Grevenbroekstraat Hamont-Achel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grevenbroekstraat Hamont-Achel"

Transcriptie

1 Grevenbroekstraat Hamont-Achel met algemene informatie opvoedingsproject schoolreglement regelgeving en afspraken

2 SCHOOLBROCHURE MET ALGEMENE INFORMATIE, OPVOEDINGSPROJECT, SCHOOLREGLEMENT 1 Algemene informatie (wit) 1.1 Welkom in de Achelse Basisschool 1.2 Wie is wie? Structuur 1.3 Onze samenwerking met het CLB 1.4 Inschrijvingen van leerlingen 1.5 Omgaan met leerlinggegevens 1.6 Preventie en gezondheid op school 2 Ons opvoedingsproject (geel) 2.1 Werken aan de schooleigen christelijke identiteit 2.2 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod 2.3 Werken aan een doeltreffende didactische aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat 2.4 Werken aan de ontplooiing van elk kind met een brede zorg 2.5 Werken aan de school als gemeenschap en organisatie 3 Schoolreglement regelgeving (blauw) 3.1 Getuigschrift basisonderwijs 3.2 Onderwijs aan huis 3.3 Afwezigheden 3.4 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen (reclame en sponsorbeleid) 3.5 Financiële bijdrage 3.6 Ongevallen en schoolverzekering 3.7 Vrijwilligers 3.8 Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen 3.9 Zorgverbreding, multidisciplinair overleg 3.10 Orde- en tuchtmaatregelen 3.11 Welzijnsbeleid 3.12 Medicatie 3.13 Rookverbod 3.14 Echtscheiding 3.15 Privacy 3.16 Engagementsverklaring 4 Schoolreglement afspraken (blauw) 4.1 De organisatie van de schooluren 4.2 De voor- en naschoolse opvang 4.3 De organisatie van de oudercontacten 4.4 Te laat komen

3 4.5 Afwezigheid wegens ziekte 4.6 Huiswerk, agenda s, rapporten 4.7 Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen 4.8 Een- of meerdaagse uitstappen (extra-muros activiteiten) 4.9 Bijdrageregeling (ouders): zie bijlage 4.10 Andere 5 Werking schooljaar (groen) 5.1 Samenstelling Schoolbestuur Raad van Bestuur (vzw Katholiek Basisonderwijs Hamont-Achel 5.2 Oudervereniging Dorp + Statie 5.3 Samenstelling Schoolraad 5.4 Personeelsgroep Gegevens CLB 5.6 Voor- en naschoolse opvang 5.7 Instapregeling kleuteronderwijs 5.8 Verlofdagen 5.9 Jaarthema 5.10 Publicatie foto s op website 5.11 Activiteiten Bijlagen (rood) Lijst met richtprijzen Instemmingsformulier Bijgewerkte versie november 2009

4 1 Algemene informatie 1.1 Welkom in de G.V. Beste ouders, We heten u van harte welkom in onze basisschool. We zijn verheugd dat u voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind beroep doet op onze basisschool. Ons schoolteam zal zich ten volle inzetten opdat uw kind zich op onze school evenwichtig kan ontwikkelen. We willen er voor zorgen dat we samen een goed schooljaar doormaken. Daarom mag u een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten. Bij vragen of problemen staan we steeds klaar om samen naar een oplossing te zoeken. We hopen dat u uw kind dan ook aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven. Wij hopen vooral goed met u te kunnen samenwerken. Dag kleuter, Dag leerling, We heten vooral ook jou van harte welkom. Je komt in een boeiende wereld terecht als je in de kleuterklas start. En vanaf het eerste leerjaar gaat zeker een nieuwe wereld voor je open. Als je nieuw bent in onze school zal dat even wennen zijn om je aan te passen, maar we helpen je hierbij. We wensen je een fijn schooljaar toe. Het volledige schoolteam wenst alle leerlingen veel enthousiasme toe bij deze nieuwe start!

5 1.2 Wie is wie in onze school? a) Structuur Onze school is een gesubsidieerde vrije basisschool. De school heeft 2 vestigingsplaatsen: 1. volledig kleuteronderwijs 2. volledig kleuteronderwijs (2 klassen) volledig lager onderwijs 1 ste +2de, 3 de +4de leerjaar lager onderwijs (hoofdschool + administratie) (wijkafdeling) b) Naam en adres G.V. Basisschool G.V. Basisschool Grevenbroekstraat 9 Berkenstraat Hamont-Achel 3930 Hamont-Achel website: c) Organisatie van de school - Schoolbestuur - Benaming: VZW Katholiek Basisonderwijs Hamont-Achel p/a Kloosterstraat Hamont-Achel - Samenstelling: zie werking (deel 5) Het schoolbestuur is eindverantwoordelijke voor het hele schoolgebeuren. - Om dit schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de eigen begeleiding p/a D.P.B.BaO, Tulpinstraat Hasselt. - Iedere school is verantwoordelijk voor de besteding van eigen financiële middelen (werkingstoelagen). Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

6 - Scholengemeenschap Onze school behoort tot de scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Hamont-Achel met het instellingsnummer Volgende scholen maken deel uit van de scholengemeenschap: Vrije Basisschool, t Lo 13, 3930 Hamont-Achel Vrije Kleuterschool De Robbert, Wal 14, 3930 Hamont-Achel Vrije Lagere School De Robbert, Kloosterstraat 6, 3930 Hamont-Achel Vrije Basisschool, Grevenbroekstraat 9, 3930 Hamont-Achel - Klassenraad of zorgcel - De klassenraad of zorgcel bestaat uit de directie, leerkrachten van de betrokken leerlingengroep, taakleerkracht en zorgcoördinator. - Deze klassenraad wordt ondersteund door een vertegenwoordiger van het V.C.L.B. - De klassenraad heeft als opdracht de kinderen tijdens hun schoolloopbaan in onze basisschool te begeleiden. Dit gebeurt door op regelmatige tijdstippen de vorderen van de leerlingen te evalueren en waar nodig de ouders te adviseren. - Oudervereniging - Samenstelling: zie werking (deel 5). Iedere ouder is in principe lid van de oudervereniging. Er is een oudervereniging in Achel-Dorp en een werkgroep in Achel-Statie. De oudervereniging is lid van het VCOV, de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen - Functie: Voor beide vestigingsplaatsen is een groep ouders actief bezig, steeds in nauw overleg met het schoolteam. Zij hebben een ondersteunende functie. Ze vormen het bestuur van de plaatselijke oudervereniging. - Werking: De participatie van de ouders komt tot uiting: - door voordrachten, gespreksavonden, individuele gesprekken ouders leerkrachten (formele en informele contacten), regelmatige informatie; - op het vlak van het openbare leven, door het behandelen van alle problemen die zich stellen in verband met de verkeersveiligheid van de kinderen, sociale voordelen,

7 - Schoolraad - Samenstelling: zie werking (deel 5). - Functie: De schoolraad is de adviesraad van de school en treedt in overleg met het schoolbestuur, de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. Bevoegdheden: informatierecht, adviesbevoegdheid en overlegbevoegdheid. De inhouden van deze bevoegdheden zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. - Personeel van ons schoolteam Dit bestaat uit: directie, leerkrachten en administratieve hulp. Iedere geleding heeft zijn specifieke opdracht. De lijst van de personeelsleden wordt jaarlijks als bijlage toegevoegd. Zie werking (deel 5). - Beroepscommissie (bij uitsluiting van een leerling) Tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting kan beroep worden aangetekend bij de beroepscommissie. Deze kan bereikt worden op volgend adres: D.S.K.O. Beroepscommissie Basisonderwijs Tulpinstraat Hasselt Voor klachten rond weigeren of doorverwijzen van leerlingen kunt u terecht bij de Commissie Leerlingenrechten, Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel.

8 1.3 Onze samenwerking met het VCLB Onze school wordt begeleid door : Gegevens centrum: V.C.L.B. Noord-Limburg Afdeling Neerpelt Bermstraat 9 bus Neerpelt Gegevens begeleider CLB Zie werking (deel 5). a) Wat is VCLB? Op een centrum voor leerlingenbegeleiding kunnen leerlingen, ouders en scholen terecht met hun vragen naar informatie en begeleiding. Een team van artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen staan in voor de begeleiding, elk vanuit zijn discipline. Je kunt met allerlei vragen naar het VCLB. Een kleine greep uit deze brede waaier: vragen over studeren en studiekeuze op school, lees- en rekenproblemen, gezondheid, slaapproblemen, angst om naar school te gaan, pestgedrag, de aanpak van vervelend gedrag, opvoeding, Op sommige vragen krijg je al meteen een antwoord. Vaak is een informeel gesprek voldoende. Soms is extra hulp en ondersteuning nodig. Samen met de VCLB-medewerker werk je dan aan een oplossing. Indien nodig vindt er een medisch, psychologisch en/of sociaal onderzoek plaats. In een aantal gevallen verwijst het VCLB voor verdere behandeling of begeleiding door naar een andere, meer gespecialiseerde gezondheids- of welzijnsdienst. Naast deze vraaggestuurde werking is het VCLB ook verantwoordelijk voor de verplichte medische onderzoeken in bepaalde leerjaren: 1ste en 2de kleuterklas; 1ste, 3de en 5de leerjaar. Een deel van de onderzoeken vindt plaats op het centrum zelf, een deel op school. Het VCLB is ook belast met herhalingsinentingen en met de preventie van sommige besmettelijke ziekten. De VCLB-tussenkomsten zijn gratis en gebeuren met de grootste discretie en met respect voor het privé-leven. De VCLB-medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. b) Het VCLB-schoolteam Onze school werkt samen met het Vrij CLB Noord-Limburg. Daar staat een team van deskundigen ter beschikking voor de leerlingen en de ouders, de leerkrachten en de school. De ouders hebben het recht af te zien van medische onderzoeken of van andere VCLB-begeleiding. De weigering moet steeds schriftelijk gebeuren.

9 Medewerkers van het VCLB zijn regelmatig aanwezig op school, voor overleg en onderzoek. De vragen vanuit de school, leerlingen of ouders worden dan opgenomen en verder in team overlegd op het centrum. In de begeleiding worden de ouders nauw betrokken. c) Openingsuren Het centrum is open: - op maandag van 8.30 uur tot 12 uur (maandagnamiddag: teamoverleg); - op de andere werkdagen van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 tot 17 uur; - men kan ook telefonisch een afspraak maken voor een onderhoud buiten deze kantooruren; - twee dagen in de kerstvakantie (wordt in de pers aangekondigd). Het centrum is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus, tijdens de kerst- en de paasvakantie. Je kunt gewoon binnenlopen op het centrum, maar het is toch veiliger vooraf een afspraak te maken op het telefoonnummer d) Belangrijk voor leerling en ouders om te weten. - Het VCLB heeft van elke leerling die het begeleidt een dossier. Wanneer de leerling van school verandert, wordt dit dossier overgemaakt aan het VCLB dat de nieuwe school begeleidt (besluit van de Vlaamse Regering, , art. 7,8 en 9). * De identificatiegegevens van de leerling, de gegevens over de inentingen, de gegevens over de medische onderzoeken en gegevens over de leerplichtbegeleiding worden automatisch overgedragen. * Al de andere gegevens worden overgedragen indien er geen verzet wordt aangetekend. Dit verzet kan aangetekend worden door de ouders of door de leerling zelf indien hij 14 jaar of ouder is. Dit verzet moet schriftelijk gebeuren bij de directeur van het VCLB dat het dossier bezit binnen een termijn van 30 dagen na de mededeling waarin de ouders of de leerling op de hoogte worden gebracht van de overdracht. - Het VCLB mag in geen enkel geval tenzij er schriftelijk toelating is van de ouders of de leerling ouder van 14 jaar het dossier overdragen aan andere instanties, hulpverleners, derden, enz. - Aan de betrokken schooldirectie en personeel worden alleen gegevens doorgegeven die nodig zijn opdat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen. - De ouders en de leerlingen hebben recht op de toegang tot de gegevens uit het dossier. - Dit dossier wordt op het centrum bewaard tot ten minste 10 jaar na de datum van de laatste medische tussenkomst (onderzoek of inenting). - De dossiers worden bewaard op VCLB Noord-Limburg, afdeling Neerpelt. Ze worden beheerd door de directeur-mandaathouder.

10 De relatie tussen het centrum en de leerlingen en hun ouders De school en het VCLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dat is met de ouders besproken in de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het VCLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als de school aan het VCLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het VCLB een begeleidingsvoorstel doen. Het VCLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met het voorgestelde begeleidingsplan. Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan: de begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie. collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het VCLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders. Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum. De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan. Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend. Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving. Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

11 Het multidisciplinair dossier van uw kind. Het multidisciplinair dossier van uw kind bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over uw kind op het centrum aanwezig zijn, ook vroegere gegevens uit het vroegere MST-PMS-dossier. Als een leerling van school verandert, is het VCLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het VCLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen. Er bestaat maar één VCLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij schoolveranderen in één zending overgemaakt. Elk VCLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders. Als ouder kunt u afzien van die wachttijd. U kunt binnen die 10 dagen verzet aantekenen tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. U kunt geen verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte VCLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult. Indien u verzet aantekent, verzendt het vorige VCLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact. 1.4 Inschrijven van leerlingen Volgens het decreet gelijke onderwijskansen-i heeft iedere leerling vanaf het schooljaar een recht op inschrijving in de school, gekozen door de ouders. Vanaf het schooljaar kunnen de inschrijvingen ten vroegste starten op de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar. Het is niet meer mogelijk om verschillende schooljaren voordien in een school in te schrijven. Voortaan mogen kleuters van eenzelfde geboortejaar ook ingeschreven worden tijdens dezelfde inschrijvingsperiode, al kunnen ze pas bij het begin van het daarop volgende schooljaar instappen. Inschrijvingsperiode: - voorrang broer en zus: van 1 september tot 30 september van het voorafgaande schooljaar; - algemene inschrijvingsperiode: vanaf 1 oktober van het voorafgaande schooljaar. Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas,...). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en

12 handtekenen. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig. De instapdata zijn: - de eerste schooldag na de zomervakantie; - de eerste schooldag na de herfstvakantie ; - de eerste schooldag na de kerstvakantie ; - de eerste schooldag van februari ; - de eerste schooldag na de krokusvakantie ; - de eerste schooldag na de paasvakantie. - de eerste schooldag na hemelvaartsdag; In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het VCLB-centrum. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen. De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren. Weigeren van leerlingen: Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school. Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten dit mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving ene vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken. Bij dit onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het VCLB, rekening met: - de verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school; - de concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit; - een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg; - de beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs; - het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces.

13 Wanneer de ontbindende voorwaarden niet vervuld zijn om het kind de nodige specifieke ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging, zal de school het kind weigeren. De beslissing tot weigering wordt genomen binnen vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Na de bemiddeling door het Lokaal Overleg Platform kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. (deze gegevens vindt u op het weigeringsdocument) De school meldt dit aan het Departement Onderwijs. Het Departement duidt een LOP (Lokaal overlegplatform) aan dat de bemiddeling op zich zal nemen. Dit aangeduide LOP neemt contact op met de ouders. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Na de bemiddeling door het LOP kunnen ouders alsnog ene klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Deze gegevens vindt u op het weigeringsdocument. 1.5 Omgaan met leerlinggegevens De school houdt rekening met de privacywetgeving. Ouders krijgen de garantie dat alle persoonlijke gegevens enkel door de directie aangewend worden onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht deze gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren, voor zover ze betrekking hebben op hun kind en zichzelf. Documenten die gegevens opvragen krijgen de vermelding Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht om informatie over hun kind op te vragen. Ook kan er in overleg met de school en met respect voor de privacy van het gezin een persoonlijk document opgemaakt worden om de overgang naar een andere school, een ander niveau optimaal te laten verlopen. Dit document kan relevante informatie bevatten over de onderwijsloopbaan van het kind zoals bijvoorbeeld gegevens over onderwijsproblemen, leerstoornissen, belangrijke gegevens medische aard, schoolrapporten, enz. 1.6 Preventie en gezondheid Kleuters, leerlingen en ouders worden geïnformeerd inzake veiligheid, welzijn en milieu via het informatieblaadje De Schoolbel. Jaarlijks steken luizenplagen de kop op. Indien u luizen of neten bij uw kind vaststelt, gelieve dan de school zo snel mogelijk op de hoogte te brengen zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Snoepen wordt op school niet toegestaan. Tijdens de speeltijden kan wel een boterham, een droge koek of wat fruit. De kinderen krijgen de kans om water te drinken in de klas. Woensdag is fruitdag op school. Daarom wordt tijdens de speeltijd geen koek gegeten, enkel fruit.

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij

Nadere informatie

Schoolreglement deel 1 ALGEMENE INFORMATIE

Schoolreglement deel 1 ALGEMENE INFORMATIE Schoolreglement deel 1 ALGEMENE INFORMATIE Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE 1 -

ALGEMENE INFORMATIE 1 - ALGEMENE INFORMATIE 1 INHOUDSOPGAVE 1. Structuur Benaming 3 Administratieve vestigingsplaats 3 Vestigingsplaatsen 3 2. Organisatie Schoolbestuur 3 Scholengemeenschap 4 Schoolraad 5 Lokaal onderhandelingscomité

Nadere informatie

contactpersoon van de school Psycho-pedagogisch consulent goedele.seys@vclbweimeersen.be

contactpersoon van de school Psycho-pedagogisch consulent goedele.seys@vclbweimeersen.be CLB 1. De school werkt samen met het: Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding VCLB Weimeersen Zuiderlaan 42 8790 Waregem Tel. : 056 60 23 93 Fax. : 056 61 42 84 Directie : Mevr. Catteeuw Griet www.vclbweimeersen.be

Nadere informatie

Schoolbrochure. met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie KLEUTERSCHOOL KASTERLEE. de Klimtoren

Schoolbrochure. met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie KLEUTERSCHOOL KASTERLEE. de Klimtoren Schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie 2012 2013 KLEUTERSCHOOL KASTERLEE de Klimtoren Boslaan 2 Looiven 38 2460 Kasterlee 2460 Kasterlee Tel/Fax: 014 85 00 66 Tel:

Nadere informatie

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

Je kunt je kind inschrijven op onze school: Inschrijving 1.Hoe en wanneer Je kunt je kind inschrijven op onze school: op de opendeurdagen op de schooldagen tussen 9 uur en 12 uur op werkdagen van 1 tot 3 juli en vanaf 24 augustus tussen 9 uur en

Nadere informatie

II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN

II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN 1. Inschrijvingen van leerlingen Inschrijvingsperiode: schooljaar 2012 2013 Voorrang broer en zus vanaf 1 januari 2013 Algemene inschrijvingsperiode vanaf 1 februari 2012 Een

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in een school naar keuze? Iedereen heeft recht op inschrijving in een school naar keuze. Als je jonger bent dan 12 jaar bepalen je ouders

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement schooljaar 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en

Nadere informatie

Campus Kompas Koninklijk Atheneum Kwaliteitsonderwijs in Wetteren CLB

Campus Kompas Koninklijk Atheneum Kwaliteitsonderwijs in Wetteren CLB CLB Sedert 1 september 2000 begeleidt het CLB de leerlingen zowel op psychologisch, medisch als sociaal vlak. Het CLB is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus, op zaterdagen en zondagen en op de

Nadere informatie

De naam van onze school is Rozenberg S.O. Officieel zijn het vier scholen, elk met zijn eigen schoolnummer:

De naam van onze school is Rozenberg S.O. Officieel zijn het vier scholen, elk met zijn eigen schoolnummer: Deel III Informatie Dit derde deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van het

Nadere informatie

Schoolreglement. Vrije Kleuterschool Zusters Maricolen. Markt Maldegem

Schoolreglement. Vrije Kleuterschool Zusters Maricolen. Markt Maldegem Schoolreglement Vrije Kleuterschool Zusters Maricolen Markt 15 9990 Maldegem tel. 050 / 72 98 87 kleuterschoolzustersmaricolen@scarlet.be website: www.kleuterschoolzustersmaricolen.tk Inhoud 1 Inschrijving

Nadere informatie

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement.

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement. 8 september 2016 Beste ouders, Het nieuwe schooljaar bracht terug enkele vernieuwingen met zich mee voor het schoolreglement. Alle nieuwigheden staan hieronder opgesomd met een korte verduidelijking erbij.

Nadere informatie

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders III Het reglement 1. Engagementsverklaring Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op

Nadere informatie

Deze school werkt samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO! Rivierenland, kortweg CLB.

Deze school werkt samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO! Rivierenland, kortweg CLB. Bijlage G - CLB 1. Het CLB Deze school werkt samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO! Rivierenland, kortweg CLB. Het CLB is te bereiken via de volgende kanalen: Naam CLB CLB GO! Rivierenland

Nadere informatie

Het inschrijvingsrecht in een notendop

Het inschrijvingsrecht in een notendop COC Trierstraat 33 1040 Brussel Het inschrijvingsrecht in een notendop Dat alle leerlingen op school gelijke kansen moeten krijgen, is onbetwistbaar. Het Gelijke Onderwijskansendecreet(GOK-decreet) wil

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving De actuele onderwijsregelgeving vindt u op www.vvkbao.be of op de website van de school.

Nadere informatie

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad.

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. OVERLEG Heett sscchool lrreegl leemeentt 1. PARTICIPATIEDECREET Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. 2. WETTELIJK KADER

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Deel 1. Informatie over onze school

Deel 1. Informatie over onze school Deel 1 Informatie over onze school vzw OZCS Midden-Kempen Oude Molenstraat, 11 2390 Westmalle - 2016-2017 - 1 - Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer het nodig is,

Nadere informatie

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving 1 2 1 DEFINITIES Schoolstructuur: - school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. - basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen Basisonderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen 2012-2013 Colofon Editie september 2012 Verantwoordelijke uitgever: Frank Noten, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000

Nadere informatie

LEERLINGENRAAD. Wat? Wie?

LEERLINGENRAAD. Wat? Wie? LEERLINGENRAAD Wat? Elk jaar wordt per klas een nieuwe vertegenwoordiger gekozen. Uit deze lijst wordt jaarlijks in oktober een burgemeester en schepencollege verkozen. De leerlingenraad komt minimaal

Nadere informatie

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar 2016-2017 Daltonathenheum Het Leerlabo Spikdorenveld 22 2260 Westerlo 1 Toelatingsvoorwaarden Om in onze school ingeschreven te worden, dien je

Nadere informatie

Deel III Informatie. 1 Wie is wie

Deel III Informatie. 1 Wie is wie Deel III Informatie De bepalingen opgenomen in dit deel zijn meer van informatieve aard. Ze maken strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. De school heeft het recht de informatie opgenomen

Nadere informatie

De inschrijfperiode voor niet-voorrangsgerechtigde leerlingen start op maandag 2 maart 2015.

De inschrijfperiode voor niet-voorrangsgerechtigde leerlingen start op maandag 2 maart 2015. BETREFT : Inschrijven voor het schooljaar 2015 2016 Enkel voor nieuwe kleuters en leerlingen Beste ouders, Sinds het schooljaar 2013-2014 zijn scholen gebonden aan de inschrijvingsregels uit het decreet

Nadere informatie

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving De actuele onderwijsregelgeving vindt u ook op www.vvkbao.be of op de website van de school. Deel 2: Infobundel onderwijsregelgeving Pagina 1 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur²:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE A. Onze school B. Onze stichter : Victor Scheppers C. Ons opvoedingsproject D. Organisatie van onze school E. Samenwerking met derden.

INHOUDSOPGAVE A. Onze school B. Onze stichter : Victor Scheppers C. Ons opvoedingsproject D. Organisatie van onze school E. Samenwerking met derden. Schoolreglement Schooljaar 2012-2013 Deel 1 2 INHOUDSOPGAVE 3 A. Onze school 4 B. Onze stichter : Victor Scheppers 5 C. Ons opvoedingsproject 6 D. Organisatie van onze school 7 Het schoolbestuur 7 De scholengemeenschap

Nadere informatie

Schoolreglement kleuterscholen 2015-2016

Schoolreglement kleuterscholen 2015-2016 Schoolreglement kleuterscholen 2015-2016 Colofon Editie september 2015 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen Redactie:

Nadere informatie

3. EXTRA PROFESSIONELE ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING

3. EXTRA PROFESSIONELE ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING 3. EXTRA PROFESSIONELE ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING Onze school kan rekenen op een degelijke ondersteuning en begeleiding van mensen geoefend op verschillende terreinen. 3.1. Begeleiding vanuit het vrij

Nadere informatie

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen 2014-2015

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen 2014-2015 Basisonderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen 2014-2015 5187563 BAO_kleuter.indd 1 31/07/14 10:44 Colofon Editie september 2014 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk

Nadere informatie

1 Decreet basisonderwijs: > zoeken via de metagegevens > goedkeuringsdatum op 25/02/1997

1 Decreet basisonderwijs:  > zoeken via de metagegevens > goedkeuringsdatum op 25/02/1997 Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE INHOUD 1 ALGEMEEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Nadere informatie

Deel 2. Infobundel onderwijsregelgeving. De actuele onderwijsregelgeving vindt u ook op de website van de school.

Deel 2. Infobundel onderwijsregelgeving. De actuele onderwijsregelgeving vindt u ook op de website van de school. Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving De actuele onderwijsregelgeving vindt u ook op de website van de school. 13 14 2. Onderwijsregelgeving 2.1. Definities Schoolstructuur: - school: pedagogisch geheel

Nadere informatie

INSCHRIJVEN IN EEN SCHOOL. in 15 vragen

INSCHRIJVEN IN EEN SCHOOL. in 15 vragen INSCHRIJVEN IN EEN SCHOOL in 15 vragen 3 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Jo De Ro Agentschap voor Onderwijscommunicatie Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Nadere informatie

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp Een gids voor ouders Verantwoordelijk uitgever: Permanente Ondersteuningscel voor de CLB s GO! 2 CLB & Integrale Jeugdhulp? Centra voor

Nadere informatie

1 Wie is wie? 1.1 Het schoolbestuur, tevens onze scholengemeenschap

1 Wie is wie? 1.1 Het schoolbestuur, tevens onze scholengemeenschap 39 Deel III Informatie Dit derde deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van

Nadere informatie

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Stedelijke Basisschool De Panda A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Reglement van de kleuterschool Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! 1. Algemene

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

(versie 1 september 2015)

(versie 1 september 2015) SCHOOLREGLEMENT (versie 1 september 2015) De GVLO Sint-Paulus (Gesubsidieerde Vrije Lagere Oefenschool) http://www.sint-paulusnieuwgent.be Directie: Isabelle Dick E-mail: directie@sint-paulusnieuwgent.be

Nadere informatie

Infobrochure onderwijsregelgeving GVB De Bloesem 2015-2016

Infobrochure onderwijsregelgeving GVB De Bloesem 2015-2016 Infobrochure onderwijsregelgeving GVB De Bloesem 2015-2016 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool:

Nadere informatie

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp Een gids voor ouders Verantwoordelijk uitgever: Permanente Ondersteuningscel voor de CLB s GO! 2 CLB & Integrale Jeugdhulp? Centra voor

Nadere informatie

Administratieve fiches

Administratieve fiches Vrije Basisschool De Zonnebloem ude Diestsestraat 4, Waanrode Administratieve fiches (in te vullen bij het begin van elk schooljaar en af te geven aan de klastitularis) VRIJE BASISSCHL DE ZNNEBLEM UDE

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau en

Nadere informatie

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen.

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Inschrijvingen Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Het is raadzaam dit overzicht door te lezen.

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

E-mail: directie@sint-paulusnieuwgent.be. Ebergiste De Deynestraat 2, 9000 Gent Tel. 09 222 11 68 Fax: 09 221 45 36

E-mail: directie@sint-paulusnieuwgent.be. Ebergiste De Deynestraat 2, 9000 Gent Tel. 09 222 11 68 Fax: 09 221 45 36 SCHOOLREGLEMENT (versie 1 september 2015) De GVLO Directie: E-mail: directie@sint-paulusnieuwgent.be Sint-Paulus (Gesubsidieerde Vrije Lagere Oefenschool) http://www.sint-paulusnieuwgent.be Isabelle Dick

Nadere informatie

3. SCHOOLREGLEMENT: WETGEVING EN REGLEMENT

3. SCHOOLREGLEMENT: WETGEVING EN REGLEMENT 3. SCHOOLREGLEMENT: WETGEVING EN REGLEMENT 1 Inhoudsopgave: 3.1. Definities p 3 3.2. Engagementsverklaring p 4 3.3. CLB (Centrum Leerlingenbegeleiding) p 6 3.4. Inschrijven van leerlingen p 8 3.5. Ouderlijk

Nadere informatie

WETTELIJKE BEPALINGEN

WETTELIJKE BEPALINGEN WETTELIJKE BEPALINGEN 1. Inschrijven van leerlingen Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (SIS-kaart,

Nadere informatie

Vrije Basisschool de Bron Bloemenstraat1, 3830 Wellen. Deel 4 Administratieve schoolfiche

Vrije Basisschool de Bron Bloemenstraat1, 3830 Wellen. Deel 4 Administratieve schoolfiche Vrije Basisschool de Bron Bloemenstraat1, 3830 Wellen Deel 4 Administratieve schoolfiche 1 Administratieve gegevens voor de school 1. Identificatie Kind Geslacht: M / V Geboortedatum: Geboorteplaats: Mutualiteit

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1. Schoolstructuur 2 : Schoolorganisatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1. Schoolstructuur 2 : Schoolorganisatie Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd

Nadere informatie

S C H O O L B R O C H U R E 2015 2016

S C H O O L B R O C H U R E 2015 2016 opvoedingsproject onderwijsregelgeving schoolreglement S C H O O L B R O C H U R E 2015 2016 Basisschool De Horizon Kievitveldstraat 7 3520 Zonhoven 011/82 44 44 www.dehorizonzonhoven.be Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. Algemene informatie

1. Algemene informatie 5 1. Algemene informatie Uw kind komt in een school met heel wat mogelijkheden: - door de ruimte midden het groen; - door een overlegcultuur tussen leerkrachten waarbij steeds gepoogd wordt de ontwikkeling

Nadere informatie

INFOBROCHURE EN SCHOOLREGLEMENT

INFOBROCHURE EN SCHOOLREGLEMENT INFOBROCHURE EN SCHOOLREGLEMENT Deel 1 : Algemeen en wettelijk deel (gelijkaardig voor alle scholen onder de koepel van VVKBAO in Vlaanderen) Hiervoor is er dan ook GEEN akkoord van ouders meer nodig bij

Nadere informatie

Deel 2 Infobrochure onderwijsregelgeving: 2015-2016

Deel 2 Infobrochure onderwijsregelgeving: 2015-2016 Deel 2 Infobrochure onderwijsregelgeving: 2015-2016 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat

Nadere informatie

1 Decreet basisonderwijs: > zoeken via de metagegevens > goedkeuringsdatum op 25/02/1997

1 Decreet basisonderwijs:  > zoeken via de metagegevens > goedkeuringsdatum op 25/02/1997 Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd

Nadere informatie

HET SCHOOLTEAM EN ONZE PARTICIPANTEN... 4 INSTAPDATA EN OPENKLASDAGEN... 5 WANNEER MAG JE KIND NAAR SCHOOL?... 5 WANNEER MAG IK OP BEZOEK KOMEN IN DE

HET SCHOOLTEAM EN ONZE PARTICIPANTEN... 4 INSTAPDATA EN OPENKLASDAGEN... 5 WANNEER MAG JE KIND NAAR SCHOOL?... 5 WANNEER MAG IK OP BEZOEK KOMEN IN DE HET SCHOOLTEAM EN ONZE PARTICIPANTEN... 4 INSTAPDATA EN OPENKLASDAGEN... 5 WANNEER MAG JE KIND NAAR SCHOOL?... 5 WANNEER MAG IK OP BEZOEK KOMEN IN DE KLEUTERKLAS?... 5 OPENINGSUREN VAN DE SCHOOL... 5 OPVANG...

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs

Buitengewoon onderwijs Buitengewoon onderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen 2014-2015 Colofon Editie september 2014 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE. 2. Infobrochure onderwijsregelgeving BASISSCHOOL DON BOSCO

SCHOOLBROCHURE. 2. Infobrochure onderwijsregelgeving BASISSCHOOL DON BOSCO SCHOOLBROCHURE 2. Infobrochure onderwijsregelgeving BASISSCHOOL DON BOSCO Sint-Bernardsesteenweg 665 2660 Hoboken Tel: 03/ 825 07 76 Fax: 03/ 825 07 75 directie@basisschooldonbosco.be INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

verklaart/verklaren in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met

verklaart/verklaren in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met Bijlage 1 INSTEMMINGSFORMULIER schooljaar 2016-2017 exemplaar bestemd voor de school Bij elke inschrijving De heer en/of mevrouw,... ouder(s) van... geboren te... op... verklaart/verklaren in te stemmen

Nadere informatie

DEEL 2: INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

DEEL 2: INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING DEEL 2: INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING Infobundel onderwijsregelgeving 1 1 DEFINITIES Schoolstructuur: school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur.

Nadere informatie

Schoolbrochure. met opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie. van de Vrije Gemengde Basisschool Battel

Schoolbrochure. met opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie. van de Vrije Gemengde Basisschool Battel Schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie van de Vrije Gemengde Basisschool Battel Wolverbosstraat 25 2800 Mechelen telefoon: 015/27.15.10 e-mail: mark.vermoesen@vbsdeark.be

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolvisie, pedagogisch project en schoolreglement

Schoolbrochure met schoolvisie, pedagogisch project en schoolreglement Schoolbrochure met schoolvisie, pedagogisch project en schoolreglement Sint-Joris Basisschool Tel. 056/51.28.89 St-Jansmolenstraat 7 Fax. 056/51.81.60 8930 Menen Email: st.joris.lagere.menen@skynet.be

Nadere informatie

WELKOM 3. INFOBUNDEL ONDERWIJSREGELGEVING. 3.1. Definities 1

WELKOM 3. INFOBUNDEL ONDERWIJSREGELGEVING. 3.1. Definities 1 1 WELKOM Wij heten u van harte welkom in onze schoolgemeenschap. Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft. We beschouwen dit als een blijk van groot vertrouwen. We zien het als een voorrecht

Nadere informatie

Deel 1. Opvoedingsproject

Deel 1. Opvoedingsproject Deel 1 Opvoedingsproject 1. Een schooleigen christelijke identiteit. De vraag is hier: Wie zijn wij? Waar staan we voor? Wat zijn onze uitgangspunten? Wij willen open scholen zijn, waar iedereen welkom

Nadere informatie

Stappenplan. je kind inschrijven op een basisschool

Stappenplan. je kind inschrijven op een basisschool Stappenplan je kind inschrijven op een basisschool Inhoudsopgave Stappenplan... 4 Wie moet ingeschreven worden?... 5 Volgende kinderen moet je inschrijven voor het schooljaar 2013-2014:... 5 Is je kleuter

Nadere informatie

Schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie SCHOLENGEMEENSCHAP Vrije basisscholen Hamme Scholengemeenschap Vrije Basisscholen Hamme Campussen: Vrije basisschool Dr. Hyleboslaan1 Vrije basisschool St.- Anna 167 Vrije basisschool Slangstraat 12 Vrije

Nadere informatie

KODB vzw Scholengemeenschap

KODB vzw Scholengemeenschap KODB vzw Scholengemeenschap Dorpsstraat 56 3730 HOESELT Tel. 089 41 49 10 GSM 0476 633749 Afdelingen : Dorpsstraat 56 Tel. 089 414910 e-mail : secretariaat@gvbhoeselt.be Beukenlaan 27 Tel. 089 414706 Hernerweg

Nadere informatie

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs Bijlage bij omzendbrief BaO/2012/01 HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs In enkele overzichtelijke schema s krijgt u zicht op het inschrijvingsrecht. Bij elk schema leest u ook de basisprincipes

Nadere informatie

Deel 3 Schoolreglement

Deel 3 Schoolreglement Deel 3 Schoolreglement 1 Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Deel I bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement,

Nadere informatie

Y]Z.DWKROLHN 2QGHUZLMV 0RO

Y]Z.DWKROLHN 2QGHUZLMV 0RO - - - - - - - - - - - - - - - - o o o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o o o o o o o o o o o o o o o o o - - - - - Algemeen deel K.O.M. Algemene gegevens scholen 1 Ons pedagogisch project....

Nadere informatie

INFOBROCHURE. Kleuterschool Het Sprongetje. Koningin Astridlaan Maaseik. Voor kleuters van 2,5 tot 4 jaar

INFOBROCHURE. Kleuterschool Het Sprongetje. Koningin Astridlaan Maaseik. Voor kleuters van 2,5 tot 4 jaar INFOBROCHURE Kleuterschool Het Sprongetje Voor kleuters van 2,5 tot 4 jaar Koningin Astridlaan 91 3680 Maaseik Contactgegevens Directie Linde Verstappen Secretariaat Wannes Machiels Telefoon Telefoon 089/56.04.81

Nadere informatie

Schoolreglement. (versie 1 september 2014)

Schoolreglement. (versie 1 september 2014) Schoolreglement (versie 1 september 2014) De GVLO Sint-Paulus (Gesubsidieerde Vrije Lagere Oefenschool) http://www.sint-paulusnieuwgent.be Directie Isabelle Dick E-mail : directie@sint-paulusnieuwgent.be

Nadere informatie

Infobrochure onderwijsregelgeving GVB De Bloesem

Infobrochure onderwijsregelgeving GVB De Bloesem Infobrochure onderwijsregelgeving GVB De Bloesem 2016-2017 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool:

Nadere informatie

Deel 5 Administratieve schoolfiche (blijft in de school)

Deel 5 Administratieve schoolfiche (blijft in de school) Deel 5 Administratieve schoolfiche (blijft in de school) Administratieve gegevens voor de school Deel 5: Administratieve schoolfiche Pagina 1 1. Identificatie Kind Geslacht: M / V Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Breekiezel 27, 3670 Meeuwen-Gruitrode Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Artikel 1: Wettelijk kader

Nadere informatie

Samenstelling van de ouderraad

Samenstelling van de ouderraad DECRETALE OUDERRAAD Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Samenstelling van de ouderraad... 3 Werking van de ouderraad en het huishoudelijk reglement... 3 Wijziging Participatiedecreet vanaf 1 september 2014:...

Nadere informatie

CHOOLREGLEMENT. Deel I: Algemene informatie

CHOOLREGLEMENT. Deel I: Algemene informatie CHOOLREGLEMENT Deel I: Algemene informatie Inhoudstafel Deel I: Algemene informatie I. Welkom in onze school P. 3 II. Het pedagogische project van de scholengemeenschap kosh P. 4 III. Wie is wie? - Het

Nadere informatie

Verslag vergadering SCHOOLRAAD

Verslag vergadering SCHOOLRAAD SCHOOLRAAD Verslag vergadering SCHOOLRAAD Tijdstip: dinsdag 9 juni 2016 om 20.00 uur Plaats: Vrije Basisschool Elle, Ieperstraat 47, Kortemark Aanwezig: Frederique Delaere, Maria Vandekerckhove, Rita Berteloot,

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders ACTIVITEITENKALENDER voor ouders Einde schooljaar 2014 STEDELIJKE BASISSCHOOL TUILT Zoldersekiezel 86 3511 Hasselt tel. 011 25 17 57 e-mail: sbs.tuilt@hasselt.be www.sbstuilt.be Beste ouders, We zijn alweer

Nadere informatie

Schoolprioriteit: 2013-2014 Gekke Ben en de Goed-Gevoelmachine

Schoolprioriteit: 2013-2014 Gekke Ben en de Goed-Gevoelmachine Schoolprioriteit: 2013-2014 Gekke Ben en de Goed-Gevoelmachine EEN SCHOOL WAAR HOOFD HART HANDEN BELANGRIJK ZIJN! GEKKE BEN EN DE GOED-GEVOELMACHINE Beste ouders, Wij zijn dankbaar en blij om uw vertrouwen

Nadere informatie

Schoolreglement. versie 2009-2010

Schoolreglement. versie 2009-2010 Schoolreglement versie 2009-2010 Sint-Joris Basisschool Tel. 056/51.28.89 St-Jansmolenstraat 7 Fax. 056/51.81.60 8930 Menen Email: st.joris.lagere.menen@skynet.be website: www.sint-joris.net 2 Inhoudstafel

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

Concept Layout en grafische vormgeving Verantwoordelijk uitgever Datum van uitgifte:

Concept Layout en grafische vormgeving Verantwoordelijk uitgever Datum van uitgifte: 1 Concept: Sofie Van den Bussche en Thomas Schadron Layout en grafische vormgeving: Thomas Schadron Verantwoordelijk uitgever: Permanente ondersteuningscel voor de CLB s GO! Datum van uitgifte: december

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

Wegwijs in het Vlaamse onderwijs

Wegwijs in het Vlaamse onderwijs Leren in Antwerpen Les 1 2 3 4 5 Wegwijs in het Vlaamse onderwijs Over de structuur van het onderwijs 90 Minuten 10 tot 20 Ouders Opgelet Deze les heeft een voorbereiding nodig Beginsituatie Indien de

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel 4, 5, 6, 7, 8 en 9 worden ingevuld tijdens de inschrijving en blijven in de school

INHOUDSTAFEL. Deel 4, 5, 6, 7, 8 en 9 worden ingevuld tijdens de inschrijving en blijven in de school Deel 1 : Opvoedingsproject (zie balk opvoedingsproject) INHOUDSTAFEL Deel 2 : Infobundel onderwijsregelgeving Deel 3 : Schoolreglement 1. Definities 2. Centrum Leerlingbegeleiding 3. Inschrijven van leerlingen

Nadere informatie

Schoolbrochure met opvoedingsproject en schoolreglement

Schoolbrochure met opvoedingsproject en schoolreglement 1 VZW Katholieke Scholen regio Noord-Waasland p/a Blokstraat 36 9170 St.-Gillis-Waas Schoolbrochure met opvoedingsproject en schoolreglement VB De Eeckberger VB De Wegwijzer Eeckbergstraat 10 Kloosterstraat

Nadere informatie

Gemeenschappelijk deel KOM

Gemeenschappelijk deel KOM Deel 3 Gemeenschappelijk deel KOM Dit deel van de schoolbrochure met schoolreglement is een gemeenschappelijk deel voor de scholen van het Katholiek Onderwijs Mol (KOM) Tot het KOM. behoren 10 scholen:

Nadere informatie

Deel 2 Infobundel. onderwijsregelgeving. Vrije Basisschool De Zonnebloem Oude Diestsestraat 4, Waanrode

Deel 2 Infobundel. onderwijsregelgeving. Vrije Basisschool De Zonnebloem Oude Diestsestraat 4, Waanrode Vrije Basisschool De Zonnebloem Oude Diestsestraat 4, Waanrode Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving Infobundel onderwijsregelgeving versie mei 2014 1 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING versie 2015 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Basisschool Sint-Laurens. Patronagestraat 52, 9060 Zelzate. Telefoon 09/345 59 95 www.basila.be SCHOOLJAAR 2015-2016 1

SCHOOLREGLEMENT. Basisschool Sint-Laurens. Patronagestraat 52, 9060 Zelzate. Telefoon 09/345 59 95 www.basila.be SCHOOLJAAR 2015-2016 1 SCHOOLREGLEMENT Basisschool Sint-Laurens Patronagestraat 52, 9060 Zelzate Telefoon 09/345 59 95 www.basila.be SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Beste ouder, Wij zijn blij voor het vertrouwen dat u stelt in onze school.

Nadere informatie