1. Algemene informatie 1.1. Verwelkoming Wie is wie? CLB of Centrum voor Leerlingenbegeleiding 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Algemene informatie 1.1. Verwelkoming 2 1.2. Wie is wie? 5 1.3. CLB of Centrum voor Leerlingenbegeleiding 8"

Transcriptie

1 Inhoudstafel van schoolbrochure met algemene informatie, opvoedingsproject en schoolreglement 1. Algemene informatie 1.1. Verwelkoming Wie is wie? CLB of Centrum voor Leerlingenbegeleiding 8 2. Ons opvoedingsproject 2.1. De uitgangspunten van onze christelijke identiteit We kiezen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat We werken aan de ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg Onze school als gemeenschap en als organisatie Schoolreglement (gebaseerd op wettelijke bepalingen) 3.1. Inschrijven van leerlingen Organisatie van de leerlingengroepen en zittenblijven Afwezigheden Een- of meerdaagse schooluitstappen Getuigschrift basisonderwijs Onderwijs aan huis Orde en tuchtmaatregelen Bijdrageregeling ouders Ongevallen en schoolverzekering Info vrijwilligerswerk Omgaan met leerlingengegevens Rookverbod Engagementsverklaring Infobrochure onderwijsregelgeving (zie website Schoolreglement: informatie en afspraken 4.1. De organisatie van de schooluren Communicatie ouders-school Te laat komen De voor- en naschoolse opvang Data klassikale oudercontacten Beschikbaarheid onderwijzend personeel / directie Huiswerk en agenda s Rapporten Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen Leefregels Echtscheiding Revalidatie/logopedie Ondertekening en afdwingbaarheid van dit schoolreglement 36 Bijlagen: Bijlage 1: Overzicht schooljaar Bijlage 2: Lijst met richtprijzen 38 Bijlage 3: Instemmingsformulier 39

2 1. Algemene informatie 1.1. Verwelkoming Welkom ouders Wij vinden het heel fijn dat u belangstelling toont voor onze school. Wij heten u en uw kind(eren) dan ook van harte welkom en danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Van onze kant gaan wij ons als schoolteam ten volle inzetten opdat uw kind(eren) niet alleen op het vlak van onderwijs, maar ook op het vlak van menselijke waardering, hartelijkheid en vriendschap hier een goede tijd zal/zullen doormaken. We willen hen laten kennismaken met de realistische wereld om hen heen. We willen hen leren omgaan met deze wereld op een efficiënte en creatieve manier, zo kunnen we de eindtermen op een positieve manier bereiken. Wij proberen vanuit een christelijke geïnspireerdheid onze leerlingen op een eenvoudige manier zoveel mogelijk kansen te bieden om tot een brede ontwikkeling te komen. Wij trachten hen zo goed mogelijk voor te bereiden op het secundair onderwijs en het verdere leven in onze maatschappij. Uiteraard hopen wij op een goede samenwerking met u, want kinderen opvoeden is dikwijls een complex gegeven. Het is een zaak die ons allen aanbelangt. Wij staan dan ook klaar om bij vragen en problemen samen met u naar een gepaste oplossing te zoeken. Uw kind kan er alleen maar goed bij varen. Ons kind- en leerlingvolgsysteem helpt ons om problemen op te sporen en er een positieve oplossing voor te vinden. Aan de hand van deze brochure willen wij u verder laten kennismaken met ons gezellig parochieschooltje. Neem deze brochure dan ook aandachtig door zodat u op de hoogte bent over het reilen en zeilen hier op school. Tevens komen er een aantal leefregels en doelstellingen naar voren. Wij hopen dat u uw kind(eren) zult aanmoedigen om de leefregels en doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken stipt na te leven. Het komt het goede verloop van het schoolgebeuren en de wederzijdse samenwerking uitermate ten goede. Houd dus deze brochure binnen handbereik en aarzel niet om ons te contacteren bij twijfel of onduidelijkheid. Welkom kinderen! Hoi beste Sint-Lambertusleerling! Jawel, een nieuw schooljaar is weer begonnen. Wat staat ons te wachten? Zal het tof worden? Vragen waarop we samen met jullie een antwoord zullen zoeken. Wij, directie en leerkrachten, hopen dat jullie in een fijne, toffe sfeer heel wat zullen opsteken van elkaar, van de juf of meester en dat jullie al dat nieuwe kunnen gebruiken, elke dag opnieuw. Zowel je inzet als de onze zijn nodig om er echt iets goeds van te maken. Doe je mee?

3 Onze visie in de praktijk Onze kleuterschool. Even mijmeren Ik ben nog zo klein en ook wel wat bang. Nu ga ik voor het eerst naar school. Toch ben ik ook wat nieuwsgierig naar wat komen zal Mama en papa, oma en opa, de peutertuin een beetje heimwee. En toch... nu zijn er vele kindjes, verhaaltjes, een lieve juf, veel speelgoed, een leuke speelplaats, ruimte. Ontdekken. met open mond en wijde ogen, een traantje wegpinkend, zo kennen we onze kleine peuters. Ik word al wat groter. Oh kijk, wat een mooie kleuren. Ze hebben ook een naam. De juf helpt me bij het schilderen. Ik vind het leuk in ons klasje Nu ben ik al heel wat stoerder, ik ken de weg. Ach, in de derde kleuterklas kan ik bijna alles of toch niet? Ik kan al tellen, letters van mijn naam lezen en spellen Dat is pas iets om fier over te zijn. En dan beweren de grote mensen: Volgend jaar mag je naar het eerste leerjaar Maar ik kan toch al heel veel De ontwikkeling die kleutertjes doormaken in de kleuterschool is enorm. Onzeker, bang, de trouwe "nestwarmte" verlatend, komen ze toe in het zomerklasje. Deze (peuter)kleutertjes zijn nog erg "ik-gericht". Ze tonen wat ze voelen, experimenteren graag. Hun gevoelens uiten ze door nabootsingen, in korte zinnetjes, in krabbels op papier. In de eerste kleuterklas wordt hun wereld wat ruimer. Er is nu af en toe al plaats voor vriendjes. De taalontwikkeling neemt grote sprongen: woorden worden zinnen, zinnen een verhaaltje. Ook ontdekken deze kinderen heel wat in hun omgeving. Hun wereld wordt ruimer. Met "de tijd" hebben ze nog wat problemen. In hun vierde levensjaar hoor je ze vaak zeggen: Waarom? Ze willen alles weten. Hun tempo ligt wat hoger. Ze leren heel wat vaardigheden: opruimen, logisch denken, praten. De vriendenkring wordt alsmaar groter. Als ze vijf worden, gebeuren de taakjes en de spelmomenten wat gerichter. Ze leren plannen maken, praten met elkaar, luisteren wordt iets makkelijker. Ze kunnen zich inleven in andere leefwerelden en praten er graag over. Heel wat begrippen krijgen op een speelse manier ondersteuning. Begrippen die erg belangrijk zijn om de stap naar het eerste leerjaar te zetten. Om die "grote sprong" te maken zijn er tijdens het schooljaar "instapnamiddagen" voorzien. Tijdens deze momenten wordt hun "honger naar die grote school" gestild. Ze maken er kennis met de nieuwe juf, de klasomgeving, een echte schoolbank, een leesboek, een letterdoos Tijdens dit schooljaar gebeurt een grondige evaluatie van elk kind. Is deze kleuter rijp genoeg om de stap naar het eerste leerjaar te doen? Kan er misschien toch nog beter wat gewacht worden?

4 Onze lagere school. Zoals reeds aangegeven beginnen kleuters dan aan die "grote school". De aanpassing en de overgang zijn inderdaad groot. "Leren lezen" en "leren rekenen" zijn een belangrijk gegeven in het eerste leerjaar. De motoriek wordt verfijnd in het "mooi schrijven". Hun leefwereld krijgt meer inhoud door het lezen. Toch blijven de kinderen ook hier op een speelse manier verder werken. De motivatie moet immers gestimuleerd worden. Het tweede leerjaar bouwt de nieuwe kennis van het eerste leerjaar verder uit. Ze leren er vlotter lezen, ze leren rekenen tot honderd. In dit leerjaar is er tijd om zich open te stellen voor het "diepere". Ze beleven er samen hun eerste communie. De derde klas is ook weer een uitdaging. Weer een stap voorwaarts: voetballen op een grote speelplaats, ruimte om te spelen, Het leren leren" begint hier vorm te krijgen. De leerinhouden van rekenen en taal sluiten nauw aan bij de leefwereld van kinderen. Bosklassen in de maand mei bevorderen de groepssfeer. Ze leren er met elkaar omgaan. Vanuit de aanzet in het vorige schooljaar gaan de leerlingen in de vierde klas zelfstandiger werken. Ze kunnen al heel wat plannen maken, zich organiseren. Er gebeurt een verdere uitdieping van de leerstof van het derde leerjaar. Ze leren open staan voor andere ideeën, ze kritisch benaderen. Hun geweten wordt gevormd. In de vijfde klas krijgen ze heel wat nieuwe leerstof te verwerken. De Franse taal is een uitdaging. Steeds belangrijker worden het "leren leren" en het "leren plannen". Het einde van de lagere school komt in zicht. In de zesde klas wordt de leerstof nog wat grondiger bestudeerd. Hun kennis wordt getoetst aan de realiteit, ze leren kritisch te zijn Hun sociale banden zijn sterker dan ooit. Openluchtklassen dragen hun steentje bij. Doorheen onze basisschool krijgen de kinderen de kans om op een gedifferentieerde manier, om via contract- of hoekenwerk hun capaciteiten te ontplooien. Ook kan de computer in de klas hier een handje helpen. De computerklas is operationeel zodat onze kinderen gebruik kunnen maken van internet. Zo wordt hun kijk op de wereld steeds ruimer En vaak denken ze met heimwee terug aan die lagere school Gelukkig maar!

5 1.2. Wie is wie in onze school? Structuur van de school: De Sint-Lambertusschool is een parochiale, gemengde basisschool. Waversebaan Heverlee Tel: 016/ website: Schoolnummer : / 211 / 2 / /1 Inspectieressort : 8.01 Organisatie van de school en schoolbestuur. Benaming: v.z.w. Katholiek Basisonderwijs Heverlee-centrum Maatschappelijke zetel Jules Vandenbemptlaan Heverlee Tel: 016 / Schoolbestuur Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van opvoeding en onderwijs. Voorzitter Voorzitter ad interim: deken Dirk de Gendt Penningmeester Delbar Guy Leden Tistaert Gustaaf Derde Guillaume Van Rafelghem Marie-Anne Boon Jos Scholengemeenschap Vanaf behoort onze school tot de scholengemeenschap Vrije Basisscholen Netwerk Leuven-Zuid. Met volgende scholen werd een overeenkomst afgesloten: Vrije Basisschool P.-De Clerckschool Veltem Vrije Basisschool Sint- Joris-Weert - Vrije Lagere School H.-Hartinstituut Vrije Kleuterschool H.-Hartinstituut Vrije Basisschool Oud-Heverlee Vrije Basisschool Sint- Norbertus Heverlee - Vrije Lagere School Terbank - Vrije Basisschool Terbank-Egenhoven.

6 Een samenwerkingsverband werd afgesloten met de ziekenhuisschool Gasthuisberg. Klassenraad Team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de pedagogisch-didactische begeleiding van een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling. Samenstelling van de klassenraad: - De directeur - De zorgcoördinator - De klasleerkracht Het LOC (Lokaal Overleg Comité) De oprichting en de werking van het Lokaal Overleg Comité is geregeld door een decreet van de Vlaamse Gemeenschap. Het gaat erom de interne werking van het schoolteam te bevorderen en de relatie tussen het schoolbestuur en de leerkrachten te optimaliseren. Het LOC is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de leerkrachten (de vakbondsafgevaardigden zetelen van rechtswege in het LOC) en twee leden van het schoolbestuur. De directeur kan en mag aanwezig zijn, maar heeft geen stemrecht en zetelt dus als waarnemer of expert voor één van beide partijen. Het LOC vergadert minstens vijf maal per jaar. Geleding Schoolbestuur Carmen Leopold De Gendt Dirk Geleding Personeel Juf Rita Gounakis Schoolraad De Schoolraad is samengesteld uit een aantal vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De Schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie, beschikt over adviesen overlegbevoegdheid. De Schoolraad vergadert minstens drie maal per jaar. Geleding ouders Jan Bonroy (voorzitter) Marjan Crynen Geleding personeel Geleding lokale gemeenschap Juf Katleen Vanwezer Simon Bouckaert Juf Klara Peeters

7 Ouderraad Binnen onze school is er een ouderraad actief dat als doel heeft de ouders op een actieve manier bij het schoolgebeuren te betrekken. Op deze manier trachten ze samen met de directie een actieve schoolgemeenschap te creëren die motiverend is voor kinderen, ouders en leerkrachten. Hiervoor richten ze enkele activiteiten in zoals een herfstwandeling, voetbaltornooi, klusjesdagen en een etentje. Schoolteam Directeur: Martine Van der Auwera Kleuterschool afdeling Vandenbemptlaan: 1KA (instapklas) juf Sofie 1KB juf Bea juf Petra 2KA juf Klara 2KB juf Stéphanie 3KA juf Rita Zorg Kleuterschool: juf Ellen Lichamelijke Opvoeding Kleuterschool: meester Pablo Kinderverzorgsters: juf Kristin juf Yvette Lagere School afdeling Waversebaan: L1A juf Katrien L2A juf Katleen L3A juf Viviane juf Els L4A juf An L5A juf Véronique L6A juf Tine Lichamelijke Opvoeding Lagere School: juf Margriet Ondersteuning/differentiatie: juf Annemie

8 juf Margriet juf Joyce (na 5/1/2015) juf Sofie Beleids- en ondersteunend personeel Kleuter- en Lagere School: Administratieve medewerker Kleuter- en Lagere school Lut Peeters (op maandag ganse dag en donderdagvoormiddag) Mieke Despiegelaere (op woensdagvoormiddag) Anja Peeters ICT-coördinator Kleuter- en Lagere school Stijn Paemelaere Zorgcoördinator Kleuter- en Lagere School Monika Schelkens 1.3 Externe partners Tekst over het CLB op te nemen in het schoolreglement Schooljaar versie VCLB Leuven Onze school werkt samen met: VCLB Leuven Centrum voor Leerlingenbegeleiding voor Vrij en Gemeentelijk Onderwijs Karel Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven Tel: 016/ Fax: 016/ In elke school doet een CLB-team de begeleiding. De CLB-anker is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en leerkrachten en is op bepaalde vaste tijdstippen aanwezig op school. De arts en paramedisch werker staan in voor de medische onderzoeken, vaccinaties en vragen over gezondheid. De namen en contactgegevens van de CLB-medewerkers van onze school vind je: - op de website van de school;

9 - op de website van VCLB Leuven (www.vclbleuven.be > praktisch > scholen); - in een flyer die de nieuwe leerlingen krijgen bij de start van het schooljaar. 2. Waarvoor kan je bij het CLB terecht? Onderstaande tekst is geschreven in de je-vorm en gericht naar alle leerlingen. We hopen dat ook ouders zich hiermee aangesproken voelen. Hieronder wordt kort beschreven wat CLB-medewerkers voor jou kunnen doen. Meer uitgebreide informatie vind je op In de loop van het schooljaar krijgen ouders en leerlingen concrete informatie over medische onderzoeken, eventuele inentingen of andere initiatieven van het CLB. Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen. De leerling staat centraal in onze begeleiding. Hij heeft recht op informatie, hulp en privacy. Als de leerling voldoende bekwaam geacht wordt, beslist hij ook mee over de stappen in de begeleiding. De leeftijdsgrens hiervoor ligt meestal op 12 jaar. Ook ouders en school zijn belangrijke partners in de begeleiding. De CLBmedewerkers streven naar een goede samenwerking tussen alle partners. Op vraag van leerlingen, ouders of school bieden CLB-medewerkers hulp. Dat kan informatie, advies, diagnostiek of begeleiding zijn op de volgende vier domeinen: - Gedrag, gevoelens en relaties: als je je niet goed in je vel voelt. - Leren en studeren: als het leren op school niet wil vlotten. - Lichamelijke ontwikkeling en gezondheid: als je vragen hebt over je lichamelijke ontwikkeling, gezonde leefgewoonten of gezondheidsproblemen. - Onderwijsloopbaan: als je op zoek bent naar informatie over studierichtingen of scholen en als kiezen moeilijk is. Als dat nodig is, zoekt de CLB-medewerker met jou, je ouders en de school naar gepaste hulp. Sommige begeleiding biedt het CLB aan iedereen aan. - In de 1 ste kleuterklas, 1 ste en 3 de leerjaar is er een beperkt medisch onderzoek. In de 2 de kleuterklas, 5 de leerjaar, 1 ste en 3 de jaar secundair onderwijs is er een uitgebreid medisch onderzoek op het CLB. In het buitengewoon onderwijs is er om de twee jaar een uitgebreid medisch onderzoek. Ter voorbereiding van deze onderzoeken vragen we aan de ouders om een vragenlijst in te vullen. - De leerlingen kunnen gratis inentingen krijgen. Het CLB geeft advies bij besmettelijke ziekten. - Wie regelmatig afwezig is op school, krijgt altijd begeleiding van het CLB. 3. Samenwerking school-clb Het CLB is een partner in de leerlingenbegeleiding op school. School en CLB stellen een gezamenlijk beleidsdocument op met afspraken en aandachtspunten. Via de schoolraad kunnen ouders en leerlingen zich daarover uitspreken. CLB-medewerkers werken onafhankelijk van de school maar kennen de school wel goed. School en CLB kunnen gegevens uitwisselen over leerlingen voor zover die voor de begeleiding op school noodzakelijk zijn. Dit gebeurt binnen de grenzen van de deontologie en het beroepsgeheim waaraan alle medewerkers zich houden. Het CLB noteert relevante gegevens in jouw CLB-dossier.

10 4. Hoe werkt het CLB? CLB-medewerkers bieden hulp op jouw vraag of op vraag van je ouders of leerkrachten. Zij werken samen met jou aan oplossingen. Je beslist zelf over de stappen in de begeleiding. Je ouders worden maximaal betrokken. Bij jonge kinderen (-12 jaar) beslissen de ouders over het verloop van de begeleiding. Als de school een vraag tot begeleiding stelt, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. De begeleiding wordt enkel verder gezet als jij (+12 jaar) of je ouders (-12 jaar) hiermee instemmen. Ouders en leerlingen zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan de medische onderzoeken, preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten en de begeleiding bij afwezigheidsproblemen. De CLB-medewerkers van een school staan niet alleen. Binnen het CLB maken zij deel uit van een team van collega s. Zij overleggen regelmatig met elkaar. De begeleiding van het CLB is gratis. CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim en gaan met respect om met alle informatie. Het medisch onderzoek gebeurt door de CLB-arts en -paramedisch werker. In uitzonderlijke gevallen kan je vragen om het onderzoek te laten gebeuren door een andere arts. Hiervoor neem je contact op met de directeur van het CLB. De CLB-medewerkers werken samen met andere diensten en hulpverleners en kunnen in overleg met jou naar hen doorverwijzen. Voor intensieve vormen van begeleiding binnen de integrale jeugdhulp, zoals thuisbegeleiding of verblijf, kan het CLB een aanvraagdossier opstellen. Als je meer dan 18 jaar bent gebeurt deze aanvraag bij het Vlaams Agentschap van Personen met een Handicap (VAPH). Het CLB kan ook helpen verhoogde kinderbijslag aan te vragen. Als CLB-medewerkers verontrust zijn omwille van een problematische leefsituatie of een vermoeden van kindermishandeling nemen zij, samen met anderen, in elk geval initiatief tot overleg of begeleiding. 5. Het CLB-dossier Wat staat er in een CLB-dossier? Het CLB legt voor elke leerling een dossier aan waarin gegevens over de medische onderzoeken en begeleidingsgegevens genoteerd worden. Dit gebeurt volgens vastgelegde regels waarin veel aandacht is voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Mag je het CLB-dossier inkijken? Jij (+12 jaar) of je ouders (-12 jaar) kunnen kennis nemen van de gegevens in je CLB-dossier. Dat gebeurt via een begeleide inzage met de betrokken CLB-medewerkers die de informatie in het dossier kunnen duiden. Je hebt geen toegang tot gegevens die de privacy van anderen schenden. Wat gebeurt er met het CLB-dossier als je van school verandert? Als je van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, wordt je dossier 10 dagen na je start in onze school automatisch bezorgd aan VCLB Leuven. Als je dit niet wenst, moeten jij (+12 jaar) of je

11 ouders (-12 jaar) binnen de 10 dagen schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat je vorige school begeleidt. Identificatiegegevens, vaccinatiegegevens en gegevens in het kader van de verplichte CLBopdrachten (medische onderzoeken, afwezigheidsproblemen) worden in elk geval overgedragen. Wat gebeurt er met je dossier als je het onderwijs verlaat? Wanneer je het secundair onderwijs definitief verlaat, wordt je dossier bewaard op het CLB. Het wordt gedurende 10 jaar gearchiveerd, te rekenen vanaf de datum van de laatste vaccinatie of het laatste medisch onderzoek. Voor leerlingen die hun loopbaan beëindigden in het buitengewoon onderwijs blijft het dossier bewaard tot ze de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben. Daarna wordt het dossier vernietigd. 6. Wat te doen bij een besmettelijke ziekte? Het CLB heeft een opdracht in het voorkomen van de verspreiding van besmettelijke ziekten. Om besmettingsrisico s te beperken moet de CLB-arts zo vlug mogelijk op de hoogte zijn van besmettelijke aandoeningen. Voor de volgende besmettelijke ziekten moet een melding gebeuren: bof, voedselinfectie, buiktyfus, difterie, escherichia coli infectie, hersenvliesontsteking (meningitis), hepatitis A, hepatitis B, impetigo (krentenbaard), kinkhoest, kinderverlamming (polio), mazelen, roodvonk, (scarlatina), schurft (scabies), schimmelinfectie van de huid, shigellose en tuberculose. Bij twijfel nemen ouders best telefonisch contact met de CLB-arts. De melding aan het CLB ( ) kan gebeuren door de ouders zelf, door de behandelende arts of door de schooldirectie als deze op de hoogte is. Voor dringende melding van infectieziekten buiten de kantooruren kan men de dienst infectieziektebestrijding contacteren op het nummer De CLB-arts zal via de school leerlingen en ouders informeren over de noodzakelijke maatregelen. 7. Kan elk kind van 12 jaar zelfstandig beslissen? Elke leerling heeft recht op begeleiding en privacy. Vanaf 12 jaar kan je in principe ook zelfstandig oordelen: - of je ingaat op een begeleidingsvoorstel; - of je ouders toegang krijgen tot de gegevens over jou in je dossier; - om de overdracht van je dossier te weigeren. Op deze leeftijdsgrens zijn uitzonderingen mogelijk. 2. Ons opvoedingsproject 2.1 De uitgangspunten van onze christelijke identiteit Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie en in de katholieke traditie. We willen kinderen opvoeden en onderwijzen in een christelijke sfeer. Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als: het unieke van ieder mensenkind; de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen; verbondenheid en solidariteit met anderen; vertrouwen in het leven (hoop); genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is;

12 openheid, respect en zorg voor mens en natuur; verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren; vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid; zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties. Onze school is een parochieschool. Dit impliceert dat we op geregelde tijdstippen bidden en er eucharistievieringen plaatsvinden. We nemen ook deel aan projecten zoals de Vredesweek, Adventscampagne, Damiaanactie, Broederlijk Delen en Welzijnszorg. In de godsdienstlessen, die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. Wekelijks worden er godsdienstlessen gegeven met de bijbel als inspiratiebron. De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen. Ons doel is de kinderen te helpen om competente vertellers te worden van het levensbeschouwelijke in hun eigen levensverhaal. In onze school opteren we uitdrukkelijk voor de benadering van de levensbeschouwelijke dimensie vanuit de christelijke godsdienst en de katholieke traditie. 2.2 We kiezen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod Ontwikkelingsdoelen en eindtermen Vanaf moet de onderwijspraktijk rekening houden met de ontwikkelingsdoelen (O.D.) voor het kleuteronderwijs en met de eindtermen (E.T.) voor het lager onderwijs. Dat heeft het Vlaams parlement bepaald in het decreet van 15 juli O.D. zijn de minimumdoelen voor kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de school bij haar kleuters moet nastreven. E.T. zijn de minimumdoelen die de overheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor een leerlingenpopulatie d.w.z. de E.T. die gebonden zijn aan een leergebied of vak moet men tijdens het leerproces nastreven en bereiken. Doel: de kwaliteit van het onderwijs bewaken en stimuleren. Deze O.D. en E.T. werden uitgeschreven voor de leergebieden taal, wiskunde, W.O., muzische vorming, Frans en Lichamelijke Opvoeding. Attitudes dient de school na te streven. (attitudinale eindtermen) Leergebiedoverschrijdende eindtermen (ICT-eindtermen, leren leren en sociale vaardigheden) zijn minimumdoelen die niet specifiek behoren tot één leergebied, maar die via meerdere leergebieden of onderwijsprojecten worden gerealiseerd. Kerngedachte van ICT-eindtermen: Via de ICT-eindtermen wil men het leren en de ontwikkeling van het kind ondersteunen. ICT-leerdoelen en instrumentele doelen worden in de onderwijsleeromgeving geïntegreerd. Kerngedachte van leren leren: zelfstandig nieuwe kennis en vaardigheden kunnen verwerven in staat zijn problemen op te lossen in allerlei wisselende contexten Van sommige kinderen verwachten we betere resultaten op schools presteren. We zoeken naar een mogelijke oorzaak. Eén van de vele oorzaken kan bijvoorbeeld liggen aan het feit dat het kind werkhoudingsproblemen heeft. Om de werkhouding en taakgerichtheid te verbeteren maken we gebruik van De beertjes van Meichenbaum. Deze methode helpt het kind om gestructureerd, doel- en planmatig te werken. De basisprincipes van deze methode steunen op de cognitieve methode, het kind leert om bewust zijn handelingen te sturen. Begeleiden van kinderen met werkhoudingsproblemen a.h.v. De Beertjes van Meichenbaum heeft echter ook een positief effect bij andere kinderen. Kinderen leren zich op die manier beter organiseren en maken minder fouten.

13 Het toepassen van de methode tijdens de lessen werkt dus preventief. Het begeleiden verloopt in 4 fasen: 1. Wat moet ik doen? Dit is de fase waarin het kind de opdracht hoort of leest. Het is een heel belangrijke fase omdat elk detail, elk woord of cijfer zijn waarde heeft voor de uiteindelijke oplossing. Een kleine onnauwkeurigheid bij het lezen, even verstrooid bij het luisteren kan de taak in de verkeerde richting sturen. Het kan veel energie besparen als je bij elke opdracht natrekt of het kind wel weet wat het moet doen. In het begin speel je zelf beertje 1, na verloop van tijd en met behulp van de visuele ondersteuning, neemt het kind die rol over. 2. Hoe ga ik dat doen? In deze fase staat het kind stil bij de oplossingsmethoden, nog voor het daadwerkelijk aan de slag gaat. Als leerkracht, ouder of begeleider kan je dit denkproces richten of bijsturen door het kind hardop zijn werkplan te laten formuleren. Op het vlak van de schoolse kennis is dit de fase waarin het kind beroep doet op spellingregels, rekenprincipes of andere vaste werkplannen. Zo leer je het kind hoe het verworven leerstof kan oproepen en toepassen. 3. Ik doe mijn werk. Met een logisch gestructureerd werkplan in zijn achterhoofd, kan het kind dit nu stap voor stap gaan uitvoeren. Na een intense begeleiding in de twee vorige fasen, is nu het moment gekomen waarop het kind zelfstandig moet leren werken. Als ouder, leerkracht of begeleider ben je gerust dat het kind weet wat en hoe en kan je eerder op een afstand een oogje in t zeil houden. 4. Ik kijk na. Dit is de evaluatiefase. Het kind heeft de gewoonte om zijn werk te laten evalueren en niet zozeer om het zelf na te kijken. Beertje 4 heeft eigenlijk een dubbele functie. Enerzijds controleert hij, aan de hand van de vraagstelling en het werkplan, of de oplossing correct is. Anderzijds is dit ook de beer die gedurende de hele taakuitvoering het kind leidt en stuurt als een monitor. Kerngedachte van sociale vaardigheden: Alle gedragingen die men ter beschikking moet hebben om op efficiënte en opbouwende wijze deel te nemen aan het sociale leven Schooldoorlichtingen Wanneer de school doorgelicht wordt door de onderwijsinspectie, gaat zij na of de school voldoende inspanningen levert om die minimumdoelen na te streven en/of te bereiken. Het leerplan als werkinstrument O.D. (ontwikkelingsdoelen) en E.T. (eindtermen) worden geformuleerd op het einde van elk onderwijsniveau, het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. De overheid geeft dus geen zogenaamde

14 tussendoelen aan. Maar voor de dagelijkse onderwijspraktijk zijn de minimumdoelen wellicht niet concreet genoeg. Zij moeten worden vertaald op het niveau van de verschillende leergroepen of leerjaren. Dit kan in een leerplan. Eén van de voorwaarden die de overheid stelt opdat een leerplan zou worden goedgekeurd, is dat de O.D. en E.T. herkenbaar aanwezig zijn. De nieuwe leerplannen zijn geschreven voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Deze aanpak vergemakkelijkt de verticale doorstroming van kleuterschool naar lagere school. Het leerplan herwaardeert en actualiseert ook de waardevolle elementen uit het verleden. Bijvoorbeeld leerinhouden goed structureren, inoefenen en automatiseren. Om tegemoet te komen aan de eisen van de nieuwe leerplannen moest de school dringend op zoek naar nieuwe methoden omwille van de belangrijke ontwikkelingen en accentverschuivingen. Voor het leergebied Wiskunde ging onze voorkeur uit naar Zo gezegd, zo gerekend. Een methode die aandacht heeft voor interne differentiatie en remediëring. Deze methode werd eerst experimenteel gebruikt en vergeleken met andere methodes. Voor het leergebied Taal maken we gebruik van de hand- en werkboeken van Tijd voor Taal Accent. Voor godsdienst maken we gebruik van de methode van Van In: De Tuin van Heden. Uitgangspunten van Tuin van Heden zijn: Het godsdienstonderricht vertrekt van drie fundamenten: 1 Het kind in zijn (leef)wereld. We willen eraan toevoegen dat hiermee de totale persoon van het kind zoals het functioneert in zijn leefwereld, wordt bedoeld. 2 De componenten van de levensbeschouwelijke en religieuze groei van kinderen. 3 Elementen van christelijk geloven als eigen antwoord op fundamentele levensvragen. De methode respecteert deze drie fundamenten. Verhalen Kinderen tussen 4 en 12 jaar denken beeldend-mythisch en zijn daarom erg gevoelig voor verhalen. Ze worden uitgenodigd zich in te leven in en te identificeren met de figuren die in die verhalen een rol spelen. De grens tussen het verhaal en hun eigen realiteit is nog erg vaag en loopt dikwijls door elkaar. Zo verweven ze flarden van verhalen met flarden van hun eigen geschiedenis. Daarom werd in de methode extra zorg aan verhalen besteed. De bijbelverhalen Ook bijbelverhalen zijn in de eerste plaats verhalen en tonen beelden aan de luisteraar: beelden die te maken hebben met religie. Door bijbelverhalen beelden te laten oproepen, helpen we de kinderen hun religieuze verbeeldingskracht te stimuleren. Op die manier wil de methode met bijbelse thema s omgaan. Beeld-rijk De meeste kinderen zijn visueel ingesteld. Prenten spreken hen erg aan. Daarom werd er veel aandacht besteed aan de illustraties in de methode. Ze dienen zeker niet louter als verluchting ; ze willen een poging zijn om de godsdienstlessen niet uitsluitend verbaal te maken en ook de kinderen die nog niet vlot lezen, aan te spreken. Elk thema wordt gevisualiseerd door een themabeeld dat a.h.w. een eigen leven leidt en kinderen bij de hand neemt gedurende de weken dat aan het thema gewerkt wordt. Vanaf schooljaar gebruiken we voor het leergebied Wereldoriëntatie de methode Open Wereld. Open Wereld is een zeer complete methode, waarmee we gegarandeerd alle eindtermen bereiken. En dankzij de tijdschriftenformule en de uitgebreide digitale ondersteuning blijft deze methode actueel!

15 Vanaf schooljaar introduceren we taalinitiatie Frans voor de kinderen van de derde kleuterklas tot en met het vierde leerjaar met behulp van de methode Oh là là. In het schooljaar werd deze methode al experimenteel gebruikt in de 3 de kleuterklas en het 1 ste leerjaar. Oh là là! biedt voor elke specifieke leeftijdsgroep beeldende verhalen, meeslepende liedjes en speelse muzische activiteiten aan. Kinderen beleven daardoor veel plezier aan het eerste contact met de Franse taal en krijgen zo een aanstekelijk enthousiasme voor vreemde talen. 2.3 We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te stimuleren, te ondersteunen en te begeleiden. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid. Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen. 2.4 We werken aan de ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg Vanuit onze schooleigen christelijke visie spreekt het voor zich dat we zorg dragen voor het unieke van elk kind. We hebben aandacht voor de totale persoon van elk kind, voor hun gevoelens en behoeften. Met zorgbreed werken zoeken we met behulp van ons opvoedings- en onderwijsaanbod naar antwoorden op de gewone zorgvragen van een kleuter. Vb.: we bouwen verschillende keuzemogelijkheden in bij bepaalde activiteiten om tegemoet te komen aan het verschil bij kleuters qua interesse, qua mogelijkheden. Zorgbreedte in de lagere school kan omschreven worden als een blijvende bezorgdheid om alle leerlingen optimale kansen te bieden. Met zorgverbreding geeft men een antwoord op specifieke zorgvragen van een aantal kinderen. Vb.: wat doen we met kleuters die een ontwikkelingsachterstand hebben? Zorgverbreding in de lagere school is de dynamiek die men ontwikkelt om kinderen die risico s lopen in hun ontwikkeling, die in hun leren bedreigd zijn, toch de optimale groeikansen te geven. Een woordje uitleg over het kindvolgsysteem: Een duidelijk beeld krijgen van een kind is een belangrijke vereiste om een relevant antwoord te vinden op gewone en specifieke zorgvragen van kleuters. Het middel bij uitstek is observatie. De kleuterleidsters kunnen gebruik maken van observatieformulieren tijdens de klasscreening. Twee maal per jaar wordt via een aantal zorgvuldig gekozen criteria, beantwoordend aan de schooleigen visie (waar leggen wij onze accenten), een observatieblad ingevuld voor iedere kleuter. Op basis van deze informatie sporen ze eventuele risicokleuters op. Enkel en alleen deze kleuters komen in aanmerking voor het MDO (= het Multi Disciplinair Overleg). Dit overleg staat in functie van de zorgbreedte of zorgverbreding. Het doel ervan is het goed begrijpen van de hulpvraag van het kind en het onmiddellijk daaraan koppelen van een goede aanpak en opvolging. Het MDO is een samenwerkingsverband. De klasleerkracht wordt bijgestaan door andere participanten die vanuit een verschillende invalshoek kunnen spreken en adviseren. Het observatieformulier van iedere kleuter en het resultaat van de gesprekken op het MDO worden verzameld in het kleuterdossier. Vanaf het 1 ste leerjaar van de lagere school wordt daar een leerlingdossier aan toegevoegd.

16 Vanaf het 1 ste leerjaar tot en met het 6 de leerjaar worden LVS-toetsen op geregelde tijdstippen afgenomen (begin oktober en half februari). Dit gebeurt onder meer voor spelling, lezen en wiskunde. Deze toetsen sluiten aan bij de geldende leerplannen en zijn methode-onafhankelijk. De toetsen zijn genormeerd d.w.z. de prestatie van elke leerling wordt vergeleken met de prestaties van een grote groep leerlingen die dezelfde toets op dezelfde manier en op hetzelfde tijdstip heeft afgelegd. Deze grote groep is de normgroep. Ook hier komen alleen de risicoleerlingen in aanmerking voor de bespreking op het MDO. De resultaten van de LVS-toetsen worden vergeleken met de klasresultaten. De resultaten van de besprekingen worden eveneens opgenomen in het leerlingendossier, zodanig dat voor iedere leerling een groeilijn zichtbaar wordt. Deze kan ook visueel voorgesteld worden in een volgrooster. We streven ernaar te achterhalen wat precies fout loopt in het proces van lezen, spelling en wiskunde. Als men dit weet, dan kan men heel gericht aan het probleem werken. Ook ouders zijn natuurlijk betrokken partij. Zij worden geïnformeerd en worden al dan niet betrokken bij de hulpverlening, zij worden op de hoogte gebracht als het team adviseert om externe hulp in te schakelen (bijv. logopedist, ). De BaSO-fiche Vanaf het schooljaar maken we ook gebruik van de BaSO-fiche in het 6 de leerjaar. De BaSO-fiche is een hulpmiddel om de overstap van de lagere school naar de secundaire school voor uw kind zo vlot mogelijk te laten verlopen. Elke leerling van het zesde leerjaar krijgt op het einde van het schooljaar een ingevulde BaSO-fiche, het is belangrijk dat de lagere school de expertise die ze heeft opgebouwd in de begeleiding van uw kind, kan doorgeven aan de secundaire school. Op de BaSO-fiche noteert de school dan ook in overleg met de ouders belangrijke aandachtspunten, verstrekte zorg, tips en hulpmiddelen die de secundaire school zal helpen om het kind van bij de start goed te begeleiden. De ouders bezorgen deze BaSO-fiche bij inschrijving samen met het Getuigschrift Basisonderwijs aan de secundaire school. 2.5 Onze school als gemeenschap en als organisatie We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie. Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering. We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met : de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van de kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt

17 3. Schoolreglement (gebaseerd op wettelijke bepalingen) 3.1 Inschrijven van leerlingen 1. Inlichtingen en inschrijvingen schooljaar Jullie kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan. Bij de inschrijving vragen we jullie naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind. Alle Leuvense scholen voor gewoon basisonderwijs (werkgebied LOP-Leuven) hanteren een gelijkgerichte inschrijvingsprocedure inzake de voorrangsperiodes. Dit wil zeggen dat alle Leuvense scholen tijdens dezelfde periodes nieuwe kinderen inschrijven. Zo hebben we een voorrangsperiode voor kinderen van dezelfde leefeenheid, kinderen van personeel en voor het systeem van dubbele contingentering. Tot slot voorzien we ook een periode voor leerlingen die geen gebruik maken van de voorrangsgroepen. In onze scholengemeenschap gelden de volgende voorrangsregels: Broers en zussen van eigen leerlingen Inschrijven kan op elke schooldag van maandag 2 maart 2015 tot en met vrijdag 20 maart Wie zich voor het schooljaar wenst in te schrijven, al een broer of zus in deze school heeft en gebruik wil maken van de voorrangsperiode doet een "vraag tot inschrijven" tijdens bovenvermelde periode bij de directie of secretariaat. ( 016/ ). Later inschrijven kan ook, maar dan vervalt de voorrang en dient strikt de volgorde van het inschrijvingsregister gerespecteerd te worden. Voor de kinderen van het personeel van de school: Inschrijven kan op elke schooldag van woensdag 1 april 2015 tot en met vrijdag 3 april Dubbele contingentering: Voor de leerlingen die omwille van sociale, economische of culturele achtergrond-kenmerken mogelijk risico lopen op een schoolachterstand in het kader van het gelijke onderwijskansenbeleid. Het schoolbestuur bepaalt vooraf de procentuele verhouding tussen de plaatsen in het GOKcontingent en in het niet-gok-contingent (GOK = Gelijke-Onderwijs-Kansen). Uw kind kan worden ingeschreven zolang er plaatsen vrij zijn binnen het contingent waartoe het behoort:

18 Als u één of meerdere hokjes kan aankruisen, behoort uw kind tot het GOK-contingent. Wanneer u geen enkel hokje kan aankruisen, behoort uw kind tot het niet-gok-contingent. o o o o Ik heb één of meerdere kinderen die een studie- of schooltoelage krijgen Mama heeft een diploma secundair onderwijs gehaald Mijn kind is (tijdelijk) buiten het gezin opgenomen (pleeggezin, instelling, bijzondere jeugdzorg, ) Wij behoren tot de trekkende bevolking (woonwagenbewoner, kermis, schipper, ) Inschrijven kan op elke schooldag van maandag 4 mei 2015 tot en met vrijdag 22 mei Reguliere inschrijving voor alle kinderen Uw kind kan worden ingeschreven, zolang de maximumcapaciteit nog niet bereikt is en er dus nog plaatsen vrij zijn Inschrijven kan op elke schooldag vanaf maandag 1 juni Instapdagen voor kleuters (alleen voor wie nog geen drie jaar is) : SCHOOLJAAR instapdatum geboren tot en met 1 september maart november mei januari juli februari augustus februari augustus april oktober mei november Inschrijving lager onderwijs Op basis van onze materiële mogelijkheden (de beschikbaarheid en de grootte van onze lokalen) zijn wij genoodzaakt een maximumcapaciteit per klas in te voeren in onze school. Concreet willen we hiermee zeggen dat we leerlingen in de kleuter- en lagere school inschrijven tot en met een maximum van 24 kinderen per klas. Toelatingsvoorwaarden 1 ste leerjaar: Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. (Kijk in de infobrochure onderwijsregelgeving punt 3.1 om meer te weten te komen over deze voorwaarden.) Screening niveau onderwijstaal Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. 3. Weigeren van leerlingen 1. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school.

19 2. Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken. Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met: De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school; De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit; Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg; De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs; Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces. Het kind wordt ingeschreven onder de ontbindende voorwaarde van het aantonen van onvoldoende draagkracht. 3. Het schoolbestuur kan omwille van materiële omstandigheden een maximumcapaciteit invoeren. Wanneer deze maximumcapaciteit overschreden wordt, moet de school de leerling weigeren. De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen (eventueel na onderzoek van de draagkracht van de school) bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Bij een weigering op draagkracht wordt door het Lokaal Overlegplatform (LOP) onmiddellijk, en zonder te wachten op de vraag van de ouders, een bemiddelingsprocedure opgestart. Bij weigering op basis van de andere redenen start het LOP alleen een bemiddeling wanneer de ouders er uitdrukkelijk om verzoeken. Indien de school niet behoort tot een LOP zal het Departement Onderwijs een nabijgelegen LOP aanduiden. Na de bemiddeling door het Lokaal Overleg Platform kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. 4. Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders schriftelijk of via elektronische drager over die wijziging en de ouders geven opnieuw schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar Leerplicht In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen. 1 Onderwijsdecreet XXI

20 De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren (zie punt 4 Afwezigheden). 3.2 Organisatie van leerlingengroepen en zittenblijven De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). 3.3 Afwezigheden (zie infobundel Algemeen Schoolreglement) De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten regelmatig aanwezig zijn in de school. Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van regelmatige leerling. Dat heeft gevolgen voor de school (de leerling telt niet mee voor de personeelsformatie en voor de toelagen) en voor de leerling zelf als die in het zesde leerjaar zit (hij kan geen getuigschrift basisonderwijs krijgen). De regelgeving bepaalt in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en welke de verplichtingen van de ouders en de school zijn. Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen maakt u gebruik van de voorgedrukte afwezigheidskaarten, die wij u bezorgen in het begin van het schooljaar. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders ingevuld worden. Vanaf de vijfde periode afwezigheid wegens ziekte is steeds een medisch attest vereist. De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug mogelijk. Het telefoonnummer staat op de afwezigheidskaart vermeld. 3.4 Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten) Voor deelname aan een extra-muros activiteit is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname aan die ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Leerlingen die niet deelnemen aan één- of meerdaagse extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn. De deelname aan de openluchtklassen zal in overleg gebeuren met alle ouders van de betrokken leerlingen omwille van de nieuwe regelgeving hieromtrent.

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is Geachte ouders, Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt. Wij zullen alles in

Nadere informatie

Buitenschool De Bergop schooljaar 2015-2016 Pagina 1

Buitenschool De Bergop schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudstafel schoolbrochure 1. Algemene informatie 1.1 welkom 1.2 wie is wie op onze school - schoolbestuur - directies VIKT - scholengemeenschap - klassenraad - oudervereniging - schoolraad - LOC - inspectie

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016 vzw Schoolbestuur Ave-Mariabasisschool Dorp 48 1602 Vlezenbeek Tel. 02/569.07.24 Fax. 02/569.69.62 E-mail: amb.vlezenbeek@telenet.be Website: www.ambvlezenbeek.be

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 Schoolreglement 2014 2015 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel

Nadere informatie

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE SCHOOLREGLEMENT

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE SCHOOLREGLEMENT SINT-LODEWIJKSCOLLEGE VRIJE GEMENGDE KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL SPOORWEGSTRAAT 250 8200 SINT-MICHIELS Tel.: 050/394593 Fax.: 050/394232 E-mail: directeur@sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be Website: sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016

Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016 Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016 Sint-Petrusschool Rupelmondestraat 42 9150 Bazel Vestigingsplaats 2: Pastoor Pungsstraat 4 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.

Nadere informatie

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt.

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt. Basisschool De Dommelbrug Grotstraat 5 Meeuwerbaan 113 3990 PEER 3990 PEER 011/79 13 78 011/79 46 00 Welkom in onze school Beste ouders, Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

Vrije Basisschool CENTRUM SCHOOLBROCHURE

Vrije Basisschool CENTRUM SCHOOLBROCHURE Vrije Basisschool CENTRUM SCHOOLBROCHURE 0 Vrije Basisschool Balen Centrum een school voor iedereen! Elk kind is anders, elk kind is speciaal. De kunst en onze opdracht is om met elk kind te doen wat nodig

Nadere informatie

Schooljaar 2013-2014

Schooljaar 2013-2014 Zijn wie je bent en zoals je bent met fouten en gebreken om te worden die je in aanleg bent maar zoals je je nog niet kunt vertonen en je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur. (naar A.A. Terruwe)

Nadere informatie

Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken.

Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken. Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken. Beste kinderen, geachte ouders, In naam van de schoolgemeenschap Sint-Joris heet ik u van harte welkom in onze basisschool. Ik hoop dat u er zich meteen thuis

Nadere informatie

Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be

Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be Pagina 1 van 47 INHOUDSTABEL Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09 31 1. Contacten Schoolbestuur Schoolstructuur VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97 Adres: G V Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat 16 3550 Heusden-Zolder Telefoon:

Nadere informatie

Wij zijn blij dat u voor de Vrije Kleuterschool van Kaulille hebt gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

Wij zijn blij dat u voor de Vrije Kleuterschool van Kaulille hebt gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Schoolreglement 1 Beste ouders, Welkom in onze school! Wij zijn blij dat u voor de Vrije Kleuterschool van Kaulille hebt gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Het schoolteam zal alles

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SAMEN LEREN - LEVEN - WERKEN HEILIG HARTINSTITUUT MIDDENSCHOOL SLANGSTRAAT 12 9220 HAMME Samenlevingsovereenkomst tussen directie, personeelsleden, leerlingen en ouders.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ****************** Inleiding 2-3

INHOUDSOPGAVE ****************** Inleiding 2-3 INHOUDSOPGAVE ****************** Inleiding 2-3 Onze school : Vrije Basisschool De Vlinderboom 1 Afdelingen 4-5 2 Schooluren 5 Ons opvoedingsproject in een notendop 6 Ons schoolreglement van A tot Z Aanwezigheden,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL

SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL INHOUDSOPGAVE 1 Opvoedingsproject... 2 2 Adviserende Raden... 3 2.1 Comité preventie en bescherming werknemers (CPBW)... 3 2.2 LOC... 3 2.3 Schoolraad... 4

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS 2015-2016 GALGENBERGSTRAAT 39 9290 BERLARE Tel: 052-42 35 04 E-mail: bs.berlare@g-o.be Website: www.tenberge.be SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS 2015-2016 Dienst/afdeling GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 2 INFORMATIEBROCHURE... 4

INHOUDSTAFEL... 2 INFORMATIEBROCHURE... 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 INFORMATIEBROCHURE... 4 1 Hoofdstuk 1 Situering van onze school...4 1.1 Naam en adres, telefoon... 4 1.2 Schoolbestuur (juridische aard en samenstelling)... 4 1.3 Personeel...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren SCHOOLBROCHURE Leefschool Groene Poortje De kleine school waar grote dingen gebeuren 1 Inhoudstafel SCHOOLBROCHURE Voorwoord I. PEDAGOGISCH PROJECT ONZE SCHOOL ALS LEEFSCHOOL 1. verantwoordelijkheid 2.

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM Slabbaardstraat Noord 90 Tel. 051 30 63 08 Schoolstraat 1/2 Tel. 051 31 26 63 8870 Izegem Fax 051 31 63 18 Website: www.zonnebloemschool.be E-mail: info@zonnebloemschool.be OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT

Nadere informatie

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem Schoolreglement 1 september 2012 ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem tel. 03 355 15 00 fax 03 353 94 72 annuntia@annuntia.be www.annuntia.be Welkom in onze school! Beste ouders

Nadere informatie

WELKOM IN DE VRIJE HANDELSSCHOOL SINT-JORIS... 4 DEEL 1 - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6

WELKOM IN DE VRIJE HANDELSSCHOOL SINT-JORIS... 4 DEEL 1 - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6 VRIJE HANDELSSCHOOL SINT-JORIS Steendam 27 Gildestraat 17 9000 GENT Tel. 09 225 89 07 09 225 77 50 Fax 09 233 49 07 09 225 91 96 e-mail: info@vhsj.be www.vhsj.be SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 WELKOM

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOOL DE TAALKOFFER SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOOL DE TAALKOFFER SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOOL DE TAALKOFFER SCHOOLJAAR 2015-2016 GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 CONTACTGEGEVENS VAN DE SCHOOL...

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs - pag 1 van 35 Inhoudstafel TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I. RECHTSGROND,

Nadere informatie