De controller van morgen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De controller van morgen"

Transcriptie

1 THEMA: OPLEIDINGEN Allround en postacademisch opgeleid Prof.dr. Frans A. Roozen is voorzitter van het opleidingsbestuur van de postgraduate Controllersopleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam en Hoogleraar management accounting & control De controller van morgen 12 Zijn de eigenschappen van de controller eenduidig vast te stellen? Is er zoiets als de Nederlandse controller? Is de controller in een drogisterijketen te vergelijken met een controller in een middelgrote gemeente? Is de controller bij Shell vergelijkbaar met de controller van een groot Nederlands advocatenkantoor? Kunnen wij op basis van de uitkomsten van onderzoek concluderen dat de ervaringsen opleidingseisen voor controllers gelijk zijn? Nee. Die vraag is direct ontkennend te beantwoorden. Immers, waarom is er anders zoveel vraag naar en diversiteit in controllersopleidingen? Wat is er eigenlijk nodig om een goede controller te worden? FRANS ROOZEN 1995 voorspelt Claude Lewy dat de controller zich zal ontwikkelen van score keeper tot business partner : de controller die vanuit een gedegen kennis van voortbrengingsproces en supply ketens in staat is actief mee te denken over de operationele vraagstukken waarvoor het management zich gesteld ziet. 2 Sommigen gaan nog verder door de controller van de toekomst te positioneren als strategisch partner. Ontwikkelingen Als we onderzoek naar de verwachte ontwikkeling van de financiële functie in de praktijk mogen geloven dan zal die voorspelling uitkomen. 3 De vraag is natuurlijk of de controller hiervoor in voldoende mate geëquipeerd is. Uit het onderzoek van CFO Research komt ook naar voren dat de uitdagingen waarvoor de financiële functie staat eigenlijk al jaren dezelfde zijn, namelijk: opbouwen van partnerschap met bedrijfsonderdelen; winnen vertrouwen senior management; ontwikkelen van de kritische vaardigheden voor de functie van morgen. Als dit de uitdagingen zijn waar de controller voor staat, dan kan gerust gesteld worden dat de rol als business partner of zelfs strategisch partner op zijn best nog in ontwikkeling is. Dat blijkt ook uit onderzoek dat de controllersopleiding van de Vrije Universiteit in 2001/2002 heeft uitgevoerd onder van haar studenten en oud-studenten. 4 Uit dit onderzoek bleek dat vaardigheden, waar onder verandermanagementvaardigheden, communicatieve vaardigheden en het plannen en werken in teamverband, steeds belangrijker worden voor een effectieve uitoefening van taken en om als volwaardig gesprekspartner van het lijnmanagement te kunnen functioneren. Daaropvolgend heeft de opleiding in 2003 onderzoek gedaan onder een aantal grote Nederlandse concerns en gerenommeerde advieskantoren. 5 Naast een toenemende actualiteit voor een aantal thema s 6, bleek daaruit vooral het belang van allround opgeleide controllers die in

2 staat zijn invulling te geven aan de steeds toenemende eisen die aan de controller in concerns worden gesteld: als bedrijfseconomisch geweten, de hoeder van het kapitaal van de onderneming, en als adviseur en change agent, de business partner die mede-verantwoordelijk is voor de uitvoering van het ondernemingsbeleid. Allround opgeleide controllers Nederlandse concerns vragen dus om allround opgeleide controllers. Controllers die niet alleen zijn toegerust met kennis, inzicht en vaardigheden om: de verantwoordelijkheid te nemen voor een betrouwbare informatievoorziening en de economische rationaliteit van beslissingen die in de organisatie worden genomen; maar vooral ook controllers die: een pro-actieve en ondersteunende rol vervullen in de ontwikkeling, executie en implementatie van operationeel en strategisch beleid. De vraag is wat dit alles voor eisen stelt aan het kennis en ervaringsniveau van deze controllers. Ontegenzeggelijk zal hij expert moeten zijn op het eigen vakgebied. Om eindverantwoordelijkheid te kunnen dragen voor een betrouwbare interne en externe economische berichtgeving is immers een gedegen inhoudelijke kennis op het terrein van de bestuurlijke informatieverzorging, externe verslaggeving, beslissingscalculaties, cost management, financial statement analysis en management control een voorwaarde. Overigens inhoudelijke kennis aangevuld met een kritisch analytische houding. Juist vanuit de typering als bedrijfseconomisch geweten zou goed ondernemingsbestuur in belangrijke mate mede moeten worden gewaarborgd door de wijze waarop de controller vorm geeft aan zijn rol. Wet en regelgeving en gedragscodes voor bestuurders (denk aan code Tabaksblat ILLUSTRATIE: LEON MUSSCHE en de Sarbanes-Oxley act) moeten behoorlijk bestuur afdwingen. De vraag is echter of wet en regelgeving daarin voldoende is: De vraag stellen is hem beantwoorden. Nee dus. Met name SOx maakt dit duidelijk. 7 Implementatie alleen is niet voldoende. Na implementatie komt het afdwingen van naleving en bovenal handhaving. Wie mag dit waarborgen? Waarschijnlijk de controller. Dat vraagt onafhankelijkheid, onbuigzaamheid, een rechte rug, onkreukbaarheid; de spreekwoordelijke betonnen paal. 8 Terug naar de vereiste kennis. Vakkennis op het eigen terrein is onvoldoende. Verantwoordelijkheid nemen voor de economische rationaliteit van de beslissingen die in de organisatie worden genomen veronderstelt kennis van de aan die beslissingen ten grondslag liggende vraagstukken. Het betreft hier kennis van vraagstukken die niet tot het eigen vakgebied behoren, maar waarover de controller zich vanuit zijn specifieke functie een oordeel moet kunnen vormen. Hiertoe behoren strategisch management, informatiemanagement, corporate finance, supply chain management, ondernemingsrecht en fiscaal concernrecht. Een communicatieve en sociaal vaardige houding is hierbij noodzakelijk om het contact tussen controller en beslissingsverantwoordelijke productief te laten zijn. Daarmee is de controller nog geen business partner. De controller als business partner zal een initiërende en pro-actieve rol vervullen bij beleidsvraagstukken, speelt een sleutelrol bij het initiëren en realiseren van veranderingsprocessen. 9 Kaplan is hier zeer stellig over: als controllers effectieve leden van het management team willen worden hebben zij behoefte aan een brede kennis en ervaring met betrekking tot de gedragswetenschappelijke en organisatorische aspecten die aan de implementatie van nieuwe processen en systemen verbonden zijn. 10 Dit laatste is des te belangrijker omdat implementatie van ERP-systemen, FSSC s, outsourcing en value based management in feite veranderingsprocessen zijn die velen in de organisatie raken. In dit soort situaties is het je kunnen verplaatsen in de positie van betrokkenen, enthousiasmeren, het onderkennen, voorkomen en wegnemen van weerstand cruciaal voor een succesvolle implementatie. Eigenschappen en vaardigheden waar in eerste instantie niet aan gedacht wordt als wij een profielschets opstellen voor de controller van morgen! Gedeeld of samengevoegd Centraal in de typering van de allround op te leiden controller staat dus dat hij niet alleen op basis van kennis de expert is op het eigen vakgebied, maar zich ook op basis 13

3 Wie zijn de controllers van morgen? 14 In een recent artikel worden de uitkomsten beschreven van een onderzoek onder controllers die in Nederland werken. 1 Dit onderzoek had tot doel vast te stellen welke eigenschappen controllers moeten hebben. Dat roept een aantal vragen op. Zijn de eigenschappen van de controller eenduidig vast te stellen? Is er zoiets als de Nederlandse controller? Is de controller werkzaam in een drogisterijketen vergelijkbaar met een controller werkzaam in een middelgrote gemeente? Is de controller bij Shell vergelijkbaar met de controller van een groot Nederlands advocatenkantoor? Mogen wij generaliseren? Kunnen wij op basis van de uitkomsten van dergelijk onderzoek concluderen dat de ervarings- en opleidingseisen voor controllers gelijk zijn? Die vraag is direct ontkennend te beantwoorden. Immers, waarom is er anders zoveel vraag naar en diversiteit in controllersopleidingen? Ik denk dat de generieke functie van controller niet bestaat. Ik meen zelfs op basis van 20 jaar ervaring in het financiële werkveld te mogen concluderen dat de titel controller in veel gevallen de lading niet dekt en te vaak toegekend wordt aan functies die het niveau van controller niet waardig zijn. Dat betekent dat waar mijn artikel getiteld is de controller van morgen, ik eerst zal moeten aangeven over wie ik het heb. Dit artikel gaat over controllers die op een hoog niveau in de organisatie, niet zelden als lid van het management team, de financieel-economische en financieel-administratieve functie vervullen. De kern van die functie is het bewaken van en het actief bijdragen aan de economische levensvatbaarheid van de organisatie. Dat is echter nog een te beperkte beschrijving om mijn artikel goed te kunnen plaatsen. Het werkveld van de controller wordt namelijk sterk beïnvloed door het type organisatie waarvoor hij werkt. In dit verband maak ik een onderscheid naar concern-organisaties en niet als concern georganiseerde bedrijven. Concernorganisaties Onder concernorganisaties versta ik grote, vaak internationaal georiënteerde ondernemingen en vergelijkbare economische samenwerkingsverbanden. Concernorganisaties bestaan uit meerdere verschillende bedrijfsonderdelen al dan niet geclusterd naar divisies. Het tegelijkertijd zelfstandig en onder gemeenschappelijke leiding functioneren van bedrijfsonderdelen betekent dat binnen een concern een besturingsdilemma bestaat: wie is waarvoor verantwoordelijk? Dit dilemma wordt opgelost door afspraken te maken over de verantwoordelijkheid van de concerntop enerzijds en die van de bedrijfsonderdelen anderzijds. Dergelijke afspraken kunnen betrekking hebben op beleidsterreinen als strategie, organisatiestructuur, personeel, financiering, planning en control, etc. Spanningsveld Controllers in concerns krijgen in de meest brede zin te maken met de ingewikkelde relaties tussen bedrijfsonderdelen en de concerntop. Daarenboven is het besturingsdilemma direct van invloed op het functioneren van de controller. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de keuzes die het concern maakt ten aanzien van de verantwoordingsrelatie van controllers op bedrijfsonderdeelniveau: leggen zij verantwoording af aan en vallen zij hiërarchisch onder het management van het bedrijfsonderdeel of hebben zij enkel een functionele verhouding met het bedrijfsonderdeel en vallen zij hiërarchisch onder concerncontrol. Ongeacht de keuze zal het verschil in belangenbehartiging een zekere spanning opleveren. Dit spanningsveld onderscheidt het werkveld van controllers werkzaam in concerns van andere controllers. Dit spanningsveld is voor de postgraduate controllersopleiding van de Vrije Universiteit bijvoorbeeld leidend bij de vraag welke eigenschappen controllers moeten hebben en op welke wijze een opleiding hierop in kan spelen. Dat is dan ook het onderwerp van dit artikel. van ervaring, intuïtie en vaardigheden ontwikkeld heeft tot gesprekspartner van het management voor vraagstukken op andere dan zijn eigen vakgebied. Integratie van kennis en vaardigheden is juist daarom cruciaal. Dat neemt de spanning die zonder twijfel op de combinatie bedrijfseconomisch geweten en business partner staat niet weg. Voor organisaties is er echter geen keuze. Beide rollen moeten ingevuld worden: of door splitsing of door samenvoeging. 11 Begrip staat centraal Je kunt je overigens met recht afvragen, tot hoever de kennis moet gaan over vraagstukken die niet tot het eigen vakgebied behoren? Omdat de controller hier geen expert is en ook niet zal worden, zal hij primair in staat moeten zijn een inschatting te maken van de financieel-economische gevolgen van bepaalde ontwikkelingen of beslissingen. Als je er goed over nadenkt veronderstelt dit dat de controller de juiste vragen weet te stellen en daarmee de discussie objectiveert. Mijns inziens is de controller in staat tot het stellen van de juiste vragen en het objectiveren van de discussie, als hij begrip heeft voor de materie die ter discussie staat, als hij door heeft waar het werkelijk om gaat - als hij de complexiteit van politieke gevoeligheden en de onderlinge verbondenheid van gerelateerde vraagstukken weet te ontwarren; maar vooral ook als hij een zekere sensitiviteit heeft ontwikkeld voor wat er speelt in de organisatie. Of zoals Margot Scheltema de CFO van Shell Nederland het onlangs verwoorde: De crux voor een doeltreffende invulling van de allround op te leiden controller is het bijbrengen van begrip : niet kijken naar wat er gaande is maar zien wat er gebeurt. 12 Leeromgeving cruciaal Hoe breng je begrip bij? Waar moet de controller die kennis en vaardigheden vandaan halen? Waar vangt de ontwikkeling tot een gelijkwaardige gesprekspartner van het management aan? Welke eisen stelt dit aan de opleiding van controllers.

4 Kennis verwerven is in dit kader volstrekt onvoldoende. Het gaat erom dat de controller in staat is die kennis in de praktijk optimaal aan te wenden. Evenzogoed geldt dat organisaties niets hebben aan controllers die zich veilig wanen in een wereld met beste oplossingen. Standaardoplossingen voor standaardproblemen bestaan in de praktijk nu eenmaal niet. Het gaat er vooral om dat de controllers de juiste vragen leren stellen, dat ze vaardigheden ontwikkelen waardoor ze in staat zijn om te reageren op al dan niet onverwachte veranderingen. Het gaat om de wijze waarop ze naar vraagstukken kijken. Het heeft geen zin om veertig cursisten, die bij twintig tot dertig verschillende organisaties werkzaam zijn, dezelfde trucjes te leren. In de praktijk hebben ze daar bitter weinig aan. Het gaat om het ontwikkelen van vaardigheden om een probleem vanuit meerdere perspectieven te beoordelen. Juist daarom ook staat het verhogen van het vermogen om te leren centraal. Immers, de omstandigheden die vandaag cruciaal zijn, houden ons over vijf tot tien jaar niet meer bezig. Dat vergt een leeromgeving waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van denkprocessen rondom het analyseren van complexe en ongestructureerde gevalsstudies, waarbij niet alleen kennisoverdracht maar vooral ook het ontwikkelen van vaardigheden en het vormen van attitudes het doel is. Dat vergt eveneens een leeromgeving die betekenisvol is in de zin dat het de controller in staat stelt het geleerde direct te reflecteren op de dagelijkse vraagstukken waarvoor hij zich gesteld ziet. 13 zijn daar instrumenten voor. Dat is echter niet voldoende. Cruciaal is een goede voedingsbodem: of te wel de ontvanger moet er rijp voor zijn. Juist dat laatste heeft consequenties voor het ingangsniveau van dergelijke opleidingen. Immers zonder werkervaring is de controller niet in staat te reflecteren op zijn eigen praktijk. Leren is in dat geval niet productief. Evenzogoed geldt dat het niet zo zeer gaat om intelligentie maar intellectuele nieuwsgierigheid: 14 Not aiming at solutions but posing questions, exploring and assessing problems from different perspectives, and a continuous appetite and ability to learn is what is required from controllers. Een dergelijke houding onderscheidt de academicus van de HBO er. Vandaar dat ervaring alleen een onvoldoende voedingsbodem is voor de training van allround opgeleide controllers die in staat zijn zich in concernorganisaties te ontwikkelen tot een gewaardeerde gesprekspartner van het management. Tot slot Is aan al die voorwaarden voldaan dan biedt een postacademische opleiding waarin de leidraad gevormd wordt door het werkveld van de controller, de vraagstukken waar de controller mee te maken heeft, de raakvlakken tussen eigen vakgebieden en de vakgebieden waarover geoordeeld wordt, de complexe samenhang tussen kennis en functioneren in concernverband en de vaardigheden die dit van hem vraagt, een uitstekende basis om uit te groeien tot de controller van morgen. Aan welke eisen moet de student-controller voldoen Evenzogoed geldt dat de vele eisen die aan de controller van vandaag worden gesteld vraagt om een andere manier van kijken. De meeste controllers zijn bij aanvang van hun carrière niet in staat over de muur van hun eigen werkelijkheid heen te kijken. Ze zijn zich vaak niet eens bewust van het feit dat ze vooringenomen zijn. Juist die eigenschappen kan een controller zich niet veroorloven. Vaste herkenbare patronen, vooroordelen en vooringenomenheid zijn menselijke eigenschappen die de controller van vandaag zich niet kan veroorloven. De controller moet leren kijken om te zien. Leren kijken is je eigen vooringenomen werkelijkheid opzij zetten. Leren kijken is zonder vooroordeel open staan voor wat er zich in je omgeving afspeelt. Leren kijken is een voorwaarde om te begrijpen wat er gebeurt. Alleen als je werkelijk begrijpt wat er gebeurt, mag je verwachten dat de acties die je onderneemt het gewenste effect sorteren. Begrip is zien wat er werkelijk speelt. Begrip is daarmee niet alleen de brug tussen kijken en zien, maar ook tussen leren en effect sorteren. Juist daarom moet de controller gedurende zijn opleiding uit zijn comfortzone worden gehaald, moeten zijn ogen worden geopend. Samenvattend zou de opleiding van jonge controllers vooral gericht moeten zijn op: het ontwikkelen van vaardigheden om een probleem vanuit meerdere perspectieven te kunnen beoordelen; het verhogen van het vermogen om te leren; en het bewust maken van de eigen vooringenomenheid waarmee men naar vraagstukken of oplossingen kijkt. Case-gericht onderwijs en gedurende de opleiding reflecteren Noten 1 Tijdschrift Public Controlling 2005, nr. 4. 2Andriesse, F., Controller van de toekomst is value adder: een interview met Claude Lewy, in: Trends & Interviews, nummer 22, November Op het gebied van onderzoek naar de ontwikkeling van de financiële functie is veel onderzoeksmateriaal beschikbaar. Een probleem daarbij is dat dit niet zelden de weergave van een momentopname betreft die in belangrijke mate beïnvloedt kan zijn door het sentiment dat op het moment van het onderzoek bestond. Om die reden is het jaarlijkse onderzoek dat Ernst & Young (later Cap Gemini) in samenwerking met CFO Research uitvoert interessant. Door de trend over meerdere jaren tot uitgangspunt te nemen wordt gecorrigeerd worden voor de vertekening. Voor dit artikel zijn de volgende drie publicaties onderzocht: 1) CFO Research & Cap Gemini, CFO s: Driving finance transformation for the 21st century, CFO Publishing Corp, August 2002; 2) CFO Research & Cap Gemini, Finance transformed: how leading companies are succeeding, CFO Publishing Corp, September 2003; 3) CFO Research & Cap Gemini, Transforming finance Europe: people, not systems, lead the way, CFO Publishing Corp, April Rapport: Marktonderzoek Postdoctorale Opleiding tot Controller aan de Vrije Universiteit, Desan Marktonderzoek, juni Roozen, F.A., Strategienota Controllersopleiding Vrije Universiteit, augustus Genoemde thema s zijn: - het steeds concreter wordende bewijs dat het managen van menselijk kapitaal, kennis en informatiekapitaal een van de belangrijkste succesverklarende factor voor organisaties is, - de aandacht voor corporate governance in het algemeen en de hernieuwde aandacht voor compliance en risicomanagement in het bijzonder, - de veranderde regelgeving op het terrein van de externe verslaggeving en de implicaties daarvan voor de interpretatie van de financiële prestaties van ondernemingen. 7 Zie sectie 302 en 404 van de Sarbanes Oxley Act. 8 Maarten Schönfeld, aangehaald in: Van leren kijken naar leren zien - postdoctorale opleiding tot register controller aan de VU, Brochure

5 9 Deze rol sluit aan op het huidige denken over concurrentievoordeel. Meer dan voorheen zullen de bronnen van concurrentievoordeel gevonden worden in kennis, competenties en netwerkorganisaties. Niet de benutting van vaste activa maar de inzet van human capital en het lerend vermogen van de onderneming vormen de basis voor succes. De gedachte hierachter is dat de organisatie van een machine waarbij managers mensen aansturen en beoordelen op resultaten geworden is tot een web van onderling samenhangende relaties waarbinnen het leergedrag van participanten in de organisatie moet worden bevorderd. Niet de resultaten maar de relaties en patronen die achter prestatiemaatstaven schuil gaan en die bepalend zijn voor de resultaten zouden in dat geval het uitgangspunt van de besturing van organisaties moeten zijn. 10 Kaplan, R.S., De nieuwe rol van de controller, Tijdschrift Financieel Management, jaargang 15, nummer 3, Uit interviews met Margot Scheltema (CFO Shell Nederland) en Maarten Schönfeld (CFO Stork) blijkt dat niet alleen de keuze sterk kan verschillen maar vooral ook de beweegredenen om voor een bepaalde invulling van rollen te kiezen heel verschillend kan zijn (zie: Van leren kijken naar leren zien - postdoctorale opleiding tot register controller aan de VU, Brochure Zie: Van leren kijken naar leren zien - postdoctorale opleiding tot register controller aan de VU, Brochure Dit krijgt gestalte door experimenteren onderdeel van de leeromgeving te maken: uitgaande van concrete ervaring via reflectie naar conceptualisatie en actief toepassen in de eigen praktijk. 14 Uitspraak van Wim Noomen in: Peelen, G.J., Gewoon Bijzonder, jaargang 2, nummer 3, september

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller. business in control

Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller. business in control Alleen de top biedt het perspectief Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller business in control De registercontroller als business partner voor het management De functie van controller

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC Curriculum Vitae Interim Senior Controller Drs. RA RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K159 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER Versie d.d. 21 juli 2014 Organisatie ROC Leiden verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwassenenonderwijs (educatie) voor meer dan 9000 studenten

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!! Tom Veerman! Triple A Risk Finance B.V.! 1! Programma! Solvency II stand

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma MASTER IN DE toegepaste economische wetenschappen: HANDELSINGENIEUR IN DE WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica studieduur

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

De controller als choice architect. Prof. dr. Victor Maas Hoogleraar Management Accounting & Control Erasmus School of Economics

De controller als choice architect. Prof. dr. Victor Maas Hoogleraar Management Accounting & Control Erasmus School of Economics De controller als choice architect Prof. dr. Victor Maas Hoogleraar Management Accounting & Control Erasmus School of Economics Wat doet een controller? Hoofd administratie Boekhoudsysteem/grootboek/accountingregels

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting 6. Module Financiering en Cashmanagement 7. Module Financial Accounting 8

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting 6. Module Financiering en Cashmanagement 7. Module Financial Accounting 8 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting 6 Module Financiering en Cashmanagement 7 Module Financial Accounting 8 Module Management en Organisatie 9 Module Informatiekunde 10 Module

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Van elk lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij:

Van elk lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij: Profielschets Raad van Commissarissen 1. Doel profielschets Deze profielschets dient een tweeledig doel. Enerzijds kan met deze profielschets een goede en afgewogen selectie van de nieuwe leden gemaakt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

De nieuwe controller heeft hard én soft skills

De nieuwe controller heeft hard én soft skills De nieuwe controller heeft hard én soft skills De term de nieuwe controller heeft u wellicht al vele malen gehoord en deze roept misschien een déjà vu gevoel bij u op. Toch openen wij langs deze weg nogmaals

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting 6 Module Financiering & Cashmanagement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting 6. Module Financiering & Cashmanagement 7. Module Financial Accounting 8

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting 6. Module Financiering & Cashmanagement 7. Module Financial Accounting 8 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting 6 Module Financiering & Cashmanagement 7 Module Financial Accounting 8 Module Management & Organisatie 9 Module Informatiekunde 10 Module

Nadere informatie

Functioneel beheer in Nederland

Functioneel beheer in Nederland Functioneel beheer in Nederland Achtergrond Op initiatief van Marjet Smits (ad Matres), Martijn Buurman (Functioneel-beheerder.com) en Günther Nijmeijer (inmezzo) is eind 2012 de eerste verkiezing voor

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE waarom een schakeltrajecter? Iemand met een niet-financiële vooropleiding heeft

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Het examenprogramma omvat: 1. Beroepsprofiel 2. Opleidingsprofiel 3. Examenopzet 4. Examenprogramma

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Samenvatting Finance Monitor

Samenvatting Finance Monitor Samenvatting Finance Monitor Welke thema s beïnvloeden het werk van financials? De Finance Monitor van USG Finance en Tijdschrift Controlling geeft inzicht in de thema s die het werk van financials gaan

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren Bereid u voor op Continu Verbeteren VERANDERING effect op PROCESSEN Verandering...steeds sneller en dat geldt ook

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC Curriculum Vitae Interim Business Controller RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring Samenvatting CVK83

Nadere informatie

Versterk uw focus op vastgoed met ICT

Versterk uw focus op vastgoed met ICT Versterk uw focus op vastgoed met ICT Johan André de la Porte Real Estate IT September 2012 Voorwoord De wereld van het vastgoed staat onder druk en verandert in hoog tempo. Uit onderzoek dat in samenwerking

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

NEVI inkoopdag 2013. Hülya Türksever & Els Ruiter

NEVI inkoopdag 2013. Hülya Türksever & Els Ruiter NEVI inkoopdag 2013 Hülya Türksever & Els Ruiter Geeft aan welke kwaliteiten de inkoopprofessional van nú in huis moet hebben; Is een communicatie- en hulpmiddel naar het beroepsveld; Focust werknemers

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA Curriculum Vitae Interim Controller Manager Consolidatie RA Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Jaren ervaring

Nadere informatie

Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011. Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht

Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011. Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011 Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht Agenda 19.00 19.15 Welkom en inleiding 19.15 19.45 IM Onderzoek 2011 19.45 20.15 Pauze 20.15 21.00 Discussie

Nadere informatie

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden.

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden. Competentieprofiel Op het moment dat duidelijk is welke kant de organisatie op moet, is nog niet zonneklaar wat de wijziging gaat betekenen voor ieder afzonderlijk lid en groep van de betreffende organisatorische

Nadere informatie

STUDIEGIDS POSTINITIËLE EMFC OPLEIDING (REGISTER CONTROLLER OPLEIDING) VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM. Curriculum 2013-2014. Studiegids 2013-2014

STUDIEGIDS POSTINITIËLE EMFC OPLEIDING (REGISTER CONTROLLER OPLEIDING) VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM. Curriculum 2013-2014. Studiegids 2013-2014 STUDIEGIDS POSTINITIËLE EMFC OPLEIDING (REGISTER CONTROLLER OPLEIDING) VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM Curriculum 2013-2014 2013 EMFC opleiding VU Amsterdam 1 No part of this document may be reproduced in

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Human Resources Management & Leadership De Post HBO opleiding Human Resources Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA LINCOLN STEFFENS I have seen the future and it works IiP = Meer dan Opleiden! (veel meer.) Recent Onderzoek Informeel Leren ( Research voor Onderwijs &

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ASCO 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ASCO 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT ASCO 2 ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN De begripsbepalingen van het examenreglement van ASCO 2 zijn mede van toepassing op dit huishoudelijk reglement. ARTIKEL 2. EINDTERMEN 1. De

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Profielschets Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het kader van de regelgeving en in het

Nadere informatie

BACHELOR 1 Trimester 2 december - maart

BACHELOR 1 Trimester 2 december - maart Trimester 1 september - december Inleiding in de bedrijfskunde (5) Competenties Mondelinge Vaardigheden (3) BACHELOR 1 Trimester 2 december - maart Trimester 3 maart - juni Statistiek (4) Marktcontext

Nadere informatie

STUDIEGIDS POSTINITIËLE EMFC OPLEIDING (REGISTER CONTROLLER OPLEIDING) VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM. Curriculum 2015-2016. Studiegids 2015-2016

STUDIEGIDS POSTINITIËLE EMFC OPLEIDING (REGISTER CONTROLLER OPLEIDING) VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM. Curriculum 2015-2016. Studiegids 2015-2016 STUDIEGIDS POSTINITIËLE EMFC OPLEIDING (REGISTER CONTROLLER OPLEIDING) VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM Curriculum 2015-2016 2015 EMFC opleiding VU Amsterdam 1 No part of this document may be reproduced in

Nadere informatie

CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER

CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Datum voorlopige vaststelling: Organisatorische eenheid: Vastgoed en technisch beheer Datum definitieve

Nadere informatie

Financieel management voor anesthesiologen

Financieel management voor anesthesiologen Financieel management voor anesthesiologen 08 & 22 September 2012 Novotel Rotterdam Brainpark 12 NVA CME credits Registration via our website: http://medina.net/?page_id=179 Doelgroep Deze training is

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Persoonlijke effectiviteit van toezichthouders en de Code: twee werelden apart? Drs. H. Linkels Managing partner Linkels & Partners

Persoonlijke effectiviteit van toezichthouders en de Code: twee werelden apart? Drs. H. Linkels Managing partner Linkels & Partners Persoonlijke effectiviteit van toezichthouders en de Code: twee werelden apart? Drs. H. Linkels Managing partner Linkels & Partners Persoonlijke effectiviteit van toezichthouders en de Code 2 werelden

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Profielschets voor omvang en samenstelling Raad van Commissarissen

Profielschets voor omvang en samenstelling Raad van Commissarissen Profielschets voor omvang en samenstelling Raad van Commissarissen Samenstelling De raad van commissarissen zal zich - binnen de grenzen van zijn bevoegdheden - er voor inzetten dat de raad van commissarissen

Nadere informatie

Blauwdruk voor succesvol FM. Inclusief performance management, contractmanagement en planning en control voor facilitaire organisaties

Blauwdruk voor succesvol FM. Inclusief performance management, contractmanagement en planning en control voor facilitaire organisaties Blauwdruk voor succesvol FM Inclusief performance management, contractmanagement en planning en control voor facilitaire organisaties Inhoud Voorwoord Planning en control voor facilitaire organisaties

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Brochure ISO 27002 Foundation

Brochure ISO 27002 Foundation Brochure ISO 27002 Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Functiebeschrijving Enterprise Architect

Functiebeschrijving Enterprise Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de CIO of aan de manager van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Marketing & Communicatie 6. Rooster 7. Opleidingskosten 7. Netherlands Business Academy

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Marketing & Communicatie 6. Rooster 7. Opleidingskosten 7. Netherlands Business Academy 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl

Nadere informatie

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert Minicursus Verbindend Communiceren Geschreven door: Jan van Koert Geweldloze communicatie is een wijze van communiceren die leidt tot gehoord en verstaan worden. Met helderheid, zonder beschuldigen en

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER...

BURGERPANEL CAPELLE OVER... BURGERPANEL CAPELLE OVER... profiel nieuwe burgemeester Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 15 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel pag.: 1 van 5 Michigan State University inkoopbenchmarkmodel In 1993 is Professor R. Monczka aan de Michigan State University (MSU) een benchmarking initiatief gestart, waarin circa 150 (multinationale)

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Wervingsprofiel bestuurssecretaris/manager Kwaliteit & Veiligheid

Wervingsprofiel bestuurssecretaris/manager Kwaliteit & Veiligheid Wervingsprofiel bestuurssecretaris/manager Kwaliteit & Veiligheid Algemeen In de organisatie van Stichting Elisabeth doet zich een aantal ontwikkelingen voor die aanleiding zijn voor aanpassingen in het

Nadere informatie

het Zijlstra Center for Public Control and Governance

het Zijlstra Center for Public Control and Governance Aedes en het Zijlstra Center bieden u aan: - Een op woningcorporaties toegesneden Leergang voor Controllers - Waarin alle relevante en actuele beleidsvelden en aspecten van het vak van controller aan de

Nadere informatie

Beoordelen en Belonen

Beoordelen en Belonen Beoordelen en Belonen NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven

Nadere informatie

NIVR Klanttevredenheidsonderzoek (2008)

NIVR Klanttevredenheidsonderzoek (2008) Klanttevredenheidsonderzoek (2008) 1. Inleiding Het is op 1 januari 2007 een reorganisatie gestart. Om de effecten van deze reorganisatie te kunnen vaststellen is begin 2007een klanttevredenheidsonderzoek,

Nadere informatie

Als expert aan de slag met loopbaanvelden

Als expert aan de slag met loopbaanvelden P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Als expert aan de slag met loopbaanvelden www.picompany.biz Als expert aan de slag met loopbaanvelden In de Career Scan wordt het onderdeel over loopbaanvelden

Nadere informatie

Impact als Business Controller

Impact als Business Controller van businesspartner naar CFO DE MENS IN HET VAK VAN BUSINESS CONTROLLER Veel business controllers willen doorgroeien naar business partner en uiteindelijk CFO. Als CFO word je gevraagd om op strategisch

Nadere informatie

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive 1 Ad Hoc rapportage of constante sturing Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive Agenda 2 Wie zijn wij? Duurzaam ondernemen / Informatie voorziening. Veranderende inzichten. Knelpunten

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties:

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties: Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens: Voornaam: Mohammed Jawad Achternaam: Alhaydary Adres: Plataanlaan 66 Postcode en plaats: 5616 LR Telefoonnummer: 06 47027919 E-mailadres: jawad_10_alhaydary@hotmail.com

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Value Creation en innovatie aan de verkoop- en inkoopzijde

Value Creation en innovatie aan de verkoop- en inkoopzijde Value Creation en innovatie aan de verkoop- en inkoopzijde Aernout van Lookeren Mercuri Intl. Alexander Arsath Ro is NEVI Purspective NEVI Inkoopdag 2011 21 juni, Nieuwegein Programma: Veranderingen aan

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

De organisatie draait om het toedelen van

De organisatie draait om het toedelen van organisatie De organisatie draait om het toedelen van activiteiten en organiseren van de coordinatie Hoe organiseren we kerncompetenties and gedeelde activiteiten Wat is de rol van het centrum? Hoe stuurt

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW)

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) Profielen Raad van Commissarissen Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Opleidingskosten 9 Netherlands

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Top 10 kenmerken van een effectieve v Rotterdam, februari 2015 vs Final Wat kunt u in deze doorkijk verwachten? Inleiding FinTouch doet onderzoek naar

Nadere informatie