Bijlage 4. Schema voor schriftelijke verzoeken om gegevensverstrekking uit de GBA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 4. Schema voor schriftelijke verzoeken om gegevensverstrekking uit de GBA"

Transcriptie

1 Bijlage 4 Schema voor schriftelijke verzoeken om gegevensverstrekking uit de GBA Geactualiseerd door een werkgroep uit de NVVB-adviescommissie Identiteiten & Producten Waarom dit schema? Collega s Burgerzaken in het land willen weten waar ze aan toe zijn (wat ze wel en niet mogen of kunnen) wanneer hen schriftelijk het verzoek wordt gedaan om op papier gegevens uit de GBA te verstrekken. De NVVB-adviescommissie Identiteiten & Producten (I&P) onderhoudt het schema dat de voormalige commissie Persoonsinformatie & Privacy (PIP) heeft gemaakt om een makkelijk toegankelijke handreiking te hebben voor de medewerker Burgerzaken die tot taak heeft de incidentele GBA-verstrekkingen op papier te verzorgen. Het is vaak een lastige materie waarbij systematisch moet worden nagegaan wie wat vraagt en waarom en of er vervolgens een basis is om aan die vraag tegemoet te komen. Voor een deel kan de beoordeling van een verzoek om GBA-gegevens plaatsvinden op basis van de GBA-wetgeving. Maar in een behoorlijk aantal situaties is het gemeentelijk informatiebeleid bepalend voor de vraag of gegevens al dan niet mogen worden verstrekt. Ook het wel of niet heffen van leges kan onderwerp zijn van gemeentelijk beleid. Het schema voor de schriftelijke verzoeken om papieren gegevensverstrekking geeft geen limitatieve opsomming van alle mogelijke aanvragers en verstrekkingen. Op grond van ervaringen in de alledaagse praktijk menen de werkgroepleden en de commissie I&P dat met dit schema een groot aantal vragen kan worden beantwoord waarmee medewerkers Burgerzaken in hun werk regelmatig te maken krijgen.

2 Werkwijze schema Het schema bestaat uit meerdere onderdelen. Elk deel vertegenwoordigt een bepaalde categorie verzoekers. Alvorens het schema kan worden geraadpleegd moet er een identificatie van de verzoeker plaatsvinden. Daarna kunt u dan in het betreffende deel van het schema een richtlijn terugvinden voor de behandeling van het verzoek. Stap 1: De identificatie van de verzoeker Om het schema op een goede manier te gebruiken is het eerst noodzakelijk om het verzoek te identificeren. Daarbij gaat het om de combinatie wie vraagt? en waarvoor is het nodig?. Voorbeeld: Een overheidsinstantie kan een verzoek om gegevensverstrekking indienen, maar om als overheid (afnemer) behandeld te worden dient deze overheidsorganisatie dit wel te doen voor de uitvoering van een toegewezen. De combinatie van deze twee aspecten is bepalend. De verzoekers zijn ingedeeld in de volgende categorieën: Schema 1 - Afnemers: overheid, bestuursorganen, uitvoering publiekrechtelijke taken; Schema 2 - Bijzondere derden: aangewezen, verkrijgt gegevens via GBA-netwerk, schriftelijke verstrekking is in uitzonderlijke gevallen mogelijk gemaakt; Schema 3 - Verplichte derden: gerechtelijke procedure, dagvaarding, gerechtelijke werkzaamheden horen verplicht tot de taak van deze verzoeker; Schema 4 - Vrije derden: gemeentelijk beleid, verordening; Schema 5 - Overig: verstrekking mogelijk, niet op basis van de of de gemeentelijke verordening. Stap 2: Het gebruik van het schema Als u bij stap 1 hebt bepaald met welke categorie verzoeker u te maken hebt, kunt u naar het desbetreffende deel van het schema gaan. U zult dan zelf kunnen constateren dat de behandeling van een verzoek uit een bepaalde categorie in de regel hetzelfde is. Voor elke categorie geldt namelijk een bepaalde hoofdregel in de behandeling van een verzoek. N.B. In een paar gevallen is verstrekking mogelijk zonder dat de de basis is van deze verstrekking. Bovenstaande werkwijze is dan niet van toepassing. Zie voor voorbeelden van deze situaties schema 5. Het is noodzakelijk om altijd eerst te bepalen of het een verzoek betreft dat ingedeeld kan worden in schema 1, 2, 3 of 4.

3 Toelichting bij het schema Onderstaand treft u een algemene toelichting bij de kolommen van het schema aan. Soms is het nodig een bepaalde situatie of onderwerp uit het schema nader toe te lichten. In dat geval treft u die toelichting bij het schema aan. Wie Hieronder vindt u de verzoekers die regelmatig schriftelijke verzoeken indienen om gegevens uit de GBA te verkrijgen. Aanvragers met wie u vaak te maken krijgt, komen aan bod en zij worden over het algemeen met de werknaam aangeduid. Waarvoor Deze kolom geeft de categorie aan waarvoor een verzoeker de gevraagde informatie nodig heeft. Deze categorie moet u altijd in combinatie bekijken met de eerste categorie Wie. De combinatie Wie en Waarvoor is noodzakelijk voor de identificatie van het verzoek (zie Stap 1). Welke categorie In deze kolom wordt aangegeven wat de status van de verzoeker is; tot welke categorie de verzoeker behoort: een afnemer, een verplichte derde (deze is belast met de uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift), een vrije derde of overige. Ten aanzien van een bijzondere derde geldt dat deze groep slechts via GBAberichten gegevens uit de GBA kan krijgen. Hierover straks meer. Ten aanzien van de vrije derde geldt dat het al dan niet beschouwd kunnen worden als vrije derde uiteraard afhangt van het gemeentelijk verstrekkingenbeleid. Gemeenten bepalen zelf óf en welke vrije derde zij binnen de ruimte van artikel 100 opnemen in de GBA-verordening. Welke gegevens Als u de aanvraag met het door de aanvrager opgegeven doel in behandeling kunt nemen, ziet u in deze kolom welke GBA-gegevens u kunt verstrekken. De te verstrekken gegevens zijn, behoudens de verstrekkingen aan vrije derden, niet limitatief opgesomd. Er is volstaan met de benaming algemene-, verwijs- en bijzondere gegevens. Verstrekkingsbeperking (voorheen geheimhouding) Er komen in het schema drie mogelijkheden voor: 1. Niet mogelijk: het is voor de ingeschrevene (de bevraagde) niet mogelijk om via een schriftelijk verzoek tot verstrekkingsbeperking te voorkomen dat van zijn of haar persoonslijst, gegevens worden verstrekt. Met andere woorden: bij een geregistreerde verstrekkingsbeperking worden de gevraagde gegevens toch verstrekt. 2. Mogelijk: u kunt aan de verzoeker, in geval van een geregistreerde verstrekkingsbeperking, de gegevens niet verstrekken. 3. Toetsing noodzakelijk: u dient, in geval van een geregistreerde verstrekkingsbeperking, een belangenafweging te maken tussen de noodzaak van de aanvraag en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ingeschrevene.

4 Leges In deze kolom worden vier mogelijkheden aangegeven: 1. Ja: U kunt leges op grond van uw eigen gemeentelijke legesverordening in rekening brengen. Aangezien dit eigen beleid is van de gemeente, adviseren wij u altijd goed kennis te nemen van uw eigen legesverordening. 2. Nee: Spreekt voor zich. 3. 2,27: De gevraagde informatie is kosteloos, maar u kunt wel het zogenaamde postkamertarief in rekening brengen. De basis voor dit tarief is artikel 37a van de Regeling GBA. Dit tarief kunt u in rekening brengen aan buitengemeentelijke afnemers en bijzondere derden op het moment dat schriftelijk informatie wordt gevraagd, die normaliter over het landelijk GBA-netwerk aan te vragen is. De verzoeker heeft in principe wel recht op kosteloze informatie uit de GBA, maar betaalt een tarief voor het uitdraaien en verzenden van de schriftelijke informatie. Indien u dit tarief in rekening brengt, dient dit te zijn opgenomen in de gemeentelijke legesverordening. In tegenstelling tot andere bedragen in de legesverordening, wordt dit bedrag niet geïndexeerd. Uitzonderingen: Gerechtsdeurwaarders (afnemer) op basis van een convenant tussen de NVVB en de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders geldt hier een specifieke afspraak. Zonder toevoeging van een no-hit-bericht (bewijs dat men geprobeerd heeft gegevens te verkrijgen via het GBA-netwerk) kan leges geheven worden voor een inlichting uit de GBA. Extra werkzaamheden: hoewel een afnemer geen legeskosten hoeft te betalen, is het wel mogelijk extra werk te belasten met leges, conform de eigen legesverordening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doorzoeken van de persoons- of archiefkaartenbestanden voor een notaris. Bijzondere wetgeving: Op 10 juni 2005 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over het heffen van het postkamertarief. Twee bijzondere wetten gaven aan dat gemeentebesturen kosteloos GBA-gegevens moesten verstrekken. Het arrest van de Hoge Raad heeft tot gevolg gehad dat gemeenten niet langer het postkamertarief in rekening kunnen brengen indien bij (bijzondere) wet is bepaald dat de gegevens kosteloos verstrekt moeten worden (voorbeelden: Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers en Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers). Let hierbij wel op het verschil tussen "kosteloos" en "legesvrij". Het postkamertarief is immers geen leges. 4. Kosteloos: De NVVB-adviescommissie I&P adviseert u deze verstrekking kosteloos te doen. Basis In deze kolom wordt aangegeven wat de wettelijke basis is voor het beoordelen van de aanvraag. Protocollering Het wel of niet protocolleren is niet afzonderlijk vermeld in het schema. Bij een schriftelijke aanvraag dient u alle verstrekte gegevens te protocolleren. U moet vastleggen welke gegevens zijn verstrekt, aan wie de gegevens zijn verstrekt, waarom verstrekking heeft plaatsgevonden en door wie de gegevens zijn verstrekt. Gegevensverstrekking in het kader van de veiligheid van staat of de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten hoeft u niet te protocolleren (art 103, lid 3 ). De commissie vindt dat de verzoeker behoort aan te geven indien hier sprake van is. Een andere mogelijkheid is dat u alle schriftelijke verstrekkingen protocolleert (tenzij nadrukkelijk in het schema staat dat dit niet moet). In geval van een (niet vaak voorkomend) verzoek om een overzicht van de gedane verstrekkingen bepaalt u dan, wat wel of niet in dit overzicht vermeld dient te worden.

5 Niet verstrekken Er kan een verzoek komen van een organisatie of instelling die op het eerste gezicht onder één van de schema's kan worden ingedeeld, maar waarbij de combinatie met het genoemde doel de verstrekking niet mogelijk maakt. De verstrekking moet dan geweigerd worden. In bepaalde gevallen kan verstrekking dan mogelijk zijn gemaakt middels de verordening waarin invulling wordt gegeven aan verstrekkingen op grond van artikel 100 (vrije derden). Hieronder treft u aantal voorbeelden aan: Advocaten Als de verstrekking niet is ter uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift (voorbeeld: incasso-activiteiten) Financiële instellingen (banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen) Buitengerechtelijke incassowerkzaamheden, commerciële doeleinden of het bijhouden van een "niet-pensioen" gerichte administratie Gerechtsdeurwaarders Uitvoering van een privaatrechtelijke taak (buitengerechtelijke incassowerkzaamheden, voeren van een debiteurenadministratie) Notarissen Uitvoering van een privaatrechtelijke taak Zorgverzekeraars Uitvoering van een privaatrechtelijke taak

6 Schema voor de schriftelijke verzoeken om gegevensverstrekking uit de GBA Schema 1 Afnemers Deze groep kunnen we grofweg samenvatten als de overheid. Voor deze groep van verzoekers is de GBA bestemd. Zij voeren taken uit op grond van wetgeving of zij zijn specifiek aangewezen om gebruik te mogen maken van gegevens uit de GBA. Wie Waarvoor Welke categorie Welke gegevens Verstrekkingsbeperking Leges Basis Andere gemeenten (Afdeling Burgerzaken / Publiekszaken) Andere gemeenten (anders dan Burgerzaken / Publiekszaken) Bibliotheek (als onderdeel van de gemeente) Binnengemeentelijke afdeling of -dienst Buitengewoon opsporingsambtenaar (bijvoorbeeld in het Openbaar Vervoer) De onbezoldigd benoemde ambtenaar door de overheid (v.b. Cannock Chase, Invoned of DBO) Centraal justitieel incassobureau (voor het innen van verkeersboetes) Gerechtsdeurwaarders (publiekrechtelijke taken) Uitvoering Afnemer Uitvoering Afnemer Uitvoering diensten bibliotheek als gemeentelijke taak Afnemer Uitvoering Afnemer Controle (identificatieplicht); opmaken proces-verbaal. (bijvoorbeeld bij zwartrijden in het openbaar vervoer) Uitvoering (bijvoeging van betreffend mandaatbesluit) Afnemer Afnemer Uitvoering Afnemer Uitvoering van publiekrechtelijke taken zoals genoemd in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet. Voorbeeld: betekenen dagvaardingen of gerechtelijke aanzeggingen, exploten, ontruimingen Afnemer Niet mogelijk Advies: kosteloos Niet mogelijk 2,27 op grond van legesverordening Niet mogelijk Eigen beleid gemeente Niet mogelijk Eigen beleid gemeente Niet mogelijk 2,27 op grond van legesverordening Niet mogelijk 2,27 op grond van legesverordening Niet mogelijk 2,27 op grond van legesverordening Niet mogelijk 2,27 (zie ook toelichting over leges) (incidenteel) Art. 96 (systematisch) (incidenteel) Art. 96 (systematisch)

7 Schema 1 Afnemers Deze groep kunnen we grofweg samenvatten als de overheid. Voor deze groep van verzoekers is de GBA bestemd. Zij voeren taken uit op grond van wetgeving of zij zijn specifiek aangewezen om gebruik te mogen maken van gegevens uit de GBA. Wie Waarvoor Welke categorie Welke gegevens Verstrekkingsbeperking Leges Basis Informatie Beheer Groep Uitvoering van een publiekrechtelijke taak. Bijvoorbeeld zoals genoemd in de Wet op de Studiefinanciering Afnemer Niet mogelijk 2,27 op grond van legesverordening Instellingen (bestuursorganen) op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) Uitvoering Afnemer Niet mogelijk 2,27 op grond van legesverordening Kredietbank als onderdeel van een gemeente of als onderdeel van een gemeenschappelijke regeling (Wgr) Uitvoering maatschappelijke diensten als gemeentelijke taak. Volgens gemeentelijke verordening Afnemer Niet mogelijk Eigen beleid gemeente (incidenteel) Art. 96 (systematisch) Notarissen () Overheidsinstanties zoals Belastingdienst, RDW, SVB en politie Zorgverzekeraars Uitvoering van een publiekrechtelijke taak zoals genoemd in de Wet op het Notarisambt. Voorbeelden: -verlijden authentieke akten zoals het opstellen van een verklaring van erfrecht -openbare veiling (Boek 3 BW, artikel 268, icm Wet op het Notarisambt, artikel 2) Afnemer Uitvoering Afnemer Uitvoering. Let op: er moet uitdrukkelijk worden aangegeven voor welke de gegevens worden gevraagd. (bijvoorbeeld Zorgverzekeringswet of AWBZ) Zie voor een overzicht van verzekeraars: Afnemer Niet mogelijk 2,27 (zie ook toelichting over leges ivm extra werkzaamheden) Niet mogelijk 2,27 op grond van legesverordening Niet mogelijk 2,27 op grond van legesverordening

8 Samenwerkingsverbanden Steeds vaker komt het voor dat er sprake is van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten (bijvoorbeeld: een gemeenschappelijk belastingkantoor). Diverse samenwerkingsverbanden zijn mogelijk. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zijn dit: een openbaar lichaam, een gemeenschappelijk orgaan of een centrumgemeente. Alleen in het geval van een ingesteld openbaar lichaam is er in het kader van de sprake van een buitengemeentelijke afnemer en kunnen er in principe gegevens verstrekt worden. De wijze waarop een samenwerkingsverband is georganiseerd blijkt echter meestal niet uit het schriftelijk verzoek. Daarover moet dan eerst meer informatie worden gevraagd. Ook de taak die het samenwerkingsverband uitoefent is van belang om te kunnen bepalen of verstrekking uit de GBA gerechtvaardigd is. Meer informatie over de verstrekking van gegevens in het kader van de Wgr kunt u vinden in de BPR Kwaliteitsbrochure nummer 43. Cannock Chase, Invoned, DBO, etc. Dergelijke organisaties zijn toch geen afnemer? Waarom staan ze dan in Schema 1 Afnemers? Het schema geeft een richtlijn voor de behandeling van schriftelijke verzoeken uit de GBA. Met behulp van de toetsingscriteria uit het schema kan bepaald worden in welke categorie verzoekers het specifieke verzoek valt. Aan verzoeken van de genoemde ondernemingen is te zien, doordat zij een kopie van het mandaatbesluit meesturen, dat een overheidsinstelling iemand tot ambtenaar met bepaalde publiekrechtelijke bevoegdheden benoemt. Daarom valt een dergelijk verzoek onder de categorie 'afnemers'. Eigenlijk is het niet nodig om deze categorie verzoekers apart te benoemen, omdat het verzoek feitelijk van een andere overheidsinstelling komt. Voor de herkenbaarheid van dergelijke verzoeken en door het feit dat dergelijke verzoeken toch geregeld voorkomen, kiest de werkgroep ervoor om deze verzoeken toch apart te benoemen in het schema.

9 Schema 2 Bijzondere derden Dit betreft instanties die door hun bijzondere maatschappelijke positie een goede ingang tot de GBA verdienen en daarom recht hebben op systematische gegevensverstrekkingen via het GBA netwerk. Hoewel zij officieel geen afnemer zijn, worden zij (tot op zekere hoogte) wel als zodanig behandeld. Wie Waarvoor Welke categorie Welke gegevens Verstrekkingsbeperking Leges Basis Financiële instellingen (banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen) Geautoriseerd door minister voor GBAverstrekkingen FIOM Uitbetalen van opvorderbare gelden al dan niet op termijn. Zie lijst op onder GBA, Informatiebank, Procedures, Landelijke Tabellen Opsporen van personen (bijv. familieleden) Bijzondere derde Bijzondere derde taak. Verzoek vindt plaats middels voorgeschreven formulieren. (zie brief BPR2003/U66312) taak. Verzoek vindt plaats middels voorgeschreven formulieren. (zie brief BPR 4 aug 2005) Niet mogelijk 2,27 op grond van legesverordening Niet mogelijk 2,27 op grond van legesverord ening Art. 99 lid 1 Art. 68b Besluit GBA Art. 99 lid 3 Art. 68c1 Besluit GBA Pensioenfondsen en ziekenhuizen Pensioenfondsen en ziekenhuizen zijn bijzondere derde als zij gegevens opvragen via het GBA-netwerk. Artikel 68e Besluit GBA geeft nog eens expliciet aan dat de verstrekking aan bijzondere derden slechts op die manier kan plaatsvinden. Artikel 99, lid 1 en 3 geeft aan dat artikel 88 lid 4 van overeenkomstige toepassing is. Hierin wordt de mogelijkheid gegeven ook een gewaarmerkt afschrift te verstrekken. Papier dus. Het ligt echter niet zo gemakkelijk. Hierbij geldt namelijk dat dit alleen kan als de gegevens reeds zijn verstrekt via een GBA-bericht. Het komt dus niet in de plaats van. Om verstrekking aan niet geautoriseerde ziekenhuizen en pensioenfondsen na een schriftelijk verzoek mogelijk te maken, moet dit in de gemeentelijke verordening zijn opgenomen. Als de gemeente aan geautoriseerde bijzondere derden op papier gegevens wil verstrekken, kan dat slechts nadat de gegevens reeds via een GBA-bericht zijn verstrekt (art 88, lid 4 ) of als vrije derden op grond van de gemeentelijke verordening. Pensioenfondsen en ziekenhuizen die niet zijn geautoriseerd door de minister kunnen dus slechts gegevens krijgen als vrije derden op grond van de gemeentelijke verordening. Met alle beperkende voorwaarden van artikel 100 van de van dien.

10 Schema 3 Verplichte derden Hier gaat het niet meer om de overheid. Het gaat hier om derden, waarvoor wettelijk is voorgeschreven dat er voor specifieke doeleinden actuele persoonsgegevens gebruikt moeten worden. Verplicht betekent: je kunt niet om de GBA heen. Wie Waarvoor Welke categorie Welke gegevens Verstrekkingsbeperking Leges Basis Advocaten (te vinden via Buitenlandse EUoverheden Buitenlandse niet EUoverheden (met passend beschermingsniveau - Art. 76 WBP) Uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift Voorbeeld: aanspannen gerechtelijke procedure of het opstellen van een dagvaarding, inclusief de voorbereiding van (mogelijke) gerechtelijke procedure. Verstrekking van gegevens is voorgeschreven in een Nederlands algemeen verbindend voorschrift Verstrekking van gegevens is voorgeschreven in een Nederlands algemeen verbindend voorschrift Verplichte derde Verplichte derde Verplichte derde verband met de uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift Algemene gegevens en verwijsgegevens Algemene gegevens en verwijsgegevens Verstrekkingsbeperking mogelijk. Toetsing noodzakelijk. Na afweging van de belangen tussen noodzaak verstrekking en privacy bevraagde wordt al dan niet verstrekt. (zie art. 102 Wet GBA) idem idem Ja, op grond van de legesverordening Ja, op grond van de legesverordening Ja, op grond van de legesverordening Art. 98 Art. 98 Art. 98 Buitenlandse rechtspersonen (Voorbeeld: buitenlandse advocaten) Verstrekking van gegevens is voorgeschreven in een Nederlands algemeen verbindend voorschrift. Verplichte derde Algemene gegevens en verwijsgegevens idem Ja, op grond van de legesverordening Art. 98

11 Buitenlandse advocaten Op basis van artikel 98 kan ook toegang tot de GBA worden verleend aan in het buitenland gevestigde advocaten, mits eveneens wordt voldaan aan alle voorwaarden van artikel 98. De verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA aan een advocaat is in de termen van de de verstrekking aan een derde. In artikel 98 is bepaald dat aan een derde op schriftelijk verzoek een gewaarmerkt afschrift wordt verstrekt van de algemene gegevens en de verwijsgegevens voor zover de verstrekking van die gegeven is voorgeschreven in verband met de uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift en worden gevraagd door een derde die uit hoofde van ambt of beroep gewoonlijk met gerechtelijke werkzaamheden is belast. Advocaten kunnen geacht worden uit hoofde van hun beroep gewoonlijk met gerechtelijke werkzaamheden belast te zijn. Dat betekent nog niet dat aan de beroepsgroep van advocaten in het algemeen toegang wordt verleend tot de GBA. Er moet ook voldaan zijn aan het vereiste dat de verstrekking van de door een advocaat gevraagde gegevens noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift. Hierbij moet met name gedacht worden aan de uitvoering van bepalingen van het Nederlandse wetboek van burgerlijk rechtsvordering. Aangezien deze bepalingen zijn geschreven voor Nederlandse gerechtelijke procedures zullen alleen advocaten die bij een Nederlandse rechtbank zijn ingeschreven zich op de uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift kunnen beroepen. Dat kunnen ook buitenlandse advocaten zijn, zoals artikel 2a van de Advocatenwet laat zien. In dit wetsartikel is geregeld dat onder bepaalde voorwaarden advocaten die in een andere lidstaat zijn gevestigd om inschrijving als advocaat in Nederland kunnen verzoeken.

12 Schema 4 Vrije derden We hebben hier niet meer te maken met de overheid en niet meer met een verplicht voorgeschreven gebruik van actuele persoonsgegevens (zie schema 1 en 2). De gemeente mag zelf bepalen aan wie zij nog meer verstrekt. Aan deze vrijheid worden overigens wel grenzen gesteld. Zo mogen er bijvoorbeeld geen gegevens voor commerciële doeleinden worden verstrekt. De kaders van artikel 100 en de gemeentelijke verordening zijn nu bepalend. Wie Waarvoor Welke categorie Welke gegevens Verstrekkingsbeperking Leges Basis Bibliotheek (geen onderdeel van de gemeente) Buitenlandse EUoverheden Volgens gemeentelijke verordening (er moet sprake zijn van een Nederlands publiek belang!) Vraag de burger om toestemming (zie toelichting). Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd (beperkte verstrekkingsmogelijkheden zie Waarvoor ) Buitenlandse niet EUoverheden (met passend beschermingsniveau - Art. 76 WBP) Volgens gemeentelijke verordening. er moet sprake zijn van een Nederlands publiek belang! Vraag de burger om toestemming (zie toelichting). Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd (beperkte verstrekkingsmogelijkheden zie Waarvoor ) Buitenlandse rechtspersonen (Voorbeeld: instellingen voor sociale zorg en zekerheid) Volgens gemeentelijke verordening, er moet sprake zijn van een Nederlands publiek belang! Vraag de burger om toestemming (zie toelichting). Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd (beperkte verstrekkingsmogelijkheden zie Waarvoor ) Caribische landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en het Caribisch deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) Volgens gemeentelijke verordening, er moet sprake zijn van een Nederlands publiek belang! Vraag de burger om toestemming (zie toelichting). Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd (beperkte verstrekkingsmogelijkheden zie Waarvoor ) Crematoria, begraafplaatsen (niet-gemeentelijke) Culturele organisaties

13 Schema 4 Vrije derden We hebben hier niet meer te maken met de overheid en niet meer met een verplicht voorgeschreven gebruik van actuele persoonsgegevens (zie schema 1 en 2). De gemeente mag zelf bepalen aan wie zij nog meer verstrekt. Aan deze vrijheid worden overigens wel grenzen gesteld. Zo mogen er bijvoorbeeld geen gegevens voor commerciële doeleinden worden verstrekt. De kaders van artikel 100 en de gemeentelijke verordening zijn nu bepalend. Wie Waarvoor Welke categorie Welke gegevens Verstrekkingsbeperking Leges Basis Fondsverwervende organisaties Instellingen of organisaties ten behoeve van bijvoorbeeld: maatschappelijke dienstverlening, algemene/geestelijke gezondheidszorg, kinderopvang, jeugdwelzijnswerk, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, werkvoorziening, etc. Kerken (niet zijnde de SILA) Kredietbank (privaatrechtelijk, bijvoorbeeld een stichting) Inburgeringsbureaus (niet gemeentelijke) ledenadministratie Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd Migrantenorganisaties Natuurlijke personen Onderwijsinstellingen (zie ook onderstaande tekst bij Scholen ) Vooraf schriftelijke toestemming betrokkene (persoon/gezaghouder) Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd Ouderenorganisaties Patiëntenverenigingen Pensioenfondsen

14 Schema 4 Vrije derden We hebben hier niet meer te maken met de overheid en niet meer met een verplicht voorgeschreven gebruik van actuele persoonsgegevens (zie schema 1 en 2). De gemeente mag zelf bepalen aan wie zij nog meer verstrekt. Aan deze vrijheid worden overigens wel grenzen gesteld. Zo mogen er bijvoorbeeld geen gegevens voor commerciële doeleinden worden verstrekt. De kaders van artikel 100 en de gemeentelijke verordening zijn nu bepalend. Wie Waarvoor Welke categorie Welke gegevens Verstrekkingsbeperking Leges Basis Plaatselijke afdelingen van politieke partijen Reclassering/verslaafdenz org Sportorganisaties en -verenigingen Thuiszorgorganisaties Vakorganisaties Verenigingen en stichtingen met maatschappelijk of filantropisch doel Volgens gemeentelijke verordening (voorbeelden: Rode Kruis, Astmafonds, Lilianefonds, Nierstichting, Bloedbank) Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd Vrouwenorganisaties Woningbouwverenigingen /woningcorporaties Ziekenhuizen Volgens gemeentelijke verordening Patiëntenzorg, verlenen medische zorg, innen rekeningen ivm zorg Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd

15 Toelichting vrije derde De genoemde instellingen zijn vrije derde, tenzij men aantoonbaar gemandateerd is publiekrechtelijke taken uit te voeren voor een afnemer, in dat geval betreft het een afnemer. De in het schema opgenomen opsomming van vrije derden is niet limitatief. Het is niet noodzakelijk dat in uw gemeente deze derden gegevens kunnen krijgen. Dit hangt af van het verstrekkingenbeleid van de gemeente. Om tot verstrekking aan vrije derden over te kunnen gaan, dienen deze daarom opgenomen te zijn in de gemeentelijke verordening. Een vrije derde kan worden opgenomen in een gemeentelijke verordening op het moment dat deze voldoet aan de criteria genoemd in artikel 100. Crematoria en begraafplaatsen Er zijn gemeentelijke en niet-gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen. 1. gemeentelijk: de eigen gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen kunnen we gelijkstellen met binnengemeentelijke afnemers. Voor systematische verstrekking is opname in de gemeentelijke verordening nodig (artikel 96 ). Gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen van andere gemeenten kunnen we gelijkstellen met buitengemeentelijke afnemers (artikel 88 ). Zie schema "afnemers". 2. Niet-gemeentelijke: deze vallen onder artikel 100. U dient ook deze, afhankelijk van het gemeentelijke verstrekkingenbeleid, op te nemen in de gemeentelijke verordening om gegevens te kunnen verstrekken uit de GBA. Scholen Scholen hebben persoonsgegevens nodig voor een juiste registratie in de leerlingenadministratie. Vaak wordt de leerling gevraagd om een afschrift uit de GBA in te leveren. Een afschrift uit de GBA is echter vaak helemaal niet nodig. Zie hiervoor het artikel GBA-uittreksel niet nodig bij inschrijving school in Burgerzaken & Recht, jaargang 2001, nummer 6, pagina De commissie meent dat er geen grond is om op basis van de gegevens te moeten verstrekken aan scholen. Aan de burger zelf kan echter altijd een uittreksel van zichzelf of zijn minderjarig kind worden verstrekt als hij dit toch wenst. Geef wel de informatie dat het voor dit doel niet nodig is. Er worden aan de burger wel leges in rekening gebracht als hij toch een uittreksel wenst voor dit doel. Caribische landen en het Caribische deel van Nederland De Caribische landen zijn: Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Onder het Caribisch deel van Nederland vallen: Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (openbare lichamen BES). De is geen rijkswet en daarom alleen van toepassing op het Europees deel van Nederland. De Wet Basisadministraties persoonsgegevens BES is alleen van toepassing op het Caribische deel van Nederland (openbare lichamen BES). Aruba, Curaçao en Sint-Maarten zijn zelfstandige Caribische landen binnen het Nederlandse Koninkrijk en hebben hun eigen verordeningen. Ten aanzien van deze landen en gebiedsdelen is het mogelijk om gegevens uit de GBA te verstrekken op grond van: 1. artikel 100a van de De gegevensuitwisseling op grond van dit artikel vindt slechts plaats in het kader van de bijhouding van de GBA en de bevolkingsadministraties van de Caribische landen en het Caribische deel van Nederland. 2. artikel 100 van de De Caribische landen en het Caribisch deel van Nederland zijn aan te merken als (vrije) derden in de zin van de. Dit maakt verstrekking op grond van artikel 100 mogelijk.

16 Verstrekking aan buitenlandse overheidsinstellingen of buitenlandse rechtspersonen De GBA is er voor de Nederlandse overheid. Verstrekkingen aan andere verzoekers (derden) worden zonodig expliciet mogelijk gemaakt door de. De verstrekking aan buitenlandse overheidsorganen (ongeacht of dit nationale, regionale of gemeentelijke overheden in het land zelf zijn dan wel ambassades en consulaten van die landen in Nederland) of buitenlandse rechtspersonen is niet expliciet geregeld in de. Dit betekent dat verstrekking van gegevens uit de GBA aan buitenlandse overheidsinstellingen of buitenlandse rechtspersonen alleen aan de orde is op grond van artikel 98 (verstrekking van gegevens is voorgeschreven in Nederlands algemeen verbindend voorschrift zie bij Verplichte derde ) en 100 (volgens de gemeentelijke verordening en aan rechtspersonen zonder winstoogmerk of natuurlijke personen). De verstrekking op grond van artikel 100 moet gerechtvaardigd worden door een dringende maatschappelijke behoefte, zoals benoemd in de, artikel 100, lid 1 onder a. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een Nederlands publiek belang. Dat kan liggen in het feit dat de buitenlandse verzoeker de gegevens nodig heeft voor de uitvoering van een Nederlands algemeen verbindend voorschrift dan wel voor een doel dat, met het oog op een publiek belang, expliciet in de gemeentelijke verordening is voorgeschreven. In het laatste geval kan bijvoorbeeld worden gedacht aan verstrekking van gegevens aan private, niet commerciële instellingen op het terrein van zorg (bijvoorbeeld: ziekenhuizen) of maatschappelijk welzijn in buitenlandse grensgemeenten, waar ook de eigen inwoners gebruik van maken, zodat de wachtlijsten in de Nederlandse instellingen kunnen worden weggegewerkt. Bij een verstrekking op grond van artikel 100, sub a, gelden altijd de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Dat houdt in dat de verstrekking in een juiste verhouding moet staan tot het nagestreefde doel en dat het doel niet op een minder ingrijpende wijze kan worden bereikt. Naar aanleiding van antwoorden op kamervragen die de afgelopen jaren aan bewindspersonen over dit onderwerp zijn gesteld, adviseert de NVVB uit voorzorg om de burger vooraf uitdrukkelijk toestemming te laten verlenen voor dergelijke verstrekkingen. Als een verzoek niet voldoet aan de kaders die artikel 98 of 100 van de stelt, moet een verzoek van een buitenlandse instelling (waaronder de ambassade of het consulaat van dat land) worden afgewezen. Zie voor verstrekkingen aan buitenlandse advocaten de toelichting bij Schema 3 Verplichte derden. Extra toetsingscriterium bij verzoek van buiten de EU EU De meeste verzoeken waar de voorgaande paragraaf op doelt zullen afkomstig zijn vanuit een ander land binnen de Europese Unie. Niet EU Artikel 100, lid 3, van de wet GBA noemt een extra toetsingspunt bij verzoeken van buiten de Europese Unie. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan specifieke bepalingen voor gegevensverkeer naar deze landen. De hoofdregel is dat persoonsgegevens alleen mogen worden doorgegeven aan landen met een passend beschermingsniveau. Een overzicht van landen die een passend beschermingsniveau hebben kunt u vinden op als u zoekt met de zoekterm 'passend beschermingsniveau'.

17 Hoe moet u omgaan met een verzoek van een buitenlandse overheidsinstantie of rechtspersoon? In de eerste plaats moet de gemeentelijke verordening de verstrekking van gegevens uit de GBA aan buitenlandse overheidsinstellingen en buitenlandse rechtspersonen mogelijk maken (zie artikel 100 ) of moet de verstrekking van de gegevens in een Nederlands algemeen verbindend voorschrift worden voorgeschreven (zie artikel 98 en bij Verplichte derde ). Gezien hetgeen hiervoor is opgemerkt, zal verstrekking op grond van artikel 100 slechts in uitzonderingsgevallen aan de orde zijn. Daarbij adviseert de NVVB in de verordening daaraan de voorwaarde te verbinden dat er sprake moet zijn van een Nederlands publiek belang en dat de ingeschrevene vooraf toestemming verleent. Vanzelfsprekend vindt in dat geval geen verstrekking plaats, als er een verstrekkingsbeperking geldt op grond van artikel 102 van de Wet GBA. Overigens zullen de gevraagde gegevens soms al, buiten de GBA om, op grond van een andere internationale regeling kunnen worden verstrekt en is verstrekking uit de GBA niet aan de orde. Op basis van afspraken op internationaal niveau vindt er namelijk ook uitwisseling plaats van persoonsgegevens op specifieke terreinen. Denk hierbij niet alleen aan uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand in het kader van de CIEC, maar bijvoorbeeld ook aan verstrekking van gegevens in verband met alimentatieverplichtingen of aan verkeersovertredingen die in het buitenland begaan worden door Nederlandse ingezetenen. In een aantal gevallen is het verzoek dat de ambtenaar van de GBA ontvangt dan ook gericht aan het verkeerde loket. De ambtenaar kan dan doorverwijzen of het verzoek doorsturen naar een andere overheidsinstelling, oftewel een ander loket. Denk hierbij aan de verzoeken die gericht moeten worden aan de Internationale Rechtshulp Centra (IRC). Zie ook daarvoor het artikel van Corrie Ebbers in B&R nummer 6 uit Ook verzoeken inzake internationale alimentatieverplichtingen moeten niet bij de gemeente, maar bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) worden ingediend. Het komt geregeld voor dat er in een verzoek van een ambassade of een consulaat verwezen wordt naar het Verdrag van Wenen inzake consulair verkeer van 24 april Daarin staat dat vertegenwoordigingen van andere landen toegang moeten kunnen krijgen tot hun onderdanen. Dit verdrag regelt echter niet de toegang tot de GBA. Artikel 36 van het verdrag geeft het recht aan een consulaire ambtenaar om een onderdaan te bezoeken, die bijvoorbeeld in een gevangenis of ziekenhuis verblijft. In dat geval vraagt de politie, respectievelijk het ziekenhuispersoneel, aan betrokkene of hij of zij dat goed vindt. Er wordt dus expliciet toestemming gevraagd aan betrokkene. Het verdrag regelt dus alleen de toegang tot de persoon zelf en niet tot zijn persoonsgegevens. De gemeente moet het schriftelijke verzoek om informatie dus afwijzen om bovenstaande redenen.

18 Schema 5 Bijzondere gevallen en uitzonderingen Verzoeken die niet in te delen zijn onder 1, 2, 3 of 4, maar waarvoor wel specifiek geregeld is dat gegevensverstrekking mogelijk is. Wie Waarvoor Welke categorie Welke gegevens Verstrekkingsbeperking Leges Basis Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Wet op de Jeugdzorg art. 53 (WJZ) Zie BPR-Kwaliteitsbrochure nr. 30 Meestal spoedeisende vragen! Geen afnemer of derde in de zin van de Wet GBA Persoonsgegevens, gegevens over curatele, gezag, nationaliteit en verblijfsrecht. ( art. 34,1,a,1-6) Niet mogelijk Ja Wet op de Jeugdzorg art. 53 (WJZ) Wetenschappelijke onderzoekers (bijv. faculteiten) Wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek Art. 109 Wet GBA Art. 67 Besluit GBA Niet protocolleren! verband met het onderzoek Niet mogelijk Ja Art. 109 ; Art. 67 Besluit GBA Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK s) Protocollering In de Kwaliteitsbrochure nr. 30 van het Agentschap BPR kunt u lezen dat de verstrekkingen aan de AMK s niet geprotocolleerd dienen te worden. Leges Het Agentschap BPR stelt dat de AMK s geen afnemers of derden zijn in de zin van de en dat hen derhalve leges conform de gemeentelijke legesverordening in rekening gebracht kunnen worden. Reeds in een eerder stadium heeft de Stichting Bureau Jeugdzorg (waaronder een AMK ressorteert) de NVVB aangeschreven over het verkrijgen van kosteloze informatie uit de GBA bij dergelijke aanvragen. De NVVB is van mening dat de stichting, die een Bureau Jeugdzorg in stand houdt, belast is met een aantal taken die in wetgeving zijn beschreven. De NVVB is echter van mening dat de gemeenten hun eigen verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot legesheffing. Indien u leges heft, is het noodzaak dat u dit regelt in de gemeentelijke legesverordening. Het is daarbij van belang hoe de formulering van uw legesverordening is opgesteld. U verstrekt immers in dit geval gegevens uit de GBA, maar niet op grond van de GBA.

Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de Basisregistratie personen (BRP)

Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de Basisregistratie personen (BRP) Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de Basisregistratie personen () Geactualiseerd door een werkgroep* uit de NVVB-adviescommissie Identiteiten en Producten Waarom dit schema? Collega

Nadere informatie

Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen (BRP)

Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen (BRP) Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen () Geactualiseerd door een werkgroep* uit de NVVB-adviescommissie Identiteiten en Producten Waarom dit schema? Collega

Nadere informatie

Regeling gegevensverstrekkingen basisregistratie personen Steenwijkerland 2014

Regeling gegevensverstrekkingen basisregistratie personen Steenwijkerland 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenwijkerland. Nr. 60373 6 juli 2015 Regeling gegevensverstrekkingen basisregistratie personen Steenwijkerland 2014 Algemeen Sinds 1 januari 2010 zijn alle

Nadere informatie

Collegevoorstel. Procedure: Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Collegevoorstel. Procedure: Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. College V20100168 Onderwerp: Privacyreglement GBA Collegevoorstel Inleiding: Ingevolge de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (artikel 96 en 100) dient de gemeente te beschikken over

Nadere informatie

Wie Waarvoor Welke categorie Welke gegevens Geheimhouding. Financiële instellingen Uitbetalen van de Bijzondere derde Algemene en Geheimhouding niet

Wie Waarvoor Welke categorie Welke gegevens Geheimhouding. Financiële instellingen Uitbetalen van de Bijzondere derde Algemene en Geheimhouding niet BIJLAGE 4 VERSTREKKINGENTABEL GBA Wie Waarvoor Welke categorie Welke gegevens Advocaten Advocaten Financiële instellingen (banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen) Financiële instellingen (banken,

Nadere informatie

Aantekening bij Verordening BRP 2014. Inleiding

Aantekening bij Verordening BRP 2014. Inleiding Aantekening bij Verordening BRP 2014. Inleiding De Verordening BRP 2014 is eerder behandeld in de commissie bestuur. Daarbij zijn vragen gerezen, met name over de inhoud van de bijlage, waarin gewichtige

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK; gezien het voorstel van de afdeling Publiek d.d. 8 mei 2014 gelet op de Wet basisregistratie personen, de Wet bescherming persoonsgegevens en de

Nadere informatie

Verordening basisregistratie personen gemeente Grootegast

Verordening basisregistratie personen gemeente Grootegast De raad van de gemeente Grootegast Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 april 2015 Gelet op de Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet Basisregistratie Personen (Wbrp); Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nadere informatie

met terugwerkende kracht d.d. 6 januari 2014 de Verordening basisregistratie personen Bronckhorst 2014 vast te stellen.

met terugwerkende kracht d.d. 6 januari 2014 de Verordening basisregistratie personen Bronckhorst 2014 vast te stellen. gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 140424/10 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van het college van b en w van 11 februari 2014; gelet op de

Nadere informatie

Verordening basisregistratie personen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam

Verordening basisregistratie personen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam De raad der gemeente Hardinxveld-Giessendam Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders Gelet op de Wet basisregistratie personen Wet bescherming persoonsgegevens BESLUIT: Vast te stellen de volgende

Nadere informatie

BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010

BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010 BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010 Vastgesteld in de raad van 26 januari 2010 Inwerkingtreding: 1 januari 2010 1 Nr. 2009-070 Houten, 24 november 2009.

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; Reglement basisregistratie personen Stadskanaal 2015college *Z0038C27637* Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; gelet op de Wet basisregistratie personen en op de Verordening gegevensverstrekking

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden; Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2014-045 Datum : 24 oktober 2014 Burgemeester en

Nadere informatie

Verordening basisregistratie personen (BRP)

Verordening basisregistratie personen (BRP) Verordening basisregistratie personen (BRP) Algemeen Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT f RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1113251 Datum: Behandeld door: 7 februari 2014 A.P.M. Verduin-Mors Afdeling / Team: INW/BUR Onderwerp: Verordening basisregistratie personen (Verordening

Nadere informatie

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014 gelet op de Wet

Nadere informatie

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2010

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2010 Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2010 Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen 1. Daar waar in deze verordening de mannelijke persoonsvorm wordt gebruikt, dient ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Verordening basisregistratie personen (BRP)

Verordening basisregistratie personen (BRP) Verordening basisregistratie personen (BRP) Algemeen Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens,

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Privacyreglement BPR gemeente Coevorden

Privacyreglement BPR gemeente Coevorden Privacyreglement BPR gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD nr officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 1 april 2015

GEMEENTEBLAD nr officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 1 april 2015 GEMEENTEBLAD nr.301524 officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 1 april 2015 Verordening Basisregistratie personen 2014 Raadsbesluit van 26 februari 2015 De raad van de gemeente Midden-Drenthe,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Privacyreglement Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen 2015 :

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Privacyreglement Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen 2015 : Privacyreglement Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen : Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelet op artikel 3.8 en 3.9 van de Wet Basisregistratie Personen

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel Gelet op de Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen Wet bescherming persoonsgegevens Gelet op artikel 156 Gemeentewet Verordening

Nadere informatie

16-07-2014 11:23 system 1/1. Orgaan: Burgemeesters en wethouders Agenda datum: 13/05/2014. Agenda notitie

16-07-2014 11:23 system 1/1. Orgaan: Burgemeesters en wethouders Agenda datum: 13/05/2014. Agenda notitie Agendapunt registreren Orgaan: Burgemeesters en wethouders Agenda datum: 13/05/2014 Agenda notitie: AGP Soort agendapunt: Agendapunt Agendapunt: 14.000291 Volgnr: Onderwerp: Categorie code: Vertrouwelijkheid:

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, van

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, van Verordening "Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens" De Raad van de gemeente Son en Breugel; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, van gelet

Nadere informatie

Regeling gegevensverstrekkingen BRP Harlingen 2014

Regeling gegevensverstrekkingen BRP Harlingen 2014 Regeling gegevensverstrekkingen BRP Harlingen 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen Gelet op de Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

VERORDENING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) GEMEENTE DALFSEN 2014 (versie geldig vanaf )

VERORDENING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) GEMEENTE DALFSEN 2014 (versie geldig vanaf ) VERORDENING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) GEMEENTE DALFSEN 2014 (versie geldig vanaf 06-01-2014) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

1.1 Wet basisregistratie personen

1.1 Wet basisregistratie personen 1. WET BRP 15 1.1 Wet basisregistratie personen Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen, Stb. 2012, 666, zoals laatstelijk gewijzigd op 8 oktober 2014, Stb. 2013,

Nadere informatie

Wijziging bijlagen 1 tot en met 4 van 'Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Hilversum 2009'

Wijziging bijlagen 1 tot en met 4 van 'Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Hilversum 2009' NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 29 juli 2009 registratienummer: I/0909500 afdelingsnaam: steller: paraaf chef: kopie aan: onderwerp: DI/PUZA Vries-de Kroon, Sanae de Wijziging bijlagen 1 tot en met

Nadere informatie

REGLEMENTGEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2014. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

REGLEMENTGEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2014. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave gemeente Haarlemmermeer. Nr. 7 maart 0 REGLEMENTGEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN GEMEENTE HAARLEMMERMEER 0 Burgemeester en wethouders de gemeente Haarlemmermeer;

Nadere informatie

Nadere regels gegevensverstrekkingen Basisregistratie personen Helmond 2014.

Nadere regels gegevensverstrekkingen Basisregistratie personen Helmond 2014. Nadere regels gegevensverstrekkingen Basisregistratie personen Helmond 2014. Het college van burgemeester en wethouders van Helmond; gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens, artikelen 3.8, 3.9 en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis; gelet op het bepaalde in de Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Nadere informatie

Reglement basisregistratie personen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk, gelet op de:

Reglement basisregistratie personen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk, gelet op de: Reglement basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk, gelet op de: Wet basisregistratie personen (BRP) Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Waalwijk

Nadere informatie

Verordening Basisregistratie Personen

Verordening Basisregistratie Personen Verordening Basisregistratie Personen (BRP) team Dienstverlening 18 juni 2014 Verordening Basisregistratie Personen (BRP) De raad der gemeente Texel Gezien het advies van burgemeester en wethouders Gelet

Nadere informatie

ons kenmerk BABVI/U201301436 Lbr. 13/096

ons kenmerk BABVI/U201301436 Lbr. 13/096 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modelverordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201301436

Nadere informatie

Reglement basisregistratie personen Bergen 2014.

Reglement basisregistratie personen Bergen 2014. Reglement basisregistratie personen Bergen 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (L), Gelet op de bepalingen van de: Wet basisregistratie personen; Wet bescherming persoonsgegevens en

Nadere informatie

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 4 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Productmodule 3 17. PM3

Productmodule 3 17. PM3 Eind- & toetstermen geldend vanaf 1 september 2014 Productmodule 3 17. PM3 17. GEGEVENSVERSTREKKING UIT DE BRP, VERZOEKEN, DOCUMENTEN Thema gegevensverstrekking uit de BRP Let op! Het is een voorwaarde

Nadere informatie

Agentschap BPR DGBK/BPR

Agentschap BPR DGBK/BPR Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 26 november 2012, BPR2012/53973, heeft het Universitair Medisch Centrum Utrecht verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit een

Nadere informatie

Protocollering. Datum 18 februari 2015

Protocollering. Datum 18 februari 2015 Protocollering Datum 18 februari 2015 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1 Protocolleren en de BRP... 4 2 Waar is protocollering in de Wet BRP geregeld?... 5 3 In welke gevallen moet geprotocolleerd worden?...

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR van VAALS

GEMEENTEBESTUUR van VAALS GEMEENTEBESTUUR van VAALS Kenmerk: mm 040206 Nr.: Onderwerp: Privacyverordening voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens De Raad der gemeente Vaals Gelet op de Wet Gemeentelijke Basisadministratie

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand Tarieven in 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 2014, met overneming van de daarin vermelde motieven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 2014, met overneming van de daarin vermelde motieven; De raad van de gemeente Etten-Leur; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 2014, met overneming van de daarin vermelde motieven; gelet op de Wet basisregistratie personen en de

Nadere informatie

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie en de GBA-V

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie en de GBA-V BIJLAGE 1 Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie en de GBA-V De volgende organisatieonlen van de gemeente Maastricht hebben rechtstreekse toegang tot

Nadere informatie

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Bijlage Privacyreglement GBA

Bijlage Privacyreglement GBA Bijlage Privacyreglement GBA Bijlage bij het Informatiebeveiligingsplan pagina 1 van 14 Toelichting op het GBA privacyreglement van de gemeente Vaals De Wet GBA bepaalt dat de verstrekking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Rapport modelautorisatie WIA+ verzekeraars

Rapport modelautorisatie WIA+ verzekeraars Rapport modelautorisatie WIA+ verzekeraars Versie 1.1 Datum 18 maart 2013 Status Definitief 1. Inleiding Dit rapport beschrijft de modelautorisatie voor WIA+ verzekeraars. Het geeft een opsomming van de

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 2 oktober 2013, 2013-0000618250, heeft de Raad voor de rechtspraak verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Portefeuillehouder : Francisca Ravestein

RAADSVOORSTEL. Vaststellen Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Portefeuillehouder : Francisca Ravestein RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : 10 mei 2010 Agendapunt : 8 Onderwerp Vaststellen Verordening gemeentelijke basisadministratie : persoonsgegevens Portefeuillehouder : Francisca Ravestein Beetsterzwaag,

Nadere informatie

REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL

REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL I Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of

Nadere informatie

Regeling Bescherming Persoonsgegevens Studenten en Personeel

Regeling Bescherming Persoonsgegevens Studenten en Personeel Regeling Bescherming Persoonsgegevens Studenten en Personeel Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen Informatieblad Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen Gemeenten werken steeds meer samen, waarbij gemeentelijke (publieke) taken worden op- of overgedragen aan een van de

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 5 september 2013, 2013-0000527868, heeft het bestuur van de Raad voor rechtsbijstand verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen.

Nadere informatie

Regeling gegevensverstrekkingen BRP Hattem 2014

Regeling gegevensverstrekkingen BRP Hattem 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave gemeente Hattem. Nr. 47670 27 augustus 204 Regeling gegevensverstrekkingen BRP Hattem 204 Algemeen Sinds januari 200 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 2 oktober 2013, 2013-0000618260, heeft de Raad voor de rechtspraak verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband

Nadere informatie

Rapport modelautorisatie Ziekenhuizen

Rapport modelautorisatie Ziekenhuizen Rapport modelautorisatie Ziekenhuizen Versie 0.1 Datum 15 februari 2012 Status Concept 1. Inleiding Dit rapport beschrijft de modelautorisatie voor ziekenhuizen. Het geeft een opsomming van de taken waarvoor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 25 maart 2014, 2014-0000179427, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid,

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Agentschap BPR DGBK/BPR. Datum 22 maart 2013 2013-0000174281

Agentschap BPR DGBK/BPR. Datum 22 maart 2013 2013-0000174281 Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 26 november 2012, BPR2012/54012 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de Dienst Uitvoering Onderwijs verzocht om autorisatie

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21460 29 juli 2014 Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Nadere informatie

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ;

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; Besluit 2013/D007 Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; gericht op de uitvoering van de werkzaamheden welke op grond van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 622 Wet van 13 december 2001 tot uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1348/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 inzake de

Nadere informatie

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt)

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Inleiding Het bestuur van Coöperatie Kraamzorggroep heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 beheerder (functie/naam): Wieneke Groot, POH management bestemd voor: patiënten,

Nadere informatie

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland AVKV/Protocol WBP (versie 01-12-2010) Pagina 1 Inhoud : 1. Voorwoord 2. Beknopte beschrijving van de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 6 november 2013, 2013-0000696785, heeft Veolia Transport Nederland N.V. namens de buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 2 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen Verordening basisregistratie personen Tytsjerksteradiel 2014

Onderwerp Vaststellen Verordening basisregistratie personen Tytsjerksteradiel 2014 Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2014 Agendapunt : 17 Status : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Tjeerd Tjepkema E-mail : ttjepkema@t-diel.nl

Nadere informatie

1.2. De aangewezen werkzaamheden met een bijzonder maatschappelijk belang

1.2. De aangewezen werkzaamheden met een bijzonder maatschappelijk belang Nota van toelichting 1. Algemeen 1.1. Inleiding Dit besluit strekt tot uitvoering van artikel 26, vierde lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES (verder: de wet). Artikel 26, vierde lid,

Nadere informatie

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de minister van Economische Zaken,

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 13 november 2013, 2013-0000706611, heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, namens de notarissen als bedoeld in artikel 2 van de Wet op het notarisambt verzocht om autorisatie

Nadere informatie

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude Gelet op de Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen Wet bescherming persoonsgegevens Gelet op artikel 156 Gemeentewet Verordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 219 Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober 2012 Het

Nadere informatie

1. Algemeen Regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart. Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

1. Algemeen Regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart. Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 33 011 Regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemeen Dit wetsvoorstel heeft tot doel om met spoed een reparatie aan

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Raadsvoorstel Beheer gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Raadsvoorstel Beheer gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Onderwerp Raadsvoorstel 2009.0006297 Beheer gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Steller G. Brussen / R.J. Nieveen Collegevergadering 2 juni 2009

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten. 2015-0000061379 Bijlage(n) 1 In het verzoek van 9 januari 2015, 2015-0000017146 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de Dienst Uitvoering Onderwijs verzocht om autorisatie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van..

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. De Raad van de gemeente Wormerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsregistratie besluit vast te stellen de: Privacyverordening

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Het Reglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Teylingen vast te stellen.

Het Reglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Teylingen vast te stellen. PRIVACYREGLEMENT BRP Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Verordening gemeentelijke

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 219 Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 16 april 2013 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 829 Wet van 16 december 2010 tot tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/RvIG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens In het verzoek van 13 mei 2015, 2015-0000367950, heeft de minister van Financiën ten behoeve van Dienst Uitvoering Onderwijs verzocht om autorisatie voor

Nadere informatie

Algemene Module Burgerzaken 22. AMB

Algemene Module Burgerzaken 22. AMB Algemene Module Burgerzaken 22. AMB 22.01. Bestanden persoonsgegevens Eindterm 22.01. De kandidaat kan het doel van de administratie van de burgerlijke stand en de Basisadministratie persoonsgegevens omschrijven.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23893 12 september 2014 Autorisatiebesluit MvVenJ/Functioneel Parket, Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en

Nadere informatie

Datum 24 september Kenmerk

Datum 24 september Kenmerk In het verzoek van 15 juli 2015, 2015-0000408831, heeft de Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A., verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel

Nadere informatie

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN PT A. Brief van de Portugese Republiek Mevrouw/Mijnheer, Ik heb

Nadere informatie

Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen

Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen De Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden, hierna genoemd

Nadere informatie

Artikel 2 Beheer van de gemeentelijke basisregistratie personen

Artikel 2 Beheer van de gemeentelijke basisregistratie personen PRIVACYREGLEMENT BASIS REGISTRATIE PERSONEN Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: a. de wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; b. Besluit het Besluit gemeentelijke

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie