PHO Maatschappij, Commissiekamer III

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PHO Maatschappij, Commissiekamer III"

Transcriptie

1 Onderwerp: Agenda Vergadering: Regiomiddag; Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Datum: 23 september 2015 Locatie: Gemeentehuis Alphen a/d Rijn PHO Maatschappij, Commissiekamer III voorzitter mw. R. van Gelderen uur 01 Opening en vaststelling agenda uur 02 Vaststelling verslag vergadering PHO Sociale Agenda 15 juli uur 03 - Mededelingen - Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming - terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen Ingekomen stukken: a) Stand van zaken onderzoek samenwerkingsmogelijkheden/regeling en werkwijze vervoer b) Halfjaarsrapportage Regiotaxi c) Ingekomen brief van de gemeente Hillegom monitoring cliënttevredenheid jeugdhulp d) Groslijst PHO Maatschappij versie 11 augustus 2015 e) Gewijzigde uitvraag JGT s In het nabije verleden is met de stukken voor de contractering jeugdhulp 2016 ook de nieuwe uitvraag voor de JGT s vastgesteld. Nu blijkt dat de coöperatie niet voor 1 januari opgericht is en dus nog niet gecontracteerd kan worden hebben wij de uitvraag daarop aangepast. Ook het contract zal daarop worden aangepast. Zie 2 bijlagen. f) Brief PZH WMO ondersteuning tot 1 juli 2017 g) Hart voor de jeugd: voortgang transformatie eerste half jaar uur 04 Rapportage Jeugd- en Gezinsteams Holland Rijnland januari t/m april 2015 De Jeugd- en Gezinsteams zijn in alle gemeenten in januari 2015 gestart. De bijgevoegde rapportage van de coöperatie i.o. bestrijkt de maanden januari t/m april 2015 en geeft een beeld van de stand van zaken tot op dat moment. Sinds het opstellen van deze rapportage is er veel gebeurd. In het voorwoord bij de rapportage wordt kort beschreven welke acties door de gemeenten en/of de coöperatie i.o. zijn ingezet (of de komende tijd worden ondernomen) om een aantal van de genoemde knelpunten op te lossen. Namens de stuurgroep van de coöperatie i.o. zijn voorzitter Gerrit Jan Hoogeland en Kwartiermaker Gini ten Brinke aanwezig voor om de rapportage toe te lichten en vragen te beantwoorden. Voorstel: Kennisnemen van de rapportage en de vervolgstappen 1

2 uur 05 Kwartaalrapportage Q2 inkoop jeugdhulp 2015 Met kwartaalrapportages geeft de regio inzicht in het verloop van de uitvoering van de Jeugdwet in de regio van Holland Rijnland. Deze rapportages bevatten gegevens over het aantal cliënten dat in zorg is en de kosten die hiervoor zijn gemaakt. Paul Grob geeft een mondelinge toelichting op de hoofdpunten uit de rapportage. Op het portefeuillehoudersoverleg van 27 oktober zal de rapportage ter bespreking worden geagendeerd. Voorstel: Kennisnemen van de hoofdpunten van de Kwartaalrapportage Q uur 06 Informatiemanagement Jeugdhulp In 2013 en 2014 is op verschillende aandachtsgebieden waaronder Informatiemanagement, veel gedaan om de JGT s een optimale start te geven met de bijbehorende ICT middelen. Echter, dit betrof een start waarbij er zowel procesmatig, functioneel als technisch nog veel onduidelijkheden waren. Daarom wordt voorgesteld een nieuwe Werkgroep Informatiemanagement Jeugdhulp in het leven te roepen waarin de gemeenten, samen met de aan de JGT s verbonden jeugdhulpaanbieders, werken aan een gefaseerde uitvoering van een ICT-agenda. De gezamenlijke aanpak heeft tot doel om betrouwbare werkprocessen binnen de JGT s met betrekking tot het berichtenverkeer en een hiervoor centraal georganiseerde ICT te realiseren. Zie bijgevoegde stukken voor de nadere opdrachtomschrijving van de werkgroep en de onderbouwing van het benodigde trekkerschap. Voorstel: 1. In te stemmen met de opdracht aan een nieuwe Werkgroep Informatiemanagement Jeugdhulp 2. De kosten voor het trekkerschap van deze werkgroep, geraamd ,- te dekken uit de post Regionale Uitvoering Onvoorzien van de begroting Jeugdhulp uur 07 Dienstverleningsovereenkomst Gemeenten - Holland Rijnland De gemeenten in Holland Rijnland (met uitzondering van Voorschoten) hebben een dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp afgesloten om de inkoop van de jeugdhulp regionaal mogelijk te maken. De portefeuillehouders Sociale Agenda hebben afgesproken om de Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp Gemeenten Holland Rijnland, die eind 2014 is ondertekend, aan te passen op een aantal financieel-juridische en technische punten. Zie bijgevoegde toelichting in het oplegvel en de aangepaste overeenkomst. Voorstel: De colleges van Burgemeester en Wethouders van de 13 gemeenten van Holland Rijnland en het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren de Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp Gemeenten Holland Rijnland vast te stellen uur 08 Aanbod MBO-onderwijs in de regio Door de gedeeltelijke ontmanteling van ROC Leiden komt het aanbod van MBO-opleidingen in de regio de komende jaren zowel qua inhoud als huisvesting in beweging. De rol van de gemeenten daarbij is niet duidelijk. Het is voor gemeenten van belang dat zowel voor de optimale afstemming onderwijs-arbeidsmarkt als de kansen van kwetsbare jongeren op MBOniveau 1 en 2 er een kwalitatief goed en toegankelijk MBO-onderwijsaanbod in de regio beschikbaar is. Voorstel: 1. Meningsvormend te discussiëren of en welk signaal gemeenten gezamenlijk kunnen afgeven om invloed uit te oefenen op de spreiding en inhoud van het aanbod van MBO-onderwijs in de regio. 2. De aanbevelingen van gemeente Noordwijkerhout te bespreken en hierover te besluiten. 2

3 uur 09 Regionaal plan SW bedrijven De drie SW bedrijven hebben een gezamenlijk plan opgesteld in het kader van innovatie en transformatie van de sector. Het definitieve plan is door de centrumgemeente Leiden ingediend bij de brancheorganisatie Cedris. Cedris verzorgt indiening bij het Ministerie van SZW. Op het pho van 15 juli is de afspraak gemaakt het plan inhoudelijk te bespreken op het pho van 23 september. De SW sector zal een toelichting verzorgen. Voorstel: Inhoudelijke gedachtewisseling over plan SW sector Holland Rijnland uur 10 Invulling korting decentralisatie uitkering Vrouwenopvang (DU VO) De komende jaren wordt de DU VO aan centrumgemeenten door een landelijke herverdeling van deze middelen voor ZHN teruggebracht van 4,2 naar 3,1 miljoen. Centrumgemeente Leiden ziet daarmee een korting tegemoet van ca. 25%. Dit voorstel geeft inzage in de gevolgen van de korting en doet voorstellen die tot doel hebben blijvend stevig in te zetten op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voorstel: 1. De gemeenteraad van Leiden te adviseren om de onderbesteding van de DU VO van 2015 en 2016 te bestemmen voor vrouwenopvang en de aanpak van huiselijk geweld en deze middelen in te zetten om de korting op de DU VO vanaf 2017 op te vangen; 2. Gemeenten in ZHN onderschrijven het belang om in de komende jaren blijvend stevig in te zetten op de aanpak huiselijk geweld op basis van regionaal geformuleerd beleid. Zij spreken de intentie uit om in de toekomst bij te dragen aan de aanpak van huiselijk geweld, als dat voor een effectieve aanpak noodzakelijk is en voor zover de DU VO te kort schiet om in deze kosten te voorzien. De intentie is om daarbij uit te gaan van het solidariteitsprincipe; 3. Medio 2017, of eerder indien ontwikkelingen dit noodzakelijk maken, wordt een uitgewerkt voorstel voor financiering van de aanpak van huiselijk geweld voor besluitvorming aan gemeenten voorgelegd uur 11 Uitgangspunten sociale kaart Een complete en betrouwbare sociale kaart is belangrijk in de informatieverstrekking aan burgers en intermediairs. Met ingang van 2016 stopt de RDOG HM met het beheer van de sociale kaart. Ook loopt de afspraak over de financiering dit jaar ten einde. Daarom worden aan het PHO de uitgangspunten voor een nieuwe sociale kaart voorgelegd. Voorstel: In te stemmen met de uitgangspunten voor een nieuwe sociale kaart, te weten: 1. Regiogemeenten schaffen gezamenlijk een licentie aan en beheren of financieren samen het gebruik van de database SoCard IV; 2. De inrichting van een portal/website en de daarbij behorende functionaliteiten aan afzonderlijke gemeenten (of in een groep) te laten maar deze wel te relateren aan de ontwikkeling van een digitaal preventie-loket dat regio breed vanuit Jeugd wordt opgezet. 3. Na te gaan of het huidige contract met leverancier voor het beheer en onderhoud van de database SoCard IV kan worden verlengd of dat één van de gemeenten, die op dit onderdeel willen samenwerken, deze taak dit op zich kan nemen. 4. Als slechts een deel van de gemeenten hieraan wil deelnemen, kunnen deze gemeenten besluiten om gezamenlijk dit beheer en de financiering te regelen. 5. Inventariseren welke gemeenten gezamenlijk het beheer van SoCard IV willen financieren en organiseren uur 12 Rondvraag en sluiting PAUZE 3

4 15:15 16:15 uur 13 Inhoudelijke Agenda 2016 en speerpunten Maatschappij De Inhoudelijke Agenda 2016 vormt de start van een nieuwe periode van samenwerking. Een nieuwe rol voor Holland Rijnland; van regionale organisatie naar regionaal organiseren, waarbij er een sterkere focus komt op de platformfunctie, lobby en belangenbehartiging en het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en kansen. De Inhoudelijke Agenda 2016 is aan de hand van de drie domeinen Maatschappij, Economie en Leefomgeving uitgewerkt. Deze drie domeinen zijn in de Samenwerkingsagenda (maart 2014) al vastgesteld als de toekomstige aandachtsgebieden van de regio. De Inhoudelijke Agenda 2016 beschrijft deze domeinen en de speerpunten daarbinnen die in 2016 en verder door Holland Rijnland samen met de gemeenten in verschillende coalities en samenwerkingen worden opgepakt. Voorstel: 1. Kennis te nemen van de concept Inhoudelijke Agenda 2016 (nazending) 2. De inzet in het domein Maatschappij te bespreken, met daarbinnen de volgende speerpunten: Speerpunt 1: De regio organiseert de jeugdhulp effectief en efficiënt. Speerpunt 2: De regio biedt optimale ontwikkelkansen voor alle jongeren. Speerpunt 3: De regio gaat voor een inclusieve arbeidsmarkt. 3. Het Dagelijks Bestuur te adviseren om kennis te nemen van de gevoerde inhoudelijke discussie over het domein Maatschappij en te adviseren om de Inhoudelijke Agenda 2016 hierop aan te passen en vervolgens vast te stellen. Bijlage: 13 Inhoudelijke Agenda Holland Rijnland 2016 tbv Regiomiddag PAUZE EN ZAALWISSEL Plenair, Raadzaal 16:30 17:30 uur Gastspreker René ten Bos René ten Bos is filosoof en organisatiedeskundige. Hij is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 17:30 uur Afsluiting en borrel 4

5 CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 15 juli 2015 Gemeente Naam Gemeente Naam Aanwezig: Leiden mw. R. van Gelderen (voorzitter) Teylingen dhr. A. van Kempen Alphen aan den Rijn dhr. Stegeman Voorschoten mw. B. Bremer Kaag & Braassem dhr. F. Schoonderwoerd Zoeterwoude mw. L. Bloemen Leiderdorp dhr. J. Gardeniers Leiden Mw. J. Valk Lisse dhr. A.D. de Roon Leiden Mw. A. Van Zeijl Nieuwkoop mw. Pietersen Holland Rijnland mw. A. Noordhuis Noordwijkerhout dhr. B. Gotink Oegstgeest dhr. J. Roeffen Holland Rijnland dhr. F. de Lorme van Rossem Nr. Agendapunt Advies Besluit 01 Opening en vaststelling agenda 02 Verslag vergadering PHO Sociale Agenda 15 juni 2015 Agenda vaststellen Verslag vaststellen Er is een quorum. In het besloten gedeelte wordt besproken: 1. verslag over gesloten gedeelte van 15 juni voortgang coöperatie in oprichting 3. begroting jeugdhulp 2016 Agendapunt 5 Aanbod MBO-onderwijs in de regio wordt doorgeschoven naar PHO 23-9 omdat dhr. De Wit en mw. Damen er vandaag niet zijn. Vragen ter voorbereiding van bespreking van dit punt op 23/9: mw. Bloemen: ooit is er convenant of iets dergelijks getekend in Teylingen waarbij zorg en techniek als prioritaire sectoren zijn benoemd. Wat is de stand van zaken van dit punt en loopt deze prioritering in het toekomstig mbo-onderwijsaanbod nu (extra) gevaar? Mw. Pietersen: in het verslag wordt bovenaan de datum 15 juni ipv 17 juni genoemd en bij punt 2 een verkeerde datum van 18 juli 2014 ipv 20 mei. Bij punt 5 Contigentregeling moet in regel 21 staan: Met de Rijnstreek en Voorschoten wordt nadien nog gesproken ipv met Alphen en Voorschoten wordt nadien nog gesproken. 03 Mededelingen Aanvraag sectormiddelen SW-sector. Dhr. Stegeman: (wordt) besproken in SW-besturen van de drie SW-bedrijven. In de Maregroep is dit nog niet gebeurd. Wordt gecheckt bij directeur Maregroep. Gemeente Leiden toetst de aanvraag technisch. De aanvraag bestaat uit 7 ton eigen geld, 7 ton subsidie. Wordt ingebracht bij Cedris. Inhoudelijk wordt de aanvraag volgende keer in het PHO besproken, wanneer mw. Damen aanwezig is. 1

6 Aanpak verwarde personen: mw. Pietersen: is er een wethouder zorg uit Holland Rijnland gevonden? Dhr. de Roon: collega Roelfsema uit Hillegom is kandidaat. Mw. Van Gelderen: mw. Breuer is trekker. Mw. Bloemen: burgemeester is toch trekker? Hier heerst onduidelijkheid over. Dhr. Bernsen van de GGD meldt per het volgende: Het bestuurlijk trekkerschap is belegd bij de burgemeesters van Waddinxveen én van Hillegom. Door mij is steeds aangedrongen op samenhang met de opdracht omtrent de integrale crisisdienst. Dit is door de districtscolleges opgepakt door ook twee wethouders sociaal domein in de stuurgroep te vragen. Voor de regio Holland Rijnland was dat kennelijk nog niet geëffectueerd. Bij navraag bleek dit te berusten bij Mw. Carla Breuer, Bgm Hillegom. Ik heb haar de suggestie gedaan deze vraag bij Roos van Gelderen (als vz sociale agenda neer te leggen) tevens heb ik aan beide burgemeesters de suggestie gedaan om het ambtelijk trekkerschap/projectleiding vanuit de gemeenten te versterken. Dit in verband met de versnelling die verwacht wordt mede door de brief aan 2de kamer en pva van VWS. Van wisseling van bestuurlijk trekkerschap is geen sprake geweest. Wel van samenhang tussen bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de besluitvorming over de integrale crisisdienst en 'aanpak verwarde personen' De samenstelling van de stuurgroep is als volgt: De heer H.P.L. Cremers (voorzitter) gemeente Waddinxveen Erwin Schipper (secretaris en ambtelijk projectleider) gemeente Waddinxveen Mevrouw L. Wergner, wethouder gemeente Gouda Mevrouw K. Krukkert politie eenheid Den Haag Mevrouw. M.A. van der Laan parket Den Haag De heer J. Bernsen GHOR-GGD Hollands Midden Mevr. R. van Gelder, wethouder gemeente Leiden Mevrouw C. Breuer gemeente Teylingen De heer E. Barkhof GGZ Rivierduinen De Heer T. Gerner, Paranssia/Palier Mevr. Spies (bgm Alphen a/d Rijn) voorzitter is van het landelijke aanjaagteam verwarde personen. 2

7 04 Regionaal Educatieprogramma 2015 en aanpak 2016 Voorstel: Het College van Burgemeester en Wethouders van Leiden te adviseren in te stemmen met: 1. het doelgroepenbeleid voor educatie zoals genoemd in bijlage 1, pagina 2; 2. de inkoop van non-formele educatie met de middelen voor educatie; 3. de inkoop van een goede mix van professioneel en vrijwillig aanbod voor educatie; 4. het maken van afspraken met potentiele doorverwijzers naar het educatieaanbod; 5. de opdracht aan de werkgroep educatie om te onderzoeken of subsidiering van het educatieaanbod mogelijk is met de middelen voor educatie; 6. de voorgestelde pilots in 2015; 7. het ontwikkelen van één educatienetwerk in Leiden; 8. het aansluiten van het regionaal educatieprogramma bij het landelijk actieplan Tel mee met Taal (bijlage 2) op voorwaarde dat het past in het beleid en de aanpak van de gemeenten. Mw. Valk is aanwezig voor toelichting: verplichte winkelnering ROC mag losgelaten worden. Kans voor herijking: wat is educatie en hoe bereiken we kwetsbare doelgroepen in de wijken. Belangrijk middel om in contact te komen met burgers en om informatieoverdracht te bewerkstelligen. Experimenteren in pilots en van daaruit voortbouwen. Vragen: Mw. Pietersen: voortaan graag doelgroepen benoemen in oplegger p.5 welke andere middelen worden bedoeld. Advies is om alleen nonformele educatie in te kopen. Is dit alleen in pilots of ook daarna? In de Rijnstreek vinden we het belangrijk om een diploma te halen. Tip over doorverwijzing: benut ook kennis scholen over taalachterstand ouders van leerlingen. Inventarisatie aanbod: suggestie is dat dit enkel vanuit Leiden gebeurt, kan dit vanuit de hele regio? Project 3 taalhuis vanuit bibliotheken: worden alle bibliotheken daarin meegenomen? Dhr. De Roon: taalhuis: 5 bollengemeenten zijn hier voorstander van. Vraag: zijn er belemmeringen om vrijkomende gelden aan het taalhuis te besteden? Vraag 2: hoeveel geld is daar dan voor beschikbaar of hoe gaat dat dan in zijn werk. Mw. Bloemen: waarom is gemeente Leiden hierop bevoegd of valt dit onder de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland? Dat Leiden het geld krijgt wil niet zeggen dat Leiden ook bevoegd is. Mw. Valk: non-formele educatie is educatie voor laagopgeleiden dat niet tot een erkend diploma leidt. Formele educatie leidt op tot NT2. Naast educatie hebben we ook inburgering. Dat moeten allochtonen zelf vanuit studiefinanciering financieren. We willen ons nu concentreren op de inhoud van het taalonderwijs, volksontwikkeling zo je wil, en niet primair een diploma. Het advies gaat over , waarmee je een lijn inzet richting 2017 en verder. Het is aan de regio om te bepalen over de inzet voor formeel of informeel (besluit 3). Nu wordt nog vooral via ROC's tot staatsexamen ingezet. Educatiegelden zijn bedoeld voor uitvoering, inzet cursussen. Een deel kan voor overhead, dat zit in de uitprint besloten. Onduidelijkheid is nog of een deel van de bibliotheek in de vorm van het taalhuis gefinancierd kan worden. Landelijk zijn er middelen beschikbaar voor de ontwikkeling van het taalhuis. Die moeten we benutten. In elke sub-regio zijn er verschillende initiatieven. Laten we die inventariseren en benutten wat goed werkt en waar specifieke doelgroepen die we willen bedienen daarmee bereiken. Ambtelijk is nu uitgezet om te inventariseren welke initiatieven tot een subsidievraag leiden. 3

8 06 Invulling korting decentralisatie uitkering Vrouwenopvang (DU VO) Voorstel: 1. Het belang te onderschrijven om in de komende jaren blijvend stevig in te zetten op de aanpak huiselijk geweld op basis van regionaal geformuleerd beleid; 2. Op termijn bij te dragen aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling voor zover de DU VO te kort schiet om in deze kosten te voorzien; 3. De bijdragen regionaal te verdelen op basis van het solidariteitsprincipe naar rato Mw. Van Gelderen stelt voor om qua bevoegdheden en besluitvorming over taaleducatie het net als bij de OGGZ te regelen. De gemeente Leiden heeft, als contactgemeente van de arbeidsmarktregio, de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid voor het regionaal educatieprogramma en budget. Dit moet zij afstemmen met de regiogemeenten. Deze regeling is vergelijkbaar met het Actieplan Jeugdwerkloosheid en hoeft alleen vastgesteld te worden in het college van Leiden. Mw. Pietersen: wat lastig is dat er ook een verbinding wordt gelegd met middelen WMO en participatiewet. Daarmee moeten de colleges wel aan zet blijven qua besluitvorming. Mw. Valk: plan is vanuit inhoud bedacht, niet vanuit besluitvormingsstructuur. Soms uitvoering op lokaal niveau, soms juist regionaal optrekken. Dhr. Schoonderwoerd: graag meer uitleg of we lokaal nu middelen mogen inzetten? Mw. Valk: Leiden doet dit al voor WWB-cliënten. We moeten nog afspreken welk deel van de kostprijs voor overhead beschikbaar is. Dhr. Schoonderwoerd: hoe loopt nu verder het proces? Moeten we zelf projecten gaan opstarten of gebeurt dat voor ons? Mw. Valk: Er is een werkgroep per sub-regio om de pilots op te zetten. Mw. Van Gelderen: Alle subregio s zijn vertegenwoordigd in de werkgroep educatie die de uitwerking van het regionaal educatieprogramma. Daar worden ook lokale projecten bij betrokken. Mw. Pietersen: Kunnen alle bibliotheken meedoen? Mw. Valk: het is niet de bedoeling om de bibliotheken te financieren, maar hangt af van de financiële situatie van de bibliotheken. Bibliotheken die stabiel zijn kunnen participeren. Voor de Rijnstreek geldt: afhankelijk van de toekomst van de bibliotheek wordt de pilot daar wel of niet belegd. Ter tafel is een aangepaste versie neergelegd. Verschil: term 'zachte landing' is verwarrend omdat het ook in3d verband werd gebruikt. is anders verwoord. Mw. Van Zeijl is aanwezig voor toelichting: Financieringsystematiek: hele decentraliseringsuitkering wordt benut, ook onderbenutting wordt vastgehouden. Bij gelijkblijvend beleid zou vanaf 2019 moeten worden bijbetaald door gemeenten. Mw. Van Zeijl: is niet geagendeerd in bestuurlijk overleg huiselijk geweld Midden-Holland, geldt alleen voor Hol land Rijnland. Dit gaat alleen over de financiering. Gouda overweegt om het aantal plaatsen terug te brengen i.v.m. nieuwe huisvesting. Reacties: Mw. Bloemen: Ureninzet Kwadraad niet duidelijk. Beslispunt: gemeenteraden gaan hierover, Pho kan alleen adviseren. Dhr. Schoonderwoerd: cijfers geven aan dat de voorziening nodig is en regionaal opgepakt moet worden. Nu midden in de decentralisatie waarin 4

9 van het aantal inwoners; 4. De gemeenteraad Leiden te adviseren de huidige onderbesteding van de DU VO te bestemmen voor vrouwenopvang en de aanpak van huiselijk geweld en in te zetten om de korting op de DU VO in de eerstvolgende jaren op te vangen. we meer aandacht geven aan preventie. Vind het lastig om nu al voor de lange termijn te beslissen. Hopelijk wordt de vraag lager door een goed preventieve aanpak. Kunnen we voor een korte termijn/ een jaar besluiten? Dhr. Roeffen: eens met voorziening in stand houden en solidariteitsbijdrage. Aantal gevallen huiselijk geweld goed monitoren. Mw. Bremer: raad moet besluiten, niet pho. Graag concrete cijfers per gemeente, 2019 is te lange termijn, graag eerst een besluit voor 1 of 2 jaardoelstellingen Dhr. de Roon namens 5-bollengemeenten: instemming met beslispunt 1 en 2, niet met 3 en 4. Gevolgen transformatie kunnen tot bijstelling van beleid over twee jaar leiden. Dhr. Gardeniers: Principieel: Instemming met beslispunt 1 en 2, niet met 3 en 4 Dhr. Stegeman: kan niet instemmen met iets wat ter tafel wordt aangedragen. Beslispunten zijn omgedraaid. Doorgaan met huidige aanpak voor korte termijn, nu nog niet adviseren aan de gemeenteraden over lange termijn. Mw. Pietersen: urgentie om nu al te besluiten over 2018 en verder niet duidelijk. Graag besluit over korte termijn. Mw. Van Gelderen samenvattend: intentie en gezamenlijk optrekken wordt breed gedeeld. Timing om aan de gemeenteraad te vragen om middelen en termijn van 4 jaar wordt niet gedeeld. Mw. Van Zeijl: we kunnen nu niet voorspellen hoe de vraag en benodigde middelen over vier jaar er uit zien. Het was de bedoeling om met elkaar de intentie uit te spreken dat we bereid zijn mee te blijven betalen aan aanpak huiselijk geweld. Rekenexercitie is een voorbeeld op basis van huidige vraag, kosten en beleid maar is slechts een voorbeeld. Dhr. De Roon: geen moeite met intentie, maar we weten niet of het beleid gelijk blijft. De beslispunten kunnen dan niet gevolgd worden. Mw. Pietersen: wiens intentie wordt nu gevraagd, bestuurlijk of aan de colleges? Bedoeld wordt enkel een bestuurlijke intentie. Dhr Stegeman: blind tekenen voor solidariteit zonder de financiële gevolgen te kennen en zonder alternatief beleid te formuleren kan niet. Het kan 1 euro maar ook 10 euro per inwoner worden. Dan wil je wel alternatieven kunnen onderzoeken. Voorstel mw. Van Gelderen: intentie om te blijven samenwerken en solidariteit vanuit belang van het onderwerp is helder. We leggen ons niet vast op middelen en beleid. Mw. Bremer: beleid wordt nu ook om de mannen uit huis te plaatsen 5

10 (huisverbod) maar dat zie ik niet terug in dit stuk. Heeft invloed op de behoefte aan plekken. mw. Van Zeijl: hoop is dat dit bijdraagt aan minder plekken, maar groot deel zit niet in plekken maar ook in ambulante zorg. Uren Kwadraad: zorg moet aansluiten op moment dat hulpofficier van justitie vaststelt dat er een huisverbod moet komen. Kwadraad is daar dus al bij. Betere inventarisatie van ernst van de situatie. 07 Uitgangspunten voor een nieuwe Sociale Kaart In te stemmen met de uitgangspunten voor een nieuwe sociale kaart, te weten: 1. Regiogemeenten van Holland Rijnland schaffen gezamenlijk een licentie aan en beheren of financieren samen het gebruik van de database SoCard IV; 2. Na te gaan of het huidige contract met leverancier voor het beheer en onderhoud van de database SoCard IV kan worden verlengd of dat één van de gemeenten deze taak dit op zich kan nemen; 3. De inrichting van een portal/website en de daarbij behorende functionaliteiten aan afzonderlijke gemeenten (of in een groep) te laten maar deze wel te relateren aan de ontwikkeling van een digitaal preventie-loket dat regio breed vanuit Jeugd wordt opgezet. Graag in volgend PHO stuk met juiste beslispunten met genoemde intentie, en welke besluitpunten en termijnen aan de raden worden voorgelegd. Aan stuk dienen ook cijfers toegevoegd te worden. Mw. Van Gelderen: na verzending stukken is indicatie van beheerskosten binnengekomen. Bijdrage per inwoner wordt gehalveerd naar 11 cent per inwoner. Totaalprijs ,- plus een beetje abonnementskosten. Reacties: Mw. Pietersen: in Nieuwkoop wordt een andere database gebruikt, wij maar ondersteunen deze database wel. Hoe is de link met het digitaal preventieloket? Wordt er nu iets nieuws ingericht of wordt bestaande kennis benut? Dhr. Stegeman: Alphen gebruikt de website niet. Dhr. Gardeniers: afstemming met RDOG? Gaan we nu dingen dubbel doen? Mw. Bloemen: RDOG stopt er mee, we gaan de voorziening nu op een andere manier voortzetten. Dhr. Gotink: Bollen-5 gebruiken een andere database. Regelhulp.nl werkt afdoende. Voorschoten heeft een andere sociale kaart tot eind 2016, dus nemen nu nog geen besluit. Dhr. Roeffen: akkoord met voorstel. We zouden webportal vanuit jeugd voor de Leidse regio opzetten en dan later uitbreiden. Dhr. Schoonderwoerd: we gebruiken het systeem van de RDOG niet. Maar niet kind met badwater weggooien. Graag agendapunt aanhouden en nader kijken. Mw. Bloemen: graag cijfers in hoeverre dit door professionals wordt gebruikt. Vullen van een database is geen probleem, maar bijhouden vaak wel. Onduidelijk is wie dan aan zet is. Punt 3 kan door servicepunt 071 geleverd worden i.p.v. gemeenten. Mw. Van Gelderen: geen besluitvorming, enkel inventarisatie van vragen: hoeveel behoefte is er aan dit systeem en in hoeverre wordt er gebruik van gemaakt. 23 september opnieuw agenderen in aanwezigheid betrokken ambtenaar. 6

11 08 Rondvraag Dhr. Schoonderwoerd: naast vrouwenopvang loopt De Binnenvest op tegen randen capaciteit. Kaag en Braassem betaalt altijd netjes. We hebben nooit gebruik gemaakt van de voorziening, tot de laatste weken. Nu we wel gebruik willen maken is er geen plaats. Het gaat om de 24-uurs voorziening (nachtopvang). Mw. Van Gelderen: het was zo dat er 40 plekken waren plus een deel in de loting. Vanaf 2015 is de loting afgeschaft mensen extra opvang was de schatting, dit bleek personen te zijn. Past niet qua gebouw en bemensing van personeel. Veiligheid was in geding. Doorstroom en uitstroom stokt. Grootste probleem is de beschikbaarheid van woningen. Nu max. 50 plekken ingevoerd. Mensen die er niet in kunnen krijgen begeleiding toegewezen. Bij instroom strengere selectie. Voorgesteld wordt om dit onderwerp apart te agenderen waarbij aangegeven wordt wat de centrumgemeente aanvullend doet op dit gebied. Actielijst 15 juli Wanneer Wie 1 Subsidieaanvraag transformatie SW-sector inhoudelijk bespreken PHO 23 sep Dhr. P. Duyvensz 2 Duidelijkheid over bestuurlijk en ambtelijk trekkerschap aanpak verwarde personen: Zie in verslag hierboven. PHO 23 sep Holland Rijnland/GGD Joost Bensen 3 Aanbod MBO-onderwijs in de regio: verplaatsen naar 23/9. Toevoegen: stand van zaken prioritaire sectoren zorg en techniek PHO 23 sep Dhr. De Lorme van Rossem 4 Taaleducatie: Is Leiden bevoegdheid in deze? Leiden is centrumgemeente PHO 23 sep Mw. Van Breda Actie: Uitzoeken hoe dit in de gemeenschappelijk regeling is opgenomen ivm besluitvorming, via DB of via individuele colleges. Mogelijk om qua bevoegdheden en besluitvorming net als bij de OGGZ te regelen. We zoeken dit uit en melden dit in de notulen. Antwoord: Ambtelijke werkgroepen per subregio ontwikkelen de pilots. Ze stemmen dit zelf per gemeente af met hun bestuurders 5 Invulling korting decentralisatie uitkering Vrouwenopvang (DU VO): in volgend PHO stuk PHO 23 sep Mw. Van Zeijl met juiste beslispunten met genoemde intentie, en welke besluitpunten en termijnen aan de raden worden voorgelegd. Aan stuk dienen ook cijfers toegevoegd te worden. 6 Uitgangspunten voor een nieuwe Sociale Kaart: geen besluitvorming, enkel PHO 23 sep Dhr. Bruna inventarisatie vragen. hoeveel behoefte is er aan dit systeem en in hoeverre wordt er gebruik van gemaakt. 23 september opnieuw agenderen in aanwezigheid betrokken ambtenaar. 7 Opvang Binnenvest apart agenderen waarbij aangegeven wordt wat de centrumgemeente aanvullend doet op dit gebied. PHO najaar 2015 Mw. Wolters 7

12 17 juni 2015 Wanneer Wie 8 Aangepaste budget beschermd wonen mailen naar het PHO PHO 15 juli Mw. van Breda 1 april Voorstel bestemming middelen door niet volledige bezetting JGT s: Bij de eindafrekening van de contracten wordt verrekend, begin Contractueel is er geen tussentijdse verrekening. Niet geleverde inzet wordt in mindering gebracht op de waarde van het contract. Begin 2016 Dhr. Grob 8

13 Vastgesteld in de vergadering van het PHO Sociale agenda van Holland Rijnland van 15 juli 2015, de secretaris, de voorzitter, 9

14 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude MEMO Aan: portefeuillehoudersoverleggen Datum: 31 augustus 2015 Maatschappij en Leefomgeving d.d. 23 september 2015 Van: Iris de Bruyne- Schild Onderwerp: Stand van zaken 2 e fase onderzoek efficiency doelgroepenvervoer Vorig jaar is de eerste fase van het onderzoek naar efficiencywinst in het doelgroepenvervoer afgerond met een eindrapportage waarin een pakket van mogelijke maatregelen is voorgesteld. De portefeuillehoudersoverleggen Sociale Agenda en Verkeer hebben in juni 2014 positief op deze maatregelen gereageerd en afgesproken deze in de volgende fase verder uit te laten werken. Hierbij is opgemerkt dat de maatregel waarbij onderzoek wordt gedaan naar de realisatie van een regiecentrale, als laatste maatregel wordt onderzocht. De start van de 2 e fase van het onderzoek heeft enige vertraging opgelopen. In eerste instantie zijn gemeenten benaderd met de vraag of zij bereid waren capaciteit vrij te maken om als projecttrekker van deze fase op te treden. Mede gezien de grote werkdruk door de decentralisaties in het sociaal domein hebben gemeenten het trekkerschap niet op zich kunnen nemen. Holland Rijnland heeft vervolgens op een later moment capaciteit vrijgemaakt voor deze taak. Vervolgens is een uitvraag gedaan bij gemeenten voor leden van de projectgroep. Het streven hierbij was verdeling over diverse disciplines uit het doelgroepenvervoer en verschillende gemeenten/ sub-regio s binnen Holland Rijnland. Dat is grotendeels gerealiseerd. Voor de zomer heeft een eerste vergadering van de projectgroep plaatsgevonden. Daarin is onder meer een offerte-uitvraag voor de volgende fase besproken en zijn drie bureaus geselecteerd om een offerte voor de begeleiding van dit project uit te brengen. Op 21 augustus hebben alle drie de bureaus hun offerte ingediend en op 26 augustus hebben de bureaus zich gepresenteerd en vragen beantwoord. De projectgroep heeft diezelfde ochtend unaniem gekozen voor het bureau Panteia. Dit bureau heeft zowel erg veel ervaring met alle aspecten van het doelgroepenvervoer inclusief de actuele problematiek, als heel veel contacten bij overheden, zorginstellingen, vervoerders etc.. De projectgroep heeft er alle vertrouwen in dat dit bureau tijdig een gedegen advies uit zal brengen. Een aandachtspunt is hier de zeer strakke tijdsplanning. Veel contracten lopen eind 2016 af. Voor die tijd zullen besluiten moeten worden genomen over de wijze waarop het vervoer na die datum georganiseerd gaat worden. Dat kan op lokaal, sub-regionaal of regionaal niveau zijn. Verder zijn er diverse vormen van bundeling van vervoer mogelijk. Planning In het plan van aanpak is globaal aangegeven wanneer de regio de resultaten van de 2 e fase van het onderzoek verwacht. Bureau Panteia heeft op basis hiervan in haar offerte een meer gedetailleerde planning aangegeven. De haalbaarheid hiervan hangt mede af van de levering van up-to-date data door de verschillende partijen. Panteia geeft aan dat de door ons aangegeven globale planning haalbaar zou moeten zijn. Dit houdt het volgende in. In het portefeuillehoudersoverleg van november 2015 zal een tussenbericht worden gegeven van de bevindingen die opgedaan zijn in de sessie met stakeholders. Deze bijeenkomst richt Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden Postbus 558, 2300 AN Leiden Telefoon (071) BNG

MANAGEMENT-INFORMATIE REGIOTAXI CONCEPT 1 E EN 2 E KWARTAAL 2011. Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (op basis van gegevens van De Vier Gewesten)

MANAGEMENT-INFORMATIE REGIOTAXI CONCEPT 1 E EN 2 E KWARTAAL 2011. Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (op basis van gegevens van De Vier Gewesten) MANAGEMENT-INFORMATIE REGIOTAXI CONCEPT 1 E EN 2 E KWARTAAL Juli, 1 e concept-versie Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (op basis van gegevens van De Vier Gewesten) INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Inleiding...

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

03 a. Mededelingen b. Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming c. terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen

03 a. Mededelingen b. Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming c. terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen Vergadering: Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda Datum: 20 maart 2013 9.30 13.00 uur Locatie: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn, commissiekamer II Onderwerp: Agenda 09.30 13.00 uur 01 Opening en vaststelling

Nadere informatie

04 #Kracht15 Inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016

04 #Kracht15 Inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016 Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen Onderwerp: Agenda Datum: 22 mei 2015 13.30-16.30 uur Raadszaal Teylingen 01 Opening en vaststelling agenda 02 Vaststellen besluitenlijst van 13 februari 2015

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Dhr. C.J. van Velzen Dhr. I.A.M.

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014 Niet zorgen voor, maar zorgen dat Juni 2014 Kadernota: Wet WMO 2015 INHOUD Samenvatting: Top 12 kaders Wmo 2015 1. Inleiding 2. Analyse 2.1 Wat betekent de Wmo 2015 voor de inwoners? 2.2 Wat betekent de

Nadere informatie

Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76

Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76 Beantwoording vragen Nota van wijziging Begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Pagina 2 van 76 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN BEGROTING 2015... 7 Inleiding... 9 1. Zorg &

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal RPA werkplan 2014 Inhoud Voorwoord... 1 1. Ontwikkelingen... 2 1.1. Twee arbeidsmarktregio s, één RPA... 2 1.2. Nieuwe wetgeving: Participatiewet en sociaal domein... 2 1.3. Arbeidsmarktinformatie...

Nadere informatie

Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer

Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer Vergadering 15 mei 2013 Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum : 15 mei 2013 Plaats : Kamer SH 113 Aanvang : 15.00 17.00 uur 1. Opening/mededelingen

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag Paginanummer: 1 Conceptverslag Gemeente Naam Functie in groep Aanwezig Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

1 Plan van aanpak Inkoop Wmo 2015-2020 Westerkwartier

1 Plan van aanpak Inkoop Wmo 2015-2020 Westerkwartier 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 4 2.1 De Wmo 2007 4 2.2 De Wmo 2015 4 2.3 Wmo cliënten 5 3 Visie, uitgangspunten en beleidskeuzes binnen het Westerkwartier

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Minder Opvang, Beter Leven 2013 Herstructurering Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingszorg in Arnhem en de regio

Uitvoeringsprogramma Minder Opvang, Beter Leven 2013 Herstructurering Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingszorg in Arnhem en de regio Uitvoeringsprogramma Minder Opvang, Beter Leven 2013 Herstructurering Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingszorg in Arnhem en de regio Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Arnhem, 6 november

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Tweede rapportage Juni 2013

Tweede rapportage Juni 2013 Tweede rapportage Juni 2013 De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd is een onafhankelijke commissie ingesteld door de Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Inter Provinciaal

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2014

Jaarverslag en jaarrekening 2014 Jaarverslag en jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2014 1 Inhoud 1 Jaarverslag... 3 1.1 1.2 1.3 Inleiding...

Nadere informatie

Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee

Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee 0. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Achtergrond en aanleiding 3 Hoofdstuk 2 Doelstelling en reikwijdte 3 Hoofdstuk 3 Context 4 Hoofdstuk 4 Projectopdracht

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 9 november 2010 Onderwerp: Beleidsnota Centrum voor Jeugd en Gezin Sliedrecht Voorgesteld besluit: De beleidsnota Centrum

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie