CODE GOED BESTUUR INOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016"

Transcriptie

1 CODE GOED BESTUUR INOS

2

3 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg GA Breda T F W M

4 1. VOORWOORD INOS staat voor een hoog ambitieniveau. INOS staat voor transparantie, verbindend en authentiek. En INOS staat voor verantwoordelijkheid geven en verantwoordelijkheid nemen. Zoals de meeste stichtingen in Nederland kende ook INOS reglementen waarin zaken beschreven werden in erg juridische taal. Reglementen die er vooral op gericht waren wat te doen als het fout gaat. Dat past niet bij ons. Wij willen juist beschrijven hoe wij ons werk doen, hoe je ons gedrag herkent, hoe we ons daaraan committeren en hoe we daarop aanspreekbaar zijn. Met andere woorden, hoe pakken we elke dag ons werk aan zodat het goed gaat. Goed met onze leerlingen en met onze medewerkers. Goed in het contact met ouders en maatschappelijke partners. Deze beschrijving vindt u in deze Code goed bestuur INOS. In dit document is beschreven wat die Code betekent in concreet gedrag van een INOS-directeur, van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht. Naast deze Code is er een concrete vertaling gemaakt in een bondige gedragscode. We hopen dat de Code bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van onze organisatiecultuur. En we hopen dat het de vraag oproept: En wat betekent dit voor mij? Verbind ik me ook aan deze Code en hoe uit zich dat in mijn gedrag richting leerlingen, ouders en collega s. Breda, december 2014 College van Bestuur INOS Raad van Toezicht INOS 4 CODE GOED BESTUUR INOS

5 CODE GOED BESTUUR INOS

6 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 4 2. ALGEMEEN Strategisch beleidsplan INOS Besturingsfilosofie en organisatorische inrichting Algemeen profiel directeuren, bestuurder en toezichthouder Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid Defungeren Conflicthantering Meldingsregeling vermoeden van een misstand DIRECTEUR Profiel a. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden b. Moreel kompas Werkwijze a. Strategie, beleid en risicomanagement b. Jaarplan, managementrapportages en verantwoording c. Werkwijze en besluitvorming d. Creëren professionele ruimte e. Eenheid in woord en daad f. Verticale en horizontale dialoog Werving, benoeming en functioneren a. Samenstelling, werving en mutaties b. Beloning c. Zelfevaluatie d. Functioneren en beoordeling e. Disfunctioneren COLLEGE VAN BESTUUR Profiel a. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden b. Moreel kompas 27 6 CODE GOED BESTUUR INOS

7 4.2. Werkwijze a. Strategie, beleid en risicomanagement b. Jaarplan, bestuursverslag en verantwoording c. Werkwijze en besluitvorming d. Creëren professionele ruimte e. Eenheid in woord en daad f. Verticale en horizontale dialoog Werving, benoeming en functioneren a. Samenstelling en mutaties b. Werving c. Beloning d. Zelfevaluatie e. Functioneren en beoordeling f. Disfunctioneren RAAD VAN TOEZICHT Profiel a. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden b. Moreel kompas Werkwijze a. Strategie, beleid en risicomanagement b. Jaarplan en verantwoording c. Werkwijze en besluitvorming d. Creëren professionele ruimte e. Eenheid in woord en daad f. Verticale en horizontale dialoog Werving, benoeming en functioneren a. Samenstelling en mutaties b. Werving c. Beloning d. Zelfevaluatie, Functioneren en beoordeling e. Disfunctioneren 46 CODE GOED BESTUUR INOS

8 2. ALGEMEEN De Code Goed Bestuur INOS is van toepassing voor directeuren, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van INOS. De code is gebaseerd op de uitgangspunten zoals geformuleerd in de statuten en op de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. Er is gekozen voor één code zodat de opeenvolgende stappen in besturing en toezicht helder worden en de samenhang zichtbaar is tussen rol- en taakverdelingen van directeuren, College van Bestuur en Raad van Toezicht. Een centraal thema binnen de Code Goed Bestuur zoals de PO Raad deze heeft opgesteld is Pas toe of leg uit. Met andere woorden: niet alle regels moeten strak nagevolgd worden. Er mag van afgeweken worden maar dan moeten er wel duidelijke en onderbouwde redenen voor zijn. Dat principe geldt ook voor de Code Goed Bestuur INOS zoals deze hier voorligt. Deze code past bij de fase van ontwikkeling waarin INOS verkeert. Voorheen waren de reglementen erg formeel van karakter en hadden een focus op wie wat wanneer moest doen en wat er moest gebeuren in geval van onenigheid. Het gebruik van de Code Goed Bestuur geeft meer mogelijkheden om de waarden en gewoontes binnen de cultuur van INOS terug te laten komen in de afbakening van de rollen van directeuren, College van Bestuur en Raad van Toezicht. Het gaat daarmee meer over hoe doen we de dingen bij INOS, waarom doen we dat zo en waar merk je dat aan? De Code Goed Bestuur INOS hoort bij de strategische keuzes zoals deze vastgesteld zijn in het beleidsplan INOS geeft je ontwikkeling kleur. Het strategisch beleidsplan voor deze periode werkt ook de drie kernwaarden uit die leidend zijn bij de manier waarop deze doelen bereikt gaan worden: verbindend, verantwoordelijk en authentiek. Om duidelijk te maken hoe de kernwaarden van INOS zichtbaar zijn in houding en gedrag, is naast deze code een gedragscode vastgesteld voor het handelen van directeuren, College van Bestuur en Raad van Toezicht van INOS. Deze gedragscode hoort bij deze Code Goed Bestuur INOS, maar is als apart document opgesteld om het makkelijker toegankelijk te maken voor ouders, medewerkers en stakeholders. Deze gedragscode komt naast de algemene INOS gedragscode die onderdeel is van Tijdloze waarden in eigentijds onderwijs. Die gedragscode geeft de kaders aan voor het pedagogisch klimaat, privacy, veiligheid, seksuele intimidatie, pesten, racisme, discriminatie, genotmiddelen etc. zoals die gelden voor alle INOS scholen. 8 CODE GOED BESTUUR INOS

9 Onlosmakelijk verbonden met deze code zijn de profielen voor directeuren, College van Bestuur en Raad van Toezicht voor de geldende beleidsperiode Bij het ingaan van elke nieuwe beleidsperiode zal de Code Goed Bestuur herzien worden en waar nodig aangepast. Dit geldt ook voor de notarieel vastgelegde statuten van de stichting INOS STRATEGISCH BELEIDSPLAN De missie van INOS is als volgt geformuleerd: INOS wil talenten van leerlingen ontdekken en hen begeleiden in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen, die in een steeds veranderende wereld willen blijven leren. Het College van Bestuur bestuurt en de Raad van Toezicht ziet er op toe dat dit gebeurt in lijn met deze missie. Elke beleidsperiode krijgt deze missie een nieuwe vertaling ter verwezenlijking van dit doel in de vier komende kalenderjaren. Dit resulteert in een aantal kwalitatief en kwantitatief uitgewerkte strategische doelstellingen die richting geven aan de INOS-brede ontwikkelagenda. De beleidsjaren op stichtingsniveau lopen van januari tot december. De strategische doelstellingen krijgen een individuele uitwerking op schoolniveau voor elke INOS school in de schoolbeleidsplannen. Deze lopen gelijk met de schooljaren, zodat er tijd is tussen de vaststelling van het INOS strategisch beleidsplan en de doorvertaling naar de scholen. Elk nieuw strategisch beleidsplan ontstaat met een brede betrokkenheid vanuit de INOS organisatie. Leerkrachten, onderwijsondersteuners, directeuren en medezeggenschapsraden worden betrokken bij het bepalen van de visie, kernwaarden en strategische doelstellingen die in de nieuwe beleidsplanperiode centraal staan. Het beleidsplan wordt vastgesteld door het College van Bestuur na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht. CODE GOED BESTUUR INOS

10 2.2. INOS BESTURINGSFILOSOFIE EN ORGANISATORISCHE INRICHTING De INOS besturingsfilosofie heeft als centrale gedachte dat onderwijskwaliteit in allereerste instantie bepaald wordt door de kwaliteit van de leerkracht. (NB.: voor leerkracht moet in de hele notitie gelezen worden: de medewerker die direct bijdraagt aan het primaire proces met de leerlingen.) Goed onderwijs ontstaat alleen als de leerkracht zijn of haar verantwoordelijkheid neemt voor de eigen prestatie. Maar dat is niet het enige. Leerkrachten moeten samen de verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van het onderwijs dat zij geven. Zelfverantwoordelijke teams worden daarmee de kern waaromheen INOS haar organisatie heeft ingericht. Binnen dat team worden leerlijnen gedefinieerd, worden methodes gekozen en afspraken gemaakt over de invoering. Dat vereist dat elke medewerker aanspreekbaar is op hoe hij of zij haar taak invult. De directeur heeft hierin een beperkte rol. Hij of zij is vooral faciliterend en heeft twee hoofdtaken: zit de juiste man of vrouw op de juiste plek en is onze school met de juiste dingen bezig. Dat laatste heeft betrekking op het aanbrengen van een focus in de zaken die schoolbreed worden opgepakt. Die focus moet aansluiten bij de fase van de ontwikkeling waarin de school zich bevindt en bij wat de omgeving van de school van de school vraagt. Daarnaast staat de INOS besturingsfilosofie in het teken van kennisdeling en het voorkomen van oneigenlijke concurrentie. Om die reden zijn scholen samengevoegd tot organisatorische eenheden die aangestuurd worden door één directeur of, indien de grootte van de organisatorische eenheid daarom vraagt, een meerhoofdige leiding waarin beide directeuren verantwoordelijk zijn voor het geheel. De organisatorische eenheden zijn ingericht op basis van voedingsgebieden 1. Een voedingsgebied is een wijk of een samenhangend geheel van wijken waarbinnen het overgrote deel van de ouders een school kiest. Het speciaal onderwijs is ingericht als één organisatorisch eenheid bestaande uit de drie REC-3 scholen (Liduinaschool, Openluchtschool en Mytylschool De Schalm) en kent verschillende sectoren (SO, VSO en de dienst ambulante begeleiding Flexinos). De organisatorische eenheid speciaal onderwijs wordt aangestuurd door de algemeen directeur speciaal onderwijs. Deze geeft leiding aan sectordirecteuren die op hun beurt de zelfverantwoordelijke teams aansturen. Uit bovenstaande blijkt dat INOS een zeer platte organisatiestructuur kent. Er zijn slechts drie hiërarchische lagen: medewerker, directeur, bestuurder. Het INOS functiehuis kent daarom slechts een beperkt aantal functies. Onderscheid in werkzaamheden wordt vooral vorm gegeven via het taakbeleid. 1 Zie beleidsdocument Samenstelling organisatorische eenheden, vastgesteld in juni CODE GOED BESTUUR INOS

11 Dit betekent ook dat het feit dat een medewerker nu een bepaalde taak invult, niet inhoudt dat hij of zij dat blijft doen tot het einde van het dienstverband. Het College van Bestuur is bestuurder van de stichting en is bevoegd gezag in de zin van de Wet Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op de Expertisecentra (WEC). Het College van Bestuur heeft alle bevoegdheden met uitzondering van die bevoegdheden die expliciet aan de Raad van Toezicht zijn voorbehouden en als zodanig zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. Daarnaast geldt voor bepaalde besluiten van het College van Bestuur, dat voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht is vereist. Het College van Bestuur geeft leiding aan de directeuren, die op hun beurt de organisatorisch eenheden aansturen. De directeuren hebben alle bevoegdheden aangaande de besturing van hun organisatorische eenheden en het verstrekken van onderwijs, voor zover passend binnen hun vastgestelde jaarplan en begrotingen 2. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het College van Bestuur in het bijzonder. De taken van de Raad van Toezicht kunnen als volgt onderverdeeld worden: 1. besluitvormende taken als gevolg van statutaire bevoegdheden; 2. werkgeversrol voor het College van Bestuur; 3. toetsende functie aan de hand van managementrapportages en andere beschikbare informatie op het gebied van visie, strategie, identiteit, beleidsvoering, bedrijfsvoering en realisatie; 4. klankbord- en adviesfunctie; 5. verantwoordelijkheid voor het eigen functioneren. De Raad van Toezicht heeft bevoegdheden zoals in de statuten beschreven. Daarnaast geldt dat voor bepaalde besluiten die het College van Bestuur wenst te nemen, voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht is vereist. 2 De exploitatiebegroting en de investeringsbegroting worden zowel op schoolniveau als op niveau van de organisatorische eenheid vastgesteld. Het college van bestuur spreekt de schooldirecteur aan op de resultaten op het niveau van de organisatorische eenheid. CODE GOED BESTUUR INOS

12 Alle leden van het directeurenberaad, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht onderschrijven het doel, de missie en de grondslag van INOS. Het College van Bestuur en de directeuren entameren dat de leerkrachten en de andere werknemers het doel, de missie en de grondslag van INOS in praktijk brengen. Als richtsnoer voor het handelen hanteren directeuren, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht de statuten, de door de PO-Raad vastgestelde Code Goed Bestuur Primair Onderwijs en het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs (ARKO). De directeuren, het bestuur en de raad hebben een voorbeeldfunctie als het om de kernwaarden van INOS gaat: verbindend, verantwoordelijk en authentiek ALGEMEEN PROFIEL DIRECTEUREN, BESTUURDER EN TOEZICHTHOUDER In de hoofdstukken 3, 4 en 5 wordt achtereenvolgens voor directeuren, College van Bestuur en Raad van Toezicht een specifieke uitwerking gegeven van het bijhorende profiel, de werkwijze, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, selectie, evaluatie en beoordeling. Er is echter een aantal kernmerken die deze leidinggevende functies gemeen hebben en die nauw aansluiten bij de gewenste INOS cultuur. Deze kenmerken zijn onderscheidend en van essentieel belang bij het behoud van en het verder uitbouwen van de INOS organisatiecultuur. Elke directeur, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht heeft zich aan deze waarden verbonden en is erop aanspreekbaar. Deze kenmerken zijn: Persoonlijk leiderschap In persoonlijk leiderschap gaat het over jezelf kennen en grip hebben op jezelf, je werk, je omgeving en je leven. Het aansturen van medewerkers start daarin bij vertrouwen en niet bij controle. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij de ander worden gestimuleerd zonder daarbij afbreuk te doen aan de eigen eindverantwoordelijkheid. Persoonlijk leiders nemen verantwoordelijkheid voor besluiten en schuiven dat niet op anderen af. Persoonlijk leiders herkennen zich in wederzijdse afhankelijkheid, zoals aangegeven door Stephen Covey 3. Binnenskamers voeren persoonlijk leiders een gezonde stevige discussie waarin iedereen zich duidelijk uitspreekt en niets achter houdt. Als er een besluit genomen is dan wordt dit ook uitgedragen zonder terughoudendheid, onafhankelijk of het om een eigen idee gaat of dat van een ander. Persoonlijk leiders zijn assertief, authentiek en daadkrachtig, maar staan open voor meningen en suggesties van anderen. Persoonlijk leiders kennen hun eigen feilbaarheid en geven deze ook volmondig toe. Zij hebben oog en oor voor wat anderen beweegt en inspireert. 3 Stephen Covey: the 7 habits of highly effective people. Persoonlijke ontwikkeling start vanuit afhankelijkheid en ontwikkelt zich via onafhankelijkheid naar wederzijdse afhankelijkheid. 12 CODE GOED BESTUUR INOS

13 Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid Iedere school is anders en toch zijn scholen in heel veel gelijk. De voordelen van een grote organisatie komen alleen dan goed tot hun recht als niet elke school voor alle onderwerpen het wiel opnieuw uitvindt. Dat kan conflicteren met de hoge mate van autonomie die aan directeuren en organisatorische eenheden gegeven wordt. Alleen als iedereen in de organisatie een groot belang hecht aan gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, kan voorkomen worden dat een hoge mate van bureaucratie moet regelen in welke situaties scholen autonoom zijn en waar zij stichtingsbrede richtlijnen moeten volgen. Leidend moet niet zijn of een school in een bepaalde situatie een eigen lijn mag volgen, maar of het iets toevoegt om dat te doen. INOS wil dat scholen zich onderling onderscheiden en zich richten op wat ouders en hun omgeving van hen vraagt. Maar als zij dit doen geldt dat het overgrote deel van de activiteiten in het kader van continue verbetering vergelijkbaar zijn. Het delen van kennis, het overnemen van ervaringen van anderen, het in kleinere groepen nieuw beleid voorbereiden biedt de mogelijkheid om grote slagen in kwaliteit van de organisatie te maken terwijl de daaraan gerelateerde werkdruk aanvaardbaar blijft. Scholen en ouders hebben elk een eigen verantwoordelijkheid. Door de onderlinge afstemming laten ze hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zien. Transparantie In een grote organisatie gaat er veel om en worden er op vele terreinen dagelijks besluiten genomen die invloed hebben de hele organisatie. Bij het komen tot een besluit spelen veel factoren een rol. Niet elke factor is bij iedereen bekend of heeft voor iedereen dezelfde waarde. INOS hecht zowel een grote waarde aan de verantwoordelijkheid die elke functie met zich mee brengt, als ook aan het aanspreekbaar zijn op besluiten die genomen worden. Gevraagd en ongevraagd leggen leidinggevenden daarom verantwoording af over de besluiten die zij genomen hebben en de reden waarom. CODE GOED BESTUUR INOS

14 Menselijke maat INOS is een grote organisatie: meer dan 1000 medewerkers, rond de leerlingen en tegen de ouders en verzorgers zijn direct en indirect bij INOS betrokken. Toch wil INOS elk individu in de organisatie kennen. Persoonlijk contact is daarbij belangrijk. Directeuren maken daarom tijd vrij om naast alle dagelijkse verplichtingen zichtbaar te zijn voor medewerkers en ouders in informele contacten. Frequent klassenbezoek is daarbij een vanzelfsprekendheid. Het College van Bestuur bezoekt frequent en georganiseerd scholen. De Raad van Toezicht kent naast formele vergaderingen ook contactmomenten met de organisatie als werkbezoeken, contacten met de medezeggenschap en informele contacten tijdens bijvoorbeeld een INOS onderwijsdag en nieuwjaarsbijeenkomst. Er is aandacht voor momenten die voor medewerkers van belang zijn: een verjaardag, een jubileum, een afscheid, maar ook bij onplezierige gebeurtenissen als een langdurige ziekte. Uiteraard zijn er flinke verschillen in verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden tussen medewerkers, directeuren en College van Bestuur. Echter, in het zorgen voor het beste onderwijs dat we kinderen kunnen bieden, hebben zij allemaal een essentiële en onmisbare rol ONAFHANKELIJKHEID EN ONVERENIGBAARHEID De leden van het directeurenberaad, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht stellen zich onafhankelijk en kritisch op. Iedere schijn van belangenverstrengeling wordt voorkomen. Onverenigbaarheden ontstaan bijvoorbeeld als gevolg van voormalige of bestaande nevenfuncties of zakelijke belangen, of door een conflicterende nevenfunctie in dezelfde regio en sector. Bij de benoeming van een lid van het College van Bestuur toetst de Raad van Toezicht dat er geen onverenigbaarheden ontstaan, Bij de benoeming van een directeur toetst het College van Bestuur dat op vergelijkbare manier. Bij de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht toetst de Raad van Toezicht zelf dat er geen onverenigbaarheden ontstaan. Maar INOS vindt het daarnaast ook van groot belang dat voor iedere medewerker geldt dat zelfs de schijn van belangenverstrengeling voorkomen wordt. Iedere medewerker die voornemens is een nevenfunctie te aanvaarden, meldt dit daarom aan zijn of haar directeur. Indien deze nevenfunctie voldoet aan de daarvoor geldende criteria ontvangt de desbetreffende medewerker een schriftelijk akkoord van het College van Bestuur 4. In 2013 zijn daartoe alle medewerkers gevraagd om hun nevenfuncties kenbaar te maken. Het aangaan van een nevenfunctie door een van de leden van het College van Bestuur behoeft vooraf de toestemming van de Raad van Toezicht. Het lid bespreekt zijn voornemen ten eerste met de 4 Zie beleidsmemo Procedure Nevenfuncties van INOS medewerkers. 14 CODE GOED BESTUUR INOS

15 voorzitter van de Raad van Toezicht. Ieder lid van het College van Bestuur verstrekt jaarlijks een opgave van al zijn nevenfuncties aan de Raad van Toezicht. Dezelfde werkwijze geldt voor directeuren: zij melden en bespreken dit vooraf met het College van Bestuur en ook zij geven jaarlijks een overzicht van hun nevenfuncties. Ieder lid van de Raad van Toezicht meldt tijdig de mutatie(s) in zijn (neven)functies en het mogelijk ontstaan van onverenigbaarheden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Ieder lid van de Raad van Toezicht verstrekt jaarlijks een opgave van al zijn (neven)functies aan INOS. Ieder lid machtigt INOS om deze nevenfuncties op te nemen in de jaarverslaggeving van INOS DEFUNGEREN 5 In de statuten is zowel voor het College van Bestuur als voor de Raad van Toezicht aangegeven in welke gevallen er sprake is van defungeren. Naast overlijden, aftreden, ontstaan van onverenigbaarheden, verlies van vrije beheer van vermogen leidt uiteraard ontslag ook tot defungeren. Voor zowel College van Bestuur als Raad van Toezicht is er daarom een procedure voor evaluatie van het functioneren waarbij criteria in detail zijn uitgewerkt. Voor directeuren zijn er uiteraard ook regels voor defungeren. Deze volgen uit de cao Primair Onderwijs. Als onderdeel daarvan is er voor directeuren een procedure voor functionerings- en beoordelingsgesprekken. Deze vormen de basis in de evaluatie door het College van Bestuur wanneer er sprake is van zodanig ernstig disfunctioneren dat dit tot ontslag moet leiden CONFLICTHANTERING Indien er sprake is van een conflict tussen directeuren en College van Bestuur of tussen College van Bestuur en de Raad van Toezicht wordt bij voorkeur gehandeld volgens de afspraken zoals die beschreven zijn in de statuten, de cao voor werknemers en de cao voor bestuurders MELDINGSREGELING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND INOS heeft de beschikking over een meldingsregeling voor het vermoeden van een misstand, beter bekend als klokkenluidersregeling. Deze regeling geeft aan hoe medewerkers kunnen handelen bij het vermoeden van het niet integer handelen van directeuren, bestuurders of toezichthouders. Deze meldingsregeling is beschikbaar via de website van INOS: 5 Defungeren is het neerleggen van een functie. CODE GOED BESTUUR INOS

16 3. DIRECTEUR In dit hoofdstuk worden het profiel, de werkwijze en de werving, benoeming en het functioneren van de INOS directeur in detail uitgewerkt. Het wordt daarmee helder wat de code Goed bestuur INOS betekent voor hoe een directeur inhoud aan zijn of haar functie geeft PROFIEL De scholen van INOS zijn ingedeeld in organisatorische eenheden op basis van voedingsgebieden 6. Een eenheid kan afhankelijk van de grootte, complexiteit en geografische ligging bestaan uit 1, 2 of 3 scholen. In principe heeft elke organisatorische eenheid een directeur, maar bij grote organisatorische eenheden is het ook mogelijk dat er een meerhoofdige directie is. Beide directeuren zijn dan eindverantwoordelijk voor alle scholen in de organisatorische eenheid. Het geheel van directeuren wordt binnen INOS aangeduid als het directeurenberaad. Het College van Bestuur toetst regelmatig of de huidige werkwijze en het huidige profiel van de directeuren passen bij datgene wat nodig is om de ambities van de stichting, respectievelijk de organisatorische eenheid, te realiseren. Hierbij is zowel het profiel en de werkwijze van het directeurenberaad als geheel als dat van de directeur in samenhang met zijn of haar organisatorische eenheid aan de orde. 3.1.A. TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN De directeur heeft de integrale verantwoordelijkheid over de organisatorische eenheid. Dit betekent dat hij of zij bevoegd en verantwoordelijk is voor de besluitvorming over de hele breedte van onderwijs, kwaliteit, personeel, financiën en bedrijfsvoering, binnen de kaders die daarvoor zijn vastgesteld. Deze kaders heeft het College van Bestuur, in nauwe samenhang met het directeurenberaad, vastgesteld op basis van het strategisch beleidsplan na afstemming met GMR en Raad van Toezicht. Deze kaders zijn geen star geheel, maar worden continu getoetst en aangepast daar waar verbetering mogelijk of noodzakelijk is in het licht van de realisatie van de strategische doelstellingen. Zelfverantwoordelijkheid is het centrale principe voor de inrichting van de INOS organisatie. Dit betekent dat een school of organisatorische eenheid naast de directeur geen andere medewerkers kent met een hiërarchische verantwoordelijkheid. Een schoolteam is verdeeld in zelfverantwoordelijke 6 Zie beleidsmemo organisatorische eenheden en aansturing. 16 CODE GOED BESTUUR INOS

17 teams, waarvan de coördinatie ligt bij een teamcoördinator. Naast de zelfverantwoordelijke teams met teamcoördinatoren kent de school ook nog onderwijsondersteunend personeel zoals administratief medewerkers of conciërges. Verder heeft de school medewerkers die taken hebben in de zorgstructuur (intern begeleiders, etc.) en ondersteuning van de onderwijsteams van de school (onderwijsassistenten, etc.). In de samenstelling van zijn of haar team heeft de directeur vrijheid binnen de kaders van het INOS functiehuis. In het kader van de gesprekkencyclus 7 voert de directeur met alle medewerkers het beoordelingsgesprek. Deze cyclus kent daarnaast ook voortgangsgesprekken. Deze kunnen gevoerd worden door de directeur, maar ook door andere medewerkers, zoals bijvoorbeeld de teamcoördinatoren. De drie speciaal onderwijs scholen van INOS (Liduinaschool, Openluchtschool en Mytylschool De Schalm) vormen samen een organisatorische eenheid. De verschillende sectoren binnen deze scholen kennen een directeur. De eindverantwoordelijkheid van de organisatorische eenheid ligt bij de algemeen directeur speciaal onderwijs. 3.1.B. MOREEL KOMPAS Directeuren zetten beschikbare middelen op een effectieve en verantwoorde wijze in. Daarbij zetten zij het belang van leerlingen en ouders voorop. Dit betekent dat bij de toewijzing van middelen altijd de vraag wordt gesteld in hoeverre dit leidt tot verbetering van de onderwijskwaliteit. Een INOS directeur handelt en besluit transparant, integer en rechtmatig. Hij of zij richt zich daarbij niet alleen op de resultaten, maar ook op de wijze waarop deze tot stand komen, zoals cultuur, processen en condities. Een directeur bevordert een schoolcultuur waarin medewerkers, leerlingen en ouders melding durven te maken van vermoede onregelmatigheden binnen de organisatie. De directeur zorgt voor de aanwezigheid van interne vertrouwenspersonen, die in de school bekend zijn, voldoende in hun taak geschoold zijn en die ondersteund worden. Ook zorgt de directeur ervoor dat de externe vertrouwenspersoon, de klachtenprocedure en de meldingsregeling vermoeden van een misstand bij het team en bij ouders bekend zijn. De directeur is in de school en in de buurt zichtbaar en herkenbaar aanwezig voor individuele medewerkers, ouders en belanghebbenden. Hij of zij staat open voor kritische geluiden, gaat daarbij persoonlijk het gesprek aan en geeft zijn of haar beweegredenen voor besluiten aan. 7 Zie beleidsmemo de INOS gesprekkencyclus. CODE GOED BESTUUR INOS

18 3.2. WERKWIJZE In deze paragraaf wordt concreet aangegeven welke werkwijze een INOS directeur hanteert bij de uitvoering van zijn of haar taken en verantwoordelijkheden. 3.2.A. STRATEGIE, BELEID EN RISICOMANAGEMENT INOS maakt elke 4 jaar een concrete vertaling van haar maatschappelijke opdracht in een strategisch meerjaren beleidsplan. Directeuren onderschrijven en geven uitvoering aan dit door het College van Bestuur vastgestelde strategische beleidsplan. Voor de periode is dit het beleidsplan INOS geeft je ontwikkeling kleur. De directeur zorgt ervoor dat elke school in zijn of haar organisatorische eenheid, op basis van een specifieke analyse van kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes van de school, een vertaling krijgt van dit INOS beleidsplan naar een schooleigen strategisch beleidsplan. De directeur zorgt ervoor dat dit plan wordt opgesteld met het schoolteam, de medezeggenschapsraad en andere betrokkenen in of buiten de school, die van belang zijn bij de realisatie van de doelstellingen. Regelmatig kijkt de directeur met zijn team naar de risico s en onzekerheden die het realiseren van het strategisch beleid en de doelen van de school in de weg kunnen staan. Vervolgens informeert hij of zij het team en het College van Bestuur over de uitkomsten van deze analyse. Afhankelijk van de uitkomsten zal de directeur zijn schoolplan aanpassen en additionele beheersmaatregelen nemen. Directeuren zijn stichtingsbreed actief bij het vertalen van het INOS strategisch beleid naar kaders die voor alle scholen gelden. Op basis van het INOS strategisch beleidsplan wordt ieder schooljaar een INOS breed jaarplan gemaakt. Op basis hiervan wordt gekeken welke strategische doelen door middel van een beperkt aantal programmalijnen (2 tot 3) gerealiseerd gaan worden. Deze programmalijnen lopen twee tot drie schooljaren en worden aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit leden van het directeurenberaad en het College van Bestuur, eventueel aangevuld met beleidsmedewerkers of externe deskundigen. In het directeurenberaad staat steeds het wat en waarom van de strategische doelstellingen centraal. Nadat hierover en over de hoofdlijnen van implementatie overeenstemming is, vindt de uitvoering buiten het directeurenberaad plaats en komt deze alleen nog ter vaststelling terug. Kleinere projecten worden uitgevoerd via tijdelijke werkgroepen die een jaar bestaan en opgeheven worden als het doel bereikt is. De werkgroep bestaat uit directeuren en/of medewerkers van het bestuursbureau en scholen. 18 CODE GOED BESTUUR INOS

19 3.2.B. JAARPLAN, MANAGEMENTRAPPORTAGES EN VERANTWOORDING Het schoolspecifieke beleidsplan wordt jaarlijks uitgewerkt in een actieplan met jaardoelstellingen en besproken met het College van Bestuur. Het jaarplan kent binnen de school een uitwerking, waarbij deelopdrachten belegd zijn over de teams en individuele medewerkers. Binnen de school is er helderheid over de doelstellingen in dat schooljaar en wie wat doet. Er vindt jaarlijks een schoolbrede evaluatie plaats op basis waarvan het plan voor het volgende schooljaar wordt bijgesteld. Hierbij is ook de medezeggenschap nadrukkelijk betrokken. Aan het eind van het schooljaar zorgt de directeur ervoor dat deze jaarevaluatie wordt samengevat in de schoolgids en/of in een kort jaarverslag. Twee keer per jaar wordt de voortgang van het strategisch beleidsplan per school door de directeur met een van de twee leden van het College van Bestuur besproken. Dit gebeurt aan de hand van een managementrapportage die een format kent dat voor alle scholen gelijk is en waarin alle beleidsterreinen als onderwijs, leerlingen, kwaliteit, personeel, organisatie, bedrijfsvoering, communicatie en brede schoolontwikkeling aan bod komen. Aan de managementrapportage zijn de specifieke schoolresultaten toegevoegd, die gebruikt zijn voor de onderbouwing van resultaten en voortgang. De bespreking van de managementrapportage wordt door het College van Bestuur schriftelijk vastgelegd. De jaarplannen worden door de directeur ook vertaald in een jaarlijkse financiële begroting per kalenderjaar, welke vervolgens door het College van Bestuur wordt vastgesteld. Deze begroting heeft deels betrekking op het lopende schooljaar en deels op het komende schooljaar. Alle baten die vanuit het Rijk gerelateerd worden aan het BRIN-nummer van de school zijn ook herkenbaar op de schoolbegroting. Via afdrachten aan een begroting Gemeenschappelijk, een begroting Verzuim en een begroting Bestuur is duidelijk welke lasten gezamenlijk worden gedragen. Alle lasten die gerelateerd zijn aan de school zijn ook terug te vinden op de schoolbegroting. Voor een prognose van de baten in het komende schooljaar wordt gebruik gemaakt van de leerlingprognose, die de directeur samen met zijn collega s heeft opgesteld in het kader van de jaarlijkse update van de INOS meerjarenbegroting. Via maandelijkse managementrapportages heeft de directeur zicht op de financiële realisatie ten opzichte van de begroting en op de feitelijke ziekteverzuimcijfers. Aan het eind van het boekjaar wordt een jaarrekening per school opgesteld en deze wordt bij afwijkingen ten opzichte van de begroting besproken met het College van Bestuur. Begrotingen, exploitaties, jaarrekeningen en voortgangsrapportages zijn binnen het directeurenberaad voor iedereen toegankelijk. CODE GOED BESTUUR INOS

20 3.2.C. WERKWIJZE EN BESLUITVORMING De besturingsfilosofie draait om zelfverantwoordelijkheid. Dit betekent dat de directeur vooral stuurt op het zorgen dat zelfverantwoordelijke teams in de juiste rol komen. Hij of zij zorgt daarbij dat de teams goede teamcoördinatoren hebben en dat deze teamcoördinatoren en/of de teams de juiste hoeveelheid vrijgestelde uren hebben voor hun taak. Bij het uitzetten van de juiste lijnen maakt de directeur gebruik van een kernteam, dat meestal bestaat uit de teamcoördinatoren, de intern begeleiders, mogelijk aangevuld met onderwijsondersteuners. De hiërarchische verantwoordelijkheid ligt echter uitsluitend bij de directeur. Dat vraagt veel van de directeur: hij of zij moet in volle overtuiging de eindverantwoordelijkheid kunnen nemen voor wat er op school gebeurt, terwijl in de inhoudelijke uitwerking het meeste door de teams zelf gebeurt. De rol van de directeur kan daarmee in drie delen worden samengevat. Als eerste zorgt hij of zij ervoor dat de teams de juiste samenstelling hebben: de juiste mensen op de juiste plek. Ten tweede zorgt hij of zij dat de teams de juiste focus hebben: doen we de goede dingen en doen we dingen goed. Het gaat daarbij vooral om het aanbrengen van de beperking en voorkomen dat er te veel zaken tegelijk worden aangepakt. Als derde betekent de hiërarchische verantwoordelijkheid van de directeur dat besluitvormende taken die niet door de teams opgelost kunnen of mogen worden bij hem of haar terecht komen. Het directeurenberaad wordt voorgezeten door de het College van Bestuur. In het directeurenberaad heeft elke directeur een gelijkwaardige rol en spreekt iedereen elkaar aan op een goede gang van zaken en elkaars functioneren. De beleidsvoorbereiding van de strategische doelen gebeurt in stuurgroepen of werkgroepen. Het directeurenberaad vergadert tenminste eenmaal per maand, maar in overleg tussen het College van Bestuur en directeuren worden jaarlijks frequentie, tijdstip en de duur van het directeurenberaad geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Alle leden van het directeurenberaad kunnen onderwerpen op de agenda laten plaatsen. De inhoudelijke onderwerpen worden voorbereid en in het directeurenberaad gepresenteerd. Tenminste eenmaal per jaar wordt het functioneren van het directeurenberaad op de agenda geplaatst. Elke vergadering wordt kort en bondig genotuleerd. 20 CODE GOED BESTUUR INOS

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (Versie 1 augustus 2017) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel

Nadere informatie

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Jacob Catsstraat 82 3771 GM Barneveld tel. 0342 478243 www.dedrieslag.nl Dhr. A. van den Berkt Algemeen

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ)

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Inleiding De code is opgebouwd uit twee elementen. Het eerste deel bestaat uit een aantal uitgangspunten en

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen;

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; Betreft: Bestuursstatuut SOOOG Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; De raden: de gemeenteraden Raad van Toezicht: het intern toezichthoudend orgaan

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Bijsluiter bij de Goed Bestuur Primair Onderwijs.

Bijsluiter bij de Goed Bestuur Primair Onderwijs. Bijsluiter bij de Goed Bestuur Primair Onderwijs. Voor u ligt de Code Goed Bestuur voor het primair onderwijs. In deze code zijn basisprincipes vastgelegd die een appèl doen op de professionaliteit van

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Preambule De leden van de PO-Raad hebben op 21 januari 2010 deze code vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Vaststelling van de

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Vormgeving Code goed Bestuur

Vormgeving Code goed Bestuur Vormgeving Code goed Bestuur 1. Inleiding Het SWV Zuid Holland West heeft als bestuursvorm gekozen voor het one-tier model. Het is een éénlaags (monistisch) bestuursmodel, waarbij de toezichthouders onderdeel

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs

Reglement raad van toezicht Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs Reglement raad van toezicht Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs Begrippen a. In dit reglement wordt onder raad verstaan de raad van toezicht. b. In dit reglement wordt onder bestuur verstaan

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van Directiestatuut Onderwijsgroep Galilei Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 BEGRIPSBEPALING Bestuur Het bestuur van Stichting Cambium Algemeen directeur Schooldirecteur Directeurenberaad Managementcontract

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur STICHTING VOOR PROT.CHR.SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN JOHAN SECKEL DE MAAT BOSLUST Secretariaat - SSBO - Praktijkschool - SO / VSO- ZMLK Postbus 118, 7730 AC OMMEN Tel.

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 22 april 2009 ingestemd door de Medezeggenschapsraad d.d. 31 maart 2009 1 Bestuursreglement

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT

REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT Datum : 19 juni 2012 Status : vastgesteld Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. verenigingen: i. Vereniging een School met de Bijbel (Kamperzeedijk);

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Het bestuur van de statutair te Roosendaal gevestigde stichting: Stichting Heifer Nederland (hierna: de "stichting"), in aanmerking nemende dat:

Het bestuur van de statutair te Roosendaal gevestigde stichting: Stichting Heifer Nederland (hierna: de stichting), in aanmerking nemende dat: REGLEMENT BESTUUR Het bestuur van de statutair te Roosendaal gevestigde stichting: Stichting Heifer Nederland (hierna: de "stichting"), in aanmerking nemende dat: A. de interne statutaire bestuursstructuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

Code Goed Bestuur en Toezicht. van de Scholengroep Rijk van Nijmegen

Code Goed Bestuur en Toezicht. van de Scholengroep Rijk van Nijmegen Code Goed Bestuur en Toezicht van de Scholengroep Rijk van Nijmegen datum: 21 maart 2012 Inhoud 1. Preambule 3 2. Algemene bepalingen 3 3. Horizontale verantwoording 4 4. Professionaliteit 5 5. Integriteit

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Directiestatuut. Stichting MeerWonen

Directiestatuut. Stichting MeerWonen Directiestatuut Stichting MeerWonen Dit directiestatuut is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 7 april 2015 van de gezamenlijke raden van commissarissen van Woningstichting Alkemade en Woningstichting

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Bestuursstatuut. Vereniging voor Christelijk. Onderwijs in Midden en Oost Groningen. Te Oude Pekela

Bestuursstatuut. Vereniging voor Christelijk. Onderwijs in Midden en Oost Groningen. Te Oude Pekela Bijlage 4 Bestuursstatuut Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Midden en Oost Groningen Te Oude Pekela 25 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit statuut wordt verstaan onder: Vereniging : Vereniging voor

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE VAN DE STICHTING HSK. Katwijk aan Zee. Over een nieuwe taakverdeling tussen bestuur, algemeen directeur, locatiedirecteuren

BESTURINGSFILOSOFIE VAN DE STICHTING HSK. Katwijk aan Zee. Over een nieuwe taakverdeling tussen bestuur, algemeen directeur, locatiedirecteuren BESTURINGSFILOSOFIE VAN DE STICHTING HSK Katwijk aan Zee Over een nieuwe taakverdeling tussen bestuur, algemeen directeur, locatiedirecteuren Concepttekst 17 maart 2006 t.b.v. GMR Inleiding Het bestuur

Nadere informatie

DIRECTIEREGLEMENT VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING

DIRECTIEREGLEMENT VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING Blad 1/8 DIRECTIEREGLEMENT VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING Artikel 1. Begripsbepaling In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting: Nederlandse, gevestigd te Amersfoort; b. statuten:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Toezicht- en bestuursfunctie Holding i.o. Profiel Voorzitter CvB

Toezicht- en bestuursfunctie Holding i.o. Profiel Voorzitter CvB Toezicht- en bestuursfunctie Holding i.o. Profiel Voorzitter CvB 14 oktober 2015 1. DE KERN: DE OPDRACHT EN HET BESTUUR Holding i.o. Onderwijsgroep Primus & Scholennetwerk De Basis De holding is een relatief

Nadere informatie

Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam)

Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a. bestuursreglement: het bestuursreglement

Nadere informatie

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen:

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen: Vergaderstuk 11.03.28.07.01 Managementstatuut Begripsbepalingen: De Stichting Raad van Toezicht College van Bestuur Schooldirectie Directieoverleg Managementstatuut Bestuurscontract Managementcontract

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017 Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017 Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten

Nadere informatie

Bestuursstatuut. Stichting Viviani

Bestuursstatuut. Stichting Viviani Bestuursstatuut Stichting Viviani Artikel 1 Begripsbepalingen In dit statuut wordt verstaan onder: Stichting : Stichting Viviani te Emmen; Raad van Toezicht : het toezichthoudend orgaan van de Stichting;

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO.

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Het reglement Raad van Toezicht dient in de context van en in aanvulling op toepasselijke

Nadere informatie

Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep

Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep Begripsbepalingen Artikel 1 College van Bestuur Sectordirecteur Vestigingsdirecteur Directeur Personeel SCOPE VO-directie Unitleider Locatieleider

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur Reglement College van Bestuur Meerwegen scholengroep Stichting PCVOE Versie 1.0 Vastgesteld door CvB op: 3 oktober 2011 Goedgekeurd door RvT op: 26 september 2011 1 Preambule Dit Reglement College van

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Bestuurder voor 0,5 WTF

FUNCTIEPROFIEL. Bestuurder voor 0,5 WTF FUNCTIEPROFIEL Bestuurder voor 0,5 WTF VITUS ZUID is een nieuwe organisatie die met ingang van 1 augustus 2015, het bevoegd gezag wordt van een van de vier instellingen voor Cluster 2 onderwijs in Nederland.

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging De Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging, in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het PO, met

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie