ontmoetingen Patrimoniale kredieten Musée Magritte Museum Schitterende exclusiviteit bij juwelier Jochen Leën Gouden opportuniteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ontmoetingen Patrimoniale kredieten Musée Magritte Museum Schitterende exclusiviteit bij juwelier Jochen Leën Gouden opportuniteiten"

Transcriptie

1 ontmoetingen jaargang 5 nr. 4 oktober maandelijks magazine Société Générale Private Banking in België Patrimoniale kredieten Musée Magritte Museum Schitterende exclusiviteit bij juwelier Jochen Leën Gouden opportuniteiten De versoepeling van het bankgeheim Foto: Steven Vandeputte

2 advertentie VRANKEN POMMERY BENELUX - TEL: FAX: Misbruik van alcohol schaadt de gezondheid. Gebruik met mate.

3 ontmoetingen Geachte lezer, Hoewel de zomer traditioneel uit kalmere beursmaanden bestaat, was dit dit jaar allerminst het geval. De financiële markten leden duidelijk onder de nervositeit, soms zelf gedreven door onjuiste informatie. Een fictief verhaal werd door twee Britse journalisten voor waar aangenomen en bracht een geruchtenmolen op gang die niet alleen zeer schadelijk was voor de Groep Société Générale in het bijzonder, maar eveneens voor de beursmarkt in het algemeen. We betreuren ten zeerste de gevolgen van dit verhaal en wensen nogmaals met klem te ontkennen dat de Groep problemen ondervindt. Het gebrek aan professionalisme vanwege de pers in dit hele verhaal staat dan ook in schril contrast met onze eigen waarden. CORPORATE 4 Patrimoniale kredieten bij Société Générale Private Banking Strategie 6 De schuldencrisis: politici zijn aan zet Tactiek 8 Beleggingsformules in fondsen KUNSTMARKT 12 Gregory Ryan Musée Magritte Museum TRENDS 16 Schitterende exclusiviteit bij juwelier Jochen Leën PRODUCTEN 18 Gouden opportuniteiten PATRIMONIUM 20 De versoepeling van het bankgeheim On the field 22 Lions Historic Zoute Night In deze editie stellen we u graag onze dienst patrimoniale kredieten aan u voor. In overleg met de private banker zorgt de afdeling Patrimoniale Kredieten voor een gepersonaliseerde behandeling van de kredietdossiers. We behandelen in dit nummer twee kunstonderwerpen. Eerst gaan we dieper in op het project The Ephemeral in the Eternal van Gregory Ryan. Deze Amerikaanse beeldhouwer werkt onder het mecenaat van de Groep Société Générale en werkt momenteel aan een project waarbij hij afdrukken van flora en fauna in brons maakt om op die manier de vergankelijkheid ervan te vereeuwigen. Verder richten we onze aandacht op het Musée Magritte Museum in Brussel dat sinds meer dan twee jaar een van Belgiës grootste kunstenaars de verdiende aandacht geeft. Jeroen Vandamme, Product Specialist, geeft meer duiding over de mogelijkheden rond beleggingen in goud en in goudmijnaandelen. Er komt nog meer goud aan bod in deze editie: juwelier Jochen Leën vertelt over zijn passie waarvan hij zijn beroep heeft gemaakt. Ons departement Patrimoniaal Advies geeft toelichting over een actueel onderwerp, namelijk de versoepeling van het bankgeheim. De fiscus kan voortaan gemakkelijker een bankonderzoek uitvoeren en dit is van belang voor iedere belastingplichtige. We wensen u veel leesgenot. Jan De Coninck Voorzitter van het Directiecomité SGPB ontmoetingen 3

4 CORPORATE Patrimoniale kredieten bij Société Générale Private Banking België Sinds een aantal jaren beschikt Société Générale Private Banking België over een afdeling Patrimoniale Kredieten. Dit departement werd opgericht om in te spelen op de vraag van het cliënteel naar kredieten. Door de oprichting van een specifieke dienst die elke kredietaanvraag adviseert, differentiëren wij ons ten opzichte van andere banken. Dit resulteert in een gepersonaliseerde en snelle behandeling van elk kredietdossier door experten terzake. De medewerkers van het departement Patrimoniale Kredieten helpen samen met de Private Banker bij de uitbouw van de strategie die het best uw belangen dient op korte en op lange termijn. Hierbij is er een perfecte wisselwerking tussen de private banker enerzijds en de afdeling patrimoniale kredieten anderzijds waarbij de private banker het centrale aanspreekpunt blijft. Deze aanpak maakt het mogelijk om samen verschillende kredietstructuren te evalueren. Wij werken aan kredietoplossingen waarbij uw behoeftes centraal staan. Financieringen spelen immers een belangrijke rol in de architectuur van uw (familiaal) vermogen. Vermogensbegeleiding houdt ook in dat we helpen als u een krediet wil aangaan voor een specifiek doel. Dit kan in het kader van een aankoop, optimaliseren van uw portefeuille, Patrimoniale kredieten kunnen eveneens gebruikt worden in het kader van successieplanning. Patrimoniale kredieten worden zowel toegekend aan natuurlijke personen, burgerlijke maatschappen als aan rechtspersonen (bijvoorbeeld een patrimoniumvennootschap) en bieden de mogelijkheid wijzigingen aan te brengen in uw vermogensstructuur. De kredieten die door Société Générale Private Banking worden verstrekt, zijn meestal gewaarborgd door een verpande effectenportefeuille. Dit betekent niet dat deze portefeuille onverhandelbaar wordt. Transacties op deze portefeuille blijven mogelijk binnen de afgesproken grenzen. Ook andere zekerheden komen als onderpand voor een krediet in aanmerking. Eventueel wordt een hypotheek genomen en/of een hypothecaire volmacht ondertekend. Ook een afstand van begunstiging van de levensverzekering kan deel uitmaken van het onderpand. Een combinatie van verschillende zekerheden behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. De meest voorkomende kredietvorm is de thesauriereserve. Hierbij bepaalt u zelf wanneer en hoeveel er opgenomen wordt en dit binnen een vooraf vastgelegde limiet. Er worden enkel interesten betaald in functie van het opgenomen bedrag en de duur van de opname. Nemen we als voorbeeld een gepensioneerd echtpaar woonachtig in de regio Antwerpen. Zij zien een prachtig nieuwbouwappartement en beslissen dit aan te kopen. Hun huidige woning is immers veel te ruim geworden. Aangezien de aankoopprijs van het appartement vrij snel moet worden betaald en hun huidige woning nog te koop moet worden gesteld, vragen zij een thesauriereserve (overbruggingskrediet) aan in afwachting van de verkoop. Als onderpand wordt de bestaande portefeuille van het echtpaar verpand. Dit heeft als voordeel dat deze portefeuille niet op korte termijn moet worden geliquideerd en er nog steeds een rendement op deze portefeuille wordt gegenereerd. De dure kosten van een hypothecaire inschrijving worden eveneens vermeden. Bovendien kan dit krediet op elk moment (in functie van de datum van verkoop) worden terugbetaald zonder bijkomende kosten. In het kader van de successieplanning kan een gesplitste aankoop van een onroerend goed (naakte eigendom vruchtgebruik) in combinatie met een handgift aan de kinderen een interessante optie zijn. De ouders kopen het vruchtgebruik en de kinderen de naakte eigendom. De handgift aan de kinderen wordt gefinancierd met een krediet. De kinderen kopen voor dit bedrag de naakte eigendom. De aankoop van het vruchtgebruik wordt tevens gefinancierd met een krediet. Voor beide kredieten 4 SGPB ontmoetingen

5 wordt een beleggingsportefeuille in pand gegeven. Het voordeel van deze constructie is dat er wordt geanticipeerd op de successieplanning en de portefeuille intact wordt behouden. Met beleggingskredieten kan u inspelen op marktomstandigheden en beursopportuniteiten. Dit is een krediet waarbij u als belegger transacties kan verrichten op één of meer financiële instrumenten. Op deze manier kan u een hefboomeffect aan uw portefeuille toevoegen en het rendement verhogen. Hierbij dienen wel een aantal wettelijke beperkingen in acht genomen te worden. Zo is het voor de bank verboden in de overeenkomst te bedingen om de titels aangekocht via het krediet te verpanden. Indien u een krediet wenst aan te gaan bij een andere financiële instelling, bijvoorbeeld in het buitenland, terwijl uw portefeuille bij Société Générale Private Banking is belegd, is het mogelijk een bankgarantie te stellen. Maar ook ingeval van de verkoop van een vennootschap kan de koper een garantie eisen ter afdekking van mogelijke risico s n.a.v. de verkoop. Voor rechtspersonen zijn straight loans een veel gekozen kredietvorm. Hierbij wordt een activiteit gefinancierd op basis van vaste voorschotten waarbij de duur (variërend van 1 maand tot maximum 12 maanden) bij aanvang van elk voorschot wordt gekozen. De rentevoet is gebaseerd op de euribor. Ook leningen op afbetaling en investeringskredieten maken deel uit van het kredietaanbod van Société Générale Private Banking. Deze kredietvormen worden op middellange of lange termijn toegekend, al dan niet met een vaste rentevoet. Vermogensbeheer, patrimoniaal advies en patrimoniale kredieten vormen belangrijke onderdelen van private banking. De patrimoniale kredieten verhouden zich dan ook steeds tot de andere 2 elementen. Kredieten zijn immers een essentieel onderdeel in het structureren en plannen van uw vermogen. Het kredietteam engageert zich dan ook om samen met u en uw Private Banker, uw specifieke vraag te onderzoeken en de gepaste kredietstructuur uit te werken. Els Decouttere Senior Credit Officer Tom Dewulf Credit Officer SGPB ontmoetingen 5

6 strategie De schuldencrisis: politici zijn aan zet De huidige malaise van de economie in de westerse wereld en de turbulentie op de financiële markten zijn het exponent van een ernstige vertrouwenscrisis. Het groeiende besef dat teveel schulden werden aangegaan en het ontbreken van politiek leiderschap en eensgezindheid over de aanpak van het probleem zijn hiervoor verantwoordelijk. Het zal in de toekomst duidelijker worden dat de huidige schuldencrisis niet het gevolg is van de wereldwijde financiële crisis van De recessie die op de financiële crisis volgde heeft wel de confrontatie met de toekomstige begrotingstekorten versneld. Deze tekorten hebben hun oorsprong in de uitbouw van de verzorgingsstaat die model staat voor veel westerse democratieën. De naoorlogse babyboom generatie heeft met de hulp van haar vele belangen organisaties en de door haar verkozen politici de toekomst gehypothekeerd. Alleen al de kost van de toekomstige pensioenen - waarvoor in de meeste landen geen of onvoldoende voorzieningen zijn gemaakt - zal gedurende tientallen jaren verantwoordelijk zijn voor nooit geziene begrotingstekorten in vredestijd. De volgende financiële crisis is voorspelbaar. Zonder een politiek mirakel zal het faillissement van een soevereine staat de oorzaak voor het debacle zijn. Wat indien een land als Spanje, Italië of Groot-Brittannië haar schulden niet meer kan honoreren? Wie of welke instantie is sterk genoeg om een reddingsboei te werpen? Dit is niet langer een vraag over welke monetaire politiek moet gevoerd worden of over de rol van de centrale banken. Zij doen vandaag aan crisis management en tot nu toe met succes, maar meer kunnen zij niet doen. De bal ligt in het kamp van de politici. Zij zullen moeilijke en pijnlijke keuzes moeten maken. Hopelijk getuigen zij van visionair staatsmanschap en worden de lasten eerlijk verdeeld. Zo niet - en dat is onze vrees - zal dit leiden tot polarisatie en ernstige conflicten die onze democratie in gevaar kan brengen. De hamvraag voor investeerders is wanneer de financiële markt zich zal focussen op de lange termijn en het negatieve scenario zal beginnen verdisconteren. De evolutie van de rente in sommige Europese lidstaten - Spanje, Italië, Griekenland, Portugal - kan veelbetekenend zijn, maar is voorlopig nog geen bewijs dat de markt zich bewust is van de enormiteit van de toekomstige uitdagingen. Integendeel, de interestvoet die landen moeten betalen om te lenen, rekening houdend met het geschetste scenario, is abnormaal laag. Zowel in Japan, met een staatsschuld die hoger is dan 200% van het BBP, als in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië met historisch hoge begrotingstekorten en een oplopende staatsschuld, als in Duitsland met een pensioenstelsel zonder kapitaaldekking en een wankel banksysteem, zijn de obligaties historisch duur en de langetermijnrente dalend. Dat de markt ondanks dit sombere beeld toch koper blijft van staatsleningen kan verklaard worden door verschillende factoren: de groeiverwachtingen in de ontwikkelde economieën met hoge schuldgraad worden structureel naar beneden bijgesteld en de vrees voor deflatie stijgt doordat hoge 6 SGPB ontmoetingen

7 werkloosheid de lonen onder druk kunnen zetten; de centrale banken houden de kortetermijnrente op het minimumniveau zo lang als nodig; banken, pensioenfondsen en verzekeraars hebben weinig alternatieven om in te beleggen door nieuwe regelgeving; beleggers zijn de volatiliteit en de jarenlange ontwaarding van de aandelen moe en geven de voorkeur aan veilig gewaande vaste inkomensstromen uit staatsleningen. De situatie in de eurozone is specifiek omdat beleggers uit minder fortuinlijke landen zonder muntrisico kunnen investeren in diezelfde zone in staatspapier van een land met een betere solvabiliteit. Mijn verwachting is dat de bevolking van de westerse economieën slechts geleidelijk aan de ware omvang van de problemen zal inzien. In tussentijd zullen onder druk van de financiële markten stappen genomen worden in de goede richting maar onvoldoende om een ernstige crisis te vermijden, wie weet binnen enkele jaren. Maatregelen en wetgeving om de begrotingstekorten terug te dringen of te verbieden gaan in die richting, alsook het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd. Maar wie zal durven raken aan het reëel probleem, de verworven rechten zoals overdreven pensioenuitkeringen of genereuze geïndexeerde sociale uitkeringen? Wat zijn de alternatieven voor een belegger in deze context? Voor een goed geïnformeerde en actieve belegger zal de kunst erin bestaan de opportuniteiten die een volatiele markt biedt, te grijpen. Aandelen, grondstoffen en ook obligaties van westerse landen zullen grote bokkensprongen maken. Verwacht overdrijvingen, zowel in de stijgingen als in de dalingen, en tracht hierop in te spelen. Verwacht verdere expansie in het Verre Oosten en technologische vooruitgang waardoor beleggen in bepaalde bedrijven zeer boeiend en winstgevend kan zijn. Wees echter zeer beducht voor schulden. In periodes van deflatie - en dit scenario is niet helemaal uit te sluiten - kan dit voor elk bedrijf (en land) dramatische gevolgen hebben, en omwille van de verwachte volatiliteit van de interestvoet kan herfinancieren een hachelijke onderneming worden. Voor de minder actieve belegger, die een stabiel inkomen wenst en niet op zoek is naar de grootste meerwaarde en zijn kapitaal wil beschermen tegen inflatie en deflatie raden we een gediversifieerde portefeuille aan in correct geprijsde multinationale bedrijven, met weinig of geen schuld, wereldwijd actief en een breed productengamma. De geschetste schuldproblematiek is op vandaag niet van toepassing op deze bedrijven met positieve cash-flow en aantrekkelijke dividenden. Het is de overheid van westerse landen die de schuld op zich heeft genomen. Staatsobligaties van een select aantal opkomende landen kunnen echter ook in aanmerking komen als langetermijninvestering. Door een hogere groeivoet zou ook de munt van deze landen op termijn moeten appreciëren tegenover die van de westerse wereld, wat een bijkomend argument is. Peter Ampe Chief Investment Officer SGPB ontmoetingen 7

8 TACTIEK Beleggingsformules in fondsen Via beheer van fondsen kunt u genieten van het principe van open architectuur: uit meer dan fondsen van meer dan 85 verschillende financiële instellingen worden de best presterende fondsen geselecteerd op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Naargelang uw risicoprofiel kunt u kiezen uit vijf formules. Vier formules worden gedefinieerd door het onderliggende aandelenpercentage: Bonds (0% aandelen), Low (10-30% aandelen), Medium (30-70% aandelen) en High (80-100% aandelen). De vijfde formule (Alternative) bestaat uit fondsen die gebruik maken van alternatieve beheertechnieken. Aandelenfondsen Vertraging van de economische groei, verlaging kredietwaardigheid VS, onrust over de Europese overheidsschulden, ; deze risico s wogen zwaar op de aandelenmarkten die begin augustus met hoge volatiliteit op enkele dagen 10% tot 15% lager gingen. Begin augustus stapten we eventjes uit de bètagevoelige aandelen van opkomende landen en verlaagden aldus ons gewicht aandelen binnen de portefeuilles. De voorbije 3 jaar waren we geïnvesteerd in SGAM Japan CoreAlpha, een aandelenfonds met een tegendraadse beleggingsstijl dat investeert in Japanse hoogstaande, kwalitatieve bedrijven. Het fonds werd beheerd door Stephen Harker, een sterbeheerder die sinds het ontstaan van de CoreAlpha-strategie een indrukwekkend palmares heeft opgebouwd en daarvoor een AAA kreeg van Citywire. Deze beheerder is echter per 1 juni niet meer verantwoordelijk voor het beheer van het SGAM fonds. We hebben daarom dit fonds verkocht en ingeschreven op het fonds dat Harker nu zal beheren (GLG Japan CoreAlpha). Obligatiefondsen Eind juni stopte de Federal Reserve zijn programma van quantitative easing (QE2) waarbij het 60% tot 70% van de nieuwe Amerikaanse schuld kocht. Deze aankopen hielden de obligatierente van dit land bijzonder laag waarbij de nominale rente allerminst de verwachte inflatie dekte. Na de discussie over de verhoging van het schuldplafond schrapte S&P de Verenigde Staten van de beperkte lijst van landen met de hoogste kredietwaardigheid (AAA). William ( Bill ) Gross was zich al langer van deze problematiek bewust en had sinds maart zijn blootstelling naar Amerikaans schatkistpapier volledig afgebouwd. We konden ons in deze visie vinden en we verkochten ook onze fondsen die blootstelling hadden naar dit papier. De dollars die vrijkwamen lieten we beheren door deze gerenommeerde Bill Gross, de enige beheerder die 3 maal de Morningstar award kreeg als beste beheerder vastrentend. Zijn vlaggenschipfonds Pimco Total Return Bond belegt tenminste tweederde van zijn activa in Amerikaanse obligaties (overheid of bedrijf) maar kan diversifiëren naar obligaties uit andere ontwikkelde landen, opkomende landen, high yield en converteerbare obligaties. Fund Universe Alternative Via het Lyxor-platform van managed accounts of beheerde rekeningen krijgen we geprivilegeerde toegang tot de beste hedge funds beheerders met duidelijkheid over hun posities en een van de beste liquiditeiten van de markt. We namen de voorbije maanden twee beheerders op in de formule Fund Universe Alternative. 8 SGPB ontmoetingen

9 Winton Capital Management behoort tot de drie grootste CTA s wereldwijd. CTA s zijn hedge fund strategieën die beroep doen op wiskundige modellen om marktinefficiënties op te sporen. Het fonds investeert via opties en futures in meer dan 100 verschillende markten waaronder aandelen, obligaties, deviezen, grondstoffen en energie. GLG is in België vooral bekend via mede-oprichter en landgenoot Pierre Lagrange. Dit huis beheert meer dan 23 miljard USD via ongeveer 40 fondsen. Wij investeerden in GLG European Opportunity. Dit fonds focust op megacap Europese aandelen via een long/short trading strategie en heeft daardoor een lage correlatie met de aandelenmarkt. Gewicht activaklassen Zoals hierboven beschreven werd het aandelengewicht verder verlaagd van 20% naar 16,5% voor de defensieve portefeuilles (Fund Universe Low), voor de gemengde stijl (Fund Universe Medium) van 48,5% naar 40,5% en voor de aandelenportefeuille (Fund Universe High) van 85,5% naar 77%. Het gewicht obligatieleningen werd niet aangepast; 85% in Fund Universe Bonds, 61% Fund Universe Low, 37% Fund Universe Medium en 3,5% in Fund Universe High. We bouwden opportuniteitsliquiditeiten op om aan lagere niveaus opnieuw in de markt te stappen: 10,5% voor Fund Universe Bonds, 15% voor Fund Universe Low en Medium en 15,5% voor Fund Universe High. Peter Bossaer Portfolio Manager SGPB ontmoetingen 9

10 KUNSTMARKT Gregory Ryan Het vergankelijke in de eeuwigheid Brons als bewaarmiddel Gregory Ryan is een Amerikaanse beeldhouwer die afstudeerde aan de Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts te Parijs. In de loop van de jaren heeft hij zijn eigen zeer specifieke artistieke lexicon ontwikkeld, waarbij hij bronzen afgietsels gebruikt om de complexe modellen weer te geven die hij in de natuur vindt. Al enkele jaren nu is hij bezig aan de ontwikkeling van een origineel project: Het vergankelijke in de eeuwigheid, een onuitwisbare catalogus in brons van soorten die met uitsterven zijn bedreigd en van eroderende landschappen van over de hele wereld. Een origineel en uniek idee Wat een origineel en uniek idee van de Amerikaanse beeldhouwer Gregory Ryan. Het biedt ons een specifieke manier van kijken, de blik van de kunstenaar op de wereld, zijn scherpe waarneming van onze omgeving. Origineel ook, want op die manier wordt de beeldhouwer zelf ook ontdekker. Al vijftien jaar lang trekt hij de wereld rond, gefascineerd door de schoonheid, de rijkdom en de diversiteit van de verschillende soorten en texturen die hij terugvindt in de natuur. Zo identificeert, vangt en reproduceert hij de afdruk van oppervlakken: statische zoals de vleugel van een vlinder of de dikke huid van de olifant, of dynamische zoals het wateroppervlak dat hem fascineert omwille van het modulaire aspect. Het bijzondere aan het werk van de kunstenaar, misschien kan je het zelfs zijn magie noemen, bestaat erin dat hij het vluchtige, het vergankelijke, vereeuwigt in zijn uitzonderlijke artistieke uitingen: zijn monumentale bronzen werken die hij maakt aan de hand van afgietsels van met uitsterven bedreigde soorten en eroderende landschappen van over de hele wereld. De keuze van Gregory Ryan om brons te gebruiken is dan ook essentieel: het is onveranderlijk en garandeert de duurzaamheid van de werken, waardoor het vergankelijke en het eeuwige naast elkaar kunnen bestaan. Het project Het vergankelijke in de eeuwigheid waaraan hij momenteel werkt, is een ambitieus artistiek engagement waarin de kunstenaar tal van wetenschappelijke experts, biologen, zoölogen en andere wetenschappers om zich heen verzamelt Met hun hulp inventariseert hij de dier- en plantensoorten die met uitsterven zijn bedreigd, en ze assisteren hem in zijn proces van het maken van een afdruk. Uit dit avontuur dat drie jaar duurt, van 2010 tot 2012, zal van de hand van de kunstenaar een geheel van beelden ontstaan waarvan de esthetische draagkracht een uitgelaten beschouwing zal vormen van de schoonheid van onze omgeving. De ambitie van het project? Het bewustzijn laten ontwaken aan de hand van deze gebeeldhouwde viering van de schoonheid van de natuur, en de kijker visueel laten meereizen dankzij beelden uit alle hoeken van de wereld die verzameld worden op één enkele plaats. De ziel van het project? Een natuurlijke erfenis nalaten op artistieke wijze, door soorten die gedoemd zijn om van de aardbol te verdwijnen, voor altijd vast te leggen in metaal. Een menselijk én artistiek avontuur, uniek en uitzonderlijk! Het vergankelijke in de eeuwigheid zal in 2012 worden ingehuldigd en zal rondreizen in het kader van een internationale tentoonstelling. Gregory Ryan: Sinds de plotselinge uitroeiing van de dinosauriërs 65 miljoen jaar geleden zijn er nooit eerder zo snel biologische soorten verdwenen als vandaag. Sommigen voorspellen dat tegen dit tempo twee derde van alle soorten levende wezens verdwenen zal zijn tegen het einde van deze eeuw. De uitzonderlijke rijkdom van de natuur maakt van onze biosfeer het grootste reservoir van kennis dat toegankelijk is voor de mens. Als de natuur een immense bibliotheek was waarbij de verschillende soorten de boeken waren, dan zou de mens beseffen dat de meeste van deze boeken geschreven zijn in talen die we nog nauwelijks zijn beginnen te ontcijferen. Beeld je ook eens in dat de tropische regenwouden de bibliotheek van Alexandrië zouden zijn, ten prooi aan de vlammen. Dan zou die al voor 55 % zijn verwoest. Bovendien werken we allemaal, passief en stilzwijgend, mee aan de verwoesting van die oude boeken, die verloren gaan in de rook en verdwijnen in de vlammen. Deze massale vernietiging gebeurt grotendeels verborgen, aangezien van de 30 miljoen bestaande soorten slechts 1,4 miljoen werden geïnventariseerd, en een nog lager aantal daarvan werkelijk werd bestudeerd. In een van de reeksen die ik voorstel, trachtten we in het brons 10 SGPB ontmoetingen

11 segmenten van het DNA te vangen van de plant die zelf ook in het brons gegoten zou worden. Dankzij recente technologische ontwikkelingen zou het in de toekomst mogelijk moeten zijn om dit DNA uit te vergroten, zodat over vele duizenden jaren de planten die nu met uitsterven bedreigd zijn, opnieuw tot leven kunnen worden gewekt. Dat is waarom de eeuwige schoonheid van brons voor mij zoveel meer is dan een puur esthetische keuze. Deze legering verandert niet, is ook op een geologische tijdschaal duurzaam en stelt me dan ook in staat dingen te bewaren die zo delicaat zijn als een vlinder, zo poëtisch als de vleugel van een albatros, of zo vluchtig als een zeldzame orchidee. Het vergankelijke in de eeuwigheid is een poging om zo veel mogelijk natuurlijke schoonheden uit onze wereld te bewaren door een soort van tastbare bibliotheek van het leven te creëren, met bronzen afdrukken van met uitsterven bedreigde soorten. Deze poging streeft er niet alleen naar ons natuurlijke patrimonium te behouden, maar wil ons ook bewustmaken van het gevaar dat een groot deel van onze natuur momenteel loopt. Kunst en duurzame ontwikkeling Van de mens uit de steentijd, die in de rotsen vormen van dieren uithakte, tot de foto s van NASA van een supernova in een ver sterrenstelsel gemaakt met behulp van de Hubble-telescoop: kunstenaars hebben zich al van in de donkerste tijden laten inspireren door de natuur. De rol van de kunstenaar is ons een helder en waarachtig beeld te geven van de realiteit om ons heen, de essentie van de wereld te distilleren en ons een landschap te onthullen dat ons nog onbekend is. Kunst en wetenschap zijn onlosmakelijk verbonden door een gemeenschappelijk project: het onthullen van de mysteries van de wereld en het universum. Van het satellietbeeld van het gat in de ozonlaag boven Antarctica tot de elementaire deeltjes van het leven gezien door de elektronenmicroscoop: de mens is zich nooit eerder zo bewust geweest van de wereld waarin hij leeft, en is er nooit eerder zo mee in harmonie geweest. In de jaren 60 en 70, toen de Pop Art de artistieke wereld in Amerika domineerde en het de consument verheerlijkte in een wereld van ogenschijnlijk onuitputtelijke bronnen, zag een andere kunststroming het licht in Europa: Arte Povera, een term uitgevonden door de kunstcriticus Germano Celant aan het einde van de jaren 60. Onze cultuur, zei hij, heeft twee manieren van denken van elkaar gescheiden: die van het menselijke wezen en die van de natuur. Ik denk niet dat een zo duidelijk onderscheid mogelijk is. Vandaag is onze hedendaagse maatschappij zich sterker bewust van de kwetsbaarheid van het milieu, vergeleken met de wereld die de Campbell-soepblikken van Warhol zag ontstaan. Deze kunstvorm die het daglicht zag aan het einde van de jaren 60 liet zich vaak inspireren door de natuur en gebruikte de natuur SGPB ontmoetingen 11

12 KUNSTMARKT als materiaal. De werken van kunstenaars als Giuseppe Penone, Richard Long en Herman de Vries getuigen hiervan en krijgen nu nog meer betekenis doordat ze ons collectieve bewustzijn langzaam hebben helpen transformeren. De delicate collages van bladeren van Herman de Vries vormen een soort van herbarium en verraden zijn verleden als botanicus, 18 jaar lang. Hij geeft de natuurvoorwerpen een kans te ademen en zichzelf uit te drukken. Diezelfde goedgunstigheid en poëzie vinden we ook terug in de fijngevoeligheid van Giuseppe Penone, die het ritme van de natuur bestudeert en werkt met natuurlijke materialen, vaak bomen, wiens evolutie in de tijd hij verkent. In de serie Repeating the forest beeldhouwt hij een jonge boom uit een gigantisch blok hout, waarmee hij het leven van de boom in de tijd wil vertellen. Richard Long, tot slot, is een beeldhouwer die werkt met materialen als hout, steen en modder, die hij verzamelt tijdens zijn talloze reizen over de hele wereld. Hij verzamelt of laat subtiele sporen van zijn doorgang na in het landschap door archetypische vormen te gebruiken zoals een cirkel, een lijn, een stenenkring of een berg takken. De kunst evolueert continu naarmate de maatschappij zijn onstuitbare gang vervolgt. Net zoals bij wetenschappelijke ontdekkingen maakt ook de kunst grote sprongen voorwaarts, en de maatschappij in zijn geheel evolueert op zijn beurt mee. De wetenschap heeft onweerlegbaar de gevaren bewezen die onze planeet loopt. De schranderheid - of de hebzucht - hebben nieuwe economische activiteiten doen ontstaan rond de thema s die verbonden zijn met de bescherming van het milieu, hernieuwbare energie en duurzame ontwikkeling. Onze vuilbakken worden steeds groener en glas wordt gerecycleerd. Daarnaast vertegenwoordigen ook de architectuur en het design twee terreinen die verkend kunnen worden op dit vlak, en die misschien beter zichtbaar zijn voor het grote publiek. Jean Nouvel (project van de Tour Signal in La Défense, Parijs) en Norman Foster (30th Mary Axe in Londen, 2004) integreerden de milieudimensie in hun creaties. Het Centre Pompidou dat in mei 2010 in Metz werd ingehuldigd, werd ontworpen door Shigeru Ban, die beschouwd wordt als een van de meest ecologische architecten. In zijn ontwerp voor Metz wilde hij de impact op het milieu zo veel mogelijk beperken door gerecycleerde materialen te gebruiken. In al zijn creaties streeft hij ernaar het warmteverlies te beperken en zo veel mogelijk gebruik te maken van natuurlijk licht. Dat is met name het geval in het Nomadic museum van de fotograaf Gregory Colbert: de structuur werd gemaakt uit gerecycleerde containers en papieren buizen die op een dag op hun beurt zullen kunnen worden gerecycleerd. 12 SGPB ontmoetingen

13 Delen, bewaren, overdragen Toen Gregory Ryan ons zijn project kwam voorstellen, waren we onmiddellijk overtuigd van dit uitzonderlijke plan. Het vergankelijke in de eeuwigheid is een formidabel avontuur van de mens, dat duidelijk past in het engagement dat Société Générale sinds vele jaren neemt in de hedendaagse kunst en op het vlak van sociale en ecologische verantwoordelijkheid. Al meer dan 15 jaar bouwt de groep aan een collectie moderne en hedendaagse kunst van belang, en positioneert ze zich als een van de meest dynamische spelers op het gebied van het artistieke mecenaat in Frankrijk. In die geest ondersteunt Société Générale Private Banking al vele jaren hedendaagse kunstenaars via verschillende initiatieven. Het vergankelijke in de eeuwigheid is bovendien ook een ambitieus project, dat zich uitstrekt over de hele planeet en dat tot doel heeft de schoonheid van de natuur te onthullen en te bewaren aan de hand van monumentale beelden in brons, waardoor ons natuurerfgoed overgedragen kan worden aan de toekomstige generaties. De bewustwording van de kwetsbaarheid van onze omgeving is een fundamentele waarde van het project, en ligt ook in de lijn van een van de sterke engagementen van de groep: duurzame ontwikkeling. Drie jaar lang, van 2010 tot 2012, zal Société Générale Private Banking Gregory Ryan begeleiden, opdat hij dit artistieke en verantwoorde avontuur goed kan uitvoeren. Door Het vergankelijke in de eeuwigheid te ondersteunen, willen we ons steentje bijdragen aan het behoud van ons natuurlijke erfgoed, en aan de garantie dat we dat ook kunnen doorgeven aan onze kinderen: deze waarden zijn een echo van ons beroep van privébankier en motiveren ons engagement ten opzichte van Gregory Ryan. Daniel Truchi, Directeur van Société Générale Private Banking Tot slot is design momenteel misschien wel het artistieke domein dat zich het meest bezighoudt met duurzame ontwikkeling. De impact op het milieu kan op talloze manieren worden ingeperkt: via de levenscyclus van de producten, de controle van de productie- en transportmiddelen, de keuze van de materialen, de productieplaats en de impact van het voorwerp op het milieu. Designer Philippe Starck werkt al vele jaren aan een concept dat de principes van duurzame ontwikkeling omsluit. Hij gaat ervan uit dat als een voorwerp perfect is, dit zijn duurzaamheid garandeert: het perfecte voorwerp is modebestendig en gaat langer mee. Het project Het vergankelijke in de eeuwigheid is een poging om ons bewust te maken van de kwetsbaarheid van onze omgeving, van de snelheid waarmee de rijkdommen van ons natuurlijke erfgoed verdwijnen. We komen op een belangrijk punt in de geschiedenis van onze planeet, een moment waarop de overleving van ontelbare soorten zal afhangen van ons gedrag, dat in de loop van de volgende decennia hun lot zal bezegelen. SGPB ontmoetingen 13

april 2012 Ontmoetingen KUNSTMARKT P.6 Risicoscenario s gewikt en gewogen TRENDS P.14 Building team spirit together

april 2012 Ontmoetingen KUNSTMARKT P.6 Risicoscenario s gewikt en gewogen TRENDS P.14 Building team spirit together april 2012 Ontmoetingen KUNSTMARKT P.6 Ontmoeting met Severin von Eckardstein TRENDS P.14 Brigitte en Michael: een passie voor tuinen STRATEGIE P.10 Risicoscenario s gewikt en gewogen PRODUCTEN P.18 Wereldwijd

Nadere informatie

Ontmoetingen STRATEGIE P.8 KUNSTMARKT P.6 TRENDS P.14. Building team spirit together. juli 2012

Ontmoetingen STRATEGIE P.8 KUNSTMARKT P.6 TRENDS P.14. Building team spirit together. juli 2012 juli 2012 Ontmoetingen KUNSTMARKT P.6 Eric vande Pitte: Aan kunst kan ik niet ontsnappen TRENDS P.14 Gastronomie die haar oorsprong niet verloochent STRATEGIE P.8 Euroland, de strijd om te overleven Patrimonium

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden?

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? Uw Beleggingen februari oktober 2015 2013 FOCUS Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen STRATEGIE Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? FOCUS Sterren voor Oost-Europa EDITO Zet

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen?

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Analyses 06 Drie specialisten bundelen hun krachten Christophe Van Canneyt - Frank Vranken - Danny Wittenberg Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Cardio 3: een zaak van

Nadere informatie

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

U Lage rente? Een. U Beleggen in vreemde. Ons advies om uw spaargeld te laten groeien. buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren!

U Lage rente? Een. U Beleggen in vreemde. Ons advies om uw spaargeld te laten groeien. buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren! Lente 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Ons advies om uw spaargeld te laten groeien U Lage rente? Een buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren! U Beleggen in vreemde munten: leer de risico's

Nadere informatie

VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS BELEGGINGS-HORIZON WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING

VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS BELEGGINGS-HORIZON WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING LENTE 2014 BELEGGINGS-HORIZON VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

Beleggingen. Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen via de Belfius Lock-fondsen? ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen

Beleggingen. Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen via de Belfius Lock-fondsen? ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen Uw Beleggingen oktober mei 2015 2013 ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen COACHING Laat geen fiscaal voordeel liggen in uw personenbelasting FOCUS Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen

Nadere informatie

vertrouwen verbetert de prestaties

vertrouwen verbetert de prestaties Money Expert vertrouwen verbetert de prestaties n 4% + 1% Slim sparen blijft rendabel n Nieuwe beleggingskansen Voor elk wat wils n Een echte, gepersonaliseerde en democratische relatie: Private Investment

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar.

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar. # 1 Welke zekerheden zijn er in 2012? WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank Ontdek de spaarrekeningen van het jaar Focus op uw spaargeld 2 Edito Geslaagde vergelijking 3 OOK IN 2012 HET

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld BLI Banque de Luxembourg Investments Herfst 2011 Kiezen voor eenvoud Door Phil Davis (1), onafhankelijk financieel journalist beleggers zijn verward

Nadere informatie

De trend is uw vriend. U bent bekend met de uitspraak dat de aandelenbelegger

De trend is uw vriend. U bent bekend met de uitspraak dat de aandelenbelegger AANDELEN- & OBLIGATIE NIEUWS 17DE JAARGANG NR. 3 JULI / AUGUSTUS / SEPTEMBER 2014 De trend is uw vriend U bent bekend met de uitspraak dat de aandelenbelegger een muur van zorgen dient te beklimmen. De

Nadere informatie

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD.

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD. Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD Opkomende markten Beleggen in deze markten kan nog steeds renderen Beste beleggingsfonds

Nadere informatie

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën?

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? K W A R T A A L B E R I C H T P R I M O S E C U N D O T E R T I O Va n L a n s c h o t Ke m p e n Q U A R T O De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? Financiering als

Nadere informatie

Analyses. Voluit vooruit! Waarom uw bank groeit. Bernard en Françoise Jolly: golf en bio gaan hand in hand

Analyses. Voluit vooruit! Waarom uw bank groeit. Bernard en Françoise Jolly: golf en bio gaan hand in hand 2014/najaar ANALYSES 07 Voluit vooruit! Waarom uw bank groeit De expertise van de groep ten dienste van de cliënt Stefan Van Geyt, Group CIO bij KBL epb Analyses 07 Een beleggingsportefeuille binnen uw

Nadere informatie

voorzichtig Nieuwe zone van turbulentie

voorzichtig Nieuwe zone van turbulentie NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 2 NR 6 juni 2011 REDACTIE BEËINDIGD OP 21 juni 2011 HET DILEMMA VAN DE BANK OF ENGLAND Klem tussen sterke inflatie en bescheiden groei DEXIA

Nadere informatie

een bank? Hoe werkt Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie

een bank? Hoe werkt Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Hoe werkt een bank? Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie Een initiatief van BNP Paribas Fortis in samenwerking met Tijd Connect. scherpgesteld

Nadere informatie

OUTLINE. Dries Van Noten. Tussen Antwerpen en Parijs

OUTLINE. Dries Van Noten. Tussen Antwerpen en Parijs OUTLINE ING PRIVATE BANKING MAGAZINE AUGUSTUS 2014 Dries Van Noten Tussen Antwerpen en Parijs Business: Beursnotering weer aantrekkelijk voor familiebedrijven Juridisch: De vererving van de gezinswoning

Nadere informatie

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE WINTER 2014 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2014 BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

My big fat Greek divorce

My big fat Greek divorce AANDELEN- & OBLIGATIE NIEUWS 18DE JAARGANG NR. 3 JULI / AUGUSTUS / SEPTEMBER 2015 My big fat Greek divorce 1 INHOUD My big fat Greek divorce 1 LS Value Equity Global Fund 3 Het Chinese groeiverhaal een

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Najib Nakad en Mark Kwakkenbos bezochten bedrijven in Hongkong

KIJK OP VERMOGEN. Najib Nakad en Mark Kwakkenbos bezochten bedrijven in Hongkong KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV voorjaar 2013 nummer 51 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

N 04. Het magazine met beursnieuws CENTRAAL DOSSIER ACTUALITEIT. September-Oktober 2013. Tien gouden regels om goed te beleggen op de beurs

N 04. Het magazine met beursnieuws CENTRAAL DOSSIER ACTUALITEIT. September-Oktober 2013. Tien gouden regels om goed te beleggen op de beurs Het magazine met beursnieuws N 04 CENTRAAL DOSSIER Tien gouden regels om goed te beleggen op de beurs ACTUALITEIT 3D-printers: een echte industriële revolutie 02 Inhoud 03 04 07 12 14 16 EDITORIAAL «Experts

Nadere informatie

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten Uw Beleggingen oktober januari 2014 2013 strategie 2014, boeiend voor de financiële markten coaching Beleggen volgens de economische cyclus focus Combineer expertise met optimale spreiding in Europese

Nadere informatie

OUTLINE. Neo-impressionisme. De aanzet naar de moderne schilderkunst. Reportage: Rik Vandenberghe, de nieuwe CEO van ING België Juridisch:

OUTLINE. Neo-impressionisme. De aanzet naar de moderne schilderkunst. Reportage: Rik Vandenberghe, de nieuwe CEO van ING België Juridisch: OUTLINE ING PRIVATE BANKING MAGAZINE DECEMBER 2013 Neo-impressionisme De aanzet naar de moderne schilderkunst Reportage: Rik Vandenberghe, de nieuwe CEO van ING België Juridisch: Gesplitste aankoop vruchtgebruik/blote

Nadere informatie