Schoolgids Het Timpaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids Het Timpaan 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids Het Timpaan Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat AC Wehl Dislocatie Raadhuisplein AW Wehl Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg HV Nieuw-Wehl

2 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van Het Timpaan. Samen met Ester Gelsing Kinderopvang vormen we Kindcentrum (KC) Het Timpaan. Vanuit een gezamenlijke visie wordt de expertise van beide organisaties gebruikt om als één team voor de leeftijdsgroep van 0 t/m 12 jaar opvang en onderwijs te verzorgen en ontwikkeling te stimuleren. Er is een doorgaande lijn van het voorschoolse programma naar het schoolse programma. Voor de specifieke informatie over de 0 tot 4 jarigen verwijzen we u naar de info op de website In deze schoolgids vindt u alle informatie voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar. We hopen dat u deze gids met plezier leest. Als u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, vertel ze ons! U kunt daarvoor altijd terecht bij de groepsleerkracht van uw kind of bij de directie. We wensen u en in het bijzonder uw kind(eren) een fijn en succesvol schooljaar toe. Met vriendelijke groet, namens het onderwijsteam van Het Timpaan: Wout Derksen Algemeen directeur Jolande Bisseling Adjunct directeur 2

3 1. Inhoud 2. De school Huisvesting De nevenvestiging in Nieuw- Wehl De hoofdvestiging aan de Koningin Wilhelminastraat Waar Kindcentrum Het Timpaan voor staat Onze visie is: De doelstelling van het Kindcentrum is gericht op: De voorwaarden zijn: Het onderwijs op Het Timpaan De identiteit van Het Timpaan Het pedagogisch klimaat op Het Timpaan De opleidingsschool Het team Aanmelding van nieuwe kinderen Schooltijden en vakantierooster De Schooltijden Het vakantierooster Eten, drinken en trakteren op school Tussenschoolse opvang De organisatie van ons onderwijs De onderwijsactiviteiten De vakken en de bijbehorende methoden Huiswerk Buitenschoolse activiteiten De verdeling van leerkrachten over de groepen Buitenspel Zwemmen Het rooster bewegingsonderwijs Partners in ons onderwijs Een gezonde jeugd: de jeugdgezondheidszorg helpt Kinderen met een medische indicatie Melding infectieziekten De Verwijsindex Achterhoek De kwaliteit van ons onderwijs Overgang van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs (VO)

4 De resultaten van ons onderwijs Cito Eindtoets Overzicht Citoscores Eindtoets basisonderwijs De Schoolontwikkeling Het school ondersteuningsprofiel Typering van Het Timpaan De kwaliteit van onze basisondersteuning Onderwijs De toetskalender Beleid Dossiervorming Verlengde kleuterperiode en zittenblijven De beschikbare deskundigheid Dyslexie Meer- en hoogbegaafdheid Sociaal- emotionele ondersteuning Kengetallen Cijfers over specifieke zorg voor kinderen Uitstroom Ontwikkelagenda De ouders Gescheiden ouders/verzorgers Rapportage Wat kost de school Verzekeren en aansprakelijkheid Hoofdluis en hoofdluisbrigade De verkeersouders Groepsouders De activiteitencommissie De medezeggenschapsraad (mr) Het bestuur De veilige school De klachtenregeling Ziekmelding Verlof aanvragen

5 7. Namen en adressen

6 2. De school 2.1. Huisvesting Het Timpaan omvat een hoofdvestiging in Wehl en een nevenvestiging in Nieuw-Wehl. Op 1 oktober 2013 telde Het Timpaan 579 kinderen De nevenvestiging in Nieuw-Wehl De nevenvestiging ligt midden in het dorp Nieuw-Wehl. Er wordt onderwijs geboden aan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 en er is tussenschoolse opvang georganiseerd. De kinderen zijn verdeeld over drie groepen (3/4, 5/6 en groep 7/8). De kinderen van groep 1/2 gaan naar de hoofdvestiging in Wehl. Op 1 augustus 2015 sluit deze nevenvesting en gaan alle kinderen naar Kindcentrum Het Timpaan in Wehl. Voor de gymles maken de kinderen gebruik van de sportzaal in De Horst De hoofdvestiging aan de Koningin Wilhelminastraat In dit gebouw zijn 16 groepen gehuisvest. Vier groepen 1/2, twee groepen 3, 4, 5 en drie groepen 7 en 8. De gymlessen worden in het Koningin Beatrixcentrum gegeven. In de linker zijvleugel is de kinderopvang, peuterspelgroep, voorschoolse en naschoolse opvang gesitueerd. Het komende jaar zullen twee groepen 6 les krijgen op de locatie aan het Raadhuisplein. De tussenschoolse opvang is voor de onderbouw georganiseerd in het hoofdgebouw en de kinderen uit de bovenbouw eten tussen de middag bij De Lommen in de locatie aan het Raadhuisplein. 3. Waar Kindcentrum Het Timpaan voor staat 3.1. Onze visie is: dat we werken aan een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar in opvang, ontwikkeling en onderwijs; dat kinderen de kans krijgen om op alle ontwikkelingsgebieden hun talenten te onderzoeken, te ontwikkelen en te ontplooien in een veilige omgeving; dat we samenwerken met organisaties in de nabije omgeving die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en ontplooiing van onze kinderen De doelstelling van het Kindcentrum is gericht op: het van en met elkaar leren; het scheppen van gelijke ontwikkelingskansen en het preventief werken aan ontwikkelingsachterstanden in een veilige omgeving; het bieden van ondersteuning aan kinderen met specifieke ontwikkelingsbehoeften in opvang en onderwijs; de brede talentontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar, d.m.v. een breed aanbod aan cognitieve, motorische, sportieve, sociale en culturele activiteiten binnen diverse vakvormingsgebieden; een doorgaande lijn in opvang, onderwijs en ontwikkeling; het aanbieden van samenhangende activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar; het bieden van flexibele arrangementen voor opvang naast onderwijs; het versterken van ontwikkeling en ontplooiing van kinderen van 0 tot 12 jaar door samenwerking met nabije organisaties De voorwaarden zijn: een heldere organisatiestructuur met taken en verantwoordelijkheden voor alle participanten; een gezamenlijke visie op het pedagogisch klimaat binnen KC Het Timpaan; een verbinding leggen tussen binnen- en buitenschools leren, met een aanbod op het gebied van naschoolse activiteiten; dat professionals, ouders en kinderen participeren in de ontwikkeling van KC Het Timpaan; een efficiënte inzet van tijd, ruimte en geld binnen KC Het Timpaan; 6

7 de aanwezigheid van een beleidsplan met betrekking tot het gebruik van een multifunctionele accommodatie; een naar buiten gericht blikveld met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, de buurt en invloeden van buitenaf; een aanbod van activiteiten dat zoveel mogelijk structureel is, systematisch wordt geëvalueerd en overzichtelijk is voor betrokkenen. 4. Het onderwijs op Het Timpaan Het Timpaan realiseert adaptief onderwijs in een lerende organisatie. Er is plaats voor nieuwe ontwikkelingen, die ruimte geven aan kinderen, leerkrachten en ouders om naast cognitieve en sociale vaardigheden eigen initiatieven te ontplooien, rekening houdend met verschillen om creatieve zelfstandige persoonlijkheden te ontwikkelen. Dit alles ingebed in een veilige, warme leeromgeving. Van en met elkaar leren is een doelstelling van Het Timpaan. Wij willen een school zijn waar de kinderen graag heen gaan en waar ze veel leren. We dagen kinderen uit en stimuleren de totale ontwikkeling van elk kind. Daartoe richten we een krachtige leeromgeving in met eigentijdse hulpmiddelen en methodes. De leerkracht wil daarbij vooral vertrouwen geven en het kind ondersteunen. Dat houdt in dat het belangrijk is tijd in te ruimen om in gesprek te komen met de kinderen. Er wordt veel structuur geboden. Een duidelijke directe instructie vinden we belangrijk. We proberen uw kind veel zelfvertrouwen te geven. We proberen het te laten ervaren dat het iets kan en stimuleren dat uw kind het plezierig vindt om te presteren. Per leerjaar hebben we streefdoelen vastgesteld. Voor de school houdt dat in dat niet alle kinderen hetzelfde moeten. Kinderen hebben verschillende capaciteiten op allerlei gebied. Niet iedereen heeft dezelfde onderwijsbehoeften en talenten. We zien het als onze taak om hiermee in het onderwijsleerproces rekening te houden, te differentiëren. Anders gezegd: het bieden van adaptief onderwijs. We vinden het belangrijk dat het kind kan ontdekken over welke talenten het beschikt. Tevens leren we het kind deze talenten te ontplooien en te ontwikkelen. Naast het rekenen, de taallessen en wereldverkenning wordt er projectmatig gewerkt. Jaarlijks laat de commissie Applaus kinderen actief in aanraking komen met professionele kunstuitingen op het gebied van dans, theater, beeldende vorming, multimedia, wetenschap en techniek. Het receptieve aanbod richt zich ook op één van deze disciplines. Algemene muziekvorming en voorbereidend instrumentaal onderwijs worden in samenwerking met de muziekschool verzorgd. Via plaatselijk sportverenigingen maken kinderen kennis met verschillende sportdisciplines. Ons motto is: Het Timpaan geeft ieder talent een plek. Het Timpaan wil een school zijn met open vensters, niet in zichzelf gekeerd, maar open voor maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende verwachtingen van ouders De identiteit van Het Timpaan Het Timpaan is een RK/PC basisschool, gegrondvest op zowel de katholieke als de protestantse variant van de christelijke geloofstraditie. Daarbij ligt het accent vooral op wat beide varianten bindt, meer dan op wat hen van elkaar onderscheidt. Het Timpaan is de enige basisschool in Wehl en Nieuw-Wehl. Dit betekent dat kinderen met verschillende achtergronden op onze school van harte welkom zijn. Wij gaan er van uit dat er sprake is van wederzijds respect voor ieders levensbeschouwing. De school wordt gemaakt door mensen die elkaar ontmoeten. In de eerste plaats zijn dat de kinderen en het team. Maar ook de ouders en alle anderen die hun betrokkenheid tonen spelen een belangrijke rol. Het Timpaan is een school waar mensen in een prettige sfeer en goede harmonie samenwerken Het pedagogisch klimaat op Het Timpaan Naast leren is er op school veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat kinderen respect hebben voor elkaar. We leren kinderen hun gevoelens uiten en begrip te hebben voor andere opvattingen. Dit doen we door middel van heldere gedragsregels die herkend en gekend worden door kinderen, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen van Het Timpaan. Deze gedragsregels zijn: Wij luisteren naar een ander en laten elkaar uitpraten; We hebben zorg voor elkaar en elkaars spullen; In school lopen we rustig en praten we zachtjes; We zorgen dat iedereen mee kan en mag doen met een activiteit; Lachen met elkaar is fijn, lachen om elkaar doet pijn; 7

8 We helpen elkaar waar nodig; Bij ruzie proberen we het samen goed op te lossen. De school is van ons samen: ouders, kinderen en leerkrachten. De sfeer op school moet vriendelijk zijn, voor zowel kinderen, ouders als leerkrachten. We stellen het zeer op prijs wanneer u met opmerkingen en vragen naar ons toekomt. Ook als u een klacht heeft, over bijvoorbeeld de groep, de leerkracht van uw kind of over iets dat gebeurd is, zien we graag dat u naar het betrokken teamlid stapt. Komt u er samen niet uit kunt u altijd terecht bij de intern begeleiders of bij de directie De opleidingsschool Het Timpaan is een opleidingsschool. Wij bieden graag een leerplek aan de (aanstaande) leerkracht. Door deze verbinding komt het delen en het gebruiken van elkaars kwaliteiten op gang. Niet alleen de student profiteert hiervan, maar ook de professionaliteit van het zittende personeel en de onderwijskundige kwaliteit van de school wordt er beter van. Van en met elkaar leren in de praktijk. Tevens is Het Timpaan gerelateerd aan de Academische pabo Iselinge. Dat betekent voor Het Timpaan dat studenten niet alleen komen voor het leren van een vak, maar eveneens leren om op academisch niveau onderzoek te doen. De basisschool zelf geeft aan op welk terrein dat onderzoek plaats kan vinden. De komende jaren werken we met de opleidingsschool gezamenlijk aan het thema: omgaan met verschillen Het team De directie wordt gevormd door de algemeen directeur en de adjunct directeur. Het management wordt ondersteund door staffunctionarissen n.l. de interne begeleiders. Daarnaast zijn er vakspecialisten die op hun specifieke terrein leerkrachten ondersteunen en adviseren. De algemeen directeur De algemeen directeur is Wout Derksen. Hij houdt zich vooral bezig met personele zaken, organisatie, communicatie en externe contacten. De adjunct directeur De adjunct directeur is Jolande Bisseling. Naast onderwijskundige zaken en leerling-zorg (w.o. de leerplichtwet) heeft zij beheer en financiën in haar portefeuille. De bouwcoördinatoren Bouwcoördinator groepen 1 en 2: Diny Nas Bouwcoördinator groepen 3 en 4: Anke Balduk Bouwcoördinator groepen 5 en 6: Esther Ruegebrink Bouwcoördinator groepen 7 en 8: Rusmira Umihanic Zij coördineren de onderwijskundige zaken voor de betreffende groepen en adviseren de directie. De ict-coördinator De ict-coördinator (ict = informatie, communicatie technologie) is Sjoerd Leenen. De interne begeleiders De interne begeleiders zijn belast met het coördineren van de uitvoering van het zorgverbredingbeleid in de dagelijkse praktijk. Bovendien geven zij hulp aan de collega s m.b.t. specifieke zorgwerkzaamheden in de groep. De interne begeleiders werken onder verantwoordelijkheid van de adjunct directeur. De interne begeleiders zijn: Marika Broshuis (op dinsdag-woensdag-donderdag) en Miranda Krabben (op maandag-dinsdag-woensdag). De vakspecialisten De taalcoördinator is Daniëlle Brundel en de rekencoördinator is Liesbeth van Gils. Zij volgen de nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied, adviseren leerkrachten bij de inzet van de methoden, onderzoeken knelpunten in de methoden en geven advies aan de directie. De gedragsspecialist De gedragsspecialist is Debby van der Beld. Zij volgt de uitvoering van de sociaal emotionele programma s in de groepen, geeft Rots en water training in de groepen 5 en aan geselecteerde 8

9 leerlingen uit de groepen 7. Daarnaast coacht en adviseert ze leerkrachten bij het pedagogisch handelen in de groep. De talentbegeleider Ellen Schennink is de talentbegeleider. Zij is verantwoordelijk voor het onderwijs aan de kangoeroegroep. Hierin zitten kinderen die zijn geselecteerd om een meer uitdagend aanbod te volgen één middag in de twee weken. Daarnaast neemt zij vanuit Het Timpaan deel aan het project Omgaan met verschillen samen met de opleidingsschool Iselinge. Zij begeleidt leerkrachten bij het differentiëren voor de meer en hoogbegaafde kinderen. De interne opleider De interne opleider is Anneke Hakvoort. Zij is verantwoordelijk voor de plaatsing en begeleiding van de studenten op onze school. De preventiemedewerker De preventiemedewerker is Johan Schlief. Hij geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies m.b.t. het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en is verantwoordelijk voor het integrale veiligheidsplan. De leerkrachten De leerkracht geeft onderwijs en begeleidt kinderen en levert een bijdrage aan de schoolontwikkeling. Op Het Timpaan werken 40 leerkrachten. Zij zijn verdeeld over 21 groepen. Het onderwijsondersteunend personeel De onderwijsassistent Onder verantwoordelijkheid van de leerkracht voert de onderwijsassistent ondersteunde taken uit ten behoeve van de kinderen van verschillende groepen. Jeanette Steentjes voert gedurende de ochtendschooltijd deze taken uit. De administratief medewerkster Ter ondersteuning van het management en het bestuur is de administratief medewerkster Ceciel Maas vier ochtenden (op maandag de gehele dag) aanwezig. De conciërge Ter ondersteuning van de organisatie heeft onze school een conciërge: Eric Wienholts voert deze taak dagelijks uit Aanmelding van nieuwe kinderen Uw kind mag naar school als het kind vier jaar is geworden. Leerplichtig wordt uw kind als het vijf jaar is. Met passend onderwijs willen we in Nederland zoveel mogelijk kinderen het reguliere onderwijs laten volgen. Bij het aanmelden van uw kind heeft de school, Het Timpaan dus, een zorgplicht. Dit betekent dat de school bij aanmelding met de ouders/verzorgers bespreekt of uw kind extra ondersteuning nodig heeft en hoe deze kan worden georganiseerd. Dit kan op: Het Timpaan, eventueel met extra ondersteuning in de klas; Een andere reguliere basisschool in de regio; Het speciaal onderwijs. In de twee weken voordat uw kind vier jaar wordt kan uw kind tot een maximum van vijf dagdelen kennismaken op school. Jaarlijks organiseren we een inloopmiddag voor ouders en kinderen die graag een kijkje in ons Kindcentrum willen nemen. U kunt de kinderopvang, de peuterspelgroep en de onderbouwgroepen bekijken en verschillende teamleden ontmoeten. Natuurlijk is er ruimte tot het stellen van vragen. Bent u deze middag verhinderd, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen voor een afspraak. U kunt uw kind aanmelden voor het onderwijs zodra uw kind de leeftijd van 3 jaar en negen maanden heeft bereikt. Hiervoor maakt u een afspraak met Jolande Bisseling, de adjunct directeur. Zij is van dinsdag t/m vrijdag te bereiken via of via de mail: Voor de kinderopvang of peuterspelgroep meldt u uw kind aan bij Ester Gelsing, directeur kinderopvang. Zij is te bereiken via de mail Aanmelden kan ook via onze site. Misschien volgt uw kind al onderwijs op een andere school en wilt u uw kind gedurende het schooljaar bij ons 9

10 inschrijven, U kunt dan contact opnemen met Jolande Bisseling voor nadere informatie en een kennismaking. Na inschrijving volgt nog een kennismaking met de leerkracht van uw kind. In dat gesprek wordt informatie uitgewisseld (denk aan overdrachtsformulieren van de peuterspeelzaal of de kinderopvang) en kan uw kind kennismaken met de leerkracht en samen met u de klas bekijken Schooltijden en vakantierooster De Schooltijden Groep 1 t/m 3 Groep 4 t/m 8 Tijden Klokuren Tijden Klokuren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag uur uur Datum eerste schooldag Datum laatste schooldag 1 september 2014, begintijd 8.30 uur 10 juli 2015, eindtijd uur Het vakantierooster Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m start om uur Voorjaarsvakantie t/m Pasen start om uur Teammiddag start om uur Koningsdag Meivakantie t/m Hemelvaart t/m Pinksteren Kermis Wehl (Nieuw-Wehl eveneens vrijaf) Zomervakantie t/m start om uur Studiedagen middag; Het aantal schooluren per schooljaar, na aftrek van vakanties en studiedagen, komt hierdoor op: Groepen 1 t/m 3: uren Groepen 4 t/m 8: uren Totaal groepen 1 t/m 3: uren (vereist minimum is 3520 uren) Totaal groepen 4 t/m 8: uren (vereist minimum is 3760 uren) 4.7. Eten, drinken en trakteren op school Alle kinderen eten of drinken dagelijks iets op school. Van pauzehapje voor iedereen tot lunch voor de overblijvers. Wij stimuleren gezond gedrag en zien liever geen snacks. Tips: Varieer regelmatig met de trommelinhoud; geef kleine eters niet te veel mee; geen snoep of drinken met veel suiker; kies gezonde tussendoortjes bijvoorbeeld fruit, rijstwafels, crackers, krentenbollen enz.. Fruit graag geschild meegeven. We zijn voorstander van gezond trakteren bij verjaardagen. Wij stimuleren het uitdelen van kleine cadeautjes bij traktaties niet Tussenschoolse opvang 10

11 De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door Ester Gelsing Kinderopvang en voorziet in een voor de kinderen en medewerksters plezierige en veilige vorm van opvang. Overblijven is een natuurlijk onderdeel van de schooldag, maar is wel vrije tijd, waarin een kind in een andere sfeer tot rust kan komen. De kinderen en medewerksters krijgen ruimte voor eigen keuzes, spelen met elkaar en worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden. Opgave kan via de website De organisatie van ons onderwijs De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld. Dat betekent dat jongste en oudste kleuters samen in één groep geplaatst worden. We doen dit om verschillende redenen: oudere en jongere kinderen leren van elkaar; we bereiken er een breed aanbod mee in de klas (er zijn eenvoudiger en moeilijker werkjes); we kunnen de nieuwe kinderen verdelen over meerdere groepen. We kunnen kinderen met specifieke onderwijsbehoeften verantwoord spreiden over de groepen. Het creëren van een veilige schoolomgeving voor uw kind vinden wij van groot belang. Daarnaast hechten wij eraan een vertrouwensbasis op te bouwen tussen de leerkracht en het kind, maar ook met u als ouder/verzorger van het kind. Wij hebben daarom besloten dat de kinderen wanneer ze van groep 1 naar groep 2 gaan zoveel mogelijk bij dezelfde leerkracht blijven. Dit zal niet altijd haalbaar zijn, maar we streven er naar zo teveel wisselingen bij het jonge kind te voorkomen. Vanaf groep 3 worden de kinderen zo mogelijk in jaargroepen geplaatst. Bij de start in groep 3 zitten de kinderen in een hoefijzervorm of lange rijen. Op deze manier kunnen zij wennen aan het werken van links naar rechts en aan het omschakelen van het kijken naar het bord en het lezen en of schrijven in een werkboek. Daarnaast treft u In de klas meestal groepen tafels aan: de kinderen zitten in tafelgroepjes van 2 tot 6 kinderen. Alle klassen zijn even ruim. We proberen met een uitgekiende inrichting in alle groepen een flexibele opstelling mogelijk te maken. In elke groep is een instructietafel aanwezig. Na de klassikale instructie wordt hieraan door de leerkracht verlengde instructie gegeven aan de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit gebeurt bij ieder vak- en vormingsgebied. De schoolmorgen begint met een inloop. Dat houdt in dat de schooldeuren geopend zijn vanaf 8.15 uur en de kinderen naar hun lokaal kunnen gaan waar de leerkracht ze ontvangt. Tevens bent u in de gelegenheid om een korte mededeling te doen aan de juf of meester of het werk van uw kind in te zien. Dit laatste vooral niet als controle maar meer vanuit belangstelling en stimulans. Om 8.30 uur precies willen we graag met de lessen beginnen en wordt u vriendelijk verzocht de schoolgebouwen te verlaten. Ook in de hal en de studieruimten starten dan de activiteiten van die dag De onderwijsactiviteiten We werken in de kleutergroepen vanuit betekenisvolle thema s voor de kinderen. Op deze manier creëren we betrokkenheid van de kinderen bij alle activiteiten. Er wordt gespeeld en gewerkt in de hoeken, aan tafels, op matten en op het schoolplein. Ook vinden activiteiten plaats in de kring. Veel van deze activiteiten gebeuren in een kleine kring, waaraan steeds een andere groep kinderen deelneemt. In deze kleine kring krijgen kinderen instructie aangeboden passend bij het niveau van de leerling. Het kan zijn dat een jonger kind aansluit bij een kleine kring waaraan voornamelijk oudere kinderen deelnemen en omgekeerd. De meer creatieve en sociale activiteiten vinden plaats in de grote kring. Hierbij moet u denken aan muziek, voorlezen, dans, drama enz.. Geregeld is een wisselhoek ingericht rond het thema waarover we spelen en werken. Op deze wijze sluiten we aan bij de ervaringen en de belevingswereld van de kinderen en leren hen zo op een speelse manier hoe de wereld in elkaar zit. Bij de startende kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan; er is veel regelmaat. De kinderen leren al spelend. Naast de vele spelactiviteiten krijgen de kleuters opdrachten. Bij deze opdrachten hebben de leerkrachten een meer sturende rol. De opdrachten passen we aan het niveau van de kleuters aan. Daarnaast bieden we speelse activiteiten aan die verwijzen naar lezen, taal, schrijven en rekenen, zodat kinderen daarin interesse krijgen en nieuwsgierig worden. 11

12 Het oudere kind krijgt meer opdrachten (weektaken) en begeleiden we verder in de ontwikkeling naar lezen, schrijven en rekenen. Hierbij moet u vooral denken aan voorbereidende activiteiten voor de groepen 3. Het bewegen van de kinderen vinden we van groot belang. Tijdens bewegingslessen en op het schoolplein organiseren we een aanbod waarbij kinderen gestimuleerd worden veel ervaringen op te doen. In de klassen zijn materialen en activiteiten die hierin voorzien. Kinderen die moeite hebben met de penhantering krijgen andere activiteiten aangeboden naast kleuren met een potlood. Daarnaast gebruiken we verschillende schrijfmaterialen om de penhantering bij deze kinderen verder te ontwikkelen. In de onderbouw wordt de kinderen spelenderwijs geleerd hoe ze zelfstandig kunnen werken. Kinderen leren zelf initiatieven nemen, te overleggen, plannen te maken en problemen op te lossen. Daarnaast helpen ze elkaar en werken en spelen ze veel samen. We starten in de kleutergroep met coöperatief leren. Dit is duo- of groepswerk waarbij kinderen samenwerken en -leren. Ze zijn van elkaar afhankelijk om een goed resultaat te behalen. De groepen 3 staan vooral in het teken van het leesonderwijs. Dit is immers het jaar dat alle kinderen leren lezen. Via de website van kunt u volgen waar de kinderen mee bezig zijn. Daarnaast staan vakken als rekenen, schrijven, muziek, dans, drama, sociaal-emotionele ontwikkeling en gym op het rooster. Bij aanvang van het schooljaar starten de kinderen nog niet met het schrijven van de letters. De eerste periode wordt nog besteed aan het verder ontwikkelen van de motoriek. Na de herfstvakantie starten we met het aanbieden van de schrijfletters. Dit heeft als voordeel dat de kinderen nog even tijd hebben te groeien in hun motorische ontwikkeling en het schrijven daardoor soepeler zal verlopen. In de eerste periode kunnen ze letters stempelen, knippen, plakken en natekenen. Kinderen die nog moeite hebben met de penhantering gebruiken een speciaal potlood. Tevens starten we op thematische wijze met wereldoriëntatie. In de groepen 4 stappen we over naar een andere taalmethode. De fase van het aanvankelijk lezen is voorbij en we gaan verder met het voortgezet technisch lezen. Begrijpend lezen, luisteren, stellen, spreken, woordenschat, spelling en taalbeschouwing zijn onderdelen uit deze methode. Bij het rekenen krijgen onderdelen als klokkijken, sommen tot honderd en tafels alle aandacht. Ook in groep 4 schrijven alle kinderen nog met een potlood. In groep 5 stappen we over op de balpen. We starten met een leerlijn ict die doorloopt tot in groep 8. Voortbouwend op de kleuterperiode vinden wij het van belang dat de kinderen in de groepen 3 t/m 8 zelfstandig kunnen werken. Hierdoor krijgt de leerkracht kansen om kinderen extra aandacht te geven. In alle groepen werken de kinderen aan een weektaak. Dit zijn waardevolle momenten om het zelfstandig werken verder te ontwikkelen. Iedere les bevat verschillende vormen van instructie. Na de klassikale instructie gaan de kinderen die kunnen starten met de activiteit beginnen. In elk lokaal staat een instructietafel. Kinderen die meer instructie nodig hebben krijgen vervolgens van de leerkracht verlengde instructie en gaan daarna pas zelfstandig verder. Dat doen we met taal, rekenen, lezen en spellen. Zo zijn we in staat onderwijs op maat te geven. Aan het einde van het schooljaar wordt één les bewegingsonderwijs vervangen door schoolzwemmen, mits het weer het toelaat. Ook bij aanvang van het schooljaar gaan de groepen 5 t/m 8 naar het zwembad zolang het bad geopend is. In de groepen 5 starten we met een methode voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en verkeer. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis, maar ook om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. Het rekenen wordt geleidelijk moeilijker. De getallen worden groter en er wordt aangeleerd om cijferend te werken. Digitaal klokkijken wordt toegevoegd. De tafels 1 t/m 10 moeten halverwege groep 5 worden beheerst. Daarnaast starten we met de voorbereiding van werken aan werkstukken. Verschillende studievaardigheden worden aangeleerd zodat kinderen weten hoe ze informatie moeten verwerken. Het cijferend rekenen wordt in groep 6 verder uitgebreid met vermenigvuldigen en delen. Eerst met overzichtelijke getallen, daarna met grotere getallen. De breuken worden toegevoegd. Tijdens wereldverkenning worden verschillende lessen door kinderen projectmatig verwerkt. Studievaardigheden die hiervoor van belang zijn worden vanaf groep 5 aangeleerd. Type vaardigheid wordt medio groep 6 aangeleerd. 12

13 Het onderwijs in de Engelse taal starten we in groep 7. Het rekenen wordt uitgebreid met verhoudingen en procenten. De groepen 7 nemen deel aan het verkeersexamen. Bij combinatiegroepen nemen we dit examen eens in de 2 jaar af. Het examen bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte, beide in de maand april. De groepen 8 bereiden zich gedurende het schooljaar voor op het afsluiten van de basisschoolperiode. In februari wordt de cito eindtoets afgenomen. Verder gaan de kinderen bij de start van het schooljaar op kamp en sluiten de groepen hun basis schoolcarrière af met de eindmusical. In alle groepen wordt aandacht besteed aan sociale redzaamheid (hoe gaan kinderen met pesten en plagen om). Er wordt 8 jaar lang systematisch aan gewerkt. Het Timpaan gaat pestgedrag bewust tegen door de No Blame aanpak. We beschikken over een pestprotocol. Jaarlijks vullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 SCOL in (Sociale Competentie Observatie Lijst). Het geeft de school de mogelijkheid de kinderen op gebied van hun sociale competenties systematisch te volgen. Dit geeft de leerkracht handvatten om met de groep specifieke aandacht te besteden aan mogelijke problemen in de groep. Jaarlijks komen in de school in de verschillende groepen een aantal thema s terug. Naast het ontwikkelen van de cognitieve talenten van kinderen willen we de kinderen ook de mogelijkheid bieden op zoek te gaan naar hun overige talenten. Dit organiseren we door de brede talentontwikkeling. Leerkrachten met hun eigen specifieke talent geven in de groepen 1 t/m 7 les in verschillende disciplines. Dit gebeurt 5 keer gedurende het schooljaar in blokken van 4 lessen. De disciplines die hierbij aan bod komen zijn: theater, dans, beeldende vorming, multimedia en wetenschap en techniek. Het aanbod voor deze lessen is samen met kunstdocenten van de Gruitpoort opgesteld. In groep 8 komen al deze talenten bij elkaar in een eindfeest. De kinderen van groep 8 gaan voor de lessen wetenschap en techniek naar het technieklokaal in het Metzo in Doetinchem. Muzikale talenten van kinderen ontplooien we in samenwerking met de Muziekschool in Doetinchem. Kinderen van de groepen 4 krijgen onder schooltijd Algemene Muzikale Vorming (AMV) en kinderen in de groepen 5 krijgen Voorbereidend Instrumentaal Onderwijs. In 4 blokken van 8 weken maken de kinderen kennis met verschillende instrumenten (strijk-, blaas-, snaar- en slaginstrumenten). Natuurlijk kan het voorkomen dat een leerkracht gedurende een korte of langere periode afwezig is. Onze school is aangesloten bij het Personeelscluster Oost Nederland (PON). Het PON verleent diensten bij het zorgen voor goede vervangers op de aangesloten scholen. Ook de parttime leerkrachten op onze school hebben aangegeven, onder bepaalde voorwaarden, bij ziekte extra te willen werken De vakken en de bijbehorende methoden Vak Leerjaar Naam van de methode Taal/lezen 3 Veilig Leren Lezen Lezen 4 t/m 8 Estafette Taal/lezen 4 t/m 8 Taalactief Spelling 4 t/m 8 Taalactief Spelling Begrijpend lezen 4 t/m 6 Grip op lezen Begrijpend lezen 7 en 8 Leeslink Rekenen 3 t/m 8 De Wereld in Getallen, versie 4 Schrijven 1 t/m 8 Schrijfdans / Pennenstreken Catechese 1 t/m 8 Trefwoord, projectversie Wereldoriëntatie 3 4 Veilig de wereld in Naut, Meander en Brandaan Aardrijkskunde 5 t/m 8 Een wereld van verschil Geschiedenis 5 t/m 8 Bij de tijd Natuur 5 t/m 8 Leefwereld Engels 7 en 8 Take it easy 13

14 Expressie 1 t/m 8 Tekenen: moet je doen Handvaardigheid: moet je doen Muziek: moet je doen (Zangmakers voor de groepen 1 t/m 3) Verkeer 5 t/m 8 5 en 6 Op Voeten en Fietsenkrant 7 en 8 Jeugd Verkeerskrant Werkstukken/studievaardigheden 5 t/m 8 Eigen leerlijn werken aan werkstukken Sociale redzaamheid 1 t/m 8 Kinderen en hun sociale talenten Gymnastiek 3 t/m 8 Basislessen voor bewegingsonderwijs Ict 4 t/m 8 Instruct: AaBeeCee en Type world Huiswerk Op Het Timpaan zijn we terughoudend met huiswerk. Wij stimuleren wel dat kinderen van alle groepen dagelijks zelf lezen of voorgelezen worden. Het lezen of voorlezen vergroot de woordenschat en de kijk op de wereld van uw kind. Een goede lezer legt een stevige basis voor de verdere schoolloopbaan. Soms vraagt de leerkracht van uw kind thuis extra te oefenen ter ondersteuning van het automatiseringsproces. Dit kan voorkomen in de groepen 3 t/m 8. Hierbij kunt u denken aan lezen, spelling en rekenen. Dit zal ongeveer 15 minuten per dag zijn. Het thuis oefenen van de woordenschat of het voorbereiden van een toets wereldverkenning mogen kinderen thuis doen, maar is niet noodzakelijk. Ons onderwijsaanbod is erop gericht dat alle kinderen deze toets kunnen maken wanneer ze tijdens de lessen in de klas actief meedoen. Extra huiswerk omdat een kind of ouder dit graag wil, geven we niet. Vanaf groep 5 kunnen kinderen met huiswerk thuis komen. Hierbij gaat het om het leren van topografie en het oefenen van de Engelse woorden vanaf groep 7. Kinderen in groep 6 krijgen onder schooltijd tijd om te oefenen met het programma Typeworld, maar zullen hier zeker ook thuis tijd aan moeten besteden om het typediploma succesvol te kunnen afsluiten. In de bovenbouw vinden we het belangrijk dat kinderen weten dat je soms thuis iets moet doen voor school. De kinderen uit de groepen 7 en 8 nemen om de beurt een nieuwsbericht mee naar school. Dit bespreken ze in de klas. Verder maken ze één werkstuk thuis. Dit werkstuk presenteren ze op school. In groep 8 krijgen ze wekelijks een gevarieerde huiswerkopdracht. Wanneer er na een ziekteperiode hiaten in de leerstof ontstaan zal in overleg met de ouders/verzorgers een hulpprogramma worden opgesteld. Dit kan (tijdelijk) huiswerk tot gevolg hebben. De leerkracht zal dit met u bespreken Buitenschoolse activiteiten Het kan voorkomen dat kinderen op excursie gaan. U krijgt vooraf bericht. In het kader van het cultureel erfgoed gaan de kinderen naar een museum, kasteel of op ontdekkingstocht in Wehl. Bij het vervoer van kinderen bij excursies houden we ons aan de veiligheidsaanbeveling van VVN. Deze aanbevelingen richten zich op het aantal leiders per groep en op het veilig plaatsen van kinderen in een bus of auto. Naast de schoolreizen e.d. zijn er meer momenten in het jaar dat er iets speciaals te doen is: het vieren van sinterklaas, kerst, carnaval en Pasen. Ook wordt jaarlijks een voetbalhandbaltoernooi gehouden voor de kinderen vanaf groep 5 en een sporttoernooi voor de kinderen van de groepen 3 en 4. De Kinderboekenweek geeft jaarlijks aanleiding om flink aan boekpromotie te doen. Het komt voor dat er tijdens schoolactiviteiten foto s en/of videobeelden worden gemaakt door leerkrachten, stagiaires of ouders. Soms betreft het opnames ten behoeve van studiedoeleinden voor intern gebruik, soms worden er opnames gemaakt bij festiviteiten. In het geval van opnames gemaakt bij festiviteiten is het de gewoonte de gemaakte foto s tentoon te stellen, c.q. te publiceren op de website. De laatste jaren heeft het gebruik van sociale media zoals facebook, twitter en whatsapp een enorme vlucht gemaakt. We willen u nadrukkelijk vragen om zorgvuldig om te gaan met het eventueel plaatsen van foto s en filmpjes die door u gemaakt zijn op school. Niet alle ouders/verzorgers vinden het gewenst en/of vanzelfsprekend dat de afbeeldingen dan via de sociale media, zoals facebook worden verspreid. Indien u bezwaar heeft tegen het maken van foto en/of videobeelden van uw kind(eren) kunt u dit aangeven bij de directie. In het geval van opnames gemaakt bij festiviteiten en/of activiteiten worden de gemaakte foto s gepubliceerd op de besloten facebookpagina van KC Het Timpaan. Wilt u ook lid worden van deze groep kunt u zich aanmelden via Uiteraard dient u zelf eveneens over een facebookaccount te beschikken. 14

15 4.14. De verdeling van leerkrachten over de groepen Locatie Koningin Wilhelminastraat Groep: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 1,2a o Karin van Dijk Karin van Dijk Astrid Wolters Karin van Dijk Karin van Dijk 1,2a m Karin van Dijk Karin van Dijk Karin van Dijk 1,2b o Cindy Rots Cindy Rots Cindy Rots Suzan Heutinck Suzan Heutinck 1,2b m Cindy Rots Cindy Rots Suzan Heutinck 1,2c o José Derksen José Derksen José Derksen Astrid Wolters Astrid Wolters 1,2c m José Derksen José Derksen Astrid Wolters 1,2d o Willy Arentz Willy Arentz Willy Arentz Diny Nas Diny Nas 1,2d m Willy Arentz Willy Arentz Diny Nas 3a o Jeaniek Keuben Jeaniek Keuben Jeaniek Keuben Anneke Hakvoort Anneke Hakvoort 3a m Jeaniek Keuben Jeaniek Keuben Anneke Hakvoort 3b o Astrid Tengker Astrid Tengker Astrid Tengker Piet Snelting Piet Snelting 3b m Astrid Tengker Astrid Tengker Piet Snelting 4a o Jolien Nieuwenhuis Jolien Nieuwenhuis Jolien Karen Kempers Karen Kempers Nieuwenhuis 4a m Jolien Nieuwenhuis Jolien Nieuwenhuis Karen Kempers Karen Kempers 4b o Sjoerd Leenen Sjoerd Leenen Sjoerd Leenen Anje Schreuders Anje Schreuders 4b m Sjoerd Leenen Sjoerd Leenen Anje Schreuders Anje Schreuders 5a o Tea Dzidic Tea Dzidic Tea Dzidic Esther Ruegebrink Esther Ruegebrink 5a m Tea Dzidic Tea Dzidic Esther Ruegebrink Esther Ruegebrink 5b o Frits Geijsberts Frits Geijsberts/ Frits Geijsberts Frits Geijsberts Frits Geijsberts Esther Ruegebrink 5b m Frits Geijsberts Frits Geijsberts/ Frits Geijsberts Frits Geijsberts Esther Ruegebrink 7a o Piet Snelting Liesbeth van Gils Liesbeth van Gils Liesbeth van Gils Liesbeth van Gils 7a m Piet Snelting Liesbeth van Gils Liesbeth van Gils Liesbeth van Gils 7b o Irma Nijenhuis Miranda Willemsen Miranda Irma Nijenhuis Irma Nijenhuis Willemsen 7b m Irma Nijenhuis Miranda Willemsen Irma Nijenhuis Irma Nijenhuis 7c o Wendy Driessen Wendy Driessen Wendy Driessen/ Marion Stokman Marion Stokman Marion Stokman 7c m Wendy Driessen Wendy Driessen Marion Stokman Marion Stokman 8a o Suzan Heutinck Agnes Rijnders Agnes Rijnders Agnes Rijnders Agnes Rijnders 8a m Suzan Heutinck Agnes Rijnders Agnes Rijnders Agnes Rijnders 8b o Ellen Schennink Ellen Schennink Ellen Schennink Evelyn Volman Evelyn Volman 8b m Ellen Schennink Ellen Schennink Evelyn Volman Evelyn Volman 8c o Inge Lukassen Inge Lukassen Inge Lukassen Rusmira Umihanic Rusmira Umihanic 8c m Inge Lukassen Inge Lukassen Rusmira Umihanic Rusmira Umihanic Locatie Raadhuisplein Groep: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 6a o Debby van den Debby van den Thea Sloot Thea Sloot Thea Sloot Beld Beld 6a m Debby van den Debby van den Thea Sloot Thea Sloot Beld Beld 6b o Johan schlief Evelyn Volman Johan Schlief/ Johan Schlief Johan Schlief Evelyn Volman 6b m Johan Schlief Evelyn Volman Johan Schlief Johan Schlief Locatie Nieuw-Wehl 15

16 Groep: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3,4k o Narda Bolwerk Narda Bolwerk/ Narda Bolwerk Anke Balduk Anke Balduk Anke Balduk 3,4k m Narda Bolwerk Narda Bolwerk/ Anke Balduk Anke Balduk Anke Balduk 5,6k o Daniëlle Brundel Carlien Bouwman Carlien Bouwman Daniëlle Brundel Daniëlle Brundel 5,6k m Daniëlle Brundel Carlien Bouwman Daniëlle Brundel Daniëlle Brundel 7,8k o Peter Schrauwen Peter Schrauwen Peter Schrauwen/ Peter Schrauwen Peter Schrauwen Diny Nas 7,8k m Peter Schrauwen Peter Schrauwen Peter Schrauwen Peter Schrauwen Daar waar twee teamleden staan genoemd op de dagdelen betreft het vervanging in verband met compensatieverlof of niet lesgevende taken van de duo partner. We streven er naar niet meer dan twee leerkrachten voor een groep te plaatsen. Jeanette Steentjes is de onderwijsassistent en ondersteunt de kinderen in Wehl en Nieuw-Wehl gedurende de ochtendschooltijden Buitenspel Het is bekend dat kwetsbare kinderen vooral buiten het oog van de leerkracht de dupe kunnen worden van pesterijtjes. De pleinwacht speelt hierbij een belangrijke rol. Daarom vinden we het belangrijk dat er in de pauze een actieve pleinwacht is. Wij organiseren het spelen op het plein in verschillende groepen gedurende drie momenten. Wij leren de kinderen hoe te handelen bij problemen op het plein. Door het op deze wijze te organiseren kennen de leerkrachten alle kinderen en kan de pleinwacht de kinderen beter begeleiden in hun spel Zwemmen In de maanden mei, juni, juli en augustus is er naast een gymles een zwemles. In Wehl beginnen we daarmee in de groepen 4 mits vrijwel alle kinderen kunnen zwemmen en het daardoor voor de zweminstructeurs te overzien is. En in Nieuw-Wehl in de groepen 5. Op advies van de minister en van de besturenraad is in samenwerking met de Stichting Sport en Recreatie een protocol gemaakt om de veiligheid tijdens het schoolzwemmen en de kwaliteit van het zwemonderwijs te optimaliseren. Daarnaast vinden we een veilige reis van en naar het zwembad van groot belang en fietsen er minimaal twee begeleiders mee Het rooster bewegingsonderwijs Locatie Kon. Wilhelminastraat en Raadhuisplein maandag Tijd Zaal links a turnen 5a turnen b turnen c turnen dinsdag Tijd Zaal links Zaal rechts a turnen 8b turnen c turnen 6a spel b turnen 6b spel b turnen 3b spel a turnen 4a spel woensdag Tijd Zaal links Zaal rechts ,2 c 1,2 b ,2 a 1,2 d Vrijdag 16

17 Tijd Zaal links Zaal rechts Hal b turnen 6a turnen 4a turnen 3b turnen groepen 7 spel 5a spel 5b spel 4b spel 3a spel groepen 7 spel Groepen 7 spel groepen 8 spel groepen 8 spel groepen 8 spel Locatie Nieuw-Wehl Dinsdag Vrijdag Partners in ons onderwijs Bredeschoolnetwerk Vanaf januari 2007 vormt onze school de spil van het bredeschoolnetwerk Wehl. De partners willen de samenwerking meer structuur en inhoud geven om optimale ontwikkelingskansen te realiseren voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 14 jaar. De partners van het bredeschoolnetwerk Wehl zijn naast Het Timpaan: De Lommen (IJsselkring), de peuterspeelzaal Huppel Inn en de kinderopvangorganisaties: Ester Gelsing Kinderopvang en Sam Sam (Humanitas), Yunio JGZ en de gemeente Doetinchem. Muziekschool Docenten van de muziekschool verzorgen de AMV lessen in de groepen 4 en de lessen VIO in groep 5. Daarnaast scholen zij de komende jaren onze leerkrachten in de uitvoer van de methode zing in de groepen 1 t/m 3. Wehlse sportverenigingen Verschillende Wehlse sportverenigingen verzorgen een aantal trainingen tijdens de gymlessen. Op deze wijze kunnen kinderen onderzoeken waar hun talenten en interesses liggen Een gezonde jeugd: de jeugdgezondheidszorg helpt Kinderen ontwikkelen zich voortdurend. Ouders en school staan er tijdens deze periode niet alleen voor. U kunt terecht bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Noord- en Oost-Gelderland. De JGZ volgt de groei, gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren tussen 4 en 19 jaar. Samen met u en de school zorgt de JGZ er voor dat kinderen en jongeren zich zo gezond en goed mogelijk ontwikkelen. De JGZ werkt in teams die bestaan uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente jeugdgezondheidsdienst en een logopedist. Deze medewerkers hebben op verschillende momenten contact met u of de kinderen. Bijvoorbeeld tijdens een individueel gezondheidsonderzoek of tijdens een inloopspreekuur. Maar ook tijdens een groepsvoorlichting of tijdens een gesprek ter ondersteuning of verwijzing. GGD Noord- en Oost-Gelderland kan ouders en scholen adviseren over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over infectieziekten, hygiëne en veiligheid op school, chronische zieke kinderen of kinderen met een handicap. Meer informatie hierover vindt u op onze website: ggdnog.nl Kinderen met een medische indicatie Soms komen kinderen op school met een medische indicatie en wordt er aan de leerkrachten gevraagd of zij medicijnen willen toedienen of medisch handelingen willen verrichten. Bijvoorbeeld bij noodsituaties, waarbij de leerkracht zogenaamde medische handelingen moet verrichten als het toedienen van medicijnen of het geven van een injectie. Hiertoe zijn we niet bevoegd en zal door de directie samen met u een door de jeugdgezondheidszorg ontworpen protocol moeten worden opgesteld. In dit protocol staat precies omschreven wat u van de school mag verwachten en 17

18 omgekeerd wat de school van u verwacht. Dit alles natuurlijk in het belang van de gezondheid en het welzijn van uw kind. Ieder protocol is toegespitst op de specifieke situatie van uw kind en zal aan het begin van elk schooljaar weer opnieuw moeten worden bekeken en met de betreffende leerkracht(en) worden doorgenomen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het verantwoordelijke directielid: Jolande Bisseling. De school beschikt over een allergielijst van kinderen zodat we daar bij traktaties en vieringen rekening mee kunnen houden. Wilt u helpen deze lijst actueel te houden. Het gaat dan voornamelijk om voedselallergieën. De contactpersoon hiervoor is Ceciel Maas. Vanzelfsprekend behoort de leerkracht op de hoogte te zijn. Heeft uw kind last van een andere soort van allergie (bv voor huismijt) waar we op school rekening mee moeten houden, wilt u zich dan in verbinding stellen met Jolande Bisseling Melding infectieziekten De school is verplicht om besmetting met een infectieziekte zo snel mogelijk door te geven aan de GGD. Wij volgen hierin ook het advies van de GGD De Verwijsindex Achterhoek Onze school is aangesloten bij de Verwijsindex Achterhoek. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld intern begeleiders in het onderwijs, zorgcoördinatoren en hulpverleners) een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind tussen 0 en 23 jaar dat zij onder hun hoede hebben. Wanneer meerdere hulpverleners een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo kunnen professionals elkaar makkelijker en sneller vinden, en beter afstemmen en samenwerken in de hulpverlening aan jeugdigen. Indien het gebruik van de Verwijsindex bij uw kind aan de orde is, informeren we u daarover. Meer informatie over de Verwijsindex kunt u vinden op De kwaliteit van ons onderwijs Onze school wil werken aan de continue verbetering van haar kwaliteit. Op alle mogelijke terreinen. Vandaar dat we aan diverse doelgroepen vragen hoe zij tegen ons onderwijs (in de meest brede zin) en ons functioneren aankijken. Op die manier krijgen we een scherp beeld van onze sterke en zwakke kanten. Hoe meer meningen we verzamelen, des te betrouwbaarder is dit onderzoek, en des te beter kunnen we onze kwaliteit optimaliseren. In het schoolplan staat de strategische visie en worden beleidskeuzes op hoofdlijnen vastgesteld. Jaarlijks beschrijven we in de schoolgids en in ons schoolontwikkelplan, de specifieke activiteiten, verbeterplannen en ontwikkelplannen. Door middel van vragenlijsten aan alle geledingen; kinderen, ouders/verzorgers en teamleden worden we geïnformeerd over het behalen van de doelstellingen. De resultaten van deze vragenlijsten geven input voor bijstellen en verbeteren van plannen en inzet voor nieuwe schoolontwikkelplannen. Overige input verkrijgen we door de Cito-resultaten, financiële resultaten en het Risico inventarisatieprogramma. Eindopbrengsten worden jaarlijks vergeleken met de verwachte opbrengsten gezien onze leerlingpopulatie. De opbrengsten worden geëvalueerd en verbeteracties worden opgenomen in het onderwijskundig jaarplan. Het bezoek van de inspectie van onderwijs is voor onze organisatie een waardevolle audit. De resultaten van dit rapport kunt u vinden op de site van de inspectie. Momenteel worden we conform het basisarrangement vierjaarlijks bezocht. In het project opbrengst gericht leiderschap is vanuit de besturen een visitatiecommissie van directeuren samengesteld met een onafhankelijk voorzitter. Zij voeren visitatiegesprekken met het team, de intern begeleiders en met de directie. Na afloop bespreekt de commissie alle bevindingen en rapporteren ze de conclusies aan de directie. Op deze manier krijgt het gevisiteerde team een foto van de school. Deze foto brengt de resultaten, van de ontwikkeling van de kinderen, de stand van zaken op het gebied van zorg en begeleiding en van de kwaliteitszorg in beeld. Hieruit kan de school lering trekken met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Tevens nodigen we jaarlijks een ad random gekozen groep ouders/verzorgers uit. Dit ouderpanel heeft een open gesprek met de directie. 18

19 Dit alles vanuit de behoefte om de mening van de ouders/verzorgers over diverse schoolse onderwerpen te horen en op basis daarvan het onderwijs te verbeteren Overgang van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs (VO) Kinderen maken in groep 7 de entreetoets. Deze toets geeft naast het overzicht van de resultaten op de afzonderlijke onderdelen taal, rekenen en studievaardigheden een totaaloverzicht en ook een voorspellend vo advies. Tijdens het gesprek dat u hierover heeft met de leerkracht van uw kind geeft de leerkracht aan of dit advies in de lijn van onze verwachtingen ligt. Hierbij kijken wij naar de resultaten van uw kind in de aflopen jaren op de Cito LOVS toetsen en het beeld van uw kind in de groep. Bij de start van het schooljaar in groep 8 worden de ouders/verzorgers geïnformeerd over de verdere procedure bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. Daarna volgt een infoavond waarbij de scholen van het voortgezet onderwijs uit de regio aanwezig zijn. Zij informeren u over de structuur van het voortgezet onderwijs Bij het eerste voortgangsgesprek (in november) wordt door de school over de mogelijkheden voor vervolgonderwijs van uw kind gesproken (voorlopig advies en uw wens). In de twee eerste maanden van het nieuwe kalenderjaar zijn de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs. U ontvangt van ons een lijst met de data van de open dagen. In januari en februari volgen de jaarlijkse Cito LOVS toetsen. Na afname van deze toetsen formuleert de school een definitief advies. Het definitieve basisschooladvies wordt voor 1 maart met de ouders/verzorgers besproken. In overleg met de leerkracht van groep 8 vindt de aanmelding plaats. Er wordt aangemeld op de school van uw keuze. De aanmelding wordt verzorgd door de basisschool. De ontvangende school besluit op basis van de adviezen van de basisschool of uw kind al dan niet wordt toegelaten. Het schooladvies is leidend bij het plaatsen van de leerlingen. In de periode tussen 15 april en 15 mei volgt de verplichte Centrale eindtoets PO. Deze toets is bedoeld als zogenoemd objectief tweede gegeven. De toets bestaat uit de onderdelen: Nederlandse taal en rekenen. Studievaardigheden worden hierin verwerkt. Hiernaast is er nog het onderdeel wereldoriëntatie. De toets bestaat uit twee niveaus; eindtoets B (basis) en eindtoets N (niveau). Beide versies bevatten dezelfde onderdelen en opgavenrubrieken en hetzelfde aantal opgaven. Eindtoets N is bedoeld voor kinderen van wie verwacht wordt dat ze het best passen in een brugklastype basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg. De eindtoets B is bestemd voor kinderen van wie het verwachte vervolgadvies brugklastype gemengde/theoretisch leerweg of hoger is. Het onderdeel wereldoriëntatie is geschikt voor alle leerlingen en wordt op één niveau afgenomen. De toets meet welk referentieniveau de leerling heeft bereikt binnen de taal- en rekendomeinen. Het onderwijs is ingedeeld in verschillende referentie niveaus. Van basisonderwijs tot uitstroom in het hoger onderwijs (en uitstroom naar de arbeidsmarkt) in een doorlopende leerlijn. Elk niveau beschrijft de basiskennis en basisvaardigheden van het kind of de student. Dat wordt gedaan op een fundamenteel niveau dat voor alle kinderen geldt en op een streefniveau dat uitdaging inhoudt. Het niveau 2F is een algemeen maatschappelijk niveau, het niveau van kennis en vaardigheden die iedereen zich eigen gemaakt zou moeten hebben. Het onderstaand schema legt de relaties van de niveaus met de verschillende schoolsoorten Vier weken na afname van de toets ontvangt de school voor iedere leerling een leerlingrapport. Hierin worden de resultaten per toets onderdeel weergeven. Het rapport bevat ook een totaalscore en een toelichting op het daarbij passend type voortgezet onderwijs. Maakt het kind de centrale eindtoets PO beter dan verwacht, zullen wij het schooladvies heroverwegen. De school is hiervoor verantwoordelijk, in overleg met de ouders. De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook worden beslist dat we afwijken van het advies van de centrale eindtoets PO. Soms zijn de resultaten van de centrale eindtoets PO minder goed dan verwacht. In dat geval zullen wij het schooladvies niet aanpassen. 19

20 Na definitieve aanmelding vullen wij van elk kind een onderwijskundig rapport in. U tekent dat rapport voor gezien. Bij het schrijven van dit onderwijskundig rapport baseren we ons op ons kind dossier en het kind- en onderwijsvolgsysteem. In onderstaande tabel leest u naar welke scholen de kinderen uit groep 8 in de laatste jaren zijn vertrokken Ludgercollege Ulenhofcollege Rietveldlyceum Metzocollege AOC Liemerscollege Beekdal lyceum Stedelijk Gymnasium Arnhem Totaal Tien kinderen ontvingen dit schooljaar bij de overgang naar het voortgezet onderwijs een beschikking voor Leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO). 35% gaat naar het VMBO, 41% gaat naar de HAVO en 24% gaat naar het VWO (atheneum, gymnasium of tweetalig onderwijs) De resultaten van ons onderwijs Cito Eindtoets Hieronder vindt u de resultaten van de Cito Eindtoets van de afgelopen jaren. Het is echter goed het volgende te weten. Een school is wat leerresultaten betreft van meer afhankelijk dan alleen goed onderwijs. Of een school goed scoort ten opzichte van andere scholen is niet alleen een verdienste van die school, maar ook afhankelijk van factoren, die een school niet kan beïnvloeden, zoals capaciteiten van de kinderen en de omgeving waar de school staat. Daarom willen wij de resultaten van ons onderwijs ook afmeten aan: de mate waarin wij erin slagen om kinderen die problemen hebben in het onderwijsleerproces te helpen bij hun ontwikkeling de zorg voor een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs, passend bij de vermogens van het individuele kind. Wat dit laatste betreft kunnen wij zeggen dat onze kinderen (op een enkele uitzondering na) goed op hun plaats in het voortgezet onderwijs zitten en daar ook blijven tot en met hun diploma. Wij volgen die ontwikkeling gedurende 3 jaren nadat de kinderen Het Timpaan hebben verlaten Overzicht Citoscores Eindtoets basisonderwijs Het landelijk gemiddelde ligt op of rondom de 535. Alle kinderen hebben meegedaan aan de reguliere versie van de Cito Eindtoets ,6 536,7 535,1 536, De Schoolontwikkeling In de schoolplan periode van 2011 t/m 2015 heeft het team besloten de schoolontwikkeling te richten op de volgende items: de ontwikkeling van de bredeschool; passend onderwijs; talentonderwijs. Hieronder leest u wat we in het schooljaar hebben gerealiseerd en welke onderwerpen we in het schooljaar verder ontwikkelen. Schooljaar

21 De nieuwe gedragsregels zijn ingevoerd. Binnen de school hangen overal posters waar de regels staan beschreven; Het team heeft de keuze gemaakt vanaf het schooljaar te gaan werken met de taalmethode Taalactief; De groepen 4 t/m 8 hebben een nieuwe begrijpend leesmethode ingevoerd; De leerkrachten zijn in het kader van de verkregen subsidie Cultuureducatie met kwaliteit geschoold op één van de volgende disciplines: dans, theater, beeldende vorming, multimedia of wetenschap en techniek. Er is een pilot geweest rond het project Meesters in de kunsten. In groep 3 zijn we begonnen met de zangmethode zing en de kinderen uit de groepen 5 volgden een aanbod voorbereidend instrumentaal onderwijs ; Het basisarrangement voor Passend onderwijs is in samenwerking met het Samenwerkingsverband Doetinchem vastgesteld. Voor alle hoofdvakken worden groepsplannen opgesteld; We hebben het 12½ jarig bestaan van Het Timpaan gevierd; De selectie voor de kangoeroegroep is aangescherpt. In de klas werken meer- en hoogbegaafde kinderen die hiervoor zijn geselecteerd met het programma Acadin. In de tweede helft van het schooljaar starten leerlingen uit groep 4 ook in de kangoeroegroep; Er is afstemming gerealiseerd tussen de voorschoolse groepen en groep ½ mb.t. het dagritme. Tevens wordt hetzelfde model gevolgd om de ontwikkeling van de kinderen te volgen; In de groepen 2, 3 en 4 zijn rekenopdrachten uit het programma Met sprongen vooruit consequent toegevoegd aan het onderwijsaanbod m.b.t. rekenen; De kinderen starten met het oefenen van hun typevaardigheid in groep 6; De ICT coördinator en de talentbegeleider hebben hun opleiding positief afgerond; Een IB- er is net zoals de gedragsspecialist geschoold in het sociaal emotionele programma Rots en Water ; Twee teamleden volgden de workshop Rouw op je dak ; Er zijn twee leescoördinatoren opgeleid; De leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 zijn geschoold in het mindmappen en gebruiken deze werkvorm in de klas; Studenten hebben onderzocht op welke wijze we pedagogische groepsplannen kunnen ontwerpen wanneer er sociaal emotionele problemen zijn in een groep en een student heeft een onderzoek gedaan naar positief instructie gedrag voor kinderen met onderwijsbehoeften die in het verlengde liggen van het autistisch spectrum. Schooljaar De nieuwe taalmethode Taalactief wordt ingevoerd in de groepen 4 t/m 8; Onder begeleiding van de gedragsspecialist worden waar nodig pedagogische groepsplannen opgesteld om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen in een groep te verbeteren; Het project Meesters in de kunsten start; Leerkrachten van de groepen 1/2 volgen de cursus zing, het overige deel van het team volgt de opstartworkshop om te onderzoeken of we school breed met deze methode willen gaan werken; Eén teamlid schoolt zich in het onderwerp; wetenschap en techniek; De voorbereiding start om met het team te komen tot een nieuw schoolplan; We werken aan het verder ontwikkelen van de doorgaande lijn voor de kinderen van 0 tot 6 jaar; De sociale vaardigheidstraining Rots en Water wordt aangeboden aan alle leerlingen van de groepen 5 en aan een geselecteerde groep in leerjaar 7; We starten met een vernieuwde website en een besloten Facebook pagina om verslag te doen van de activiteiten en foto s te delen; Studenten ontwikkelen een programma rond mediawijsheid; Samen met de opleidingsschool Iselinge werken we aan het project: omgaan met verschillen. Het signaleren en selecteren van meer- en hoogbegaafde leerlingen en het versterken van het aanbod aan deze groep kinderen in de onderbouw; Er zullen verschillende activiteiten worden georganiseerd, zodat de kinderen van de verschillende leerjaren uit Wehl en Nieuw-Wehl elkaar leren kennen. 5. Het school ondersteuningsprofiel 21

22 De school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld. Dat is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Dit profiel beschrijft de kwaliteit van de basisondersteuning en over de ondersteuning die op Het Timpaan verder geboden kan worden. De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband samen vormen de basis van een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in onze regio. Op deze manier is er voor alle kinderen een passende plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen naar behoefte. Het Timpaan valt onder het samenwerkingsverband Doetinchem. Hierbij zijn de gemeenten Doesburg, Oude IJsselstreek en Doetinchem aangesloten Typering van Het Timpaan Het Timpaan biedt opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De inspectie heeft scholen ingedeeld in 4 schoolgroepen. Er zijn scholen met veel achterstandsleerlingen (schoolgroep 4) en scholen met weinig achterstandsleerlingen (schoolgroep 1) Bij de indeling in groepen speelt het opleidingsniveau van de ouders een rol. Het Timpaan is ingedeeld in schoolgroep 2. Daarnaast zijn er nauwelijks allochtone kinderen op Het Timpaan. We hanteren school een groepsgemiddelde van 25 kinderen. Op Het Timpaan werken we met veel specialisten, waaronder de interne begeleiders, de gedragsspecialist, een reken- en taal specialist een talentbegeleider en leerkrachten die geschoold zijn in de motorische ontwikkeling van kinderen. De leerkracht is de spin in het web. Hij/zij is de contactpersoon voor uw kind. Ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en zorg worden zorgvuldig en planmatig aangepakt De kwaliteit van onze basisondersteuning Onderwijs We werken opbrengst- en handelingsgericht. Dit betekent dat we vanuit een veilige schoolomgeving rekening houden met de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen. De verschillende ondersteuningsbehoeften worden door de leerkrachten in kaart gebracht en beschreven in groepsoverzichten. Vanuit deze groepsoverzichten ontwerpt de leerkracht een groepsplan. Hierin staat beschreven aan welke doelen de leerkracht in de komende periode met de kinderen gaat werken en op welke wijze dat plaats vindt. We zijn in staat rekening te houden met verschillen tussen kinderen op het gebied van aanbod, tijd en instructie. Ouders zijn op de hoogte wanneer hun kind specifieke ondersteuning krijgt. Periodiek wordt op school gekeken hoe de ontwikkeling van de kinderen verloopt. In de groepen 1 en 2 maken we gebruik van het ontwikkelingsvolgmodel (OVM) van Dick Memelink. Dit is een instrument waarin de leerkracht de ontwikkeling van het kind volgt en vastlegt. Daarnaast maken we gebruik van observaties en worden er toetsen afgenomen. In de groepen 3 t/m 8 onderscheiden we landelijk genormeerde toetsen (Cito) en de methode gebonden toetsen De opbrengsten van ons onderwijs analyseren we met het hele team. We bespreken welke aanpak het best werkt en of we deze ook in andere groepen kunnen uitvoeren. De interne begeleiders en de vakspecialisten hebben hierin een belangrijke rol. Op basis van deze analyse worden groepsplannen aangepast voor een volgende periode. Doordat we binnen het team beschikken over diverse vakspecialisten en deskundigen is veel,expertise op school aanwezig. Wanneer extra ondersteuning nodig is in een groep kan de onderwijsassistent worden ingezet om de leerkracht te ondersteunen. Daarnaast hebben de interne begeleiders minstens tien keer gedurende het schooljaar overleg met een externe orthopedagoog van de IJsselgroep om specifieke onderwijsbehoeften te bespreken. Wanneer expertise nodig is van buitenaf, bijvoorbeeld voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften zoals o.a. een visuele beperking wordt ook een beroep gedaan op externe deskundigheid De toetskalender De school kent een toetskalender. Naast de methode gebonden toetsen waarbij de leerkracht toetst in hoeverre uw kind de aangeboden leerstof van de afgelopen periode beheerst, nemen we CITO toetsen af. Dit zijn vaardigheidstoetsen. Het geeft de leerkracht informatie over de vaardigheden van een kind en in welke niveaugroep uw kind past. Heeft uw kind behoefte aan extra instructie of juist aan korte instructie en meer uitdaging in het leerstofaanbod? We kunnen volgen of het kind voldoende groei doormaakt binnen het vakgebied. Twee maal per jaar worden deze opbrengsten besproken met alle leerkrachten. Gr tijdstip toets opmerkingen 22

23 1 april CPS Beginnende geletterdheid 2 oktober/ mei CPS Beginnende geletterdheid een toets waarbij de beginnende geletterdheid wordt getest (rijmen en woordenschat) een toets waarbij de beginnende geletterdheid getest wordt (analyse, synthese, woordenschat, letterkennis en benoemsnelheid) 2 januari CITO rekenen en wiskunde voor kleuters een toets die de rekenvoorwaarden onderzoekt 3 november herfstsignalering we volgen de diverse signaleringen van 3 februari wintersignalering de methode Veilig Leren Lezen. Deze 3 maart lentesignalering toetsen meten de vorderingen op de deelgebieden van het technisch lezen en spellen. 3 maart/juni AVI Een toets die het technisch leesniveau onderzoekt op tekstniveau 3 januari/juni CITO Drie Minuten Toets een toets die de technische leesvaardigheid onderzoekt bij het hardop lezen van woorden een toets die de rekenontwikkeling onderzoekt 3 januari/juni CITO Rekenen en Wiskunde 3 juni CITO Begrijpend Lezen een toets die het begrijpend lezen onderzoekt 3 februari/juni CITO Spelling een toets die de spellingontwikkeling volgt 4 oktober AVI Een toets die het technisch leesniveau onderzoekt op tekstniveau 4 januari/juni Technisch Lezen Een toets die het technisch leesniveau onderzoekt op tekstniveau 4 januari/juni CITO Drie Minuten Toets Een toets die de technische leesvaardigheid onderzoekt bij het hardop lezen van woorden 4 januari/juni CITO Rekenen en Wiskunde een toets die de rekenontwikkeling onderzoekt 4 januari/juni CITO Begrijpend Lezen een toets die het begrijpend lezen onderzoekt 4 februari/juni CITO Spelling een toets die de spellingontwikkeling volgt 5 januari/juni Technisch Lezen Een toets die het technisch leesniveau onderzoekt op tekstniveau 5 januari/juni CITO Drie Minuten Toets een toets die de technische leesvaardigheid onderzoekt bij het hardop lezen van woorden 5 januari CITO Begrijpend Lezen een toets die het begrijpend lezen onderzoekt 5 januari/juni CITO Rekenen en Wiskunde een toets die de rekenontwikkeling onderzoekt 5 februari/juni CITO Spelling een toets die de spellingontwikkeling volgt 5 april CITO Leeswoordenschat een toets die de woordenschat m.b.t. lezen toetst 23

24 Gr tijdstip toets opmerkingen 6 januari/juni Technisch Lezen Een toets die het technisch leesniveau onderzoekt op tekstniveau 6 januari/juni CITO Drie Minuten Een toets die de technische Toets leesvaardigheid onderzoekt bij het hardop lezen van woorden 6 januari Cito Begrijpend lezen een toets die het begrijpend lezen onderzoekt 6 januari/juni CITO Rekenen en een toets die de rekenontwikkeling Wiskunde onderzoekt 6 februari/ CITO Spelling een toets die de spellingontwikkeling volgt juni 6 november/ Cito leeswoordenschat een toets die de woordenschat m.b.t. april lezen toetst 7 januari/juni Technisch Lezen Een toets die het technisch leesniveau onderzoekt op tekstniveau 7 januari/juni CITO Drie Minuten een toets die de technische Toets leesvaardigheid onderzoekt bij het hardop lezen van woorden 7 januari CITO Begrijpend Lezen een toets die het begrijpend lezen onderzoekt 7 januari CITO Rekenen en een toets die de rekenontwikkeling Wiskunde onderzoekt 7 februari CITO Spelling een toets die de spellingontwikkeling volgt 7 november/ CITO een toets die de woordenschat m.b.t. april Leeswoordenschat lezen toetst 7 mei/juni CITO Entreetoets gekeken wordt naar taal-, lees- en rekenontwikkeling. 8 januari Technisch Lezen Een toets die het technisch leesniveau onderzoekt op tekstniveau 8 januari CITO Drie Minuten een toets die de technische Toets leesvaardigheid onderzoekt bij het hardop lezen van woorden 8 januari CITO Begrijpend Lezen een toets die het begrijpend lezen onderzoekt 8 januari CITO Rekenen en een toets die de rekenontwikkeling Wiskunde onderzoekt 8 februari CITO Spelling een toets die de spellingontwikkeling volgt 8 november CITO een toets die de woordenschat m.b.t. Leeswoordenschat lezen toetst 8 april Centrale Eindtoets toets voor taal, rekenen, informatieverwerking, wereldoriëntatie In bovenstaand overzicht kunt u lezen wanneer welke methodeonafhankelijke toetsen in welke groepen worden afgenomen (onder voorbehoud van wijzigingen) Beleid Op Het Timpaan wordt beleidsmatig gewerkt. Schoolontwikkeling wordt geïnitieerd vanuit het schoolplan. In het schoolplan staat beschreven op welke wijze het team de kwaliteit van het onderwijs verder wil ontwikkelen en verbeteren. Handelings- en opbrengstgericht werken zijn zorgvuldig ingebed en staan beschreven in de zorgroute. Elke groep werkt met groepsplannen. In deze plannen staat beschreven hoe de leerkracht het onderwijs voor alle kinderen in de groep organiseert en vorm geeft. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen die de leerstof voor een bepaald vakgebied op basis-, verdiepings- of zorgniveau aangeboden krijgen. Ondanks dit planmatig werken kan op verschillende manieren blijken dat deze ondersteuning voor kinderen onvoldoende is. De leerkrachten merken dit doordat het kind slecht scoort op de toetsen of omdat het kind ander gedrag laat zien. Ouders kunnen dit eveneens opmerken. 24

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Ouders: Thuis in taal en rekenen

Ouders: Thuis in taal en rekenen Ouders: Thuis in taal en rekenen Handreiking voor ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in het basisonderwijs voor het volgen van de leeropbrengsten bij taal en rekenen Project Thuis in

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Een IKC dat staat als een huis!

Een IKC dat staat als een huis! Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Spier ten Doesschate Mark van der Pol APS

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 Utrecht, februari 2013 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU De rol van het schoolbestuur in beleid en praktijk Kees Admiraal, Maaike Haas en Cas Himmelreich Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 7 De vergeten laag 8 Wat is cultuureducatie? 11

Nadere informatie

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand Goed voorbereid naar school Samen aan de slag met taalachterstand Inhoud Interviews Jan Paantjens, wethouder maatschappelijke ontwikkeling in de gemeente Halderberge: Het ITJ rapport was een soort gratis

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Focus op Onderwijstraject

Focus op Onderwijstraject Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend onderwijstraject voor, tijdens en na gesloten verblijf Focus op onderwijstraject 2 Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie