Bureau voor Archeologie Rapport De Limiet 19-23, Vianen, gemeente Vianen: een booronderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bureau voor Archeologie Rapport De Limiet 19-23, Vianen, gemeente Vianen: een booronderzoek"

Transcriptie

1 Bureau voor Archeologie Rapport De Limiet 19-23, Vianen, gemeente Vianen: een booronderzoek

2 2 Colofon titel: Bureau voor Archeologie Rapport De Limiet 19-23, Vianen, gemeente Vianen: een booronderzoek auteur(s): A. de Boer datum: ISSN: Bureau voor Archeologie Koningsweg 244 Utrecht

3 3 Administratieve gegevens Projectnummer Provincie Gemeente Plaats Utrecht Vianen Vianen Toponiem De Limiet locatie (RD) ( , ), ( , ), ( , ), ( , ) Oppervlak plangebied 1,6ha Kadastrale gegevens gemeente Vianen, sectie D, nummer 2179 ARCHIS onderzoeksmeldingsnummer Soort onderzoek Opdrachtgever Uitvoerder Kaartblad een booronderzoek Van der Spek Vianen BV Bureau voor Archeologie 38F Periode van uitvoering juli 2013 Bevoegd gezag Verstoringsdiepte Bodemkunde Geomorfologie Geologie Hoogteligging Gemeente Vianen Voor de aanleg van een kraanbaan zal de bodem maximaal 90cm worden vergraven. Voor de aanleg van de asfaltbaan zal de bodem tot maximaal 60cm worden vergraven. Bebouwd, in de omgeving buiten de bebouwde kom bevinden zich kalkloze poldervaaggronden. Op basis van de omliggende, niet bebouwde gebieden is het waarschijnlijk dat het plangebied in een rivierkomvlakte ligt. Het plangebied ligt deels op: 162. Tienhovense stroomgordel ( BP), top zand op -0,9m tot -1,4m N.A.P. Het plangebied ligt vlak naast: 12. Autenase stroomgordel ( BP), top zand 0.4m tot 0.1m N.A.P. Dit is een reactivatie van de Tienhovense. Binnen enkele honderden meters afstand liggen diverse recentere stroomgordels. In het plangebied is bij twee geotechnische onderzoeken een boring geplaatst. 1 Hieruit blijkt een sterk variërende bodemopbouw: in één boring is tot 170cm zand aangetroffen dat op een zandig kleipakket lag. In een andere boring is tot 180cm diepte siltige klei aangetroffen dat op een veenpakket lag. Het grote verschil in de twee boringen op korte afstand van elkaar wijst op een vergraven bovengrond. In het archeologisch booronderzoek op het naastgelegen terrein bestond de top van het bodemprofiel uit een opgebrachte en omgewerkte zand laag van 1 tot 1,5m dik. Hieronder bevonden zich klei en veenlagen tot een diepte van 3 m. 2 Het maaiveld ligt tussen +0.95m (laagste punt) en +1,62m (hoogste punt) t.o.v. N.A.P. 3 Het bedrijventerrein de Biezen is 0,2m opgehoogd volgens Huizer e.a Van Dijk geo- en milieutechniek 2007 en Van Dijk geo- en milieutechniek Koekkelkoren en Moermans Van Dijk geo- en milieutechniek 2007

4 4 Verwachtingskaart gemeente 4 Riviersysteem (kaart bijlage 1): Benschop systeem, Graaf systeem, crevassecomplex Verwachting (kaart bijlage 6): hoge archeologische verwachting Prehistorie - Romeinse tijd middelhoge archeologische verwachting Prehistorie - Romeinse tijd Beleidskaart gemeente AWV 3: voorschrift bestemmingsplan: plangebieden groter dan 2500 m² : geen bodemingrepen dieper dan 30 cm -mv Beheerder en plaats van documentatie Bureau voor Archeologie, Koningsweg 244, Utrecht 4 Sprangers 2011

5 5 Figuur 1: Ligging van het plangebied.

6 6 Inhoud Samenvatting Inleiding Doelstelling Vraagstelling Methode Resultaten Interpretatie Conclusie Advies Literatuur...12 Figuren...13 Bijlage 1 boorbeschrijvingen

7 7 Samenvatting Bureau voor Archeologie heeft een booronderzoek uitgevoerd ten behoeve van de herinrichting van een bouwterrein aan de De Limiet te Vianen. Het onderzoek is uitgevoerd cf. de richtlijnen van de KNA, protocol In het plangebied zijn negen boringen geplaatst. Twee boringen zijn geplaatst tot 400cm diepte. De overige zijn tot 150cm geplaatst. Tussen 220cm en 400cm diepte bestaat de bodem uit een pakket waarin klei- en veenlagen elkaar afwisselen. De macroscopische organische resten van het veen zijn hoofdzakelijk riet en zegge wortels. Het hele pakket is kalkloos. Dit pakket wordt afgedekt door een pakket klei, hoofdzakelijk matig siltig. In drie boringen is deze kleilaag over een dikte van 10 tot 50cm iets lichter (sterk siltig en matig zandig) en kalkrijk ontwikkeld. De rest van pakket is het kalkloos. De top van dit pakket bevindt zich op ongeveer 90cm diepte en bevat resten van de oorspronkelijke graszode. Het bovenste deel van het bodemprofiel bestaat uit opgebracht zand dat aan het oppervlak is verstevigd met gebroken puin. Deze laag is gemiddeld 90cm dik. In geen van de pakketten zijn archeologische indicatoren aangetroffen. Het plangebied ligt in een komgebied. In dit gebied is komklei afgezet en is veen gevormd. Tijdens de activiteit van naastgelegen stroomgordels (de Tienhovense stroomgordel of de Autenase stroomgordel) is in het gebied vermoedelijk een keer een crevasse (een natuurlijke oeverwaldoorbraak geul) actief geweest. De sterk siltige en de zwak zandige klei kunnen als afzettingen daarvan worden geïnterpreteerd. Dergelijke afzettingen kunnen kortstondig door mensen zijn gebruikt voor hun verblijf en kunnen zodoende bewoningssporen herbergen. Echter, de kans daarop is klein gezien het ontbreken van archeologische indicatoren. In het plangebied zijn geen aanwijzingen voor archeologische waarden aanwezig. De beoogde bodemverstoring behoudens heipalen zal bovendien plaatsvinden in de ophooglaag boven het natuurlijke bodemprofiel. Bureau voor Archeologie adviseert het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling.

8 8 1 Inleiding In opdracht van Van der Spek Vianen BV heeft Bureau voor Archeologie een booronderzoek uitgevoerd ten behoeve van de herinrichting van een bouwterrein aan de De Limiet te Vianen. De gemeente Vianen heeft vastgesteld archeologisch beleid. Het gebied ligt in zone AWV 3. Hier geldt dat plangebieden groter dan 2500m² en met bodemingrepen dieper dan 30cm -mv archeologisch moeten worden onderzocht. Het plangebied heeft een oppervlak van ca. 1,6ha. De beoogde bodemingrepen gaan tot maximaal 90cm. Zie fig. 1 voor de ligging van het plangebied. 2 Doelstelling De doelstelling van het onderzoek betreft het toetsen van het verwachtingsmodel. Het verwachtingsmodel is opgesteld op basis van het eerder uitgevoerde bureauonderzoek op het naastgelegen terrein, aangevuld met een quickscan van locatie specifieke gegevens. 5 Het veldwerk betreft de verkennende fase van het onderzoek. Verwachtingsmodel: Het plangebied bevindt zich in een gebied met rivierafzettingen. Naar verwachting bestaat de bodem in het gebied uit een afwisseling van oever- en crevasseafzettingen, komafzettingen en veen. In het plangebied kunnen archeologische resten aanwezig zijn uit de Prehistorie tot en met de Romeinse tijd. De resten bevinden zich in of op oever- of crevassse afzettingen binnen 1,5m onder het huidige oppervlak. De archeologische resten bestaan uit de neerslag van tijdelijke of permanente bewoning en daarmee samenhangende menselijke activiteiten. De archeologische resten manifesteren zich als archeologische laag die bestaat uit een matrix van zandige of siltige klei (het oorspronkelijke sediment) waarin indicatoren zoals bot, houtskool en/of aardewerkfragmenten verspreid aanwezig zijn. De kans is groot dat de top van het bodemprofiel is omgewerkt: het bodemprofiel op het naastgelegen terrein bleek tot meer dan 1m diepte opgebracht en omgewerkt materiaal te bevatten. 6 De actuele grondwaterstand bij het sonderingsonderzoek bevond zich op 40 tot 80cm diepte. Als dat de gemiddelde grondwaterstand is, zal de conservering van eventuele archeologische resten, voor zover deze niet zijn vergraven, matig tot goed zijn, afhankelijk van de diepte waarop ze zich bevinden. 3 Vraagstelling De volgende onderzoeksvragen zijn opgesteld: Is er in het plangebied een intacte bodem aanwezig en zo ja, komt deze overeen met de verwachte bodemopbouw? 5 zie voor het naastgelegen onderzoek: Koekkelkoren en Moermans Koekkelkoren en Moermans 2012

9 9 Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan? Indien er (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn: o Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening te houden met deze archeologische waarden? Als bij de planvorming onvoldoende rekening gehouden kan worden met eventuele archeologische waarden o Is het gebied voldoende onderzocht om een selectiebesluit te nemen of moet nader onderzoek worden verricht, en zo ja, welk? 4 Methode Het veldonderzoek wordt uitgevoerd zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 3.2, in het bijzonder het hoofdstuk protocol 4003 inventariserend veldonderzoek overig. Het veldonderzoek bestond uit een booronderzoek (specificatie VS03). Een verkennend booronderzoek is geschikt voor het bepalen van de bodemopbouw en het uitsluiten van kansarme zones en het selecteren van kansrijke zones voor eventueel vervolg onderzoek. Tevens is de boorstrategie afgestemd op aan het maaiveld zichtbare (geologische) verschijnselen door middel van een visuele inspectie; dat heeft in dit project niet geleid tot aanpassing van het boorplan. Op basis van de archeologische verwachting en de grootte van het plangebied zijn negen boringen geplaatst (ca. 6 per hectare). Boringen 1, 2, 3 en 4 zijn (ongeveer) geplaatst op de plek van de toekomstige kraanbaan, tevens de noordelijke lus van de asfaltbaan. De overige boringen zijn verspreid over het terrein op plekken die toegankelijk zijn voor het booronderzoek. Op de meeste plaatsen zijn de sterk puinhoudende bovenste decimeters van het bodemprofiel verwijderd met een graafmachine voordat de boring kon worden geplaatst. De boringen zijn gezet met een 7cm Edelmanboor en 3cm guts tot op gemiddeld 150cm mv (ca. 60cm onder de maximale verstoringsdiepte). Twee boringen zijn doorgezet tot 4m onder maaiveld. De bodemtextuur en archeologische indicatoren zijn beschreven volgens SBB 5.1 van het NITG-TNO 7 waarin onder meer de standaardclassificatie van bodemmonsters volgens NEN wordt gehanteerd. De X en Y coördinaten van de boringen worden ingemeten ten opzichte van de locale topografie. 7 Bosch, J.A.H., Standaard Boor Beschrijvingsmethode, Versie 5.1. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO, rapport NITG A, Zwolle 8 Nederlands Normalisatie-instituut, NEN Normcommissie Geotechniek, classificatie van onverharde grondmonsters, Delft.

10 10 5 Resultaten De locatie van de boringen staat in fig. 2 weergegeven. De boorgegevens zijn achteraan bijgevoegd als Bijlage 1. Boringen 4 en 9 zijn tot 4m diepte geplaatst en geven zodoende een goede indruk van de bodemopbouw. Tussen 220cm en 400cm diepte bestaat de bodem uit een pakket met een afwisseling van veen en klei. Macroscopische organische resten van het veen zijn hoofdzakelijk riet- en zeggewortels. Het ingeschakelde klei is op enkele dieptes sterk humeus en zwart van kleur. Het hele pakket is kalkloos. Dit pakket wordt afgedekt door een pakket klei, hoofdzakelijk matig siltig. Tot een maximale diepte van ca. 200cm zijn roestvlekken aanwezig, wat wijst op de gemiddeld diepste grondwaterstand. Op enkele plaatsen is het kleipakket iets lichter ontwikkeld: in boring 4 is deze op ca cm sterk siltig, in boring 2 is deze tussen 100 en 150cm zwak zandig en in boring 8 is deze tussen 120 en 150cm sterk siltig. Deze lichter ontwikkelde laag is tevens kalkrijk. De rest van dit pakket is kalkloos. In boring 4 bevindt zich boven de sterk siltige laag een laag met een donker verkleuring, mogelijk een laklaag. De top van dit pakket bevindt zich gemiddeld op ca. 90cm onder het maaiveld. In de top van dit pakket is vaak de oorspronkelijke graszode nog herkenbaar door de aanwezigheid van graswortels. In boring 2 ligt de top van deze laag minder diep (50cm), echter het maaiveld is hier lokaal 50cm verlaagd (vergraven). In boring 7 was de top van deze laag nog niet bereikt bij het einde van de boring op 150cm. Het bovenste deel van het bodemprofiel bestaat overal uit opgebracht zand dat aan het oppervlak is verstevigd met gebroken puin. Deze laag is gemiddeld 90cm dik. In geen van de pakketten zijn archeologische indicatoren aangetroffen. 6 Interpretatie Het plangebied is altijd onderdeel van een komgebied geweest waarin komklei is afgezet en waarin zich veen heeft kunnen ontwikkelen. Tijdens de activiteit van naastgelegen stroomgordels (de Tienhoven stroomgordel of de van Autena stroomgordel) is in het gebied vermoedelijk een crevasse (een natuurlijke oeverwaldoorbraak geul) actief geweest. De sterk siltige en de zwak zandige klei kunnen als afzettingen daarvan worden geïnterpreteerd. Als de crevasseafzettingen tot één van de genoemde stroomgordels behoren dan zijn ze gevormd ergens tussen 4200 v. Chr. en 1170 v. Chr. 9 Dergelijke afzettingen kunnen kortstondig door mensen zijn gebruikt voor verblijf. Het ontbreken van archeologische indicatoren duidt er op dat dat waarschijnlijk niet zo geweest is. 7 Conclusie Is er in het plangebied een intacte bodem aanwezig en zo ja, komt deze overeen met de verwachte bodeopbouw? 9 Op basis de gekalibreerde dateringen van de stroomgordels.

11 11 Ja: In het plangebied komt, onder een opgebrachte laag van ca. 90cm een intacte en hoofdzakelijk kalkloos bodemprofiel (siltige klei) voor. Op grotere diepte bevinden zich veenlagen met ingeschakelde kleilagen. Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan? Nee, er zijn geen aanwijzingen voor archeologische waarden aanwezig. Indien er (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn, welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening te houden met deze archeologische waarden? n.v.t. Als bij de planvorming onvoldoende rekening gehouden kan worden met eventuele archeologische waarden: Is het gebied voldoende onderzocht om een selectie besluit te nemen of moet nader onderzoek worden verricht, en zo ja, welk? n.v.t.

12 12 8 Advies In het plangebied zijn geen aanwijzingen voor archeologische waarden aanwezig. De beoogde bodemverstoring behoudens heipalen zal bovendien plaatsvinden in de ophooglaag boven het natuurlijke bodemprofiel. Bureau voor Archeologie adviseert het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Ondanks dat dit onderzoek met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is uitgevoerd, is het echter nooit uit te sluiten dat toch archeologische resten worden aangetroffen bij de graafwerkzaamheden. Bureau voor Archeologie wijst er in dat geval erop dat men bij bodemverstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen te melden bij de Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de gemeente Vianen. 9 Literatuur Huizer, J., A. van Benthem en M. Benjamins, 2007: De archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Vianen. ADC Heritage, Amersfoort. Koekkelkoren, A.M.H.C en. S. Moerman, 2012: Archeologisch bureauonderzoek & InventariserendVeldonderzoek, verkennende fase: De Limiet 23, Vianen Gemeente Vianen. IDDS Archeologie, Noordwijk. Sprangers, J. e.a., 2011: Gemeente Vianen; een actualisatie van de archeologische verwachtings- enbeleidskaart. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp. Van Dijk geo- en milieutechniek, 2007: Nieuwbouw bedrijfshal BECO, opdrachtnummer Van Dijk geo- en milieutechniek, De Meern. Van Dijk geo- en milieutechniek, 2008: Funderingsadvies tijdelijke kraanbaan aan de limiet 21 te Vianen. Van Dijk geo- en milieutechniek, De Meern.

13 13 Figuren Figuur 2: Boorpuntenplan geprojecteerd op een actuele luchtfoto.

14 14 Bijlage 1: Boorbeschrijvingen nr boven grens (cm onder mv) onder grens (cm onder mv) grond bijmenging kleur kalkgehalte overig zand zwak siltig grijs niet bepaald opgebrachte grond. puinresten zand zwak siltig grijs niet bepaald opgebrachte grond klei matig siltig donker-grijs kalkloos 2 Boring geplaatst in terrein verlaging van ca. 50cm 0 50 zand zwak siltig donker-grijs niet bepaald opgebrachte grond, puinresten klei matig siltig grijs kalkloos graszode in top, spoor roestvlekken klei zwak zandig licht-grijs kalkrijk zand zwak siltig grijs niet bepaald opgebrachte grond, puinresten zand zwak siltig grijs niet bepaald opgebrachte grond klei matig siltig grijs kalkloos graszode in top zand zwak siltig grijs niet bepaald opgebrachte grond, puinresten zand zwak siltig grijs niet bepaald opgebrachte grond klei matig siltig grijs kalkloos spoor roestvlekken klei matig siltig grijs kalkloos lkl klei matig siltig donker-grijs kalkloos klei sterk siltig grijs kalkrijk klei matig siltig grijs kalkloos klei zwak humeus; zwak siltig grijs kalkloos veen zwak kleiig bruin kalkloos veen sterk kleiig zwart kalkloos veen mineraalarm bruin kalkloos riet, zegge klei sterk humeus; zwak siltig zwart kalkloos veen mineraalarm bruin kalkloos klei sterk humeus; zwak siltig zwart kalkloos zand zwak siltig grijs niet bepaald opgebrachte grond, puinresten zand zwak siltig grijs niet bepaald opgebrachte grond klei matig siltig donker-grijs kalkloos graszode in top zand zwak siltig grijs niet bepaald opgebrachte grond zand zwak siltig grijs niet bepaald opgebrachte grond

15 klei matig siltig donker-grijs kalkloos graszode in top, spoor roestvlekken zand zwak siltig grijs niet bepaald opgebrachte grond, puinresten 8 Boring geplaatst in terrein verlaging van ca. 50cm 0 70 zand zwak siltig grijs niet bepaald opgebrachte grond, puinresten klei matig siltig grijs kalkloos graszode in top, spoor roestvlekken klei sterk siltig licht-grijs kalkrijk spoor roestvlekken zand zwak siltig grijs niet bepaald opgebrachte grond, puinresten klei matig siltig donker-grijs kalkloos graszode in top, spoor roestvlekken klei matig siltig donker-grijs kalkloos klei matig siltig;matig humeus grijs kalkloos klei matig siltig grijs kalkloos klei matig siltig grijs kalkloos klei matig siltig;sterk humeus zwart kalkloos veen sterk kleiig donker-grijs kalkloos veen mineraalarm bruin kalkloos

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies VERKENNEND EN KARTEREND BOORONDERZOEK Bodegraven, Meije 115 (Gemeente Bodegraven Reeuwijk) Een verkennend en karterend booronderzoek Afbeelding 1: Ligging

Nadere informatie

Bureau voor Archeologie. Plan van Aanpak booronderzoek Achterdijk 2-1, Arkel, gemeente Giessenlanden

Bureau voor Archeologie. Plan van Aanpak booronderzoek Achterdijk 2-1, Arkel, gemeente Giessenlanden 1 Plan van Aanpak booronderzoek Achterdijk 2-1, Arkel, gemeente Giessenlanden 2 1 Administratieve gegevens projectleiding uitvoering soort onderzoek opstellers Arjan de Boer Verkennend en eventueel karterend

Nadere informatie

Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022

Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022 Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022 Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek J.A.G. van Rooij A.G. de Boer 2 Colofon ADC Rapport 2022 Een

Nadere informatie

Bureau voor Archeologie Rapport 205. Hoefweg, Bleiswijk, gemeente Lansingerland: een booronderzoek

Bureau voor Archeologie Rapport 205. Hoefweg, Bleiswijk, gemeente Lansingerland: een booronderzoek W 2015 0030/ U16.09354 Hoefweg, Bleiswijk, gemeente Lansingerland: een booronderzoek 2 Colofon titel:. Hoefweg, Bleiswijk, gemeente Lansingerland: een booronderzoek auteur: A. de Boer (KNA senior prospector)

Nadere informatie

Bureau voor Archeologie Rapport

Bureau voor Archeologie Rapport Kleyburgplein, Nieuw Lekkerland, gemeente Molenwaard: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen 2 Colofon titel:. Kleyburgplein, Nieuw Lekkerland, gemeente Molenwaard: een bureau-

Nadere informatie

Ede, Roekelse Bos (gem. Ede)

Ede, Roekelse Bos (gem. Ede) (gem. Ede) Een Inventariserend Veldonderzoek door middel van een veldverkenning en karterend booronderzoek J. Walstra R. van Lil Colofon ADC Rapport 930 (gem. Ede) Een Inventariserend Veldonderzoek door

Nadere informatie

Zwembad De Krommerijn te Utrecht

Zwembad De Krommerijn te Utrecht Zwembad De Krommerijn te Utrecht Een beperkt bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van verkennende en karterende boringen L. Haaring A. de Boer 2 Colofon ADC Rapport 1945 Zwembad

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies V E R K E N N E N D E N K A R T E R E N D B O O R O N D E R Z O E K Stadsweg 51, Onderdendam (Gemeente Bedum) Een verkennend en karterend booronderzoek Afbeelding

Nadere informatie

Heuvelstraat 3 te Stokkum (gemeente Montferland)

Heuvelstraat 3 te Stokkum (gemeente Montferland) Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek J.A.G. van Rooij J. Huizer 2 Colofon ADC Rapport 1838 Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

Nadere informatie

Bureau voor Archeologie Rapport 2013.18. Laurentiusplein Berden, Blerick, gemeente Venlo: een verkennend booronderzoek.

Bureau voor Archeologie Rapport 2013.18. Laurentiusplein Berden, Blerick, gemeente Venlo: een verkennend booronderzoek. Laurentiusplein Berden, Blerick, gemeente Venlo: een verkennend booronderzoek. 2 Colofon titel: auteur(s): datum: ISSN:. Laurentiusplein Berden, Blerick, gemeente Venlo: een verkennend booronderzoek A.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 NOTITIE TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht, (gemeente Zuidplas).

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 1378. Plangebied Weideveld. Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding

RAAP-NOTITIE 1378. Plangebied Weideveld. Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding RAAP-NOTITIE 1378 Plangebied Weideveld Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding Colofon Opdrachtgever: gemeente Bodegraven Titel: Plangebied Weideveld, gemeente Bodegraven; een archeologische

Nadere informatie

Methusalemlaan 59 en omgeving te Ugchelen rapport 2583

Methusalemlaan 59 en omgeving te Ugchelen rapport 2583 59 en omgeving te Ugchelen rapport 2583 59 en omgeving te Ugchelen, gemeente Apeldoorn Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek J.A.G. van Rooij 2 Colofon ADC Rapport

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden 0 SOB Research, 26 juni 2014 1 1. Archeologisch onderzoek 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg. Koen Hebinck

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg. Koen Hebinck Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg Koen Hebinck 353 Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg Koen Hebinck Zuidnederlandse

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies V E R K E N N E N D B O O R O N D E R Z O E K Gieterveen, Streek 17 (Gemeente Aa en Hunze) Een verkennend booronderzoek. Plangebied (paars) op een topografische

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies B U R E A U O N D E R Z O E K B O O R O N D E R Z O E K Lopik Wielsekade, percelen ten oosten en zuiden van nr. 33a (Gemeente Lopik) Een bureauonderzoek en

Nadere informatie

De Moer, plangebied De Hooivork (gemeente Loon op Zand)

De Moer, plangebied De Hooivork (gemeente Loon op Zand) De Moer, plangebied De Hooivork (gemeente Loon op Zand) Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek W. A. van Breda 2 Colofon ADC Rapport 2381 De Moer, plangebied De Hooivork

Nadere informatie

Heemsteedsekanaaldijk/Overeindse weg

Heemsteedsekanaaldijk/Overeindse weg RAAP-NOTITIE *nummer* Heemsteedsekanaaldijk/Overeindse weg Gemeente Nieuwegein Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (karterende fase) Versie 6.4 Colofon Opdrachtgever: De gemeente

Nadere informatie

Bureau voor Archeologie Rapport 2013.10. Dorpsstraat 22, Tuitjenhorn, gemeente Schagen: een bureau- en booronderzoek.

Bureau voor Archeologie Rapport 2013.10. Dorpsstraat 22, Tuitjenhorn, gemeente Schagen: een bureau- en booronderzoek. Dorpsstraat 22, Tuitjenhorn, gemeente Schagen: een bureau- en booronderzoek. 2 Colofon titel: auteur(s): datum: issn:. Dorpsstraat 22, Tuitjenhorn, gemeente Schagen: een bureauen booronderzoek A. de Boer

Nadere informatie

Grotestraat 55 te Tubbergen, gemeente Tubbergen (Ov.)

Grotestraat 55 te Tubbergen, gemeente Tubbergen (Ov.) Laagland Archeologie Rapport 46 Archeologische quickscan met veldtoetsing Grotestraat 55 te, gemeente (Ov.) januari, 2017 Versie 2.0 definitief In opdracht van: G.J. Boers Holding B.V. Archeologische quickscan

Nadere informatie

Plangebied HOV Spooronderdoorgang Santpoort- Driehuis in Santpoort-Noord

Plangebied HOV Spooronderdoorgang Santpoort- Driehuis in Santpoort-Noord 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4488 (herziene eindversie) Plangebied HOV Spooronderdoorgang Santpoort- Driehuis in Santpoort-Noord 3750 voor Chr. Gemeente Velsen Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend

Nadere informatie

Alphen a/d Rijn, Polderflora. rapport 1039

Alphen a/d Rijn, Polderflora. rapport 1039 Alphen a/d Rijn, Polderflora rapport 1039 Camping Polderflora, Alphen aan den Rijn Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een karterend booronderzoek Sara Nederpelt Jonathan

Nadere informatie

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1. 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.0) H.

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies VERKENNEND BOORONDERZOEK Kerkweg, Pesse (Gemeente Hoogeveen) Een verkennend booronderzoek Afbeelding 1: locatie van het plangebied op een topografische kaart

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 2891 Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: NIBAG Milieu Advies Titel: Plangebied Burloseweg,

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist K oen Hebinck 347 Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist Koen Hebinck Zuidnederlandse Archeologische

Nadere informatie

RAPPORT A13-169-I Archeologisch onderzoek aan de Graafweg 2c te Lopik, gemeente Lopik

RAPPORT A13-169-I Archeologisch onderzoek aan de Graafweg 2c te Lopik, gemeente Lopik RAPPORT A13-169-I Archeologisch onderzoek aan de Graafweg 2c te Lopik, gemeente Lopik Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met boringen - - - - - - - - - - - - - - 27

Nadere informatie

Verbreding A50 tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk (gem. Overbetuwe en gem. Beuningen)

Verbreding A50 tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk (gem. Overbetuwe en gem. Beuningen) Verbreding A50 tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk (gem. Overbetuwe en gem. Beuningen) Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek J.M. Blom J. Huizer

Nadere informatie

Plan van Aanpak. PvA A I / Johan de Wittlaan 13 te Woerden (gemeente Woerden) 1

Plan van Aanpak. PvA A I / Johan de Wittlaan 13 te Woerden (gemeente Woerden) 1 Plan van Aanpak Johan de Wittlaan 13 te Woerden (gemeente Woerden) Projectnr. A16-085-I, september 2016, versie: 1 Auteur: dr. P.T.A. de Rijk Verkennend booronderzoek Veldwerk Inleiding: Onderzoeksvragen:

Nadere informatie

4 Archeologisch onderzoek

4 Archeologisch onderzoek 4 Archeologisch onderzoek 99044462 Inhoudsopgave ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 1 Inleiding... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Aanleiding en doelstelling... 2 2 Bureauonderzoek... 3 2.1 Werkwijze... 3 2.2 Resultaten

Nadere informatie

Bureau voor Archeologie Rapport 2013.08. Voompad 18a, Genderen, gemeente Aalburg: bureauonderzoek en booronderzoek.

Bureau voor Archeologie Rapport 2013.08. Voompad 18a, Genderen, gemeente Aalburg: bureauonderzoek en booronderzoek. Voompad 18a, Genderen, gemeente Aalburg: bureauonderzoek en booronderzoek. 2 Colofon titel: auteur(s): datum:. Voompad 18a, Genderen, gemeente Aalburg: bureauonderzoek en booronderzoek A. de Boer 24-6-2013

Nadere informatie

Quickscan Archeologie. Forellenvisvijvers De Huif Aan de Uilenweg 2 Lelystad, gemeente Lelystad

Quickscan Archeologie. Forellenvisvijvers De Huif Aan de Uilenweg 2 Lelystad, gemeente Lelystad Quickscan Archeologie Forellenvisvijvers De Huif Aan de Uilenweg 2 Lelystad, gemeente Lelystad Steller Versie Drs. A.A. Kerkhoven Definitief-2 Projectcode 12110029 Datum 04-02-2013 Opdrachtgever Uitvoerder

Nadere informatie

Groenlo Hartreize II fase 3 rapport 335

Groenlo Hartreize II fase 3 rapport 335 Groenlo Hartreize II fase 3 rapport 335 Groenlo Hartreize II fase 3 Bureau- en inventariserend veldonderzoek Gerjan Sophie Robert van Lil Colofon ADC Rapport 335 Groenlo Hartreize II fase 3 Bureau- en

Nadere informatie

Bureau voor Archeologie Rapport 180

Bureau voor Archeologie Rapport 180 Achterdijk 2-1, Arkel, gemeente Giessenlanden: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen 2 Colofon titel:. Achterdijk 2-1, Arkel, gemeente Giessenlanden: een bureau- en inventariserend

Nadere informatie

Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde

Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5121 3750 voor Chr. 37. Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde Gemeente Stadskanaal Archeologisch vooronderzoek: een karterend booronderzoek 2200 voor Chr. 700 voor

Nadere informatie

Rijkswaterstaatsteunpunt De Banne, Gorinchem rapport 2257

Rijkswaterstaatsteunpunt De Banne, Gorinchem rapport 2257 Rijkswaterstaatsteunpunt De Banne, Gorinchem rapport 2257 Rijkswaterstaatsteunpunt De Banne, Banneweg, Gorinchem Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Document: Archeologische Quickscan versie 2 Plangebied: Polderpark, Oudesluis, gemeente Schagen Adviesnummer: 16185 Opsteller: drs. C.M. Soonius (senior archeoloog) & drs. S. Gerritsen (senior archeoloog)

Nadere informatie

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Plaats Toponiem / Straat Onderzoekskader Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam,

Nadere informatie

Verkennend archeologisch booronderzoek voor Koningin Julianalaan 19 te Waalre. Koen Hebinck

Verkennend archeologisch booronderzoek voor Koningin Julianalaan 19 te Waalre. Koen Hebinck Verkennend archeologisch booronderzoek voor Koningin Julianalaan 19 te Waalre Koen Hebinck 368 Verkennend archeologisch booronderzoek voor Koningin Julianalaan 19 te Waalre Koen Hebinck Zuidnederlandse

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop Plan van Aanpak Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Opdrachtgever: Van Wengerden en Visser B.V. Plangebied: Dorpsstraat 63 / Vijverhofpad 4 in Nieuwkoop, gemeente Nieuwkoop

Nadere informatie

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document: Archeologische Quickscan (versie 3, n.a.v. wijziging bouwplan) Adviesnummer: 13268 Projectnaam: Aartswoud, Schoolstraat 58, gemeente Opmeer Opsteller: Jantien Verduin en Carla Soonius Datum:

Nadere informatie

Figuur 1. Resultaten onderzoek geprojecteerd op het Actueel Hoggtebestand Nederland (AHN).

Figuur 1. Resultaten onderzoek geprojecteerd op het Actueel Hoggtebestand Nederland (AHN). 1 9 8 4 5 6 7 3 2 5750 90 90 9500 9500 5750 6000 6000 60 60 8750 8750 9000 9000 met archeologische indicator (aardewerk/puin) boring boornummer grens ontwikkelingsgebied grens onderzoeksgebied 3 legenda

Nadere informatie

Dordrecht Ondergronds / Briefrapport 1. Dordrecht - Meidoornlaan

Dordrecht Ondergronds / Briefrapport 1. Dordrecht - Meidoornlaan Dordrecht - Meidoornlaan Archeologische begeleiding T. Hos, 2008 Colofon Titel ISSN Briefrapportnummer 1 Aantal pagina's 7 Auteur Redactie Afbeeldingen Dordrecht Meidoornlaan, archeologische begeleiding

Nadere informatie

Plangebied Visvijvers te Gendt

Plangebied Visvijvers te Gendt RAAP-NOTITIE 1540 Plangebied Visvijvers te Gendt Gemeente Lingewaard Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Gemeente Lingewaard Titel: Plangebied

Nadere informatie

Bureau voor Archeologie Rapport 183

Bureau voor Archeologie Rapport 183 Bovendijk 5, Ammerzoden, gemeente Maasdriel: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen 2 Colofon titel:. Bovendijk 5, Ammerzoden, gemeente Maasdriel: een bureau- en inventariserend

Nadere informatie

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.)

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Laagland Archeologie Rapport 11 Inventariserend veldonderzoek karterende fase Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Opdrachtgever: gemeente Steenwijkerland april 2016 Versie 1 Inventariserend

Nadere informatie

30 sept 2014 65848 OU2010006

30 sept 2014 65848 OU2010006 Verkennend archeologisch booronderzoek Grolseweg 19 te Beltrum, gemeente Berkelland (GE) Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Berkelland datum: zaaknr: nr: 30 sept 2014 65848 OU2010006

Nadere informatie

Vier locaties (Woudmees, Dorpshuis, Gymzaal en Visnet) in Elst, gemeente Rhenen

Vier locaties (Woudmees, Dorpshuis, Gymzaal en Visnet) in Elst, gemeente Rhenen Vier locaties (Woudmees, Dorpshuis, Gymzaal en Visnet) in Elst, gemeente Rhenen Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek M. Hanemaaijer 2 Colofon ADC Rapport 3210 Vier

Nadere informatie

Bijlage 11 Archeologisch onderzoek

Bijlage 11 Archeologisch onderzoek Bijlage 11 Archeologisch onderzoek Woningbouwlocatie Laan van Westenenk 501-701 ontwerp, september 2015 1243 Rapport E. Goossens, TNO-terrrein te, Gemeente. Archeologisch vooronderzoek: bureauonderzoek

Nadere informatie

CHECKLIST. 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning

CHECKLIST. 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning ARCHEOLOGIE CHECKLIST Beoordeling standaard rapport IVO-verkennend Algemene vragen 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning

Nadere informatie

Monumentenhuis Brabant bv

Monumentenhuis Brabant bv Beoordeling en advies archeologische onderzoeksrapporten Monumentenhuis Brabant bv Titel rapport Soort onderzoek Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase Natuurbegraafplaats op Landgoed De Utrecht

Nadere informatie

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: project aan de Aubade en de Vurehout te Zaandam. Opdrachtnr. : HA /

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: project aan de Aubade en de Vurehout te Zaandam. Opdrachtnr. : HA / Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: project aan de Aubade en de Vurehout te Opdrachtnr. : HA-010270/20105441 Datum rapport : 2 november 2012 Veldrapport betreffende grondonderzoek ten

Nadere informatie

Project : plaatsen dakopbouw aan het Utrechts Jaagpad 110 Plaats : LEIDEN

Project : plaatsen dakopbouw aan het Utrechts Jaagpad 110 Plaats : LEIDEN Datum : 18 januari 2017 Opdrachtnummer : 116347 Project : plaatsen dakopbouw aan het Utrechts Jaagpad 110 Plaats : LEIDEN Opdrachtgever : De heer en mevrouw Hulskamp Utrechts Jaagpad 110 2314 AT Leiden

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies B U R E A U O N D E R Z O E K E N V E R K E N N E N D B O O R O N D E R Z O E K Westerbork, Hoofdstraat 30 (Gemeente Midden-Drenthe) Bureauonderzoek en Verkennend

Nadere informatie

INFORMATIERAPPORT EN SELECTIEADVIES

INFORMATIERAPPORT EN SELECTIEADVIES INFORMATIERAPPORT EN ELECTIEADVIE Proefsleuvenonderzoek Bedrijventerrein fase 2 (Homoetsestraat), Maurik, gemeente Buren Archis onderzoekmeldingsnummer 4120 Inleiding Tussen 14 en 23 februari 2011 is door

Nadere informatie

Pagina 1 van 8 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Pagina 1 van 8 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document: Archeologische Quickscan Plangebied: Meilag 8, Venhuizen, gemeente Drechterland Adviesnummer: 14133 Opsteller: J. Verduin en C. Soonius Datum: 22-05-2014 Archeologische Quickscan 1. Inleiding

Nadere informatie

Mts. Slingerland-Van Beijnum Middenpolderweg LB Streefkerk

Mts. Slingerland-Van Beijnum Middenpolderweg LB Streefkerk Mts. Slingerland-Van Beijnum Middenpolderweg 29 2959 LB Streefkerk Oirschot, 2 mei 217 Betreft: Briefrapportage aanvullende boringen Middenpolderweg 29 te Streefkerk (17267A) Geachte heer, mevrouw, In

Nadere informatie

Het is van belang dat Archeologie West-Friesland minstens een week van tevoren wordt geïnformeerd over de start van de werkzaamheden.

Het is van belang dat Archeologie West-Friesland minstens een week van tevoren wordt geïnformeerd over de start van de werkzaamheden. Document: Archeologische Quickscan (versie 2) Plangebied: Westeinde 310a, Berkhout, gemeente Koggenland Adviesnummer: 15034 Opsteller: J.T. Verduin & C.M. Soonius (senior-archeoloog) Datum: 10-07-2015

Nadere informatie

Heesch - Beellandstraat

Heesch - Beellandstraat Archeologische Quickscan Heesch - Beellandstraat Gemeente Bernheze 1 Steller Drs. A.A. Kerkhoven Versie Concept 1.0 Projectcode 12110023 Datum 22-11-2012 Opdrachtgever LWM Ewislaan 12 1852 GN Heiloo Uitvoerder

Nadere informatie

Molenstraat 81-83/Nieuwe Schoolweg 1-35, Enschede (gemeente Enschede)

Molenstraat 81-83/Nieuwe Schoolweg 1-35, Enschede (gemeente Enschede) Molenstraat 81-83/Nieuwe Schoolweg 1-35, Enschede (gemeente Enschede) Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek W. A. van Breda 2 Colofon

Nadere informatie

Adviesnotitie (Quickscan) Middenweg te Horssen

Adviesnotitie (Quickscan) Middenweg te Horssen Adviesnotitie (Quickscan) Middenweg te Horssen (gemeente Druten) Colofon Opdrachtgever: HSRO bv Contactpersoon: Dhr. J. van Lierop Hoogstraat 1 6654 BA AFFERDEN Projectnummer: S090135 Titel: Adviesnotitie

Nadere informatie

Dorpsstraat 22 te Hendrik-Ido-Ambacht rapport 3144

Dorpsstraat 22 te Hendrik-Ido-Ambacht rapport 3144 Dorpsstraat 22 te Hendrik-Ido-Ambacht rapport 3144 Dorpsstraat 22 te Hendrik-Ido-Ambacht Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek J.M.

Nadere informatie

Inventariserend Veldonderzoek, Verkennend en karterend booronderzoek

Inventariserend Veldonderzoek, Verkennend en karterend booronderzoek Inventariserend Veldonderzoek, Verkennend en karterend booronderzoek gemeente Maasdriel Opdrachtgever Status: definitief Gemeente Maasdriel Postbus 1 Projectleider 533 GA Kerkdriel drs. J.H.F. Leuvering

Nadere informatie

Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Stadsdeel: Centrum Adres: Eerste Oosterparkstraat 88-126

Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Stadsdeel: Centrum Adres: Eerste Oosterparkstraat 88-126 OMnummer: 61324 Datum: 23-04-2014 Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Opdrachtgever (LS01) Naam / organisatie: Stadsdeel Oost Contactpersoon: Robbert Leenstra Postbus:

Nadere informatie

Bureau voor Archeologie Rapport Nieuwenhofweg 4, Melderslo, gemeente Horst aan de Maas: een bureau- en booronderzoek

Bureau voor Archeologie Rapport Nieuwenhofweg 4, Melderslo, gemeente Horst aan de Maas: een bureau- en booronderzoek Nieuwenhofweg 4, Melderslo, gemeente Horst aan de Maas: een bureau- en booronderzoek 2 Colofon titel: auteur(s): datum: ISSN:. Nieuwenhofweg 4, Melderslo, gemeente Horst aan de Maas: een bureau- en booronderzoek

Nadere informatie

Geotechnisch rapport

Geotechnisch rapport Geotechnisch rapport betreffende een project aan de Oude Gracht 8 te Veenhuizen Opdrachtnummer Datum rapport 9 februari 2016 Opdrachtgever Fledderus Ingenieurs De Wouden 78 9405 HL Assen Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE KONINGIN WILHELMINASTRAAT EN KONINGIN JULIANAPLEIN, HEDEL, MAASDRIEL

INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE KONINGIN WILHELMINASTRAAT EN KONINGIN JULIANAPLEIN, HEDEL, MAASDRIEL INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE KONINGIN WILHELMINASTRAAT EN KONINGIN JULIANAPLEIN, HOPPE BOUW- EN ONTWIKKELING BV 6 januari 211 B155/BD/9/76/1 Rapportage 1.1 AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK In

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies V E R K E N N E N D B O O R O N D E R Z O E K Leek, Midwolderweg 23 (gemeente Leek ) Een verkennend booronderzoek ArGeoBoor rapport 1307 auteur: L.C. Nijdam

Nadere informatie

Rijnsburgerblok fase 1, gemeente Leiden

Rijnsburgerblok fase 1, gemeente Leiden Rijnsburgerblok fase 1, gemeente Leiden Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek J.A.G. van Rooij J. Huizer 2 Colofon ADC Rapport 3529 Rijnsburgerblok

Nadere informatie

GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT PLANGEBIED FREDERIKSWEG 45 TE MILL. Inventariserend veldonderzoek (karterende fase) BAAC rapport V-11.

GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT PLANGEBIED FREDERIKSWEG 45 TE MILL. Inventariserend veldonderzoek (karterende fase) BAAC rapport V-11. GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT PLANGEBIED FREDERIKSWEG 45 TE MILL Inventariserend veldonderzoek (karterende fase) BAAC rapport V-11.0031 februari 2011 GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT PLANGEBIED FREDERIKSWEG

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek Winschoterweg 11 te Groningen (GN)

Archeologisch booronderzoek Winschoterweg 11 te Groningen (GN) Archeologisch booronderzoek Winschoterweg 11 te Groningen (GN) 14 april 214 MUG-projectnummer 93114314 Opdrachtgever Rho adviseurs voor leefruimte MUG-publicatie 214-27 Bevoegde overheid Gemeente Groningen

Nadere informatie

Gegevens terrein 74 Id. Excel database 228, 227 en 226

Gegevens terrein 74 Id. Excel database 228, 227 en 226 Gegevens terrein 74 Id. Excel database 228, 227 en 226 Gemeentecode KSL Sectie G Perceelnummer 167, 166 en 165 Locatieadres abij Keizersbaan 7 te Kessel Totale oppervlakte (ha.) 3 Onderzochte oppervlakte

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies B U R E A U O N D E R Z O E K & B O O R O N D E R Z O E K Andelst Geurdeland 2 Gemeente Overbetuwe Een bureauonderzoek en karterend booronderzoek ArGeoBoor

Nadere informatie

CHECKLIST. en Wetenschap aan instellingen die hebben aangetoond bekwaam te zijn tot het doen van

CHECKLIST. en Wetenschap aan instellingen die hebben aangetoond bekwaam te zijn tot het doen van ARCHEOLOGIE CHECKLIST Beoordeling standaard rapport IVO-karterend Algemene vragen 1. Het IVO-karterend (voorzover booronderzoek en proefsleuven) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt

Nadere informatie

Baexem, Klooster Mariabosch (gem. Leudal) rapport 1009

Baexem, Klooster Mariabosch (gem. Leudal) rapport 1009 Bestemmingsplan 'Park Mariabosch' - Bijlage 8 NL.IMRO.40.BPBaMariabosch-VO03 Baexem, Klooster Mariabosch (gem. Leudal) rapport 09 Baexem, Klooster Mariabosch (gemeente Leudal) Een Bureauonderzoek en Inventariserend

Nadere informatie

Kloosterplantsoen/Jolandeplantsoen te IJsselstein

Kloosterplantsoen/Jolandeplantsoen te IJsselstein Kloosterplantsoen/Jolandeplantsoen te IJsselstein Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek M. Hanemaaijer 2 Colofon ADC Rapport 3008 Kloosterplantsoen/Jolandeplantsoen

Nadere informatie

Onderzoeksgebied Klaver 5 in Sevenum

Onderzoeksgebied Klaver 5 in Sevenum 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5937 Onderzoeksgebied Klaver 5 in Sevenum 3750 voor Chr.. Gemeente Horst aan de Maas Archeologisch onderzoek: een verkennend booronderzoek en een oppervlaktekartering 2200 voor

Nadere informatie

Marktstraat en omstreken te Bodegraven rapport 2967

Marktstraat en omstreken te Bodegraven rapport 2967 Marktstraat en omstreken te Bodegraven rapport 2967 Marktstraat e.o. te Bodegraven (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

Nadere informatie

Archeologisch verkennend booronderzoek aan Klokbekerweg 7 te Lelystad, gemeente Lelystad (FL)

Archeologisch verkennend booronderzoek aan Klokbekerweg 7 te Lelystad, gemeente Lelystad (FL) Archeologisch verkennend booronderzoek aan Klokbekerweg 7 te Lelystad, gemeente Lelystad (FL) projectnummer 93177715 26 januari 216 MUG-projectnummer 93177715 Opdrachtgever Familie B.R. Barkema Klokbekerweg

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies B U R E A U O N D E R Z O E K Hillegom 1 e Loosterweg 42 Voormalige Gasfabriek (Gemeente Hillegom) Een bureauonderzoek ArGeoBoor rapport 1210 status: definitief

Nadere informatie

Gemeente Bernheze Plangebied Ter Weer te Heeswijk-Dinther

Gemeente Bernheze Plangebied Ter Weer te Heeswijk-Dinther Gemeente Bernheze Plangebied Ter Weer te Heeswijk-Dinther Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) BAAC Rapport V-13.0195 september 2013 Auteur: W.A. Bergman Status: concept Inventariserend veldonderzoek

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek te Macharen Kerkstraat

Archeologisch onderzoek te Macharen Kerkstraat Archeologisch onderzoek te Macharen Kerkstraat T.D. Hamburg Archol briefrapport 15 Inleiding In opdracht van de gemeente Oss heeft Archeologische Onderzoek Leiden (Archol bv) op maandag 26 augustus een

Nadere informatie

RAPPORT A09-032-I Archeologisch onderzoek aan de Loostraat 20 te Aerdt (gemeente Rijnwaarden)

RAPPORT A09-032-I Archeologisch onderzoek aan de Loostraat 20 te Aerdt (gemeente Rijnwaarden) RAPPORT A09-032-I Archeologisch onderzoek aan de Loostraat 20 te Aerdt (gemeente Rijnwaarden) Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met boringen - - - - - - - - - - - - - - - Legenda

Nadere informatie

Bureau voor Archeologie Rapport Dorpsstraat 245, Assendelft, gemeente Zaanstad: bureauonderzoek en booronderzoek.

Bureau voor Archeologie Rapport Dorpsstraat 245, Assendelft, gemeente Zaanstad: bureauonderzoek en booronderzoek. Dorpsstraat 245, Assendelft, gemeente Zaanstad: bureauonderzoek en booronderzoek. 2 Colofon titel: auteur(s): datum:. Dorpsstraat 245, Assendelft, gemeente Zaanstad: bureauonderzoek en booronderzoek A.

Nadere informatie

PlangebiedLingewijk-Noord (GemeenteGorinchem)

PlangebiedLingewijk-Noord (GemeenteGorinchem) 29 28 PlangebiedLingewijk-Noord (GemeenteGorinchem) 27 26 25 24 23 22 21 20 Inventariserendarcheologischveldonderzoek Karterendefase 19 18 Drs.E.A.Schorn April 2004 BAAC-rapport 04.022 29 28 PlangebiedLingewijk-Noord

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 0824.008206.00 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 0824.008206.00 Rotterdam / Middelburg 43 Bijlage 6 Archeologie Adviesbureau RBOI 0824.008206.00 Rotterdam / Middelburg 44 0824.008206.00 Adviesbureau RBOI Rotterdam / Middelburg Archeologie Conclusie Conclusie Uit de resultaten van het veldonderzoek

Nadere informatie

Bureau voor Archeologie Rapport 2013.05. Veerstalblok naast 7, Gouderak, gemeente Ouderkerk: een bureauonderzoek.

Bureau voor Archeologie Rapport 2013.05. Veerstalblok naast 7, Gouderak, gemeente Ouderkerk: een bureauonderzoek. Veerstalblok naast 7, Gouderak, gemeente Ouderkerk: een bureauonderzoek. 2 Colofon titel: auteur(s): datum:. Veerstalblok naast 7, Gouderak, gemeente Ouderkerk: een bureauonderzoek A. de Boer 26-04-2013

Nadere informatie

ARCHEOsupport bv. Advies en onderzoek. Een archeologisch bureau-onderzoek en karterend booronderzoek aan de Schreuderstraat in Schoonhoven (ZH)

ARCHEOsupport bv. Advies en onderzoek. Een archeologisch bureau-onderzoek en karterend booronderzoek aan de Schreuderstraat in Schoonhoven (ZH) Een archeologisch bureau-onderzoek en karterend booronderzoek aan de Schreuderstraat in Schoonhoven (ZH) ARCHEOsupport bv Advies en onderzoek A.J. Wullink AcheoSupport-Rapport 2013-2 Groningen 2013 ISSN

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

Plangebied Rosinkweg noord

Plangebied Rosinkweg noord RAAP-NOTITIE 3204 Plangebied Rosinkweg noord Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: gemeente Enschede Titel: Plangebied Rosinkweg

Nadere informatie

Tzummarum, Buorren Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /10

Tzummarum, Buorren Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /10 Tzummarum, Buorren 40-44 Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-04/10 Tzummarum, Buorren 40-44 Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek

Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Plan van Aanpak Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Opdrachtgever: SAB Plangebied: Plangebied Plantageweg 35 Datum: 13 februari 2015 Opsteller PvA: Autorisatie: Projectcode:

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 4626 Plangebied De Cloese Gemeente Lochem Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (karterende fase)

RAAP-NOTITIE 4626 Plangebied De Cloese Gemeente Lochem Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (karterende fase) 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE Plangebied De Cloese 50 voor Chr. Gemeente Lochem Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (karterende fase) 20 voor Chr. 700 voor Chr. 0 na Chr. 3 na

Nadere informatie

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.)

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.) Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.) opdrachtgever Gemeente Delfzijl datum 23 maart 2009 projectleider de heer

Nadere informatie

Hoek Verkeersweg Hoofdweg, Harderwijk (gemeente Harderwijk)

Hoek Verkeersweg Hoofdweg, Harderwijk (gemeente Harderwijk) Hoek Verkeersweg Hoofdweg, Harderwijk (gemeente Harderwijk) Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek R.M. van der Zee 2 Colofon ADC Rapport 3471 Hoek Verkeersweg Hoofdweg,

Nadere informatie

Extern Advies. Gemeentelijke archeologische kaart

Extern Advies. Gemeentelijke archeologische kaart Extern Advies Aan : Mevr. A. van Dijk (ArcheoLogic) Van : Mevr. C.H. Peen (SOwo/monumentenzorg) Datum : 6 juli 2009 Onderwerp : Archeologie Bestemmingsplan Kortenoord Gemeentelijke archeologische kaart

Nadere informatie

Landschappelijk booronderzoek Schoten - Eksterdreef

Landschappelijk booronderzoek Schoten - Eksterdreef Landschappelijk booronderzoek Schoten - Eksterdreef Koen Hebinck Zuidnederlandse Archeologische Notities 482 Amsterdam 2017 VUhbs archeologie De serie Zuidnederlandse Archeologische Notities is een uitgave

Nadere informatie

Heerenveen, Centrum-West (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek 2006-03/12

Heerenveen, Centrum-West (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek 2006-03/12 Heerenveen, Centrum-West (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek 2006-03/12 Heerenveen, Centrum-West (Fr.): Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Een onderzoek in opdracht van de

Nadere informatie

memo Locatiegegevens: Inleiding

memo Locatiegegevens: Inleiding memo van Bram Silkens afdeling RB Datum Contact 28-04-2016 Walcherse Archeologische Dienst (gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen) postbus 70 4330 AB Middelburg b.meijlink@middelburg.nl (06-52552925)

Nadere informatie