Schoolgids RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1"

Transcriptie

1 Schoolgids RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg

2 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur Ouders en de school Rechten en plichten Praktische zaken Adressen 32 Schoolgids school op de Berg

3 1 Voorwoord Een kind brengt een groot deel van de week door op school. Van groot belang is daarom een juiste schoolkeuze: is wat u als ouders belangrijk vindt, herkenbaar in de schoolcultuur en de invulling van het onderwijs aan uw kind. In deze schoolgids hopen we u te laten zien of dat wat het team van de School op de Berg belangrijk vindt, aansluit bij uw visie. De School op de Berg stelt zich ten doel dat de leerlingen: zich op school thuis voelen, gelukkig zijn; zich sociaal kunnen gedragen, redzaam zijn; zich veilig voelen; kennis en vaardigheden verwerven; wetenswaardigheden leren die zij nodig hebben om zich optimaal een plek te verwerven in de samenleving en in hun latere werk. een aantal gewenste maatschappelijke en godsdienstige waarden en normen meekrijgen; zich kunnen ontplooien op het gebied van creativiteit en sportiviteit; Door middel van deze schoolgids probeert de school de ouders zo nauwkeurig mogelijk te informeren over de dagelijkse gang van zaken in het schooljaar De schoolgids wordt u online aangeleverd. Naast de schoolgids is er ook een schoolplan. Deze is gemaakt voor een periode van 4 jaar en is geldig van 2011 t/m Het Schoolplan is het fundament in algemene zin van een school en is goedgekeurd door Klankbordgroep en Medezeggenschapsraad. Het Schoolplan wordt om de vier jaar getoetst door de Onderwijsinspectie en ligt ter inzage bij de directie. School op de Berg Tollenslaan VG Amersfoort telefoon : (033) Website : Namens het management team, M.M.J. Graafland van Ede Directeur Schoolgids school op de Berg

4 2. School op de Berg School op de Berg staat aan de Tollenslaan in Amersfoort. Het hoofdgebouw is in drie fasen gebouwd; het oudste deel dateert uit In het hoofdgebouw zijn 15 leslokalen, een (kleuter) speellokaal, een aula, spreekkamers, een keuken, een lerarenkamer en ruimtes voor de administratie, management en IB. Ook maken we gebruik van drie lokalen in het gebouw aan de van Marnixlaan 53. Daar is het lokaal voor onze plusklas, dat gedeeld wordt met buitenschoolse opvang. De gymlessen voor groep 3 t/m 8 vinden plaats in de grote gymzaal die zich aan de rand van het grote plein bevindt en in de sporthal Juliana van Stolberg. De binnenplaats is de buitenspeelplek voor de kleuters terwijl de overige groepen hun buitenplek hebben aan de zijde van de Van Marnixlaan op de grote speelplaats. De school op de Berg is een middelgrote school met ongeveer 500 leerlingen verdeeld over 17 groepen. Er werken 36 teamleden. Marga Graafland is de directeur en voorzitter van het MT (Management Team), dat verder wordt gevormd door 2 teamleiders: Marieke Soesbergen (onderbouw, groepen 1 t/m 4) en Cecile Tulen (bovenbouw, groepen 5 t/m 8). Begaafdheids Profiel School School op de Berg heeft het Certificaat Begaafdheids Profiel School. Het certificaat wordt door het BPS (Begaafdheids Profiel Scholen) uitgereikt. Dit houdt in dat we een specialisme hebben in het begeleiden en lesgeven van meer- en hoogbegaafde leerlingen. We delen onze expertise ook met andere scholen. Binnen de KPOA (Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort en omstreken), de stichting waar onze school onder valt, speelt onze school een voortrekkersrol wat betreft zorg voor excellente leerlingen. Waar nodig, wordt voor leerlingen een individueel traject opgesteld. Ook behoort deelname aan de plusklas tot de mogelijkheden. Deze plusklas is ook toegankelijk voor kinderen van andere scholen mits deze leerlingen aan de criteria voldoen. Het Bestuur De school valt samen met 17 andere scholen in Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen en Nijkerk onder de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort en omstreken. Op iedere school is een directie die integraal verantwoordelijk is voor het beleid van de school. De directie wordt ondersteund door een management team. De Stichting voor KPOA e.o. wordt bestuurd door een College van Bestuur en ondersteund door een stafbureau. Meer informatie over de stichting kunt u lezen op Identiteit De School op de Berg is een katholieke school. Heel praktisch vinden we in de methode Hemel en Aarde onderwerpen en lessen die aansluiten bij de katholieke kenmerken en grondslagen. De lessen zijn thematisch en geven goede aansluiting bij de kerkelijke gebeurtenissen. Ook is er aandacht voor andere geloofsovertuigingen. Er is aandacht voor de kerkelijke feesten en de vertaling naar ons dagelijks leven. Bij een aantal van deze feesten hebben wij Schoolgids school op de Berg

5 een gezamenlijke viering in de kerk. De missie van School op de Berg Sodb is een katholieke school waar kinderen het optimale van het onderwijs genieten en waarbij er wordt uitgegaan van de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van het kind. De kinderen worden gestimuleerd om hun talenten te ontplooien op cognitief, sociaal, emotioneel, creatief, fysiek en geestelijk gebied. De kinderen kunnen op een positieve manier samenwerken en -leven en respecteren de medemens. Aan het einde van de basisschoolperiode zijn ze gegroeid in zelfstandigheid en zelfbewustzijn en hebben een realistisch zicht op eigen kwaliteiten. De kinderen gaan met vertrouwen, nieuwsgierigheid en cognitief goed voorbereid het vervolgonderwijs en de maatschappij tegemoet. Ze bieden op eigen wijze een constructieve bijdrage aan de maatschappij. Visie Vanuit onze slogan: School op de Berg, een berg aan ervaring, zijn we tot de volgende uitgangspunten gekomen: 1. Een duurzame school heeft een plek in Sodb 2. Kinderen leren vanuit verbondenheid 3. We kunnen bij elkaar binnen lopen en gebruik maken van elkaars expertise 4. We werken in een gezellige opgeruimde school 5. Sodb ziet ouders als partner van de school 6. Iedereen is goed voorbereid op de digitale toekomstmogelijkheden 7. Leerkrachten hebben de tijd om de methodelessen aantrekkelijker te maken 8. We praten op een professionele wijze over leerlingen en onderwijskundige zaken 9. Alle leerkrachten kijken naar mogelijkheden en kansen van leerlingen 10. Kinderen zijn verschillend en mogen dat ook zijn 11. Sodb heeft regionaal de expertise op het gebied van onderwijs aan (Hoog)begaafde leerlingen 12. Kinderen eigenaar maken/ verantwoordelijk voor een onderdeel binnen de school 13. Iedereen in en om de school gaat elkaar met een positieve open houding tegemoet 14. Kinderen leren samenwerken met een gericht doel en leren oplossingen bedenken 15. We leveren kwaliteit en hebben hoge opbrengsten 16. Kinderen en medewerkers gaan met plezier naar school Deze uitgangspunten worden het komend jaar verder uitgewerkt. Schoolgids school op de Berg

6 Handelings Gericht Werken (HGW ) Op de school op de Berg werken wij vanuit de 1-zorgroute en de uitgangspunten van HandelingsGericht Werken (HGW) Dat wil zeggen dat het onderwijs zoveel mogelijk passend wordt gemaakt aan de onderwijsbehoefte van alle leerlingen. De kern van de 1-zorgroute is de cyclus van Handelings Gericht Werken met groepsplannen waarin kinderen geclusterd worden op onderwijsbehoeften. De uitgangspunten van HGW zijn: Uitgaan van onderwijsbehoeften. Wat heeft het kind nodig om optimaal te kunnen ontwikkelen? Wat heeft de leerkracht nodig om dit kind te begeleiden? Afstemming en wisselwerking. Hoe verloopt contact en samenwerking met kind, groep, ouders. Welke patronen zijn zichtbaar? De leerkracht doet ertoe. De leerkracht kan het verschil maken door aanpassingen te maken in pedagogische sfeer, instructie, organisatie, doelstellingen en hulp durven vragen. Positieve kenmerken. Uitgaan van wat wel werkt geeft aanknopingspunten om zwakkere onderdelen te ondersteunen. Positieve kenmerken zien van de school, de leerkracht, de groep, het kind en de ouders. Samenwerken. Ouders en kinderen zijn educatieve partners. Wensen en verwachtingen worden uitgesproken en serieus genomen. De leerkracht is de professional en handelt daarnaar. Doelgericht werken. Er worden hoge maar reële doelen gesteld voor een langere periode. Vanuit deze doelen wordt de ontwikkeling van de kinderen bewaakt. Systematisch en transparant. Er zijn op school heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer. Er is een duidelijke onderwijs- en begeleidingsstructuur waar iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid voor draagt. Schoolgids school op de Berg

7 3 Organisatie van de school. Het managementteam Het managementteam van de School op de Berg bestaat uit 3 personen en wordt gevormd door: Marga Graafland - van Ede (directeur) Marieke Soesbergen - Dekkers ( bouwteamleider onderbouw) Cecile Tulen (bouwteamleider bovenbouw) De leerkrachten Binnen het team van leerkrachten zijn de volgende taken/functies verdeeld: groepsleerkrachten : dragen de verantwoording voor een jaargroep; intern begeleider : bewaakt en begeleidt de SLZ (= Structurele Leerlingzorg) en de belangen van kinderen die extra zorg behoeven; Vervult een coachende rol naar leerkrachten. bouwteamleider : is lid van het managementteam en stuurt de bouw aan waar hij / zij voor verantwoordelijk is. Coördineert de plusklas BHV : bedrijfshulpverlener = getrainde leerkrachten die bij calamiteiten deskundig kunnen handelen. MR lid : behartigt de belangen van de kinderen, ouders en leerkrachten. ICT er : draagt de verantwoording voor de computerhardware, het netwerk, de scanner en de organisatie rond de internetaansluiting, automatisering: zowel hardware als implementatie/onderhoud software. MT/directie : draagt de verantwoording voor de dagelijkse gang van zaken. Aanmelding en inschrijving kleuters Iedere maand, op verschillende dagen van de week, vindt er een informatieochtend plaats. U kunt zich hiervoor opgeven via het contactformulier op onze site. Nadat u deze informatieochtend heeft bezocht, ontvangt u van ons een inschrijfformulier. Indien u dit binnen een maand na het bezoeken van de informatieochtend aan ons retourneert, voordat uw kind 3 jaar wordt, kunnen wij u een plek garanderen. Wij gaan er dan ook vanuit dat u zich uitsluitend bij onze school inschrijft. Schoolgids school op de Berg

8 Op de onderstaande data zijn er informatieochtenden gepland voor de ouders die wat meer willen weten over de school. De bijeenkomsten zijn nadrukkelijk niet geschikt voor kinderen. U kunt zich hiervoor opgeven via het contactformulier op onze site ( Iedere bijeenkomst duurt ongeveer anderhalf uur en start om uur. - maandag 22 september 2014; - dinsdag 28 oktober 2014; - woensdag 10 december 2014; - vrijdag 23 januari 2015; - dinsdag 03 maart 2015; - maandag 13 april 2015; - woensdag 20 mei 2015; - maandag 29 juni 2015; U wordt verwacht in de aula via de hoofdingang. (Tollenslaan 2) Aanmelding en inschrijving zij-instromers Indien uw kind vanaf groep 3 of hoger wil instromen, kunt u telefonisch contact opnemen met de school. De directie zal per aanmelding bekijken of er ruimte is. Inschrijving geschiedt als de grootte en/of samenstelling van de beoogde groep dit toelaat. Bij dit besluit wordt ook rekening gehouden met de sociaal-emotionele structuur, de zorgvraag van de groep en de ervaring van de groepsleerkracht. Nadat de directie heeft vastgesteld dat er plek is, zal zij de Interne Begeleider vragen om contact op te nemen met de huidige school van de nieuwe leerling. Na dit contact kan vastgesteld worden of de basisvaardigheden van de nieuwe leerling voor het beoogde leerjaar voldoende zijn. Eventueel wordt er een toets afgenomen om helder te krijgen of het kind functioneert op het niveau van de gewenste groep. Buiten de cognitieve vaardigheden wordt ook gekeken naar de zelfredzaamheid. Door het verzamelen van deze gegevens kijken we hoe we het beste aan de onderwijsbehoefte van de leerling kunnen voldoen. Indien hier geen bijzonderheden zijn te melden, zal uw kind door de administratie worden ingeschreven. Tussentijds wisselen van school De schoolbesturen in Amersfoort hebben een afspraak gemaakt over het wisselen van school tijdens het schooljaar. Uit ervaring blijkt dat tussentijds wisselen meestal niet in het belang van de leerling is. Afgesproken is daarom dat besturen hier alleen meewerken als: - er sprake is van een verhuizing; - de oude school niet het onderwijs kan bieden dat de leerling nodig heeft. De directeuren van de oude en de nieuwe school zijn het daar dan over eens; - er sprake is van een onoplosbaar conflict tussen ouders en de school. In dat geval bepaalt de school waarvan de leerling vertrekt de exacte datum waarop dat gebeurt, waarbij het de voorkeur geniet dat dit na een vakantie Schoolgids school op de Berg

9 plaatsvindt. Dit gaat in overleg met de ouders/verzorgers en de ontvangende school. Wanneer ouders contact opnemen met een school over de plaatsing van een leerling lopende het schooljaar, dan verwijst de directeur de ouders/verzorgers altijd terug naar de eigen school, daarbij verwijzend naar bovenstaande afspraken. De besturen vinden keuzevrijheid van ouders belangrijk; wisselen van school kan daarom wel aan het einde van het schooljaar. Overgang van kleuters naar groep 3 In principe gaan kinderen nadat ze 2 jaar kleuteronderwijs gevolgd hebben, door naar groep 3. Een belangrijk criterium om kinderen eerder te laten doorstromen is de continue ontwikkeling van het kind. Door hiervan uit te gaan, kan per leerling worden afgewogen waar het kind op langere termijn het beste bij gebaat is. Voor kinderen die in de maanden september, oktober, november en december geboren zijn, geldt in principe dat zij het volgend schooljaar naar groep 2 gaan. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de cognitieve ontwikkeling, maar ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen die vanaf januari t/m de zomervakantie instromen, blijven het volgend schooljaar nog in groep 1. De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd middels observaties, KIJK, CITO toetsen en tussentijdse testen, evaluaties van de groepsplannen en het dyslexieprotocol. Het kan voorkomen dat de leerlingen die ingestroomd zijn in september t/m december, toch niet doorstromen naar groep 3 omdat hun ontwikkeling nog niet op niveau is. Groepsleerkrachten en Intern begeleiders hebben hier regelmatig contact over en bespreken dit ook met ouders. Overstap naar het Voortgezet Onderwijs (VO) In het laatste jaar van de School op de Berg is de overgang naar de brugklas van een school voor voortgezet onderwijs (VO) in een aantal stappen georganiseerd: - Aan het einde van het schooljaar maken de leerlingen van groep 7 de Entreetoets van Cito. Het doel van de toets is om, aan de hand van landelijke normen, methode-onafhankelijk te bepalen hoe het prestatieniveau is bij het begin van groep 8. Deze toets wordt afgenomen door een onafhankelijk testbureau. In april maken de leerlingen de centrale eindtoets. Deze toets is het door de wet geëiste tweede toelatingscriterium. De toets onderzoekt voor welke vorm van VO het kind het meest geschikt is, onafhankelijk van de door de School op de Berg aangelegde criteria. Welke waarde de middelbare scholen hieraan geven, is op dit moment nog onduidelijk. - Tijdens de inloopavond in september worden de ouders van groep 8 geïnformeerd over het werken van groep 8, huiswerkstructuur, ontwikkeling van de pre-puber, de werkweek, toewerken naar het VO. - In november vindt het eerste individuele oudergesprek plaats, waarin een prognose - keus wordt gemaakt voor het VO. Schoolgids school op de Berg

10 - In januari/februari organiseren de scholen voor VO hun eigen informatieavonden voor ouders van toekomstige brugklasleerlingen met hun kind. - Tijdens het tweede individuele oudergesprek in februari ontvangen de ouders het schriftelijke, definitieve schooladvies voor het VO van de school. - Op de laatste schooldag ontvangt het kind het laatste schoolrapport van onze school. Stage De overheid verplicht iedere school voor basisonderwijs tot toelating van een aantal studenten, dat gelijk is aan de helft van het aantal groepen. Onder de studenten kan één of meerdere lio s (leraar-in-opleiding) zijn. Een lio heeft de opleiding tot leraar voltooid en dient voor het verkrijgen van een akte van bekwaamheid een praktijkperiode in een bepaalde groep te werken. De studenten zullen regelmatig een praktijkopdracht in een bepaalde groep uitvoeren onder supervisie en verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. De stageplaatsen worden toegewezen door de stagecoördinator. Vakantie De vakanties voor het schooljaar zijn als volgt: van tot/met herfstvakantie 20 oktober oktober 2014 kerstvakantie 22 december januari 2015 voorjaarsvakantie 23 februari februari 2015 paasweekeinde 03 april april 2015 meivakantie 04 mei mei 2015 hemelvaart 29 mei mei 2015 Pinksteren 25 mei 2015 zomervakantie 13 juli augustus 2015 Studiedagen Groep 1 t/m 8 : 29 september februari april 2015 Schoolgids school op de Berg

11 School op de Berg in getallen Aantal leerlingen op de officiële teldatum 1 oktober 2014: 461 Waar gingen onze leerlingen naar toe? vwo Vwo / havo havo Havo / vmbot Vmbo-t vmbobb/kb basisonderwijs speciaal onderwijs / / Sinds 2013 / 2014 mag het advies alleen nog of vwo of havo of vmbo-t of vmbo-bb zijn. Term Verklaring Oude term VMBO-bb Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs-basisberoeps VBO-b VMBO-kb VMBO-kaderberoeps VBO-c VMBO-ge VMBO-gemengde leerweg VBO/MAVO VMBO-th VMBO-theoretische leerweg MAVO jaar schoolgemiddelde Landelijk gemiddelde ,8 534, ,2 534, ,2 535,1 Schoolgids school op de Berg

12 4. Zorgstructuur Onze school is klassikaal georganiseerd en is zo ingericht dat we met die verschillen tussen kinderen om kunnen gaan. Goed onderwijs begint met het goed kunnen omgaan met verschillen tussen kinderen. Ze een veilige plek bieden waar ieder kind met plezier leert leren. Ieder kind gaat daarin zijn eigen weg en verdient onze aandacht en zorg. Zorg in de klas De belangrijkste voorwaarde om je te ontwikkelen is dat het kind zich veilig en prettig voelt. De zorg begint dus bij het scheppen van een fijne sfeer, waarbij ieder kind op zijn eigen wijze onderdeel is van de groep. De leerkracht heeft oog voor de onderwijsbehoeften van het kind, zodat het kind zich competent voelt en zelfvertrouwen heeft. Groepsoverzicht en groepsplan Twee keer per jaar inventariseren de leerkrachten door observaties en toetsen de onderwijsbehoeften zowel op pedagogisch en didactisch gebied van de kinderen en sluiten aan bij de positieve kenmerken. Deze worden vastgelegd in een groepsoverzicht die samen met het leerstofaanbod de basis vormt voor het groepsplan. Het groepsplan is uitgewerkt in drie niveaus. Zo staat er beschreven wat het basisaanbod is, dit omvat de leerstof die voor de hele groep geldt. Daarnaast is uitgewerkt hoe het aanbod er voor de kinderen die meer uitleg nodig hebben eruit ziet. Deze kinderen krijgen verlengde instructie aan de instructietafel in de klas. Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong is ook omschreven welke uitdagingen zij aangeboden krijgen. Deze manier van werken wordt ook wel adaptief onderwijs genoemd. Door te observeren en vooraf duidelijke doelen te stellen maken we een inschatting van wat de onderwijsbehoeften van de kinderen zijn. Zo werken we meer proactief, i.p.v. dat we achteraf lesstof moeten inhalen. Het groepsplan wordt tussentijds en aan het eind van de periode geëvalueerd met de intern begeleider en indien nodig bijgesteld. Toetsen Naast de methode gebonden toetsen worden er gedurende het jaar ook methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. We gebruiken hiervoor de Citotoetsen. Op deze manier krijgen we zicht op de kwaliteit van ons onderwijs op landelijk niveau. Daarnaast is het ook een signaleringsmiddel om te zien of de kinderen het niveau halen wat van ze verwacht mag worden. Zorg in de school Ondanks het adaptief onderwijs kan het gebeuren dat een kind in zijn ontwikkeling stagneert. Er lijkt meer nodig te zijn dan wat tot nu toe is aangeboden. Als dit gebeurt wordt de intern begeleider door de leerkracht geïnformeerd. De intern begeleider helpt de leerkracht bij het opstellen van een individueel handelingsplan dat verwerkt wordt in het groepsplan. Schoolgids school op de Berg

13 Na ongeveer acht tot twaalf weken wordt dit plan geëvalueerd en besproken met ouders. Heeft de aanpak het gewenste resultaat gehad dan wordt het plan afgesloten. Mocht dat niet zo zijn, dan kan het plan voor nog een periode worden voortgezet. In samenwerking met ouders en het kind wordt gekeken of het plan nog verder aangevuld moet worden. Het kan dan nodig zijn dat het kind ook buiten de klas begeleiding krijgt door bijvoorbeeld de intern begeleider of een specialist binnen de school. Intern begeleider en specialist Binnen onze school zijn er twee intern begeleiders werkzaam. Kortgezegd coördineert de intern begeleider de zorg binnen de school. Daarbij gaat zij structureel gesprekken met leerkrachten aan over zorg binnen de groep, is zij direct betrokken bij leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben en maakt zij beleid op schoolniveau. Verder onderhoudt zij contacten met externe deskundigen en is zij aanwezig bij rond de tafel gesprekken over kinderen met extra begeleiding. Naast intern begeleiders hebben we ook een aantal specialisten. Dit zijn leerkrachten die zich d.m.v. opleiding hebben gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Hun kennis en kunde wordt structureel ingezet door collegiale consultatie, innovatie van het team en (individuele) begeleiding van kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Zorg extern Soms krijgen we, ouders, leerling en school, niet helder waarom iets in de ontwikkeling van het kind anders verloopt en kunnen we niet (voldoende) aan de onderwijsbehoeften van het kind tegemoet komen. In dat geval kan het wenselijk zijn om de ontwikkeling en/of de capaciteiten nader te laten onderzoeken. In veel gevallen is dan de deskundigheid van een orthopedagoog of een GZ-psycholoog nodig. Samen met ouders zoeken we dan naar een instantie die het onderzoek kan uitvoeren en die de uitkomst van het onderzoek met ouders en school wil bespreken en behulpzaam kan zijn bij het ontwikkelen van een passend ondersteuningsarrangement. Passend onderwijs Per 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van start. Het Samenwerkingsverband de Eem, waar onze school onder valt heeft een ondersteuningsplan vastgesteld waar wij aan moeten gaan voldoen. De invulling van de basisondersteuning bestaat uit drie onderdelen: 1. Bestuurlijke afspraken rondom basisondersteuning Daarin staat onder andere dat: we moeten voldoen aan de basiskwaliteit van de Inspectie van Onderwijs. de zeven principes van handelingsgericht werken uitgangspunt is van de basisondersteuning die wij bieden. Handelingsgericht werken 1. Onderwijs-en opvoedbehoeften van het kind staan centraal 2. Het gaat om wisselwerking en afstemming tussen kind, onderwijs en opvoeding. Schoolgids school op de Berg

14 3. De leerkracht doet ertoe. 4. Positieve aspecten van het kind, onderwijs en opvoeding zijn van groot belang. 5. Constructieve samenwerking met alle betrokken partijen. 6. Het handelen is doelgericht. 7. De werkwijze is systematisch en transparant. 2. Tien beloftes rondom basisondersteuning 1. We voeren een helder beleid op het gebied van ondersteuning. 2. We realiseren een veilig pedagogisch klimaat. 3. We werken Handelingsgericht en opbrengstgericht. 4. We dragen leerlingen zorgvuldig over. 5. We monitoren de ontwikkeling van leerlingen continu. 6. We stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. 7. We werken constructief samen met ouders en leerlingen. 8. We signaleren vroegtijdig extra behoeften op het gebied van onderwijs, opvoeden en opgroeien. 9. We beschikken over de kennis en vaardigheden voor lichte interventies. 10. We werken samen met ketenpartners vanuit eigen verantwoordelijkheid. 3. Concrete uitwerking van deze tien beloftes Het samenwerkingsverband heeft deze beloftes concreet uitgewerkt in een aantal indicatoren. Uiterlijk 1 augustus 2016 moeten wij als school aan het niveau van de basisondersteuning voldoen. Voor een uitgebreidere beschrijving van onze zorgstructuur en hoe de afspraken rondom basisondersteuning concreet binnen onze school worden vormgegeven, verwijzen wij naar ons Zorgplan. Samenwerkingsverband De Eem (SWV de Eem) Schoolbesturen primair onderwijs voor passend onderwijs in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg. SWV de Eem biedt hulp De school en de ouders bepalen samen, in lijn van de mogelijkheden van kind (en ouders) en school, wat het beste onderwijsaanbod is. Lukt dat niet? Dan biedt SWV de Eem hulp bij passend onderwijs. Een passend onderwijsaanbod voor elk kind SWV de Eem wil voor elk kind een passend onderwijsaanbod met de juiste ondersteuning voor een optimale ontwikkeling. Het zal scholen stimuleren, faciliteren en coachen bij het inzetten van de juiste voorzieningen zo dicht mogelijk bij het kind op school. De onderwijsondersteuner speelt hierbij een centrale rol. Schoolgids school op de Berg

15 De komende jaren wil SWV de Eem, samen met de scholen en ouders, dit bereiken door: een stevig fundament in het regulier onderwijs middels de basisondersteuning; een duidelijke ondersteuningsroute in de regio; efficiënte en gerichte toewijzing van extra onderwijsondersteuning; Samenwerkingsverband (SWV) de Eem is een vereniging van 32 Samenwerkende besturen; een dekkend netwerk aan voorzieningen in regio de Eem; een open en transparante samenwerking met ouders en verzorgers; samenwerking met ketenpartners en goede afstemming van verantwoordelijkheid. Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders Met de invoering van passend onderwijs leven er ook allerlei vragen. Vragen als: Hoe krijg ik de hulp geregeld die mijn kind nodig heeft? of Op welke school kan ik mijn kind met een beperking nu het beste aanmelden? In gesprek met de school krijg je vast antwoord op je vragen. Maar heb je extra informatie nodig of wil je praten met iemand die meedenkt over de oplossing van jouw probleem dan kan je terecht bij het Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders. Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders Bel of mail met vragen, T of E Telefonisch spreekuur/inloop: Maandagmiddag: 13:30 uur - 16:00 uur Donderdagochtend: 09:00 uur 12:00 uur Opvoeding tot sociaal gedrag Om te zorgen voor een goed pedagogisch klimaat op onze school maken wij gebruik van de Kanjertraining. Doel van de Kanjertraining is de sfeer in de klas goed te houden ( preventief), of te verbeteren(curatief). De Kanjertraining zit verweven in het weekrooster en wordt door de gehele school ingezet. De kanjertraining werkt met 5 uitgangspunten: 1. We vertrouwen elkaar; 2. We helpen elkaar; 3. Niemand speelt de baas; 4. Niemand lacht uit; 5. Niemand doet zielig. Aan de hand van verhalen worden allerlei thema s met de kinderen besproken die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Het gaat daarbij bijv. om complimenten geven, ja en nee durven zeggen, met gevoelens van jezelf Schoolgids school op de Berg

16 en de ander kunnen omgaan, je mening durven geven, een ander vertrouwen en te vertrouwen zijn, samenwerken, vriendschappen, kritiek durven geven en ontvangen, zelfvertrouwen, etc. Om de doorgaande lijn te waarborgen maakt elke leerkracht 2 keer per jaar een sociogram van zijn groep. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen ook zelf nog een competentielijst in. Alle leerkrachten van SodB zijn gecertificeerd om deze training te geven. Verwijsindex Een verwijsindex (VIR) is een informatiesysteem waarin professionals zoals leerkrachten, hulpverleners en begeleiders kunnen aangeven dat zij zich zorgen maken over een jeugdige tot 23 jaar. Sinds 1 januari 2010 is de invoering van een Verwijsindex landelijk verplicht. Waarom een verwijsindex? In de regio Amersfoort zijn veel instellingen die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Maar soms weten deze instellingen niet van elkaar wat ze doen. Leerkrachten, hulpverleners en begeleiders moeten meteen kunnen zien wie contact heeft met een kind in geval van problemen. Zo kunnen zij snel met elkaar overleggen over het kind. De VIR zorgt ervoor dat de professionals van elkaar weten wie er betrokken is bij het kind en het gezin. Het gebruik van de VIR zorgt voor vroegtijdige signalering van zorgen bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Ook zorgt de VIR voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende instellingen. Samenwerking tussen professionals en ouders is heel belangrijk omdat dan de problemen van een kind of jongere goed kunnen worden begeleid en uiteindelijk verholpen. Wat zijn de voordelen? Met de VIR hoeven ouders niet meer iedere keer opnieuw hun verhaal te vertellen. Ook wordt voorkomen dat er twee of drie verschillende professionals in het gezin komen, die dit niet van elkaar weten. Daarnaast wordt er bepaald welke partij de hoofdregie op zich neemt en daarmee aanspreekpunt is voor ouders en overige partijen. Hoe werkt het? Het CJG-team, de leidster van de peuterspeelzaal, de leraar, iemand van Jeugdzorg of een andere professional maakt zich zorgen over een kind. Hij of zij geeft dit aan in de VIR (een signaal). Alleen de naam van de jeugdige en de professional worden in het systeem vermeld, geen inhoudelijke informatie. De VIR is alleen toegankelijk voor professionals. Het kan zijn dat er meer professionals zijn die zorg over hetzelfde kind hebben en dat al eerder hebben aangegeven. Als dat het geval is, krijgen al die mensen een , zodat ze weten dat er met dit kind meer aan de hand is. Op het moment dat professionals informatie met elkaar delen, zijn de betreffende ouders hiervan op de hoogte en worden zij zoveel mogelijk betrokken bij de informatieuitwisseling. Vervolgens wordt er een plan gemaakt om de jeugdige en eventueel het gezin verder te helpen. Schoolgids school op de Berg

17 Recht op privacy Zodra het weer goed gaat met het kind wordt het signaal inactief gemaakt. Het signaal is nog enige tijd zichtbaar voor eventuele professionals die later een signaal afgeven. Na maximaal 7 jaar verdwijnt zijn of haar naam uit het systeem. Buitenstaanders kunnen het systeem niet inzien. De VIR is alleen beschikbaar voor professionals, begeleiders en anderen die daarvoor de rechten hebben gekregen. Dat is wettelijk geregeld en er wordt ook streng op gecontroleerd, want een kind heeft recht op privacy. De VIR in Amersfoort Voor de Amersfoortse scholen is een lijst gemaakt (risicoprofiel) waarop staat in welke gevallen professionals moeten denken aan een VIR registratie. In de meeste gevallen gaat het om zorgen van school over ontwikkeling, thuissituatie, verzuim in combinatie met het feit dat ouders er niet met school over willen praten. Deze lijst is in te zien op school. Meer informatie kunt u vragen bij de intern begeleiders op school en vinden op de volgende websites: Schoolgids school op de Berg

18 5. Ouders en de school Contact ouders en school Gedurende een groot deel van het etmaal is uw kind op school en dus is het voor u van belang te weten wat er gebeurt. Binnen het beleid van de School op de Berg zijn daarom de volgende mogelijkheden georganiseerd: Alles wat inhoudelijk op school aan de orde komt is te lezen in het Schoolplan en ligt voor belangstellenden ter inzage bij de directie. Buiten de jaarlijkse schoolgids wordt u van schoolse zaken op de hoogte gehouden via het weeknieuws (de Bergbode), dat via Maxclass wordt verzonden en op de website komt te staan. Via Maxclass wordt u op de hoogte gehouden van activiteiten van de school en in de klas. Alle ouders krijgen gedurende het schooljaar twee keer een uitnodiging om over hun kind te komen praten; indien nodig gebeurt dit vaker. Aan het eind van het schooljaar vinden er, zo nodig, gesprekken plaats op uitnodiging van de leerkracht. Ouders kunnen natuurlijk ook zelf initiatief tot een gesprek nemen. In september is er een informatieavond in elke groep voor alle ouders. Tijdens deze avond wordt algemene informatie gegeven over het reilen en zeilen van de groep het komend jaar. U kunt kennis nemen van lesmethodieken en algemene vragen stellen aan de groepsleerkracht. In het begin van het schooljaar krijgen de ouders van de leerlingen van groep 8 de gelegenheid om ingelicht te worden over de wijze van overstap van hun kind van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Via de schoolgids worden de ouders op de hoogte gebracht van de operationele gang van zaken van de school. De schoolgids wordt als PDF bestand op de website van de school gezet en wanneer nodig aangepast. Informatieplicht aan gescheiden ouders die niet met het gezag belast zijn: Volgens het Burgerlijk Wetboek zijn scholen verplicht belangrijke feiten en omstandigheden die het kind betreffen, zoals schoolvorderingen en eventuele sociaalpedagogische informatie, op verzoek te verstrekken aan de ouder die niet belast is met het gezag. De verplichting om informatie te verstrekken is er niet, wanneer het belang van het kind zich daartegen verzet. Dit kan het geval zijn indien een rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind zal schaden. Medezeggenschapsraad De Medezeggenschapsraad, of kortweg MR, is een orgaan dat volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) in elke school in Nederland aanwezig moet zijn. In de MR heeft een evenredig aantal ouders en leerkrachten zitting. Het aantal leden van de MR hangt af van het aantal leerlingen op school. De MR van de SodB telt 6 leden. (3 ouders en 3 personeelsleden). De MR is gesprekspartner van de directie van de school als het gaat over het beleid van de school. Zij komen met zekere regelmaat bij elkaar. Beleidsterreinen waar de MR volgens de WMS over kan meepraten zijn bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, financiën, formatiesamenstellingen, Schoolgids school op de Berg

19 voor-/ tussen- en naschoolse opvang, vakantierooster e.d. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht. De MR tracht, daartoe gevraagd door de ouders of op eigen initiatief, vroegtijdig eventuele knelpunten te signaleren en bij de daartoe bevoegde geledingen binnen de school aan te kaarten. Terugkoppeling van zaken, die voor ouders en kinderen van belang zijn vindt plaats via de Bergbode. Natuurlijk kunt u de leden van de MR altijd benaderen over onderwerpen, die naar uw mening binnen de school aandacht behoeven. Zij zullen, binnen de bevoegdheden die de MR heeft, hun best voor u doen. De MR: bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school; bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen; waakt in het algemeen tegen discriminatie op welke grond dan ook; is bevoegd tot bespreken van alle aangelegenheden die deze school betreffen; heeft instemmings- of adviesrecht in belangrijke zaken binnen de school. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Omdat de school onderdeel uitmaakt van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o., waarin meerdere katholieke scholen samenwerken, is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bespreekt met het CvB (College van Bestuur) beleidszaken die het belang van meerdere scholen betreffen. Het kan dus zijn dat een onderwerp weliswaar in de MR op de agenda staat en ook besproken wordt, maar dat de GMR het orgaan is dat het definitieve advies of instemming geeft. De Oudervereniging (OV) Het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, het Paasontbijt, de tweejaarlijkse schoolreis, een schoolfeest, de sportdag, de Kinderboekenweek en het afscheidsfeest van groep 8. Deze en nog veel meer leuke activiteiten worden georganiseerd door de Oudervereniging van de School op de Berg (OV) in samenwerking met de leerkrachten. Hierdoor wordt het schoolleven van uw kind extra leuk! De dagelijkse leiding van de oudervereniging ligt in handen van het bestuur. Dit bestuur wordt gekozen uit de leden tijdens de jaarvergadering aan het begin van het schooljaar. Het bestuur gaat bij al haar beslissingen uit van de statuten en het huishoudelijk reglement zoals is vastgelegd in een notariële akte. Bij de vorming van het bestuur wordt er naar gestreefd de diverse leeftijdsgroepen van de school te vertegenwoordigen. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt verslag gedaan van alle activiteiten van het afgelopen jaar. Verder wordt er vooruit gekeken naar het komende jaar en is er gelegenheid om over diverse onderwerpen van gedachten te wisselen. Om een en ander zo goed mogelijk te organiseren heeft het bestuur van de OV regelmatig overleg met de leerkrachten. Het bestuur vergadert 1 keer per maand. Om alle activiteiten goed te kunnen uitvoeren heeft het bestuur de hulp van ouders nodig. Per activiteit (bijvoorbeeld Sinterklaas) wordt een werkgroep gevormd die samen met de OV en docenten deze activiteit Schoolgids school op de Berg

20 organiseert. Ouders kunnen zich per mail aanmelden: Ook volgt er geregeld een oproep in de Bergbode of de website van de school voor ouders om te komen helpen. Ouderbijdrage Bovengenoemde activiteiten worden gefinancierd uit de jaarlijkse ouderbijdrage aan de OV. Op de Algemene Ledenvergadering wordt de hoogte van de bijdrage vastgesteld op basis van de goedgekeurde begroting voor komend schooljaar. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2013/2014 is vastgesteld op 50,- per kind. De ouderbijdrage voor 2014 / 2015 wordt op de ledenvergadering in oktober 2014 vastgesteld. Deze bijdrage is vrijwillig en kan gestort worden op rekeningnummer Ouders moeten zich realiseren dat de school veel activiteiten niet zal kunnen organiseren zonder deze inkomsten. Indien de ouderbijdrage niet voor het desbetreffende schooljaar voldaan wordt, kan het bestuur van de Oudervereniging overwegen het kind/de kinderen van dit lid uit te sluiten van bepaalde activiteiten. Voor meer informatie zie de statuten en het huishoudelijk reglement van de Oudervereniging. Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden van de oudervereniging. Ook dit schooljaar belooft wederom een jaar vol met leuke, grappige en boeiende activiteiten te worden. Groepsindeling Bepalend voor de uiteindelijke groepsindeling voor een nieuw schooljaar zijn: het aantal leerkrachten de beschikbare lokaalruimte het aantal en de leeftijdsopbouw van de leerlingen. Het aannamebeleid van de school omvat een toestroom zodat er een evenwichtige opbouw gerealiseerd blijft. Het is aan de hand van deze gegevens mogelijk dat er een combinatiegroep gevormd moet worden. De directie en de leerkrachten bepalen in onderling overleg welke kinderen (gezien hun aard en aanleg) in aanmerking komen voor plaatsing in een combinatiegroep. Uiteraard speelt ook de sociale structuur van een groep een rol. Met andere woorden: op basis van wat bekend is over de kinderen wordt een combinatiegroep samengesteld. In dit schooljaar is dit overigens niet aan de orde. Ouders van leerlingen die om de een of andere reden (doubleren, indeling in een combigroep of anderszins) niet met hun reguliere groep doorgaan naar het volgende jaar worden tijdig op de hoogte gesteld. De overige ouders ontvangen aan het einde van het schooljaar informatie over de groepssamenstelling van het volgende schooljaar. Rapportage Tweemaal per jaar worden alle ouders uitgenodigd om met de groepsleerkracht te spreken over de ontwikkeling van hun kind. Indien daartoe aanleiding is (gedrag, leerresultaten, huiselijke problemen) kunnen de ouders of de leerkracht initiatief nemen voor frequenter contact. Leerlingen van groep 1 en 2 krijgen aan het eind van het schooljaar een rapport mee. Schoolgids school op de Berg

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

De formele positie van ouders in het onderwijs

De formele positie van ouders in het onderwijs De formele positie van ouders in het onderwijs Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld naar aanleiding van de intentieverklaring Versterking School-Ouderbetrokkenheid Drs. Nicole van Dartel, Algemene Vereniging

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren Bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader

Nadere informatie

Focus op Onderwijstraject

Focus op Onderwijstraject Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend onderwijstraject voor, tijdens en na gesloten verblijf Focus op onderwijstraject 2 Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1 Verbinding Passend Onderwijs Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Een plan tot samenwerking tussen de Rotterdamse scholen aangesloten bij de ondersteuningsorganisaties PPO en Koers VO en het wijkteam Werkdocument14

Nadere informatie

Ouders: Thuis in taal en rekenen

Ouders: Thuis in taal en rekenen Ouders: Thuis in taal en rekenen Handreiking voor ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in het basisonderwijs voor het volgen van de leeropbrengsten bij taal en rekenen Project Thuis in

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 Utrecht, februari 2013 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

Berlage of Barlaeus?

Berlage of Barlaeus? Het schoolkeuzeproces door de ogen van Amsterdamse ouders Projectnummer: 11258 In opdracht van: DMO Lotje Cohen MSc drs. Idske de Jong dr. Esther Jakobs drs. Jeroen Slot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie