Het Laar. Geschiedenis van het huis Ontwikkeling van het landschap. water verbindt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Laar. Geschiedenis van het huis Ontwikkeling van het landschap. water verbindt"

Transcriptie

1 Het Laar Geschiedenis van het huis Ontwikkeling van het landschap water verbindt

2 Voorwoord Het rivierdal van de Overijsselse Vecht behoort zonder enige twijfel tot de meest waardevolle en best bewaard gebleven cultuurlandschappen van ons land. Het Vechtdal is een uniek cultuurlandschap met een ongekend hoge dichtheid aan aardkundige, archeologische, historisch-geografische, architectuurhistorische en ecologische waarden. De landgoederen langs de Vecht zijn een mooi voorbeeld van de macht en pracht die de vroegere adel tentoonspreidde. Op de plek waar de Regge en de Vecht samenkomen ligt landgoed Het Laar. Zowel het huis t Laer als het landgoed zijn aangewezen als Rijksmonument. Landgoed Het Laar kent een bijzondere geschiedenis van kleine havezate tot spiritueel centrum. In deze brochure willen wij u meenemen in de geschiedenis van het huis en de ontwikkeling van het landschap. Hierbij komt ook de moderne geschiedenis aan bod. Het afgelopen jaar heeft waterschap Regge en Dinkel in samenwerking met de gemeente Ommen dit rijksmonument een grondige opknapbeurt gegeven. Hierbij heeft Het Laar een nieuwe functie van waterbergingsgebied gekregen zodat bij hoogwater in de Regge en de Vecht tijdelijk water op het landgoed geparkeerd kan worden. Ook de Stichting Open Monumenten Dag heeft t Laer in het kader van het thema Macht en pracht weer eens in het zonnetje willen zetten: de macht van de landheren en de pracht van de eenvoudige boerengemeenschappen Junne en Stegeren. In goede samenwerking hebben waterschap en Stichting deze brochure uitgebracht. Wij hopen dat u zult genieten van het oude en nieuwe Laar. Tevens hopen wij dat deze brochure een uitnodiging zal zijn om dit prachtige gebied te voet te ontdekken. Namens de Stichting Open Monumentendag Ommen en waterschap Regge en Dinkel, Colofon M.J. Vosjan, voorzitter Stichting Open Monumentendag Ommen S.J.B. Fortkamp, projectleider waterschap Regge en Dinkel Dit is een gezamenlijke brochure van de Stichting Open Monumentendag Ommen en waterschap Regge en Dinkel. De brochure is gedrukt bij Van Liere Media in Emmen. Auteurs: D.E.L. de Boer Stichting Open Monumentendag Ommen R. Blijleven Waterschap Regge en Dinkel Bronvermelding Canon van Ommen: Gevers, Jhr.A.J. en A.J.Mensema, De Havezaten in Salland en hun bewoners, Zwolle 1983 (derde druk 1997) Kastelen in Overijssel: laer.htm Kuijl, E. van der, Archeologisch bureauonderzoek plangebied Laarmanshoek te Ommen, 2011 Oud Ommen: Waterschap Regge en Dinkel, Projectplan Laarmanshoek Ommen, 2011 Archief t Laer van de gemeente Ommen (58 genummerde mappen)

3 Havezate t Laer Een laar is een open plek in het bos. Eén van de vijf havezates die Ommen heeft gehad heette t Laer. Een havezate was een landgoed dat een zodanige status had dat de eigenaar er bepaalde rechten voor kreeg, bijvoorbeeld opname in de ridderschap van Overijssel. Zo n landgoed of ridderhofstede moest dus wel een bepaalde omvang en uitstraling hebben. Gelukkig heeft t Laer in Ommen dat nog steeds. In het project Laarmanshoek van waterschap Regge en Dinkel is de versterking van de beeldfunctie van t Laer opgenomen. Hoe oud is t Laer, sinds wanneer staat het gebouw op de huidige plaats, wie woonden er? Op de plek waar Regge en Vecht samenkomen ligt een ronde heuvel. Volgens de overleving stond er in 1229 op deze motte (aarden wal) een kasteel van Roelof van Coevorden. Dit werd, toen hij zich overgaf aan de bisschop van Utrecht, volledig in de as gelegd. De omtrek van de oorspronkelijke gracht lijkt nog herkenbaar: direct links voor de brug over de Regge richting Vilsteren markeren een groepje eikenbomen en het restant van de gracht deze plaats. Later is het kasteel weer herbouwd, zo verhaalt men, en in de veertiende eeuw heerste hier Jutte van Laer. Deze familie maakte het met hun tolgelden de kooplieden behoorlijk lastig, waardoor de bisschop andermaal moest optreden: weer werd het slot met de grond gelijk gemaakt en nu moesten de eigenaren beloven het huis daar nooit weer op te bouwen zonder toestemming van de bisschop. De geschreven geschiedenis van t Laer begint eind veertiende eeuw. Hugo van den Laer had in 1382 o.a. dat goet ten Laer in leen van de bisschop van Utrecht - terwijl ene Hendrik van Laer ook een leen had dat Laer heette. Blijkens hun wapen waren ze echter geen familie - hoe zat dit? Men heeft de oplossing wel gezocht in het bestaan van twee huizen t Laer, het één vlakbij de Regge (Laermans, later Meyerink), het andere op een plek die tussen de motte en de huidige bouwplaats lag. Er is zelfs sprake van nog een derde familie Van Laer tot Laerwold in de omgeving van Ommen...De oorsprong van het wellicht bekendste huis van Ommen is dus in enige nevelen gehuld. Die beginnen vanaf de zestiende eeuw wat op te trekken: een dochter van een Van Laer is dan getrouwd met Seino Mulert, in 1521 schout van Ommen, later drost van Salland. Zijn zoon Ernst bleef tijdens de Opstand het Spaanse gezag trouw en werd drost in Lingen. Hij verkocht zijn Ommense bezit rond 1608 aan aan Anthonie van Doornick. Diens zoon Helmich kreeg in 1622 door t Laer (welk van de twee?) toegang tot de Ridderschap van Overijssel, hetgeen betekent dat het huis op zijn laatst vanaf die tijd een havezate was. Het was in die tijd overigens niet meer dan een spiker: de verzamelplaats van de afdrachten der pachters met een opkamer voor de eigenaar als deze kwam inspecteren of jagen. Meestal woonde de eigenaar niet op het huis maar werd het verhuurd. Het Laar 1770 Na de Van Doornicks kwamen er in de zeventiende eeuw nog verschillende eigenaren. Op het eind van die eeuw kocht Thomas Ernst Danckelman, geheimraad van de keurvorst van Brandenburg, deze havezate. Hij was een man met verschillende connecties in de Republiek. Als afgezant van zijn vorst vergezelde hij stadhouder Willem III in 1688 naar Engeland, waar deze door de Glorious Revolution koning zou worden. De ster van de familie Danckelman rees: ze werden geadeld en kregen de functie van drost in het inmiddels Pruisisch geworden Lingen. Zij lieten t Laer verplaatsen en opnieuw opbouwen dichter in de buurt van het stadje Ommen, waar in de buurt nog een oude bouwplek te zien was. Het is aan te nemen dat dit de huidige locatie is geweest. Het nageslacht van de Danckelmans was minder fortuinlijk en rond 1740 is t Laer weer verkocht, nu aan Johan Lodewijk, zoon van de heer van Almelo, de rijksgraaf van Rechteren. Dit was een man met kennelijk veel kwaliteiten want hij had her en der belangrijke bestuursfuncties. Niettemin bleef t Laer zijn hoofdverblijf; daar woonde hij met vrouw, kinderen, hovenier, lijfknecht, kok, koetsier en drie meiden. Maar een dependance van Almelo zou het hier niet worden: toen Johan in 1762 stierf werd de havezate publiekelijk verkocht. Dat gebeurde opnieuw (na twee tussen-eigenaren) in 1782 met de volgende beschrijving:... de havesathe t Laar...met desselfs heerenhuisinge, bouwhuisen, tuin, plantagiën, bossen, landerijen, koepel aan de Vegt, endekooy, canalen en daar ten einde gelegen bergje. Tegelijkertijd werd echter ook aangeboden...het oude Laar of Larink, bestaande uit huis, schuur, bergen, opgaand en akkermaalshout, bouw-, weide-, en hooilanden, gepacht door Frederik Laarman. Beide landgoederen werden nu door een en dezelfde persoon gekocht, op het eind der eeuw door Mr. Rudolf Sandberg, burgemeester van Zwolle, en zijn vrouw Johanna Maria Hanselaar. De Sandbergs waren politiek vooraanstaande lieden die verschillende functies in de provincie en in het landsbestuur vervulden. In 1842 werden ze geadeld. Het geslacht Sandberg heeft t Laer direct en via een familiestichting ruim een eeuw in bezit gehad. In 1850 werd het huis uitgebreid en verbouwd, waardoor het min of meer zijn huidige vorm kreeg.

4 In 1901 werd het landgoed aan de Hengelose fabrikantenfamilie Stork verkocht, nu als Het Laar. Het rendeerde echter niet voldoende, waarna Rudolph Theodorus baron van Pallandt van Eerde het hele complex voor een kwart miljoen gulden aankocht (1910). Na zijn dood werd zijn verre neef Philip Dirk, baron van Pallandt, de nieuwe eigenaar (1913). Deze idealist liet er de padvindersbeweging komen en later de Orde van de Ster van het Oosten (Krishnamurti). In 1932 moest hij een deel van zijn bezit verkopen; de gemeente Ommen kocht t Laer aan voor f ,- er geregeld padvinders op het landgoed; ook logeerde de leiding van de Sterkampen regelmatig op t Laer. Na de verkoop van de buitenplaats aan de gemeente Ommen huurde jhr. mr. B.P.S.A. Storm van s Gravenzande (oud-burgemeester van Wassenaar) het huis en de tuin binnen de grachten. Hij huurde voor dertig jaar, verkreeg het jachtrecht en de rest van het landgoed zou toegankelijk worden middels een wandelkaart. Na zijn dood bleef zijn dochter, de freule, er wonen - in haar eentje, sommige vertrekken werden onderverhuurd. Het jachtrecht en enige gronden werden overgedragen. Toen zij in 1972 overleed werd de inboedel geveild voor gulden. De plaatselijke deurwaarder Smit huurde het gebouw enige tijd en organiseerde er veilingen. Er ontstond onenigheid tussen hem en de gemeente over onderhoud, voorzieningen en huur. Hierna stond het gebouw een viertal jaren leeg ( ); het verkommerde, er vonden vernielingen en diefstallen plaats (er was geen inbraakverzekering afgesloten) en het optrekkende vocht deed er zijn schadelijke werk. De toezichthoudende functionaris mocht dan wel dagelijks zijn rondje doen (hij voerde ook de herten), het bleek onvoldoende. In 1978 werd besloten tot verbouwing en herinrichting van t Laer als conferentiecentrum: de Stichting Bijzondere Cursussen huurde hoofd- en bijgebouwen van 1979 tot 1986; vanaf 1984 vonden er ook andere instellingen onderdak. Bij de verbouwing bleven o.a. twee schouwen en de eigen lambrisering behouden. De staat van onderhoud van de bijgebouwen bezorgden huurders en verhuurder voortdurend zorgen, pas in 1987 werd het Koetshuis opgeknapt, daarna de schaars gebruikte Orangerie. De conflicten tussen gemeente en huurders sleepten zich al deze jaren voort, elkaar beschuldigend van niet nakomen van aangegane verplichtingen. Beeld Van Pallandt De bewoningsgeschiedenis van t Laer in de twintigste eeuw mag rustig zeer afwisselend genoemd worden. Het aantal eigenaren was weliswaar beperkt (Stork, Van Pallandt, gemeente Ommen) maar huurders waren er velen en van velerlei pluimage. In het begin van de eeuw was er o.a. de Maatschappij Land- en boschbouw het Laar (gevestigd te Hengelo) maar ook diende het gebouw als het enigszins chique familiehotel van de Lokin s aan de Voorbrug; een menu uit 1904 is nog heden in het souterrain te raadplegen. Toen Philip Dirk baron van Pallandt eigenaar was, verbleven Hotel pension Het Laer 1917 Tien jaar ( ) organiseert het echtpaar Blaauw-Kroeze cursussen en conferenties; zij bewonen het Koetshuis en delen het hoofdgebouw met diverse andere instanties, zoals de Rijksgebouwendienst; er stonden echter ook geregeld vertrekken leeg. Het was een kostbare, onbevredigende toestand daar de onderhoudskosten van de verhuurder veel groter waren dan de huuropbrengsten. Plotseling diende zich in 1995 een serieuze gegadigde aan en de gemeente moest overhaast beslissen: de firma Dekker (internationale handel in embryo s en sperma van vee) wilde een representatief kantoor en had het oog op t Laer laten vallen. Men wilde ook graag de hoofdingang gebruiken maar die was niet tijdig gerenoveerd en dus derfde de gemeente de huur van de ontvangstruimte. Eindelijk werd er een constructie bedacht die hoop gaf voor de toekomst: een verbinding tussen representatieve ruimte en horeca, tussen natuurschoon en activiteiten, tussen elitaire bijeenkomsten en publieksvriendelijke ambiance. Merkwaardig genoeg was het een combinatie die op kleinere schaal een eeuw geleden door Lokin was geïntroduceerd en nu nota bene door hun opvolgers aan de Voorbrug, hotel De Zon, weer zou worden uitgeprobeerd. Dankzij andermaal een forse aanspraak op de reserves maar mede door gulle subsidies werd t Laer in 1998/99 verbouwd tot een locatie waar velen van zouden kunnen profiteren: naast de genoemde firma (die voornamelijk op de eerste verdieping resideert) exploiteert De Zon, samen met anderen, het souterrain en de bel-étage voor diverse doeleinden waaronder...een luxe trouw-gelegenheid, het paradepaardje van het gebouw sedertdien. Natuurlijk moest het hele gebouw van onder tot boven aangepakt worden en het kostte een kleine twee miljoen... maar nu verkreeg het de status van rijksmonument en, net zo belangrijk, leek een kostendekkende exploitatie gerealiseerd te kunnen worden. Natuurlijk, de toestand is ook in 2013 nog niet ideaal te noemen: het publiek en de firma maken gebruik van bescheiden ingangetjes in het souterrain, terwijl het bordes alleen voor bijzondere gelegenheden openstaat. Men is gebonden aan allerlei regels van (brand)veiligheid en arbowet (het plafond van het

5 Brochure Hotel Het Laar, begin 20ste eeuw souterrain was te laag); het interieur was nagenoeg kaal zodat het dépôt van het Stedelijk Museum in Zwolle uitkomst moest brengen - en zo kan men doorgaan. Maar op 14 oktober 1999 werd het nieuwe gebouw door de Commissaris der Koningin officieel in gebruik genomen! Is het sindsdien pais en vree rond t Laer? De trouwerijen en partijen, de conferenties en cursussen, de twee rustige bedrijven Dekker en Genes Diffusion, de muziekuitvoeringen en niet te vergeten de buitenmanifestaties (Summer fair o.a.) doen zulks zeker vermoeden. Achter de schermen smeulen de oude problemen en laaien soms op. Zo is er een hele discussie geweest over de toegangsweg tot het gebouw: het grint knarst en spat op, maar klinkers passen er niet...toch heeft men een oplossing gevonden in een combinatie van lava 0/16 en steenslag 2/6, alles met een witte kleur! En tenslotte: welke gemeente in Nederland kan zich, vlak buiten de poort en aan twee mooie rivieren gelegen, op zo n mooie, grote en voor het publiek ruimschoots toegankelijke locatie beroemen? Aangezien dit mede te danken is aan het park en het daaraan grenzende natuurschoon is het thans zaak deze afzonderlijk te bespreken. t Laer - buitenaanzicht De fundamenten van het huis, thans nog te zien aan de zuidzijde van het souterrain, dateren uit de achttiende eeuw. Het was toen blijkens tekeningen een vierkant huis, verdeeld in vijf traveeën (twee links, twee rechts en een bredere voor de entree in het midden) en met twee bouwlagen, een souterrain en een etage. Rond 1850 is er aan de noordzijde een hoekvleugel bijgebouwd, waardoor het aanzicht asymmetrisch is geworden. Er kwam ook een verdieping bij. De huidige drie bouwlagen hebben twee met geglazuurde Hollandse pannen gedekte schilddaken met gemetselde hoekschoorstenen, aldus de beschrijving van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Hierin lezen we ook dat het Vijf traveeën brede gepleisterde en aan weerszijden door lisenen [verticale schijn-pilaren] besloten gevelvlak aan de voor- en achterzijde een risaliserende [horizontaalvooruitspringende] middentravee [heeft] onder een fronton en terzijde een iets vooruitspringende hoekvleugel van één travee met geblokte hoeklisenen. De vensterindeling is regelmatig; zes vensters met achtruiten op de beletage en evenveel zesruits op de eerste verdieping; in het souterrain vallen vooral de tralies op. Alle vensters zijn met persiennes (zonwerende klepjes) behangen. De tientredige trap naar de dubbele toegangsdeur is van zandsteen. Men komt daar via een statig hek (met speerpunten en versierd met dennenappels) dat altijd open staat over het eerder besproken grindpad, links of rechtsom een cirkelvormig middenstuk met vier kwartieren parkrozen en in het midden de zonnewijzer van Sasbrink uit Dedemsvaart. Rechts (ten noorden) van het hoofdgebouw staat een rechthoekig bouwhuis (= de naar achteren verplaatste orangerie?), waaraan opvallen: de geprofileerde kroonlijst aan de gevel, de speklagen bij de dorpels van de kozijnen en de dakkapel met tuimelraam. Het gebouw dateert uit het midden van de negentiende eeuw. Links (ten zuiden) van t Laer is het voormalige koetshuis (later chauffeurswoning), dat ook wel het Tokvoorthuis of De Pauwen werd genoemd. Het is gebouwd in 1843 (gevelsteen). Aan de noordzijde zijn de inrijdeuren nog gebleven. Bijzonder is het van verre reeds zichtbare glanzend witte Prieel : een halfronde tuinbank met marmeren vloer in classicistische stijl, naar een ontwerp van H.Wentzel uit Berlijn, afkomstig van huize De Pauw in Wassenaar en sinds 1929 op Het Laar. Opvallend zijn de twee kariatiden, dragende vrouwenfiguren aan de flanken, alsmede de halfronde rij Dorische zuilen, die een houten lijst dragen waarop een timpaan ligt dat rijk versierd is met gevleugelde dieren. Op het landgoed heeft in het verleden nog meer bebouwing plaatsgevonden. Een groot raadsel is waarom de lange, rechte oprijlaan vanaf de Stationsweg naar t Laer is verdwenen. Heeft dit te maken gehad met de Engelse landschapsstijl als gevolg waarvan men de huidige Koesteeg en Het Laar heeft aangelegd? Aan beide toegangswegen verrezen woningen: de Edithschool en de Laarhoeve aan de Koesteeg, het boswachtershuis van Arts aan Het Laar. Maar ook het afgebroken huis van gemeente-opziener Melenboer en het boerderijtje van Meiberg (later Van der Boon) kan genoemd worden. In de Paardewei werd op zaterdag gevoetbald (Ajax, voorloper van OZC), op de latere Hertenkamp voetbalde OVC; men verkleedde zich in het Stationskoffiehuis van Kuit (later Van der Aa), die in de pauze zelf thee bracht. Later kwam er een soort clublokaal; ook de padvinders en

6 Het interieur OVC later de Duitse herdersclub kregen (houten) keten. Uiteraard is dit slechts een greep uit het drukke leven dat zich rond t Laer afspeelde. Want op oude kaarten staan nog wel meer bouwsels waarvan de functie tegenwoordig niet meer bekend is. En wie weet nog waar het houten huisje van tuinman Sijbesma heeft gestaan? De publieks- en personeelsingang is tegenwoordig dezelfde en wel aan de achterzijde van het souterrain...het smalle gangetje, met foto s en informatie over de geschiedenis van t Laer, leidt langs het borstbeeld van baron Ph.D. van Pallandt naar de luxe uitgevoerde garderobe en de toiletten. Al gaande werpt men rechts een blik in de keuken, terwijl links een café- en restaurantgedeelte is (Sandberg-zaal). Iets verderop is een gangetje met een glazen vloer, waaronder opgegraven huisraad is te zien. Aan het eind is een dichte deur: daarachter is de kamer van de freule waar tegenwoordig de bruidsparen zich opmaken voor het plechtige moment. De bezoeker wordt over de trap of via de traplift naar de belétage geleid. Hier staat men direct tegenover de koffie- en wijnbar die hier in 1999 geplaatst is. Met een scherpe bocht komt men óf in de ontvangstzaal aan de voorzijde van het gebouw, óf in de Van Pallandt- of Trouwzaal (80 m2) aan de achterzijde. Beide zalen hebben een mooie schouw en oude schilderijen. Vanuit de achterzaal kan men gebruik maken van een afzonderlijk geplaatst bordes (11x5 m), met glazen overkapping en een trap naar de tuin; ook hier kan men, zittend of aan statafels, consumpties gebruiken. Aan de noordzijde is de zogenaamde Heerenkamer, een representatieve ruimte met een fraaie schouw waar vergaderd kan worden en waar de artiesten zich kunnen voorbereiden op de uitvoering of voorstelling. Er tegenover ligt de Van Doornickzaal, waar meestentijds de extra stoelen staan opgeslagen. De eerste verdieping is in gebruik van de BV v/h fa Dekker en Genus Diffusion. Ook hun entree is een bescheiden gangetje in het souterrain aan de zijkant van het gebouw. De zolder bevatte tot voor kort nog allerlei oud materiaal, bijvoorbeeld het archief van de Stichting Open Monumenten Dag Ommen... De Rijksmonumentenzorg spreekt van een classicistische vormgeving van het geheel en daar is weinig op af te dingen. Dat de ruimte-indeling gaaf bewaard gebleven is lijkt echter gezien de vele verbouwingen minder waarschijnlijk.

7 t Laer 2013

8 Zwolseweg Reggemarsdijk Reggemarsweg

9

10 Nieuwe takkenbrug over het grand canal Oude takkenbrug over het grand canal Uitkijkpunt Gemaal Het Laar

11 Landgoed Het Laar Achter huize t Laer ligt het bosrijke landgoed dat zich uitstrekt tot de begraafplaats Laarmanshoek en de Regge. Het gebied fungeert sinds 1970 als belangrijk recreatiegebied voor de bewoners en bezoekers van Ommen. Kenmerkend voor het landgoed is de parkaanleg in het verlengde van huize t Laer. De oorsprong hiervan ligt bij Thomas Ernst Danckelman. Nadat hij rond 1700 huize t Laer met haar landerijen heeft gekocht, laat hij een nieuw vierkant huis bouwen. Eromheen wordt een eenvoudige geometrische tuin aangelegd, omringd door een gracht. Dit was het begin van het huidige landgoed Het Laar. Rond 1742 verkochten de erfgenamen Danckelman het landgoed aan Johan Lodewijk van Rechteren, zoon van de machtige heer van Almelo. Onder zijn beheer werd niet alleen huize t Laer verbouwd. Ook werd een imposant park aangelegd in de Franse, formele landschapsstijl. Kenmerkend voor deze stijl is dat tuinen werden aangelegd volgens een strak plan met rechte lijnen en symmetrische patronen. Op Het Laar is dit bijvoorbeeld terug te vinden in de oude lanen en bomenrijen. Ook kwam aan de voorzijde van het huis een lange oprijlaan. In het verlengde daarvan werden aan achterkant van huize t Laer grote, strak belijnde waterpartijen aangelegd, bestaande uit een slotgracht, twee spiegelvijvers en een zichtkanaal: het grand canal. Deze Franse tuinaanleg uit de vroege achttiende eeuw is nog altijd op Het Laar aanwezig. Uiteraard was er ook een dwars-zichtas die in het noorden uitkwam op de Vecht. Men heeft deze as in het verleden willen herstellen maar inmiddels lag daar al een bloeiende camping... Bijzonder aan het park van huize t Laer is dat er een mix van verschillende landschapsstijlen aanwezig is. In de negentiende eeuw kwam in Nederland de Engelse landschapsstijl in zwang. Deze tuinaanleg werd geïnspireerd door de natuur. De rechte lijnen en symmetrische patronen van de Franse landschapsstijl maakten plaats voor romantische, parkachtige landschappen met verrassende doorkijkjes en kleine hoogteverschillen. Ook deze stijl is, minder prominent dan de Franse, maar toch duidelijk herkenbaar aanwezig op Het Laar. De latere bewoners van huize t Laer hebben deze stijl bijvoorbeeld doorgevoerd door het aanleggen van kronkelpaadjes, leuke doorkijkjes en prieeltjes. Landschap De landerijen van huize t Laer zijn veel groter dan alleen de tuinaanleg rondom het hoofdhuis. Het reliëfrijke landschap van het landgoed is zeer gevarieerd. Het is grofweg in te delen in drie gebieden: 1. De (drogere) bossen aan de noordzijde: Deze voornamelijk drogere bossen liggen in het verlengde van huize t Laer. Het zijn gemengde bossen, waarin zowel inheems loofhout (inlandse eik en gewone beuk) als uitheems naaldhout (Japanse lork) aanwezig is. In dit gebied stond een voor veel Ommenaren bekende boom: de dikke den. De boom is in 1961 gekapt vanwege afsterving. Aan de noordzijde van het landschap bevinden zich de hiervoor besproken tuinstijlen, dus met Dikke den in het Laarschebosch invloed van zowel de Franse als Engelse landschapsstijl. Hierdoor liggen er verschillende cultuurhistorisch waardevolle objecten in het gebied, zoals de brug over het grand canal en de Levi-bank. 2. De open (natte) hooilanden als middenstrook door het boscomplex: De weidegronden door het midden van het gebied lopen als een ketting vanaf de Regge richting huize t Laer. Op hoogtekaarten is duidelijk te zien dat deze hooilanden relatief laag liggen, ze volgen een oud stroomdal van de Vecht. De percelen liggen deels van elkaar gescheiden door een laan, smalle bosschages en houtwallen. In dit lage gebied stroomt nu de Besthmenerhooileiding. Deze beek mondt uit op de Regge en heeft zijn oorsprong in de Besthmenerberg. De Besthmenerhooileiding is een belangrijke watergang voor de afwatering van Ommen-Zuid. Ook loost de zuivelfabriek haar koelwater op deze watergang. Houttransport op Het Laar 3. De natuurlijke gronden aan de zuidzijde: Het gebied ten zuiden van de Reggemarsweg is een afwisselend landschap met gemengd bos. Naast de bossen zijn kleine heidevelden, gagelstruwelen en enkele vennen aanwezig. De vennen in het gebied worden gevoed door grondwater. Een opvallend cultuurhistorisch element in dit gebied is de ijskelder. De bewoners van huize t Laer bewaarden vroeger hier ijs uit de gracht. Het ijs werd voor eigen doeleinden gebruikt maar werd ook verstrekt aan het toenmalige Groene Kruis. Momenteel doet de ijskelder dienst als slaapplaats voor verschillende soorten vleermuizen.

12 Waterveiligheid biedt kans voor natuurontwikkeling, cultuurhistorie en recreatie Langs de rivieren de Regge en de Vecht rond Ommen liggen belangrijke dijken, die het gebied beschermen tegen hoogwater. Waterschap Regge en Dinkel heeft in samenwerking met de gemeente Ommen de buitenplaats van Het Laar het afgelopen jaar een grondige opknapbeurt gegeven. Aanleiding hiervoor was de Vechtkade die te laag was voor toekomstige hoogwaterstanden, waardoor de veiligheid bij hoog water niet kon worden gegarandeerd. In het project Laarmanshoek is de waterkering aangepast om te voldoen aan de normen voor waterveiligheid. Nu wordt de achterliggende bebouwing van Ommen-Zuid weer beschermd tegen toekomstig hoogwater van de Vecht. Tegelijkertijd zijn de lage delen van landgoed Het Laar ingericht als waterbergingsgebied. In tijden van extreme regenval en hoogwater op de rivieren komt een deel van het landgoed tijdelijk onder water te staan. Hierdoor is de natuurlijke rivierdynamiek weer hersteld. De noodzaak tot waterveiligheid is aangegrepen om meerwaarde te creëren op landgoed Het Laar. Er is veel aandacht besteed aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het landgoed. Hierdoor heeft het landgoed een impuls gekregen op het gebied van natuur, cultuurhistorie en recreatie. In het plan zijn diverse belevingspunten opgenomen. Vaak zijn dit heel praktische plekken, zoals een brug, een gemaal of straatmeubilair. Op deze plekken is veel zorg besteed aan de uitwerking, om daarmee identiteit aan het landgoed te geven. De belevingspunten zijn veelal geënt op de rijke historische context. Een aantal voorbeelden: Spiegelvijvers In het project Laarmanshoek is het watersysteem op landgoed Het Laar hersteld (zie de afbeelding op de laatste pagina). De basisafvoer van de Besthmenerhooileiding wordt nu gebruikt om het grachtenstysteem rond het huize t Laer (slotgracht, spiegelvijvers en grand canal) te voeden. Doel is om een constanter grachtpeil te realiseren en daarnaast te zorgen voor doorspoeling en verversing van het water. één van de spiegelvijvers

13 De grote spiegelvijvers zijn in oude luister hersteld. De twee vijvers zijn in de achttiende eeuw in formele Franse stijl gespiegeld aangelegd, vandaar de term spiegelvijvers. De spiegelvijvers zijn waarschijnlijk bedoeld als sier- of visvijvers. In de loop van de jaren zijn de vijvers dichtgegroeid. Om de contouren van beide vijvers weer zichtbaar te maken is veel werk verricht. De begroeiing is verwijderd, de vijvers zijn uitgebaggerd en uiteindelijk is de strakke rechthoekige vorm geaccentueerd door middel van een beschoeiing. De spiegelvijvers zijn nu door betonnen duikers verbonden met het grand canal en de gracht om Huize t Laer. Wie weet is het in de winter weer mogelijk om op de vijvers te schaatsen? Schaatsen op de spiegelvijvers Geliefde locatie voor trouwfoto s Het bruggetje, bij de bank van Frans van Elburg, is een herkenbaar element in de buitenplaats van Het Laar. Het is een geliefde locatie voor trouwfoto s. Helaas was deze brug over het grand canal in slechte staat. Daarom is er een nieuwe, duurzame brug ontworpen, geïnspireerd op de oude takkenbrug. De brug is licht getoogd zoals de oude foto s laten zien. De takken zijn gemaakt van ijzer en hebben een lichte kleur. Deze kleur zorgt ervoor dat de takkenbrug een opvallend element in het donkere bos is geworden. De overige onderdelen van de brug zijn donker van kleur waardoor de takken op afstand boven het water lijken te zweven. Het brugdek is gemaakt van gerecycled kunststof. Duiker Reggemarsdijk In de Reggemarsdijk is een nieuwe duikerbrug geplaatst. Deze duiker zorgt ervoor dat bij hoogwater in de Regge het waterbergingsgebied zich via de Besthmenerhooileiding kan vullen. De leuningen van de duikerbrug zijn uitgevoerd met hetzelfde takkenmotief als de leuningen van de takkenbrug. Dit zorgt voor eenheid in materiaalgebruik. Op de bodem van de Besthmenerhooileiding zijn, ter plaatse van de brug, zwerfkeien gelegd om uitspoeling te voorkomen. Deze keien zijn ook gebruikt bij de takkenbrug en het gemaal. Duikerbrug Gemaal Het Laar In de Bestemenerhooileiding is een nieuw gemaal gebouwd. Deze vervangt het oude gemaal op de Reggekade. In plaats van het gemaal onopvallend in een ondergrondse put te stoppen, is ervoor gekozen om het gemaal als opvallende folly uit te voeren. Follies werden in de Engelse landschapsstijl gebruikt als toevoegingen aan landgoederen. In het oog springt het betonnen huisje met reliëf van eikenbast aan de buitenzijde. Dit geeft het gemaal een robuust, maar ook een natuurlijk uiterlijk. Het bordes en het leuningwerk is in dezelfde stijl uitgevoerd als de leuning van de takkenbrug. Aan de buitenkant van het huisje hangen onderwaterfoto s van fotograaf Willem Kolvoort. Bijzondere rustpunten Landgoed Het Laar is een geliefd wandelgebied voor de bewoners en bezoekers van Ommen. Daarom is er veel aandacht besteed aan recreatieve voorzieningen. Op twee locaties zijn bijzondere rustpunten gemaakt. Aan het einde van het grand canal ligt een heuvel, die in een verkoopadvertentie uit 1782 al wordt genoemd. Door aanleg van een ronde betonnen zitbank is hier een bijzonder uitkijkpunt gemaakt. Vanaf dit punt is een vrij uitzicht over het grand canal naar huize t Laer, de omringende weilanden en de nieuwe meander in de Regge. In het midden van de betonnen bank is een nieuwe gedenknaald geplaatst. Deze vervangt de oude naald die in het grand canal stond. Over de gedenknaald zijn verschillende verhalen in omloop, die variëren van een verdwaalde jonkvrouw tot een neergeschoten boswachter. De nieuwe gedenknaald is gemaakt van roestvrij staal. Midden in het plangebied is langs de kade een poel aangelegd: het amfibietheater. In de kade is een bijzondere betontrap geplaatst waar de wandelaar bij zonsondergang kan plaatsnemen om te genieten van een kikkerconcert. De betontrap buigt mee met de ronding van de poel.

Ruimte voor de Regge op Landgoed Het Laar. Stef Fortkamp, waterschap Vechtstromen Marcel Eekhout, Parklaan landschapsarchitecten

Ruimte voor de Regge op Landgoed Het Laar. Stef Fortkamp, waterschap Vechtstromen Marcel Eekhout, Parklaan landschapsarchitecten Ruimte voor de Regge op Landgoed Het Laar Stef Fortkamp, waterschap Vechtstromen Marcel Eekhout, Parklaan landschapsarchitecten Ommen Situatie Ommen Vecht Regge Het Laar Ommen Zuid Aanleiding Project Hoofdwaterkering

Nadere informatie

Hoofdkenmerken en waardering van waardevolle cultuurhistorische gebouwen en objecten in de gemeente Wassenaar

Hoofdkenmerken en waardering van waardevolle cultuurhistorische gebouwen en objecten in de gemeente Wassenaar Duinrell, historische buitenplaats Naam Oorspronkelijke functie Type Aantal onderdelen op adres met cultuurhistorische waarde Benoeming onderdelen met cultuurhistorische waarde Duinrell Buitenplaats Historische

Nadere informatie

Dag van het Kasteel 2012

Dag van het Kasteel 2012 Dag van het Kasteel 2012 wandelen rond Zeeuwse kastelen en buitenplaatsen Schouwen-Duiveland Slot Moermond, Renesse Zuid-Beveland De Hellenburg, Baarland Walcheren Westhove, Oostkapelle Zeeuws-Vlaanderen

Nadere informatie

Kasteel Genbroek. Samenvatting. Kasteel Genbroekstraat 18 te BEEK

Kasteel Genbroek. Samenvatting. Kasteel Genbroekstraat 18 te BEEK Kasteel Genbroek Kasteel Genbroekstraat 18 te BEEK Samenvatting Zeer representatieve kantoorruimte in een authentiek kasteel op nog geen 5 minuten afstand van Maastricht- Aken Airport. De helft van dit

Nadere informatie

Natuur op Eerde uniek in Nederland

Natuur op Eerde uniek in Nederland Natuur op Eerde uniek in Nederland Eerde is méér dan mooi. Tijdens een wandeling met boswachter Jos Schouten van Natuurmonumenten wordt pas echt duidelijk hoe bijzonder de natuur op het historische landgoed

Nadere informatie

Krullenlaan 3. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning en schuur. Datum foto : 23-10-2010

Krullenlaan 3. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning en schuur. Datum foto : 23-10-2010 Krullenlaan 3 Straat en huisnummer : Krullenlaan 3 Postcode en plaats : 2061 HT Bloemendaal Kadastrale aanduiding : F746 Complexonderdeel : Schapenduinen Naam object : Bouwjaar : Eind 19 de eeuw (hoofdmassa),

Nadere informatie

Uniek Rijksmonument, Kasteel Ten Borgh

Uniek Rijksmonument, Kasteel Ten Borgh E X C L U S I E F W O N E N Uniek Rijksmonument, Kasteel Ten Borgh Schinnen - Kasteel Ten Borgh T +31 (0)475 40 70 44 info@alardvandervarst.nl www.alardvandervarst.nl Omschrijving: Op een schitterende

Nadere informatie

BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012. 2012-1 boerderij Moerbeek 48. Inleiding. eerste steen. Luchtfoto vanuit het noorden.

BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012. 2012-1 boerderij Moerbeek 48. Inleiding. eerste steen. Luchtfoto vanuit het noorden. BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012 1 Inleiding Bewoning en veranderingen De boerderij is vrij zeker gebouwd begin 1800. In 1872 heeft er een grondige verbouwing plaats gevonden met o.a. een nieuwe

Nadere informatie

Drie aardkundige monumenten

Drie aardkundige monumenten 10 Drie aardkundige monumenten Aardkundige monumenten geven iets weer van de ontstaansgeschiedenis van ons landschap. Een geschiedenis die ons honderden, duizenden of zelfs miljoenen jaren terugvoert in

Nadere informatie

AI13057 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING AAN DE TIENELSWEG 31 TE ZUIDLAREN

AI13057 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING AAN DE TIENELSWEG 31 TE ZUIDLAREN AI13057 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING AAN DE TIENELSWEG 31 TE ZUIDLAREN B+O ARCHITECTUUR EN INTERIEUR B.V. OPDRACHTGEVER: DE HEER EN MEVROUW H. DE HAAN 28 OKTOBER 2013 INHOUDSOPGAVE Landschappelijke inpassing

Nadere informatie

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011 Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Datum 2 mei 2011 Colofon Projectnaam Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Auteur Willem de Bruin Datum 2 mei 2011 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie

TE KOOP MAASTRICHT KASTEEL DE BURGHT BURGHTSTRAAT 25 TE MAASTRICHT. VRAAGPRIJS 669.000,- k.k.

TE KOOP MAASTRICHT KASTEEL DE BURGHT BURGHTSTRAAT 25 TE MAASTRICHT. VRAAGPRIJS 669.000,- k.k. TE KOOP MAASTRICHT KASTEEL DE BURGHT BURGHTSTRAAT 25 TE MAASTRICHT Zeer representatief kasteel, gelegen in de Maastrichtse wijk Heer, met slotgracht en eigen parkeerterrein. Het souterrain is thans in

Nadere informatie

MUSEUM PALEIS HET LOO IN 2021

MUSEUM PALEIS HET LOO IN 2021 KAAN ARCHITECTEN De vakjury koos na een aanbesteding unaniem voor KAAN Architecten uit Rotterdam. Het toegankelijke ontwerp, geïnspireerd op de plattegrond en de maatvoering van het paleis, geeft een logische

Nadere informatie

mijmer en focus een koepel voor landgoed de Overplaats in Heemstede

mijmer en focus een koepel voor landgoed de Overplaats in Heemstede mijmer en focus een koepel voor landgoed de Overplaats in Heemstede De Overplaats De Overplaats is van oudsher de overtuin van buitenplaats De Hartekamp, en van historische waarde voor Zuid-Kennemerland.

Nadere informatie

Staatsbosbeheer Trompsingel 1, 9724 CX Groningen T Landgoed Mensinge. Drenthe in een notendop.

Staatsbosbeheer Trompsingel 1, 9724 CX Groningen T Landgoed Mensinge. Drenthe in een notendop. Staatsbosbeheer Trompsingel 1, 9724 CX Groningen T 050 707 44 44 www.staatsbosbeheer.nl Wandelen Landgoed Mensinge Drenthe in een notendop Mensinge Drenthe in een notendop In een wedstrijd om de titel

Nadere informatie

Dorpsstraat 25 Ilpendam

Dorpsstraat 25 Ilpendam Dorpsstraat 25 Ilpendam opmerkingen: Voormalige pastorie, begin 19 de eeuw. Schilddak met geglazuurde oude Hollandse pannen en voorop origineel dakkapel. Originele wanden met origineel voegwerk. Imposant

Nadere informatie

Te koop: Verlengde Marnixstraat 18 Alphen aan den Rijn

Te koop: Verlengde Marnixstraat 18 Alphen aan den Rijn Te koop: Verlengde Marnixstraat 18 Alphen aan den Rijn Vraagprijs 1.195.000 k.k. Vrijblijvende projectinformatie Conduct Vastgoed B.V. te Warmond Algemeen Geheel gemoderniseerde villa met een rondom prachtig

Nadere informatie

TE KOOP. Molenvaart 461 679.000 K.K. 1764 AT Breezand

TE KOOP. Molenvaart 461 679.000 K.K. 1764 AT Breezand Molenvaart 461 1764 AT Breezand TE KOOP 679.000 K.K. Molenvaart 461 1764 AT Breezand Inleiding Een plaatje voor de koper die van goede smaak en kwaliteit houdt, deze schitterende villa in strakke jaren

Nadere informatie

e jaargetijden 4Herengracht 498. Amsterdam.

e jaargetijden 4Herengracht 498. Amsterdam. e jaargetijden 4Herengracht 498. Amsterdam. 4 es Saisons Herengracht 498. Amsterdam. 4 keer een foto van de ornamenten 4 jaargetijden FOTOGRAFEREN! L es4saisons Herengracht 498. Kantoor met charisma in

Nadere informatie

Verkoopdocumentatie. buiten wonen op top niveau

Verkoopdocumentatie. buiten wonen op top niveau Verkoopdocumentatie buiten wonen op top niveau Welkom op Erve Wolfkotte ij heten u van harte welkom op Erve Wolfkotte en danken u Wbij voorbaat voor uw belangstelling in ons prachtig Twents recreatielandgoed.

Nadere informatie

reconstructieplan Fogelsanghstate ontwerp L.P.Roodbaard 1840

reconstructieplan Fogelsanghstate ontwerp L.P.Roodbaard 1840 reconstructieplan Fogelsanghstate ontwerp L.P.Roodbaard 1840 Sneek, april 2003 Inhoud 1 2 Inleiding 7 Reconstructieplan 8 2.1 historie 8 2.2 eigendomssituatie 10 2.2 waterstructuur 12 2.3 padenstructuur

Nadere informatie

Nieuwbouw Schaapskooi, Zuilichem

Nieuwbouw Schaapskooi, Zuilichem Nieuwbouw Schaapskooi, Zuilichem Opdrachtgever: de heer Van Veen projectnummer: 292.12.00.00.00 Onderwerp: Landschappelijke inpassing Schaapskooi Opmerking: Zuilichem Datum: 17-10-2012 Initiatief De heer

Nadere informatie

NATUURLIJK RITME. Kunstproject Oranjewoud W E R K D O C U M E N T. Versie # 1. Museum Belvédère, Stichting Tijd/Stichting Passages.

NATUURLIJK RITME. Kunstproject Oranjewoud W E R K D O C U M E N T. Versie # 1. Museum Belvédère, Stichting Tijd/Stichting Passages. NATUURLIJK RITME Museum Belvédère, Stichting Tijd/Stichting Passages november, 2010 W E R K D O C U M E N T Versie # 1 Kunstproject Oranjewoud Natuurlijk Ritme, Museum Belvédère, Stichting Tijd/Stichting

Nadere informatie

TE HUUR: Beukenrodelaan 2 K 3941 ZP Doorn - P/M. Landgoed Beukenrode Doorn. Patist Makelaardij en Taxatiebureau

TE HUUR: Beukenrodelaan 2 K 3941 ZP Doorn - P/M. Landgoed Beukenrode Doorn. Patist Makelaardij en Taxatiebureau TE HUUR: Beukenrodelaan 2 K 3941 ZP Doorn - P/M Landgoed Beukenrode Doorn Patist Makelaardij en Taxatiebureau 2 patistmakelaardij.nl "Sparrenhof", 2K Fraai gelegen Kantoorgebouw bestaande uit 2 verdiepingen

Nadere informatie

i min HUI ui min HUI HUI HUI inn mil mi HUI m! ; MI

i min HUI ui min HUI HUI HUI inn mil mi HUI m! ; MI 'Gt'MEENTE BRUMMEN INGEKOMEN 1 4 OKI 2011 4b Rijksdienst voor het Cultured Erfgoed > Retouradres Gemeente Brammen t.a.v. Burgemeester en Wethouders Postbus 5 6970 AA BRUMMEN Zaaksdossier O-000415 GEMEENTE

Nadere informatie

Zwiepseweg 27. Adviesnummer 210 Adres Zwiepseweg 27. Naam monument - Oorspronkelijke functie Woonhuis Datum plaatsing. 4-2-1997 monumentenlijst

Zwiepseweg 27. Adviesnummer 210 Adres Zwiepseweg 27. Naam monument - Oorspronkelijke functie Woonhuis Datum plaatsing. 4-2-1997 monumentenlijst Terug Zwiepseweg 27 Adviesnummer 210 Adres Zwiepseweg 27 Woonplaats 7241 GM LOCHEM Monument type Woonhuis Naam monument - Huidige functie Woonhuis Oorspronkelijke functie Woonhuis Datum plaatsing 4-2-1997

Nadere informatie

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis Bennebroekerlaan 10 Straat en huisnummer : Bennebroekerlaan 10 Postcode en plaats : 2121 GR Bennebroek Kadastrale aanduiding : A4647 Complexonderdeel : Naam object : De Lijsterhof Bouwjaar : Circa 1890

Nadere informatie

Het Verhaal De Grote Boel

Het Verhaal De Grote Boel Het Verhaal De Grote Boel 05.06.2014 Periode 1 De Grote Boel begint als een rijk landgoed aan een belangrijke handelsroute tussen Arnhem en genaamd de Grift. Voordat de Grift bestond was intensief verkeer

Nadere informatie

(bandeliersluiting) (verschillende zalfpotjes)

(bandeliersluiting) (verschillende zalfpotjes) In de stortgrond afkomstig uit deze put langs de Kanaalschans werden veel metalen voorwerpen aangetroffen met de metaaldetector. Onder andere is met de detector een ronde penning van lood gevonden. Op

Nadere informatie

. Om acht uur met nestkastjes naar het Laar. Om tien uur wordt het eerste nestkastje opgehangen door de burgemeester. Veel mezen in het bos..

. Om acht uur met nestkastjes naar het Laar. Om tien uur wordt het eerste nestkastje opgehangen door de burgemeester. Veel mezen in het bos.. Het Laar (3) Enkele wetenswaardigheden over Landgoed Het Laar Frans van Elburg heeft een naar hem genoemd bankje in het Laarbos, Na zijn overlijden werd dit bankje geplaatst op een van de mooiste plekjes

Nadere informatie

Koop horecaruimte op Dedemsvaartseweg-Noord 20 te Lutten 795000 kosten koper

Koop horecaruimte op Dedemsvaartseweg-Noord 20 te Lutten 795000 kosten koper Koop horecaruimte op 795000 kosten koper Aanbiedende partij: Thoma Postjr Bedrijfsmakelaars Email: deventerbog@thomapost.nl Telefoon: 0570614607 Website: www.thomapost.nl Omschrijving OPEN HUIS OP AFSPRAAK!

Nadere informatie

NOORDWEG 2 8262 BS KAMPEN

NOORDWEG 2 8262 BS KAMPEN NOORDWEG 2 8262 BS KAMPEN Een uniek pand met een rijke historie! Voormalige directeurswoning/kantoorruimte van de gemeentelijke glasfabriek van Kampen. Het pand dateert van 1870-1874 en is gebouwd in een

Nadere informatie

Het Bergpad 20km. Beste scout,

Het Bergpad 20km. Beste scout, Beste scout, Je staat aan het begin van een mooie tocht. Deze tocht bestaat uit twee technieken: kruispunten en bolletje-pijltje. Het is een eindje lopen, maar je komt zo wel op een aantal mooie plekken

Nadere informatie

Schitterend monumentaal grachtenpand op een fenomenale locatie!

Schitterend monumentaal grachtenpand op een fenomenale locatie! Schitterend monumentaal grachtenpand op een fenomenale locatie! Keizersgracht 241 in Amsterdam Keizersgracht 241 adembenemend, mogelijkheden, rijke historie, voor de echte grachtenliefhebber die creatief

Nadere informatie

Brouwerij De Kroon. Marcellienstraat 18 te Geleen. Samenvatting

Brouwerij De Kroon. Marcellienstraat 18 te Geleen. Samenvatting Brouwerij De Kroon Marcellienstraat 18 te Geleen Samenvatting Dit rijksmonumentale complex is een typisch voorbeeld van een verscholen parel in een beschermd dorpsgebied. Verscholen in de kern van Oud-Geleen

Nadere informatie

Landschappelijke inrichting Het Geldersch Erf te Barneveld

Landschappelijke inrichting Het Geldersch Erf te Barneveld Landschappelijke inrichting Het Geldersch Erf te Barneveld 1 INHOUDSOPGAVE 1. Ligging projectgebied 2. Locatie projectgebied 3. Foto s huidige situatie 4. Bestemmingsplan binnen projectgebied 5. Vlekkenplan

Nadere informatie

TE KOOP AANGEBODEN. Monumentale woonboerderij met omliggende landerijen. Wagenstraat 78 te Wagenberg

TE KOOP AANGEBODEN. Monumentale woonboerderij met omliggende landerijen. Wagenstraat 78 te Wagenberg TE KOOP AANGEBODEN Monumentale woonboerderij met omliggende landerijen Wagenstraat 78 te Wagenberg Op een unieke locatie in het buitengebied tussen Made en Wagenberg gelegen, aan de buitenzijde prachtig

Nadere informatie

Unieke, voormalige papierfabriek Willemstraat 3-5, Alphen aan den Rijn (1914)

Unieke, voormalige papierfabriek Willemstraat 3-5, Alphen aan den Rijn (1914) Unieke, voormalige papierfabriek Willemstraat 3-5, Alphen aan den Rijn (1914) Algemeen Aan de Willemstraat 3-5 staat een unieke,voormalige papierfabriek te koop. Het pand is verdeeld over twee verdiepingen

Nadere informatie

buiten wonen op top niveau

buiten wonen op top niveau buiten wonen op top niveau Welkom op Erve Wolfkotte ij heten u van harte welkom op Erve Wolfkotte en danken u Wbij voorbaat voor uw belangstelling in ons prachtig Twents recreatielandgoed. Erve Wolfkotte

Nadere informatie

project verborgen buitens

project verborgen buitens project verborgen buitens Gegevens verborgen buiten: Swanenburg Naam eigenaar: Fam. Cornelisse-Francke Adres: Swanenburgseweg 4 Postcode : 4356 RR Woonplaats : Oostkapelle Telefoonnummer: 071-5155502 Emailadres:

Nadere informatie

Brouwerij De Kroon. Marcellienstraat te Geleen. Samenvatting

Brouwerij De Kroon. Marcellienstraat te Geleen. Samenvatting Brouwerij De Kroon Marcellienstraat 18 + 20 te Geleen Samenvatting Dit rijks monumentale complex is een typisch voorbeeld van een verscholen parel in een beschermd dorpsgebied. Verscholen in de kern van

Nadere informatie

Hoge Boekelweg 71 Losser

Hoge Boekelweg 71 Losser Hengelosestraat 86 88 Postbus 752 7500 AT Enschede Tel: 053-488 58 00 Fax: 053 488 58 01 Burg. de Beaufortplein 5 Postbus 32 7475 ZG Markelo Tel: 0547 36 32 36 Fax: 0547 36 30 45 Hoge Boekelweg 71 Losser

Nadere informatie

Omschrijving. Bezienswaardigheden. Naar buiten in 's-graveland / wandelroute (17 km)

Omschrijving. Bezienswaardigheden. Naar buiten in 's-graveland / wandelroute (17 km) Omschrijving Bijzonder aan s-graveland is de concentratie van zoveel buitenplaatsen op een relatief klein rechthoekig gebied. De buitenplaatsen zijn mede bepalend voor het karakter van de hele gemeente.

Nadere informatie

Julianalaan Arnhem. Huurprijs 3.300,- per maand. Meer informatie op www.ehr.nl

Julianalaan Arnhem. Huurprijs 3.300,- per maand. Meer informatie op www.ehr.nl Julianalaan Arnhem Huurprijs 3.300,- per maand Meer informatie op www.ehr.nl Wonen in Arnhem Arnhem is meer dan duizend jaar geleden als een klein gehucht ontstaan langs de Sint-Jans beek. Dat is de beek

Nadere informatie

buiten wonen op top niveau

buiten wonen op top niveau buiten wonen op top niveau Welkom op Erve Wolfkotte ij heten u van harte welkom op Erve Wolfkotte en danken u Wbij voorbaat voor uw belangstelling in ons prachtig Twents recreatielandgoed. Erve Wolfkotte

Nadere informatie

ONTWERP MUSEALE INRICHTING EN EXPOSITIE MUSEUM OUD AMELISWEERD SODA

ONTWERP MUSEALE INRICHTING EN EXPOSITIE MUSEUM OUD AMELISWEERD SODA ONTWERP MUSEALE INRICHTING EN EXPOSITIE MUSEUM OUD AMELISWEERD SODA INTRODUCTIE MOA Utrecht heeft met de opening van het nieuwe museum MOA, sinds maart dit jaar gevestigd in het rijksmonument Oud Amelisweerd

Nadere informatie

De Vuursche. Scootmobiel. Door de bossen met de scootmobiel

De Vuursche. Scootmobiel. Door de bossen met de scootmobiel Staatsbosbeheer Regio West Naritaweg 221, 1043 CB Amsterdam T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Scootmobiel De Vuursche Door de bossen met de scootmobiel Scootmobielroute in De Vuursche In deze folder

Nadere informatie

Lage Duin en Daalseweg 31

Lage Duin en Daalseweg 31 Lage Duin en Daalseweg 31 Straat en huisnummer : Lage Duin en Daalseweg 31 Postcode en plaats : 2061 BB Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A10613 Complexonderdeel : Duin en Daal Naam object : Zwitserse

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 521988 Smallepad 5 - Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 521989, 521990 Hoofdadres van hoofdobject: Kerkhofweg 18 Complexomschrijving: Inleiding Aan de westkant

Nadere informatie

Reisverslag Berlijn 2016 Najaar Deel 3 (2 oktober 2016) [1]

Reisverslag Berlijn 2016 Najaar Deel 3 (2 oktober 2016) [1] Gepubliceerd op Willem-Jan van der Zanden (http://www.wjvanderzanden.nl) Home > Reisverslag Berlijn 2016 Najaar Deel 3 (2 oktober 2016) Reisverslag Berlijn 2016 Najaar Deel 3 (2 oktober 2016) [1] Door

Nadere informatie

: Van Oosthuyselaan tegenover 1-3 en bij Wethouder Verhaarlaan en Arnhemse Bovenweg

: Van Oosthuyselaan tegenover 1-3 en bij Wethouder Verhaarlaan en Arnhemse Bovenweg Gemeentelijk monument nr. : DRI 4 Adres Plaats : Van Oosthuyselaan tegenover 1-3 en bij Wethouder Verhaarlaan en Arnhemse Bovenweg : Driebergen Kadastrale aanduiding : DBG01 E 00894 Bouwjaar Type : 1953

Nadere informatie

: Turlings, Roermond; het ontwerp van de tuin is van J. Cuypers

: Turlings, Roermond; het ontwerp van de tuin is van J. Cuypers Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM086 Naam monument : Pand 'Schlangen' Adres : Rijksweg 1 Postcode en plaats : 6085 AA Horn Kadastrale aanduiding : HOR02 sectie D nr(s) 1993 Coördinaten

Nadere informatie

Oorspronkelijke functie : paardenstalling (begane grond) en feestzaal (verdieping)

Oorspronkelijke functie : paardenstalling (begane grond) en feestzaal (verdieping) Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM015 Naam monument : Phillokaal Adres : Gats 1a Postcode en plaats : 6131 EM Sittard Kadastrale aanduiding : STD00 sectie F nr(s) 2291 Coördinaten

Nadere informatie

De gemeente Ommen kent een lange historie. Al in 1248 ontving de gemeente stadsrechten. Het roemruchte verleden van Ommen is zeer bepalend geweest voor de huidige gemeente. De gemeente Ommen is opgebouwd

Nadere informatie

Het Land van Arckel. Waterrijk wonen in Gorcum. Vrijstaande en twee-onder-een-kap watervilla s

Het Land van Arckel. Waterrijk wonen in Gorcum. Vrijstaande en twee-onder-een-kap watervilla s Het Land van Arckel Waterrijk wonen in Gorcum Vrijstaande en twee-onder-een-kap watervilla s Het Land van Arckel Waterrijk wonen in Gorcum < Rotterdam (3 km) A15 Tiel (3 km) > Het Land van Arckel Utrecht

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de ruimtelijke structuur en de functionele structuur van het plangebied uiteengezet. De ruimtelijke structuur is beschreven

Nadere informatie

Zwolle, Mr. PJ Oudlaan 18. Prachtige 2/1 kapwoning op kavel van 266m 2

Zwolle, Mr. PJ Oudlaan 18. Prachtige 2/1 kapwoning op kavel van 266m 2 Zwolle, Mr. PJ Oudlaan 18 Prachtige 2/1 kapwoning op kavel van 266m 2 In de geliefde wijk Ittersum ligt deze royale, uitgebouwde helft van een dubbel met bijkeuken en garage op een mooie eindkavel van

Nadere informatie

Strubben Kniphorstbosch

Strubben Kniphorstbosch Staatsbosbeheer T 0592 248984 www.staatsbosbeheer.nl Strubben Kniphorstbosch Wandelen in de prehistorie - 9 km Terug naar toen Bij iedere stap die u in Strubben Kniphorstbosch zet, past een verhaal uit

Nadere informatie

TE KOOP. Zijde 442 Boskoop, Zuid-Holland

TE KOOP. Zijde 442 Boskoop, Zuid-Holland TE KOOP Zijde 442 Boskoop, Zuid-Holland Reliplan, specialisten in kerkelijk en bijzonder onroerend goed met een maatschappelijke bestemming. Buiksloterdijk 224 1025 WD AMSTERDAM Tel: 020 636 58 89 (Hoofdvestiging

Nadere informatie

Toplocatie Tolberg. Ruim 8.550 m² aan mogelijkheden

Toplocatie Tolberg. Ruim 8.550 m² aan mogelijkheden Toplocatie Tolberg Ruim 8.550 m² aan mogelijkheden Algemeen Aan de rand van Roosendaal is in de jaren 70 van de vorige eeuw de wijk Tolberg ontwikkeld. De boerderij en de bijgebouwen met aangrenzende buitenruimten,

Nadere informatie

Bouwhistorische waarneming Wegje 1/Apenspel 5, Enkhuizen

Bouwhistorische waarneming Wegje 1/Apenspel 5, Enkhuizen Bouwhistorische waarneming Wegje 1/Apenspel 5, Enkhuizen door Gerrit Vermeer in opdracht voor de gemeente Enkhuizen namens de Vereniging Oud Enkhuizen. oktober 2015 1 Afbeelding omslag. De voorgevel van

Nadere informatie

6 ROYALE VRIJE KAVELS Creëer

6 ROYALE VRIJE KAVELS Creëer 6 ROYALE VRIJE KAVELS Creëer ORANJEWOUD UW DROOMVILLA AAN DE RAND VAN PARKLANDSCHAP ORANJEWOUD villa UW DROOM IN HET GROEN Uw droomwoning bouwen in Oranjewoud? Dat kan! Aan de Koningin Julianaweg, bij

Nadere informatie

Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden. Informatieblad

Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden. Informatieblad Informatieblad Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden Bent u eigenaar van een rijksmonument of van een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Wilt u het pand opknappen,

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Monumentale Graanschuur / Graanmolen

Monumentale Graanschuur / Graanmolen E X C L U S I E F W O N E N Monumentale Graanschuur / Graanmolen Stevensweert - Mandemakersstraat 9 T +31 (0)475 40 70 44 info@alardvandervarst.nl www.alardvandervarst.nl Omschrijving: In de oude kern

Nadere informatie

De Oude Weg Elst. Wonen in de Amerongse Bovenpolder. 3 Royale kavels met luxe vrijstaande villa s

De Oude Weg Elst. Wonen in de Amerongse Bovenpolder. 3 Royale kavels met luxe vrijstaande villa s De Oude Weg Elst Wonen in de Amerongse Bovenpolder 3 Royale kavels met luxe vrijstaande villa s Riant WOnen Tussen de bossen van de Utrechtse Heuvelrug en de uiterwaarden van de Nederrijn ligt het sfeervolle

Nadere informatie

Buitenwacht Kampen. entree tot de stad. w w w. t e k a m p e n. n l. 4 D e c e m b e r

Buitenwacht Kampen. entree tot de stad. w w w. t e k a m p e n. n l. 4 D e c e m b e r Kampen entree tot de stad 4 D e c e m b e r 2 0 1 3 16 j u l i 2010 1 9 N o v e m b e r 2 0 1 3 V i s i e Achtergrond Het vroegere bruggenhoofd, de entrée tot de stad, werd sinds de late 16e eeuw beschermd

Nadere informatie

Ligging van het boerderijcomplex aan de Polder, in het buitengebied van Gendt. De voormalige steenoven maakt deel uit van dit complex.

Ligging van het boerderijcomplex aan de Polder, in het buitengebied van Gendt. De voormalige steenoven maakt deel uit van dit complex. WAARDESTELLING VOORMALIGE STEENOVEN gemeente : LINGEWAARD postcode + plaats : 6691 MG Gendt straat + huisnr. : Polder 37 oorspr. functie huidige functie bouwjaar architect bouwstijl : Restant voormalige

Nadere informatie

Driehuizen. Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus 2005. concept en inhoud: la4sale - Amsterdam

Driehuizen. Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus 2005. concept en inhoud: la4sale - Amsterdam Driehuizen Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus 2005 concept en inhoud: la4sale - Amsterdam romantische hollandse parel Driehuizerweg prachtig kappenspel achter de Schermerringvaart bebouwing dicht

Nadere informatie

Koopprijs: op aanvraag

Koopprijs: op aanvraag Molenheide 15 te Lieshout Huize De Hutselaar ligt verscholen in een magnifieke bosrijke omgeving en heeft op eigen perceel een prachtig natuurlijk ven met een eilandje. De woning beschikt over een verwarmd

Nadere informatie

In een vorig artikel is uiteengezet hoe de monumentenwet

In een vorig artikel is uiteengezet hoe de monumentenwet In een vorig artikel is uiteengezet hoe de monumentenwet funktioneert en is opgegeven welke gebouwen in Hilversum door het Rijk beschermd zijn (de z g n o Rijksmonumenten) Van de mogelijkheid om voor objekten

Nadere informatie

Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt

Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt De Gouden Eeuw duurde niet precies honderd jaar. Hij begon aan het eind van de 16de eeuw, beleefde zijn hoogtepunt rond 1675 en was in de 18de eeuw voorbij. De Gouden

Nadere informatie

8 LUXE HUURWONINGEN ELLENDOORN

8 LUXE HUURWONINGEN ELLENDOORN Type MONZA 4 rijenwoning waarvan 2 met garage H 8 LUXE HUURWONINGEN ELLENDOORN Type 4 twee onder één kap met garage MONZA H ELLENDOORN De gemeente Hellendoorn is een prachtig woongebied. Niet alleen vanwege

Nadere informatie

Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep

Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep Embargo tot 7 juni 2015 Onderwerp Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op 27 januari 2010 heeft de

Nadere informatie

Landgoed Setersheike

Landgoed Setersheike Praedium maakt het werkelijk Landgoed Setersheike Een robuuste verbinding tussen twee natuurgebieden Datum: november 2011 1 2 Opdrachtgever: Dhr. W. Vugts Ruiting 10a 5076 RA Haaren Inhoudsopgave: 1. Initiatief

Nadere informatie

Zwolle, Frankhuizerallee 20. Strak en toch heel sfeervol afgewerkt woonhuis, met prachtige gietvloeren

Zwolle, Frankhuizerallee 20. Strak en toch heel sfeervol afgewerkt woonhuis, met prachtige gietvloeren Zwolle, Frankhuizerallee 20 Strak en toch heel sfeervol afgewerkt woonhuis, met prachtige gietvloeren Strak en toch heel sfeervol afgewerkt woonhuis, met prachtige gietvloeren, een uitstekende afwerking,

Nadere informatie

TE KOOP. Vrijstaande woning met garage, gastenverblijf, schuur erf en tuin op een ruim perceel van totaal m². Watertorenweg 2 (3945 PM) Cothen

TE KOOP. Vrijstaande woning met garage, gastenverblijf, schuur erf en tuin op een ruim perceel van totaal m². Watertorenweg 2 (3945 PM) Cothen TE KOOP Vrijstaande woning met garage, gastenverblijf, schuur erf en tuin op een ruim perceel van totaal 4.835 m². Watertorenweg 2 (3945 PM) Cothen Voor informatie: Breeschoten & Vernooij B.V. Zeisterweg

Nadere informatie

Borculo, Prins Hendrikstraat 2

Borculo, Prins Hendrikstraat 2 Borculo, Prins Hendrikstraat 2 Postbus 1 www.teunissen.nl 7270 AA Borculo info@teunissen.nl Telefoon: 0545-271180 Prins Hendrikstraat 2, Borculo Inhoud: 385 m³ Perceel: 305 m² Bouwjaar: 1939 Gebruiksopp.

Nadere informatie

Koningsstraat 20. Brussel

Koningsstraat 20. Brussel Koningsstraat 20 Brussel De Koningsstraat nr. 20 is gelegen in de nabijheid van het Koninklijk Paleis en het Parlement in Brussel. Hier zijn de Directie en enkele afdelingen van de bank gevestigd en op

Nadere informatie

Brederodelaan 57-75, 77, Van Ewijckweg 2-8, Duinlustparkweg 3-23

Brederodelaan 57-75, 77, Van Ewijckweg 2-8, Duinlustparkweg 3-23 Brederodelaan 57-75, 77, Van Ewijckweg 2-8, Duinlustparkweg 3-23 Straat en huisnummer : Brederodelaan 57-77, Van Ewijckweg 2-8, Duinlustparkweg 3-23 Postcode en plaats : 2061 KH, 2061 KL, 2061 LA Kadastrale

Nadere informatie

BROCHURE. Nieuwbouw plan Bergstein Tuk. Het Makelaarshuis BV Weemstraat JA Steenwijk tel: KvK zwolle nr

BROCHURE. Nieuwbouw plan Bergstein Tuk. Het Makelaarshuis BV Weemstraat JA Steenwijk tel: KvK zwolle nr Het Makelaarshuis B.V. Weemstraat 1 8331 JA STEENWIJK Tel: 0521-521 521 Fax: 0521-535 808 info@hetmakelaarshuis.nl www.hetmakelaarshuis.nl BROCHURE Nieuwbouw plan Bergstein Tuk Het Makelaarshuis BV Weemstraat

Nadere informatie

ARION een Griekse mythologische figuur als fameuze springbron in de tuinen van het Huys Ootmarsum

ARION een Griekse mythologische figuur als fameuze springbron in de tuinen van het Huys Ootmarsum ARION een Griekse mythologische figuur als fameuze springbron in de tuinen van het Huys Ootmarsum ARION. ets van Albrecht Dürer Tekening Koepeltuin Huys Ootmarsum door Schoenmaker. 1723.Rijksarchief Zwolle

Nadere informatie

Buitenleven DE MARKANTE BOERDERIJ TE RENOVEREN WOONBOERDERIJ (1952)

Buitenleven DE MARKANTE BOERDERIJ TE RENOVEREN WOONBOERDERIJ (1952) e rv e Wiltink Op de grens van Salland en Twente bepaalt Erve Wiltink al meer dan een halve eeuw de entree van Lemele. Prachtig gelegen aan de voet van de Lemelerberg in een essen landschap met magnifiek

Nadere informatie

GEMEENTE APELDOORN Kerklaan 14/16

GEMEENTE APELDOORN Kerklaan 14/16 gebouwnummer : 324 straat + huisnr. : Kerklaan 14/16 postcode + plaats : 7311 AE APELDOORN naam object : Apotheek kad.aanduiding : bescherming : gemeentelijk monument deelgebied nr. waardevol gebied :

Nadere informatie

genieten in het landelijk groen bij s-hertogenbosch

genieten in het landelijk groen bij s-hertogenbosch Vinkelse Slagen in Vinkel genieten in het landelijk groen bij s-hertogenbosch 10 riante bouwkavels in Vinkel ruime bouwkavels in landelijk Brabant Vinkel ligt in de groene buffer tussen s-hertogenbosch

Nadere informatie

Kastanjelaan 17, 6571 CE Berg en Dal

Kastanjelaan 17, 6571 CE Berg en Dal Kastanjelaan 17, 6571 CE Berg en Dal H53 Verkoper vertelt In 1994 heb ik met mijn man het huis gekocht waar hij vroeger heeft gewoond. Ondanks dat het in goede staat was, hadden wij nog wat wensen. De

Nadere informatie

HUIZE LINDENOORD. Wolvega. A d e m a A r c h i t e c t e n. A d e m a A r c h i t e c t e n

HUIZE LINDENOORD. Wolvega. A d e m a A r c h i t e c t e n. A d e m a A r c h i t e c t e n HUIZE LINDENOORD Wolvega 2 Inleiding IDe statuur van Lindenoord had zijn hoogtepunt in de 18 e eeuw. Het complex bestond toen uit het hoofdpand in een groot park met een overtuin waarin een jachtslot.

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Napoleonsweg 72. Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3891 Coördinaten : x: y:

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Napoleonsweg 72. Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3891 Coördinaten : x: y: Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM053 Naam monument : "De Kamp" Adres : Napoleonsweg 72 Postcode en plaats : 6081 AE Haelen Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3891 Coördinaten

Nadere informatie

Hoeve de Dennenkamp Goorweg 6 8 te Rossum

Hoeve de Dennenkamp Goorweg 6 8 te Rossum Deldenerstraat 61 Postbus 1271 7550 BG Hengelo Tel: 085-273 28 00 info@kromhofpullen.nl www.kromhofpullen.nl Hoeve de Dennenkamp Goorweg 6 8 te Rossum In het landschappelijk zeer fraaie Noord Oost Twente

Nadere informatie

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem Dit document verbindt de terreinindeling van de voormalige Marechaussee Kazerne aan de Thomas a Kempislaan met gemeentelijke kaders die er zijn voor deze Kazerne.

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT 1,/ /.(! C MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, CULTUUR, JEUGD EN AMBTENARENZAKEN, Gelet op het decreet van

Nadere informatie

Teding van Berkhoutlaan 20

Teding van Berkhoutlaan 20 Teding van Berkhoutlaan 20 Straat en huisnummer : Teding van Berkhoutlaan 20 Postcode en plaats : 2111 ZC Aerdenhout Kadastrale aanduiding : C1560 Complexonderdeel : Naam object : Sint Antoniusschool Bouwjaar

Nadere informatie

Monumentenadviescommissie. Waardestelling gemeentelijk monument. Naam Transformatorhuisje Adres Kastanjelaan 2, Aalsmeer Bouwjaar 1939 Architect PEN

Monumentenadviescommissie. Waardestelling gemeentelijk monument. Naam Transformatorhuisje Adres Kastanjelaan 2, Aalsmeer Bouwjaar 1939 Architect PEN Monumentenadviescommissie Waardestelling gemeentelijk monument Naam Transformatorhuisje Adres Kastanjelaan 2, Aalsmeer Bouwjaar 1939 Architect PEN Inleiding Transformatorhuisjes ook wel hoogspanningsgebouwtjes

Nadere informatie

Beheerplan Plantsoen Deel 1 Achtergrond

Beheerplan Plantsoen Deel 1 Achtergrond Beheerplan Plantsoen 2005-2020 Deel 1 Achtergrond Colofon: Gemeente Leiden Dienst Milieu en Beheer Tekst, foto s en tekeningen: M. Gaemers, C.Snoep, K. Jansen In samenwerking met N. van Beest, K. Bosma,

Nadere informatie

Over de kerk van Marum

Over de kerk van Marum Over de kerk van Marum De kerk van Marum is een van de oudste bakstenen kerken in Groningen. Het oudste gedeelte, het koor, dateert uit de 12 e eeuw. De toren is 13 e -eeuws. De preekstoel werd in 1826

Nadere informatie

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel :

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Donkerelaan 20 Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Naam object : Oude Dorpshuis Bouwjaar : 1929 Architect : H.W.

Nadere informatie

Ontspan op een historisch landgoed midden in de natuur

Ontspan op een historisch landgoed midden in de natuur Welkom! PERSOONLIJK Ontspan op een historisch landgoed midden in de natuur BEST WESTERN PREMIER Kasteel De Vanenburg biedt u in een sfeervolle landelijke omgeving volop gelegenheid om te ontspannen. Deze

Nadere informatie

Leeuwenmolen. Sint Pieterstraat 29 te Maastricht Oude stadscentrum (Jekerkwartier) Samenvatting

Leeuwenmolen. Sint Pieterstraat 29 te Maastricht Oude stadscentrum (Jekerkwartier) Samenvatting Leeuwenmolen Sint Pieterstraat 29 te Maastricht Oude stadscentrum (Jekerkwartier) Samenvatting Hoe exclusief wilt u het hebben? Deze authentieke watermolen aan de Jeker is zonder twijfel een van de meest

Nadere informatie

Bijlage 5: Onderbouwing cultuurhistorische waarden woonboerderij Esp 9/9a te Bakel en de omgeving

Bijlage 5: Onderbouwing cultuurhistorische waarden woonboerderij Esp 9/9a te Bakel en de omgeving Bijlage 5: Onderbouwing cultuurhistorische waarden woonboerderij Esp 9/9a te Bakel en de omgeving De woonboerderij op de locatie Esp 9/9a te Bakel welke volgens de site Bagviewer is gebouwd in 1832 is

Nadere informatie

Landelijk & Exclusief Wonen. Salesdreef 3C-10 Oosterhout. Makelaardij og & Onteigeningszaken. Telefoon (0162) 426 348 Internet www.klijsen.

Landelijk & Exclusief Wonen. Salesdreef 3C-10 Oosterhout. Makelaardij og & Onteigeningszaken. Telefoon (0162) 426 348 Internet www.klijsen. Salesdreef 3C-10 Oosterhout Telefoon (0162) 426 348 Internet www.klijsen.nl Luxe vrijstaand chalet gelegen op Landgoed Bergvliet te Oosterhout. Deze vrijstaande recratiewoning (nummer 10) is gelegen in

Nadere informatie