Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen"

Transcriptie

1 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK; gezien het voorstel van de afdeling Publiek d.d. 8 mei 2014 gelet op de Wet basisregistratie personen, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen B e s l u i t : vast te stellen het Reglement Wet basisregistratie personen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: a. Wet: de Wet basisregistratie personen; b. Verordening BRP: verordening gegevensverstrekking basisadministratie personen c. BRP: de basisregistratie personen; d. Verantwoordelijke: het College van Burgemeester en Wethouders; e. Beheerder: degene die is belast met de dagelijkse zorg voor de basisadministratie en als zodanig is aangewezen door het college van burgemeester en wethouders; f. Ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet, in de BRP van de gemeente is opgenomen; g. Overheidsorganen: Een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld of een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed; h. Derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elk rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag bekleed is; i. Openbare lichamen: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; Hoofdstuk 2 - Bepalingen met betrekking tot de basisregistratie personen. Artikel 2 - Rechtstreekse toegang tot de BRP Rechtstreekse toegang tot de BRP c.q. GBA-V (verstrekkingen) hebben: a. de beheerder; b. de door de beheerder aangewezen medewerkers van het team Burgerdiensten; c. de door de beheerder aangewezen tijdelijke krachten en stagiaires werkzaam c.q. stage lopend bij het team Burgerdiensten; d. de in bijlage 1 vermelde overheidsorganen, op grond van artikel 3 van de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen, voor wat betreft de in deze bijlage genoemde gegevens en onder vermelding van welk doel. Artikel 3 - Verstrekkingen aan overheidsorganen die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt Met inachtneming van de in artikel 3.8 van de Wet worden aan in de bijlage 2 vermelde overheidsorganen incidenteel gegevens verstrekt voor wat betreft de in deze bijlage genoemde gegevens en onder vermelding van welk doel. Artikel 4 - Verstrekkingen aan derden en de gegevens die kunnen worden verstrekt Met inachtneming van artikel 3.9 van de Wet kunnen, op schriftelijk verzoek gegevens worden verstrekt aan: a. natuurlijke personen of een ingeschrevene; b. de in de bijlage 3 vermelde rechtspersonen, voor wat betreft de in deze bijlage genoemde gegevens en onder vermelding van welk doel. Gegevensverstrekking als genoemd in dit artikel vindt niet plaats indien het vermoeden bestaat dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ingeschrevene onevenredig wordt geschaad.

2 Artikel 5 - Geheimhouding van gegevens De in de artikelen 4 en 5 bedoelde gegevensverstrekking vindt plaats met inachtneming van het in de Wet BRP in artikel 3.10 vastgelegde ten aanzien van de geheimhouding van gegevens. Hoofdstuk 3 Overige bepalingen Artikel 6 - Beveiliging De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het vast te stellen beveiligingsplan. Artikel 7 - Onvoorziene gevallen In gevallen, de uitvoering van de verordening betreffende, waarin dit reglement niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders. Artikel 8 Slotbepalingen 1. Dit reglement wordt aangehaald als Reglement Wet basisregistratie personen. 2. Dit reglement treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft voor zover nodig terugwerkende kracht tot en met de datum waarop de Wbrp in werking is getreden. Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van Cranendonck d.d

3 Bijlage 1 Overheidsorganen die rechtstreeks toegang hebben tot de BRP. Conform artikel 2 Reglement basisregistratie personen. Rechtstreekse toegang tot de BRP c.q. GBA-V (Verstrekkingen) is structureel opgedeeld in teams op basis van het gemeentelijk organogram. De aanwezige teams zijn: (Afdeling Ondersteuning) A - team Financiën B - team Facilitaire Ondersteuning en Informatievoorziening C - team Bestuur en Management Ondersteuning (Afdeling Beleid) D - team Ruimte E - team Maatschappij (Afdeling Beheer) F - team Vrijetijdsbedrijf G - team Buitendienst H - team Binnendienst I - team Handhaving (Afdeling Publiek) J - team Burgerdiensten K - team Zorg L - team Vergunningen De verstrekte gegevens per groep Voor de verstrekte gegevens per groep wordt verwezen naar het bijgevoegde overzicht. Indirecte toegang tot de BRP Indirecte toegang tot de BRP geschiedt door middel van het data distributie systeem (DDS4ALL). De navolgende applicaties zijn aangesloten op DDS4ALL en daardoor hebben de gebruikers van deze applicaties indirecte toegang tot de BRP: Key2Burgerzaken Vikrea Stroomlijn Key2Financiën SquitXO GisVG GWS- WMO Cranenonck GWS- A2 samenwerking Melddesk E-docs Midoffice Voor het omgaan en aansluiten van applicaties met indirecte toegang tot de BRP middels DDS4ALL is een procedure opgesteld, welke procedure onderdeel uitmaakt van het Handboek BRP. Het doel waarvoor de gegevensuitwisseling plaatsvindt Voor alle rechtstreekse en indirecte toegang tot de BRP, met inachtneming van de beperking van de verstrekte gegevens, geldt dat deze toegang plaatsvindt in het kader van een eenduidige en juiste gegevensverwerking voor gemeentelijke taken. Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Cranendonck d.d

4 Bijlage 1a Alle in onderstaand schema genoemde afdelingen, kunnen beschikken over alle gegevens uit de BRP zoals aangegeven in onderstaand schema. Binnen de afzonderlijke teams wordt individueel bepaald welke gegevensset de individuele gebruiker nodig heeft voor de uitvoer van zijn of haar taken, dit gebeurd door middel van het invullen van een aanvraag formulier voor autorisatie, welk formulier wordt ondertekend door de teammanager van betreffend team Categorie gegevens Gegeven Orgaan van de gemeente Afdeling Ondersteuni ng Gegevens over de burgerlijke staat Afdeling Beleid Afdeling Beheer Afdeling Publiek Geslachtsnaam Voornamen Adellijke titel of predicaat Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland of - gebied Geslacht Gesl nm ouders Voornm ouders Adellijke titel of predicaat ouders Geslacht ouders Geb datum ouders Geb plaats ouders Aanduiding huwelijk/gp Geb land of -gebied ouders Datum huwelijk of geregistreerd partnerschap Plaats huwelijk of geregistreerd partnerschap Land of gebied huwelijk of gereg. partnerschap Huwelijksontbinding of ontbinding geregistreerd partnerschap en reden daarvan, dan wel nietigverklaring huwelijk of gereg. partnerschap Datum ontbinding / nietigverklaring huwelijk of gereg. partnerschap Plaats ontbinding / nietigverklaring huwelijk of gereg. partnerschap Land of gebied ontbinding/ nietigverklaring huwelijk of geregistreerd partnerschap Geslachtsnaam partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners Voornamen partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners Adellijke titel of predicaat partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners Geslacht partner of eerdere

5 echtgenoten /geregistreerde partners geboortedatum partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners geboorteplaats partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners Geboorteland of -gebied partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners Geslachtsnaam kinderen Voornamen kinderen Adellijke titel of predicaat kinderen Geboortedatum kinderen Geboorteplaats kinderen Geboorteland of-gebied kinderen Overlijdensdatum Plaats overlijden Land of gebied overlijden Datum ingang rechtsgeldigheid gegevens Datum beëindiging rechtsgeldigheid gegevens Gegevens over curatele Curatele Datum ingang rechtsgeldigheid curatele Gegevens over het gezag dat over de minderjarige wordt uitgeoefend Gegevens over de nationaliteit Datum beëindiging rechtsgeldigheid curatele Gezag door 1 ouder Gezag door 2 ouders Gezag door een derde 1 of 2 derden, dan wel tijdelijke of voorlopige voogdij Geslachtsnaam, voornamen, adellijke titel of predicaat en het BSN van de ouder of ouders die gezag uitoefenen Datum ingang rechtsgeldigheid Datum beëindiging rechtsgeldigheid Nationaliteit of nationaliteiten, dan wel een aanduiding dat de betrokkene geen nationaliteit bezig, of een aanduiding dat de nationaliteit van de betrokkene niet kan worden vastgesteld De aantekening dat op grond van artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap is

6 Gegevens in verband met het verblijfsrecht van de vreemdeling Gegevens over de bijhoudingsgemeente en het adres in die gemeente alsmede over het verblijf in Nederland en het vertrek uit Nederland Gegevens over het burgerservicenummer van de ingeschrevene Gegevens over de burgerservicenummers van de ouders, de echtgenoot van wel de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoten of eerdere geregistreerde partners en de kinderen vastgesteld dat de betrokkene niet de Nederlandse nationaliteit bezit De aantekening dat de betrokkene op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander behandeld wordt Datum ingang rechtsgeldigheid Datum beëindiging rechtsgeldigheid De aantekening in verband met het verblijfsrecht Datum ingang verblijfsrecht Datum beëindiging verblijfsrecht Datum mededeling gegeven bijhoudingsgemeente Datum aanvang adreshouding in de gemeente Functie van het adres Straatnaam en zo nodig deel van een gemeente Huisnummer Aanduiding bij huisnummer Letter bij huisnummer Toevoeging bij huisnummer Lokatiebeschrijving en zonodig deel van een gemeente Postcode Datum aanvang adreshouding Datum aanvang verblijf in Nederland Vorig land of gebied van verblijf Datum vertrek uit Nederland Volgend land of gebied van verblijf Eerste adres van verblijf in het volgend land of gebied van verblijf BSN Datum van kracht worden BSN Datum beëindiging BSN BSN ouder BSN partner BSN eerdere echtgenoot BSN eerdere geregistreerde partner BSN kind Data van kracht worden BSN

7 Gegevens over het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot, de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of de eerdere geregistreerde partner Gegevens die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van de Kieswet Gegevens die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van de Paspoortwet Data beëindiging BSN eigen geslachtsnaam (E) Geslachtsnaam echtgenoot, geregistreerde partner, eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner (P) Geslachtsnaam echtgenoot, geregistreerde partner, eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner vooraf aan de eigen geslachtsnaam (V) Geslachtsnaam echtgenoot, geregistreerde partner, eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner volgend op de eigen geslachtsnaam (N) Datum ingang van het gegeven over het naamsgebruik Datum beëindiging van het gegeven over het naamsgebruik Aanduiding omtrent het Europees kiesrecht Datum verzoek of mededeling Europees kiesrecht Einddatum uitsluiting Europees kiesrecht Aanduiding omtrent de uitsluiting van het kiesrecht Einddatum uitsluiting kiesrecht Soort Nederlands reisdocument Documentnr Nederlands reisdocument Datum van verstrekking Nederlands reisdocument Autoriteit die het Nederlands reisdocument heeft verstrekt Datum einde geldigheidsduur Nederlands reisdocument Datum inhouding/vermissing Nederlands reisdocument Aanduiding inhouding/vermissing Nederlands reisdocument Signalering mbt verstrekking of inhouding Nederlands reisdocument Datum ingang rechtsgeldigheid gegeven X X X X X

8

9 Bijlage 2 Incidentele verstrekking aan overheidsorganen die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisregistratie personen. Een verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens in een basisadministratie in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of één van de openbare lichamen (Bonaire, St. Eustatius en Saba). - Algemene en administratieve gegevens Incidentele verstrekking: Incidentele verzoeken om gegevensverstrekking voor overheidsorganen die zowel rechtstreekse als geen rechtstreekse toegang hebben tot de BRP worden afzonderlijk beoordeeld op rechtmatigheid en doelmatigheid. Alsdus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck d.d

10 Bijlage 3 Verstrekkingen aan derden Conform artikel 4 Reglement Wet basisregistratie personen Op verzoek van een derde kunnen aan hem gegevens worden verstrekt voor zover: - de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt of - de derde een gerechtvaardig belang heeft voor de verstrekking, dit belang mag de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet in de weg staan (verstrekkingsbeperking), artikel 3.21 van de wet BRP is hierop van toepassing. De verstrekking kan uitsluitend betrekking hebben op: - algemene gegevens over de naam - geslacht - geslachtsnaam e partner - geslachtsnaam eerdere e partner - naamgebruik - adres - bijhoudingsgemeente - geboortedatum - overlijdensdatum Aan de volgende derden kunnen gegevens worden verstrekt, instellingen of organisaties ten behoeve van: Wie Andere gemeenten (Afdeling Burgerzaken / Publiekszaken) Andere gemeenten (anders dan Burgerzaken / Publiekszaken) Bibliotheek (als onderdeel van de eigen gemeente) Bibliotheek (als onderdeel van een andere gemeente Buitengewoon opsporingsambtenaar (bijvoorbeeld in het Openbaar Vervoer) De onbezoldigd benoemde ambtenaar door de overheid Waarvoor Bijhouding BRP of overige burgerzakentaken zoals bijhouding burgerlijke stand Uitvoering taak Uitvoering diensten bibliotheek als gemeentelijke taak Uitvoering diensten bibliotheek als gemeentelijke taak Controle (identificatieplicht); opmaken proces-verbaal. (bijvoorbeeld bij zwartrijden in het openbaar vervoer) Uitvoering taak (bijvoeging van betreffend mandaatbesluit) Centraal justitieel incassobureau (voor het innen van verkeersboetes) Gerechtsdeurwaarders Uitvoering taak Uitvoering van de taken zoals genoemd in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet. Voorbeeld: betekenen dagvaardingen of gerechtelijke aanzeggingen, exploten, ontruimingen

11 Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen Informatie Beheer Groep) Instellingen (bestuursorganen) op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) *2 Kredietbank als onderdeel van de gemeente. Kredietbank als onderdeel van een gemeenschappelijke regeling (Wgr) Notarissen Overheidsinstanties zoals Belastingdienst, RDW, SVB en politie Financiële instellingen (banken, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen) als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, die zijn ingeschreven in het in artikel 1:107 van die wet bedoelde register Stichting Ambulante FIOM *1 Advocaten (ook advocaten in dienst van een organistatie) te vinden via Steunpunt huiselijk geweld (SHG)in eigen Uitvoering van de taak. Bijvoorbeeld zoals genoemd in de Wet op de Studiefinanciering Uitvoering taak Uitvoering maatschappelijke diensten als gemeentelijke taak. Volgens gemeentelijke verordening Uitvoering maatschappelijke diensten als gemeentelijke taak. Uitvoering van de taak zoals genoemd in de Wet op het Notarisambt. Voorbeelden: -verlijden authentieke akten zoals het opstellen van een verklaring van erfrecht -openbare veiling (Boek 3 BW, artikel 268, icm Wet op het Notarisambt, artikel 2) Uitvoering taak Het honoreren van aanspraken van gerechtigden op, al dan niet op termijn opvorderbare gelden, effecten of goederen op de instellingen of verzekeraar Het opsporen van personen in het kader van de werkzaamheden op het terrein van de maatschappelijke zorg, als bedoeld in artikel 2, Onderdeel d, van de Kaderwet VWS-subsidies Gerechtelijke werkzaamheden Uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift Voorbeeld: aanspannen gerechtelijke procedure of het opstellen van een dagvaarding, inclusief de voorbereiding van (mogelijke) gerechtelijke procedure. Het uitvoeren van taken, bedoeld in artikel 21b, tweede lid, van de Wet gemeente maatschappelijke ondersteuning Steunpunt huiselijk geweld (SHG) in andere gemeente Bibliotheek (geen onderdeel van de gemeente) Het uitvoeren van taken, bedoeld in artikel 21b, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

12 Buitenlandse EUoverheidsorganen Buitenlandse niet EUoverheidsorganen Buitenlandse rechtspersonen (Voorbeeld: instellingen voor sociale zorg en zekerheid) *4 Overheidsorganen van de Caribische landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en het Caribisch deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) *3 Crematoria, begraafplaatsen (niet-gemeentelijke) *1 Culturele organisaties Fondsverwervende organisaties Instellingen of organisaties ten behoeve van bijvoorbeeld: maatschappelijke dienstverlening, algemene/geestelijke gezondheidszorg, kinderopvang, jeugdwelzijnswerk, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, werkvoorziening, etc. Kredietbank (privaatrechtelijk, bijvoorbeeld een stichting) Migrantenorganisaties (bijv. Stichting vluchtelingenwerk) Rechtspersonen die niet in de gemeentelijke verordening benoemd zijn Vraag de burger om toestemming (zie toelichting). Alleen verstrekken indien indien een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie in de verstrekking van die gegevens voorziet. Vraag de burger om toestemming (zie toelichting). Vraag de burger om toestemming (zie toelichting). Vraag de burger om toestemming (zie toelichting). Bijhouding begraafplaats administratie en uitvoering Wet op de Lijkbezorging Doel kan verschillend van aard zijn per aanvrager. Met schriftelijke toestemming van betrokkene (persoon/gezaghouder) Onderwijsinstellingen *2 Ouderenorganisaties

13 Patiëntenverenigingen Pensioenfondsen Bijhouding administratie Plaatselijke afdelingen van politieke partijen Reclassering/verslaafd enzorg Sportorganisaties en - verenigingen Thuiszorgorganisaties Vakorganisaties Verenigingen en stichtingen met maatschappelijk of filantropisch doel Vrouwenorganisaties Woningbouwvereniging en/woningcorporaties Ziekenhuizen Derde ivm algemeen verbindend voorschrift Derde met voorafgaande schriftelijke toestemming Buitenlandse advocaten Wetenschappelijke onderzoekers (bijv. faculteiten) (voorbeelden: Rode Kruis, Astmafonds, Lilianefonds, Nierstichting, Bloedbank) en tegengaan illegale (spook) bewoning Patiëntenzorg, verlenen medische zorg, innen rekeningen i.v.m. zorg Uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift waarin het gebruik van gegevens uit de BRP is voorgeschreven Het doel kan verschillend van aard zijn per aanvrager. Met schriftelijke toestemming van betrokkene (persoons/gezaghouder) Gerechtelijke procedure Onder voorwaarden (zie toelichting) Wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek Doel verstrekkingen: De verstrekking vindt plaats in het kader van de zorg en taak van de aan hun opgedragen taak. Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck d.d

14

Reglement BRP. Basisregistratie. Ingeschrevene en ingezetene

Reglement BRP. Basisregistratie. Ingeschrevene en ingezetene Reglement BRP Algemeen De Raad heeft de nadere regeling van de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen. Hieronder

Nadere informatie

Orgaan van de gemeente

Orgaan van de gemeente Bijlage 1 Verordening gegevensversterekking basisregistratie personen gemeente Eindhoven Behorende bij artikel 1 Categorie gegevens Gegevens over de burgerlijke staat Gegeven Orgaan van de gemeente Geslachtsnaam

Nadere informatie

Bijlage 1 bij artikel 1

Bijlage 1 bij artikel 1 Bijlage 1 bij artikel 1 Categorie gegevens Gegevens over de burgerlijke staat Gegeven Orgaan van de gemeente Leerplicht WWB APV Omgevingsvergunnintingen Belas- ABS Geslachtsnaam Voornamen Adellijke titel

Nadere informatie

Regeling gegevensverstrekkingen BRP Alphen aan den Rijn

Regeling gegevensverstrekkingen BRP Alphen aan den Rijn GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 16432 26 februari 2015 Regeling gegevensverstrekkingen Alphen aan den Rijn Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Verordening basisregistratie personen gemeente Grootegast

Verordening basisregistratie personen gemeente Grootegast De raad van de gemeente Grootegast Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 april 2015 Gelet op de Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet Basisregistratie Personen (Wbrp); Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nadere informatie

met terugwerkende kracht d.d. 6 januari 2014 de Verordening basisregistratie personen Bronckhorst 2014 vast te stellen.

met terugwerkende kracht d.d. 6 januari 2014 de Verordening basisregistratie personen Bronckhorst 2014 vast te stellen. gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 140424/10 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van het college van b en w van 11 februari 2014; gelet op de

Nadere informatie

Reglement basisregistratie personen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk, gelet op de:

Reglement basisregistratie personen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk, gelet op de: Reglement basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk, gelet op de: Wet basisregistratie personen (BRP) Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Waalwijk

Nadere informatie

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude Gelet op de Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen Wet bescherming persoonsgegevens Gelet op artikel 156 Gemeentewet Verordening

Nadere informatie

Verordening basisregistratie personen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam

Verordening basisregistratie personen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam De raad der gemeente Hardinxveld-Giessendam Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders Gelet op de Wet basisregistratie personen Wet bescherming persoonsgegevens BESLUIT: Vast te stellen de volgende

Nadere informatie

De raad der gemeente Utrechtse Heuvelrug

De raad der gemeente Utrechtse Heuvelrug De raad der gemeente Utrechtse Heuvelrug Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 maart 2014 Gelet op de Artikelen 3.8 en 3.9 Wet basisregistratie personen Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1 Raadsvergadering van 3 juli 2008 Onderwerp: Raadsvoorstel tot het wijzigen van de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Moerdijk Verantwoordelijke

Nadere informatie

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014 gelet op de Wet

Nadere informatie

Verordening basisregistratie personen (BRP)

Verordening basisregistratie personen (BRP) Verordening basisregistratie personen (BRP) Algemeen Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens,

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; Reglement basisregistratie personen Stadskanaal 2015college *Z0038C27637* Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; gelet op de Wet basisregistratie personen en op de Verordening gegevensverstrekking

Nadere informatie

Verordening basisregistratie personen (BRP)

Verordening basisregistratie personen (BRP) Verordening basisregistratie personen (BRP) Algemeen Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens,

Nadere informatie

Regeling gegevensverstrekkingen BRP Hattem 2014

Regeling gegevensverstrekkingen BRP Hattem 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave gemeente Hattem. Nr. 47670 27 augustus 204 Regeling gegevensverstrekkingen BRP Hattem 204 Algemeen Sinds januari 200 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden; Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2014-045 Datum : 24 oktober 2014 Burgemeester en

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

BIJLAGE 4 Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens BIJLAGE 4 Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen onder verantwoordelijkheid van de gemeente De verstrekkingen kan uitsluitend betrekking hebben op algemene en verwijsgegevens

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN AMSTELVEEN Artikel 1. Begripsbepalingen.

BELEIDSREGEL GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN AMSTELVEEN Artikel 1. Begripsbepalingen. BELEIDSREGEL GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN AMSTELVEEN 2014. Artikel 1. Begripsbepalingen. Deze beleidsregel verstaat onder: a. basisregistratie : de basisregistratie personen als bedoeld

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Barneveld.

b e s l u i t : Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Barneveld. Nr: 08-68 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 08-68; gelet op artikel 62 lid 4,artikel 96 eerste lid en artikel 100 eerste lid van de wet gemeentelijke

Nadere informatie

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 21 Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT f RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1113251 Datum: Behandeld door: 7 februari 2014 A.P.M. Verduin-Mors Afdeling / Team: INW/BUR Onderwerp: Verordening basisregistratie personen (Verordening

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD nr officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 1 april 2015

GEMEENTEBLAD nr officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 1 april 2015 GEMEENTEBLAD nr.301524 officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 1 april 2015 Verordening Basisregistratie personen 2014 Raadsbesluit van 26 februari 2015 De raad van de gemeente Midden-Drenthe,

Nadere informatie

Verordening Basisregistratie Personen

Verordening Basisregistratie Personen Verordening Basisregistratie Personen (BRP) team Dienstverlening 18 juni 2014 Verordening Basisregistratie Personen (BRP) De raad der gemeente Texel Gezien het advies van burgemeester en wethouders Gelet

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het: Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Tytsjerksteradiel

besluiten vast te stellen het: Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Tytsjerksteradiel Stuknummer: S2015-13477 REGLEMENT GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel; gelet op artikel 3.8 en 3.9

Nadere informatie

1.1 Wet basisregistratie personen

1.1 Wet basisregistratie personen 1. WET BRP 15 1.1 Wet basisregistratie personen Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen, Stb. 2012, 666, zoals laatstelijk gewijzigd op 8 oktober 2014, Stb. 2013,

Nadere informatie

Reglement basisregistratie personen Bergen 2014.

Reglement basisregistratie personen Bergen 2014. Reglement basisregistratie personen Bergen 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (L), Gelet op de bepalingen van de: Wet basisregistratie personen; Wet bescherming persoonsgegevens en

Nadere informatie

Reglement BRP. Artikelsgewijze toelichting

Reglement BRP. Artikelsgewijze toelichting Reglement BRP Algemeen Dit reglement vloeit voort uit de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente het Bildt 2014. De Raad heeft hierin de nadere regeling van de verstrekking

Nadere informatie

VERORDENING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) GEMEENTE DALFSEN 2014 (versie geldig vanaf )

VERORDENING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) GEMEENTE DALFSEN 2014 (versie geldig vanaf ) VERORDENING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) GEMEENTE DALFSEN 2014 (versie geldig vanaf 06-01-2014) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

Vaststellen Reglement Basisregistratie personen 2017 (BRP) Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar.

Vaststellen Reglement Basisregistratie personen 2017 (BRP) Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Reglement Basisregistratie personen 2017 (BRP) Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.F.M. Bruls Samenvatting Vanaf 6 januari 2014 is

Nadere informatie

E E R H U <3 O W A A R D Vaststellen verordening op de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

E E R H U <3 O W A A R D Vaststellen verordening op de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Raadsvergadorin 2 5 MRT 2008 Besluit: Voorstelnu rnmfer: >a oc>d,cqi\ It) E E R H U

Nadere informatie

Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de Basisregistratie personen (BRP)

Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de Basisregistratie personen (BRP) Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de Basisregistratie personen () Geactualiseerd door een werkgroep* uit de NVVB-adviescommissie Identiteiten en Producten Waarom dit schema? Collega

Nadere informatie

Verordening basisregistratie personen Deurne

Verordening basisregistratie personen Deurne Nr 54a DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 3 juni 2014, nr 521813; gelet op de: artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen Wet bescherming

Nadere informatie

Raadsvergadering: 9 september 2014 Zaaknummer: Aan de raad Agendanummer: Documentnummer: I

Raadsvergadering: 9 september 2014 Zaaknummer: Aan de raad Agendanummer: Documentnummer: I raadsvoorstel Raadsvergadering: 9 september 2014 Zaaknummer: 14.09380 Aan de raad Agendanummer: Documentnummer: I14.025263 Afdeling: KCC Denekamp, 24 juni 2014 Onderwerp: Vaststellen Verordening gegevensverstrekking

Nadere informatie

16-07-2014 11:23 system 1/1. Orgaan: Burgemeesters en wethouders Agenda datum: 13/05/2014. Agenda notitie

16-07-2014 11:23 system 1/1. Orgaan: Burgemeesters en wethouders Agenda datum: 13/05/2014. Agenda notitie Agendapunt registreren Orgaan: Burgemeesters en wethouders Agenda datum: 13/05/2014 Agenda notitie: AGP Soort agendapunt: Agendapunt Agendapunt: 14.000291 Volgnr: Onderwerp: Categorie code: Vertrouwelijkheid:

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel Gelet op de Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen Wet bescherming persoonsgegevens Gelet op artikel 156 Gemeentewet Verordening

Nadere informatie

VERORDENING BASISREGISTRATIE PERSONEN GOOISE MEREN 2016

VERORDENING BASISREGISTRATIE PERSONEN GOOISE MEREN 2016 VERORDENING BASISREGISTRATIE PERSONEN GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4januari 2016, nr. RV16.007 Gelet op de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie

Nadere informatie

Regeling gegevensverstrekkingen BRP Harlingen 2014

Regeling gegevensverstrekkingen BRP Harlingen 2014 Regeling gegevensverstrekkingen BRP Harlingen 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen Gelet op de Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Borger-Odoorn 2014

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Borger-Odoorn 2014 Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Borger-Odoorn 2014 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 maart 2014

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van..

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. De Raad van de gemeente Wormerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsregistratie besluit vast te stellen de: Privacyverordening

Nadere informatie

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Borger-Odoorn 2014

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Borger-Odoorn 2014 Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Borger-Odoorn 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn Gelet op de Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen

Nadere informatie

agendanummer 27 november 2014 BBV Agendapunt 9 artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen en de Wet bescherming persoonsgegevens;

agendanummer 27 november 2014 BBV Agendapunt 9 artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen en de Wet bescherming persoonsgegevens; VERORDENING Onderwerp Datum vergadering/ agendanummer Kenmerk Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Ridderkerk 2014 Commissie Samen leven d.d. 13 november 2014 27 november 2014 BBV

Nadere informatie

overwegende dat het gewenst is om een eenduidig en enkelvoudig gebruik van persoonsgegevens voor de publiekrechtelijke taak te waarborgen;

overwegende dat het gewenst is om een eenduidig en enkelvoudig gebruik van persoonsgegevens voor de publiekrechtelijke taak te waarborgen; Bijlage 4 bij raadsvoorstel inzake gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens. Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt; overwegende dat het gewenst is om een eenduidig en enkelvoudig gebruik

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer:

Raadsvoorstel Nummer: Raadsvoorstel Nummer: 229893 Datum: 24 juni 2014 Hoort bij collegeadvies nummer: 229892 Datum raadsvergadering: 9 juli 2014 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Verordening basisregistratie personen

Nadere informatie

Bijlage 4. Schema voor schriftelijke verzoeken om gegevensverstrekking uit de GBA

Bijlage 4. Schema voor schriftelijke verzoeken om gegevensverstrekking uit de GBA Bijlage 4 Schema voor schriftelijke verzoeken om gegevensverstrekking uit de GBA Geactualiseerd door een werkgroep uit de NVVB-adviescommissie Identiteiten & Producten Waarom dit schema? Collega s Burgerzaken

Nadere informatie

Wie Waarvoor Welke categorie Welke gegevens Geheimhouding. Financiële instellingen Uitbetalen van de Bijzondere derde Algemene en Geheimhouding niet

Wie Waarvoor Welke categorie Welke gegevens Geheimhouding. Financiële instellingen Uitbetalen van de Bijzondere derde Algemene en Geheimhouding niet BIJLAGE 4 VERSTREKKINGENTABEL GBA Wie Waarvoor Welke categorie Welke gegevens Advocaten Advocaten Financiële instellingen (banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen) Financiële instellingen (banken,

Nadere informatie

REGLEMENTGEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2014. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

REGLEMENTGEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2014. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave gemeente Haarlemmermeer. Nr. 7 maart 0 REGLEMENTGEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN GEMEENTE HAARLEMMERMEER 0 Burgemeester en wethouders de gemeente Haarlemmermeer;

Nadere informatie

Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen (BRP)

Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen (BRP) Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen (BRP) Geactualiseerd door een werkgroep* uit de NVVB-adviescommissie Identiteiten en Producten Waarom dit schema?

Nadere informatie

Reglement BRP 2014 vrije derden en organen door BW.doc

Reglement BRP 2014 vrije derden en organen door BW.doc Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere Gelet op de Artikelen 3.2, 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen Wet bescherming persoonsgegevens Gelet op artikel 156 Gemeentewet Verordening

Nadere informatie

Reglement basisregistratie personen van de gemeente Doetinchem (Reglement BRP)

Reglement basisregistratie personen van de gemeente Doetinchem (Reglement BRP) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Doetinchem. Nr. 55455 8 oktober 2014 Reglement basisregistratie personen van de gemeente Doetinchem (Reglement BRP) Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

2. De verstrekking van gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking:

2. De verstrekking van gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2014 Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente 1. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 2014, met overneming van de daarin vermelde motieven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 2014, met overneming van de daarin vermelde motieven; De raad van de gemeente Etten-Leur; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 2014, met overneming van de daarin vermelde motieven; gelet op de Wet basisregistratie personen en de

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 8-7-2014 B en W-besluit nr.: 14.0613 Naam programma: Bestuur en Dienstverlening Onderwerp: Vaststellen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

Nadere informatie

A 2012 N 11(G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 11(G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2012 N 11(G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 5 de januari 2012, no. 12/0035, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit basisadministratie persoonsgegevens D E G O

Nadere informatie

Organisatieonderdeel. Taak Doelomschrijving Categorie(ën) van betrokkenen. Rechtmatige grondslag. Selectieverstrekking. Ad hoc raadpleging

Organisatieonderdeel. Taak Doelomschrijving Categorie(ën) van betrokkenen. Rechtmatige grondslag. Selectieverstrekking. Ad hoc raadpleging Deze bijlage tabel 1 behoort bij artikel 1 van de Regeling gegevensverstrekking BRP Papendrecht 2014 en bevat een opgave van de organisatieonderdelen en de taken die deze uitvoeren waarvoor gegevens uit

Nadere informatie

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid BIJLAGE 1 Aangehaakte gegevens zijn: Binnengemeentelijke afnemersindicaties Adreshistorie Voogdijgegevens Onderzoeksgegevens Gegevens inzake systeembeheer en autorisaties Burgerlijke staat Stemdistricten

Nadere informatie

Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de Basisregistratie personen (BRP)

Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de Basisregistratie personen (BRP) Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de Basisregistratie personen () Geactualiseerd door een werkgroep* uit de NVVB-adviescommissie Identiteiten en Producten Waarom dit schema? Collega

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 23 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Publiekszaken.

= = Raadsvergadering d.d. 23 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Publiekszaken. = = Raadsvergadering d.d. 23 september 2013 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-29600/DV.14-382, afdeling Publiekszaken. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Verordening Basisregistratie Personen (BRP)

Nadere informatie

Nadere regels gegevensverstrekkingen Basisregistratie personen Helmond 2014.

Nadere regels gegevensverstrekkingen Basisregistratie personen Helmond 2014. Nadere regels gegevensverstrekkingen Basisregistratie personen Helmond 2014. Het college van burgemeester en wethouders van Helmond; gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens, artikelen 3.8, 3.9 en

Nadere informatie

Regeling gegevensverstrekkingen basisregistratie personen Steenwijkerland 2014

Regeling gegevensverstrekkingen basisregistratie personen Steenwijkerland 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenwijkerland. Nr. 60373 6 juli 2015 Regeling gegevensverstrekkingen basisregistratie personen Steenwijkerland 2014 Algemeen Sinds 1 januari 2010 zijn alle

Nadere informatie

Artikel 2. Beheer van de bevolkingsadministratie Beheerder van de bevolkingsadministratie is de procesmanager Publieksbalie.

Artikel 2. Beheer van de bevolkingsadministratie Beheerder van de bevolkingsadministratie is de procesmanager Publieksbalie. CVDR Officiële uitgave van Assen. Nr. CVDR24807_1 4 april 2017 privacyreglement gemeente Assen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen; gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Agendapunt: 5.2/ Documentor.: RV Roden, 26 november 2014

Aan de gemeenteraad. Agendapunt: 5.2/ Documentor.: RV Roden, 26 november 2014 Raad d.dstľz// Aan de gemeenteraad G E M E E N T E î N O O R D E N V E L D Agendapunt: 5.2/03122014 Documentor.: RV14.0518 Bestuit -3 Roden, 26 november 2014 Onderwerp Vaststellen Verordening gegevensverstrekking

Nadere informatie

Aantekening bij Verordening BRP 2014. Inleiding

Aantekening bij Verordening BRP 2014. Inleiding Aantekening bij Verordening BRP 2014. Inleiding De Verordening BRP 2014 is eerder behandeld in de commissie bestuur. Daarbij zijn vragen gerezen, met name over de inhoud van de bijlage, waarin gewichtige

Nadere informatie

Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen (BRP)

Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen (BRP) Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen (BRP) Geactualiseerd door een werkgroep* uit de NVVB-adviescommissie Identiteiten en Producten Waarom dit schema?

Nadere informatie

Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen (BRP)

Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen (BRP) Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen () Geactualiseerd door een werkgroep* uit de NVVB-adviescommissie Identiteiten en Producten Waarom dit schema? Collega

Nadere informatie

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 De raad van de gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Noordwijk van 17 juni 2014 gelet op de artikelen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 219 Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 16 april 2013 Wij Beatrix,

Nadere informatie

BIJLAGE Reglement BRP

BIJLAGE Reglement BRP BIJLAGE Reglement BRP Algemeen Dit reglement vloeit voort uit de Verordening basisregistratie personen (Verordening BRP). De Raad heeft hierin de nadere regeling van de verstrekking van gegevens uit de

Nadere informatie

Wijziging bijlagen 1 tot en met 4 van 'Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Hilversum 2009'

Wijziging bijlagen 1 tot en met 4 van 'Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Hilversum 2009' NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 29 juli 2009 registratienummer: I/0909500 afdelingsnaam: steller: paraaf chef: kopie aan: onderwerp: DI/PUZA Vries-de Kroon, Sanae de Wijziging bijlagen 1 tot en met

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 223887-1 Emmeloord, 30 september 2014. Onderwerp Verordening basisregistratie personen. Advies raadscommissie [Advies] Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit Verordening gegevensverstrekking

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR van VAALS

GEMEENTEBESTUUR van VAALS GEMEENTEBESTUUR van VAALS Kenmerk: mm 040206 Nr.: Onderwerp: Privacyverordening voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens De Raad der gemeente Vaals Gelet op de Wet Gemeentelijke Basisadministratie

Nadere informatie

Categorie(ën) van betrokkenen. Personen op wie akten van de burgerlijke stand betrekking hebben en de aangevers. Aanvragers en optanten

Categorie(ën) van betrokkenen. Personen op wie akten van de burgerlijke stand betrekking hebben en de aangevers. Aanvragers en optanten Bijlage 1 behorend bij artikel 1 van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Eindhoven = profiel burgerzaken (alle persoonsgegevens) 1 = 2 = 3 = 4 = Belastingen 5 = GSD Sociaal

Nadere informatie

agendapunt 05 Bijlage Privacyreglement GBA 16 maart ris.doc Bijlage Privacyreglement GBA gemeente Papendrecht

agendapunt 05 Bijlage Privacyreglement GBA 16 maart ris.doc Bijlage Privacyreglement GBA gemeente Papendrecht Bijlage Privacyreglement gemeente Papendrecht Toelichting op het privacyreglement van de gemeente Papendrecht Algemeen Dit reglement vloeit voort uit de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Nadere informatie

Bijlage 1 behorend bij artikel 1 Reglement basisregistratie personen van de gemeente Steenbergen

Bijlage 1 behorend bij artikel 1 Reglement basisregistratie personen van de gemeente Steenbergen RAP = Ad hoc raadpleging persoon RAA = Ad hoc raadpleging adres MB = mutatieberichten S = Selectieverstrekking AA = Ad hoc verstrekking via mail/telef. Bijlage 1 behorend bij artikel 1 Reglement basisregistratie

Nadere informatie

1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Wet van 9 juni 1994, houdende regels ter zake van de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens, Stb. 1994, 494, zoals laatstelijk gewijzigd

Nadere informatie

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling Verordening basisregistratie personen Appingedam 2014

Onderwerp Vaststelling Verordening basisregistratie personen Appingedam 2014 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 18 juni 2015 Voorstel nummer : 11 Behandelend ambtenaar : Ina Blaauw-Burgstra Telefoonnummer : 0596 691137 E-mailadres : i.blaauw@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen Verordening basisregistratie personen Tytsjerksteradiel 2014

Onderwerp Vaststellen Verordening basisregistratie personen Tytsjerksteradiel 2014 Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2014 Agendapunt : 17 Status : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Tjeerd Tjepkema E-mail : ttjepkema@t-diel.nl

Nadere informatie

Voorgesteld besluit De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Emmen vast te stellen.

Voorgesteld besluit De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Emmen vast te stellen. Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2014 RA14.0027 A 4 14/411 Onderwerp: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Emmen Portefeuillehouder: T. Houwing-Haisma KlantContactCentrum

Nadere informatie

Profiel 5A. - Publieke Dienstverlening 1, unit Burgerzaken. Naturalisatie BRP VOLLEDIGE PERSOONSLIJST. Afnemersindicaties:

Profiel 5A. - Publieke Dienstverlening 1, unit Burgerzaken. Naturalisatie BRP VOLLEDIGE PERSOONSLIJST. Afnemersindicaties: Profiel 5A - Publieke Dienstverlening 1, unit Burgerzaken Wettelijke ta(a)k(en): Burgerlijke Stand Naturalisatie BRP Afnemersindicaties: GBA-V: NEE JA VOLLEDIGE PERSOONSLIJST 01 PERSOON 01.01.10 A-nummer

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 19 september 2014, 2014-0000505788 heeft de minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst unit Caribisch Nederland verzocht om autorisatie

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Aangehaakte gegevens zijn: Binnengemeentelijke afnemersindicaties Voogdijgegevens Onderzoeksgegevens Gegevens inzake systeembeheer en

BIJLAGE 1 Aangehaakte gegevens zijn: Binnengemeentelijke afnemersindicaties Voogdijgegevens Onderzoeksgegevens Gegevens inzake systeembeheer en BIJLAGE 1 Aangehaakte gegevens zijn: Binnengemeentelijke afnemersindicaties Voogdijgegevens Onderzoeksgegevens Gegevens inzake systeembeheer en autorisaties Burgerlijke staat Rijbewijsgegevens Stemdistricten

Nadere informatie

Wijziging van het Privacyreglement basisregistratie personen Noordoostpolder 2014

Wijziging van het Privacyreglement basisregistratie personen Noordoostpolder 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 119104 30 augustus 2016 Wijziging van het Privacyreglement basisregistratie personen Noordoostpolder 2014 Het college van burgemeester en

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 september 2005 gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Wet bescherming persoonsgegevens;

Nadere informatie

Privacyreglement BRP. pagina 1 van 14

Privacyreglement BRP. pagina 1 van 14 Privacyreglement BRP pagina 1 van 14 Toelichting op het privacyreglement BRP van de gemeente Best Dit reglement vloeit voort uit de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen (BRP). De verordening

Nadere informatie

Bijlage bij Reglement gegevensverstrekking BRP. Bijzondere opn in psych ziekenhuizen. Gehandicaptenparkeerkaart. Volmachtverlening Kieswet

Bijlage bij Reglement gegevensverstrekking BRP. Bijzondere opn in psych ziekenhuizen. Gehandicaptenparkeerkaart. Volmachtverlening Kieswet Bevoegd tot inzage in GBA-V x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - x - - - - - - Bevoegd tot plaatsen indicatie - x x x x x x x x - - - - - x - x - x x - - - x - - - - - - 01 Persoon 01.10 A-nummer

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Taak Landelijke wettelijke taak Het behandelen van het verzoek van een persoon met een beperking die een woonvervoersvoorziening en/of rolstoel bij de gemeente

Nadere informatie

Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA

Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA Verschillen in namen van elementen tussen GBA en PIVA/BES zijn rood gemarkeerd. Een lege cel in de kolom PIVA geeft aan dat dat element niet voorkomt in PIVA.

Nadere informatie

BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010

BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010 BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010 Vastgesteld in de raad van 26 januari 2010 Inwerkingtreding: 1 januari 2010 1 Nr. 2009-070 Houten, 24 november 2009.

Nadere informatie

Gelet op artikel : 10 en 06 wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Gelet op artikel : 10 en 06 wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 3 november 2009 (met registratienummer 2010 002.2) Gelet op artikel

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 4 februari 2014 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 4 februari 2014 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 4 februari 2014 Corr. nr.: 2014.01890 Onderwerp : Voorstel inzake Verordening gemeentelijke basisregistratie personen (BRP) Programma

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis; gelet op het bepaalde in de Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Privacyreglement Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen 2015 :

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Privacyreglement Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen 2015 : Privacyreglement Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen : Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelet op artikel 3.8 en 3.9 van de Wet Basisregistratie Personen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010, nr. 302;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010, nr. 302; Gemeentestukken: 2010-302 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010, nr. 302; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Reglement voor de gemeentelijke Bevolkingsadministratie Den Haag 2016

Reglement voor de gemeentelijke Bevolkingsadministratie Den Haag 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-gravenhage. Nr. 182774 22 december 2016 Reglement voor de gemeentelijke Bevolkingsadministratie Den Haag 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

35- Profiel Integrale Veiligheid + GBA-V. 32- Profiel Administratie en Onderzoek. 39- Profiel WS AllesAktueel+HistAdres

35- Profiel Integrale Veiligheid + GBA-V. 32- Profiel Administratie en Onderzoek. 39- Profiel WS AllesAktueel+HistAdres 29- Profiel Secretariaat burgemeester 31- Profiel Juridische Zaken 32- Profiel Administratie en Onderzoek 33- Profiel Project Ontwikkeling 34- Profiel BO Heerlen-Schoon 35- Profiel Integrale Veiligheid

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 28 januari 2014 KNDK/2013/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 28 januari 2014 KNDK/2013/ *000002033078* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 28 januari 204 KNDK/203/3078 9.3 Datum: 3 december 203 Verzonden: 6 januari 204 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Verordening gegevensverstrekking

Nadere informatie

basisadministratie persoonsgegevens Eindhoven 2ooz

basisadministratie persoonsgegevens Eindhoven 2ooz gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer 49 Inboeknummer osmoooo6o Beslisdatum BTW ss februari 2002 Dossiernummer 209.105 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten. Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 22 juli 2011, BPR2011/54222 heeft het bestuur van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking

Nadere informatie