogramma en budget. Dit moet zij afstemmen met de regiogemeenten. Deze regeling is vergelijkbaar met het Actieplan Jeugdwerkloosheid en hoeft alleen vastgesteld te worden in het college van Leiden. Mw. Pietersen: wat lastig is dat er ook een verbinding wordt gelegd met middelen WMO en participatiewet. Daarmee moeten de colleges wel aan zet blijven qua besluitvorming. Mw. Valk: plan is vanuit inhoud bedacht, niet vanuit besluitvormingsstructuur. Soms uitvoering op lokaal niveau, soms juist regionaal optrekken. Dhr. Schoonderwoerd: graag meer uitleg of we lokaal nu middelen mogen inzetten? Mw. Valk: Leiden doet dit al voor WWB-cliënten. We moeten nog afspreken welk deel van de kostprijs voor overhead beschikbaar is. Dhr. Schoonderwoerd: hoe loopt nu verder het proces? Moeten we zelf projecten gaan opstarten of gebeurt dat voor ons? Mw. Valk: Er is een werkgroep per sub-regio om de pilots op te zetten. Mw. Van Gelderen: Alle subregio s zijn vertegenwoordigd in de werkgroep educatie die de uitwerking van het regionaal educatieprogramma. Daar worden ook lokale projecten bij betrokken. Mw. Pietersen: Kunnen alle bibliotheken meedoen? Mw. Valk: het is niet de bedoeling om de bibliotheken te financieren, maar hangt af van de financiële situatie van de bibliotheken. Bibliotheken die stabiel zijn kunnen participeren. Voor de Rijnstreek geldt: afhankelijk van de toekomst van de bibliotheek wordt de pilot daar wel of niet belegd. Ter tafel is een aangepaste versie neergelegd. Verschil: term 'zachte landing' is verwarrend omdat het ook in3d verband werd gebruikt. is anders verwoord. Mw. Van Zeijl is aanwezig voor toelichting: Financieringsystematiek: hele decentraliseringsuitkering wordt benut, ook onderbenutting wordt vastgehouden. Bij gelijkblijvend beleid zou vanaf 2019 moeten worden bijbetaald door gemeenten. Mw. Van Zeijl: is niet geagendeerd in bestuurlijk overleg huiselijk geweld Midden-Holland, geldt alleen voor Hol land Rijnland. Dit gaat alleen over de financiering. Gouda overweegt om het aantal plaatsen terug te brengen i.v.m. nieuwe huisvesting. Reacties: Mw. Bloemen: Ureninzet Kwadraad niet duidelijk. Beslispunt: gemeenteraden gaan hierover, Pho kan alleen adviseren. Dhr. Schoonderwoerd: cijfers geven aan dat de voorziening nodig is en regionaal opgepakt moet worden. Nu midden in de decentralisatie waarin 4

9 van het aantal inwoners; 4. De gemeenteraad Leiden te adviseren de huidige onderbesteding van de DU VO te bestemmen voor vrouwenopvang en de aanpak van huiselijk geweld en in te zetten om de korting op de DU VO in de eerstvolgende jaren op te vangen. we meer aandacht geven aan preventie. Vind het lastig om nu al voor de lange termijn te beslissen. Hopelijk wordt de vraag lager door een goed preventieve aanpak. Kunnen we voor een korte termijn/ een jaar besluiten? Dhr. Roeffen: eens met voorziening in stand houden en solidariteitsbijdrage. Aantal gevallen huiselijk geweld goed monitoren. Mw. Bremer: raad moet besluiten, niet pho. Graag concrete cijfers per gemeente, 2019 is te lange termijn, graag eerst een besluit voor 1 of 2 jaardoelstellingen Dhr. de Roon namens 5-bollengemeenten: instemming met beslispunt 1 en 2, niet met 3 en 4. Gevolgen transformatie kunnen tot bijstelling van beleid over twee jaar leiden. Dhr. Gardeniers: Principieel: Instemming met beslispunt 1 en 2, niet met 3 en 4 Dhr. Stegeman: kan niet instemmen met iets wat ter tafel wordt aangedragen. Beslispunten zijn omgedraaid. Doorgaan met huidige aanpak voor korte termijn, nu nog niet adviseren aan de gemeenteraden over lange termijn. Mw. Pietersen: urgentie om nu al te besluiten over 2018 en verder niet duidelijk. Graag besluit over korte termijn. Mw. Van Gelderen samenvattend: intentie en gezamenlijk optrekken wordt breed gedeeld. Timing om aan de gemeenteraad te vragen om middelen en termijn van 4 jaar wordt niet gedeeld. Mw. Van Zeijl: we kunnen nu niet voorspellen hoe de vraag en benodigde middelen over vier jaar er uit zien. Het was de bedoeling om met elkaar de intentie uit te spreken dat we bereid zijn mee te blijven betalen aan aanpak huiselijk geweld. Rekenexercitie is een voorbeeld op basis van huidige vraag, kosten en beleid maar is slechts een voorbeeld. Dhr. De Roon: geen moeite met intentie, maar we weten niet of het beleid gelijk blijft. De beslispunten kunnen dan niet gevolgd worden. Mw. Pietersen: wiens intentie wordt nu gevraagd, bestuurlijk of aan de colleges? Bedoeld wordt enkel een bestuurlijke intentie. Dhr Stegeman: blind tekenen voor solidariteit zonder de financiële gevolgen te kennen en zonder alternatief beleid te formuleren kan niet. Het kan 1 euro maar ook 10 euro per inwoner worden. Dan wil je wel alternatieven kunnen onderzoeken. Voorstel mw. Van Gelderen: intentie om te blijven samenwerken en solidariteit vanuit belang van het onderwerp is helder. We leggen ons niet vast op middelen en beleid. Mw. Bremer: beleid wordt nu ook om de mannen uit huis te plaatsen 5

10 (huisverbod) maar dat zie ik niet terug in dit stuk. Heeft invloed op de behoefte aan plekken. mw. Van Zeijl: hoop is dat dit bijdraagt aan minder plekken, maar groot deel zit niet in plekken maar ook in ambulante zorg. Uren Kwadraad: zorg moet aansluiten op moment dat hulpofficier van justitie vaststelt dat er een huisverbod moet komen. Kwadraad is daar dus al bij. Betere inventarisatie van ernst van de situatie. 07 Uitgangspunten voor een nieuwe Sociale Kaart In te stemmen met de uitgangspunten voor een nieuwe sociale kaart, te weten: 1. Regiogemeenten van Holland Rijnland schaffen gezamenlijk een licentie aan en beheren of financieren samen het gebruik van de database SoCard IV; 2. Na te gaan of het huidige contract met leverancier voor het beheer en onderhoud van de database SoCard IV kan worden verlengd of dat één van de gemeenten deze taak dit op zich kan nemen; 3. De inrichting van een portal/website en de daarbij behorende functionaliteiten aan afzonderlijke gemeenten (of in een groep) te laten maar deze wel te relateren aan de ontwikkeling van een digitaal preventie-loket dat regio breed vanuit Jeugd wordt opgezet. Graag in volgend PHO stuk met juiste beslispunten met genoemde intentie, en welke besluitpunten en termijnen aan de raden worden voorgelegd. Aan stuk dienen ook cijfers toegevoegd te worden. Mw. Van Gelderen: na verzending stukken is indicatie van beheerskosten binnengekomen. Bijdrage per inwoner wordt gehalveerd naar 11 cent per inwoner. Totaalprijs ,- plus een beetje abonnementskosten. Reacties: Mw. Pietersen: in Nieuwkoop wordt een andere database gebruikt, wij maar ondersteunen deze database wel. Hoe is de link met het digitaal preventieloket? Wordt er nu iets nieuws ingericht of wordt bestaande kennis benut? Dhr. Stegeman: Alphen gebruikt de website niet. Dhr. Gardeniers: afstemming met RDOG? Gaan we nu dingen dubbel doen? Mw. Bloemen: RDOG stopt er mee, we gaan de voorziening nu op een andere manier voortzetten. Dhr. Gotink: Bollen-5 gebruiken een andere database. Regelhulp.nl werkt afdoende. Voorschoten heeft een andere sociale kaart tot eind 2016, dus nemen nu nog geen besluit. Dhr. Roeffen: akkoord met voorstel. We zouden webportal vanuit jeugd voor de Leidse regio opzetten en dan later uitbreiden. Dhr. Schoonderwoerd: we gebruiken het systeem van de RDOG niet. Maar niet kind met badwater weggooien. Graag agendapunt aanhouden en nader kijken. Mw. Bloemen: graag cijfers in hoeverre dit door professionals wordt gebruikt. Vullen van een database is geen probleem, maar bijhouden vaak wel. Onduidelijk is wie dan aan zet is. Punt 3 kan door servicepunt 071 geleverd worden i.p.v. gemeenten. Mw. Van Gelderen: geen besluitvorming, enkel inventarisatie van vragen: hoeveel behoefte is er aan dit systeem en in hoeverre wordt er gebruik van gemaakt. 23 september opnieuw agenderen in aanwezigheid betrokken ambtenaar. 6

11 08 Rondvraag Dhr. Schoonderwoerd: naast vrouwenopvang loopt De Binnenvest op tegen randen capaciteit. Kaag en Braassem betaalt altijd netjes. We hebben nooit gebruik gemaakt van de voorziening, tot de laatste weken. Nu we wel gebruik willen maken is er geen plaats. Het gaat om de 24-uurs voorziening (nachtopvang). Mw. Van Gelderen: het was zo dat er 40 plekken waren plus een deel in de loting. Vanaf 2015 is de loting afgeschaft mensen extra opvang was de schatting, dit bleek personen te zijn. Past niet qua gebouw en bemensing van personeel. Veiligheid was in geding. Doorstroom en uitstroom stokt. Grootste probleem is de beschikbaarheid van woningen. Nu max. 50 plekken ingevoerd. Mensen die er niet in kunnen krijgen begeleiding toegewezen. Bij instroom strengere selectie. Voorgesteld wordt om dit onderwerp apart te agenderen waarbij aangegeven wordt wat de centrumgemeente aanvullend doet op dit gebied. Actielijst 15 juli Wanneer Wie 1 Subsidieaanvraag transformatie SW-sector inhoudelijk bespreken PHO 23 sep Dhr. P. Duyvensz 2 Duidelijkheid over bestuurlijk en ambtelijk trekkerschap aanpak verwarde personen: Zie in verslag hierboven. PHO 23 sep Holland Rijnland/GGD Joost Bensen 3 Aanbod MBO-onderwijs in de regio: verplaatsen naar 23/9. Toevoegen: stand van zaken prioritaire sectoren zorg en techniek PHO 23 sep Dhr. De Lorme van Rossem 4 Taaleducatie: Is Leiden bevoegdheid in deze? Leiden is centrumgemeente PHO 23 sep Mw. Van Breda Actie: Uitzoeken hoe dit in de gemeenschappelijk regeling is opgenomen ivm besluitvorming, via DB of via individuele colleges. Mogelijk om qua bevoegdheden en besluitvorming net als bij de OGGZ te regelen. We zoeken dit uit en melden dit in de notulen. Antwoord: Ambtelijke werkgroepen per subregio ontwikkelen de pilots. Ze stemmen dit zelf per gemeente af met hun bestuurders 5 Invulling korting decentralisatie uitkering Vrouwenopvang (DU VO): in volgend PHO stuk PHO 23 sep Mw. Van Zeijl met juiste beslispunten met genoemde intentie, en welke besluitpunten en termijnen aan de raden worden voorgelegd. Aan stuk dienen ook cijfers toegevoegd te worden. 6 Uitgangspunten voor een nieuwe Sociale Kaart: geen besluitvorming, enkel PHO 23 sep Dhr. Bruna inventarisatie vragen. hoeveel behoefte is er aan dit systeem en in hoeverre wordt er gebruik van gemaakt. 23 september opnieuw agenderen in aanwezigheid betrokken ambtenaar. 7 Opvang Binnenvest apart agenderen waarbij aangegeven wordt wat de centrumgemeente aanvullend doet op dit gebied. PHO najaar 2015 Mw. Wolters 7

12 17 juni 2015 Wanneer Wie 8 Aangepaste budget beschermd wonen mailen naar het PHO PHO 15 juli Mw. van Breda 1 april Voorstel bestemming middelen door niet volledige bezetting JGT s: Bij de eindafrekening van de contracten wordt verrekend, begin Contractueel is er geen tussentijdse verrekening. Niet geleverde inzet wordt in mindering gebracht op de waarde van het contract. Begin 2016 Dhr. Grob 8

13 Vastgesteld in de vergadering van het PHO Sociale agenda van Holland Rijnland van 15 juli 2015, de secretaris, de voorzitter, 9

14 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude MEMO Aan: portefeuillehoudersoverleggen Datum: 31 augustus 2015 Maatschappij en Leefomgeving d.d. 23 september 2015 Van: Iris de Bruyne- Schild Onderwerp: Stand van zaken 2 e fase onderzoek efficiency doelgroepenvervoer Vorig jaar is de eerste fase van het onderzoek naar efficiencywinst in het doelgroepenvervoer afgerond met een eindrapportage waarin een pakket van mogelijke maatregelen is voorgesteld. De portefeuillehoudersoverleggen Sociale Agenda en Verkeer hebben in juni 2014 positief op deze maatregelen gereageerd en afgesproken deze in de volgende fase verder uit te laten werken. Hierbij is opgemerkt dat de maatregel waarbij onderzoek wordt gedaan naar de realisatie van een regiecentrale, als laatste maatregel wordt onderzocht. De start van de 2 e fase van het onderzoek heeft enige vertraging opgelopen. In eerste instantie zijn gemeenten benaderd met de vraag of zij bereid waren capaciteit vrij te maken om als projecttrekker van deze fase op te treden. Mede gezien de grote werkdruk door de decentralisaties in het sociaal domein hebben gemeenten het trekkerschap niet op zich kunnen nemen. Holland Rijnland heeft vervolgens op een later moment capaciteit vrijgemaakt voor deze taak. Vervolgens is een uitvraag gedaan bij gemeenten voor leden van de projectgroep. Het streven hierbij was verdeling over diverse disciplines uit het doelgroepenvervoer en verschillende gemeenten/ sub-regio s binnen Holland Rijnland. Dat is grotendeels gerealiseerd. Voor de zomer heeft een eerste vergadering van de projectgroep plaatsgevonden. Daarin is onder meer een offerte-uitvraag voor de volgende fase besproken en zijn drie bureaus geselecteerd om een offerte voor de begeleiding van dit project uit te brengen. Op 21 augustus hebben alle drie de bureaus hun offerte ingediend en op 26 augustus hebben de bureaus zich gepresenteerd en vragen beantwoord. De projectgroep heeft diezelfde ochtend unaniem gekozen voor het bureau Panteia. Dit bureau heeft zowel erg veel ervaring met alle aspecten van het doelgroepenvervoer inclusief de actuele problematiek, als heel veel contacten bij overheden, zorginstellingen, vervoerders etc.. De projectgroep heeft er alle vertrouwen in dat dit bureau tijdig een gedegen advies uit zal brengen. Een aandachtspunt is hier de zeer strakke tijdsplanning. Veel contracten lopen eind 2016 af. Voor die tijd zullen besluiten moeten worden genomen over de wijze waarop het vervoer na die datum georganiseerd gaat worden. Dat kan op lokaal, sub-regionaal of regionaal niveau zijn. Verder zijn er diverse vormen van bundeling van vervoer mogelijk. Planning In het plan van aanpak is globaal aangegeven wanneer de regio de resultaten van de 2 e fase van het onderzoek verwacht. Bureau Panteia heeft op basis hiervan in haar offerte een meer gedetailleerde planning aangegeven. De haalbaarheid hiervan hangt mede af van de levering van up-to-date data door de verschillende partijen. Panteia geeft aan dat de door ons aangegeven globale planning haalbaar zou moeten zijn. Dit houdt het volgende in. In het portefeuillehoudersoverleg van november 2015 zal een tussenbericht worden gegeven van de bevindingen die opgedaan zijn in de sessie met stakeholders. Deze bijeenkomst richt Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden Postbus 558, 2300 AN Leiden Telefoon (071) BNG

15 zich op de uitwerking van de scenario s 1a en 1b. Medio november wordt aandacht besteed een de scenario s 2 en 3. Deze worden verder uitgewerkt in samenwerking met de projectgroep en wederom in een bijeenkomst met de stakeholders. De concept eindrapportage met concrete maatregelen inclusief stappenplan en planning voor implementatie van de maatregelen zal eind november / begin december uitgewerkt zijn. Deze concept eindrapportage zal, als alles volgens planning verloopt, in het portefeuillehoudersoverkeg van februari ter bespreking worden aangeboden. Hierbij zal scenario 4, de mogelijke vorming van een regiecentrale, nog niet in detail uitgewerkt zijn. Zo mogelijk worden al wel de eerste aanbevelingen gedaan. Extra aandachtspunt De provincie Zuid-Holland heeft in het concessiegebied Hoeksche Waard/Goeree Overflakkee het initiatief genomen om in samenwerking met gemeenten mogelijkheden te onderzoeken kleinschalig (doelgroepen)vervoer incl. de onderste laag van het OV gezamenlijk aan te besteden. Voor een deel van het concessiegebied is de uitwerking hiervan daadwerkelijk in gang gezet. De provincie is voornemens ook in de overige concessiegebieden in Zuid Holland, waar onder Zuid-Holland Noord, soortgelijke mogelijkheden te verkennen. 2

16 2015 Managementrapportage REGIOTAXI Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Juli 2015, 1 e conceptversie Op basis van gegevens De Vier Gewesten 1

17 1. Inleiding Gebruik van de Regiotaxi Ritten Personen Gratis begeleiding Rolstoelen SoHo-honden Zones Nachtzones Vervoerspassen Stiptheid rituitvoering Loosritten Warme terugbelservice Klachtenoverzicht Klachtenafhandeling Telefonische bereikbaarheid reserveercentrale Gebruik ophaalpunten Ophaalpunt Breestraat Ophaalpunt Station Leiden Centraal Ophaalpunt nabij de Winkelhof te Leiderdorp Ophaalpunt Bevrijdingsplein te Leiden Halte Aarhof te Alphen aan den Rijn Afgifte en inwisseling tegoedbonnen Top vertrek- en bestemmingsadressen Trivia Conclusie Addendum I Addendum II.I Rittenoverzicht Regiotaxi Addendum II.II Overzicht betaalde zones t.o.v. aantal ritten Pagina 2

18 Management informatie 1. Inleiding Wegwerkzaamheden, het toeristenseizoen, de onduidelijkheden rond de BoordComputer Taxi en helaas een faillissement van één van de vaste onderaannemers van de Regiotaxi. Het is maar een kleine greep uit alle zaken die het eerste halfjaar van 2015 markeerden. Eén van de belangrijkste zaken voor de klant uit de Bollenstreek ging echter al direct op 1 Zonekaart van de Regiotaxi januari in. Gekeken naar de toenemende kosten van het CVV-vervoer hebben de ISDgemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen) besloten de eigen bijdrage op te hogen boven de gebruikelijke indexatie. Het leidde inderdaad tot een soms forse afname van het vervoer. Deze daling is echter ook een effect van een striktere indicatie door gemeenten en het optreden tegen oneigenlijk gebruik van de Regiotaxi. Echter, gelet op de landelijke afname van het vervoer valt de daling in deze regio al met al nog mee. Ook de werkgroep die zich bezig houdt met de bundeling van doelgroepenvervoer is van start gegaan en er wordt uitgekeken naar de eerste resultaten. Ook in 2015 geldt weer dat zowel de opdrachtgever als de vervoerder hun uiterste best zullen doen om de Regiotaxi een goed functionerend systeem voor alle klanten te laten blijven zijn. Pagina 3

19 2. Gebruik van de Regiotaxi 2.1 Ritten Eind 2014 werd al geconcludeerd dat het gebruik van de Regiotaxi aan het afnemen was, een daling van 5,25% ten opzichte van Deze daling zet zich aan het begin van dit jaar voort ritten werden er verreden in de eerste 6 maanden van het jaar, een afname van 4,52% ten opzichte van deze kwartalen een jaar eerder. De eerste afname leek duidelijk veroorzaakt door het strengere toezicht van gemeenten op het AWBZ-gebruik van de Regiotaxi. Het Wmo vervoer is hier niet voor bedoeld en gemeenten zijn hier strikter op gaan handhaven. Deze verdere daling lijkt, gelet op de cijfers, een direct gevolg van het besluit van de ISDgemeenten om de eigen bijdrage meer te verhogen dan met het gebruikelijke percentage, gebaseerd op de NEA-indexatie. Opvallend in dit eerste halfjaar is, tegen de trend in, de stijging bij Alphen a/d Rijn en Voorschoten. Voor de overige gemeenten zijn de plussen en de minnen vooral natuurlijke curves van stijging en daling. Doelgroep Pashouders e kwartaal e kwartaal 2014 Stijging/Daling tov OV-Algemeen ,99% ,97% RS soc. begel ,10% ,48% Wmo-gebruikers Alphen a/d Rijn ,10% ,63% Hillegom ,47% ,69% Kaag & Braassem ,53% ,13% Katwijk ,81% ,63% Leiden ,49% ,19% Leiderdorp ,22% ,90% Lisse ,99% ,31% Nieuwkoop ,57% ,12% Noordwijk ,13% ,00% Noordwijkerhout ,15% ,29% Oegstgeest ,99% ,25% Rijnwoude ,67% ,59% Teylingen ,12% ,59% Voorschoten ,20% ,21% Zoeterwoude ,45% ,03% Totaal ,00% ,16% Aantal uitgevoerde ritten 1e kwartaal 2015 in verhouding tot Eindstand op Rijnwoude wordt vooralsnog apart in de administratie meegenomen, voor zover het pashouders van voor de fusie betreft. Pagina 4

20 Doelgroep Pashouders e kwartaal e kwartaal 2014 Stijging/Daling tov OV-Algemeen ,97% ,95% RS Soc. Begel ,08% ,89% Wmo-gebruikers Alphen a/d Rijn ,66% ,34% Hillegom ,27% ,63% Kaag & Braassem ,84% ,50% Katwijk ,11% ,79% Leiden ,73% ,87% Leiderdorp ,43% ,62% Lisse ,97% ,95% Nieuwkoop ,19% ,98% Noordwijk ,79% ,52% Noordwijkerhout ,33% ,14% Oegstgeest ,10% ,29% Rijnwoude ,75% ,35% Teylingen ,14% ,96% Voorschoten ,30% ,23% Zoeterwoude ,34% ,59% Totaal ,00% ,89% Aantal uitgevoerde ritten 2e kwartaal 2015 in verhouding tot 2014 Het kopje RS Soc. Begel. is kort voor Rijnstreek Sociale Begeleiding en verdient nadere toelichting: Alle Wmo-gerechtigden uit Alphen aan den Rijn mogen voor een gelimiteerd aantal ritten per jaar een sociaal begeleider meenemen. De sociale begeleiders die als gezelschap meereizen - dus niet als medisch begeleider - reizen als OV reiziger, maar betalen het Wmo tarief. Deze situatie is alleen van toepassing op deze gemeente. Vervoersbewegingen Binnen plaats 3 Buiten plaats Binnen gemeente Buiten gemeente CVV WMO Aantallen vervoersbewegingen binnen en buiten de eigen woonplaats/gemeente 3 Met plaats wordt een ongedeelde gemeente of kern aangeduid Met gemeente het totaal van kernen die één gemeente vormen Pagina 5

Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 15 juli 2015

Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 15 juli 2015 CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 15 juli 2015 Gemeente Naam Gemeente Naam Aanwezig: Leiden mw. R. van Gelderen (voorzitter) Teylingen dhr. A. van Kempen Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Gebruik van de Regiotaxi

Gebruik van de Regiotaxi Gebruik van de Regiotaxi In het derde kwartaal van 2015 maakten 83.147 passagiers gebruik van de Regiotaxi, op een totaal aantal van 77.717 ritten. 4.839 keer reisde hierbij een gratis begeleider mee,

Nadere informatie

Gebruik van de Regiotaxi

Gebruik van de Regiotaxi Gebruik van de Regiotaxi Het derde kwartaal van 2014 zag 87.453 passagiers gebruik maken van de Regiotaxi, op een totaal van 81.728 ritten. Hierbij reisde er 5.157 keer een gratis begeleider mee, zaten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF REGIOTAXI HOLLAND RIJNLAND

NIEUWSBRIEF REGIOTAXI HOLLAND RIJNLAND NIEUWSBRIEF REGIOTAXI HOLLAND RIJNLAND 1 e kwartaal 2016 In deze nieuwsbrief Gebruik van de Regiotaxi Stiptheid rituitvoering Gebruik ophaalpunten Loosritten Klachten Telefonische bereikbaarheid Gratis-ritkaarten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF REGIOTAXI HOLLAND RIJNLAND

NIEUWSBRIEF REGIOTAXI HOLLAND RIJNLAND NIEUWSBRIEF REGIOTAXI HOLLAND RIJNLAND 3 e kwartaal 2016 In deze nieuwsbrief De Vier Gewesten verzorgt komende twee jaar wederom Regiotaxi Holland Rijnland Einddatum tegoedbonnen! Gebruik van de Regiotaxi

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 28 november 2014 Gemeente Naam Gemeente Naam Aanwezig: Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Noordwijkerhout A. Gotink Alphen aan

Nadere informatie

1. Onderwerp Uitgangspunten voor een nieuwe Sociale Kaart, een gezamenlijke database (socard IV) en een lokaal portal.

1. Onderwerp Uitgangspunten voor een nieuwe Sociale Kaart, een gezamenlijke database (socard IV) en een lokaal portal. In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Managementrapportage REGIOTAXI

Managementrapportage REGIOTAXI 2015 Managementrapportage REGIOTAXI Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Maart 2016, vastgestelde versie Op basis van gegevens De Vier Gewesten 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gebruik van de Regiotaxi...

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 13 juli 2016

BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 13 juli 2016 BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 13 juli 2016 Aanwezig: Naam Gemeente Naam Gemeente Naam Organisatie F.Q.A. van Trigt Hillegom J.W.M. Pietersen Nieuwkoop H. Gorter (verslag) Holland Rijnland F.M. Schoonderwoerd

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Maatschappij 16 december 2015 Gemeente Naam Gemeente Naam Aanwezig: Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Teylingen A.L. van Kempen Alphen aan

Nadere informatie

1. Onderwerp Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionaal educatieprogramma 2015 en aanpak Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Regionaal educatieprogramma 2015 en aanpak Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale telefonische bereikbaarheid Centra Jeugd en Gezin 2. Rol van het

1. Onderwerp Regionale telefonische bereikbaarheid Centra Jeugd en Gezin 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

1. Onderwerp Bezwaar- en klachtenafhandeling bij jeugdhulp

1. Onderwerp Bezwaar- en klachtenafhandeling bij jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 15 februari 2017

CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 15 februari 2017 CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 15 februari 2017 Aanwezig: Naam Gemeente Naam Gemeente Naam Gemeente H. de Jager Alphen aan den Rijn A.D. de Roon Lisse I. van Breda Holland Rijnland F.Q.A.

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Maatschappij 14 oktober 2015 Gemeente Naam Gemeente Naam Aanwezig: Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Oegstgeest J.J.G.M. Roeffen Alphen aan

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 20 mei 2015 Gemeente Naam Gemeente Naam Aanwezig: Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Oegstgeest J.J.G.M. Roeffen Alphen aan

Nadere informatie

1. Onderwerp Nadere contractering Jeugdhulp 2015

1. Onderwerp Nadere contractering Jeugdhulp 2015 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Geacht college, geachte raad,

Geacht college, geachte raad, In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Leiden: 26 november 2013 Contact:

Nadere informatie

Managementrapportage REGIOTAXI

Managementrapportage REGIOTAXI 2014 Managementrapportage REGIOTAXI Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Februari 2015, vastgestelde versie Op basis van gegevens De Vier Gewesten 0 INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Inleiding... 2 2. Gebruik

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 12 september 2014 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Holland Rijnland Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Nieuwkoop

Nadere informatie

1. Onderwerp Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf Datum: Informerend

1. Onderwerp Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf Datum: Informerend In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale afspraken Anonieme hulp op afstand/ telefonische hulpdienst 2. Rol van het

1. Onderwerp Regionale afspraken Anonieme hulp op afstand/ telefonische hulpdienst 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ D.D. 16 MAART 2016

CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ D.D. 16 MAART 2016 CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ D.D. 16 MAART 2016 Aanwezig: Naam Gemeente Naam Gemeente Naam Organisatie H. de Jager Alphen aan den Rijn J.W.M. Pietersen Nieuwkoop I. de Bruyne Holland Rijnland

Nadere informatie

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

MANAGEMENT-INFORMATIE REGIOTAXI CONCEPT 1 E EN 2 E KWARTAAL 2011. Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (op basis van gegevens van De Vier Gewesten)

MANAGEMENT-INFORMATIE REGIOTAXI CONCEPT 1 E EN 2 E KWARTAAL 2011. Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (op basis van gegevens van De Vier Gewesten) MANAGEMENT-INFORMATIE REGIOTAXI CONCEPT 1 E EN 2 E KWARTAAL Augustus, 2 e concept-versie Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (op basis van gegevens van De Vier Gewesten) INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Inleiding...

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017 Oplegvel 1. Onderwerp Doelgroepenvervoer (en relatie met Openbaar Vervoer) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Formuleren regionale afgestemde

Nadere informatie

1. Onderwerp Voorlopige uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland

1. Onderwerp Voorlopige uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

MANAGEMENT-INFORMATIE REGIOTAXI CONCEPT 1 E EN 2 E KWARTAAL 2011. Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (op basis van gegevens van De Vier Gewesten)

MANAGEMENT-INFORMATIE REGIOTAXI CONCEPT 1 E EN 2 E KWARTAAL 2011. Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (op basis van gegevens van De Vier Gewesten) MANAGEMENT-INFORMATIE REGIOTAXI CONCEPT 1 E EN 2 E KWARTAAL Juli, 1 e concept-versie Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (op basis van gegevens van De Vier Gewesten) INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Inleiding...

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 24 april mei 2014

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 24 april mei 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

1. Onderwerp Ontwikkeling virtueel CJG voor professionals Zuid-Holland Noord 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Ontwikkeling virtueel CJG voor professionals Zuid-Holland Noord 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Datum: Informerend. 9. Financiële gevolgen Binnen begroting Holland Rijnland Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te weten:

Datum: Informerend. 9. Financiële gevolgen Binnen begroting Holland Rijnland Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te weten: In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

02 Vaststelling verslag vergadering PHO Sociale Agenda 12 september 2014

02 Vaststelling verslag vergadering PHO Sociale Agenda 12 september 2014 Vergadering: Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda Datum: 1 oktober 2014 09.30 12.30 uur Locatie: Gemeentehuis Leiderdorp Onderwerp: Agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Vaststelling verslag

Nadere informatie

BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 22 juni 2016

BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 22 juni 2016 BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 22 juni 2016 Aanwezig: Naam Gemeente Naam Gemeente Naam Organisatie H. de Jager Alphen aan den Rijn J.W.M. Pietersen Nieuwkoop H. Gorter (verslag) Holland Rijnland

Nadere informatie

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Het is de opdracht van de werkgroep vervoer om hier meer kadering aan te geven en om het vervoer goed te regelen, waar dit nog niet het geval is.

Het is de opdracht van de werkgroep vervoer om hier meer kadering aan te geven en om het vervoer goed te regelen, waar dit nog niet het geval is. Notitie Jeugdhulpvervoer Van : Werkgroep Vervoer Jeugdhulp T.b.v. : Pho Maatschappij Doel : Informatief Inleiding Vervoer naar en van de jeugdhulplocatie is een voorwaarde voor de toegankelijkheid van

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Beleidsplan leerplicht 2013-2014. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Efficiencytaak

Oplegvel. 1. Onderwerp Beleidsplan leerplicht 2013-2014. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Efficiencytaak Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

M.k.g. afwezig: De heer I.G. Mostert (vanaf punt 3) en mevrouw T. Veninga (gemeente Nieuwkoop).

M.k.g. afwezig: De heer I.G. Mostert (vanaf punt 3) en mevrouw T. Veninga (gemeente Nieuwkoop). Concept - BESLUITENLIJST Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 15 februari 2012 Aanwezig (leden PHO EZ): gemeente Alphen aan den Rijn: de heer T. Hoekstra gemeente Noordwijkerhout:

Nadere informatie

Wij hopen het advies met u te bespreken op onze vergadering van 2 juni 2017 om 10:00 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp.

Wij hopen het advies met u te bespreken op onze vergadering van 2 juni 2017 om 10:00 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp. Voorzittersoverleg Adviesraden Sociaal Domein Leidse Regio en Katwijk Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude Holland Rijnland Postbus 558 2300 AN Leiden Tav

Nadere informatie

Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland

Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland Ra ad sv oorstel Raadsvoorstel Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168795 datum

Nadere informatie

MANAGEMENT-INFORMATIE

MANAGEMENT-INFORMATIE MANAGEMENT-INFORMATIE EERSTE HALF JAAR Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland September, vastgestelde versie (op basis van gegevens De Vier Gewesten) INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Inleiding... 3 2. Gebruik

Nadere informatie

X Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur Platformtaak volgens gemeente. Datum: Informerend

X Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur Platformtaak volgens gemeente. Datum: Informerend In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

1. Onderwerp Uitwerking inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Uitwerking inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar Besluitvormend

Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00527 Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In december 2014

Nadere informatie

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

(concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015

(concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015 (concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015 Aanwezig: gemeente Alphen aan den Rijn: de heer G.P. van As gemeente Noordwijkerhout:

Nadere informatie

6. CROW, conversatietool Wmo Achter bijgaande link vinden jullie een aardige conversatietool Wmo in spelvorm. Ter kennisgeving.

6. CROW, conversatietool Wmo Achter bijgaande link vinden jullie een aardige conversatietool Wmo in spelvorm. Ter kennisgeving. AGENDA AMBTELIJK OVERLEG CVV De Regiotaxi Holland Rijnland rijdt in: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest,

Nadere informatie

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

1. Inleiding Gebruik van de Regiotaxi... 4 Ritten... 4 Personen... 6 Meereizenden, gratis begeleiders, kinderen... 8 Gratis begeleiding...

1. Inleiding Gebruik van de Regiotaxi... 4 Ritten... 4 Personen... 6 Meereizenden, gratis begeleiders, kinderen... 8 Gratis begeleiding... INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Inleiding... 3 2. Gebruik van de Regiotaxi... 4 Ritten... 4 Personen... 6 Meereizenden, gratis begeleiders, kinderen... 8 Gratis begeleiding... 9 SoHo-honden... 9 Zones... 9

Nadere informatie

1. Onderwerp Leerlingbouwplaatsen/Social Return on Investment in Holland Rijnland 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Leerlingbouwplaatsen/Social Return on Investment in Holland Rijnland 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Bijlage 2. Inloopfunctie GGZ

Bijlage 2. Inloopfunctie GGZ Bijlage 2 Inloopfunctie GGZ Notitie Inloopfunctie GGZ 2 Inleiding In onze regio zijn diverse s GGZ. Deze worden tot 2015 vanuit de AWBZ gefinancierd. De is bedoeld als laagdrempelige inloop voor mensen

Nadere informatie

1. Onderwerp Veiligheid en kind, gesloten jeugdhulp. Datum: Informerend

1. Onderwerp Veiligheid en kind, gesloten jeugdhulp. Datum: Informerend In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het

Oplegvel. 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het Oplegvel 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang 1) Vanaf 1 januari

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E D E R E G I O T A X I

I N H O U D S O P G A V E D E R E G I O T A X I I N H O U D S O P G A V E D E R E G I O T A X I Wat is de Regiotaxi Holland Rijnland? 2 De Regiotaxi en de Wmo 2 - Medische indicaties 3 - Kan ik niet met mijn eigen auto reizen 3 Uw eigen vervoerspas

Nadere informatie

Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur X Platformtaak volgens gemeente

Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur X Platformtaak volgens gemeente Oplegvel 1. Onderwerp Beheer gemeenschappelijk database voor het sociaal domein (SoCard) 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Concept Beleidskader Maatschappelijke Zorg (na inspraak) 2. Rol van het

Oplegvel. 1. Onderwerp Concept Beleidskader Maatschappelijke Zorg (na inspraak) 2. Rol van het Oplegvel 1. Onderwerp Concept Beleidskader Maatschappelijke Zorg (na inspraak) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Advies aan raad. Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp

Advies aan raad. Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Registratienummer Raad-14-01755 Z-13-12095 Datum raadsvergadering 5 juni 2014 Advies aan raad Agendapunt 6.5 Opgesteld door Trees Warmerdam Bijlagenummer 36/08 Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Advies

Nadere informatie

1. Onderwerp Huisvesting bijzondere doelgroepen in de regionale woonagenda 2017 Holland Rijnland. 2. Rol van het

1. Onderwerp Huisvesting bijzondere doelgroepen in de regionale woonagenda 2017 Holland Rijnland. 2. Rol van het Oplegvel 1. Onderwerp Huisvesting bijzondere doelgroepen in de regionale woonagenda 2017 Holland Rijnland. 2. Rol van het Efficiencytaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang De regionale

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Beleidskader maatschappelijk zorg 2017-2025 doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 164032 datum voorstel: 31 oktober 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2. Rol van het

Oplegvel. 1. Onderwerp Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2. Rol van het Oplegvel 1. Onderwerp Jaarverslag 2015-2016 Regionaal Bureau Leerplicht 2. Rol van het Efficiencytaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Door de uitvoering van de leerplichtwet en

Nadere informatie

Voorstel aansturing en financiering van AMHK Werkgroep Veiligheid en Kind Versie 15 sept. 2014

Voorstel aansturing en financiering van AMHK Werkgroep Veiligheid en Kind Versie 15 sept. 2014 Voorstel aansturing en financiering van AMHK Werkgroep Veiligheid en Kind Versie 15 sept. 2014 Opdrachtgever De stuurgroep Sociaal Domein in MH en het portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda ZHN. 1. Inleiding

Nadere informatie

1 Conceptbesluitenlijst Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken d.d. 21 september 2011

1 Conceptbesluitenlijst Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken d.d. 21 september 2011 CONCEPTBESLUITENLIJST (versie 3.0) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 21 september 2011 Aanwezig: gemeente Alphen aan den Rijn: de heer T. Hoekstra gemeente Rijnwoude: de heer

Nadere informatie

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Het aantal energie afsluitingen neemt de laatste jaren toe. Dreigende energie afsluitingen zijn een signaal van problematische schulden en multiproblematiek.

Nadere informatie

Projectleider : M.C.M. Schuurman (gemeente Waddinxveen)

Projectleider : M.C.M. Schuurman (gemeente Waddinxveen) PROJECTPLAN Aanpak verwarde personen Projectleider : M.C.M. Schuurman (gemeente Waddinxveen) Bestuurlijk opdrachtgever : drs. H.P.L. Cremers (gemeente Waddinxveen) namens districtscollege Alphen aan den

Nadere informatie

CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 7 juni 2017

CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 7 juni 2017 CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 7 juni 2017 Aanwezig: Naam Gemeente Naam Gemeente Naam Gemeente J.A. de Jager Alphen aan den Rijn J.W.M. Pietersen Nieuwkoop T. Schavemaker Holland Rijnland

Nadere informatie

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst (DVO) ISD (Formaliseren van de administratieve afhandeling van de pgb s jeugd) - Besluitvormend

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst (DVO) ISD (Formaliseren van de administratieve afhandeling van de pgb s jeugd) - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00508 Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst (DVO) ISD (Formaliseren van de administratieve afhandeling van de pgb s jeugd) - Besluitvormend

Nadere informatie

1. Onderwerp Jeugdbeschermingstafel Holland Rijnland

1. Onderwerp Jeugdbeschermingstafel Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Holland Rijnland Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Onze opdracht Strategische keuze niveau van samenwerking bij de nieuwe taken in de Wmo Begeleiding (groep en individueel) Persoonlijke

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 12 november 2014 Gemeente Naam Gemeente Naam Aanwezig: Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Noordwijk M.J. Fles Alphen aan den

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink ONDERWERP Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

1. Inleiding Gebruik van de Regiotaxi... 4 Ritten... 4 Personen... 7 Meereizenden, gratis begeleiders, kinderen... 9 Gratis begeleiding...

1. Inleiding Gebruik van de Regiotaxi... 4 Ritten... 4 Personen... 7 Meereizenden, gratis begeleiders, kinderen... 9 Gratis begeleiding... INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Inleiding... 3 2. Gebruik van de Regiotaxi... 4 Ritten... 4 Personen... 7 Meereizenden, gratis begeleiders, kinderen... 9 Gratis begeleiding... 10 SoHo-honden... 10 Zones...

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Financiële afwikkeling Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur X Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang. Datum: Informerend

Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur X Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang. Datum: Informerend Oplegvel 1. Onderwerp Bezwaarschrift Rivierduinen subsidieverlening inloop GGZ 1 e helft 2016 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks

Nadere informatie

1. Onderwerp Bestuursovereenkomsten Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net Zuid Holland Noord 2. Rol van het

1. Onderwerp Bestuursovereenkomsten Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net Zuid Holland Noord 2. Rol van het Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Voorstel tot vereenvoudiging doorberekeningssystematiek BOPZ- en Huisverbod-Online

Voorstel tot vereenvoudiging doorberekeningssystematiek BOPZ- en Huisverbod-Online A.11 Bijlage 1 Voorstel tot vereenvoudiging doorberekeningssystematiek BOPZ- en Huisverbod-Online 28 april 2011 Inleiding In 2005 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden na afstemming

Nadere informatie

- Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming - terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen

- Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming - terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen Vergadering: Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Datum: 14 oktober 2015 09.00 11.30 uur Locatie: Gemeente Alphen aan den Rijn Onderwerp: Agenda voorzitter mw. R. van Gelderen 09.00-09.05 01 Opening

Nadere informatie

Datum: Adviserend. Datum: Informerend. 13 juli 2016

Datum: Adviserend. Datum: Informerend. 13 juli 2016 Oplegvel 1. Onderwerp Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies in het kader van de Collectieve preventie (CPGGZ) en inloopfunctie GGZ Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Basistaak Efficiencytaak

Nadere informatie

aan deze doelgroep zorg geleverd worden vanuit

aan deze doelgroep zorg geleverd worden vanuit Oplegvel 1. Onderwerp Zorginkoop LVB doelgroep 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Al snel na de invoering van de Wmo 2015 werd ons duidelijk

Nadere informatie

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking.

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking. Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst 23-06-2016 Plaats: Raadzaal Tijd: 19:30-23:00 Voorzitter: dhr. E.R. Jaensch Griffier: dhr. F. Kromhout 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. tijd:

Nadere informatie

Holland Rijnland. Commissie BFT Teylingen, 10 mei 2017

Holland Rijnland. Commissie BFT Teylingen, 10 mei 2017 Holland Rijnland Holland Rijnland draagt binnen de regio zorg voor een optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking op ruimtelijk, economisch en sociaal gebied. Commissie BFT Teylingen, 10 mei 2017

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda 20 juni 2012 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Holland Rijnland E. van Oortmerssen-Schutte, voorzitter Lisse A.D. de Roon Leiderdorp

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 1 april 2015 Gemeente Naam Gemeente Naam Aanwezig: Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Oegstgeest J.J.G.M. Roeffen Leiderdorp

Nadere informatie

Stand van zaken uitbreiding Wmo

Stand van zaken uitbreiding Wmo 1. Inleiding De Wmo 2015 is vastgesteld, de budgetten voor de nieuwe taken zijn bekend en we krijgen steeds actuelere gegevens over inwoners die gebruik maken van de taken die naar de gemeente over komen.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies

Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten uit de regio Zuid-Holland Noord, te weten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. Datum: Besluitvormend DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. Datum: Besluitvormend DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad Oplegvel 1. Onderwerp Jaarverslag 2016-2017 Regionaal Bureau Leerplicht 2. Rol van het Efficiencytaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Door de uitvoering van de leerplichtwet en

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie