1. Algemene informatie 1.1. Verwelkoming Wie is wie? CLB of Centrum voor Leerlingenbegeleiding 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Algemene informatie 1.1. Verwelkoming 2 1.2. Wie is wie? 5 1.3. CLB of Centrum voor Leerlingenbegeleiding 8"

Transcriptie

1 Inhoudstafel van schoolbrochure met algemene informatie, opvoedingsproject en schoolreglement 1. Algemene informatie 1.1. Verwelkoming Wie is wie? CLB of Centrum voor Leerlingenbegeleiding 8 2. Ons opvoedingsproject 2.1. De uitgangspunten van onze christelijke identiteit We kiezen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat We werken aan de ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg Onze school als gemeenschap en als organisatie Schoolreglement (gebaseerd op wettelijke bepalingen) 3.1. Inschrijven van leerlingen Organisatie van de leerlingengroepen en zittenblijven Afwezigheden Een- of meerdaagse schooluitstappen Getuigschrift basisonderwijs Onderwijs aan huis Orde en tuchtmaatregelen Bijdrageregeling ouders Ongevallen en schoolverzekering Info vrijwilligerswerk Omgaan met leerlingengegevens Rookverbod Engagementsverklaring Infobrochure onderwijsregelgeving (zie website Schoolreglement: informatie en afspraken 4.1. De organisatie van de schooluren Communicatie ouders-school Te laat komen De voor- en naschoolse opvang Data klassikale oudercontacten Beschikbaarheid onderwijzend personeel / directie Huiswerk en agenda s Rapporten Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen Leefregels Echtscheiding Revalidatie/logopedie Ondertekening en afdwingbaarheid van dit schoolreglement 36 Bijlagen: Bijlage 1: Overzicht schooljaar Bijlage 2: Lijst met richtprijzen 38 Bijlage 3: Instemmingsformulier 39

2 1. Algemene informatie 1.1. Verwelkoming Welkom ouders Wij vinden het heel fijn dat u belangstelling toont voor onze school. Wij heten u en uw kind(eren) dan ook van harte welkom en danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Van onze kant gaan wij ons als schoolteam ten volle inzetten opdat uw kind(eren) niet alleen op het vlak van onderwijs, maar ook op het vlak van menselijke waardering, hartelijkheid en vriendschap hier een goede tijd zal/zullen doormaken. We willen hen laten kennismaken met de realistische wereld om hen heen. We willen hen leren omgaan met deze wereld op een efficiënte en creatieve manier, zo kunnen we de eindtermen op een positieve manier bereiken. Wij proberen vanuit een christelijke geïnspireerdheid onze leerlingen op een eenvoudige manier zoveel mogelijk kansen te bieden om tot een brede ontwikkeling te komen. Wij trachten hen zo goed mogelijk voor te bereiden op het secundair onderwijs en het verdere leven in onze maatschappij. Uiteraard hopen wij op een goede samenwerking met u, want kinderen opvoeden is dikwijls een complex gegeven. Het is een zaak die ons allen aanbelangt. Wij staan dan ook klaar om bij vragen en problemen samen met u naar een gepaste oplossing te zoeken. Uw kind kan er alleen maar goed bij varen. Ons kind- en leerlingvolgsysteem helpt ons om problemen op te sporen en er een positieve oplossing voor te vinden. Aan de hand van deze brochure willen wij u verder laten kennismaken met ons gezellig parochieschooltje. Neem deze brochure dan ook aandachtig door zodat u op de hoogte bent over het reilen en zeilen hier op school. Tevens komen er een aantal leefregels en doelstellingen naar voren. Wij hopen dat u uw kind(eren) zult aanmoedigen om de leefregels en doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken stipt na te leven. Het komt het goede verloop van het schoolgebeuren en de wederzijdse samenwerking uitermate ten goede. Houd dus deze brochure binnen handbereik en aarzel niet om ons te contacteren bij twijfel of onduidelijkheid. Welkom kinderen! Hoi beste Sint-Lambertusleerling! Jawel, een nieuw schooljaar is weer begonnen. Wat staat ons te wachten? Zal het tof worden? Vragen waarop we samen met jullie een antwoord zullen zoeken. Wij, directie en leerkrachten, hopen dat jullie in een fijne, toffe sfeer heel wat zullen opsteken van elkaar, van de juf of meester en dat jullie al dat nieuwe kunnen gebruiken, elke dag opnieuw. Zowel je inzet als de onze zijn nodig om er echt iets goeds van te maken. Doe je mee?

3 Onze visie in de praktijk Onze kleuterschool. Even mijmeren Ik ben nog zo klein en ook wel wat bang. Nu ga ik voor het eerst naar school. Toch ben ik ook wat nieuwsgierig naar wat komen zal Mama en papa, oma en opa, de peutertuin een beetje heimwee. En toch... nu zijn er vele kindjes, verhaaltjes, een lieve juf, veel speelgoed, een leuke speelplaats, ruimte. Ontdekken. met open mond en wijde ogen, een traantje wegpinkend, zo kennen we onze kleine peuters. Ik word al wat groter. Oh kijk, wat een mooie kleuren. Ze hebben ook een naam. De juf helpt me bij het schilderen. Ik vind het leuk in ons klasje Nu ben ik al heel wat stoerder, ik ken de weg. Ach, in de derde kleuterklas kan ik bijna alles of toch niet? Ik kan al tellen, letters van mijn naam lezen en spellen Dat is pas iets om fier over te zijn. En dan beweren de grote mensen: Volgend jaar mag je naar het eerste leerjaar Maar ik kan toch al heel veel De ontwikkeling die kleutertjes doormaken in de kleuterschool is enorm. Onzeker, bang, de trouwe "nestwarmte" verlatend, komen ze toe in het zomerklasje. Deze (peuter)kleutertjes zijn nog erg "ik-gericht". Ze tonen wat ze voelen, experimenteren graag. Hun gevoelens uiten ze door nabootsingen, in korte zinnetjes, in krabbels op papier. In de eerste kleuterklas wordt hun wereld wat ruimer. Er is nu af en toe al plaats voor vriendjes. De taalontwikkeling neemt grote sprongen: woorden worden zinnen, zinnen een verhaaltje. Ook ontdekken deze kinderen heel wat in hun omgeving. Hun wereld wordt ruimer. Met "de tijd" hebben ze nog wat problemen. In hun vierde levensjaar hoor je ze vaak zeggen: Waarom? Ze willen alles weten. Hun tempo ligt wat hoger. Ze leren heel wat vaardigheden: opruimen, logisch denken, praten. De vriendenkring wordt alsmaar groter. Als ze vijf worden, gebeuren de taakjes en de spelmomenten wat gerichter. Ze leren plannen maken, praten met elkaar, luisteren wordt iets makkelijker. Ze kunnen zich inleven in andere leefwerelden en praten er graag over. Heel wat begrippen krijgen op een speelse manier ondersteuning. Begrippen die erg belangrijk zijn om de stap naar het eerste leerjaar te zetten. Om die "grote sprong" te maken zijn er tijdens het schooljaar "instapnamiddagen" voorzien. Tijdens deze momenten wordt hun "honger naar die grote school" gestild. Ze maken er kennis met de nieuwe juf, de klasomgeving, een echte schoolbank, een leesboek, een letterdoos Tijdens dit schooljaar gebeurt een grondige evaluatie van elk kind. Is deze kleuter rijp genoeg om de stap naar het eerste leerjaar te doen? Kan er misschien toch nog beter wat gewacht worden?

4 Onze lagere school. Zoals reeds aangegeven beginnen kleuters dan aan die "grote school". De aanpassing en de overgang zijn inderdaad groot. "Leren lezen" en "leren rekenen" zijn een belangrijk gegeven in het eerste leerjaar. De motoriek wordt verfijnd in het "mooi schrijven". Hun leefwereld krijgt meer inhoud door het lezen. Toch blijven de kinderen ook hier op een speelse manier verder werken. De motivatie moet immers gestimuleerd worden. Het tweede leerjaar bouwt de nieuwe kennis van het eerste leerjaar verder uit. Ze leren er vlotter lezen, ze leren rekenen tot honderd. In dit leerjaar is er tijd om zich open te stellen voor het "diepere". Ze beleven er samen hun eerste communie. De derde klas is ook weer een uitdaging. Weer een stap voorwaarts: voetballen op een grote speelplaats, ruimte om te spelen, Het leren leren" begint hier vorm te krijgen. De leerinhouden van rekenen en taal sluiten nauw aan bij de leefwereld van kinderen. Bosklassen in de maand mei bevorderen de groepssfeer. Ze leren er met elkaar omgaan. Vanuit de aanzet in het vorige schooljaar gaan de leerlingen in de vierde klas zelfstandiger werken. Ze kunnen al heel wat plannen maken, zich organiseren. Er gebeurt een verdere uitdieping van de leerstof van het derde leerjaar. Ze leren open staan voor andere ideeën, ze kritisch benaderen. Hun geweten wordt gevormd. In de vijfde klas krijgen ze heel wat nieuwe leerstof te verwerken. De Franse taal is een uitdaging. Steeds belangrijker worden het "leren leren" en het "leren plannen". Het einde van de lagere school komt in zicht. In de zesde klas wordt de leerstof nog wat grondiger bestudeerd. Hun kennis wordt getoetst aan de realiteit, ze leren kritisch te zijn Hun sociale banden zijn sterker dan ooit. Openluchtklassen dragen hun steentje bij. Doorheen onze basisschool krijgen de kinderen de kans om op een gedifferentieerde manier, om via contract- of hoekenwerk hun capaciteiten te ontplooien. Ook kan de computer in de klas hier een handje helpen. De computerklas is operationeel zodat onze kinderen gebruik kunnen maken van internet. Zo wordt hun kijk op de wereld steeds ruimer En vaak denken ze met heimwee terug aan die lagere school Gelukkig maar!

5 1.2. Wie is wie in onze school? Structuur van de school: De Sint-Lambertusschool is een parochiale, gemengde basisschool. Waversebaan Heverlee Tel: 016/ website: Schoolnummer : / 211 / 2 / /1 Inspectieressort : 8.01 Organisatie van de school en schoolbestuur. Benaming: v.z.w. Katholiek Basisonderwijs Heverlee-centrum Maatschappelijke zetel Jules Vandenbemptlaan Heverlee Tel: 016 / Schoolbestuur Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van opvoeding en onderwijs. Voorzitter Voorzitter ad interim: deken Dirk de Gendt Penningmeester Delbar Guy Leden Tistaert Gustaaf Derde Guillaume Van Rafelghem Marie-Anne Boon Jos Scholengemeenschap Vanaf behoort onze school tot de scholengemeenschap Vrije Basisscholen Netwerk Leuven-Zuid. Met volgende scholen werd een overeenkomst afgesloten: Vrije Basisschool P.-De Clerckschool Veltem Vrije Basisschool Sint- Joris-Weert - Vrije Lagere School H.-Hartinstituut Vrije Kleuterschool H.-Hartinstituut Vrije Basisschool Oud-Heverlee Vrije Basisschool Sint- Norbertus Heverlee - Vrije Lagere School Terbank - Vrije Basisschool Terbank-Egenhoven.

6 Een samenwerkingsverband werd afgesloten met de ziekenhuisschool Gasthuisberg. Klassenraad Team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de pedagogisch-didactische begeleiding van een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling. Samenstelling van de klassenraad: - De directeur - De zorgcoördinator - De klasleerkracht Het LOC (Lokaal Overleg Comité) De oprichting en de werking van het Lokaal Overleg Comité is geregeld door een decreet van de Vlaamse Gemeenschap. Het gaat erom de interne werking van het schoolteam te bevorderen en de relatie tussen het schoolbestuur en de leerkrachten te optimaliseren. Het LOC is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de leerkrachten (de vakbondsafgevaardigden zetelen van rechtswege in het LOC) en twee leden van het schoolbestuur. De directeur kan en mag aanwezig zijn, maar heeft geen stemrecht en zetelt dus als waarnemer of expert voor één van beide partijen. Het LOC vergadert minstens vijf maal per jaar. Geleding Schoolbestuur Carmen Leopold De Gendt Dirk Geleding Personeel Juf Rita Gounakis Schoolraad De Schoolraad is samengesteld uit een aantal vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De Schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie, beschikt over adviesen overlegbevoegdheid. De Schoolraad vergadert minstens drie maal per jaar. Geleding ouders Jan Bonroy (voorzitter) Marjan Crynen Geleding personeel Geleding lokale gemeenschap Juf Katleen Vanwezer Simon Bouckaert Juf Klara Peeters

7 Ouderraad Binnen onze school is er een ouderraad actief dat als doel heeft de ouders op een actieve manier bij het schoolgebeuren te betrekken. Op deze manier trachten ze samen met de directie een actieve schoolgemeenschap te creëren die motiverend is voor kinderen, ouders en leerkrachten. Hiervoor richten ze enkele activiteiten in zoals een herfstwandeling, voetbaltornooi, klusjesdagen en een etentje. Schoolteam Directeur: Martine Van der Auwera Kleuterschool afdeling Vandenbemptlaan: 1KA (instapklas) juf Sofie 1KB juf Bea juf Petra 2KA juf Klara 2KB juf Stéphanie 3KA juf Rita Zorg Kleuterschool: juf Ellen Lichamelijke Opvoeding Kleuterschool: meester Pablo Kinderverzorgsters: juf Kristin juf Yvette Lagere School afdeling Waversebaan: L1A juf Katrien L2A juf Katleen L3A juf Viviane juf Els L4A juf An L5A juf Véronique L6A juf Tine Lichamelijke Opvoeding Lagere School: juf Margriet Ondersteuning/differentiatie: juf Annemie

8 juf Margriet juf Joyce (na 5/1/2015) juf Sofie Beleids- en ondersteunend personeel Kleuter- en Lagere School: Administratieve medewerker Kleuter- en Lagere school Lut Peeters (op maandag ganse dag en donderdagvoormiddag) Mieke Despiegelaere (op woensdagvoormiddag) Anja Peeters ICT-coördinator Kleuter- en Lagere school Stijn Paemelaere Zorgcoördinator Kleuter- en Lagere School Monika Schelkens 1.3 Externe partners Tekst over het CLB op te nemen in het schoolreglement Schooljaar versie VCLB Leuven Onze school werkt samen met: VCLB Leuven Centrum voor Leerlingenbegeleiding voor Vrij en Gemeentelijk Onderwijs Karel Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven Tel: 016/ Fax: 016/ In elke school doet een CLB-team de begeleiding. De CLB-anker is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en leerkrachten en is op bepaalde vaste tijdstippen aanwezig op school. De arts en paramedisch werker staan in voor de medische onderzoeken, vaccinaties en vragen over gezondheid. De namen en contactgegevens van de CLB-medewerkers van onze school vind je: - op de website van de school;

9 - op de website van VCLB Leuven (www.vclbleuven.be > praktisch > scholen); - in een flyer die de nieuwe leerlingen krijgen bij de start van het schooljaar. 2. Waarvoor kan je bij het CLB terecht? Onderstaande tekst is geschreven in de je-vorm en gericht naar alle leerlingen. We hopen dat ook ouders zich hiermee aangesproken voelen. Hieronder wordt kort beschreven wat CLB-medewerkers voor jou kunnen doen. Meer uitgebreide informatie vind je op In de loop van het schooljaar krijgen ouders en leerlingen concrete informatie over medische onderzoeken, eventuele inentingen of andere initiatieven van het CLB. Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen. De leerling staat centraal in onze begeleiding. Hij heeft recht op informatie, hulp en privacy. Als de leerling voldoende bekwaam geacht wordt, beslist hij ook mee over de stappen in de begeleiding. De leeftijdsgrens hiervoor ligt meestal op 12 jaar. Ook ouders en school zijn belangrijke partners in de begeleiding. De CLBmedewerkers streven naar een goede samenwerking tussen alle partners. Op vraag van leerlingen, ouders of school bieden CLB-medewerkers hulp. Dat kan informatie, advies, diagnostiek of begeleiding zijn op de volgende vier domeinen: - Gedrag, gevoelens en relaties: als je je niet goed in je vel voelt. - Leren en studeren: als het leren op school niet wil vlotten. - Lichamelijke ontwikkeling en gezondheid: als je vragen hebt over je lichamelijke ontwikkeling, gezonde leefgewoonten of gezondheidsproblemen. - Onderwijsloopbaan: als je op zoek bent naar informatie over studierichtingen of scholen en als kiezen moeilijk is. Als dat nodig is, zoekt de CLB-medewerker met jou, je ouders en de school naar gepaste hulp. Sommige begeleiding biedt het CLB aan iedereen aan. - In de 1 ste kleuterklas, 1 ste en 3 de leerjaar is er een beperkt medisch onderzoek. In de 2 de kleuterklas, 5 de leerjaar, 1 ste en 3 de jaar secundair onderwijs is er een uitgebreid medisch onderzoek op het CLB. In het buitengewoon onderwijs is er om de twee jaar een uitgebreid medisch onderzoek. Ter voorbereiding van deze onderzoeken vragen we aan de ouders om een vragenlijst in te vullen. - De leerlingen kunnen gratis inentingen krijgen. Het CLB geeft advies bij besmettelijke ziekten. - Wie regelmatig afwezig is op school, krijgt altijd begeleiding van het CLB. 3. Samenwerking school-clb Het CLB is een partner in de leerlingenbegeleiding op school. School en CLB stellen een gezamenlijk beleidsdocument op met afspraken en aandachtspunten. Via de schoolraad kunnen ouders en leerlingen zich daarover uitspreken. CLB-medewerkers werken onafhankelijk van de school maar kennen de school wel goed. School en CLB kunnen gegevens uitwisselen over leerlingen voor zover die voor de begeleiding op school noodzakelijk zijn. Dit gebeurt binnen de grenzen van de deontologie en het beroepsgeheim waaraan alle medewerkers zich houden. Het CLB noteert relevante gegevens in jouw CLB-dossier.

10 4. Hoe werkt het CLB? CLB-medewerkers bieden hulp op jouw vraag of op vraag van je ouders of leerkrachten. Zij werken samen met jou aan oplossingen. Je beslist zelf over de stappen in de begeleiding. Je ouders worden maximaal betrokken. Bij jonge kinderen (-12 jaar) beslissen de ouders over het verloop van de begeleiding. Als de school een vraag tot begeleiding stelt, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. De begeleiding wordt enkel verder gezet als jij (+12 jaar) of je ouders (-12 jaar) hiermee instemmen. Ouders en leerlingen zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan de medische onderzoeken, preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten en de begeleiding bij afwezigheidsproblemen. De CLB-medewerkers van een school staan niet alleen. Binnen het CLB maken zij deel uit van een team van collega s. Zij overleggen regelmatig met elkaar. De begeleiding van het CLB is gratis. CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim en gaan met respect om met alle informatie. Het medisch onderzoek gebeurt door de CLB-arts en -paramedisch werker. In uitzonderlijke gevallen kan je vragen om het onderzoek te laten gebeuren door een andere arts. Hiervoor neem je contact op met de directeur van het CLB. De CLB-medewerkers werken samen met andere diensten en hulpverleners en kunnen in overleg met jou naar hen doorverwijzen. Voor intensieve vormen van begeleiding binnen de integrale jeugdhulp, zoals thuisbegeleiding of verblijf, kan het CLB een aanvraagdossier opstellen. Als je meer dan 18 jaar bent gebeurt deze aanvraag bij het Vlaams Agentschap van Personen met een Handicap (VAPH). Het CLB kan ook helpen verhoogde kinderbijslag aan te vragen. Als CLB-medewerkers verontrust zijn omwille van een problematische leefsituatie of een vermoeden van kindermishandeling nemen zij, samen met anderen, in elk geval initiatief tot overleg of begeleiding. 5. Het CLB-dossier Wat staat er in een CLB-dossier? Het CLB legt voor elke leerling een dossier aan waarin gegevens over de medische onderzoeken en begeleidingsgegevens genoteerd worden. Dit gebeurt volgens vastgelegde regels waarin veel aandacht is voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Mag je het CLB-dossier inkijken? Jij (+12 jaar) of je ouders (-12 jaar) kunnen kennis nemen van de gegevens in je CLB-dossier. Dat gebeurt via een begeleide inzage met de betrokken CLB-medewerkers die de informatie in het dossier kunnen duiden. Je hebt geen toegang tot gegevens die de privacy van anderen schenden. Wat gebeurt er met het CLB-dossier als je van school verandert? Als je van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, wordt je dossier 10 dagen na je start in onze school automatisch bezorgd aan VCLB Leuven. Als je dit niet wenst, moeten jij (+12 jaar) of je

11 ouders (-12 jaar) binnen de 10 dagen schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat je vorige school begeleidt. Identificatiegegevens, vaccinatiegegevens en gegevens in het kader van de verplichte CLBopdrachten (medische onderzoeken, afwezigheidsproblemen) worden in elk geval overgedragen. Wat gebeurt er met je dossier als je het onderwijs verlaat? Wanneer je het secundair onderwijs definitief verlaat, wordt je dossier bewaard op het CLB. Het wordt gedurende 10 jaar gearchiveerd, te rekenen vanaf de datum van de laatste vaccinatie of het laatste medisch onderzoek. Voor leerlingen die hun loopbaan beëindigden in het buitengewoon onderwijs blijft het dossier bewaard tot ze de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben. Daarna wordt het dossier vernietigd. 6. Wat te doen bij een besmettelijke ziekte? Het CLB heeft een opdracht in het voorkomen van de verspreiding van besmettelijke ziekten. Om besmettingsrisico s te beperken moet de CLB-arts zo vlug mogelijk op de hoogte zijn van besmettelijke aandoeningen. Voor de volgende besmettelijke ziekten moet een melding gebeuren: bof, voedselinfectie, buiktyfus, difterie, escherichia coli infectie, hersenvliesontsteking (meningitis), hepatitis A, hepatitis B, impetigo (krentenbaard), kinkhoest, kinderverlamming (polio), mazelen, roodvonk, (scarlatina), schurft (scabies), schimmelinfectie van de huid, shigellose en tuberculose. Bij twijfel nemen ouders best telefonisch contact met de CLB-arts. De melding aan het CLB ( ) kan gebeuren door de ouders zelf, door de behandelende arts of door de schooldirectie als deze op de hoogte is. Voor dringende melding van infectieziekten buiten de kantooruren kan men de dienst infectieziektebestrijding contacteren op het nummer De CLB-arts zal via de school leerlingen en ouders informeren over de noodzakelijke maatregelen. 7. Kan elk kind van 12 jaar zelfstandig beslissen? Elke leerling heeft recht op begeleiding en privacy. Vanaf 12 jaar kan je in principe ook zelfstandig oordelen: - of je ingaat op een begeleidingsvoorstel; - of je ouders toegang krijgen tot de gegevens over jou in je dossier; - om de overdracht van je dossier te weigeren. Op deze leeftijdsgrens zijn uitzonderingen mogelijk. 2. Ons opvoedingsproject 2.1 De uitgangspunten van onze christelijke identiteit Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie en in de katholieke traditie. We willen kinderen opvoeden en onderwijzen in een christelijke sfeer. Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als: het unieke van ieder mensenkind; de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen; verbondenheid en solidariteit met anderen; vertrouwen in het leven (hoop); genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is;

12 openheid, respect en zorg voor mens en natuur; verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren; vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid; zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties. Onze school is een parochieschool. Dit impliceert dat we op geregelde tijdstippen bidden en er eucharistievieringen plaatsvinden. We nemen ook deel aan projecten zoals de Vredesweek, Adventscampagne, Damiaanactie, Broederlijk Delen en Welzijnszorg. In de godsdienstlessen, die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. Wekelijks worden er godsdienstlessen gegeven met de bijbel als inspiratiebron. De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen. Ons doel is de kinderen te helpen om competente vertellers te worden van het levensbeschouwelijke in hun eigen levensverhaal. In onze school opteren we uitdrukkelijk voor de benadering van de levensbeschouwelijke dimensie vanuit de christelijke godsdienst en de katholieke traditie. 2.2 We kiezen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod Ontwikkelingsdoelen en eindtermen Vanaf moet de onderwijspraktijk rekening houden met de ontwikkelingsdoelen (O.D.) voor het kleuteronderwijs en met de eindtermen (E.T.) voor het lager onderwijs. Dat heeft het Vlaams parlement bepaald in het decreet van 15 juli O.D. zijn de minimumdoelen voor kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de school bij haar kleuters moet nastreven. E.T. zijn de minimumdoelen die de overheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor een leerlingenpopulatie d.w.z. de E.T. die gebonden zijn aan een leergebied of vak moet men tijdens het leerproces nastreven en bereiken. Doel: de kwaliteit van het onderwijs bewaken en stimuleren. Deze O.D. en E.T. werden uitgeschreven voor de leergebieden taal, wiskunde, W.O., muzische vorming, Frans en Lichamelijke Opvoeding. Attitudes dient de school na te streven. (attitudinale eindtermen) Leergebiedoverschrijdende eindtermen (ICT-eindtermen, leren leren en sociale vaardigheden) zijn minimumdoelen die niet specifiek behoren tot één leergebied, maar die via meerdere leergebieden of onderwijsprojecten worden gerealiseerd. Kerngedachte van ICT-eindtermen: Via de ICT-eindtermen wil men het leren en de ontwikkeling van het kind ondersteunen. ICT-leerdoelen en instrumentele doelen worden in de onderwijsleeromgeving geïntegreerd. Kerngedachte van leren leren: zelfstandig nieuwe kennis en vaardigheden kunnen verwerven in staat zijn problemen op te lossen in allerlei wisselende contexten Van sommige kinderen verwachten we betere resultaten op schools presteren. We zoeken naar een mogelijke oorzaak. Eén van de vele oorzaken kan bijvoorbeeld liggen aan het feit dat het kind werkhoudingsproblemen heeft. Om de werkhouding en taakgerichtheid te verbeteren maken we gebruik van De beertjes van Meichenbaum. Deze methode helpt het kind om gestructureerd, doel- en planmatig te werken. De basisprincipes van deze methode steunen op de cognitieve methode, het kind leert om bewust zijn handelingen te sturen. Begeleiden van kinderen met werkhoudingsproblemen a.h.v. De Beertjes van Meichenbaum heeft echter ook een positief effect bij andere kinderen. Kinderen leren zich op die manier beter organiseren en maken minder fouten.

13 Het toepassen van de methode tijdens de lessen werkt dus preventief. Het begeleiden verloopt in 4 fasen: 1. Wat moet ik doen? Dit is de fase waarin het kind de opdracht hoort of leest. Het is een heel belangrijke fase omdat elk detail, elk woord of cijfer zijn waarde heeft voor de uiteindelijke oplossing. Een kleine onnauwkeurigheid bij het lezen, even verstrooid bij het luisteren kan de taak in de verkeerde richting sturen. Het kan veel energie besparen als je bij elke opdracht natrekt of het kind wel weet wat het moet doen. In het begin speel je zelf beertje 1, na verloop van tijd en met behulp van de visuele ondersteuning, neemt het kind die rol over. 2. Hoe ga ik dat doen? In deze fase staat het kind stil bij de oplossingsmethoden, nog voor het daadwerkelijk aan de slag gaat. Als leerkracht, ouder of begeleider kan je dit denkproces richten of bijsturen door het kind hardop zijn werkplan te laten formuleren. Op het vlak van de schoolse kennis is dit de fase waarin het kind beroep doet op spellingregels, rekenprincipes of andere vaste werkplannen. Zo leer je het kind hoe het verworven leerstof kan oproepen en toepassen. 3. Ik doe mijn werk. Met een logisch gestructureerd werkplan in zijn achterhoofd, kan het kind dit nu stap voor stap gaan uitvoeren. Na een intense begeleiding in de twee vorige fasen, is nu het moment gekomen waarop het kind zelfstandig moet leren werken. Als ouder, leerkracht of begeleider ben je gerust dat het kind weet wat en hoe en kan je eerder op een afstand een oogje in t zeil houden. 4. Ik kijk na. Dit is de evaluatiefase. Het kind heeft de gewoonte om zijn werk te laten evalueren en niet zozeer om het zelf na te kijken. Beertje 4 heeft eigenlijk een dubbele functie. Enerzijds controleert hij, aan de hand van de vraagstelling en het werkplan, of de oplossing correct is. Anderzijds is dit ook de beer die gedurende de hele taakuitvoering het kind leidt en stuurt als een monitor. Kerngedachte van sociale vaardigheden: Alle gedragingen die men ter beschikking moet hebben om op efficiënte en opbouwende wijze deel te nemen aan het sociale leven Schooldoorlichtingen Wanneer de school doorgelicht wordt door de onderwijsinspectie, gaat zij na of de school voldoende inspanningen levert om die minimumdoelen na te streven en/of te bereiken. Het leerplan als werkinstrument O.D. (ontwikkelingsdoelen) en E.T. (eindtermen) worden geformuleerd op het einde van elk onderwijsniveau, het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. De overheid geeft dus geen zogenaamde

14 tussendoelen aan. Maar voor de dagelijkse onderwijspraktijk zijn de minimumdoelen wellicht niet concreet genoeg. Zij moeten worden vertaald op het niveau van de verschillende leergroepen of leerjaren. Dit kan in een leerplan. Eén van de voorwaarden die de overheid stelt opdat een leerplan zou worden goedgekeurd, is dat de O.D. en E.T. herkenbaar aanwezig zijn. De nieuwe leerplannen zijn geschreven voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Deze aanpak vergemakkelijkt de verticale doorstroming van kleuterschool naar lagere school. Het leerplan herwaardeert en actualiseert ook de waardevolle elementen uit het verleden. Bijvoorbeeld leerinhouden goed structureren, inoefenen en automatiseren. Om tegemoet te komen aan de eisen van de nieuwe leerplannen moest de school dringend op zoek naar nieuwe methoden omwille van de belangrijke ontwikkelingen en accentverschuivingen. Voor het leergebied Wiskunde ging onze voorkeur uit naar Zo gezegd, zo gerekend. Een methode die aandacht heeft voor interne differentiatie en remediëring. Deze methode werd eerst experimenteel gebruikt en vergeleken met andere methodes. Voor het leergebied Taal maken we gebruik van de hand- en werkboeken van Tijd voor Taal Accent. Voor godsdienst maken we gebruik van de methode van Van In: De Tuin van Heden. Uitgangspunten van Tuin van Heden zijn: Het godsdienstonderricht vertrekt van drie fundamenten: 1 Het kind in zijn (leef)wereld. We willen eraan toevoegen dat hiermee de totale persoon van het kind zoals het functioneert in zijn leefwereld, wordt bedoeld. 2 De componenten van de levensbeschouwelijke en religieuze groei van kinderen. 3 Elementen van christelijk geloven als eigen antwoord op fundamentele levensvragen. De methode respecteert deze drie fundamenten. Verhalen Kinderen tussen 4 en 12 jaar denken beeldend-mythisch en zijn daarom erg gevoelig voor verhalen. Ze worden uitgenodigd zich in te leven in en te identificeren met de figuren die in die verhalen een rol spelen. De grens tussen het verhaal en hun eigen realiteit is nog erg vaag en loopt dikwijls door elkaar. Zo verweven ze flarden van verhalen met flarden van hun eigen geschiedenis. Daarom werd in de methode extra zorg aan verhalen besteed. De bijbelverhalen Ook bijbelverhalen zijn in de eerste plaats verhalen en tonen beelden aan de luisteraar: beelden die te maken hebben met religie. Door bijbelverhalen beelden te laten oproepen, helpen we de kinderen hun religieuze verbeeldingskracht te stimuleren. Op die manier wil de methode met bijbelse thema s omgaan. Beeld-rijk De meeste kinderen zijn visueel ingesteld. Prenten spreken hen erg aan. Daarom werd er veel aandacht besteed aan de illustraties in de methode. Ze dienen zeker niet louter als verluchting ; ze willen een poging zijn om de godsdienstlessen niet uitsluitend verbaal te maken en ook de kinderen die nog niet vlot lezen, aan te spreken. Elk thema wordt gevisualiseerd door een themabeeld dat a.h.w. een eigen leven leidt en kinderen bij de hand neemt gedurende de weken dat aan het thema gewerkt wordt. Vanaf schooljaar gebruiken we voor het leergebied Wereldoriëntatie de methode Open Wereld. Open Wereld is een zeer complete methode, waarmee we gegarandeerd alle eindtermen bereiken. En dankzij de tijdschriftenformule en de uitgebreide digitale ondersteuning blijft deze methode actueel!

15 Vanaf schooljaar introduceren we taalinitiatie Frans voor de kinderen van de derde kleuterklas tot en met het vierde leerjaar met behulp van de methode Oh là là. In het schooljaar werd deze methode al experimenteel gebruikt in de 3 de kleuterklas en het 1 ste leerjaar. Oh là là! biedt voor elke specifieke leeftijdsgroep beeldende verhalen, meeslepende liedjes en speelse muzische activiteiten aan. Kinderen beleven daardoor veel plezier aan het eerste contact met de Franse taal en krijgen zo een aanstekelijk enthousiasme voor vreemde talen. 2.3 We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te stimuleren, te ondersteunen en te begeleiden. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid. Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen. 2.4 We werken aan de ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg Vanuit onze schooleigen christelijke visie spreekt het voor zich dat we zorg dragen voor het unieke van elk kind. We hebben aandacht voor de totale persoon van elk kind, voor hun gevoelens en behoeften. Met zorgbreed werken zoeken we met behulp van ons opvoedings- en onderwijsaanbod naar antwoorden op de gewone zorgvragen van een kleuter. Vb.: we bouwen verschillende keuzemogelijkheden in bij bepaalde activiteiten om tegemoet te komen aan het verschil bij kleuters qua interesse, qua mogelijkheden. Zorgbreedte in de lagere school kan omschreven worden als een blijvende bezorgdheid om alle leerlingen optimale kansen te bieden. Met zorgverbreding geeft men een antwoord op specifieke zorgvragen van een aantal kinderen. Vb.: wat doen we met kleuters die een ontwikkelingsachterstand hebben? Zorgverbreding in de lagere school is de dynamiek die men ontwikkelt om kinderen die risico s lopen in hun ontwikkeling, die in hun leren bedreigd zijn, toch de optimale groeikansen te geven. Een woordje uitleg over het kindvolgsysteem: Een duidelijk beeld krijgen van een kind is een belangrijke vereiste om een relevant antwoord te vinden op gewone en specifieke zorgvragen van kleuters. Het middel bij uitstek is observatie. De kleuterleidsters kunnen gebruik maken van observatieformulieren tijdens de klasscreening. Twee maal per jaar wordt via een aantal zorgvuldig gekozen criteria, beantwoordend aan de schooleigen visie (waar leggen wij onze accenten), een observatieblad ingevuld voor iedere kleuter. Op basis van deze informatie sporen ze eventuele risicokleuters op. Enkel en alleen deze kleuters komen in aanmerking voor het MDO (= het Multi Disciplinair Overleg). Dit overleg staat in functie van de zorgbreedte of zorgverbreding. Het doel ervan is het goed begrijpen van de hulpvraag van het kind en het onmiddellijk daaraan koppelen van een goede aanpak en opvolging. Het MDO is een samenwerkingsverband. De klasleerkracht wordt bijgestaan door andere participanten die vanuit een verschillende invalshoek kunnen spreken en adviseren. Het observatieformulier van iedere kleuter en het resultaat van de gesprekken op het MDO worden verzameld in het kleuterdossier. Vanaf het 1 ste leerjaar van de lagere school wordt daar een leerlingdossier aan toegevoegd.

16 Vanaf het 1 ste leerjaar tot en met het 6 de leerjaar worden LVS-toetsen op geregelde tijdstippen afgenomen (begin oktober en half februari). Dit gebeurt onder meer voor spelling, lezen en wiskunde. Deze toetsen sluiten aan bij de geldende leerplannen en zijn methode-onafhankelijk. De toetsen zijn genormeerd d.w.z. de prestatie van elke leerling wordt vergeleken met de prestaties van een grote groep leerlingen die dezelfde toets op dezelfde manier en op hetzelfde tijdstip heeft afgelegd. Deze grote groep is de normgroep. Ook hier komen alleen de risicoleerlingen in aanmerking voor de bespreking op het MDO. De resultaten van de LVS-toetsen worden vergeleken met de klasresultaten. De resultaten van de besprekingen worden eveneens opgenomen in het leerlingendossier, zodanig dat voor iedere leerling een groeilijn zichtbaar wordt. Deze kan ook visueel voorgesteld worden in een volgrooster. We streven ernaar te achterhalen wat precies fout loopt in het proces van lezen, spelling en wiskunde. Als men dit weet, dan kan men heel gericht aan het probleem werken. Ook ouders zijn natuurlijk betrokken partij. Zij worden geïnformeerd en worden al dan niet betrokken bij de hulpverlening, zij worden op de hoogte gebracht als het team adviseert om externe hulp in te schakelen (bijv. logopedist, ). De BaSO-fiche Vanaf het schooljaar maken we ook gebruik van de BaSO-fiche in het 6 de leerjaar. De BaSO-fiche is een hulpmiddel om de overstap van de lagere school naar de secundaire school voor uw kind zo vlot mogelijk te laten verlopen. Elke leerling van het zesde leerjaar krijgt op het einde van het schooljaar een ingevulde BaSO-fiche, het is belangrijk dat de lagere school de expertise die ze heeft opgebouwd in de begeleiding van uw kind, kan doorgeven aan de secundaire school. Op de BaSO-fiche noteert de school dan ook in overleg met de ouders belangrijke aandachtspunten, verstrekte zorg, tips en hulpmiddelen die de secundaire school zal helpen om het kind van bij de start goed te begeleiden. De ouders bezorgen deze BaSO-fiche bij inschrijving samen met het Getuigschrift Basisonderwijs aan de secundaire school. 2.5 Onze school als gemeenschap en als organisatie We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie. Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering. We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met : de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van de kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt

17 3. Schoolreglement (gebaseerd op wettelijke bepalingen) 3.1 Inschrijven van leerlingen 1. Inlichtingen en inschrijvingen schooljaar Jullie kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan. Bij de inschrijving vragen we jullie naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind. Alle Leuvense scholen voor gewoon basisonderwijs (werkgebied LOP-Leuven) hanteren een gelijkgerichte inschrijvingsprocedure inzake de voorrangsperiodes. Dit wil zeggen dat alle Leuvense scholen tijdens dezelfde periodes nieuwe kinderen inschrijven. Zo hebben we een voorrangsperiode voor kinderen van dezelfde leefeenheid, kinderen van personeel en voor het systeem van dubbele contingentering. Tot slot voorzien we ook een periode voor leerlingen die geen gebruik maken van de voorrangsgroepen. In onze scholengemeenschap gelden de volgende voorrangsregels: Broers en zussen van eigen leerlingen Inschrijven kan op elke schooldag van maandag 2 maart 2015 tot en met vrijdag 20 maart Wie zich voor het schooljaar wenst in te schrijven, al een broer of zus in deze school heeft en gebruik wil maken van de voorrangsperiode doet een "vraag tot inschrijven" tijdens bovenvermelde periode bij de directie of secretariaat. ( 016/ ). Later inschrijven kan ook, maar dan vervalt de voorrang en dient strikt de volgorde van het inschrijvingsregister gerespecteerd te worden. Voor de kinderen van het personeel van de school: Inschrijven kan op elke schooldag van woensdag 1 april 2015 tot en met vrijdag 3 april Dubbele contingentering: Voor de leerlingen die omwille van sociale, economische of culturele achtergrond-kenmerken mogelijk risico lopen op een schoolachterstand in het kader van het gelijke onderwijskansenbeleid. Het schoolbestuur bepaalt vooraf de procentuele verhouding tussen de plaatsen in het GOKcontingent en in het niet-gok-contingent (GOK = Gelijke-Onderwijs-Kansen). Uw kind kan worden ingeschreven zolang er plaatsen vrij zijn binnen het contingent waartoe het behoort:

18 Als u één of meerdere hokjes kan aankruisen, behoort uw kind tot het GOK-contingent. Wanneer u geen enkel hokje kan aankruisen, behoort uw kind tot het niet-gok-contingent. o o o o Ik heb één of meerdere kinderen die een studie- of schooltoelage krijgen Mama heeft een diploma secundair onderwijs gehaald Mijn kind is (tijdelijk) buiten het gezin opgenomen (pleeggezin, instelling, bijzondere jeugdzorg, ) Wij behoren tot de trekkende bevolking (woonwagenbewoner, kermis, schipper, ) Inschrijven kan op elke schooldag van maandag 4 mei 2015 tot en met vrijdag 22 mei Reguliere inschrijving voor alle kinderen Uw kind kan worden ingeschreven, zolang de maximumcapaciteit nog niet bereikt is en er dus nog plaatsen vrij zijn Inschrijven kan op elke schooldag vanaf maandag 1 juni Instapdagen voor kleuters (alleen voor wie nog geen drie jaar is) : SCHOOLJAAR instapdatum geboren tot en met 1 september maart november mei januari juli februari augustus februari augustus april oktober mei november Inschrijving lager onderwijs Op basis van onze materiële mogelijkheden (de beschikbaarheid en de grootte van onze lokalen) zijn wij genoodzaakt een maximumcapaciteit per klas in te voeren in onze school. Concreet willen we hiermee zeggen dat we leerlingen in de kleuter- en lagere school inschrijven tot en met een maximum van 24 kinderen per klas. Toelatingsvoorwaarden 1 ste leerjaar: Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. (Kijk in de infobrochure onderwijsregelgeving punt 3.1 om meer te weten te komen over deze voorwaarden.) Screening niveau onderwijstaal Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. 3. Weigeren van leerlingen 1. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school.

19 2. Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken. Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met: De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school; De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit; Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg; De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs; Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces. Het kind wordt ingeschreven onder de ontbindende voorwaarde van het aantonen van onvoldoende draagkracht. 3. Het schoolbestuur kan omwille van materiële omstandigheden een maximumcapaciteit invoeren. Wanneer deze maximumcapaciteit overschreden wordt, moet de school de leerling weigeren. De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen (eventueel na onderzoek van de draagkracht van de school) bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Bij een weigering op draagkracht wordt door het Lokaal Overlegplatform (LOP) onmiddellijk, en zonder te wachten op de vraag van de ouders, een bemiddelingsprocedure opgestart. Bij weigering op basis van de andere redenen start het LOP alleen een bemiddeling wanneer de ouders er uitdrukkelijk om verzoeken. Indien de school niet behoort tot een LOP zal het Departement Onderwijs een nabijgelegen LOP aanduiden. Na de bemiddeling door het Lokaal Overleg Platform kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. 4. Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders schriftelijk of via elektronische drager over die wijziging en de ouders geven opnieuw schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar Leerplicht In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen. 1 Onderwijsdecreet XXI

20 De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren (zie punt 4 Afwezigheden). 3.2 Organisatie van leerlingengroepen en zittenblijven De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). 3.3 Afwezigheden (zie infobundel Algemeen Schoolreglement) De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten regelmatig aanwezig zijn in de school. Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van regelmatige leerling. Dat heeft gevolgen voor de school (de leerling telt niet mee voor de personeelsformatie en voor de toelagen) en voor de leerling zelf als die in het zesde leerjaar zit (hij kan geen getuigschrift basisonderwijs krijgen). De regelgeving bepaalt in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en welke de verplichtingen van de ouders en de school zijn. Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen maakt u gebruik van de voorgedrukte afwezigheidskaarten, die wij u bezorgen in het begin van het schooljaar. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders ingevuld worden. Vanaf de vijfde periode afwezigheid wegens ziekte is steeds een medisch attest vereist. De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug mogelijk. Het telefoonnummer staat op de afwezigheidskaart vermeld. 3.4 Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten) Voor deelname aan een extra-muros activiteit is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname aan die ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Leerlingen die niet deelnemen aan één- of meerdaagse extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn. De deelname aan de openluchtklassen zal in overleg gebeuren met alle ouders van de betrokken leerlingen omwille van de nieuwe regelgeving hieromtrent.

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij

Nadere informatie

Deel 1. Opvoedingsproject

Deel 1. Opvoedingsproject Deel 1 Opvoedingsproject 5 6 1. Opvoedingsproject Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en dit ondersteunen. Hieronder vindt

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders III Het reglement 1. Engagementsverklaring Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op

Nadere informatie

Opvoedingsproject. A.A. Terruwe

Opvoedingsproject. A.A. Terruwe Opvoedingsproject Je mag zijn wie je bent En zoals je bent. Met fouten en gebreken. Om te kunnen worden Die je in je aanleg bent Maar zoals je je nog niet kunt vertonen En je mag het worden op jouw wijze

Nadere informatie

Kaat Timmerman over "kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen"(art. 1998)

Kaat Timmerman over kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen(art. 1998) Kaat Timmerman over "kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen"(art. 1998) Kaat Timmerman studeerde pedagogische wetenschappen, richting sociale pedagogiek, aan de K.U. Leuven. Momenteel is zij

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs Bijlage bij omzendbrief BaO/2012/01 HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs In enkele overzichtelijke schema s krijgt u zicht op het inschrijvingsrecht. Bij elk schema leest u ook de basisprincipes

Nadere informatie

contactpersoon van de school Psycho-pedagogisch consulent goedele.seys@vclbweimeersen.be

contactpersoon van de school Psycho-pedagogisch consulent goedele.seys@vclbweimeersen.be CLB 1. De school werkt samen met het: Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding VCLB Weimeersen Zuiderlaan 42 8790 Waregem Tel. : 056 60 23 93 Fax. : 056 61 42 84 Directie : Mevr. Catteeuw Griet www.vclbweimeersen.be

Nadere informatie

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar 2016-2017 Daltonathenheum Het Leerlabo Spikdorenveld 22 2260 Westerlo 1 Toelatingsvoorwaarden Om in onze school ingeschreven te worden, dien je

Nadere informatie

We willen kansen scheppen om uw kind evenwichtig te laten ontplooien. We houden rekening en hebben respect voor de eigen mogelijkheden van elk kind.

We willen kansen scheppen om uw kind evenwichtig te laten ontplooien. We houden rekening en hebben respect voor de eigen mogelijkheden van elk kind. 1. VERWELKOMING. NAAR DE OUDERS TOE Van harte welkom in onze school. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een

Nadere informatie

CLB. Zetel : Directie : CLB-medewerkers. VCLB Weimeersen Zuiderlaan Waregem Tel Fax

CLB. Zetel : Directie : CLB-medewerkers. VCLB Weimeersen Zuiderlaan Waregem Tel Fax CLB Zetel : VCLB Weimeersen Zuiderlaan 42 8790 Waregem Tel. 056 60 23 93 Fax. 056 61 42 84 E-mail: info@vclbweimeersen.be Directie : Catteeuw Griet CLB-medewerkers De Craemer Betty Sociaal verpleegster

Nadere informatie

1. WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT

1. WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT 1. WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT Als katholieke school kiezen we voor de fundamentele opdracht onze kinderen te begeleiden vanuit uitgesproken evangelische waarden. Ieder kind is uniek.

Nadere informatie

Infoavond schoolorganisatie

Infoavond schoolorganisatie Infoavond schoolorganisatie Verloop van de avond Decreet basisonderwijs: achtergrondinformatie Organisatie van het basisonderwijs Opdracht van het basisonderwijs Organisatie van onze kleuterschool vanaf

Nadere informatie

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden:

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden: vzw Katholiek Secundair Onderwijs van de Zusters van de Voorzienigheid Ondernemingsnummer 0409-977428 INSTITUUT MARIA KONINGIN INSCHRIJVINGEN 1. Het inschrijvingsdecreet Wettelijke voorwaarden voor inschrijving

Nadere informatie

2. Ons opvoedingsproject

2. Ons opvoedingsproject 2. Ons opvoedingsproject Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project Ons opvoedingsproject tracht te verwoorden welke doelstellingen we nastreven om onze kinderen

Nadere informatie

Schoolbrochure. met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie KLEUTERSCHOOL KASTERLEE. de Klimtoren

Schoolbrochure. met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie KLEUTERSCHOOL KASTERLEE. de Klimtoren Schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie 2012 2013 KLEUTERSCHOOL KASTERLEE de Klimtoren Boslaan 2 Looiven 38 2460 Kasterlee 2460 Kasterlee Tel/Fax: 014 85 00 66 Tel:

Nadere informatie

Huiswerk in onze school

Huiswerk in onze school Huiswerk in onze school Huiswerk is voor ons team belangrijk. We zien huiswerk in de eerste plaats als een extra inoefening van de geziene leerstof. Door huiswerk te maken leren onze leerlingen ook zelfstandig

Nadere informatie

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad.

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. OVERLEG Heett sscchool lrreegl leemeentt 1. PARTICIPATIEDECREET Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. 2. WETTELIJK KADER

Nadere informatie

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp Een gids voor ouders Verantwoordelijk uitgever: Permanente Ondersteuningscel voor de CLB s GO! 2 CLB & Integrale Jeugdhulp? Centra voor

Nadere informatie

Grevenbroekstraat Hamont-Achel

Grevenbroekstraat Hamont-Achel Grevenbroekstraat 9 3930 Hamont-Achel 011 64 21 94 011 64 55 62 info@basisschoolachel.be www.basisschoolachel.be met algemene informatie opvoedingsproject schoolreglement regelgeving en afspraken SCHOOLBROCHURE

Nadere informatie

ONS EIGEN OPVOEDINGSPROJECT

ONS EIGEN OPVOEDINGSPROJECT ONS EIGEN OPVOEDINGSPROJECT 1 INHOUDSOPGAVE Pedagogisch project Opdracht 1 Werken aan de schooleigen christelijke identiteit 3 Opdracht 2 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod.

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE DOELSTELLING De Linde is een school voor buitengewoon lager onderwijs. Onze doelstelling kadert volledig binnen de algemene doelstelling van de Vlaamse Overheid met betrekking

Nadere informatie

ZORG IS KINDEREN LATEN SCHITTEREN ALS EEN PAREL! We werken samen aan een school waarin ALLE kinderen schitteren als parels aan een snoer!

ZORG IS KINDEREN LATEN SCHITTEREN ALS EEN PAREL! We werken samen aan een school waarin ALLE kinderen schitteren als parels aan een snoer! ZORG IS KINDEREN LATEN SCHITTEREN ALS EEN PAREL! We werken samen aan een school waarin ALLE kinderen schitteren als parels aan een snoer! De zorg in de Parel bestaat uit verschillende mensen die elk hun

Nadere informatie

LEERLINGENRAAD. Wat? Wie?

LEERLINGENRAAD. Wat? Wie? LEERLINGENRAAD Wat? Elk jaar wordt per klas een nieuwe vertegenwoordiger gekozen. Uit deze lijst wordt jaarlijks in oktober een burgemeester en schepencollege verkozen. De leerlingenraad komt minimaal

Nadere informatie

Het inschrijvingsrecht in een notendop

Het inschrijvingsrecht in een notendop COC Trierstraat 33 1040 Brussel Het inschrijvingsrecht in een notendop Dat alle leerlingen op school gelijke kansen moeten krijgen, is onbetwistbaar. Het Gelijke Onderwijskansendecreet(GOK-decreet) wil

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Centrale Examenschool BS GO! Merlijn

Centrale Examenschool BS GO! Merlijn Centrale Examenschool BS GO! Merlijn Basisschool Merlijn Sacramentstraat, 70 3700 TONGEREN TEL: 012 / 23 30 31 FAX : 012 / 39 45 15 GSM : 0472/228323 e-mail : bsmerlijn.tongeren@g-o.be website : www.bsmerlijntongeren.be

Nadere informatie

Concept Layout en grafische vormgeving Verantwoordelijk uitgever Datum van uitgifte:

Concept Layout en grafische vormgeving Verantwoordelijk uitgever Datum van uitgifte: 1 Concept: Sofie Van den Bussche en Thomas Schadron Layout en grafische vormgeving: Thomas Schadron Verantwoordelijk uitgever: Permanente ondersteuningscel voor de CLB s GO! Datum van uitgifte: december

Nadere informatie

De naam van onze school is Rozenberg S.O. Officieel zijn het vier scholen, elk met zijn eigen schoolnummer:

De naam van onze school is Rozenberg S.O. Officieel zijn het vier scholen, elk met zijn eigen schoolnummer: Deel III Informatie Dit derde deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van het

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

De algemene basiszorg

De algemene basiszorg Onze visie op zorg Op onze school streven we ernaar de eigenheid van elk kind een plaats te geven. Om tegemoet te komen aan de noden van elk kind omringen we hen met een brede zorg. De rode draad binnen

Nadere informatie

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 Opvoedingsproject A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2 A.1 De christelijke identiteit p. 2 A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 A.3 Zorg voor elk kind = accent op talent p. 4 A.4 Een sterke teamspirit, een

Nadere informatie

De inschrijfperiode voor niet-voorrangsgerechtigde leerlingen start op maandag 2 maart 2015.

De inschrijfperiode voor niet-voorrangsgerechtigde leerlingen start op maandag 2 maart 2015. BETREFT : Inschrijven voor het schooljaar 2015 2016 Enkel voor nieuwe kleuters en leerlingen Beste ouders, Sinds het schooljaar 2013-2014 zijn scholen gebonden aan de inschrijvingsregels uit het decreet

Nadere informatie

Schoolreglement deel 1 ALGEMENE INFORMATIE

Schoolreglement deel 1 ALGEMENE INFORMATIE Schoolreglement deel 1 ALGEMENE INFORMATIE Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE EXAMENCOMMISSIE BASISONDERWIJS. Centrale Examenschool Sint-Lievencollege

INFORMATIEBROCHURE EXAMENCOMMISSIE BASISONDERWIJS. Centrale Examenschool Sint-Lievencollege INFORMATIEBROCHURE EXAMENCOMMISSIE BASISONDERWIJS Centrale Examenschool Sint-Lievencollege INDEX 1. Algemeen wettelijk luik 3-4 1.1 Voorwoord 3 1.2 Procedure tot het behalen van het getuigschrift Basisonderwijs

Nadere informatie

Verslag vergadering SCHOOLRAAD

Verslag vergadering SCHOOLRAAD SCHOOLRAAD Verslag vergadering SCHOOLRAAD Tijdstip: dinsdag 9 juni 2016 om 20.00 uur Plaats: Vrije Basisschool Elle, Ieperstraat 47, Kortemark Aanwezig: Frederique Delaere, Maria Vandekerckhove, Rita Berteloot,

Nadere informatie

Ons huiswerkbeleid. Wij vinden huiswerk belangrijk, omdat het:

Ons huiswerkbeleid. Wij vinden huiswerk belangrijk, omdat het: Groenveldstraat 46, 3001 Heverlee Tel. 016/ 20 80 26 Fax 016/23 60 46 basisschool@donboscoheverlee.be - www.donboscoheverlee.be Ons huiswerkbeleid De leerlingen zijn een groot deel van de dag actief op

Nadere informatie

Degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod

Degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod Pedagogisch project Ziekenhuisschool INKENDAAL type 5 1 Schooleigen pluralistisch opvoedingsproject onderwijs is een onvervreemdbaar mensenrecht. de ziekenhuisschool is er voor iedereen ( geen lid van

Nadere informatie

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement.

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement. 8 september 2016 Beste ouders, Het nieuwe schooljaar bracht terug enkele vernieuwingen met zich mee voor het schoolreglement. Alle nieuwigheden staan hieronder opgesomd met een korte verduidelijking erbij.

Nadere informatie

Ons huiswerkbeleid. Wij vinden huiswerk belangrijk, omdat het

Ons huiswerkbeleid. Wij vinden huiswerk belangrijk, omdat het Ons huiswerkbeleid De leerlingen zijn een groot deel van de dag actief op school; met huiswerk willen we de ouders op de hoogte houden van datgene waarmee de kinderen in de klas bezig zijn. Huiswerk vormt

Nadere informatie

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015)

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Situering, probleemstelling en uitgangspunten

Nadere informatie

Zandakkerlaan 17 9070 Heusden Tel.: 09 230 03 48 E-mail: zorgco@sportbasisschool.be. Sticordi-maatregelen

Zandakkerlaan 17 9070 Heusden Tel.: 09 230 03 48 E-mail: zorgco@sportbasisschool.be. Sticordi-maatregelen Zandakkerlaan 17 9070 Heusden Tel.: 09 230 03 48 Email: zorgco@sportbasisschool.be Sticordimaatregelen Doel van de invoering van sticordimaatregelen Het team een leidraad bezorgen met verschillende toepasbare

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Beste ouders, De zorgwerking op onze school bestaat al heel wat jaren en is voortdurend in beweging. Enerzijds omdat de wetgeving i.v.m. zorg verandert, anderzijds omdat leerlingzorg

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2011/290 BETREFT: gratis typelessen tijdens de lesuren 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 4 juli 2011 1.2 Vraagsteller - [X], ouder van een leerling 1.3 CZB Op 4 juli 2011

Nadere informatie

1 ENGAGEMENTSVERKLARING

1 ENGAGEMENTSVERKLARING Beste ouders, Ons schoolreglement bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de jaarlijkse info brochure met nuttige informatie over het lopende schooljaar en contactgegevens. Ze wordt elk jaar aangepast

Nadere informatie

Wat is een indicatorleerling?

Wat is een indicatorleerling? INSCHRIJVINGEN IN HET EERSTE JAAR VAN HET SINT-ROMBOUTSCOLLEGE (schooljaar 2014 2015) Sinds vorig schooljaar legt de overheid de scholen op om een evenwichtige sociale mix na te streven in hun leerlingenpopulatie.

Nadere informatie

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen.

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Inschrijvingen Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Het is raadzaam dit overzicht door te lezen.

Nadere informatie

Formele inschrijving

Formele inschrijving Welkom Alle leerlingen waarvan de ouders kiezen voor het pedagogisch project van de steinerscholen en voor de manier waarop de middelbare school de belangrijkste basisprincipes van deze pedagogie in vult,

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE 1 -

ALGEMENE INFORMATIE 1 - ALGEMENE INFORMATIE 1 INHOUDSOPGAVE 1. Structuur Benaming 3 Administratieve vestigingsplaats 3 Vestigingsplaatsen 3 2. Organisatie Schoolbestuur 3 Scholengemeenschap 4 Schoolraad 5 Lokaal onderhandelingscomité

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE SCHOOLREGLEMENT VRIJE BASISSCHOOL SINT-ANNA

SCHOOLBROCHURE SCHOOLREGLEMENT VRIJE BASISSCHOOL SINT-ANNA vzw Katholiek basisonderwijs Tremelo -Baal, afdeling Baal SCHOOLBROCHURE met SCHOOLREGLEMENT van de VRIJE BASISSCHOOL SINT-ANNA WELKOM We zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft. We beschouwen dit

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Het inschrijvingsrecht in een notendop. 1. Voor de start van de inschrijvingen scholen bepalen capaciteit

Het inschrijvingsrecht in een notendop. 1. Voor de start van de inschrijvingen scholen bepalen capaciteit Het inschrijvingsrecht in een notendop 1. Voor de start van de inschrijvingen scholen bepalen capaciteit Capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur als maximaal aantal leerlingen

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? leer plicht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek

Nadere informatie

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten?

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Zit je met een vraag over school? Of wil je weten wat je rechten

Nadere informatie

Vrije Basisschool de Bron Bloemenstraat1, 3830 Wellen. Deel 4 Administratieve schoolfiche

Vrije Basisschool de Bron Bloemenstraat1, 3830 Wellen. Deel 4 Administratieve schoolfiche Vrije Basisschool de Bron Bloemenstraat1, 3830 Wellen Deel 4 Administratieve schoolfiche 1 Administratieve gegevens voor de school 1. Identificatie Kind Geslacht: M / V Geboortedatum: Geboorteplaats: Mutualiteit

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in een school naar keuze? Iedereen heeft recht op inschrijving in een school naar keuze. Als je jonger bent dan 12 jaar bepalen je ouders

Nadere informatie

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp Een gids voor ouders Verantwoordelijk uitgever: Permanente Ondersteuningscel voor de CLB s GO! 2 CLB & Integrale Jeugdhulp? Centra voor

Nadere informatie

Huistakenbeleid. 1. Visie op huistaken/lessen. 2. Concrete afspraken binnen de school. Samengesteld door WG Leren Leren, in samenwerking met het team.

Huistakenbeleid. 1. Visie op huistaken/lessen. 2. Concrete afspraken binnen de school. Samengesteld door WG Leren Leren, in samenwerking met het team. Huistakenbeleid Samengesteld door WG Leren Leren, in samenwerking met het team. 1. Visie op huistaken/lessen Wij streven naar een zinvol huiswerkbeleid. Dit wordt op een kwaliteitsvolle en didactisch verantwoorde

Nadere informatie

Zorgbeleid 2015-2016 1 Zorgbeleid 2015-2016

Zorgbeleid 2015-2016 1 Zorgbeleid 2015-2016 Zorgbeleid 2015-2016 1 1. Inleiding De Leerheide een rustige plek in de natuur waar onze kinderen kunnen en durven schitteren als echte diamanten! Een diamant is het fijnste en hardste edelgesteente. Ze

Nadere informatie

Bijlage G: CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen (BERICHTGEVING aan de ouders en aan de leerlingen van 12 jaar en ouder)

Bijlage G: CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen (BERICHTGEVING aan de ouders en aan de leerlingen van 12 jaar en ouder) Bijlage G: CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen (BERICHTGEVING aan de ouders en aan de leerlingen van 12 jaar en ouder) Wat doet een centrum voor leerlingenbegeleiding? De centra voor leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

1. Structuur van onze school

1. Structuur van onze school 1. Structuur van onze school 1.1. Naam en logo Onze school is erkend, krijgt subsidies van de overheid en behoort tot het vrije, katholieke net. Er wordt alleen lager onderwijs verschaft : d.w.z. van het

Nadere informatie

G.V.Basisschool Hamont-Lo

G.V.Basisschool Hamont-Lo G.V.Basisschool Hamont-Lo Zorg onze schooleigen visie op BREDE zorg Als school hebben we de opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van iedere leerling. Dat is één van de pijlers van het

Nadere informatie

1 PEDAGOGISCH PROJECT

1 PEDAGOGISCH PROJECT DEEL II: Pedagogisch project 1 PEDAGOGISCH PROJECT Een school is een levenloos gebouw. Onze school, De Kameleon, is een dynamische gemeenschap van personeel, kinderen, ouders, bestuur en andere participanten.

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2011/301 BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 15.12.2011 1.2 Vraagsteller [X], schooldirectie 1.3 CZB Bij

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS Kinderen mogen op vijf of zes jaar pas naar het gewoon lager onderwijs in een Nederlandstalige school als ze eerst een jaar lang

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste ouders, Gelieve, in uw eigenbelang,

Nadere informatie

infobrochure methodeonderwijs De Lotus

infobrochure methodeonderwijs De Lotus infobrochure methodeonderwijs De Lotus Mosselerlaan 62 3600 GENK 089 35 16 21 directie.middenschool@gocampusgenk.be Inhoudsopgave Inleiding Zelfgestuurd leren Kernteam Kringgesprek Coöperatieve werkvormen

Nadere informatie

5. ONDERWIJS AAN HUIS EN/OF SYNCHROON INTERNETONDERWIJS

5. ONDERWIJS AAN HUIS EN/OF SYNCHROON INTERNETONDERWIJS SCHOOLREGLEMENT 1. ENGAGEMENTSVERKLARING 2. INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN 3. ORGANISATIE VAN LEERLINGENGROEPEN 4. AFWEZIGHEDEN SCHOOLJAAR 2016-2017 5. ONDERWIJS AAN HUIS EN/OF SYNCHROON INTERNETONDERWIJS

Nadere informatie

1. Onze schoolvisie. 1. We zijn een herkenbare christelijk gelovige school. 2. We bieden kwaliteitsonderwijs aan.

1. Onze schoolvisie. 1. We zijn een herkenbare christelijk gelovige school. 2. We bieden kwaliteitsonderwijs aan. 1. Onze schoolvisie Wij zijn een vrije gemengde basisschool met een speelplaats voor kleuters en een speelplaats voor de lagere school. Als school leveren we een zeer sterke inspanning naar het ontwikkelen

Nadere informatie

Schoolbrochure. Type 9

Schoolbrochure. Type 9 . Schoolbrochure Type 9 Hoofdschool Gesubsidieerde Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs BuBaO de Triangel Molendreef 16c te 9920 Lovendegem (09)370 72 16 - bubao@dvcdetriangel.be VESTIGINGSPLAATS

Nadere informatie

INSCHRIJVEN IN EEN SCHOOL. in 15 vragen

INSCHRIJVEN IN EEN SCHOOL. in 15 vragen INSCHRIJVEN IN EEN SCHOOL in 15 vragen 3 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Jo De Ro Agentschap voor Onderwijscommunicatie Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Nadere informatie

ZORG. Onze eigen zorgvisie

ZORG. Onze eigen zorgvisie ZORG Onze eigen zorgvisie We streven naar een school waarin we de totale opvoeding van het kind niet uit het oog verliezen. We proberen de kinderen in hun geestelijke, intellectuele, emotionele en sociale

Nadere informatie

1 Wie is wie? 1.1 Het schoolbestuur, tevens onze scholengemeenschap

1 Wie is wie? 1.1 Het schoolbestuur, tevens onze scholengemeenschap 39 Deel III Informatie Dit derde deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van

Nadere informatie

Administratieve fiches

Administratieve fiches Vrije Basisschool De Zonnebloem ude Diestsestraat 4, Waanrode Administratieve fiches (in te vullen bij het begin van elk schooljaar en af te geven aan de klastitularis) VRIJE BASISSCHL DE ZNNEBLEM UDE

Nadere informatie

Ons opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject Vrije basisschool Inhoud van dit opvoedingsproject: Vijf opdrachten van een katholieke basisschool Woordbeeld van onze school Belangrijke waarden voor onze school Waarom kozen we deze waarden? Ons inspiratieverhaal

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

VISIETEKST TAALSCREENING TAALTRAJECT - TAALBAD BASISONDERWIJS TAALONTWIKKELING IN BEELD BRENGEN EN ONDERSTEUNEN IN FUNCTIE VAN SCHOOLSUCCES JUNI 2014

VISIETEKST TAALSCREENING TAALTRAJECT - TAALBAD BASISONDERWIJS TAALONTWIKKELING IN BEELD BRENGEN EN ONDERSTEUNEN IN FUNCTIE VAN SCHOOLSUCCES JUNI 2014 JUNI 2014 context Een goede kennis van de onderwijstaal Nederlands 1 is voor leerlingen essentieel om kansrijk deel te nemen aan onderwijs. Vele scholen besteden daar nu reeds extra aandacht aan. De overheid

Nadere informatie

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren?

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren? Huisonderwijs * Wat is huisonderwijs? elk onderwijs, gegeven aan leerplichtige leerlingen, buiten een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school (door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap)

Nadere informatie

Opvoedingsproject VBS De Bloesem

Opvoedingsproject VBS De Bloesem Opvoedingsproject VBS De Bloesem Als uitgangspunt voor ons opvoedingsproject nemen wij het beeld van 'de zaaier'... De elementen van dit schilderij staan symbool voor de 5 opdrachten die we wensen na te

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs voor alle scholen van de Scholengemeenschap Zeebries

Schoolreglement voor het basisonderwijs voor alle scholen van de Scholengemeenschap Zeebries Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement voor het basisonderwijs voor alle scholen van de Scholengemeenschap Zeebries Vrije Scholengemeenschap ZEEBRIES Prof. Mac Leodstraat 11 Oostende - Instellingsnr. 120741

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

Samenstelling van de ouderraad

Samenstelling van de ouderraad DECRETALE OUDERRAAD Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Samenstelling van de ouderraad... 3 Werking van de ouderraad en het huishoudelijk reglement... 3 Wijziging Participatiedecreet vanaf 1 september 2014:...

Nadere informatie

Vooraf 3. Inleiding 4

Vooraf 3. Inleiding 4 1 INHOUDSOPGAVE Vooraf 3 Inleiding 4 Wat we willen realiseren 1. Werken aan een schooleigen identiteit. 5 2. Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk 8 aanbod. 3. Werken aan een stimulerend

Nadere informatie

Ons opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject Ons opvoedingsproject Vrije Zelfstandige Kleuterschool Melsele Een school met kiemkracht Inhoud van dit opvoedingsproject: Vijf opdrachten van een katholieke basisschool Woordbeeld van onze school Belangrijke

Nadere informatie

VZW Comité voor onderwijs. Vrije basisschool Oud-Heverlee. Schoolreglement 2015-2016

VZW Comité voor onderwijs. Vrije basisschool Oud-Heverlee. Schoolreglement 2015-2016 VZW Comité voor onderwijs Vrije basisschool Oud-Heverlee Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement voor Vrije basisschool Oud-Heverlee Schooljaar: 2015-2016 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit

Nadere informatie

H u i s w e r k b e l e i d

H u i s w e r k b e l e i d H u i s w e r k b e l e i d Voor maken. sommige een Voor kinderen aantal anderen kinderen een is complexe het levert huiswerk huiswerk taak echter waarbij geen een zij problemen bron een beroep van op,

Nadere informatie

Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat 16 Tel.: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09 E-mail: toverfluitdirectie@gmail.com. Beste Ouders

Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat 16 Tel.: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09 E-mail: toverfluitdirectie@gmail.com. Beste Ouders Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat 16 Tel.: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09 E-mail: toverfluitdirectie@gmail.com Beste Ouders Van harte welkom in de Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool De Toverfluit.

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! basisschool Hofkouter Sint-Lievens-Houtem te Sint-Lievens-Houtem

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! basisschool Hofkouter Sint-Lievens-Houtem te Sint-Lievens-Houtem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

DEEL II: LEERLINGENFICHE

DEEL II: LEERLINGENFICHE DEEL II: LEERLINGENFICHE Gegevens school of vestigingsplaats Naam: Gemeentelijke Basisschool Centrum Straat en nummer: Konijnenbergpad 5 Postnummer en gemeente: 2350 Vosselaar Inschrijving voor het schooljaar

Nadere informatie

Deel 1. Opvoedingsproject. Deel 1: Het opvoedingsproject Pagina 1

Deel 1. Opvoedingsproject. Deel 1: Het opvoedingsproject Pagina 1 Deel 1 Opvoedingsproject Deel 1: Het opvoedingsproject Pagina 1 HET OPVOEDINGSPROJECT VAN HET KATHOLIEK BASISONDERWIJS MAASMECHELEN-ZUID (KBM-Z). Als katholieke basisscholen willen we ons profileren als

Nadere informatie

Bevindingen huiswerkenquête schooljaar 2013-2014

Bevindingen huiswerkenquête schooljaar 2013-2014 Bevindingen huiswerkenquête schooljaar 2013-2014 1. Resultaten ouderbevraging 1. De meest voorgekomen antwoorden zijn: - Het inoefenen van geziene leerstof. - Het is een vorm van controle door en voor

Nadere informatie

Deel 5 Administratieve schoolfiche (blijft in de school)

Deel 5 Administratieve schoolfiche (blijft in de school) Deel 5 Administratieve schoolfiche (blijft in de school) Administratieve gegevens voor de school Deel 5: Administratieve schoolfiche Pagina 1 1. Identificatie Kind Geslacht: M / V Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Een geïntegreerd zorgbeleid wordt gedragen door een gedeelde visie op zorg.

Een geïntegreerd zorgbeleid wordt gedragen door een gedeelde visie op zorg. Onze visie op zorg Vanuit ons pedagogisch project hebben wij de opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van elk kind. We bekommeren ons om elk kind vanuit zijn talenten en mogelijkheden

Nadere informatie