Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1"

Transcriptie

1 Verbinding Passend Onderwijs Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Een plan tot samenwerking tussen de Rotterdamse scholen aangesloten bij de ondersteuningsorganisaties PPO en Koers VO en het wijkteam Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenstelling taakgroep en werkwijze 3. Algemene informatie vanuit het onderwijs 3.1 Ambitie 3.2 Passend onderwijs en uitgangspunten voor ondersteuning en zorg voor jongeren 3.3 Organisatie van ondersteuning en zorg voor jongeren in en om de VO-school 3.4 Organisatie van ondersteuning en zorg voor jongeren in en om de VO-school 3.5 De rol van het schoolmaatschappelijk werk in passend onderwijs 3.6 Elementen in de samenwerking met externe partners 4. Algemene informatie vanuit het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 4.1 Ambitie en doelen 4.2 Uitgangspunten 4.3 Organisatie van Jeugdhulp binnen het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 5. Aansluiting onderwijs op het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel: een uitwerking op thema 5.1 Inleiding 5.2 Aanspreekpunt vanuit de school en vanuit het wijkteam 5.3 Vindplaats als vertrekpunt 5.4 Moment van opschalen vanuit de school 5.5 Het wijkteam werkt in het verlengde van de school 5.6 Eén integraal plan 5.7 Samenwerking 5.8 Diagnostisch onderzoek 5.9 Registratie en verantwoording 5.10 Uitwisseling van gegevens tussen het schoolondersteuningsteam en het wijkteam 6. Implementatie, monitoring, evaluatie 7. Conclusies en aanbevelingen Werkdocument14 januari 2014 Pagina 2

3 1. Inleiding De invoering van passend onderwijs en de decentralisatie van de Jeugdzorg naar de gemeenten vraagt om samenwerking tussen het onderwijs, gemeenten en zorgaanbieders. Dit stuk beschrijft een eerste plan voor de verbinding tussen het Rotterdamse onderwijs en het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel, uitgewerkt door vertegenwoordigers van FOKOR, de dienst J&O, het SMW servicepunt en het CJG. De aanleiding voor de totstandkoming van dit stuk is een gesprek dat heeft plaatsgevonden op 11 november j.l tussen de Rotterdamse schoolbesturen en dhr. H. de Jonge, wethouder onderwijs, jeugd en gezin. Onderwerp van dit gesprek was het standpunt vanuit FOKOR van 4 juni 2013 ten aanzien van de nog vast te stellen kwaliteitscriteria schoolmaatschappelijk werk (SMW). Specifiek ging het hierbij om de positionering en aansturing van het SMW in de toekomst. Bij dit gesprek heeft de wethouder toegezegd voorlopig akkoord te gaan op de volgende uitgangspunten: 1. De SMW-er is gepositioneerd in de school. 2. De functionele aansturing van de SMW-er vindt plaats door de school. 3. Financiering van SMW direct aan de school(besturen) (i.p.v. trekkingsrecht). De voorwaarde die aan een definitief akkoord werd verbonden is de presentatie van een eerste plan aan de wethouder op 3 december 2013 waarin een aantal thema s rondom aansluiting (passend) onderwijs Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (wijkteams) naar tevredenheid zijn uitgewerkt. De voorzitter van FOKOR, dhr. W.P. Littooij, is hiermee akkoord gegaan. Naar aanleiding van dit gesprek is een taakgroep samengesteld die met de uitwerking van een aantal thema s aan de slag is gegaan. Dit stuk presenteert het eerste resultaat van deze taakgroep en wordt ter besluitvorming voorgelegd aan wethouder Onderwijs en Dagelijks Bestuur FOKOR. Tijdens het proces werd duidelijk dat een mondelinge presentatie van het plan in een overleg met de wethouder voor de kerstvakantie niet meer kon plaatsvinden. Daarom is nu gekozen voor een schriftelijke bestuurlijke routing, waarna agendering voor het ROF van januari volgt. De taakgroep heeft besloten de deadline van 3 december aan te houden en op deze datum de wethouder en het DB van FOKOR de eerste plannen, inclusief aanbevelingen, schriftelijk te presenteren. Tevens dient de taakgroep het verzoek in om een terugkoppeling van de bestuurders voor de kerstvakantie, zodat het stuk met eventuele aanpassingen in januari in het ROF kan worden ingebracht. Werkdocument14 januari 2014 Pagina 3

4 2. Samenstelling taakgroep en werkwijze De taakgroep bestaat uit de volgende leden: Vanuit het Onderwijs: Corry Buijk LMC Merlijn Jacobs - WSNS Cas Smulders BOOR Annelies van Son PCBO Monique de Sterke - WSNS Wendy de Vries - 5MaalO Renate de Wit CVO Vanuit de dienst Jeugd &Onderwijs: Fatima Belcaid Raquel Haakmat Nathalie Solar Lago Vanuit het Servicepunt SMW: Greet Boer Mustapha Igozoul Vanuit CJG Rijnmond: Ida Ouweneel De taakgroep is bij elkaar gekomen op 18, 25 en 28 november en heeft op constructieve wijze overleg gevoerd. Tijdens de sessies is gesproken over wederzijdse verwachtingen, uitgangspunten voor samenwerking en over de manier waarop de verbinding tussen school en wijkteam kan worden vormgegeven. Tussentijds zijn de ideeën schriftelijk uitgewerkt en binnen de taakgroep voor feedback gedeeld. Tevens zijn Simone de Wit (PPO) en Irene van Kesteren (FOKOR) van de voortgang op de hoogte gehouden. Werkdocument14 januari 2014 Pagina 4

5 3. Algemene informatie vanuit het onderwijs De invoering van zowel passend onderwijs en de zorgplicht als de decentralisatie van de Jeugdzorg naar de gemeenten biedt kansen om de samenwerking tussen het onderwijs, gemeenten en regionale ketenpartners te verbeteren. Vanuit de gezamenlijke maatschappelijke opdracht zoekt het onderwijs dan ook naar een effectieve samenwerking die ten goede komt aan het welbevinden, de ontwikkeling en het toekomstperspectief van onze jongeren. 3.1 Ambitie en doel van het onderwijs De kernopdracht van het onderwijs is de zelfredzaamheid en zelfontplooiing van jongeren te vergroten en perspectief te bieden op maatschappelijke participatie. Omdat het behalen van een diploma of startkwalificatie hiertoe een belangrijke basis biedt (Holter en Bruinsma, 2009) is het belangrijk schooluitval te voorkomen en jongeren voor het onderwijs te behouden. De ambitie van het Rotterdamse onderwijs is dat meer kinderen en jongeren in Rotterdam worden gestimuleerd in hun talentontwikkeling en worden voorbereid op een voor hen betekenisvolle, actieve rol in de maatschappij. De leerling staat dan ook centraal en het uitgangspunt is dat ieder kind en iedere jongere kansen moet krijgen op de beste ontwikkeling, liefst binnen het reguliere onderwijs en liefst in de thuisnabijheid. Hierbij draagt een handelingsgerichte aanpak, die aansluit op de onderwijsbehoefte van de individuele leerling, bij aan het voorkomen van gedragsproblemen en het vergroten van leeropbrengsten. 3.2 Passend onderwijs en uitgangspunten voor ondersteuning en zorg voor jongeren Succesvolle schoolloopbaan in relatie tot veiligheid en gezondheid In het visiemodel passend onderwijs (referentiekader passend onderwijs, 2013) wordt de relatie gelegd tussen succes op school en de domeinen gezondheid en veiligheid. De visie is dat een veilige en gezonde omgeving, goed onderwijs en passende zorg en ondersteuning bijdragen aan een succesvolle schoolloopbaan. Voor de opvoeding zijn ouders de eerst verantwoordelijken. Tegelijkertijd is onderwijs onlosmakelijk met de opvoeding verbonden en wordt specialistische en toegankelijke ondersteuning voor kinderen en jongeren die dit nodig hebben vanuit dit brede perspectief vorm gegeven. Werkdocument14 januari 2014 Pagina 5

6 Fig. 1. passend Visiemodel onderwijs. Om de ambitie en doelstellingen te kunnen verwezenlijken wil het onderwijs de ondersteuning en zorg voor jongeren dicht op en om het onderwijs organiseren en, in samenwerking met andere partners, sterk insteken op behoud van jongeren voor het onderwijs. Passend onderwijs vraagt om versterking van het primaire proces en om schoolondersteuning Eén van de inhoudelijke argumenten voor de invoering van passend onderwijs is dat effecten van zorg en ondersteuning van jongeren te weinig merkbaar zijn in de klas. Docenten geven aan het gevoel te hebben er alleen voor te staan. De geboden hulpverlening vindt buiten de school plaats en sluit onvoldoende aan op de onderwijssituatie: op datgene wat de jongere nodig heeft om succesvol de schoolloopbaan te doorlopen en op datgene wat ouders en docenten nodig hebben om de jongere hierin te kunnen ondersteunen. Het onderwijs is zich er van bewust dat het bieden van passend onderwijs begint met het geven van kwalitatief goed onderwijs. Docenten die goed zijn in klassenmanagement en goed omgaan met leerlingen met (gedrags)problemen, voorkomen in veel gevallen uitval en het ernstiger worden van problematiek van jongeren. Scholing van docenten ter versterking van het primaire proces in de klas heeft dan ook de volle aandacht, evenals het beter toerusten van docenten om met diversiteit tussen jongeren te kunnen omgaan. Naast scholing is de toegankelijkheid tot specifieke kennis en kunde binnen de school op het gebied van (gedrags)problematiek een belangrijk middel om het primaire proces te versterken. Ook kan, wanneer de problematiek de expertise en kerntaak van het onderwijs overstijgt snel en efficiënt naar de juiste hulp, afhankelijk van aard en ernst worden geschakeld. Uitgangspunten van het onderwijs voor ondersteuning en zorg voor jongeren Bij de ondersteuning en zorg voor jongeren hanteert het onderwijs de volgende uitgangspunten: 1. De school is niet alleen de vindplaats, maar ook de werkplaats (Koers VO-principe). De docenten in de klas zijn degenen die dagelijks met de jongere werken, die begeleiding en ondersteuning bieden en uitvoering geven aan de opdracht waar het onderwijs voor staat. Deze ondersteuning is zoveel mogelijk geïntegreerd in het onderwijs. De zorg voor jongeren die de kerntaak van het onderwijs Werkdocument14 januari 2014 Pagina 6

7 overstijgt vraagt om een organisatie hiervan dicht op en om het onderwijs om tot optimale afstemming te komen (Koers-document). 2. Samenwerking in de driehoek jongere-ouders-school leidt tot betere schoolprestaties en helpt schooluitval te voorkomen (Marzano, 2007). Het onderwijs investeert hierin en acht hierbij samenwerking met externe zorgpartners van essentieel belang. Binnen de driehoek bepaalt het zwaartepunt van de problematiek de benodigde vorm van hulp, werkt men in elkaars verlengde en hanteert men een integrale aanpak. 3. Zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het hoort, doorpakken waar het moet (Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel). Dit uitgangspunt uit het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel wordt door het onderwijs omarmd. 4. In het verlengde hiervan: Van curatief naar preventief via versterking van het primaire onderwijsproces en vroeg signalering. Tegelijkertijd: tijdig en kansrijk verwijzen wanneer meer ondersteuning geboden is. Beide dragen bij aan het behalen van gestelde onderwijsdoelen, het voorkomen van schooluitval en aan de zelfontplooiing en vorming van de jongere. 3.3 Organisatie van ondersteuning en zorg voor jongeren in en om de PO- school Onderwijsondersteuning PPO Rotterdam Inleiding en uitgangspunten De Wet Passend onderwijs vraagt elk samenwerkingsverband om te komen tot een eigen, eenduidige definitie van basisondersteuning. PPO Rotterdam kiest er voor om ten aanzien van basisondersteuning zoveel mogelijk aan te sluiten bij de definities uit het landelijk referentiekader. De definitie van basisondersteuning daarin luidt: Basisondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en lichte curatieve interventies die binnen de ondersteuningsstructuur van de school planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel in samenwerking met ketenpartners, worden uitgevoerd. Deze basisondersteuning wordt door iedere school, binnen elke groep, door elke leerkracht gerealiseerd, indien nodig met hulp van derden. Schoolbesturen zijn daar verantwoordelijk voor en ondersteunen de scholen in het realiseren van het overeengekomen niveau van basisondersteuning. Basisondersteuning is ook een vorm van garantie naar ouder(s)/verzorger(s) ( Dit bieden al onze scholen minimaal, daar mag u op vertrouwen. ). Basisondersteuning binnen PPO Rotterdam De definitie van basisondersteuning binnen PPO Rotterdam omvat een combinatie van grotendeels bestaande indicatoren, standaarden en afspraken: - Basiskwaliteit (bepaalde indicatoren van de onderwijsinspectie gericht op ondersteuning leelringen en planmatig werken). - Planmatig werken op het niveau van de leerling op basis van de uitgangspunten van handelingsgericht werken. - Organisatie van de onderwijsondersteuning op school. - Beschikbaarheid van preventieve en licht curatieve interventies: dit betreft alle interventies, die aanvullend zijn op datgene wat de groepsleerkracht in de dagelijkse praktijk aan differentiatie per leerling kan bieden. Met deze interventies kan bereikt worden dat ondersteuning aan de leerling zoveel mogelijk in de gewone klassensituatie kan worden geboden, dat de inzet van zwaardere vormen van ondersteuning of zorg kan worden voorkomen of terugkeer van leerlingen in de basisschool vanuit sbo of so kan worden ondersteund. PPO Rotterdam heeft vastgelegd wat de Werkdocument14 januari 2014 Pagina 7

8 scholen binnen het samenwerkingsverband op dit gebied in huis moeten hebben. Deze gaat ervan uit dat binnen de onderwijsbehoefte een onderscheid kan worden gemaakt tussen ondersteuningsbehoefte (pedagogiek) en instructiebehoefte (didactiek). Bij zorgbehoefte gaan het om (para)medische ondersteuning. Bij het organiseren van dit pakket kunnen de scholen terugvallen op de ondersteuning door de schoolcontactpersoon van het samenwerkingsverband en/of de zorgcontactpersoon. Organisatie van de onderwijsondersteuning op school Om te komen tot een goede aansluiting bij de bovenschoolse ondersteuningsstructuur van PPO Rotterdam wordt door het samenwerkingsverband verwacht dat op alle scholen (bao, sbo en so) binnen het samenwerkingsverband een Multi Disciplinair Overleg (MDO) operationeel is. Het MDO bestaat minimaal uit een intern begeleider, de schoolcontactpersoon van het samenwerkingsverband en een zorgcontactpersoon (vast contactpersoon voor de school vanuit de Jeudgzorgsector) en ouder(s)/verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) worden in principe uitgenodigd voor het MDO waar hun kind besproken wordt tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. Het staat de leden van het MDO vrij het MDO op structurele of incidentele basis uit te breiden. Onder de regie van de schoolcontactpersoon wordt in het MDO samengewerkt met betrekking tot de groep leerlingen, die extra ondersteuning en/of zorg (nodig) hebben. Uitgangspunt daarbij is het werken vanuit het principe één kind, één gezin, één plan. Extra ondersteuning Daar waar leerlingen behoefte hebben aan meer ondersteuning dan de school in de basis kan bieden, maar toelating tot het speciaal (basis)onderwijs of speciaal onderwijs niet aan de orde is, kunnen scholen ondersteuning arrangeren. Deze ondersteuning kan - op maat van de onderwijsbehoefte van de leerling - gearrangeerd worden. Het is ook mogelijk dat voor meerdere leerlingen dezelfde ondersteuning gearrangeerd wordt. Belangrijk is dat het arrangeren gebeurt op basis van handelingsgerichte indicatie en diagnose. Bij het arrangeren van extra ondersteuning wordt niet alleen gekeken naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften die door de school geconstateerd worden en die uitstijgen boven de basisondersteuning, maar ook naar horizontale samenwerking met jeugdgerelateerde zorgtaken en verticale samenwerking met het voortgezet onderwijs en met voorschoolse voorzieningen. Het onderwijsarrangeerteam Iedere groep scholen heeft een onderwijsarrangeerteam (OAT) tot zijn beschikking. Binnen het onderwijsarrangeerteam zijn diverse deskundigheden vertegenwoordigd. Er komen negen onderwijsarrangeerteams (op het gebied van deelgemeenten georganiseerd) elk team ondersteunt 20 à 25 reguliere basisscholen. In ieder onderwijsarrangeerteam zitten professionals (8 à 10 fte) met de volgende expertise: (psycho)-diagnostiek taal/spraak specialist didactische specialist (lezen, rekenen, spelling, opp) gedragsspecialist Iedere school heeft vanuit het onderwijsarrangeerteam binnen haar wijk altijd een vaste schoolcontactpersoon. Werkdocument14 januari 2014 Pagina 8

9 De schoolcontactpersoon heeft een intensief contact met de intern begeleider en de directeur van de school over het onderwijsondersteuningsaanbod. De schoolcontactpersoon is voor de school het eerste aanspreekpunt als het gaat om onderwijsondersteuningsvragen. Het onderwijsarrangeerteam heeft, naast eigen expertise, kennis van de expertise binnen de bao-, sboen so-scholen in het werkgebied en is in staat om onderwijsondersteuningsvragen te koppelen aan de expertise in de wijk en betrekt deze al in een vroegtijdig stadium bij ondersteuningsvragen vanuit een school. Vanuit deze wijkgerichte aanpak wordt vanuit de totaal aanwezige kennis en vaardigheden steeds gekeken welke expertise ingezet kan worden bij de onderwijsondersteuningsvraag van een school. De schoolcontactpersoon en de vaste contactpersoon vanuit de (jeugd)zorg, zijnde de schoolmaatschappelijk werker, vormen samen met de intern begeleider van de school het MDO. Afhankelijk van de casus wordt de voorman/voorvrouw van het desbetreffende wijkteam ingeschakeld. Het MDO heeft een schakelfunctie tussen onderwijs en jeugdhulpverlening. Deze komen op vaste momenten in het jaar bijeen maar kunnen ook bij een acute vraag bij elkaar geroepen worden. In de illustratie op de volgende pagina wordt de relatie tussen het onderwijsarrangeerteam, de wijk, de jeugdzorg en de school in beeld gebracht. Onderstaand plaatje zal in aangepaste vorm worden nageleverd door Fatima/Simone de Wit!!! Werkdocument14 januari 2014 Pagina 9

10 3.4 Organisatie van ondersteuning en zorg voor jongeren in en om de VO- school Volgens het referentiekader passend onderwijs zijn onderwijs en onderwijsondersteuning onlosmakelijk met elkaar en met de opvoeding verbonden (referentiekader passend onderwijs, 2013). Vanuit dit brede perspectief is het zaak dat voorzieningen voor jeugd en onderwijs structureel en doelgericht samenwerken. De extra ondersteuning die vanuit de school of het samenwerkingsverband wordt geboden moet goed zijn afgestemd met de ondersteuning vanuit het bredere (jeugd)zorgdomein die gemeenten bieden in het kader van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en toeleiding naar de arbeidsmarkt: één kind, één gezin, één plan (brief aan de TK, 2011). Het voortgezet onderwijs (VO) in Rotterdam, verenigd in het samenwerkingsverband Koers VO, heeft beschreven op welke manier het VO de ondersteuning en zorg voor schoolgaande jongeren wil organiseren (Koers-document passend onderwijs). Hierbij is de VO school het vertrekpunt als vind- en werkplaats: de schoolgaande jongere staat centraal, vaste (kern)partners vanuit de domeinen veiligheid (leerplicht), jeugdgezondheidszorg, ondersteuning (maatschappelijk werk) en onderwijs (samenwerkingsverband) staan om de school heen om te ondersteunen bij het vinden van de juiste oplossingen voor de jongere. Deze kernpartners vormen het ondersteuningsteam van de school, onder leiding van de coördinator onderwijsondersteuning (zorgcoördinator). Het team bewaakt samen met de school de gezonde ontwikkeling van de jongere en vervult een brugfunctie met het achterveld (ketenpartners). Hierdoor kan een samenhangende aanpak ontstaan, ook voor die situaties waarin snel specialistische hulp nodig is of waarbij het accent van de aanpak meer gericht is op de thuissituatie: afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek wordt het wijkteam ingeschakeld. Fig. 1 Werkmodel: de school als werkplek (Koers VO document passend onderwijs). N.B. Dit model zal, afhankelijk van lopende ontwikkelingen en besluiten, o.a. over positionering en aansturing van het SMW, verder worden aangepast. Werkdocument14 januari 2014 Pagina 10

11 3.5 De rol van het schoolmaatschappelijk werk in passend onderwijs Taakgebieden van het SMW zijn (NVMW, 2006): 1) Schoolondersteuning; 2) Kortdurende hulpverlening aan jongeren en ouders (breed signaleren); 3) Toeleiding naar externe zorg/ondersteuning (o.a. het wijkteam) Binnen passend onderwijs worden geen nieuwe dimensies aan deze taakgebieden toegevoegd. Wel is er sprake van een wens vanuit het onderwijsveld tot een verandering van de focus. Waar in het verleden het accent met name op de punten 2 en 3 lag vraagt passend onderwijs om meer nadruk op het bieden van schoolondersteuning en het integreren van de ondersteuning in het onderwijs, passend bij het profiel van de school. Leerprestaties en ontwikkeling van kinderen en jongeren staan centraal en de door de SMW-er geboden ondersteuning is gericht op het versterken van het primaire proces en het behalen van gestelde onderwijsdoelen. De wens behelst verder dat de SMW-er adviseert en begeleidt vanuit de eigen specifieke deskundigheid, bijvoorbeeld aan collega-docenten, mentoren en overige onderwijsondersteuners bij het herkennen van en omgaan met onderwijs belemmerende factoren op sociaal-emotioneel of psychosociaal vlak. De focus zou dan dus met name op preventie liggen. Wanneer desondanks curatieve ondersteuning nodig zou zijn verzorgt de SMW-er deze via een kortdurend traject aan leerling en ouders of bereidt een verwijzing voor naar de bovenschoolse zorg en/ of het wijkteam. De SMW-er onderhoudt dan actief contact met externe partijen, leerling en ouders, maakt in samenwerking de vertaalslag naar de onderwijspraktijk en borgt daarmee afstemming van ingezette hulpverlening op het onderwijsleerproces van de leerling. Vanuit het oogpunt van preventie, integraliteit en samenwerking in de driehoek jongere-ouders-school is het voor het onderwijs van groot belang dat het schoolmaatschappelijk werk (SMW) deel uitmaakt van het schoolondersteuningsteam en structureel in, voor en vanuit de school haar professie uitoefent. Juist vanuit de verschillende taakgebieden kan de SMW-er hier, samen met de onderwijscollega s, sterk op inzetten, o.a. door: - Zo vroeg mogelijk te signaleren en te interveniëren en met een generalistische blik naar het gezinssysteem kijken, ook als een probleem of belemmering nog niet de schoolcarrière negatief beïnvloedt; 1. De wens vanuit het onderwijsveld tot het structureel bijdragen aan de ondersteuningsstructuur van de school. Hiermee kan een klimaat van structuur en verbondenheid worden gecreëerd, van waaruit gewerkt kan worden aan de noodzakelijke gedragsbeïnvloeding. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) geeft aan dat dit zeker voor de kwetsbare groep overbelaste jongeren van belang is om schooluitval te voorkomen (WRR, 2009). 2. De wens vanuit het onderwijs tot het bieden van ondersteuning aan docenten bijv. rondom het voeren van oplossingsgerichte gesprekken met jongeren en ouders en het signaleren van achterliggende problematiek. 3. Via het aannamebeleid van de school de jongere direct op de juiste plaats te krijgen. 4. Een koppeling te maken van de aanpak van gedragsproblemen en groepsdynamiek naar de les/klassensituatie. 5. Het verzorgen van trainingen voor leerlingen en docenten. 6. De grenzen van de kerntaak en -competenties van het onderwijs te bewaken en op basis van een professionele analyse en aan de hand van het ernsttaxatiemodel tijdig te schakelen naar het wijkteam wanneer er jeugdhulp voor de jeugdige of voor het gezin nodig is. 7. Lichte hulp op gezinsniveau bieden, met oog voor aard en ernst van de problematiek, waarbij tijdig het wijkteam ingeschakeld wordt. Dit gebeurt indien er sprake is van multiproblematiek en/of indien er Werkdocument14 januari 2014 Pagina 11

12 specialistische zorg nodig is en waarbij de informatie die de SMW-er heeft, benut kan worden om de informele netwerken te activeren t.b.v. de gezinnen. Het onderwijsveld benadrukt dat door het SMW te positioneren in het onderwijs de SMW er dan in staat is om, effectief en preventief, de aansluiting te zoeken op de ondersteuningsbehoefte van de jongere, de ouders en van het docententeam. Het SMW zou hiermee een stimulerende en vooraanstaande rol in de ontwikkeling van de school op het gebied van passend onderwijs kunnen hebben en kan zich hier optimaal in mee bewegen wanneer de aansturing binnen de school zou liggen. Hierdoor kan in veel gevallen het ernstiger worden van de problematiek van de jongere en een stagnatie van de schoolcarrière worden voorkomen. Doordat het SMW vanuit de school een belangrijke verbinding zou vormen met het CJG en de wijkteams, speelt het SMW, in samenwerking met de zorgcoördinator, een sleutelrol in afstemming in de jeugdketen. Wanneer meer of andere ondersteuning nodig is dan de school, het SMW of het samenwerkingsverband kan bieden, schakelt de SMW-er tijdig naar het wijkteam. Dit punt dient nog nader te worden gedefinieerd en uitgewerkt. Andersom: wanneer hulpverlening in het gezin is ingezet, kan via het SMW en de zorgcoördinator de vertaalslag naar de onderwijssituatie worden gemaakt. Daarom is het van cruciaal belang via een integraal plan, waarin de schoolcomponent een duidelijke plek heeft, de ingezette zorg en onderwijsondersteuning op elkaar af te stemmen. 3.6 Elementen vanuit het onderwijs in de samenwerking met partners in de jeugdhulpverlening In de samenwerking met externe partners vindt het onderwijs de volgende elementen van belang: 1. Organisatie van de zorgverlening afgestemd op de situatie van de school, vanuit het uitgangspunt: we starten bij en helpen samen de leerling en voorzien de jeugdhulpverlening van informatie die van nut kan zijn om het gezin van de leerling te helpen. 2. Tijdige inzet van de juiste hulpverlening, op basis van aard en ernst van de problematiek 3. Gebruik makend van het (informele) netwerk rondom het de leerling. 4. Goede samenwerking in de driehoek jongere-ouders-school: korte lijnen, in gesprek met, betrokkenheid. 5. Koppeling van vaste hulpverleners aan de school (bijvoorbeeld door een vast gezicht in de school). 6. Koppeling van vaste hulpverleners (niet nodig als het gaat om de 20%) aan de school (bijvoorbeeld door een vast gezicht in de school: de SMW en JV moeten het (informele) netwerk en de wijk(teams) goed kennen en vanuit de school daar naar verbinden. SMW en JV vormen dan de vaste gezichten in de school, als het gaat om het inzetten van zorg in het gezin). 7. Opstellen van een integraal plan (één kind, één plan), waarbij zorg en onderwijsondersteuning op elkaar worden afgestemd. In het plan vormen onderwijsdoelen een vaste component. 8. Aansluiting van de zorg op de bestaande of de door de school beoogde schoolinterne ondersteuningsroutes. Niet het wiel opnieuw uitvinden, maar het bestaande versterken. 9. Concrete tips en handvatten vanuit de zorgverleners voor leerkrachten en docenten in de klas. 10. Afspraken over evaluatie-, terugkoppelmomenten en overdracht. 11. Borging van kwaliteit van de samenwerking via evaluatie op proces- en inhoudsniveau. Werkdocument14 januari 2014 Pagina 12

13 4. Algemene informatie vanuit het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten wettelijk verantwoordelijk voor alle vormen van ondersteuning, hulp en zorg aan de jeugd. Met de voorgenomen wetswijziging krijgt Rotterdam de kans om tot een eenvoudiger jeugdstelsel te komen, waarin de hulp aan jeugd en ouders beter wordt. In het nieuwe jeugdstelsel raken kinderen niet tussen wal en schip, is er altijd een hulpverlener verantwoordelijk, hoeven ouders en jeugdigen niet telkens hun verhaal te vertellen, is er sprake van minder bureaucratie, krijgen professionals de ruimte en is hulp op een snelle en makkelijke manier binnen handbereik. De plannen vanuit de gemeente Rotterdam voor de nieuwe inrichting van jeugdhulp staan beschreven in het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (NRJ), dat in mei 2013 door de gemeenteraad is aangenomen. 4.1 Ambitie en doelen Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel heeft als ambitie dat meer kinderen in Rotterdam opgroeien in een kansrijk en veilig thuis. Hierbij richt men zich op kinderen en jongeren tot 23 jaar en hun ouders en zorgt men ervoor dat: 1. Meer Rotterdamse jeugdigen opgroeien tot zelfredzame Rotterdammers. 2. Meer Rotterdamse opvoeders zelfredzaam zijn. 3. Jeugdhulp meer passend is (niet te zwaar en niet te licht). 4. Hulp voor de jeugdige sneller beschikbaar is. 5. Hulp voor de jeugd tegen aanvaardbare kosten is. Het uitgangspunt bij de ambitie is: Zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het hoort, doorpakken waar het moet. 4.2 Uitgangspunten De belangrijkste uitgangspunten voor de inrichting van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel zijn: 1. Rotterdam benut kansen bij de jeugd en richt zich op brede talentontwikkeling van alle Rotterdamse kinderen. Thuissituatie, onderwijs en het vrijetijdsdomein vormen de basis en dagen uit voor een brede ontwikkeling. 2. Ouders/opvoeders zijn eerst verantwoordelijk voor hun kinderen, zij voeren de regie over de opvoeding van hun eigen kind. Professionele hulp is erop gericht gezinnen zo toe te rusten, dat zij zoveel als mogelijk vanuit de eigen kracht en het eigen sociale netwerk oplossingen vinden voor eventuele problemen. 3. De pedagogische civil society (de omgeving van het gezin: bewoners, familie, verenigingen) kan een positieve invloed hebben op de opvoeding. 4. Als dat nodig is, kan een ouder of jeugdige gebruik maken van het aanbod op het gebied van informatie en advies binnen het CJG en wijkteam. Dit generalistisch wijkteam bestaat uit breed kijkende, goed opgeleide professionals, werkzaam op wijkniveau. 5. Vertrouwen op de deskundigheid van de professional. Daarom bieden we de professional ruimte en mandaat om zijn/haar taken uit te voeren. Tegelijkertijd stellen we eisen aan de competenties en de kwaliteit. We bieden goede kaders waarbinnen gewerkt kan worden. 6. Een kritische analyse aan de voorkant is de basis: we willen dat er goede, brede vraagverheldering plaatsvindt, zodat de juiste interventies plaatsvinden. Niet meer dan nodig, maar ook niet te weinig of te laat. Eenvoudige vragen worden eenvoudig opgelost. Het wijkteam is in staat om een groot deel van de hulp zelf te verlenen en voert casusregie. 7. Outreachend werken. Op basis van signalen van bijvoorbeeld scholen gaat de professional naar de burger toe. We zijn er vroeg bij, zodat eventuele problemen met lichte ondersteuning kunnen worden verholpen. Daarnaast werken we ook digitaal. Werkdocument14 januari 2014 Pagina 13

14 8. Het motto 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur blijft leidend. Voor alle stimulering, ondersteuning en hulp aan een kind geldt dat het op het hele systeem van het gezin is gericht. Als gezinnen vanuit verschillende kanten hulp en ondersteuning krijgen aangeboden, dan komt dat samen in één plan. Mocht het zo zijn dat de situatie voor het gezin zo complex wordt dat er regie nodig is, dan is er altijd maar één iemand tegelijkertijd met de casusregie belast. 9. Vereenvoudiging van de zorgcoördinatie door maximaal in te zetten op casusregie in het wijkteam. De procescoördinatie brengen we terug naar het absolute minimum; het is zuiver gericht om vastgelopen casussen op hoger niveau tussen instellingen weer vlot te trekken. 10. De hulp wordt zo dichtbij mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving van het gezin en het kind gegeven. 11. Soms kan een probleem niet opgelost worden door inzet vanuit het wijkteam alleen en is het nodig dat het wijkteam meer hulp inroept, zo nodig (tijdelijk) buiten de wijk. Dit kan jeugdhulp zijn die de generalist niet zelf kan bieden of specialistische hulp. Dit is het geval bij: residentiële zorg, pleegzorg, dagbehandeling, onderdelen van de huidige Jeugd-GGZ (de niet-wijkgerichte specialistische zorg en topklinische zorg) en Jeugd-VB (dagbehandeling en residentiële zorg). 12. De taken op het gebied van toeleiding en diagnose die nu versnipperd zijn over meerdere instanties worden zoveel mogelijk geïntegreerd in de wijkteams en diagnoseteams. 13. De werkwijze is betaalbaar, goed toegankelijk voor cliënten en van goede kwaliteit. De beheersing van het zorgvolume is een speerpunt. 14. Wanneer de veiligheid of de ontwikkeling van het kind in het geding is, dient snel actie te worden ondernomen. 15. We beperken de bureaucratie en versimpelen procedures: administratieve handelingen worden teruggedrongen, dubbels in indicatieprocessen worden verwijderd. 4.3 Organisatie van Jeugdhulp binnen het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel In de werkwijze binnen het NRJ spreekt men de eigen kracht van de jeugd en hun ouders aan. Maar de jeugd en hun ouders staan er niet alleen voor. In de wijk van het gezin komt een mix van vrijwilligers en professionals in aanraking met jeugdigen en hun gezin. Zij spelen een rol in het leven van een gezin en vormen het wijknetwerk. Binnen dit wijknetwerk kan ongeveer 80% van de ondersteuning worden opgepakt. Werkdocument14 januari 2014 Pagina 14

15 Wanneer ondersteuning van professionals nodig is (in ca. 20% van de gezinnen) kan deze vanaf 2015 vanuit het wijkteam in de eigen woonwijk worden gegeven. Dit wijkteam maakt deel uit van het netwerk in de wijk en bestaat uit een team van breed kijkende, goed opgeleide professionals: de jeugd- en gezinscoaches. De medewerkers van dit team kennen elkaar goed, kennen de partners in de wijk, de initiatieven en onderhouden goede contacten met de professionals die dagelijks met jeugdigen en gezinnen in aanraking komen. Het wijkteam is het team dat signalen oppikt uit het netwerk. Het wijkteam kan advies geven zodat iemand zelf aan de slag gaat, in het netwerk een oplossing vinden, zelf kortdurende en indien nodig langdurende hulp bieden, of zorgen dat er specialistische hulp komt. In het wijkteam vervullen de jeugd- en gezinscoaches dus een specifieke functie in het netwerk in de wijk. In totaal worden 42 wijkteams gevormd. Elk wijkteam bestaat uit een aantal jeugd- en gezinscoaches met een eigen budget en mandaat om zorgarrangementen toe te wijzen. Werkdocument14 januari 2014 Pagina 15

16 5. Aansluiting onderwijs op het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel: een uitwerking op thema 5.1 Inleiding Zoals in de vorige paragrafen beschreven liggen de ambities van het Rotterdamse onderwijs en het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel in elkaars verlengde. Ook zit gedeeltelijk overlap in de uitgangspunten. Bij elkaar biedt dit een goede basis om in samenwerking de ambities te verwezenlijken en invulling te geven aan de maatschappelijke opdracht waar we met elkaar voor staan. De aansluiting van het onderwijs op het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel, met daarbij heldere afspraken over samenwerking, vraagt om een zorgvuldige uitwerking. In de volgende paragrafen doet de taakgroep hiervoor een eerste aanzet, in opdracht van de wethouder onderwijs, jeugd en gezin en in opdracht van het dagelijks bestuur van FOKOR. Deze eerste aanzet moet wat het onderwijs betreft leiden tot een definitieve uitspraak over de positionering, aansturing en financiering van het SMW in het ROF in januari Vervolgens vindt de taakgroep het van essentieel belang de thema s in gezamenlijkheid tot in detail uit te werken, breder te trekken dan SMW, draagvlak te creëren en alle betrokken partijen mee te nemen in het proces. 5.2 Aanspreekpunt vanuit de school en vanuit het wijkteam Het schoolmaatschappelijk werk (focus op gedrag/sociale emotionele ontwikkeling) en de jeugdverpleegkundige (focus op gezondheid/sociaal-emotionele ontwikkeling) gaan op signaal van de intern begeleider (IB er) of zorgcoördinator allereerst zelf in gesprek met de ouder/leerling en bepalen op basis van ETM/ZRM/LIRIK de aard en ernst van de problematiek in het gezin (totale systeem). Indien aard en ernst ertoe leiden, schakelt de SMW-er (of jeugdverpleegkundige), in afstemming met de IB er (PO) of de zorgcoördinator (VO), met het wijkteam en draagt zorg voor afstemming over zorg en ondersteuning op school. Het aanspreekpunt binnen het wijkteam voor de school is de voorman (bij 1 e lijn/melding). Op het moment dat hulp is ingezet is de casusregisseur het aanspreekpunt: er vindt nauw overleg plaats tussen de casusregisseur en de betrokken professional vanuit de school t.b.v. afstemming en voortgang. Besluit: Vanuit de school zijn de SMW-er, de JVK, de intern begeleider (PO) of de zorgcoördinator (VO), de centrale schakels voor afstemming over zorg op school. De SMW-er schakelt naar de wijkteams, indien aard en ernst ertoe leiden. Met de invoering van het NRJ wordt de rol van de JVK herijkt. Het aanspreekpunt binnen het wijkteam voor de school is de voorman (bij 1 e lijn/melding). Op het moment dat hulp is ingezet is de casusregisseur het aanspreekpunt: er vindt nauw overleg plaats tussen de casusregisseur en de betrokken professional vanuit de school t.b.v. afstemming en voortgang. 5.3 Vindplaats als vertrekpunt De start van een traject is afhankelijk van de school of het wijkteam als vindplaats. A. Bij signalering vanuit de school: Werkdocument14 januari 2014 Pagina 16

17 Wanneer voor de jongere en/of ouders hulp en ondersteuning nodig is die de kerntaak van het onderwijs overstijgt of niet binnen de schoolinterne ondersteuning kan worden geboden schakelt de school naar het wijkteam. Besluit Voor het PO geldt het volgende stappenplan: 1. Bij de bepaling van de ernst en zwaarte van de problematiek en de benodigde hulp maakt school gebruik van hetzelfde risicotaxatie instrument/vraaganalyse dat door de jeugd- en gezinscoaches in de wijkteams wordt gebruikt. School is verantwoordelijk voor de deskundigheidsbevordering van de SMW-ers. 2. Wanneer het MDO, in gesprek met de ouder/leerling, voorziet dat een zorgarrangement nodig is neemt de SMW-er in afstemming met IB-er en JVK (telefonisch) contact op met de voorman van het wijkteam van de wijk waar de leerling woont. 3. De voorman in het wijkteam zet de casus uit en wijst een jeugd- en gezinscoach als casusregisseur aan. 4. De casusregisseur maakt een afspraak met de jongere, ouders en de betrokken professional van de school (SMW-er, JVK, intern begeleider) 5. Tijdens dit gesprek tussen jongere, ouders, de casusregisseur vanuit het wijkteam en betrokken professionals vanuit de school komen ook onderwijsdoelen aan de orde en worden afspraken gemaakt over de samenwerking en een integraal plan. Besluit Vanuit de PPO structuur wordt een SMW poule met de bestaande SMW-ers georganiseerd per deelgemeente/gebied. Het doel hiervan is: efficiënte inzet, vergroten van de flexibiliteit en 1 vertrouwd gezicht in de wijk (gebiedsgericht werken). Besluit Vanuit het PO schakelt de SMW-er met het wijkteam waar de leerling woont. Wanneer de locatie te maken heeft met een hoge caseload verspreid over meerdere Rotterdamse wijkteams, dan kan aanspraak gemaakt worden op de SMW Extra uren. Het gaat hierbij niet om extra formatie/bekostiging, maar om flexuren die enkel in afstemming met de gemeente worden ingezet. Aan de hand van een analyse zal voor de scholen een richtlijn worden opgesteld voor aanspraak op SMW extra.. Werkdocument14 januari 2014 Pagina 17

18 Besluit Voor het VO geldt het volgende stappenplan: 1. Bij de bepaling van de ernst en zwaarte van de problematiek en de benodigde hulp maakt school gebruik van hetzelfde risicotaxatie instrument/ vraaganalyse dat door de jeugd- en gezinscoaches in de wijkteams wordt gebruikt. School is verantwoordelijk voor de deskundigheidsbevordering van de SMW-ers. 2. Wanneer het schoolondersteuningsteam en/of het ZAT, in overleg met ouder/jongere voorziet dat een zorgarrangement nodig is neemt de SMW-er in afstemming met de zorgcoördinator en JVK (telefonisch) contact op met de voorman van het wijkteam van de wijk waar de jongere woont. 3. De voorman in het wijkteam zet de casus uit en wijst een jeugd- en gezinscoach als casusregisseur aan. 4. De casusregisseur maakt een afspraak met de jongere, ouders en de school (zorgcoördinator, JVK of SMW-er). 5. Tijdens dit gesprek tussen jongere, ouders, de casusregisseur vanuit het wijkteam en de zorgcoördinator, JVK of SMW-er komen ook onderwijsdoelen aan de orde en worden afspraken gemaakt over de samenwerking en een integraal plan. Besluit Vanuit het VO schakelt de SMW-er met het wijkteam waar de jongere woont. Wanneer de locatie te maken heeft met een hoge caseload verspreid over meerdere Rotterdamse wijkteams, dan kan aanspraak gemaakt worden op de SMW Extra uren. Het gaat hierbij niet om extra formatie/bekostiging, maar om flexuren die enkel in afstemming met de gemeente worden ingezet. Aan de hand van een analyse zal voor de scholen een richtlijn worden opgesteld voor aanspraak op SMW extra. Besluit De Rotterdamse schoolbesturen stellen op basis van de gebiedsindeling van Koers VO een SMW-overzicht beschikbaar voor de wijkteams. De SMW-ers vormen hiermee per gebied een poule die vijf dagen per week bereikbaar is voor het wijkteam. N.B.: Voor zowel het PO als VO geldt dat bovenstaande stappenplannen betrekking hebben op vrijwillige hulpverlening. Mocht de veiligheid of de ontwikkeling van de jongere in het geding zijn, dan kan de stap naar het gedwongen kader noodzakelijk zijn. In dat geval overlegt de school met de casusregisseur van het wijkteam, die vervolgens een melding aan het jeugdbeschermingsplein doet. In geval van crisis, is in de toekomst (de opvolger van) het Crisis Interventie Team hiervoor beschikbaar. B Bij signalering vanuit het wijkteam Wanneer de signalen bij het wijkteam vanuit het wijknetwerk terecht komen volgt de jeugd- en gezinscoach van het wijkteam de onderstaande stappen: Werkdocument14 januari 2014 Pagina 18

19 Besluit Voor het wijkteam geldt het volgende stappenplan: 1. Ouders zijn als eerste aan zet om school te informeren over betrokkenheid/inzet van het wijkteam. De jeugd- en gezinscoach maakt dit in het eerste gesprek met ouders duidelijk. 2. In afstemming met de ouders/leerling neemt de jeugd- en gezinscoach van het wijkteam vervolgens contact op met de SMW-er om de school te informeren, informatie in te winnen en, afhankelijk van de problematiek, een afspraak te maken voor een gesprek. De SMW er stemt dit af met de intern begeleider (PO) of de zorgcoördinator (VO).. 3. Tijdens het eerste gesprek tussen jongere, ouders, de jeugd- en gezinscoach van het wijkteam, de SMW-er (of JVK) en evt. de intern begeleider (PO) of zorgcoördinator (VO) komen ook onderwijsdoelen aan de orde en worden afspraken over samenwerking, een integraal plan (zie 5.5) en casusregie* gemaakt. * het uitgangspunt is dat de jeugd- en gezinscoach van het wijkteam de casusregisseur is. Slechts wanneer het zwaartepunt van de problematiek in de schoolsituatie ligt, blijft de regie op school. 5.4 Moment van opschalen vanuit de school Binnen de interne ondersteuningsstructuur van de school wordt bepaald wanneer inschakeling van het wijkteam nodig is. Hierbij is het belangrijk op basis van een goede analyse en taxatie tijdig en op professionele wijze te schakelen. Als hulpmiddel en richtlijn hiervoor hanteert de school hetzelfde risicotaxatie instrument/ vraaganalyse als het wijkteam. Besluit School maakt gebruik van hetzelfde risicotaxatie instrument/ vraaganalyse als het wijkteam. De deskundigheidsbevordering die nodig is om dit instrument te kunnen hanteren maakt onderdeel uit van het professionaliseringstraject van het wijknetwerk. 5.5 Het wijkteam werkt in het verlengde van de school Wanneer de school naar het wijkteam schakelt werkt men in elkaars verlengde. Hierdoor hoeven de jongere en ouders niet geheel opnieuw hun verhaal te vertellen. Dit houdt enerzijds in dat de school relevante informatie aanlevert, anderzijds dat de jeugd- en gezinscoach van het wijkteam op de deskundigheid van de school vertrouwt. Om dit te stimuleren is het voorstel om het format van het hulpverleningsplan SMW zo op te stellen dat dit goed overdraagbaar is naar het wijkteam en als subonderdeel van het ondersteuningsplan van het wijkteam kan dienen. Besluit Het format van het hulpverleningsplan SMW is overdraagbaar naar het wijkteam en maakt onderdeel uit van het ondersteuningsplan van het wijkteam. Het ondersteuningsplan is gekoppeld aan het informatieplatform van het NRJ. Werkdocument14 januari 2014 Pagina 19

20 5.6 Eén integraal plan Het ondersteuningsplan van het wijkteam is een integraal plan, met ruimte voor de verschillende leefgebieden: thuis, school, vrije tijd. Dit houdt in dat het ondersteuningsplan van het wijkteam (deels) gezamenlijk wordt opgesteld: schooldoelen (en aanpak) krijgen een vaste plaats in het plan. Bij het opstellen van het plan worden met alle betrokkenen afspraken gemaakt over samenwerking, terugkoppeling en evaluatie. Besluit Het ondersteuningsplan van het wijkteam is een integraal plan, met ruimte voor de verschillende leefgebieden: thuis, school, vrije tijd. De SMW-er is in afstemming met school verantwoordelijk voor het vullen van het leefgebied school. Het ondersteuningsplan is gekoppeld aan het informatieplatform van het NRJ. N.B. De aanbeveling vanuit de werkgroep is om in het ondersteuningsplan van het wijkteam ook ruimte op te nemen voor de domeinen veiligheid en jeugdgezondheidszorg. 5.7 Samenwerking Op casusniveau worden bij het opstellen van het ondersteuningsplan van het wijkteam afspraken gemaakt over de samenwerking, terugkoppeling en evaluatie. De aanbeveling vanuit de werkgroep is om jaarlijks de samenwerking tussen de school en het wijkteam op proces- en inhoudsniveau te evalueren en te analyseren. De conclusies die hieruit voortvloeien worden op bestuurlijk niveau besproken. De manier waarop de evaluatie en analyse wordt ingevuld en uitgezet wordt samen met het servicepunt School- maatschappelijk Werk uitgewerkt. Besluit De school, SMW-aanbieders en het wijkteam evalueren jaarlijks de samenwerking op proces- en inhoudsniveau. De analyses en/of de hieruit voortvloeiende conclusies worden op bestuurlijk niveau besproken. In het ontwikkelen, uitzetten en verwerken van de evaluaties is een rol weggelegd voor het Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk. 5.8 Diagnostisch onderzoek: In het NRJ worden diagnose teams geformeerd, als klankbord voor de wijkteams en om diagnostisch onderzoek uit te voeren. Binnen het onderwijs zijn ook orthopedagogen en schoolpsychologen werkzaam. In het PO in de PPO teams, in het VO bij de expertisecentra en in de toekomst ook bij het onderwijszorgloket van Koers VO. Om dubbelingen te voorkomen is het van belang verder in te zoomen op de vraag wie wanneer en in opdracht van wie (welke) diagnose stelt en hoe met elkaars diagnoses wordt omgegaan. Hierbij vindt het onderwijs het zeer wenselijk dat de onderzoeksinstelling de conclusies van het onderzoek en de behandeladviezen van de leerling, met toestemming ouders/leerling, met de IB-er/ zorgcoördinator en SMW-er communiceert. Hierdoor wordt de leerkracht in de gelegenheid gesteld de tips en behandeladviezen te gebruiken om de betreffende leerling goed te begeleiden en te ondersteunen. Wanneer het diagnostisch onderzoek in opdracht van het wijkteam is uitgevoerd kan de casusregisseur Werkdocument14 januari 2014 Pagina 20

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Taakgroep passend onderwijs en NJR Mei 2014

Taakgroep passend onderwijs en NJR Mei 2014 Kwaliteitsindicatoren SMW in het PO en VO/VSO schooljaar 2014-2015 Hieronder worden de door de gemeente en schoolbesturen vastgestelde kwaliteitsindicatoren (KWI) beschreven, ingaande per schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Bijlage 2: OAT, TL en SCP

Bijlage 2: OAT, TL en SCP Bijlage 2: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden OAT, TL en SCP Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie 27-5-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur PPO Rotterdam

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Uitwerking basisondersteuning (concept)

Uitwerking basisondersteuning (concept) Uitwerking basisondersteuning (concept) Auteur Versie Datum 1 Overzicht besluitvormingstraject Datum: 19-3-2015 bestuur (concept) Datum: 20-5-2015 bestuur (definitieve versie) 2 Inhoudsopgave Wat verstaan

Nadere informatie

Werk- en toeleidingsdocument SMW Rotterdam

Werk- en toeleidingsdocument SMW Rotterdam Werk- en toeleidingsdocument SMW Rotterdam Een standaard werkwijze voor de Rotterdamse schoolmaatschappelijk werker Rotterdamse werkgroep 1 plan en registratie., maart 2016 Algemene gegevens (Contact)gegevens

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Decentralisaties Versterken zelfredzaamheid Wet werken naar Vermogen Jongere met ondertoezichtstelling en verstandelijke beperking Jongere met gedragsproblemen

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Enkele feiten en cijfers 100.000 gezinnen 143.000 jeugdigen tot 18 jaar 67.000 jongeren 18 23 jaar Totaal budget

Nadere informatie

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring en toelaatbaarheidscommissie PPO Rotterdam Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie Datum 27-5-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De verbinding Algemene gegevens School De Verbinding BRIN 30RP Directeur Dhr. A. Jarmohamed Adres Jan Greshoffstraat 5 Telefoon 010-2290606 E-mail a.jarmohamed@bsdeverbinding.nl

Nadere informatie

Passend Onderwijs in de Duin-en Bollenstreek

Passend Onderwijs in de Duin-en Bollenstreek Passend Onderwijs in de Duin-en Bollenstreek Noordwijkerhout, 3 maart 2015 Dick Rasenberg Algemeen directeur SWV 28-12 Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma;

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN SBO Hoogvliet (21HJ00) SBO Hoogvliet 21HJ Directeur Renée Spetter Adres Cloese 10 3191 ED HOOGVLIET ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

passend onderwijs en zorg voor de jeugd VNG conferentie 11 juni 2013

passend onderwijs en zorg voor de jeugd VNG conferentie 11 juni 2013 passend onderwijs en zorg voor de jeugd VNG conferentie 11 juni 2013 Gestart vanuit gezamenlijke visie Professionals, ondersteuners, bestuurders werken samen aan: een sterke basis: goed onderwijs, gewoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Handvatten voor samenwerkingsafspraken en inrichting van werkprocessen. Voor scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulporganisaties

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Notenkraker (19DQ00) De Notenkraker 19DQ00 Directeur Jan. Trommel Adres Othelloweg 8 3194 GS HOOGVLIET ROTTERDAM

Nadere informatie

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen.

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3. Ondersteuningstoewijzing: de route Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3.1. Route bij verwijzing, gemeenschappelijk

Nadere informatie

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 1. Opening 2. Startactiviteit: Kennismaking 3. Doelstellingen en opbrengst van de dag 4. Kracht door verbinding Toelichting

Nadere informatie

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 11/21/2016 Programma Voorstellen, wie zijn wij? Schaalwandelen Landelijk beeld, hoe ontschot zijn we werkelijk? Eindhoven vertelt Samen

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool over De Slinge (18QZ00) BS over De Slinge 18QZ00 Directeur Ruud van Orsouw Adres Krabbendijkestraat 243-245

Nadere informatie

April 2012. passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek

April 2012. passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek April 2012 passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek SWV VO Utrecht en Vechtstreek 22 scholen voor VO 15.000 leerlingen 152 rugzakleerlingen verwijzing naar VSO bijna op landelijk gemiddelde gemiddeld

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB)

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) www.zat.nl Over dit instrument 1 Commissies voor de Begeleiding (CvB s) hebben de taak om er met het team voor te zorgen dat iedere leerling optimaal gebruik

Nadere informatie

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen I : Algemeen Richtinggevend kader De visie van het samenwerkingsverband: kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen; Het proces van extra ondersteuning en verwijzen binnen onze

Nadere informatie

4b. Arrangementen Extra ondersteuning. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost. Ambulant begeleiders (AB)

4b. Arrangementen Extra ondersteuning. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost. Ambulant begeleiders (AB) Ambulant begeleiders (AB) Groeidocument Ketenpartners Adviesloket Externe specialisten, extra handen etc. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost 1. Signaleren leerkracht (ouders)

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Minister Marga Klompéschool

Minister Marga Klompéschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Minister Marga Klompéschool Algemene gegevens School Minister Marga Klompéschool BRIN 17RX Directeur R. van der Veer Adres Robert Kochplaats 346-348 Telefoon

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Kleine Wereld (20HA00) De Kleine Wereld 20HA00 Directeur Saskia de Bruijne Adres Taborstraat 40-42 3061 EW ROTTERDAM

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

Positie van de intern begeleider in de school binnen Passend Onderwijs Apeldoorn PO

Positie van de intern begeleider in de school binnen Passend Onderwijs Apeldoorn PO Positie van de intern begeleider in de school binnen Passend Onderwijs Apeldoorn PO Inleiding: Alle basisscholen in ons SWV hebben een intern begeleider. Historisch gezien is er een intern begeleider sinds

Nadere informatie

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs De rol van de leider en de MR in de cyclus van het Medezeggenschap: sterker, beter, passend Jan Stuijver Medezeggenschap: sterker, beter, passend 1 Medezeggenschap: sterker, beter, passend 2 Drie niveaus

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens KBS Elisabeth School KBS Elisabeth BRIN 17FC Directeur Mevr. L. Paijens Adres Carnissedreef 292 Telefoon 010 4817244 E-mail elisabeth@rvko.nl

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Blyvliet (18WG00) Blyvliet 18WG00 Directeur Marjan. Dekker Adres Hillevliet 96 3074 KD ROTTERDAM Telefoon 0104849228

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Het ondersteuningsprofiel is opgebouwd uit vier elementen: basisondersteuning extra ondersteuning grenzen van ondersteuning ambities aangaande ondersteuning

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Van functionarissen naar functies

Van functionarissen naar functies Van functionarissen naar functies Taken, rollen en verantwoordelijkheden In het kader rondom transitie jeugdzorg en de Wet op Passend onderwijs zijn er grote ontwikkelingen gaande. In het wettelijk vastgestelde

Nadere informatie

Handelingsgericht arrangeren (HGA)

Handelingsgericht arrangeren (HGA) Handelingsgericht arrangeren (HGA) Toewijzing van onderwijs en jeugdhulparrangementen, op basis van de behoeften van kind en opvoeders. Dit voorbeeld van een scenario voor ondersteuningstoewijzing is ontleend

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken Handelingsgericht werken HGW en Passend Onderwijs: kansen en belemmeringen? De week van de IB-er 5 november 2012, Zwolle Noëlle Pameijer, school/kinderpsycholoog, SWV Annie M.G. Schmidt 1 Doelen bijdrage

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

pilot projectvoorstel Preventieve en vroegtijdige inzet ZAT

pilot projectvoorstel Preventieve en vroegtijdige inzet ZAT pilot projectvoorstel Preventieve en vroegtijdige inzet ZAT Versie 1 oktober 2013 Inleiding Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Beleidsregels Schoolmaatschappelijk werk 2016

Beleidsregels Schoolmaatschappelijk werk 2016 Beleidsregels Schoolmaatschappelijk werk 2016 De concerndirecteur van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gelezen het voorstel d.d. 13 juli 2015 en de daarop uitgebrachte adviezen; Gelet op artikel

Nadere informatie

Interne ondersteuningsbegeleiding in de praktijk en zorgplicht Ordenen, verhelderen en bewaken via Professionele Momenten

Interne ondersteuningsbegeleiding in de praktijk en zorgplicht Ordenen, verhelderen en bewaken via Professionele Momenten Interne ondersteuningsbegeleiding in de praktijk en zorgplicht Ordenen, verhelderen en bewaken via Professionele Momenten Ordenen, verhelderen en bewaken 24-06-14 1 Interne ondersteuningsstructuur en PM

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen.

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Algemeen: Alle scholen hebben in hun School Ondersteunings Profiel uitgewerkt en verantwoord hoe er invulling wordt gegeven aan de

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS. Auticafe Castricum 24 september 2014

PASSEND ONDERWIJS. Auticafe Castricum 24 september 2014 PASSEND ONDERWIJS Auticafe Castricum 24 september 2014 PROGRAMMA VAN VANAVOND 20.05 presentatie Susan Walstra Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV PO) 20.30 presentatie Marjolijn Loos samenwerkingsverband

Nadere informatie

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs 1 Communicatieplan In onderstaand communicatieplan staat beschreven

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken SWV de Eem en wijkteams Amersfoort, januari 2015

Samenwerkingsafspraken SWV de Eem en wijkteams Amersfoort, januari 2015 Samenwerkingsafspraken SWV de Eem en wijkteams Amersfoort, januari 2015 Basisscholen en wijkteams hebben dezelfde missie voor jeugd: Passende en vlotte ondersteuning voor de kinderen en gezinnen in de

Nadere informatie

JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011

JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011 JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011 Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland Rien van der Loeff en Willy van Mil Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Algemene inleiding: 3 Doelstelling,

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere

Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere Inleiding Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere heeft een duidelijke visie op overstappen, vastgelegd in deze procesbeschrijving. Centraal staan

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

SISA-protocol PPO Rotterdam

SISA-protocol PPO Rotterdam SISA-protocol PPO Rotterdam Auteurs: Sandy van Gageldonk Ingeborg Steenwinkel 1 WAAROM SISA? In de jeugdwet is het volgende doel aangegeven het bewerkstellingen van vroegtijdige en onderlinge afstemming

Nadere informatie

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is Tea Bouma Wijkaanpak Leeuwarden Eerste frontlijnteam in 2008 In 2014 naar 7 wijkteams, 2 pilots jeugd- en gezinsteam, 1 scholenteam en 1 dorpenteam Doorontwikkeling

Nadere informatie

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Inleiding 2 februari 2015 is de eerste bijeenkomst van de stuurgroep passend onderwijs regio 30.06 geweest. Doel van deze bijeenkomst

Nadere informatie