Gehouden te Amsterdam op 3 november 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gehouden te Amsterdam op 3 november 2014"

Transcriptie

1 Pagina 1 CONCEPT Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders BNP Paribas OBAM N.V. Gehouden te Amsterdam op 3 november 2014 Aanwezig Jhr.drs. R.W.F. van Tets, commissaris (voorzitter) Mr. J.H. Schraven, commissaris Drs. P.R. Stout, commissaris A.H. Lundqvist, commissaris Mw. Ir. M. Tiemstra, commissaris Chr. Dargnat, commissaris Drs. S.H.W. Zondag, Directeur en fondsbeheerder Drs. J.L. Roebroek, namens Directie BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Mw. Ir. M.P. Maagdenberg, namens Directie BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Mw. H.E.H. van Zoelen, secretaris Evenals 11 aandeelhouders, waarvan 2 volmachten met steminstructies Van H.E.H. van Zoelen, secretaris Datum 3 februari 2015 Agenda 1. Opening 2. Vaststelling notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 5 juni 2014 te Amsterdam 3. Verslag van de Directie over het boekjaar 2013/2014 en preadvies van de Raad van Commissarissen 4. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2013/ Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2013/ Het verlenen van decharge aan de leden van de Directie van de Vennootschap voor het gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2013/ Het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het door de Directie gevoerde beleid en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap gedurende het boekjaar 2013/ Wijziging van de statuten van de Vennootschap op voorstel van de prioriteit 9. a. Voorstel tot herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen b. Voorstel tot herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen 10. Mededelingen 11. Rondvraag 12. Sluiting

2 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders OBAM 2 1. Opening De voorzitter, de heer R.W.F. van Tets opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom bij de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BNP Paribas OBAM N.V., die dit jaar wordt gehouden bij de Industrieele Groote Club, Dam 27 in Amsterdam. De voorzitter verzoekt mevrouw Van Zoelen als secretaris van de vergadering op te treden en de notulen van deze vergadering op te stellen. De voorzitter meldt dat er volgens de presentielijst gewone aandelen van nominaal EUR 0,70 aangemeld zijn (4,378% van het geplaatste kapitaal), wat recht geeft op het uitbrengen van evenzoveel stemmen. De vergadering is bijeengeroepen in overeenstemming met artikel 21 van de statuten door plaatsing van een advertentie in het Financieele Dagblad in de editie van 22 september Bij het oproepen tot deze vergadering zijn de statutaire regels en de wettelijke voorschriften toegepast, zodat in de vergadering rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden. De voorzitter verwelkomt de heer M.A. Huiskers, partner bij KPMG Accountants, het kantoor dat voor het boekjaar 2013/2014 verantwoordelijk was voor de controle van de administratie en verslaggeving van BNP Paribas OBAM N.V. Hij nodigt de aandeelhouders uit via hem vragen aan de heer Huiskers te stellen die verband houden met deze controle. 2. Vaststelling notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 5 juni 2014 te Amsterdam De vergadering heeft geen opmerkingen of vragen ten aanzien van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 5 juni 2014, die beschikbaar zijn gesteld via de website De notulen worden met algemene stemmen ( voor is 4,378% van het geplaatste kapitaal) vastgesteld. Deze notulen worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend. De voorzitter stelt de aanwezige aandeelhouders in de gelegenheid vragen te stellen naar aanleiding van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 19 november Deze notulen werden in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 5 juni 2014 vastgesteld, zodat tekstuele aanpassingen niet langer mogelijk zijn. De heer Van Bommel merkt naar aanleiding van sub 3 op pagina 4 van deze notulen op dat hij twijfelt aan de juistheid van de vermelding dat bij de berekening van de performance zowel bij het fonds als bij de benchmark rekening wordt gehouden met herbelegging van dividenden. De Directie bevestigt dat de voor OBAM gehanteerde benchmark: de MSCI AC World (zowel de Total Return Index als de Net Return Index) de performance corrigeert voor uitgekeerde dividenden. Alleen prijsindices (zoals bijvoorbeeld de AEX Index) doen dit niet. Verder bevestigt de heer Zondag, naar aanleiding van een vraag van de heer Van Bommel, dat OBAM dit jaar meer aan dividend uitkeert dan het totaal aan ontvangen dividenden. Hieraan zal bij agendapunt 5 nadere aandacht worden besteed. 3. Verslag van de Directie over het boekjaar 2013/2014 en preadvies van de Raad van Commissarissen De voorzitter geeft het woord aan de heer Zondag voor een presentatie over de performance en het gevoerde beleid over het boekjaar 2013/2014. De heer Zondag, de statutair directeur van OBAM, gaat in zijn presentatie uitgebreid in op de marktontwikkelingen, het gevoerde beleid, de portefeuille en de resultaten in het boekjaar 2013/2014. Daarnaast besteedt de heer Zondag aandacht aan de ontwikkelingen in de periode vanaf 1 juli 2014 tot aan de datum van de vergadering, waarbij de wereldwijde vooruitzichten en de vooruitzichten voor OBAM in de komende maanden uitgebreid aan bod komen. Hij besluit zijn presentatie door kort in te gaan op de inspanningen die in de afgelopen maanden zijn verricht op het gebied van marketing. De hand-outs van de presentatie maken deel uit van de notulen van deze vergadering en zullen na de vergadering op de website worden gepubliceerd. De heer Van Tets bedankt de heer Zondag voor zijn presentatie en geeft de vergadering gelegenheid tot het maken van opmerkingen en het stellen van vragen.

3 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders OBAM 3 De heer Van Bommel merkt naar aanleiding van de marketing update op dat er nog steeds weinig of geen ruchtbaarheid wordt gegeven aan events rond OBAM richting eindklanten. Events als grip op je vermogen of de gongceremonie op de beurs naar aanleiding van het jubileum van OBAM zouden aangegrepen moeten worden om OBAM te promoten. De heer Zondag geeft aan dat er momenteel gewerkt wordt aan een bredere OBAM-campagne waarbij diverse mediakanalen worden ingeschakeld. Tijdens de presentatie heeft de heer Zondag onder andere de gevolgen van het Oekraïne-conflict voor OBAM besproken. Op de vraag van de heer Van Bommel of het genomen verlies naar aanleiding van dit conflict in een cijfer ten opzichte van de AUM is uit te drukken, reageert de heer Zondag dat de verkoop van de posities in Sberbank en Adidas als gevolg van het Oekraïne-conflict een verlies heeft opgeleverd van ongeveer 90 basispunten ten opzichte van de waardering per 30 juni Met de vrijgekomen gelden zijn andere beleggingen aangekocht, waarmee een deel van die ingeleverde basispunten goedgemaakt kon worden. De heer Van Bommel vraagt wederom aandacht voor de blijvende terugloop in OBAM gedurende de afgelopen vijf jaar. Hij verwijst naar het jaarverslag waarin zijns inziens minimale aandacht aan dit probleem wordt gegeven. Hij geeft verder aan dat hij moeite heeft met de classificering enige uitstroom in het jaarverslag, wat bij hem de indruk wekt dat de Directie dit probleem niet geheel serieus neemt. De heer Van Tets geeft aan dat de Directie deze terugloop heel serieus neemt. In alle vergaderingen met de Raad van Commissarissen komt dit onderwerp uitgebreid aan de orde. Zoals ook besproken tijdens de vorige vergaderingen met aandeelhouders, bevestigt hij de juistheid van de in het jaarverslag opgenomen tekst dat deze terugloop geen gevolgen heeft (gehad) voor de uitvoering van het beleggingsbeleid. De heer Van Tets belicht twee aspecten die van belang zijn rond de uitstroom. Allereerst de vraag waar deze terugloop vandaan komt. Het antwoord hierop luidt dat OBAM door een terugvallende performance in voorgaande jaren niet meer vooraan staat op de aanbevelingenlijst bij belangrijke beleggingsadviseurs. Daarnaast spelen de gevolgen van de afschaffing van de retrocessie een rol. Omdat distributiepartijen geen retrocessie meer mogen ontvangen zullen zij minder snel geneigd zijn fondsen van derde partijen aan te bieden aan hun klanten en eerder te switchen naar eigen beleggingsfondsen. De Directie geeft aan dat - op termijn - de afschaffing van de retrocessie wel gunstig voor OBAM zal uitpakken. OBAM heeft nog steeds een hoge en goede naamsbekendheid en staat bekend als een high conviction fonds. De verwachting is dat een groot deel van de adviesklanten zal draaien naar execution only. De Directie verwacht dat dit positief zal zijn voor de OBAM instroom, waarbij uiteraard een verder herstel van de performance een kritische succesfactor blijft. De heer Van Bommel reageert hierop dat hij de indruk heeft dat het niet alleen de performance is die de klanten moet aantrekken. Hij raadt de Directie aan te denken over een verdere vernieuwing van het product OBAM. De Directie geeft aan serieus aandacht te hebben voor vernieuwingen, wat blijkt uit de lancering van de vernieuwde website, die zeer interactief is en zich daarmee richt op de eindklant in plaats van op distributiepartijen zoals dat voorheen meer het geval was. De heer Van Bommel dankt de Directie voor het herschrijven van de tekst van het dividendbeleid in het jaarverslag. Hij verwijst naar zijn pleidooi van vorig jaar, waarin hij vraagt om, naast het duidelijker formuleren van het beleid, het beleid tevens inhoudelijk te herzien. Uit de tekst maakt hij op dat het beleid van OBAM op het gebied van dividend met name wordt ingegeven door stabiliteit en fiscale gedrevenheid. De heer Van Bommel is van mening dat het dividendbeleid zich zou moeten richten op het ondernemingsresultaat. Daarnaast geeft hij aan dat het meer in deze tijdgeest zou passen als aandeelhouders een keuze zouden kunnen maken over de wijze waarop zij hun dividend uitgekeerd willen hebben. De voorzitter rekent de heer Van Bommel voor dat over dit boekjaar meer wordt uitgekeerd dan het ondernemingsresultaat minus de kosten en dat er ook meer wordt uitgekeerd dan fiscaal strikt nodig is. Voorts geeft hij aan dat het dividendbeleid meerdere malen onderwerp van gesprek is geweest in deze vergaderingen en dat inhoudelijke aanpassing van het beleid niet aan de orde is. Hij nodigt hij de heer Van Bommel uit om na de vergadering in bilateraal overleg met de Directie nadere uitleg te vragen mocht de inhoud van het beleid hem niet geheel duidelijk zijn.

4 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders OBAM 4 4. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2013/2014 De voorzitter meldt dat het jaarverslag per 22 september 2014 beschikbaar is gesteld via onder andere de website en dat de jaarcijfers zijn opgesteld door de Directie. KPMG Accountants N.V. heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. De jaarrekening bevat de balans, de winst- en verliesrekening, het kasstroomoverzicht en de toelichtingen daarop. De heer Van Tets geeft de vergadering de gelegenheid tot het stellen van vragen. Nadat de voorzitter heeft geconstateerd dat de vergadering geen vragen heeft, brengt hij het voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening in stemming en constateert dat voor dit voorstel stemmen (4,378% van het geplaatste kapitaal) zijn uitgebracht, dat er geen onthoudingen zijn en dat tegen dit voorstel geen stemmen zijn uitgebracht zodat de jaarrekening met algemene stemmen is goedgekeurd. 5. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2013/2014 De voorzitter verwijst naar het preadvies van de Raad van Commissarissen waarin is opgenomen dat zij instemmen met het voorstel van de Directie om over het boekjaar 2013/2014 een bedrag van EUR 0,70 uit te keren. Nadat de vergadering geen opmerkingen of vragen meer heeft buiten het eerder door de heer Van Bommel gehouden pleidooi het dividendbeleid te herzien - brengt de voorzitter het dividendvoorstel in stemming en constateert dat het dividendvoorstel is aangenomen met stemmen voor (4,377% van het geplaatste kapitaal, 200 stemmen tegen (0,001% van het geplaatste kapitaal) en geen onthoudingen. 6. Het verlenen van decharge aan de leden van de Directie van de Vennootschap voor het gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2013/2014 Nadat de voorzitter constateert dat de vergadering geen vragen heeft, brengt hij de dechargeverlening aan de Directie van OBAM in stemming. Hij constateert dat voor dit voorstel stemmen (4,378% van het geplaatste kapitaal) zijn uitgebracht, dat er geen onthoudingen zijn en dat tegen dit voorstel geen stemmen zijn uitgebracht, zodat decharge is verleend aan de Directie van OBAM voor het gevoerde bestuur over het boekjaar 2013/ Het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het door de Directie gevoerde beleid en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap gedurende het boekjaar 2013/2014 Nadat de voorzitter constateert dat de vergadering geen vragen heeft, brengt hij de dechargeverlening aan de leden van de Raad van Commissarissen van OBAM in stemming. Hij constateert dat voor dit voorstel stemmen zijn uitgebracht, dat er geen onthoudingen zijn en dat tegen dit voorstel geen stemmen zijn uitgebracht, zodat decharge is verleend aan de leden van de Raad van Commissarissen van OBAM voor het toezicht op het door de Directie gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2013/ Wijziging van de statuten van de Vennootschap op voorstel van de prioriteit De voorzitter stelt aan de orde het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap op voorstel van de prioriteit. De vergadering van prioriteitsaandelen heeft op 18 september 2014 een voorstel aangenomen tot wijziging van de statuten van BNP Paribas OBAM N.V. Dit voorstel tot statutenwijziging is vanaf de oproeping van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 september 2014 beschikbaar gesteld via en via de website van de Beheerder en ten kantore van de Beheerder. Zoals aangegeven in de toelichting op de agenda en in de conceptakte van statutenwijziging met toelichting wordt met de voorgestelde statutenwijziging hoofdzakelijk de wijziging van het boekjaar geregeld van OBAM. De voorgestelde wijzigingen in de statuten zullen - onder voorbehoud van goedkeuring door deze vergadering in januari 2015 van kracht worden, zodat het boekjaar dat is gestart op 1 juli 2014 zal eindigen op 31 december De doorlopende tekst van de gewijzigde statuten zal zo snel mogelijk na wijziging van de statuten beschikbaar zijn via en via de website van de Beheerder Aan de vergadering wordt gevraagd machtiging te verlenen aan iedere jurist of paralegal werkzaam bij het kantoor van De Brauw Blackstone Westbroek, Amsterdam om individueel, met recht van substitutie, ten aanzien van het voorstel tot statutenwijziging van BNP Paribas OBAM N.V. de volgende (rechts)handelingen te verrichten: de notariële akte van statutenwijziging te verlijden; noodzakelijke registraties in het Handelsregister te doen; en alles te doen wat de Gevolmachtigden noodzakelijk achten in verband met de statutenwijziging.

5 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders OBAM 5 Nadat de voorzitter heeft geconstateerd dat er geen vragen zijn over het voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap brengt hij dit voorstel in stemming. Hij constateert dat voor dit voorstel (4,378% van het geplaatste kapitaal) zijn uitgebracht, dat er geen onthoudingen zijn en dat tegen dit voorstel geen stemmen zijn uitgebracht zodat de vergadering met algemene stemmen heeft ingestemd met de statutenwijziging van BNP Paribas OBAM N.V. 9. a. Voorstel tot herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen De heer Van Tets geeft aan dat hij zelf volgens rooster aftreedt en zich herkiesbaar heeft gesteld voor een zittingsperiode van wederom 4 jaar. De voorzitter meldt dat de vergadering van houders van prioriteitsaandelen op 18 september 2014 een bindende voordracht heeft gedaan tot de herbenoeming van hemzelf. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de heer Van Tets te herbenoemen als commissaris voor een tweede zittingsperiode. Met inachtneming van de reeds goedgekeurde wijziging van de statuten, waarmee het boekjaar wordt gewijzigd, eindigt deze zittingsperiode op de datum waarop de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden waarin de jaarrekening over het boekjaar 2018 wordt behandeld. De gegevens inzake de heer Van Tets zijn in de toelichting bij de agenda opgenomen. Nadat de voorzitter de vergadering gelegenheid heeft gegeven tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen, brengt hij het voorstel tot herbenoeming van hemzelf als lid van de Raad van Commissarissen van OBAM in stemming en constateert dat voor dit voorstel (4,378% van het geplaatste kapitaal) zijn uitgebracht, dat er geen onthoudingen zijn en dat er geen stemmen tegen dit voorstel zijn uitgebracht, zodat de vergadering heeft ingestemd met zijn herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen van BNP Paribas OBAM N.V. b. Voorstel tot herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen De voorzitter geeft aan dat de heer drs. P.R. Stout dit jaar volgens rooster aftreedt. De heer Stout heeft zichzelf herkiesbaar gesteld voor een tweede zittingsperiode. De voorzitter meldt dat de vergadering van houders van prioriteitsaandelen op 18 september 2014 een bindende voordracht heeft gedaan tot de herbenoeming van de heer drs. P.R. Stout. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de heer Stout te herbenoemen als commissaris voor een tweede zittingsperiode. Met inachtneming van de reeds goedgekeurde wijziging van de statuten, waarmee het boekjaar wordt gewijzigd, eindigt deze zittingsperiode op de datum waarop de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden waarin de jaarrekening over het boekjaar 2018 wordt behandeld. De gegevens inzake de heer Stout zijn in de toelichting bij de agenda opgenomen. Nadat de voorzitter de vergadering gelegenheid heeft gegeven tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen, brengt hij het voorstel tot herbenoeming van de heer Stout als lid van de Raad van Commissarissen van OBAM in stemming en constateert dat voor dit voorstel (4,378% van het geplaatste kapitaal) zijn uitgebracht, dat er geen onthoudingen zijn en dat er geen stemmen tegen dit voorstel zijn uitgebracht, zodat de vergadering heeft ingestemd met de herbenoeming van de heer drs. P.R. Stout als lid van de Raad van Commissarissen van BNP Paribas OBAM N.V. 10. Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 11. Rondvraag De heer Van Bommel vraagt nadere toelichting over de wijziging van de benchmark per 1 november De heer Zondag legt uit dat in de hiervoor gehanteerde benchmark (MSCI All Country World Total Return Index) alle dividenden bruto worden herbelegd. Er wordt in de Total Return Index geen rekening gehouden met af te dragen dividendbelasting. Hoewel een deel van de ingehouden dividendbelasting door OBAM verrekend kan worden, moet OBAM anderzijds een deel van de ingehouden buitenlandse dividendbelasting als kosten in de boeken nemen. De benchmark MSCI All Country World Net Return Index corrigeert voor ingehouden dividendbelasting en benadert hiermee de situatie van OBAM het beste. De Directie heeft er derhalve voor gekozen laatstgenoemde index als benchmark voor OBAM aan te wijzen.

6 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders OBAM 6 De heer Van Tets richt het woord tot de heer Schraven. De heer Schraven treedt af op grond van de in de statuten opgenomen overgangsbepaling. De heer Schraven is op dit moment de langstzittende commissaris bij OBAM. Hij werd 15 jaar geleden benoemd als opvolger van de heer Meij. In die 15 jaren heeft hij blijk gegeven van uitzonderlijke kennis van veel markten en sectoren waarin door OBAM wordt en werd belegd. De voorzitter bedankt de heer Schraven voor zijn inzet en wenst hem veel geluk voor de toekomst. De voorzitter merkt op dat de heer Schraven niet zal worden opgevolgd. Tijdens de vergadering van houders van prioriteitsaandelen op 4 september 2014 is besloten het aantal leden van de Raad van Commissarissen weer terug te brengen tot vijf personen. 12. Sluiting De heer Van Tets sluit de vergadering nadat hij de aanwezige aandeelhouders en overige aanwezigen heeft bedankt voor hun aanwezigheid en heeft uitgenodigd voor een drankje en een hapje.

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. 11 april 2014

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. 11 april 2014 Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. 11 april 2014 Plaats en datum bespreking Hotel Novotel, Europaboulevard 10, Amsterdam Betreft Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam.

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam. Kort Verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam. Voorzitter: Secretaris: Mr. P.N. Wakkie Mr. M.C. Thompson

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ( AVA ) VAN DIM VASTGOED N.V. ( DIM of de Vennootschap )

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ( AVA ) VAN DIM VASTGOED N.V. ( DIM of de Vennootschap ) NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ( AVA ) VAN DIM VASTGOED N.V. ( DIM of de Vennootschap ) gehouden op donderdag 26 juni 2014 om 16.00 CET, ten kantore van de Vennootschap, Weena 210-212,

Nadere informatie

DEFINITIEF VERSLAG. van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd NV, gehouden op 27 mei 2010 te Amsterdam

DEFINITIEF VERSLAG. van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd NV, gehouden op 27 mei 2010 te Amsterdam DEFINITIEF VERSLAG van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd NV, gehouden op 27 mei 2010 te Amsterdam 1. Opening en mededelingen De heer drs. R.H.P.W. Kottman, voorzitter van de Raad

Nadere informatie

Notulen. van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap ), gehouden op donderdag 8 mei 2013

Notulen. van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap ), gehouden op donderdag 8 mei 2013 Notulen Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Postbus 43 3350 AA Papendrecht van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap ), gehouden op donderdag

Nadere informatie

Dit is de concept versie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015.

Dit is de concept versie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015. Dit is de concept versie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015. Vergadergerechtigden die op- of aanmerkingen hebben op deze versie kunnen

Nadere informatie

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap AamigoO Group N.V. gehouden d.d. 20 juni

Nadere informatie

Geachte aandeelhouders,

Geachte aandeelhouders, Geachte aandeelhouders, Hierbij treft u aan de concept-notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion nv gehouden op 11 oktober 2013 in het Steigenberger Airport Hotel

Nadere informatie

SnowWorld N.V. Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bij SnowWorld, Buytenparklaan 30, te Zoetermeer D.d. 12 maart 2015 om 10.

SnowWorld N.V. Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bij SnowWorld, Buytenparklaan 30, te Zoetermeer D.d. 12 maart 2015 om 10. SnowWorld N.V. Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bij SnowWorld, Buytenparklaan 30, te Zoetermeer D.d. 12 maart 2015 om 10.00 uur Aanwezig: Raad van Commissarissen: De heer. A.J. Bakker,

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de punten op de agenda meldt de voorzitter het volgende:

Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de punten op de agenda meldt de voorzitter het volgende: Verslag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. gehouden op woensdag 23 april 2014 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te Amsterdam

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2014 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 14 mei 2014 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam.

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam. Kort Verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam. Voorzitter: Secretaris: Drs. A. Baan Mr. M.C. Thompson

Nadere informatie

NOTULEN. Aanwezig ter vergadering:

NOTULEN. Aanwezig ter vergadering: NOTULEN van het verhandelde 1 tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Fugro N.V., gehouden in het Crowne Plaza Promenade hotel in Den Haag op 6 mei 2014. Aanwezig ter vergadering: Leden van de Raad

Nadere informatie

Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Value8 N.V.

Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Value8 N.V. Notulen Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Value8 N.V. Datum: 29 juni 2009 Plaats: Euronext Amsterdam, Beursplein 5 Voorzitter: Drs. P.C. van der Lugt (commissaris) Bestuur: Drs. P.P.F. de Vries

Nadere informatie

CONCEPT AGENDA. 1. Opening en mededelingen. -1-

CONCEPT AGENDA. 1. Opening en mededelingen. -1- CONCEPT Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MACINTOSH RETAIL GROUP NV, gehouden op dinsdag 27 april 2011 te Maastricht, Golden Tulip Apple Park Hotel AGENDA 1. Opening en mededelingen.

Nadere informatie

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen.

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen. NOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ICT Automatisering N.V., gehouden op woensdag 21 mei 2014 om 10.00 uur in Novotel Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 150, Rotterdam

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 21 mei 2015 aanvang 14.30 uur in NH Hotels te Amersfoort

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 21 mei 2015 aanvang 14.30 uur in NH Hotels te Amersfoort Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 21 mei 2015 aanvang 14.30 uur in NH Hotels te Amersfoort 1 Opening Mededelingen De Voorzitter, de heer Ten Cate, opent de vergadering

Nadere informatie

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Voorzitter: H. Bodt Algemeen Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Onderstaande notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

A G E N D A. d. (Her)benoeming van de heer J. Bout als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)

A G E N D A. d. (Her)benoeming van de heer J. Bout als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op maandag 29 juni 2015 om 14.00 uur op het hoofdkantoor van Ballast Nedam N.V., Ringwade 71, 3439

Nadere informatie

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2015 van 14.00 tot 17.00.

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2015 van 14.00 tot 17.00. Notulen Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 6 augustus 2015 Concept Plaats en datum bespreking Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard 10 in Amsterdam 12 mei 2015 Betreft Jaarlijkse

Nadere informatie

Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op woensdag 9 mei 2012 van 14.00 tot 17.00.

Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op woensdag 9 mei 2012 van 14.00 tot 17.00. Notulen Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 6 augustus 2012 Plaats en datum bespreking Holiday Inn, De Boelelaan 2, Amsterdam 9 mei 2012 Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Een van de commissarissen, de heer René van der Bruggen, heeft zich om persoonlijke redenen verontschuldigd.

Een van de commissarissen, de heer René van der Bruggen, heeft zich om persoonlijke redenen verontschuldigd. Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 25 april 2013 om 10.30 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan

Nadere informatie

Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en stemrecht uitoefenen.

Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en stemrecht uitoefenen. NOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van New Sources Energy N.V., gehouden op vrijdag 27 maart 2015) in de ArenA Business Club, zaal Rome 96, Arena Boulevard 1, 1101 AX Amsterdam Zuidoost. 1.

Nadere informatie

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 22 maart 2013 Locatie: Witte Molen N.V., Moleneind 2, 4268 GD Meeuwen Verslag: M.J. ter Heegde van Het Notuleercentrum Aanwezig:

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt en A. Kuiper

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt en A. Kuiper NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 23 APRIL 2015 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEERENVEEN Aanwezige aandeelhouders: Zie

Nadere informatie

van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht

van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel:

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING EN UITLEG NSI

STATUTENWIJZIGING EN UITLEG NSI STATUTENWIJZIGING EN UITLEG NSI - 1 - CONCEPT STATUTENWIJZIGING NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. Huidige statuten: Voorgestelde wijzigingen, toevoegingen Toelichting: of verwijderingen: DEFINITIES ARTIKEL

Nadere informatie

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen.

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen. NOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ICT Automatisering N.V., gehouden op woensdag 23 mei 2012 om 11.00 uur in Novotel Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 150, Rotterdam

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Akzo Nobel N.V.

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Akzo Nobel N.V. 1 Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Akzo Nobel N.V. Amsterdam, 22 april 2015 NB: Conform bepaling IV.3.10 van de Nederlandse Corporate Governance Code dient het verslag van de aandeelhoudersvergadering

Nadere informatie