CODE GOED BESTUUR INOS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016"

Transcriptie

1 CODE GOED BESTUUR INOS

2

3 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg GA Breda T F W M

4 1. VOORWOORD INOS staat voor een hoog ambitieniveau. INOS staat voor transparantie, verbindend en authentiek. En INOS staat voor verantwoordelijkheid geven en verantwoordelijkheid nemen. Zoals de meeste stichtingen in Nederland kende ook INOS reglementen waarin zaken beschreven werden in erg juridische taal. Reglementen die er vooral op gericht waren wat te doen als het fout gaat. Dat past niet bij ons. Wij willen juist beschrijven hoe wij ons werk doen, hoe je ons gedrag herkent, hoe we ons daaraan committeren en hoe we daarop aanspreekbaar zijn. Met andere woorden, hoe pakken we elke dag ons werk aan zodat het goed gaat. Goed met onze leerlingen en met onze medewerkers. Goed in het contact met ouders en maatschappelijke partners. Deze beschrijving vindt u in deze Code goed bestuur INOS. In dit document is beschreven wat die Code betekent in concreet gedrag van een INOS-directeur, van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht. Naast deze Code is er een concrete vertaling gemaakt in een bondige gedragscode. We hopen dat de Code bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van onze organisatiecultuur. En we hopen dat het de vraag oproept: En wat betekent dit voor mij? Verbind ik me ook aan deze Code en hoe uit zich dat in mijn gedrag richting leerlingen, ouders en collega s. Breda, december 2014 College van Bestuur INOS Raad van Toezicht INOS 4 CODE GOED BESTUUR INOS

5 CODE GOED BESTUUR INOS

6 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 4 2. ALGEMEEN Strategisch beleidsplan INOS Besturingsfilosofie en organisatorische inrichting Algemeen profiel directeuren, bestuurder en toezichthouder Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid Defungeren Conflicthantering Meldingsregeling vermoeden van een misstand DIRECTEUR Profiel a. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden b. Moreel kompas Werkwijze a. Strategie, beleid en risicomanagement b. Jaarplan, managementrapportages en verantwoording c. Werkwijze en besluitvorming d. Creëren professionele ruimte e. Eenheid in woord en daad f. Verticale en horizontale dialoog Werving, benoeming en functioneren a. Samenstelling, werving en mutaties b. Beloning c. Zelfevaluatie d. Functioneren en beoordeling e. Disfunctioneren COLLEGE VAN BESTUUR Profiel a. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden b. Moreel kompas 27 6 CODE GOED BESTUUR INOS

7 4.2. Werkwijze a. Strategie, beleid en risicomanagement b. Jaarplan, bestuursverslag en verantwoording c. Werkwijze en besluitvorming d. Creëren professionele ruimte e. Eenheid in woord en daad f. Verticale en horizontale dialoog Werving, benoeming en functioneren a. Samenstelling en mutaties b. Werving c. Beloning d. Zelfevaluatie e. Functioneren en beoordeling f. Disfunctioneren RAAD VAN TOEZICHT Profiel a. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden b. Moreel kompas Werkwijze a. Strategie, beleid en risicomanagement b. Jaarplan en verantwoording c. Werkwijze en besluitvorming d. Creëren professionele ruimte e. Eenheid in woord en daad f. Verticale en horizontale dialoog Werving, benoeming en functioneren a. Samenstelling en mutaties b. Werving c. Beloning d. Zelfevaluatie, Functioneren en beoordeling e. Disfunctioneren 46 CODE GOED BESTUUR INOS

8 2. ALGEMEEN De Code Goed Bestuur INOS is van toepassing voor directeuren, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van INOS. De code is gebaseerd op de uitgangspunten zoals geformuleerd in de statuten en op de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. Er is gekozen voor één code zodat de opeenvolgende stappen in besturing en toezicht helder worden en de samenhang zichtbaar is tussen rol- en taakverdelingen van directeuren, College van Bestuur en Raad van Toezicht. Een centraal thema binnen de Code Goed Bestuur zoals de PO Raad deze heeft opgesteld is Pas toe of leg uit. Met andere woorden: niet alle regels moeten strak nagevolgd worden. Er mag van afgeweken worden maar dan moeten er wel duidelijke en onderbouwde redenen voor zijn. Dat principe geldt ook voor de Code Goed Bestuur INOS zoals deze hier voorligt. Deze code past bij de fase van ontwikkeling waarin INOS verkeert. Voorheen waren de reglementen erg formeel van karakter en hadden een focus op wie wat wanneer moest doen en wat er moest gebeuren in geval van onenigheid. Het gebruik van de Code Goed Bestuur geeft meer mogelijkheden om de waarden en gewoontes binnen de cultuur van INOS terug te laten komen in de afbakening van de rollen van directeuren, College van Bestuur en Raad van Toezicht. Het gaat daarmee meer over hoe doen we de dingen bij INOS, waarom doen we dat zo en waar merk je dat aan? De Code Goed Bestuur INOS hoort bij de strategische keuzes zoals deze vastgesteld zijn in het beleidsplan INOS geeft je ontwikkeling kleur. Het strategisch beleidsplan voor deze periode werkt ook de drie kernwaarden uit die leidend zijn bij de manier waarop deze doelen bereikt gaan worden: verbindend, verantwoordelijk en authentiek. Om duidelijk te maken hoe de kernwaarden van INOS zichtbaar zijn in houding en gedrag, is naast deze code een gedragscode vastgesteld voor het handelen van directeuren, College van Bestuur en Raad van Toezicht van INOS. Deze gedragscode hoort bij deze Code Goed Bestuur INOS, maar is als apart document opgesteld om het makkelijker toegankelijk te maken voor ouders, medewerkers en stakeholders. Deze gedragscode komt naast de algemene INOS gedragscode die onderdeel is van Tijdloze waarden in eigentijds onderwijs. Die gedragscode geeft de kaders aan voor het pedagogisch klimaat, privacy, veiligheid, seksuele intimidatie, pesten, racisme, discriminatie, genotmiddelen etc. zoals die gelden voor alle INOS scholen. 8 CODE GOED BESTUUR INOS

9 Onlosmakelijk verbonden met deze code zijn de profielen voor directeuren, College van Bestuur en Raad van Toezicht voor de geldende beleidsperiode Bij het ingaan van elke nieuwe beleidsperiode zal de Code Goed Bestuur herzien worden en waar nodig aangepast. Dit geldt ook voor de notarieel vastgelegde statuten van de stichting INOS STRATEGISCH BELEIDSPLAN De missie van INOS is als volgt geformuleerd: INOS wil talenten van leerlingen ontdekken en hen begeleiden in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen, die in een steeds veranderende wereld willen blijven leren. Het College van Bestuur bestuurt en de Raad van Toezicht ziet er op toe dat dit gebeurt in lijn met deze missie. Elke beleidsperiode krijgt deze missie een nieuwe vertaling ter verwezenlijking van dit doel in de vier komende kalenderjaren. Dit resulteert in een aantal kwalitatief en kwantitatief uitgewerkte strategische doelstellingen die richting geven aan de INOS-brede ontwikkelagenda. De beleidsjaren op stichtingsniveau lopen van januari tot december. De strategische doelstellingen krijgen een individuele uitwerking op schoolniveau voor elke INOS school in de schoolbeleidsplannen. Deze lopen gelijk met de schooljaren, zodat er tijd is tussen de vaststelling van het INOS strategisch beleidsplan en de doorvertaling naar de scholen. Elk nieuw strategisch beleidsplan ontstaat met een brede betrokkenheid vanuit de INOS organisatie. Leerkrachten, onderwijsondersteuners, directeuren en medezeggenschapsraden worden betrokken bij het bepalen van de visie, kernwaarden en strategische doelstellingen die in de nieuwe beleidsplanperiode centraal staan. Het beleidsplan wordt vastgesteld door het College van Bestuur na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht. CODE GOED BESTUUR INOS

10 2.2. INOS BESTURINGSFILOSOFIE EN ORGANISATORISCHE INRICHTING De INOS besturingsfilosofie heeft als centrale gedachte dat onderwijskwaliteit in allereerste instantie bepaald wordt door de kwaliteit van de leerkracht. (NB.: voor leerkracht moet in de hele notitie gelezen worden: de medewerker die direct bijdraagt aan het primaire proces met de leerlingen.) Goed onderwijs ontstaat alleen als de leerkracht zijn of haar verantwoordelijkheid neemt voor de eigen prestatie. Maar dat is niet het enige. Leerkrachten moeten samen de verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van het onderwijs dat zij geven. Zelfverantwoordelijke teams worden daarmee de kern waaromheen INOS haar organisatie heeft ingericht. Binnen dat team worden leerlijnen gedefinieerd, worden methodes gekozen en afspraken gemaakt over de invoering. Dat vereist dat elke medewerker aanspreekbaar is op hoe hij of zij haar taak invult. De directeur heeft hierin een beperkte rol. Hij of zij is vooral faciliterend en heeft twee hoofdtaken: zit de juiste man of vrouw op de juiste plek en is onze school met de juiste dingen bezig. Dat laatste heeft betrekking op het aanbrengen van een focus in de zaken die schoolbreed worden opgepakt. Die focus moet aansluiten bij de fase van de ontwikkeling waarin de school zich bevindt en bij wat de omgeving van de school van de school vraagt. Daarnaast staat de INOS besturingsfilosofie in het teken van kennisdeling en het voorkomen van oneigenlijke concurrentie. Om die reden zijn scholen samengevoegd tot organisatorische eenheden die aangestuurd worden door één directeur of, indien de grootte van de organisatorische eenheid daarom vraagt, een meerhoofdige leiding waarin beide directeuren verantwoordelijk zijn voor het geheel. De organisatorische eenheden zijn ingericht op basis van voedingsgebieden 1. Een voedingsgebied is een wijk of een samenhangend geheel van wijken waarbinnen het overgrote deel van de ouders een school kiest. Het speciaal onderwijs is ingericht als één organisatorisch eenheid bestaande uit de drie REC-3 scholen (Liduinaschool, Openluchtschool en Mytylschool De Schalm) en kent verschillende sectoren (SO, VSO en de dienst ambulante begeleiding Flexinos). De organisatorische eenheid speciaal onderwijs wordt aangestuurd door de algemeen directeur speciaal onderwijs. Deze geeft leiding aan sectordirecteuren die op hun beurt de zelfverantwoordelijke teams aansturen. Uit bovenstaande blijkt dat INOS een zeer platte organisatiestructuur kent. Er zijn slechts drie hiërarchische lagen: medewerker, directeur, bestuurder. Het INOS functiehuis kent daarom slechts een beperkt aantal functies. Onderscheid in werkzaamheden wordt vooral vorm gegeven via het taakbeleid. 1 Zie beleidsdocument Samenstelling organisatorische eenheden, vastgesteld in juni CODE GOED BESTUUR INOS

11 Dit betekent ook dat het feit dat een medewerker nu een bepaalde taak invult, niet inhoudt dat hij of zij dat blijft doen tot het einde van het dienstverband. Het College van Bestuur is bestuurder van de stichting en is bevoegd gezag in de zin van de Wet Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op de Expertisecentra (WEC). Het College van Bestuur heeft alle bevoegdheden met uitzondering van die bevoegdheden die expliciet aan de Raad van Toezicht zijn voorbehouden en als zodanig zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. Daarnaast geldt voor bepaalde besluiten van het College van Bestuur, dat voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht is vereist. Het College van Bestuur geeft leiding aan de directeuren, die op hun beurt de organisatorisch eenheden aansturen. De directeuren hebben alle bevoegdheden aangaande de besturing van hun organisatorische eenheden en het verstrekken van onderwijs, voor zover passend binnen hun vastgestelde jaarplan en begrotingen 2. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het College van Bestuur in het bijzonder. De taken van de Raad van Toezicht kunnen als volgt onderverdeeld worden: 1. besluitvormende taken als gevolg van statutaire bevoegdheden; 2. werkgeversrol voor het College van Bestuur; 3. toetsende functie aan de hand van managementrapportages en andere beschikbare informatie op het gebied van visie, strategie, identiteit, beleidsvoering, bedrijfsvoering en realisatie; 4. klankbord- en adviesfunctie; 5. verantwoordelijkheid voor het eigen functioneren. De Raad van Toezicht heeft bevoegdheden zoals in de statuten beschreven. Daarnaast geldt dat voor bepaalde besluiten die het College van Bestuur wenst te nemen, voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht is vereist. 2 De exploitatiebegroting en de investeringsbegroting worden zowel op schoolniveau als op niveau van de organisatorische eenheid vastgesteld. Het college van bestuur spreekt de schooldirecteur aan op de resultaten op het niveau van de organisatorische eenheid. CODE GOED BESTUUR INOS

12 Alle leden van het directeurenberaad, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht onderschrijven het doel, de missie en de grondslag van INOS. Het College van Bestuur en de directeuren entameren dat de leerkrachten en de andere werknemers het doel, de missie en de grondslag van INOS in praktijk brengen. Als richtsnoer voor het handelen hanteren directeuren, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht de statuten, de door de PO-Raad vastgestelde Code Goed Bestuur Primair Onderwijs en het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs (ARKO). De directeuren, het bestuur en de raad hebben een voorbeeldfunctie als het om de kernwaarden van INOS gaat: verbindend, verantwoordelijk en authentiek ALGEMEEN PROFIEL DIRECTEUREN, BESTUURDER EN TOEZICHTHOUDER In de hoofdstukken 3, 4 en 5 wordt achtereenvolgens voor directeuren, College van Bestuur en Raad van Toezicht een specifieke uitwerking gegeven van het bijhorende profiel, de werkwijze, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, selectie, evaluatie en beoordeling. Er is echter een aantal kernmerken die deze leidinggevende functies gemeen hebben en die nauw aansluiten bij de gewenste INOS cultuur. Deze kenmerken zijn onderscheidend en van essentieel belang bij het behoud van en het verder uitbouwen van de INOS organisatiecultuur. Elke directeur, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht heeft zich aan deze waarden verbonden en is erop aanspreekbaar. Deze kenmerken zijn: Persoonlijk leiderschap In persoonlijk leiderschap gaat het over jezelf kennen en grip hebben op jezelf, je werk, je omgeving en je leven. Het aansturen van medewerkers start daarin bij vertrouwen en niet bij controle. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij de ander worden gestimuleerd zonder daarbij afbreuk te doen aan de eigen eindverantwoordelijkheid. Persoonlijk leiders nemen verantwoordelijkheid voor besluiten en schuiven dat niet op anderen af. Persoonlijk leiders herkennen zich in wederzijdse afhankelijkheid, zoals aangegeven door Stephen Covey 3. Binnenskamers voeren persoonlijk leiders een gezonde stevige discussie waarin iedereen zich duidelijk uitspreekt en niets achter houdt. Als er een besluit genomen is dan wordt dit ook uitgedragen zonder terughoudendheid, onafhankelijk of het om een eigen idee gaat of dat van een ander. Persoonlijk leiders zijn assertief, authentiek en daadkrachtig, maar staan open voor meningen en suggesties van anderen. Persoonlijk leiders kennen hun eigen feilbaarheid en geven deze ook volmondig toe. Zij hebben oog en oor voor wat anderen beweegt en inspireert. 3 Stephen Covey: the 7 habits of highly effective people. Persoonlijke ontwikkeling start vanuit afhankelijkheid en ontwikkelt zich via onafhankelijkheid naar wederzijdse afhankelijkheid. 12 CODE GOED BESTUUR INOS

13 Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid Iedere school is anders en toch zijn scholen in heel veel gelijk. De voordelen van een grote organisatie komen alleen dan goed tot hun recht als niet elke school voor alle onderwerpen het wiel opnieuw uitvindt. Dat kan conflicteren met de hoge mate van autonomie die aan directeuren en organisatorische eenheden gegeven wordt. Alleen als iedereen in de organisatie een groot belang hecht aan gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, kan voorkomen worden dat een hoge mate van bureaucratie moet regelen in welke situaties scholen autonoom zijn en waar zij stichtingsbrede richtlijnen moeten volgen. Leidend moet niet zijn of een school in een bepaalde situatie een eigen lijn mag volgen, maar of het iets toevoegt om dat te doen. INOS wil dat scholen zich onderling onderscheiden en zich richten op wat ouders en hun omgeving van hen vraagt. Maar als zij dit doen geldt dat het overgrote deel van de activiteiten in het kader van continue verbetering vergelijkbaar zijn. Het delen van kennis, het overnemen van ervaringen van anderen, het in kleinere groepen nieuw beleid voorbereiden biedt de mogelijkheid om grote slagen in kwaliteit van de organisatie te maken terwijl de daaraan gerelateerde werkdruk aanvaardbaar blijft. Scholen en ouders hebben elk een eigen verantwoordelijkheid. Door de onderlinge afstemming laten ze hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zien. Transparantie In een grote organisatie gaat er veel om en worden er op vele terreinen dagelijks besluiten genomen die invloed hebben de hele organisatie. Bij het komen tot een besluit spelen veel factoren een rol. Niet elke factor is bij iedereen bekend of heeft voor iedereen dezelfde waarde. INOS hecht zowel een grote waarde aan de verantwoordelijkheid die elke functie met zich mee brengt, als ook aan het aanspreekbaar zijn op besluiten die genomen worden. Gevraagd en ongevraagd leggen leidinggevenden daarom verantwoording af over de besluiten die zij genomen hebben en de reden waarom. CODE GOED BESTUUR INOS

14 Menselijke maat INOS is een grote organisatie: meer dan 1000 medewerkers, rond de leerlingen en tegen de ouders en verzorgers zijn direct en indirect bij INOS betrokken. Toch wil INOS elk individu in de organisatie kennen. Persoonlijk contact is daarbij belangrijk. Directeuren maken daarom tijd vrij om naast alle dagelijkse verplichtingen zichtbaar te zijn voor medewerkers en ouders in informele contacten. Frequent klassenbezoek is daarbij een vanzelfsprekendheid. Het College van Bestuur bezoekt frequent en georganiseerd scholen. De Raad van Toezicht kent naast formele vergaderingen ook contactmomenten met de organisatie als werkbezoeken, contacten met de medezeggenschap en informele contacten tijdens bijvoorbeeld een INOS onderwijsdag en nieuwjaarsbijeenkomst. Er is aandacht voor momenten die voor medewerkers van belang zijn: een verjaardag, een jubileum, een afscheid, maar ook bij onplezierige gebeurtenissen als een langdurige ziekte. Uiteraard zijn er flinke verschillen in verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden tussen medewerkers, directeuren en College van Bestuur. Echter, in het zorgen voor het beste onderwijs dat we kinderen kunnen bieden, hebben zij allemaal een essentiële en onmisbare rol ONAFHANKELIJKHEID EN ONVERENIGBAARHEID De leden van het directeurenberaad, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht stellen zich onafhankelijk en kritisch op. Iedere schijn van belangenverstrengeling wordt voorkomen. Onverenigbaarheden ontstaan bijvoorbeeld als gevolg van voormalige of bestaande nevenfuncties of zakelijke belangen, of door een conflicterende nevenfunctie in dezelfde regio en sector. Bij de benoeming van een lid van het College van Bestuur toetst de Raad van Toezicht dat er geen onverenigbaarheden ontstaan, Bij de benoeming van een directeur toetst het College van Bestuur dat op vergelijkbare manier. Bij de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht toetst de Raad van Toezicht zelf dat er geen onverenigbaarheden ontstaan. Maar INOS vindt het daarnaast ook van groot belang dat voor iedere medewerker geldt dat zelfs de schijn van belangenverstrengeling voorkomen wordt. Iedere medewerker die voornemens is een nevenfunctie te aanvaarden, meldt dit daarom aan zijn of haar directeur. Indien deze nevenfunctie voldoet aan de daarvoor geldende criteria ontvangt de desbetreffende medewerker een schriftelijk akkoord van het College van Bestuur 4. In 2013 zijn daartoe alle medewerkers gevraagd om hun nevenfuncties kenbaar te maken. Het aangaan van een nevenfunctie door een van de leden van het College van Bestuur behoeft vooraf de toestemming van de Raad van Toezicht. Het lid bespreekt zijn voornemen ten eerste met de 4 Zie beleidsmemo Procedure Nevenfuncties van INOS medewerkers. 14 CODE GOED BESTUUR INOS

15 voorzitter van de Raad van Toezicht. Ieder lid van het College van Bestuur verstrekt jaarlijks een opgave van al zijn nevenfuncties aan de Raad van Toezicht. Dezelfde werkwijze geldt voor directeuren: zij melden en bespreken dit vooraf met het College van Bestuur en ook zij geven jaarlijks een overzicht van hun nevenfuncties. Ieder lid van de Raad van Toezicht meldt tijdig de mutatie(s) in zijn (neven)functies en het mogelijk ontstaan van onverenigbaarheden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Ieder lid van de Raad van Toezicht verstrekt jaarlijks een opgave van al zijn (neven)functies aan INOS. Ieder lid machtigt INOS om deze nevenfuncties op te nemen in de jaarverslaggeving van INOS DEFUNGEREN 5 In de statuten is zowel voor het College van Bestuur als voor de Raad van Toezicht aangegeven in welke gevallen er sprake is van defungeren. Naast overlijden, aftreden, ontstaan van onverenigbaarheden, verlies van vrije beheer van vermogen leidt uiteraard ontslag ook tot defungeren. Voor zowel College van Bestuur als Raad van Toezicht is er daarom een procedure voor evaluatie van het functioneren waarbij criteria in detail zijn uitgewerkt. Voor directeuren zijn er uiteraard ook regels voor defungeren. Deze volgen uit de cao Primair Onderwijs. Als onderdeel daarvan is er voor directeuren een procedure voor functionerings- en beoordelingsgesprekken. Deze vormen de basis in de evaluatie door het College van Bestuur wanneer er sprake is van zodanig ernstig disfunctioneren dat dit tot ontslag moet leiden CONFLICTHANTERING Indien er sprake is van een conflict tussen directeuren en College van Bestuur of tussen College van Bestuur en de Raad van Toezicht wordt bij voorkeur gehandeld volgens de afspraken zoals die beschreven zijn in de statuten, de cao voor werknemers en de cao voor bestuurders MELDINGSREGELING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND INOS heeft de beschikking over een meldingsregeling voor het vermoeden van een misstand, beter bekend als klokkenluidersregeling. Deze regeling geeft aan hoe medewerkers kunnen handelen bij het vermoeden van het niet integer handelen van directeuren, bestuurders of toezichthouders. Deze meldingsregeling is beschikbaar via de website van INOS: 5 Defungeren is het neerleggen van een functie. CODE GOED BESTUUR INOS

16 3. DIRECTEUR In dit hoofdstuk worden het profiel, de werkwijze en de werving, benoeming en het functioneren van de INOS directeur in detail uitgewerkt. Het wordt daarmee helder wat de code Goed bestuur INOS betekent voor hoe een directeur inhoud aan zijn of haar functie geeft PROFIEL De scholen van INOS zijn ingedeeld in organisatorische eenheden op basis van voedingsgebieden 6. Een eenheid kan afhankelijk van de grootte, complexiteit en geografische ligging bestaan uit 1, 2 of 3 scholen. In principe heeft elke organisatorische eenheid een directeur, maar bij grote organisatorische eenheden is het ook mogelijk dat er een meerhoofdige directie is. Beide directeuren zijn dan eindverantwoordelijk voor alle scholen in de organisatorische eenheid. Het geheel van directeuren wordt binnen INOS aangeduid als het directeurenberaad. Het College van Bestuur toetst regelmatig of de huidige werkwijze en het huidige profiel van de directeuren passen bij datgene wat nodig is om de ambities van de stichting, respectievelijk de organisatorische eenheid, te realiseren. Hierbij is zowel het profiel en de werkwijze van het directeurenberaad als geheel als dat van de directeur in samenhang met zijn of haar organisatorische eenheid aan de orde. 3.1.A. TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN De directeur heeft de integrale verantwoordelijkheid over de organisatorische eenheid. Dit betekent dat hij of zij bevoegd en verantwoordelijk is voor de besluitvorming over de hele breedte van onderwijs, kwaliteit, personeel, financiën en bedrijfsvoering, binnen de kaders die daarvoor zijn vastgesteld. Deze kaders heeft het College van Bestuur, in nauwe samenhang met het directeurenberaad, vastgesteld op basis van het strategisch beleidsplan na afstemming met GMR en Raad van Toezicht. Deze kaders zijn geen star geheel, maar worden continu getoetst en aangepast daar waar verbetering mogelijk of noodzakelijk is in het licht van de realisatie van de strategische doelstellingen. Zelfverantwoordelijkheid is het centrale principe voor de inrichting van de INOS organisatie. Dit betekent dat een school of organisatorische eenheid naast de directeur geen andere medewerkers kent met een hiërarchische verantwoordelijkheid. Een schoolteam is verdeeld in zelfverantwoordelijke 6 Zie beleidsmemo organisatorische eenheden en aansturing. 16 CODE GOED BESTUUR INOS

17 teams, waarvan de coördinatie ligt bij een teamcoördinator. Naast de zelfverantwoordelijke teams met teamcoördinatoren kent de school ook nog onderwijsondersteunend personeel zoals administratief medewerkers of conciërges. Verder heeft de school medewerkers die taken hebben in de zorgstructuur (intern begeleiders, etc.) en ondersteuning van de onderwijsteams van de school (onderwijsassistenten, etc.). In de samenstelling van zijn of haar team heeft de directeur vrijheid binnen de kaders van het INOS functiehuis. In het kader van de gesprekkencyclus 7 voert de directeur met alle medewerkers het beoordelingsgesprek. Deze cyclus kent daarnaast ook voortgangsgesprekken. Deze kunnen gevoerd worden door de directeur, maar ook door andere medewerkers, zoals bijvoorbeeld de teamcoördinatoren. De drie speciaal onderwijs scholen van INOS (Liduinaschool, Openluchtschool en Mytylschool De Schalm) vormen samen een organisatorische eenheid. De verschillende sectoren binnen deze scholen kennen een directeur. De eindverantwoordelijkheid van de organisatorische eenheid ligt bij de algemeen directeur speciaal onderwijs. 3.1.B. MOREEL KOMPAS Directeuren zetten beschikbare middelen op een effectieve en verantwoorde wijze in. Daarbij zetten zij het belang van leerlingen en ouders voorop. Dit betekent dat bij de toewijzing van middelen altijd de vraag wordt gesteld in hoeverre dit leidt tot verbetering van de onderwijskwaliteit. Een INOS directeur handelt en besluit transparant, integer en rechtmatig. Hij of zij richt zich daarbij niet alleen op de resultaten, maar ook op de wijze waarop deze tot stand komen, zoals cultuur, processen en condities. Een directeur bevordert een schoolcultuur waarin medewerkers, leerlingen en ouders melding durven te maken van vermoede onregelmatigheden binnen de organisatie. De directeur zorgt voor de aanwezigheid van interne vertrouwenspersonen, die in de school bekend zijn, voldoende in hun taak geschoold zijn en die ondersteund worden. Ook zorgt de directeur ervoor dat de externe vertrouwenspersoon, de klachtenprocedure en de meldingsregeling vermoeden van een misstand bij het team en bij ouders bekend zijn. De directeur is in de school en in de buurt zichtbaar en herkenbaar aanwezig voor individuele medewerkers, ouders en belanghebbenden. Hij of zij staat open voor kritische geluiden, gaat daarbij persoonlijk het gesprek aan en geeft zijn of haar beweegredenen voor besluiten aan. 7 Zie beleidsmemo de INOS gesprekkencyclus. CODE GOED BESTUUR INOS

18 3.2. WERKWIJZE In deze paragraaf wordt concreet aangegeven welke werkwijze een INOS directeur hanteert bij de uitvoering van zijn of haar taken en verantwoordelijkheden. 3.2.A. STRATEGIE, BELEID EN RISICOMANAGEMENT INOS maakt elke 4 jaar een concrete vertaling van haar maatschappelijke opdracht in een strategisch meerjaren beleidsplan. Directeuren onderschrijven en geven uitvoering aan dit door het College van Bestuur vastgestelde strategische beleidsplan. Voor de periode is dit het beleidsplan INOS geeft je ontwikkeling kleur. De directeur zorgt ervoor dat elke school in zijn of haar organisatorische eenheid, op basis van een specifieke analyse van kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes van de school, een vertaling krijgt van dit INOS beleidsplan naar een schooleigen strategisch beleidsplan. De directeur zorgt ervoor dat dit plan wordt opgesteld met het schoolteam, de medezeggenschapsraad en andere betrokkenen in of buiten de school, die van belang zijn bij de realisatie van de doelstellingen. Regelmatig kijkt de directeur met zijn team naar de risico s en onzekerheden die het realiseren van het strategisch beleid en de doelen van de school in de weg kunnen staan. Vervolgens informeert hij of zij het team en het College van Bestuur over de uitkomsten van deze analyse. Afhankelijk van de uitkomsten zal de directeur zijn schoolplan aanpassen en additionele beheersmaatregelen nemen. Directeuren zijn stichtingsbreed actief bij het vertalen van het INOS strategisch beleid naar kaders die voor alle scholen gelden. Op basis van het INOS strategisch beleidsplan wordt ieder schooljaar een INOS breed jaarplan gemaakt. Op basis hiervan wordt gekeken welke strategische doelen door middel van een beperkt aantal programmalijnen (2 tot 3) gerealiseerd gaan worden. Deze programmalijnen lopen twee tot drie schooljaren en worden aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit leden van het directeurenberaad en het College van Bestuur, eventueel aangevuld met beleidsmedewerkers of externe deskundigen. In het directeurenberaad staat steeds het wat en waarom van de strategische doelstellingen centraal. Nadat hierover en over de hoofdlijnen van implementatie overeenstemming is, vindt de uitvoering buiten het directeurenberaad plaats en komt deze alleen nog ter vaststelling terug. Kleinere projecten worden uitgevoerd via tijdelijke werkgroepen die een jaar bestaan en opgeheven worden als het doel bereikt is. De werkgroep bestaat uit directeuren en/of medewerkers van het bestuursbureau en scholen. 18 CODE GOED BESTUUR INOS

19 3.2.B. JAARPLAN, MANAGEMENTRAPPORTAGES EN VERANTWOORDING Het schoolspecifieke beleidsplan wordt jaarlijks uitgewerkt in een actieplan met jaardoelstellingen en besproken met het College van Bestuur. Het jaarplan kent binnen de school een uitwerking, waarbij deelopdrachten belegd zijn over de teams en individuele medewerkers. Binnen de school is er helderheid over de doelstellingen in dat schooljaar en wie wat doet. Er vindt jaarlijks een schoolbrede evaluatie plaats op basis waarvan het plan voor het volgende schooljaar wordt bijgesteld. Hierbij is ook de medezeggenschap nadrukkelijk betrokken. Aan het eind van het schooljaar zorgt de directeur ervoor dat deze jaarevaluatie wordt samengevat in de schoolgids en/of in een kort jaarverslag. Twee keer per jaar wordt de voortgang van het strategisch beleidsplan per school door de directeur met een van de twee leden van het College van Bestuur besproken. Dit gebeurt aan de hand van een managementrapportage die een format kent dat voor alle scholen gelijk is en waarin alle beleidsterreinen als onderwijs, leerlingen, kwaliteit, personeel, organisatie, bedrijfsvoering, communicatie en brede schoolontwikkeling aan bod komen. Aan de managementrapportage zijn de specifieke schoolresultaten toegevoegd, die gebruikt zijn voor de onderbouwing van resultaten en voortgang. De bespreking van de managementrapportage wordt door het College van Bestuur schriftelijk vastgelegd. De jaarplannen worden door de directeur ook vertaald in een jaarlijkse financiële begroting per kalenderjaar, welke vervolgens door het College van Bestuur wordt vastgesteld. Deze begroting heeft deels betrekking op het lopende schooljaar en deels op het komende schooljaar. Alle baten die vanuit het Rijk gerelateerd worden aan het BRIN-nummer van de school zijn ook herkenbaar op de schoolbegroting. Via afdrachten aan een begroting Gemeenschappelijk, een begroting Verzuim en een begroting Bestuur is duidelijk welke lasten gezamenlijk worden gedragen. Alle lasten die gerelateerd zijn aan de school zijn ook terug te vinden op de schoolbegroting. Voor een prognose van de baten in het komende schooljaar wordt gebruik gemaakt van de leerlingprognose, die de directeur samen met zijn collega s heeft opgesteld in het kader van de jaarlijkse update van de INOS meerjarenbegroting. Via maandelijkse managementrapportages heeft de directeur zicht op de financiële realisatie ten opzichte van de begroting en op de feitelijke ziekteverzuimcijfers. Aan het eind van het boekjaar wordt een jaarrekening per school opgesteld en deze wordt bij afwijkingen ten opzichte van de begroting besproken met het College van Bestuur. Begrotingen, exploitaties, jaarrekeningen en voortgangsrapportages zijn binnen het directeurenberaad voor iedereen toegankelijk. CODE GOED BESTUUR INOS

20 3.2.C. WERKWIJZE EN BESLUITVORMING De besturingsfilosofie draait om zelfverantwoordelijkheid. Dit betekent dat de directeur vooral stuurt op het zorgen dat zelfverantwoordelijke teams in de juiste rol komen. Hij of zij zorgt daarbij dat de teams goede teamcoördinatoren hebben en dat deze teamcoördinatoren en/of de teams de juiste hoeveelheid vrijgestelde uren hebben voor hun taak. Bij het uitzetten van de juiste lijnen maakt de directeur gebruik van een kernteam, dat meestal bestaat uit de teamcoördinatoren, de intern begeleiders, mogelijk aangevuld met onderwijsondersteuners. De hiërarchische verantwoordelijkheid ligt echter uitsluitend bij de directeur. Dat vraagt veel van de directeur: hij of zij moet in volle overtuiging de eindverantwoordelijkheid kunnen nemen voor wat er op school gebeurt, terwijl in de inhoudelijke uitwerking het meeste door de teams zelf gebeurt. De rol van de directeur kan daarmee in drie delen worden samengevat. Als eerste zorgt hij of zij ervoor dat de teams de juiste samenstelling hebben: de juiste mensen op de juiste plek. Ten tweede zorgt hij of zij dat de teams de juiste focus hebben: doen we de goede dingen en doen we dingen goed. Het gaat daarbij vooral om het aanbrengen van de beperking en voorkomen dat er te veel zaken tegelijk worden aangepakt. Als derde betekent de hiërarchische verantwoordelijkheid van de directeur dat besluitvormende taken die niet door de teams opgelost kunnen of mogen worden bij hem of haar terecht komen. Het directeurenberaad wordt voorgezeten door de het College van Bestuur. In het directeurenberaad heeft elke directeur een gelijkwaardige rol en spreekt iedereen elkaar aan op een goede gang van zaken en elkaars functioneren. De beleidsvoorbereiding van de strategische doelen gebeurt in stuurgroepen of werkgroepen. Het directeurenberaad vergadert tenminste eenmaal per maand, maar in overleg tussen het College van Bestuur en directeuren worden jaarlijks frequentie, tijdstip en de duur van het directeurenberaad geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Alle leden van het directeurenberaad kunnen onderwerpen op de agenda laten plaatsen. De inhoudelijke onderwerpen worden voorbereid en in het directeurenberaad gepresenteerd. Tenminste eenmaal per jaar wordt het functioneren van het directeurenberaad op de agenda geplaatst. Elke vergadering wordt kort en bondig genotuleerd. 20 CODE GOED BESTUUR INOS

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Branchecode goed bestuur in het mbo

Branchecode goed bestuur in het mbo Branchecode goed bestuur in het mbo Treedt in werking op 1 augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Definities 3 1.2 Wettelijk kader 3 1.3 Status van de code 4 1.4 Uitgangspunt: onderscheid tussen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Op weg naar een IKC 1

Op weg naar een IKC 1 Op weg naar een IKC 1 Inhoudsopgave Inleiding Om de ontwikkeling van brede scholen in het primair- en voortgezet onderwijs te stimuleren, richtte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO dr Marlies Honingh en dr Marieke van Genugten Nijmegen, augustus 2014 MONITORSTUDIE GOED ONDERWIJSBESTUUR IN HET VO DR MARLIES HONINGH &

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie