Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen"

Transcriptie

1 Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

2 Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 2 van 10 Voorwoord: De tussen schoolse opvang (de TSO) van vindt plaats op verschillende basisscholen. De verantwoording voor het bieden van kwalitatief goede tussen schoolse opvang ligt bij de basisschool. De Overplaats heeft ervoor gekozen deze opvang uit te besteden aan. De Overplaats heeft zijn eigen pedagogische visie en vindt het belangrijk dat deze visie ook op de TSO gehanteerd wordt. Op deze manier ervaren de kinderen zowel in als buiten schooltijd dezelfde waarden en normen binnen hetzelfde gebouw. Met dien verstande dat de TSO (of BSO) de vrije tijd is van het kind. Belangrijke afspraken tussen school en de TSO zijn bij deze samenwerking essentieel met als doel het voor de kinderen zo leuk en helder mogelijk te maken. Missie en visie van de Overplaats : De Overplaats is een katholieke school. Het katholiek zijn van de school komt vooral tot uiting in de wijze waarop met elkaar en met de kinderen omgegaan wordt en de wijze waarop de kinderen onderling met elkaar omgaan. Dit alles vindt plaats in een open sfeer die veiligheid en vertrouwen uitstraalt. Kortom een plek waar de kinderen, de ouders en de leerkrachten met plezier naar toe gaan. Belangrijke peilers waarop het onderwijs van de Overplaats rust zijn: * Kwalitatief goed onderwijs. * Gedegen overgang naar het voortgezet onderwijs. * Een goede leerlingenzorg, onderwijs op maat. * Rekening houden met de uniciteit van kinderen. * Een omgeving met rust, een positieve insteek en sfeer. * Consequent zijn in het handelen, communicatie en humor. Hieruit vloeien de volgende uitgangspunten voort: De wijze waarop het onderwijs op de Overplaats wordt ingericht heeft tot gevolg dat de kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Door het aanbieden van informatiebronnen, leermiddelen en materiaal op de juiste momenten wordt kinderen de kans geboden hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Er wordt respect opgebracht voor de normen en waarden van ieder mens, ongeacht afkomst. Er heerst een sfeer van gelijkwaardigheid van mensen en kinderen. Er wordt een sfeer gecreëerd van vertrouwen en veiligheid zodat kinderen graag naar school gaan en weten dat zij in hun mogelijkheden worden gestimuleerd. Het werkklimaat is goed en zo ingericht dat de leerkrachten met veel enthousiasme en inspiratie hun werk kunnen verrichten. De ouders hebben een grote mate van betrokkenheid met als gevolg dat dit ten goede komt aan de sfeer in het algemeen en de ontwikkeling van hun kind. Ouderparticipatie staat hoog in het vaandel. De school doet er alles aan om het de kinderen naar de zin te maken en op een goede manier kunnen lunchen, rusten en spelen. De school ziet het overblijven als een verlenging van de schooldag.

3 Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 3 van 10 Pedagogische visie TSO Trias kinderopvang: De algemene doelstelling van Trias is om kinderen een plaats te bieden waar zij zich veilig, thuis en geliefd voelen en waar alle aandacht aan hen wordt besteed. Ieder kind is uniek en de volwassenen helpen het kind zijn eigen unieke vaardigheden te ontdekken. Speerpunten om dit te realiseren zijn: Plezier in het leven en een open, positieve houding van de overblijfkrachten, zij zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie. Een voorspelbare doch uitdagende omgeving. Spelen is doen en leren. Spelen is bewegen. Spelen is samen met anderen. Respect voor elkaar, de natuur en milieu. Duidelijke regels en grenzen dragen bij aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen en gevoel van veiligheid. BSO (inclusief TSO) is vrije tijd waar ontspanning en gezelligheid centraal staat. Activiteiten en visie TSO: De centrale activiteit tijdens de TSO is lunchen. Hierbij wordt een gezellige sfeer gecreëerd. Het begrip gezelligheid staat dan ook centraal tijdens de TSO. Het uitgangspunt is dat het kind het er naar de zin heeft. De overblijfkracht benadert de kinderen op een positieve manier en heeft aandacht voor de kinderen. Bovendien is het gezellig om met klas- en schoolgenootjes samen te lunchen en te spelen. Doordat er gezamenlijk wordt gegeten kunnen de kinderen tijdens het eten gezellig met elkaar kletsen. De overblijfkrachten proberen dit zo harmonieus mogelijk te laten verlopen. Zij begeleiden de lunch en vinden het belangrijk dat de kinderen de ruimte krijgen iets te vertellen. Zij staan voor de kinderen klaar, maken een praatje en luisteren naar de verhalen die de kinderen vertellen. De overblijfkrachten zien er op toe dat de kinderen hun eten en drinken nuttigen en zullen hen daarbij zo nodig aanmoedigen. De kinderen hebben een half uur de tijd om te eten en te drinken. Ook bieden de overblijfkrachten regelmatig activiteiten of spelletjes aan. Er wordt spelmateriaal gebruikt waarin zoveel mogelijk variatie is aangebracht naar interesse en leeftijd van de kinderen. Tijdens het binnen spelen kunnen de kinderen kleuren of bouwen met de blokken. Ook kan er door de kleuters in de gymzaal en de BSO ruimte worden gespeeld. De bovenbouw kinderen kunnen op de computers en er zijn gezelschapsspelen. Tussen de middag wordt ook buiten gespeeld. Tijdens het buitenspelen lopen de overblijfkrachten rond op de verschillende pleinen om goed zicht te houden op de kinderen. Er worden buiten actieve spelletjes aangeboden zoals Annemaria Koekkoek, schipper mag ik over varen en verschillende balspelen zoals trefbal. Kinderen zijn niet verplicht mee te doen aan de activiteit die wordt aangeboden. Zij kunnen ook kiezen voor een eigen activiteit (uiteraard onder toezicht van de overblijfkrachten). Het voordeel van gezamenlijke activiteiten is dat het de sfeer in de groep bevordert. De praktijk: De overblijfkrachten zijn om uiterlijk uur in het gebouw om voorbereidingen te treffen voor de TSO. De TSO begint om uur. Voor de kinderen naar de TSO gaan is er aandacht voor persoonlijke hygiëne zoals handen wassen. Voor de kinderen weer naar de klassen gaan worden zij geattendeerd op toilet bezoek. De kinderen verblijven gedurende de TSO in de aula van de school, de bso ruimte in de school en/of de klaslokalen van de school. De lunch wordt door de kinderen meegenomen van thuis.

4 Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 4 van 10 Wanneer niet alle kinderen die op de TSO lijst staan zich hebben gemeld dan wordt direct contact opgenomen met de leerkracht en in overleg met de leerkracht wordt eventueel contact opgenomen met de ouders. Wanneer een kind niet op de lijst staat maar aangeeft te moeten overblijven dan wordt altijd contact opgenomen met de ouders. De kinderen van groep 1 en 2 worden door de medewerkers van de TSO opgehaald uit de klas. Zo nodig is er een korte overdracht tussen de leerkracht en de overblijfkracht. In de lokalen hangt een magneetbord ten behoeve van de overdracht. De kinderen worden begeleidt naar de ruimte waar zij lunchen. De kinderen ruimen hun tassen (op de daarvoor aangewezen plek) op zodra zij de overblijfruimte binnen komen. Groep 1 en 2 lunchen apart. Deze groepen krijgen een half uur de tijd om te lunchen. De kinderen vanaf groep 3 gaan eerst 15 minuten buitenspelen voor zij aan tafel gaan. Op deze manier kunnen de kinderen na een schoolochtend eerst energie kwijt. Na het buitenspelen melden de kinderen van groep 3 zich bij hun overblijflokaal om te gaan lunchen. De groepen 4 tot en met 8 melden zich in de aula. Vanaf groep 3 wordt er op toegezien dat het kind minimaal 15 minuten de tijd neemt om te eten voor er naar buiten wordt gegaan. Als het kind eerder klaar is met eten dan kan het kind eerder naar buiten. Uiteraard is er buiten toezicht. Bij droog weer spelen alle kinderen na de lunch buiten, bij slecht weer wordt er binnen gespeeld. De kinderen van groep 1 t/m 3 spelen op de kleine speelplaats en bij slecht weer in de speelzaal. De kinderen van groep 4 t/m 8 spelen op de grote speelplaats en bij slecht weer in de aula. Er mag buiten niet achter de schuur gespeeld worden. Er bevinden zich rood/witte kettingen in de schuur waarmee de ruimte achter de schuur wordt afgezet. De overblijfkrachten begeleiden alle kinderen om uur naar de lokalen en dragen de kinderen over aan de leerkracht. Tot uur zijn de overblijfkrachten aanwezig om op te ruimen en schoon te maken zodat de ruimten netjes worden achter gelaten. Aan tafel! Praktische afspraken met de kinderen: Blijf aan tafel zitten tijdens de lunch. Wens elkaar eet smakelijk. Gooi afval in de prullenbak als je klaar bent met eten. Ruim je eigen spullen op als je van tafel gaat. Behandel elkaar met respect. Los ruzies op door met elkaar te overleggen, eventueel met behulp van een overblijfkracht. Benader elkaar op een positieve manier. Geen grote mond naar de overblijfkrachten maar wees beleefd en vriendelijk. Je meldt bij de overblijfkracht wat je gaat doen. Spelen doe je alleen daar waar het mag. Van het plein af mag alleen met toestemming. Rust op de gangen; niet rennen, huppelen, spelen en stoeien.

5 Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 5 van 10 Overblijfkrachten: De ratio overblijfkracht / kind is 1:15. De eerste kracht is altijd een pedagogisch medewerker (volgens de functie indeling van CAO kinderopvang). Bij de volgende 15 kinderen kunnen ook vrijwilligers worden ingezet. De ratio van overblijfkrachten is; 1 pedagogisch medewerker / 2 vrijwilligers. Bij 45 kinderen is er dus 1 pedagogisch medewerker en 2 vrijwilligers. Bij 60 kinderen zijn er 2 pedagogisch medewerkers en 2 vrijwilligers. Bij ziekte van een overblijfkracht of als er meer kinderen zijn dan de ratio zou toelaten dan wordt er een beroep gedaan op de invalpoel van. De vrijwillige overblijfkrachten van zijn of worden geschoold door middel van een speciaal op de TSO gerichte cursus. In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: Omgaan met ongewenst gedrag. Regels en grenzen. Communicatie. Spelen met kinderen. Hoe te handelen bij vermissing van een kind: De overblijfkracht of de leerkracht die de vermissing constateert meldt dit direct bij collega overblijfkrachten en leerkrachten. De overblijfkracht en de leerkracht gaan op zoek met de mobiele telefoon op zak (de route naar huis wordt hierbij meegenomen)en wanneer het kind niet binnen 10 minuten is gevonden worden de ouders gebeld door de pedagogisch medewerker van de TSO. Als uit het telefoon gesprek blijkt dat de ouders hun kind niet thuis hebben of op de hoogte zijn van waar het kind zich bevindt dan worden de volgende stappen met de ouders besproken. Een onderdeel kan zijn vriendjes of vriendinnetjes bellen waar het kind mogelijk kan zijn of de politie inschakelen. Ook stelt de pedagogisch medewerker direct de coördinator van de TSO op de hoogte. Omgang met ongewenst bedrag: Met onacceptabel gedrag wordt alle gedrag dat een nadelige invloed heeft op het veiligheidsgevoel van de kinderen bedoeld. Kinderen met onacceptabel gedrag worden hierop aangesproken. Afhankelijk van de situatie kan dit plaatsvinden op individueel niveau of in groepsverband. Onacceptabel gedrag van volwassenen en (bijvoorbeeld leerkrachten, overblijfkrachten of ouders) wordt te allen tijde individueel besproken door de coördinator van de TSO of de directie van de school. Eventueel kan een vertrouwenspersoon hierbij worden ingeschakeld. Omgang met pestgedrag: Te allen tijde geldt dat met pest gedrag wordt omgegaan zoals de kinderen dat gewend zijn volgens het beleid van de school. De zogeheten kanjertraining speelt daar voor de school een centrale rol in. Met pesten wordt iets anders bedoeld dan met plagen en het is belangrijk deze 2 niet met elkaar te verwarren. De negatieve opzet bij pesten is bij plagen minder aanwezig. Wanneer er sprake is van plagen kan het kind iets terug doen of erom lachen terwijl bij pesten het kind zich niet kan verweren of zich gekwetst en onveilig voelt. Desalniettemin is het belangrijk dat er iets aan gedaan wordt zodra het kind er hinder van ondervindt. Het doel hierbij is dat de pester met hulp zijn gedrag kan veranderen en dat de meelopers hun eigen gedrag begrijpen en veranderen en dat het slachtoffer zijn gedrag of houding verandert.

6 Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 6 van 10 We behandelen elkaar met respect en geven als volwassenen het goede voorbeeld. Wanneer er pesten wordt gesignaleerd door de overblijfkracht wordt te allen tijde de leerkracht op de hoogte gesteld. Er zullen afspraken gemaakt worden om risicovolle situaties te vermijden en er zal een groepsgesprek volgen. Indien nodig worden na overleg met de leerkracht, de ouders ingelicht. De constatering van pesten wordt altijd bij de leerkracht gemeld door de overblijfkracht. Als er volgens de leerkrachten speciaal zicht op een kind moet zijn in de pauze dan meldt hij dit bij de overblijfkracht of wanneer een overblijfkracht dit zelf constateert zal er altijd een oog zijn op dit kind. De overblijfkrachten bevinden zich tijdens het buitenspelen altijd op het plein, verspreid en op een strategische plek. De kinderen lopen rustig door de school en komen nagenoeg nooit zonder toezicht. De overdracht vindt echt pas plaats als de leerkracht het weer overneemt. Na constatering van pestgedrag zullen er afzonderlijke gesprekken plaats vinden met zowel de pester als het gepeste kind. Daarna wordt in een gezamenlijk gesprek gezocht naar oplossingen en afspraken. Met het gepeste kind wordt besproken wat hij nodig heeft om zich weer veilig te voelen binnen de school of opvang. Dit wordt ook teruggekoppeld aan de ouders van de pester en de gepeste. Eventueel worden beide ouders uitgenodigd en van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat door alle partijen ondertekend wordt. Bij zeer ernstig pestgedrag wordt overleg gepleegd met de school en kan het kind geweigerd worden bij de TSO. Materialen: De TSO beschikt over eigen speelmateriaal. Er is ook eigen buitenspeelgoed, dit zit in een mini container. Er mag ook gespeeld worden met zandbakspeelgoed van de school als het in de zandbak ligt. Uiteraard wordt hierbij in acht genomen dat het materiaal gebruikt wordt voor het doel en de leeftijd waar het voor gemaakt is. Communicatie: hecht veel waarde aan een goede communicatie tussen de overblijfkrachten, het kind, de ouders, de coördinator en de leerkrachten. Voor alle partijen is goede communicatie belangrijk. Ook voor de kinderen omdat zij door duidelijke regels en grenzen weten waar ze aan toe zijn. Een goede overdracht tussen de leerkrachten en de overblijfkrachten is van groot belang. Structurele overlegmomenten zijn hierbij essentieel. Daarnaast is een goede communicatie tussen de overblijfkrachten en de ouders van belang voor het kind. Bij eventuele problemen neemt de TSO coördinator contact op met de ouders van het kind maar ook andersom kunnen ouders bij vragen of problemen contact opnemen met de TSO coördinator of een overblijfkracht. Ouders hebben altijd de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek. Indien nodig zal bij ernstige problemen met kinderen gedurende de TSO overlegd worden met de leerkracht voordat er contact met de ouders wordt gezocht. Dit schooljaar werken wij met "www.overblijvenmetedith.nl". Via deze site kunnen ouders een account aanmaken om hun kind aan te melden voor de TSO. De kinderen kunnen via deze site worden ingeschreven. Ook kan via de site worden aangemeld welke dagen het kind de TSO zal bezoeken. Dit kan dagelijks, wekelijks of in een keer voor het hele schooljaar. Daarnaast kan een kind tot op dezelfde dag nog aan of afmeld worden. Komt het kind een bepaalde dag niet maar stond hij wel aangemeld dan hoeft er voor deze dag niet betaald te worden mits het kind voor 11.30

7 Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 7 van 10 uur digitaal wordt afgemeld. Daarnaast kunnen er op de site ook berichtjes achtergelaten zoals: ziek geweest, medicijn gebruik, etc Alle kinderen die overblijven moeten via deze site zijn aangemeld. Hoe te handelen bij klachten of problemen? Ondanks de beste inzet en overleg is het soms niet te vermijden dat er af en toe iets is wat een ouder niet bevalt aan de opvang van zijn kind. Een ouder kan bijvoorbeeld vinden dat een overblijfkracht niet genoeg aandacht heeft voor zijn kind of dat zij ten aanzien van een bepaald aspect in haar werkwijze niet goed functioneert. Wij vinden dat de overblijfkracht of de coördinator van de TSO rechtstreeks met het probleem benaderd kan worden. De coördinator en overblijfkrachten streven ernaar om professioneel om te gaan met kritiek. Soms is het verstandig om een afspraak te maken voor een oudergesprek. Eventueel kan hier een directielid van Trias bij aanwezig zijn om het gesprek te begeleiden. Ouders kunnen te allen tijde een afspraak maken met de coördinator als zij het gevoel hebben een klacht niet te kunnen bespreken met een overblijfkracht. Ook wanneer de ouder kritiek heeft van organisatorische aard kan de TSO coördinator om een gesprek worden gevraagd. In ernstige gevallen en aanhoudende klachten kan de directie van benaderd worden. Ouders zullen zich in de praktijk ook wenden tot de school. Officieel is het de bedoeling dat een klacht met een overblijfkracht, de TSO coördinator of met de directie van besproken wordt. Maar ook indirect binnengekomen klachten zullen serieus genomen worden. Suggesties worden besproken tussen en de school. Een ouder met een klacht. 1 De klacht wordt besproken met de overblijfkracht of pedagogisch medewerker van die de TSO begeleidt. Is het niet opgelost dan volgt stap 2 2 Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek met de coördinator van de TSO. Is het niet opgelost dan volgt stap 3 3 Er wordt een afspraak gemaakt met de directie van. Wij gaan ervan uit dat er een oplossing gevonden wordt. Hoe te handelen bij ziekte van een kind? Als tijdens de TSO wordt geconstateerd dat een kind ziek is dan wordt dit gemeld bij de leerkracht. In overleg wordt dan gezocht naar de beste oplossing voor het kind. Wij volgen hierbij de richtlijnen van de school en zo mogelijk die van de GGD.

8 Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 8 van 10 Algemeen beleid betreffende toedienen van medicijnen: Op advies van de GGD worden medicijnen alleen toegediend als deze door een (huis)arts zijn voorgeschreven en als het kind het medicijn al eerder in bijzijn van ouders heeft gehad. Ouders moeten hierover in het aanmeldsysteem een berichtje achterlaten met de benodigde informatie over het te geven medicijn. Ook dient vermeld te worden hoe het medicijn moet worden bewaard. Ouders geven het medicijn mee in de originele verpakking met houdbaarheidsdatum. De pedagogisch medewerker controleert de houdbaarheidsdatum. Paracetamol wordt veel gebruikt bij kinderen, o.a. bij na een inenting of bij andere pijn. Er wordt geen paracetamol bij koorts toegediend. Koorts heeft namelijk altijd een oorzaak. Een verklaring dient, vooral bij permanente medicatie, regelmatig geëvalueerd te worden. Een uitgelezen moment hiervoor is het moment dat er een nieuwe voorraad medicijnen wordt gebracht. Contact gegevens Wanneer er vragen op opmerkingen zijn die u wilt bespreken met de coördinator van de TSO dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer: of per mail: In geval van uitzonderlijke situaties is het secretariaat te bereiken onder telefoonnummer: of per Inschrijven en aanmelden kunt u via de website doen. Gedragscodes op de Overplaats In het onderstaande stuk staan de gedragscodes van "de Overplaats" uitgeschreven: De Sophia Stichting wil een veilige leer- en werkplek bieden voor leerlingen en personeel. Dit betekent dat voor eenieder duidelijk moet zijn hoe wij in het algemeen met elkaar omgaan. In dit document geven we in algemene termen aan welke richtlijnen wij daarbij van belang achten. De Overplaats heeft binnen deze kaders zijn eigen regels vastgesteld. Seksuele intimidatie, pesten, racisme/discriminatie en lichamelijk geweld zijn ongewenste gedragingen waarop deze gedragscode van toepassing is. Uitgangspunten Binnen de Sophia Stichting onderschrijven wij het uitgangspunt, dat mannen en vrouwen, meisjes en jongens gelijkwaardig zijn. Uitgaande van deze gelijkwaardigheid vinden wij de volgende aspecten van belang: een klimaat waarin kinderen en volwassenen zich veilig kunnen voelen respect hebben voor elkaar ruimte creëren waarin het mogelijk is verschillend te zijn; deze verschillen kunnen betrekking hebben op persoonsgebonden of cultuurgebonden verschillen een niet stereotype benadering het ontwikkelen van een positief zelfbeeld zelfredzaam en weerbaar gedrag. Aandachtspunten - Deze gedragscode houdt niet in dat gedrag dat niet in regels is vastgelegd automatisch wel toelaatbaar is. - Een gedragscode mag het spontane omgaan van alle betrokkenen met elkaar niet in de weg staan.

9 Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 9 van 10 - Wanneer de situatie daartoe aanleiding geeft, kan fysiek contact onderdeel zijn van het pedagogische klimaat. Uitgangspunt daarbij is, dat de algemeen geldende waarden en normen in acht worden genomen. - Bij het vaststellen en handhaven van regels moet rekening gehouden worden met de aard en het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau van de betreffende leeftijdsgroepen. Gedragsregels - De overblijfmedewerkers onthouden zich van taalgebruik, grappen, toespelingen en die wijze van aanspreken, die door leerlingen en/of andere bij de school betrokkenen als seksistisch, discriminerend, gewelddadig of als pestgedrag kunnen worden ervaren. - De overblijfmedewerkers zien er tevens op toe, dat het bovenstaande niet gebezigd wordt in de relatie leerling leerling. - De overblijfmedewerkers onthouden zich van gedragingen die door leerlingen en/of andere bij de school betrokkenen als seksistisch, discriminerend, gewelddadig of als pestgedrag kunnen worden ervaren. Tevens ziet men erop toe dat bovengenoemde gedragingen niet voorkomen in de relatie leerling-leerling. - De overblijfmedewerkers dragen er zorg voor, dat binnen de school geen affiches, tekeningen, artikelen in bladen (o.a. schoolkrant) e.d. worden gebruikt of opgehangen, die kwetsend kunnen zijn, die discriminerend zijn, of een gewelddadig karakter hebben. - De overblijfmedewerkers dragen er zorg voor, dat binnen de school geen internetsites worden bezocht of elektronische post wordt verstuurd die kwetsend kan zijn, die discriminerend is, of een gewelddadig dan wel seksueel karakter heeft. - Binnen de school bestaat begrip voor het zich ontwikkelend schaamtegevoel bij jongens en meisjes en wordt daarmee rekening gehouden. Bespreken van onacceptabel gedrag Kinderen die gedrag vertonen dat als onacceptabel wordt ervaren, worden hierop in ieder geval aangesproken. Afhankelijk van de situatie gebeurt dit individueel of in groepsverband. Voor verdere uiteenzetting wordt verwezen naar het pestprotocol zoals dat geld voor de overblijf. Onacceptabel gedrag van zowel de overblijfmedewerkers als ouders wordt individueel met de betrokkene(n) besproken. Dit gebeurt door de overblijfcoördinator of in een ernstiger geval door de contactpersoon overblijf, de directie of de vertrouwenspersoon. Onder onacceptabel gedrag worden nadrukkelijk alle gedragingen in woord en daad begrepen die een negatieve invloed hebben op het veiligheidsgevoel van kinderen, het onderwijsgevend en onderwijs ondersteunend personeel, de directie en anderen die bij De Overplaats betrokken zijn. Troosten/belonen/feliciteren e.d. in de schoolsituatie - Vanaf groep 4 worden geen kinderen meer getroost bij verdriet of pijn door middel van zoenen. In de groepen 1 t/m 4 worden de wensen en gevoelens van zowel kinderen als ouders hieromtrent gerespecteerd. Kinderen hebben het recht aan te geven wat zij prettig of niet prettig vinden. Spontane reacties bij troosten, belonen in de vorm van een zoen blijven mogelijk, ook in de hogere groepen, mits het hier genoemde recht van de kinderen wordt gerespecteerd. - Vanaf groep 4 worden geen kinderen meer op schoot genomen. Ook hier dienen de wensen en gevoelens van de kinderen in de groepen 1 t/m 4 te worden gerespecteerd. Spontane reacties, ook in de hogere groepen, zijn ondergeschikt aan die wensen.

10 Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 10 van 10 - Felicitaties moeten een spontaan gebeuren blijven. De overblijfmedewerkers houden hierbij rekening met het hierboven vermelde. De overblijfmedewerkers volgen hun eigen gewoonten in deze, rekening houdend met wat de kinderen hier als normaal ervaren. Hulp bij aan-, uit- en omkleden - Bij de kleuters komt het regelmatig voor, dat geholpen moet worden bij het aan- en uitkleden, bijvoorbeeld bij het naar de wc gaan. Ook in groep 3 en 4 kan dat nog een enkele keer voorkomen. Deze hulp behoort tot de normale taken van de betrokken overblijfmedewerkers. - Vanaf groep 4 is hulp bij het aan- en uitkleden of omkleden nauwelijks meer nodig. Toch kan het voorkomen dat leerlingen zich in bepaalde situaties gedeeltelijk moeten uitkleden of omkleden. Bijvoorbeeld bij bepaalde op school opgedane verwondingen. De overblijfmedewerkers houden hierbij rekening met wensen en gevoelens van de leerlingen. Een open vraag als: Wil je het zelf doen of heb je liever dat een overblijfmedewerker je helpt?", wordt door de oudere leerling als heel normaal ervaren en meestal ook heel eerlijk beantwoord. - Als de situatie erom vraagt wordt door iedere overblijfmedewerker onmiddellijk hulp verleend. - Het is ongewenst kleedruimten en toiletten in welke omstandigheid dan ook zomaar binnen te lopen. Voordat de overblijfmedewerker dergelijke ruimtes betreedt kondigt hij zijn binnenkomst aan om de leerlingen de gelegenheid te geven een handdoek om te slaan. Afspraken op de Overplaats: - Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. - We laten elkaar rustig werken en spelen. - We spelen met eerlijke spelregels. - Alles mag, als het maar leuk is. - Los ruzies op door met elkaar te overleggen, eventueel met behulp van een leerkracht. - We zijn zuinig met materiaal en ruimen het weer netjes op. De 5 gouden regels vanuit het pestprotocol voor de kinderen zijn: 1) Niemand speelt de baas 2) Niemand lacht uit 3) Niemand is zielig 4) Wij helpen elkaar 5) Wij zijn te vertrouwen

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Situaties voor ondersteuning bij persoonlijke basiszorg, huishouden en wonen 7 1.1 Beperkte zelfzorgmogelijkheden

Nadere informatie

Pesten op school. hoe gaan we daar mee om?

Pesten op school. hoe gaan we daar mee om? Pesten op school. hoe gaan we daar mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Om het pestgedrag aan te kunnen

Nadere informatie

Veiligheid en welbevinden

Veiligheid en welbevinden HOOFDSTUK 2 Veiligheid en welbevinden Mirjam Gevers Deynoot-Schaub Hoofdstuk 2 35 Mees (2 jaar) wil Janneke (9 maanden) aaien en kusjes geven. Janneke vindt het leuk maar ook een beetje spannend en kijkt

Nadere informatie

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS Hoe hou je hem bij de les? Praktisch handboek voor de leraar Landelijk Netwerk Ziek-zijn & Onderwijs ( ZIEZON ) april 20 Onderwijsmap Landelijk Netwerk Ziek - zijn & onderwijs

Nadere informatie

De gastouder als professionele opvoeder

De gastouder als professionele opvoeder HOOFDSTUK 7 De gastouder als professionele opvoeder Clarine de Leve en Josette Hoex Zomaar een advertentie: Gastouder Meriam heeft nog opvangplaats voor twee kinderen van 0 tot 4 jaar, op dinsdag en donderdag.

Nadere informatie

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Ken je kwaliteiten! colofon Inhoudsopgave CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Auteurs: Mandy Evers, Els Loman, Willi Soepboer - CPS, Amersfoort Illustraties: Digitale Klerken, Utrecht Vormgeving:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie

Het einde van pesten op school in zicht?

Het einde van pesten op school in zicht? KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 77 Het einde van pesten op school in zicht? De effectiviteit van antipestaanpakken op basisscholen Ewoud Roede Charles Felix Het einde van pesten op

Nadere informatie

Sociale veiligheid. op school en internet

Sociale veiligheid. op school en internet Sociale veiligheid op school en internet VOORWOORD INHOUD ACHTERGROND 4 Naar een sociaal veilig klimaat, offline en online 7 Feiten over jongeren en sociale media Als u wilt dat leerlingen en personeel

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE Toezichthouder: GGD Gelre-IJssel Datum inspectiebezoek: 23-04-2012 In opdracht van gemeente: LOCHEM Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Spel- en activiteitenbegeleiding. Hoofdstuk 15

Spel- en activiteitenbegeleiding. Hoofdstuk 15 188 De pedagogisch medewerker heeft het ridderkasteel van Playmobil midden op de tafel gezet. Vier jongens en één meisje (5 en 6 jaar) zitten rond de tafel, ieder kind heeft een ridder in de hand. Ze laten

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

De leegte in school. Verder op school na de vliegramp Oekraïne. Ine Spee. Odeth Bloemberg-van den Bekerom. crisisadviseur.

De leegte in school. Verder op school na de vliegramp Oekraïne. Ine Spee. Odeth Bloemberg-van den Bekerom. crisisadviseur. De leegte in school Verder op school na de vliegramp Oekraïne Ine Spee crisisadviseur Odeth Bloemberg-van den Bekerom schoolpsycholoog De leegte in school Verder op school na de vliegramp Oekraïne Ine

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Relaties in de groep. Hoofdstuk 5

Relaties in de groep. Hoofdstuk 5 76 Mohamed (6) is vandaag nieuw in de groep. Hij loopt aan de hand van pedagogisch medewerker Hans mee uit school naar de groepsruimte. Hans laat hem zien waar zijn haakje aan de kapstok is en zijn kastje

Nadere informatie