SCHOOLGIDS De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen

2 Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein AT s-heer Hendrikskinderen T F E I Brinnummer: 03GJ 1 VOORWOORD buitenschoolse en tussenschoolse opvang Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Zuid-Beveland Alpha Scholengroep Deestraat AJ s-heer Arendskerke T E I De inhoud van deze schoolgids is vastgesteld door de voorzitter van het College van Bestuur en heeft de instemming van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Verantwoorde vrije tijd Als uw kind naar de basisschool gaat, hoeft u uw werktijden niet aan te passen. De buitenschoolse opvang is er voor kinderen van 4-12 jaar. Na schooltijd bieden wij uw kind verantwoorde vrije tijd. De Poeljeugd; bijzonder boeiend! Tussen de middag kan uw kind ook op de tussenschoolse opvang Met deze slogan geven wij terecht uiting om aan samen onze met onderwijsvisie: andere kinderen een We boterham willen te eten. een Dit school zijn waarin ieder kind bijzonder is en zijn eigen talenten natuurlijk kan onder ontwikkelen. begeleiding van Bijzonder een pedagogisch zijn medewerker. wij ook vanwege onze identiteit; wij zijn een open Christelijke school. Kosten buitenschoolse opvang Boeiend Onderwijs is niet meer weg te denken uit onze school; onderwijs dat actueel is, waarbinnen wij werkvormen inzetten waarvan bewezen Over de kosten is dat van die kinderopvang een gunstig kunt effect u kinderopvangtoeslag hebben de leerresultaten van de kinderen en onderwijs waarin wij kennis ontvangen over hersenfunctionaliteit van de Belastingdienst. en Kinderopvangtoeslag leren, toepassen. is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Uw netto Ook dit jaar continueren wij de processen die we twee jaar geleden zijn gestart. uurtarief valt dus altijd veel lager uit. Deze toeslag vraagt u zelf In deze schoolgids vindt u praktische eenvoudig informatie digitaal aan bij over de Belastingdienst. de organisatie Meer en informatie de inhoud van ons onderwijs. Voor een toelichting bent u altijd welkom. over deze toeslag en het aanvragen daarvan kunt u vinden op Dichtbij, De inhoud van deze schoolgids is vastgesteld door de voorzitter van het College van Bestuur en heeft de instemming van de oudergeleding van de vertrouwd, Medezeggenschapsraad. Bruto jaarinkomen Bruto uurprijs* Netto uurprijs* goed verzorgd ,98 0,86 en leuk. Een vriendelijke groet namens het team van cbs De Poeljeugd, ,98 1, ,98 2,28 Pieter Goudappel * tarieven buitenschoolse opvang basispakket 2012 directeur Meer weten? Kijk op U kunt ook contact opnemen met de afdeling Planning: tel of De kosten van tussenschoolse opvang kunnen per school verschillend zijn. U vindt de kosten per school op onze website. De Poeljeugd - s-heer s-heerhendrikskinderen Hendrikskinderen 1

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Een nieuwe schoolgids 1 17 Het onderwijsteam 29 2 Inhoudsopgave 2 18 Tussenschoolse opvang 30 3 Alpha Scholengroep 5 19 Buitenschoolse Opvang (BSO) 30 4 De Poeljeugd 6 5 De organisatie van het onderwijs 7 6 De afstemming naar kinderen 11 7 De kwaliteit van het onderwijs 18 8 Communicatie met de ouders 19 9 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) De Medezeggenschapsraad (MR) Activiteitencommissie (AC) Klachtenregeling Externe contacten Diversen Schooltijden Vakantierooster

4 3 Alpha Scholengroep 3 ALPHA SCHOLENGROEP CBS De Poeljeugd maakt onderdeel uit van de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs op Zuid- Beveland: Alpha Scholengroep, waarbinnen alle christelijke basisscholen in de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle en Reimerswaal samenwerken. Deze samenwerking biedt veel voordelen, omdat allerlei formele en administratieve zaken gezamenlijk geregeld kunnen worden. Onze naam Alpha: de eerste letter van het Griekse alfabet. Het begin! Het begin van een nieuwe periode voor een kind. Het kind dat op een Alphaschool een veilige omgeving vindt. Een school waar het uitgedaagd wordt om te leren, te ontdekken, zich te ontwikkelen. Een plek waar het uniek kan en mag zijn. De naam Alpha kennen we ook uit de Bijbel, waarin gesproken wordt over de Alpha en de Omega, God als het begin en het einde. Met de naam Alpha verwijzen we ook naar de open, christelijke identiteit van de vereniging en de 16 scholen. De missie van Alpha Scholengroep Alle leerlingen van Alpha Scholengroep krijgen duurzaam onderwijs aangeboden, waarbij dit onderwijs interessant, motiverend, uitdagend en betekenisvol is en wordt gegeven in een aantrekkelijke en professionele werk- en leeromgeving, vanuit een Christelijke identiteit. De Vereniging De Alpha Scholengroep hecht grote waarde aan ouders die meeleven en meedenken. Dit kan op vele manieren, maar ook door lid te worden van de vereniging. Voorwaarde is dat u als ouders/ verzorgers van leerlingen instemt met de doelstelling van de vereniging of deze wil respecteren. Door lid te worden kunt u invloed uitoefenen op het beleid van de vereniging. Ook kiezen de leden, de leden van de Raad van Toezicht. Eén maal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden. De contributie bedraagt 7,50 per jaar voor het eerste lid en 5,00 voor het tweede lid. Het College van bestuur De leiding van Alpha Scholengroep is in handen van een College van Bestuur. De voorzitter van dit college is Ad Vis, E De penningmeester is Han Michielsen E Anko van Hoepen is secretaris. E Bestuurskantoor: Deestraat AJ s Heer-Arendskerke T www. alphascholengroep.nl Managementteam Het managementteam bestaat uit de directeuren van de 16 scholen, onder voorzitterschap van de heer Ad Vis. Het managementteam bespreekt onderwerpen die van gezamenlijk belang zijn. Het streven is om de directeuren zo effectief mogelijk in de organisatie in te zetten en daarom kan een directeur de dagelijkse leiding over meerdere scholen krijgen. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht toetst het gevoerde beleid aan het strategisch beleidsplan, gestelde doelen en financiële kaders. 4 5

5 4 De School 5 De organisatie van het onderwijs 4 de school DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Poeljeugd wil een school zijn met een duidelijke christelijke identiteit, waar men zich met en voor elkaar verantwoordelijk voelt en vanuit een christelijke levensvisie, in onderling vertrouwen, harmonie en respect met elkaar omgaat. Wij proberen ons onderwijs zo in te richten dat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen, hun mogelijkheden leren gebruiken en hun grenzen daarvan leren accepteren. Op basis van wederzijds respect voor de normen en waarden van elkaar willen wij dat de kinderen leren open te staan voor andere culturen en religies zonder onze christelijke identiteit te verliezen. Samen met ouders/verzorgers zien wij het als onze taak de kinderen op te voeden tot weerbare en mondige mensen, die delen in de zorg voor elkaar, respectvol kunnen omgaan met het milieu en enigszins weet hebben van de ontstaansgeschiedenis van onze samenleving. DE VISIE VAN DE SCHOOL Met betrekking tot structuur en klassenorganisatie willen we onderstaande zaken borgen: 1. De lessen vertonen een duidelijke opbouw, hebben heldere componenten en veelal een samenvattende, of op een volgende les gerichte afsluiting. 2. De instructie en verwerking zijn helder en gestructureerd. 3. Het klassenmanagement is doelmatig ontwikkeld. Met betrekking tot het stimuleren van kinderen om actief mee te doen en beter afstemmen op verschillen, hebben we aandacht voor het verder ontwikkelen van onderstaande zaken: 1. Het hanteren van werkvormen die kinderen activeren. 2. Het in de lessen aanbrengen van voldoende afwisseling van werkvormen. 3. Het stimuleren van de taakgerichtheid en betrokkenheid bij de lessen. 4. Meer interactie tussen de leerlingen en het stimuleren van de eigen inbreng van kinderen waarbij ze hun aanpakgedrag naar voren brengen. 5. Het verder opbouwen van zelfstandig leren, leren samenwerken en samenwerkend leren. 6. Het zorgen voor voldoende afstemming op de verschillen tussen leerlingen waarbij rekening gehouden wordt met niveauverschillen van kinderen. Daarnaast willen we op het gebied van instructie geven verder differentiëren. 7. Het gebruik van strategieën voor leren en denken in alle daarvoor geschikte lessen aan de orde stellen 5 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS Onze school werkt volgens het principe van het leerstofjaarklassensysteem, waarin onderwijs wordt gegeven in een interactief-klassikale setting. D.w.z.: In elke groep wordt het standaardprogramma aangeboden aan de hand van moderne methoden die voldoen aan de kerndoelen die door de overheid zijn vastgesteld. Deze methoden gaan uit van klassikale, zo mogelijk gedifferentieerde, instructiemomenten - waarin kinderen actief participeren in het aandragen van leerstrategieën - zelfstandige en groepsverwerking en klassikale nabespreking. Kinderen die de leerdoelen niet halen krijgen individuele hulp. Dit kan voor sommige leerlingen leiden tot een individuele leerweg, bijvoorbeeld bij lezen, taal en rekenen. Systeemdenken staat centraal. We leren de kinderen inzien dat onze wereld bestaat uit relaties en verbanden. De werkvormen die structureel in alle groepen worden toegepast zijn hieruit ontstaan. Groep 1 en 2 Als kinderen 4 jaar zijn, worden ze ingeschreven in groep 1. Vanaf drie jaar en 11 maanden mogen ze een aantal keren komen kennismaken. De leerkracht van groep 1 neemt tijdig contact met U op voor een kennismakingsbezoek. Het onderwijs aan de kinderen van groep 1 en 2 kenmerkt zich door thematisch onderwijs. Meestal in periodes van twee weken wordt een onderwerp uitgewerkt waarin alle aspecten voor taal- en rekenontwikkeling, creatieve vorming en algemene vaardigheden aan bod komen. Met behulp van observatielijsten wordt het ontwikkelingsbeeld van de kinderen in kaart gebracht en schematisch weergegeven in de vorm van het ontwikkelingsprofiel KIJK dat ontwikkeld is door het RPCZ. Daarnaast worden CITO-toetsen gebruikt. Groep 3 en 4 Voor de overgang van groep 2 naar groep 3 vindt het groep 3-rijpheidsonderzoek plaats dat ontwikkeld is door de schoolbegeleidingsdienst PRAVOO. In groep 3 wordt een begin gemaakt met het systematisch leren lezen, rekenen en schrijven, na de voorbereidende leeractiviteiten in groep 2. In deze groep komen de basisvakken aan de hand van de hiervoor beschreven methodes aan bod. Vanaf groep 3 ontvangen de leerlingen drie maal per jaar het rapport dat besproken wordt met de ouders. In groep 4 wordt naast het voortgezet technisch lezen begonnen met begrijpend lezen aan de hand van de nieuwe methode voor begrijpend lezen Goed gelezen! Wekelijks terugkerend onderdeel is het woordpakket voor het dictee. Dit mogen de kinderen thuis ook oefenen. Het rekenonderwijs is organisatorisch hetzelfde als in de hogere leerjaren: Twee taken per week voor het aanleren van alle rekenbewerkingen en één projecttaak per week waarin de verbinding met de alledaagse leefwereld wordt gelegd: klokkijken, meten, wegen, verhoudingen, enz. Groep 5 en 6. Naast het verder zelfstandiger en sneller inoefenen van de spelling, het taalbegrip, het schrijven en het rekenen, zijn nieuw in groep 5 de vakken aardrijkskunde en geschiedenis. In groep 5 is dit nog algemeen verkennend. In groep 6 wordt bij aardrijkskunde Nederland behandeld en bij geschiedenis meer systematisch de Prehistorie tot en met de Middeleeuwen. Nieuw is ook het houden van een spreekbeurt. Vanaf groep 5 leren de kinderen ook huiswerk te maken: repetities mogen thuis geleerd worden. 6 7

6 5 De organisatie van het onderwijs 5 De organisatie van het onderwijs Groep 7 en 8. Naast alle reeds genoemde vakken komt daar in deze groepen nog het vak Engels bij. Huiswerk komt wekelijks voor en er wordt een nog groter beroep op zelfstandig werken gedaan als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. In deze groepen doen de kinderen verkeersexamen. Rond februari vindt de eindtoets plaats. WETTELIJKE OPDRACHT VAN HET ONDERWIJS Sinds augustus 1998 is de Wet op het Primair Onderwijs van kracht, kortweg de WPO genoemd. Daarin staat vermeld welke vakken op school gegeven dienen te worden zoals rekenen, taal, aardrijkskunde en geschiedenis, enz. De meeste vakken worden gegeven aan de hand van methoden welke voldoen aan de eisen die geformuleerd zijn in de kern-doelen. Daarnaast is er ruimte het onderwijs naar eigen identiteit en cultuur in te richten. PLURIFORME SAMENLEVING Binnen de domeinen identiteit, democratie en participatie geven wij invulling aan het gegeven dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving. Het onderwijs is er op gericht dat actief burgerschap en sociale integratie wordt bevorderd. Daarnaast willen we dat onze leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt besteed aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal. We gebruiken hiervoor onze methodes voor aardrijkskunde, geschiedenis, godsdienstonderwijs en sociaal emotionele ontwikkeling. KERNDOELEN Het ministerie van Onderwijs omschreef de laatste jaren uitgebreid de kerndoelen in het onderwijs. Het zou te ver voeren deze allemaal in deze schoolgids te omschrijven. Daarom willen we ons beperken tot de volgende punten uit de wet op het basisonderwijs. Het basisonderwijs op cbs De Poeljeugd: is bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar. (vanaf hun 5e jaar zijn kinderen leerplichtig) is zodanig ingericht, dat de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneengesloten jaren de school kunnen doorlopen. legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. is zodanig ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. gaat er mede vanuit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving. draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing. VAKKEN BIJ ONS OP SCHOOL NEDERLANDSE TAAL we taalmethode: de nieuwste versie van Taalactief. De taalonderdelen spelling, taalbeschouwing en stellen worden methodisch aangeboden. Voor leesonderwijs maken wij gebruik van de werkvorm tutorlezen, waarbij kinderen samen lezen met/voorlezen aan kinderen uit andere groepen. Sinds een jaar maken we gebruik van de nieuwe Begrijpend Lezen-methode Lezen=weten. Deze sluit aan bij visie op Boeiend Onderwijs en biedt leerlingen op een vakoverstijgende, geïntegreerde manier leesstrategieën aan. Daarnaast gebruiken we Nieuwsbegrip, waarin teksten over actuele onderwerpen worden gebruikt voor het oefenen van begrijpend lezen. Hiermee werken we aan het deelaspect van Boeiend Onderwijs betekenisvol leren. ENGELSE TAAL In de groepen 7 en 8 wordt het vak Engels gegeven d.m.v. de methode Real English. Deze methode is gericht op het kennis maken met de Engelse taal en cultuur. Er wordt geoefend in schrijven, luisteren en spreken. Dit cursusjaar gaat het team van de Poeljeugd op zoek naar een nieuwe methode. REKENEN / WISKUNDE Wij werken op De Poeljeugd met de methode De wereld in getallen. Al in groep 1 en 2 worden activiteiten uitgevoerd ter voorbereiding hierop. De wereld in getallen is een zogenaamde realistische rekenmethode. Dit betekent dat de methode uitgaat van het dagelijks leven. De bekendste Nederlandse rekenmethoden zijn onderzocht op hun doeltreffendheid. Zo kwam vast te staan dat kinderen die leren rekenen met een realistische methode gemiddeld beter presteren. Aan het eind van groep 8 scoren ze beter dan leeftijdgenoten, die leerden rekenen met een andere methode. ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD Dit zijn de vakken aardrijkskunde, natuuronderwijs, verkeer, geschiedenis en geestelijke stromingen. Uitgaande van de dagelijkse leefwereld en de eigen omgeving en steeds verder gaand maken de kinderen diepgaander kennis met die wereld. Daar horen o.a. ook het maken van werkstukken, spreekbeurten en een enkele keer excursies bij. Methodes: Aardrijkskunde: Wijzer door de wereld. Geschiedenis: Wijzer door de tijd Verkeer: Jeugd Verkeerskrant Op voeten en fietsen. Biologie: Koekeloere, Huisje, boompje, beestje, Wijzer door de Natuur, Nieuws uit de Natuur Algemeen: Mini-informatie, Informatie-junior - boekjes, werkstukken maken met gebruik van het documentatiecentrum en internet. KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE Als school maken wij jaarlijks gebruik van het aanbod cultuurmenu s. We bieden onze kinderen hiermee een zo breed mogelijk aanbod op het gebied van cultuureducatie. We zijn hiermee verzekerd van een aanbod van alle kunstdisciplines, waarin kunst in al zijn diversiteit aan bod komt (zang, dans, cabaret, beeldende kunst). De bedoeling van de vakken mondeling taalgebruik, muziek, tekenen, toneel en handenar-beid is om jezelf te leren uiten. Verder om creatief bezig te kunnen zijn ter ontspanning na inspanning. Daaraan besteden we aandacht tijdens de expressie-uren o.a. aan de hand van de methode: Moet je doen. De Poeljeugd is in gestart met een nieu- 8 9

7 5 De organisatie van het onderwijs 6 De afstemming naar kinderen BEWEGINGSONDERWIJS Naast de wekelijkse gymnastieklessen - en voor groep 3 en 4 de zwemlessen - schrijft de school ook in voor activiteiten die de Goese Atletiekvereniging AV 56 organiseert, het schoolkorfbaltoernooi, het schoolvoetbaltoernooi en de Schoololympiade groep 7-8. De kinderen in de groepen 3 t/m 8 gaan naar het Heer Hendrikhuis of het Tjobaveld. Let op geschikte gymkleding en schoenen. Gymschoenen met zwarte zolen mogen niet gebruikt worden in het Heer Hendrikhuis. CIOS-studenten kunnen stagelopen bij de gymlessen. GODSDIENSTONDERWIJS/ LEVENSBESCHOUWING De bijbelverhalen worden verteld aan de hand van thema s uit de methode Trefwoord. De liedjes die worden gezongen, horen bij de verhalen en komen uit speciale kinderlied-boeken o.a. Alles wordt nieuw. In de hogere groepen wordt ook uit het Liedboek voor de Kerken gezongen. De leerlingen van de groepen 7 en 8 lezen zelf in de Nieuwe Vertaling van het Ned. Bijbelgenootschap. Bovendien maken zij kennis met de Kerkgeschiedenis. BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN Een activiteit die aansluit bij de godsdienstlessen is de zgn. Gezinsdienst. Dit is een kerkdienst die eens per twee jaar in het kerkgebouw van de plaatselijke Samen-Op-Weg-gemeente wordt gehouden. In de voorafgaande week wordt op school gewerkt rond een thema. De resultaten van dit werk komen samen in deze Gezinsdienst voor jong en oud. Er wordt verteld, gezongen, gemusiceerd, geluisterd en gekeken naar verhalen. Deze samenwerking tussen kerk en school past binnen een doorgaande lijn van godsdienstige opvoeding thuis, op school en in de kerk. De christelijk feestdagen zijn voor ons vaak aanleiding om buiten de lessen om een viering met elkaar te houden. Daarbij maken we regelmatig van de gelegenheid gebruik om groepsdoorbrekend te werken. De vieringen kunnen zowel op school als daarbuiten plaatsvinden. Ook dit cursusjaar hopen we weer in schoolverband aan diverse sportevenementen deel te kunnen nemen. Mededelingen, aanmeldingen en vervoer worden geregeld door de activiteitencommissie in samenwerking met de leerkrachten. Bij voldoende belangstelling schrijven we in voor: het schoolvoetbaltoernooi; het schoolkorfbaltoernooi; de scholierenatletiekdag van AV 56; schooldamtoernooi; de Poelbosloop. De school-olympiade voor de groepen 7 en 8 is een jaarlijks terugkerend evenement. Er is op school veel belangstelling voor de sportieve prestaties van kinderen. Medailles en bekers worden bewonderend bekeken. In de bovenbouw houden leerlingen spreekbeurten over hun favoriete sport en kweken zo belangstelling daarvoor bij anderen. De korfbalvereniging Tjoba krijgt gelegenheid tijdens gymnastiekuren iets te vertellen over de trainingen, waarna onder deskundige leiding flink geoefend wordt. Kort na het begin van het nieuwe schooljaar vinden de schoolreizen plaats. Voor dit tijdstip is gekozen om de grote drukte voor de zomervakantie te vermijden. Wij zien het bovendien als een goede gelegenheid voor leerlingen en onderwijsgevenden om aan het be- gin van het cursusjaar op een informele wijze met elkaar om te gaan. De organisatie is in handen van het personeel en de activiteitencommissie. Ieder jaar vindt het schoolkamp plaats voor groep 8. Dit gebeurt ook aan het begin van het nieuwe schooljaar. Het kamp duurt drie dagen. De organisatie is in handen van de activiteitencommissie en de groepsleerkracht. De ouders betalen hiervoor een extra bijdrage. De leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben het oorlogsherdenkingsteken dat aangebracht is in de muur van de plaatselijke Ned. Herv. kerk geadopteerd. Elk jaar op 4 mei vindt hier om uur een korte plechtigheid plaats waarvoor de leerlingen van groep 7 en 8, vertegenwoordigers van het voormalige Verzet en vertegenwoordigers van plaatselijke organisaties door het gemeentebestuur worden uitgenodigd.. 6 DE AFSTEMMING NAAR KINDEREN NIEUWE LEERLINGEN IN DE SCHOOL Als kinderen 4 jaar zijn, worden ze ingeschreven in groep 1. Vanaf drie jaar en 11 maanden mogen ze een aantal keren komen kennismaken. De leerkracht van groep 1 neemt tijdig contact met U op voor een kennismakingsbezoek. Wij verzoeken ouders van kinderen die onze school willen gaan bezoeken dit zo vroeg mogelijk mee te delen, zodat wij een duidelijk overzicht hebben van de te verwachten instroom in de kleutergroep. PLAN VAN AFSTEMMING (OF ZORGPLAN) Op onze school werken we voornamelijk met klassikale instructie. Wanneer blijkt dat enkele kinderen behoefte hebben aan extra instructie, krijgen zij die, terwijl de overige kinderen zelfstandig aan het werk zijn. Natuurlijk houden we er rekening mee dat kinderen die extra instructie krijgen, minder tijd hebben om die instructie bijvoorbeeld schriftelijk te verwerken. Dit geldt voornamelijk voor de vakken rekenen, lezen en taal. Bij lezen werken we in niveaugroepen. Hiermee willen we achterstanden in leesontwikkeling zo veel mogelijk voorkomen. Door deze werkwijze is het niet vanzelfsprekend dat alle kinderen even ver zijn. Daarom houden we een leerlingvolgsysteem bij. Dit hebben we nu voor spelling, lezen, rekenen, taal en begrijpend lezen. Ook voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling maken wij gebruik van een leerlingvolgsysteem. Voor iedere leerling worden relevante gegevens bijgehouden in de leerlingenmap. Van alle leerlingen, die in de zorg zijn opgenomen, is er een dossier met gegevens over het gezin, de leerlinggesprekken, gesprekken met ouders/verzorgers, speciale onderzoeken, handelingsplannen, test- en rapportgegevens van de verschillende jaren. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met deze dossiers. Alleen de groepsleerkrachten, de IB-er en de RT-er hebben inzage hierin. Ouders mogen te allen tijde inzage hebben in het dossier van hun eigen kind. Zodra een kind op school voor extra zorg in aanmerking komt, worden de ouders op de hoogte gebracht

8 6 De afstemming naar kinderen 6 De afstemming naar kinderen Op onze school worden de vorderingen van alle kinderen regelmatig doorgesproken in de groepsbesprekingen. Voor kinderen die dan opvallen, wordt, met medewerking van onze intern begeleiders, een zorgtraject opgezet. In dit zorgtraject gaan we na wat de problemen van het kind zijn. Daartoe gebruiken we de vorderingengegevens en de ervaringen van de leerkracht om te kunnen bekijken wat we aan het probleem kunnen doen. Soms is een speciale bespreking noodzakelijk. Dit noemen we de leerlingbespreking. INTERNE BEGELEIDING ONDERWIJS AAN LANGDURIG ZIEKE KINDEREN Per 1 augustus 2007 is de school van een zieke leerling zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs aan die leerling, zowel in het ziekenhuis als thuis. De school wordt geacht zelf contact met de leerling te houden en te zorgen voor onderwijs. Onderwijs aan langdurig zieke kinderen is van belang om het leerproces voort te zetten en het kind contact te laten houden met de buitenwereld (sociale contacten). Bij langdurig verblijf in het ziekenhuis kunnen de school of de ouders begeleiding vragen bij het onderwijs aan hun kind. De intern begeleider, Cora van der Peijl, coördineert de leerlingenzorg op onze school. Zij organiseert b.v. bijeenkomsten zoals leerling- en groepsbesprekingen voor het team. Verder schakelt zij, indien nodig, externe hulp in, houdt de leerlingendossiers op orde en regelt de remedial teaching. Wanneer er vragen zijn op leergebied, over gedrag of opvoeding, dan kunt u altijd terecht bij de klassenleerkracht. Het is ook mogelijk, b.v. bij afwezigheid van de leerkracht, een gesprek te hebben met de intern begeleider. Aarzel niet, zij zit er voor u en de kinderen. Het adres van juf Cora is REMEDIAL TEACHING Individuele hulp krijgen kinderen in of buiten de klas. Deze hulp wordt in eerste instantie geboden door de leerkracht. Ook kan een RT-er deze werkzaamheden verrichten. Ons systeem van zorg is uitvoerig beschreven in de Zorgbreedteparagraaf. Deze ligt ter inzage in de school. LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING ( RUGZAKJE ) Met ingang van 1 augustus 2003 is de wet Regeling leerling gebonden financiering van kracht. Deze wet geeft aan de ouders van een kind met een handicap de mogelijkheid om een keus te maken tussen regulier of speciaal basisonderwijs. Het beleid van onze school is gericht op onderwijs aan kinderen met verschillende onderwijsbehoeftes. Dit houdt in dat we ons onderwijs ook af willen stemmen op de onderwijsbehoeftes van een kind met een handicap. Wanneer ouders bij ons op school een kind met een handicap aan willen melden, zullen we dit met een positieve intentie benaderen, d.w.z. we zullen zo nauwkeurig mogelijk nagaan wat de mogelijkheden van onze school zijn voor het verzorgen van onderwijs aan hun kind. We hanteren hierbij de volgende uitgangspunten: Een kind heeft recht op onderwijs in de thuisnabije situatie samen met andere kinderen uit zijn woonomgeving. Een kind met een handicap heeft het recht op integratie in het reguliere basisonderwijs. Ouders hebben keuzevrijheid bij het kiezen van een school voor hun kind. De afweging of de school wel of niet onderwijskundig in staat is om het kind op te vangen, vindt plaats aan de hand van zo objectief mogelijke criteria. Alle afwegingen zullen we in een open communicatie met de ouders van het kind bespreken. Voor elk individueel kind met een handicap dat wordt aangemeld bij onze school bepalen we afzonderlijk wat voor mogelijkheden we in huis hebben om het onderwijs aan dit kind op onze school te verzorgen. De zwaarte van de handicap in combinatie met de mogelijkheden van onze school spelen een rol bij de afweging. Bij de afweging of we het kind met LGF kunnen opvangen op onze school maken we gebruik van een draaiboek. We gaan daarbij uit van een positieve beschikking van de Commissie van Indicatiestelling (CVI). Hieronder staan de stappen die we nemen verkort weergegeven: gesprekken met de ouders door de directeur opvragen van gegevens informatie besturen door directie en zorgcoördinator onderzoek naar de mogelijkheden van de school besluitvorming door het team besluitvormend gesprek met de ouders uitvoering van het besluit In het algemeen: De ouders/verzorgers worden door de school nadrukkelijk betrokken in het totale proces. Dat wil zeggen dat zij goed op de hoogte zijn van alle stappen. De school heeft binnen acht weken een besluit genomen, gerekend vanaf de aanmelding tot en met de mededeling aan de ouders over het besluit. Dit kan op twee manieren: 1. rechtstreeks bij de coördinator onderwijs aan langdurig zieke kinderen van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ). 2. via het afdelingshoofd van het ziekenhuis. De procedure, die wij binnen onze school volgen om in zo n geval beslissingen te nemen, is als volgt: Wanneer een kind door ziekte een aantal maanden van een schooljaar mist, komt hij/zij in aanmerking voor hulp. De intern begeleider/zorgcoördinator of de directie schakelt wanneer dit noodzakelijk blijkt externe hulp van het RPCZ in. Het RPCZ ondersteunt de school door advisering aan leerkrachten en ouders over de consequenties voor het onderwijs en het onderwijsproces in relatie tot de ziekte. Daarnaast zorgt het RPCZ voor coördinatie en afstemming van onderwijs op maat voor de zieke leerling in het ziekenhuis, thuis en op school. In een plan wordt vastgelegd hoe de school het onderwijs afstemt, waaruit de begeleiding zal bestaan en op welke wijze er een evaluatie plaatsvindt. Het RPCZ adviseert ook over de inzet van technologische middelen (laptop en webcam). De school is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan. De leerkracht waarbij het langdurig zieke kind in de klas zit, onderhoudt de contacten met het kind en de ouders. Dit contact kan bestaan uit: huisbezoek, bezoek in het ziekenhuis, telefoneren en afstemmen van het huiswerk

9 6 De afstemming naar kinderen 6 De afstemming naar kinderen ZORGPLATFORM / PCL Zorgplatform Het zorgplatform is een bovenschoolse voorziening van het samenwerkingsverband De Bevelanden. Het zorgplatform behandelt aanvragen van basisscholen en ouders voor externe hulp aan zorgleerlingen, voor wie de interne zorg van de basisschool niet toereikend meer is. Medewerkers van het RPZC en SBO de Tweern werken binnen het zorgplatform samen. Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) beoordeelt of een leerling wel of niet toelaatbaar is tot de school voor speciaal basisonderwijs van haar samenwerkingsverband. De regels van de Algemene Wet Bestuursrecht zijn op de PCL van toepassing (bijv. beroepsrecht). DE BEGELEIDING NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS De schoolkeuze van het voortgezet onderwijs is een belangrijke keuze. Daarom besteden we veel aandacht aan voorlichting over de verschillende mogelijkheden. Tevens wordt er een zo goed mogelijk en gefundeerd advies gegeven. Om dit te bereiken ontwikkelen en organiseren we de volgende activiteiten: Half februari wordt de eindtoets afgenomen. Hier wordt alleen kennis en inzicht gemeten. In de wintermaanden kunnen de kinderen en eventueel hun ouders een bezoek aan verschillende scholen voor voortgezet onderwijs brengen. De scholen waarmee wij regelmatig contact hebben zijn: Ostrea Lyceum, Goes Pontes scholengemeenschap, Goes Groen College, Goes Calvijn College, Goes Bij het eerste rapport in groep 8 krijgt u een voorlopig advies over de leerrichting die wenselijk is Hierbij zijn ook een aantal mogelijkheden: VMBO Basisberoeps/ VMBO Kader/ Mavo/ Havo/ Vwo/ Vwo tweetalig. Bij de aanvang groep 8 krijgt u de nodige informatie die hier dieper op ingaat. Natuurlijk kunt u ook altijd de groepsleerkracht aanspreken om een afspraak te maken. In de loop van het jaar krijgt u meer informatie vanuit de verschillende scholen. In maart geeft de leerkracht van groep 8 een advies, gebaseerd op de uitslag en een eigen oordeel/ advies van de leerkracht. Samen met de betreffende ouder(s) worden de resultaten en bevindingen besproken. Voor eind maart zal een keus gemaakt moeten worden. De school verzorgt de opgaven voor het voortgezet onderwijs. Er wordt een onderwijskundig rapport opgesteld en verstuurd naar de toekomstige school. Vooraf hebben de ouders dit gelezen en voorzien van een handtekening. nen de ouders/verzorgers dit z.s.m. met opgave van reden te melden, schriftelijk of telefonisch. De leerplichtwet kent verschillende vrijstellingsgronden. In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van de school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waardoor u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hierna beschreven. beroep van (één van) de ouders/verzorgers. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie mogelijk is. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder/verzorger blijken. Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden: i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was; de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan; de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden. Verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden : Onder andere gewichtige omstandigheden vallen situaties die buiten de invloed van de ouders/verzorgers en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. LEERPLICHT EN SCHOOLVERZUIM Leerplicht Kinderen in Nederland moeten ingeschreven zijn bij een school. De volledige leerplicht begint op de eerste dag van de nieuwe maand nadat een kind vijf jaar is geworden. Deze leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de leerling 16 jaar is geworden. Daarna volgt de partiële leerplicht. Die omvat twee dagen per week. Schoolverzuim Als een leerling de school niet kan bezoeken die- Extra Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst- of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden. Op vakantie onder schooltijd Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden wanneer uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het Hierbij moet gedacht worden aan: een verhuizing van het gezin; het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten; ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar); overlijden van bloed- of aanverwanten; viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½ -, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten

10 6 De afstemming naar kinderen 6 De afstemming naar kinderen De volgende situaties zijn geen andere gewichtige omstandigheden : familiebezoek in het buitenland; vakantie in een goedkope periode of i.v.m. een speciale aanbieding; vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan; eerder vertrek of latere terugkeer i.v.m. (verkeers)drukte; verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens andere gewichtige omstandigheden dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van te voren). Hoe dient u een aanvraag in? Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur van de school. De directeur neemt een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege andere gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord. Niet eens met het besluit Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van belanghebbende de dagtekening (datum) een omschrijving van het besluit dat is genomen argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit wanneer het bezwaar niet door u maar namens u wordt ingediend, moet u een volmacht ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen. U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen. Bent u het dan nog niet eens met het besluit dan kunt u op grond van de algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de indiener van een beroepschrift zich wenden tot de President van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Aan zo n juridische procedure zijn kosten verbonden: voordat u een beroepschrift indient is het raadzaam juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een bureau voor Rechtshulp. Ongeoorloofd verzuim Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. De direc- teur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Leerplichtwet. Hij/zij wordt gecontroleerd door de onderwijsinspectie. Als er voor een leerling verlof wordt aangevraagd dat niet onder bovengenoemde regeling valt, bijvoorbeeld bij het aanvragen van meer dan 10 schooldagen of als er meerdere perioden per schooljaar worden aangevraagd, beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente. De directeur wordt hierbij gehoord. Als bij niet verleend verlof een kind toch van school wegblijft, wordt dit gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. GEDRAGSCODE Onze school maakt onderdeel uit van Alpha Scholengroep. In onze gedragscode besteden we aandacht aan gedragsregels in algemene en specifieke zin, zoals die in Alpha Scholengroep gelden voor de personeelsleden. De gedragscode bevat o.a. richtlijnen voor het gebruik van internet door medewerkers, leerlingen en ouders. De volledige gedragscode ligt ter inzage op school en is ook te vinden op de Alpha website: Onze school onderscheidt zich niet van andere. Ook bij ons worden kinderen gepest. Het schijnt onlosmakelijk met het samenleven in groepen te maken te hebben, maar... we accepteren het niet! Alle leerkrachten hebben het pestprotocol ondertekend en daarmee verklaard dat zij al het mogelijke zullen doen om pesten aan de kaak te stellen en zullen proberen het te voorkomen. Wij kunnen dit verschijnsel alleen effectief bestrijden in goede samenwerking met de ouders. Met alle ouders. Wij doen daarom een beroep op U: Laat het ons weten als U signalen oppikt van pestgedrag. We zoeken samen naar de best mogelijke oplossing. REGELS VOOR SCHORSING EN VERWIJDERING Als het gedrag van de leerling aanleiding geeft tot ernstige verstoring van de rust of veiligheid op school kan het voorkomen dat we overgaan tot schorsing. Hieraan gaat de volgende procedure vooraf: 1. De directeur van de school overlegt met de leerling, de ouders/verzorgers en de groepsleerkracht. 2. Als schorsing wordt overwogen, dan bespreekt de directeur dit met het College van Bestuur. Het College van Bestuur neemt het besluit inzake schorsing. 3. De directeur deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders/verzorgers mee. 4. De directeur meldt het besluit tot schorsing van de leerling terstond aan de leerplichtambtenaar. Tevens overlegt de directeur met de leerplichtambtenaar welke rol hij/zij kan/moet vervullen bij de schorsing. 5. De school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk, te voorkomen dat deze een achterstand op het gebied van leren oploopt. 6. Bij terugkeer van de geschorste leerling wordt een door de school opgestelde verklaring, waarin concrete afspraken over het functioneren van de leerling en/of ouders/verzorgers zijn opgenomen, door de ouders/verzorgers en de directeur ondertekend. In extreme gevallen kan het voorkomen dat de directeur besluit tot onmiddellijke schorsing van een leerling. In dat geval zal hij/zij de betreffende leerling bij de ouders/verzorgers brengen en ze op de hoogte stellen van het genomen besluit. Het bevoegd gezag wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht, zodat stappen kunnen worden genomen 16 17

11 7 De kwaliteit van het onderwijs 8 Communicatie met de ouders om bovengenoemde procedure zo snel mogelijk uit te kunnen voeren. Mocht het schorsen van de leerling niet leiden tot een gewenst resultaat, dan wordt een leerling een tweede keer geschorst. Mocht dit opnieuw niet het gewenste resultaat opleveren, dan wordt overgegaan tot verwijdering van de leerling. Voor de ouders/verzorgers bestaat de mogelijkheid om bij het bevoegd gezag bezwaar te maken tegen een dergelijk besluit. Het protocol Schorsing en Verwijdering ligt ter inzage op school. 7 DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS KWALITEIT Het schoolteam werkt voortdurend aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. We doen dat op basis van interne evaluaties én externe kwaliteitsonderzoeken. We gaan planmatig te werk en bewaken onze veranderonderwerpen systematisch. Dit gebeurt via het kwaliteitslogboek en de jaarevaluatie en de jaarplanning. De veranderonderwerpen zijn afkomstig uit ons schoolplan waarin wij per periode van 4 jaar onze speerpunten vaststellen. Bovenstaande documenten zijn op school in te zien. In het schooljaar hebben we het tweede jaar afgerond van de 1-zorg-route, hebben we de keuze gemaakt voor een instrument om de sociaal-emotionele ontwikkeling in midden- en bovenbouw in kaart te brengen en hebben we ons georiënteerd op een nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen. Daarnaast hebben we fors geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van boeiend onderwijs binnen onze school zal in het teken staan van de implementatie van bovenstaande methodes. Daarnaast gaan we dit jaar werken aan het schoolontwikkelingsprofiel waarin we beschrijven welke zorg we willen en kunnen bieden aan kinderen in het traject naar Passend Onderwijs. INSTRUMENTEN Rapporten De leerlingen krijgen in groep 3 t/m 8 drie keer per jaar een rapport mee. Daarop worden de vorderingen met cijfers of woorden aangegeven. Op de rapportenavonden/10-minutengesprekken (2X per jaar voor ouders van alle kinderen, 3x per jaar voor ouders van zorgleerlingen) kan het rapport met de groepsleerkracht besproken worden. Tien minuten is kort, soms te kort. Wanneer meer tijd nodig is, dan is het verstandig om een aparte afspraak te maken. Onderwijskundig rapport Wanneer een leerling onze school verlaat, dan krijgen de ouders (een kopie van) het onderwijskundig rapport mee. Dat is bedoeld voor de andere basisschool, speciale basisschool of school voor Voortgezet Onderwijs. CITO-toets Voor de leerlingen gebruiken we de toetsen om het onderwijs goed af te stemmen. Ook de school doet iets met de toetsuitslagen. De CITO-eindtoets en de methode onafhankelijke toetsen van het Leerling Volg Systeem (L.V.S.) bieden ons objectieve gegevens om de kwaliteit van ons onderwijs te volgen. We gebruiken ze om ons onderwijs te evalueren en waar nodig bij te stellen. OPBRENGSTEN Wij zijn verplicht de uitstroom naar het voortgezet onderwijs te melden aan de ouders. Hieronder vindt u de uitstroomgegevens van de leerlingen van groep 8 van de laatste cursusjaren. Schoolscores n.a.v. resultaten CITO-eindtoets Jaar norm schoolscore ,6 536,2 Schoolscores n.a.v. resultaten Schooleindonderzoek 2011 Schoolgemiddelde Totaalgemiddelde Schoolvorderingen 107,9 105,3 Intelligentie ,8 Schoolscores n.a.v. Drempelonderzoek 2012 waarmee we de eindopbrengsten naar de inspectie verantwoorden: 536,5. Hiermee scoort de school ruim boven de norm. Uitstroompercentages 2009/ / /12 VWO 30% 20% 11% HAVO 25% 38% 33% MAVO/HAVO 10% MAVO 25% 9% 33% VMBO-K 5% 24% 11% VMBO-B/K 5% VMBO-B 9% 11% TEVREDENHEIDSONDERZOEK Eens in de twee jaar doen wij een tevredenheidsonderzoek onder kinderen, ouders en leerkrachten. 8 COMMUNICATIE MET DE OUDERS Informatieavonden Aan het begin van het cursusjaar vinden de informatieavonden plaats waarop u zich op de hoogte kunt stellen van de inhoud en de didactische vormgeving van de lessen. Per jaargroep wordt hiervoor ongeveer een uur ingepland. Contacttijd Een kwartier voor de aanvang van de lessen vallen de kinderen onder verantwoording van de groepsleerkrachten. Op deze momenten is er op maandag, woensdag en vrijdag ruimte om de groepsleerkrachten te spreken. U kunt ook een afspraak maken voor een ander tijdstip. Nieuwsbrieven Actuele schoolse zaken worden u bekendgemaakt d.m.v. een nieuwsbrief. Om deze te ontvangen dient u zich hierop te abonneren via onze website Wilt u de papieren versie ontvangen omdat u geen toegang tot internet heeft, dan kunt u een verzoek bij de directie indienen. Korte nieuwsberichten worden via twitter met de volgers gedeeld. U vindt ons 18 19

12 8 Communicatie met de ouders 9 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Problemen? Mocht u problemen hebben die uw kind aangaan, aarzel dan niet contact op te nemen met de groepsleerkracht of de intern begeleider. Een telefoontje of een gesprek (bijv. direct na schooltijd) werkt altijd zeer verhelderend. De vorderingen van uw kind Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, bespreken we periodiek met u de vorderingen van uw kind. Als dat nodig is zal de leerkracht buiten deze momenten om contact met u zoeken. Uiteraard kan het initiatief ook van u uitgaan. MR De oudergeleding is vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad. Veel zaken worden hier besproken met de ouders. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht. De notulen van de MR-vergaderingen kunt u lezen op de website. Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar Website. Op de website van de school ( kunt u naast veel actuele informatie ook gedeeltes van deze schoolgids vinden. Bovendien worden de nieuwsbrieven op de site gepubliceerd. U kunt de school ook via twitter Ouderparticipatie. Elk jaar weer helpen heel veel ouders ons bij vieringen, schoolreizen, schoolkamp, lezen, excursies, schoonmaak van speelleermateriaal, reparatie van karren, verfraaiing van het schoolplein, zwemmen, etc.. Het schoolteam is hier erg blij mee. immers, al deze hulp komt ten goede aan Uw kind dat zó extra aandacht kan krijgen. Aan het begin van het jaar ontvangt U een intekenformulier. PROTOCOLLEN Op onze school worden diverse protocollen gebruikt die ook voor u als ouder de moeite waard zijn en waarin (de communicatie met) de ouder wordt beschreven. Voorbeelden hiervan zijn het eerder genoemde pestprotocol en de gedragscode. Daarnaast heeft onze school een veiligheidsplan. Alle documenten zijn op school op te vragen. 9 GEMEENSCHAPPELIJKE MEDE- ZEGGENSCHAPSRAAD (GMR) Vanuit de medezeggenschapsraden van de 16 scholen is de GMR gevormd. Zij bespreken zaken die raakvlakken hebben met alle scholen die onder de Alpha Scholengroep vallen. Namens De Poeljeugd heeft Martin Wissekerke (oudergeleding) zitting in de GMR. 10 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) Alle ouders kunnen meedenken, meepraten over de school. Dit kan via de MR. In deze raad zitten drie ouders, die worden gekozen. Ook drie teamleden maken deel uit van deze raad. De zittingsduur van de raad is 3 jaar. Jaarlijks treedt één lid af. De directie van onze school is belast met de dagelijkse leiding op school. Het College van Bestuur (Alpha scholengroep) is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen. Het bestuur neemt beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg. Dit is vergelijkbaar met het overleg, dat een organisatie met de ondernemingsraad voert. De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. De MR heeft drie soorten rechten; adviesrecht, instemmingsrecht en informatierecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet, dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen hoeft te worden. Het ligt anders voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. De medezeggenschapsraad ontvangt van het bevoegd gezag, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. Dit is het informatierecht. Het schoolbestuur kan zonder de instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. In de wet medezeggenschap onderwijs liggen de rechten van de MR in principe vast. Namens de ouders: 1. Martin Wissekerke, Duizendbladstraat 51, 4461MN Goes, T Vacature 3. Jeanette Samsom, Zwanenburg 1, 4472 BG s Heer Hendrikskinderen, T Namens het personeel: 4. Elize Stins (voorzitter) 5. Elly de Nooijer (secretaris) 6. Alice van de Vrede 20 21

13 11 Activiteitencommissie (AC) 13 Externe contacten 11 ACTIVITEITENCOMMISSIE (AC) De activiteitencommissie bestaat alleen uit ouders. Deze groep ouders houdt zich voornamelijk bezig met niet-lesgevende activiteiten binnen de school, zoals schoolreisjes, Sinterklaas, Kerst, Pasen, project, sportactiviteiten enz. Dit alles gebeurt uiteraard in overleg met het team. De leden van de AC zijn: Suzan Batus, Jacoba van Beierenstraat 31, 4472 BA s-h.h.kinderen, T Esther van Boven, Spanjaardstraat 12, 4472 AR s-heer Hendrikskinderen, T Miranda van Dalen, Langeweg PA Wilhelminadorp Cora de Hek, Jan van Tourainestraat 10, 4472 BJ s-heer Hendrikskinderen, T Corinne Koole, Den Omloop AM s-heer Hendrikskinderen, T Marian Inghels, Jan van Renessestraat 20, 4472 BK s-heer Hendrikskinderen, T Jacoline van der Plasse, Klaproosstraat 26, 4461 ZH Goes, T Francisca Rijn, Klaproosstraat 14, 4461 ZH Goes, T Christa Sarneel, Oude Rijksweg AH s-heer Hendrikskinderen, T Anette Smallegange, Nieuwe Rijksweg 29, 4472 AA, s-h.h.kinderen, T Cora Versluijs, Fluitekruidstraat 23, 4461 MG Goes, T Ouderbijdrage Vele scholen kennen al jaren de zogenaamde ouderbijdrage. Dit is een kas, gevormd uit de vrijwillige bijdrage van de ouders. Uit deze vrijwillige bijdrage van de ouders -beheerd door de Activiteitencommissie- worden verschillende zaken bekostigd zoals het Sinterklaasfeest, de kerstviering, de paasviering, traktaties tijdens de projectavond en avondvierdaagse, de laatste schooldag en nog veel meer. Voor de schoolreis en het kamp voor groep 8 worden extra bijdragen gevraagd. Voor het schooljaar is het bedrag vastgesteld op 20,- per kind. Wilt u meer bijdragen? Uw gift is van harte welkom! U wordt gevraagd een overeenkomst te tekenen waarin u aangeeft dat u akkoord gaat met het betalen van de vrijwillige bijdrage voor uw kind(eren). Deze overeenkomst ontvangt u als los document. We verzoeken u de overeenkomst op school in te leveren. Uiteraard hopen we dat velen van u de bijdrage zullen overmaken. De kas van de Activiteitencommissie wordt beheerd door de penningmeester van de activiteitencommissie. Elk jaar wordt de kas gecontroleerd. U ontvangt van de Activiteitencommissie een rekening voor de ouderbijdrage. Het bankrekeningnummer van de Activiteitencommissie is t.n.v. Activiteitencommissie De Poeljeugd (o.v.v. ouderbijdrage en de naam van uw kind(eren). 12 KLACHTENREGELING Waar mensen samenwerken kunnen misverstanden ontstaan, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dit geldt ook voor het onderwijs. Wanneer u hiermee geconfronteerd wordt geldt een interne klachtenregeling voor Alpha Scholengroep. Verreweg de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school kunnen in goed overleg tussen schoolleiding, team, ouders en leerlingen opgelost worden. Voor situaties, waarin dit niet meer mogelijk is kan een beroep gedaan worden op de interne klachtenregeling. De klager heeft dan de volgende mogelijkheden: Hij/zij kan zich richten tot de directeur van de school. Hij/zij kan zich richten tot de contactpersoon, welke aan iedere school verbonden is. Deze contactpersoon zal u desgewenst verder helpen, adviseren en doorverwijzen naar de directeur, het College van Bestuur of de externe vertrouwenspersoon. Hij/zij kan zich direct richten tot het College van Bestuur van Alpha Scholengroep. In geval van seksuele intimidatie, discriminatie of racisme kan hij/zij zich, naast bovenstaande mogelijkheden, richten tot de externe vertrouwenspersoon van Alpha Scholengroep. De interne klachtenregeling staat voor iedere belanghebbende ter inzage op de website van Alpha Scholengroep of van de afzonderlijke scholen. Indien bovenstaande mogelijkheden geen oplossing bieden kan overgegaan worden tot het indienen van een officiële klacht bij de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie voor Christelijk Onderwijs. Verdere informatie hierover vindt u op de website Vertrouwenspersonen: Dr. G.A.C. Aarnoutse T Contactpersoon Mevr. J.M.J. van der Peijl T College van Bestuur Dhr. A. Vis, voorzitter T EXTERNE CONTACTEN Inspectie Vragen over Onderwijs; T (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch- of fysiek geweld; Meldpunt vertrouwensinspecteurs T (lokaal tarief) Inspectie van het onderwijs - Vragen over het onderwijs: Stagiaires en DOS Binnen Alpha Scholengroep bieden we stageplaatsen voor uiteenlopende opleidingen. Dat doen we graag, want zo zorgen we voor voldoende, kwalitatief goed opgeleide leerkrachten en onderwijsassistenten voor de toekomst. We hebben binnen Alpha Scholengroep deelnemers van het ROC. Studenten die de opleiding voor leerkracht aan de PABO of de opleiding HBO-pedagogiek volgen. Ook kunnen leerlingen van middelbare scholen stagelopen binnen Alpha Scholengroep voor een maatschappelijke- of snuffelstage. Afhankelijk van de opleiding assisteren de stagiaires bij lessen, geven ze les aan individuele kinderen, een groepje kinderen, of aan een hele groep. Dit alles is altijd onder de eindverantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Alpha Scholengroep maakt deel uit van DOS. DOS staat voor de opleidingsschool. De opleidingsschool is een samenwerking tussen HZ Pabo, Prisma, Nobego, Archipel en Alpha Scholengroep en heeft tot doel de samenwerking tussen de HZ-Pabo en het werkveld te optimaliseren, zodat de toekomstige leerkrachten zo goed mogelijk worden voorbereid voor hun werk als leerkracht. De begeleiding/ coaching van studenten van de PABO van de Hogeschool Zeeland en de deelnemers die de opleiding tot onderwijsassistent aan ROC-Zeeland volgen, is in nauw overleg tussen opleidingsmentoren en het betreffende instituut. Opleidingsmentoren binnen Alpha Scholengroep zijn Truus Duijnhouwer, Corrinne Dekker en Ans Kanis. Contactpersoon voor het verkrijgen van een stageplaats is: Corrinne Dekker

14 13 Externe contacten 14 Diversen Jeugdgezondheidszorg Jaarlijks worden alle kinderen in de leeftijd van ongeveer 5 jaar en 6 maanden uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek door de jeugdarts en de jeugdarts assistent. Het doel van dit onderzoek is vroege opsporing van problemen en preventie. De kinderen worden via de school opgeroepen. Het onderzoek vindt plaats in aanwezigheid van een (of beide) ouder(s), meestal niet in het schoolgebouw. Daarover ontvangt u nader bericht. Daarnaast worden de kinderen in de leeftijd van 4,9 tot 5,9 jaar onderzocht door de logopedist op spraak- en taal ontwikkeling. Vanaf 2006 voert de GGD PGO 10 in, een preventief gezondheidsonderzoek bij kinderen van 10 jaar. Dit onderzoek vervangt de screening van de 9-jarigen. Centraal staan de sociaal-emotionele ontwikkeling en gezondheidsaspecten op het gebied van groei, psychosociaal functioneren en (experimenteer-)gedrag. Ouders met hun kind ontvangen een uitnodiging voor het onderzoek, met daarbij een vragenlijst. Naast de individuele onderzoeken is en blijft het altijd mogelijk om de jeugdarts, logopedist of jeugdverpleegkundige te benaderen als u denkt dat uw kind ergens problemen mee heeft of als u twijfelt over de ontwikkeling van uw kind. Pleegt u in dat geval a.u.b. overleg met de school. Ook de leerkracht kan na overleg met u kinderen aanmelden voor een onderzoek. Natuurlijk kunt u ook zelf contact opnemen met de GGD. Het adres is: Westwal AS - Goes - T Voortgezet onderwijs De leerkrachten van groep 8 geven in een persoonlijk gesprek een advies voor schoolkeuze aan de ouders. Dit advies is gebaseerd op leerprestaties, observaties en beoordeling van leerhouding en motivatie. In februari wordt een eindtoets afgenomen. De eindscore geeft globaal aan welke vorm van voortgezet onderwijs geschikt is voor Uw kind waarbij gelet wordt op de leerprestaties. Hieraan zijn voor U geen kosten verbonden. Wanneer U een uitvoeriger onderzoek wilt waarin ook ontwikkeling, leerhouding en motivatie worden meegenomen dan kunt U daarnaast via de school een test aanvragen bij het AOB, eveneens een erkend bureau. Alle ouders van de leerlingen van groep 8 krijgen aan het begin van het cursusjaar hierover schriftelijke informatie. Voor meer inlichtingen kunt U zich bovendien wenden tot de directeur of de groepsleerkrachten. Schoolbegeleidingsdienst Wij werken nauw samen met het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ). Het RPCZ ondersteunt bij individuele onderzoeken en het opstellen van individuele plannen voor kinderen. Daarnaast verzorgt het RPCZ opleiding en training voor teamleden. Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland Edisonweg NW Vlissingen Geschillen commissies bijzonder onderwijs Ouders, leerlingen, schoolbesturen en medewerkers in het bijzonder onderwijs kunnen voortaan op één website terecht voor alle informatie over geschillen in het confessioneel en algemeen bijzonder onderwijs: Op de website kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de (klachten)procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie. U leest er bijvoorbeeld welke stappen een ouder moet zetten voor het indienen van een klacht tegen de school en hoe het in z n werk gaat als een medewerker van de school een bezwaar indient over de waardering van zijn functie. 14 DIVERSEN Cadeautjes maken Bij het lokaal van de kleuters treft u een lijst aan waarop u de verjaardagen van ouders en grootouders kunt aangeven. De juf zorgt er dan voor dat uw kind tijdig een cadeautje kan maken. Ook veel kinderen van de groepen 2, 3 en 4 vinden het leuk om een cadeautje voor pappa, mamma, oma of opa te maken, maar ook hier geldt: laat het ruim van te voren weten. Het calamiteitenplan Wat te doen in geval van nood? Wij hopen natuurlijk dat zo n situatie zich nooit voor zal doen, maar het is noodzakelijk dat leerkrachten en leerlingen weten wat er gebeuren moet als er bijvoorbeeld brand uitbreekt in het schoolgebouw. In elk lokaal hangt het calamiteitenplan schoolgebouwen dat is opgesteld door de coördinatiegroep openbare veiligheid Zeeland i.s.m. de Regionale Brandweer Zeeland. Onderdeel hiervan is het ontruimingsplan. Bij brand of een andere calamiteit die ontruiming noodzakelijk maken wordt het volgende belsignaal gegeven: kort-kort-kort-lang-lang-lang-kort-kortkort (2x). Leerkrachten en leerlingen mogen het lokaal pas verlaten na toestemming. Jassen en tassen blijven achter. De groepen 1 en 2 verlaten de school via het kleuterplein, de groepen 3-4 via het kleine plein, de groepen 5-8 via het grote plein. Verzamelplaats voor alle leerlingen en leerkrachten is het pad bij de glascontainer. Daar wordt gewacht op verdere instructies. In de loop van het jaar zal dit ontruimingsplan een keer geoefend worden. Er kan zich ook een noodsituatie voordoen buiten het gebouw. Dan worden we gewaar-schuwd door een sirene of geluidswagen. Wanneer een ramp dreigt of plaatsvindt, is de reactie van veel ouders: kinderen van school halen. U zou daar echter grote risico s mee nemen. Bij een (dreigende) noodsituatie zijn de kinderen veilig op school. Daar blijven zij tot de alarmfase is opgeheven. Wij verzoeken U bij een (dreigende) ramp niet naar school te bellen, zodat de telefooncentrale niet overbelast wordt. Het kan dus gebeuren dat in zo n situatie de kinderen niet op de gebruikelijke tijd naar huis kunnen. Houdt U daar rekening mee! Computers De school beschikt over een ruim aantal pc s en laptops die in een netwerk functioneren. De pc s zijn gedeeltelijk centraal in de grote hal opgesteld en deels in de klassen. Wij hebben momenteel vier Activboards, zogenaamde digitale schoolborden. We beschikken over moderne software waardoor wij in staat zijn lesstof op maat aan te bieden. Daardoor wordt de computer ook geregeld ingezet bij de individuele hulp aan kinderen. De software in de groepen 1 en 2 is voornamelijk bedoeld om ontwikkelingsvaardigheden te oefenen. Vanaf de middenbouw wordt software ingezet voor practise & drill ; oefening en intraining. Vanaf groep 4 wordt de pc ingezet om de eerste ervaringen op te doen met tekstverwerking. In de bovenbouw kunnen de leerlingen al het geleerde toepassen in werkstukken en powerpointpresentaties. Over het gebruik van pc s zijn heldere afspraken gemaakt; wat mag wel, wat niet. Deze afspraken zijn opgenomen in onze gedragscode. Fietsen op het plein? Kinderen die op de fiets komen, stappen bij het hek af en lopen met de fiets aan de hand naar het fietsenrek. Er zijn vaak meer fietsen dan we aan rekken hebben, maar met wat goede wil, zorg en aandacht kunnen alle fietsen toch wel een beetje 24 25

15 14 Diversen 15 Schooltijden netjes geparkeerd worden. Op het grote plein worden door kinderen geen fietsen geplaatst. Filmen Het gebruik van de videocamera is één van de begeleidingsmethodieken die de school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Binnen Alphascholengroep wordt het middel voornamelijk ingezet om de leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. Het beeldmateriaal zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden die in de klas gemaakt worden, onder het beheer van degene die de films maakt en worden niet zonder zijn uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken leraar aan anderen vertoond. Indien het gebruik van de videocamera wordt ingezet bij specifieke begeleidingvragen van één of meer leerlingen, dan worden de ouders/ verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd. Hoofdluis. Zoals u wellicht weet, kunnen hoofdluizen zich snel verspreiden. Het is daarom van belang dat u uw kind regelmatig controleert op het voorkomen van luizen en/of neten in het hoofdhaar. Regelmatige controle (1x per week) met een stofkam is erg belangrijk. Luizen en neten (de eitjes van de hoofdluis) raak je kwijt door: Twee weken lang elke avond stevig kammen met een stofkam. Hoofdlotion: Prioderm of Noury. Te koop bij de drogist. Op school is een uitgebreide folder beschikbaar. Wij verzoeken u vriendelijk maar dringend op school te melden wanneer u bij uw kind(eren) hoofdluis heeft geconstateerd. Na iedere vakantie worden de kinderen op hoofdluis en neten gecontroleerd door het (p)luisteam. Dit team bestaat uit ouders. Bij dit pluisteam kunt u ook een luizenzak bestellen. Informatie hierover kunt u opvragen bij Alinda van Boven, Fluitekruidstraat 39, 4461 MG Goes, T Huiswerk. Vanaf groep 4 leren we de kinderen omgaan met huiswerk. De hoeveelheid hiervan groeit naarmate de kinderen dichterbij het einde van de basisschooltijd komen. In groep 4 starten we met het meegeven van woordpakketten, terwijl de kinderen in de bovenbouw ook in staat worden gesteld om toetsen voor wereldoriënterende vakken thuis te oefenen. De kinderen leren een stukje zelfstandigheid en krijgen zodoende meer verantwoordelijkheid voor hun eigen werk. En voor de ouders / verzorgers biedt dit een mogelijkheid voor betrokkenheid bij het leerproces van hun kind. Daarnaast wordt huiswerk ingezet ter ondersteuning van handelingsplannen. Dit is kindspecifiek. Schoolverzekering Alle kinderen zijn automatisch tijdens de schooltijden, op weg naar school en huis, en tijdens excursies, schoolreisjes en schoolkampen verzekerd bij Raetsheren van Orden B.V.. Sint Nicolaasviering. Op zijn verjaardag verwelkomen we de Sint in de hal van de school of op het plein waar alle kinderen verzameld zijn. Daarna komt hij in alle klassen. In de lagere groepen deelt hij de cadeautjes uit. Vanaf groep 5 kopen de kinderen voor elkaar iets, ze maken surprises en gedichten. Een gedeelte van de organisatie is in handen van de activiteitencommissie. Als er voldoende resturen zijn, krijgen de kinderen s middags vrij. Speelgoed Vaak nemen kinderen iets mee van thuis om aan hun klasgenoten te laten zien. Houdt u een beetje in de gaten dat uw kind geen kostbare spullen meebrengt? Als iets kapot gaat, brengt dat veel verdriet met zich mee! In de groepen 1 en 2 is een speciale regeling getroffen: Elke dag staat één groep in het middelpunt. De kinderen die in deze groep zitten mogen alleen op die dag speelgoed van thuis meenemen. Sponsoring Alpha Scholengroep heeft voor sponsoring een eigen beleid uitgezet. Dit ligt ter inzage op school. Trakteren Bij een feestelijke gebeurtenis, zoals een verjaardag of bij de geboorte van een broertje of zusje, mogen de kinderen trakteren in hun klas. Wilt u zoveel mogelijk proberen een gezonde traktatie uit te kiezen? De kinderen mogen ook langs de andere meesters en juffen om te trakteren. Veiligheid in en om de school Een aantal leerkrachten heeft de cursus bedrijfshulpverlener gevolgd. Zij houden de veiligheid op school in de gaten en verlenen indien nodig E.H.B.O. Zij gaan ook jaarlijks op herhaling zodat de kennis up to date blijft. 15 SCHOOLTIJDEN De school begint om 8.45 uur op woensdag om 8.30 uur. De middagpauze duurt van tot uur. De schooldag eindigt voor alle groepen om uur. Op woensdag eindigt de schooldag om uur. Op vrijdagmiddag zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij. Inloopkwartier Sinds enkele jaren kennen we het zgn. inloopkwartier. Op maandag, woensdag en vrijdag gaan s morgens om half 9 ( s woensdags om kwart over acht) de schooldeuren open en is er gelegenheid voor ouders om iets te bespreken met de leerkracht of gemaakt werk te bekijken. Voor kinderen is dit inloopkwartier dagelijks. Zij kunnen alvast wat lezen of zo maar wat met elkaar bepraten, enz. enz. Wij vinden het waardevol om ook op deze manier contacten te leggen en te onderhouden. Kinderen en ouders hebben alle vrijheid om wel of niet hiervan gebruik te maken. Kinderen kunnen er dus ook voor kiezen om buiten te spelen. Daarom wordt er ook een kwartier voor schooltijd pleinwacht gehouden op het grote plein. Wanneer één van de groepsleerkrachten pleinwacht heeft, is er voor die groep geen inloopkwartier. De kinderen van die groepen mogen wel hun beker en tussendoortje even binnen brengen, maar wij verwachten dat zij de rest van de tijd buiten spelen en niet zonder toezicht in de klas zijn. Ochtendpauze Aan het begin van de pauze drinken veel kinderen melk o.i.d. en eten een koek of fruit. In de groepen 1 t/m 4 gebeurt dat onder toezicht van de leerkracht. De hogere groepen zijn wat zelfstandiger. Let U op gezonde hapjes en drankjes? Woensdag is onze vaste fruitdag. Zorgt u op deze dag voor fruit als tussendoortje? Toegang tot het plein Tussen de middag is het plein i.v.m. tussenschoolse opvang voor de kinderen pas vanaf 12.45u weer toegankelijk. Stuurt u uw kinderen niet te vroeg naar school? 26 27

16 15 Schooltijden 17 Het onderwijsteam 16 VAKANTIEROOSTER 17 HET ONDERWIJSTEAM Afmelden wegens ziekte Graag even een berichtje, telefonisch of schriftelijk, en voor schooltijd. Dit geldt ook voor de niet leerplichtige kinderen van vier jaar. Wilt u dokteren tandartsafspraken zoveel mogelijk na schooltijd maken? Herfstvakantie: t/m Kerstvakantie: t/m Voorjaarsvakantie: t/m Paasvakantie: t/m Meivakantie: t/m e Pinksterdag: Zomervakantie: t/m Het concept vakantierooster voor de cursusjaren hierna vindt u op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nl. N.B.: dit betreft adviesdata. Wij volgen in bijna alle gevallen het advies van de Stuurgroep Vakantiespreiding Zeeland dat door onze MR aansluitend officieel wordt vastgesteld. Houdt u daar bij uw vakantieplanning rekening mee. Samenstelling Pieter Goudappel (directeur) (06) (in dringende gevallen) In de functie van meerschools directeur ook verbonden aan cbs De Poeljeugd en daar op dinsdag en vrijdag bereikbaar op (0113) Marja de Hullu (onderwijsassistent), Stadseweg 4, 4471 PD Wolphaartsdijk, T Annie Nieuwenhuyze, Slotstraat 16, 4458 BM s-heer Arendskerke, T Elly de Nooijer, Lewestraat 6A, 4481 BD Kloetinge, T Cora van der Peijl (IB), Brahmslaan 8, 4462 JR Goes, T Geralda Polderdijk, Duizendbladstraat 57, 4461 MN Goes, T Jacqueline Poortvliet, Putterhof 4, 4451 CJ Heinkenszand, T Carolien Rosier, Oude Rijksweg 31, 4472 AD s-heerhendrikskinderen, T Hanny Sijp, Lindenberghstraat 29, 4475 AT Wilhelminadorp, T Marjan Slabbekoorn, M. Nijhofflaan 67, 4481 DH Kloetinge, T Elize Stins, Damplein 7, 4331 GC Middelburg, T Alice van de Vrede, Jonkerstraat 20, 4458 BP s-heer Arendskerke, T Mirjam de Smit, Rozenlaan 60, 4401 HH, Yerseke, T Vervanging Wanneer leerkrachten ziek worden of om een andere reden afwezig zijn, wordt tijdig voor vervanging gezorgd. Zo mogelijk vindt vooroverleg plaats over het lesprogramma. Tot op heden kon vervanging altijd nog gerealiseerd worden. Wanneer dit niet mogelijk is, zijn wij genoodzaakt groepen samen te voegen. Als dit om enige reden niet kan, dan wordt - in uiterste noodzaak - besloten klassen naar huis te sturen. Wij hopen dat dit laatste niet voor zal komen

17 18 Tussenschoolse opvang (TSO) 19 Buitenschoolse opvang (BSO) 18 TUSSENSCHOOLSE OPVANG Uw kinderen kunnen tussen de middag gebruikmaken van de tussenschoolse opvang van Kibeo. Aanmelden U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de tussenschoolse opvang door middel van het invullen van het inschrijfformulier op Er zijn twee mogelijkheden om TSO af te nemen. Met een abonnement of een strippenkaart. Abonnement Wanneer uw kind één of meerdere keren per week op school komt eten, is het aantrekkelijk een abonnement te nemen. U koopt een abonnement voor 1, 2, 3 of 4 keer per week. Uw kind hoeft niet op vaste dagen te komen; met een abonnement kan gemakkelijk van dag gewisseld worden. Als uw kind iedere week op school eet, is een abonnement voor u het voordeligst. Strippenkaart Eet uw kind af en toe op school, dan kunt u een strippenkaart kopen. U koopt een kaart van 20 keer. U kunt ook meerdere kaarten tegelijk kopen. U meldt uw kind iedere keer dat het komt eten apart aan. De TSO-medewerker kan u vertellen hoe u dit doet. Als uw strippenkaart op is, krijgt u automatisch een nieuwe en ontvangt daarvoor een factuur. Dit is een nieuwe regeling die moet voorkomen dat de nieuwe strippenkaarten te laat op de vestiging zijn of dat u plotseling strippen te kort heeft. Meer weten? Meer informatie over de buitenschoolse- en tussenschoolse opvang op uw school vindt u op www. kibeo.nl. U kunt ook contact opnemen met de Afdeling planning: T of 19 BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) Aan de school van uw kind is een buitenschoolse opvang verbonden. De buitenschoolse opvang (BSO) wordt geregeld door KIBEO. BSO is dé oplossing als u buiten schooltijden niet thuis kunt zijn voor uw kinderen. BSO is voor uw kind een vriendje dat altijd af kan spreken. Een leuke en verantwoorde plek voor de vrije tijd van uw kind. De opvang Uw kind kan buiten schooltijd en in de schoolvakanties spelen op de BSO. Ook op studiedagen van de school is er BSO. Spelen betekent bij ons sporten, knutselen, lezen, luieren, spelletjes doen, een activiteit, kletsen, kortom van alles wat je thuis ook kunt doen. Maar dan met al je vriendjes en vriendinnetjes. Op verhaal komen Na schooltijd is er eerst wat te drinken voor uw kind. Uw kind kan dan zijn schoolverhalen kwijt. Als de kinderen op een vrije dag komen, wordt er meestal iets speciaals gedaan. Op stap met z n allen of spannende activiteiten rondom een thema. Hoe vaak komt uw kind? Dat bepaalt u zelf. U kunt vaste dagen afnemen, maar u kunt ook af en toe een dag afnemen. Dat gaat met een strippenkaart. U vraagt dan telkens of er plaats is. Als u vaste dagen afneemt, weet u zeker dat er altijd plek is. Uw kind kan ook alleen in de vakantie of op studiedagen komen. Gebruikmaken van een combinatie van de mogelijkheden kan ook. De medewerkers Advies & Bemiddeling van KIBEO kunnen samen met u bekijken wat het beste bij uw situatie past. De kosten Aan de BSO zijn kosten verbonden. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen. Indien u onder de Wet kinderopvang valt, heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Op vindt u meer informatie over de kosten voor buitenschoolse opvang. Meer weten? Meer informatie over de buitenschoolse- en tussenschoolse opvang op uw school vindt u op www. kibeo.nl. U kunt ook contact opnemen met de Afdeling planning: T of Zij maken een vrijblijvende offerte voor u als u dit wenst

18 Gegevens CBS De Poeljeugd Advertentie CBS De Poeljeugd Plein AT s-heer Hendrikskinderen T F E I Brinnummer: 03GJ buitenschoolse en tussenschoolse opvang Verantwoorde vrije tijd Als uw kind naar de basisschool gaat, hoeft u uw werktijden niet aan te passen. De buitenschoolse opvang is er voor kinderen van 4-12 jaar. Na schooltijd bieden wij uw kind verantwoorde vrije tijd. Tussen de middag kan uw kind ook op de tussenschoolse opvang terecht om samen met andere kinderen een boterham te eten. Dit natuurlijk onder begeleiding van een pedagogisch medewerker. Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Zuid-Beveland Alpha Scholengroep Deestraat AJ s-heer Arendskerke T E I De inhoud van deze schoolgids is vastgesteld door de voorzitter van het College van Bestuur en heeft de instemming van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Kosten buitenschoolse opvang Over de kosten van kinderopvang kunt u kinderopvangtoeslag ontvangen van de Belastingdienst. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Uw netto uurtarief valt dus altijd veel lager uit. Deze toeslag vraagt u zelf eenvoudig digitaal aan bij de Belastingdienst. Meer informatie over deze toeslag en het aanvragen daarvan kunt u vinden op Bruto jaarinkomen Bruto uurprijs* Netto uurprijs* ,98 0, ,98 1, ,98 2,28 * tarieven buitenschoolse opvang basispakket 2012 Meer weten? Kijk op U kunt ook contact opnemen met de afdeling Planning: tel of De kosten van tussenschoolse opvang kunnen per school verschillend zijn. U vindt de kosten per school op onze website. Dichtbij, vertrouwd, goed verzorgd en leuk. 32 De Poeljeugd - s-heerhendrikskinderen

19 De Poeljeugd De 16 Christelijke basisscholen van Zuid-Beveland vonden elkaar in het samenwerkingsverband Van Sloe tot Kreekrak. Deze samenwerking groeide uit tot de nieuwe vereniging: Alpha Scholengroep. Op 1 januari 2006 was deze fusie een feit en op 10 januari 2006 werd de naam van de vereniging onthuld. Alpha: de eerste letter van het Griekse alfabet. Het begin! Het begin van een nieuwe periode voor een kind. Het kind dat op een Alphaschool een veilige omgeving vindt. Een school waar het uitgedaagd wordt om te leren, te ontdekken, zich te ontwikkelen. Een plek waar het uniek kan en mag zijn. De naam Alpha kennen we ook uit de Bijbel, waarin gesproken wordt over de Alpha en de Omega, God als het begin en het einde. Met de naam Alpha verwijzen we ook naar de christelijke identiteit van de vereniging en de 16 scholen. Alle scholen kenmerken zich als open, christelijke basisscholen. Een inspirerende basis voor ieder kind De Poeljeugd Plein AT s-heer Hendrikskinderen T F I E

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit?

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit? VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Inhoud Leerplicht en verlof Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen Op vakantie onder schooltijd Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden

Nadere informatie

Religieuze verplichtingen

Religieuze verplichtingen 1. Leerplicht en verlof 2. Religieuze verplichtingen 3. Vakantie 4. Andere gewichtige omstandigheden 5. Indienen aanvraag 6. Bezwaar en beroep 7. Ongeoorloofd verzuim 8. Vakantieroosters 1 Leerplicht en

Nadere informatie

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval

Nadere informatie

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) 1 Leerplicht en verlof 2 Religieuze verplichtingen 3 Vakantie 4 Andere gewichtige omstandigheden 5 Indienen aanvraag 6 Bezwaar en beroep 7 Ongeoorloofd verzuim 8

Nadere informatie

gemeente T iel Leerplicht en verlof

gemeente T iel Leerplicht en verlof gemeente T iel Leerplicht en verlof Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De personen op de foto's hebben geen relatie met het onderwerp leerplicht. Met dank aan de Landelijke

Nadere informatie

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen.

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Hoorn, schooljaar 2015-2016 Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Geachte ouders, verzorgers, U wilt een verzoek indienen voor extra

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter

Nadere informatie

Verlof of vakantie onder schooltijd

Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht Vrijstelling van schoolbezoek Verlof of vakantie onder schooltijd In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een

Nadere informatie

Regionale. WUL Zuidhollandse Eilanden WUL. leer plicht. Informatie over verlof (vrijstelling van schoolbezoek)

Regionale. WUL Zuidhollandse Eilanden WUL. leer plicht. Informatie over verlof (vrijstelling van schoolbezoek) w a t WUL n o u Regionale WUL Zuidhollandse Eilanden Verlof leer plicht Informatie over verlof (vrijstelling van schoolbezoek) leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) LEERPLICHT EN VERLOF In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen

Nadere informatie

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1 Leerplicht en verlof Kinderen moeten elke schooldag naar school. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school weg blijven. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers.

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. 1. Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs

Nadere informatie

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof 1.1 Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden 5. Hoe dient u een aanvraag

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2013-2014. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2013-2014 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles Protocol verlof buiten de schoolvakanties - OSG Piter Jelles Datum: maart 2016 Afdeling: leerlingenbegeleiding Versie: 2 Doc.nr: Vastgesteld door CvB: 15 maart 2016 Vastgesteld in de MR: 18 mei 2016 Toelichting

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Leerplicht. Verlof of vakantie onder schooltijd

Leerplicht. Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht, wat is dat? De leerplicht geldt vanaf het moment dat uw kind 5 jaar wordt. Dit betekent dat uw kind verplicht is om naar school te gaan vanaf

Nadere informatie

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Gemeente Texel.txl Informatie over aanvragen van verlof Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Najaar 2016 Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. oen. In

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken Richtlijnen voor extra verlof In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar

Nadere informatie

Extra en. bijzonder verlof. Informatie voor. ouders. www.almere.nl/leren Hebt u vragen?

Extra en. bijzonder verlof. Informatie voor. ouders. www.almere.nl/leren Hebt u vragen? Extra en bijzonder verlof Informatie voor ouders www.almere.nl/leren Hebt u vragen? Inhoudsopgave 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof bij religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4.

Nadere informatie

Extra en bijzonder verlof. Informatie voor ouders. Wat zijn de regels en richtlijnen? bel 14 036. Hebt u vragen? Wie beslist over verlof?

Extra en bijzonder verlof. Informatie voor ouders. Wat zijn de regels en richtlijnen? bel 14 036. Hebt u vragen? Wie beslist over verlof? Wat zijn de regels en richtlijnen? bel 14 036 Wie beslist over verlof? Informatie voor ouders Waar kan ik terecht met mijn vragen? Meer informatie? www.almere.nl Wilt u reageren? info@almere.nl Hebt u

Nadere informatie

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN Soms moet je naar de tandarts, of is er iets anders belangrijks onder schooltijd. Als je daarvoor vrij wilt krijgen, dan moet je daarvoor verlof aanvragen.

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Om kinderen ongehinderd het leerproces te kunnen laten volgen is het belangrijk om het luxe verzuim zoveel mogelijk terug te dringen en waar mogelijk

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof - vanwege vakantie - gewichtige omstandigheden - Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen: De leerplichtwet

Nadere informatie

Extra verlof. Informatie over toestemming voor verzuim van school. Colofon. Meer informatie

Extra verlof. Informatie over toestemming voor verzuim van school. Colofon. Meer informatie Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Extra verlof Informatie over toestemming voor verzuim van school Meer informatie Gemeente Utrecht Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland Bezoekadres: Schuttersveld 9 Postadres: Postbus 558, 2300 AN LEIDEN T 071 523 90 00 E info-rbl@hollandrijnland.net Handreiking bij het aanvragen en toekennen

Nadere informatie

STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert

STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen. Inleiding. De meeste leerlingen krijgen gelukkig nooit met schorsing

Nadere informatie

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL Een leerling kan op één van de 7 onderstaande gronden vrijstelling van onderwijs krijgen: 1. Als de school gesloten is of het onderwijs is opgeschort. 2. Als betreding van het gebouw verboden is. 3. Als

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

2 Via 10 vragen. 5 alles over. leerplicht

2 Via 10 vragen. 5 alles over. leerplicht 2 Via 1 vragen alles over leerplicht 4 7 2 2 2 Leerplicht en daarna? Onderwijs is belangrijk om in de maat schappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker. Daarom

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel KBS de Loofhut Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Artikel 11 onder f, van de Leerplichtwet 1969 (vakantieverlof) Artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 1969 (andere gewichtige omstandigheden)

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

DE LEERPLICHTWET. Deze folder gaat in op de leerplichtwet, verlof buiten de schoolvakanties en toelating, schorsing en verwijdering van een school.

DE LEERPLICHTWET. Deze folder gaat in op de leerplichtwet, verlof buiten de schoolvakanties en toelating, schorsing en verwijdering van een school. DE LEERPLICHTWET Deze folder gaat in op de leerplichtwet, verlof buiten de schoolvakanties en toelating, schorsing en verwijdering van een school. Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. In deze folder wordt met ouders ook gedoeld op voogden en/of feitelijke verzorgers.

Inhoudsopgave. In deze folder wordt met ouders ook gedoeld op voogden en/of feitelijke verzorgers. 1 De Leerplicht Geachte ouder, Een van de vele gemeentelijke taken is het handhaven van de leerplichtwet 1969. Maar natuurlijk is de leerplichtwet 1969 niet alleen een zaak van de gemeente. Als ouder van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden

AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden VAN MEER DAN 10 SCHOOLDAGEN PER SCHOOLJAAR (als bedoeld in artikel 11 lid g juncto artikel 14 van de Leerplichtwet

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.1 Te laat... 4 1.2 Spijbelen... 4 1.3 Verwijdering uit de les... 4 1.4 Verzuim door medische redenen...

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK INHOUD Uitkomst onderzoek Newschool.nu te Harderwijk 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Indien er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling of een ouder/verzorger van deze leerling of een ernstig incident m.b.t. een leerling

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden

AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN PER SCHOOLJAAR (als bedoeld in artikel 11 lid g juncto artikel 14 van de Leerplichtwet

Nadere informatie

Artikel 1. Dit reglement verstaat onder:

Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: REGLEMENT OUDERCOMMISSIE AL-GHAZALI UITGANGSPUNTEN Onderwijs omvat meer dan scholing alleen. Naast scholing zijn ook de opvoeding die de kinderen krijgen, de begeleiding en andere vormen van leren en vorming

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 09-02-2015 16-02-2015. 2.6 Verlof. Aanvragen van extra verlof.

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 09-02-2015 16-02-2015. 2.6 Verlof. Aanvragen van extra verlof. Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 09-02-2015 16-02-2015 2.6 Verlof Aanvragen van extra verlof Onderwijs/ Inhoudsopgave 1. Procedure aanvraag verlof 3 2. Criteria voor toekennen

Nadere informatie

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. leerplicht Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. In deze folder vindt u alle actuele informatie over de rechten en plichten van

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren en locatieleiders bij het toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren en locatieleiders bij het toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren en locatieleiders bij het toekennen van verlof - vanwege vakantie; - gewichtige omstandigheden; - plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen:

Nadere informatie

Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015

Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015 Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015 Inleiding De Schakel wil een veilige school zijn, een school met een veilig klimaat. Samenwerking met ouders is daarbij een voorwaarde. Ook bij het

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering 1 Protocol schorsing en verwijdering Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling. Wanneer de rust en veiligheid ernstig verstoord worden of wanneer de

Nadere informatie

Leerplicht in Zwartewaterland

Leerplicht in Zwartewaterland Leerplicht in Zwartewaterland Leerplicht? leerrecht! Leerplicht hangt nauw samen met leerrecht, ofwel het recht op onderwijs. Overal ter wereld wordt dit recht als een groot goed beschouwd. Veel landen

Nadere informatie

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Voor alle ouders van kinderen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Het belang van onderwijs voor uw kind De toekomst van uw kind

Nadere informatie

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten Regionaal Bureau Leerplicht en RMC Oosterschelderegio 2 Inhoud Leerplicht Kwalificatieplicht Vrijstelling van inschrijvingsplicht Vrijstellingen

Nadere informatie

Agenda: 1 oktober: Schoolfotograaf Schoolbieb. Communicatielijnen binnen de school:

Agenda: 1 oktober: Schoolfotograaf Schoolbieb. Communicatielijnen binnen de school: Agenda: Communicatielijnen binnen de school: Als school willen we een open school zijn waar u als ouder/verzorger langs kunt komen voor vragen/ problemen, maar ook voor positieve reacties over zaken die

Nadere informatie

bijzonder verlof Waar kan ik terecht met mijn vragen?

bijzonder verlof Waar kan ik terecht met mijn vragen? Wat zijn de regels? Procedure rond extra en Wie verleent het verlof? bijzonder verlof Waar kan ik terecht met mijn vragen? (036) 527 77 73 leerlingzaken@almere.nl Gemeente Almere DMO/Leerlingzaken Postbus

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie Leerplicht en verlof buiten de schoolvakantie geen vakantie De hoofdregel is: Geen vakantie onder schooltijd. Leerplichtwet De Nederlandse overheid vindt onderwijs van groot belang voor de toekomst van

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vooraf De klachtenregeling zoals door het bevoegd gezag (=schoolbestuur) is vastgesteld is gebaseerd op de modelklachtenregeling van

Nadere informatie

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van de volgende situaties: Ernstig ongewenst gedrag door een leerling, of ouder waarbij psychisch

Nadere informatie

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Overleg Datum Afgehandeld MT CVB GMR CVB Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beleid schorsing en verwijdering 3 3. Algemene criteria voor schorsing en verwijdering

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering Regeling schorsing & verwijdering 01 januari 2016 INHOUDSOPGAVE A) REGELING SCHORSING EN VERWIJDERING... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vaststelling van de regeling... 3 Artikel 3 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Zeist P L A T F O R M L E E R P L I C H T U T R E C H T Z U I D O O S T Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvvelrug, Zeist. Protocol

Nadere informatie

Procedure rond extra en bijzonder verlof

Procedure rond extra en bijzonder verlof Procedure rond extra en bijzonder verlof Vakantieverlof (art. onder f van de Leerplichtwet 969) Bevoegdheid directeur school Bevoegdheid leerplichtambtenaar : tot max. 0 schooldagen. In overleg met de

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht gemeente T i e l 2 Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen.

Nadere informatie

Regeling Schorsing en Verwijdering

Regeling Schorsing en Verwijdering Regeling Schorsing en Verwijdering Voorgenomen besluit College van Bestuur: 1 april 201 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Definitief besluit College van Bestuur: Zaan Primair Regeling schorsing &

Nadere informatie

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ontoelaatbaar gedrag door een leerling. Onder ontoelaatbaar gedrag wordt

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen Geleding Besproken d.d. Besluitvorming d.d. Staf Staf 24-9-2014 Directeuren MT GMR GMR 3-12-2014 GMR 3-12-2014 (advies) College van Bestuur CvB 3-2-2015 Openbaar Primair Onderwijs Almelo Protocol Schorsing

Nadere informatie

Montessori College Locatie Berg en Dalseweg. Verzuimprotocol 2011-2012

Montessori College Locatie Berg en Dalseweg. Verzuimprotocol 2011-2012 Montessori College Locatie Berg en Dalseweg Verzuimprotocol 2011-2012 Een beschrijving van de procedure voor behandeling van het schoolverzuim en aanverwante zaken Wat gebeurt er op school om het verzuimbeleid

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA INHOUD 1 Uitkomst onderzoek Libertad te Breda 5 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 6 3 Samenvattend oordeel 13 Bijlage 1A: Overzicht resultaten

Nadere informatie

GEDRAGSCODE BIJ TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING

GEDRAGSCODE BIJ TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING GEDRAGSCODE BIJ TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING Bijlagen: 1. Katern toelating en verwijdering 2. Protocol Schorsing en verwijdering 3. Criteria toelating 4. Onacceptabel gedrag 5. Weigering gebaseerd

Nadere informatie

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen op onze school Vanaf 2 ½ jaar mag uw kind de peuterspeelzaal bezoeken. Zodra uw kind 4 jaar is, mag het op de basisschool geplaatst worden.

Nadere informatie

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Te laat komen Te laat komen Bij 3 keer te laat komen gesprek leerling mentor. Waarschuwing school aan

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen GMR: 2 juli 2009 Bestuur: vastgesteld d.d. 13 juli 2009 1 Dit protocol treedt in werking als er volgens de directie sprake is van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Inleiding Onze scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Ichthusschool Jaargang 13, nummer 5, februari 2011

Ichthusschool Jaargang 13, nummer 5, februari 2011 Maandnieuws Februari 2011 FEBRUARI EEN WINTERMAAND IN 2011 Inmiddels zijn we al weer halverwege het schooljaar 2010-2011. Het eerste deel van dit schooljaar is weer snel voorbij gegaan. Er wordt dagelijks

Nadere informatie