Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen"

Transcriptie

1 Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

2 Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 2 van 10 Voorwoord: De tussen schoolse opvang (de TSO) van vindt plaats op verschillende basisscholen. De verantwoording voor het bieden van kwalitatief goede tussen schoolse opvang ligt bij de basisschool. De Overplaats heeft ervoor gekozen deze opvang uit te besteden aan. De Overplaats heeft zijn eigen pedagogische visie en vindt het belangrijk dat deze visie ook op de TSO gehanteerd wordt. Op deze manier ervaren de kinderen zowel in als buiten schooltijd dezelfde waarden en normen binnen hetzelfde gebouw. Met dien verstande dat de TSO (of BSO) de vrije tijd is van het kind. Belangrijke afspraken tussen school en de TSO zijn bij deze samenwerking essentieel met als doel het voor de kinderen zo leuk en helder mogelijk te maken. Missie en visie van de Overplaats : De Overplaats is een katholieke school. Het katholiek zijn van de school komt vooral tot uiting in de wijze waarop met elkaar en met de kinderen omgegaan wordt en de wijze waarop de kinderen onderling met elkaar omgaan. Dit alles vindt plaats in een open sfeer die veiligheid en vertrouwen uitstraalt. Kortom een plek waar de kinderen, de ouders en de leerkrachten met plezier naar toe gaan. Belangrijke peilers waarop het onderwijs van de Overplaats rust zijn: * Kwalitatief goed onderwijs. * Gedegen overgang naar het voortgezet onderwijs. * Een goede leerlingenzorg, onderwijs op maat. * Rekening houden met de uniciteit van kinderen. * Een omgeving met rust, een positieve insteek en sfeer. * Consequent zijn in het handelen, communicatie en humor. Hieruit vloeien de volgende uitgangspunten voort: De wijze waarop het onderwijs op de Overplaats wordt ingericht heeft tot gevolg dat de kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Door het aanbieden van informatiebronnen, leermiddelen en materiaal op de juiste momenten wordt kinderen de kans geboden hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Er wordt respect opgebracht voor de normen en waarden van ieder mens, ongeacht afkomst. Er heerst een sfeer van gelijkwaardigheid van mensen en kinderen. Er wordt een sfeer gecreëerd van vertrouwen en veiligheid zodat kinderen graag naar school gaan en weten dat zij in hun mogelijkheden worden gestimuleerd. Het werkklimaat is goed en zo ingericht dat de leerkrachten met veel enthousiasme en inspiratie hun werk kunnen verrichten. De ouders hebben een grote mate van betrokkenheid met als gevolg dat dit ten goede komt aan de sfeer in het algemeen en de ontwikkeling van hun kind. Ouderparticipatie staat hoog in het vaandel. De school doet er alles aan om het de kinderen naar de zin te maken en op een goede manier kunnen lunchen, rusten en spelen. De school ziet het overblijven als een verlenging van de schooldag.

3 Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 3 van 10 Pedagogische visie TSO Trias kinderopvang: De algemene doelstelling van Trias is om kinderen een plaats te bieden waar zij zich veilig, thuis en geliefd voelen en waar alle aandacht aan hen wordt besteed. Ieder kind is uniek en de volwassenen helpen het kind zijn eigen unieke vaardigheden te ontdekken. Speerpunten om dit te realiseren zijn: Plezier in het leven en een open, positieve houding van de overblijfkrachten, zij zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie. Een voorspelbare doch uitdagende omgeving. Spelen is doen en leren. Spelen is bewegen. Spelen is samen met anderen. Respect voor elkaar, de natuur en milieu. Duidelijke regels en grenzen dragen bij aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen en gevoel van veiligheid. BSO (inclusief TSO) is vrije tijd waar ontspanning en gezelligheid centraal staat. Activiteiten en visie TSO: De centrale activiteit tijdens de TSO is lunchen. Hierbij wordt een gezellige sfeer gecreëerd. Het begrip gezelligheid staat dan ook centraal tijdens de TSO. Het uitgangspunt is dat het kind het er naar de zin heeft. De overblijfkracht benadert de kinderen op een positieve manier en heeft aandacht voor de kinderen. Bovendien is het gezellig om met klas- en schoolgenootjes samen te lunchen en te spelen. Doordat er gezamenlijk wordt gegeten kunnen de kinderen tijdens het eten gezellig met elkaar kletsen. De overblijfkrachten proberen dit zo harmonieus mogelijk te laten verlopen. Zij begeleiden de lunch en vinden het belangrijk dat de kinderen de ruimte krijgen iets te vertellen. Zij staan voor de kinderen klaar, maken een praatje en luisteren naar de verhalen die de kinderen vertellen. De overblijfkrachten zien er op toe dat de kinderen hun eten en drinken nuttigen en zullen hen daarbij zo nodig aanmoedigen. De kinderen hebben een half uur de tijd om te eten en te drinken. Ook bieden de overblijfkrachten regelmatig activiteiten of spelletjes aan. Er wordt spelmateriaal gebruikt waarin zoveel mogelijk variatie is aangebracht naar interesse en leeftijd van de kinderen. Tijdens het binnen spelen kunnen de kinderen kleuren of bouwen met de blokken. Ook kan er door de kleuters in de gymzaal en de BSO ruimte worden gespeeld. De bovenbouw kinderen kunnen op de computers en er zijn gezelschapsspelen. Tussen de middag wordt ook buiten gespeeld. Tijdens het buitenspelen lopen de overblijfkrachten rond op de verschillende pleinen om goed zicht te houden op de kinderen. Er worden buiten actieve spelletjes aangeboden zoals Annemaria Koekkoek, schipper mag ik over varen en verschillende balspelen zoals trefbal. Kinderen zijn niet verplicht mee te doen aan de activiteit die wordt aangeboden. Zij kunnen ook kiezen voor een eigen activiteit (uiteraard onder toezicht van de overblijfkrachten). Het voordeel van gezamenlijke activiteiten is dat het de sfeer in de groep bevordert. De praktijk: De overblijfkrachten zijn om uiterlijk uur in het gebouw om voorbereidingen te treffen voor de TSO. De TSO begint om uur. Voor de kinderen naar de TSO gaan is er aandacht voor persoonlijke hygiëne zoals handen wassen. Voor de kinderen weer naar de klassen gaan worden zij geattendeerd op toilet bezoek. De kinderen verblijven gedurende de TSO in de aula van de school, de bso ruimte in de school en/of de klaslokalen van de school. De lunch wordt door de kinderen meegenomen van thuis.

4 Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 4 van 10 Wanneer niet alle kinderen die op de TSO lijst staan zich hebben gemeld dan wordt direct contact opgenomen met de leerkracht en in overleg met de leerkracht wordt eventueel contact opgenomen met de ouders. Wanneer een kind niet op de lijst staat maar aangeeft te moeten overblijven dan wordt altijd contact opgenomen met de ouders. De kinderen van groep 1 en 2 worden door de medewerkers van de TSO opgehaald uit de klas. Zo nodig is er een korte overdracht tussen de leerkracht en de overblijfkracht. In de lokalen hangt een magneetbord ten behoeve van de overdracht. De kinderen worden begeleidt naar de ruimte waar zij lunchen. De kinderen ruimen hun tassen (op de daarvoor aangewezen plek) op zodra zij de overblijfruimte binnen komen. Groep 1 en 2 lunchen apart. Deze groepen krijgen een half uur de tijd om te lunchen. De kinderen vanaf groep 3 gaan eerst 15 minuten buitenspelen voor zij aan tafel gaan. Op deze manier kunnen de kinderen na een schoolochtend eerst energie kwijt. Na het buitenspelen melden de kinderen van groep 3 zich bij hun overblijflokaal om te gaan lunchen. De groepen 4 tot en met 8 melden zich in de aula. Vanaf groep 3 wordt er op toegezien dat het kind minimaal 15 minuten de tijd neemt om te eten voor er naar buiten wordt gegaan. Als het kind eerder klaar is met eten dan kan het kind eerder naar buiten. Uiteraard is er buiten toezicht. Bij droog weer spelen alle kinderen na de lunch buiten, bij slecht weer wordt er binnen gespeeld. De kinderen van groep 1 t/m 3 spelen op de kleine speelplaats en bij slecht weer in de speelzaal. De kinderen van groep 4 t/m 8 spelen op de grote speelplaats en bij slecht weer in de aula. Er mag buiten niet achter de schuur gespeeld worden. Er bevinden zich rood/witte kettingen in de schuur waarmee de ruimte achter de schuur wordt afgezet. De overblijfkrachten begeleiden alle kinderen om uur naar de lokalen en dragen de kinderen over aan de leerkracht. Tot uur zijn de overblijfkrachten aanwezig om op te ruimen en schoon te maken zodat de ruimten netjes worden achter gelaten. Aan tafel! Praktische afspraken met de kinderen: Blijf aan tafel zitten tijdens de lunch. Wens elkaar eet smakelijk. Gooi afval in de prullenbak als je klaar bent met eten. Ruim je eigen spullen op als je van tafel gaat. Behandel elkaar met respect. Los ruzies op door met elkaar te overleggen, eventueel met behulp van een overblijfkracht. Benader elkaar op een positieve manier. Geen grote mond naar de overblijfkrachten maar wees beleefd en vriendelijk. Je meldt bij de overblijfkracht wat je gaat doen. Spelen doe je alleen daar waar het mag. Van het plein af mag alleen met toestemming. Rust op de gangen; niet rennen, huppelen, spelen en stoeien.

5 Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 5 van 10 Overblijfkrachten: De ratio overblijfkracht / kind is 1:15. De eerste kracht is altijd een pedagogisch medewerker (volgens de functie indeling van CAO kinderopvang). Bij de volgende 15 kinderen kunnen ook vrijwilligers worden ingezet. De ratio van overblijfkrachten is; 1 pedagogisch medewerker / 2 vrijwilligers. Bij 45 kinderen is er dus 1 pedagogisch medewerker en 2 vrijwilligers. Bij 60 kinderen zijn er 2 pedagogisch medewerkers en 2 vrijwilligers. Bij ziekte van een overblijfkracht of als er meer kinderen zijn dan de ratio zou toelaten dan wordt er een beroep gedaan op de invalpoel van. De vrijwillige overblijfkrachten van zijn of worden geschoold door middel van een speciaal op de TSO gerichte cursus. In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: Omgaan met ongewenst gedrag. Regels en grenzen. Communicatie. Spelen met kinderen. Hoe te handelen bij vermissing van een kind: De overblijfkracht of de leerkracht die de vermissing constateert meldt dit direct bij collega overblijfkrachten en leerkrachten. De overblijfkracht en de leerkracht gaan op zoek met de mobiele telefoon op zak (de route naar huis wordt hierbij meegenomen)en wanneer het kind niet binnen 10 minuten is gevonden worden de ouders gebeld door de pedagogisch medewerker van de TSO. Als uit het telefoon gesprek blijkt dat de ouders hun kind niet thuis hebben of op de hoogte zijn van waar het kind zich bevindt dan worden de volgende stappen met de ouders besproken. Een onderdeel kan zijn vriendjes of vriendinnetjes bellen waar het kind mogelijk kan zijn of de politie inschakelen. Ook stelt de pedagogisch medewerker direct de coördinator van de TSO op de hoogte. Omgang met ongewenst bedrag: Met onacceptabel gedrag wordt alle gedrag dat een nadelige invloed heeft op het veiligheidsgevoel van de kinderen bedoeld. Kinderen met onacceptabel gedrag worden hierop aangesproken. Afhankelijk van de situatie kan dit plaatsvinden op individueel niveau of in groepsverband. Onacceptabel gedrag van volwassenen en (bijvoorbeeld leerkrachten, overblijfkrachten of ouders) wordt te allen tijde individueel besproken door de coördinator van de TSO of de directie van de school. Eventueel kan een vertrouwenspersoon hierbij worden ingeschakeld. Omgang met pestgedrag: Te allen tijde geldt dat met pest gedrag wordt omgegaan zoals de kinderen dat gewend zijn volgens het beleid van de school. De zogeheten kanjertraining speelt daar voor de school een centrale rol in. Met pesten wordt iets anders bedoeld dan met plagen en het is belangrijk deze 2 niet met elkaar te verwarren. De negatieve opzet bij pesten is bij plagen minder aanwezig. Wanneer er sprake is van plagen kan het kind iets terug doen of erom lachen terwijl bij pesten het kind zich niet kan verweren of zich gekwetst en onveilig voelt. Desalniettemin is het belangrijk dat er iets aan gedaan wordt zodra het kind er hinder van ondervindt. Het doel hierbij is dat de pester met hulp zijn gedrag kan veranderen en dat de meelopers hun eigen gedrag begrijpen en veranderen en dat het slachtoffer zijn gedrag of houding verandert.

6 Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 6 van 10 We behandelen elkaar met respect en geven als volwassenen het goede voorbeeld. Wanneer er pesten wordt gesignaleerd door de overblijfkracht wordt te allen tijde de leerkracht op de hoogte gesteld. Er zullen afspraken gemaakt worden om risicovolle situaties te vermijden en er zal een groepsgesprek volgen. Indien nodig worden na overleg met de leerkracht, de ouders ingelicht. De constatering van pesten wordt altijd bij de leerkracht gemeld door de overblijfkracht. Als er volgens de leerkrachten speciaal zicht op een kind moet zijn in de pauze dan meldt hij dit bij de overblijfkracht of wanneer een overblijfkracht dit zelf constateert zal er altijd een oog zijn op dit kind. De overblijfkrachten bevinden zich tijdens het buitenspelen altijd op het plein, verspreid en op een strategische plek. De kinderen lopen rustig door de school en komen nagenoeg nooit zonder toezicht. De overdracht vindt echt pas plaats als de leerkracht het weer overneemt. Na constatering van pestgedrag zullen er afzonderlijke gesprekken plaats vinden met zowel de pester als het gepeste kind. Daarna wordt in een gezamenlijk gesprek gezocht naar oplossingen en afspraken. Met het gepeste kind wordt besproken wat hij nodig heeft om zich weer veilig te voelen binnen de school of opvang. Dit wordt ook teruggekoppeld aan de ouders van de pester en de gepeste. Eventueel worden beide ouders uitgenodigd en van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat door alle partijen ondertekend wordt. Bij zeer ernstig pestgedrag wordt overleg gepleegd met de school en kan het kind geweigerd worden bij de TSO. Materialen: De TSO beschikt over eigen speelmateriaal. Er is ook eigen buitenspeelgoed, dit zit in een mini container. Er mag ook gespeeld worden met zandbakspeelgoed van de school als het in de zandbak ligt. Uiteraard wordt hierbij in acht genomen dat het materiaal gebruikt wordt voor het doel en de leeftijd waar het voor gemaakt is. Communicatie: hecht veel waarde aan een goede communicatie tussen de overblijfkrachten, het kind, de ouders, de coördinator en de leerkrachten. Voor alle partijen is goede communicatie belangrijk. Ook voor de kinderen omdat zij door duidelijke regels en grenzen weten waar ze aan toe zijn. Een goede overdracht tussen de leerkrachten en de overblijfkrachten is van groot belang. Structurele overlegmomenten zijn hierbij essentieel. Daarnaast is een goede communicatie tussen de overblijfkrachten en de ouders van belang voor het kind. Bij eventuele problemen neemt de TSO coördinator contact op met de ouders van het kind maar ook andersom kunnen ouders bij vragen of problemen contact opnemen met de TSO coördinator of een overblijfkracht. Ouders hebben altijd de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek. Indien nodig zal bij ernstige problemen met kinderen gedurende de TSO overlegd worden met de leerkracht voordat er contact met de ouders wordt gezocht. Dit schooljaar werken wij met " Via deze site kunnen ouders een account aanmaken om hun kind aan te melden voor de TSO. De kinderen kunnen via deze site worden ingeschreven. Ook kan via de site worden aangemeld welke dagen het kind de TSO zal bezoeken. Dit kan dagelijks, wekelijks of in een keer voor het hele schooljaar. Daarnaast kan een kind tot op dezelfde dag nog aan of afmeld worden. Komt het kind een bepaalde dag niet maar stond hij wel aangemeld dan hoeft er voor deze dag niet betaald te worden mits het kind voor 11.30

7 Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 7 van 10 uur digitaal wordt afgemeld. Daarnaast kunnen er op de site ook berichtjes achtergelaten zoals: ziek geweest, medicijn gebruik, etc Alle kinderen die overblijven moeten via deze site zijn aangemeld. Hoe te handelen bij klachten of problemen? Ondanks de beste inzet en overleg is het soms niet te vermijden dat er af en toe iets is wat een ouder niet bevalt aan de opvang van zijn kind. Een ouder kan bijvoorbeeld vinden dat een overblijfkracht niet genoeg aandacht heeft voor zijn kind of dat zij ten aanzien van een bepaald aspect in haar werkwijze niet goed functioneert. Wij vinden dat de overblijfkracht of de coördinator van de TSO rechtstreeks met het probleem benaderd kan worden. De coördinator en overblijfkrachten streven ernaar om professioneel om te gaan met kritiek. Soms is het verstandig om een afspraak te maken voor een oudergesprek. Eventueel kan hier een directielid van Trias bij aanwezig zijn om het gesprek te begeleiden. Ouders kunnen te allen tijde een afspraak maken met de coördinator als zij het gevoel hebben een klacht niet te kunnen bespreken met een overblijfkracht. Ook wanneer de ouder kritiek heeft van organisatorische aard kan de TSO coördinator om een gesprek worden gevraagd. In ernstige gevallen en aanhoudende klachten kan de directie van benaderd worden. Ouders zullen zich in de praktijk ook wenden tot de school. Officieel is het de bedoeling dat een klacht met een overblijfkracht, de TSO coördinator of met de directie van besproken wordt. Maar ook indirect binnengekomen klachten zullen serieus genomen worden. Suggesties worden besproken tussen en de school. Een ouder met een klacht. 1 De klacht wordt besproken met de overblijfkracht of pedagogisch medewerker van die de TSO begeleidt. Is het niet opgelost dan volgt stap 2 2 Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek met de coördinator van de TSO. Is het niet opgelost dan volgt stap 3 3 Er wordt een afspraak gemaakt met de directie van. Wij gaan ervan uit dat er een oplossing gevonden wordt. Hoe te handelen bij ziekte van een kind? Als tijdens de TSO wordt geconstateerd dat een kind ziek is dan wordt dit gemeld bij de leerkracht. In overleg wordt dan gezocht naar de beste oplossing voor het kind. Wij volgen hierbij de richtlijnen van de school en zo mogelijk die van de GGD.

8 Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 8 van 10 Algemeen beleid betreffende toedienen van medicijnen: Op advies van de GGD worden medicijnen alleen toegediend als deze door een (huis)arts zijn voorgeschreven en als het kind het medicijn al eerder in bijzijn van ouders heeft gehad. Ouders moeten hierover in het aanmeldsysteem een berichtje achterlaten met de benodigde informatie over het te geven medicijn. Ook dient vermeld te worden hoe het medicijn moet worden bewaard. Ouders geven het medicijn mee in de originele verpakking met houdbaarheidsdatum. De pedagogisch medewerker controleert de houdbaarheidsdatum. Paracetamol wordt veel gebruikt bij kinderen, o.a. bij na een inenting of bij andere pijn. Er wordt geen paracetamol bij koorts toegediend. Koorts heeft namelijk altijd een oorzaak. Een verklaring dient, vooral bij permanente medicatie, regelmatig geëvalueerd te worden. Een uitgelezen moment hiervoor is het moment dat er een nieuwe voorraad medicijnen wordt gebracht. Contact gegevens Wanneer er vragen op opmerkingen zijn die u wilt bespreken met de coördinator van de TSO dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer: of per mail: In geval van uitzonderlijke situaties is het secretariaat te bereiken onder telefoonnummer: of per Inschrijven en aanmelden kunt u via de website doen. Gedragscodes op de Overplaats In het onderstaande stuk staan de gedragscodes van "de Overplaats" uitgeschreven: De Sophia Stichting wil een veilige leer- en werkplek bieden voor leerlingen en personeel. Dit betekent dat voor eenieder duidelijk moet zijn hoe wij in het algemeen met elkaar omgaan. In dit document geven we in algemene termen aan welke richtlijnen wij daarbij van belang achten. De Overplaats heeft binnen deze kaders zijn eigen regels vastgesteld. Seksuele intimidatie, pesten, racisme/discriminatie en lichamelijk geweld zijn ongewenste gedragingen waarop deze gedragscode van toepassing is. Uitgangspunten Binnen de Sophia Stichting onderschrijven wij het uitgangspunt, dat mannen en vrouwen, meisjes en jongens gelijkwaardig zijn. Uitgaande van deze gelijkwaardigheid vinden wij de volgende aspecten van belang: een klimaat waarin kinderen en volwassenen zich veilig kunnen voelen respect hebben voor elkaar ruimte creëren waarin het mogelijk is verschillend te zijn; deze verschillen kunnen betrekking hebben op persoonsgebonden of cultuurgebonden verschillen een niet stereotype benadering het ontwikkelen van een positief zelfbeeld zelfredzaam en weerbaar gedrag. Aandachtspunten - Deze gedragscode houdt niet in dat gedrag dat niet in regels is vastgelegd automatisch wel toelaatbaar is. - Een gedragscode mag het spontane omgaan van alle betrokkenen met elkaar niet in de weg staan.

9 Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 9 van 10 - Wanneer de situatie daartoe aanleiding geeft, kan fysiek contact onderdeel zijn van het pedagogische klimaat. Uitgangspunt daarbij is, dat de algemeen geldende waarden en normen in acht worden genomen. - Bij het vaststellen en handhaven van regels moet rekening gehouden worden met de aard en het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau van de betreffende leeftijdsgroepen. Gedragsregels - De overblijfmedewerkers onthouden zich van taalgebruik, grappen, toespelingen en die wijze van aanspreken, die door leerlingen en/of andere bij de school betrokkenen als seksistisch, discriminerend, gewelddadig of als pestgedrag kunnen worden ervaren. - De overblijfmedewerkers zien er tevens op toe, dat het bovenstaande niet gebezigd wordt in de relatie leerling leerling. - De overblijfmedewerkers onthouden zich van gedragingen die door leerlingen en/of andere bij de school betrokkenen als seksistisch, discriminerend, gewelddadig of als pestgedrag kunnen worden ervaren. Tevens ziet men erop toe dat bovengenoemde gedragingen niet voorkomen in de relatie leerling-leerling. - De overblijfmedewerkers dragen er zorg voor, dat binnen de school geen affiches, tekeningen, artikelen in bladen (o.a. schoolkrant) e.d. worden gebruikt of opgehangen, die kwetsend kunnen zijn, die discriminerend zijn, of een gewelddadig karakter hebben. - De overblijfmedewerkers dragen er zorg voor, dat binnen de school geen internetsites worden bezocht of elektronische post wordt verstuurd die kwetsend kan zijn, die discriminerend is, of een gewelddadig dan wel seksueel karakter heeft. - Binnen de school bestaat begrip voor het zich ontwikkelend schaamtegevoel bij jongens en meisjes en wordt daarmee rekening gehouden. Bespreken van onacceptabel gedrag Kinderen die gedrag vertonen dat als onacceptabel wordt ervaren, worden hierop in ieder geval aangesproken. Afhankelijk van de situatie gebeurt dit individueel of in groepsverband. Voor verdere uiteenzetting wordt verwezen naar het pestprotocol zoals dat geld voor de overblijf. Onacceptabel gedrag van zowel de overblijfmedewerkers als ouders wordt individueel met de betrokkene(n) besproken. Dit gebeurt door de overblijfcoördinator of in een ernstiger geval door de contactpersoon overblijf, de directie of de vertrouwenspersoon. Onder onacceptabel gedrag worden nadrukkelijk alle gedragingen in woord en daad begrepen die een negatieve invloed hebben op het veiligheidsgevoel van kinderen, het onderwijsgevend en onderwijs ondersteunend personeel, de directie en anderen die bij De Overplaats betrokken zijn. Troosten/belonen/feliciteren e.d. in de schoolsituatie - Vanaf groep 4 worden geen kinderen meer getroost bij verdriet of pijn door middel van zoenen. In de groepen 1 t/m 4 worden de wensen en gevoelens van zowel kinderen als ouders hieromtrent gerespecteerd. Kinderen hebben het recht aan te geven wat zij prettig of niet prettig vinden. Spontane reacties bij troosten, belonen in de vorm van een zoen blijven mogelijk, ook in de hogere groepen, mits het hier genoemde recht van de kinderen wordt gerespecteerd. - Vanaf groep 4 worden geen kinderen meer op schoot genomen. Ook hier dienen de wensen en gevoelens van de kinderen in de groepen 1 t/m 4 te worden gerespecteerd. Spontane reacties, ook in de hogere groepen, zijn ondergeschikt aan die wensen.

10 Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 10 van 10 - Felicitaties moeten een spontaan gebeuren blijven. De overblijfmedewerkers houden hierbij rekening met het hierboven vermelde. De overblijfmedewerkers volgen hun eigen gewoonten in deze, rekening houdend met wat de kinderen hier als normaal ervaren. Hulp bij aan-, uit- en omkleden - Bij de kleuters komt het regelmatig voor, dat geholpen moet worden bij het aan- en uitkleden, bijvoorbeeld bij het naar de wc gaan. Ook in groep 3 en 4 kan dat nog een enkele keer voorkomen. Deze hulp behoort tot de normale taken van de betrokken overblijfmedewerkers. - Vanaf groep 4 is hulp bij het aan- en uitkleden of omkleden nauwelijks meer nodig. Toch kan het voorkomen dat leerlingen zich in bepaalde situaties gedeeltelijk moeten uitkleden of omkleden. Bijvoorbeeld bij bepaalde op school opgedane verwondingen. De overblijfmedewerkers houden hierbij rekening met wensen en gevoelens van de leerlingen. Een open vraag als: Wil je het zelf doen of heb je liever dat een overblijfmedewerker je helpt?", wordt door de oudere leerling als heel normaal ervaren en meestal ook heel eerlijk beantwoord. - Als de situatie erom vraagt wordt door iedere overblijfmedewerker onmiddellijk hulp verleend. - Het is ongewenst kleedruimten en toiletten in welke omstandigheid dan ook zomaar binnen te lopen. Voordat de overblijfmedewerker dergelijke ruimtes betreedt kondigt hij zijn binnenkomst aan om de leerlingen de gelegenheid te geven een handdoek om te slaan. Afspraken op de Overplaats: - Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. - We laten elkaar rustig werken en spelen. - We spelen met eerlijke spelregels. - Alles mag, als het maar leuk is. - Los ruzies op door met elkaar te overleggen, eventueel met behulp van een leerkracht. - We zijn zuinig met materiaal en ruimen het weer netjes op. De 5 gouden regels vanuit het pestprotocol voor de kinderen zijn: 1) Niemand speelt de baas 2) Niemand lacht uit 3) Niemand is zielig 4) Wij helpen elkaar 5) Wij zijn te vertrouwen

Pedagogisch beleid TSO Trias Kinderopvang

Pedagogisch beleid TSO Trias Kinderopvang Pedagogisch beleid TSO Trias Kinderopvang Locatie: Basisschool De Rank Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Versie 2, Datum: nov. 2013, Pagina 1 van 8 Inhoud Voorwoord: 3

Nadere informatie

Pedagogisch beleid TSO Trias Kinderopvang

Pedagogisch beleid TSO Trias Kinderopvang Pedagogisch beleid TSO Trias Kinderopvang Locatie: Basisschool De Startbaan Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Versie 2, Datum: nov. 2013, Pagina 1 van 8 Inhoud Voorwoord:

Nadere informatie

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Inleiding Een gedragscode? Is het iets nieuws? Moet dat zonodig? Iets nieuws: nee, eigenlijk niet. Wij hanteren al lang bepaalde afspraken die te maken hebben met onze

Nadere informatie

Overblijfprotocol Mariaschool

Overblijfprotocol Mariaschool Overblijfprotocol Mariaschool De wet op het primair onderwijs (WPO) voorziet in de mogelijkheid dat kinderen op school onder toezicht kunnen overblijven. De directie van basisschool Mariaschool heeft voor

Nadere informatie

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010 Openbare basisschool Heuvellaan - Burglaan 44-7314 BM Apeldoorn tel. 055-5790668 - e-mail: heuvellaan@leerplein055.nl website: www.heuvellaan.nl Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld

Nadere informatie

Visie en Missie van de Tussen Schoolse Opvang (TSO): Er wordt tijdens het overblijven gestreefd naar een prettige, vriendelijke en veilige sfeer.

Visie en Missie van de Tussen Schoolse Opvang (TSO): Er wordt tijdens het overblijven gestreefd naar een prettige, vriendelijke en veilige sfeer. Protocol overblijven Overblijftijden en plaatsen Onderbouw : eten van 12.00uur tot 12.30uur, ieder in hun eigen klas daarna gelegenheid tot spel. Bovenbouw : eten van 12.30uur tot 12.50uur, allen in het

Nadere informatie

STICHTING DE BROODTROMMEL. Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang

STICHTING DE BROODTROMMEL. Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang STICHTING DE BROODTROMMEL Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang Inleiding Tijdens de TSO (tussenschoolse opvang) houden wij rekening met het beleid van de basisschool St. Joseph. Om verwarring te voorkomen,

Nadere informatie

T.S.O. OVERBLIJFPROTOCOL. Tussenschoolse Opvang Organisatie De Leeuwerik

T.S.O. OVERBLIJFPROTOCOL. Tussenschoolse Opvang Organisatie De Leeuwerik T.S.O. OVERBLIJFPROTOCOL Tussenschoolse Opvang Organisatie De Leeuwerik 1.Inleiding Wij hanteren op onze school een continurooster, wat inhoudt dat alle leerlingen tussen de middag op school blijven om

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD Pestprotocol obs de Bongerd Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Overblijfgids de Regenboog

Overblijfgids de Regenboog Overblijfgids de Regenboog Januari 2016 Inhoud Waar bieden wij de tussenschoolse opvang (overblijf)?... 4 Wie werken er op de overblijf?... 4 Kennismaken... 4 Hoe verloopt een eerste keer overblijven?...

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Een enthousiast overblijfteam verzorgt al meer dan 20 jaar het overblijven op k.b.s. Panta Rhei te Almere. In die 20 jaar is er veel veranderd en is de

Nadere informatie

Gedragscode Bernardusschool Den Haag

Gedragscode Bernardusschool Den Haag Gedragscode Bernardusschool Den Haag Ruychrocklaan 340 2597 EE Den Haag Wat is een gedragscode? Een belangrijk onderdeel van veiligheidsbeleid is het opstellen van regels voor het sociale verkeer op school.

Nadere informatie

Overblijfgids Basisschool De Zonnewijzer

Overblijfgids Basisschool De Zonnewijzer Overblijfgids Basisschool De Zonnewijzer Tussenschoolse opvang Spring Schooljaar 2015-2016 Inleiding Basisschool De Zonnewijzer biedt aan al haar leerlingen de mogelijkheid om tussen de middag over te

Nadere informatie

Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten Regels en maatregelen Draaiboek

Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten Regels en maatregelen Draaiboek Overblijfprotocol Inleiding De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in de mogelijkheid dat leerlingen in de middagpauze op school onder toezicht kunnen overblijven. Dat betekent dat deze overblijfleerlingen

Nadere informatie

SchoolPleinwachtPlan De Triangel in Lunteren. Kerkhoflaan 29 6741 CH Lunteren

SchoolPleinwachtPlan De Triangel in Lunteren. Kerkhoflaan 29 6741 CH Lunteren Kerkhoflaan 29 6741 CH Lunteren Inhoudsopgave Organisatie 3 Pleinwacht en Spelen 3 Slecht weer plan 5 Regels 6 Taken van de pleinwachtmedewerkers 6 De groep 7 Spelmateriaal 7 Communicatie naar de kinderen

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Overblijfgids 2010-2011

Overblijfgids 2010-2011 Overblijfgids 2010-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Bereikbaarheid overblijfcoördinator... 3 Overblijfdagen en tijden... 3 Overblijfruimtes... 3 Spelmaterialen... 3 Kosten en mogelijkheden...

Nadere informatie

TSO REGLEMENT TSO Haaksbergen

TSO REGLEMENT TSO Haaksbergen 1 TSO REGLEMENT TSO Haaksbergen Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Deelname 3 2.1 Aanmelden / Afmelden/ Opzeggen 3 2.1.1 Aanmelden TSO: 3 2.1.2 Afmelden abonnementsdagen TSO 3 2.1.3 (Gedeeltelijke) opzegging/wijziging

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS de Tweemaster, Naarden

Pestprotocol ICBS de Tweemaster, Naarden Inleiding: Hoe gaan we om met pesten en agressief gedrag? Wij beseffen dat het klimaat van de school grote invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat

Nadere informatie

Info boekje overblijf

Info boekje overblijf Info boekje overblijf Voor de ouders Karveel 45-39, 8242 VC Lelystad. Telefoon.06-25494869. E-mail: i.nooy4@upcmail.nl Stichting Overblijf in Lelystad Ing 6028728.Ingeschreven bij de KvK onder nr. 52064395.

Nadere informatie

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Inhoud: 1. Algemene inleiding gedragsprotocol. 2. Visie van de school 3. Doel van het protocol 4. Afspraken en regels 5. Aanpak van ongewenst gedrag 6. Wettelijke regelingen

Nadere informatie

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest PESTPROTOCOL De Vogels We willen graag dat alle kinderen op De Vogels zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen

Nadere informatie

Protocol overblijven

Protocol overblijven Basisschool t Bossche Hart Protocol overblijven September 2014, opgesteld door overblijfcoördinator Danielle Tak Geactualiseerd april 2015 Inhoud Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten De pedagogische

Nadere informatie

Overblijfregels van De Torenvalk I.s.m. Kinderopvang Snoopy

Overblijfregels van De Torenvalk I.s.m. Kinderopvang Snoopy Overblijfregels van De Torenvalk I.s.m. Kinderopvang Snoopy Geachte ouders/ verzorgers, Door middel van dit document willen wij u informeren over de gang van zaken bij het overblijven. Het is wel handig

Nadere informatie

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten.

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten. Protocol pesten 1 Voorwoord Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

PROT. CHR. BASISSCHOOL HELLEVOETSLUIS. Omgangsprotocol Prot. Chr. Basisschool De Regenboog

PROT. CHR. BASISSCHOOL HELLEVOETSLUIS. Omgangsprotocol Prot. Chr. Basisschool De Regenboog PROT. CHR. BASISSCHOOL HELLEVOETSLUIS Omgangsprotocol Prot. Chr. Basisschool De Regenboog 1 Omgangsprotocol PCBS De Regenboog Inleiding De Regenboog is een school waar de leerkrachten, de leerlingen en

Nadere informatie

Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar

Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar Tilburg, februari 2014 Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar Wanneer ik iets nodig heb, vraag ik daar vriendelijk om Ik begroet de leerkrachten en mijn klasgenootjes

Nadere informatie

Bijlage 7: Pedagogisch beleid van de Tussenschoolse Opvang Surplus

Bijlage 7: Pedagogisch beleid van de Tussenschoolse Opvang Surplus Openbare basisschool De Marske Irisstraat 2 1777 XP Hippolytushoef Tel. 0227 592043 Bijlage 7: Pedagogisch beleid van de Tussenschoolse Opvang Surplus 1. Inleiding Wij vinden het belangrijk dat de TSO

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag.

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. Ontwikkeling. Met dit protocol geven wij aan, hoe wij aankijken tegen pestgedrag en hoe wij er op een positieve manier om gaan. Vanaf augustus

Nadere informatie

Er is een specifieke gedragscode geformuleerd m.b.t. in de volgende situaties: 1. Algemene omgangsvormen

Er is een specifieke gedragscode geformuleerd m.b.t. in de volgende situaties: 1. Algemene omgangsvormen De gedragscode Onze school is een ontmoetingsplaats waar alle betrokkenen zich veilig en prettig moeten kunnen voelen. Hiervoor zijn we gezamenlijk verantwoordelijk en dat betekent dus dat we samen zorg

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse opvang Professor Casimirschool Voorburg

Informatieboekje Tussenschoolse opvang Professor Casimirschool Voorburg Informatieboekje Tussenschoolse opvang Professor Casimirschool Voorburg Inhoudsopgave Bladzijde Inleiding 3 Abonnementen en losse overblijf 4 Wat kunt u van ons verwachten 6 Wat verwachten wij van de kinderen

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Pauze op School. Reglement Tussen Schoolse Opvang

Pauze op School. Reglement Tussen Schoolse Opvang - 1 - Pauze op School Reglement Tussen Schoolse Opvang Prins Willem-Alexander School te Sliedrecht - 2 - Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Aanmelden, wijzigen, opzeggen abonnement 3 Abonnementen en betalingen

Nadere informatie

Achtergrond informatie:

Achtergrond informatie: Pestprotocol Inleiding Voor u ligt het pestprotocol van de Koningin Wilhelminaschool. Met behulp van dit protocol willen wij het pestgedrag binnen de school voorkomen en indien nodig aanpakken. In onze

Nadere informatie

Overblijven op de Regenboogschool. Informatie Tussenschoolse Opvang TSO 2015-2016

Overblijven op de Regenboogschool. Informatie Tussenschoolse Opvang TSO 2015-2016 Overblijven op de Regenboogschool Informatie Tussenschoolse Opvang TSO 2015-2016 Christelijke Basisschool De Regenboog Hobbemastraat 1 3372 XG Hardinxveld-Giessendam Telefoon 0184-612345 Informatie TSO

Nadere informatie

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om?

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen willen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Plagen en

Nadere informatie

Informatieboekje. tussenschoolse opvang. De Klim

Informatieboekje. tussenschoolse opvang. De Klim Informatieboekje tussenschoolse opvang De Klim Inhoud Voorwoord, contactgegevens... 4 Over Ludens... 5 Tussenschoolse opvang door Ludens... 5 Team TSO De Klim... 5 Tussenschoolse opvang op De Klim...

Nadere informatie

Overblijfgids de Emmaus

Overblijfgids de Emmaus Overblijfgids de Emmaus Januari 2016 Inhoud: Waar bieden wij de tussenschoolse opvang?... 4 Wie werken er op de tussenschoolse opvang (overblijf)?... 4 Kennismaken... 4 Hoe verloopt een eerste keer overblijven?...

Nadere informatie

SchoolOverblijfPlan CBS Halverwege. Schoolstraat 5 Halfweg

SchoolOverblijfPlan CBS Halverwege. Schoolstraat 5 Halfweg Schoolstraat 5 Halfweg Inhoudsopgave Organisatie 3 Overblijfprotocol Eten en spelen 4/5 Slecht weer plan 6 Regels en afspraken 6 Top 5 afspraken 7 Taken van de overblijfmedewerkers 7/8 Communicatie 8 Afspraken

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Openbare Basisschool De Brink Smedenerf 2 6043 SG Roermond Telefoon: 0475-324669

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

Regels en afspraken met betrekking tot het overblijven

Regels en afspraken met betrekking tot het overblijven Regels en afspraken met betrekking tot het overblijven Overblijftijden: De overblijftijd is van 12.00 tot 13.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De overblijfkracht voor groep 1/2 en 3 haalt

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. De Avonturiers BSO

Pedagogisch beleidsplan. De Avonturiers BSO Pedagogisch beleidsplan De Avonturiers BSO Goirle, Juli 2005 Herzien Januari 2007 Inhoudsopgave 1. Beschrijving van de organisatie 2. Doel van de organisatie 3. Visie 4. Pedagogische doelstelling 5. Pedagogisch

Nadere informatie

Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332

Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332 Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332 Dit boekje heeft u als ouder van onze school ontvangen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013)

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) Deze gedragscode is opgesteld omdat de Samuelschool een veilige school wil zijn. Een school waarin de identiteit en het unieke van iedere persoon uitgangspunt is van

Nadere informatie

Gedragscode De Boog Januari 2015

Gedragscode De Boog Januari 2015 Gedragscode De Boog Januari 2015 Inleiding Een gedragscode? Is het iets nieuws? Nee, eigenlijk niet. Wij hanteren al lang afspraken die te maken hebben met onze omgang met leerlingen, ouders en andere

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Inhoudsopgave 1. De tussenschoolse opvang 2 1.1. Groepen 1 en 2 2 1.2. Groepen 3 t/m 8 3 2. Lunchpakket 3 3. Pedagogische uitgangspunten 4 4. Regels tijdens de

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2010 1 Gedragsprotocol de Boomgaard Pesten in school, hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het

Nadere informatie

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken:

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken: Kanjerbeleid Inleiding Op de obs Stegeman werken we sinds januari 2012 met de kanjertraining. Voor u ligt het beleidsstuk Kanjertraining. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we

Nadere informatie

Handboek TMO. Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten. SKSG Kinderopvang

Handboek TMO. Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten. SKSG Kinderopvang Handboek TMO Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten SKSG Kinderopvang Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 1. Wat is TMO? 4 2. Verloop van een TMO uur 4 3. Je taken 4 4. Regels voor kinderen 5 5. Regels

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Het Klokhuis

Pestprotocol OBS Het Klokhuis Pestprotocol OBS Het Klokhuis Op OBS Het Klokhuis vinden wij het belangrijk om kinderen een veilig pedagogisch klimaat te bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen

Nadere informatie

Beleid Kanjertraining op De Meeander

Beleid Kanjertraining op De Meeander Beleid Kanjertraining op De Meeander Voor u ligt het beleidsstuk Kanjertraining. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we voor staan. Kanjertraining is meer dan een lesmethode.

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Protocol Tussenschoolse opvang Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 Tijden en locatie TSO 3 Locatie TSO 3 Naar de TSO 3 Als uw kind niet komt 3 2. Inschrijven en betalen

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

Iedere school heeft zijn eigen sterke punten. Voor uitgebreidere informatie wordt verwezen naar de schoolgids van elke school.

Iedere school heeft zijn eigen sterke punten. Voor uitgebreidere informatie wordt verwezen naar de schoolgids van elke school. GEDRAGSCODE ALGEMEEN Inleiding Het openbaar onderwijs heeft als doel om goed en kwalitatief verantwoord onderwijs te verzorgen. Daarbij hanteert het openbaar onderwijs het uitgangspunt dat ieder kind welkom

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

t Kompas School met de Bijbel Westbroek

t Kompas School met de Bijbel Westbroek t Kompas School met de Bijbel Westbroek Het protocol sociaal gedrag Het pestprotocol is een belangrijk onderdeel van het beleid van onze school. We hebben dan ook een protocol opgesteld dat op de hele

Nadere informatie

Protocol continurooster De Veenbrug

Protocol continurooster De Veenbrug Protocol continurooster De Veenbrug 1. Waarom een Continurooster op De Veenbrug 1.1 Inleiding Aanleiding voor De Veenbrug om het continurooster in te voeren is een combinatie van factoren en vragen van

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND Beleid Overblijven Inleiding Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het overblijven en zij moeten er dus voor zorgen dat dit goed geregeld

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang op de Jozefschool

Tussen Schoolse Opvang op de Jozefschool Tussen Schoolse Opvang op de Jozefschool In dit informatieboekje kunt u als ouders lezen hoe de Tussen Schoolse Opvang op de Jozefschool is georganiseerd. U kunt lezen hoe de groepen samengesteld worden,

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er 1 Inhoud Voorwoord 1. Tussenschoolse opvang (T.S.O.) binnen de basisschool de Vijf-er 2. Samen lunchen, samen buitenspelen 3. Overblijfadministratie

Nadere informatie

PROTOCOL. Overblijven. Het Kompas Den Bommel

PROTOCOL. Overblijven. Het Kompas Den Bommel PROTOCOL Overblijven Het Kompas Den Bommel Beleid en regels m.b.t. het overblijven Algemeen verloop overblijven Om ongeveer 12.10 uur wordt begonnen met gebed. Eventuele mededelingen kunnen het beste voor

Nadere informatie

Overblijfprotocol Basisschool de Duif

Overblijfprotocol Basisschool de Duif Overblijfprotocol Basisschool de Duif 2015-2016 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doelstelling... 3 3 Pedagogische uitgangspunten... 3 4 De pedagogische visie in de praktijk... 3 5 Organisatie... 4 6 Draaiboek...

Nadere informatie

REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) T.B.V. RKBS DE RUIF

REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) T.B.V. RKBS DE RUIF REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) T.B.V. RKBS DE RUIF Januari 2016 Aangepast voor schooljaar 2015/2016 R.Weber Januari 2013 Aangepast voor schooljaar 2012/2013 R. Weber A Januari 2013 Aangepast artikelen

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang

Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang Surplus Kinderopvang Juli 2010 03-01-2011 Versie 6 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Pedagogisch beleid... 4 1.1 Doelstelling Tussenschoolse

Nadere informatie

Pestprotocol Nutsscholen Oss. Pestprotocol Nutsscholen Oss

Pestprotocol Nutsscholen Oss. Pestprotocol Nutsscholen Oss INHOUD 1. Waarom wij kiezen voor een pestprotocol 2. Handelingsprotocol aanpak van pestgedrag 3. Op welke wijze wordt in onze school gewerkt aan het voorkomen van pestgedrag? 4. Welke maatregelen worden

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Beleid Tussen Schoolse Opvang (TSO) versie 5 januari 2016

Beleid Tussen Schoolse Opvang (TSO) versie 5 januari 2016 Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Beleid Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Nadere informatie

Kanjerprotocol hoe gaan we om met elkaar

Kanjerprotocol hoe gaan we om met elkaar Inleiding Kanjerprotocol hoe gaan we om met elkaar We hebben ons als doel gesteld: Kinderen in een veilige, vertrouwde omgeving begeleiden bij de ontwikkeling van hun eigen mogelijkheden. Goed onderwijs

Nadere informatie

TussenSchoolse Opvang. Praktische Invulling. Mei 2014. laatste update 1.3 14-10-2014

TussenSchoolse Opvang. Praktische Invulling. Mei 2014. laatste update 1.3 14-10-2014 TussenSchoolse Opvang Praktische Invulling Mei 2014 laatste update 1.3 14-10-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Rolverdeling 3 Spelen en toezicht 4 Locaties 5 Lunch 6 Hygiëne 7 Pedagogisch protocol 8 Medische

Nadere informatie

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander Overblijfreglement CBS Willem-Alexander GELDIG VOOR HET SCHOOLJAAR 2013-2014. Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt het overblijfreglement van de Willem-Alexander school. Het is opgesplitst in drie delen.

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE SCHELP

PESTPROTOCOL DE SCHELP PESTPROTOCOL DE SCHELP Pestprotocol De Schelp Dit pestprotocol heeft als doel voor de De Schelp: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Informatiepakket TSO (Tussenschoolse Opvang)

Informatiepakket TSO (Tussenschoolse Opvang) Informatiepakket TSO (Tussenschoolse Opvang) Schooljaar 2014/2015 Kindercentrum Dikkertje Dap BSO t Speelveld Haarsteegsestraat 14-14a Sportpark Haarsteeg 5254 JR Haarsteeg Priemsteeg Tel:073-5112179 Tel:

Nadere informatie

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang INLEIDING Algemeen: Om tegemoet te komen aan de vraag van ouders vervullen wij op dezelfde locatie ook een BSO functie. Zij dit wel in beperkte

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Inhoud 1. Inleiding a. Uitgangspunt b. Wat is pesten? 2. Schoolregels en afspraken 3. Pestgedrag op school a. Pestgedrag voorkomen b. Pestgedrag snel signaleren

Nadere informatie

Pestprotocol SWS de Wending

Pestprotocol SWS de Wending Pestprotocol SWS de Wending Dit protocol is onderdeel van het Aves-protocol sociale en fysieke veiligheid Waarom een pestprotocol? SWS De Wending wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden,

Nadere informatie

Pestprotocol de Esdoorn

Pestprotocol de Esdoorn Pestprotocol de Esdoorn Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen November 2009 Door regels en

Nadere informatie

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er 1 Inhoud Voorwoord 1. TSO / overblijven 2. Samen lunchen, samen buitenspelen 3. Overblijfadministratie en kosten 4. Bijzonderheden 5. Digitale strippenkaart

Nadere informatie

De overblijfmedewerkers vangen de overblijfkinderen op en houden toezicht op hen van 12.00 uur tot 12.50 uur.

De overblijfmedewerkers vangen de overblijfkinderen op en houden toezicht op hen van 12.00 uur tot 12.50 uur. Spelregels overblijf Overblijven De afspraken rondom het overblijven, de overblijfvergoeding, de wijze van aan- en afmelden vindt u samengevat in deze spelregels. Door de inschrijving van uw kind verklaart

Nadere informatie

Het veilige pedagogische klimaat van de school

Het veilige pedagogische klimaat van de school Het veilige pedagogische klimaat van de school Op de Montessorischool vinden we een sociaal veilig klimaat heel belangrijk. De kern van veiligheid is respect, het respectvol omgaan met elkaar. Dit betekent

Nadere informatie

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel:

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Overblijfprotocol ASKA@lunch op het Sterrenschip

Overblijfprotocol ASKA@lunch op het Sterrenschip Overblijfprotocol ASKA@lunch op het Sterrenschip 1. Organisatie en leiding De financiële en organisatorische uitvoering van de overblijf is in handen van ASKA@lunch. Administratie tel. (0592) 301993 e-mail

Nadere informatie

Pestprotocol Deventerleerschool

Pestprotocol Deventerleerschool 2015 Pestprotocol Deventerleerschool 06TU Deventer Leerschool 30-6-2015 Pesten Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Pestprotocol BS de Kersenboom

Pestprotocol BS de Kersenboom Pestprotocol BS de Kersenboom Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

ZO GAAN WIJ MET ELKAAR OM

ZO GAAN WIJ MET ELKAAR OM ZO GAAN WIJ MET ELKAAR OM Gedragsverwachtingen In het schooljaar 2011-2012 zijn we op school gestart met de invoering van Positieve Behavior Support, een aanpak om een veilige sfeer op school te creëren

Nadere informatie

Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders

Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders Voor u ligt het kanjerbeleid. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we voor staan. Dit is de samenvatting van het kanjerbeleid. Het volledige

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse opvang / overblijven op school

Informatieboekje Tussenschoolse opvang / overblijven op school Informatieboekje Tussenschoolse opvang / overblijven op school O&Ki kindercentrum TSO door O&Ki op school De organisatie van de tussenschoolse opvang (tso) is voor veel basisscholen een probleem. Het vraagt

Nadere informatie

Pestprotocol. OBS De Trekvogel

Pestprotocol. OBS De Trekvogel Pestprotocol OBS De Trekvogel Pestgedrag Een kind dat zich veilig voelt, ontwikkelt zelfvertrouwen en een goed gevoel van eigen waarde. Wanneer een kind echter gepest wordt, verdwijnt dat zelfvertrouwen

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie